Dziesięć lat minęło: Ten years have passed: SŁOWO WSTĘPNE. Dear Sirs! Szanowni Państwo!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziesięć lat minęło: Ten years have passed: SŁOWO WSTĘPNE. Dear Sirs! Szanowni Państwo!"

Transkrypt

1

2

3 SŁOWO WSTĘPNE 3 Dziesięć lat minęło: Szanowni Państwo! Przed 10 laty, w grudniu 2001 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, podczas targów Mleko Expo po raz pierwszy wręczyliśmy naszą nagrodę Orzeł Agrobiznesu. Był to nasz autorski pomysł zrealizowany przy pomocy i wsparciu grona przyjaciół na czele z Andrzejem Laskusem, który zaprojektował i wykonał pierwszą statuetkę. Tamten Orzeł znacznie różnił się od tych wręczanych obecnie (vide I okładka). W kolejnych edycjach nieco zmieniliśmy jego wygląd. Nie zmieniła się zaś skórzana podstawa. W zeszłym roku dokonaliśmy pewnego li ingu naszej nagrody. Skórzana podstawa zastąpiona została kamienną. Statuetka wyraźnie na tym zyskała. Pierwszym laureatem Orła Agrobiznesu została Średzka Spółdzielnia Mleczarska Jana. Do dziś współpracujemy i przyjaźnimy się z jej szefami. Jana, mimo upływu lat. stale wykorzystuje Orła w działalności marke ngowej Z okazji jubileuszu, jako jedyna z laureatów otrzymała statuetkę Orła Agrobiznesu 10-lecia. Ten years have passed: Dear Sirs! 10 years ago, in December of 2001 in the Palace of Culture and Science in Warsaw, during Expo Milk Fair we gave our Agribusiness Eagle Prize for the first me. It was our own idea realized with the assistance and support of a group of friends with Andrzej Laskus at the head of it, who designed and prepared the first statue e. That Eagle differed considerably from these awarded at present (vide I cover). In the next edi- ons we changed its appearance slightly. However, we did not alter its leather base. Last year we made some li ing of our prize. Leather base was replaced by a stone one. The statue e gained much thanks to it. The first Agribusiness Eagle Prize winner was Jana Dairy Coopera ve in Środa Wielkopolska. Up to now we cooperate with its directors who are our friends. Jana despite me passing is steadily using the Eagle in its marke ng ac vity. In order for a jubilee it received as the only one of laureates a statue e of Agribusiness Eagle of the Decade. Przez miniony okres odbyło się 37 edycji Orłów Agrobiznesu. Wręczyliśmy łącznie 243 statuetki. Wśród laureatów, obok tradycyjnych firm z branży rolno-spożywczej pojawiły się także firmy handlowe i coraz liczniejsza reprezentacja banków spółdzielczych działających na rzecz agrobiznesu. Od pewnego czasu wręczamy też statuetki samorządowcom szczególnie zasłużonym dla promocji naszych Orłów. Wielu laureatów pozostaje w rodzinie Orłów na stałe. Niektórzy z nich sięgają po nasz kolejny laur Orła Agrobiznesu Grand Prix. Są jednak i tacy, którym nasza nagroda jest potrzebna tylko przez rok. W okresie miedzy kolejnymi edycjami realizowaliśmy wiele pomysłów promocyjnych. Przez 5 lat jeździł po Warszawie tramwaj z logami Orłów Agrobiznesu. W zabytkowych tramwajach organizowaliśmy degustacje produktów wybranych laureatów. Odbywały się liczne wystawy i prezentacje firm. Laureatów zapraszaliśmy do Sejmu na spotkania z kolejnymi honorowymi patronami. Dziś zainteresowanie tym formami promocji zmalało. Istnieje bowiem, nie do końca słuszne przekonanie, że wszystko doskonale załatwia własna strona internetowa. Stąd długa lista laureatów nieobecnych w naszym albumie. Mimo, że można go znaleźć w Internecie. Prezentują się w nim tylko ci, którzy wiedzą, że zgodnie z zasadami sztuki marke ngowej, każda, nawet najmniejsza wzmianka o firmie czy banku może przynieść wymierne korzyści. Jeśli nie dziś to jutro. Cieszymy się, że takich laureatów jest jednak wielu. Niektórych z nich za wieloletnią współpracę nagrodziliśmy medalami 10-lecia zaprojektowanymi przez naszego współpracownika dr sztuk pięknych Wojciecha Wierzbickiego a wykonanymi przez Andrzeja Laskusa. Otrzymali je także nasi najcenniejsi współpracownicy sojusznicy i przyjaciele, Zamykając 10-lecie mamy nadzieję na kolejny jubileusz Orłów. Z okazji 15-lecia Agencji EMS kwiaty dla szefostwa od prezesa OSM Sokołów Podlaski Sławomira Hardeja (pierwszy z lewej) During the past period there were 37 edi ons of Agribusiness Eagles. We have awarded 243 statue es in total. Among laureates beside tradi onal companies of agricultural and food sector, commercial companies as well as more and more abundant representa on of coopera ve banks promoting agribusiness appeared, too. Since some me we have also been awarding statue es to regional civil servants par cularly meritorious for promo on of our Eagles. Many laureates remain in the family of Eagles permanently. Some of them gain another laurel Grand Prix Agribusiness Eagle. There are also some people who need our prize just for a year. In the period between subsequent edi ons we realized many promo onal ideas. A tram with logos of Agribusiness Eagles has been running in Warsaw for 5 years. We have organised products tas ngs of par cular laureates. Numerous exhibi ons and presenta ons of companies have been arranged. We invited laureates to Parliament for mee ngs with more honoured patrons. Today the interest in those forms of promo on is decreasing. There is, however, a not fully jus fied belief that it can be replaced by your own website. Hence a long list of laureates missing in our album despite that it can be found on the Internet. Only those who know that in accordance with rules of marke ng each, even the smallest men on of a company or bank might bring measureable benefits, present themselves in that album. Tomorrow if not today. We are glad that there are many such laureates. We awarded some of them for their long-term coopera on with decade medals designed by our co-employee Dr of Fine Arts Wojciech Wierzbicki and prepared by Andrzej Laskus. Our most valuable co-employees, allies and friends also received those prizes. Ending a decade we hope for another Eagles jubilee. Organizatorzy konkursu o nagrodę Orzeł Agrobiznesu; Elżbieta i Włodzimierz Syzdek Agencja EMS Contest organizers of Agribusiness Eagle Prize; Elżbieta and WŁodzimierz Syzdek Agencja EMS

4 4 Krótko o Orłach Agrobiznesu Nagroda przyznawana jest przez Agencję Promocyjno- -Wydawniczą EMS od grudnia 2001 firmom z branży rolnospożywczej i jej otoczenia, firmom handlowym za sukces rynkowy oraz bankom za sukces rynkowy i aktywne wspieranie agrobiznesu. Pierwszym laureatem była Średzka Spółdzielnia Mleczarska Jana. Do tej pory odbyło się 37 edycji. Nagrody wręczono 243 laureatom. Wielu z nich zdobyło kolejny laur Orła Agrobiznesu Grand Prix. Kandydatów na laureatów ocenia Kapituła złożona z polityków związanych z agrobiznesem, badaczy rynku, ekonomistów, finansistów, specjalistów od spraw wizerunku, kontrolerów wiarygodności. Kandydat na laureata powinien posiadać rekomendację przedstawioną przez samorząd lokalny, osoby lub instytucje godne zaufania, laureatów Orłów Agrobiznesu z poprzedniej edycji. Na tej podstawie, po wstępnej selekcji, wydawana jest nominacja uprawniająca do ubiegania się o Orła Agrobiznesu. Wybór nominatów jest tak staranny, że jeszcze nie zdarzyło się by nominat nie otrzymał nagrody. Natomiast zdarza, że rekomendowana firma lub bank nie otrzymuje nominacji. Przy ocenie kandydatów na laureatów analizowane są wyniki ekonomiczne, umiejętność współpracy z partnerami handlowymi, terminowość w kontaktach biznesowych, umiejętność wprowadzania na rynek nowych produktów, zawartość strony internetowej. Oceniana jest estetyka obiektów, wizerunek firmy/banku. Zbierane są opinie lokalnej społeczności i klientów. Ważna jest też współpraca z samorządami. Dbając o pres ż Orłów Agrobiznesu w każdej z czterech corocznych edycji przyznaje się maksymalnie po 15 nagród statuetek. Najlepsi laureaci po roku, na zaproszenie Kapituły, mogą ubiegać się o Orła Agrobiznesu Grand Prix. Zaproszenia wysyłane są do wybranych firm i banków. Samorządowcom, osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla idei Orłów Agrobiznesu Kapituła przyznaje nagrody specjalne i honorowe nagrody statuetki. W pierwszym okresie Orła Agrobiznesu wśród laureatów dominowały firmy z branży mięsnej i mleczarskiej. Obecnie przybywa firm handlowych i banków spółdzielczych aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności. Organizatorzy myślą o zainteresowaniu ubieganiem się o nagrodę przedstawicieli gastronomii i hotelarstwa Od początku istnienia nagrody towarzyszą jej politycy związani z PSL. Honorowym patronem jest zawsze wywodzący się z tej par i wicemarszałek Sejmu RP Kolejne edycje Orłów Agrobiznesu odbywały się w zabytkowym Pałacu Szustra na warszawskim Mokotowie. Wzrost popularności nagrody a tym samym wzrost liczby gości spowodował konieczność przeniesienia uroczystości do Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu. Odbyła się tam XXX, jubileuszowa edycja i kolejne edycje, Tam też obchodziliśmy 10-lecie Orłów Agrobiznesu. Sądzimy, że mimo stałego wzrostu zainteresowania naszą nagrodą Dom Literatury długo jeszcze pełnić będzie role gniazda Orłów Agrobiznesu. A piosenki Joanny Rawik towarzyszące każdej uroczystości pozostaną na długo w pamięci uczestników. Briefly about Agribusiness Eagles The prize is awarded by Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS since December of 2001 to companies of agricultural and food sector and other related sectors, to commercial companies for market success and ac ve support of agribusiness. The first laureate was Jana Dairy Coopera ve in Środa Wielkopolska. 37 edi ons took place up to now. 243 laureates were awarded prizes. Many of them gained another laurel Grand Prix Agribusiness Eagle. Candidates for laureates are evaluated by Chapter composed of poli cians associated with agribusiness, market researchers, economists, specialists on image issues, credibility controllers. The candidate for a laureate should have recommenda on presented by local government, trustworthy persons or ins tu ons, Agribusiness Eagles laureates from the previous edi on. On this basis a er preliminary selec on, nomina on is given, which en tles to apply for Agribusiness Eagle. Selec on of nominees is so thorough that it never happened that the nominee did not gain the prize. However, it happens that a recommended company or bank does not receive nomina on. At evalua on of candidates for laureates economic rates, an ability of coopera on with commercial partners, introduc on of new products on the market as well as the content of a website are analysed. Opinions of local communi es and customers are collected. Aesthe cs of buildings and company/bank image are evaluated. Coopera- on with local governments is also important. In case of food products organolep c test is conducted. Caring about pres ge of Agribusiness Eagles in each of annual edi ons 15 prizesstatue es are awarded at most. A er a year best laureates, on invita on of Chapter, can apply for Grand Prix Agribusiness Eagle. Invita ons are sent to selected companies and banks. Chapter awards special prizes and honoured prizes-statue es to regional civil servants, persons and ins tu ons par cularly meritorious for the concep on of Agribusiness Eagles. During the first period of Agribusiness Eagle companies of meat and dairy sectors prevailed among laureates. At present, there are more and more commercial companies and coopera ve banks running ac vely for the benefit of a local community. Organizers are thinking of interest in applying for a prize of gastronomy and hotel industry representa ves. From the beginning of prize existence it is accompanied by PSL poli cians. An honoured patron is always origina ng from this party vice-speaker of Polish Parliament. Subsequent edi ons of Agribusiness Eagles took place in historic Szuster Palace in Mokotów district in Warsaw. The growth of prize popularity and growth in guests number caused the necessity of moving the celebra on to Literature House on Krakowskie Przedmieœcie. 30 th jubilee edi on and later edi ons took place there. We also celebrated a decade of Agribusiness Eagles there. We think that despite a steady growth in interest of our prize Literature House will be s ll playing a role of Agribusiness Eagles nest for a long me. Songs by Joanna Rawik accompanying each celebra on will remain in par cipants memory for long.

5 5 Najważniejsze postacie związane z Orłami Agrobiznesu: Honorowi patroni Orłów Agrobiznesu wicemarszałkowie Sejmu RP: Franciszek J. Stefaniuk, Jarosław Kalinowski do września 2009, Ewa Kierzkowska do września 2011, Eugeniusz Grzeszczak od grudnia Przewodniczący Kapituły posłowie na Sejm RP: Katarzyna M. Piekarska , Tadeusz Samborski , Franciszek J. Stefaniuk od 2005 roku. Honorowy wiceprzewodniczący Kapituły euro poseł Jarosław Kalinowski Organizatorzy konkursu: Elżbieta Syzdek Szef Agencji EMS. Doświadczona specjalistka w zakresie promocji i reklamy. Od wielu lat związana z prasą branżową. W 1993 roku założyła i samodzielnie redagowała Trybunę targową dodatek do ogólnopolskiego dziennika poświęconego agrobiznesowi i targom rolno-spożywczym. Od 1996 roku prowadzi Agencje EMS. Jest też wydawcą ogólnopolskiego czasopisma Propozycja Targowa i Konsumencka i organizatorem konkursów o nagrody promocyjne: Kapelusz Merkurego do 2008 roku Wielka Konew Europejska ( ) I Orzeł Agrobiznesu od 2001 do dziś. Jest inicjatorką wielu działań promocyjnych służących popularyzacji Orłów Agrobiznesu. W kwietniu 2011 Agencja EMS obchodziła 15-lecie swojego istnienia. Włodzimierz Syzdek dyrektor Agencji EMS. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni dziennikarz prasy codziennej, tygodnika Business Forum, doradca prezesa firmy promocyjnej Polish Promo on Corpora on. Od 1997 roku związany z Agencją EMS. Specjalista w zakresie marke ngu wystawienniczego i reklamy. Współtwórca koncepcji Orła Agrobiznesu i czasopisma Propozycja Targowa i Konsumencka. Realizator oprawy merytorycznej finałów kolejnych edycji nagród promocyjnych. Projektant i wykonawca statuetek Orzeł Agrobiznesu Andrzej Laskus właściciel Zakładu Ślusarskiego ATM Laskus Organizator konkursu o nagrodę Orzeł Agrobiznesu: Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS. Adres do korespondencji: Warszawa 48, skrytka pocztowa 120 tel/faks (22) tel , Kolejne gniazda Orłów Agrobiznesu: 2001 rok Pałac Kultury i Nauki Pałac Szustra Międzynarodowe Targi Poznańskie (edycja wrześniowa) Od 2009 r. Dom Literatury w Warszawie Primary figures associated with Agribusiness Eagles: Honoured patrons of Agribusiness Eagles vice-speakers of Polish Parliament: Franciszek J. Stefaniuk, Jarosław Kalinowski ll September of 2009, Ewa Kierzkowska ll September of 2011, december 2011 Eugeniusz Grzeszczak. Chapter Presidents - depu es: Katarzyna M. Piekarska , Tadeusz Samborski , Franciszek J. Stefaniuk since Honoured Chapter vice-president euro deputy Jarosław Kalinowski Contest Organizers: Elżbieta Syzdek Director of Agencja EMS. Journalist. Experienced specialist in promo on and adver sement. Associated with sectorial press for many years. In 1993 she founded and edited Market Tribune, an add-on to all-polish journal devoted to agribusiness and agricultural and food fair herself. She has run Agencja EMS since She is also an editor of all Polish magazine Market and Consumer Offer as well as contests organizer of promo onal prizes: Mercury s Hat ll 2008, Great European Jug ( ) and Agribusiness Eagle since 2001 up to now. She is an ini ator of many promo onal ac vi es for the purpose of populariza on of Agribusiness Eagles. In April of 2011 Agencja EMS celebrated 15th anniversary of its ac vity. Włodzimierz Syzdek director of Agencja EMS. A graduate of the Faculty of Journalism and Poli cal Science at the University of Warsaw. Long-term journalist of everyday press, Business Forum weekly magazine, adviser of Polish Promo on Corpora on president. Associated with Agencja EMS since Specialist in exhibit marke ng and adver sement. Cofounder of Agribusiness Eagle concep on and Market and Consumer Offer magazine. Producer of content work of subsequent edi ons finals of promo onal prizes. Contest organizer of Agribusiness Eagle: Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS. Forwarding address: Warszawa 48 post box 120 tel/faks (22) tel , Other nests of Agribusiness Eagles: 2001 The Palace of Culture and Science Szuster Palace Interna onal Fair in Poznań (September edi on) Since 2009 Literature House in Warsaw

6 6 NASI PATRONI Eugeniusz Grzeszczak. Wicemarszałek Sejmu RP, nowy honorowy patron nagrody Orzeł Agrobiznesu Ma 57 lat. Jest żonaty. Ma dwójkę dorosłych dzieci. Absolwent Akademii Rolniczej i studiów podyplomowych na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Polskiej Akademii Nauk. Karierę zawodową zaczynał od spółdzielczości (prezes GS SCH w Strzałkowie). Dwukrotnie był starostą słupeckim, piastował funkcję wicemarszałka sejmiku województwa wielkopolskiego, senator i trzykrotny poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W bieżącej kadencji Sejmu RP jest wicemarszałkiem Sejmu RP. Prowadzi aktywną działalność polityczną w PSL. Był współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia im Kwiatkowskiego promującego m. in. polskich producentów żywności( inicjatywa pozytywistyczna Polski Producent Żywności) i przedstawicieli firm handlowych(kupiec roku). Eugeniusz Grzeszczak wzorem Eugeniusza Kwiatkowskiego jest zwolennikiem pracy od podstaw i pracy organicznej. Działa w Ochotniczych Strażach Pożarnych i w stowarzyszeniu zwalczającym nowotwory i choroby płuc. Jest fundatorem stypendiów dla studentów medycyny. Od grudnia 2011 zgodził się objąć honorowym patronatem nagrodę Orzeł Agrobiznesu Joanna Rawik. Patron artystyczny Orłów Agrobiznesu Wielka gwiazda polskie estrady. Od 8 lat związana z Orłami Agrobiznesu. Jej recitale towarzyszą finałom kolejnych edycji. Niezmiennie budzą zainteresowanie i aplauz uczestników. Każdy recital jest niezapomnianym przeżyciem. Przedstawicielom starszego i średniego pokolenia Joanna Rawik znana jest z takich przebojów jak: Romantyczność, Nie chodź tą ulicą, Nie z każdej mąki będzie chleb, Po co nam to było i wielu innych. Pani Joanna występowała na fes walach w Opolu i w Sopocie, na fes walach zagranicznych, śpiewała tez w słynnej paryskiej Olimpii, w US A i w Australii Jest także publicystką i autorką wielu książek m. in. o Edith Piaf, Kocham świat, Epitafium dla Wróbla, Nasza Europa. Napisała też swoją autobiografię artystyczną Świat jest muzyką. Mimo upływu czasu jej sława nie gaśnie. Kalendarz pani Joanny jest zapisany datami kolejnych spotkań z wielbicielami jej talentu i recitalami. Bowiem jak kiedyś powiedział słynny Charles Aznawour jej głos jest jak wino. Im starszy tym lepszy. Mogą się o tym przekonać goście finałów kolejnych edycji Orłów Agrobiznesu.

7 LAUREACI 7 Laureaci Orła Agrobiznesu Grand Prix nagrody za utrzymanie sukcesu rynkowego i dynamiczny rozwój; Międzynarodowe Targi Poznańskie Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra Zakład Mięsny Niebieszczańscy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sokołowie Podlaskim Zakład Masarski Mądry Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy PPH Soforek Jacek Soforek Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szadku Bank Spółdzielczy w Limanowej Bank Spółdzielczy w Namysłowie Cukiernictwo Franciszek Tomke Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej Andrzej Kwapisz starosta częstochowski Gminna Spółdzielnia SCH w Staszowie Gospodarstwo Rolne Inter-Agri Gminna Spółdzielnia SCH w Praszce Bank Spółdzielczy w Miliczu Drobimex Laureates of Grand Prix Agribusiness Eagle for maintaining market success and dynamic development Interna onal Fair in Poznań Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra Zakład Mięsny Niebieszczańscy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska in Sokołów Podlaski Zakład Masarski Mądry Polski Bank Spółdzielczy in Wyszków Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska in Łobżenica PPH Soforek Jacek Soforek Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska in Szadek Bank Spółdzielczy in Limanowa Bank Spółdzielczy in Namysłów Cukiernictwo Franciszek Tomke Bank Spółdzielczy in Biała Podlaska Andrzej Kwapisz starosta częstochowski Gminna Spółdzielnia SCH in Staszów Gospodarstwo Rolne Inter-Agri Gminna Spółdzielnia SCH in Praszka Bank Spółdzielczy in Milicz Drobimex Wybrani zdobywcy tytułu i nagrody Promotor Orłów Agrobiznesu przedstawiciele samorządów lokalnych, osoby firmy i instytucje godne zaufania, laureaci z poprzednich edycji Orłów Agrobiznesu Andrzej Kwapisz starosta częstochowski (również honorowy Orzeł Agrobiznesu i Orzeł Agrobiznesu Grand Prix) Franciszek Dziedzina wicestarosta limanowski (również honorowy Orzeł Agrobiznesu) Ryszard Goławski starosta złotowski (również honorowy Orzeł Agrobiznesu) Marek Kowalski prezes GS SCH w Szadku, pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej Andrzej Malanowski firma Biomal Romuald Garczewski burmistrz Staszowa Józef Kwaśniewicz wicestarosta szamotulski Zbigniew Dychto prezydent Pabianic Julian Hermaszczuk starosta chodzieski Janusz Szpak starosta krasnostawski Marek Balcer burmistrz Mikołowa Jerzy Kolarz starosta buski Adam Jarubas marszałek województwa świętokrzyskiego Jarosław Tkaczyński burmistrz Praszki Arkadiusz Klimowicz burmistrz Darłowa Jacek Socha b. starosta zgierski, obecnie burmistrz Ozorkowa Wojciech Kozak wicemarszałek województwa małopolskiego Adam Pawlicki burmistrz Jarocina Bank Spółdzielczy w Miliczu Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Franciszek Koszowski wójt Pruszcza Pomorskiego Tadeusz Łazowski starosta bialskopodlaski

8 8 LAUREACI Laureaci Orła Agrobiznesu firmy i banki prezentujące się w jubileuszowym albumie: 1. Bank Spółdzielczy w Limanowej 2. Bank Spółdzielczy w Rymanowie 3. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Składnica 4. Małopolska Spółdzielnia Handlowa Wizan 5. PPUH Henryk Kowalczyk Zakład Rozbioru Mięsa i Ubojnia 6. Bank Spółdzielczy w Strzelnie 7. Społem PSS w Ozorkowie 8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie 9. Piekarnia Familijna 10. Bałtycki Bank Spółdzielczy 11. Fabryka Cukierków Pszczółka 12. Społem PSS w Głogowie 13. Gminna Spółdzielnia SCH w Praszce 14. Bank Spółdzielczy w Skoczowie 15. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sokołowie Podlaskim 16. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy 17. Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska Fawor 18. Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie 19. Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie 20. Bank Spółdzielczy w Raciborzu 21. Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol 22. Jamir-Sobieraj i wspólnicy 23. Bank Spółdzielczy w Lubawie 24. Gminna Spółdzielnia SCH w Staszowie 25. PPH Soforek Jacek Soforek 26. Zakład Wytłaczania Oleju i Wyrób Kitu Krzysztof Gałkowski 27. Społem Oława 28. Warmiński Bank Spółdzielczy 29. Bank Spółdzielczy w Oleśnicy 30. Cukiernictwo Franciszek Tomke szersza prezentacja na III okładce 31. Patrycja i Paweł (piekarnia i dom przyjęć) szersza prezentacja na III okładce 32. Bank Spółdzielczy w Namysłowie szersza prezentacja na IV okładce 33. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie szersza prezentacja na II okładce 34. Zakład Masarski Mądry szersza prezentacja na II okładce 35. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim szersza prezentacja na stronie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szadku szersza prezentacja na stronie Małopolski Bank Spółdzielczy szersza prezentacja na stronie Bank Spółdzielczy w Chełmnie szersza prezentacja na stronie 22 Laureates of Agribusiness Eagle companies and banks presented in a jubilee album: 1. Bank Spółdzielczy in Limanowa 2. Bank Spółdzielczy in Rymanów 3. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Składnica 4. Małopolska Spółdzielnia Handlowa Wizan 5. PPUH Henryk Kowalczyk Zakład Rozbioru Mięsa i Ubojnia 6. Bank Spółdzielczy in Strzelno 7. Społem PSS in Ozorków 8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska in Głuchów 9. Piekarnia Familijna 10. Bałtycki Bank Spółdzielczy 11. Fabryka Cukierków Pszczółka 12. Społem PSS in Głogów 13. Gminna Spółdzielnia SCH in Praszka 14. Bank Spółdzielczy in Skoczów 15. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska in Sokołów Podlaski 16. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska in Łobżenica 17. Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska Fawor 18. Nadwarciański Bank Spółdzielczy in Działoszyn 19. Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców in Strzałkowo 20. Bank Spółdzielczy in Racibórz 21. Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol 22. Jamir-Sobieraj i wspólnicy 23. Bank Spółdzielczy in Lubawa 24. Gminna Spółdzielnia SCH in Staszów 25. PPH Soforek Jacek Soforek 26. Zakład Wytłaczania Oleju i Wyrób Kitu Krzysztof Gałkowski 27. Społem Oława 28. Warmiński Bank Spółdzielczy 29. Bank Spółdzielczy in Oleśnica 30. Cukiernictwo Franciszek Tomke broader presenta on on 3rd cover 31. Patrycja i Paweł (bakery and party house) broader presenta on on 3rd cover 32. Bank Spółdzielczy in Namysłów broader presenta on on 4th cover 33. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska in Ozorków broader presenta on on 2nd cover 34. Zakład Masarski Mądry broader presenta on on 2nd cover 35. Bank Spółdzielczy in Piotrków Kujawski broader presenta on on page Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska in Szadek broader presenta on on page Małopolski Bank Spółdzielczy broader presenta on on page Bank Spółdzielczy in Chełmno broader presenta on on page 22

9 NAGRODY 9 Medale 10-lecia Orłów Agrobiznesu: Z okazji 10-lecia nagrody okolicznościowymi medalami uhonorowani zostali najlepsi i najcenniejsi współpracownicy: Reklamy 10-lecia Orłów Agrobiznesu: Z okazji jubileuszu zorganizowany został konkurs o tytuł Najlepszej Reklamy 10-lecia Orłów Agrobizneu. Reklamy zamieszczone w numerze 110 czasopisma Propozycja Targowa i Konsumencka oceniali czytelnicy i eksperci Kapituły do spraw wizerunku: dr sztuk pięknych Wojciech Wierzbicki, i artysta-grafik Jan Szafaryn. Najwyższe oceny najwięcej głosów i nagrodę Super Reklama 10-lecia otrzymali: 1. Bank Spółdzielczy w Namysłowie (fragment nagrodzonej reklamy rysunek dziecka na IV okładce) 2. Firma Patrycja i Paweł Zofia Rydzyk nagrodzona reklama na III okładce Nagrodę Najlepsza Reklama 10-lecia Orłów Agrobiznesu przyznano: 1. Bankowi Spółdzielczemu w Chełmnie nagrodzona reklama na stronie Warmińskiemu Bankowi Spółdzielczemu 3. Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szadku nagrodzona reklama na stronie Zakładowi Masarskiemu Mądry nagrodzona reklama na II okładce 5. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokołowie Podlaskim 6. Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej Jana 7. Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Praszce 1. Franciszek J. Stefaniuk poseł na Sejm RP 2. Jarosław Kalinowski euro poseł 3. Ewa Kierzkowska była wicemarszałek Sejmu RP obecnie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 4. Tadeusz Samborski były przewodniczący Kapituły 5. Marek Kowalski prezes GS SCH w Szadku 6. Zdzisław Bąk prezes Banku Spółdzielczego w Namysłowie 7. Sławomir Hardej prezes OSM w Sokołowie Podlaskim, 8. Teresa Jędraszek prezes OSM w Głuchowie 9. Andrzej Gliszewski prezes OSM w Łobżenicy 10. Franciszek Tomke właściciel cukierni Kraina Słodkości 11. profesor Antoni Rutkowski konsultant Kapituły członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk 12. Wiesław Sumiński dziennikarz prasy branżowej 13. Anna Chachulska Redaktor Naczelna Przeglądu Mleczarskiego 14. Antoni Pieńkowski dziennikarz Rolnika-Spółdzielcy 15. Edward Szuba dziennikarz radiowy 16. Mariola Bujacz dyrektor w Fabryce Cukierków Pszczółka 17. Rafał Marciniak prezes Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim 18. Elżbieta Krasowska-Jaworska prezes Warmińskiego Banku Spółdzielczego 19. Janina Śmigielska prezes Banku Spółdzielczego w Chełmnie 20. Joanna Rawik patron artystyczny Orłów Agrobiznesu 21. Ryszard Goławski starosta złotowski 22. Franciszek Dziedzina wicestarosta limanowski 23. Andrzej Kwapisz starosta częstochowski 24. Edward Biernacki prezes Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce 25. Andrzej Malanowski firma Biomal 26. Wacław Potocki Portal Bankowości Spółdzielczej 27. Józef Kwaśniewicz wicestarosta szamotulski 28. Wojciech Wierzbicki ekspert Kapituły, twórca oprawy plastyczno-graficznej Orłów Agrobiznesu 29. Jan Szafaryn autor strony internetowej o Orłach Agrobiznesu 30. Tadeusz Łazowski starosta bialsko-podlaski 31. Grażyna Dobrowolska Społem PSS w Ozorkowie 32. Maria Wieczorek prezes OSM w Ozorkowie 33. Zofia Rydzyk prezes firmy Patrycja & Paweł 34. Krystyna Preś prezes GS SCH w Praszce 35. Jan Glacel były prezes Hochland Polska 36. Dr Piotr Palej szef zespołu ekspertów nagrody Orzeł Agrobiznesu

10 10 Spotkanie Orłów Agrobiznesu w Sejmie RP Tramwaj Orłów Agrobiznesu

11 WIZYTÓWKI LAUREATÓW 11 Społem Oława Orzeł Agrobiznesu 2011 Dwusetny Orzeł Agrobiznesu Właściciel dużej nowoczesnej sieci handlowej, producent pieczywa ciast i makaronów. Kontakt: Społem Oława ul. Brzeska 19, Oława tel. (71) , faks (71) Bank Spółdzielczy w Limanowej Orzeł Agrobiznesu 2008 i Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2009 Bank o wieloletnim rodowodzie. Ceniony za wysoka jakość usług, atrakcyjne produkty i szybkość w działaniu. Kontakt: Bank Spółdzielczy w Limanowej, ul. Rynek 7, Limanowa tel. (18) , faks (18) Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Składnica w Grybowie Orzeł Agrobiznesu 2011 Posiadamy nowoczesną sieć handlową (21 sklepów), piekarnię i ciastkarnię. Prowadzimy hurtownię i usługi w zakresie transportu gospodarczego. Działamy też pod szyldem Euro Cash (na zasadzie franczyzy). Kontakt: Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Składnica Rynek 1, Grybów tel./faks (18)

12 12 WIZYTÓWKI LAUREATÓW Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Praszce Orzeł Agrobiznesu 2010, Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2011 Istniejemy od 1945 roku. Prowadzimy 5 placówek handlowych, piekarnię i cukiernię, stację kontroli pojazdów. Mo em naszej działalności jest: tradycja, wysoka jakość, przyszłość. Kontakt: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Praszce ul. Senatorska 1, Praszka tel./faks (34) Piekarnia Familijna sp.j. Elżbieta i Witold Kowalczyk Orzeł Agrobiznesu 2010 Producent wyśmienitych wyrobów piekarniczo-cukierniczych w wielu asortymentach. Nowość: rodzina chlebów żytnich bez drożdży nagrodzona w konkursie Najlepszy produkt lata 2011 Kontakt: Piekarnia Familijna Elżbieta i Witold Kowalczyk Kuźnica Czeszycka 11, Krośnice tel./faks (71) , kom Fabryka Cukierków Pszczółka Orzeł Agrobiznesu 2009 Producent doskonałych cukierków i mieszanek cukierków. Nowość: cukierki czekoladowe Kontakt: Fabryka Cukierków Pszczółka ul. Krochmalna 13 i, Lublin tel. (81) , , , faks (81) Społem PSS w Głogowie Orzeł Agrobiznesu 2011 Nowoczesna sieć sklepów, piekarnia i ciastkarnia. 66 lat tradycji. Kontakt: Społem PSS w Głogowie ul. Elektryczna 9, Głogów tel. (76) , faks (76) spolemglogow.home.pl, Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Orzeł Agrobiznesu 2011 Atuty banku: profesjonalizm w obsłudze klienta, nowoczesność, życzliwość, bogata oferta, solidność biznesowa Kontakt: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie ul. Bogusława X 3, Darłowo tel. (94) , faks (94) , kom

13 WIZYTÓWKI LAUREATÓW 13 Małopolska Spółdzielnia Handlowa Wizan Orzeł Agrobiznesu 2011 Jedna z największych spółdzielni handlowych w pionie GS w Polsce. Posiada sklepy spożywczo-przemysłowe, dwie piekarnie, dwie hurtownie, magazyny artykułów budowlanych, ogrodniczych i opału. Wzorzec skutecznej działalności dla innych spółdzielni handlowych w kraju. Kontakt: Małopolska Spółdzielnia Handlowa Wizan ul. Legionów 7, Andrychów tel. (33) , handel tel. (33) , faks (33) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Henryk Kowalczyk Orzeł Agrobiznesu 2011 Jeden z liderów w branży mięsnej współpracujący z renomowanymi odbiorcami w całym kraju. Dostarcza doskonałej jakości mięso w cyklu 48 godzinnym m. in. dla gastronomii. Kontakt: P.P.U.H Henryk Kowalczyk, Dziewki 23, Siewierz Zakład Rozbioru Mięsa ul. Śląska 95, Bargły Poczesna tel./faks (34) tel. (34) Ubojnia (34) Bank Spółdzielczy w Strzelnie Orzeł Agrobiznesu 2009 Uniwersalny bank z polskim kapitałem działający m. in. na rzecz agrobiznesu Kontakt: Bank Spółdzielczy w Strzelnie ul. Dr Cieślewicza 3, Strzelno tel. (52) , faks (52) Bank Spółdzielczy w Rymanowie Orzeł Agrobiznesu 2011 Jeden z najszybciej rozwijających się banków spółdzielczych w Polsce. Działa na terenie kilku województw. Ma atrakcyjną ofertę dla klientów w tym także przedstawicieli agrobiznesu. Cechuje go życzliwość i otwartość na potrzeby i oczekiwania klientów. Kontakt: Bank Spółdzielczy w Rymanowie Rynek 14, Rymanów tel./faks (13) Bank Spółdzielczy w Chełmnie Orzeł Agrobiznesu 2010 Bogata tradycja pewna przyszłość. Atrakcyjne lokaty, rachunki, kredyty, obsługa dewizowa. Kontakt: Bank Spółdzielczy w Chełmnie ul. Dworcowa 9, Chełmno tel (56) , faks (56)

14 14 WIZYTÓWKI LAUREATÓW Fawor Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska Orzeł Agrobiznesu 2011 Fawor to firma z ponad 100-letnią tradycją. Największy na rynku poznańskim producent pieczywa. W swojej ofercie ma także wyroby cukiernicze i lody. Jako pierwszy w Poznaniu uruchomił produkcję pieczywa ekologicznego świeżego. Kontakt: Fawor Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska ul. Unii Lubelskiej 1, Poznań tel. (61) , faks (61) Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Orzeł Agrobiznesu 2010 Uniwersalny bank dla wszystkich, wyłącznie z polskim kapitałem, aktywnie wspierający agrobiznes, konsekwentnie budujący pozycję silnego lokalnego banku. Kontakt: Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21 A, Działoszyn tel (43) , faks (43) , Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie Orzeł Agrobiznesu 2009 Producent galanterii mleczarskiej. Specjalność: masło ze Strzałkowa-produkt tradycyjny Kontakt: Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców ul. Gen. Sikorskiego 28, Strzałkowo tel./faks (63) Bank Spółdzielczy w Raciborzu Orzeł Agrobiznesu 2011 Łączy tradycje (111 lat istnienia) z nowoczesnością. Jest bankiem uniwersalnym wyłącznie z polskim kapitałem z ofertą skierowaną do różnych grup klientów. Wspiera rolnictwo oraz małą i średnią przedsiębiorczość. Kontakt: Bank Spółdzielczy w Raciborzu ul. Klasztorna 3, Racibórz tel. (32) , faks (32) Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol Orzeł Agrobiznesu 2009 Produkcja roślinna i zwierzęca na najwyższym poziomie, hodowla ogierów i usługi turystyczne. Kontakt: Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol Gałowo ul. Wierzbowa 10, Szamotuły tel. (61)

15 WIZYTÓWKI LAUREATÓW 15 Społem PSS w Ozorkowie Orzeł Agrobiznesu 2009 Spółdzielnia posiada nowoczesną sieć handlową. W swoich obiektach świadczy różne usługi. Współpracuje z najlepszymi dostawcami. Kontakt: Społem PSS Ozorkowie ul. Średnia 6, Ozorków tel. (42) , faks (42) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie Orzeł Agrobiznesu 2010 Producent galanterii mleczarskiej. Specjalność: twarogi i masło, w tym oryginalne masło osełkowe Kontakt: OSM w Głuchowie ul. Rawska 6, Głuchów tel. (46) Bank Spółdzielczy w Skoczowie Orzeł Agrobiznesu 2010 Nowoczesna i wiarygodna instytucja finansowa mocno zakorzeniona w swoim środowisku. Atrakcyjna oferta. Wysoka wiarygodność i jakość świadczonych usług. Kontakt: Bank Spółdzielczy w Skoczowie ul. Objazdowa 10, Skoczów tel. (33) , faks (33) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy Orzeł Agrobiznesu 2009, Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2010 Producent galanterii mleczarskiej. Specjalność: twarogi Kontakt: OSM w Łobżenicy ul. Wyrzyska 16, tel. (67) , (67) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sokołowie Podlaskim Orzeł Agrobiznesu i Orzeł Agrobiznesu Grand Prix Producent galanterii mleczarskiej: nasza duma twarogi oraz zsiadłe mleko i chłodnik Kontakt: OSM w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa 54, Sokołów Podlaski tel. (25) ,

16 16 WIZYTÓWKI LAUREATÓW Jamir-Sobieraj i wspólnicy Orzeł Agrobiznesu 2010 Jeden z najnowocześniejszych zakładów branży mięsnej w Polsce. Asortyment obejmuje ponad 100 rodzajów wędlin. Firma doskonale znana nie tylko w regionie łódzkim, ale i w całym kraju Kontakt: Jamir-Sobieraj i Wspólnicy Bechcice Parcela 21, Lutomiersk tel./faks (43) Bank Spółdzielczy w Lubawie Orzeł Agrobiznesu 2011 Od 2011 roku działamy w nowej, nowoczesnej siedzibie. Zapewniamy kompleksową obsługę bankową firm, samorządów, instytucji i osób prywatnych. Wspieramy agrobiznes. Kontakt: ul. Rzepnikowskiego 2, Lubawa tel. (89) , faks (89) Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Staszowie Orzeł Agrobiznesu 2010, Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2011 Posiadamy własną nowoczesną sieć handlową, piekarnię, cukiernię i garmażernię Kontakt: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Staszowie ul. Towarowa 2, Staszów tel. (15) , faks (15) PPH Soforek Jacek Soforek Orzeł Agrobiznesu 2008 i Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2010 Lider w dziedzinie zaopatrzenia lodziarstwa. Firma w dynamicznym rozwoju. Znana i ceniona w branży za rzetelność i solidność biznesową. Kontakt: Centrum Zaopatrzenia Lodziarstwa P.P.H Soforek Jacek Soforek ul. Dworcowa 4, Szamocin tel. (67) , (67) , kom , faks (67) Zakład Wytłaczania Oleju i Wyrób Kitu Krzysztof Gałkowski Orzeł Agrobiznesu 2011 Firma o stuletniej tradycji. Producent oleju lnianego, rzepakowego i rydzowego o unikalnym smaku i aromacie. Kontakt: ul. Żwirki i Wigury Grodzisk Wlkp. tel. (61) , faks (61)

17 WIZYTÓWKI LAUREATÓW 17 Warmiński Bank Spółdzielczy Orzeł Agrobiznesu 2009 Uniwersalny bank wyłącznie z polskim kapitałem działający m. in. na rzecz agrobiznesu Kontakt: Warmiński Bank Spółdzielczy Pl. 650-lecia Jonkowa 12, Jonkowo tel./faks (89) , Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Orzeł Agrobiznesu 2010 Jedna z większych instytucji finansowych w Polsce. Działa na terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Posiada liczną sieć placówek, atrakcyjne produkty i wielu zadowolonych klientów. Kontakt: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy ul. Wrocławska 36, Oleśnica tel. (71) , faks (71) PPHU Patrycja i Paweł Zofia Rydzyk Orzeł Agrobiznesu 2011 Piekarnia (doskonałe pieczywo hit rynkowy chleb Jurajski) i Dom Przyjęć (wesela, bankiety, imprezy integracyjne) Kontakt: PPHU Patrycja i Paweł ul. Rodacka 6, Kwaśniów Górny Klucze tel./faks (32) , kom , Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szadku Orzeł Agrobiznesu i Orzeł Agrobiznesu Grand Prix Doskonałe pieczywo wypiekane na naturalnych składnikach w piecach węglowych, wędliny produkowane według tradycyjnych receptur, skład opału i materiałów budowlanych. Kontakt: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szadku Rynek 24, Szadek tel./faks (43) , tel (43) Cukiernia Kraina Słodkości Franciszek Tomke Orzeł Agrobiznesu 2009, Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2010 Producent doskonałych wyrobów cukierniczych. Specjalność: okolicznościowe torty Kontakt: Cukiernia Kraina Słodkości ul. E. Osmańczyka 42, Zakrzewo tel./faks (67)

18 18 WIZYTÓWKI LAUREATÓW Bank Spółdzielczy w Namysłowie Orzeł Agrobiznesu 2010 i Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2011 Jeden z największych banków spółdzielczych w kraju o wysokiej dynamice rozwoju. Stały wzrost liczby placówek, klientów i produktów. Aktywnie wsparcie dla agrobiznesu Kontakt: Bank Spółdzielczy w Namysłowie, PL. Wolności 12, Namysłów tel./faks (77) , Zakład Masarski Mądry Orzeł Agrobiznesu 2008, Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2009 Producent wędlin regionalnych według tradycyjnych receptur Specjalność kiełbasa Lisiecka i pasztet Mądrego Kontakt: Zakład Masarski Mądry Nowa Wieś Szlachecka 77, Liszki tel./faks (12) zakladmasarski.w.interia.pl Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie Orzeł Agrobiznesu 2009 Producent napojów mlecznych fermentowanych, masła, śmietany oraz doskonałych serów dojrzewających twardych. Posiada sieć sklepów firmowych na terenie województwa łódzkiego. Kontakt: OSM w Ozorkowie Ozorków tel. (42) faks (42) Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Orzeł Agrobiznesu 2009 Uniwersalny bank wyłącznie z polskim kapitałem. Nowoczesność i tradycja. Kontakt: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim ul. Poznańska 13, Piotrków Kujawski tel./faks (54) Album 10-lecia Orłów Agrobiznesu. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS Adres do korespondencji: Warszawa 48, skrytka pocztowa 120 tel./faks (22) kom , Projekt i grafika: Marcin Pieśniewski, tel Album jest dostępny także w internecie na od połowy grudnia 2011.

19 Orły Agrobiznesu w Pałacu Szustra w Warszawie 19

20 20 Orły Agrobiznesu w Domu Literatury w Warszawie

21

22 22

23

24

Nagrody Dyplom dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie za sery podpuszczkowe dojrzewające : MORSKI i OZORKOWSKI

Nagrody Dyplom dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie za sery podpuszczkowe dojrzewające : MORSKI i OZORKOWSKI Dyplom dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie za sery podpuszczkowe dojrzewające : MORSKI i OZORKOWSKI w Wojewódzkim Konkursie Wyrobów Mleczarskich Bratoszewice 2000. Dyplom uznania dla Okręgoewj

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE. ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie

KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE. ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie Przełam z nami lody obojętności. LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZDOBYTYCH NAGRÓD, WYRÓŻNIEŃ I DYPLOMÓW

WYKAZ ZDOBYTYCH NAGRÓD, WYRÓŻNIEŃ I DYPLOMÓW WYKAZ ZDOBYTYCH NAGRÓD, WYRÓŻNIEŃ I DYPLOMÓW 2000 ROK DATA MIEJSCOWOŚĆ NAZWA KONKURSU/PRZYZNAJĄCY 19.08.2000 Pogorzela Rada Miasta I Burmistrz Miasta i Gminy Pogorzela OSIĄGNIĘCIA Dyplom z okazji jubileuszu

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Portfolio///Identyfikacje//Logo. Wybrane loga, które powstały od 1983 do 2014 roku.

Portfolio///Identyfikacje//Logo. Wybrane loga, które powstały od 1983 do 2014 roku. Portfolio 1983/2014 Portfolio Dyplom w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) w Gdańsku obroniłem w 1983 roku. Od tamtego czasu zajmuję się pracą w obszarze komunikacji

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA WYBORCZA W MAJU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

KAMPANIA WYBORCZA W MAJU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej KAMPANIA WYBORCZA W MAJU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 8. czerwca 2005 r., jedna z wiodących firm na rynku monitoringu prasy i Internetu przygotowała raport, w którym przeanalizowane

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PROMOCYJNY AGRO POLSKA. Opole 18 luty 2011 r.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PROMOCYJNY AGRO POLSKA. Opole 18 luty 2011 r. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PROMOCYJNY AGRO POLSKA Opole 18 luty 2011 r. Postanowienia ogólne Przedmiotem ogólnopolskiego konkursu jest godło promocyjne AGRO POLSKA prestiżowy symbol gospodarczy wyróżniający

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, Zielona Góra Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, Zielona Góra Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Przetwórstwo Mięsne MOTYKA Wrzesiny ul. Szkolna 18 68-113 Brzeźnica e-mail: biuro@masarnia-motyka.pl tel./fax 68 377-13-03

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie IT w praktyce dla zwiększenia przewagi rynkowej

Kompleksowe rozwiązanie IT w praktyce dla zwiększenia przewagi rynkowej 20 października 2015 r. 100 95 75 25 5 0 Kompleksowe rozwiązanie IT w praktyce dla zwiększenia przewagi rynkowej Seminarium dla kadry zarządzającej w przemyśle piekarskim i cukierniczym W programie wizyta

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! urządzeń mobilnych, pracownicy agencji marketingowych i PR, ludzie ze świata showbusinessu, ludzie polityki i biznesu oraz media.

Szanowni Państwo! urządzeń mobilnych, pracownicy agencji marketingowych i PR, ludzie ze świata showbusinessu, ludzie polityki i biznesu oraz media. Szanowni Państwo! MIT MEDIA Group Sp. z o.o., wydawca największego magazynu mobilnych technologii Mobility, zaprasza do współpracy przy kolejnej uroczystości Gala Mobility Trends 2013. Podczas tej uroczystości

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Udział Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Międzynarodowych Targach Spożywczych Grüne Woche 2014. 17-26 stycznia 2014 r.

Udział Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Międzynarodowych Targach Spożywczych Grüne Woche 2014. 17-26 stycznia 2014 r. Udział Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Międzynarodowych Targach Spożywczych Grüne Woche 2014 17-26 stycznia 2014 r. Die Internationale Grüne Woche To największe światowe targi żywności, rolnictwa

Bardziej szczegółowo

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV.

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. GDAŃSK 2011 SEKRETARIAT KONKURSU POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N I. Założenia Producenci dobrej, cenionej żywności są ciągle niedoceniani, niemal anonimowi. Polskim firmom rolno-spożywczym potrzebna

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r.

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r. PIK-owy Laur Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo 9. edycja Podstawowe informacje o konkursie PIK-owy Laur Organizatorem konkursu jest Polska Izba Książki, której członkowie już

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

!!! Aranżowanie - projektowanie sklepów!!! Zaprojektowane przez nas sklepy są wyjątkowe, czytelne i wygodne, po prostu piękne.

!!! Aranżowanie - projektowanie sklepów!!! Zaprojektowane przez nas sklepy są wyjątkowe, czytelne i wygodne, po prostu piękne. STRATEGIE BIZNESU kom. 502 905 326 FIRMA DORADCZO SZKOLENIOWA mgr Andrzej Honek e mail: biuro@strategiebiznesu.strefa.pl 38 300 Gorlice www.strategiebiznesu.strefa.pl ul. Słoneczna 1/46 www. sdg.com.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu:

Bardziej szczegółowo

www.eksporterzy.org Warszawa, 12 stycznia 2012 r. Pan Alfred Domagalski Prezes Zarządu Krajowa Rada Spółdzielcza Szanowny Panie Prezesie

www.eksporterzy.org Warszawa, 12 stycznia 2012 r. Pan Alfred Domagalski Prezes Zarządu Krajowa Rada Spółdzielcza Szanowny Panie Prezesie www.eksporterzy.org Warszawa, 12 stycznia 2012 r. Pan Alfred Domagalski Prezes Zarządu Krajowa Rada Spółdzielcza Szanowny Panie Prezesie Mamy zaszczyt i wielką przyjemność poinformować Pana Prezesa że

Bardziej szczegółowo

Baptist Church Records

Baptist Church Records Baptist Church Records The Baptist religion was a religious minority in Poland, making it more difficult to know when and where records of this religion might be available. In an article from Rodziny,

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Konkurs Świat Przyjazny Dziecku

ZAPROSZENIE. Konkurs Świat Przyjazny Dziecku ZAPROSZENIE Konkurs Świat Przyjazny Dziecku Setki firm produkujących, importujących i dystrybuujących produkty dla dzieci, kilkaset przesłanych produktów, kilkadziesiąt zwycięzców, niezliczona liczba zadowolonych

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Charytatywny półmaraton w Piątnicy jedyny w Polsce bieg z butelką mleka!

Charytatywny półmaraton w Piątnicy jedyny w Polsce bieg z butelką mleka! Charytatywny półmaraton w Piątnicy jedyny w Polsce bieg z butelką mleka! Już 11 czerwca o godz. 10:30 położona w malowniczej dolinie Narwi miejscowość Piątnica stanie się miejscem spotkania wszystkich

Bardziej szczegółowo

24-26 MAJA PRZEGLĄD OFERTY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA: SIECI HANDLOWYCH SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH HORECA

24-26 MAJA PRZEGLĄD OFERTY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA: SIECI HANDLOWYCH SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH HORECA 24-26 MAJA Więcej informacji na temat targów znajdziesz na: www.warsawfoodexpo.pl oraz na profilu b warsawfoodexpo PRZEGLĄD OFERTY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA: SIECI HANDLOWYCH SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH HORECA

Bardziej szczegółowo

ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA ROZDANE

ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA ROZDANE ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA ROZDANE..,WWW.KOMPASINWESTYCJI.PL (04.11.2011 00:00:00) www.kompasinwestycji.pl/z_branzy_5235_orly_polskiego_budownictwa_rozdane.htm Family House zostało laureatem V edycji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N I. Założenia Producenci dobrej, cenionej przez klientów i taniej żywności są ciągle niedoceniani, niemal anonimowi. Polskim firmom

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna Katowice tel w.32, tel. kom ,

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna Katowice tel w.32, tel. kom , Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Marka regionalna 2015-07-02 14:29:16

Marka regionalna 2015-07-02 14:29:16 Marka regionalna 2015-07-02 14:29:16 2 W województwie dolnośląskim nie brakuje lokalnych nagród i certyfikatów, które mają przyczynić się do wewnętrznej i zewnętrznej promocji przedsiębiorców, ich produktów

Bardziej szczegółowo

BAKCYL podsumowanie I kwartału 2017

BAKCYL podsumowanie I kwartału 2017 BAKCYL podsumowanie I kwartału 2017 Projekt BAKCYL jest oparty na wspólnym działaniu w ramach sektora bankowego na rzecz edukacji finansowej młodzieży. Pomysłodawcą i organizatorem projektu BAKCYL jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu, kadencja 2013-2015

Sprawozdanie Zarządu, kadencja 2013-2015 ZARZĄD Mieczysław KUCZMA - przewodniczący Zarządu PTMKM Jerzy PAMIN - wiceprzewodniczący Magdalena ŁASECKA-PLURA - sekretarz Przemysław LITEWKA - zastępca sekretarza Katarzyna RZESZUT - skarbnik Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkurs promujący dobre wzorce wśród pracodawców Warszawa, 28 Czerwca 2012 r. Promowanie dobrych wzorców Konkurs o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania to inicjatywa,

Bardziej szczegółowo

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Konkurs promujący najlepsze wzorce współpracy z MSP VIII EDYCJA maj 2006 r. - grudzień 2006 r. Motto VIII edycji Konkursu: Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsądną

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

24-26 MAJA PRZEGLĄD OFERTY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA: SIECI HANDLOWYCH SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH HORECA

24-26 MAJA PRZEGLĄD OFERTY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA: SIECI HANDLOWYCH SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH HORECA 24-26 MAJA Więcej informacji na temat targów znajdziesz na: www.warsawfoodexpo.pl oraz na profilu b warsawfoodexpo PRZEGLĄD OFERTY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA: SIECI HANDLOWYCH SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH HORECA

Bardziej szczegółowo

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 THE POLISH BIOMETRIC SOCIETY PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE NATIONAL RESEARCH INSTITUTE POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER STUDIES

Bardziej szczegółowo

12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę uczestnictwa w charakterze Patrona Medialnego

Bardziej szczegółowo

WIŚLANA TRASA ROWEROWA Beskidy - Morze Bałtyckie

WIŚLANA TRASA ROWEROWA Beskidy - Morze Bałtyckie WIŚLANA TRASA ROWEROWA Beskidy - Morze Bałtyckie Narodowy Produkt Turystyczny Warszawa, 20 maja 2009r. 1 KOMITET HONOROWY BUDOWY WIŚLANEJ TRASY ROWEROWEJ Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu RP Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe?

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? .pl https://www..pl Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? Autor: Elżbieta Sulima Data: 26 lutego 2017 Ceny skupu mleka w niektórych rejonach polski przekroczyły granicę 140 zł/hl, nie we wszystkich

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI Konkurs "POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI" Producenci dobrej, cenionej przez klientów i taniej żywności są ciągle niedoceniani, niemal anonimowi. Polskim firmom rolno-spożywczym potrzebna jest, obok dobrego prawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com POLSKIE O KONKURSIE Ogólnopolski konkurs Polskie Oskary Sportowe skierowany jest do społeczności lokalnych zaangażowanych w aktywności sportowe, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować, że Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW VII KONGRES REGIONÓW 26-27 WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW Agenda 12:00 12:05 12:05 12:08 12:09 12:10 12:10 12:20 Rozpoczęcie konferencji prasowej. Roman Młodkowski, Dyrektor Programowy VII Kongresu Regionów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r.

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r. Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej 2 marca 2016 r. Szanowni Państwo, w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów pragniemy przedstawić Państwu prezentację,, Konferencji

Bardziej szczegółowo

High School Business Challenge

High School Business Challenge High School Business Challenge ORGANIZATOR Studenckie Koło Naukowe Biznesu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKN Biznesu jest jedną z najmłodszych, ale i najszybciej rozwijających się organizacji studenckich

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

ODKODOWANY BIZNES ODKODOWANY SAMORZĄD. II Konferencja współpracy i wymiany doświadczeń 22 kwietnia 2015, Tarnowo Podgórne

ODKODOWANY BIZNES ODKODOWANY SAMORZĄD. II Konferencja współpracy i wymiany doświadczeń 22 kwietnia 2015, Tarnowo Podgórne ODKODOWANY BIZNES ODKODOWANY SAMORZĄD II Konferencja współpracy i wymiany doświadczeń 22 kwietnia 2015, Tarnowo Podgórne Biuro konferencji Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU

REGULAMIN KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU REGULAMIN KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU DANE OGÓLNE 1 CEL Business Centre Club popierając przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową organizuje ogólnopolski konkurs Lider Polskiego Biznesu, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

architektów i projektantów, ale także do wszystkich osób interesujących się współczesną architekturą.

architektów i projektantów, ale także do wszystkich osób interesujących się współczesną architekturą. Śląskie Dni Architektury 2010 to miesiąc wydarzeń: wykładów, konkursów, prezentacji i wystaw, których motywem przewodnim jest architektura i jej twórcy, a głównym celem promocja nowatorskich osiągnięć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011 PROJEKT Załącznik: do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację V edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016 Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku

Bardziej szczegółowo

Tym razem spotykamy się, by spojrzeć na nasz potencjał, to jak oceniamy go sami i jak widzą go eksperci zewnętrzni.

Tym razem spotykamy się, by spojrzeć na nasz potencjał, to jak oceniamy go sami i jak widzą go eksperci zewnętrzni. PATRONI KONFERENCJI: Katowice 18 maja 2009 roku Zaproszenie Mili Państwo. Z prawdziwą satysfakcją pragnę zaprosić do wzięcia udziału w konferencji promującej produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań.

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia w 2008 roku w 2008 roku styczeń 6. miejsce w rankingu najbardziej podziwianych spółek giełdowych oraz 10. miejsce w rankingu najwyżej ocenianych zarządów spółki giełdowej (346 ocenianych) w ankiecie Pulsu

Bardziej szczegółowo

Gala Izby Przemysłowo-Handlowej i wręczenie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego

Gala Izby Przemysłowo-Handlowej i wręczenie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego Gala Izby Przemysłowo-Handlowej i wręczenie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego Na dorocznym koncercie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku wręczono odznaczenia, nagrodzono najlepszych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ 6-11 października 2012r.

PROGRAM WYDARZEŃ 6-11 października 2012r. Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra-Food Międzynarodowe Targi Gastronomii Polagra Gastro Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra-Tech Targi Smaki Regionów Targi Wyposażenia Hoteli

Bardziej szczegółowo