Dziesięć lat minęło: Ten years have passed: SŁOWO WSTĘPNE. Dear Sirs! Szanowni Państwo!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziesięć lat minęło: Ten years have passed: SŁOWO WSTĘPNE. Dear Sirs! Szanowni Państwo!"

Transkrypt

1

2

3 SŁOWO WSTĘPNE 3 Dziesięć lat minęło: Szanowni Państwo! Przed 10 laty, w grudniu 2001 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, podczas targów Mleko Expo po raz pierwszy wręczyliśmy naszą nagrodę Orzeł Agrobiznesu. Był to nasz autorski pomysł zrealizowany przy pomocy i wsparciu grona przyjaciół na czele z Andrzejem Laskusem, który zaprojektował i wykonał pierwszą statuetkę. Tamten Orzeł znacznie różnił się od tych wręczanych obecnie (vide I okładka). W kolejnych edycjach nieco zmieniliśmy jego wygląd. Nie zmieniła się zaś skórzana podstawa. W zeszłym roku dokonaliśmy pewnego li ingu naszej nagrody. Skórzana podstawa zastąpiona została kamienną. Statuetka wyraźnie na tym zyskała. Pierwszym laureatem Orła Agrobiznesu została Średzka Spółdzielnia Mleczarska Jana. Do dziś współpracujemy i przyjaźnimy się z jej szefami. Jana, mimo upływu lat. stale wykorzystuje Orła w działalności marke ngowej Z okazji jubileuszu, jako jedyna z laureatów otrzymała statuetkę Orła Agrobiznesu 10-lecia. Ten years have passed: Dear Sirs! 10 years ago, in December of 2001 in the Palace of Culture and Science in Warsaw, during Expo Milk Fair we gave our Agribusiness Eagle Prize for the first me. It was our own idea realized with the assistance and support of a group of friends with Andrzej Laskus at the head of it, who designed and prepared the first statue e. That Eagle differed considerably from these awarded at present (vide I cover). In the next edi- ons we changed its appearance slightly. However, we did not alter its leather base. Last year we made some li ing of our prize. Leather base was replaced by a stone one. The statue e gained much thanks to it. The first Agribusiness Eagle Prize winner was Jana Dairy Coopera ve in Środa Wielkopolska. Up to now we cooperate with its directors who are our friends. Jana despite me passing is steadily using the Eagle in its marke ng ac vity. In order for a jubilee it received as the only one of laureates a statue e of Agribusiness Eagle of the Decade. Przez miniony okres odbyło się 37 edycji Orłów Agrobiznesu. Wręczyliśmy łącznie 243 statuetki. Wśród laureatów, obok tradycyjnych firm z branży rolno-spożywczej pojawiły się także firmy handlowe i coraz liczniejsza reprezentacja banków spółdzielczych działających na rzecz agrobiznesu. Od pewnego czasu wręczamy też statuetki samorządowcom szczególnie zasłużonym dla promocji naszych Orłów. Wielu laureatów pozostaje w rodzinie Orłów na stałe. Niektórzy z nich sięgają po nasz kolejny laur Orła Agrobiznesu Grand Prix. Są jednak i tacy, którym nasza nagroda jest potrzebna tylko przez rok. W okresie miedzy kolejnymi edycjami realizowaliśmy wiele pomysłów promocyjnych. Przez 5 lat jeździł po Warszawie tramwaj z logami Orłów Agrobiznesu. W zabytkowych tramwajach organizowaliśmy degustacje produktów wybranych laureatów. Odbywały się liczne wystawy i prezentacje firm. Laureatów zapraszaliśmy do Sejmu na spotkania z kolejnymi honorowymi patronami. Dziś zainteresowanie tym formami promocji zmalało. Istnieje bowiem, nie do końca słuszne przekonanie, że wszystko doskonale załatwia własna strona internetowa. Stąd długa lista laureatów nieobecnych w naszym albumie. Mimo, że można go znaleźć w Internecie. Prezentują się w nim tylko ci, którzy wiedzą, że zgodnie z zasadami sztuki marke ngowej, każda, nawet najmniejsza wzmianka o firmie czy banku może przynieść wymierne korzyści. Jeśli nie dziś to jutro. Cieszymy się, że takich laureatów jest jednak wielu. Niektórych z nich za wieloletnią współpracę nagrodziliśmy medalami 10-lecia zaprojektowanymi przez naszego współpracownika dr sztuk pięknych Wojciecha Wierzbickiego a wykonanymi przez Andrzeja Laskusa. Otrzymali je także nasi najcenniejsi współpracownicy sojusznicy i przyjaciele, Zamykając 10-lecie mamy nadzieję na kolejny jubileusz Orłów. Z okazji 15-lecia Agencji EMS kwiaty dla szefostwa od prezesa OSM Sokołów Podlaski Sławomira Hardeja (pierwszy z lewej) During the past period there were 37 edi ons of Agribusiness Eagles. We have awarded 243 statue es in total. Among laureates beside tradi onal companies of agricultural and food sector, commercial companies as well as more and more abundant representa on of coopera ve banks promoting agribusiness appeared, too. Since some me we have also been awarding statue es to regional civil servants par cularly meritorious for promo on of our Eagles. Many laureates remain in the family of Eagles permanently. Some of them gain another laurel Grand Prix Agribusiness Eagle. There are also some people who need our prize just for a year. In the period between subsequent edi ons we realized many promo onal ideas. A tram with logos of Agribusiness Eagles has been running in Warsaw for 5 years. We have organised products tas ngs of par cular laureates. Numerous exhibi ons and presenta ons of companies have been arranged. We invited laureates to Parliament for mee ngs with more honoured patrons. Today the interest in those forms of promo on is decreasing. There is, however, a not fully jus fied belief that it can be replaced by your own website. Hence a long list of laureates missing in our album despite that it can be found on the Internet. Only those who know that in accordance with rules of marke ng each, even the smallest men on of a company or bank might bring measureable benefits, present themselves in that album. Tomorrow if not today. We are glad that there are many such laureates. We awarded some of them for their long-term coopera on with decade medals designed by our co-employee Dr of Fine Arts Wojciech Wierzbicki and prepared by Andrzej Laskus. Our most valuable co-employees, allies and friends also received those prizes. Ending a decade we hope for another Eagles jubilee. Organizatorzy konkursu o nagrodę Orzeł Agrobiznesu; Elżbieta i Włodzimierz Syzdek Agencja EMS Contest organizers of Agribusiness Eagle Prize; Elżbieta and WŁodzimierz Syzdek Agencja EMS

4 4 Krótko o Orłach Agrobiznesu Nagroda przyznawana jest przez Agencję Promocyjno- -Wydawniczą EMS od grudnia 2001 firmom z branży rolnospożywczej i jej otoczenia, firmom handlowym za sukces rynkowy oraz bankom za sukces rynkowy i aktywne wspieranie agrobiznesu. Pierwszym laureatem była Średzka Spółdzielnia Mleczarska Jana. Do tej pory odbyło się 37 edycji. Nagrody wręczono 243 laureatom. Wielu z nich zdobyło kolejny laur Orła Agrobiznesu Grand Prix. Kandydatów na laureatów ocenia Kapituła złożona z polityków związanych z agrobiznesem, badaczy rynku, ekonomistów, finansistów, specjalistów od spraw wizerunku, kontrolerów wiarygodności. Kandydat na laureata powinien posiadać rekomendację przedstawioną przez samorząd lokalny, osoby lub instytucje godne zaufania, laureatów Orłów Agrobiznesu z poprzedniej edycji. Na tej podstawie, po wstępnej selekcji, wydawana jest nominacja uprawniająca do ubiegania się o Orła Agrobiznesu. Wybór nominatów jest tak staranny, że jeszcze nie zdarzyło się by nominat nie otrzymał nagrody. Natomiast zdarza, że rekomendowana firma lub bank nie otrzymuje nominacji. Przy ocenie kandydatów na laureatów analizowane są wyniki ekonomiczne, umiejętność współpracy z partnerami handlowymi, terminowość w kontaktach biznesowych, umiejętność wprowadzania na rynek nowych produktów, zawartość strony internetowej. Oceniana jest estetyka obiektów, wizerunek firmy/banku. Zbierane są opinie lokalnej społeczności i klientów. Ważna jest też współpraca z samorządami. Dbając o pres ż Orłów Agrobiznesu w każdej z czterech corocznych edycji przyznaje się maksymalnie po 15 nagród statuetek. Najlepsi laureaci po roku, na zaproszenie Kapituły, mogą ubiegać się o Orła Agrobiznesu Grand Prix. Zaproszenia wysyłane są do wybranych firm i banków. Samorządowcom, osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla idei Orłów Agrobiznesu Kapituła przyznaje nagrody specjalne i honorowe nagrody statuetki. W pierwszym okresie Orła Agrobiznesu wśród laureatów dominowały firmy z branży mięsnej i mleczarskiej. Obecnie przybywa firm handlowych i banków spółdzielczych aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności. Organizatorzy myślą o zainteresowaniu ubieganiem się o nagrodę przedstawicieli gastronomii i hotelarstwa Od początku istnienia nagrody towarzyszą jej politycy związani z PSL. Honorowym patronem jest zawsze wywodzący się z tej par i wicemarszałek Sejmu RP Kolejne edycje Orłów Agrobiznesu odbywały się w zabytkowym Pałacu Szustra na warszawskim Mokotowie. Wzrost popularności nagrody a tym samym wzrost liczby gości spowodował konieczność przeniesienia uroczystości do Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu. Odbyła się tam XXX, jubileuszowa edycja i kolejne edycje, Tam też obchodziliśmy 10-lecie Orłów Agrobiznesu. Sądzimy, że mimo stałego wzrostu zainteresowania naszą nagrodą Dom Literatury długo jeszcze pełnić będzie role gniazda Orłów Agrobiznesu. A piosenki Joanny Rawik towarzyszące każdej uroczystości pozostaną na długo w pamięci uczestników. Briefly about Agribusiness Eagles The prize is awarded by Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS since December of 2001 to companies of agricultural and food sector and other related sectors, to commercial companies for market success and ac ve support of agribusiness. The first laureate was Jana Dairy Coopera ve in Środa Wielkopolska. 37 edi ons took place up to now. 243 laureates were awarded prizes. Many of them gained another laurel Grand Prix Agribusiness Eagle. Candidates for laureates are evaluated by Chapter composed of poli cians associated with agribusiness, market researchers, economists, specialists on image issues, credibility controllers. The candidate for a laureate should have recommenda on presented by local government, trustworthy persons or ins tu ons, Agribusiness Eagles laureates from the previous edi on. On this basis a er preliminary selec on, nomina on is given, which en tles to apply for Agribusiness Eagle. Selec on of nominees is so thorough that it never happened that the nominee did not gain the prize. However, it happens that a recommended company or bank does not receive nomina on. At evalua on of candidates for laureates economic rates, an ability of coopera on with commercial partners, introduc on of new products on the market as well as the content of a website are analysed. Opinions of local communi es and customers are collected. Aesthe cs of buildings and company/bank image are evaluated. Coopera- on with local governments is also important. In case of food products organolep c test is conducted. Caring about pres ge of Agribusiness Eagles in each of annual edi ons 15 prizesstatue es are awarded at most. A er a year best laureates, on invita on of Chapter, can apply for Grand Prix Agribusiness Eagle. Invita ons are sent to selected companies and banks. Chapter awards special prizes and honoured prizes-statue es to regional civil servants, persons and ins tu ons par cularly meritorious for the concep on of Agribusiness Eagles. During the first period of Agribusiness Eagle companies of meat and dairy sectors prevailed among laureates. At present, there are more and more commercial companies and coopera ve banks running ac vely for the benefit of a local community. Organizers are thinking of interest in applying for a prize of gastronomy and hotel industry representa ves. From the beginning of prize existence it is accompanied by PSL poli cians. An honoured patron is always origina ng from this party vice-speaker of Polish Parliament. Subsequent edi ons of Agribusiness Eagles took place in historic Szuster Palace in Mokotów district in Warsaw. The growth of prize popularity and growth in guests number caused the necessity of moving the celebra on to Literature House on Krakowskie Przedmieœcie. 30 th jubilee edi on and later edi ons took place there. We also celebrated a decade of Agribusiness Eagles there. We think that despite a steady growth in interest of our prize Literature House will be s ll playing a role of Agribusiness Eagles nest for a long me. Songs by Joanna Rawik accompanying each celebra on will remain in par cipants memory for long.

5 5 Najważniejsze postacie związane z Orłami Agrobiznesu: Honorowi patroni Orłów Agrobiznesu wicemarszałkowie Sejmu RP: Franciszek J. Stefaniuk, Jarosław Kalinowski do września 2009, Ewa Kierzkowska do września 2011, Eugeniusz Grzeszczak od grudnia Przewodniczący Kapituły posłowie na Sejm RP: Katarzyna M. Piekarska , Tadeusz Samborski , Franciszek J. Stefaniuk od 2005 roku. Honorowy wiceprzewodniczący Kapituły euro poseł Jarosław Kalinowski Organizatorzy konkursu: Elżbieta Syzdek Szef Agencji EMS. Doświadczona specjalistka w zakresie promocji i reklamy. Od wielu lat związana z prasą branżową. W 1993 roku założyła i samodzielnie redagowała Trybunę targową dodatek do ogólnopolskiego dziennika poświęconego agrobiznesowi i targom rolno-spożywczym. Od 1996 roku prowadzi Agencje EMS. Jest też wydawcą ogólnopolskiego czasopisma Propozycja Targowa i Konsumencka i organizatorem konkursów o nagrody promocyjne: Kapelusz Merkurego do 2008 roku Wielka Konew Europejska ( ) I Orzeł Agrobiznesu od 2001 do dziś. Jest inicjatorką wielu działań promocyjnych służących popularyzacji Orłów Agrobiznesu. W kwietniu 2011 Agencja EMS obchodziła 15-lecie swojego istnienia. Włodzimierz Syzdek dyrektor Agencji EMS. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni dziennikarz prasy codziennej, tygodnika Business Forum, doradca prezesa firmy promocyjnej Polish Promo on Corpora on. Od 1997 roku związany z Agencją EMS. Specjalista w zakresie marke ngu wystawienniczego i reklamy. Współtwórca koncepcji Orła Agrobiznesu i czasopisma Propozycja Targowa i Konsumencka. Realizator oprawy merytorycznej finałów kolejnych edycji nagród promocyjnych. Projektant i wykonawca statuetek Orzeł Agrobiznesu Andrzej Laskus właściciel Zakładu Ślusarskiego ATM Laskus Organizator konkursu o nagrodę Orzeł Agrobiznesu: Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS. Adres do korespondencji: Warszawa 48, skrytka pocztowa 120 tel/faks (22) tel , Kolejne gniazda Orłów Agrobiznesu: 2001 rok Pałac Kultury i Nauki Pałac Szustra Międzynarodowe Targi Poznańskie (edycja wrześniowa) Od 2009 r. Dom Literatury w Warszawie Primary figures associated with Agribusiness Eagles: Honoured patrons of Agribusiness Eagles vice-speakers of Polish Parliament: Franciszek J. Stefaniuk, Jarosław Kalinowski ll September of 2009, Ewa Kierzkowska ll September of 2011, december 2011 Eugeniusz Grzeszczak. Chapter Presidents - depu es: Katarzyna M. Piekarska , Tadeusz Samborski , Franciszek J. Stefaniuk since Honoured Chapter vice-president euro deputy Jarosław Kalinowski Contest Organizers: Elżbieta Syzdek Director of Agencja EMS. Journalist. Experienced specialist in promo on and adver sement. Associated with sectorial press for many years. In 1993 she founded and edited Market Tribune, an add-on to all-polish journal devoted to agribusiness and agricultural and food fair herself. She has run Agencja EMS since She is also an editor of all Polish magazine Market and Consumer Offer as well as contests organizer of promo onal prizes: Mercury s Hat ll 2008, Great European Jug ( ) and Agribusiness Eagle since 2001 up to now. She is an ini ator of many promo onal ac vi es for the purpose of populariza on of Agribusiness Eagles. In April of 2011 Agencja EMS celebrated 15th anniversary of its ac vity. Włodzimierz Syzdek director of Agencja EMS. A graduate of the Faculty of Journalism and Poli cal Science at the University of Warsaw. Long-term journalist of everyday press, Business Forum weekly magazine, adviser of Polish Promo on Corpora on president. Associated with Agencja EMS since Specialist in exhibit marke ng and adver sement. Cofounder of Agribusiness Eagle concep on and Market and Consumer Offer magazine. Producer of content work of subsequent edi ons finals of promo onal prizes. Contest organizer of Agribusiness Eagle: Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS. Forwarding address: Warszawa 48 post box 120 tel/faks (22) tel , Other nests of Agribusiness Eagles: 2001 The Palace of Culture and Science Szuster Palace Interna onal Fair in Poznań (September edi on) Since 2009 Literature House in Warsaw

6 6 NASI PATRONI Eugeniusz Grzeszczak. Wicemarszałek Sejmu RP, nowy honorowy patron nagrody Orzeł Agrobiznesu Ma 57 lat. Jest żonaty. Ma dwójkę dorosłych dzieci. Absolwent Akademii Rolniczej i studiów podyplomowych na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Polskiej Akademii Nauk. Karierę zawodową zaczynał od spółdzielczości (prezes GS SCH w Strzałkowie). Dwukrotnie był starostą słupeckim, piastował funkcję wicemarszałka sejmiku województwa wielkopolskiego, senator i trzykrotny poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W bieżącej kadencji Sejmu RP jest wicemarszałkiem Sejmu RP. Prowadzi aktywną działalność polityczną w PSL. Był współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia im Kwiatkowskiego promującego m. in. polskich producentów żywności( inicjatywa pozytywistyczna Polski Producent Żywności) i przedstawicieli firm handlowych(kupiec roku). Eugeniusz Grzeszczak wzorem Eugeniusza Kwiatkowskiego jest zwolennikiem pracy od podstaw i pracy organicznej. Działa w Ochotniczych Strażach Pożarnych i w stowarzyszeniu zwalczającym nowotwory i choroby płuc. Jest fundatorem stypendiów dla studentów medycyny. Od grudnia 2011 zgodził się objąć honorowym patronatem nagrodę Orzeł Agrobiznesu Joanna Rawik. Patron artystyczny Orłów Agrobiznesu Wielka gwiazda polskie estrady. Od 8 lat związana z Orłami Agrobiznesu. Jej recitale towarzyszą finałom kolejnych edycji. Niezmiennie budzą zainteresowanie i aplauz uczestników. Każdy recital jest niezapomnianym przeżyciem. Przedstawicielom starszego i średniego pokolenia Joanna Rawik znana jest z takich przebojów jak: Romantyczność, Nie chodź tą ulicą, Nie z każdej mąki będzie chleb, Po co nam to było i wielu innych. Pani Joanna występowała na fes walach w Opolu i w Sopocie, na fes walach zagranicznych, śpiewała tez w słynnej paryskiej Olimpii, w US A i w Australii Jest także publicystką i autorką wielu książek m. in. o Edith Piaf, Kocham świat, Epitafium dla Wróbla, Nasza Europa. Napisała też swoją autobiografię artystyczną Świat jest muzyką. Mimo upływu czasu jej sława nie gaśnie. Kalendarz pani Joanny jest zapisany datami kolejnych spotkań z wielbicielami jej talentu i recitalami. Bowiem jak kiedyś powiedział słynny Charles Aznawour jej głos jest jak wino. Im starszy tym lepszy. Mogą się o tym przekonać goście finałów kolejnych edycji Orłów Agrobiznesu.

7 LAUREACI 7 Laureaci Orła Agrobiznesu Grand Prix nagrody za utrzymanie sukcesu rynkowego i dynamiczny rozwój; Międzynarodowe Targi Poznańskie Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra Zakład Mięsny Niebieszczańscy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sokołowie Podlaskim Zakład Masarski Mądry Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy PPH Soforek Jacek Soforek Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szadku Bank Spółdzielczy w Limanowej Bank Spółdzielczy w Namysłowie Cukiernictwo Franciszek Tomke Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej Andrzej Kwapisz starosta częstochowski Gminna Spółdzielnia SCH w Staszowie Gospodarstwo Rolne Inter-Agri Gminna Spółdzielnia SCH w Praszce Bank Spółdzielczy w Miliczu Drobimex Laureates of Grand Prix Agribusiness Eagle for maintaining market success and dynamic development Interna onal Fair in Poznań Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra Zakład Mięsny Niebieszczańscy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska in Sokołów Podlaski Zakład Masarski Mądry Polski Bank Spółdzielczy in Wyszków Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska in Łobżenica PPH Soforek Jacek Soforek Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska in Szadek Bank Spółdzielczy in Limanowa Bank Spółdzielczy in Namysłów Cukiernictwo Franciszek Tomke Bank Spółdzielczy in Biała Podlaska Andrzej Kwapisz starosta częstochowski Gminna Spółdzielnia SCH in Staszów Gospodarstwo Rolne Inter-Agri Gminna Spółdzielnia SCH in Praszka Bank Spółdzielczy in Milicz Drobimex Wybrani zdobywcy tytułu i nagrody Promotor Orłów Agrobiznesu przedstawiciele samorządów lokalnych, osoby firmy i instytucje godne zaufania, laureaci z poprzednich edycji Orłów Agrobiznesu Andrzej Kwapisz starosta częstochowski (również honorowy Orzeł Agrobiznesu i Orzeł Agrobiznesu Grand Prix) Franciszek Dziedzina wicestarosta limanowski (również honorowy Orzeł Agrobiznesu) Ryszard Goławski starosta złotowski (również honorowy Orzeł Agrobiznesu) Marek Kowalski prezes GS SCH w Szadku, pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej Andrzej Malanowski firma Biomal Romuald Garczewski burmistrz Staszowa Józef Kwaśniewicz wicestarosta szamotulski Zbigniew Dychto prezydent Pabianic Julian Hermaszczuk starosta chodzieski Janusz Szpak starosta krasnostawski Marek Balcer burmistrz Mikołowa Jerzy Kolarz starosta buski Adam Jarubas marszałek województwa świętokrzyskiego Jarosław Tkaczyński burmistrz Praszki Arkadiusz Klimowicz burmistrz Darłowa Jacek Socha b. starosta zgierski, obecnie burmistrz Ozorkowa Wojciech Kozak wicemarszałek województwa małopolskiego Adam Pawlicki burmistrz Jarocina Bank Spółdzielczy w Miliczu Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Franciszek Koszowski wójt Pruszcza Pomorskiego Tadeusz Łazowski starosta bialskopodlaski

8 8 LAUREACI Laureaci Orła Agrobiznesu firmy i banki prezentujące się w jubileuszowym albumie: 1. Bank Spółdzielczy w Limanowej 2. Bank Spółdzielczy w Rymanowie 3. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Składnica 4. Małopolska Spółdzielnia Handlowa Wizan 5. PPUH Henryk Kowalczyk Zakład Rozbioru Mięsa i Ubojnia 6. Bank Spółdzielczy w Strzelnie 7. Społem PSS w Ozorkowie 8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie 9. Piekarnia Familijna 10. Bałtycki Bank Spółdzielczy 11. Fabryka Cukierków Pszczółka 12. Społem PSS w Głogowie 13. Gminna Spółdzielnia SCH w Praszce 14. Bank Spółdzielczy w Skoczowie 15. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sokołowie Podlaskim 16. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy 17. Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska Fawor 18. Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie 19. Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie 20. Bank Spółdzielczy w Raciborzu 21. Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol 22. Jamir-Sobieraj i wspólnicy 23. Bank Spółdzielczy w Lubawie 24. Gminna Spółdzielnia SCH w Staszowie 25. PPH Soforek Jacek Soforek 26. Zakład Wytłaczania Oleju i Wyrób Kitu Krzysztof Gałkowski 27. Społem Oława 28. Warmiński Bank Spółdzielczy 29. Bank Spółdzielczy w Oleśnicy 30. Cukiernictwo Franciszek Tomke szersza prezentacja na III okładce 31. Patrycja i Paweł (piekarnia i dom przyjęć) szersza prezentacja na III okładce 32. Bank Spółdzielczy w Namysłowie szersza prezentacja na IV okładce 33. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie szersza prezentacja na II okładce 34. Zakład Masarski Mądry szersza prezentacja na II okładce 35. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim szersza prezentacja na stronie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szadku szersza prezentacja na stronie Małopolski Bank Spółdzielczy szersza prezentacja na stronie Bank Spółdzielczy w Chełmnie szersza prezentacja na stronie 22 Laureates of Agribusiness Eagle companies and banks presented in a jubilee album: 1. Bank Spółdzielczy in Limanowa 2. Bank Spółdzielczy in Rymanów 3. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Składnica 4. Małopolska Spółdzielnia Handlowa Wizan 5. PPUH Henryk Kowalczyk Zakład Rozbioru Mięsa i Ubojnia 6. Bank Spółdzielczy in Strzelno 7. Społem PSS in Ozorków 8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska in Głuchów 9. Piekarnia Familijna 10. Bałtycki Bank Spółdzielczy 11. Fabryka Cukierków Pszczółka 12. Społem PSS in Głogów 13. Gminna Spółdzielnia SCH in Praszka 14. Bank Spółdzielczy in Skoczów 15. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska in Sokołów Podlaski 16. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska in Łobżenica 17. Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska Fawor 18. Nadwarciański Bank Spółdzielczy in Działoszyn 19. Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców in Strzałkowo 20. Bank Spółdzielczy in Racibórz 21. Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol 22. Jamir-Sobieraj i wspólnicy 23. Bank Spółdzielczy in Lubawa 24. Gminna Spółdzielnia SCH in Staszów 25. PPH Soforek Jacek Soforek 26. Zakład Wytłaczania Oleju i Wyrób Kitu Krzysztof Gałkowski 27. Społem Oława 28. Warmiński Bank Spółdzielczy 29. Bank Spółdzielczy in Oleśnica 30. Cukiernictwo Franciszek Tomke broader presenta on on 3rd cover 31. Patrycja i Paweł (bakery and party house) broader presenta on on 3rd cover 32. Bank Spółdzielczy in Namysłów broader presenta on on 4th cover 33. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska in Ozorków broader presenta on on 2nd cover 34. Zakład Masarski Mądry broader presenta on on 2nd cover 35. Bank Spółdzielczy in Piotrków Kujawski broader presenta on on page Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska in Szadek broader presenta on on page Małopolski Bank Spółdzielczy broader presenta on on page Bank Spółdzielczy in Chełmno broader presenta on on page 22

9 NAGRODY 9 Medale 10-lecia Orłów Agrobiznesu: Z okazji 10-lecia nagrody okolicznościowymi medalami uhonorowani zostali najlepsi i najcenniejsi współpracownicy: Reklamy 10-lecia Orłów Agrobiznesu: Z okazji jubileuszu zorganizowany został konkurs o tytuł Najlepszej Reklamy 10-lecia Orłów Agrobizneu. Reklamy zamieszczone w numerze 110 czasopisma Propozycja Targowa i Konsumencka oceniali czytelnicy i eksperci Kapituły do spraw wizerunku: dr sztuk pięknych Wojciech Wierzbicki, i artysta-grafik Jan Szafaryn. Najwyższe oceny najwięcej głosów i nagrodę Super Reklama 10-lecia otrzymali: 1. Bank Spółdzielczy w Namysłowie (fragment nagrodzonej reklamy rysunek dziecka na IV okładce) 2. Firma Patrycja i Paweł Zofia Rydzyk nagrodzona reklama na III okładce Nagrodę Najlepsza Reklama 10-lecia Orłów Agrobiznesu przyznano: 1. Bankowi Spółdzielczemu w Chełmnie nagrodzona reklama na stronie Warmińskiemu Bankowi Spółdzielczemu 3. Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szadku nagrodzona reklama na stronie Zakładowi Masarskiemu Mądry nagrodzona reklama na II okładce 5. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokołowie Podlaskim 6. Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej Jana 7. Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Praszce 1. Franciszek J. Stefaniuk poseł na Sejm RP 2. Jarosław Kalinowski euro poseł 3. Ewa Kierzkowska była wicemarszałek Sejmu RP obecnie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 4. Tadeusz Samborski były przewodniczący Kapituły 5. Marek Kowalski prezes GS SCH w Szadku 6. Zdzisław Bąk prezes Banku Spółdzielczego w Namysłowie 7. Sławomir Hardej prezes OSM w Sokołowie Podlaskim, 8. Teresa Jędraszek prezes OSM w Głuchowie 9. Andrzej Gliszewski prezes OSM w Łobżenicy 10. Franciszek Tomke właściciel cukierni Kraina Słodkości 11. profesor Antoni Rutkowski konsultant Kapituły członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk 12. Wiesław Sumiński dziennikarz prasy branżowej 13. Anna Chachulska Redaktor Naczelna Przeglądu Mleczarskiego 14. Antoni Pieńkowski dziennikarz Rolnika-Spółdzielcy 15. Edward Szuba dziennikarz radiowy 16. Mariola Bujacz dyrektor w Fabryce Cukierków Pszczółka 17. Rafał Marciniak prezes Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim 18. Elżbieta Krasowska-Jaworska prezes Warmińskiego Banku Spółdzielczego 19. Janina Śmigielska prezes Banku Spółdzielczego w Chełmnie 20. Joanna Rawik patron artystyczny Orłów Agrobiznesu 21. Ryszard Goławski starosta złotowski 22. Franciszek Dziedzina wicestarosta limanowski 23. Andrzej Kwapisz starosta częstochowski 24. Edward Biernacki prezes Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce 25. Andrzej Malanowski firma Biomal 26. Wacław Potocki Portal Bankowości Spółdzielczej 27. Józef Kwaśniewicz wicestarosta szamotulski 28. Wojciech Wierzbicki ekspert Kapituły, twórca oprawy plastyczno-graficznej Orłów Agrobiznesu 29. Jan Szafaryn autor strony internetowej o Orłach Agrobiznesu 30. Tadeusz Łazowski starosta bialsko-podlaski 31. Grażyna Dobrowolska Społem PSS w Ozorkowie 32. Maria Wieczorek prezes OSM w Ozorkowie 33. Zofia Rydzyk prezes firmy Patrycja & Paweł 34. Krystyna Preś prezes GS SCH w Praszce 35. Jan Glacel były prezes Hochland Polska 36. Dr Piotr Palej szef zespołu ekspertów nagrody Orzeł Agrobiznesu

10 10 Spotkanie Orłów Agrobiznesu w Sejmie RP Tramwaj Orłów Agrobiznesu

11 WIZYTÓWKI LAUREATÓW 11 Społem Oława Orzeł Agrobiznesu 2011 Dwusetny Orzeł Agrobiznesu Właściciel dużej nowoczesnej sieci handlowej, producent pieczywa ciast i makaronów. Kontakt: Społem Oława ul. Brzeska 19, Oława tel. (71) , faks (71) Bank Spółdzielczy w Limanowej Orzeł Agrobiznesu 2008 i Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2009 Bank o wieloletnim rodowodzie. Ceniony za wysoka jakość usług, atrakcyjne produkty i szybkość w działaniu. Kontakt: Bank Spółdzielczy w Limanowej, ul. Rynek 7, Limanowa tel. (18) , faks (18) Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Składnica w Grybowie Orzeł Agrobiznesu 2011 Posiadamy nowoczesną sieć handlową (21 sklepów), piekarnię i ciastkarnię. Prowadzimy hurtownię i usługi w zakresie transportu gospodarczego. Działamy też pod szyldem Euro Cash (na zasadzie franczyzy). Kontakt: Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Składnica Rynek 1, Grybów tel./faks (18)

12 12 WIZYTÓWKI LAUREATÓW Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Praszce Orzeł Agrobiznesu 2010, Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2011 Istniejemy od 1945 roku. Prowadzimy 5 placówek handlowych, piekarnię i cukiernię, stację kontroli pojazdów. Mo em naszej działalności jest: tradycja, wysoka jakość, przyszłość. Kontakt: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Praszce ul. Senatorska 1, Praszka tel./faks (34) Piekarnia Familijna sp.j. Elżbieta i Witold Kowalczyk Orzeł Agrobiznesu 2010 Producent wyśmienitych wyrobów piekarniczo-cukierniczych w wielu asortymentach. Nowość: rodzina chlebów żytnich bez drożdży nagrodzona w konkursie Najlepszy produkt lata 2011 Kontakt: Piekarnia Familijna Elżbieta i Witold Kowalczyk Kuźnica Czeszycka 11, Krośnice tel./faks (71) , kom Fabryka Cukierków Pszczółka Orzeł Agrobiznesu 2009 Producent doskonałych cukierków i mieszanek cukierków. Nowość: cukierki czekoladowe Kontakt: Fabryka Cukierków Pszczółka ul. Krochmalna 13 i, Lublin tel. (81) , , , faks (81) Społem PSS w Głogowie Orzeł Agrobiznesu 2011 Nowoczesna sieć sklepów, piekarnia i ciastkarnia. 66 lat tradycji. Kontakt: Społem PSS w Głogowie ul. Elektryczna 9, Głogów tel. (76) , faks (76) spolemglogow.home.pl, Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Orzeł Agrobiznesu 2011 Atuty banku: profesjonalizm w obsłudze klienta, nowoczesność, życzliwość, bogata oferta, solidność biznesowa Kontakt: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie ul. Bogusława X 3, Darłowo tel. (94) , faks (94) , kom

13 WIZYTÓWKI LAUREATÓW 13 Małopolska Spółdzielnia Handlowa Wizan Orzeł Agrobiznesu 2011 Jedna z największych spółdzielni handlowych w pionie GS w Polsce. Posiada sklepy spożywczo-przemysłowe, dwie piekarnie, dwie hurtownie, magazyny artykułów budowlanych, ogrodniczych i opału. Wzorzec skutecznej działalności dla innych spółdzielni handlowych w kraju. Kontakt: Małopolska Spółdzielnia Handlowa Wizan ul. Legionów 7, Andrychów tel. (33) , handel tel. (33) , faks (33) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Henryk Kowalczyk Orzeł Agrobiznesu 2011 Jeden z liderów w branży mięsnej współpracujący z renomowanymi odbiorcami w całym kraju. Dostarcza doskonałej jakości mięso w cyklu 48 godzinnym m. in. dla gastronomii. Kontakt: P.P.U.H Henryk Kowalczyk, Dziewki 23, Siewierz Zakład Rozbioru Mięsa ul. Śląska 95, Bargły Poczesna tel./faks (34) tel. (34) Ubojnia (34) Bank Spółdzielczy w Strzelnie Orzeł Agrobiznesu 2009 Uniwersalny bank z polskim kapitałem działający m. in. na rzecz agrobiznesu Kontakt: Bank Spółdzielczy w Strzelnie ul. Dr Cieślewicza 3, Strzelno tel. (52) , faks (52) Bank Spółdzielczy w Rymanowie Orzeł Agrobiznesu 2011 Jeden z najszybciej rozwijających się banków spółdzielczych w Polsce. Działa na terenie kilku województw. Ma atrakcyjną ofertę dla klientów w tym także przedstawicieli agrobiznesu. Cechuje go życzliwość i otwartość na potrzeby i oczekiwania klientów. Kontakt: Bank Spółdzielczy w Rymanowie Rynek 14, Rymanów tel./faks (13) Bank Spółdzielczy w Chełmnie Orzeł Agrobiznesu 2010 Bogata tradycja pewna przyszłość. Atrakcyjne lokaty, rachunki, kredyty, obsługa dewizowa. Kontakt: Bank Spółdzielczy w Chełmnie ul. Dworcowa 9, Chełmno tel (56) , faks (56)

14 14 WIZYTÓWKI LAUREATÓW Fawor Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska Orzeł Agrobiznesu 2011 Fawor to firma z ponad 100-letnią tradycją. Największy na rynku poznańskim producent pieczywa. W swojej ofercie ma także wyroby cukiernicze i lody. Jako pierwszy w Poznaniu uruchomił produkcję pieczywa ekologicznego świeżego. Kontakt: Fawor Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska ul. Unii Lubelskiej 1, Poznań tel. (61) , faks (61) Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Orzeł Agrobiznesu 2010 Uniwersalny bank dla wszystkich, wyłącznie z polskim kapitałem, aktywnie wspierający agrobiznes, konsekwentnie budujący pozycję silnego lokalnego banku. Kontakt: Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21 A, Działoszyn tel (43) , faks (43) , Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie Orzeł Agrobiznesu 2009 Producent galanterii mleczarskiej. Specjalność: masło ze Strzałkowa-produkt tradycyjny Kontakt: Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców ul. Gen. Sikorskiego 28, Strzałkowo tel./faks (63) Bank Spółdzielczy w Raciborzu Orzeł Agrobiznesu 2011 Łączy tradycje (111 lat istnienia) z nowoczesnością. Jest bankiem uniwersalnym wyłącznie z polskim kapitałem z ofertą skierowaną do różnych grup klientów. Wspiera rolnictwo oraz małą i średnią przedsiębiorczość. Kontakt: Bank Spółdzielczy w Raciborzu ul. Klasztorna 3, Racibórz tel. (32) , faks (32) Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol Orzeł Agrobiznesu 2009 Produkcja roślinna i zwierzęca na najwyższym poziomie, hodowla ogierów i usługi turystyczne. Kontakt: Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol Gałowo ul. Wierzbowa 10, Szamotuły tel. (61)

15 WIZYTÓWKI LAUREATÓW 15 Społem PSS w Ozorkowie Orzeł Agrobiznesu 2009 Spółdzielnia posiada nowoczesną sieć handlową. W swoich obiektach świadczy różne usługi. Współpracuje z najlepszymi dostawcami. Kontakt: Społem PSS Ozorkowie ul. Średnia 6, Ozorków tel. (42) , faks (42) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie Orzeł Agrobiznesu 2010 Producent galanterii mleczarskiej. Specjalność: twarogi i masło, w tym oryginalne masło osełkowe Kontakt: OSM w Głuchowie ul. Rawska 6, Głuchów tel. (46) Bank Spółdzielczy w Skoczowie Orzeł Agrobiznesu 2010 Nowoczesna i wiarygodna instytucja finansowa mocno zakorzeniona w swoim środowisku. Atrakcyjna oferta. Wysoka wiarygodność i jakość świadczonych usług. Kontakt: Bank Spółdzielczy w Skoczowie ul. Objazdowa 10, Skoczów tel. (33) , faks (33) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy Orzeł Agrobiznesu 2009, Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2010 Producent galanterii mleczarskiej. Specjalność: twarogi Kontakt: OSM w Łobżenicy ul. Wyrzyska 16, tel. (67) , (67) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sokołowie Podlaskim Orzeł Agrobiznesu i Orzeł Agrobiznesu Grand Prix Producent galanterii mleczarskiej: nasza duma twarogi oraz zsiadłe mleko i chłodnik Kontakt: OSM w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa 54, Sokołów Podlaski tel. (25) ,

16 16 WIZYTÓWKI LAUREATÓW Jamir-Sobieraj i wspólnicy Orzeł Agrobiznesu 2010 Jeden z najnowocześniejszych zakładów branży mięsnej w Polsce. Asortyment obejmuje ponad 100 rodzajów wędlin. Firma doskonale znana nie tylko w regionie łódzkim, ale i w całym kraju Kontakt: Jamir-Sobieraj i Wspólnicy Bechcice Parcela 21, Lutomiersk tel./faks (43) Bank Spółdzielczy w Lubawie Orzeł Agrobiznesu 2011 Od 2011 roku działamy w nowej, nowoczesnej siedzibie. Zapewniamy kompleksową obsługę bankową firm, samorządów, instytucji i osób prywatnych. Wspieramy agrobiznes. Kontakt: ul. Rzepnikowskiego 2, Lubawa tel. (89) , faks (89) Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Staszowie Orzeł Agrobiznesu 2010, Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2011 Posiadamy własną nowoczesną sieć handlową, piekarnię, cukiernię i garmażernię Kontakt: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Staszowie ul. Towarowa 2, Staszów tel. (15) , faks (15) PPH Soforek Jacek Soforek Orzeł Agrobiznesu 2008 i Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2010 Lider w dziedzinie zaopatrzenia lodziarstwa. Firma w dynamicznym rozwoju. Znana i ceniona w branży za rzetelność i solidność biznesową. Kontakt: Centrum Zaopatrzenia Lodziarstwa P.P.H Soforek Jacek Soforek ul. Dworcowa 4, Szamocin tel. (67) , (67) , kom , faks (67) Zakład Wytłaczania Oleju i Wyrób Kitu Krzysztof Gałkowski Orzeł Agrobiznesu 2011 Firma o stuletniej tradycji. Producent oleju lnianego, rzepakowego i rydzowego o unikalnym smaku i aromacie. Kontakt: ul. Żwirki i Wigury Grodzisk Wlkp. tel. (61) , faks (61)

17 WIZYTÓWKI LAUREATÓW 17 Warmiński Bank Spółdzielczy Orzeł Agrobiznesu 2009 Uniwersalny bank wyłącznie z polskim kapitałem działający m. in. na rzecz agrobiznesu Kontakt: Warmiński Bank Spółdzielczy Pl. 650-lecia Jonkowa 12, Jonkowo tel./faks (89) , Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Orzeł Agrobiznesu 2010 Jedna z większych instytucji finansowych w Polsce. Działa na terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Posiada liczną sieć placówek, atrakcyjne produkty i wielu zadowolonych klientów. Kontakt: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy ul. Wrocławska 36, Oleśnica tel. (71) , faks (71) PPHU Patrycja i Paweł Zofia Rydzyk Orzeł Agrobiznesu 2011 Piekarnia (doskonałe pieczywo hit rynkowy chleb Jurajski) i Dom Przyjęć (wesela, bankiety, imprezy integracyjne) Kontakt: PPHU Patrycja i Paweł ul. Rodacka 6, Kwaśniów Górny Klucze tel./faks (32) , kom , Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szadku Orzeł Agrobiznesu i Orzeł Agrobiznesu Grand Prix Doskonałe pieczywo wypiekane na naturalnych składnikach w piecach węglowych, wędliny produkowane według tradycyjnych receptur, skład opału i materiałów budowlanych. Kontakt: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szadku Rynek 24, Szadek tel./faks (43) , tel (43) Cukiernia Kraina Słodkości Franciszek Tomke Orzeł Agrobiznesu 2009, Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2010 Producent doskonałych wyrobów cukierniczych. Specjalność: okolicznościowe torty Kontakt: Cukiernia Kraina Słodkości ul. E. Osmańczyka 42, Zakrzewo tel./faks (67)

18 18 WIZYTÓWKI LAUREATÓW Bank Spółdzielczy w Namysłowie Orzeł Agrobiznesu 2010 i Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2011 Jeden z największych banków spółdzielczych w kraju o wysokiej dynamice rozwoju. Stały wzrost liczby placówek, klientów i produktów. Aktywnie wsparcie dla agrobiznesu Kontakt: Bank Spółdzielczy w Namysłowie, PL. Wolności 12, Namysłów tel./faks (77) , Zakład Masarski Mądry Orzeł Agrobiznesu 2008, Orzeł Agrobiznesu Grand Prix 2009 Producent wędlin regionalnych według tradycyjnych receptur Specjalność kiełbasa Lisiecka i pasztet Mądrego Kontakt: Zakład Masarski Mądry Nowa Wieś Szlachecka 77, Liszki tel./faks (12) zakladmasarski.w.interia.pl Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie Orzeł Agrobiznesu 2009 Producent napojów mlecznych fermentowanych, masła, śmietany oraz doskonałych serów dojrzewających twardych. Posiada sieć sklepów firmowych na terenie województwa łódzkiego. Kontakt: OSM w Ozorkowie Ozorków tel. (42) faks (42) Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Orzeł Agrobiznesu 2009 Uniwersalny bank wyłącznie z polskim kapitałem. Nowoczesność i tradycja. Kontakt: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim ul. Poznańska 13, Piotrków Kujawski tel./faks (54) Album 10-lecia Orłów Agrobiznesu. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS Adres do korespondencji: Warszawa 48, skrytka pocztowa 120 tel./faks (22) kom , Projekt i grafika: Marcin Pieśniewski, tel Album jest dostępny także w internecie na od połowy grudnia 2011.

19 Orły Agrobiznesu w Pałacu Szustra w Warszawie 19

20 20 Orły Agrobiznesu w Domu Literatury w Warszawie

21

22 22

23

24

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU Słowo od wydawcy PTiK 3 Teraz Mundial? Szanowni Państwo! Jeszcze w czasie trwania Euro 2012 pojawiły się głosy, że po ogromnym sukcesie tej imprezy Polskę stać na organizację

Bardziej szczegółowo

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU Zakłady Mięsne PARUZEL laureat 41 edycji Orłów Agrobiznesu, otrzymały w tym roku kolejne pres żowe wyróżnienia. Godło Dobry Produkt 2012 Wybór Konsumentów w kategorii: Wyroby

Bardziej szczegółowo

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU SŁOWO OD WYDAWCY Słowo od wydawcy Spojrzenie z regionu Szanowni Państwo! Późną jesienią odwiedziłem region nakielski i pilski położony na pograniczu Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU SŁOWO OD WYDAWCY PTiK 3 Dekada w Unii Szanowni Państwo! Minęła właśnie 10 rocznica naszej obecności w Unii Europejskiej. Rocznica ta skłania do refleksji w skali makro i mikro,

Bardziej szczegółowo

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU SŁOWO OD WYDAWCY Inny świat Szanowni Państwo! Jesienią spędziłem kilka dni na niemieckich Łużycach i w Czechach. Nie ukrywam, że lubię odwiedzać naszych południowych i zachodnich

Bardziej szczegółowo

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU Słowo od wydawcy PTiK 3 Czy to już kryzys? W kolejny, dwudziesty trzeci, rok polskiej transformacji chciało by się wejść chociaż ze skromną dawką umiarkowanego optymizmu. Ale

Bardziej szczegółowo

Report of Polish Chamber of Exhibition Industry. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego TARGI W POLSCE

Report of Polish Chamber of Exhibition Industry. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego TARGI W POLSCE Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego TARGI W POLSCE w 2012 roku 2LAT0 Report of Polish Chamber of Exhibition Industry 1993 2013 2LAT0 Jubileusz 20-lecia samorządu targowego Statystyki targowe za 2012

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Editorial Note

Od Redakcji Editorial Note General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu Outsourcing&More zapraszamy do lektury kilku nowych publikacji. Wspólnie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU SŁOWO OD WYDAWCY PTiK 3 Wkraczamy w dojrzałość Przed 18 laty, w kwietniu 1996 roku urodziły się nam bliźniaki: firma i czasopismo. Ich akuszerami byli przyjaciele, którzy uwierzyli

Bardziej szczegółowo

Targi w Polsce w 2014 roku

Targi w Polsce w 2014 roku Targi Exhibitions Całkowita powierzchnia targowa wynajęta w m kw. net exhibition space in sq. m Kryta Indoor Otwarta Outdoor specjalna pokazowa special show area (m kw. / sq.m) zagraniczni / foreign Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map autumn. 3/2012 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!!

SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!! ISSN 1232-9541 Jesień Autumn 2012 Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały Nowe smaki i polska tradycja Lubię polską kuchnię!!! Spała kulinarna wyspa w środku Polski Wiem, co jem SMAKI JESIENI TASTES

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZ WARTOŚĆ SWOJEGO PRODUKTU BOOST THE VALUE OF YOUR PRODUCT

ZWIĘKSZ WARTOŚĆ SWOJEGO PRODUKTU BOOST THE VALUE OF YOUR PRODUCT ZOSTAŃ LIDEREM W WYŚCIGU O NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWY MEDAL W POLSCE BECOME THE LEADER IN THE RACE FOR POLAND S MOST PRESTIGIOUS MEDAL ZWIĘKSZ WARTOŚĆ SWOJEGO PRODUKTU BOOST THE VALUE OF YOUR PRODUCT Złoty

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZ WARTOŚĆ SWOJEGO PRODUKTU BOOST THE VALUE OF YOUR PRODUCT

ZWIĘKSZ WARTOŚĆ SWOJEGO PRODUKTU BOOST THE VALUE OF YOUR PRODUCT ZOSTAŃ LIDEREM W WYŚCIGU O NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWY MEDAL W POLSCE BECOME THE LEADER IN THE RACE FOR POLAND S MOST PRESTIGIOUS MEDAL INNOWACJA IDEA INNOVATION ZAUFANIE TRUST ZWIĘKSZ WARTOŚĆ SWOJEGO PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych Centrum z widokiem na przyszłość 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych The Centre with a view over the future 1500 square metres of new conference rooms 2 011 jesień/autumn Spis treści Coraz szybsze tempo

Bardziej szczegółowo

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN 1899-7066 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

20lat. Przegląd Targowy. Kielce TARGÓW WEJDĄ NA GIEŁDĘ. NAJLEPSZYCH Tune in with the best str. 126. Targi Kielce. przełącz się na

20lat. Przegląd Targowy. Kielce TARGÓW WEJDĄ NA GIEŁDĘ. NAJLEPSZYCH Tune in with the best str. 126. Targi Kielce. przełącz się na Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 wiosna/spring 20lat TARGÓW Kielce 20 years of Targi Kielce Targi Kielce WEJDĄ NA GIEŁDĘ Targi Kielce to be listed at the stock exchange

Bardziej szczegółowo

TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation

TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TARGI W POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS IN POLAND and exhibitions abroad with Polish exhibitors

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents

Spis treści. Table of contents Spis treści Table of contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Prezes Zarządu President

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited!

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited! SILESIA 5 (13) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! www.katowice-airport.com Częstochowa A city that

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52 Wydawca: Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków imalopolska@umwm.pl tel./fax:

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo