BIURO ORGANIZACYJNE Termedia sp. z o.o ul. Kleeberga Poznañ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO ORGANIZACYJNE Termedia sp. z o.o ul. Kleeberga 2 61-615 Poznañ szkolenia@termedia.pl www.termedia.pl"

Transkrypt

1 ORGANIZATORZY czasopismo Wspó³czesna Onkologia wydawnictwo Termedia Zak³ad Immunologii Nowotworów, Katedra Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu BIURO ORGANIZACYJNE Termedia sp. z o.o ul. Kleeberga Poznañ

2 Partnerzy Wystawcy Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. Cinna Produkty Zdrowia Sp. z o.o. LGC Standards Sp. z o.o. Nordic Pharma Oceanic S.A. PPH Real Zio³olek Sp. z o.o. Domowe Sanatorium

3 Ladies and Gentlemen, Friends, On behalf of the Organizing and Scientific Committees I am pleased to welcome you to Poznañ. We are happy you have joined the Third Congress of Contemporary Oncology [Wspó³czesna Onkologia]: Tumor targeting of the Cancer a challenge of the 21st century series. A number of international experts in the field and the cream of Polish oncologists have decided to come and discuss topics related to innovative oncology. The Second Congress held one year ago with the leading topic on personalized medicine is continued today. Some of invited speakers could not come last year due to the volcano eruption. They are in Poznañ today. We have 62 invited speakers, experts in basic and clinical cancer research. Our ambition is to gather interdisciplinary specialists to discuss current state-of-the-art and further development of tumor targeting. We witness rapid development of new targeted therapies; however, we start to face obstacles related to long-term clinical follow-ups. The turn of 2010 and 2011 will be remembered as a breakthrough in the development of targeted active immunotherapy of cancer. The first therapeutic vaccine and anti-ctla-4 antibodies were approved by the FDA for cancer treatment. It stopped skepticism about active immunotherapy development. Similar skepticism lasting 20 years accompanied the development of therapeutic monoclonal antibodies until humanized and human antibodies production technology was developed. Today they are widely used in various cancer treatment strategies. For the first time we invited patients and patients organizations, both Polish and European, to the panel discussion Patient: a partner of professionals in health care. Participants will discuss the need of building a communication platform for patients, physicians and health care administration. Rules for correct relationships between patients and physicians, physicians and health care administration will be suggested. Contemporary Oncology has been already published for 12 years. So far it was published in Polish in order to make it easy for Polish oncologists. However, we are back to Europe and the free world so we need to use a scientific language which is English (often poor English). Thanks to all of you, Contemporary Oncology is indexed in a growing number of databases including the Science Citation Index. Thus, it has its own impact factor. Accordingly, I invite you to submit your work and cite papers published in our journal. After the Congress we would like to publish in Contemporary Oncology lectures and results presented on posters. Accordingly, we invite speakers and poster presenters to submit full papers to the Editorial Office. Once again, welcome. We wish you fruitful discussions and a pleasant stay in Poznañ. Andrzej MACKIEWICZ Editor-in-Chief

4 Program PANEL DYSKUSYJNY: NIC O NAS BEZ NAS RZETELNE PARTNERSTWO Z UDZIA EM POLSKIEJ KOALICJI ORGANIZACJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH ROUND TABLE DISCUSSION: NOTHING ABOUT US WITHOUT US UPRIGHT PARTNERSHIP Sala A sesja 1 14 kwietnia 2011 r. session 1 April 14, SKOJARZONE LECZENIE RAKA W TROBOWOKOMÓRKOWEGO W DOBIE LEKÓW UKIERUNKOWANYCH MOLEKULARNIE COMBINATIONAL TREATMENT OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA IN THE ERA OF TARGETED THERAPIES Przewodnicz¹cy: A. DEPTA A, M.Z. WOJTUKIEWICZ Morfologiczno-molekularne pod³o e rozwoju raka w¹trobowokomórkowego Morphological and molecular background of hepatocellular carcinoma A. NASIEROWSKA-GUTTMEJER (Warszawa) Interdyscyplinarne podejœcie do leczenia raka w¹trobowokomórkowego Multi-disciplinary approach in hepatocellular carcinoma treatment P. MA KOWSKI (Warszawa) Sorafenib w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego z³oty standard czy eksperyment medyczny? Sorafenib in the treatment of hepatocellular carcinoma gold standard or medical experiment? A. DEPTA A (Warszawa) Sala B sesja 2 14 kwietnia 2011 r. session 2 April 14, BIOLOGIA MOLEKULARNA, DIAGNOSTYKA I CELE TERAPII NOWOTWORÓW MOLECULAR BIOLOGY, DIAGNOSTiCS AND CANCER THERAPY Przewodnicz¹cy: K. SZYFTER, C. CYBULSKI Atlas Genomu Nowotworów The Cancer Genome Atlas M. WIZNEROWICZ (Poznañ) Identyfikacja nowych onkogenów i genów supresji nowotworowej zwi¹zanych z p³askonab³onkowym rakiem krtani przy u yciu technik biologii molekularnej Identification of new oncogenes and tumor suppressor genes associated with laryngeal squamous cell carcinoma by molecular biology K. SZYFTER, M. GIEFING, M. JARMU, M. KOSTRZEWSKA-POCZEKAJ, D. BRAUZE, N. ZEMKE, K. PELIÑSKA, R. SIEBERT, R. GRENMAN (Poznañ) Komórki raka krtani wykazuj¹ ekspresjê oraz cechy funkcjonalne ró nych wzorców molekularnych receptorów Toll-podobnych Tumor cells of laryngeal carcinoma show expression and functional features of various Toll-like-receptors J. SIKORA, M. KACZMAREK, M. FRYDRYCHOWICZ, B. BRZEZICHA, M. SZCZEPAÑSKI, G. DWORACKI, T. WHITESIDE, J. EROMSKI (Poznañ)

5 Co oprócz sorafenibu? Nowe leki celowane, klasyczna chemioterapia, a mo e leczenie objawowe? What beyond sorafenib other targeted therapies, clasical chemotherapy or symptomatic treatment? M.Z. WOJTUKIEWICZ (Bia³ystok) Dyskusja Opracowanie testu MLPA do jednoczesnej analizy zmiennoœci liczby kopii i mutacji punktowych w genie EGFR Design and generation of MLPA assay for parallel analysis of copy number and small-size mutations in EGFR gene P. KOZ OWSKI (Poznañ) Dyskusja Przerwa na lunch Lunch break Sala A sesja 3 14 kwietnia 2011 r. session 3 April 14, PERSONALIZACJA LECZENIA ORAZ TERAPIE CELOWANE I PERSONALIZATION OF TREATMENT AND TARGETED THERAPIES I Przewodnicz¹cy: J. MARKOWSKA, Ch. ZIELINSKI Medycyna spersonalizowana w diagnostyce i leczeniu nowotworów Personalized medicine in cancer diagnosis and treatment Ch. ZIELINSKI (Wiedeñ) Analiza czêstoœci uzyskiwania ca³kowitych remisji patologicznych w leczeniu przedoperacyjnym cisplatyn¹ BRCA1-zale nych raków piersi Analysis of the frequency of pathological complete response after neoadjuvant chemotherapy with cisplatin in BRCA1 mutation carriers with breast cancer T. BYRSKI (Szczecin) Sala B sesja 4 14 kwietnia 2011 r. session 4 April 14, DONIESIENIA USTNE ORAL PRESENTATIONS Przewodnicz¹cy: D. DUŒ, M. WIZNEROWICZ Macierzyste komórki bia³aczkowe hipotezy i fakty Leukemic stem cells hypotheses and facts D. DUŒ Analiza ekspresji genów supresorowych PTEN, DCC, APC w raku endometrium Analysis of suppressor genes PTEN, APC and DCC expression in endometrial carcinoma P. GROSMAN-DZIEWISZEK Ocena wspó³wystêpowania metylacji promotora genu MGMT i amplifikacji genu EGFR w z³oœliwych glejakach operowanych w Klinice Neurochirurgii CM UJ Co-occurrence of MGMT gene promoter methylation and amplification of EGFR in malignant gliomas D. ADAMEK Oksygenaza hemowa 1 odgrywa istotn¹ rolê w ró nicowaniu komórek czerniaka Heme oxygenase-1 is a key player in differentiation of melanoma cells H. WAŒ

6 Sala A sesja 3 14 kwietnia 2011 r. session 3 April 14, Bewacizumab w leczeniu I rzutu raka jajnika. Dylemat Bevacizumab in the first line ovarian cancer. Dilemma R. M DRY, J. MARKOWSKA (Poznañ) Mo liwoœci leczenia inhibitorami receptorów naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) chorych na niedrobnokomórkowego raka p³uca Possibilities of non-small cell lung cancer treatment using EGFR R. RAMLAU (Poznañ) Inhibitory kinaz tyrozynowych a uk³ad sercowo-naczyniowy Tyrosine kinase inhibitors and cardiovascular system S. SZMIT (Warszawa) Sala B sesja 4 14 kwietnia 2011 r. session 4 April 14, Ekspresja podoplaniny w fibroblastach towarzysz¹cych guzom jako niekorzystny czynnik prognostyczny w raku przewodowym gruczo³u piersiowego Podoplanin expression by cancer-associated fibroblasts as an unfavorable marker of prognosis in invasive ductal breast carcinoma B. PU A Liposomy jako noœniki leków przeciwnowotworowych Liposomes as carriers of anticancer drugs I. CZOPEK Kombinacja szczepionki DNA skierowanej przeciwko endoglinie i cyklofosfamidu skutecznie hamuje wzrost guzów nowotworowych Combination of DNA vaccine against endoglin and cyclophoshamide effectively inhibit tumor growth M. JAROSZ Dyskusja Przerwa na kawê Coffee break Sala A sesja 5 14 kwietnia 2011 r. session 5 April 14, GENETYKA I BIOLOGIA NOWOTWORÓW CANCER GENETICS AND BIOLOGY Przewodnicz¹cy: J. LUBIÑSKI, P. KOZ OWSKI Genotypy selenoprotein, a tak e stê enia selenu w organizmie jako kluczowe czynniki ryzyka wyst¹pienia raka u ludzi Selenoprotein genotypes as well as selenium levels in organisms are critical features of human cancer risk J. LUBIÑSKI (Szczecin) Sala B sesja 4 c.d. 14 kwietnia 2011 r. session 4 c.d April 14, Ocena wartoœci prognostycznej stê enia CYFRA 21-1 oraz IGF-1 u chorych na niedrobnokomórkowego raka p³uca w zaawansowanym stadium The evaluation of the prognostic value of CYFRA 21-1 and IGF-1 in patients with advanced non-small cell lung cancer B. MAS YK Zastosowanie liposomów do transportu zwi¹zków wanadu (IV) w terapii antynowotworowej Liposomes application for transport vanadium (IV) complexes in antitumor therapy A. HA AS

7 Sala A sesja 5 14 kwietnia 2011 r. session 5 April 14, Znaczenie diagnostyczne testów wykrywaj¹cych nosicielstwo mutacji genu CHEK2 Diagnostic significance of testing for mutations in the CHEK2 gene C. CYBULSKI (Szczecin) Geny przerzutowania w raku jajnika A. MARKOWSKA, K. JASZCZYNSKA-NOWINKA, Genes of metastasizing in ovarian carcinoma A. MARKOWSKA, K. JASZCZYNSKA-NOWINKA, J. MARKOWSKA (Poznañ) Swoistoœæ markerów nowotworowych w kontekœcie stanu zapalnego towarzysz¹cego rozwojowi nowotworów z³oœliwych Implications of cancer-associated systemic inflammation for biomarker discovery M. CHECHLIÑSKA (Warszawa) Sala B sesja 4 14 kwietnia 2011 r. session 4 April 14, Nanocz¹stki do diagnostyki i systemów dostarczania leków we wspó³czesnej onkologii Nanoparticles for diagnosis and systems of drug delivery in contemporary oncology M. JARZÊBSKI Reakcja fotodynamiczna w po³¹czeniu z elektroporacj¹ na ludzkich komórkach czerniaka in vitro Photodynamic reaction in combination with electroporation in human melanoma cells in vitro N. SKO UCKA Sorafenib w leczeniu raka w¹troby: skutecznoœæ oraz stosownoœæ leków przy u yciu w³oskiego rejestru RFOM Sorafenib in hepatocarcinoma: effectiveness and appropriateness of drugs using the italian RFOM registry A. JIRILLO Dyskusja SESJA PLAKATOWA POSTER VIEWING UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU Powitanie: J. MICHALAK, A. MACKIEWICZ Wyk³ad inauguracyjny: Oczekiwania i fakty: wp³yw uk³adu odpornoœciowego na wzrost i rozprzestrzenianie siê nowotworu A. LANGE (Wroc³aw) Koncert OPENING CEREMONY Welcome address: J. MICHALAK, A. MACKIEWICZ Key-note lecture: Exception and facts: involvement of the immune system in the tumor growth and spread A. LANGE (Wroclaw) Concert KOKTAIL POWITALNY WELCOME RECEPTION

8 sesja 6 session 6 15 kwietnia 2011 r. April 15, BIOLOGIA NOWOTWORÓW I CANCER BIOLOGY I Przewodnicz¹cy: C. KIEDA, P. SEHGAL Wszystkie rodzaje bia³ek STAT ³¹cz¹ siê z mitochondriami w ró nych typach komórek All STAT proteins associate with mitochondria in different cell types P. SEHGAL (Nowy Jork) Terapia celowana z zastosowaniem nowotworowych komórek macierzystych na przyk³adzie salinomycyny Targeting cancer stem cells salinomycine as an example M. LOS (Linköping) Od komórek macierzystych do nowotworu: nowe regulatory mikro-rna From stem cells to cancer: novel regulators of micrornas J. DULAK (Kraków) Normalizacja kontroli neoangiogenezy nowotworowej prowadzi do odwrócenia hipoksji Control of tumor angiogenesis normalization to favor reversal of hypoxia C. KIEDA (Orlean) Plejotropowe dzia³anie inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-I) w chorobie nowotworowej Pleiotropic effects of plasminogen activator inhibitor-1 in cancer C. CIERNIEWSKI ( ódź) Dyskusja Przerwa na kawê Coffee break

9 sesja 7 session 7 15 kwietnia 2011 r. April 15, IMMUNOTERAPIA CELOWANA IMMUNOTARGETING Przewodnicz¹cy: E. PENNACCHIOLI, S. MARKOWICZ Immunizacja szczepionk¹ opart¹ na salmonelli chorych na przerzutowego czerniaka Vaccination with salmonella of melanoma metastatic patients E. PENNACCHIOLI, A. TESTORI (Mediolan) Szczepionka oparta na komórkach dendrytycznych w terapii uzupe³niaj¹cej chorych nanowotwory Dendritic cell-based vaccine as an adjuvant therapy for cancer patients S. MARKOWICZ (Warszawa) D³ugotrwa³e prze ycia chorych na czerniaka z usuniêtymi przerzutami immunizowanych alogeniczn¹ komórkow¹ szczepionk¹ czerniakow¹ (AGI-101) Long term survival of melanoma pateints with resected metastases immunized with allogeneic whole cell genetic vaccine (AGI-101) A. MACKIEWICZ (Poznañ) Nowe strategie leczenia zaawansowanego czerniaka blokada CTLA-4 New strategies in the treatment of advanced melanoma anti-ctla4 R. ZAUCHA (Gdañsk) Rola immunoterapii w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka p³uca na podstawie wielooœrodkowych badañ klinicznych Role of immunotherapy in patients with non-small cell lung cancer multicenter clinical trials. SPYCHALSKI, M. BRYL, R. RAMLAU, A. BARINOW-WOJEWÓDZKI (Poznañ) Terapie celowane w profilaktyce i leczeniu zmian wtórnych w koœciach u chorych na nowotwory z³oœliwe Targeted therapy in prevention and treatment of metastatic bone lesions W. ROGOWSKI Dyskusja Wyk³ad sponsorowany: PCR jednej komórki w badaniach i w przysz³oœci, w diagnostyce nowotworów Single cell PCR in cancer research and future diagnostic applications A. TOEGL (Monachium) Przerwa na lunch Lunch break

10 sesja 8 session 8 15 kwietnia 2011 r. April 15, PERSONALIZACJA TERAPII CELOWANEJ II PERSONALIZATION OF TARGETED THERAPY II Przewodnicz¹cy: P. GASCON, M. RATAIN Aktualne podejœcia do nowo odkrytych polimorfizmów o znaczeniu farmakogenomicznym Current approaches to discovery of new polymorphisms of pharmacogenomic importance M. RATAIN (Chicago) Polimorfizmy jako czynniki predykcyjne odpowiedzi na leczenie celowane nowotworów i chemioterapiê Polymorphisms as predicting factors for response of cancer targeted therapies and chemotherapy S. NAWROCKI (Olsztyn) Czy mo emy zoptymalizowaæ leczenie przeciwcia³ami monoklonalnymi w onkologii? Can we optimize the use of monoclonal antibodies in oncology? P. GASCON (Barcelona) Molekularne podstawy nowych strategii leczenia w zaawansowanym czerniaku Molecular basis of novel treatment strategies of advanced melanoma P. J. WYSOCKI (Poznañ) Ekspresja i celowana inhibicja bia³ka immunoregulatorowego galektyny 1 w terapii ch³oniaka Hodgkina i poprzeszczepowej chorobie limfoproliferacyjnej Expression and targeted inhibition of immunoregulatory protein, galectin-1 in classical Hodgkin lymphoma and post-transplant lymphoproliferative disorder P. JUSZCZYÑSKI (Warszawa) Elektrochemioterapia: od paliacji do terapii skonsolidowanej Electrochemotherapy: from palliation to a consolidated treatment E. PENNACCHIOLI, A. TESTORI (Mediolan) Dyskusja Przerwa na kawê Coffee break

11 sesja 9 session 9 15 kwietnia 2011 r. April 15, NOWE CELE ORAZ ROZWÓJ TERAPII NEW TARGETS AND THERAPY DEVELOPMENT Przewodnicz¹cy: A. LANGE, C. SZCZYLIK Nowe algorytmy terapii biologicznej raka nerki z przerzutami New treatment algorithms of biologic treatment in metastatic renal cancer C. SZCZYLIK (Warszawa) Nowe cele w terapii nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego New targets in therapy of gastrointestinal stromal tumors P. RUTKOWSKI (Warszawa) Perspektywy i trudnoœci z opracowywaniem terapii celowanych w przypadku ch³oniaków z du ych komórek B: od koncepcji do kliniki Perspectives and difficulties in rational design of targeted therapies in diffuse large B-cell lymphoma: a translational view P. JUSZCZYÑSKI, K. WARZOCHA (Warszawa) Nowe przeciwcia³a monoklonalne u progu rejestracji w leczeniu ch³oniaków oraz nowe aktywne czynniki epigenetyczne (HDACi, IMiDs) New monoclonal antibodies close to registration for lymphoma treatment and active epigenetic agents (HDACi, IMiDs) J. WALEWSKI (Warszawa) Przerwa na kawê Coffee break Przewlek³e nowotwory mieloproliferacyjne a mutacje genu kinazy Janusowej 2 (JAK2) i genu receptora dla trombopoetyny (MPL) Chronic myeloproliferative neoplasms and Janus kinase 2 gene (JAK2) and thrombopoetin receptor gene (MPL) mutations K. LEWANDOWSKI (Poznañ)

12 ASPS, DFSP, PVNS, GCTB, PEComa i inne rzadko wystêpuj¹ce miêsaki rola leczenia ukierunkowanego molekularnie ASPS, DFSP, PVNS, GCTB, PEComa and other rare sarcomas role of molecular targeting T. ŒWITAJ (Warszawa) Klasyfikacja terapii celowanych w nowotworach uk³adu krwiotwórczego Classification of targeted therapies used in neoplastic disorders of hematopoietic system W.W. JÊDRZEJCZAK (Warszawa) Wysoka skutecznoœæ bewacizumabu w leczeniu glejaków Significant potential of bevacizumab in glioma treatment W. ABUMOAMMAR (Warszawa) Dyskusja BANKIET BANQUET Sala A sesja kwietnia 2011 r. session 10 April 16, BIOLOGIA NOWOTWORÓW II ORAZ LECZENIE CANCER BIOLOGY II AND TREATMENT Przewodnicz¹cy: B. KAMIÑSKA-KACZMAREK, S. SZALA Zaburzenia mitochondrialne w procesie nowotworzenia Mitochondrial failure in cell transformation A.M. CZARNECKA (Warszawa) Nowotworowe naczynia krwionoœne Tumor blood vessels S. SZALA (Gliwice) Nowotworowe komórki macierzyste jako cele terapii przeciwnowotworowej Cancer stem cells as targets of anti-cancer therapy J.K. SIWICKI (Warszawa) Sala B sesja kwietnia 2011 r. session 11 April 16, POSTÊPY TERAPII PROGRESS IN THERAPY Przewodnicz¹cy: M. REINFUS, P. MILECKI Radioterapia paliatywna klatki piersiowej w niedrobnokomórkowym raku p³uca co mo na udoskonaliæ? Paliative radiotherapy of the thorax in non-small cell lung cancer what could be improved? M. REINFUSS, M. HETNAL (Kraków) Rak prostaty: dla jakich pacjentów leczenie miejscowe, miejscowe i regionalne, miejscowe i systemowe? Prostate cancer: for which patients the local therapy, local and regional, and local and systemic? P. MILECKI (Poznañ) Wiele schematów frakcjonowania w brachyterapii raka gruczo³u krokowego implikacje kliniczne Numerous factionation scedules in brachytherapy of prostate cancer clinical impications M. KANIKOWSKI, J. SKOWRONEK, A. CHICHE (Poznañ)

13 Sala A sesja kwietnia 2011 r. session 10 April 16, Przerwa na kawê Coffee break Przekaźnictwo sygna³u w mikroœrodowisku nowotworu i macierzystych komórkach nowotworowych jako nowy cel terapeutyczny Dissecting signal transduction in discrete components of tumor microenvironment to select new therapeutic targets B. KAMIÑSKA-KACZMAREK (Warszawa) Mechanizmy nabytej odpornoœci na AZD6244 inhibitor MEK1/2 w komórkach nowotworowych Mechanisms of acquired resistance to the MEK1/2 inhibitor AZD6244 in tumour cells S.J. COOK (Cambridge) Znaczenie galaktozylotransferazy UDP-galaktoza: ceramid (UGT8), nowego markera molekularnego z³oœliwoœci raka piersi i przerzutów do p³uc w progresji choroby nowotworowej The role of ceramide galactosyltransferase (UGT8), new molecular marker of breast cancer malignancy and lung metastasis, in tumor progression M. UGORSKI (Wroc³aw) Dyskusja Sala B sesja kwietnia 2011 r. session 11 April 16, Przerwa na kawê Coffee break Innowacje w chirurgii g³owy i szyi Innovations in head and neck surgery W. GOLUSIÑSKI (Poznañ) Rozsiew krwiopochodny u chorych na niezaawansowanego raka endometrium Blood dissemination of non-advanced endometrial cancer M. REINFUSS. P. BLECHARZ (Kraków) Ocena skutecznoœci drugiej linii leczenia przerzutowego raka nerki Efficacy measurement in second line treatment of metastatic renal cell carcinoma P. TOMCZAK, M. LITWINIUK, P. KOLENDA, M. CHAJEWSKA-CIEKAÑSKA (Poznañ) Dyskusja Przerwa na kawê Coffee break

14

15 Sala A sesja kwietnia 2011 r. session 12 April 16, TERAPIE CELOWANE II TARGETED THERAPIES II Przewodnicz¹cy: D. KOWALCZYK, J. ROLIÑSKI Nowe perspektywy zastosowania komórek dendrytycznych w immunoterapii nowotworów New perspectives for application of dendritic cells in cancer immunotherapy J. ROLIÑSKI (Lublin) Zatosowanie komórek inkt w immunoterapii nowotworów Application of inkt cells in cancer immunotherapy I. HUS (Lublin) Leczenie celowane nowotworów neuroendokrynnych: ocena wyników terapii znakowanymi analogami somatostatyny Target therapy of neuroendocrine neoplasms: results of the treatment with radiolabelled somatostatin analogues D. HANDKIEWICZ-JUNAK (Gliwice) Dyskusja Sala B sesja kwietnia 2011 r. session 13 April 16, POSTÊPY TERAPII, DIAGNOSTYKI I PROFILAKTYKI PROGRESS OF THERAPY, DIAGNOSTICS AND PREVENTION Przewodnicz¹cy: M.A. KOMARNICKI, M. CHECHLIÑSKA Wspó³czesne leczenie przewlek³ej bia³aczki limfocytowej Current therapies of chronic limphoblastic leukemia M.A. KOMARNICKI (Poznañ) Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) receptorowa z u yciem analogów somatostatyny znakowanych galem pozytonowym w rakach neuroendokrynnych Receptor PET with somatostatin analogs labeled with positron gal in neuroendocrine cancers Z. WYGODA (Gliwice) Dlaczego kobiety w Polsce nie zg³aszaj¹ siê na badania profilaktyczne co trzeba zmieniæ? Why do Polish women not have preventive examinations? What needs to be changed? A. DYZMANN-SROKA (Poznañ) Dyskusja Przerwa na kawê Coffee break

16 lat doświadczeń w praktyce klinicznej Nexavar1: u chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym po niepowodzeniu leczenia interferonem-alfa albo interleukiną-2 oraz przy przeciwwskazaniach do terapii tymi lekami u chorych z rakiem wątrobowokomórkowym Nexavar (Sorafenib), tabletki powlekane, 200 mg sorafenibu (w postaci tozylanu) oraz substancje pomocnicze. Wskazania: leczenie raka wątrobowokomórkowego oraz chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których nie powiodła się wcześniejsza terapia interferonem-alfa albo interleukiną-2 lub zostali uznani za niekwalifikujących się do takiej terapii. Dawkowanie: dorośli: 400 mg dwa razy na dobę. Przyjmować bez pokarmu lub z posiłkiem o małej/umiarkowanej zawartości tłuszczów. Popić szklanką wody. Jeśli niezbędna jest redukcja dawki, dawkowanie należy ograniczyć do dwóch tabletek po 200 mg raz na dobę. U dzieci i młodzieży < 18 lat nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Nexavar. U pacjentów z ryzykiem zaburzenia czynności nerek zaleca się monitorowanie bilansu płynów ustrojowych organizmu i elektrolitów. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Zespół dłoniowo-podeszwowy i wysypka, zwykle 1 i 2 stopnia wg klasyfikacji CTC. Częstsze występowanie nadciśnienia tętniczego (zwykle łagodne lub umiarkowane, w początkowym okresie leczenia). Ciśnienie tętnicze należy regularnie kontrolować, a w przypadku jego podwyższenia leczyć. Zwiększone ryzyko wystąpienia: krwawienia; niedokrwienia mięśnia sercowego/ zawału; arytmii komorowej w następstwie wydłużenia odcinka QT/QTc. Może wystąpić perforacja przewodu pokarmowego. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby może zwiększyć się ekspozycja sorafenibu. U niektórych pacjentów stosujących jednocześnie warfarynę opisywano rzadko występujące krwawienia lub podwyższone wartości INR. Zaleca się obserwację takich pacjentów. Nie przeprowadzono badań mających na celu ocenę wpływu na gojenie ran. Zaleca się czasowe przerwanie leczenia u chorych poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym. U osób w podeszłym wieku zaobserwowano przypadki niewydolności nerek. Pacjenci z grup dużego ryzyka, zgodnie z prognostycznymi grupami według MSKCC, nie brali udziału w badaniach klinicznych i nie oceniano dla nich stosunku korzyści do ryzyka. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas podawania produktu Nexavar z lekami metabolizowanymi/eliminowanymi głównie przez szlak UGT1A1 (np. irynotekan) lub UGT1A9. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania sorafenibu z docetakselem. Równoczesne podawanie neomycyny lub innych antybiotyków może prowadzić do zmniejszenia biodostępności sorafenibu. Przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami należy wziąć pod uwagę ryzyko zmniejszenia stężenia sorafenibu w osoczu. W badaniu z udziałem pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc leczonych karboplatyną i paklitakselem w skojarzeniu z sorafenibem lub bez, w podgrupie pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym płuc, zaobserwowano większą umieralność wśród chorych leczonych sorafenibem oraz karboplatyną i paklitakselem niż w podgrupie leczonej karboplatyna i paklitakselem w monoterapii. Produktu Nexavar nie należy podawać w ciąży, chyba że istnieje wyraźna konieczność. Podczas leczenia kobiety nie mogą karmić piersią. Działania niepożądane: Bardzo często: limfopenia, hipofosfatemia, krwotok (w tym krwotok z przewodu pokarmowego, układu oddechowego, krwotok mózgowy), nadciśnienie tętnicze, biegunka, nudności, wymioty, wysypka, łysienie, zespół dłoniowo-podeszwowy, rumień, świąd, osłabienie, ból (jamy ustnej, brzucha, kości, nowotworowy, głowy), wzrost aktywności amylazy i lipazy. Często: leukopenia, neutropenia, niedokrwistość, małopłytkowość, anoreksja, depresja, obwodowa neuropatia czuciowa, szumy uszne, zastoinowa niewydolność serca, chrypka, zaparcie, zapalenie jamy ustnej (w tym suchość w jamie ustnej i ból języka), dyspepsja, dysfagia, suchość skóry, złuszczające zapalenie skóry, trądzik, łuszczenie się skóry, ból stawów, ból mięśniowy, niewydolność nerek, zaburzenia erekcji, astenia, gorączka, zespół grypopodobny, zmniejszenie masy ciała, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz. Niezbyt często: zapalenie mieszków włosowych, reakcje z nadwrażliwości (w tym reakcje skórne i pokrzywka), niedoczynność/ nadczynność tarczycy, hiponatremia, odwodnienie, odwracalna tylna leukoencefalopatia, niedokrwienie mięśnia sercowego i zawał, przełom nadciśnieniowy, wyciek z nosa, zdarzenia przypominające śródmiąższowe choroby płuc (zapalenie płuc, ostra niewydolność oddechowa, itp.), choroba refluksowa przełyku, zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, perforacja przewodu pokarmowego, hiperbilirubinemia, żółtaczka, zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie dróg żółciowych, wyprysk, rumień wielopostaciowy, rogowiak kolczystokomórkowy/rak kolczystokomórkowy skóry, zespół Stevensa-Johnsona, ginekomastia, przemijające zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi, nieprawidłowe wartości INR, nieprawidłowy poziom protrombiny. Rzadko: wydłużenie odcinka QT. Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, zapalenie wątroby wywołane lekami, zapalenie skóry wywołane wcześniejszym napromienianiem. Decyzja Komisji Europejskiej EU/1/06/342/001. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Schering Pharma AG, Berlin, Niemcy. Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza. Przed przepisaniem należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Informacji udziela: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, Warszawa, tel. (22) , fax (22) , V10/ /GW Referencje: 1. Nexavar. Charakterystyka Produktu Leczniczego, grudzień 2010 L.PL Nexavar reklama 165x235 indd :42

17 sesja kwietnia 2011 r. session 14 April 15, ZESPO Y PARANOWOTWOROWE I POLINEUROPATIE INDUKOWANE TERAPI PRZECIWNOWOTWOROW PARANEOPLASTIC SYNDROMES AND POLYNEUROPATHIES INDUCED BY THE ANTICANCER THERAPY Przewodnicz¹cy: D. I YCKI, R. ZAUCHA Neurologiczne zespo³y paranowotworowe Neurological paraneoplastic syndromes R. ZAUCHA (Gdañsk) Polineuropatie w chorobach rozrostowych uk³adu krwiotwórczego Polyneuropathies in hematological malignancies A. NIEZGODA (Poznañ) Obwodowe neuropatie indukowane leczeniem onkologicznym Peripheral neuropathies induced by the anticancer treatment D. I YCKI (Poznañ) ZAKOÑCZENIE KONFERENCJI Wrêczenie nagród za najlepsz¹ publikacjê we Wspó³czesnej Onkologii w 2010 r. Wrêczenie nagród za najlepsz¹ prezentacjê ustn¹ zg³oszon¹ na Kongres Wrêczenie nagród za najlepszy plakat zg³oszony na Kongres CLOSING CEREMONY Awards for the best publication in Contemporary Oncology in 2010 Awards for the best oral presentation submitted Awards for the best poster a ę ć j : e k 2:42

18 Informacje organizacyjne MIEJSCE Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego ul. Przybyszewskiego 37, Poznañ REJESTRACJA rejestracja jest czynna w holu Centrum Kongresowo-Dydaktycznego: w czwartek 14 kwietnia 2011 r. w godz , w pi¹tek 15 kwietnia 2011 r. w godz , w sobotê 16 kwietnia 2011 r. w godz IDENTYFIKATORY Podczas konferencji prosimy mieæ zawsze przy sobie identyfikator. Upowa nia on do wejœcia do sali wyk³adowej oraz zwiedzania wystawy firm. CERTYFIKATY Odbiór certyfikatów w sobotê 16 kwietnia 2011 r., od godz Uczestnicy otrzymuj¹ 18 punktów edukacyjnych. BANKIET Miejsce: RESTAURACJA VILLA MAGNOLIA, ul. G³ogowska 40, Poznañ Godzina: Wstêp na bankiet tylko za zaproszeniami, na podstawie wczeœniej dokonanej wp³aty. LUNCH Lunch bêdzie wydawany wy³¹cznie na podstawie kuponów: 14 kwietnia 2011 r. w godzinach , 15 kwietnia 2011 r. w godzinach W czasie Konferencji organizatorzy dy uruj¹ pod nr tel VENUE Congress Centre Poznañ University of Medical Sciences ul. Przybyszewskiego 37, Poznañ REGISTRATION You can register at the registration desk in the hallway of the Congress Centre: on Thursday, 14 April 2011, on Friday, 15 April 2011, on Saturday, 16 April 2011, NAME BADGES Make sure you always wear your name badge during the conference, which authorizes you to enter the lecture hall and the trade exhibition area. CERTIFICATES Certificates will be issued on Saturday, 16 April 2011, starting from Participants will be given 18 CME points. BANQUET at RESTAURACJA VILLA MAGNOLIA, G³ogowska 40, Poznañ, starts at Admission upon invitations (given based on the registration fee payment). LUNCH Lunch will be served to voucher holders only: on 14 April 2011, on 15 April 2011, ORGANIZING OFFICE Termedia sp. z o.o. ul. Kleeberga Poznañ tel./fax During the conference, you can call the organizers on

19 W randomizowanym badaniu III fazy TITAN, Tarceva wykazała porównywalną skuteczność do chemioterapii w leczeniu 2. linii chorych na zaawansowanego NDRP*1 Leczenie drugiego rzutu lekiem Tarceva efektywnie hamuje szlak EGFR i wydłuża przeżycie Moc wydłużania przeżycia Tarceva wydłuża przeżycie całkowite bez zagrażających życiu cytotoksycznych działań niepożądanych chemioterapii**2-5 Połączenie skuteczności i korzystnego profilu bezpieczeństwa Wolność w kontroli choroby Produkt Tarceva jest wskazany w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca lub niedrobnokomórkowym rakiem płuca z przerzutami, u których doszło do niepowodzenia leczenia po uprzednim zastosowaniu co najmniej jednego schematu chemioterapii. Pełny wykaz wskazaƒ znajduje si w Charakterystyce Produktu Leczniczego Tarceva. * Niedrobnokomórkowy Rak Płuca, ** dotyczy chemioterapii zarejestrowanych do leczenia II linii NDRP

20 W randomizowanym badaniu III fazy TITAN, Tarceva wykazała porównywalną skuteczność do chemioterapii w leczeniu 2. linii chorych na zaawansowanego NDRP* 1 Tarceva Tabletki powlekane. Sub stan cja czyn na: er lo ty nib (w po sta ci chlo ro wo dor ku er lo ty ni bu). Skład i opakowania: Jed na ta blet ka po wle ka na za wie ra 25 mg, 100 mg lub 150 mg er lo ty ni bu (w po sta ci chlo ro wo dor ku er lo ty ni bu). Opa ko wa nie za wie ra 30 ta ble tek. Wskazania do stosowania: W monoterapii w leczeniu podtrzymującym u pacjentów z miejscowo zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca lub z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z przerzutami, u których nastąpiła stabilizacja choroby po 4 cyklach stan dar do wej che mio te ra pii pierw sze go rzu tu opar tej na po chod nych pla ty ny. W le cze niu pa cjen tów z miej sco wo za awan so wa nym nie drob no ko mór ko wym ra kiem płu ca lub nie drob no ko mór ko wym ra kiem płu ca z prze rzu ta mi, u któ rych do szło do nie po wo dze nia le cze nia po uprzed nim za sto so wa niu co naj mniej jed ne go sche ma tu che mio te ra pii. W skojarzeniu z gemcytabiną w leczeniu pacjentów z rakiem trzustki z przerzutami. Daw ko wa nie i spo sób po da wa nia: W leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym niedrob no ko mór ko wym ra kiem płu ca lub nie drob no ko mór ko wym ra kiem płu ca z prze rzu ta mi zalecana dawka dobowa wynosi 150 mg. W leczeniu pacjentów z rakiem trzustki zaleca na daw ka do bo wa wy no si 100 mg, w sko ja rze niu z gem cy ta bi ną. Pre pa rat Tar ce va na le ży przyj mo wać co naj mniej 1 go dzi nę przed lub co naj mniej 2 go dzi ny po po sił ku. Je że li ko niecz na jest mo dy fi ka cja daw ki, na le ży ją zmniej szać stop nio wo po 50 mg. Przeciwwskazania: Cięż ka nad wraż li wość na er lo ty nib lub na któ rą kol wiek sub stan cję po moc ni czą. Spe cjal ne ostrze że nia i środ ki ostroż no ści: Sub stan cje sil nie in du ku ją ce CY P3A4 mo gą zmniej szać sku tecz ność er lo ty ni bu, na to miast sil ne in hi bi to ry CYP3A4 mogą prowadzić do na si le nia tok sycz no ści. Na le ży uni kać jed no cze sne go sto so wa nia le ków te go ty pu z er lo ty ni bem. Oso bom ak tu al nie pa lą cym na le ży za le cić za prze sta nie pa le nia, po nie waż stę - żenie erlotynibu w surowicy krwi u palaczy jest mniejsze niż u osób niepalących. U pacjentów otrzymujących pre pa rat Tar ce va do no szo no o nie zbyt czę stych przy pad kach śród - miąż szo wej cho ro by płuc (ILD), w tym rów nież przy pad kach śmier tel nych. U pa cjen tów, u któ rych na gle wy stą pią no we i/lub na ra sta ją ce, nie wy ja śnio ne ob ja wy ze stro ny płuc, ta kie jak dusz ność, ka szel i go rącz ka, na le ży prze rwać sto so wa nie pre pa ra tu Tar ce va do cza su prze pro wa dze nia oce ny dia gno stycz nej. W przy pad ku roz po zna nia ILD, lek na le ży odstawić i w razie konieczności wdrożyć odpowiednie leczenie. W przypadku biegunki o umiarkowanym lub ciężkim na si le niu, na le ży wdro żyć le cze nie, np. lo pe ra mi dem. W nie - których przypadkach może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki. Rzadko donoszono o przypadkach hypokaliemii i niewydolności nerek (łącznie z przypadkami zgonów) wtór nych do cięż kie go od wod nie nia. W przy pad ku cięż kiej lub upo rczy wej bie gun ki, nud no ści, ja dło wstrę tu lub wy mio tów z to wa rzy szą cym od wod nie niem, na le ży prze rwać sto - sowanie preparatu Tarceva i wdrożyć postępowanie mające na celu przeciwdziałanie odwodnieniu, np. nawodnie nie cho rych dro gą do żyl ną. Po nad to, na le ży mo ni to ro wać czynność ne rek oraz stę że nia elek tro li tów w su ro wi cy krwi, łącz nie ze stę że niem po ta su. Rzad ko do no szo no o przy padkach niewydolności wątroby (w tym z przypadkami zgonów). Czyn ni ka mi sprzy ja ją cy mi by ły ist nie ją ca wcze śniej cho ro ba wą tro by czy rów no cze sne przyj mo wa nie le ków dzia ła ją cych tok sycz nie na wą tro bę. U tych pa cjen tów na le ży okre - so wo mo ni to ro wać czyn ność wą tro by. U pa cjen tów otrzy mu ją cych pro dukt Tar ce va ist nie je zwięk szo ne ry zy ko wy stą pie nia per fo ra cji prze wo du po kar mo we go. Do ty czy to pa - cjen tów przyj mu ją cych jed no cze śnie in hi bi to ry an gio ge ne zy, kor ty ko ste ro idy, NLPZ, i(lub) che mio te ra pię z zastosowaniem taksanów, a także pacjentów z wrzodem trawiennym lub cho ro bą uchył ko wą je lit w wy wia dzie. U pa cjen tów, u któ rych doj dzie do per fo ra cji prze wo du po kar mo we go, na le ży cał ko wi cie za prze stać le cze nia pro duk tem Tar ce va. Zgła - sza no wy stę po wa nie pę che rzo wych i złusz cza ją cych zmian skór nych oraz zmian o cha rak te rze prysz czy, w tym bar dzo rzad kich przy pad ków przy po mi na ją cych ze spół Ste ven sa - -John so na/mar twi cę tok sycz no -roz pływ ną na skór ka, w nie któ rych przy pad kach pro wa dzą cych do zgo nu. Pod czas stosowania produktu Tarceva zgłaszano występowanie bardzo rzadkich przypadków perforacji lub owrzodzenia rogówki. W trakcie leczenia produktem Tarceva obserwowano rów nież in ne za bu rze nia do ty czą ce gał ki ocznej, w tym nie pra wi - dłowy wzrost rzęs, suche zapalenie rogówki i spojówki lub zapalenie rogówki, stanowiące także czynniki ryzy ka per fo ra cji/owrzo dze nia ro gów ki. Je śli u pa cjen ta wy stą pią na si lo - ne zmia ny skór ne pę che rzo we, złusz cza ją ce lub o cha rak te rze prysz czy, bądź wy stą pi ostry/na si la ją cy się stan dotyczący gałki ocznej, jak np. ból oka, należy czasowo przerwać lub całkowicie zaprzestać leczenia produktem Tarceva. Tabletki zawierają laktozę. Nie zaleca się stosowania pre pa ra tu Tar ce va u pa cjen tów z cięż ką nie wy dol no ścią wą tro by i ne - rek oraz u osób w wie ku po ni żej 18 lat. In te rak cje: Er lo ty nib jest sil nym in hi bi to rem CY P1A1 i umiar ko wa nym in hi bi to rem CY P3A4 i CY P2C8. Ha mo wa nie re ak cji sprzę ga nia z kwasem glukuronowym może wywoływać interakcje z lekami, które są substratami UGT1A1 i są wydalane wyłącz nie na tej dro dze. U pa cjen tów, u któ rych sto pień eks pre sji UGT1A1 jest niski lub u pacjentów z genetycznie uwarunkowanymi zaburzeniami reakcji sprzęgania z kwasem glukuronowym (np. choroba Gilberta) mogą być zwiększone stężenia bilirubiny w surowicy. Mogą występować potencjalne interakcje z lekami, które są metabolizowane przez CY P3A4, CY P1A2, CY P1A1 i CY P1B1, lub są ich in hi bi to ra mi bądź in duk to ra mi. Na le ży za cho wać ostroż ność, sto su jąc jed no cze śnie umiar ko wa ny (np. cy pro flok sa cy na) lub sil ny in hi bi tor CY P1A2 (np. flu wok sa mi na) w sko ja rze niu z er lo ty ni bem. Silne inhibitory CYP3A4 powodują zmniejszenie metabolizmu erlotynibu i zwiększenie jego stężenia w osoczu. Na le ży za cho wać ostroż ność w przy pad ku jed no cze sne go le cze nia erlotynibem i silnym inhibitorem CYP3A4, np. z azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, inhibitorami proteazy, erytromycyną lub klarytromycyną. W razie konieczności należy zmniejszyć daw kę er lo ty ni bu, zwłasz cza w przy pad ku za ob ser wo wa nia ob ja wów tok sycz no ści. Sil ne in duk to ry ak tyw no ści CY P3A4 (np. ry fam pi cy na, fe ny to ina, kar ba ma ze pi na, bar bi - tu ra ny lub zie le dziu raw ca) po wo du ją zwięk sze nie me ta bo li zmu er lo ty ni bu i istot ne zmniej sze nie je go stę że nia w oso czu. W przy pad ku jed no cze sne go sto so wa nia tych le ków z erlotynibem należy zachować ostrożność. W miarę możliwości należy rozważyć zastosowanie innych leków, któ re nie są in duk to ra mi CY P3A4 lub zwięk sze nie daw ki pre pa ra tu Tarceva do 300 mg. Raportowano interakcję z lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny, która prowadzi ła do zwięk sze nia war to ści INR i in cy den tów krwa wień, nie kie dy za - kończonych zgonem. Pacjenci przyjmujący warfarynę lub inne leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kuma ry ny po win ni być re gu lar nie mo ni to ro wa ni pod ką tem zmian pa - ra me trów cza su pro trom bi no we go lub INR. Jed no cze sne sto so wa nie pro duk tu Tar ce va i le ków z gru py sta tyn mo że zwięk szać ry zy ko mio pa tii wy wo ła nej sta ty na mi, łącz nie z rzad ko wy stę pu ją cą rab do mio li zą. Jed no cze sne sto so wa nie in hi bi to rów gli ko pro te iny -P, np. cy klo spo ryny lub werapamilu może prowadzić do zmiany dystrybucji i/lub zmiany eliminacji erlotynibu. W takich sytuacjach należy zachować ostrożność. Erlotynib charakteryzuje się zmniej sze niem roz pusz czal no ści przy ph po wy żej 5. Na le ży uni kać jed no cze - snego leczenia erlotynibem i inhibitorami pompy protonowej. Jeżeli podczas leczenia preparatem Tarceva konieczne jest podanie leków zobojętniających kwas solny w żołądku, należy zastosować je co najmniej 4 godziny przed podaniem lub 2 godziny po podaniu dobowej dawki preparatu Tar ce va. W przy pad ku, kie dy roz wa ża ne jest po da wa nie ra ni ty dy - ny oba leki powinny być podawane naprzemiennie, tzn. Tarceva musi być przyjęta 2 godziny przed podaniem lub 10 godzin po podaniu ranitydyny. Cią ża i kar mie nie pier sią: Nale ży uni kać za cho dze nia w cią żę pod czas sto so wa nia pre pa ra tu Tar ce va. W trak cie le cze nia i co naj mniej przez 2 tygodnie po jego zakończeniu należy stosować skuteczne metody an ty kon cep cji. U ko biet cię żar nych le cze nie moż na kon ty nu ować tyl ko wte dy, gdy po ten cjal ne ko rzy ści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Należy odradzać karmienie piersią podczas przyjmowania preparatu Tarceva. Przedawkowanie: Objawy przedawkowania obejmują: biegunkę, wysypkę i zwiększoną aktywność aminotransferaz. Należy zaprzestać leczenia preparatem Tarceva i wdrożyć leczenie objawowe Wpływ na zdol ność pro wa dze nia po jaz dów me cha nicz nych i ob słu gi wa nia urzą dzeń me cha nicz nych w ru chu: Nie przeprowadzono badań nad wpływem preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu; wiadomo jednak, że er lo ty nib nie po wo du je upo śle dze nia spraw no ści umy sło wej. Dzia ła nia nie po żą da ne: W monoterapii: do najczęściej zgłaszanych niepożądanych reakcji na lek należały wysypka (75 %) i bie gun ka (54 %). W więk szo ści przy pad ków by ły to re ak cje 1 lub 2 stop nia i da wa ły się opa no wać bez ko niecz no ści le cze nia. Bar dzo rzad ko przy pad ki bie gun ki by ły za - koń czo ne zgo nem. Wy syp ka naj czę ściej ob ja wia się ja ko ła god ne lub umiar ko wa nie na si lo ne zmia ny ru mie nio we lub grud ko wo -krost ko we, mo gą ce po ja wić się lub na si lać na skórze wystawionej na działanie promieni słonecznych. Obserwowano także bardzo często: zakażenia, jadłowstręt, suche zapalenie rogówki i spojówek, zapalenie spojówek, duszność, ka szel, nud no ści, wy mio ty, za pa le nie ja my ust nej, ból brzu cha, świąd, su chość skó ry, zmę cze nie. W skojarzeniu z gemcytabiną: do naj czę ściej zgła sza nych nie po żą da nych re ak cji na lek na le ża ły: zmę cze nie, wy syp ka i bie gun ka. Ob ser wo wa no tak że bar dzo czę sto za ka że nia, zmniej sze nie ma sy cia ła, de pre sję, ból gło wy, neu ro pa tię, ka szel, za pa le nie ja my ust nej, nie straw ność, wzdę cie, ły sie nie, go rącz kę, dresz cze. Inne raportowane zdarzenia w czasie stosowania produktu Tarceva w monoterapii lub w skojarzeniu z gemcytabiną: bar dzo czę sto nie pra wi dło we wy ni ki ba dań czyn no ści wą tro by (w tym zwięk szo na ak tyw ność AlAT, AspAT, zwięk szo ne stężenie bilirubiny we krwi), często krwawienie z nosa, suchość skóry, krwawienie z przewodu pokarmowego, łysienie, suchość skóry, zanokcica, pęknięcia skóry; niezbyt często zmiany dotyczące rzęs (w tym wrastanie rzęs, nad mier ny wzrost i po gru bie nie rzęs), cięż kie przy pad ki śród miąż szo wej cho ro by płuc (ILD), per fo ra cje prze wo du pokarmowego (łącznie z przypadkami zakończonymi zgonem), nad mier ne owło sie nie, zmia ny do ty czą ce brwi oraz kru che i wiot kie pa znok cie, ła god ne re ak cje skór ne, ta kie jak prze bar wie nia, rzad ko nie wy dol ność wą tro by (w tym z przy pad - ka mi zgo nów), bar dzo rzad ko per fo ra cje, owrzo dze nia ro gów ki, ze spół Ste ven sa -John so na/mar twi ca tok sycz no -roz pływ ną na skór ka, w tym z przy pad ka mi zgo nów. Nr po zwo lenia na dopuszczenie do obrotu: EU/1/05/311/ nadany przez Komisję Europejską. Podmiot odpowiedzialny: Roche Registration Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Gar den Ci ty, AL7 1TW, Wiel ka Bry ta nia. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Ro che Pol ska Sp. z o.o., ul. Do ma niew ska 39 B, War sza wa. Peł na in for ma cja o le - ku do stęp na na ży cze nie. Przed prze pi sa niem na le ży za po znać się z za twier dzo ną Cha rak te ry sty ką Pro duk tu Leczniczego. Ka te go ria do stęp no ści: Lek wy da wa ny z prze pi su le ka - rza do zastrzeżonego stosowania. TAR-RK-ES Referencje: 1. Ciuleanu T i wsp. Lung Cancer 2011; 71 (Suppl. 2): 88 PD. 2. Tarceva (erlotynib) Charakterystyka produktu leczniczego, lipiec Shepherd FA i wsp. N Engl J Med 2005; 353: Ramalingam S i wsp. Oncologist 2006; 11: Stinchcombe TE i wsp. Oncologist 2008; 13: Roche Polska Sp. z o.o Warszawa, ul. Domaniewska 39 B tel. (22) , fax (22) ,

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tarceva 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 25 mg erlotynibu (w postaci

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Postępy w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Advances in Management of Non Small Cell Lung Cancer

Postępy w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Advances in Management of Non Small Cell Lung Cancer PRACE POGLĄDOWE Adv Clin Exp Med 2004, 13, 6, 1091 1102 ISSN 1230 025X MACIEJ KRZAKOWSKI Postępy w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca Advances in Management of Non Small Cell Lung Cancer Klinika

Bardziej szczegółowo

Koncentrat jest przezroczystym, bezbarwnym lub jasnożółtym roztworem.

Koncentrat jest przezroczystym, bezbarwnym lub jasnożółtym roztworem. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DOCETAXEL KABI, 160 mg/8 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg docetakselu (bezwodnego). Fiolka

Bardziej szczegółowo

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing industry & printed packaging market in Poland

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing industry & printed packaging market in Poland Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing industry & printed packaging market in Poland EDYCJA TRZECIA, 2013 THIRD EDITION, 2013 I Główny partner projektu Rynek Poligraficzny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik Spis treści Masz cukrzycę... 3 Co to jest cukrzyca?... 4 Cukrzyca typu 1... 6 Cukrzyca typu 2... 7 Rola insuliny... 9 Profile różnych typów insulin analogi... 10 Analogi

Bardziej szczegółowo

PREMIERA / PREMIERE LADY MILLION PACO RABANNE

PREMIERA / PREMIERE LADY MILLION PACO RABANNE Nr 7, jesień/autumn 2010 NOWOŚĆ / NEWS! AA PRESTIGE PRO DNA CODE AA THERAPY SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA OCEANIC WYJĄTKOWA FILOZOFIA OCEANIC UNIQUE PHILOSOPHY PREMIERA / PREMIERE LADY MILLION PACO RABANNE

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Revolade 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera eltrombopag

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Temodal 140 mg kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 140 mg temozolomidu (temozolomidum).

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

PRACE POGLĄDOWE. Współzakażenie HIV/HCV przegląd najnowszych badań w świetle współczesnego postępowania kliniczno terapeutycznego

PRACE POGLĄDOWE. Współzakażenie HIV/HCV przegląd najnowszych badań w świetle współczesnego postępowania kliniczno terapeutycznego PRACE POGLĄDOWE Adv Clin Exp Med 2005, 14, 4, 813 825 ISSN 1230 025X PATRYK SMOLIŃSKI, SYLWIA SERAFIŃSKA, ANDRZEJ GŁADYSZ Współzakażenie HIV/HCV przegląd najnowszych badań w świetle współczesnego postępowania

Bardziej szczegółowo

Mutacje w genach a raki narządów płciowych

Mutacje w genach a raki narządów płciowych 1 Mutacje w genach a raki narządów płciowych Mutations in genes and cancers of genital organs Janina Markowska Kliniczne badania nad rodowodami wykazały, że ok. 30% raków piersi i jajnika rozwija się na

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINAL PROGRAMME

PROGRAM FINAL PROGRAMME International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education in collaboration with Lublin Branch of Polish Neurological Society Department of Neurology Medical University of Lublin

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. Maria Jóźwiak-Pi luj ska Nr 2/2013(34) ISSN 1734-1434 Spis treści Powinowactwo pomiędzy kruszywem i asfaltem. Teoria i praktyka.......................

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Atorvagen, 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Atorvagen, 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atorvagen, 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 2.1. Opis ogólny Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, Wzałączonej Książce gwarancyjnej podane są ponadto usługi jakie Fiat oferuje swoim Klientom:

Szanowny Kliencie, Wzałączonej Książce gwarancyjnej podane są ponadto usługi jakie Fiat oferuje swoim Klientom: Szanowny Kliencie, Dziękujemy za preferowanie Fiata i gratulujemy wyboru Fiata Doblò. Opracowaliśmy tą instrukcję, aby pomóc poznać każdy szczegół samochodu Fiata Doblò i używać go w sposób właściwy. Zalecamy

Bardziej szczegółowo

Wy dział Na uk o Zdro wiu, Uni wer sy tet Hu ma ni stycz no -Przy rod ni czy Ja na Ko cha now skie go, Kiel ce 2

Wy dział Na uk o Zdro wiu, Uni wer sy tet Hu ma ni stycz no -Przy rod ni czy Ja na Ko cha now skie go, Kiel ce 2 ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY / REVIEW ARTICLE Fizjoterapia Polska MEDSPORTPRESS, 2012; 1(4); Vol. 12, 1-11 Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Grepid 75 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Controloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci

Bardziej szczegółowo

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland EDYCJA CZWARTA, 2014 FOURTH EDITION, 2014 Szanowni Państwo, niniejszy raport został wydany przez

Bardziej szczegółowo

Białe podłużne tabletki o średnicy 3,8 mm z wytłoczonym kodem 51H po jednej stronie i logo firmy po drugiej stronie.

Białe podłużne tabletki o średnicy 3,8 mm z wytłoczonym kodem 51H po jednej stronie i logo firmy po drugiej stronie. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Micardis 40 mg tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 40 mg telmisartanu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera 169 mg

Bardziej szczegółowo

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115.

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115. PLLLY00460/10/2014 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ZYPREXA 5 mg tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg olanzapiny. Substancje pomocnicze

Bardziej szczegółowo