P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA"

Transkrypt

1 Dodatek 4 do Załącznika 5 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK SPECJALNOŚĆ MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OCHRONA ŚRODOWISKA W EKSPLOATACJI FLOTY I PORTÓW Programy zatwierdzone przez Radę Wydziału Mechanicznego r. obowiązują od roku akademickiego 2008/2009

2 SZCZECIN 2008 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki w składzie: Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. AM, Prodziekan ds. Studenckich dr Janusz Chrzanowski, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk mgr inż. st. of. mech. okr. Paweł Krause, prof. dr hab. inż. Oleh Klyus, dr inż. Bogdan Nienartowicz, dr Józef Kirkiewicz, prof. dr hab. inż. Piotr Bielawski, dr inż. Katarzyna Gawdzińska. Redakcja techniczna inż. Czesław Wiznerowicz 2

3 SPIS TREŚCI Karta zmian... 5 Informacje o planach studiów... 6 Kwalifikacje absolwenta... 7 Wykaz praktyk zawodowych i kursów specjalistycznych... 8 Lista przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia... 9 Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Język angielski Wychowanie fizyczne Podstawy ekonomii Nauka o pracy i kierowaniu Ochrona własności intelektualnej Matematyka Fizyka Mechanika Wytrzymałość materiałów Grafika inżynierska Informatyka użytkowa Podstawy konstrukcji maszyn Materiałoznawstwo Termodynamika techniczna Mechanika płynów Podstawy elektrotechniki i elektroniki Podstawy automatyki i robotyki Miernictwo i systemy pomiarowe Media robocze w ekologicznej eksploatacji Chemia techniczna Klimatyzacja i wentylacja Metody analizy chemicznej Podstawy utylizacji odpadów Podstawy energetyki jądrowej Chemiczne ratownictwo ekologiczne Technologia oczyszczania wód i ścieków Degradacja środowiskowa materiałów Recykling materiałów Wymiana ciepła i wymienniki Materiały i technologie przyjazne środowisku Oczyszczanie gazów odlotowych Oczyszczanie wód zaolejonych BHP w procesach ochrony środowiska Zwalczanie hałasów Budowa i eksploatacja obiektów pływających Urządzenia portowe Ochrona środowiska w transporcie morskim Oczyszczanie powietrza Ochrona środowiska w transporcie śródlądowym Ekologistyka

4 4 41. Zarządzanie kryzysowe Prawne aspekty ochrony środowiska Inwestycje proekologiczne Meteorologia i klimatologia Podstawy hydrologii i biologii mórz Ekologia morza Monitoring środowiska Seminarium dyplomowe Praktyka zawodowa Praca dyplomowa

5 KARTA ZMIAN DATA TREŚĆ ZMIANY UWAGI 5

6 INFORMACJE O PLANACH STUDIÓW Studia stacjonarne I stopnia Studia 3,5 letnie przygotowujące do pracy w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach, portach. Student ma obowiązek przygotowania pracy dyplomowej i zdania egzaminu zawodowego (końcowego) przed Komisją. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżynier. Program obejmuje 2964 godzin zajęć (bez godzin na przygotowanie pracy dyplomowej), w tym: przedmioty kształcenia ogólnego 369 przedmioty podstawowe 540 przedmioty kierunkowe 465 przedmioty zawodowe 1275 szkolenie wojskowe 315 Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. 6

7 KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent studiów posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk technicznych i umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i analizować wpływ, jaki wywiera na środowisko eksploatacja obiektów technicznych zwłaszcza stosowanych w żegludze morskiej i śródlądowej. W szczególności absolwent będzie posiadał wiedzę obejmującą: Budowę i eksploatację maszyn i urządzeń stosowanych na obiektach pływających i w portach. Wpływ eksploatacji urządzeń technicznych na środowisko. Budowę i eksploatację urządzeń pomiarowych stosowanych w ochronie środowiska. Wiadomości z zakresu nowoczesnych metod monitoringu środowiska. Procesy technologiczne przyjazne środowisku. Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska. Metody postępowania w sytuacjach kryzysowych. Absolwent powinien posiadać umiejętności zarówno aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej jak i kierowania zespołami ludzkimi. Zdobyta wiedza powinna pozwolić mu na opracowanie planu badań związanych z ochroną środowiska, przeprowadzić badania z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury, oraz opracować i zinterpretować uzyskane wyniki badań na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym również w niestandardowych sytuacjach. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie pozwalającym na biegłe jego wykorzystanie w życiu codziennym, jak również posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych i ochrony środowiska. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach, portach. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 7

8 WYKAZ PRAKTYK ZAWODOWYCH I KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH Rok 0 kursy: Przeciwpożarowy podstawowy. Pierwszej pomocy medycznej podstawowy. Bezpieczeństwa i higieny pracy. Rok 2 sem. IV Rok 3 sem. VI praktyka specjalistyczna w ZPM H.Cegielski w Poznaniu lub innych zakładach produkcyjnych w Polsce 4 tygodnie. praktyka zawodowa 4 tygodnie. 8

9 LISTA PRZEDMIOTÓW PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA AM W SZCZECINIE kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów NR GRUPA / NAZWA PRZEDMIOTU A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 369 godz. 1 Język angielski 2. Wychowanie fizyczne 3. Podstawy ekonomii 4. Nauka o pracy i kierowaniu 5. Ochrona własności intelektualnej B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 540 godz. 6. Matematyka 7. Fizyka 8. Mechanika 9. Wytrzymałość materiałów 10. Grafika inżynierska 11. Informatyka użytkowa C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 465 godz. 12. Podstawy konstrukcji maszyn 13. Materiałoznawstwo 14. Termodynamika techniczna 15. Mechanika płynów 16. Podstawy elektrotechniki i elektroniki 17. Podstawy automatyki i robotyki D. PRZEDMIOTY ZAWODOWE 1275 godz. 18. Miernictwo i systemy pomiarowe 19. Media robocze w ekologicznej eksploatacji 20. Chemia techniczna 21. Klimatyzacja i wentylacja 22. Metody analizy chemicznej 23. Podstawy utylizacji odpadów 24. Podstawy energetyki jądrowej 25. Chemiczne ratownictwo ekologiczne 26. Technologia oczyszczania wód i ścieków 27. Degradacja środowiskowa materiałów 28. Recykling materiałów 29. Wymiana ciepła i wymienniki 30. Materiały i technologie przyjazne środowisku 31. Oczyszczanie gazów odlotowych 32. Oczyszczanie wód zaolejonych 33. BHP w procesach ochrony środowiska 34. Zwalczanie hałasów 35. Budowa i eksploatacja obiektów pływających 36. Urządzenia portowe 9

10 37. Ochrona środowiska w transporcie morskim 38. Oczyszczanie powietrza 39. Ochrona środowiska w transporcie śródlądowym 40. Ekologistyka 41. Zarządzanie kryzysowe 42. Prawne aspekty ochrony środowiska 43. Inwestycje proekologiczne 44. Meteorologia i klimatologia 45. Podstawy hydrologii i biologii mórz 46. Ekologia morza 47. Monitoring środowiska 48. Seminarium dyplomowe E. INNE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 315 godz. 49. Szkolenie wojskowe F. PRAKTYKI 8 tygodni 50. Praktyka zawodowa G. PRACA DYPLOMOWA 51. Praca dyplomowa 10

11 11

12 12

13 1. Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI Specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów Rozkład zajęć w czasie studiów studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu W Ć L Σ W Ć L I II III IV V 15 2E 30 30E 3 VI Razem w czasie studiów Semestr Związki z innymi przedmiotami: Punkty kredytowe umiejętność czytania obowiązkowej i uzupełniającej literatury technicznej w języku angielskim. Zakres wiedzy do opanowania Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć laboratoryjnych z języka angielskiego student powinien: Znać 1) Język angielski w stopniu umożliwiającym wypowiadanie się na tematy ogólne. 2) Porozumiewanie się w sytuacjach dnia codziennego. 3) Terminologię związaną z budową maszyn i ochroną środowiska. 4) Zastosowanie języka angielskiego w zawodzie mechanika okrętowego. Umieć 1) Odczytywać i rozumieć informacje z literatury technicznej. Treści zajęć dydaktycznych Program zajęć Semestr I Grammar: - Present Simple - Pronouns - Numbers - Articles - Alphabet - Adverbials of time - Adjectives - Prepositions - Questions, answers, negations of - Pr Simple (There is/are) - Adverbials of place - A few, few, much, little, many, a lot, some, any, no.. Razem W Ć L

14 Language work: - Describing & introducing people & objects; places - Countries, nationalities, languages - Jobs, activities routines - Hobbies interests - Personal data, phone numbers - Days of the week, months, seasons, dates - When,where, what? - 3 amp fuse, 2 litre engine - Checking equipment - Horizontal, diagonal, vertical - , telephone message - The world around us - Food, healthy food Maritime English Marine engineering issues Ecology aspects: International Maritime Alphabet Ordering parts,tools The meaning of the natural world What does natural environment consist of? Types of vessels; Responsibilities of crew members; Following instructions; Measurements, quantities, units; Packages, containers, boxes, cans. The nature & its benefits: trees, plants, air, seas, food, oxygen... Razem Semestr II Grammar: Modal verbs (can, could, must, want, like, would like) - Imperatives - Adjective formation - Present Continuous. - Questions - Negatives - Answers - Past simple - Time expressions (last, ago, dates) - Questions, negatives, answers. Language work: - Abilities & necessities, requests, offers - Travelling, means of transport, directions - Driving instructions - Car parts & materials: plastic, metal, steel, wood - Shapes: circ-le/ular, triang-le/ular, square. - Design & design process - Computers - Describing contemporary activities - Leisure time; entertainment, sport - Sport disciplines; sport and technology - Customer service; getting information - Security, colours & warning signs - Past activities; last holidays, 100 years ago yesterday, in childhood; - Historical technological inventions 14

15 Maritime English Marine engineering issues Ecology aspects: Parts of Vessel; Machine controls, machine part; Reading instructions; Changes in physical state :boils, melts; Problem-solving. Dilemmas of the 21 st century high-tech civilisation: Manufacturing and natural environment; Technology and society; Oil spills-water pollution; The problem of wastes; Exhaust gases Repairs; fixing welding. Joints & fastenings: hinges, staples Storeroom items Standard Engine Orders; (PI) Checklist; class survey. Ecological threats and catastrophes: - sea accidents-water pollution - Green-house effect- - Global warming - Changes in climate Writing reports-reporting damage Manufacturing; pros and cons Maintenance & repairs Human destructive activity which has resulted in... (live examples). Ozone layer hole Acid rains Rain forests devastation The problem of noise Health problems of mankind Razem Semestr III Grammar: Modals - Be going to - Time clauses - Present count in future situations - Consolidation - Comparing & contrasting different tenses situations WRITTEN TEST Present & Past tenses. Modals. Language work: - Future:; hybrid cars, telemedicine, robots - Plans - Intentions Maritime English Marine engineering issues Ecology aspects: Safety first; :safety instructions &symbols, warning signs. Accidents which may/can happen & which happened in the past. Environmentally friendly technologies Let s save the nature. How? EU standards; internat. Conventions Sewage-treatment stations Wastes utilization Recycling Noise fighting Biodegradable liquids and chemicals 15

16 Natural sources of energy: the sun water and wind, Natural fuels Razem Semestr IV Grammar: Present Perfect - Adv. of time/ for, since - Questions, negatives. - Pr. Perfect. vs Simple.Past - Future tenses: - Simple Future - Future Continuous - Be going to - Past, Present, Future tenses - Consolidation Language work: - Describing recent actions checking completing of operations - Quiz on technology - Future activities - Life In 22nd century - Plans, intentions - How shall we live, travel and work? Maritime English Marine engineering issues Ecology aspects: Ship repair yard; types of repairs Specialist equipment-how much it has changed over the last century Ecology starts with social awareness (discussion) The future of maritime economy Future technologies Genetic engineering. Ecological education -the fundamental element in mastering proper attitudes and habits related to environmental protection What does the engine room contain? Business correspondence: Ordering spare parts. Arranging for a surveyor. Bunkering requisition. Survey reports. Sea protests. Invoices. Ecologistics Razem Semestr V Grammar: Modals: must, have to, can, be able to, should, would, need - Passive voice - Pr. Simple, - Pr. Cont., - Pr. Perf. - Passive voice - Future, - Past simple, - Past Cont. Language work: - Abilities, - Necessities, - Skills, - Duties, 16

17 - Needs, - Probability, - Orders, Maritime English Marine engineering issues Ecology aspects: - Damages and parts which must be exchanged, - Maintenance things that should be done, - Failures-things that must be examined & repaired; Ecology in our everyday life (CD listening & discussion) Equipment safety manual instructions. Metric and imperial measurements. Calculations &formula application. Symbols and characters. Measuring tool. Fitting tools. What do we use for measuring/repairing.? Diesel engines Auxiliary machinery Fuel system Lubricating system Cooling system What can I do on my daily basis to contribute to natural environment protection? (CD listening & discussion) Razem Semestr VI Grammar: Sequence of tenses - Reported Speech - I, II conditions - IMO SM Vocab in use - Operating manuals. - Use of P.Voice - All known tenses - Students` apprenticeship materials. - Original publications - Interview Language work: - Reporting past and present events, situations and accidents; reporting online conversations - Project: Technical diagnosis and remedy - Find out what will happen if. - Find out what would happen if. - Consolidation of the grammatical and lexical/specialist terminology - Students live experience - Expressing opinions - Students performance - Questions and answers - General panel discussion - Group discussion and disputes Maritime English Marine engineering issues Ecology aspects: Accidents occurring due to: Breakdowns of machinery Lack of spare parts Human irresponsibility Lack of competence Team work skills Poor English communication skills Ecological responsibility- we owe this to the next generations (CD &discussion) 17

18 Damages, breakdowns, defects, faulty operations-how to diagnose and solve the problem? If we do not respect the nature we do not respect ourselves (CD listening & discussion) If I were a Green Peace member I would..(discussion) Epidemics, diseases caused by violating eco-system laws Safety operations; Dangerous situations; Human negligence; Machinery failures. How do breakdowns and collisions affect natural environment? How to prevent ecological accidents and catastrophes? Let s save the nature. How? Legal bases for environmental protection. Sea and ocean ecology. Natural environment monitoring systems. Ecological investments. Razem Razem w czasie studiów Basic Literature: 1. John Sedes & Brian Cross: Tech Talk, Oxford University Press. 2. Peter van Kluijven: An English Course for Students at Maritime Colleges and for On- Board Training. Additional Complementary Literature: 1. J. Comfort, S. Hick, A. Savage: Basic Technical English, Oxford University Press. 2. W. Buczkowska: English Across Marine Engineering. 3. H. Świątkiewicz, Z. Tamilin: Selected English Grammar Problems in Exercises. 4. M. Misztal: Tests in English. 5. Standardowe Zwroty Porozumiewania się na Morzu. 6. E. Jakowczyk: English for Mechanical Engineering Students. 7. TN Blakey: English for Maritime Studies. 8. H. Wysocki: English for Students of Marine Engineering. Opracował: mgr Zofia Korcz 18

19 2. Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE Specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów Rozkład zajęć w czasie studiów studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu W Ć L Σ W Ć L I II III Razem w czasie studiów Semestr Zakres wiedzy do opanowania: Punkty kredytowe Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem oraz wykonaniu ćwiczeń laboratoryjnych student powinien: Znać 1) Przepisy obowiązujące w koszykówce. 2) Przepisy obowiązujące w siatkówce. 3) Podstawowe wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć na basenie oraz wyporności i zachowania się ciała w wodzie. 4) Wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć na basenie oraz wodach otwartych morze, jezioro. Umieć 1) Wykonać podstawowe elementy techniczne obowiązujące w koszykówce. 2) Wykonać podstawowe elementy techniczne obowiązujące w siatkówce. 3) Wykonać leżenie w pozycji poziomej na plecach w wodzie. Poruszać się na plecach z naprzemianstronną pracą rąk i nóg na dystansie 50 m w sposób ciągły (styl grzbietowy) ocena stylu. Wykonać skok na nogi do wody z wysokości słupka startowego. 4) Wykonać leżenie w pozycji poziomej na piersiach w wodzie z wydechem do wody. Poruszać się na piersiach z naprzemianstronną pracą rąk i nóg na dystansie 100 m w sposób ciągły styl: kraul ocena stylu. Wykonać skok na głowę do wody z wysokości słupka startowego. Treści zajęć dydaktycznych Razem W Ć L 2 2 Nr Tematy i ich rozwinięcie tematu Semestr I KOSZYKÓWKA 1. Organizacja i bezpieczeństwo podczas zajęć z wychowania fizycznego. Tematyka zajęć. 2. Sposoby poruszania się po boisku, operowanie piłką Podania i chwyty Kozłowanie ze zmianą tempa, kierunku, ręki Rzuty z miejsca po zatrzymaniu Rzuty z biegu i rzuty z wyskoku Sprawdzian poznanych elementów Zwody z piłką i bez piłki. Sędziowanie przepisy

20 9. Obrona każdy swego, fragment gry 1:1, 2: Systemy obrony obrona strefowa Zasłona od piłki, zasłona za piłką Atak pozycyjny Atak szybki Sprawdzian poznanych umiejętności Organizacja turnieju, sędziowanie. 2 2 Razem 30 Semestr II SIATKÓWKA 16. Postawy siatkarskie sposób poruszania się po boisku Odbicie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym- małe gry Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz górnym i 2 2 dolnym ćwiczenia przygotowawcze do zagrywki tenisowej małe gry. 19. Zagrywka tenisowa doskonalenie odbić piłki sposobem 2 2 oburącz górnym i dolnym-małe gry. 20. Nauka ataku- doskonalenie zagrywki sposobem tenisowym 2 2 ustawienie zespołu na boisku przy zagrywce przeciwnika gra uproszczona. 21. Zastawienie blok pojedyńczy i podwójny ustawienie 2 2 zespołu przy zagrywce własnej-gra uproszczona. 22. Sprawdzian z odbić sposobem oburącz górnym Doskonalenie ataku atak z pola obrony przepisy gry, 2 2 zmiany zawodników, asekuracja ataku skrzydłami obronygra szkolna. 24. Zagrywka sposobem tenisowym przyjęcie sposobem oburącz 2 2 dolnym gra szkolna. 25. Sprawdzian z odbić sposobem oburącz dolnym Przepisy gry sędziowanie asekuracja bloku skrzydłami 2 2 obrony. 27. Turniej trójek organizacja turnieju sędziowanie Doskonalenie poznanych elementów techniki indywidual- 2 2 nej doskonalenie zagrywki tenisowej gra właściwa. 29. Sprawdzian zagrywki tenisowej Gra właściwa. 2 2 Razem Semestr III PŁYWANIE 31. Omówienie bezpieczeństwa i zasad zachowania się na zajęciach na basenie oraz warunków zaliczenia semestru. 32. Ćwiczenia oswajające z wodą: zanurzenie twarzy pod wodę,leżenie na wodzie w różnych pozycjach z nogami podkurczonymi, wyprostowanymi itp. 33. Nauka naprzemianstronnej pracy nóg ćwiczenia przy ścianie basenu i z użyciem deski. 34. Doskonalenie naprzemianstronnej pracy nóg poruszanie się bez pomocy deski w pozycji na plecach. 35. Doskonalenie pracy nóg pływanie dłuższych odcinków z różnym ułożeniem ramion (za głową, wzdłuż tułowia, dłonie nad powierzchnią itp.). 36. Nauka przeniesienia ramienia nad i pod wodą ćwiczenia w formie uproszczonej np. dokładanka. 37. Nauka naprzemianstronnej pracy ramion (z wyłączeniem nóg)

21 38. Nauka koordynacji pracy rąk i nóg w pływaniu na plecach Nauka zmiany kierunku płynięcia (uproszczonego nawrotu) 1 1 w pływaniu na plecach. 40. Nauka skoku na nogi z małej wysokości, nauka startu 1 1 w pływaniu stylem grzbietowym. 41. Doskonalenie koordynacji rąk i nóg w pływaniu stylem 1 1 grzbietowym. 42. Wprowadzenie rotacji barków i ugięcia ręki w stawie łokciowym 1 1 jako efektywniejszej techniki poruszania się na plecach. 43. Pływanie odcinków 50 i 100 m stylem grzbietowym w 1 1 sposób ciągły. 44. Powtórzenie poznanych umiejętności Sprawdziany końcowe i zaliczenie semestru Omówienie bezpieczeństwa i zasad zachowania się na zajęciach 1 1 na basenie oraz kąpieliskach strzeżonych i niestrze- żonych oraz warunków zaliczenia semestru. 47. Przypomnienie prawidłowej naprzemianstronnej pracy 1 1 nóg w pozycji na plecach, pływanie stylem grzbietowym. 48. Nauka naprzemianstronnej pracy nóg oraz prawidłowego 1 1 oddechu (wydech do wody) w pozycji na piersiach ćwiczenia przy ścianie basenu i z użyciem deski. 49. Doskonalenie naprzemianstronnej pracy nóg i oddychania 1 1 (z wydechem do wody i twarzą zanurzoną pod powierzchnię). 50. Doskonalenie pracy nóg pływanie dłuższych odcinków 1 1 z różnym ułożeniem ramion(przed głową,wzdłuż tułowia, itp.). 51. Nauka przeniesienia ramienia nad i pod wodą ćwiczenia 1 1 w formie uproszczonej np. dokładanka. 52. Nauka naprzemianstronnej pracy ramion Nauka koordynacji pracy rąk i nóg w pływaniu kraulem Doskonalenie koordynacji z akcentem na prawidłowy 1 1 moment nabierania powietrza. 55. Nauka skoku na głowę z małej wysokości, nauka startu 1 1 w pływaniu kraulem poruszanie się pod wodą, wypłynięcie. 56. Wprowadzenie rotacji barków i ugięcia ręki w stawie łokciowym 1 1 jako efektywniejszej technki pływania kraulem. 57. Nauka nawrotu koziołkowego w kraulu Pływanie odcinków 50 i 100 m kraulem w sposób ciągły Powtórzenie poznanych umiejętności Sprawdziany końcowe i zaliczenie semestru. 1 1 Razem Razem w czasie studiów Forma i warunki zaliczenia przedmiotu - obecność studenta na zajęciach, - zaliczenie z oceną. Opracował: mgr Artur Lipecki 21

22 3. Przedmiot: PODSTAWY EKONOMII Specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów Rozkład zajęć w czasie studiów studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu W Ć L Σ W Ć L I Razem w czasie studiów 30 1 Semestr Związki z innymi przedmiotami: nauka o pracy i kierowaniu, matematyka, ekologistyka. Zakres wiedzy do opanowania Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem student powinien: Znać 1) Istotę, cele i prawidłowości gospodarowania. 2) Podstawowe systemy ekonomiczne. 3) Gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych. 4) Tworzenie, ewidencję i podział dochodu narodowego. 5) Problematykę wzrostu gospodarczego. 6) Podstawowe kategorie i mechanizm rynkowy. 7) Teorie wyboru konsumenta. 8) Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. 9) Funkcjonowanie rynku pieniężnego. 10)Funkcjonowanie rynku kapitałowego. 11)Funkcjonowanie rynku pracy. 12)Problemy globalizacji gospodarki światowej. 13)Rolę państwa w procesie transformacji systemowej. Umieć 1) Wyjaśnić podstawowe kategorie ekonomiczne. 2) Wyjaśnić związki zachodzące między procesami w makro- i mikroskali. 3) Scharakteryzować rolę rynku w procesie gospodarowania. 4) Określić rolę poszczególnych podmiotów w procesie gospodarowania. 5) Wyjaśnić uwarunkowania współczesnych procesów rozwojowych. Punkty kredytowe 22

23 Treści zajęć dydaktycznych Nr Tematy i ich rozwinięcie tematu Semestr I 1. Istota, cele i prawidłowości gospodarowania, gospodarka jako system ekonomiczny, charakterystyka podstawowych systemów ekonomicznych, gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych. 2. Tworzenie, ewidencja i podział dochodu narodowego, budżet państwa i polityka fiskalna, wzrost gospodarczy. 3. Gospodarka rynkowa; segmenty rynku, podstawowe kategorie i uczestnicy rynku, teorie wyboru konsumenta, mechanizm rynkowy. 4. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; formy przedsiębiorstw, efektywność działalności przedsiębiorstwa, otoczenie przedsiębiorstwa, strategie rozwoju przedsiębiorstwa. 5. Funkcjonowanie rynku pieniężno-kapitałowego; pieniądz ewolucja pienieniądza i jego funkcji, podstawowe operacje na rynku pieniężnym, funkcje, zadania i cele banków, rynek papierów wartościowych, funkcjonowanie giełdy. 6. Rynek pracy; podaż i popyt na pracę; bezrobocie jako przejaw nierównowagi na rynku pracy, rodzaje, przyczyny i skutki bezrobocia; bezrobocie a inflacja. 7. Gospodarka światowa, globalizacja gospodarki światowej, główne problemy rozwoju współczesnego świata. 8. Rola państwa w gospodarce rynkowej; opcje i dylematy transformacji polskiego systemu gospodarczego. I. Metody dydaktyczne Razem W Ć L Razem Razem w czasie studiów Przedmiot jest realizowany w formie wykładów na I roku studiów. Pomoce dydaktyczne stanowią: - literatura podstawowa i uzupełniająca do wykładów, - dzienniczki studentów. II. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu II-1. Forma i warunki zaliczenia wykładów - obecność studenta na wykładach, - uzyskanie pozytywnych ocen z 2 sprawdzianów pisemnych w ciągu semestru przeprowadzonych w terminach uzgodnionych ze studentami, - zaliczenie z oceną. 23

24 III. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej Wykaz literatury podstawowej do wykładów 1. Milewski R.: Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marciniak S.: Makro i mikroekonomia - Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Grzywacz W.: Podstawy makroekonomii, Wyd. PTE, Szczecin Grzywacz W.: Podstawy mikroekonomii, Wyd. PTE, Szczecin Wykaz literatury uzupełniającej do wykładów 5. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia, Gdańsk Beksiak J.: Ekonomia, Warszawa Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia, PWE, Warszawa Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, PWN, Warszawa Barro R.J.: Makroekonomia, PWE, Warszawa Hall R.E., Taylor J.B.: Makroekonomia, PWN, Warszawa Mansfirld E., Podstawy makroekonomii. Agencja Wydawnicza Placet, Próchnicki L.: Zrozumieć gospodarkę. Makroekonomia, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin Grzelak A., Leźnicka A.: Makroekonomia, PTE, Szczecin Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia t. 1 oraz t. 3 (Zbiór zadań), PWE, Warszawa Czarny E., Nojszewska E.: Mikroekonomia oraz Zbiór zadań, PWE, Warszawa Samuelson W.F.: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa Opracował: dr inż. Piotr Lewandowski 24

25 4. Przedmiot: NAUKA O PRACY I KIEROWANIU Specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów Rozkład zajęć w czasie studiów studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu W Ć L Σ W Ć L VII Razem w czasie studiów Semestr Związki z innymi przedmiotami: podstawy ekonomii, zarządzanie kryzysowe, praktyki, BHP w procesach ochrony środowiska. Zakres wiedzy do opanowania Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem student powinien: Znać Punkty kredytowe 1) Podstawowe pojęcia dotyczące pracy ludzkiej (definicja pracy, cechy pracy ludzkiej, kryteria klasyfikacji: fizyczne, psychiczne, moralne, organizacyjne). 2) Główne akty prawne, regulujące pracę ludzką (dokumenty: Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Kodeks Pracy, Kodeks Morski, dokumenty branżowe). 3) Psychofizyczne uwarunkowania pracy ludzkiej (budowa systemu nerwowego człowieka, system czynności: motorycznych, werbalizacyjnych, umysłowych). Struktura czynności zawodowych. Metody badania obciążenia człowieka pracą. 4) Wpływ grupy społecznej na zachowanie się człowieka (rola norm grupowych). 5) Funkcje człowieka w procesie pracy (energetyczna, wykonawcza, sterownicza, koncepcyjna). 6) Zasady odpowiedzialności społecznej (social responsibility) prawna, służbowa, moralna. 7) Wpływ postępu technicznego na pracę ludzką (skutki mechanizacji, automatyzacji, robotyzacji). 8) Granice przystosowania i wydolności człowieka w roli operatora (ergonomiczna lista pytań kontrolnych, niezawodność człowieka w czasie pracy). 9) Udział tzw. czynnika ludzkiego w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa pracy (rola kwalifikacji, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, uzależnień od alkoholu i narkotyków, zmęczenia). 10) Zasady organizacji pracy zespołowej (cykl organizacyjny, organizowanie narad i odpraw). 11) Podstawowe zadania kierownika i warunki efektywności pracy zespołowej (autorytet, dobre stosunki międzyludzkie, rodzaje konfliktów, metody rozwiązywania konfliktów). 12) Zasady motywowania ludzi do pracy (system potrzeb, reguły oceniania podwładnych, skuteczność nagradzania i karania). 13) Mechanizmy zachowania się ludzi w grupie (organizational behavior) typowe reakcje jednostki w zespole zadaniowym, w tłumie, w sytuacji zagrożenia, w stresie przewlekłym. 25

26 14) Podstawowe zasady komunikacji w grupie zadaniowej (porozumiewanie się ludzi, błędy w komunikacji, uprzedzenia). 15) Proces adaptacji społecznej i zawodowej (reorientacja, tolerancja, akomodacja, asymilacja społeczna, zagadnienie deklasacji i demoralizacji). 16) Zasady etyki zawodowej (system wartości podstawowych, normy moralne, pojęcie honoru). Umieć 1) Dokonać analizy obciążenia pracą człowieka na dowolnym stanowisku pracy. 2) Definiować potrzeby i cele. 3) Zorganizować zespół do wykonania określonych zadań na statku. 4) Właściwie wypełniać arkusze ocen pracowników. 5) Kierować zebraniem, naradą, odprawą. 6) Zlecać zadania w formie dostosowanej do okoliczności miejsca, czasu, stopnia profesjonalizmu wykonawców. Treści zajęć dydaktycznych Nr Tematy i ich rozwinięcie tematu Semestr VII 1. Praca ludzka. Definicje, klasyfikacje, regulacje prawne. 2. Psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy ludzkiej. Psychofizyczne uwarunkowania efektywności pracy. Funkcje człowieka w procesie pracy. Skutki pracy ludzkiej - problem odpowiedzialności. 3. Postęp techniczny a praca ludzka. Przystosowanie techniki do możliwości człowieka. Niezawodność człowieka granice wydolności. 4. Czynnik ludzki w zapobieganiu wypadkom przy pracy. Rola kwalifikacji, zdrowia, uzależnień od alkoholu i narkotyków. 5. Kierowanie ludźmi w procesie pracy. Metody kierowania ludźmi. Zadania kierownika. Osobowość dobrego kierownika. 6. Dynamika grupy. Zachowanie się ludzi w grupie zadaniowej, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w tłumie. 7. Źródła stresu w zawodzie marynarza. Ogólny Syndrom Przystosowania (GAS). Stres chroniczny i stres zawodowy. Analiza sytuacji stresogennych. 8. Etyczne aspekty pracy na morzu. Konflikty moralne: własny rozwój, dobro rodziny, funkcjonowanie firmy, sprawiedliwa partycypacja w efektach pracy zespołowej, ochrona zdrowia i życia. Normy moralne. Razem W Ć L Razem Razem w czasie studiów

27 I. Metody dydaktyczne Przedmiot jest realizowany w formie wykładów na IV roku studiów. Pomoce dydaktyczne stanowią: - literatura podstawowa i uzupełniająca do wykładów, - dzienniczki studentów. II. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu II-1. Forma i warunki zaliczenia wykładów - obecność studenta na wykładach, - uzyskanie pozytywnych ocen z 2 sprawdzianów pisemnych w ciągu semestru przeprowadzonych w terminach uzgodnionych ze studentami, - zaliczenie z oceną. III. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej Wykaz literatury podstawowej do wykładów 1. Kowal E.: Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł.: Nowe metody pracy z ludźmi: organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa Bugajska J.: Ergonomia, CIOP, Warszawa Drucker P.F.: Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa Lencioni P.: Pięć dysfunkcji pracy zespołowej, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa Covey S.R.: Siedem nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo Medium, Poznań Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Wyd. 2, Kraków Opracował: dr Artur Rzempała 27

28 5. Przedmiot: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów Rozkład zajęć w czasie studiów studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu W Ć L Σ W Ć L V Razem w czasie studiów Semestr Związki z innymi przedmiotami: seminarium dyplomowe, praca dyplomowa. Zakres wiedzy do opanowania Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem student powinien: Znać Punkty kredytowe 1) Podstawowe przepisy regulujące prawo autorskie oraz ochronę patentową; 2) Ogólne zasady ochrony autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych; 3) Cechy patentu i wzoru użytkowego oraz procedury ich zgłaszania; 4) Podstawy odpowiedzialności karnej w zakresie naruszeń prawa autorskiego i ochrony patentowej Umieć 1) Scharakteryzować obiekty będące przedmiotem prawa autorskiego i ochrony patentowej; 2) Wskazać przepisy regulujące prawo autorskie oraz ochronę patentową; 3) Odróżnić patent od wzoru użytkowego; 4) Przedstawić procedurę zgłaszania patentu i wzoru użytkowego. Treść zajęć dydaktycznych Nr Tematy i ich rozwinięcie tematu Semestr V 1. Przepisy regulujące prawo autorskie oraz ochronę patentową. Razem W Ć L Przedmiot i podmiot prawa autorskiego Autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe Zakres korzystania z chronionych utworów i czas trwania 1 1 autorskich praw majątkowych. 5. Przechodzenie i zbywanie praw autorskich i majątkowych Szczegóły ochrony utworów audiowizualnych i programów 1 1 komputerowych. 7. Ochrona autorskich prawa osobistych i autorskich praw majątkowych

29 8. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy 1 1 źródeł informacji. 9. Prawa do artystycznych wykonań i naukowych dokonań Organizacje zbiorowe zarządzające prawami autorskimi Ochrona patentowa ogólne informacje Patent cechy charakterystyczne, zastrzeganie praw Wzór użytkowy cechy charakterystyczne, zastrzeganie 1 1 praw. 14. Organizacja ochrony patentowej w Polsce procedura 1 1 zgłaszania patentu i wzoru użytkowego. 15. Odpowiedzialność karna w zakresie naruszeń prawa autorskiego 1 1 i ochrony patentowej. Razem Razem w czasie studiów I. Metody dydaktyczne Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych na III roku studiów. Pomoce dydaktyczne stanowią: - literatura podstawowa i uzupełniająca do wykładów, - dzienniczki studentów. II. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu II-1. Forma i warunki zaliczenia wykładów - obecność studenta na wykładach, - uzyskanie pozytywnych ocen z 2 sprawdzianów pisemnych w ciągu semestru przeprowadzonych w terminach uzgodnionych ze studentami, - zaliczenie z oceną. III. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej Wykaz literatury 1. Ustawa z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117, Dz.U. z 2004 r., nr 33, poz. 286). 2. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. nr 80/00 poz. 904, Dz.U. z 2002 r., nr 197 poz. 1662, Dz.U. z 2003 r., nr 166, poz. 1610, Dz.U. z 2004 r., nr 91, poz. 869). 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(dz.u. z 1993 r., nr 47, poz. 211, tekst jednolity: Dz.U. z 2003 nr 153, poz. 1503, Dz.U. z 2004 r., nr 162, poz. 1693). 4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz.U r., nr 128, poz.1402). 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365), akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii (art. 86) pierwszeństwo do opublikowania pracy dyplomowej studenta (art. 239). 29

30 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz.U. z 2005r., nr 161, poz. 1359) punktacja za osiągnięcia wynalazcze (karta oceny jednostki, zał. 2). Opracował: dr hab. inż. Zbigniew Matuszak 30

31 6. Przedmiot: MATEMATYKA Specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów Rozkład zajęć w czasie studiów studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu W Ć L Σ W Ć L I 15 2E E 45 6 II III 15 1E E 30 5 Razem w czasie studiów Semestr Związki z innymi przedmiotami: podstawy ekonomii, fizyka, mechanika, wytrzymałość materiałów, informatyka użytkowa, podstawy konstrukcji maszyn, termodynamika techniczna, mechanika płynów, podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy automatyki i robotyki, klimatyzacja i wentylacja. Zakres wiedzy do opanowania Punkty kredytowe Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem oraz wykonaniu ćwiczeń student powinien: Znać 1) definicje i podstawowe twierdzenia dotyczące zbioru liczb zespolonych, macierzy, wyznaczników i układów równań liniowych; 2) rachunek wektorowy, równania płaszczyzny i prostej w przestrzeni R 3 ; 3) definicje i podstawowe twierdzenia dotyczące wszechstronnego badania przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej; 4) podstawowe zagadnienia dotyczące rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych, podstawy rachunku całkowego (całka nieoznaczona, całka oznaczona, całki niewłaściwe, całki wielokrotne i krzywoliniowe); 5) kryteria zbieżności szeregów liczbowych, podstawowe twierdzenia dotyczące szeregów funkcyjnych sposoby rozwiązywania wybranych typów równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego i drugiego rzędu. Umieć 1) wykonywać działania na liczbach zespolonych i macierzach, obliczać wyznaczniki oraz rozwiązywać układy równań liniowych metodą macierzową, za pomocą wzorów Cramera oraz w oparciu o twierdzenie Kroneckera-Capellego; 2) przeprowadzać wszechstronne badania funkcji jednej zmiennej rzeczywistej; 31

32 3) wyznaczać całki nieoznaczone, obliczać całki oznaczone, podwójne, potrójne i krzywoliniowe; 4) stosować rachunek całkowy w geometrii; 5) wyznaczać ekstrema lokalne i warunkowe funkcji wielu zmiennych, badać zbieżność szeregów liczbowych; 6) wyznaczać przedziały zbieżności szeregu potęgowego; 7) rozwijać funkcję w szeregu Taylora; 8) rozwiązywać wybrane typy równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego i drugiego rzędu za pomocą metody kwadratur. Treści zajęć dydaktycznych Nr Tematy i ich rozwinięcie tematu Semestr I 1. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej: wiadomości uzupełniające dotyczące funkcji (funkcje cyklometryczne), granic ciągów i funkcji, pochodna i różniczka funkcji, pochodne i różniczki wyższych rzędów, twierdzenia o wartości średniej, wzór Taylora, reguły del Hospitala, wszechstronne badanie przebiegu zmienności funkcji. 2. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej; całka nieoznaczona, podstawowe twierdzenia, metody całkowania, całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych, całka oznaczona (definicja według Riemanna), podstawowe twierdzenia i własności całki oznaczonej, całki niewłaściwe, zastosowania całki oznaczonej w geometrii. 3. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych: zbiory płaskie, definicja funkcji wielu zmiennych, granica i ciągłość funkcji dwóch zmiennych, pochodne cząstkowe, pochodne funkcji złożonej, różniczka zupełna, pochodne cząstkowe i różniczki zupełne wyższych rzędów, zastosowanie różniczki zupełnej w rachunku błędów, wzór Taylora, ekstrema funkcji wielu zmiennych. Razem W Ć L Razem Semestr II 4. Algebra wyższa: zbiór liczb zespolonych, definicja liczby zespolonej, postać kartezjańska i trygonometryczna liczby zespolonej, wzór de Moivre a, działania na liczbach zespolonych. Macierze i wyznaczniki: definicja macierzy, rodzaje macierzy, działania na macierzach, macierz odwrotna, definicja i własności wyznaczników, rząd macierzy, układy równań liniowych, wzory Cramera, twierdzenie Kroneckera Capelliego: 5. Geometria analityczna w przestrzeni R 3 : rachunek wektorowy, równania płaszczyzny i prostej, odległość punktu od prostej, odległość punktu od płaszczyzny i prostej, odległość prostej od prostej, powierzchnia stopnia drugiego, powierzchnie obrotowe

33 6. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych: definicja i podstawowe własności całki podwójnej w obszarze normalnym, całka potrójna, zamiana całek wielokrotnych na całki iterowane, zamiana zmiennych, całki krzywoliniowe, twierdzenie Greena, zastosowania geometryczne całek wielokrotnych i całek krzywoliniowych Semestr III 7. Szeregi liczbowe i funkcyjne: definicja szeregu liczbowego, kryteria zbieżności szeregów o wyrazach nieujemnych, szeregi naprzemienne, szeregi liczbowe warunkowo i bezwzględnie zbieżne, ciągi i szeregi funkcjonalne, szeregi potęgowe, szereg Taylora. 8. Równania różniczkowe zwyczajne: równania różniczkowe rzędu pierwszego (wybrane typy),równania różniczkowe rzędu drugiego (przypadki szczególne), równania różniczkowe liniowe drugiego rzędu o stałych współczynnikach I. Metody dydaktyczne Razem Razem Razem w czasie studiów Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń rachunkowych na I i II roku studiów. Pomoce dydaktyczne stanowią: - literatura podstawowa i uzupełniająca do wykładów, - dzienniczki studentów. II. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu II-1. Forma i warunki zaliczenia wykładów - obecność studenta na wykładach, - uzyskanie pozytywnych ocen z 2 sprawdzianów pisemnych w ciągu semestru przeprowadzonych w terminach uzgodnionych ze studentami, - egzamin. II-2. Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń rachunkowych - zaliczenie z oceną. III. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej Wykaz literatury podstawowej do wykładów i ćwiczeń 1. Zbiór zadań z matematyki Skrypt dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie pod redakcją R, Krupińskiego R. Krupiński, Z. Zalewski: Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Skrypt dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie,

34 3. R. Krupiński, Z. Zalewski: Podstawy statystyki matematycznej. Skrypt dla studentów WSM w Szczecinie M. Lassak: Matematyka dla studiów technicznych Wydawnictwo Supremum L. Kasyk, R. Krupiński. Poradnik matematyczny skrypt dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie K. Winnicki, M. Landowski: Matematyka Skrypt dla studentów AM w Szczecinie. Wykaz literatury uzupełniającej 1. R. Krupiński: Repetytorium z matematyki skrypt dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie L. Kasyk, R. Krupiński: Poradnik matematyczny Skrypt dla studentów AM w Szczecinie G.M.Fichtenholz: Rachunek różniczkowy i całkowy PWN, Warszawa L. Gajek, M. Kałuszka: Wnioskowanie statystyczne. WNT, Warszawa Opracował: dr inż. Ryszard Krupiński 34

35 7. Przedmiot: FIZYKA Specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów Rozkład zajęć w czasie studiów studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu W Ć L Σ W Ć L I II 15 1E E 30 5 Razem w czasie studiów Semestr Związki z innymi przedmiotami: mechanika, wytrzymałość materiałów, informatyka użytkowa, podstawy konstrukcji maszyn, materiałoznawstwo, termodynamika techniczna, mechanika płynów, podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy automatyki i robotyki, klimatyzacja i wentylacja, podstawy energetyki jądrowej, wymiana ciepła i wymienniki, oczyszczanie wód zaolejonych, zwalczanie hałasów. Zakres wiedzy do opanowania Punkty kredytowe Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem oraz wykonaniu ćwiczeń laboratoryjnych student powinien: Znać 1) Jednostki podstawowe układu SI i podstawy metrologii, 2) Podstawowe definicje i równania objęte programem nauczania, 3) Zasady budowy i działania podstawowego sprzętu laboratoryjnego, 4) Swobodne posługiwanie się wybranymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, 5) Kojarzenie zjawisk fizycznych z określonymi urządzeniami stosowanymi w technice, 6) Inne zagadnienia przewidziane w programie a potrzebne przyszłemu mechanikowi okrętowemu. Umieć 1) Korzystać z literatury potrzebnej do rozwiązywania określonych zagadnień technicznych, a nawet naukowych, 2) Formułować własne poglądy na temat funkcjonowania aparatury na bazie podstawowych praw fizyki, 3) Rozwiązywać zadania tekstowe oraz problemy wynikające z potrzeb badawczych oraz technicznych, 4) Wiązać wiedzę fizyczną z zagadnieniami technicznymi, 35

36 5) Zestawić układy pomiarowe do przeprowadzenia badań właściwości fizycznych przy rozwiązywaniu zagadnień obsługi siłowni. Treści zajęć dydaktycznych Nr Tematy i ich rozwinięcie tematu Semestr I 1. Kinematyka i dynamika Kinematyka punktu materialnego. Ruch prostoliniowy jednostajny i zmienny. Graniczne przedstawienie ruchu. Ruch krzywoliniowy. Dynamika punktu materialnego. Praca. Moc. Energia. Dynamika układu punktów materialnych. Dynamika bryły sztywnej. Momenty siły i bezwładności. Twierdzenie Steinera. Zasady dynamiki ruchu obrotowego. Energia ruchu obrotowego. Zasady zachowania w mechanice. Siły bezwładności, siła Coriolisa. Prawo powszechnego ciążenia. Energia potencjalna i potencjał pola grawitacyjnego. Prędkości kosmiczne. Elementy teorii względności, transformacje, czasoprzestrzeń oraz interwał. Zależność masy od prędkości. Masa i energia. 2. Drgania harmoniczne i ruch falowy Drgania harmoniczne swobodne, tłumione i wymuszone. Składanie drgań harmonicznych równoległych i prostopadłych. Zasada Huygensa. Ruch falowy. Dyfrakcja i interferencja fal. Równanie różniczkowe ruchu falowego. Elementy akustyki źródła głosu i jego cechy. Zależność prędkości głosu od rodzaju ośrodka. Ultradźwięki, ich właściwości i zastosowania. 3. Elementy termodynamiki Podstawy termodynamiki, pojęcie temperatury i jej pomiar, różne skale temperatur. Równanie stanu gazu. Rozkład Maxwella i Boltzmana. Energia wewnętrzna a ciepło. Przemiany gazowe. Ciepło właściwe i molowe. Elementy kalorymetrii i bilansu cieplnego. 4. Pole i prądy elektryczne Pole elektryczne natężenie, potencjał i energia. Prawo Gaussa. Pole magnetyczne. Pole magnetyczne przewodnika z prądem, natężenie pola. Prawo Biota-Savarta. Prawo Ampera. Prawo indukcji elektromagnetycznej. Siła Lorentza. Równania Maxwella. Drgania i fale elektromagnetyczne. 5. Optyka fizyczna Ogólne zasady optyki geometrycznej i fizycznej. Fotometria wizualna. Ciało doskonale czarne. Prawa Kirchhoffa, Stefana-Boltzmana i Wiena. Zjawisko fotoelektryczne, zjawisko Comptona. Kwantowa struktura materii. Liczby kwantowe, zakaz Pauliego. Falowe własności cząstek hipoteza de Broglie a. Doświadczenie Davissona-Germera. Laboratorium Razem W Ć L Wyznaczanie ciepła parowania i topnienia Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej 2 2 ciał stałych metodą elektryczna. 8. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

37 9. Pomiar lepkości dynamicznej lepkościomierzem Hopplera Badanie zależności współczynnika lepkości od temperatury 2 2 przy pomocy lepkościomierza Englera. 11. Wyznaczanie logarytmicznego dekrementu tłumienia 1 1 przy pomocy wahadła fizycznego. 12. Badanie drgań własnych struny metodą rezonansu Wyznaczanie stosunku c p /c v Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu Badanie przepływu powietrza Wyznaczanie współczynnika sztywności Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego przy pomocy 2 2 wahadła rewersyjnego. 18. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu i w metalu Wyznaczanie częstości generatora na podstawie dudnień 1 1 i krzywych Lissajous. 20. Wyznaczanie temperatury Curie ferrytu Badanie zależności oporu metalu i półprzewodnika od 1 1 temperatury. 22. Wyznaczanie charakterystyki termopary Fe-Cu Badanie ruchu ramki galwanometru Wyznaczanie zależności podatności magnetycznej i 1 1 energii przemagnesowania żelaza. 25. Wyznaczanie rozkładów Poissona i Gaussa przy pomocy 1 1 licznika G-M. 26. Badanie układów elektronicznych przy pomocy oscyloskopu. 1 1 Razem Semestr II 27. Elementy fizyki kwantowej 7 7 Podstawy mechaniki kwantowej nierelatywistycznej, równanie Schrodingera zależne od czasu dla jednej cząstki, interpretacja statystyczna funkcji falowej, równanie Schrodingera niezależne od czasu, stany stacjonarne, postulaty odnoszące się do wielkości fizycznych, obserwable. Funkcje własne pędu. Zasada nieokreśloności. Relacje Heisenberga. Zastosowanie równania Schrodingera (na przykładach cząstki swobodnej w nieskończenie głębokiej studni potencjału, oscylatora harmonicznego, zjawiska tunelowego, momentu pędu, atomu wodoru). 28. Fizyka atomowa i molekularna 8 8 Atom wodoru w zewnętrznym polu magnetycznym. Zjawisko Zemana. Oddziaływanie spin-orbita. Doświadczenie Sterna-Gerlacha. Energia oddziaływania spin-orbita. Struktura subtelna. Precesja Larmora. Model wektorowy atomu wieloelektrodowego (sprzężenia L-S i j-j). Widma atomowe. Promieniowanie wymuszone. Elementy optoelektroniki lasery. Elementy fizyki ciała stałego. Wybrane zagadnienia z fizyki jądra atomowego. Skażenia radioaktywne i ich szkodliwość dla organizmów żywych. Przykłady skażeń radioaktywnych. Laboratorium 29. Wyznaczanie stosunku e/m Wyznaczanie pracy wyjścia

Program nauczania 2007

Program nauczania 2007 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2007 Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008 Kierunek - nawigacja specjalność: pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne studia inżynierskie Program

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ NAPĘDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja specjalność: eksploatacja jednostek pływających offshore studia inżynierskie Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Program studiów 2012 (Korekta 2012/2013)

Program studiów 2012 (Korekta 2012/2013) Akademia Morska w Szczecinie Program studiów 2012 (Korekta 2012/2013) Kierunek - transport specjalność: technologie i systemy nawigacyjne studia inżynierskie Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Program studiów 2012

Program studiów 2012 Akademia Morska w Szczecinie Program studiów 2012 Kierunek - informatyka specjalność: informatyka morska studia inżynierskie niestacjonarne Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I-go STOPNIA-INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH plan studiów 2011

OPISY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I-go STOPNIA-INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH plan studiów 2011 Sem. 1 OPISY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I-go STOPNIA-INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH plan studiów 011 Kod kursu MAP00114 Nazwa kursu: ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1A lub angielski Tygodniowa - - - liczba

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek lub kierunki studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Kierunek lub kierunki studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI M_ZI_S_1_01a ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy 1A- Angielski B2 Foreign Language 1A English B2 angielski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU (syllabus)

KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Nazwa przedmiotu: AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI Rodzaj studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów,

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn KATALOG PRZEDMIOTÓW Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I-go stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Studia niestacjonarne drugiego stopnia profil kształcenia - praktyczny

PROGRAM STUDIÓW Studia niestacjonarne drugiego stopnia profil kształcenia - praktyczny AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW profil kształcenia - praktyczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH 2 GDYNIA 2014 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla studentów KIERUNEK STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 1 Biologia i ekologia I Wykład, ćwiczenia : 1W, 1C

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Fizyka medyczna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Fizyka medyczna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Fizyka medyczna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie,

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA studia stacjonarne I stopnia

BIOTECHNOLOGIA studia stacjonarne I stopnia BIOTECHNOLOGIA studia stacjonarne I stopnia Przedmioty kształcenia ogólnego Karta przedmiotu Technologia informacyjna Forma zajęć: ćwiczenia Wymiar godzinowy semestr zimowy semestr letni 15 ECTS semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Ekonomia Nazwa w języku angielskim: Economics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Transport Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikroekonomia Nazwa w języku angielskim: Microeconomics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Stopień studiów

Bardziej szczegółowo