Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Maszyn Roboczych i Transportu"

Transkrypt

1 Wydział Maszyn Roboczych i Transportu POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ INFORMATOR A GUIDE TO THE Faculty of Machines and Transport POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Poznań 2009

2 Okładka i opracowanie typograficzne / Front cover and graphics Piotr Gołębniak Copyright by Comprint, Poznań 2009 ISBN WYDAWCA: Agencja Reklamowa COMPRINT Poznań, ul. Heleny Rzepeckiej 26A tel , tel. kom

3 Spis treści / Contents Słowo wstępne 4 Historia wydziału 6 Władze wydziału 8 Kształcenie 10 Struktura wydziału 34 INSTYTUT MASZYN ROBOCZYCH I POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 36 Zakład Pojazdów Samochodowych i Transportu Drogowego 40 Zakład Maszyn Roboczych 52 Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności 56 Zakład Logistyki 66 INSTYTUT SILNIKÓW SPALINOWYCH I TRANSPORTU 76 Zakład Silników Spalinowych 80 Zakład Pojazdów Szynowych 86 Zakład Metod Projektowania Maszyn 98 KATEDRA PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN 104 KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ 114 Introduction 5 Historical background 7 Faculty 9 Education 11 Organization scheme of the Faculty 35 INSTITUTE OF MACHINES AND MOTOR VEHICLES 37 Division of Motor Vehicles and Road Transportation 41 Division of Heavy Machinery 53 Division of Food Industry Machines and Food Transportation 57 Division of Logistics 67 INSTITUTE OF COMBUSTION ENGINES AND TRANSPORT 77 Division of Combustion Engines 81 Division of Rail Vehicles 87 Division of Methods of Machine Design 99 CHAIR OF BASICS OF MACHINE DESIGN 105 CHAIR OF THERMAL ENGINEERING 115 Spis treści / Contents

4 Słowo wstępne Czasy, kiedy środowiska akademickie stanowiły zamknięte enklawy, a informacja o ich działalności była ograniczona, dawno minięty, co wcale nie oznacza, że dla obserwatora zewnętrznego środowiska te nie są i współcześnie w swoisty sposób zamknięte. Ta sytuacja wynikała ze specyfiki zdobywania wiedzy w zaciszu biblioteki, w pracowniach naukowych oraz z ograniczonego charakteru jej przekazywania kształcenia na poziomie akademickim. Jednak dzisiaj, tak jak dawniej, członkowie tego środowiska to nie tylko twórcy nowej wiedzy naukowej, ale jednocześnie twórcy wspaniałego produktu wykształconego człowieka. Cele działalności, jak widać, pozostają ciągle takie same. Zmieniają się jednak formy i sposoby ich osiągania. W dobie nieograniczonego, szybkiego, globalnego dostępu do informacji produkty działalności uczonego, tj. wiedza i możliwości jej wytworzenia, podlegają takim samym prawom rynku, jak produkty będące wytworami materialnymi. Dlatego to wszystko, co w odniesieniu do produktu materialnego należy do działań marketingowych, musi również towarzyszyć pracy i efektom indywidualnych i zespołowych działań członków tego specyficznego środowiska akademickiego. Między innymi te współczesne tendencje leżą u podstaw intencji wydania obszerniejszego informatora charakteryzującego formy organizacyjne i działalność Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Zasadnicze cele pracy wydziału są tradycyjne i sprowadzają się przede wszystkim do działalności naukowej i kształcenia. Informator zawiera opisy realizowanych zadań związanych ze wspomnianymi sferami działalności, a także opisy form ich realizacji. Zaprezentowanie obu sfer naszej działalności jest ze wszech miar uzasadnione, mimo że corocznie są przygotowywane materiały informacyjne do celów rekrutacyjnych. Uważam, że przytoczone informacje z jednej strony stanowią ofertę naszych możliwości kształcenia, a z drugiej prezentują nasz warsztat i możliwości badawcze. Pierwsza oferta jednoznacznie jest adresowana do absolwentów szkół średnich, druga natomiast jest kierowana do firm, którym możemy służyć naszą wiedzą, warsztatem teoretycznym i doświadczalnym w celu rozwiązywania problemów współczesnej techniki i technologii. Nie wykluczam, a wprost mam nadzieję, że takie odkrycie kart może zainspirować do współpracy z nami również pracowników instytutów badawczych, ośrodków badawczych i jednostek innych uczelni wyższych. Pięćdziesięciopięcioletnia historia naszego wydziału oraz aktualny potencjał intelektualny jego pracowników upoważnia mnie, jako kierownika wydziału, do sformułowania spostrzeżenia, że jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji zadań naukowych, które niesie współczesność. Ten sam potencjał intelektualny daje gwarancję kształcenia studentów na najwyższym poziomie. Nasze osiągnięcia to około 7 tys. absolwentów, ponad 320 wypromowanych doktorów, ponad 75 habilitacji i kilkadziesiąt przewodów o nadanie tytułu profesora. Pracujemy i kształcimy dla przyszłości w nawiązaniu do przeszłości. Rozszerzamy swoją ofertę edukacyjną o nowe specjalności, ostatnio związane z lotnictwem. To gwarantuje, że zdobyta wiedza ma swoje korzenie i jest ugruntowana. Jednocześnie zdobyte umiejętności jej rozwijania i praktyczne umiejętności inżynierskie stanowią o dobrych rokowaniach co do rozwoju karier zawodowych naszych absolwentów w przyszłości. Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu dr hab. inż. Marek Idzior, prof. nadzw. Słowo wstępne

5 Introduction The times when academic circles were somewhat isolated and the information on their activities was limited now belong to the past. That, however, does not mean that for an outsider such circles are fully accessible. Such a situation results from the specificity of the scholarly life the seclusion of the libraries and laboratories and limitations in the distribution of knowledge education on an academic level. Yet today, as ever, the members of the academic society are not only creators of outstanding knowledge but a product an educated man. As one can see, the aims have not changed, only the form and means of their achievement have. In the era of quick and unlimited global access to information the products of a scholar, i.e. knowledge and the ability to create it, are governed by the same market principles as other material products. Thus, all the marketing that regards material products must be mirrored in the individual and team efforts of a specific academic society. Among other, these contemporary trends are the stimulus for the edition of a more comprehensive guide that would describe the organization and activities of the Faculty of Macines and Transport of Poznan Univeristy of Technology. The basic objectives of the faculty are scientific activity and education. Our guide provides descriptions of current tasks and forms of their implementation. Presenting both sides of our activity seems, by all means, justified even though each year new information materials are prepared for recruitment. I reckon that all presented information is a form of offer regarding our educating capabilities as well as a proof of our expertise and research abilities. Our first offer is strictly targeted at high school graduates, the other aims at companies that are welcome to use our knowledge and resources, theoretical and practical know-how in order to facilitate the solution of problems of contemporary technology. I hope that such a disclosure from our side will also inspire other universities, research institutes or research centers to establish cooperation. Fifty-five years of history of our faculty and current intellectual potential of our staff authorizes me to write here that our faculty is well prepared to fulfill our scientific tasks of the present. The very same intellectual potential guarantees student education on the utmost level. Our achievements are: 7000 graduates, more than 320 PhDs, more than 75 postdoctoral graduates and many applications for the title of professor. We work and educate for the future with regard to the past. It guarantees that our knowledge has roots, is well consolidated and all knowledge-developing and professional skills constitute a good chance for our graduates to have an outstanding career. Dean of the Faculty of Machines and Transport Assoc. Prof. Marek Idzior, PhD (Eng), DSc Introduction

6 Historia wydziału Tradycje kształcenia inżynierów w Poznaniu sięgają początków drugiej Rzeczypospolitej, kiedy to w roku 1919 powstała Wyższa Szkoła Budowy Maszyn. Decyzja Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Powszechnego z 1939 roku o powołaniu politechniki w Poznaniu i rozpoczęciu przez nią działalności w roku akademickim 1940/1941 niestety nie doczekała się realizacji. Od 1945 roku rozpoczęła natomiast działalność Szkoła Inżynierska, w której z dniem 1 października 1953 roku powołano Wydział Mechanizacji Rolnictwa z trzema katedrami: Maszyn Rolniczych, Samochodów i Ciągników oraz Eksploatacji Samochodów i Ciągników. Początkowo kształcono tylko na poziomie inżynierskim. Rok 1959 zaowocował wykształceniem pierwszych magistrów inżynierów na kierunku mechanika i budowa maszyn. Rozwój naukowy nauczycieli akademickich oraz specyfika prowadzonych badań naukowych przyczyniły się do utworzenia nowych specjalności kształcenia. Zewnętrznym przejawem zachodzących przemian jakościowych i ilościowych była zmiana nazwy wydziału, która nastąpiła w 1967 roku. Od tego roku wydział działał jako Maszyn Roboczych i Pojazdów i tworzyło go już dziesięć katedr. W czerwcu 1969 roku wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn. Rok akademicki 1969/1970 przyniósł zmiany katedralnej struktury organizacyjnej na instytutową. Powstały: Instytut Maszyn Roboczych oraz Instytut Wysokoprężnych Silników Okrętowych i Kolejowych (od 1975 roku Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych). 17 maja 1980 roku Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1990 roku wydział uzyskał zgodę na powołanie nowego kierunku studiów transport. Rok 1993 przyniósł zmiany organizacyjne sprowadzające się do powstania instytutów: Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Katedry Techniki Cieplnej. Od 1 listopada 2000 roku wydział przyjął nową nazwę: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu (WMRiT). W 2003 roku z Instytutu Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn wyodrębniła się samodzielna Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, a instytut zmienił nazwę na Instytut Silników Spalinowych i Transportu. Historia wydziału

7 Historical background The tradition of engineer education in Poznań has the roots in the Second Republic, when in 1919 High School of Mechanical Engineering was established. The decision of The Ministry of Religion and Common Education in 1939, regarding the foundation of a technical university in the academic year 1940/41, unfortunately was never implemented was the year of establishing The School of Engineering where, as of October 1st 1953, The Faculty of Agricultural Engineering came to being together with the Chair of Agricultural Machinery, Chair of Motor Vehicles and Tractors and the Chair of Motor Vehicles and Tractors Maintenance. In the beginning, the Faculty would educate only mere engineers. In 1959 the first engineers with the Master s degree in the area of Mechanical Engineering were promoted. The development of academic teachers and the very specificity of scientific research greatly contributed to the creation of new profiles of study. Further changes and developments resulted in renaming the Faculty that took place in From then, on the Faculty operated under a new name Machines and Vehicles, already comprising 10 Chairs. In June 1969 the Faculty was certified to award the title of Ph.D. in Engineering in machine design and maintenance. In the academic year 1969/70 there were the changes in the structure from chairs to institutes. Institute of Machines and Institute of Compression Ignition Marine and Railway Engines were established (from 1975 Institute of Thermal Engineering and Internal Combustion Engines). On May 17th 1980 the Faculty of Machines and Vehicles was certified to award the title of assistant professor of technical sciences. In 1990 the faculty was authorized to establish a new profile of studies Transportation. The year 1993 saw organizational changes new institutes were formed: Machines and Motor Vehicles, Internal Combustion Engines and Basics of Machine Design and The Chair of Thermal Engineering. Since November 1st 2000 the faculty has been operating under a new name of the Faculty of Machines and Transport. In 2003 an independent chair of Basics of Machine Design came to life by separating from the Institute of Combustion Engines and this same institute was renamed to Institute of Combustion Engines and Transportation. Historical Background

8 Władze wydziału Dziekan dr hab. inż. Marek Idzior, prof. PP ul. Piotrowo 3, Poznań tel , , fax Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr inż. Ireneusz Malujda, doc. PP ul. Piotrowo 3, Poznań tel , fax Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z zagranicą prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos ul. Piotrowo 3, Poznań tel , fax Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i zamiejscowych dr hab. inż. Wojciech Serdecki, prof. PP ul. Piotrowo 3, Poznań tel , fax Władze wydziału DZIEKANAT Kierownik administracyjny wydziału dr Wioleta Nowaczyk-Jankiewicz tel Specjalista ds. promocji i dydaktyki wydziału mgr inż. Katarzyna Wojciechowska tel Studia Stacjonarne Studia niestacjonarne tel tel Fax (0-61) ul. Piotrowo 3, Poznań

9 Faculty Dean Assoc. Prof. Marek Idzior, PhD (Eng), DSc Piotrowo 3, Poznań, Poland phone , , fax Vice Dean for Education and Students Affairs Ireneusz Malujda, PhD (Eng), Reader Piotrowo 3, Poznań, Poland phone , fax Vice Dean for Development and International Co-operation Prof. Zbigniew Kłos, PhD (Eng), DSc Piotrowo 3, Poznań, Poland phone , fax Vice Dean for Extra-mural and off-campus Studies Assoc. Prof. Wojciech Serdecki, PhD (Eng), DSc Piotrowo 3, Poznań, Poland phone , fax DEAN S OFFICE Administrative manager: Wioleta Nowaczyk-Jankiewicz, Dr. phone Specialist for promotion and education: Katarzyna Wojciechowska, MSc (Eng) phone Full time (regular) studies: Extra-mural studies: phone phone Fax Piotrowo 3, Poznań, Poland Faculty

10 Kształcenie STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE* Kierunki: Mechanika i budowa maszyn Specjalności: 1) inżynieria wirtualna projektowania 2) maszyny spożywcze i chłodnictwo 3) maszyny robocze 4) mechatronika 5) pojazdy transportu masowego 6) samochody i ciągniki 7) silniki spalinowe 8) technika cieplna 9) silniki lotnicze Transport Specjalności: 1) ekologia transportu 2) logistyka transportu 3) transport drogowy 4) transport szynowy 5) transport żywności 6) inżynieria transportu rurociągowego 7) transport lotniczy STUDIUM DOKTORANCKIE (4-letnie) nt. Nowoczesne zagadnienia budowy oraz eksploatacji maszyn i systemów technicznych * Specjalności są uruchamiane w zależności od zainteresowania zgłaszanego przez studentów. 10 Kształcenie

11 Education REGULAR AND EXTRA-MURAL STUDIES* Profiles: Mechanics and Machine Design Specializations: 1) Virtual Design Engineering 2) Food Industry Machines and Refrigeration 3) Heavy Machinery 4) Mechatronics 5) Mass Transportation Vehicles 6) Motor Vehicles and Tractors 7) Internal Combustion Engines 8) Thermal Engineering 9) Aircraft Engines Transportation Specializations: 1) Ecology of Transportation 2) Logistics of Transportation 3) Road Transportation 4) Railway Transportation 5) Food Transportation 6) Pipeline Transportation Engineering 7) Aircraft Transport DOCTORAL STUDIES Contemporary problems of operations and maintenance of machines and technical systems * Programs of the areas are launched contingent on number of candidates. Education 11

12 STUDIA I i II stopnia DLA KIERUNKÓW MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ORAZ TRANSPORT W roku akademickim 2005/2006 wprowadzono dwustopniowy system studiów, którego ideę pokazano na poniższym schemacie. Na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu rekrutację kandydatów przeprowadza się na dwa kierunki studiów: Mechanika i Budowa Maszyn oraz Transport. W ramach tych kierunków od roku akademickiego 2005/2006 jest prowadzony nabór na pierwszy stopień studiów inżynierskich. Studia na wybranym kierunku trwają 7 semestrów dla studiów inżynierskich. Nauka trwa wspólnie do 4. semestru. Od 5. semestru nauka odbywa się na wybranej przez studenta specjalności. Studia I stopnia (inżynierskie) kończą się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej. Studia II stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej. Absolwenci uzyskują tytuły zawodowe magistra inżyniera lub inżyniera określonego kierunku i danej specjalności. W ciągu dwóch najbliższych lat zakończą kształcenie studenci 5 letnich, jednolitych studiów magisterskich. Wydział prowadzi również studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) trwające 4 lata, a także niestacjonarne II stopnia (magisterskie) trwające 2 lata. Po ukończeniu studiów magisterskich istnieje możliwość podjęcia nauki na 4-letnich dziennych studiach doktoranckich, które obejmują nowoczesne zagadnienia budowy oraz eksploatacji maszyn i systemów technicznych. 12 Kształcenie

13 B.Sc. and M.Sc. STUDIES MECHANICAL ENGINEERING AND TRANSPORTATION In the academic year 2005/2006 a two stage B.Sc. and M.Sc. system of studies was introduced as shown in the table below. Candidates are recruited for two profiles of studies: mechanical engineering and transportation. Within these profiles, since 2005, the students have been recruited for B.Sc. studies. The course of studies within a chosen profile lasts for 7 semesters. The first four semesters are common for both. From the fifth semester onward the didactic process is continued within a chosen specialization. The B.Sc. program ends with an admittance to the title of engineer. The M.Sc. studies are finished in the third semester with a Master s Thesis and the graduates are admitted to the title of a Master of Science Eng. or the title of Engineer in a given profile and specialization. In the next two years the unified 5 year M.sc. system will seize to exist. The faculty recruits students for extra-mural B.Sc. and M.Sc. studies that last 4 and 2 years respectively. After graduating the students may continue their education on 4 year doctoral studies on contemporary problems of operation and maintenance of machines and technical systems. Education 13

14 Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia magisterskie Studia magisterskie przygotowują absolwenta do samodzielnej twórczej pracy inżynierskiej, do prowadzenia prac badawczych przy rozwiązywaniu złożonych interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik komputerowych oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Program studiów zapewnia harmonijne połączenie wiedzy teoretycznej z wiedzą profesjonalną z dziedzin projektowania konstrukcji, projektowania procesów technologicznych oraz badań i eksploatacji maszyn roboczych i pojazdów. Tok studiów jest podzielony na dwie części: podstawową i specjalizacyjną. W programie kształcenia ważną pozycję zajmują studia z dyscyplin podstawowych: matematyki, fizyki, elektrotechniki, elektroniki i chemii. Ich celem jest nabycie wiedzy i umiejętności teoretycznej analizy oraz syntezy zjawisk i procesów w systemach technicznych. Uzyskanie gruntownej wiedzy zawodowej inżyniera mechanika zapewniają przedmioty kierunkowe: materiałoznawstwo, mechanika techniczna, termodynamika i mechanika płynów, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, automatyka, informatyka, metrologia i podstawy niezawodności. Kształcenie uzupełniają niezbędne w gospodarce rynkowej przedmioty z zakresu ekonomii (mikro- i makro-ekonomia, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw, rachunek efektywności i kosztów) oraz praktyczna nauka języków obcych. Na omawianym kierunku studiów jest prowadzonych osiem specjalności: inżynieria wirtualna projektowania, maszyny spożywcze i chłodnictwo, maszyny robocze, mechatronika, pojazdy transportu masowego, samochody i ciągniki, silniki spalinowe, technika cieplna, silniki lotnicze. W ostatnim czasie zmodernizowano programy studiów z wykorzystaniem doświadczeń europejskich uczelni technicznych. Celem tej modernizacji było zaspokojenie nowych potrzeb na rynku pracy i zwiększenie możliwości znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia. Reforma programów studiów jest powiązana z nowym trzystopniowym systemem kształcenia na wydziale: studia inżynierskie magisterskie doktoranckie. Specjalność: inżynieria wirtualna projektowania Absolwent tej specjalności nabywa umiejętności: modelowania produktu technicznego od koncepcji do wytwarzania z zastosowaniem metod wirtualnego projektowania, integrowania elementów procesu projektowania w informatycznym środowisku pracy inżyniera, tworzenia zaawansowanych, specjalizowanych programów komputerowych wraz z organizacją platformy obliczeniowej oraz metodycznego przygotowania do samodzielnego działania i pracy w zespole. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony w nowoczesnych pracowniach konstrukcyjnych dużych firm o zaawansowanej technologii, biurach konstrukcyjnych i ośrodkach badawczych stosujących high-tech, a także w własnych biurach inżynierskich. 14 Kształcenie

15 MECHANICAL ENGINEERING M.Sc. studies The M.Sc. studies prepare future engineers for independent and creative work, computer assisted research concerning complex interdisciplinary technical and organizational problems and team management. The syllabus assures a combination of theoretical and professional knowledge in design of structures, design of technological processes, research and operation of heavy machinery and vehicles. The course of studies is divided into two parts general and specialized. General disciplines such as mathematics, physics, electro-technology, electronics, and chemistry play an important role in the didactic process allowing students to gain necessary skills in theoretical analysis and synthesis of phenomena and processes in technical systems. The specialized courses such as material engineering, technical mechanics, thermodynamics and fluid mechanics, strength of materials, basics of machine design, automation and computer science, metrology and basics of reliability, in turn, contribute to the professional skills and knowledge of a mechanical engineer. The educational process is enriched by practical language courses and courses in economics (micro- and macro-economics, organization and management, profitability and cost account) necessary in today s market economy. There are nine specialities in mechanical engineering: Food Industry Equipment and Refrigeration, Heavy Machinery, Mechatronics, Mass Transportation Vehicles, Motor Vehicles and Tractors, Internal Combustion Engines and Thermal Engineering, and Aircraft Engines. Recently, the syllabuses have been modernized based on the experience of other European technical universities. Such modernization aimed at fulfilling new needs in the job market as well as increasing the chances of finding a good job. The reform of the syllabuses is connected with the three-stage didactic process within the faculty: B.Sc., M.Sc. and Ph.D. studies. Specialization: VIRTUAL DESIGN ENGINEERING The graduates acquired competences are: modeling of a product from its concept stage through production with the use of methods of virtual design, integrating of individual design stages in an IT environment, developing of advanced and specialized computer software and computing platforms. The graduates are prepared to work in a team but can work independently. The graduates may seek employment in modern high-tech corporate engineering centers, high-tech research centers as well as own engineering offices. Education 15

16 Specjalność: maszyny spożywcze i chłodnictwo Absolwent tej specjalności jest przygotowany do rozwiązywania zadań inżynierskich w dziedzinie maszyn i urządzeń służących do wytwarzania, pakowania i chłodniczego przechowywania żywności. Zdobywa on wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji tych urządzeń oraz podstawy wiedzy o ochronie środowiska, działalności gospodarczej, marketingu wyrobów przemysłowych. Przewidywane zatrudnienie to: zakłady produkujące maszyny spożywcze i firmy chłodnicze, działy mechaniczno-energetyczne zakładów produkujących żywność, przedsiębiorstwa handlowe i kompletujące urządzenia technologiczne zakładów produkcyjnych i przechowalniczych, firmy serwisowe itp. Uzyskane w ramach specjalności przygotowanie zawodowe umożliwia również podjęcie pracy w pokrewnych gałęziach przemysłu, takich jak farmaceutyczny czy chemiczny. Specjalność: maszyny robocze Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnej, twórczej pracy w dziedzinie projektowania, badań i użytkowania maszyn roboczych, organizacji zakładów obsługowych i obrotu maszynami roboczymi ze szczególnym uwzględnieniem maszyn do robót ziemnych, drogowych i rolniczych. Studia na tej specjalności zapewniają opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowiskach: konstruktora, menedżera produktu, specjalisty ds. eksploatacji, doradcy techniczno-handlowego, doradcy ds. inwestycyjnych w przedsiębiorstwach budowlanych, drogowych, fabrykach maszyn rolniczych i w produkcji rolniczej. Po uzyskaniu doświadczenia praktycznego absolwent może obejmować kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, usługowych, instytucjach finansowych, urzędach państwowych i w służbie publicznej. Specjalność: mechatronika Integracja inżynierii mechanicznej z elektroniką i inteligentnym sterowaniem komputerowym, charakterystyczna dla mechatroniki, pozwala absolwentowi na integralne podejście do projektowania i wytwarzania produktów. Studenci są przygotowywani do opracowywania nowych maszyn, inteligentnych i przyjaznych użytkownikowi, do ulepszania i modernizacji urządzeń przemysłowych w interdyscyplinarnych zespołach, wykorzystywania nowych technik komputerowych, pomiarowych i mikroprocesorowych w projektowaniu zwłaszcza zautomatyzowanych maszyn i nowoczesnych urządzeń powszechnego użytku. W kształceniu specjalizacyjnym zaakcentowano metody i techniki komputerowe: analizy konstrukcji, komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAD/CAM, symulacji komputerowej i zintegrowanego projektowania mechatronicznego. 16 Kształcenie

17 Specialization: FOOD INDUSTRY MACHINES AND REFRIGERATION The graduates are prepared to fulfill tasks related to machinery and equipment for production, packaging and refrigerated storage of food. Students gain specialized knowledge in design, production and operation of machinery and equipment for production of food as well as the basics of ecology, economic activity and industrial produce marketing. Projected employment is food industry equipment factories, mechanical departments of such factories, refrigerations firms commercial companies and service centers. Professional background facilitates employment in adjacent industry branches such as pharmaceutical or chemical companies. Specialization: HEAVY MACHINERY The graduates are prepared for independent and creative work in design, research and operation of heavy machines, organization and management of the stock with emphasis on building machinery and farm equipment. The studies provide adequate knowledge for such positions as: designer, product manager, operation specialist, technical- commercial advisor and investment advisor for construction companies, machine production facilities and agricultural production. Having gained necessary experience students may take up managerial positions in industry, services, financial institutions, government offices and civil service. Specialization: MECHATRONICS Integration of mechanical engineering, electronics and intelligent computer control, which is characteristic of mechatronics, enables students to take an integral approach to design and product manufacturing. Students are prepared to create new intelligent and user-friendly machines, improve and modernize already existing ones in interdisciplinary teams. They also take advantage of new measuring and microprocessing techniques in design of common automated appliances. During the didactic process a special emphasis is put on computerized methods and techniques such as CAD/CAM, computer simulations and integrated mechatronic design. Education 17

18 Specjalność: pojazdy transportu masowego W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę ogólną i szczegółową na temat pojazdów oraz systemów transportu masowego. Poznają budowę i konstrukcję całych pojazdów oraz ich podstawowych układów konstrukcyjnych. Główny nacisk położony jest na projektowanie i konstruowanie pojazdów z wykorzystaniem narzędzi CAD, projektowanie własności użytkowych, a także modelowanie i badanie pojazdów oraz ich elementów na etapie projektowania, konstruowania, wytwarzania i eksploatacji. Studenci zapoznają się również z problematyką teorii ruchu i dynamiki pojazdów, szacowaniem niezawodności pojazdów na etapie projektowania i eksploatacji, technik diagnozowania oraz metod wnioskowania o stanie pojazdów, technik naprawczych pojazdów i ich elementów, bezpieczeństwa systemów i analiz ryzyka, wykorzystania pojazdów w systemach transportu kombinowanego oraz metod analizy zagrożeń środowiska przez pojazdy transportu masowego. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnego stosowania analitycznych i eksperymentalnych metod badawczych na etapie projektowania, konstruowania, wytwarzania i użytkowania pojazdów transportu masowego. Domeną absolwenta jest wszechstronne przygotowanie do projektowania pojazdów i ich elementów oraz wykonania badań prototypowych i eksploatacyjnych opracowanych konstrukcji tak metodami numerycznymi, jak i eksperymentalnymi. Zdobyta wiedza na specjalności pojazdy transportu masowego pozwala znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, zakładach projektujących i badających pojazdy oraz zajmujących się transportem kombinowanym. Specjalność: samochody i ciągniki Studenci specjalności samochody i ciągniki zdobywają wykształcenie w zakresie budowy, projektowania, badania i eksploatacji pojazdów samochodowych. Absolwent tej specjalności ma wiedzę w zakresie przedmiotów podstawowych ogólnych i podstawowych technicznych potrzebną dla prawidłowej eksploatacji, utrzymania i odtwarzania oraz modernizacji istniejącego potencjału wytwórczego. Zna i umie posługiwać się sprzętem komputerowym oraz posiada umiejętność posługiwania się programami w zakresie technologii projektowania, a także organizacji i zarządzania. Nabywa również wiedzę w zakresie ogólnie rozumianego zarządzania, ekonomi i marketingu, która pozwoli na śledzenie ze zrozumieniem sytuacji rynkowej oraz zachodzących tam procesów, a także przewidywanie i dostosowanie swoich działań do zachodzących zmian. Absolwenci specjalności dzięki szerokiemu wykształceniu w zakresie technicznym, mają szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia. Profil wykształcenia najlepiej przygotowuje ich do pracy w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej a także zaplecza technicznego firm transportowych oraz wszelkich innych miejscach, gdzie wymagana jest wiedza z szeroko pojętego obszaru mechaniki. 18 Kształcenie

19 Specialization: MASS TRANSPORTATION VEHICLES Within this major students gain knowledge on vehicles and transportation systems. They learn about the design of vehicles as a whole and their basic subassemblies. Students mainly learn the art of design and construction of vehicles in the CAD technology. They learn to design usable properties of vehicles, model and test vehicles and their subassemblies at all stages of development. The students familiarize themselves with the problems of traffic and vehicle dynamics, vehicle durability assessment on the stage of design and operation, diagnostic techniques and methods of concluding about the vehicle condition, repair techniques, safety of vehicle systems, risk analysis, the use of vehicles in combined transportation systems, methods of analysis of vehicle induced environmental perils (mass transportation vehicles). The graduates are prepared to apply analytical and experimental research methods on all stages of development of mass transportation vehicles. The students asset in this major is a thorough background related to the design of vehicles and their subassemblies. They possess the skills to perform prototype and operational tests of the developed designs through numerical and experimental methods. The graduates may seek employment in transportation companies, vehicle design and test centers and companies involved in combined transportation. Specialization: MOTOR VEHICLES AND TRACTORS The students of this major gain knowledge in basic general and technical subjects enabling them to properly operate, maintain, repair and modernize the existing machinery. The graduates have the competence to use computer equipment and software related to design, organization and management. The students gain knowledge in management, economics and marketing that enables understanding of a given market situation and market specific processes as well as foreseeing and adapting actions to the economic changes. Owing to a thorough technical education there are many possibilities of employment. The profile of education prepares the graduates for employment in the automotive industry as well as in infrastructure of transportation companies, let alone other employers where wide technical knowledge is required. Education 19

20 Specjalność: silniki spalinowe Absolwent specjalności jest przygotowany do organizowania i kierowania działalnością w zakresie budowy i napraw silników spalinowych, a także organizacją obsługowo-naprawczą pojazdów. Może prowadzić twórcze prace projektowe i badania w obszarze silników spalinowych i procesów termodynamicznych. Program studiów obejmuje zagadnienia: budowy silników spalinowych, elementów termodynamiki i mechaniki płynów, zasad doboru urządzeń napędowych, dynamiki maszyn, wytrzymałości materiałów, technologii budowy, napraw i eksploatacji zespołów napędowych z uwzględnieniem problemów ekologii, a także zagadnienia obliczeniowo-konstrukcyjne z wykorzystaniem zasad mechaniki i termodynamiki oraz komputerowego wspomagania rozwiązywania tych zagadnień. Absolwent jest też przygotowany do prowadzenia prac badawczych w zakresie maszyn, w szczególności układów napędowych pojazdów. Profil kształcenia uwzględnia najnowsze tendencje w dziedzinie silników spalinowych ze szczególnym uwzględnieniem bardzo ważnych dzisiaj zagadnień związanych z wymogami ochrony środowiska. Specjalność: technika cieplna Program kształcenia na tej specjalności obejmuje gruntowne studia z dziedziny teorii, podstaw konstrukcji oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych. Ich szczegółowy zakres tematyczny określają przedmioty wykładane na tej specjalności: wymiana ciepła i masy dynamika gazów, cieplne procesy silnikowe, turbiny parowe i gazowe, silniki spalinowe, sprężarki i pompy, ochrona środowiska, a także programy wybieranych na czwartym roku profili kierunków dyplomowania: energetyka cieplna, maszyny przepływowe i energetyka gazowa. Szczególną uwagę zwraca się na dobre przygotowanie absolwenta do rozwiązywania zadań o charakterze badawczym, wymagających wiedzy i doświadczenia z teorii i praktyki eksperymentu, umiejętności stosowania metod numerycznych i technik komputerowych. Uniwersalny charakter zdobytej wiedzy i powszechność występowania w gospodarce narodowej zagadnień energetyki cieplnej wraz z interesującymi perspektywami rozwoju tej dziedziny stanowią o dużych możliwościach znalezienia przez inżyniera tej specjalności atrakcyjnej pracy i dalszego rozwoju zawodowego. 20 Kształcenie

21 Specialization: INTERNAL COMBUSTION ENGINES The graduates are prepared to organize and manage activities related to combustion engines design and repair as well as the organization of the maintenance process of vehicles. They may conduct creative design works and research in the field of combustion engines and thermodynamic processes. The syllabus includes: combustion engine design, elements of thermodynamics and fluid mechanics, principles of selection of drivetrains, machine dynamics, strength of materials, construction technology, repairs and operation of drivetrains with respect to the issues of environment protection, design and computational issues with respect to mechanics and thermodynamics as well as computer assisted problem solving. The graduates are prepared to conduct research works in the field of machinery, vehicle drivetrains in particular. The syllabus includes modern trends in the development of combustion engines with particular respect to the environment protection issues. Specialization: THERMAL ENGINEERING The syllabus in this profile comprises thorough studies in theory, basics of design and principles of operation of power systems. A detailed thematic scope of these is shown through specific courses such as: heat and mass transfer, gas dynamics, engine thermal processes, steam and gas turbines, internal combustion engines, compressors and pumps, environment protection, and finally courses taken up in the fourth year thermal power, gas power engineering and flow machinery. Special care is taken of preparation of the students for problem solving activities in the field of research with the use of experimental techniques, numerical methods and computer techniques. The universal character of such knowledge and commonness of the thermal issues in national economy will inevitably facilitate employment and further development of graduates in this major. Education 21

22 Specjalność: silniki lotnicze Specjalność silniki lotnicze umożliwia uzyskanie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu budowy i eksploatacji silników lotniczych. Studia inżynierskie na specjalności silniki lotnicze kształcą specjalistów dla nowoczesnego przemysłu lotniczego oraz innych gałęzi przemysłu pracujących na rzecz lotnictwa. Kształcenie na tej specjalności uwzględnia również ogólne potrzeby użytkowników statków powietrznych ze szczególnym uwzględnieniem zespołów napędowych w zakresie ich eksploatacji, mając na uwadze wymagania międzynarodowe dotyczące kwalifikacji personelu (zgodnie z PART-66). Propozycja kierowana jest zarówno do maturzystów tegorocznych, jak i z lat ubiegłych, w tym: pracowników zakładów przemysłu lotniczego, użytkowników statków powietrznych, pracowników portów lotniczych i lotnisk, instytucji paramilitarnych, Straży Granicznej RP, policji i wojska. W ramach specjalności przy współpracy z Aeroklubem Wielkopolskim proponujemy dodatkowo: Ponadto: możliwość uzyskania licencji pilota (PPL), możliwość skoków spadochronowych, możliwość uzyskania licencji pilota szybowcowego. zajęcia w symulatorze lotów, dla najlepszych studentów praktyki w zakładach Rolls-Royce w Berlinie i krajowych zakładach lotniczych, jak również w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Kształcenie na tej specjalności umożliwi zdobycie wiedzy w zakresie: budowy i eksploatacji silników lotniczych, projektowania oraz badania i diagnostyki napędu lotniczego, studia prowadzą do wykształcenia specjalisty dla nowoczesnego przemysłu lotniczego oraz innych gałęzi przemysłu pracujących na rzecz lotnictwa, absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w zakładach przemysłowych w kraju i za granicą oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. We współpracy z Wojskową Akademią Techniczną istnieje również możliwość odbycia szkolenia dla uzyskania certyfikatu PART-66 w zakresie obsługi silników lotniczych. 22 Kształcenie

23 Specialization: AIRCRAFT ENGINES Aircraft engines specialization offers skills for solving problems in the area of building and exploiting aircraft engines. Engineering studies in a specialization airplane engines educates specialists not only for a modern aircraft industry, but also for other industry branches which support the aircraft industry. Education in this specialization takes into consideration airship users general needs. A special attention is put on exploitation of aircraft propulsions taking into account the international personnel qualifications (according to PART-66). This offer is aimed at graduates of this year and last years secondary schools, also employees in the aircraft industry, users of airships, employees of airports, paramilitary institutions, Border Patrols of Republic of Poland, police and army. Furthermore we offer, in cooperation with Greater Poland s Aeroclub the following: acquiring a pilot licence (PPL), possibility of parachute jumping, acquiring glider licence. Moreover we offer: classes in a flight simulator, for top students practical training at Rolls-Royce in Berlin and national Department for Aviation (at the Military University of Technology in Warsaw). Education in this specialization enables acquiring knowledge in the areas of: construction and exploitation of airplane engines, designing, testing and diagnostics of aircraft propulsion, these studies provide further education to specialists for modern aircraft industry and other industry branches which support aircraft industry, graduates get prepared for taking a job both in Polish as well as international industries or becoming freelances In cooperation with the Military University of Technology there exists a chance to train for a PART-66 certificate in the area of airplane engines operation. Education 23

24 Studia zawodowe Absolwent 3,5 letnich dziennych studiów zawodowych z tytułem inżyniera ma zapewnione, oprócz rzetelnej wiedzy w dziedzinach podstawowych, dobre przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w wybranej dziedzinie specjalności. Może on oczywiście kontynuować studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu na poziomie magisterskim w trybie studiów dziennych lub zaocznych. Edukacja podstawowa na pierwszych dwóch latach studiów inżynierskich i magisterskich jest jednakowa. Edukacja specjalizacyjna rozpoczyna się po wyborze jednej z dziewięciu prowadzonych na wydziale specjalności (inżynieria wirtualna projektowania, maszyny spożywcze i chłodnictwo, maszyny robocze, mechatronika, pojazdy transportu masowego, samochody i ciągniki, silniki spalinowe, technika cieplna, silniki lotnicze). Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwent dysponuje wiedzą i warsztatem pracy inżynierskiej stosownym do wymagań rynku pracy, w tym także dobrym opanowaniem technik komputerowych, znajomością jednego języka obcego, umiejętnością organizacji pracy własnej i kierowania zespołami ludzkimi w wybranej specjalności gospodarki rynkowej. Charakterystyki szczegółowe są pochodnymi wcześniej przedstawionych charakterystyk specjalności absolwentów studiów magisterskich. W celu łatwiejszej adaptacji do przyszłej pracy zawodowej podkreślono w profilu specjalistycznego kształcenia umiejętności praktycznego wykonywania działań inżynierskich, a zwłaszcza wykorzystywania technik komputerowych w różnych obszarach działalności projektowej i eksploatacyjnej oraz w realizacji procesów obsługowo-naprawczych, wytwórczych i badawczych występujących w różnych specjalnościach zawodowych. 24 Kształcenie

25 Bachelor in Science Studies Graduates in 3.5 year bachelor studies with the title of engineer have, apart from well consolidated knowledge in general areas, a good background for professional career in his field. Students may, obviously, continue studies in the Faculty of Machines and Transport in order to get the Master s degree at regular or extra-mural studies. The initial general didactics in the first two years in Bachelor and M.Sc. studies is identical. Specialized courses begin on choosing one of the seven majors available in the faculty (Food Industry Equipment and Refrigeration, Heavy Machinery, Mechatronics, Mass Transportation Vehicles, Motor Vehicle and Tractors, Internal Combustion Engines, Thermal Engineering and Aircraft Engines). On graduating, students possess knowledge and expertise required by the job market including skills in computer techniques, and a at least one foreign language. They are also prepared to organize their own work and operate as team managers. The detailed characteristics of these studies are based on those presented earlier in relation to MSc. Students. In order to facilitate adaptation to prospective professional career path a stress is put on practical engineering skills, especially computer techniques in design and operation as well as service maintenance processes, production and research. Education 25

26 Kierunek: TRANSPORT Studia magisterskie Absolwent pięcioletnich studiów magisterskich, otrzymujący tytuł zawodowy magistra inżyniera, jest przygotowany do samodzielnej pracy twórczej w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi i kierowania zapleczem technicznym transportu. Posiada on umiejętności konstruowania, opracowywania technologii i prowadzenia napraw oraz przeglądów pojazdów i środków transportowych, a także tworzenia systemów ochrony środowiska związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych lub szynowych. Student zdobywa w czasie studiów wiedzę ogólną z przedmiotów ścisłych kształcenia politechnicznego (matematyki, fizyki, chemii, mechaniki technicznej i elektroniki) oraz kształcenia ekonomicznego w zakresie organizacji, ekonomii, ekologii, logistyki, marketingu i rachunkowości. Szczegółowa wiedza inżynierska obejmuje przedmioty związane z zawodem inżyniera mechanika (maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, metrologia, konstrukcja maszyn, wytrzymałość materiałów, techniki wytwarzania, diagnostyka techniczna) i przedmioty wybranej specjalności (budowa, eksploatacja, naprawa i sterowanie pojazdów mechanicznych, urządzenia przeładunkowe, silniki spalinowe). Zgodnie ze swoim wyborem student może ukończyć jedną z siedmiu specjalności: ekologię transportu, logistykę transportu, transport drogowy, transport szynowy, transport żywności, inżynieria transportu rurociągowego, transport lotniczy. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do organizowania działalności przewozowej, spedycyjnej, obsługowo-naprawczej i inwestycyjnej, a także do kierowania nią. Może prowadzić twórcze prace projektowe i badania w obszarze systemów logistycznychw transporcie, procesów transportowych i baz transportowych oraz zaplecza technicznego. Jest także przygotowany do prowadzenia działalności marketingowej i handlowej. Specjalność: ekologia transportu Absolwent tej specjalności to magister inżynier o proekologicznym sposobie myślenia i działania w zakresie: projektowania, wytwarzania i eksploatacji środków technicznych, a także gospodarowania materiałami i energią w transporcie lądowym. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy takie jak koleje, tabor tramwajowy, metro, w bazach transportowych wchodzących w skład przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, w działach głównego mechanika zakładów transportowych, w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem pojazdami, ich serwisem, a także sprzedażą części zamiennych przeznaczonych dla taboru szynowego i kołowego itd. 26 Kształcenie

27 TRANSPORTATION M.Sc. Studies Graduates in 5-year M.Sc. studies with the title of M.Sc. in engineering are prepared for independent and creative work in organization and management of transportation enterprises as well as management of technical resources in transportation. They possess necessary knowledge of design, preparation of repair processes and technical inspections in vehicles including environment protection systems with respect to road/rail vehicles. During the studies students gain knowledge in sciences such as mathematics, physics, chemistry, technical mechanics and electronics. Students also gain knowledge in economics organization, ecology, logistics, marketing and accountancy. Detailed engineer knowledge comprises such courses as theory of machines, theory of materials, metrology, machine design, strength of materials, techniques in manufacturing, technical diagnostic and other courses assigned to a given major design, operation, maintenance and control of mechanical vehicles, internal combustion engines and reloading machinery. It is at a student s discretion to choose among seven specializations ecology of transportation, logistics of transportation, road transportation, rail transportation, food transportation, engineering of pipeline transportation, and air transportation. Graduates in this major are prepared for organizing forwarding and logistic processes, maintenance services as well as investment activities. Graduates can also manage the aforementioned processes. They can also carry out design and research in the fields of logistics, transportation, transport bases and back-up technical services. They are also ready to operate in marketing and commerce. Specialization: ECOLOGY OF TRANSPORTATION Graduates hold a title of M.Sc. and have an ecological approach to design, production, operation of technical equipment as well as energy management in overland transportation. The graduates may seek employment in: operators of vehicles of any kind such as railway, tramway, subway, logistics companies, the office of chief mechanic at transportation companies, vehicle trade, service and spare part distribution companies. Education 27

28 Specjalność: logistyka transportu W ramach specjalności logistyka transportu kształci się inżynierów i magistrów inżynierów, których specjalizacja w dużej mierze związana jest z przepływami towarowymi, informacyjnymi i finansowymi w dziedzinie transportu z uwzględnieniem zintegrowanych łańcuchów dostaw. Absolwent kierunku logistyka posiada umiejętności z zakresu: eksploatacji środków transportu, projektowania i optymalizacji systemów logistycznych, zarządzania. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem transportowym lub usługowym, szczególnie małym lub średniej wielkości. Rynek pracy obejmuje firmy przewozowe i spedycyjne, działy transportu przedsiębiorstw, centra logistyczne, wydziały komunikacji urzędów miejskich, specjalistyczne firmy świadczące usługi transportowe. Specjalność: transport drogowy Absolwent tej specjalności jest przygotowany do organizowania i zarządzania działalnością przedsiębiorstw transportu drogowego, do organizacji i opracowywania technologii obsług i napraw w zakładach naprawczych oraz stacjach obsługi, użytkowania oraz do zarządzania parkiem samochodowym, akwizycją usług i spedycją w przedsiębiorstwach transportowych. Rynek pracy obejmuje przedsiębiorstwa: komunikacyjne, transportowe i spedycyjne, sekcje transportowe firm produkcyjnych i handlowych, zaplecze techniczne transportu, firmy dealerskie, fabryki pojazdów samochodowych. Specjalność: transport szynowy Studenci specjalności transport szynowy zdobywają wiedzę ogólną i szczegółową na temat pojazdów szynowych oraz systemów transportu szynowego. Poznają istotę zarządzania transportem szynowym, organizację jego zaplecza technicznego, organizację ruchu, elementy logistyki systemów transportowych oraz wiedzę z zakresu szynowego transportu miejskiego. Uczą się zasad eksploatacji pojazdów szynowych uwzględniających najnowsze naukowe metody niezawodności i bezpieczeństwa, diagnostyki technicznej, technik wytwarzania i napraw oraz gospodarki energetycznej w transporcie. W szczególności studenci zapoznają się z problematyką: eksploatacji kolei, ochrony środowiska w transporcie szynowym, telematyki transportu szynowego oraz organizacji i zarządzania transportem szynowym, niezawodności i bezpieczeństwa transportu szynowego, budowy pojazdów szynowych, diagnostyki obiektów i systemów transportu szynowego, eksploatacji systemów hamulcowych, organizacji ruchu i sterowania ruchem kolejowym, technik wytwarzania i napraw pojazdów szynowych, metod analizy ryzyka zagrożeń w transporcie szynowym. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podejmowania zadań z zakresu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach transportu szynowego, projektowania systemów transportowych, wykorzystywania nowoczesnych metod użytkowania i diagnozowania pojazdów szynowych, a także wdrażania elementów zarządzania bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Ukończenie specjalności transport szynowy pozwala znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunikacyjnych, u operatorów transportu szynowego i kombinowanego jak i w centrach logistycznych. 28 Kształcenie

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE. Name and Address. The Gliwice Academy of Entrepreneurship. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37

COURSE CATALOGUE. Name and Address. The Gliwice Academy of Entrepreneurship. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37 COURSE CATALOGUE Name and Address The Gliwice Academy of Entrepreneurship Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37 44-100 Gliwice Poland Phone: +48 32 4612150, fax: +48 32 4612130

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR inno temat / inno subject W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Rola parków naukowych i technologicznych inicjowanych przez sektor nauki................... 3 Gdy nauka i biznes wychodzą sobie naprzeciw...

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

informator guide book

informator guide book informator guide book WYDZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW informator guide book Wydział Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Czas Innowacji Time for Innovation

Czas Innowacji Time for Innovation 2 Czas Innowacji Time for Innovation Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Review of the products of the HC OP selected innovative and transnational

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM BIULETYN NEWSLETTER INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM INNOWACYJNE SYSTEMY WSPOMAGANIA TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map autumn. 3/2012 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.pl PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE environment Forma to Wynik zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR Kreatywny Tallinn w kierunku zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo