Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. psychologia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. psychologia"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 psychologia

2 Informacje o wydziale ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A Kierunek: Nauki o Rodzinie Kierunek: Psychologia tel. (12) , fax (12) rok 2010/11 Władze Wydziału Dziekan: Prodziekan: Koordynator wydziałowy ECTS Kierownik Dziekanatu Zastępca Kierownika prof. nadzw. dr hab. Leszek Pawłowski doc. dr Małgorzata Leśniak dr Aniela Kaczanowska (współpraca dr Krystyna Kluz) ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A; pok. 235 tel mgr Katarzyna Kopeć Informacje o programach studiów mgr Marta Banach ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A; pok. 236 tel , Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie kształci studentów na dwu kierunkach: Nauki o Rodzinie oraz Psychologia. Kształcenie odbywa się w systemie studiów jednolitych magisterskich (Psychologia) oraz w systemie dwustopniowym (Nauki o Rodzinie). Obecnie na kierunku Nauki o Rodzinie kontynuowane są jednolite studia magisterskie dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2006/07 i wcześniejszych. Studia na Wydziale zgodne są ze standardami nauczania. Studia w uczelni prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne. 2

3 Kierunek PSYCHOLOGIA Opis programów studiów i przyznawanych dyplomów Studia na kierunku Psychologia zgodne są ze standardami nauczania w zakresie treści nauczania i dostosowywane są także do pozostałych wymagań standardów (ilości godzin, proporcji wykładów i innych form zajęć). W miarę rozwoju studiów studenci studiów stacjonarnych będą mieli możliwość wyboru treści kształcenia poprzez wybór przedmiotów fakultatywnych (oprócz przedmiotów obowiązkowych, zawierających podstawowe treści kształcenia oraz część treści kierunkowych, uznanych za obowiązkowe przez Radę Wydziału). Aby zaliczyć semestr studiów, student musi uzyskać co najmniej 27 punktów ECTS, a w roku akademickim musi uzyskać co najmniej 60 punktów ECTS (wliczając w to nadwyżkę punktów ponad 60 uzyskaną w poprzednim roku studiów). Studia na kierunku Psychologia przygotowują do pełnienia zawodu psychologa oraz zdobywania dalszych umiejętności i uprawnień zawodowych. Wykłady oferowane w programach studiów prowadzone są przez uznanych przedstawicieli nauki, wykazujących się bogatym i powszechnie docenianym dorobkiem naukowym, będących również czynnymi przedstawicielami praktyki (psychologami praktykami, biegłymi sądowymi, etc.). Zatrudnieni na wydziale Psychologii i Nauk o Rodzinie pracownicy naukowi reprezentują najistotniejsze dziedziny psychologii psychologię rozwojową, psychologię edukacyjna i wychowawczą, psychologię zarządzania, psychologię pracy, psychologię transportu, psychologię kliniczną Ważnym aspektem studiowania na kierunku Psychologia jest możliwość praktycznego przygotowania do zawodu. Konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyczną jest możliwa dzięki rozbudowanemu programowi praktyk. Studia pozwalają na biegłe opanowanie dwóch języków obcych, m. in. angielskiego, niemieckiego, włoskiego, arabskiego, rosyjskiego, węgierskiego, a nawet japońskiego czy chińskiego. Studenci Psychologii mogą korzystać z oferty wydziału dotyczącej możliwości studiowania czy odbywania staży w zagranicznych uczelniach.. Studia w uczelni prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne. Student kończący studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia uzyskuje dyplom magistra. Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS I. STUDIA STACJONARNE rok I semestr I Lp. Nazwa przedmiotu W l. godz. C l. godz. Warsztaty l. godz, Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Wprowadzenie do psychologii 30 E 4 2 Procesy poznawcze, cz. I E 6 3 Socjologia E 4 4 Filozofia z elementami logiki E 4 5 Biologiczne podstawy zachowań cz. I E 6 6 Język angielski - 30 Z 2 7 w-f - 30 Z 1 8 Trening własny studenta 30 Z 1 9 Szkolenie biblioteczne 2 Z 0 semestr zimowy 3

4 Razem 28 rok II semestr III Lp. 1 2 Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych Podstawy statystyki dla psychologów W l. godz. C l. godz. Warsztaty l. godz, Forma zaliczenia Punkty ECTS E Z 4 rok 2010/11 3 Psychologia emocji i motywacji E 4 4 Patologia społeczna E 4 5 Psychologia religii Z 4 6 Wprowadzenie do psychologii pozytywnej E 4 7 Psycholingwistyka Z 4 8 Technologia informacyjna 30 Z 2 9 Język angielski 30 Z 1 10 Szkolenie biblioteczne 2 Z 0 Razem 31 4

5 II. Studia niestacjonarne rok I semestr I Lp. Nazwa przedmiotu W l. godz. C l. godz. Warsztaty l. godz, Forma zaliczenia 1 Wprowadzenie do psychologii 20 E 4 2 Procesy poznawcze, cz. I E 6 3 Socjologia E 4 4 Filozofia z elementami logiki E 4 5 Biologiczne podstawy zachowań E 6 6 Język angielski - 30 Z 2 7 Trening własny studenta 30 Z 1 8 Szkolenie biblioteczne 2 Z 0 Razem 27 rok I semestr II Lp. 1 2 Nazwa przedmiotu Biologiczne podstawy zachowań cz. II Historia myśli psychologicznej. Kierunki i prądy w psychologii W l. godz. C l. godz. Warsztaty l. godz, Forma zaliczenia Punkty ECTS Punkty ECTS E E 4 3 Procesy poznawcze cz. II E 6 4 Psychologia rozwoju człowieka E 8 5 Psychologia społeczna E 4 6 Język angielski 30 Z 2 7 Szkolenie biblioteczne 2 Z 0 Razem 30 semestr zimowy 5

6 rok II semestr III Lp. 1 2 Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych Podstawy statystyki dla psychologów W l. godz. C l. godz. Warsztaty l. godz, Forma zaliczenia Punkty ECTS E Z 4 3 Psychologia emocji i motywacji E 4 rok 2010/11 4 Patologia społeczna E 4 5 Psychologia religii Z 4 6 Wprowadzenie do psychologii pozytywnej 15 E 4 7 Technologia informacyjna 30 Z 2 9 Język angielski 30 Z 1 10 Szkolenie biblioteczne 2 Z 0 Razem 27 6

7 Studia stacjonarne I rok Stopień, imię i nazwisko: dr Andrzej Mirski Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): brak. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Typ przedmiotu: obowiązkowy Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu psychologii, najważniejszymi dziedzinami psychologii i możliwościami rozwoju zawodowego w różnych dziedzinach, z najważniejszymi koncepcjami, teoriami oraz sporami teoretycznymi oraz aplikacjami praktycznymi psychologii Metody dydaktyczne: wykład obejmujący omawianie zagadnień teoretycznych,połączony z prezentacjami multimedialnymi, omawianiem przypadków i dyskusjmi dydaktycznymi, Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin testowy, test wyboru Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Psychologia jako nauka. Miejsce psychologii wśród innych nauk 2. Dziedziny psychologii z wstępnym omówieniem 3. Krótka historia psychologii 4. Kierunki psychologii z wstępnym omówieniem 5. Możliwości rozwoju zawodowego i pracy psychologa. Specjalizacje zawodowe 6. Metodologia badań psychologicznych 7. Racjonalność poznania psychologicznego 8. Zagadnienie redukcjonizmu i determinizmu 9. Podejście systemowe i emergentyzm 10. Natura, kultura, wychowanie 11. Zagadnienie body-mind 12. Podejście nomotetyczne i idiograficzne w psychologii 13. Zagadnienie ludzkiej świadomości 14. Perspektywy rozwoju psychologii 15. Podstawy problematyki etycznej w psychologii semestr zimowy Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Podstawowa 1. Tony Malim, Ann Birch, Alison Wadeley: Wprowadzenie do psychologii 2. Robert J. Sternberg: Wprowadzenie do psychologii 7

8 Uzupełniająca 1. Gerd Mietzel: Wprowadzenie do psychologii 2. Maria Materska: Wstęp do psychologii z elementami wprowadzenia do psychologii 3. Gillian Butler, Freda McManus: Psychologia. Bardzo krótkie wprowadzenie. Stopień, imię i nazwisko: dr Andrzej Mirski, dr Ewa Klimas- Kuchta, mgr Maria Bazan Nazwa przedmiotu: Procesy poznawcze, cz. I rok 2010/11 Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 20W, 20 ćw., 20War Studia niestacjonarne: Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): brak. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Typ przedmiotu: obowiązkowy Założenia i cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi problemami, pojęciami i ideami teoretycznymi, wynikami badań i kontrowersjami we współczesnej psychologii procesów poznawczych. Metody dydaktyczne: Wykład obejmujący omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacje multimedialna, omawianie przypadków, metody problemowe. Ćwiczenia i warsztaty stanowią uzupełnienie treści przekazywanych na wykładzie. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin testowy obejmujący materiał z wykładów i warsztatów Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Definicja psychologia poznawczej. Miejsce psychologii poznawczej w systemie naukowej wiedzy psychologicznej. Charakterystyka procesów poznawczych 2. Naukowe procesy poznawcze w psychologii 3. Pomiar i narzędzia pomiarowe w psychologii poznawczej 4. Biologiczne podstawy procesów poznawczych 5. Procesy spostrzegania 6. Rozpoznawanie obrazów 7. Reprezentacja rzeczywistości 8. Wyobrażeniowa reprezentacja rzeczywistości 9. Pojęciowa reprezentacja rzeczywistości 10. Uwaga i kontrola poznawcza Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Podstawowa 1. Strelau, J. Doliński D. (2008) Psychologia. Podręcznik akademicki. GWP, Gdańsk 2. Robert J. Sternberg: Psychologia poznawcza 8

9 Uzupełniająca Buss D.M. (2001) Psychologia ewolucyjna. GWP, Gdańsk 1. Moskowitz G.B. (2009) Zrozumie siebie i innych, GWP, Gdańsk 2. Reber A.S. (2000) Słownik psychologiczny. SCHOLAR, Warszawa 3. Studenski R. (2004) Ryzyko i ryzykowanie. WYD. UŚL. Katowice Stopień, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pucek, mgr Agnieszka Ostafińska Nazwa przedmiotu: Socjologia Formuła zajęć: wykład. Studia stacjonarne: 30 W, 30 ćw. Studia niestacjonarne: Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): bez wymagań. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Typ przedmiotu: obowiązkowy Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami, kategoriami pojęciowymi i teoretycznymi modelami i koncepcjami socjologii. Wprowadzenie w problematykę rzeczywistości społeczno-kulturowej, jej charakteru, konstrukcji i kształtujących ją procesów, roli kapitału kulturowego w edukacji i kształceniu, społecznych funkcji rodziny i szkoły. Rozumienie relacji między procesem wytwarzania tej rzeczywistości przez działające podmioty ludzkie a petryfikującymi się strukturami społecznymi, w których ludzie działają.umiejętność właściwej interpretacji związku między warunkami i sytuacjami społecznymi a przebiegiem i modyfikacjami procesów socjalizacji i wychowani, prawidłowości i zaburzeń ich efektów oraz socjologicznych przesłanek procesów resocjalizacji. Metody dydaktyczne: Metoda opisuje sposób realizacji i celów kształcenia np. omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, rozwiązywania kazusów, dyskusja dydaktyczna, symulacja, metoda problemowa, gry dydaktyczne, inscenizacje, film. Wykład konwersatoryjny z elementami burzy mózgów jako formy gry dydaktycznej ( wspólne dyskutowanie wybranych zagadnień, odwoływanie się do doświadczenia społecznego i potocznej wiedzy słuchaczy, do ich zdolności interpretacyjnych). W odpowiednio wyposażonej sali wykładowej wprowadzanie elementów elementów socjologii wizualnej.podstawę stanowi jednak werbalna strona wykładu, który ma być nie tylko źródłem informacji przedmiotowych, ale w równym stopniu także okazją do oswojenia ich ze specyficzną, abstrakcyjną formą dyskursu nauk społecznych i w ogóle humanistycznych. Ćwiczenia stanowią uzupełnienie treści przekazywanych na wykładzie. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin testowy złożony z 50 pytań jednokrotnego wyboru obejmujących całość wykładanej problematyki. 30 poprawnych odpowiedzi daje pozytywną ocenę, której dalsza gradacja rozłożona jest proporcjonalnie: kolejne 5 poprawnych odpowiedzi daje przyrost oceny o 0.5 punktu. semestr zimowy 9

10 Treści merytoryczne przedmiotu: Przedmiot oraz funkcje socjologii i jej miejsce wśród innych nauk. (2h) Więź społeczna a całości społeczne.(2h) Struktury i podziały społeczne.(2h) Interakcje i działania społeczne.(2h) Ład społeczny jego podstawy, wytwarzanie, utrzymywanie, rozkład i typy.(2h) Funkcjonowanie społeczeństwa i wewnątrzspołeczne procesy(2h). Więź kulturowa. Jedność i heterogeniczność kulturowa społeczeństwa.(2h) Innowacja i dyfuzja kulturowa.(2h) Antagonizmy kulturowe. (2h) Jednostka w złożonym środowisku społeczno-kulturowym. (2h) Przystosowanie społeczne i emancypacja oraz ich formy.(2h) Trwanie i zmiana społeczna. Procesy społeczne.(2h) Kierunki przemian typów społecznych.(2h) Globalizacja i fragmentaryzacja więzi społecznej.(2h) Główne orientacje teoretyczne w socjologii(2h). rok 2010/11 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Peter L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1995 i inne wydania. 2. Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków Anthony Giddens, Socjologia. Zwięzłe lecz krytyczne wprowadzenie, Zysk i S-ka, Poznań Zygmunt Bauman, Tim May, Socjologia, Poznań Literatura uzupełniająca: 1. A. Brémond, J.-F. Couet, A. Davie, Kompendium wiedzy o socjologii, WNPWN, Warszawa Earl Babbie, Istota socjologii, WN PWN, Warszawa Stopień, imię i nazwisko: dr dr Tomasz Niemirowski Nazwa przedmiotu: Filozofia z elementami logiki Formuła zajęć: wykład. Studia stacjonarne: 30W, 30 ćw. Studia niestacjonarne: 30 W, 30 ćw. Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): brak. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Typ przedmiotu: obowiązkowy Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami filozoficznymi i teoretycznymi podstawami logiki. Rozwinięcie praktycznych umiejętności rachunku logicznego. Metody dydaktyczne: Wykład Ćwiczenia stanowią uzupełnienie treści przekazywanych na wykładzie. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny, testy wyboru Treści merytoryczne przedmiotu: Wykład 1. Filozofia miejsce i rola w systemie wiedzy. 10

11 Wykład 2. Teoria prawdy. Wykład 3. Zagadnienia źródła poznania. Zagadnienia granic poznania. Wykład 4. Spór o uniwersalia. Wykład 5. Filozofia bytu. Metafizyczny realizm a metafizyczny idealizm. Wykład 6. Zagadnienie duszy i ciała: dualizm skrajny, dualizm umiarkowany, materializm i spirytualizm. Wykład 7. Zagadnienie stosunku zjawisk psychicznych do zjawisk fizycznych: interakcjonizm, paralelizm, okazjonalizm, epifenomenalizm, fizykalizm, behawioryzm, superweniencja i funkcjonalizm. Psychofizyczna jedność człowieka Wykład 8. Filozofia przyrody. Determinizm, indeterminizm i finalizm. Działanie człowieka. Wolność woli. Wykład 9. Aksjologia, etyka, estetyka Wykład 10. Logika stosunek do języka i myślenia. Wykład 11. Podstawowe pojęcia rachunku zbiorów: relacje między zbiorami, działania na zbiorach, relacje i funkcje. Wykład 12. Definicje i błędy definiowania. Klasyfikacja, systematyzacja i typologia. Wykład 13. E lementy klasycznego rachunku zdań: składnia, semantyka, metoda zerojedynkowa, system aksjomatyczny. Wykład 14. Elementy klasycznego rachunku predykatów: kwantyfikatorowe schematy zdań języka naturalnego, wybrane tezy. Pojęcie wynikania. Wykład 15. Klasyfikacja rozumowań. Wnioskowania dedukcyjne. Wnioskowania przez analogię. Indukcja enumeracyjna i indukcja eliminacyjna. Wnioskowania konwersacyjne i implikatury Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Żarnecka-Biały E., Mała logika, Wydawnictwo UJ, Losee J., Wprowadzenie do filozofii nauki, Prószyński -S-ka, Warszawa B.Stanosz: Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów PWN Matraszek, K, Pawłowski C. Ryndak M, Such J., Filozofia -T1, T2 PWN Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Wydawnictwo UNUM, Kraków Literatura uzupełniająca: 1. Wojciechowska A., Elementy logiki i teorii mnogości, PWN 1979; 2. Tatarkiewicz W., Historia filozofii. T. 1-3, PWN1. semestr zimowy 11

12 Stopień, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Leszek Pawłowski, mgr Katarzyna Wójcik- Pyrć Nazwa przedmiotu: Biologiczne podstawy zachowań I Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 W, 30 ćw. Studia niestacjonarne: 30 W, 15 ćw. Ilość punktów ECTS: 6 rok 2010/11 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): nie ma. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Typ przedmiotu: obowiązkowy Założenia i cele przedmiotu: Celem wykładów jest zapoznanie studentów z nowoczesnym ujęciem biologicznych podstaw zachowania człowieka, przy szczególnym uwzględnieniu współczesnej wiedzy na temat anatomicznego i fizjologicznego substratu tych zachowań. Studenci zapoznają się z anatomią, histologią i fizjologią ośrodkowego i obwodowego ukladu nerwowego, ze sczegółowym omówieniem procesów neuoprzekaźnictwa i neuroprzewodnictwa i omówieniem zjawiska plastyczności synaps. Zapoznają się także z budową i funkcją innych układów istotnych dla regulacji zachowania, w tym - przede wszystkim - z ukladem hormonalnym. Omówione zostaną również mechanizmy regulujące niektóre rytmy biologiczne, w tym rytm snu i czuwania. Szczególny nacisk zostanie położony na zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami przyżyciowego badania ośrodkowego układu nerwowego, włączjąc w to metody neuroobrazowania, metody neurofizjologicne i metody farmakologiczne. Metody dydaktyczne: Wykład obejmujący omawianie zagadnień teoretycznych i niektórych metod badawczych, prezentacje multimedialne. Ćwiczenia stanowią uzupełnienie treści przekazywanych na wykładzie. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Pisemny egzamin testowy. Treści merytoryczne przedmiotu: Wykład 1. Radiologiczne metody neuroobrazowania - od diagnostyki medycznej do twardej psychologii. Odkrycia i wynalazki niezbędne dla wprowadzenia pierwszych metod obrazowania mózgu. Przegląd metod radiologicznych stosowanych w neuroobrazowaniu. Techniki neuroobrazowania szczególnie przydatne w badaniach psychologicznych. Wykład 2. Elektrofizjologiczne korelaty pracy mózgu. Elektroencefalografia i metody pochodne - a) poligraficzne badanie snu, b) video-eeg, c) potencjały wywołane; zastosowanie tych metod w klinicznych badaniach diagnostycznych i badaniach naukowych. Rejestracja aktywności bioelektrycznej pojedynczych neuronów - a) zewnątrzkomórkowa, b) wewnątrzkomórkowa. Odkrycie neuronów zwierciadlanych i ich potencjalna rola w powstawaniu zjawiska empatii. Wykład 3. Anatomia i histologia O.U.N.; poszukiwanie związków pomiędzy strukturą mózgu a zachowaniem i zdolnościami. Układ nerwowy u najprostrzych zwierząt - ewolucyjny trend w kierunku cefalizacji. Układ nerwowy człowieka i jego podział. Kamienie milowe w badaniach nad związkiem pomiędzy budową mózgu a myśleniem i zachowaniem. Neurony i komórki glejowe. Filogenetyczny i ontogenetyczny rozwój mózgowia. Budowa mózgowia (anatomia mózgu, móżdżku i rdzenia przedłużonego). 12

13 Wykład 4. Prawy i lewy mózg; budowa i funkcje rdzenia kręgowego; obwodowy uklad nerwowy. Teoria o dominacji lewopółkulowej - geneza jej powstania i fakty jej przeczące. Fukcjonowanie zwierząt i człowieka z rozszczepionym mózgiem. Najważniejsze fukcje ośrodkowego układu nerwowego. Budowa rdzenia kręgowego. Budowa obwodowego ukłdu nerwowego (części somatycznej). Drogi czuciowe i ruchowe. Autonomia rdzenia kręgowego i jej zakres. Wykład 5. Układ wegetatywny (autonomiczny) i jego przekaźniki; układy monoaminergiczne w mózgu. Rola układu wegetatywnego na przykladzie regulacji ciśnienia tętniczego. Odkrycie adrenaliny przez Napoleona Cybulskiego i początki fizjologii, farmakologii i endokrynologii. Budowa układu wegetatywnego. Skutki elektrycznego drażnienia wegetatywnych nerwów dochodzących do serca i odkrycie chemicznego przekaźnictwa. Chemiczne przekaźniki układu wegetatywnego. Odkrycie przeciwpsychotycznego działania chloropromazyny, przeciwdepresyjnego działania imipraminy i iproniazydu oraz przeciwlękowego działania chlordiazpoksydu i spowodowana tym intensyfikacja badań nad ośrodkowym układem nerwowym. Odkrycie obecności w mózgu identycznych przekaźników chemicznych, jak te znalezione wcześniej na obwodzie. Szlaki monoaminergiczne w ośrodkowym układzie nerwowym. Inne, nie monoaminergiczne, neuroprekaźniki i układy neuroprekaźnikowe w mózgu Wykład 6. Neurotransmisja i neuroprzekaźnictwo: neuron i synapsa. Rodzaje komunikacji pomiędzy komórkami. Podstawowe typy komunikacji pomiędzy neuronami - a) neuroprzekaźnictwo elektryczne, b) neuroprzekaźnictwo chemiczne. Budowa i zasady działania synapsy elektrycznej. Podstawowe typy neuroprzekaźnictwa chemicznego - a) neuroprzekaźnictwo synaptyczne, b) neuroprzekaźnictwo dyfuzyjne. Neuroprzewodnictwo. Budowa i zasady działania synapsy chemicznej na przykładzie synapsy monoaminergicznej. Przykłady innych, nie monoaminergicznych, synaps. Zjawisko kotransmisji. Wykład 7. Neurotransmisja i neuroprzekaźnictwo: receptory i mechanizmy przekazywania sygnału. Główne złożone biomolekuły organiczne komórek i tkanek; definicje niektórych pojęć biochemicznych. Odkrycie biochemicznych skutków stymulacji adrenergicnej i pierwsze teorie tłumaczące te biochemiczne efekty. Odkrycie białek G. Budowa receptorów błonowych. Funkcjonalne powiązania receptorów błonowych z wnętrzem neuronu i mechanizmy przekazywania sygnału od receptora błonowego do jądra neuronalnego. Czynniki neurotroficzne. Wykład 8. Drugi element tzw. Wielkiej Triady - układ hormonalny. Pojęcie Wielkiej Triady. Klasyczna i współczesna definicja terminu hormon. Mechanizmy działania hormonów. Podział hormonów ze względu na budowę chemiczną. Podział hormonów ze względu na miejsce i zakres ich działania. Najważniejsze wspólne cechy hormonów. Najważniejsze grupy hormonów i układów hormonalnych. Przegląd hormonów - a) podwzgórza, b) przysadki, c) nadnerczy, d) tarczycy, trzustki i szyszynki.. Hormonalna regulacja metabolizmu wapniowego. Kontrola wydzielania hormonów. Zachowanie się układu hormonalnego w warunkach obciążenia ustroju - pojęcie stresu. Hormony a funkcje poznawcze i zachowanie. Argumenty przemawiające za ścisłym powiązaniem ukladów: nerwowego, hormonalnego i immunologicznego. Wykład 9. Sen i internalizacja rytmów przyrody. Rytmiczność zjawisk przyrody związana z ruchem planet i księżyca. Pojęcie rytmu biologicznego (rytmów biologicznych). Parametry definiujące rytm biologiczny. Przykłady rytmów biologicznych. Kamienie milowe w badaniach nad snem. Siedem pytań dotyczących snu i regulacji rytmu snu i czuwania (1. mechanizm spontanicznej inicjacji snu i spontanicznego wybudzania?, 2. mechanizm włączania i wyłączania snu REM?, 3. mechanizm zegara mieszczącego się w jądrze nadskrzyżowaniowym?, 4. mechanizm synchronizacji zegara znajdującego się w jądrze nadskrzyżowaniowym?, 5. elementy regenerujące się w czasie snu?, 6. najczęstrze zaburzenia snu?, 7. związki zaburzeń snu z innymi zaburzeniami psychicznymi?). Rola nowoodkrytych mediatorów peptydowych (hipokretyny/oreksyny) w regulacji różnych ważnych procesów ustrojowych, w tym - procesów snu i czuwania. Zaburzenia snu. Funkcjonowanie człowieka w warunkach deprywacji snu. Wykład 10. Mechanizmy nerwowe kierujące aktywnością zwierząt i człowieka. Sylwetki najważniejszych autorów zajmujących się lokalizacją w mózgu ośrodków sterujących zachowaniem. Metody odnajdywania i badania mózgowych ośrodków sterujących zachowaniem. Podstawo- semestr zimowy 13

14 we mechanizmy nerwowe kierujące aktywnością somatyczną zwierząt i człowieka. Problemy zwiazane z lokalizacyjnym postrzeganiem funkcji mózgowych. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu rok 2010/11 Literatura podstawowa: 1. Zimbardo P.G. i wsp.: Psychologia. Kluczowe koncepcje., tom 1, rozdz. 2, WNPWN, Warszawa Kalat J.W.: Biologiczne podstawy psychologii. WNPWN, Warszawa Sadowski B.: Biologiczne mechanizmy zachowana się ludzi i zwierząt. WNPWN, Warszawa Longstaff A.: Krótkie wyklady. Neurobiologia. WNPWN, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Strelau J., Doliński D. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki., tom 1, rozdz. 5, GWP, Gdańsk Traczyk W.Z., Trzebski A. (red.): Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. WLPZWL, Warszawa Stachl S.M.: Podstawy psychofarmakologii. Teoria i praktyka., tom 1, Via Medica, Gdańsk Alberts B. i wsp.: Podstawy biologii komórki. WNPWN, Warszawa Stopień, imię i nazwisko: mgr Natalia Mirska, mgr Magdalena Pawłowska Nazwa przedmiotu: Trening własny studenta Formuła zajęć: ćwiczenia Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 30 Ilość punktów ECTS: 1 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): brak. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Typ przedmiotu: obowiązkowy Założenia i cele przedmiotu: Celem warsztatów jest rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych w kontaktach interpersonalnych oraz w pracy psychologa. Umiejętności te dotyczą między innymi: technik pracy z grupą, budowania kontaktu z drugim człowiekiem, rozwijania i utrzymywanie zaufania, asertywności, konstruktywnego wyrażania myśli i uczuć, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Metody dydaktyczne: Przedstawienie zagadnień teoretycznych, rozwiązywanie przykładów, praca w grupach, odgrywanie ról i psychodrama mająca na celu modelowanie zachowań, gry symulacyjne, ćwiczenia interakcyjne.. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na podstawie aktywnej obecności na zajęciach. Sprawdzian końcowy w charakterze testu. 14

15 Treści merytoryczne przedmiotu: Wprowadzenie do treningu własnego studenta. Omówienie istoty treningu interpersonalnego. Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami problematyką. Analogie i różnice pomiędzy treningiem interpersonalnym a terapią grupową. Określenie ram i zasad pracy. Przedstawienie uczestnikom warunków niezbędnych do pojawienia się szczerości i chęci do współpracy grupowej. Podjęcie wzajemnych zobowiązań niezbędnych do efektywnej pracy w grupie. Otwartość. Rola otwartości w kontaktach między ludzkich, konstruktywne wyrażanie uczuć i myśli. Otwartość. Otwartość a samoświadomość. Umiejętność nadawania konstruktywnych informacji zwrotnych. Poczucie własnej wartości jako istotny czynnik w kontaktach interpersonalnych. Rola samooceny w tworzeniu relacji opartych na zaufaniu i otwartości. Identyfikacja czynników ułatwiających i utrudniających wzrost zaufania między uczestnikami w grupie. Trening asertywności -wprowadzenie, zachowania asertywne, uległe, agresywne i manipulacyjne. Trening asertywności- asertywność jako umiejętność odmowy i obrony własnych praw. Trening asertywności- asertywność jako umiejętność przyjmowania ocen pozytywnych i negatywnych. Komunikacja interpersonalna. Podstawy komunikacji społecznej, bariery i błędy komunikacyjne, style i rodzaje komunikowania się. Komunikacja interpersonalna. Praca w grupach, ćwiczenia interakcyjne. Rola komunikacji niewerbalnej w relacjach interpersonalnych. Pomaganie i akceptacja. Zaufanie. Rozwój i utrzymanie zaufania. Pomaganie i akceptacja-techniki aktywnego słuchania, zadawania pytań. Rola empatii w relacji pomagania. Pomaganie i akceptacja. Akceptacja samego siebie i innych. Ćwiczenia mające na celu zwiększenie świadomości i rozwijanie swoich mocnych stron, a także rozwijanie pozytywnych właściwości u innych ludzi. Rola inteligencji emocjonalnej w kontaktach interpersonalnych. Rozwiązywanie problemów i konstruktywne myślenie. Określanie celów, planowanie skutków, programowanie własnej przyszłości, Rozwiązywanie problemów w relacjach interpersonalnych. Psychologia konfliktu, ćwiczenia mające na celu ukazanie sposobów na konstruktywne rozwiązywanie konfliktu. Rozwiązywanie problemów w relacjach interpersonalnych. Negocjacje. Stres. Sposoby zapobiegania i usuwania jego negatywnych skutków. Stres a sesja egzaminacyjna. Etyka w zawodzie psychologa. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Jedliński K., Trening interpersonalny. Wydawnictwo WAB, Wallen R, Psychologia kliniczna, PWN,Warszawa, semestr zimowy Literatura uzupełniająca: Majewska-Opiełka I. Droga do siebie. Wydawnictwo Medium, Warszawa Mika S., O różnych drogach samodoskonalenia,wsip,warszawa, Branden N., 6 filarów poczucia własnej wartości. Wydawnictwo Feeria, Łódź,

16 Nazwa przedmiotu: Język angielski- poziom A1 rok 2010/11 Formuła zajęć: ćwiczenia Studia stacjonarne: I-II rok- 120 jednostek dydaktycznych, realizowanych w 4 semestrach po 30 godzin na studiach stacjonarnych Studia niestacjonarne: I-II rok- 120 jednostek dydaktycznych, realizowanych w 6 semestrach po 20 godzin na studiach niestacjonarnych Ilość punktów ECTS: 1 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Studenci zostają przypisani do grup lektoratowych o określonym poziomie (od A1do C2 według CEF) na podstawie wyników testu diagnostycznego.. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Typ przedmiotu: obowiązkowy Założenia i cele przedmiotu: 1. Rozumienie ze słuchu znanych słów i bardzo podstawowych zwrotów dotyczących: rodziny, osób bliskich i otoczenia, gdy mówi się wolno i wyraźnie często powtarzając. 2. Rozumienie znanych wyrazów pisanych i bardzo prostych zdań w ogłoszeniach, katalogach ect. 3. Umiejętność formułowania prostych wypowiedzi o sobie i otoczeniu oraz bardzo prostych pytań 4. Umiejętność formułowania krótkiego tekstu pisemnego o sobie oraz wypełniania formularza zawierającego podstawowe informacje o sobie Metody dydaktyczne: Metoda komunikacyjna Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie semestralne na ocenę; ocena końcowa stanowi średnią ocen wg następujących komponentów: testy, kartkówki, prezentacje, aktywność na zajęciach, prace domowe, prace pisemne, wypowiedzi ustne, frekwencja, ćwiczenia realizowane w trybie on-line (nauczanie na odległość) Lektorat zakończony jest obowiązkowym egzaminem pisemnym standaryzowanym, na poziomie korespondującym z poziomem realizowanego kursu. Treści merytoryczne przedmiotu: Zakres leksykalny: 1) Everyday life and activities 2) The home 3) Jobs/work 4) Hobbies and Interests 5) Clothes and Colours 6) Numbers, 7) Countries and Nationalities 8) Days of the Week 9) Months of the Year 10) The Human Body 11) Symptoms of a Cold 12) Illnesses Zakres strukturalno-gramatyczny: 16

17 1) To be, to have, (+ basic phrases) 2) Basic Verbs 3) Adjectives 4) Basic Sentence Structure 5) Present Continuous 6) Time Expressions 7) Past Simple- to be 8) Past Simple- Irregular Verbs 9) Yes/no Questions 10) WH- Questions 11) To be going to 12) Future Simple Funkcje językowe: 1) Introducing Oneself 2) Describing 3) Asking for Informations 4) Planning. 5) Suggesting. Komunikacja: Rozwijanie czterech umiejętności w sposób zintegrowany ze szczególnym uwzględnieniem: 1.Rozumienia tekstu pisanego, 2.Rozumienia tekstu słuchanego, 3.Tworzenia wypowiedzi ustnej, 4.Formułowania wypowiedzi pisemnej. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: Total English, Antonia Clare, JJ Wilson, Pearson Longman Literatura uzupełniająca: Indywidualnie wybierana przez lektora ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE: Materiały audio-wizualne, filmy w oryginalnej wersji językowej, gry językowe, plakaty, broszury materiały zamieszczone na platformie edukacyjnej CLIP, materiały z Internetu Nazwa przedmiotu: Język angielski- poziom A2 Formuła zajęć: ćwiczenia Studia stacjonarne: I-II rok- 120 jednostek dydaktycznych, realizowanych w 4 semestrach po 30 godzin na studiach stacjonarnych Studia niestacjonarne: I-II rok- 120 jednostek dydaktycznych, realizowanych w 6 semestrach po 20 godzin na studiach niestacjonarnych Ilość punktów ECTS: 1 semestr zimowy Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Studenci zostają przypisani do grup lektoratowych o określonym poziomie (od A1do C2 według CEF) na 17

18 podstawie wyników testu diagnostycznego.. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Typ przedmiotu: obowiązkowy rok 2010/11 Założenia i cele przedmiotu: Rozumienie często używanych słów i wyrażeń dotyczących najbliższych dziedzin życia (np. mnie i mojej rodziny, mojej pracy, robienia zakupów, etc). Umiejętność zrozumienia głównej myśli zawartej w krótkich, jasnych i prostych przekazach. Rozumienie krótkich, łatwych tekstów i umiejętność znalezienia szczegółowej informacji w prostych materiałach dotyczących dnia codziennego (np. ogłoszenie, reklama, rozkład jazdy, etc). 2. Umiejętność porozumienia się w sytuacjach rutynowych, w których dochodzi do bezpośredniej wymiany informacji na tematy mi znane. Umiejętność używania zwrotów i zdań do opisania w prosty sposób własnej rodziny, warunków życia, wykształcenia, pracy, etc. 3. Umiejętność napisania krótkiej notatki odnoszącej się do spraw mi najbliższych. Umiejętność napisania prostego listu prywatnego. Metody dydaktyczne: Metoda komunikacyjna Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie semestralne na ocenę; ocena końcowa stanowi średnią ocen wg następujących komponentów: testy, kartkówki, prezentacje, aktywność na zajęciach, prace domowe, prace pisemne, wypowiedzi ustne, frekwencja, ćwiczenia realizowane w trybie on-line (nauczanie na odległość) Lektorat zakończony jest obowiązkowym egzaminem pisemnym standaryzowanym, na poziomie korespondującym z poziomem realizowanego kursu. Treści merytoryczne przedmiotu: Zakres leksykalny: 1) The home 2) The weather 3) Outdoor activities 4) Personality 5) Friends and family 6) Jobs/work 7) Directions and landmarks/city places 8) Travel/the natural world. 9) Sports 10) Exercises and health. 11) The Arts 12) The environment. 13) Clothes and fashion. 14) Personal Appearance 15) Hobbies/Music/ Film 16) Computers. 17) Special events. (Festivals and celebrations) 18) Food. Cooking. Countries. Nationalities. 19) The human body 20) medical supplies and tools 21) medical specialists, 22) symptoms of illnesses Zakres strukturalno-gramatyczny: 18

19 1) Present Simple and Continuous 2) Past Simple and Irregular verbs 3) Present Perfect Simple and Continuous 4) Past Perfect 5) Expressing future. 6) Modal Verbs. 7) Conditional sentences (I, II) 8) Time Clauses. 9) Adjective and Adverb Funkcje językowe: 1) Describing 2) Recommending 3) Planning. 4) Discussing. 5) Suggesting. Komunikacja: Rozwijanie czterech umiejętności w sposób zintegrowany ze szczególnym uwzględnieniem: 1.Rozumienia tekstu pisanego, 2.Rozumienia tekstu słuchanego, 3.Tworzenia wypowiedzi ustnej, 4.Formułowania wypowiedzi pisemnej. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: Total English, Antonia Clare, JJ Wilson, Pearson Longman Literatura uzupełniająca: Indywidualnie wybierana przez lektora ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE: Materiały audio-wizualne, filmy w oryginalnej wersji językowej, gry językowe, plakaty, broszury materiały zamieszczone na platformie edukacyjnej CLIP, materiały z Internetu semestr zimowy 19

20 Nazwa przedmiotu: Jezyk angielski- poziom B1 rok 2010/11 Formuła zajęć: ćwiczenia Studia stacjonarne: I-II rok- 120 jednostek dydaktycznych, realizowanych w 4 semestrach po 30 godzin na studiach stacjonarnych Studia niestacjonarne: I-II rok- 120 jednostek dydaktycznych, realizowanych w 6 semestrach po 20 godzin na studiach niestacjonarnych Ilość punktów ECTS: 1 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Studenci zostają przypisani do grup lektoratowych o określonym poziomie (od A1do C2 według CEF) na podstawie wyników testu diagnostycznego.. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Typ przedmiotu: obowiązkowy Założenia i cele przedmiotu: 1.Rozumienie głównej myśli wypowiedzi sformułowanej wyraźnie, w języku literackim, na temat znany, spotykany w pracy, szkole, czasie wolnym, itp. Rozumienie najważniejszych informacji w programach radiowych i TV dotyczących wydarzeń współczesnych lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się raczej wolno i wyraźnie. Umiejętność zrozumienia tekstów zawierających najczęściej używanych wyrażeń związanych z życiem codziennym i pracą. Rozumienie opisu wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych. 2. Umiejętność radzenia sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć podczas podróży w zetknięciu z językiem mówionym. Umiejętność uczestnictwa bez przygotowania w rozmowach na tematy znane, interesujące osobiście lub odnoszące się do życia codziennego. Umiejętność łączenia wyrazów i wyrażeń w prosty sposób, by opisać doświadczenia i wydarzenia, a także marzenia, nadzieje i ambicje. Umiejętność przedstawienia powodów, przyczyn, wyjaśnienia planów, wyrażenia opinii. Umiejętność opowiedzenia jakiejś historii, zrelacjonowania treści filmu lub książki i opisania swoich reakcji. 3. Umiejętność napisania prostego tekstu ze zdań złożonych na temat znany lub interesujący osobiście. Umiejętność napisania listu prywatnego opisującego doświadczenia i wrażenia. Metody dydaktyczne: Metoda komunikacyjna Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie semestralne na ocenę; ocena końcowa stanowi średnią ocen wg następujących komponentów: testy, kartkówki, prezentacje, aktywność na zajęciach, prace domowe, prace pisemne, wypowiedzi ustne, frekwencja, ćwiczenia realizowane w trybie on-line (nauczanie na odległość) Lektorat zakończony jest obowiązkowym egzaminem pisemnym standaryzowanym, na poziomie korespondującym z poziomem realizowanego kursu. Treści merytoryczne przedmiotu: Zakres leksykalny: 1) The home 2) The weather 3) Outdoor activities 4) Personality 5) Friends and family 20

21 6) Jobs/work 7) Directions and landmarks/city places 8) Travel/the natural world. 9) Sports 10) Exercises and health. 11) The Arts 12) The environment. 13) Clothes and fashion. 14) Personal Appearance 15) Hobbies/Music/ Film 16) Computers. 17) Special events. (Festivals and celebrations) 18) Food. Cooking. Countries. Nationalities. 19) The human body 20) medical supplies and tools 21) medical specialists, 22) symptoms of illnesses 23) doctor s diagnosis, Zakres strukturalno-gramatyczny: 1) Present Continuous 2) Present Simple 3) Irregular verbs. 4) Past Simple 5) Past Continuous 6) Present Perfect. (Simple/Continuous) 7) Past Perfect. 8) Expressing future. 9) Modal Verbs. 10) Conditional sentences (I, II) Time Clauses. 11) Indirect questions. 12) Reported Speech. 13) Passive voice. 14) Comparison of adjectives. 15) Gerund vs infinitive. Relative Clauses. Funkcje językowe: 1) Expressing opinions. 2) Describing. 3) Asking for personal information. 4) Greeting. 5) Advising. 6) Describing 7) Recommending 8) Planning. 9) Discussing. 10) Suggesting. 11) Making requests. 12) Inviting. 13) Accepting. semestr zimowy 21

22 14) Refusing. 15) Describing. 16) Speaking on the phone. Komunikacja: Rozwijanie czterech umiejętności w sposób zintegrowany ze szczególnym uwzględnieniem: 1.Rozumienia tekstu pisanego, 2.Rozumienia tekstu słuchanego, 3.Tworzenia wypowiedzi ustnej, 4.Formułowania wypowiedzi pisemnej rok 2010/11 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: Total English, Antonia Clare, JJ Wilson, Pearson Longman Literatura uzupełniająca: Indywidualnie wybierana przez lektora ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE: Materiały audio-wizualne, filmy w oryginalnej wersji językowej, gry językowe, plakaty, broszury materiały zamieszczone na platformie edukacyjnej CLIP, materiały z Internetu 22

23 I rok Stopień, imię i nazwisko: dr Andrzej Mirski, dr Wojciech Czajkowski Nazwa przedmiotu: Metodologia badań psychologicznych Formuła zajęć: wykład. Studia stacjonarne: 30 w, 30 ćw. Studia niestacjonarne: 15 W, 15 ćw. Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Typ przedmiotu: obowiązkowy Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawami metodologii nauk w ogóle, metodologii nauk społecznych a w szczególności metodologii psychologicznej. Nauczenia świadomości metodologicznej, myślenia i rozumowania naukowego i empirycznego, w kategoriach hipotez badawczych, nauczenie zasad planów eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych, zapoznanie z etycznymi problemami badań naukowych, zapoznanie z najważniejszymi podstawami analizy statystycznej. Metody dydaktyczne: Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, rozwiązywania kazusów, dyskusja dydaktyczna, symulacja, metoda problemowa, gry dydaktyczne, prezentacja tesów psychologicznych, przykładowe badania psychologiczne. Ćwiczenia stanowią uzupełnienie treści przekazywanych na wykładzie. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin ustny oraz prezentacja wyników opracowania własnych badań studenta Treści merytoryczne przedmiotu: Treść wykładów : Wykład 1. Wstęp do metodologii Cele nauczania metodologii. Cechy poznania naukowego, zasada racjonalności, schematy sprawdzania: pozytywny (konfirmacjonizm) i negatywny (falsyfikacjonizm). Wykład 2. Poznanie psychologiczne jako poznanie naukowe. Psychologia jako nauka empiryczna Etapy badania naukowego (psychologicznego). Wykład 3. Zmienne. Interakcje zmiennych. Operacjonalizacja zmiennych. Wykład 4. Problemy i hipotezy badawcze. Model eksperymentalny: jedno-jednozmiennowy i wielojednozmiennowy. Zasada randomizacji. Wykład 5. semestr zimowy 23

24 rok 2010/11 Pojęcie kontroli zmiennych niezależnych. Wariancja wyjaśniona versus wariancja błędu. Wykład 6. Podstawowe plany eksperymentalne i quasi-eksperymentalne. Rola pretestu zmiennej zależnej. Ocena dynamiki zmiany: trafność wewnętrzna i trafność zewnętrzna, czynniki uszkadzające trafność planów eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych. Model ex post facto. Wykład 7. Model regresji liniowej: odmiana jedno-jednozmiennowa i odmiana jedno-wielozmiennowa, strategie budowy modelu, zmienne jakościowe i ich interakcje w modelu regresji liniowej, interpretacja geometryczna modelu. Wykład 8. Pomiar w psychologii. Grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych. Wykład 9. Oznaczenia parametrów rozkładu cechy w populacji. Podstawowe charakterystyki rozkładu jednej zmiennej. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej. Parametry rozkładu dwuwymiarowego zmiennej losowej. Regresja I i II rodzaju. Wykład 10. Metody badania współzależności liniowej dwóch cech (korelacja - regresja). Obliczanie rozkładu średniej i różnicy średnich, rozkładu wariancji z próby i ilorazu wariancji z dwóch prób. Metody uzyskiwania estymatorów. Obliczanie przedziałów ufności. Wykład 11. Analiza wariancji z klasyfikacją pojedynczą. Wyodrębnianie trendu i wahań sezonowych. Wykład 12. Próba jako reprezentacja populacji. Etapy wnioskowania statystycznego. Wykład 13. Interakcja psycholog-osoba uczestnicząca w badaniu jako źródło artefaktów -oczekiwania interpersonalne badacza (R. Rosenthal), lęk przed oceną (M. J. Rosenberg), status motywacyjny osoby uczestniczącej w badaniu. Wskazówki sugerujące hipotezę (M. T. Ornea). Wykład 14. Etyczne problemy badań naukowych. Świadomość metodologiczna. Wykład 15. Praktyka społeczna a psychologia. Zasady sporządzania raportu z badań empirycznych i zasady sporządzania bibliografii. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Babbie, E.: Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Brzeziński, J. Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Psychologia. Podręcznik akademicki (pod red. Jana Strelaua i D. Dolińskiego ), tom 1, str , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., Zechmeister, J.S. Metody badawcze w psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002 Literatura uzupełniająca: 1. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice (pod red G.A. Ferguson, Y. Takane), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

25 Cleary, A. Instrumentalizacja badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1984 Brzeziński, J. Stachowski, R. Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych, PWN, Warszawa 1981 Góralski, A.: Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii, PWN, Warszawa 1976 Marek, T., Noworol, Cz. Wprowadzenie do analizy sekwencyjnej. Statystyka dla psychologów. UJ, Kraków 1983 Okóń, J. Analiza czynnikowa w psychologii, PWN, Warszawa Stopień, imię i nazwisko: dr Zofia Łącała, mgr Jan Przetacznik Nazwa przedmiotu: Podstawy statystyki dla psychologów Formuła zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty Studia stacjonarne: W 30, C 20, Warsztat 20 Studia niestacjonarne: W 15, C 15, Warsztat 15 Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): brak. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Typ przedmiotu: obowiązkowy Założenia i cele przedmiotu: Przedmiot Podstawy statystyki dla psychologów otwiera blok zajęć poświęconych metodologii i statystyce w badaniach naukowych. Pierwszym zadaniem prowadzących jest w tej sytuacji zapoznanie studentów z podstawowym aparatem pojęciowym z zakresu metodologii, statystyki i psychometrii. Wprowadzenie to powinno być połączone ze zrozumieniem logiki postępowania badawczego, a także z uchwyceniem sposobów myślenia typowych dla psychologów podejmujących badania empiryczne. Przedstawiane na zajęciach liczne przykłady eksperymentów oraz badań realizowanych zgodnie z procedurą korelacyjną mają doprowadzić do nabycia kompetencji samodzielnego projektowania badań z niewielką liczbą mierzonych zmiennych. Znajomość metod statystyki opisowej, wybranych, jedno- i dwuwymiarowych metod wnioskowania statystycznego oraz metod grupowania ma z kolei dać kompetencję samodzielnego wykonywania statystycznych opracowań wyników prostych badań oraz przedstawiania w formie pisemnej stosownych sprawozdań. Kształcenie umiejętności wykonywania opracowań statystycznych zostanie połączone z zaznajomieniem studentów z zasadami pracy z popularnymi pakietami programów statystycznych: STATISTICA i SPSS. Z niezależnych od wykładowców przyczyn natury organizacyjnej, w bieżącym semestrze trzeba będzie ograniczyć się do pokazów ze strony prowadzących zajęcia, w jaki sposób praca przy komputerze może przebiegać. Dodatkowym rezultatem przedstawionych wyżej kompetencji będzie umiejętność zrozumienia fachowej literatury wraz z możliwością oceny metodologicznej poprawności postępowania prezentowanego przez autorów. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć zostaną rozszerzone w dalszym toku studiów, m.in. o pełniejszą znajomość psychometrii, a także o znajomość wielowymiarowych metod wnioskowania statystycznego. semestr zimowy Metody dydaktyczne: Bardzo ważną formą pracy studentów jest systematyczna lektura literatury przedmiotu, każdora- 25

26 rok 2010/11 zowo połączona na najbliższych zajęciach z konwersacją i rozwiązywaniem problemów wymagających użycia nowo nabytej wiedzy. Wiele zadań studenci rozwiązują podczas zajęć, a prowadzący (po zaistnieniu możliwości technicznych - prawdopodobnie od grudnia 2010 roku) przedstawia, w jaki sposób czynności prezentowane przez studentów można zrealizować przy komputerze, z wykorzystaniem pakietu STATISTICA. Zadania rozwiązywane są przez studentów również podczas kartkówek oraz w ramach prac domowych. Niektóre z tych zadań są przekazywane prowadzącym i oddawane później wraz z omówieniem, w innych przypadkach rozwiązanie zadania przedstawia podczas zajęć wyznaczony student, a pozostali - śledzą proces rozwiązywania problemu i zgłaszają własne uwagi. Formę zajęć o uzupełniającym charakterze stanowią prace wykonywane podczas zajęć w małych zespołach, w formie konkursów. Ostatnią formą pracy są konsultacje, organizowane dla pojedynczej osoby lub grupy 2-4 zainteresowanych studentów. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Ćwiczenia i warsztaty zaliczane są bez ocen, na podstawie obecności na zajęciach (dozwolona jedna nieusprawiedliwiona nieobecność) oraz na podstawie ogólnie pozytywnej oceny postępów w nabywaniu wymaganych kompetencji. Po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń i warsztatów przedmiot zostanie zaliczony (z oceną) na podstawie pisemnego egzaminu Egzamin ten będzie obejmował około 8 zadań tak dobranych, aby student pracujący w tempie dość wolnym był w stanie je rozwiązać w czasie do 2,5 godziny. Zadania obejmą treści z każdego bloku tematycznego obecnego w programie zajęć. W końcowej części semestru studenci otrzymają dodatek egzaminacyjny - zbiór typowych zadań o charakterze egzaminacyjnym, uzupełniony informacjami prowadzących na temat przebiegu egzaminu i zasad oceniania prac. Treści merytoryczne przedmiotu: 1) Wprowadzenie Cele nauczania metodologii, statystyki i psychometrii na studiach psychologicznych. Cechy poznania naukowego, zasada racjonalności. Problemy, pytania i hipotezy badawcze. Schematy sprawdzania hipotez: pozytywny (konfirmacjonizm) i negatywny (falsyfikacjonizm). Poznanie psychologiczne jako poznanie naukowe. Psychologia jako nauka empiryczna, przebieg procesu badawczego w psychologii.. Rola metodologii, statystyki, psychometrii, logiki, etyki oraz z drugiej strony zdrowego rozsądku, twórczego myślenia, intuicji i przypadku. Centralne miejsce wiedzy psychologicznej w planowaniu badań psychologicznych. 2) Populacja i próba, zmienne i ich pomiar Próba jako reprezentacja populacji. Reprezentatywność próby w zależności od sposobu doboru próby z populacji oraz w zależności od liczebności próby. Zmienne i ich pomiar. Operacjonalizacja zmiennych. Klasyfikacje zmiennych. Skale pomiarowe. Transformacje skal pomiarowych. Umieszczanie w pamięci komputera danych empirycznych w formie tablicy badanych jednostek i mierzonych zmiennych. Zasady wpisywania danych pochodzących z testów psychologicznych. 3) Statystyka opisowa Pojęcie rozkładu zmiennej, tabelaryczna prezentacja rozkładu w formie szeregu i graficzna prezentacja, m.in. w formie histogramu, rodzaje empirycznych rozkładów zmiennych ilościowych. Własności rozkładu jednej zmiennej ilościowej mierzonej na skali co najmniej interwałowej (położenie i tendencja centralna, zmienność, asymetria, kurtoza) oraz charakterystyki opisowe służące do opisu poszczególnych własności rozkładu zmiennej - czym są poszczególne charakterystyki, kiedy wolno je obliczać, jakie posiadają własności, w jaki sposób interpretujemy ich wartości liczbowe. Współzmienność (związek, korelacja) dwóch zmiennych - na czym polega problem związku dwóch zmiennych, terminologia (związek, korelacja, współzmienność, zależność, wpływ), korelacja i regresja dwóch zmiennych co najmniej interwałowych, współczynnik korelacji liniowej r Pearsona - kiedy wolno jest obliczać jego wartość, jakie wartości współczynnik może przyjmować, wartość współczynnika a kierunek i siła liniowego związku dwóch zmiennych w próbie. 26

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Z-ETI-1010-T1I2 Psychologia ogólna. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) dr Małgorzata Kaleta-Witusiak

Z-ETI-1010-T1I2 Psychologia ogólna. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) dr Małgorzata Kaleta-Witusiak Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego Z-ETI-1010-T1I2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Psychologia, studia jednolite magisterskie Sylabus modułu: METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH (1) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU Biologia z przyrodą

KARTA KURSU Biologia z przyrodą KARTA KURSU Biologia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy neuroendokrynologii Neuroendocrinology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Opis

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Metodologia 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Projekt studencki badawczy. Badania w dziedzinie psychologii zachowań nałogowych) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Projekt studencki badawczy. Badania w dziedzinie psychologii zachowań nałogowych) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Projekt studencki badawczy. Badania w dziedzinie psychologii zachowań nałogowych) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Student Research

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych (Advanced statistical analysis of experimental data)

Sylabus. Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych (Advanced statistical analysis of experimental data) Sylabus Nazwa przedmiotu (w j. polskim i angielskim) Nazwisko i imię prowadzącego (stopień i tytuł naukowy) Rok i semestr studiów Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych (Advanced statistical analysis

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalność/specjalizacja Poziom kształcenia: Profil: Forma studiów Rok/semestr Wprowadzenie do psychologii i historii

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Ryszard Stachowski Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe Kod przedmiotu

Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe Kod przedmiotu Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-SStiWZ-W-S14_pNadGenFWT0D Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Biologiczne podstawy zachowań Kod przedmiotu

Biologiczne podstawy zachowań Kod przedmiotu Biologiczne podstawy zachowań - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Biologiczne podstawy zachowań Kod przedmiotu 13.1-WP-PSChM-BPZJ-W-S14_pNadGen4E6Q8 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański KARTA KURSU (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Nazwa Statystyka 2 Nazwa w j. ang. Statistics 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, konwersatorium) Zespół

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zachowania organizacyjne Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChP-ZO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Neurofizjologia Neurophysiology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki Prof. dr hab. Peter Massanyi Dr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Jan Matysiak Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Neurophysiology

KARTA KURSU. Neurophysiology KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Neurofizjologia Neurophysiology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki Prof. dr hab. Peter Massanyi Dr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Nazwa Statystyka 1 Nazwa w j. ang. Statistics 1 Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, wykłady) Dr Paweł Walawender (ćwiczenia)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki.

Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki. Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki. A. Tematy zajęć: 1. Wprowadzenie. Kiedy i do czego w psychologii potrzebna jest znajomość zasad metodologii badań naukowych i statystyki?. Specyfika

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu

Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu Metodologia badań społecznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu 14.9-WP-PSP-MBS-W_pNadGen6WRNJ Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Biological mechanisms of behaviour - physiology 3.

Bardziej szczegółowo

laboratoria 24 zaliczenie z oceną

laboratoria 24 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Andrzej Tarłowski Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-W_pNadGen75EPY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego rok akad. 2017/2018 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok immatrykulacji 2013/ Studia niestacjonarne - program PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA

Rok immatrykulacji 2013/ Studia niestacjonarne - program PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA l.p. Rok immatrykulacji 13/14 - Studia niestacjonarne - program 3+2 - PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA NAZWA MODUŁU/ELEMENTY SKŁADOWE/KOORDYNATOR Studia I stopnia LICZBA GODZIN ECTS ROK SEMESTR GRUPA 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WP-PielP-CHOL-Sk-S14_pNadGenUY423 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 1 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Odnowa Biologiczna

KARTA KURSU. Odnowa Biologiczna KARTA KURSU Odnowa Biologiczna Nazwa Nazwa w j. ang. Metodologia nauk przyrodniczych Methodology of the natural science Kod Punktacja ECTS* 2.0 Koordynator Dr hab. Alicja Walosik Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Ogólnej 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Ogólnej 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia procesów poznawczych (Pamięć) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Cognitive processes psychology (Memory 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social Psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/2/2 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Beata Płaczkiewicz

KARTA PRZEDMIOTU. M4/2/2 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Beata Płaczkiewicz KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/2/2 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Psychologia ogólna General Psychology Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA od r. ak. 2013/2014

PSYCHOLOGIA od r. ak. 2013/2014 Rok I 570 godzin PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH PSYCHOLOGIA od r. ak. 2013/2014 Semestr 1 Forma Liczba Forma Punkty 255 godzin, 4 egzaminy zajęć godzin zaliczenia ECTS nowe Wprowadzenie do psychologii -

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania egzaminu magisterskiego w Instytucie Psychologii (obowiązująca od roku akad. 2010/11):

Procedura przeprowadzania egzaminu magisterskiego w Instytucie Psychologii (obowiązująca od roku akad. 2010/11): Procedura przeprowadzania egzaminu magisterskiego w Instytucie Psychologii (obowiązująca od roku akad. 2010/11): 1.W trakcie egzaminu magisterskiego student otrzymuje trzy pytania główne: a. Recenzent

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia w pomocy społecznej Kod przedmiotu

Socjoterapia w pomocy społecznej Kod przedmiotu Socjoterapia w pomocy społecznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjoterapia w pomocy społecznej Kod przedmiotu 05.6-WP-PSD-SPS Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce 2. Nazwa przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Wprowadzenie do statystyki Introduction to statistics Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jerzy Wołek Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. Jerzy Wołek doktoranci

Bardziej szczegółowo

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina i dyscyplina nauki Rok studiów/semestr

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia angielska. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia angielska. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna 2. KIERUNEK: Filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

/KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska

/KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska /KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia ogólna 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I, semestr 2

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość podstaw matematyki (poziom klasy o profilu ogólnym szkoły średniej)

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość podstaw matematyki (poziom klasy o profilu ogólnym szkoły średniej) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: STATYSTYKA I DEMOGRAFIA. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR /2015

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR /2015 STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2014/2015 1 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE

STUDIA STACJONARNE STUDIA STACJONARNE 2011-2012 ROK I DZIENNE SEMESTR 1 Ćw. - 5 Do realizacji semestru każdy student musi odbyć Szkolenie BHP w ilości 4h oraz Szkolenie biblioteczne w ilości 2h A warunkiem zaliczenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny: Teoria decyzji Kod przedmiotu

Wykład monograficzny: Teoria decyzji Kod przedmiotu monograficzny: Teoria decyzji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny: Teoria decyzji Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDD-MTD-W Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/201 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia społeczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Wellness. Kierunek studió Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Dr Agnieszka Brzuszek

Wellness. Kierunek studió Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Dr Agnieszka Brzuszek Sylabus przedmiotu: WELLNESS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wellness Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o zdrowiu, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Metody terapii grupowej - opis przedmiotu

Metody terapii grupowej - opis przedmiotu Metody terapii grupowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody terapii grupowej Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-MTG-K_pNadGenHNA7E Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ: II Wydział Psychologii we Wrocławiu KIERUNEK: Psychologia w Indywidualnej Organizacji Studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: studia jednolite magisterskie FORMA: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-ZZL-Ć-S14_pNadGenPYHS7 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Podstawy logiki i analizy ilościowej Kod przedmiotu

Podstawy logiki i analizy ilościowej Kod przedmiotu Podstawy logiki i analizy ilościowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy logiki i analizy ilościowej Kod przedmiotu 11.1-WK-IDP-PLAI-W-S14_pNadGenC99R6 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Filozofia 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Philosophy 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo