oceny skuteczności ochrony katodowej. propozycja metody instrumentalnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oceny skuteczności ochrony katodowej. propozycja metody instrumentalnej"

Transkrypt

1 WOJCIECH SOKÓLSKI JEZMAR JANKOWSKI JACEK ROZWADOWSKI SPZP CORRPOL Gdańsk ochrona przed korozja 4-5/2012 XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ANTYKOROZJA SYSTEMY MATERIAŁY POWŁOKI Ocena skuteczności ochrony katodowej propozycja metody instrumentalnej Od wielu lat jednoznaczna ocena skuteczności działania ochrony katodowej konstrukcji podziemnych ciągle jest nierozwiązanym problemem technicznym w wielu przypadkach rzeczywistych, np. podziemnych zbiorników paliwowych zaopatrzonych w system ochrony katodowej za pomocą anod galwanicznych lub stalowych rurociągów w bardzo dobrej powłoce izolacyjnej. Pomimo stosowania w takich przypadkach elektrod symulujących, których głównym zadaniem jest wyeliminowanie omowego spadku napięcia IR w pomiarach potencjałów, ocenę i tak musi przeprowadzić doświadczony specjalista ochrony katodowej. W referacie zaprezentowano koncepcję budowy przyrządu pomiarowego, którego zadaniem jest wyeliminowanie wspomnianych wad oraz umożliwienie posługiwania się nim przez niewykwalifikowany personel. Słowa kluczowe: ochrona katodowa, elektroda symulacyjna, anody galwaniczne, ocena skuteczności ochrony katodowej Assessment of cathodic protection effectiveness an instrumental method proposal Unequivocal assessment of cathodic protection effectiveness has been for many years an unsolved technical problem in numerous real cases, e.g. in underground fuel tanks with cathodic protection systems using sacrifi cial anodes or steel pipelines in very good insulating coatings. In spite of application in such cases of simulating electrodes with the aim of eliminating the IR ohmic voltage drop in potential measurements, assessment has to be performed by an experienced cathodic protection specialist. In the paper the concept has been presented of a measurement device construction, with the aim of eliminating the mentioned drawbacks and allowing use by unqualifi ed personnel. Keywords: cathodic protection, simulating electrode, galvanic anodes, assessment of cathodic protection effectiveness 1. Wprowadzenie Ocenę skuteczności funkcjonowania ochrony katodowej dokonuje się od wielu lat na podstawie pomiaru potencjału konstrukcji podziemnych i podwodnych względem elektrody odniesienia. Kryterium ochrony katodowej, tzw. potencjałowe, opracowane zostało w odniesieniu do konstrukcji podziemnych w latach trzydziestych ubiegłego stulecia i stosowane jest do dzisiaj w typowych zastosowaniach, np. do gazociągów i zbiorników. Sformułowane zostało ono na podstawie doświadczeń przemysłowych zebranych przez Kuhn a w roku 1933 [1], gdy metodę ochrony katodowej upowszechniono do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego naftociągów w Stanach Zjednoczonych [2]. Kryterium zweryfikowane zostało w wyniku badań naukowych pod koniec lat trzydziestych [3, 4]. Wskazywało ono wartość potencjału -0,85 V wgl. elektrody Cu/nas. CuSO 4 jako wystarczającą do zahamowania procesów korozyjnych w warunkach aerobowych oraz -0,95 V w warunkach anaerobowych. Podejście takie budzi szereg kontrowersji, bo przecież szybkość procesów korozyjnych zależy nie tylko od potencjału, ale także czynników materiałowych i środowiskowych. Pomimo tego podane wyżej wartości potencjału znalazły się w pierwszym dokumencie normatywnym ochrony katodowej utworzonym w Wielkiej Brytanii w roku 1957 [5] oraz w wszystkich następnych także we współczesnych normach europejskich, np. PN-EN [7] czy PN-EN [7] oraz międzynarodowej ISO [8] dotyczących typowych konstrukcji podziemnych rurociągów i zbiorników stalowych. Ten z pozoru prosty pomiar, polegający na zmierzeniu siły elektromotorycznej ogniwa zbudowanego z chronionego obiektu i elektrody odniesienia okazał się w praktyce trudny do zrealizowania w obecności płynących ziemią prądów elektrycznych, zarówno pochodzących z instalacji ochrony katodowej, jak również prądów obcych, tzw. prądów błądzących. Konieczne stało się opracowanie nowych metod pomiaru potencjału w takich warunkach. Do dnia dzisiejszego nie ma jednolitej metodyki pomiarowej, a we wszystkich normach czy przepisach zawierza się prawidłowe wykonanie tej czynności odpowiednio wykształconemu i doświadczonemu personelowi. Trudności te skłoniły do poszukiwania w ostatnich latach innych metod oceny skuteczności ochrony katodowej zabezpieczanych obiektów przemysłowych [9 13], jednak zalety i prostota pomiaru potencjału powoduje, że technika ta ciągle góruje w codziennej praktyce przemysłowej. W celu zapewnienia jednoznaczności wyznaczania wartości potencjału chronionych obiektów podziemnych konieczne jest wyeliminowanie tzw. błędu ludzkiego w wykonywanych pomiarach w miarę możliwości uniezależnienie się od umiejętności i wiedzy personelu wykonującego pomiar, co przy współczesnej technice możliwe jest poprzez wprowadzenie odpowiednich urządzeń wykonujących takie zadanie w sposób automatyczny. Idea ta przyświecała autorom przy tworzeniu koncepcji nowatorskiego rozwiązania przyrządu pomiarowego do instrumentalnej oceny skuteczności ochrony katodowej. W tym celu przeanalizowano szereg wcześniej wykonanych prac, zarówno własnych, jak również opisanych w literaturze specjalistycznej, w których temat prawidłowego wykonywania pomiarów potencjałowych w polu oddziaływania prądów zewnętrznych był głównym celem prac badawczych. W niniejszej pracy przeanalizowano niektóre przesłanki wykonywanej pracy, pokazano istotę problemów prawidłowego wykonawstwa pomiarów potencjału chronionych katodowo obiektów oraz nakreślono kierunek prac zmierzających do 81

2 opracowania przyrządu pomiarowego do oceny skuteczności ochrony katodowej przede wszystkim dla podziemnych zbiorników paliwowych zaopatrzonych w system ochrony katodowej za pomocą anod galwanicznych oraz stalowych rurociągów w bardzo dobrej powłoce izolacyjnej. 2. Eliminowanie omowego spadku napięcia w środowisku Stosowanie powszechnie przyjętego kryterium potencjałowego sprawia szereg niedogodności w warunkach rzeczywistych, ponieważ pomiar potencjału podczas polaryzacji katodowej zabezpieczanej konstrukcji obarczony jest zawsze błędem, wynikającym z faktu umieszczenia elektrody pomiarowej w polu elektrycznym wytworzonym przez prąd ochrony katodowej. Zjawisko to najsilniej jest odczuwalne w pomiarach na konstrukcjach eksploatowanych w ziemi, znacznie mniej w wodzie, zwłaszcza wysoce zasolonej wodzie oceanicznej. Do mierzonej wartości dodaje się nieokreślony co do wielkości omowy spadek napięcia (IR) i odczyt potencjału jest zawsze zafałszowany o tę wielkość. Ilustruje to rys. 1. Problemy związane z występowaniem tej niedogodności, fałszującej wyniki wykonywanych pomiarów potencjału, znane są od dawna [14], ale zauważone zostały w technice szerzej dopiero po licznych niepowodzeniach w stosowaniu ochrony katodowej w latach sześćdziesiątych. Dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. na całym świecie powstało szereg metod eliminowania omowego spadku napięcia IR i prawidłowego pomiaru rzeczywistej wartości potencjału konstrukcji podczas polaryzacji katodowej. Obecnie zaakceptowane są powszechnie dwie techniki pomiarowe: metoda wyłączeniowa i metoda pomiaru potencjału na próbkach symulujących. Obie mają określone wady i zalety oraz zakres zastosowania. 3. Metoda wyłączeniowa Pierwsza z nich jest stosowana podczas doraźnych pomiarów i wymaga synchronicznego czasowego wyłączenia wszystkich źródeł prądu mających wpływ na potencjał chronionej konstrukcji w miejscu pomiaru. W technice tej podstawą prawidłowej oceny zjawiska polaryzacji poprzez wyeliminowanie omowego spadku napięcia IR jest wyko rzystanie jej właściwości w dziedzinie czasu. Składowe polaryzacji mają różne stałe czasowe i stąd oddzielenie spadków napięć w obwodzie pomiarowym od zmian potencjału wywołanego przez reakcje elektrochemiczne stało się podstawą szeregu metod pomiarowych. Oparte są na tej samej zasadzie: tuż przed wykonaniem pomiaru potencjału chronionej katodowo powierzchni metalowej odłącza się od niej źródło prądu polaryzującego, pozwalając na Rys. 1. Omowy spadek napięcia IR na rezystancji pomiędzy konstrukcją i elektrodą odniesienia w polu przepływającego prądu elektrycznego pomiędzy konstrukcją i anodą. Woltomierz (V) zawsze wskaże sumę siły elektromotorycznej (SEM) ogniwa konstrukcja elektroda odniesienia (potencjału konstrukcji) i spadku napięcia (IR), który zanika po wyłączeniu obwodu (W wyłącznik) Fig. 1. IR ohmic voltage drop at the resistance between the structure and the reference electrode in the field of electric current flowing between the structure and the anode. Voltmeter (V) always indicates the sum of the electromotive force (SEM) cell structure - reference electrode (the potential of structure) and the voltage drop (IR), which disappears after switching off the circuit (W switch) zanik przed dokonaniem odczytu omowych spadków napięć (IR). Zasadę pomiaru ilustruje rys. 2. Do realizacji metody została skonstruowana specjalna aparatura umożliwiająca synchroniczne wyłączenie wszystkich oddziaływujących w miejscu pomiaru potencjału źródeł prądu ochrony katodowej, a metodę znormalizowano. W miarę postępu techniki urządzenia te zostały wyposażone w najnowsze rozwiązania, m.in. wykorzystujące technikę satelitarną. Niestety, możliwość wykorzystania metod wyłączeniowych okazała się ograniczona jedynie do prostych przypadków i całkowicie nie zdała egzaminu w obecności obcych oddziaływań, np. prądów błądzących, oraz w okolicznościach nieco bardziej skomplikowanej konfiguracji konstrukcji chronionych, np. podziemnej infrastruktury miejskiej lub przemysłowej. Szczególnie problemy pomiarowe oraz właściwej oceny skuteczności ochrony katodowej przejawiały się w strefach oddziaływań prądów błądzących oraz konstrukcji posiadających dobrej jakości powłoki izolacyjne [15, 16]. W przypadku pomiarów na konstrukcjach posiadających bardzo dobrej jakości izolacyjne powłoki ochronne problem komplikuje się, ponieważ na mierzone lokalnie wielkości nakładać się mogą napięcia źródeł Rys. 2. Zmiany potencjału podczas polaryzacji katodowej oraz chwilowego wyłączenia prądu polaryzującego jako sposób określenia omowego spadku napięcia IR Fig. 2. Potential changes during cathodic polarization and the current temporary disconnection as a way of determining the IR voltage drop prądu w miejscach bardzo odległych, zwykle nie kojarzonych w żaden sposób z miejscem pomiaru. Istotną wadą techniki wyłączeniowej jest brak jednoznacznych wymagań dotyczących momentu wykonywania pomiaru potencjału od chwili wyłączenia prądu polaryzującego. Jest to niestety źródłem kolejnych błędów, często niezauważanych podczas rutynowych pomiarów terenowych. Znajdujące się w obwodzie instalacji ochrony katodowej elementy pojemnościowe i indukcyjne, zmieniając stałą czasową zaniku napięcia po wyłączeniu prądu, mogą w zasadniczy sposób zniekształcić wyniki pomiarów. Kwestia ta niestety nie jest rozstrzygnięta do dnia dzisiejszego. Innym problemem okazały się prądy wyrównawcze, które na konstrukcjach długich (rurociągach) płyną pomiędzy obszarami o różnej polaryzacji dążąc do wyrównania potencjału na całym obiekcie. Eliminowanie tego oddziaływania wymaga dodatkowego pomiaru spadku napięcia w ziemi w osi prostopadłej do rurociągu i przeliczeń arytmetycznych wyników. Niestety, im szerzej i dogłębniej problem techniki wyłączeniowej był rozpracowywany, tym z większą siłą piętrzyły się trudności w ustaleniu właściwej metody pomiarowej i z perspektywy dnia dzisiejszego można po- 82

3 wiedzieć, że żadna z nich nie została uznana jako bezbłędna. 4. Elektrody symulujące Rys. 3. Zasada pomiaru potencjału z wykorzystaniem elektrody symulującej odłączanej od konstrukcji na czas pomiaru (W2 wyłącznik), zazwyczaj synchronicznie z wyłączeniem prądu ochrony katodowej (W1 wyłącznik). Konstrukcja i elektroda symulująca tworzą ze sobą zwarte ogniwo galwaniczne Fig. 3. The principle of measuring the potential of using the detachable coupon from the structure at the time of measurement (switch W2), usually synchronous with the switch-off the cathodic protection current (switch W1). The structure and coupon shorted together form a galvanic cell Kolejną próbą rozwiązania problemów pomiarowych potencjału stała się tzw. elektroda symulująca, której stosowanie upowszechniło się w latach dziewięćdziesiątych w różnych krajach (Rosja, Europa, USA, Japonia i inne [17-22]). Elektroda symulująca swoją nazwę bierze od głównej roli jaką spełnia w układach pomiarowych w systemach ochrony katodowej. Jej zadaniem jest odtwarzanie warunków jakie panują na fragmencie chronionej konstrukcji narażonej na oddziaływanie środowiska korozyjnego, a więc w defekcie izolacyjnej powłoki ochronnej. Przez to, że powierzchnia elektrody jest znana i istnieje możliwość pomiaru przepływającego prądu pomiędzy konstrukcją podziemną a elektrodą symulującą, można określić parametry polaryzacji metalu w danym środowisku. Czasami mówi się, że elektroda symuluje defekt w izolacji, ale w rzeczywistości oczekuje się, że będzie ona symulować wartość potencjału na chronionej konstrukcji w defekcie porównywalnym co do wielkości do powierzchni elektrody symulującej, a także symuluje prąd polaryzujący wpływającego do takiego defektu podczas polaryzacji katodowej rurociągu jednym słowem odzwierciedla warunki korozyjne, jakie występują na chronionej katodowo konstrukcji podziemnej. W praktyce omawiane rozwiązanie polega na tym, że w najbliższym sąsiedztwie metalowej konstrukcji podziemnej poddawanej ochronie katodowej umieszcza się elektrodę stalową o określonej powierzchni i łączy się ją za pomocą przewodu z tą konstrukcją. Utworzone w ten sposób zwarte ogniwo, dążąc do wyrównania potencjałów powoduje, że elektroda stalowa przyjmuje potencjał chronionego obiektu, a ściślej mówiąc metalowych powierzchni kontaktujących się z otaczającym elektrolitem. Elektrody symulujące wykonuje się postaci walców lub krążków blachy z takiego samego materiału, z jakiego wykonana jest konstrukcja chroniona katodowo. Zazwyczaj są to jednak elementy wykonane ze zwykłej stali węglowej, ponieważ charakter korozji w ziemi praktycznie nie zależy od rodzaju czy gatunku stali proces korozji kontrolowany jest niemal w 100% przez procesy dyfuzyjne, a więc zależny jest on w pierwszej kolejności od stężenia tlenu w ziemi. Elektrody symulujące razem z elektrodą odniesienia tworzą sondę pomiarową. Aby uniknąć omowego spadku napięcia w przestrzeni pomiędzy elektrodą symulującą a elektrodą odniesienia wywołanego przez prąd ogniwa, na czas pomiaru elektrodę odłącza się od chronionej konstrukcji, zazwyczaj w sposób zsynchronizowany z wyłączeniem prądu ochrony katodowej. Jeśli na elektrodzie symulującej spełnione jest kryterium ochrony katodowej, to należy oczekiwać, że na wszystkich w pobliżu znajdujących się defektach w powłoce izolacyjnej zabezpieczanego obiektu o powierzchni równej lub mniejszej od powierzchni elektrody symulującej kryterium to także zostanie spełnione. Zasada stosowania elektrody symulującej przedstawiona jest na rys. 3. Metoda pomiaru potencjału z wykorzystaniem elektrod symulujących rozwinęła się w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Od tego czasu opracowanych zostało szereg różnych sposobów realizacji pomiaru potencjału, jak również wiele rozwiązań konstrukcyjnych samych elektrod symulujących oraz sond pomiarowych. Łączą one ze sobą w jednej zwartej konstrukcji mechanicznie elektrody symulujące oraz elektrodę odniesienia przeznaczoną do długotrwałej pracy w ziemi. Zasadniczą zaletą tej techniki jest możliwość pomiaru natężenia i kierunku prądu płynącego pomiędzy elektrodą symulującą o znanej powierzchni a chronioną konstrukcją oraz możliwość wykonywania pomiarów po odłączeniu elektrody od chronionego obiektu bez ingerencji w pracę systemu ochrony katodowej całego obiektu. Na elektrodzie można wykonać także inne pomiary elektryczne: zmierzyć rezystancję lub natężenie prądu przemiennego, co ma istotne znaczenie w strefach możliwych wpływów linii elektroenergetycznych WN. Metoda nadaje się do automatyzacji i jest wykorzystywana do sterowania pracą automatycznych instalacji ochrony katodowej. W strefach oddziaływania prądów błądzących, a także dla obiektów posiadających bardzo dobrej jakości izolacje ochronne, technika ta jest uznawana za najdogodniejszą do oceny prawidłowej pracy oraz skuteczności działania systemów ochrony katodowej. Zasadniczą zaletą tej techniki jest to, że nie wymaga odłączania na czas pomiaru źródła prądu polaryzującego chronioną konstrukcje. Po około 20 latach stosowania, metodologia pomiarów na elektrodach symulujących przyjęła się i pomimo tego, że wykonanie pomiarów jest dość złożone, nie ma szczególnych wątpliwości w interpretacji wyników uzyskiwanych na elektrodzie symulującej i odnoszeniu ich do zabezpieczanej konstrukcji, np. rurociągu, zbiornika podziemnego itp. obiektu. Na technikę pomiaru potencjału za pomocą elektrod symulujących powołują się uznane już w Polsce normy: PN-EN i PN-EN [23] oraz norma dotycząca pomiarów w ochronie katodowej PN-EN [24]. 5. Elektroda symulująca element w ogniwie utworzonym z konstrukcją Obie wielkości potencjał i natężenie prądu stanowią podstawowe parametry polaryzacji elektrochemicznej. Prąd przepływający przez granicę faz pomiędzy środowiskiem korozyjnym a powierzchnią metalu wywołuje zjawisko polaryzacji, czyli zmianę potencjału elektrody w funkcji natężenia prądu przypadającego na jednostkę jej powierzchni (gęstości prądu). W procesach elektrochemicznych przepływający przez ww. granicę prąd i odpowiada jąca mu zmiana potencjału elektrochemicznego nie są związane ze sobą zależnością liniową. Zależność ta jest co prawda monotoniczna, ale nie podlega prawu Ohma. Pomiary parametrów polaryzacji na elektrodach symulujących, w szczególności na elektrodach stalowych o stosunkowo małych powierzchniach, wymagają odpowiedniej ostrożności podczas ich wykonywania, przestrzegania określonych zasad czy procedur postępowania oraz niezbędnego doświadczenia. Zjawiska polaryzacji elektrochemicznej przebiegają stosunkowo wolno, w szczególności te, które uzależnione są od dyfuzji substancji biorących udział w procesie korozyjnym. 83

4 Chcąc więc uzyskać na elektrodach symulujących warunki polaryzacji takie same jak na chronionej konstrukcji nie wolno podczas pomiarów w jakikolwiek sposób zakłócić równowagi pomiędzy zachodzącymi na powierzchni elektrod zjawiskami elektrochemicznymi. Przypadkowe zwarcie (lub w innym momencie przypadko we rozwarcie obwodu pomiarowego) może na długi czas zniweczyć możliwość wykonania prawidłowych pomiarów na elektrodzie symulującej. Elektroda symulująca zakopana obok konstrukcji metalowej zazwyczaj nie ma takiego samego jak ona potencjału. Jest to zupełnie oczywiste, ponieważ zachodzące na powierzchni obu elementów metalowych reakcje elektrochemiczne rzadko kiedy przebiegają z jednakową szybkością. Dopiero po dłuższym czasie zwarcia elektrycznego elektrody i konstrukcji może nastąpić powolne wyrównanie ich potencjałów, ponieważ po połączeniu elektroda symulująca i konstrukcja tworzą ze sobą zwarte ogniwo, którego siłę elektromotoryczną stanowi występująca pomiędzy nimi różnica potencjałów. W wyniku działania takiego ogniwa będzie następował samoistny przepływ prądu tego ogniwa. Jeśli więc pomiędzy połączonymi elektrodami wystąpi różnica potencjałów (ogniwo nie będzie idealnie zwarte), to przepływ prądu pomiędzy elektrodami ogniwa uzależniony będzie od wielkości siły elektromotorycznej. Inaczej mówiąc, prąd w jedną stronę popłynie dopiero wtedy, gdy przyłożone z zewnątrz napięcie co najmniej zrównoważy występującą pomiędzy elektrodą a konstrukcją różnicę potencjałów, natomiast w drugą stronę płynąć będzie prąd samoistnie i zsumuje się z wymuszonym prądem z zewnątrz. Powyższe rozumowanie ma kluczowe znaczenie w technice pomiarowej, zarówno dla metodyki jak również interpretacji uzyskanych rezultatów, ponieważ w znaczący sposób utrudnia wykonanie pomiarów natężenia prądu pomiędzy elektrodą symulującą a konstrukcją. Włączenie amperomierza lub bocznika do pomiaru prądu (kalibrowanego rezystora) w oczywisty sposób zwiększa rezystancję obwodu pomiarowego, co - jak z powyższego widać - skutkuje nie tylko potrzebą skorygowania wyniku pomiaru w drodze obliczeniowej, ale także zmienia warunki polaryzacji elektrochemicznej. Problem ten jest bardzo uciążliwy w przypadku porównywalnej rezystancji obwodu pomiarowego i amperomierza. Przedstawione wyżej wady i niedogodności techniki pomiarowej, której zadaniem jest ustalanie skuteczności ochrony katodowej na bazie potencjałowego kryterium ochrony katodowej z wykorzystaniem metody wyłączeniowej i elektrod symulujących, są uwzględniane przy ustalaniu kierunku badań i poszukiwań rozwiązań konstrukcyjnych systemu pomiarowego uwzględniającego i eliminującego te niedoskonałości. 6. Wstępna koncepcja metody pomiarowej Urządzenie powinno realizować następujące funkcje: sterowane odłączania elektrody symulującej od konstrukcji, pomiar rzeczywistej wartości prądu stałego i przemiennego płynącego pomiędzy elektrodą symulującą a konstrukcją, pomiar charakterystyki zmian w czasie potencjału po wyłączeniu prądu polaryzującego, określenie na badanej charakterystyce wartości potencjału po wyeliminowaniu omowego spadku napięcia IR (pomiary i obliczenia wykonane przez mikrokontroler). Przepływ rzeczywistego prądu podczas pomiaru umożliwi amperomierz o zerowej rezystancji wewnętrznej (ZRA), którego zadaniem jest łączenie elektrody symulującej z konstrukcją (w warunkach takich, jak w bezpośrednim połączeniu elektrycznym) z jednoczesnym pomiarem prądu zwarcia obu tych elektrod ogniwa. Potencjał mierzony jest za pomocą szybkiego wysokoomowego woltomierza (przetwornika analogowo-cyfrowego). Automatyzację cyklu pomia rowego parametrów charakteryzujących polaryzację elektrochemiczną elektrody symulu jącej, umożliwia sterowany przełącznik w obwodzie polaryzującym pomiędzy elektrodą symulującą a chronioną konstrukcją [25, 26]. Koncepcja ta umożliwia automatyzację pomiaru potencjału i natężenia prądu, a przez to także wyznaczenie w sposób instrumentalny skuteczności ochrony katodowej (np. zbiorników). Schemat ilustrujący wstępną koncepcję przyrządu zamieszczony jest na rys. 4. Pomiar polega na podłączeniu konstrukcji, elektrody symulującej i elektrody odniesienia do przyrządu i uruchomieniu cyklu pomiarowego. Po mechanicznym rozwarciu połączenia elektrody symulującej z konstrukcją elektroda ta połączona wtedy jest z nią za pomocą amperomierza o zerowej rezystancji wewnętrznej. Operacja ta nie powinna zakłócać polaryzacji elektrochemicznej w obwodzie badanego ogniwa (nadal jest pełne zwarcie obwodu) odczyt prądu może być śledzony w funkcji czasu. Cykl pomiaru potencjału rozpoczyna się rozwarciem obwodu amperomierza i rejestracji charakterystyki potencjał czas, a następnie wykonaniu odpowiedniej obróbki numerycznej zarejestrowanych danych i wyświetlenie wyniku potencjału bez błędu omowego spadku napięcia IR. Ponieważ cykl ten jest stosunkowo krótki, pomiar może odbywać się w sposób quasi-ciągły, może być także samoistnie zsynchronizowany z wyłączeniem prądu ochrony katodowej konstrukcji. 7. Podsumowanie Zaprezentowana propozycja stworzenia wygodnego narzędzia, które pozwoli na zmierzenie z oczekiwaną dokładnością w warunkach terenowych wartości potencjału wyłączeniowego na symulującej elektrodzie stalowej lub konstrukcji chronionej celem oceny skuteczności działania zabezpieczenia przewciwkorozyjnego, jest bardzo obiecująca. Połączenie amperomierza o zerowej rezystancji wewnętrznej, sterowanego wyłącznika oraz nadzorującego pracę tych elementów odpowiednio zaprogramowanego mikrokontrolera jest rozwiązaniem całkowicie nowatorskim. Cechą charakterystyczną przedstawionej metodyki pomiarowej jest to, że jest ona całkowicie instrumentalna i niezależna od prowadzące go pomiar, jego wiedzy i doświadczenia, które zazwyczaj, jeśli nie są wystarczające, prowadzą do mylnych wyników i w następstwie do błędów w eksploatacji systemów ochrony katodowej. Podziękowania Autorzy referatu składają podziękowania dr inż. J. Walaszkowskiemu oraz mgr inż. E. Stankiewicz za ich wkład w ustalenie wytycznych i założeń konstrukcyjnych przyrządu do pomiarów skuteczności ochrony katodowej oraz nadzór nad wykonanymi badaniami. Praca zrealizowana została w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka POIG /11 Opracowanie nowych rozwiązań z zakresu aktywnych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych z wykorzystaniem ochrony katodowej dofinansowanego przez Unię Europejską. LITERATURA Rys. 4. Schemat ogólny nowego przyrządu pomiarowego Fig. 4. General scheme of a new measuring instrument 1. R. H. Kuhn: Cathodic protection of underground pipelines from soil corrosion, Proce- 84

5 edings of the American Petroleum Institute, [IV] , (1933). 2. L. F. Scherer: Oil and Gas Journal, (1939) 3. T. P. Hoar: Journal of the Electrodepositors Technical Society, 14, (1937) 4. R. B. Mears i R. H. Brown: A theory of cathodic protection, Transactions of the Electrochemical Society, , (1938) 5. M. Roche: A comparison of standards and practices for assessing external corrosion prevention of buried pipelines, EUROCORR EN 12954:2001 Cathodic protection of buried or immersed metallic structures General principles and application for pipelines 7. EN 13636:2004 Cathodic protection of buried metallic tanks and related piping 8. ISO Petroleum and natural gas industries Cathodic protection of pipeline transportation systems Part 1: On-land pipelines 9. R. Juchniewicz, J. Jankowski, W. Sokólski i J. Walaszkowski: Ochrona przed Korozją, 36, 121 (1993) 10. J. Jankowski i J. Szukalski: Zastosowanie korozymetrii rezystancyjnej do pomiarów skuteczności ochrony katodowej konstrukcji podziemnych. IV Krajowa Konferencja Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej, PKEOpK SEP, Jurata, J. Jankowski i W. Sokólski: Ochrona przed Korozją, 46, 218 (2003) 12. J. Jankowski i W. Sokólski: Korozymetria rezystancyjna jako dogodny sposób oceny skuteczności ochrony katodowej. X Krajowa elektrochemicznej, PKEOpK SEP, Jurata, W. Sokólski i J. Jankowski: Ochrona przed Korozją, 52, (4-5) 128, (2009) 14. J. M. Pearson: Concepts and methods of cathodic protection, The Petroleum Engineer, April W. Sokólski, K. Żakowski: Omowy spadek napięcia IR w pomiarach potencjału konstrukcji podziemnych w strefach oddziaływania prądów błądzących, V Krajowa elektrochemicznej, Jurata W. Sokólski Trudności z ocena skuteczności ochrony katodowej rurociągów w dobrej powłoce przeciwkorozyjnej. VI Krajowa elektrochemicznej, Jurata J. Polak: Ochrona przed Korozją, 23, 1 (1980) 18. W. Baeckmann I W. Prinz: New developments in measuring the effectiveness of cathodic protection, Corr. Australasia, Vol. 8, No. 1, 4-9 (1983) 19. R. A. Gummow: Mater. Perform., 37, (No. 8), 24 (1998) 20. C. Stears, R. Degerstedt, O. Moghissi i L. Bone: Field Program on the Use of Coupons to Monitor Cathodic Protection of an Underground Pipeline, NACE CORRO- SION/1997 Conference Paper no G. Nekoksa: Criteria for Design of Cathodic Protection Probes with Coupons, CORRO- SION/1998 Conference Paper no. 677 Informacje o Autorach: Dr inż. Wojciech Sokólski absolwent Wydziału kierunku Korozja i ochrona metali (1970), wieloletni pracownik i nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej ( ), wykładowca z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozją, metod pomiarowych i technik komputerowych wykorzystywanych w technologii ochrony katodowej, współautor podręczników, licznych prac naukowych i popularno-naukowych, ekspertyz i opracowań dla przemysłu oraz patentów i wdrożeń. Kierownik samodzielnych prac badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych. Laureat szeregu nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Kierownik Zakładu Korozji Morskiej w Instytucie Morskim w Gdańsku ( ). Vice-Prezes Zarządu i Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju SPZP COR- RPOL (2002-). Specjalizacja: ochrona katodowa konstrukcji i urządzeń stalowych w wodzie i ziemi, prądy błądzące, metody pomiarowe, wykorzystanie technik mikrokomputerowych w technologii ochrony katodowej. Dr inż. Jezmar Jankowski absolwent Wydziału kierunku Korozja i ochrona metali (1970), wieloletni pracownik Katedry Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej ( ), tematyka badawcza 22. NACE Recommended Practice RP : The Use of Coupons for Cathodic Protection Monitoring Applications 23. PN-EN Ochrona katodowa stali w betonie 24. PN-EN Techniki pomiarowe w ochronie katodowej 25. M. Olejniczak, W. Sokólski: Odłącznik magnetyczny krok w kierunku automatyzacji pomiaru potencjału, VIII Krajowa Konferencja Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej, SEP Jurata 2004, s J. Čip, W. Sokólski: Automatyzace mĕření v katodické ochranĕ, Konference OK 05, ATEKO Znojmo, Republika Czeska, październik 2005 metody oceny szybkości korozji, wykładowca z zakresu metod pomiarowych szybkości korozji metali, współautor podręczników, licznych prac naukowych, ekspertyz i opracowań dla przemysłu oraz patentów i wdrożeń. Kierownik samodzielnych prac badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych. Laureat nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej, laureat nagrody NOT. Pracownik SPZP COR- RPOL (2004-). Specjalizacja: monitorowanie procesów korozyjnych, badania szybkości korozji metodami elektrochemicznymi, ochrona katodowa rurociągów i zbiorników od strony wody. Dr inż. Jacek Rozwadowski absolwent Wydziału kierunku Korozja i ochrona metali (1974), wieloletni pracownik Katedry Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej ( ), wykładowca z zakresu podstaw metaloznawstwa oraz współczesnych metod ochrony przeciwkorozyjnej, współautor prac naukowych, ekspertyz i opracowań dla przemysłu oraz patentów i wdrożeń. Laureat nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Pracownik SPZP CORRPOL (2000-). Specjalizacja: ochrona katodowa podziemnych i podwodnych konstrukcji metalowych: rurociągów, zbiorników, oczyszczalni ścieków oraz konstrukcji żelbetowych w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji ochronnych, pomiary terenowe. 85

OCENA PARAMETRÓW POLARYZACJI KATODOWEJ W SPOSÓB INSTRUMENTALNY INSTRUMENTAL ASSESSMENT OF CATHODIC POLARISATION PARAMETERS

OCENA PARAMETRÓW POLARYZACJI KATODOWEJ W SPOSÓB INSTRUMENTALNY INSTRUMENTAL ASSESSMENT OF CATHODIC POLARISATION PARAMETERS IX Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ 9-th National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 7-9. 06. 2004 Zakopane, Poland OCENA PARAMETRÓW POLARYZACJI

Bardziej szczegółowo

SONDA KOROZYJNA - STARA KONCEPCJA, NOWE WYKONANIA CORROSION PROBE AN OLD IDEA AND NEW WORKMANSHIP

SONDA KOROZYJNA - STARA KONCEPCJA, NOWE WYKONANIA CORROSION PROBE AN OLD IDEA AND NEW WORKMANSHIP VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland SONDA KOROZYJNA - STARA

Bardziej szczegółowo

ODŁĄCZNIK MAGNETYCZNY KROK W KIERUNKU AUTOMATYZACJI POMIARU POTENCJAŁU

ODŁĄCZNIK MAGNETYCZNY KROK W KIERUNKU AUTOMATYZACJI POMIARU POTENCJAŁU VIII Krajowa Konferencja POMIAY KOOZYJNE W OCHONIE ELEKTOCHEMICZNEJ VIII National Conference COOSION MEASUEMENTS IN ELECTOCHEMICAL POTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland ODŁĄCZNIK MAGNETYCZNY KOK W KIEUNKU

Bardziej szczegółowo

Szkolenie personelu ochrony katodowej. Sektor: konstrukcje podziemne i zanurzone

Szkolenie personelu ochrony katodowej. Sektor: konstrukcje podziemne i zanurzone Szkolenie personelu ochrony zgodny z wymogami PN-EN 15257:2008 Sektor: konstrukcje podziemne i zanurzone Poziom 1 kompetencji I. Podstawy elektryczności II. Podstawy korozji III. Podstawy ochrony Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

NIEROZWIĄZANE PROBLEMY OCHRONY KATODOWEJ UNSOLVED PROBLEMS OF CATHODIC PROTECTION. Streszczenie. Abstract

NIEROZWIĄZANE PROBLEMY OCHRONY KATODOWEJ UNSOLVED PROBLEMS OF CATHODIC PROTECTION. Streszczenie. Abstract NIEROZWIĄZANE PROBLEMY OCHRONY KATODOWEJ UNSOLVED PROBLEMS OF CATHODIC PROTECTION Wojciech Sokólski SPZP CORRPOL Gdańsk Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP Słowa kluczowe: ochrona

Bardziej szczegółowo

Elektrody symulujące jako narzędzie do badań skuteczności ochrony katodowej stalowych konstrukcji

Elektrody symulujące jako narzędzie do badań skuteczności ochrony katodowej stalowych konstrukcji NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 8 / 2016 DOI: 10.18668/NG.2016.08.08 Paweł Stochaj, Tomasz Minor Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Elektrody symulujące jako narzędzie do badań skuteczności ochrony

Bardziej szczegółowo

Rawa Mazowiecka Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Antykorozyjnych CORRSTOP Sp. z o.o.

Rawa Mazowiecka Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Antykorozyjnych CORRSTOP Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Antykorozyjnych CORRSTOP Sp. z o.o. WPROWADZENIE W 2014 firma CORRSTOP rozpoczęła prace na terenie Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej Głównie były to pomiary DCVG+CIPS

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE ASPEKTY OCENY SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ RUROCIĄGÓW

NIEKTÓRE ASPEKTY OCENY SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ RUROCIĄGÓW NIEKTÓRE ASPEKTY OCENY SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ RUROCIĄGÓW Wojciech SOKÓLSKI Politechnika Gdańska, Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, e-mail:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KATODOWA PODZIEMNYCH RUROCIĄGÓW POKRYTYCH POWŁOKAMI IZOLACYJNYMI O WYSOKIM POZIOMIE SZCZELNOŚCI PARAMETRY ELEKTRYCZNE I ASPEKTY EKONOMICZNE

OCHRONA KATODOWA PODZIEMNYCH RUROCIĄGÓW POKRYTYCH POWŁOKAMI IZOLACYJNYMI O WYSOKIM POZIOMIE SZCZELNOŚCI PARAMETRY ELEKTRYCZNE I ASPEKTY EKONOMICZNE XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland OCHRONA KATODOWA PODZIEMNYCH

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Laboratorium Elektryczne Montaż Maszyn i Urządzeń Elektrycznych Instrukcja Laboratoryjna: Badanie ogniwa galwanicznego. Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY BYDGOSZCZY YDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆICZENIE: E3 BADANIE ŁAŚCIOŚCI

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169318 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 296640 (22) Data zgłoszenia: 16.11.1992 (51) IntCl6: H02M 7/155 C23F

Bardziej szczegółowo

Rola Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed KorozjąSEP w rozwoju technologii ochrony katodowej w Polsce. Wojciech Sokólski SPZP CORRPOL

Rola Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed KorozjąSEP w rozwoju technologii ochrony katodowej w Polsce. Wojciech Sokólski SPZP CORRPOL Rola Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed KorozjąSEP w rozwoju technologii ochrony katodowej w Polsce Wojciech Sokólski SPZP CORRPOL Początki rozwoju technologii ochrony przed korozją rurociągów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, wykresy E-pH. Wprowadzenie Główną przyczyną zniszczeń materiałów metalicznych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ ZAKOPANYCH ZBIORNIKÓW STALOWYCH EFFECTIVENESS EVALUATION OF BURIED TANKS CATHODIC PROTECTION

OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ ZAKOPANYCH ZBIORNIKÓW STALOWYCH EFFECTIVENESS EVALUATION OF BURIED TANKS CATHODIC PROTECTION VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE DO OCENY STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI METALOWYCH ZAKOPANYCH W GRUNCIE

ZINTEGROWANY SYSTEM OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE DO OCENY STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI METALOWYCH ZAKOPANYCH W GRUNCIE XIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 9-11. 06. 2014 Ostróda, Poland ZINTEGROWANY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

NORMALIZACJA TECHNOLOGII OCHRONY KATODOWEJ CZAS NA NOWELIZACJĘ STANDARDISATION OF CATHODIC PROTECTION TECHNOLOGY TIME FOR A REVISION

NORMALIZACJA TECHNOLOGII OCHRONY KATODOWEJ CZAS NA NOWELIZACJĘ STANDARDISATION OF CATHODIC PROTECTION TECHNOLOGY TIME FOR A REVISION XI Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XI National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 08-10. 06. 2010 Jurata, Poland NORMALIZACJA TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Pomiar rezystancji metodą techniczną Pomiar rezystancji metodą techniczną Cel ćwiczenia. Poznanie metod pomiarów rezystancji liniowych, optymalizowania warunków pomiaru oraz zasad obliczania błędów pomiarowych. Zagadnienia teoretyczne. Definicja

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody

Bardziej szczegółowo

NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH

NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH REFERATY /NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA R-48 NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA Mariusz JAŚNIOK mariusz.jasniok@polsl.pl Tomasz JAŚNIOK tomasz.jasniok@polsl.pl Adam ZYBURA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY KORELACYJNEJ DO BADANIA PRĄDÓW BŁĄDZĄCYCH W ODLEGŁYCH MIEJSCACH RUROCIĄGU

WYKORZYSTANIE METODY KORELACYJNEJ DO BADANIA PRĄDÓW BŁĄDZĄCYCH W ODLEGŁYCH MIEJSCACH RUROCIĄGU VII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 18-20. 09. 2002 Jurata, Poland WYKORZYSTANIE METODY KORELACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki 1 Katedra Energetyki Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Temat ćwiczenia: POMIARY PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO (obwód 3 oczkowy) 2 1. POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed

Bardziej szczegółowo

NAFTA-GAZ grudzień 2009 ROK LXV

NAFTA-GAZ grudzień 2009 ROK LXV NAFTA-GAZ grudzień 2009 ROK LXV Paweł Stochaj Instytut Nafty i Gazu, Kraków Badanie skuteczności ochrony katodowej trzyelektrodową metodą pomiarowo-obliczeniową W artykule omówiono zagadnienia skuteczności

Bardziej szczegółowo

E1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA

E1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA E1. OBWODY PRĄDU STŁEGO WYZNCZNIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁ tekst opracowała: Bożena Janowska-Dmoch Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych wywołany

Bardziej szczegółowo

ODWIERT GAZOWY SŁUŻĄCY DO PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA GAZU ZIEMNEGO OCHRONA KATODOWA ODWIERTU

ODWIERT GAZOWY SŁUŻĄCY DO PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA GAZU ZIEMNEGO OCHRONA KATODOWA ODWIERTU XIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 9-11. 06. 2014 Ostróda, Poland ODWIERT GAZOWY SŁUŻĄCY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW SZYBKOŚCI KOROZJI ZIEMNEJ STALI W POBLIŻU KONSTRUKCJI CHRONIONYCH KATODOWO

WYNIKI POMIARÓW SZYBKOŚCI KOROZJI ZIEMNEJ STALI W POBLIŻU KONSTRUKCJI CHRONIONYCH KATODOWO Doroczna IX konferencja naukowo-techniczna WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE Ostróda, 22-24 kwietnia 2015 r. 396. wydarzenie Europejskiej Federacji Korozyjnej WYNIKI POMIARÓW SZYBKOŚCI KOROZJI ZIEMNEJ

Bardziej szczegółowo

Degradacja korozyjna rurociągów. Paweł Domżalicki

Degradacja korozyjna rurociągów. Paweł Domżalicki Degradacja korozyjna rurociągów Paweł Domżalicki Degradacja korozyjna rurociągów Informacje ogólne Formy korozji Podstawowy mechanizm korozji Korozja zewnętrzna Korozja wewnętrzna Opis zjawiska Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 6 POMIARY REZYSTANCJI

ĆWICZENIE 6 POMIARY REZYSTANCJI ĆWICZENIE 6 POMIAY EZYSTANCJI Opracowała: E. Dziuban I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wdrożenie umiejętności poprawnego wyboru metody pomiaru w zależności od wartości mierzonej rezystancji oraz postulowanej

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora

ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018 Układy polaryzacji i stabilizacji punktu

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie ĆWICZENIE Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów C. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest praktyczno-analityczna ocena wartości

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Spis treści Informacje podstawowe...2 Pomiar napięcia...3 Pomiar prądu...5 Pomiar rezystancji...6 Pomiar pojemności...6 Wartość skuteczna i średnia...7

Bardziej szczegółowo

NORMALIZACJA W OCHRONIE KATODOWEJ ZOFIA UZIĘBŁO

NORMALIZACJA W OCHRONIE KATODOWEJ ZOFIA UZIĘBŁO NORMALIZACJA W OCHRONIE KATODOWEJ ZOFIA UZIĘBŁO POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) państwowa jednostka organizacyjna pełniąca rolę krajowej jednostki normalizacyjnej (państwowa

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD TERMINOLOGII W OCHRONIE KATODOWEJ NORMY I PRAKTYKA REVIEW OF TERMS APPLIED TO CATHODIC PROTECTION STANDARDS AND COMMON PRACTICE

PRZEGLĄD TERMINOLOGII W OCHRONIE KATODOWEJ NORMY I PRAKTYKA REVIEW OF TERMS APPLIED TO CATHODIC PROTECTION STANDARDS AND COMMON PRACTICE Doroczna IX konferencja naukowo-techniczna WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE Ostróda, 22-24 kwietnia 2015 r. 396. wydarzenie Europejskiej Federacji Korozyjnej PRZEGLĄD TERMINOLOGII W OCHRONIE KATODOWEJ

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE A ZDALNA OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ MONITORING AND REMOTE EVALUATION OF CATHODIC PROTECTION EFFECTIVENESS

MONITOROWANIE A ZDALNA OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ MONITORING AND REMOTE EVALUATION OF CATHODIC PROTECTION EFFECTIVENESS VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland MONITOROWANIE A ZDALNA

Bardziej szczegółowo

Prąd elektryczny w obwodzie rozgałęzionym dochodzenie. do praw Kirchhoffa.

Prąd elektryczny w obwodzie rozgałęzionym dochodzenie. do praw Kirchhoffa. 1 Prąd elektryczny w obwodzie rozgałęzionym dochodzenie do praw Kirchhoffa. Czas trwania zajęć: 1h Określenie wiedzy i umiejętności wymaganej u uczniów przed przystąpieniem do realizacji zajęć: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Pomiary uziemienia. Pomiar metodą techniczną. Pomiary uziemienia Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarow (http://www.sonel.

Pomiary uziemienia. Pomiar metodą techniczną. Pomiary uziemienia Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarow (http://www.sonel. Pomiary uziemienia Jakość uziemień w istotny sposób wpływa na bezpieczeństw zwłaszcza na skuteczność ochrony przed porażeniem prądem pełnią też inne funkcje związane z bezpieczeństwem, np. obiektach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM 2015-05-14 ATLAS SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Rębiechowo - Złota 9 80-297 Banino tel/fax: +48 58 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl OPIS I DANE

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrochemii

Podstawy elektrochemii Podstawy elektrochemii Elektrochemia bada procesy zachodzące na granicy elektrolit - elektroda Elektrony można wyciągnąć z elektrody bądź budując celkę elektrochemiczną, bądź dodając akceptor (np. kwas).

Bardziej szczegółowo

Schemat ogniwa:... Równanie reakcji:...

Schemat ogniwa:... Równanie reakcji:... Zadanie 1. Wykorzystując dane z szeregu elektrochemicznego metali napisz schemat ogniwa, w którym elektroda cynkowa pełni rolę anody. Zapisz równanie reakcji zachodzącej w półogniwie cynkowym. Schemat

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KATODOWA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW I NORM

OCHRONA KATODOWA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW I NORM Wojciech SOKÓLSKI /1 OCHRONA KATODOWA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW I NORM Streszczenie Omówiono podstawowe cechy systemów ochrony katodowej stosowane do podziemnych oraz podwodnych konstrukcji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE POMIARÓW DCVG I POMIARÓW OPORNOŚCI GRUNTU PRZY REMONTACH GAZOCIĄGÓW

ZASTOSOWANIE POMIARÓW DCVG I POMIARÓW OPORNOŚCI GRUNTU PRZY REMONTACH GAZOCIĄGÓW X Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ X National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 17-19. 09. 2008 Jurata, Poland ZASTOSOWANIE POMIARÓW DCVG

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie korozymetrii rezystancyjnej w odniesieniu do kryteriów ochrony katodowej gazociągów

Zastosowanie korozymetrii rezystancyjnej w odniesieniu do kryteriów ochrony katodowej gazociągów NAFTA-GAZ maj 2012 ROK LXVIII Paweł Stochaj Instytut Nafty i Gazu, Kraków Zastosowanie korozymetrii rezystancyjnej w odniesieniu do kryteriów ochrony katodowej gazociągów Wstęp Podstawowym celem ochrony

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZYKŁADY Z PRAKTYKI POMIAROWEJ OCHRONY KATODOWEJ SOME EXAMPLES FROM THE PRACTICE OF MEASURING THE CATHODIC PROTECTION

WYBRANE PRZYKŁADY Z PRAKTYKI POMIAROWEJ OCHRONY KATODOWEJ SOME EXAMPLES FROM THE PRACTICE OF MEASURING THE CATHODIC PROTECTION Doroczna IX konferencja naukowo-techniczna WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE Ostróda, 22-24 kwietnia 2015 r. 396. wydarzenie Europejskiej Federacji Korozyjnej WYBRANE PRZYKŁADY Z PRAKTYKI POMIAROWEJ

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ PRZEMIENNOPRĄDOWYCH NA WSCHODNIM ODCINKU GAZOCIĄGU TRANZYTOWEGO JAMAŁ EUROPA

ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ PRZEMIENNOPRĄDOWYCH NA WSCHODNIM ODCINKU GAZOCIĄGU TRANZYTOWEGO JAMAŁ EUROPA XIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 9-11. 06. 2014 Ostróda, Poland ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ

Bardziej szczegółowo

Pomiar indukcyjności.

Pomiar indukcyjności. Pomiar indukcyjności.. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru indukcyjności, ich wadami i zaletami, wynikającymi z nich błędami pomiarowymi, oraz umiejętnością ich właściwego

Bardziej szczegółowo

ASYMETRYCZNY ODGRANICZNIK PRĄDU STAŁEGO JAKO ŹRÓDŁO PRĄDU OCHRONY KATODOWEJ ASYMMETRICAL D.C. DECOUPLING DEVICE AS A SOURCE OF IMPRESSED CURRENT

ASYMETRYCZNY ODGRANICZNIK PRĄDU STAŁEGO JAKO ŹRÓDŁO PRĄDU OCHRONY KATODOWEJ ASYMMETRICAL D.C. DECOUPLING DEVICE AS A SOURCE OF IMPRESSED CURRENT VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL OTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland ASYMETRYCZNY ODGRANICZNIK

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat. PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: KOROZJA I OCHRONA PRZED KOROZJĄ ĆWICZENIA LABORATORYJNE Temat ćwiczenia: OGNIWA GALWANICZNE Cel

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 10. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji.

Ćwiczenie nr 10. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji. Ćwiczenie nr 10 Pomiar rezystancji metodą techniczną. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji. 2. Dane znamionowe Przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I) Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów typowego wzmacniacza operacyjnego. Ćwiczenie ma pokazać w jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych Studia... Kierunek... Grupa dziekańska... Zespół... Nazwisko i Imię 1.... 2.... 3.... 4.... Laboratorium...... Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Miernictwo - W10 - dr Adam Polak Notatki: Marcin Chwedziak. Miernictwo I. dr Adam Polak WYKŁAD 10

Miernictwo - W10 - dr Adam Polak Notatki: Marcin Chwedziak. Miernictwo I. dr Adam Polak WYKŁAD 10 Miernictwo I dr Adam Polak WYKŁAD 10 Pomiary wielkości elektrycznych stałych w czasie Pomiary prądu stałego: Technika pomiaru prądu: Zakresy od pa do setek A Czynniki wpływające na wynik pomiaru (jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 1 Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Prąd elektryczny definicja fizyczna Prąd elektryczny powstaje jako uporządkowany ruch

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

THE CASE OF ALTERNATING CURRENT IMPACT ON HIGH PRESSURE PIPELINES

THE CASE OF ALTERNATING CURRENT IMPACT ON HIGH PRESSURE PIPELINES XIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 9-11. 06. 2014 Ostróda, Poland PRZYPADEK GAZOCIĄGU

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym"

Ćwiczenie: Pomiary rezystancji przy prądzie stałym Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KATODOWA RUROCIĄGU Z OGRANICZENIEM JEGO NADMIERNIE UJEMNYCH POTENCJAŁÓW SPOWODOWANYCH ODDZIAŁYWANIEM PRĄDÓW BŁĄDZĄCYCH

OCHRONA KATODOWA RUROCIĄGU Z OGRANICZENIEM JEGO NADMIERNIE UJEMNYCH POTENCJAŁÓW SPOWODOWANYCH ODDZIAŁYWANIEM PRĄDÓW BŁĄDZĄCYCH IX Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ 9-th National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 7-9. 06. 2006 Zakopane, Poland OCHRONA KATODOWA RUROCIĄGU

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED KOROZJĄ PRZEMIENNOPRĄDOWĄ STUDIUM PRZYPADKU NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ TERENOWYCH

OCHRONA PRZED KOROZJĄ PRZEMIENNOPRĄDOWĄ STUDIUM PRZYPADKU NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ TERENOWYCH XIV Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XIV National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 15 17. 06. 2016 Zamek Gniew, Poland OCHRONA PRZED KOROZJĄ

Bardziej szczegółowo

Ochrona katodowa. Nowe uwarunkowania wynikające z norm europejskich

Ochrona katodowa. Nowe uwarunkowania wynikające z norm europejskich WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP CORRPOL, Gdańsk Ochrona katodowa. Nowe uwarunkowania wynikające z norm europejskich Technologia ochrany katodowej w Polsce, pomimo wielu lat izolacji od najnowszej techniki światowej,

Bardziej szczegółowo

Rezystancja przejścia, gęstość prądu ochrony, potencjał załączeniowy. Maciej Markiewicz PKEOpK Warszawa

Rezystancja przejścia, gęstość prądu ochrony, potencjał załączeniowy. Maciej Markiewicz PKEOpK Warszawa Rezystancja przejścia, gęstość prądu ochrony, potencjał załączeniowy Maciej Markiewicz PKEOpK Warszawa. 26.02.2016 Rezystancja przejścia konstrukcji Parametrem charakteryzującym szczelność powłoki izolacyjnej

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA OGRANICZANIA ODDZIAŁYWAŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII WN NA RUROCIĄGI STALOWE

SYMULACJA OGRANICZANIA ODDZIAŁYWAŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII WN NA RUROCIĄGI STALOWE XIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 9-11. 06. 2014 Ostróda, Poland SYMULACJA OGRANICZANIA

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Materiałowej

Katedra Inżynierii Materiałowej Katedra Inżynierii Materiałowej Instrukcja do ćwiczenia z Biomateriałów Polaryzacyjne badania korozyjne mgr inż. Magdalena Jażdżewska Gdańsk 2010 Korozyjne charakterystyki stałoprądowe (zależności potencjał

Bardziej szczegółowo

Prąd elektryczny 1/37

Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny Prądem elektrycznym w przewodniku metalowym nazywamy uporządkowany ruch elektronów swobodnych pod wpływem sił pola elektrycznego. Prąd elektryczny może również płynąć

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ELEKTROCHEMICZNA CEL, EFEKTY, SKUTKI ZANIEDBAŃ ELECTROCHEMICAL PROTECTION SCOPE, RESULTS, CONSEQUENCES OF NEGLIGENCE

OCHRONA ELEKTROCHEMICZNA CEL, EFEKTY, SKUTKI ZANIEDBAŃ ELECTROCHEMICAL PROTECTION SCOPE, RESULTS, CONSEQUENCES OF NEGLIGENCE WOJCIECH SOKÓLSKI 1 OCHRONA ELEKTROCHEMICZNA CEL, EFEKTY, SKUTKI ZANIEDBAŃ ELECTROCHEMICAL PROTECTION SCOPE, RESULTS, CONSEQUENCES OF NEGLIGENCE STRESZCZENIE Omówiono na przykładzie aglomeracji miejskich

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: Elektrochemiczny pomiar szybkości korozji metali. Wpływ inhibitorów korozji

Ćwiczenie 2: Elektrochemiczny pomiar szybkości korozji metali. Wpływ inhibitorów korozji Ćwiczenie 2: Elektrochemiczny pomiar szybkości korozji metali. Wpływ inhibitorów korozji Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, podstawy kinetyki procesów elektrodowych, równanie Tafela,

Bardziej szczegółowo

KALIBRATOR DO SYSTEMÓW MONITOROWANIA PRACY STARYCH STACJI OCHRONY KATODOWEJ A CALIBRATOR FOR MONITORING OPERATION OF OLD RECTIFIER SYSTEMS

KALIBRATOR DO SYSTEMÓW MONITOROWANIA PRACY STARYCH STACJI OCHRONY KATODOWEJ A CALIBRATOR FOR MONITORING OPERATION OF OLD RECTIFIER SYSTEMS X Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ X National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 17-19. 9. 28 Jurata, Poland KALIBRATOR DO SYSTEMÓW MONITOROWANIA

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173831 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 304562 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03.08.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: G01R 31/26 (54)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE EKSPLOATACJI ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów stalowych

WARUNKI TECHNICZNE EKSPLOATACJI ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów stalowych Załącznik do Zarządzenia nr 8/2015 Prezesa Zarządu z dnia 22 stycznia 2015 r. WARUNKI TECHNICZNE EKSPLOATACJI ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów stalowych Warszawa, styczeń 2015 r. PSG sp. z o.o. Wydanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 3 Oddziaływanie przyrządów na badany obiekt I Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1 Zdefiniować pojęcie: prąd elektryczny Podać odpowiednią zależność fizyczną

Bardziej szczegółowo

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym? Domowe urządzenia elektryczne są często łączone równolegle, dzięki temu każde tworzy osobny obwód z tym samym źródłem napięcia. Na podstawie poszczególnych rezystancji, można przewidzieć całkowite natężenie

Bardziej szczegółowo

Budowa. Metoda wytwarzania

Budowa. Metoda wytwarzania Budowa Tranzystor JFET (zwany też PNFET) zbudowany jest z płytki z jednego typu półprzewodnika (p lub n), która stanowi tzw. kanał. Na jego końcach znajdują się styki źródła (ang. source - S) i drenu (ang.

Bardziej szczegółowo

Rezystancja przejścia, gęstość prądu ochrony i potencjał załączeniowy wzajemne relacje

Rezystancja przejścia, gęstość prądu ochrony i potencjał załączeniowy wzajemne relacje Rezystancja przejścia, gęstość prądu ochrony i potencjał załączeniowy wzajemne relacje Rezystancja przejścia konstrukcji Maciej Markiewicz Parametrem charakteryzującym szczelność powłoki izolacyjnej jest

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009 Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których

Bardziej szczegółowo

R 1. Układy regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego.

R 1. Układy regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego. kłady regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego.. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami regulacji napięcia stałego, stosowanymi w tym celu układami elektrycznymi, oraz metodami

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KATODOWA A ŻYWOTNOŚĆ STALOWYCH ZBIORNIKÓW NA PALIWA

OCHRONA KATODOWA A ŻYWOTNOŚĆ STALOWYCH ZBIORNIKÓW NA PALIWA WOJCIECH SOKÓLSKI 1 OCHRONA KATODOWA A ŻYWOTNOŚĆ STALOWYCH ZBIORNIKÓW NA PALIWA 1. Wprowadzenie Korozja stali węglowej w środowiskach naturalnych jest zjawiskiem dobrze poznanym. Przyczyny oraz mechanizm

Bardziej szczegółowo

Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego z jednym źródłem. Pomiar mocy w obwodach prądu stałego

Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego z jednym źródłem. Pomiar mocy w obwodach prądu stałego Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego z jednym źródłem. Pomiar mocy w obwodach prądu stałego I. Prawa Kirchoffa Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rozpływami prądów w obwodach rozgałęzionych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV Dr hab. inż. Andrzej SOWA Mgr inż. Jarosław WIATER Politechnika Białostocka KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV W stacji elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Obwody prądu stałego. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12)Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Obwody prądu stałego. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12)Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Obwody prądu stałego Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12)Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podstawowe prawa elektrotechniki w zastosowaniu do obwodów elektrycznych: Obwód elektryczny

Bardziej szczegółowo

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Metody mostkowe Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Rodzaje przewodników Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności cewek, pojemności i stratności kondensatorów stosuje się

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY Ćwiczenie 5 Temat: Pomiar napięcia i prądu stałego. Cel ćwiczenia Poznanie zasady pomiaru napięcia stałego. Zapoznanie się z działaniem modułu KL-22001. Obsługa przyrządów pomiarowych. Przestrzeganie przepisów

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą busoli stycznych

Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą busoli stycznych Ćwiczenie E12 Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą busoli stycznych E12.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości składowej poziomej natężenia pola

Bardziej szczegółowo

Ćw. 8 Weryfikacja praw Kirchhoffa

Ćw. 8 Weryfikacja praw Kirchhoffa Ćw. 8 Weryfikacja praw Kirchhoffa. Cel ćwiczenia Wyznaczenie całkowitej rezystancji rezystorów połączonych równolegle oraz szeregowo, poprzez pomiar prądu i napięcia. Weryfikacja praw Kirchhoffa. 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Temat: Oznaczenia mierników, sposób podłączania i obliczanie błędów Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 3 Temat: Oznaczenia mierników, sposób podłączania i obliczanie błędów Cel ćwiczenia Ćwiczenie 3 Temat: Oznaczenia mierników, sposób podłączania i obliczanie błędów Cel ćwiczenia Zaznajomienie się z oznaczeniami umieszczonymi na przyrządach i obliczaniem błędów pomiarowych. Obsługa przyrządów

Bardziej szczegółowo

Niekonwencjonalne sposoby zabezpieczenia i regeneracji zagrożonych korozją konstrukcji z betonu

Niekonwencjonalne sposoby zabezpieczenia i regeneracji zagrożonych korozją konstrukcji z betonu Politechnika Śląska Katedra Konstrukcji Budowlanych Niekonwencjonalne sposoby zabezpieczenia i regeneracji zagrożonych korozją konstrukcji z betonu Dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. Pol. Śl. Zakres prezentacji

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Mierzymy opór elektryczny rezystora i żaróweczki. czy prawo Ohma jest zawsze spełnione?

Mierzymy opór elektryczny rezystora i żaróweczki. czy prawo Ohma jest zawsze spełnione? 1 Mierzymy opór elektryczny rezystora i żaróweczki czy prawo Ohma jest zawsze spełnione? Czas trwania zajęć: 1h Określenie wiedzy i umiejętności wymaganej u uczniów przed przystąpieniem do realizacji zajęć:

Bardziej szczegółowo

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

XXIX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXIX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXIX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne ZADANIE D1 Nazwa zadania: Wyznaczenie napięcia. Mając do dyspozycji: trójnóżkowy element półprzewodnikowy, dwie baterie 4,5 V z opornikami zabezpieczającymi

Bardziej szczegółowo

Zdalny monitoring ochrony katodowej gazociągów przesyłowych w GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku

Zdalny monitoring ochrony katodowej gazociągów przesyłowych w GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku MAREK FIEDOROWICZ MICHAŁ JAGIEŁŁO GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Gdańsku Zdalny monitoring ochrony katodowej gazociągów przesyłowych w GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku Stosowanie umożliwia zmniejszenie kosztów

Bardziej szczegółowo

KOROZYMETRIA JAKO WIARYGODNA TECHNIKA POMIARU SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ

KOROZYMETRIA JAKO WIARYGODNA TECHNIKA POMIARU SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland KOROZYMETRIA JAKO WIARYGODNA

Bardziej szczegółowo