Analiza wpływu niektórych warunków socjalnych pacjenta na obraz kliniczny bruksizmu*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wpływu niektórych warunków socjalnych pacjenta na obraz kliniczny bruksizmu*"

Transkrypt

1 PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 3, Analiza wpływu niektórych warunków socjalnych pacjenta na obraz kliniczny bruksizmu* The effect of some social conditions of patients on the clinical picture of bruxism Joanna Hebel-Różańska, Maria Prośba-Mackiewicz Z Zakładu Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: dr hab. M. Prośba-Mackiewicz, prof. nadzw. HASŁA INDEKSOWE: bruksizm, czynniki socjalne KEY WORDS: bruxism, social factors Streszczenie Cel pracy. Analiza wpływu czynników etiopatogennych o charakterze socjalnym takich jak: zdolności i możliwości relaksu oraz wypoczynku na obraz kliniczny bruksizmu. Materiał i metody. Badaniem objęto 220 pacjentów w wieku od 13 do 88 lat, którzy zgłosili się do leczenia z objawami dysfunkcji układu stomatognatycznego (us). Badania prowadzone były w oparciu o specjalistyczną kartę badania czynnościowego. Karta ta zawierała charakterystykę czynników etiopatogennych wraz z badaniem podmiotowym oraz dane z badania przedmiotowego zewnątrz- i wewnątrzustnego. Wynik przeprowadzonych badań poddano analizie statystycznej. Wyniki. Objawy bruksizmu stwierdzono u 173 (76,63%) pacjentów. Były to głównie przypadki bruksizmu przypuszczalnego (B-1) 59 (34,1%), czynnego (B-2) 51 (29,48%) i czynnego utrwalonego z patologicznym starciem zębów (B-3) 57 (32,95%). Zdolnością relaksowania charakteryzowało się 79,19% pacjentów, a 81,5% cechowało się umiejętnością organizacji wypoczynku. Zależność pomiędzy wskaźnikiem nasilenia bruksizmu a zdolnością relaksu i umiejętnością organizacji wypoczynku była statystycznie istotna. Wnioski. Czynniki stresogenne wynikające z warunków socjalnych wpływają na stopień nasilenia parafunkcji us. Eliminacja czynników etiopatogennych o charakterze socjalnym stanowić powinna element profilaktyki lub/i wczesnego postępowania rehabilitacyj- Summary Aim of the study. To analyse the effect of etiopathogenic factors of social nature, such as abilities or possibilities of rest and relaxation, on the clinical picture of bruxism. Material and methods. The study included 220 patients (aged from 13 to 88 years) referred to the Department for treatment of the stomatognathic system dysfunction symptoms. The investigations were carried out on the basis of a specialist chart of function tests that contains characteristics of social conditions and the data obtained from subjective and objective examinations, extra and intraoral. The results were analysed statistically. Results. The symptoms of bruxism were found in 173 (76.63%) patients, including mainly presumable bruxism 59 (34.1%) patients (B-1); active 51(29.48%) patients (B-2); and bruxism active substained with pathological abrasion of teeth 57 (32.95%) patients (B-3). The ability to relax was revealed in 79.19% and the ability to organize rest in 81.5% of the patients. The correlation between the bruxism intensification index in the patients and their ability to relax and organize rest was found to be statistically significant. Conclusion. Stressogenic factors related with social conditions affect the degree of intensification of the stomatognathic system parafunctions. The elimination of etiopathogenic factors of social nature should be an integral element of prophylaxis and/or early rehabilitation and therapeutic management. *Artykuł niniejszy stanowi fragment pracy przedstawionej na XI Kongresie PTS, Wrocław, czerwca 2009 r. 170

2 Bruksizm Wstęp Dotychczasowe badania (1, 2, 3, 4, 5, 6) wskazują, że etiopatogeneza dysfunkcji układu stomatognatycznego (us) ma charakter złożony. Pomimo, że czynniki etiopatogenne charakteryzują się wzajemną zależnością i współwystępowaniem, to dla celów diagnostycznych podzielone zostały na ogólne i miejscowe. Według Godlewskiego i wsp. (7) oraz Wierzbickiej-Ferszt i wsp. (8) najczęściej występującym czynnikiem ogólnym jest stres. Kleinrok i wsp. podają, że w sytuacjach stresowych dochodzi do zwiększonego napięcia nerwowo-mięśniowego, co inspiruje i stymuluje stany parafunkcjne. Pośród licznych parafunkcji najbardziej destrukcyjny charakter mają parafunkcje zwarciowe, a wśród nich bruksizm (4). Z badań fizjologicznych Treacy (9) wynika, że u pacjentów z bruksizmem stwierdza się wzrost poziomu katecholamin analogicznie jak podczas stresu i zwiększonej aktywność układu nerwowego. Według Panek (10) parafunkcjonlane ruchy zgrzytania zębami przebiegają po łukach odruchowych podświadomie bez udziału kory mózgowej i są wynikiem uwalniania się organizmu od tensji psychicznej. W celu obiektywizacji oceny obrazu klinicznego dla parafunkcji autorka opracowała czterostopniowy wskaźnik nasilenia bruksizmu (10). W badaniach czynników etiopatogennych dysfunkcji us prowadzonych na populacji współczesnego społeczeństwa, niewiele uwagi poświęca się bezpośredniemu lub/i pośredniemu wpływowi warunków socjalnych na sytuacje stresowe. Parametrami charakterystycznymi dla warunków socjalnych są m. in. miejsce zamieszkania, możliwości, zdolności i warunki relaksu lub/i wypoczynku. Cel pracy Celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy czynniki etiologiczne o charakterze socjalnym takie jak: miejsce zamieszkania, zdolności lub możliwości relaksu i wypoczynku mają wpływ na obraz kliniczny bruksizmu. Materiał i metody badań Badaniem objęto 220 pacjentów (176 kobiet i 44 mężczyzn) pochodzących z aglomeracji trójmiejskiej i okolic. Chorzy zgłaszali się do leczenia zaburzeń czynnościowych narządu żucia w okresie od X.2006 r. do VI.2007 r. Wiek badanych wahał się od 13 do 88 lat (ryc.1). Ryc. 1. Rozkład pacjentów z podziałem na płeć. Badania prowadzone były w oparciu o specjalistyczną kartę badania czynnościowego narządu żucia. Karta zawierała dwie grupy tematyczne. Pierwsza grupa obejmowała charakterystykę czynników etiopatogennych wraz z badaniem podmiotowym. W drugiej zawarte zostały dane z badania przedmiotowego zewnątrz i wewnątrzustnego. Charakterystyka czynników etiopatogennych wraz z badaniem podmiotowym zawierała ocenę warunków socjalnych w tym miejsca zamieszkania, zdolności i możliwości relaksu. Zdolność relaksu oceniano na podstawie odpowiedzi pacjenta na pytanie czy w życiu codziennym, w podstawowym rytmie organizacji pracy uwzględnia relaks. Przez zdolność relaksu rozumiemy możliwość uzyskania przerwy w toku zajęć codziennych oraz nie przenoszenie systemu myślenia z pracy na tzw. czas wolny. Przez umiejętność organizacji i możliwości wypoczynku rozumiana jest możliwość zmiany miejsca, otoczenia czy środowiska w czasie wolnym określonym przez badanego. Dane z obrazu klinicznego uzyskane w badaniu przedmiotowym zewnątrzustnym dotyczyły klinicznego stanu mięśni żucia, umiejscowienia objawów bólowych, ruchów żuchwy oraz analizy objawów akustycznych w stawach skroniowo-żuchwowych (ssż). W badaniu wewnątrzustnym zawarta była oceny uzębienia z uwzględnieniem stopnia starcia zębów wg Brocka, obraz kliniczny błony śluzowej ze szczególną analizą objawów występujących na błonie śluzowej oraz stan języka. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 3 171

3 J. Hebel-Różańska, M. Prośba-Mackiewicz Na podstawie badania podmiotowego, przedmiotowego i oceny starcia zębów określono stopień nasilenia bruksizmu w skali czterostopniowej posługując się wskaźnikiem opracowanym wg Panek (10). Wskaźnik ten w sposób liczbowy ujmuje objawy bruksizmu w czasie badania klinicznego narządu żucia. Przyjęto następującą interpretację sumy wartości liczbowych wskaźnika. 0-1 punkt brak bruksizmu. B punktów bruksizm przypuszczalny B punktów bruksizm czynny bez większych uszkodzeń twardych tkanek zębów B-3 większa niż 10, 20 lub 30 bruksizm czynny utrwalony z patologicznym starciem zębów B-4 10, 20 lub 30 bruksizm przebyty Wyniki uzyskane w badaniu klinicznym poddano analizie statystycznej. Badania statystyczne wykonano za pomocą pakietu statystycznego StatSoft, Inc. (2007) STATISTICA (data analysis software system) version 8.0 oraz arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Wykorzystano: test Chi-kwadrat (Pearson), poziom statystycznej istotności różnic przyjęto p<0,05. Wyniki badań Pośród 220 badanych objawy bruksizmu stwierdzono u 173 (76,63%) chorych. W tej grupie było 59 (34,1%) osób z bruksizmem przypuszczalnym, u 57 (32,95%) stwierdzono bruksizm czynny z patologicznym starciem zębów, u 51 (29,48%) obraz kliniczny odpowiadał bruksizmowi czynnemu bez utraty tkanek twardych zęba a 6 (3,47%) pacjentów cechowało się bruksizmem przebytym. Dane te przedstawiono na rycinie 2 a i b. Spośród 173 (100%) chorych z bruksizmem były 137 (79,19%) osoby cechujące się zdolnością relaksu i 36 (20,81%) pacjentów bez zdolności relaksu. Na 137 (79,19%) badanych posiadających zdolność relaksu było 55 (40,15%) osób, których obraz kliniczny odpowiadał bruksizmowi przypuszczalnemu B-1, a 39 (28,47%) osób należało do grup z bruksizmem czynnym utrwalonym B-3. Ponadto 38 (27,74%) osób charakteryzowało się bruksizmem czynnym bez większych uszkodzeń twardych tkanek zębów B-2 a 5 (3,65%) miało bruksizm przebyty B-4. Wśród 36 (20,81%) pacjentów, których nie cechowała umiejętność relaksu, 18 (50,0%) miało bruksizm czynny utrwalony B-3, 13 (36,11%) należało do grupy z bruksizmem czynnym B-2, 4 (11,11%) wykazywało cechy bruksizmu przypuszczalnego B-1. Bruksizm przebyty B-4 miała 1 (2,78%) osoba. Zależność pomiędzy wskaźnikiem natężenia bruksizmu wg Panek a zdolnością relaksu była statystycznie istotna(p=0,00404) i przedstawiona została na ryc. 3 a i b. Zdolność organizacji i możliwości wypoczynku określono także u 173 (100%) pacjentów z bruksizmem. W tej grupie było 141 (81,5%) osób, które taką zdolność posiadały i 32 (18,5%) nie mających zdolności organizacji wypoczynku. U 141 (81,5%) osób posiadających zdolność organizacji wypoczynku 56 (39,72%) charakteryzowało się bruksizmem przypuszczalnym B-1, 42 (29,79%) miały obraz bruksizmu czynnego utrwalonego B-3, 38 (26,95%) było w grupie z bruksizmem czynnym B-2 a 5 (3,55%) miało bruksizm przebyty B-4. Pośród 32 (18,5%) chorych, którzy podawa- Ryc. 2. Rozkład liczbowy i procentowy pacjentów zamieszkujących aglomerację Trójmiejską w grupach wskaźnika nasilenia bruksizmu według Panek (B1-B4): a tabela danych, b wykres danych. 172 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 3

4 Bruksizm Ryc. 3. Zależność pomiędzy zdolnością relaksowania się pacjentów a stopniem nasilenia bruksizmu według Panek (B1-B4): a tabela danych, b rozkład procentowy. li, że nie mają zdolności organizacji wypoczynku, 15 (46,88%) cechowało się bruksizmem czynnym utrwalonym B-3, 13 (40,63%) obraz kliniczny odpowiadał bruksizmowi czynnemu B-2, 3 (9,37%) osoby były w grupie z bruksizmem przypuszczalnym B-1. Z bruksizmem przebytym B-4 była 1 (3,13%) osoba. Zależność wskaźnika wg Panek a zdolnością organizacji wypoczynku była także istotna statystycznie (p=0,00474) i przedstawiona na rycinie 4 a i b. Dyskusja Zmieniające się coraz szybciej warunki życia, industrializacja i rozwój cywilizacyjny współczesnego społeczeństwa przyczyniają się do wzrostu ilościowego i natężenia czynników stresogennych. Procesy te mają miejsce zarówno w środowisku życia, jak też w możliwościach, umiejętnościach i sposobach wypoczynku. Dotychczasowe wyniki badań na temat etiologii zaburzeń czynnościowych us, które podkreślają udział czynników stresogennych (11, 12, 13, 14) nie uwzględniają jednak korelacji zachodzących pomiędzy impulsem lub procesem patogennym a obrazem klinicznym dysfunkcji lub parafunkcji us. Podjęte w niniejszej pracy badania dotyczą stymulacji stresogennych wynikających z czynników socjalnych i ich korelacji do obrazu klinicznego natężenia bruksizmu. Problem jest tym bardziej istotny, że parafunkcji tej przypisuje się obecnie bardzo destrukcyjny charakter (4). Dla zobrazowania obrazu klinicznego us i rozpoznania zastosowano klasyfikację natężenia bruksizmu wg Panek (10). System diagnozy opracowany przez Panek jest prosty, łatwy w klinicznym zastosowaniu i dobrze charakteryzuje stan kliniczny. Wyniki badań prowadzonych na grupie pacjentów z Trójmiasta i okolic wykazały, że 34,1% cechuje wskaźnik parafunkcji odpowiadający klinicznej postaci bruksizmu przypuszczalnego B1. Stan taki tłumaczyć można permanentnie działającym czynnikiem stresogennym. Postać kliniczna bruksizmu czynnego B2 i B3 odpowiada 29,48% Ryc. 4. Zależność pomiędzy zdolnością organizacji wypoczynku a stopniem nasilenia bruksizmu według Panek (B1-B4): a tabela danych, b rozkład procentowy. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 3 173

5 J. Hebel-Różańska, M. Prośba-Mackiewicz modyfikacji schematu cyklu etiopatogennego dysfunkcji us przez wskazanie bezpośredniego wpływu czynników socjalnych na napięcie nerwowo-mięśniowe, stany parafunkcyjne i mioartropatie skroniowo-żuchwowe (ryc. 5). Wnioski Ryc. 5. Modyfikacja schematu czynników etiopatogennych zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego według Prośba-Mackiewicz i wsp. (19). i 32,95% badanych, co może wskazywać na stałe działanie destrukcyjne czynnika etiopatogennego. Uzyskane wyniki badań pochodziły z obszaru województwa pomorskiego głównie z Trójmiasta i okolic. Dane te nie mogą charakteryzować całej populacji naszego społeczeństwa. Według diagnozy społecznej 2007 (15) prowadzonej przez Radę Monitoringu Społecznego pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego populacja społeczeństwa regionu Gdyni i Gdańska cechuje się wysoką jakością życia a równocześnie wysoką wartością stresu życiowego. Częstsze występowanie dysfunkcji us u pacjentów mieszkających w dużych metropoliach stwierdzili także Glass i wsp. (16). Chorzy z objawami bruksizmu badani przez Duckro i wsp (17) i Ciancaglini i wsp (18) również mieszkali w dużych miastach. W przedstawionej pracy podjęto także analizę takich czynników jak zdolności oraz możliwości i umiejętności relaksu i wypoczynku. Warunki te, które stanowić mogą rekompensatę dla czynnika stresogennego nie były, także dotychczas, przedmiotem badań. Nasze badania wykazały, że zdolnościami do relaksu i organizacji wypoczynku cechowali się pacjenci z obrazem klinicznym bruksizmu przypuszczalnego lub/ i utrwalonego B-1 i B-4. Natomiast pacjentów bez takich cech charakteryzował obraz kliniczny z czynnym i przebytym bruksizmem grupy B-2 i B-3. Wyniki niniejszej pracy upoważniają autorów do Czynniki stresogenne wynikające z warunków socjalnych wpływają na stopień nasilenia parafunkcji us. Eliminacja czynników etiopatogennych o charakterze socjalnym stanowić powinna element profilaktyki lub/i wczesnego postępowania rehabilitacyjno-leczniczego. Piśmiennictwo 1. Epker J., Gatchel R. J., Ellis E.: A model for predicting chronic tmd: practical application in clinical settings. Jada., 1999, 130, Fahlen G., Knutsson A. R. P. T. Akerstedt., Nordin M., Westerholm L. A. P.: Effort reward imbalance, sleep disturbances and fatigue. Int. Arch. Occup. Environ. Health., 2006, 79, Gameiro G. H., Da Silva Andrade A., Nouer D. F., De Arruda Veiga M. C. F.: How may stressful experiences contribute to the development of temporomandibular disorders?. Clin. Oral. Invest., 2006, 10, Kleinrok M.: Objawy kliniczne towarzyszące przemieszczeniom krążków stawowych stawów skroniowo-żuchwowych i głów żuchwy. Mag. Stomat., 2004, 10, Marcusson A., List T., Paulin G., Dworkin S.: Temporomandibular disorders in adults with repaired cleft lip and palate: a comparison with controls. Eur. J. Orthod., 2001, 23, Wierzbicka Ferszt A., Split W.: Wpływ parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych na narząd żucia. Czas. Stomat., 2002, LV, 9, Godlewski C., Pietruka M.: Rola czynników psychologicznych w powstawaniu bruksizmu. Protet. Stomatol., 2004, LIV, 6, Wierzbicka-Ferszt A., Split W.: Występowanie parafunkcji u młodzieży szkolnej. Mag. Stomatol., 2002, 2, Treacy K.: Awareness relaxation training and trans- 174 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 3

6 Bruksizm cutaneous electrical neural stimulation in the treatment of bruxism. J. Oral Rehabil., 1999, 26; Panek H.: Nasilenie bruksizmu według własnego wskaźnika u pacjentów z pełnym uzębieniem naturalnym. Protet. Stomatol., LII, 1, Ahlberg J, Rantala M, Savolainen A, Suvinen T, Nissinen M, Sarna S, Lindholm H, Könönen M.: Reported bruxism and stress experience. Community Dent Oral Epidemiol., 2002; 30, Manfredini D., Bandettini di Poggio A., Cantini E., Dell`Osso L.: Mood and anxiety psychopatology and temporomandibular disorder: a spectrum approach. J. Oral Rehabil., 2004, 31, Ohayon M., Kasey K., Guilleminault Ch.: Risk factors for sleep bruxism in the general population. Chest. 2001, 1, 119, Vazquez-DelgadoE., Schmidt J. E., Carlson C. R., DeLeeuw R., Okeson J. P.: Psychological and sleep quality differences between chronic daily headache and temporomandibular disorders patients. Cephalalgia, 2004, 24, Glass E. G., McGlynn F. D., Glaros A. G., Melton K., Romans K.: Prevalence of temporomandibular disorder symptoms in a major metropolitan area. Cranio. 1993, 3, 11, Duckro P. N., Tait R. C., Margolis R. B., Deshields T. L.: Prevalence of temporomandibular symptoms in a large United States metropolitan area. Cranio. 1990, 2, 8, Ciancaglini R., Gherlone E. F., Radaelli G.: The relationship of bruxism with craniofacial pain and symptoms from the masticatory system in the adult population. J. Oral Rehabil., 2001, 28, Prośba-Mackiewicz M., Mackiewicz B.: Rola języka w etiopatogenezie mioartopatii skroniowo-żuchwowych. Protet. Stomatol., 1979, 29, 1, Zaakceptowano do druku: 18.III.2010 r. Adres autorki: Gdańsk, ul. Tuwima PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 3 175

Analiza wpływu czynników etiopatogennych o charakterze socjalnym na stopień nasilenia dysfunkcji układu stomatognatycznego

Analiza wpływu czynników etiopatogennych o charakterze socjalnym na stopień nasilenia dysfunkcji układu stomatognatycznego www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 22, LXII, 4, 237-243 Analiza wpływu czynników etiopatogennych o charakterze socjalnym na stopień nasilenia dysfunkcji układu stomatognatycznego Effects of social

Bardziej szczegółowo

Analiza ruchu wysuwania żuchwy u chorych ze złożonymi przemieszczeniami krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego*

Analiza ruchu wysuwania żuchwy u chorych ze złożonymi przemieszczeniami krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego* PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 5, 325-330 Analiza ruchu wysuwania żuchwy u chorych ze złożonymi przemieszczeniami krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego* Analysis of protrusive mandibular movement

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Postępowanie wstępne w leczeniu pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego

Postępowanie wstępne w leczeniu pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego Ann. Acad. Med. Gedan., 2007, 37, 95 101 Maria Prośba-Mackiewicz, Joanna Hebel-Różańska Postępowanie wstępne w leczeniu pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego Initial management

Bardziej szczegółowo

Typ osobowości a występowanie objawów DNŻ*

Typ osobowości a występowanie objawów DNŻ* PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 3, 204-210 a występowanie objawów DNŻ* Relationship between personality type and TMD Anna Sójka, Olgierd Schneider, Wiesław Hędzelek Z Katedry Protetyki Stomatologicznej i

Bardziej szczegółowo

Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 71 77

Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 71 77 Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 71 77 Maria Prośba-Mackiewicz 1, Jurand Mackiewicz 2, Marek Grzybiak 3, Anna Wytrykowska 1, Joanna Hebel 1 Anatomiczne uwarunkowania procedur leczniczych stosowanych we

Bardziej szczegółowo

Ocena występowania objawów dysfunkcji narządu żucia w grupie studentów lat

Ocena występowania objawów dysfunkcji narządu żucia w grupie studentów lat PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 259-266 Ocena występowania objawów dysfunkcji narządu żucia w grupie studentów 20-25 lat Assesment of the occurence of TMD symptoms in the group of 20-25 year-old students

Bardziej szczegółowo

Analiza dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z klinicznie rozpoznaną migreną

Analiza dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z klinicznie rozpoznaną migreną PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 1, 17-21 Analiza dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z klinicznie rozpoznaną migreną Evaluation of temporomandibular joint dysfunction in patients with clinically

Bardziej szczegółowo

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU Dla stomatologów, foniatrów, laryngologów, okulistów i fizjoterapeutów WERSJA 2014.2 20 godzin akademickich zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Ocena nasilenia objawów dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z brakami uzębienia

Ocena nasilenia objawów dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z brakami uzębienia PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 267-273 Ocena nasilenia objawów dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z brakami uzębienia Prevalence of temporomandibular disorders and masticatory system

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School

Bardziej szczegółowo

Ocena leczenia z zastosowaniem indywidualnej relaksacyjnej szyny zgryzowej u osób z objawami bólu mięśniowo-powięziowego

Ocena leczenia z zastosowaniem indywidualnej relaksacyjnej szyny zgryzowej u osób z objawami bólu mięśniowo-powięziowego PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 6, 406-416 www.prot.stomat.net Ocena leczenia z zastosowaniem indywidualnej relaksacyjnej szyny zgryzowej u osób z objawami bólu mięśniowo-powięziowego Assessment of individual

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Więckiewicz, Artur Predel, Mirosława Wawrzyńczak-Głuszko

Włodzimierz Więckiewicz, Artur Predel, Mirosława Wawrzyńczak-Głuszko PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 5, 321-326 Nieprawidłowe zastosowanie elastycznych szyn zgryzowych TMD i TMJ w początkowej terapii dysfunkcji narządu żucia powodem długotrwałego leczenia przyczynowego opis

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 3 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

Bruksizm. & inne parafunkcje stawu skroniowo-żuchwowego

Bruksizm. & inne parafunkcje stawu skroniowo-żuchwowego Bruksizm (zgrzytanie zębami) & inne parafunkcje stawu skroniowo-żuchwowego Henryk Dyczek 2008 Bruksizm - Definicja Bruksizm (ang. bruxism, z gr. βρυγμός = zgrzytać zębami) - termin medyczny określający

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 20, 4, str. 34, ISSN 2083-8697 - - - - - REHABILITACJA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO, FINANSOWANA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W LATACH 2009 200 REHABILITATION OF THE HIP AND KNEE JOINTS

Bardziej szczegółowo

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11 Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku The dental status of permanent first molars in students of Dental

Bardziej szczegółowo

Zależność pomiędzy występowaniem schorzeń w obrębie układu ruchowego narządu żucia a zaburzeniami w części szyjnej kręgosłupa

Zależność pomiędzy występowaniem schorzeń w obrębie układu ruchowego narządu żucia a zaburzeniami w części szyjnej kręgosłupa PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 6, 466-475 Zależność pomiędzy występowaniem schorzeń w obrębie układu ruchowego narządu żucia a zaburzeniami w części szyjnej kręgosłupa Relationship between temporomandibular

Bardziej szczegółowo

Zaburzenie narządu żucia u dzieci i młodzieży na podstawie piśmiennictwa

Zaburzenie narządu żucia u dzieci i młodzieży na podstawie piśmiennictwa Prace poglądowe Review papers Borgis Zaburzenie narządu żucia u dzieci i młodzieży na podstawie piśmiennictwa Katarzyna Szwedzińska 1, *Joanna Szczepańska 2 1 Studia doktoranckie, Zakład Stomatologii Wieku

Bardziej szczegółowo

Dysfunkcje narządu żucia u młodocianych przegląd piśmiennictwa

Dysfunkcje narządu żucia u młodocianych przegląd piśmiennictwa PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 2, 105-111 Dysfunkcje narządu żucia u młodocianych przegląd piśmiennictwa Mandibular dysfunctions in children and adolescents a review of the literature Monika Litko, Janusz

Bardziej szczegółowo

Ocena czynników miejscowych i ogólnych mających wpływ na układ ruchowy narządu żucia

Ocena czynników miejscowych i ogólnych mających wpływ na układ ruchowy narządu żucia PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 3, 196-203 Ocena czynników miejscowych i ogólnych mających wpływ na układ ruchowy narządu żucia Evaluation of local and general factors influencing the masticatory organ Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Odległe wyniki leczenia pacjentów z objawami patologicznego przemieszczenia krążka stawowego bez zablokowania

Odległe wyniki leczenia pacjentów z objawami patologicznego przemieszczenia krążka stawowego bez zablokowania PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 5, 419-425 Odległe wyniki leczenia pacjentów z objawami patologicznego przemieszczenia krążka stawowego bez zablokowania Long-term investigation of the prosthetic treatment

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności sonoforezy w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia*

Ocena efektywności sonoforezy w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia* PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 91-97 Ocena efektywności sonoforezy w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia* The evaluation of efficacy of sonophoresis in the treatment of temporo-mandibular

Bardziej szczegółowo

Bólowy zespół dysfunkcji narządu żucia u chorej młodocianej opis przypadku*

Bólowy zespół dysfunkcji narządu żucia u chorej młodocianej opis przypadku* PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 6, 427-433 Bólowy zespół dysfunkcji narządu żucia u chorej młodocianej opis przypadku* Mandibular pain dysfunction syndrome in a young patient: A case report* Monika Litko,

Bardziej szczegółowo

Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne

Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne Evaluation of occlusal contacts in patients with single tooth loss preliminary report Katedra Protetyki

Bardziej szczegółowo

Maria Kleinrok. HASŁA INDEKSOWE: zaburzenia wewnątrzstawowe w ssż, odległe objawy bólowe, objawy czynnościowe i wegetatywne, wyniki leczenia

Maria Kleinrok. HASŁA INDEKSOWE: zaburzenia wewnątrzstawowe w ssż, odległe objawy bólowe, objawy czynnościowe i wegetatywne, wyniki leczenia PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 4, 249-256 Odległe objawy czynnościowe i wegetatywne u chorych ze złożonymi przemieszczeniami krążków stawowych stawów skroniowo-żuchwowych w maksymalnym zaguzkowaniu zębów

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 106-113 Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ Prosthodontic rehabilitation of partially edentulous patients under the

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr Magdalena Pinkowicka WPŁYW TRENINGU EEG-BIOFEEDBACK NA POPRAWĘ WYBRANYCH FUNKCJI POZNAWCZYCH U DZIECI Z ADHD Rozprawa doktorska Promotor dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski,

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja protetyczna pacjenta z patologicznym starciem zębów opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna pacjenta z patologicznym starciem zębów opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 299-305 Rehabilitacja protetyczna pacjenta z patologicznym starciem zębów opis przypadku The prosthetic rehabilitation of patient suffering from pathological teeth wear

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 339 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 339 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 339 SECTIO D 5 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego WP i NoZ AM w Lublinie, p.o. kierownika Zakładu: Prof. dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia _CAD/CAM Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia Multifunctional application of CAD/CAM system in comprehensive rehabilitation of an occlusion Autor_Paweł Bernatek

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Czas. Stomat., 2005, LVIII, 5 Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Incidence of caries in preschool children living in

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - J Stoma 2012, 65, 1: 39-47 http://www.czas.stomat.net 2012 Polish Dental Society http://www.jstoma.com The emotional state of patients with temporomandibular dysfunction syndrome and other dental

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie protetyczno-ortodontyczne zaburzeń pracy stawów skroniowo-żuchwowych opis przypadków

Skojarzone leczenie protetyczno-ortodontyczne zaburzeń pracy stawów skroniowo-żuchwowych opis przypadków PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 1, 34-43 www.prot.stomat.net Skojarzone leczenie protetyczno-ortodontyczne zaburzeń pracy stawów skroniowo-żuchwowych opis przypadków Combined prostho-orthodontic treatment

Bardziej szczegółowo

Chronotyp i struktura temperamentu jako predyktory zaburzeń nastroju i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny

Chronotyp i struktura temperamentu jako predyktory zaburzeń nastroju i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny WYDZIAŁ LEKARSKI Chronotyp i struktura temperamentu jako predyktory zaburzeń nastroju i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych lek. Łukasz Mokros Praca

Bardziej szczegółowo

Subluksacja stawów skroniowo-żuchwowych jako powikłanie po leczeniu protetycznym opis przypadku*

Subluksacja stawów skroniowo-żuchwowych jako powikłanie po leczeniu protetycznym opis przypadku* PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 6, 449-454 Subluksacja stawów skroniowo-żuchwowych jako powikłanie po leczeniu protetycznym opis przypadku* Subluxation of temporomandibular joints as a prosthodontic treatment

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

Estetyczno-funkcjonalna rehabilitacja układu ruchowego narządu żucia

Estetyczno-funkcjonalna rehabilitacja układu ruchowego narządu żucia PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 6, 459-465 Estetyczno-funkcjonalna rehabilitacja układu ruchowego narządu żucia Aesthetic and functional rehabilitation of the masticatory organ Stefan Baron 1, Tomasz Walawender

Bardziej szczegółowo

Wstępne postępowanie lecznicze w przypadkach występowania zaburzeń czynnościowych w obrębie układu ruchowego narządu żucia

Wstępne postępowanie lecznicze w przypadkach występowania zaburzeń czynnościowych w obrębie układu ruchowego narządu żucia PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 81-90 Wstępne postępowanie lecznicze w przypadkach występowania zaburzeń czynnościowych w obrębie układu ruchowego narządu żucia Initial treatment procedure in the masticatory

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 318 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 318 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 318 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MIROSŁAW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej...

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej... SPIS TREŚCI Notka biograficzna.............................. xi Wykaz podręczników akademickich i monografii książkowych autorstwa lub współautorstwa prof. Stanisława Majewskiego..........................

Bardziej szczegółowo

ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII

ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII Dominik Bień ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH BADANIA WYKONANO W KLINICE OTORYNOLARYNGOLOGII

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Parafunkcje niezwarciowe u dzieci i rodziców oraz ich wpływ na występowanie wad zgryzu u dzieci na podstawie badania ankietowego i klinicznego**

Parafunkcje niezwarciowe u dzieci i rodziców oraz ich wpływ na występowanie wad zgryzu u dzieci na podstawie badania ankietowego i klinicznego** Prace oryginalne Original papers Borgis Parafunkcje niezwarciowe u dzieci i rodziców oraz ich wpływ na występowanie wad zgryzu u dzieci na podstawie badania ankietowego i klinicznego** *Agnieszka Osmólska-Bogucka,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 295-299 Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku Prosthetic treatment of the patient with hipodontia. A case report Jacek Kasperski 1, Przemysław Rosak

Bardziej szczegółowo

Postępowanie kliniczne i laboratoryjne w wykonawstwie stabilizacyjnej szyny zwarciowej

Postępowanie kliniczne i laboratoryjne w wykonawstwie stabilizacyjnej szyny zwarciowej Postępowanie kliniczne i laboratoryjne w wykonawstwie stabilizacyjnej szyny zwarciowej Clinical and laboratory procedures in occlusal stabilization splint fabrication Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego,

Bardziej szczegółowo

Ocena zmian czynnościowych w układzie stomatognatycznym w grupie studentów stomatologii w okresie 3 lat

Ocena zmian czynnościowych w układzie stomatognatycznym w grupie studentów stomatologii w okresie 3 lat PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 3, 177-185 www.prot.stomat.net Ocena zmian czynnościowych w układzie stomatognatycznym w grupie studentów stomatologii w okresie 3 lat Assessment of functional changes in

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Objawy dysfunkcji narządu żucia u młodocianych pacjentów z chorobami narządu ruchu badania wstępne

Objawy dysfunkcji narządu żucia u młodocianych pacjentów z chorobami narządu ruchu badania wstępne PROT. STOM., 2005, LV, 4 dysfunkcji narządu żucia u młodocianych pacjentów z chorobami narządu ruchu badania wstępne The symptoms of the disorders of the masticatory system in juvenile patients with orthopedic

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004 Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Zdrowia Publicznego AM we Wrocławiu MARTA ARENDARCZYK, EWA

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY EVALUATION OF LIFE SATISFACTION AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF PATIENTS BEFORE SURGERY AORTIC ANEURYSM Emilia

Bardziej szczegółowo

Współistnienie dysfunkcji narządu żucia i stanów depresyjnych na podstawie badania pacjentów Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

Współistnienie dysfunkcji narządu żucia i stanów depresyjnych na podstawie badania pacjentów Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie J Stoma 2011, 64, 12: 1017-1025 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Co-existence of dysfunction of the stomatognathic system and incidences of depressive conditions based on examination

Bardziej szczegółowo

TURNUS SZKOLENIOWO-LECZNICZY DLA STOMATOLOGÓW, ORTODONTÓW, PROTETYKÓW

TURNUS SZKOLENIOWO-LECZNICZY DLA STOMATOLOGÓW, ORTODONTÓW, PROTETYKÓW TURNUS SZKOLENIOWO-LECZNICZY DLA STOMATOLOGÓW, ORTODONTÓW, PROTETYKÓW Program części szkoleniowej Terapia zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego System żuchwowo-gnykowo-czaszkowy (sżgc)

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003*

Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003* Czas. Stomat., 2006, LIX, 1 Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003* Prevalence of caries in 12-year-old children in the region of Łódź between 1978-2003

Bardziej szczegółowo

30 godzin akademickich zrealizowanych w ciągu 3 dni cena 2100 zł

30 godzin akademickich zrealizowanych w ciągu 3 dni cena 2100 zł 30 godzin akademickich zrealizowanych w ciągu 3 dni cena 2100 zł System żuchwowo-gnykowo-czaszkowy (sżgc) to zespół morfologicznoczynnościowy wzajemnie współdziałających tkanek i narządów jamy ustnej,

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2015, LXV, 1, 5-15 www.prostoma.pl, www.prot.stomat.net Ustalanie leczniczego położenia żuchwy u pacjentów z dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych* Therapeutic mandibular position establishment

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych czynników psychoemocjonalnych na występowanie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych

Wpływ wybranych czynników psychoemocjonalnych na występowanie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych PROT. STOM., 2005, LV, 5 Wpływ wybranych czynników psychoemocjonalnych na występowanie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych Influence of selected psychoemotional factors on the prevalence of temporo-mandibular

Bardziej szczegółowo

Dysfunkcja układu ruchowego narządu żucia etiologia i klasyfikacja schorzeń. Przegląd piśmiennictwa

Dysfunkcja układu ruchowego narządu żucia etiologia i klasyfikacja schorzeń. Przegląd piśmiennictwa Prace poglądowe Review papers Borgis Dysfunkcja układu ruchowego narządu żucia etiologia i klasyfikacja schorzeń. Przegląd piśmiennictwa *Przemysław Kurpiel, Jolanta Kostrzewa-Janicka Katedra Protetyki

Bardziej szczegółowo

ORIGINAL PAPERS. Abstract. Streszczenie. Department of Prosthodontics, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

ORIGINAL PAPERS. Abstract. Streszczenie. Department of Prosthodontics, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland ORIGINAL PAPERS Dent. Med. Probl. 2007, 44, 1, 55 59 ISSN 1644 387X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association HALINA PANEK, DANUTA NOWAKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 207 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 207 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 207 SECTIO D 2003 Studenckie Koło Naukowe Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego WPiNoZ AM w Lublinie Opiekun: prof. dr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Błecha Specjalistyczny gabinet lekarski rehabilitacji i chorób wewnętrznych w Żywcu.

Krzysztof Błecha Specjalistyczny gabinet lekarski rehabilitacji i chorób wewnętrznych w Żywcu. Krzysztof Błecha Specjalistyczny gabinet lekarski rehabilitacji i chorób wewnętrznych w Żywcu. Dyslordoza szyjna a zaburzenia neurowegetatywne Dyslordoza of neck and neurovegetative disorders Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION PRZEGL EPIDEMIOL 212; 66: 133-138 Zdrowie publiczne Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Magdalena Wochna-Sobańska PROBLEMY ZDROWOTNE JAMY USTNEJ 35-44-LETNICH MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany napięcia mięśniowego w czasie leczenia toksyną botulinową a ocena klinimetryczna nasilenia objawów u pacjentów z dystonią szyjną

Zmiany napięcia mięśniowego w czasie leczenia toksyną botulinową a ocena klinimetryczna nasilenia objawów u pacjentów z dystonią szyjną Michał Dwornik 1, Jarosław Oborzyński 2, Małgorzata Tyślerowicz 2, Jolanta Kujawa 3, Anna Słupik 1, Emilia Zych 4, Dariusz Białoszewski 1, Andrzej Klimek 5 Zmiany napięcia mięśniowego w czasie leczenia

Bardziej szczegółowo

Występowanie parafunkcji narządu żucia u młodocianych* Prevalence of Parafunctions of the Masticatory System in Adolescents

Występowanie parafunkcji narządu żucia u młodocianych* Prevalence of Parafunctions of the Masticatory System in Adolescents PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 5, 42, 1, 95 11 ISSN 1644 387X MAŁGORZATA MANKIEWICZ, HALINA PANEK Występowanie parafunkcji narządu żucia u młodocianych* Prevalence of Parafunctions of the Masticatory

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników przyczynowego leczenia stomatologicznego chorych z rozpoznaniem psychogennego bólu twarzy i/lub głowy - doniesienie wstępne*

Analiza wyników przyczynowego leczenia stomatologicznego chorych z rozpoznaniem psychogennego bólu twarzy i/lub głowy - doniesienie wstępne* ~ Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 79-86 \;., Praca oryginalna Analiza wyników przyczynowego leczenia stomatologicznego chorych z rozpoznaniem psychogennego bólu twarzy i/lub głowy - doniesienie

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski. Jolanta Loster

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski. Jolanta Loster Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Jolanta Loster Ocena postępowania diagnostyczno leczniczego w dysfunkcji układu stomatognatycznego na podstawie materiału klinicznego Uniwersyteckiej

Bardziej szczegółowo

Badanie drogi stawowej u osób

Badanie drogi stawowej u osób Badanie drogi stawowej u osób z bólową postacią dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych Słowa kluczowe: droga stawowa, CADIAX, dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego praca recenzowana Streszczenie: Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

Ocena różnych rodzajów asymetrii w narządzie żucia na podstawie badania klinicznego i instrumentalnego

Ocena różnych rodzajów asymetrii w narządzie żucia na podstawie badania klinicznego i instrumentalnego PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 1, 28-36 Ocena różnych rodzajów asymetrii w narządzie żucia na podstawie badania klinicznego i instrumentalnego Evaluation of different kinds of asymmetry in the masticatory

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Marzena Woźniak Rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Okresy ciąży i połogu są wymieniane

Bardziej szczegółowo

Próba oceny wpływu zabiegów neuromobilizacji na spoczynkowe napięcie spastyczne mięśni u pacjentów po udarach mózgu. Badanie pilotażowe

Próba oceny wpływu zabiegów neuromobilizacji na spoczynkowe napięcie spastyczne mięśni u pacjentów po udarach mózgu. Badanie pilotażowe Łukasz Gąsior 1 Anna Józefiak 1, Fabian Mikuła 1 Próba oceny wpływu zabiegów neuromobilizacji na spoczynkowe napięcie spastyczne mięśni u pacjentów po udarach mózgu. Badanie pilotażowe 1 Studenckie Koło

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka zaburzeń związanych z używaniem alkoholu u kobiet

Czynniki ryzyka zaburzeń związanych z używaniem alkoholu u kobiet Czynniki ryzyka zaburzeń związanych z używaniem alkoholu u kobiet Risk factors of alcohol use disorders in females Monika Olejniczak Wiadomości Psychiatryczne; 15(2): 76 85 Klinika Psychiatrii Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Ocena powtarzalności pozycji referencyjnej dla instrumentalnej analizy czynności stawów skroniowo-żuchwowych

Ocena powtarzalności pozycji referencyjnej dla instrumentalnej analizy czynności stawów skroniowo-żuchwowych PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 3, 189-195 Ocena powtarzalności pozycji referencyjnej dla instrumentalnej analizy czynności stawów skroniowo-żuchwowych Evaluation of the reference position repeatability

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Fizjologia narządu żucia Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Forma studiów Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

Stomatologiczne potrzeby lecznicze u osób zakażonych HIV

Stomatologiczne potrzeby lecznicze u osób zakażonych HIV Czas. Stomatol., 2006, LIX, 3 Stomatologiczne potrzeby lecznicze u osób zakażonych HIV Dental treatment needs of HIV-positive patients Magdalena Choromańska 1, Danuta Waszkiel 2, Alicja Wiercińska-Drapało

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Występowanie objawów depresyjnych u osób w wieku podeszłym i ich wpływ na adaptację do uzupełnień protetycznych*

Występowanie objawów depresyjnych u osób w wieku podeszłym i ich wpływ na adaptację do uzupełnień protetycznych* PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 4, 236-241 Występowanie objawów depresyjnych u osób w wieku podeszłym i ich wpływ na adaptację do uzupełnień protetycznych* The prevalence of depressive symptoms in elderly

Bardziej szczegółowo

Ocena międzyzębowych kontaktów interproksymalnych u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym w aspekcie zasadności rehabilitacji protetycznej

Ocena międzyzębowych kontaktów interproksymalnych u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym w aspekcie zasadności rehabilitacji protetycznej Ocena międzyzębowych kontaktów interproksymalnych u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym w aspekcie zasadności rehabilitacji protetycznej Evaluation of interdental spacing in patients with shortened

Bardziej szczegółowo

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Kierunek: higiena stomatologiczna Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: praktyczny

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Kierunek: higiena stomatologiczna Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: praktyczny LISTA WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW WRAZ Z PRZYPISANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM MEDYCYNA PRZYJAZNA PACJENTOWI Warszawa, 19-20.05.2012

SYMPOZJUM MEDYCYNA PRZYJAZNA PACJENTOWI Warszawa, 19-20.05.2012 Program Sympozjum: M E D Y C Y N A P R Z Y J A Z N A P A C J E N T O W I sobota 19.05.2012 09.00-10.00 Rejestracja 10.00-.10.10 Otwarcie Sympozjum Sesja plenarna wprowadzająca: Przewodniczą: L. Szewczyk,

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja protetyczna pacjentki z podwójnymi zębami dwoistymi opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna pacjentki z podwójnymi zębami dwoistymi opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 6, 500-504 Rehabilitacja protetyczna pacjentki z podwójnymi zębami dwoistymi opis przypadku Prosthetic rehabilitation of the patient with two double teeth: A case report Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Spodziewany efekt kliniczny wpływu wit. K na kość

Spodziewany efekt kliniczny wpływu wit. K na kość Rola witaminy K2 w prewencji utraty masy kostnej i ryzyka złamań i w zaburzeniach mikroarchitektury Ewa Sewerynek, Michał Stuss Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015 CHRAPANIE IV MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 28 listopada 2015 SLEEP APNEA & 4 th INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 28 th November 2015 PROGRAM CHRAPANIE 8:00 10:30 Sobota, 28 listopada 2015 Moderator:

Bardziej szczegółowo

Stan narządu żucia seniorów z ośrodków pomocy społecznej i domów rodzinnych w województwie zachodniopomorskim

Stan narządu żucia seniorów z ośrodków pomocy społecznej i domów rodzinnych w województwie zachodniopomorskim Czas. Stomatol., 2010, 63, 10, 621-627 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Stan narządu żucia seniorów z ośrodków pomocy społecznej i domów rodzinnych w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie aparatu Arcus digma w diagnostyce i leczeniu bólowej postaci dysfunkcji narządu żucia opis przypadków*

Zastosowanie aparatu Arcus digma w diagnostyce i leczeniu bólowej postaci dysfunkcji narządu żucia opis przypadków* PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 6, 419-424 Zastosowanie aparatu Arcus digma w diagnostyce i leczeniu bólowej postaci dysfunkcji narządu żucia opis przypadków* Application of the Arcus digma system in the

Bardziej szczegółowo