zdjęcie niedostępne w wersji internetowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zdjęcie niedostępne w wersji internetowej"

Transkrypt

1 zdjęcie Bronisław Piłsudski ( ) Artefakty z kręgu kultury Ajnów, dokumentujące jego wieloletnie badania na Sachalinie i Hokaido, zasiliły zbiory Muzeum Etnograficznego w Warszawie, tworząc jedną z jego najcenniejszych kolekcji. Uległa ona zniszczeniu w czasie bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 roku wraz z pozostałymi zbiorami Muzeum. Fot. z ok roku, ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego. Bronisław Piłsudski ( ) Ainu artefacts documenting Piłsudski s long studies on Sakhalin and Hokkaido became a part of The State Ethnographic Museum in Warsaw s collections - one of the most valuable ones. It was destroyed in bombardment in September 1939 when also all other museum s collections perished. Photo from 1890, from the collection of the Tatra Museum.

2 MUZEUM TRADYCJA MUSEUM TRADITION zdjęcie ZBIGNIEW WÓJCIK Bronisława Piłsudskiego działalność muzealna na Dalekim Wschodzie Bronisław Piłsudski s museum work in the Far East Kolebką muzealnictwa rosyjskiego była Kunstkamera utworzona przez cesarza Piotra I w 1714 roku w Petersburgu. Oficjalnie została ona otwarta dla publiczności pięć lat później jako placówka gromadząca osobliwości głównie przyrodnicze i z zakresu historii kultury materialnej z terytorium Rosji. Po powstaniu Akademii Nauk w 1724 roku została do niej włączona. Z czasem utworzono przy Kunstkamerze specjalistyczne muzea, by ostatecznie ustanowić akademickie Muzeum Antropologii i Etnografii. W XIX wieku, przy stale rozrastającym się obszarowo Imperium Rosyjskim, władze w Petersburgu podjęły akcję na rzecz gromadzenia materiałów krajoznawczych. Odnośną instrukcję przekazano do prasy w 1812 roku Została ona wydrukowana w języku polskim w 1817 roku w Dzienniku Wileńskim. Zobowiązano nauczycieli i urzędników do gromadzenia wszelkich danych o regionach, ich działalności oraz przekazywania materiałów do centrów rządzących. Był to przede wszystkim impuls do tworzenia muzeów krajoznawczych, które zaczęły powstawać już w pierwszej połowie XIX wieku, niekiedy, jak np. w Orenburgu, przy udziale polskich zesłańców (Tomasz Zan i inni). Mężczyzna w tradycyjnym stroju ajnoskim, ze zbiorów AAN. A photograph of a man in the traditional Ainu costume, from the CAMR collection. W polskich archiwach zachowały się liczne fotografie ludności ajnoskiej, gilackiej i in., wykonane na początku XX wieku i opatrzone własnoręcznymi uwagami Bronisława Piłsudskiego. Portretowani stoją zwykle na tle sachalińskiego pejzażu lub pozują w fotograficznym atelier. Polish archives preserve numerous photographs of the Ainu, the Gil and other peoples, made in the early 20 th century and with Bronisław Piłsudski s hand-written commentaries. They show people standing in a studio or with a view of Sakhalin in the background. Russian museology began with Kunstkamera, created by Peter I in 1714 in St. Petersburg. Five years later it was officially opened for the public. It collected mostly natural curiosities as well as exhibits of material culture history found on Russian territory. After the foundation of the Science Academy in 1724, Kunstkamera was merged with the new institution. Later specialist museums were created around Kunstkamera and eventually the Museum of Anthropology and Ethnography was founded. In the 19 th century, with the Russian Empire constantly expanding its territory, authorities in St. Petersburg started an initiative to collect materials and data about the country. Appropriate instructions were forwarded to the press in 1812, and in 1817 they were published in Polish in Dziennik Wileński [ Vilnius Daily ]. Teachers and officials were obligated to gather all data on their regions and their activities, and then forward the collected information to government centres. It was primarily an impulse to create regional museums, which began to appear as early as in the first half of the 19 th century, sometimes, like in Orenburg, with the cooperation of Polish exiles (Tomasz Zan and others). 192 etnografia nowa the new ethnography

3 W 1845 roku powołano w Petersburgu Cesarskie Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne (CRTG), którego głównym zadaniem było organizowanie wypraw badawczych głównie na obszarach położonych na południu i wschodzie Imperium oraz wszędzie tam, gdzie kierowała się rosyjska ekspansja terytorialna (w tym także w Ameryce). Pierwszy z oddziałów terenowych tego Towarzystwa utworzono w 1845 roku w Irkucku, głównie jako punkt przechowywania osobliwości przyrody i wyrobów kultury materialnej Syberii oraz bibliotekę i miejsce opracowywania wstępnego materiału pozyskanego w czasie wypraw. Okresowo w Oddziale tym pracowało nawet kilkunastu Polaków, głównie zesłańców, w tym Aleksander Czekanowski, Benedykt Dybowski, Jan Czerski. Oparcie w nim znajdywali także inni, a zwłaszcza Mikołaj Przewalski. Z czasem powstawały inne instytucje, mające niekiedy charakter paramuzealny. Funkcjonowały gubernialne komitety statystyczne (wydawały tzw. Pamiatnyje knigi), zespoły badawcze przy komisjach granicznych itp. W praktyce jednak muzea z wystawami i uczonymi pracującymi twórczo powstawały zwykle w miastach stołecznych. W czasie wypraw badawczych organizowanych przez centralę CRTG starano się wprowadzać do muzeów krajoznawczych wszelkie nowe dane o charakterze ogólnym. Nasycano także wystawy atrakcyjniejszymi okazami. Uczniowie szkół rosyjskich lat osiemdziesiątych XIX wieku pogłębiali swoją wiedzę, odwiedzając zarówno muzea oficjalnie funkcjonujące, jak i zbiory prywatne. Ze szkół wynosili głównie dobre przygotowanie przyrodnicze i filologiczne. Często podróżowali (np. odwiedzając rodzinę), posiadali także wiedzę praktyczną z zakresu etnografii i przyrody. Bronisław Piłsudski, uczący się w tym czasie początkowo w gimnazjum w Wilnie, a później w Petersburgu, miał więc pewne obycie muzealnicze. W Wilnie poznał tzw. zbiory pouniwersyteckie stale wzbogacane darami przez Polaków (i Litwinów), okazami z różnych kontynentów (w tym także z Syberii), a w mieście nad Newą przede wszystkim osobliwości z różnych regionów imperium Romanowych. Tym samym, gdy dotarł na Sachalin w 1887 roku, miał podstawowe przygotowanie zarówno przyrodnicze, jak i ludoznawcze. Doceniał rolę muzeów. Z listów do rodziny zachowanych w Bibliotece im. Wróblewskich w Wilnie wynika, że w pierwszych latach pobytu na zesłaniu Bronisław Piłsudski nie wspominał o możliwości założenia muzeum na wyspie-więzieniu. To nastąpiło później, zresztą z inspiracji miejscowego gubernatora. Muzea rosyjskie drugiej połowy XIX wieku były głównie, mniej lub bardziej atrakcyjnie urządzonymi, wystawami osobliwości oraz składnicami tworów przyrody i kultury materialnej swojego regionu. Różniły się od muzeów na Zachodzie, które jeśli chodzi o antropologię fizyczną i kulturową nawiązały do ewolucyjnej myśli Karola Darwina. Badacz ten w 1859 roku w Londynie ogłosił książkę: On the Origin of Species by means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, a w 1871 roku pewne dopowiedzenie do niej: The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex 1. Dzieła te miały duży wpływ na rozwój antropologii fizycznej, stały się wręcz niezbędne dla studiów ludoznawczych, a w konsekwencji i muzealnictwa. Z Pierrem Paulem Broca i jego Société d Anthropologie Paryżu był w kontakcie Izydor Kopernicki (później profesor w Uniwersytecie Jagiellońskim) oraz Julian Talko-Hryncewicz (w przyszłości twórca muzeum w Troickosawsku przy Kiachcie, będący w kontakcie z Piłsudskim w okresie jego pobytu we Władywostoku). Elementy nowoczesnej myśli antropologicznej (i ludoznawczej) docierały do ośrodków akademickich w Rosji. Szerzył je m.in. Benedykt Dybowski w czasie pobytu na zesłaniu ( ), a później w okresie pracy na Kamczatce ( ). Przede wszystkim zachodnia literatura tego typu w Rosji nie była zatrzymywana przez cenzurę. Zwykle była dostępna w dobrze zaopatrzonych bibliotekach garnizonów wojskowych. In 1845 in St. Petersburg Imperial Russian Geographical Society (IRGS) was formed, its main objective to organize research expeditions in the Empire s South and East and wherever Russian territorial expansion was directed (including America). The Society s first department was established in 1845 in Irkutsk, mainly as a place for storing natural curiosities and exhibits of Siberian material culture. It was also a library and place for preliminary research of data acquired during expeditions. The department saw a few Poles working there, mainly exiles, including Aleksander Czekanowski, Benedykt Dybowski and Jan Czerski. Others, especially Mikołaj Przewalski, also found the institution very helpful. In time other institutions appeared, sometimes of rather para-museum status like governor s statistical committees (which published Pamiatnyje knigi), research teams at boundary commissions, etc. However, museums with exhibitions and creatively working researchers usually appeared in capital cities. During expeditions organized by the IRGS any new general data and information was introduced to regional museums. Moreover, exhibitions were saturated with items as attractive as possible. Russian students in the 1880s could learn by visiting officially open museums as well as private collections. They were usually well educated in natural sciences and philology. They often travelled (for example to visit family) and had practical knowledge of ethnography and nature. Bronisław Piłsudski, who first studied in a school in Vilnius and then in St. Petersburg was not a stranger to museums. In Vilnius he encountered the so-called post-university collection, still growing thanks to donations from Poles (and Lithuanians). These included items from different continents and, in the city upon the Neva, curiosities from different regions of the Romanov Empire. Thus, when Piłsudski reached Sakhalin in 1887, he had basic knowledge of both natural world and culture. He appreciated the role of museums. The letters to family, kept in the Wróblewscy Library in Vilnius, clearly show that in his first years of exile Bronisław Piłsudski did not think about founding a museum on the prison island. This happened later, actually inspired by the local governor. Russian museums of later 19 th century were usually more or less attractive exhibitions of curios and stores of items representing the given region s natural world and material culture history. They differed from their Western counterparts, which as far as physical and cultural anthropology is concerned drew from Charles Darwin s evolutionary theory. Darwin in 1859 published his book On the Origin of Species by means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life and in 1871 a follow-up of his theories in The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. 1 Both books had a huge impact on physical anthropology and became practically indispensible for cultural studies and thus for museology. Izydor Kopernicki (later a professor at the Jagiellonian University) and Julian Talko-Hryncewicz (who would create a museum in Troickosavsk at Kiacht and who stayed in touch with Piłsudski when he was in Vladivostok) stayed in touch with Pierre Paul Broca 1 W ostatnich latach tytuły dzieł Darwina ograniczono w ich polskich przedrukach do pierwszego członu zdania. Jest w tym pewna manipulacja ideologiczna (np. opuszczenie wyrazu: rasy ). 1 In later years the titles of Darwin s books were cut (in their Polish prints) to the first part of the sentence. It shows certain ideological manipulation (like leaving out the word races ). 194 etnografia nowa the new ethnography

4 Dzięki temu w Omsku Jan Czerski w czasie służby w karnym batalionie ( ) mógł ją czytać, co zaowocowało próbą analizy szkieletów z dawnych pochówków 2. Pierwsze rosyjskie towarzystwo antropologiczne powstało w Petersburgu w 1888 roku przy tamtejszym uniwersytecie. Według wszelkich danych Piłsudski był z nim w kontakcie. Okazami kultury materialnej ludów Dalekiego Wschodu (rosyjskiego i japońskiego) zasilał głównie akademickie muzea stolicy Imperium. Korespondował natomiast z różnymi ośrodkami naukowymi wielu miast w europejskiej i azjatyckiej części Rosji. Zwłaszcza w czasie pracy we Władywostoku poznał osobiście licznych uczonych, w tym także etnografów i językoznawców z Europy i Ameryki. Utrzymywał kontakty z polskimi badaczami pracującymi w Rosji (m.in. Józefem Morozewiczem i Julianem Talko-Hryncewiczem) oraz Galicji (zwłaszcza z Benedyktem Dybowskim). Zarówno na Sachalinie, jak i we Władywostoku miał wiele okazji do rozmawiania (i czytania) po polsku. Wątki muzealnicze działalności Piłsudskiego na Dalekim Wschodzie (Rosja i Japonia) stanowiły przedmiot zainteresowania kilku autorów (por. Bronisław Piłsudski ) 3. W kalendarium monografii Władysława Łatyszewa z 2008 roku Sachalinskaja żizń Bronisława Piłsudskogo. Prolegomeny k biografii znajdują się trzy interesujące wątki. Pierwszy z nich dotyczy 1894 roku (siódmego roku pobytu na zesłaniu): Lipiec-sierpień Gromadzenie kolekcji dla muzeów chabarowskiego i sachalińskiego. Podróż do góry Łopatina. Kolejny z 1898 roku: 23 maja Towarzystwo Poznania Kraju Amurskiego zwraca się ponownie do generał-gubernatora przyamurskiego z prośbą o przeniesienie B. Piłsudskiego do Władywostoku w celu podjęcia przez niego pracy jako kolekcjoner i konserwator muzeum. I kolejny zapis z 1891 roku Maj Złożył prośbę o zwolnienie z pracy w muzeum (Ładyszew 2008: ). Z ustaleń Łatyszewa wynika zatem, że Piłsudski zasilał okazami muzea w Chabarowsku i w stolicy Sachalinu Poście Aleksandrowskim, a ponadto około dwóch lat był pracownikiem muzeum Towarzystwa Poznania Kraju Amurskiego. W treści monografii znajdujemy na ten temat więcej informacji zarówno szczegółowych, odnośnie prac kolekcjonerskich w terenie, jak i koncepcji muzeów na świeżo przyłączonych do Rosji obszarach. Pomysł utworzenia muzeum w stolicy Sachalinu powstał w gabinecie gubernatora wojskowego Sachalinu W. D. Merkazina. W pewnym stopniu miał wyciszyć opisane w reportażach Antona Czechowa (później w książce Ostrow Sachalin) patologie na wyspie-więzieniu. Tym samym już na wstępie zdecydowano, że powstające muzeum będzie placówką naukowo-oświatową z działami: 1 etnograficznym, 2 zoologicznym, 3 gospodarstwa wiejskiego, 4 górniczo-technicznym. Nie było kłopotów z gromadzeniem okazów, gdyż na wyspie pracowało wielu ludzi wykształconych. Byli także zesłańcy, którzy jak Piłsudski i Lew Jakowlewicz Szternberg niemal od początku pobytu na wyspie prowadzili badania ludoznawcze, rejestrowali parametry klimatu, a przede wszystkim gromadzili okazy kultury materialnej tamtejszych aborygenów. and his Société d Anthropologie in Paris. Elements of modern anthropological (and ethnological) thought did reach Russian academic centres. They were spread for example by Benedykt Dybowski during his exile ( ) and later when he worked on the Kamchatka ( ). Russian censorship did not stop this kind of Western literature, which was usually available in the well-stocked libraries of military garrisons. That is why Jan Czerski, while serving in a penal battalion in Omsk ( ) could read it, which led to an attempt to analyze skeletons found in old burial places 2. It should be added that the first Russian anthropological society was created in Petersburg in 1888 at the local university. According to all available data, Piłsudski stayed in touch with this organisation. He supplied academic museums of the Empire s capital with exhibits of material culture of the Far East peoples (Russia and Japan). However, he corresponded with various academic centres in cities located in European and Asian regions of Russia. Especially while working in Vladivostok he personally met numerous academics, including ethnographers and philologists from Europe and America. He stayed in touch with Polish researchers working in Russia (for example Józef Morozewicz and Julian Talko-Hryncewicz) and Galicia (especially with Benedykt Dybowski). Both on Sakhalin and in Vladivostok he had many opportunities to talk and read in Polish. 2 Uwagi o zesłańcach współpracujących z różnymi muzeami za Uralem (por. Wójcik 1987). 3 Więcej danych na ten temat m.in. w artykułach Margaritty Chartanowicz, Antoniego Kuczyńskiego i Zbigniewa Wójcika, w pracy zbiorowej Bronisław Piłsudski ( ). Człowiek Uczony Patriota, (zob. Bronisław Piłsudski ). 2 Information about exiles cooperating with various museums beyond the Urals (see Wójcik 1987). 3 More information can be found in texts by Margaritta Chartanowicz, Antonii Kuczyński and Zbigniew Wójcik in the cooperative work Bronisław Piłsudski ( ). Man Academic Patriot, (see Bronisław Piłsudski ). Piłsudski s museum-related activities in the Far East (Russia and Japan) drew the attention of several authors. 3 A calendar in Władysław Łatyszew s monograph Sachalinskaja żizń Bronisława Piłsudskogo. Prolegomeny k biografii from 2008 presents three interesting themes. The first one concerns the year 1894 (the seventh year of exile): July-August Gathering collection for Khabarovsk and Sakhalin museums. A journey to Lopatin Mountain. Another from 1898: May the 23 rd Amur Geographical Society once more asks the General-Governor of the Amur Region to move B. Piłsudski to Vladivostok so he can start his work as a collector and the museum s conservator. And another entry from 1891: May: He filed resignation from his work at the museum (Ładyszew 2008: ). Thus, Łatyszew s research shows that Piłsudski provided items for museums in Khabarovsk and Sakhalin s capital Aleksandrovsk, moreover for about two years he worked for the Amur Geographical Society s museum. The monograph provides more detailed information about actual collecting fieldwork as well as the concept of the museums located on the territories recently acquired by Russia. The idea to create a museum in Sakhalin s capital emerged from the office of military governor of the island W. D. Merkazin. To some extent it aimed to calm down pathologies occurring on the prison island, which Anton Czekhov described in his documentaries and later in the book Sakhalin Island. Thus it was initially decided that the new museum should have academic and educational character with the following departments: 1 ethnographical, 2 zoological, 3 farming, 4 mining and technologies. Since there were many educated people working on the island, gathering the collections was fairly easy. Moreover, there were exiles who, like Piłsudski and Lew Jakowlewicz Szternberg, almost since the beginning of their stay on the island conducted ethnographical research, registered the climate s parameters and most of all collected exhibits of material culture created by the indigenous population. 196 etnografia nowa the new ethnography

5 zdjęcia Ajnowie, fot. ze zbiorów AAN. The Ainu people, photo from the CAMR collection. Muzeum w Poście Aleksandrowskim otwarto w grudniu 1894 roku. Wśród czterdziestu osób, którym dziękował gubernator za pracę przy powstającej placówce, byli Piłsudski i Szternberg (ibidem ). W pewnym stopniu przyczyniło się to do szybszego uwolnienia z zesłania drugiego z nich, ale także zwolnienia Piłsudskiego z katorgi w lutym 1897 roku Został on posieleńcem 4 w Rykowskoje, jednak z możliwością pracy, z czego skrupulatnie skorzystał (m.in. w stacji meteorologicznej, pierwsze artykuły w książce roczniku Sachalinskij kalendar i materiały k izuczeniju Ostrowa Sachalin, 1896 i 1897 roku). Podróżować mógł, tylko za zgodą władz, po południowej części wyspy, prowadząc głównie badania etnograficzne i lingwistyczne, wykonując fotografie oraz zbierając okazy dla muzeów na kontynencie. Nie bez pomocy ze strony pracującego w Muzeum Antropologii i Etnografii w Petersburgu Szternberga, udało mu się przenieść w 1899 roku do Władywostoku, gdzie był pracownikiem merytorycznym miejscowego muzeum Towarzystwa Poznania Kraju Amurskiego, a później różnych urzędów, w tym także sekretariatu miejscowej filii CRTG. Wiele podróżował, zwłaszcza po obszarach dolnej części dorzecza Amuru i w Kraju Ussuryjskim. Jako kolekcjoner wspierał muzeum w Błagowieszczeńsku i Chabarowsku. Przede wszystkim jednak wysyłał ciekawsze eksponaty etnograficzne do Petersburga. Kolekcjonował na potrzeby różnych instytucji także okazy przyrodnicze (flora, fauna, skały i minerały). W tym czasie był niewątpliwie jednym z najwszechstronniejszych kolekcjonerów w tej części Rosji. Lata to okres uczestnictwa w wyprawach z polecenia Akademii Nauk i Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego po Sachalinie oraz do Japonii (tu z Wacławem Szczepienie ospy Bronisław Piłsudski wśród Gilaków, fot. ze zbiorów AAN. Pox vaccination, Piłsudski among the Gilyak, photo from the CAMR collection. The museum in Aleksandrovsk opened in December Piłsudski and Szternberg were among the forty people the governor thanked for their work for the new institution (ibid.: ). To some extent it helped Szternberg with earlier release from exile and also, in Februrary 1897, allowed Piłsudski to stop forced labour. As a posieleniec 4 in Rykowskoye he was allowed to work for example in a meteorological station or by writing first texts for a book titled Sakhalinsky kalendar i materiały k izuczeniju Ostrowa Sakhalin, 1896 and Travelling was allowed only with authorities consent, which he obtained and journeyed around the southern part of the island, mainly doing ethnographical and linguistic research, taking photos and collecting items for museums on the continent. With the help of Szternberg, who worked in the Museum of Anthropology and Ethnography in St. Petersburg, Pilsudski managed to move do Vladivostok in 1899, where his expertise helped him find jobs with the Amur Geographical Society and later with various offices, including the secretary of the IRGS s local department. He travelled a lot, especially around the lower Amur river basin and Ussuri Krai. As a collector he supported museums in Blagoveshchensk and Khabarovsk. However, the more interesting ethnographical items he would send to St. Petersburg. For different institutions he also gathered flora and fauna specimens as well as rocks and minerals. At the time he was one of the most versatile collectors in that part of Russia. 4 Posieleniec zesłaniec policyjnie osiedlony w wyznaczonym miejscu; wyraz powszechny w polskim piśmiennictwie zesłańczym przed 1917 rokiem; dziś zastępowany innym: osiedleniec. 4 Posieleniec an exile forced to settle in an appointed place. The word was popular among Polish exiles before 1917, today a different word is used osiedleniec, or settler. 198 etnografia nowa the new ethnography

6 zdjęcie Sieroszewskim). Był to dla Piłsudskiego najaktywniejszy okres studiów etnograficznych, zwłaszcza wśród Ajnów, z którymi związał się więzami rodzinnymi. Paszporty do Japonii uzyskiwał za pośrednictwem władz w Rykowskoje na Sachalinie. Mimo napiętych stosunków japońsko-rosyjskich w 1904 roku miał możliwość kontaktowania się ze specjalistami z kraju Kwitnącej Wiśni, w tym pogłębiania swej wiedzy muzealniczej. Ostatecznie Władywostok opuścił pod koniec 1905 roku, nie zrywając jednak kontaktów o czym świadczy zestaw publikacji z lat z tamtejszym środowiskiem kulturalnym. Już pod jego nieobecność w Rosji nadeszła do Władywostoku decyzja o całkowitym darowaniu kary za udział w wydarzeniach 1 marca 1887 roku (nieudany zamach na cesarza). Nie ma powodów by sądzić, iż związki Piłsudskiego z muzeami na Dalekim Wschodzie nie miały charakteru twórczego. Z różnych przekazów głównie listów pisanych do Szternberga wynika, że miał duży wpływ na pracę sachalińskiej placówki muzealnej, choć okresowo, będąc dłużej w tamtejszej stolicy, związał się ze służbą medyczną. Stosunkowo szybkie uwolnienie się od pracy w muzeum we Władywostoku wynikało z okoliczności nie mógł się poddać rygorom powinności urzędniczej. Był przede wszystkim badaczem terenowym i prace w terenie traktował priorytetowo. Zresztą dzięki temu zdobył trwałą pozycję w nauce światowej. Przetrwały przynajmniej niektóre wałki z jego nagraniami rozmów przeprowadzanych z tubylcami. Wykonane przez niego fotografie Ajnów i innych tamtejszych ludów zdobią dziś wiele muzeów i publikacji w różnych krajach. Mimo burzliwych losów Sachalinu w XX wieku, większość kolekcji (i rękopisów) Piłsudskiego przetrwała do dziś 5. Przyrządy, na których pracował w stacji meteorologicznej w Rykowskoje oraz innych osadach na Sachalinie, są dziś eksponowane w dużej sali Muzeum Krajoznawczego w Jużnosachalińsku. Zbiory przez niego gromadzone znajdują się na wystawach Muzeum Przymorskiego we Władywostoku (niektóre z nich eksponowano na Rodzina ajnoska, fot. ze zbiorów AAN. An Ainu family, photo from the CAMR collection. Between 1902 and 1905 Piłsudski participated in expeditions organised by the Academy of Sciences and IRGS to Sakhalin and to Japan (with Wacław Sieroszewski). For Piłsudski it was the most active period of ethnographic studies, especially among the Ainu, with whom he became a family member. The authorities in Rykovskoye on Sakhalin provided him with passports necessary to travel to Japan. Despite the tension between Japan and Russia in 1904, Piłsudski managed to contact Japanese experts and expand his knowledge about museums. In the end he left Vladivostok in late However, as a number of publications from show, he stayed in touch with the city s cultural circles. Only after he left Russia did the pardon for his crimes committed on (complicity in a failed assassination attempt on the Tzar) reach Vladivostok. There is no reason to think that Piłsudski s ties to Far East museums were not creative in their nature. Various sources mostly letters to Szternberg show that he had a lot of influence on Sakhalin s museum, although for some time while in the island s capital he worked in medical services. Relatively quick resignation from the job in the museum in Vladivostok was caused by the circumstances he was unable to follow the rules of working in a regular office. First and foremost he was an explorer and for him fieldwork was of paramount importance. It also made his name forever recognizable in the world s science. Some of the cylinders with his interviews with the indigenous survive to this day. Photographs of the Ainu and other peoples taken by Piłsudski still can be seen in museums or publications around the world. 200 etnografia nowa the new ethnography

7 okresowej wystawie Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie). Zarówno kolekcje przez niego zabrane, jak i zachowane rękopisy dotyczące ludów tubylczych rosyjskiego Dalekiego Wschodu od lat stanowią przedmiot studiów specjalistów z całego świata. Prace te systematycznie koordynowane są przez badaczy z Uniwersytetu w Sapporo w Japonii (m.in. Koichi Inoue) oraz kierownictwo Instytutu Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego w Jużnosachalińsku (twórcą placówki był Władysław Łatyszew). Znaczną część piśmiennej spuścizny, w tym także opracowania dotyczącego pośrednio spraw muzealnictwa, ogłosił w wielotomowej serii Alfred F. Majewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dla Bronisława Piłsudskiego, skazanego na katorgę początkującego studenta uniwersytetu w Petersburgu, Sachalin i część dorzecza dolnego Amuru oraz tereny zamieszkałe przez Ajnów w Japonii, stanowiły rodzaj przygotowania do studiów etnograficznych (z antropologią, rzecz zrozumiała) i lingwistycznych. Do kraju przyjechał w 1906 roku jako uczony już o uformowanym kierunku zainteresowań. Swoje doświadczenia starał się wykorzystać, współpracując głównie z Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Despite Sakhalin s turbulent history, most of Piłsudski s collections and writings survive to this day. 5 The instruments he used at the meteorological station in Rykovskoye and other places around Sakhalin today can be seen in the main hall of the Regional Museum in Yuzhno-Sakhalinsk. His collections can be found on exhibitions in the Arseniev State Museum of Primorsky Region in Vladivostok (some of them have been exhibited at a temporary exhibition in the Asia and Pacific Museum in Warsaw). His collections and writings on indigenous people of the Russian Far East have been studied by experts from all over the world. This work is coordinated by academics from Sapporo University (among others Koichi Inoue) and Bronisław Piłsudski Legacy Institute in Yuzhno-Sakhalinsk (created by Władysław Łatyszew). Most of Piłsudski s written legacy, including studies on museology, were published in a multi-volume series by Alfred F. Majewicz from Adam Mickiewicz University in Poznań. For Bronisław Piłsudski, a novice university student exiled from St. Petersburg to a forced labour camp, Sakhalin and the part of the lower Amur basin as well as the region in Japan inhabited by the Ainu were a peculiar preparation for ethnographical and linguistic studies. He returned in 1906 as an academic with already formed ideas about the direction of his studies. His experience was useful mostly during his cooperation with Tytus Chałubinski Tatra Museum in Zakopane. Przeł./transl. Jan Sielicki PROF. ZBIGNIEW WÓJCIK (ur , Łuck), geolog, dr hab. nauk przyrodniczych (geologia) i dr hab. historii nauki, emerytowany prof. Muzeum Ziemi PAN. Prowadził badania jaskiń w Tatrach oraz studia nad działalnością naukową Polaków w Rosji, zwłaszcza na Syberii w XVII-XX wiekach. Od 1994 r. przewodniczący Komisji Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Autor wielu artykułów naukowych oraz książek o zesłańcach polskich na Syberii, w tym o Aleksandrze Czekanowskim (1982) i Janie Czerskim (1987). Wydawca w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym wspólnie z prof. A. Kuczyńskim dawnych pamiętników polskich zesłańców na Syberię (m.in. Adama Dłużyka-Kamieńskiego, Józefa Kopcia, Faustyna Ciecierskiego). Poznał miejsca pracy Bronisława Piłsudskiego na Sachalinie i we Władywostoku. PROF. ZBIGNIEW WÓJCIK (born on in Łuck), geologist, PhD in Science (Geology) and PhD in History of Science, retired Professor of the Museum of Earth Sciences of the Polish Academy of Sciences. Has studied caves in the Tatras and the scientific activity of Poles in Russia, especially in Siberia between the 17 th and 20 th century. Since 1994, chairman of the Commission for Researches on the History of Siberia of the Committee on History of Science and Technology of the Polish Academy of Sciences. Has written numerous academic papers and books concerning Polish deportees in Siberia, including publications on Aleksander Czekanowski (1982) and Jan Czerski (1987). Together with Prof. A. Kuczyński, he has published - at the the Polish Ethnological Society - the old memoirs of Polish departees to Siberia (including Adam Dłużyk- Kamieński, Józef Kopeć, Faustyn Ciecierski). He has visited the work places of Bronisław Piłsudski on Sakhalin and in Vladivostok. Bibliografia / Bibliography: Władysław Łatyszew, 2008, Sachalinskaja żizn Bronisława Piłsudskiego. Proglomery k biografii, Jużno-Sachalińsk: Sachalinskoje kużnoje izdatjelstwo. Bronisław Piłsudski, ( ), Człowiek-Uczony-Patriota, 2003, red./eds A. Liscar, M. Sarkowicz, Zakopane: Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego. Zbigniew Wójcik, 1987, Jan Czerski. Polski badacz Syberii, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie. 202 etnografia nowa the new ethnography

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. 75/Neo/adiunkt/1/2017. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. 75/Neo/adiunkt/1/2017. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 75/Neo/adiunkt/1/2017 INSTYTUCJA: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza MIASTO: STANOWISKO: DYSCYPLINA NAUKOWA:

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Baptist Church Records

Baptist Church Records Baptist Church Records The Baptist religion was a religious minority in Poland, making it more difficult to know when and where records of this religion might be available. In an article from Rodziny,

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 1. Kim są? Hello, my name is Constanze and I'm 18 years old. I'm from Magdeburg, which is located in the middle of Germany. As I grew up in a family full of musicians,

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

The historical influences Poland-Turkey

The historical influences Poland-Turkey The historical influences Poland-Turkey XIX-XX century W czasie zaborów Turcja często postrzegana była jako kraj sprzyjający sprawie polskiej i potencjalny sojusznik. Turcja nigdy nie uznała rozbiorów

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Abstract The paper presents basic information about the Museum of Medical University of Gdansk: main fields of interests, the collection

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W OPINII STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

GIM > EuroWeek - warsztaty językowe 2017

GIM > EuroWeek - warsztaty językowe 2017 GIM > EuroWeek - warsztaty językowe 2017 Autor: Stobnicki 28.05.2017. Zmieniony 28.05.2017. Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich GIM EuroWeek - warsztaty językowe 2017 28 marca 2017 >>> więcej

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2011 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów Jak napisać list formalny po angielsku? list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów towarzyskich; takie listy muszą być napisane

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Jerzy Szczepański 1 CZY MOŻNA MÓWIĆ O POLSKIEJ POLITYCE GOSPODARCZEJ W XIX WIEKU?

Jerzy Szczepański 1 CZY MOŻNA MÓWIĆ O POLSKIEJ POLITYCE GOSPODARCZEJ W XIX WIEKU? Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 20, Nr 2/2016 Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Ewolucja gospodarki, społeczeństwa i systemu prawno-instytucjonalnego

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo