ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POIG 8.2/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POIG 8.2/2013"

Transkrypt

1 Gdańsk, 28 października 2013 r. Zamawiający: ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk tel NIP Regon: KRS: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją w ramach projektu System B2B automatyzujący wymianę informacji pomiędzy a partnerami w zakresie usług medycznych (Umowa UDA-POIG /12-00) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata (8 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdraŝania elektronicznego biznesu typu B2B), Invicta Sp z o.o. zaprasza do złoŝenia oferty na realizację zadania pt: Zakup kompletnej Platformy Sprzętowej B2B.

2 1. CEL Celem niniejszego zapytania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadania wskazanego w preambule. Niniejszy dokument zawiera specyfikację przedmiotu zapytania ofertowego (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania pt: Opis przedmiotu zamówienia ), opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złoŝenia. 2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zakup kompletnej platformy sprzętowej B2B. 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY 1. O realizację przedmiotu zapytania mogą ubiegać się oferenci, którzy: a. posiadają wymagane prawem uprawnienia do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, c. dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zapytania, d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację przedmiotu zapytania, e. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niŝ ,00 zł, f. będą gotowi do zawarcia umowy w ciągu jednego dnia od dnia ogłoszenia wyników postępowania, g. będą gotowi dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, pochodzący z oficjalnego, autoryzowanego kanału sprzedaŝy producenta na rynek polski, h. dostarczą przedmiot zapytania objęty warunkami gwarancji nie gorszymi niŝ określone w Załączniku nr 2 do zapytania, i. zapewnią serwis pogwarancyjny oraz części zamienne przez okres nie krótszy niŝ 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, j. zrealizują przedmiot zapytania do 16 grudnia 2013, k. wypełnią w pełni formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania. 2. Invicta dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia. Nie spełnienie warunków spowoduje odrzucenie oferty. 3. Oferent jest zobowiązany do złoŝenia wraz z ofertą (tzn. wypełnionym w pełni formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania) następujących dokumentów i oświadczeń: aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niŝ 6 miesięcy (na dzień stanowiący zakończenie terminu składania ofert); dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub/i innych dokumentów rejestrowych; dla potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy - oświadczenie zawarte w formularzu oferty oraz nie mniej niŝ 3 referencje dotyczące zakończenia realizacji projektów podobnych do opisanych w niniejszym zapytaniu o wartości nie mniejszej niŝ PLN (pięćset tysięcy złotych), w tym jednego o wartości co najmniej PLN (dwa miliony) złotych brutto; dla potwierdzenia doświadczenia - oświadczenie zawarte w formularzu oferty, w którym wykaŝą doświadczenie w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zadania polegającego na dostawie głównej obejmującej instalację platformy wirtualizacyjnej lub systemu backupowego (w kaŝdym przypadku obejmujących co najmniej: sprzęt, oprogramowanie do zarządzania, oprogramowanie wirtualizacyjne, a w przypadku systemu backupu - sprzęt, oprogramowanie do backupu, wdroŝenie) o wartości łącznej co najmniej PLN (dwa miliony) złotych brutto; dla potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zapytania oświadczenie zawarte w formularzu oferty oraz kopie certyfikatów lub zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje osób tj. co najmniej 2 inŝynierów, posiadających odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem producenta oferowanych rozwiązań (serwery, macierze) - wymagany jest poziom certyfikacji na poziomie Expert (Solution Expert) oraz co najmniej 1 inŝyniera, posiadającego odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem ukończenia szkolenia z oferowanego środowiska wirtualizacyjnego; 2

3 dla potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, które musi zawierać informacje dotyczące Oferenta potwierdzające, Ŝe wobec Oferenta nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz oświadczenie o niezaleganiu z opłatami i podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym); dla potwierdzenia posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oświadczenie zawarte w formularzu oferty i kopię polisy na wartość nie mniejszą niŝ ,00 zł; dla potwierdzenia gotowości do zawarcia umowy oświadczenie zawarte w formularzu oferty, dla potwierdzenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do 16 grudnia 2013 oświadczenie zawarte w formularzu oferty; dla potwierdzenia zobowiązania do dostarczenia sprzętu fabrycznie nowego, objętego wymaganymi warunkami gwarancji i serwisu pogwarancyjnego - oświadczenie zawarte formularzu oferty; wypełniony i podpisany przez osoby upowaŝnione - formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 1. INVICTA dokona wyboru Dostawcy na podstawie ofert złoŝonych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 2. Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej. 3. Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego wymagają formy pisemnej i moŝna je składać do do godziny 10:00 na adres kaŝdorazowo z dopiskiem: dotyczy: zapytania ofertowego nr 4/POIG 8.2/ INVICTA zastrzega sobie prawo do zmian dokumentacji postępowania (zapytania ofertowego z załącznikami). O wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej. 5. INVICTA zastrzega sobie prawo do rezygnacji z procesu postępowania ofertowego oraz do uniewaŝnienia niniejszego postępowania w całości lub w części bez podawania przyczyny. 6. INVICTA zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości złoŝonej oferty oraz do nieskładania wyjaśnień dotyczących powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 7. INVICTA zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z więcej niŝ jednym dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy moŝe obejmować całość lub część realizacji przedmiotu umowy. 8. INVICTA zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, kiedy kwoty przedstawione w złoŝonych ofertach będą wyŝsze od kwot zaplanowanych w budŝecie projektu. 9. INVICTA zastrzega sobie prawo negocjacji warunków cenowych i harmonogramu płatności z wybranymi Oferentami. 10. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani teŝ oferty prowadzenia negocjacji i jest skierowane do wielu oferentów. 11. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi INVICTA i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością INVICTA. Zawartość dokumentu ma charakter poufny i nie moŝe być ujawniona osobom trzecim bez wcześniejszej zgody INVICTA. 12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje INVICTA do Ŝadnego określonego działania. 5. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. FORMAT I OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. KaŜdy Oferent moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi zostać sporządzona na wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, być zgodna ze wszystkimi warunkami ogólnymi, wymaganiami formalnymi i technicznymi określonymi w niniejszym zapytaniu, a formularz ofertowy powinien zostać w pełni wypełniony. 3

4 4. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą i czytelną techniką. 5. Oferta powinna posiadać ponumerowane strony, kaŝda strona oferty powinna być parafowana lub podpisana przez osobę umocowaną do złoŝenia podpisu w imieniu Oferenta. 6. Oferta musi zostać podpisana przez osobę umocowaną do złoŝenia podpisu w imieniu Oferenta. 7. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie z wyodrębnieniem ceny netto i ceny brutto. 8. Wszelkie cła i podatki i inne naleŝności muszą zostać uwzględnione przez Oferenta w kwocie oferty. 9. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i musi zostać ustalona zgodnie z zapytaniem ofertowym. 10. Oferta powinna być kompletna i zawierać wycenę wszystkich urządzeń, oprogramowania, usług, elementów opcjonalnych, prowadzenia projektu, wizji lokalnych oraz audytu konfiguracji (o ile jest wymagany do dostarczenia wyników określonych zapytaniem ofertowym). 11. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent. 12. Załączone do oferty dokumenty nie podlegają zwrotowi. 13. Oferta powinna potwierdzać, Ŝe Oferent będzie wystawiał faktury z uwzględnieniem 30-dniowego terminu płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez INVICTA, chyba Ŝe uzgodnione będzie inaczej. 14. Oferta powinna zawierać dane osoby do kontaktu z Oferentem. 7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. W ofercie naleŝy wskazać termin waŝności oferty (związania ofertą). 2. Termin związania ofertą nie moŝe być krótszy niŝ 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 8. ZŁOśENIE OFERTY 1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego: Zakup kompletnej Platformy Sprzętowej B2B oraz numerem zapytania ofertowego: 4/POIG 8.2/ W przypadku składania ofert w wersji papierowej: a. oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę) z wyraźnym oznaczeniem: OFERTA b. opakowanie powinno zostać zaklejone lub zalakowane i oznaczone w następujący sposób: Adres Organizatora Postępowania: ul. TRZY LIPY 3, GDAŃSK Przedmiot Postępowania: Zakup kompletnej Platformy Sprzętowej B2B c. na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta d. organizator postępowania nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. 9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Miejsce. Oferta powinna zostać złoŝona za pośrednictwem: a. Poczty elektronicznej na adres: b. Poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego: ul. TRZY LIPY 3, GDAŃSK 2. Termin. a. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia do godziny b. Oferty złoŝone po terminie nie będą rozpatrywane. 4

5 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNIKU POSTĘPOWANIA Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niŝ w dniu KaŜdy z Oferentów otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od projektu. 11. KRYTERIA WYBORU OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY 1. Kryteria Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: a. Cena łączna brutto 75 % Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: c min c = x 100 c bad gdzie: c- liczba punktów przyznana ofercie c min cena brutto minimalna (z oferty zawierającej najniŝszą cenę) c bad cena brutto z oferty badanej b. Ocena techniczna 25% Ocenie Organizatora postepowania będzie podlegał opis sposobu realizacji zamówienia. W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do Wynik Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, której zgodnie z zastosowanymi kryteriami przyznana zostanie najwyŝsza liczba punktów. 12. OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI 1. Aleksandra Wałaszewska: 2. Jolanta Jabłońska: 3. Maciej Gołuchowski: INNE POSTANOWIENIA 1. Z postępowania wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Invicta lub z osobami upowaŝnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Invicta. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe naleŝy rozumieć w szczególności: - uczestnictwo w spółce cywilnej lub kapitałowej, - posiadanie udziałów lub co najmniej 1% akcji, - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawanie w związku małŝeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w punkcie 13.1 Oferent składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty. Załączniki do zapytania ofertowego: 1. Załącznik nr 1- Formularz oferty 2. Załącznik nr 2 (Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia): Opis Przedmiotu Zamówienia 5

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Mariusz Kłobucki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA Medicus w Opolu Sp. z o.o. Plac Piłsudskiego 5 45-706 Opole tel. 77 441 32 34; fax 77 441 50 81 Opole, 17.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 Zapytanie ofertowe nr POIG.01.04.II.4.2.2015 dotyczy zamówienia: na zakup surowców

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Warszawa16 maja 2014. Zapytanie Ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Warszawa16 maja 2014. Zapytanie Ofertowe Warszawa16 maja 2014 Zapytanie Ofertowe Dotyczy: Umowy o dofinansowanie: UDA.POIG.08.02.00-14-068/13-00 Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o., realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROśENIE

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

ZAPYTANIE OFERTOWE (kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe) ZAPYTANIE OFERTOWE (kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe) Katowice, dn. 21.02.2012 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu szkoleniowego Śląska Akademia ICT program rozwoju kompetencji informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych. Projekt Tata jak Mama ogólnopolska kampania informacyjna ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych Oznaczenie CPV:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE 75-252 KOSZALIN UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44-48 NIP: 669-11-53-754 REGON: 00029075 TEl. FAKS : 094 3423339 BANK: PKO S.A. II Oddział Koszalin 51124036531111000041881738

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. DOTYCZY: usługi zaprojektowania, instalacji i konfiguracji Internetowego Portalu Informacyjno Społecznościowego o roboczej nazwie ipis.org w ramach

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo