Kocio³ typ MODERATOR od 12 do 50 kw. Instrukcja obs³ugi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kocio³ typ MODERATOR od 12 do 50 kw. Instrukcja obs³ugi"

Transkrypt

1 Kocio³ typ MODERATOR od do 50 kw Moderator sp. z o.o Hajnówka, ul. Listopada 6a Poland tel. (+48 85) fax (+48 85) Instrukcja obs³ugi Producent: Moderator sp. z o.o., 7-00 Hajnówka, ul. Listopada 6a, Poland tel. (+48 85) , fax (+48 85) ,

2 Instrukcja obs³ugi kot³a typu Moderator o mocach od do 50 kw. Wprowadzenie.... Instrukcja bezpieczeñstwa.... Gwarancja....3 Paliwo Opis techniczny Wyposa enie Monta Parametry ogólne Kot³ownia Pod³¹czenie do komina Pod³¹czenie kot³a z instalacj¹ Zabezpieczenie instalacji Palenie w kotle Rozpalanie kot³a Palenie w kotle Czyszczenie kot³a Programowe zatrzymanie kot³a Awaryjne zatrzymanie kot³a Niedomagania w pracy kot³a Konserwacja i remonty Warunki bezpiecznej eksploatacji Utylizacja Uk³ad nawiewu Paszport techniczny kot³a... 5 Do u ytkownika Dziêkujemy za zakupienie kot³a naszej produkcji i gratulujemy trafnego wyboru. Moderator Spó³ka z o.o. produkuje kot³y w oparciu o oryginalne rozwi¹zanie konstrukcyjne opracowane pod koniec lat siedemdziesi¹tych w Hajnówce przez in. Kazimierza Kubackiego. W ci¹gu minionych ponad dwudziestu lat kocio³ przeszed³ wiele zmian technicznych i udoskonaleñ. Poniewa proces zmian konstrukcyjnych ma charakter ci¹g³y instrukcjê t¹ mo na stosowaæ tylko do kot³a z którym zosta³a zakupiona. Kocio³ typu Moderator przeznaczony jest do podgrzewania wody do 0 temperatury maksimum 95 C w instalacjach centralnego ogrzewania(c.o.) I ciep³ej wody u ytkowej ( c.w.u.), oraz w instalacjach technologicznych ( suszarnie do drewna, prasy itp. ) Instrukcja zosta³a opracowana jako poradnik przy monta u,obs³udze i konserwacji kot³a. Nale y j¹ przeczytaæ przed przyst¹pieniem do wykonywania tych czynnoœci.. Wprowadzenie.. Instrukcja bezpieczeñstwa Podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy kot³a jest wykonanie instalacji c.o. i zabezpieczeñ zgodnie z wymogami PN-9/B 043 dla kot³ów pracuj¹cych w uk³adach otwartych ( rys. ) oraz wymagañ EN-PN dla kot³ów pracuj¹cych w instalacjach grzewczych wyposa onych w zawory termostatyczne. Znaki ostrzegawcze : Uwaga wyczystka znajduj¹ca siê pod os³on¹ maskuj¹c¹ mo e byæ gor¹ca Ten znak pojawiaj¹cy siê na stronach niniejszej instrukcji oznacza niebezpieczeñstwo. Proszê przeczytaæ ten rozdzia³ wyj¹tkowo uwa nie aby unikn¹æ póÿniej wielu niebezpiecznych sytuacji Instrukcja obs³ugi

3 .. Gwarancja Producent udziela 3-letniej gwarancji na kocio³, która obejmuje wady materia³owe i wykonania. Producent udziela -rocznej gwarancji na podzespo³y dostarczone wraz z kot³em (je eli by³y zakupione ) : sterownik, wentylator wraz z okablowaniem. Gwarancja nie obejmuje elementów zaznaczonych w spisie wyposa enia (p..5.) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych w wyniku niew³aœciwego u ytkowania lub normalnego zu ycia, kosztów monta u, kosztów transportu, uszkodzeñ w wyniku zmian lub napraw wykonanych bez zgody producenta, szkód poœrednich i strat w wyniku dni bez produkcji i jakichkolwiek innych strat ekonomicznych tym spowodowanych. Wszystkie zg³oszenia reklamacyjne nale y zawsze kierowaæ do sprzedawcy kot³a. Przy zg³oszeniu reklamacyjnym proszê przygotowaæ nastêpuj¹ce dane : - wielkoœæ kot³a - numer seryjny - data zakupu.3. Paliwo Kocio³ Moderator przystosowany jest do spalania paliw odnawialnych drewnopochodnych i roœlinnych (drewno kawa³kowe, zrêbki, trociny, kora) o wilgotnoœci do 30%. Parametry techniczne kot³a zosta³y okreœlone dla paliw o wilgotnoœci do 30% i wartoœci opa³owej.50 kj/kg. Im wy sza zawartoœæ wilgoci tym mniejsza wartoœæ opa³owa (uwaga : wzrost wilgotnoœci do 60 % spowoduje spadek wartoœci opa³owej o po³owê). Du a czêœæ energii cieplnej w procesie spalania zostanie zmarnowana na podgrzanie paliwa i odparowanie wody (uwaga : u ywanie mokrego paliwa ma bezpoœredni wp³yw na krótsz¹ eksploatacjê kot³a i jego przedwczesne zu ycie). Rodzaj paliwa drewno kawa³kowe zrêbki Czas spalania (godz.) Ciê ar mp (kg) Wilgotnoœæ max. do (%) Deklaracja zgodnoœci trociny My Moderator spó³ka z o. o. Ul. Listopada 6a 7-00 Hajnówka tel kora Orientacyjne dane dotycz¹ce paliw.4. Opis techniczny 30 oœwiadczamy na w³asn¹ i wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ, e wyrób kocio³ c. o. typu Moderator rozpoczynaj¹cy siê od numeru seryjnego 800 do którego odnosi siê niniejsze oœwiadczenie spe³nia wymagania nastêpuj¹cych zaleceñ i norm, jeœli maj¹ one zastosowanie Zalecenia EN-PN Hajnówka Normy EN-PN V-ce Prezes Zarz¹du in. Miros³aw Bartoszewicz Niniejsza instrukcja dotyczy kot³ów o mocach od do 50 kw. Moderator jest kot³em o poprzecznej komorze kr¹ enia pracuj¹cym w systemie spalania górnego. Œciany i ruszt s¹ ch³odzone wod¹ i wykonane s¹ z gatunkowych blach stalowych o gruboœci 6mm, p³aszcz zewnêtrzny 4rnm. Zasyp paliwa rêczny, górny. Odpopielanie rusztu mechaniczne, drzwiczki dolne (popielnikowe) wyposa one w mechaniczn¹ przepustnicê dop³ywu powietrza (stosowan¹ w przypadku braku pr¹du lub w wersjach bez uk³adu nawiewu). Wznios czopucha w kierunku komina - 5 stopni. Mufka G / ( nr ) jest przeznaczona do monta u czujnika zaworu zabezpieczenia termicznego. Dotyczy to kot³ów montowanych w instalacjach zabezpieczonych zaworem termostatycznym Instrukcja obs³ugi 3

4 .5. Wyposa enie Tylko kot³y o mocach do kw s¹ wyposa one w szuflady do usuwania popio³u oraz otwierane drzwiczki popielnikowe. Kot³y o mocach 8-50 kw maj¹ uchylne klapy popielnikowe. Kocio³ dostarczany jest w stanie zmontowanym. Wyposa enie ruchome : - zawór spustowy G 0 - termometr (O-0 C) - przeciw ko³nierze, uszczelki oraz œruby monta owe do ko³nierzy umo liwiaj¹ce ich monta (tylko kot³y 35 -: 50 kw ; w kot³ach o mocach do 8 kw w³¹cznie stosujemy po³¹czenia gwintowe G) - komplet do czyszczenia (nie podlega gwarancji) Dodatkowe wyposa enie ruchome w przypadku wersji z uk³adem nawiewu : - sterownik - wentylator z przewodem ³¹cz¹cym do sterownika - ³¹cznik wentylatora Uk³ad nawiewu zapakowany w ekologiczne pude³ka kartonowe przeznaczony jest do samodzielnego monta u w kot³owni (rys.5).. Monta.. Parametry ogólne Maksymalna temperatura zasilania - 95 stopni C Maksymalna temperatura powrotu - 70 stopni C Minimalna temperatura powrotu - 45 stopni C Ciœnienie robocze -.5 bara ( uwaga : przy uk³adzie otwartym maksymalna wysokoœæ lustra wody naczynia wzbiorczego - 5 m pd pod³ogi kot³owni) Sprawnoœæ cieplna - 80 % Minimalna temperatura spalin - 50 stopni C Wymagany ci¹g kominowy min. 40 Pa Rys. Kocio³ typu Moderator - opis g³ównych czêœci. Klapa zasypowa. Drzwiczki rusztowe 3. Drzwiczki popielnikowe 4. Przepustnica powietrza 5. DŸwignia popielnika 6. Otwór monta owy ³¹cznika wentylatora 7. Rura powrotu 8. Wy czystka 9. Czopuch 0.Mufka termometru G l/.rura zasilania.mufka G czujnika zabezpieczenia termicznego 3.Os³ona maskuj¹ca wyczystki komory podciœnieniowej 4.Mufka G do mocowania zaworu przelotowego 5.Króciec do wprowadzenia czujnika sterownika elektronicznego 6. Nogi kot³a Instrukcja obs³ugi 5

5 .. Kot³ownia Pomieszczenie kot³owni powinno spe³niaæ wymagania PN-59/B- 04. Oto wa niejsze z nich : Wyposa enie : posadzka ognioodporna drzwi stalowe lub drewniane obite blach¹, otwierane na zewn¹trz otwór nawiewny x cm w dolnej czêœci kot³owni otwór wywiewny minimum 4x4 cm w górnej czêœci kot³owni zawór czerpalny studzienka œciekowa zlew.3. Ustawienie kot³a Zabrania siê stosowania wentylacji mechanicznej Moderator dostarczany jest w stanie zmontowanym. Kocio³ mo e byæ posadowiony bezpoœrednio na posadzce ze spadkiem ok. stopnia w kierunku przedniej œciany. Nale y zapewniæ dostêp do kot³a w taki sposób aby œciany kot³owni nie utrudnia³y zasypu paliwa, czyszczenia paleniska oraz dostêpu do bocznej wyczystki komory podciœnieniowej..5. Pod³¹czenie kot³a z instalacj¹ Kot³y o mocach do 8 kw w³¹cznie maj¹ przy³¹cza gwintowane G. Skrêcanie króæców z instalacj¹ powinno byæ wykonane przy pomocy mufek G. Kot³y o mocach kw s¹ wyposa one w ko³nierze p³askie oraz przeciw ko³nierze. Przeciw ko³nierze nale y przyspawaæ do rur instalacyjnych (zasilania i powrotu), zamontowaæ uszczelki i ca³oœæ skrêciæ przy pomocy œrub bêd¹cych na wyposa eniu kot³a. je eli kocio³ jest wyposa ony w zawór bezpieczeñstwa termicznego zamontowaæ czujnik zaworu w mufce G ( ) Wkrêciæ termometr Pod³¹czyæ zasilanie wody z sieci poprzez zawór G (4) za pomoc¹ wê a elastycznego, który po nape³nieniu z³adu wodnego nale y od³¹czyæ. Podczas nape³niania otworzyæ wszystkie odpowietrzenia wzd³u instalacji i stopniowo zamykaæ do chwili przelania siê wody w rurze przelewowej naczynia wzbiorczego ( przy uk³adach otwartych ). Instalacje pracuj¹ce bez strat mog¹ byæ zasilane wod¹ surow¹ o ile jej twardoœæ nie przekracza 00 n. W przeciwnym razie nale y przeprowadziæ proces uzdatniania wody. Zamontowaæ osprzêt kot³a ( rêkojeœci i ga³ki bakielitowe).6. Zabezpieczenie instalacji.4. Pod³¹czenie do komina Czopuch kot³a nale y osadziæ bezpoœrednio w kominie a po ustawieniu uszczelniæ na styku : blacha czopucha- ceg³a komina. Wylot komina powinien siê znajdowaæ 75 cm ponad kalenic¹ dachu. Kominy kwadratowe lub prostok¹tne musz¹ byæ wykonane z ceg³y palonej ; okr¹g³e (najczêœciej stalowe) powinny byæ zaizolowane na ca³ej wysokoœci 5-cio centymetrow¹ warstw¹ we³ny mineralnej. Zalecane przekroje kominów Moc kot³a Komin kwadratowy cmxcm Komin prostok¹tny cmxcm Komin okr¹g³y cm 6x6 4x x0 5x x0 5x7 0 KOCIO x5 5 Rys. Zabezpieczenie instalacji 6 dla kotlów pracuj¹cych w otwartych systemach c.o. 7 Instrukcja obs³ugi

6 Wymagania : naczynie wzbiorcze o objêtoœci minimum 4% z³adu wodnego kszta³t: walcowaty typu A wg PN prostok¹tny typu B wg PN wznios³a rura bezpieczeñstwa RB o œrednicy wewnêtrznej : 5 mm dla kot³ów do 35 kw 3 mm dla kot³ów od 40 do 50 kw rura wzbiorcza RW o œrednicy wewnêtrznej 5 mm rura przelewowa representative œrednice wewnêtrzne jak RW i RB rura cyrkulacyjna RC o œrednicy wewnêtrznej 0 mm rura odpowietrzaj¹ca RO i rura sygnalizacyjna RS o œrednicach wewnêtrznych 5 mm Na rurach RB, RW i RO nie wolno umieszczaæ armatury umo liwiaj¹cej ca³kowite lub czêœciowe zamkniêcie przep³ywu. Urz¹dzenia i rury zabezpieczaj¹ce nale y chroniæ przed zamarzniêciem. Kot³y typu Moderator zasilaj¹ce instalacje grzewcze wyposa one w zawory termostatyczne powinny posiadaæ zabezpieczenie termiczne 3. Palenie w kotle 3.. Rozpalanie kot³a Rozpalanie w zimnym kotle nale y rozpocz¹æ po uprzednim upewnieniu siê, i instalacja jest szczelna i prawid³owo nape³niona wod¹. Nale y uchyliæ drzwiczki popielnikowe (lub w wersji z przepustnic¹ okr¹g³¹ przekrêciæ j¹ do pe³nego otworzenia siê otworów). Rozpalanie przeprowadziæ suchym drewnem przez okres oko³o.5 godziny osi¹gaj¹c stopniowo temperaturê 80 stopni C. Pierwsze rozpalanie proponujemy przeprowadziæ bez korzystania z uk³adu nawiewu reguluj¹c dop³yw powietrza przepustnic¹ (lub uchyleniem drzwiczek popielnikowych) pamiêtaj¹c o za³¹czeniu pompy po przekroczeniu temperatury 40 stopni C w póÿniejszej eksploatacji przy korzystaniu z uk³adu nawiewu pompa sprzê ona ze sterownikiem za³¹czy siê automatycznie). Przez okres 3-4 dni zaleca siê ci¹g³e wypalanie kot³a na temperaturze wody zasilaj¹cej stopni C. Kolejne rozpalenia kot³a mog¹ siê odbywaæ w oparciu o programowanie pracy kot³a na sterowniku elektronicznym wg zasad podanych w instrukcji sterownika. 3..Palenie w kotle W czasie normalnej pracy kot³a nale y okresowo kontrolowaæ i uzupe³niaæ zapas paliwa. Celem uzyskania mo liwie stabilnej temperatury wody zasilaj¹cej nale y : stosowaæ paliwo o wilgotnoœci do 30 % w przypadku wiêkszej wilgotnoœci paliwo nale y suszyæ lub mieszaæ z suchym pamiêtaj¹c o tym, i im mieszanina bardziej mokra tym mniejsza doza i nadmiar powietrza stosuj¹c paliwo o ró nym rozdrobnieniu zarzucaæ je na przemian paliwo o du ym przekroju ju roz arzone w komorze paleniskowej uzupe³niæ paliwem rozdrobnionym np. z pi³ tartacznych - w odwrotnej kolejnoœci przesypi¹ siê one przez ruszta o ile to mo liwe unikaæ otwierania klapy zasypowej w czasie rozpalania i w fazie wzrostu temperatury na kotle Uwaga : nale y unikaæ spalania paliw rozdrobnionych w których iloœæ py³ów przekracza 5%. Zachowaæ szczególn¹ ostro noœæ przy spalaniu bardzo suchych trocin (wilgotnoœæ do 0%), unikaæ ich mocnego ubijania w komorze paleniskowej. Po zasypaniu trocin nale y Rys. 3 Sposób monta u zaworu termicznego pozostawiæ woln¹ przestrzeñ w tylnej czêœci komory 8 Instrukcja obs³ugi 9

7 umo liwiaj¹c dostêp powietrza. Nie spe³nienie tych warunków mo e groziæ cofniêciem gazów z komory paleniskowej podczas nag³ego otwarcia klapy zasypowej. (Otwarcie klapy zasypowej mo e spowodowaæ gwa³towny wzrost iloœci powietrza w komorze paleniskowej i wybuchowe spalanie py³ów). Podczas pracy kot³a z uk³adem nawiewu nie wolno otwieraæ klapy zasypowe w czasie pracy wentylatora. Przed uzupe³nieniem paliwa nale y wy³¹czyæ sterownik. regulacjê wydajnoœci kot³a, a wiêc i temperatury wody zasilaj¹cej prowadziæ poprzez zmianê ustawienia przepustnicy (lub szczeliny nastawnej drzwiczek popielnika )i ewentualnie zmianê przekroju wylotu spalin w czopuchu (dotyczy modeli z zamontowanym szybrem). Przy pracy kot³a z uk³adem nawiewu przepustnica drzwiczek popielnika (klapa popielnika) powinna byæ zamkniêta. 3.3.Czyszczenie kot³a Czyszczenie rusztu przeprowadza siê w przypadku spadku temperatury wody i s³abn¹cym naœwietleniu popielnika. Popió³ usuwaæ przy obni onym p³omieniu, W celu oszczêdnego zu ycia paliwa nale y utrzymywaæ w czystoœci wewnêtrzne komory kot³a oraz przestrzenie miêdzy op³omkami. Oznak¹ koniecznoœci czyszczenia jest spadek ci¹gu kominowego. Brak powietrza powoduje dymienie kot³a. Przy czyszczeniu komory paleniskowej zalecamy skrócenie wyciora w celu ³atwiejszego dotarcia do przestrzeni miêdzy op³omkami (rozkrêciæ wycior, skrêciæ szczotkê na krótkiej czêœci). Dostêp do wyczystki komory podciœnieniowej jest mo liwy po podniesieniu os³ony maskuj¹cej (3). Przy silnym zanieczyszczeniu kot³a dopuszcza siê stosowanie œrodków chemicznych usuwaj¹cych nagar kot³owy ale tylko takich, które s¹ dopuszczone do obrotu handlowego (posiadaj ¹ znak bezpieczeñstwa B lub zgodnoœæ z normami polskimi ) Programowe zatrzymanie kot³a Po dopaleniu siê paliwa otworzyæ wszystkie drzwiczki i maksymalnie odchyliæ szyber w czopuchu (je eli jest zamontowany ). Usun¹æ popió³, wyczyœciæ kocio³. Nie spuszczaæ wody obiegowej. Czas ch³odzenia równy jest czasowi rozpalania Awaryjne zatrzymanie kot³a W przypadku stanów awaryjnych takich jak : przekroczenie temperatury 00 stopni, pêkniêcie elementów instalacji i ubytek z³adu wody, awaria urz¹dzeñ kontrolno pomiarowych lub zabezpieczaj¹cych i nag³y wzrost ciœnienia nale y: usun¹æ paliwo z rusztu i przenieœæ na zewn¹trz kot³owni obni yæ temperaturê wody obiegowej przez wprowadzenie do z³adu wody zimnej jak przy nape³nianiu otworzyæ maksymalnie przepustnicê czopucha (je eli jest zamontowana) W przypadku kot³ów pracuj¹cych w uk³adach zamkniêtych stanem awaryjnym mo e byæ ka da sytuacja braku pr¹du elektrycznego. Instalacje s¹ zabezpieczone zaworami bezpieczeñstwa (ustawienie na bary), dodatkowo kocio³ musi byæ wyposa ony (poza zabezpieczeniami sterownika uk³adu nawiewu ) dodatkowym zaworem bezpieczeñstwa termicznego (rys. 3). Pomimo to zalecamy ostro noœæ i czujnoœæ, a w razie d³u szej przerwy w dostawie pr¹du awaryjne zatrzymanie kot³a. Wybór odpowiedniej metody zale y od stanu awaryjnego. Zabrania siê traktowania roz arzonego paliwa wod¹. Rys.4 Schemat czyszczenia kot³a 0 Instrukcja obs³ugi

8 4. Niedomagania w pracy kot³a 4.. Konserwacja i remonty Rodzaj usterki Przyczyna Sposób usuniêcia Konserwacja kot³a w sezonie grzewczym polega na okresowym jego czyszczeniu. Po sezonie grzewczym kocio³ nale y dok³adnie wyczyœciæ powierzchnie wewnêtrzne zabezpieczyæ olejem. Kocio³ dymi, w komorze podciœnieniowej wystêpuje czarna ciecz Brak ci¹gu Zbyt ma³y przekrój komina Drugi piec (np.: kuchenny) zamontowany jest na tym samym przewodzie kominowym Obmurowaæ szczelnie wejœcie czopucha do przewodu kominowego Powiêkszyæ otwór kominowy, np.: wyburzyæ œciankê dzia³ow¹ z s¹siednim przewodem wentylacyjnym (przynajmniej m od podstawy "Moderatora" Uszczelniæ wyjœcie z pieca do przewodu kominowego, uniemo liwiaj¹c zasysanie zimnego powietrza 5. Warunki bezpiecznej eksploatacji Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji kot³a jest wykonanie instalacji i zabezpieczeñ zgodnie z polskimi normami. Dla zachowania bezpiecznych warunków obs³ugi kot³a nale y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad : u ywaæ rêkawic i okularów ochronnych nie blokowaæ klap zasypowych i drzwiczek popielnikowych przerusztowania dokonywaæ przy pomocy dÿwigni popielnika u ywaæ lamp przenoœnych na napiêcie 4 V utrzymywaæ sta³y porz¹dek w kot³owni dbaæ o dobry stan techniczny kot³a i zwi¹zanej z nim instalacji w okresie zimowym zaniechaæ stosowania przerw w ogrzewaniu Niedro ny przewód kominowy Czêste u ywanie mokrego paliwa Wyczyœciæ przewód kominowy, przepaliæ suchym drewnem Przepaliæ suchym drewnem Przy podejrzeniu mo liwoœci zamarzniêcia wody w instalacji nale y sprawdziæ dro noœæ rur bezpieczeñstwa. Dopuszczona do instalacji woda powinna wróciæ rur¹ przelewow¹ z naczynia wzbiorczego. W przypadku braku dro noœci zabrania siê rozpalania kot³a,a w trakcie jego eksploatacji postêpowaæ jak w przypadku awaryjnego zatrzymania kot³a ( p. 3.5.) Zbyt szybkie spalanie paliwa mimo zamkniêtych drzwiczek Brak uszczelnienia komory popielnika Zbyt du y przekrój komina Obmurowaæ popielnik wg instrukcji monta u Zmniejszyæ przekrój komina, zainstalowaæ szyber 6. Utylizacja Zabrania siê : zalewania paleniska wod¹ rozpalania kot³a przy pomocy p³ynów ³atwopalnych Przy prawid³owej eksploatacji kocio³ bêdzie pracowa³ bezawaryjnie przez oko³o 5 lat. Po up³ywie tego czasu jego dalsza eksploatacja mo e byæ nieuzasadniona ekonomicznie. Kocio³ wykonany jest z materia³ów, które w ca³oœci mog¹ powróciæ do powtórnego obiegu. Najlepiej przekazaæ go firmie zajmuj¹cej siê utylizacj¹ lub rozbiórk¹ maszyn. Instrukcja obs³ugi 3

9 7. Uk³ad nawiewu 8. Paszport techniczny kot³a Uk³ad nawiewu dostarczany jest w stanie nie zmontowanym i sk³ada siê z czterech elementów. wymagany ci¹g mbar 4. pojemnoœæ wodna l 3. temperatura spalin przy nominalnej mocy cieplnej -... minimalnej mocy cieplnej Sterownik elektroniczny. Wentylator 3. ¹cznik wentylatora 4. Przewód ³¹cz¹cy Rys. 5 Uk³ad nawiewu - g³ówne czêœci 3 4. strumieñ masy spalin przy nominalnej mocy cieplnej minimalnej mocy cieplnej 5. wymiar czopucha 6. opór wody 7. nominalna moc cieplna kg/s kg/s cm mbar kw Monta uk³adu nawiewu:. Przykrêciæ sterownik elektroniczny do górnej powierzchni kot³a w taki sposób, aby otwór w metalowej podstawie sterownika by³ osadzony na rurce (5) 4 Umieœciæ czujnik sterownika w rurce 5 Przykrêciæ ³¹cznik wentylatora do bocznej œciany popielnika 6 Przykrêciæ wentylator do ³¹cznika 7 Za³o yæ przewód ³¹cz¹cy do wentylatora, pod³¹czyæ przewód w sterowniku zgodnie z instrukcj¹ uk³adu nawiewu Uwaga : wlot wentylatora nie mo e byæ ca³kowicie przys³oniêty, mo e to doprowadziæ do jego spalenia 8. klasa kot³a 9. pojemnoœæ komory paleniskowej 0.niezbêdne ciœnienie wody dla zaworu termicznego miejscowoœæ:... dnia:... piecz¹tka... l bara 4 Instrukcja obs³ugi 5

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water Heat Line Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-10 - 160-210 - 240 HLE 100-10 - 160-210 - 240 excellence in hot water ACV Polska sp. z o.o. ul. Witosa 87-800 W³oc³awek TEL.: 054 412 56

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH

INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH finpol rohr Sp. z o.o. RURY PREIZOLOWANE 01-918 WARSZAWA, ul. Nocznickiego 33; Tel. (022) 835-32-97, (022) 835-43-17; fax (022) 835-43-16 INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH finpol rohr Sp. z

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

PIK. Instrukcja montażu i obsługi

PIK. Instrukcja montażu i obsługi PIK Instrukcja montażu i obsługi Spis Treści 1 Wprowadzenie 1.1 Informacja ogólna 1.2 Normy i przepisy prawne 1.3 Deklaracja zgodności 2 Opis techniczny 2.1 Budowa kotła PIK 2.2 Budowa zespołu podającego

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1 PARAMETRY TECHNICZNE Zakres mocy cieplnej Rodzaje paliwa Maksymalne cisnienie gazu mierzone na króæcu pomiarowym Ciœnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA UL, KOŹMIŃSKA 1a, 63-300 PLESZEW TEL./FAX 0-62-74-27-356 KOM. 0-506-855-068. KOTŁY WODNE CO typ KWM-SGR

ZAKŁAD PRODUKCJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA UL, KOŹMIŃSKA 1a, 63-300 PLESZEW TEL./FAX 0-62-74-27-356 KOM. 0-506-855-068. KOTŁY WODNE CO typ KWM-SGR ZAKŁAD PRODUKCJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA UL, KOŹMIŃSKA 1a, 63-300 PLESZEW TEL./FAX 0-62-74-27-356 KOM. 0-506-855-068 KOTŁY WODNE CO typ KWM-SGR z palnikiem węglowym retortowym, ślimakowym podajnikiem

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA:

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA: 2 ZAWARTO OPRACOWANIA:. OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA 2. RYSUNKI: Schemat kotłowni gazowej instalacj solarn rys. nr Rzut parteru skala :00 rys. nr 2 Rzut fragmentu dachu skala :00 rys. nr 3 Schemat podł

Bardziej szczegółowo