Kocio³ typ MODERATOR od 12 do 50 kw. Instrukcja obs³ugi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kocio³ typ MODERATOR od 12 do 50 kw. Instrukcja obs³ugi"

Transkrypt

1 Kocio³ typ MODERATOR od do 50 kw Moderator sp. z o.o Hajnówka, ul. Listopada 6a Poland tel. (+48 85) fax (+48 85) Instrukcja obs³ugi Producent: Moderator sp. z o.o., 7-00 Hajnówka, ul. Listopada 6a, Poland tel. (+48 85) , fax (+48 85) ,

2 Instrukcja obs³ugi kot³a typu Moderator o mocach od do 50 kw. Wprowadzenie.... Instrukcja bezpieczeñstwa.... Gwarancja....3 Paliwo Opis techniczny Wyposa enie Monta Parametry ogólne Kot³ownia Pod³¹czenie do komina Pod³¹czenie kot³a z instalacj¹ Zabezpieczenie instalacji Palenie w kotle Rozpalanie kot³a Palenie w kotle Czyszczenie kot³a Programowe zatrzymanie kot³a Awaryjne zatrzymanie kot³a Niedomagania w pracy kot³a Konserwacja i remonty Warunki bezpiecznej eksploatacji Utylizacja Uk³ad nawiewu Paszport techniczny kot³a... 5 Do u ytkownika Dziêkujemy za zakupienie kot³a naszej produkcji i gratulujemy trafnego wyboru. Moderator Spó³ka z o.o. produkuje kot³y w oparciu o oryginalne rozwi¹zanie konstrukcyjne opracowane pod koniec lat siedemdziesi¹tych w Hajnówce przez in. Kazimierza Kubackiego. W ci¹gu minionych ponad dwudziestu lat kocio³ przeszed³ wiele zmian technicznych i udoskonaleñ. Poniewa proces zmian konstrukcyjnych ma charakter ci¹g³y instrukcjê t¹ mo na stosowaæ tylko do kot³a z którym zosta³a zakupiona. Kocio³ typu Moderator przeznaczony jest do podgrzewania wody do 0 temperatury maksimum 95 C w instalacjach centralnego ogrzewania(c.o.) I ciep³ej wody u ytkowej ( c.w.u.), oraz w instalacjach technologicznych ( suszarnie do drewna, prasy itp. ) Instrukcja zosta³a opracowana jako poradnik przy monta u,obs³udze i konserwacji kot³a. Nale y j¹ przeczytaæ przed przyst¹pieniem do wykonywania tych czynnoœci.. Wprowadzenie.. Instrukcja bezpieczeñstwa Podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy kot³a jest wykonanie instalacji c.o. i zabezpieczeñ zgodnie z wymogami PN-9/B 043 dla kot³ów pracuj¹cych w uk³adach otwartych ( rys. ) oraz wymagañ EN-PN dla kot³ów pracuj¹cych w instalacjach grzewczych wyposa onych w zawory termostatyczne. Znaki ostrzegawcze : Uwaga wyczystka znajduj¹ca siê pod os³on¹ maskuj¹c¹ mo e byæ gor¹ca Ten znak pojawiaj¹cy siê na stronach niniejszej instrukcji oznacza niebezpieczeñstwo. Proszê przeczytaæ ten rozdzia³ wyj¹tkowo uwa nie aby unikn¹æ póÿniej wielu niebezpiecznych sytuacji Instrukcja obs³ugi

3 .. Gwarancja Producent udziela 3-letniej gwarancji na kocio³, która obejmuje wady materia³owe i wykonania. Producent udziela -rocznej gwarancji na podzespo³y dostarczone wraz z kot³em (je eli by³y zakupione ) : sterownik, wentylator wraz z okablowaniem. Gwarancja nie obejmuje elementów zaznaczonych w spisie wyposa enia (p..5.) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych w wyniku niew³aœciwego u ytkowania lub normalnego zu ycia, kosztów monta u, kosztów transportu, uszkodzeñ w wyniku zmian lub napraw wykonanych bez zgody producenta, szkód poœrednich i strat w wyniku dni bez produkcji i jakichkolwiek innych strat ekonomicznych tym spowodowanych. Wszystkie zg³oszenia reklamacyjne nale y zawsze kierowaæ do sprzedawcy kot³a. Przy zg³oszeniu reklamacyjnym proszê przygotowaæ nastêpuj¹ce dane : - wielkoœæ kot³a - numer seryjny - data zakupu.3. Paliwo Kocio³ Moderator przystosowany jest do spalania paliw odnawialnych drewnopochodnych i roœlinnych (drewno kawa³kowe, zrêbki, trociny, kora) o wilgotnoœci do 30%. Parametry techniczne kot³a zosta³y okreœlone dla paliw o wilgotnoœci do 30% i wartoœci opa³owej.50 kj/kg. Im wy sza zawartoœæ wilgoci tym mniejsza wartoœæ opa³owa (uwaga : wzrost wilgotnoœci do 60 % spowoduje spadek wartoœci opa³owej o po³owê). Du a czêœæ energii cieplnej w procesie spalania zostanie zmarnowana na podgrzanie paliwa i odparowanie wody (uwaga : u ywanie mokrego paliwa ma bezpoœredni wp³yw na krótsz¹ eksploatacjê kot³a i jego przedwczesne zu ycie). Rodzaj paliwa drewno kawa³kowe zrêbki Czas spalania (godz.) Ciê ar mp (kg) Wilgotnoœæ max. do (%) Deklaracja zgodnoœci trociny My Moderator spó³ka z o. o. Ul. Listopada 6a 7-00 Hajnówka tel kora Orientacyjne dane dotycz¹ce paliw.4. Opis techniczny 30 oœwiadczamy na w³asn¹ i wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ, e wyrób kocio³ c. o. typu Moderator rozpoczynaj¹cy siê od numeru seryjnego 800 do którego odnosi siê niniejsze oœwiadczenie spe³nia wymagania nastêpuj¹cych zaleceñ i norm, jeœli maj¹ one zastosowanie Zalecenia EN-PN Hajnówka Normy EN-PN V-ce Prezes Zarz¹du in. Miros³aw Bartoszewicz Niniejsza instrukcja dotyczy kot³ów o mocach od do 50 kw. Moderator jest kot³em o poprzecznej komorze kr¹ enia pracuj¹cym w systemie spalania górnego. Œciany i ruszt s¹ ch³odzone wod¹ i wykonane s¹ z gatunkowych blach stalowych o gruboœci 6mm, p³aszcz zewnêtrzny 4rnm. Zasyp paliwa rêczny, górny. Odpopielanie rusztu mechaniczne, drzwiczki dolne (popielnikowe) wyposa one w mechaniczn¹ przepustnicê dop³ywu powietrza (stosowan¹ w przypadku braku pr¹du lub w wersjach bez uk³adu nawiewu). Wznios czopucha w kierunku komina - 5 stopni. Mufka G / ( nr ) jest przeznaczona do monta u czujnika zaworu zabezpieczenia termicznego. Dotyczy to kot³ów montowanych w instalacjach zabezpieczonych zaworem termostatycznym Instrukcja obs³ugi 3

4 .5. Wyposa enie Tylko kot³y o mocach do kw s¹ wyposa one w szuflady do usuwania popio³u oraz otwierane drzwiczki popielnikowe. Kot³y o mocach 8-50 kw maj¹ uchylne klapy popielnikowe. Kocio³ dostarczany jest w stanie zmontowanym. Wyposa enie ruchome : - zawór spustowy G 0 - termometr (O-0 C) - przeciw ko³nierze, uszczelki oraz œruby monta owe do ko³nierzy umo liwiaj¹ce ich monta (tylko kot³y 35 -: 50 kw ; w kot³ach o mocach do 8 kw w³¹cznie stosujemy po³¹czenia gwintowe G) - komplet do czyszczenia (nie podlega gwarancji) Dodatkowe wyposa enie ruchome w przypadku wersji z uk³adem nawiewu : - sterownik - wentylator z przewodem ³¹cz¹cym do sterownika - ³¹cznik wentylatora Uk³ad nawiewu zapakowany w ekologiczne pude³ka kartonowe przeznaczony jest do samodzielnego monta u w kot³owni (rys.5).. Monta.. Parametry ogólne Maksymalna temperatura zasilania - 95 stopni C Maksymalna temperatura powrotu - 70 stopni C Minimalna temperatura powrotu - 45 stopni C Ciœnienie robocze -.5 bara ( uwaga : przy uk³adzie otwartym maksymalna wysokoœæ lustra wody naczynia wzbiorczego - 5 m pd pod³ogi kot³owni) Sprawnoœæ cieplna - 80 % Minimalna temperatura spalin - 50 stopni C Wymagany ci¹g kominowy min. 40 Pa Rys. Kocio³ typu Moderator - opis g³ównych czêœci. Klapa zasypowa. Drzwiczki rusztowe 3. Drzwiczki popielnikowe 4. Przepustnica powietrza 5. DŸwignia popielnika 6. Otwór monta owy ³¹cznika wentylatora 7. Rura powrotu 8. Wy czystka 9. Czopuch 0.Mufka termometru G l/.rura zasilania.mufka G czujnika zabezpieczenia termicznego 3.Os³ona maskuj¹ca wyczystki komory podciœnieniowej 4.Mufka G do mocowania zaworu przelotowego 5.Króciec do wprowadzenia czujnika sterownika elektronicznego 6. Nogi kot³a Instrukcja obs³ugi 5

5 .. Kot³ownia Pomieszczenie kot³owni powinno spe³niaæ wymagania PN-59/B- 04. Oto wa niejsze z nich : Wyposa enie : posadzka ognioodporna drzwi stalowe lub drewniane obite blach¹, otwierane na zewn¹trz otwór nawiewny x cm w dolnej czêœci kot³owni otwór wywiewny minimum 4x4 cm w górnej czêœci kot³owni zawór czerpalny studzienka œciekowa zlew.3. Ustawienie kot³a Zabrania siê stosowania wentylacji mechanicznej Moderator dostarczany jest w stanie zmontowanym. Kocio³ mo e byæ posadowiony bezpoœrednio na posadzce ze spadkiem ok. stopnia w kierunku przedniej œciany. Nale y zapewniæ dostêp do kot³a w taki sposób aby œciany kot³owni nie utrudnia³y zasypu paliwa, czyszczenia paleniska oraz dostêpu do bocznej wyczystki komory podciœnieniowej..5. Pod³¹czenie kot³a z instalacj¹ Kot³y o mocach do 8 kw w³¹cznie maj¹ przy³¹cza gwintowane G. Skrêcanie króæców z instalacj¹ powinno byæ wykonane przy pomocy mufek G. Kot³y o mocach kw s¹ wyposa one w ko³nierze p³askie oraz przeciw ko³nierze. Przeciw ko³nierze nale y przyspawaæ do rur instalacyjnych (zasilania i powrotu), zamontowaæ uszczelki i ca³oœæ skrêciæ przy pomocy œrub bêd¹cych na wyposa eniu kot³a. je eli kocio³ jest wyposa ony w zawór bezpieczeñstwa termicznego zamontowaæ czujnik zaworu w mufce G ( ) Wkrêciæ termometr Pod³¹czyæ zasilanie wody z sieci poprzez zawór G (4) za pomoc¹ wê a elastycznego, który po nape³nieniu z³adu wodnego nale y od³¹czyæ. Podczas nape³niania otworzyæ wszystkie odpowietrzenia wzd³u instalacji i stopniowo zamykaæ do chwili przelania siê wody w rurze przelewowej naczynia wzbiorczego ( przy uk³adach otwartych ). Instalacje pracuj¹ce bez strat mog¹ byæ zasilane wod¹ surow¹ o ile jej twardoœæ nie przekracza 00 n. W przeciwnym razie nale y przeprowadziæ proces uzdatniania wody. Zamontowaæ osprzêt kot³a ( rêkojeœci i ga³ki bakielitowe).6. Zabezpieczenie instalacji.4. Pod³¹czenie do komina Czopuch kot³a nale y osadziæ bezpoœrednio w kominie a po ustawieniu uszczelniæ na styku : blacha czopucha- ceg³a komina. Wylot komina powinien siê znajdowaæ 75 cm ponad kalenic¹ dachu. Kominy kwadratowe lub prostok¹tne musz¹ byæ wykonane z ceg³y palonej ; okr¹g³e (najczêœciej stalowe) powinny byæ zaizolowane na ca³ej wysokoœci 5-cio centymetrow¹ warstw¹ we³ny mineralnej. Zalecane przekroje kominów Moc kot³a Komin kwadratowy cmxcm Komin prostok¹tny cmxcm Komin okr¹g³y cm 6x6 4x x0 5x x0 5x7 0 KOCIO x5 5 Rys. Zabezpieczenie instalacji 6 dla kotlów pracuj¹cych w otwartych systemach c.o. 7 Instrukcja obs³ugi

6 Wymagania : naczynie wzbiorcze o objêtoœci minimum 4% z³adu wodnego kszta³t: walcowaty typu A wg PN prostok¹tny typu B wg PN wznios³a rura bezpieczeñstwa RB o œrednicy wewnêtrznej : 5 mm dla kot³ów do 35 kw 3 mm dla kot³ów od 40 do 50 kw rura wzbiorcza RW o œrednicy wewnêtrznej 5 mm rura przelewowa representative œrednice wewnêtrzne jak RW i RB rura cyrkulacyjna RC o œrednicy wewnêtrznej 0 mm rura odpowietrzaj¹ca RO i rura sygnalizacyjna RS o œrednicach wewnêtrznych 5 mm Na rurach RB, RW i RO nie wolno umieszczaæ armatury umo liwiaj¹cej ca³kowite lub czêœciowe zamkniêcie przep³ywu. Urz¹dzenia i rury zabezpieczaj¹ce nale y chroniæ przed zamarzniêciem. Kot³y typu Moderator zasilaj¹ce instalacje grzewcze wyposa one w zawory termostatyczne powinny posiadaæ zabezpieczenie termiczne 3. Palenie w kotle 3.. Rozpalanie kot³a Rozpalanie w zimnym kotle nale y rozpocz¹æ po uprzednim upewnieniu siê, i instalacja jest szczelna i prawid³owo nape³niona wod¹. Nale y uchyliæ drzwiczki popielnikowe (lub w wersji z przepustnic¹ okr¹g³¹ przekrêciæ j¹ do pe³nego otworzenia siê otworów). Rozpalanie przeprowadziæ suchym drewnem przez okres oko³o.5 godziny osi¹gaj¹c stopniowo temperaturê 80 stopni C. Pierwsze rozpalanie proponujemy przeprowadziæ bez korzystania z uk³adu nawiewu reguluj¹c dop³yw powietrza przepustnic¹ (lub uchyleniem drzwiczek popielnikowych) pamiêtaj¹c o za³¹czeniu pompy po przekroczeniu temperatury 40 stopni C w póÿniejszej eksploatacji przy korzystaniu z uk³adu nawiewu pompa sprzê ona ze sterownikiem za³¹czy siê automatycznie). Przez okres 3-4 dni zaleca siê ci¹g³e wypalanie kot³a na temperaturze wody zasilaj¹cej stopni C. Kolejne rozpalenia kot³a mog¹ siê odbywaæ w oparciu o programowanie pracy kot³a na sterowniku elektronicznym wg zasad podanych w instrukcji sterownika. 3..Palenie w kotle W czasie normalnej pracy kot³a nale y okresowo kontrolowaæ i uzupe³niaæ zapas paliwa. Celem uzyskania mo liwie stabilnej temperatury wody zasilaj¹cej nale y : stosowaæ paliwo o wilgotnoœci do 30 % w przypadku wiêkszej wilgotnoœci paliwo nale y suszyæ lub mieszaæ z suchym pamiêtaj¹c o tym, i im mieszanina bardziej mokra tym mniejsza doza i nadmiar powietrza stosuj¹c paliwo o ró nym rozdrobnieniu zarzucaæ je na przemian paliwo o du ym przekroju ju roz arzone w komorze paleniskowej uzupe³niæ paliwem rozdrobnionym np. z pi³ tartacznych - w odwrotnej kolejnoœci przesypi¹ siê one przez ruszta o ile to mo liwe unikaæ otwierania klapy zasypowej w czasie rozpalania i w fazie wzrostu temperatury na kotle Uwaga : nale y unikaæ spalania paliw rozdrobnionych w których iloœæ py³ów przekracza 5%. Zachowaæ szczególn¹ ostro noœæ przy spalaniu bardzo suchych trocin (wilgotnoœæ do 0%), unikaæ ich mocnego ubijania w komorze paleniskowej. Po zasypaniu trocin nale y Rys. 3 Sposób monta u zaworu termicznego pozostawiæ woln¹ przestrzeñ w tylnej czêœci komory 8 Instrukcja obs³ugi 9

7 umo liwiaj¹c dostêp powietrza. Nie spe³nienie tych warunków mo e groziæ cofniêciem gazów z komory paleniskowej podczas nag³ego otwarcia klapy zasypowej. (Otwarcie klapy zasypowej mo e spowodowaæ gwa³towny wzrost iloœci powietrza w komorze paleniskowej i wybuchowe spalanie py³ów). Podczas pracy kot³a z uk³adem nawiewu nie wolno otwieraæ klapy zasypowe w czasie pracy wentylatora. Przed uzupe³nieniem paliwa nale y wy³¹czyæ sterownik. regulacjê wydajnoœci kot³a, a wiêc i temperatury wody zasilaj¹cej prowadziæ poprzez zmianê ustawienia przepustnicy (lub szczeliny nastawnej drzwiczek popielnika )i ewentualnie zmianê przekroju wylotu spalin w czopuchu (dotyczy modeli z zamontowanym szybrem). Przy pracy kot³a z uk³adem nawiewu przepustnica drzwiczek popielnika (klapa popielnika) powinna byæ zamkniêta. 3.3.Czyszczenie kot³a Czyszczenie rusztu przeprowadza siê w przypadku spadku temperatury wody i s³abn¹cym naœwietleniu popielnika. Popió³ usuwaæ przy obni onym p³omieniu, W celu oszczêdnego zu ycia paliwa nale y utrzymywaæ w czystoœci wewnêtrzne komory kot³a oraz przestrzenie miêdzy op³omkami. Oznak¹ koniecznoœci czyszczenia jest spadek ci¹gu kominowego. Brak powietrza powoduje dymienie kot³a. Przy czyszczeniu komory paleniskowej zalecamy skrócenie wyciora w celu ³atwiejszego dotarcia do przestrzeni miêdzy op³omkami (rozkrêciæ wycior, skrêciæ szczotkê na krótkiej czêœci). Dostêp do wyczystki komory podciœnieniowej jest mo liwy po podniesieniu os³ony maskuj¹cej (3). Przy silnym zanieczyszczeniu kot³a dopuszcza siê stosowanie œrodków chemicznych usuwaj¹cych nagar kot³owy ale tylko takich, które s¹ dopuszczone do obrotu handlowego (posiadaj ¹ znak bezpieczeñstwa B lub zgodnoœæ z normami polskimi ) Programowe zatrzymanie kot³a Po dopaleniu siê paliwa otworzyæ wszystkie drzwiczki i maksymalnie odchyliæ szyber w czopuchu (je eli jest zamontowany ). Usun¹æ popió³, wyczyœciæ kocio³. Nie spuszczaæ wody obiegowej. Czas ch³odzenia równy jest czasowi rozpalania Awaryjne zatrzymanie kot³a W przypadku stanów awaryjnych takich jak : przekroczenie temperatury 00 stopni, pêkniêcie elementów instalacji i ubytek z³adu wody, awaria urz¹dzeñ kontrolno pomiarowych lub zabezpieczaj¹cych i nag³y wzrost ciœnienia nale y: usun¹æ paliwo z rusztu i przenieœæ na zewn¹trz kot³owni obni yæ temperaturê wody obiegowej przez wprowadzenie do z³adu wody zimnej jak przy nape³nianiu otworzyæ maksymalnie przepustnicê czopucha (je eli jest zamontowana) W przypadku kot³ów pracuj¹cych w uk³adach zamkniêtych stanem awaryjnym mo e byæ ka da sytuacja braku pr¹du elektrycznego. Instalacje s¹ zabezpieczone zaworami bezpieczeñstwa (ustawienie na bary), dodatkowo kocio³ musi byæ wyposa ony (poza zabezpieczeniami sterownika uk³adu nawiewu ) dodatkowym zaworem bezpieczeñstwa termicznego (rys. 3). Pomimo to zalecamy ostro noœæ i czujnoœæ, a w razie d³u szej przerwy w dostawie pr¹du awaryjne zatrzymanie kot³a. Wybór odpowiedniej metody zale y od stanu awaryjnego. Zabrania siê traktowania roz arzonego paliwa wod¹. Rys.4 Schemat czyszczenia kot³a 0 Instrukcja obs³ugi

8 4. Niedomagania w pracy kot³a 4.. Konserwacja i remonty Rodzaj usterki Przyczyna Sposób usuniêcia Konserwacja kot³a w sezonie grzewczym polega na okresowym jego czyszczeniu. Po sezonie grzewczym kocio³ nale y dok³adnie wyczyœciæ powierzchnie wewnêtrzne zabezpieczyæ olejem. Kocio³ dymi, w komorze podciœnieniowej wystêpuje czarna ciecz Brak ci¹gu Zbyt ma³y przekrój komina Drugi piec (np.: kuchenny) zamontowany jest na tym samym przewodzie kominowym Obmurowaæ szczelnie wejœcie czopucha do przewodu kominowego Powiêkszyæ otwór kominowy, np.: wyburzyæ œciankê dzia³ow¹ z s¹siednim przewodem wentylacyjnym (przynajmniej m od podstawy "Moderatora" Uszczelniæ wyjœcie z pieca do przewodu kominowego, uniemo liwiaj¹c zasysanie zimnego powietrza 5. Warunki bezpiecznej eksploatacji Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji kot³a jest wykonanie instalacji i zabezpieczeñ zgodnie z polskimi normami. Dla zachowania bezpiecznych warunków obs³ugi kot³a nale y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad : u ywaæ rêkawic i okularów ochronnych nie blokowaæ klap zasypowych i drzwiczek popielnikowych przerusztowania dokonywaæ przy pomocy dÿwigni popielnika u ywaæ lamp przenoœnych na napiêcie 4 V utrzymywaæ sta³y porz¹dek w kot³owni dbaæ o dobry stan techniczny kot³a i zwi¹zanej z nim instalacji w okresie zimowym zaniechaæ stosowania przerw w ogrzewaniu Niedro ny przewód kominowy Czêste u ywanie mokrego paliwa Wyczyœciæ przewód kominowy, przepaliæ suchym drewnem Przepaliæ suchym drewnem Przy podejrzeniu mo liwoœci zamarzniêcia wody w instalacji nale y sprawdziæ dro noœæ rur bezpieczeñstwa. Dopuszczona do instalacji woda powinna wróciæ rur¹ przelewow¹ z naczynia wzbiorczego. W przypadku braku dro noœci zabrania siê rozpalania kot³a,a w trakcie jego eksploatacji postêpowaæ jak w przypadku awaryjnego zatrzymania kot³a ( p. 3.5.) Zbyt szybkie spalanie paliwa mimo zamkniêtych drzwiczek Brak uszczelnienia komory popielnika Zbyt du y przekrój komina Obmurowaæ popielnik wg instrukcji monta u Zmniejszyæ przekrój komina, zainstalowaæ szyber 6. Utylizacja Zabrania siê : zalewania paleniska wod¹ rozpalania kot³a przy pomocy p³ynów ³atwopalnych Przy prawid³owej eksploatacji kocio³ bêdzie pracowa³ bezawaryjnie przez oko³o 5 lat. Po up³ywie tego czasu jego dalsza eksploatacja mo e byæ nieuzasadniona ekonomicznie. Kocio³ wykonany jest z materia³ów, które w ca³oœci mog¹ powróciæ do powtórnego obiegu. Najlepiej przekazaæ go firmie zajmuj¹cej siê utylizacj¹ lub rozbiórk¹ maszyn. Instrukcja obs³ugi 3

9 7. Uk³ad nawiewu 8. Paszport techniczny kot³a Uk³ad nawiewu dostarczany jest w stanie nie zmontowanym i sk³ada siê z czterech elementów. wymagany ci¹g mbar 4. pojemnoœæ wodna l 3. temperatura spalin przy nominalnej mocy cieplnej -... minimalnej mocy cieplnej Sterownik elektroniczny. Wentylator 3. ¹cznik wentylatora 4. Przewód ³¹cz¹cy Rys. 5 Uk³ad nawiewu - g³ówne czêœci 3 4. strumieñ masy spalin przy nominalnej mocy cieplnej minimalnej mocy cieplnej 5. wymiar czopucha 6. opór wody 7. nominalna moc cieplna kg/s kg/s cm mbar kw Monta uk³adu nawiewu:. Przykrêciæ sterownik elektroniczny do górnej powierzchni kot³a w taki sposób, aby otwór w metalowej podstawie sterownika by³ osadzony na rurce (5) 4 Umieœciæ czujnik sterownika w rurce 5 Przykrêciæ ³¹cznik wentylatora do bocznej œciany popielnika 6 Przykrêciæ wentylator do ³¹cznika 7 Za³o yæ przewód ³¹cz¹cy do wentylatora, pod³¹czyæ przewód w sterowniku zgodnie z instrukcj¹ uk³adu nawiewu Uwaga : wlot wentylatora nie mo e byæ ca³kowicie przys³oniêty, mo e to doprowadziæ do jego spalenia 8. klasa kot³a 9. pojemnoœæ komory paleniskowej 0.niezbêdne ciœnienie wody dla zaworu termicznego miejscowoœæ:... dnia:... piecz¹tka... l bara 4 Instrukcja obs³ugi 5

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Moderator Spó ka z o.o. ul. 11 Listopada 16a Hajnówka POLAND. Instrukcja obs ugi kot a typu Moderator o mocy 6, 12,18,24, 48kW

Moderator Spó ka z o.o. ul. 11 Listopada 16a Hajnówka POLAND. Instrukcja obs ugi kot a typu Moderator o mocy 6, 12,18,24, 48kW Moderator Spó ka z o.o. ul. 11 Listopada 16a 17-200 Hajnówka POLAND Instrukcja obs ugi kot a typu Moderator o mocy 6, 12,18,24, 48kW SPIS TRE CI Do u ytkownika... 2 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalno użytkowe.

Wymagania funkcjonalno użytkowe. Wymagania funkcjonalno użytkowe. Załącznik Nr 1 do umowy Spis zawartości: I - WYMAGANIA FUNKCONALNO UŻYTKOWE... 2 1. Instalacja odpylania spalin ma zapewnić możliwości prawidłowej eksploatacji kotłów,

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl M O D U Y GRZEWCZE SMARTBOX y grzewcze wyposa one w palniki ECLIPSE, charakteryzuj¹ce siê silnym strumieniem gor¹cych gazów, zapewniaj¹ bardzo du y zakres modulacji i zwiêkszon¹ sprawnoœæ urz¹dzenia. Palnik

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22.

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22. DWUFUNKCYJNE OPIS PRODUKTU: Wolnostoj¹cy, dwufunkcyjny kocio³, z pierœcieniowym zasobnikiem o du ej powierzchni grzewczej, wykonanym ze stali nierdzewnej Poœrednie podgrzewanie ciep³ej wody. WYJ TKOWY

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Luna energooszczêdna, elektroniczna POMPA OBIEGOWA Importer: Goshe sp. z o. o., ul. Kmicica 4, 11-041 Olsztyn, www.goshe.pl 1 Informacje ogólne Niniejsza

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023 System FumoLux 8.1. System Fumo-Lux systemowe rozwiązanie prefabrykowanych lekkich obudów kominowych jeremias Fumo-Lux, jest przeznaczenie zarówno do budowy kominów w modernizowanych budynkach, jak i obiektach

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWE POMPY CIEP A

GRUNTOWE POMPY CIEP A REGESS ENERGY GRUNTOWE POMPY CIEP A Energia S³oneczna Dlaczego REGESS ENERGY? Redukcja kosztów ogrzewania do 7%, brak zale noœci od jakiegokolwiek rodzaju paliwa, system przyjazny dla œrodowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ

D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ M Y J N I A D E Z Y N F E K T O R D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ WSKAZÓWKI DO MONTAŻU SMS 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 8 telefony: (22) 843-27-71 zarząd, 843-27-61 sprzedaż, 843-73-11 serwis, telefax:

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 9 2. Paliwa energetyczne i spalanie 11 2.1. Co to są paliwa? U 2.2. Zjawiska fizyczne i chemiczne występujące podczas spalania 14 2.3. Spalanie niezupełne i zupełne, niecałkowite

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. Załącznik do Uchwały Nr /2016 Zarządu Powiatu w Przysusze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Producent wkładów kominkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Szanowni Państwo! Dziękujemy za to, że wybrali Państwo produkty marki BYRSKI Gratulujemy trafnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW WODNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW WODNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW WODNYCH Generalny dystrybutor: WENTOR 68-200 Żary Ul. Moniuszki 11 D tel./fax 68 363 81 88 PL EN DE RU v3 +! " # $ %&'! " $" # (" &'! ' %)%*+, % ' % )),-, )). /0 1,) ),2 ) %,)3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA POWIETRZA

NAGRZEWNICA POWIETRZA NAGRZEWNICA POWIETRZA INSTRUKCJA OBS UGI MASTER CT-50 DANE TECHNICZNE MODEL MASTER CT-50 Nominalna moc cieplna kw 50 Przep³yw m 3 /h 1400 OGRZEWANE POWIETRZE powietrza przy +20ºC Ciœnienie mmh 2 O 1 statyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Moderator Unica Max o mocy kw

Moderator Unica Max o mocy kw Moderator Spółka z o.o. Ul. 11 Listopada 16a 17-200 Hajnówka POLAND www.moderator.com.pl Instrukcja obsługi kotła typu Moderator Unica Max o mocy 200 300 kw SPIS TREŚCI Do użytkownika...3 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

wykonane z rusztowañ ramowych

wykonane z rusztowañ ramowych wykonane z rusztowañ ramowych PLATFORMA JEZDNA SZEROKA PLATFORMA JEZDNA W SKA Rusztowania przejezdne przeznaczone sà do prac budowlanych i montaýowych wewnàtrz i na zewnàtrz budynków - tam, gdzie waýna

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wiązownica, gm. Wiązownica, dz. nr 1530/1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r.

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r. Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6260 UCHWAŁA NR IX/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6260 UCHWAŁA NR IX/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6260 UCHWAŁA NR IX/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Kaflowy piec kominkowy ZEUS

Kaflowy piec kominkowy ZEUS Kaflowy piec kominkowy ZEUS Instrukcja obslugi J rabenec B Želetava strojírenská výroba Producent: ENBRA, spol. s r.o.., Durďákova5, 613 00 Brno Dystrybutor: ENBRA POLSKA Sp. z o.o. 30-105 Kraków ul. Dojazdowa

Bardziej szczegółowo

Optymalne połączenie - Ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe

Optymalne połączenie - Ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe Optymalne połączenie - Ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe Harmonijna współpraca ogrzewania podłogowego i grzejnikowego jest możliwa. Grupa pompowomieszająca zapewni prawidłową regulację temperatury wody

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI PPUH KOTREM 42-100 Kłobuck ul. Szkolna 115/117 tel (034) 3171097, 3100290 fax (034) 3100291 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI kotłów stalowych, wodnych centralnego ogrzewania typu przystosowanych

Bardziej szczegółowo

PL 219639 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 16.09.2013 BUP 19/13

PL 219639 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 16.09.2013 BUP 19/13 PL 219639 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219639 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398457 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. 18-500 KOLNO ul. Witosa 4 NIP 291-01-12-895 REGON 451086334 Konto BS Kolno 84 8754 0004 0000 7100 2000 0010 Tel. (0-86) 278-31-79

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Moderator Spółka z o.o. ul. 11 Listopada 16a 17-200 Hajnówka POLAND. Instrukcja obsługi kotła typu Moderator o mocy 6, 12,18,24, 48kW

Moderator Spółka z o.o. ul. 11 Listopada 16a 17-200 Hajnówka POLAND. Instrukcja obsługi kotła typu Moderator o mocy 6, 12,18,24, 48kW Moderator Spółka z o.o. ul. 11 Listopada 16a 17-200 Hajnówka POLAND Instrukcja obsługi kotła typu Moderator o mocy 6, 12,18,24, 48kW SPIS TREŚCI Do użytkownika... 2 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz koncentratu ERAL IP.

Instrukcja przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz koncentratu ERAL IP. Instrukcja przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz koncentratu ERAL IP. Instrukcja opisuje sposób przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie

Bardziej szczegółowo

Typ F. Wysoka wydajność i niski poziom emisji NOx. Dostępne 7 mocy wyjściowych od 21 do 92 kw. Linia produktowa: nagrzewnice

Typ F. Wysoka wydajność i niski poziom emisji NOx. Dostępne 7 mocy wyjściowych od 21 do 92 kw. Linia produktowa: nagrzewnice Wysoka wydajność i niski poziom emisji NOx. Dostępne 7 mocy wyjściowych od 21 do 92 kw. Typ F Cechy wyróżniające Wykonany ze stali nierdzewnej palinik z podmieszaniem - sprawność termiczna do 92%. Niska

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja gazu. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. projektant

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja gazu. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. projektant FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo