Kocio³ typ MODERATOR od 12 do 50 kw. Instrukcja obs³ugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kocio³ typ MODERATOR od 12 do 50 kw. Instrukcja obs³ugi"

Transkrypt

1 Kocio³ typ MODERATOR od do 50 kw Moderator sp. z o.o Hajnówka, ul. Listopada 6a Poland tel. (+48 85) fax (+48 85) Instrukcja obs³ugi Producent: Moderator sp. z o.o., 7-00 Hajnówka, ul. Listopada 6a, Poland tel. (+48 85) , fax (+48 85) ,

2 Instrukcja obs³ugi kot³a typu Moderator o mocach od do 50 kw. Wprowadzenie.... Instrukcja bezpieczeñstwa.... Gwarancja....3 Paliwo Opis techniczny Wyposa enie Monta Parametry ogólne Kot³ownia Pod³¹czenie do komina Pod³¹czenie kot³a z instalacj¹ Zabezpieczenie instalacji Palenie w kotle Rozpalanie kot³a Palenie w kotle Czyszczenie kot³a Programowe zatrzymanie kot³a Awaryjne zatrzymanie kot³a Niedomagania w pracy kot³a Konserwacja i remonty Warunki bezpiecznej eksploatacji Utylizacja Uk³ad nawiewu Paszport techniczny kot³a... 5 Do u ytkownika Dziêkujemy za zakupienie kot³a naszej produkcji i gratulujemy trafnego wyboru. Moderator Spó³ka z o.o. produkuje kot³y w oparciu o oryginalne rozwi¹zanie konstrukcyjne opracowane pod koniec lat siedemdziesi¹tych w Hajnówce przez in. Kazimierza Kubackiego. W ci¹gu minionych ponad dwudziestu lat kocio³ przeszed³ wiele zmian technicznych i udoskonaleñ. Poniewa proces zmian konstrukcyjnych ma charakter ci¹g³y instrukcjê t¹ mo na stosowaæ tylko do kot³a z którym zosta³a zakupiona. Kocio³ typu Moderator przeznaczony jest do podgrzewania wody do 0 temperatury maksimum 95 C w instalacjach centralnego ogrzewania(c.o.) I ciep³ej wody u ytkowej ( c.w.u.), oraz w instalacjach technologicznych ( suszarnie do drewna, prasy itp. ) Instrukcja zosta³a opracowana jako poradnik przy monta u,obs³udze i konserwacji kot³a. Nale y j¹ przeczytaæ przed przyst¹pieniem do wykonywania tych czynnoœci.. Wprowadzenie.. Instrukcja bezpieczeñstwa Podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy kot³a jest wykonanie instalacji c.o. i zabezpieczeñ zgodnie z wymogami PN-9/B 043 dla kot³ów pracuj¹cych w uk³adach otwartych ( rys. ) oraz wymagañ EN-PN dla kot³ów pracuj¹cych w instalacjach grzewczych wyposa onych w zawory termostatyczne. Znaki ostrzegawcze : Uwaga wyczystka znajduj¹ca siê pod os³on¹ maskuj¹c¹ mo e byæ gor¹ca Ten znak pojawiaj¹cy siê na stronach niniejszej instrukcji oznacza niebezpieczeñstwo. Proszê przeczytaæ ten rozdzia³ wyj¹tkowo uwa nie aby unikn¹æ póÿniej wielu niebezpiecznych sytuacji Instrukcja obs³ugi

3 .. Gwarancja Producent udziela 3-letniej gwarancji na kocio³, która obejmuje wady materia³owe i wykonania. Producent udziela -rocznej gwarancji na podzespo³y dostarczone wraz z kot³em (je eli by³y zakupione ) : sterownik, wentylator wraz z okablowaniem. Gwarancja nie obejmuje elementów zaznaczonych w spisie wyposa enia (p..5.) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych w wyniku niew³aœciwego u ytkowania lub normalnego zu ycia, kosztów monta u, kosztów transportu, uszkodzeñ w wyniku zmian lub napraw wykonanych bez zgody producenta, szkód poœrednich i strat w wyniku dni bez produkcji i jakichkolwiek innych strat ekonomicznych tym spowodowanych. Wszystkie zg³oszenia reklamacyjne nale y zawsze kierowaæ do sprzedawcy kot³a. Przy zg³oszeniu reklamacyjnym proszê przygotowaæ nastêpuj¹ce dane : - wielkoœæ kot³a - numer seryjny - data zakupu.3. Paliwo Kocio³ Moderator przystosowany jest do spalania paliw odnawialnych drewnopochodnych i roœlinnych (drewno kawa³kowe, zrêbki, trociny, kora) o wilgotnoœci do 30%. Parametry techniczne kot³a zosta³y okreœlone dla paliw o wilgotnoœci do 30% i wartoœci opa³owej.50 kj/kg. Im wy sza zawartoœæ wilgoci tym mniejsza wartoœæ opa³owa (uwaga : wzrost wilgotnoœci do 60 % spowoduje spadek wartoœci opa³owej o po³owê). Du a czêœæ energii cieplnej w procesie spalania zostanie zmarnowana na podgrzanie paliwa i odparowanie wody (uwaga : u ywanie mokrego paliwa ma bezpoœredni wp³yw na krótsz¹ eksploatacjê kot³a i jego przedwczesne zu ycie). Rodzaj paliwa drewno kawa³kowe zrêbki Czas spalania (godz.) Ciê ar mp (kg) Wilgotnoœæ max. do (%) Deklaracja zgodnoœci trociny My Moderator spó³ka z o. o. Ul. Listopada 6a 7-00 Hajnówka tel kora Orientacyjne dane dotycz¹ce paliw.4. Opis techniczny 30 oœwiadczamy na w³asn¹ i wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ, e wyrób kocio³ c. o. typu Moderator rozpoczynaj¹cy siê od numeru seryjnego 800 do którego odnosi siê niniejsze oœwiadczenie spe³nia wymagania nastêpuj¹cych zaleceñ i norm, jeœli maj¹ one zastosowanie Zalecenia EN-PN Hajnówka Normy EN-PN V-ce Prezes Zarz¹du in. Miros³aw Bartoszewicz Niniejsza instrukcja dotyczy kot³ów o mocach od do 50 kw. Moderator jest kot³em o poprzecznej komorze kr¹ enia pracuj¹cym w systemie spalania górnego. Œciany i ruszt s¹ ch³odzone wod¹ i wykonane s¹ z gatunkowych blach stalowych o gruboœci 6mm, p³aszcz zewnêtrzny 4rnm. Zasyp paliwa rêczny, górny. Odpopielanie rusztu mechaniczne, drzwiczki dolne (popielnikowe) wyposa one w mechaniczn¹ przepustnicê dop³ywu powietrza (stosowan¹ w przypadku braku pr¹du lub w wersjach bez uk³adu nawiewu). Wznios czopucha w kierunku komina - 5 stopni. Mufka G / ( nr ) jest przeznaczona do monta u czujnika zaworu zabezpieczenia termicznego. Dotyczy to kot³ów montowanych w instalacjach zabezpieczonych zaworem termostatycznym Instrukcja obs³ugi 3

4 .5. Wyposa enie Tylko kot³y o mocach do kw s¹ wyposa one w szuflady do usuwania popio³u oraz otwierane drzwiczki popielnikowe. Kot³y o mocach 8-50 kw maj¹ uchylne klapy popielnikowe. Kocio³ dostarczany jest w stanie zmontowanym. Wyposa enie ruchome : - zawór spustowy G 0 - termometr (O-0 C) - przeciw ko³nierze, uszczelki oraz œruby monta owe do ko³nierzy umo liwiaj¹ce ich monta (tylko kot³y 35 -: 50 kw ; w kot³ach o mocach do 8 kw w³¹cznie stosujemy po³¹czenia gwintowe G) - komplet do czyszczenia (nie podlega gwarancji) Dodatkowe wyposa enie ruchome w przypadku wersji z uk³adem nawiewu : - sterownik - wentylator z przewodem ³¹cz¹cym do sterownika - ³¹cznik wentylatora Uk³ad nawiewu zapakowany w ekologiczne pude³ka kartonowe przeznaczony jest do samodzielnego monta u w kot³owni (rys.5).. Monta.. Parametry ogólne Maksymalna temperatura zasilania - 95 stopni C Maksymalna temperatura powrotu - 70 stopni C Minimalna temperatura powrotu - 45 stopni C Ciœnienie robocze -.5 bara ( uwaga : przy uk³adzie otwartym maksymalna wysokoœæ lustra wody naczynia wzbiorczego - 5 m pd pod³ogi kot³owni) Sprawnoœæ cieplna - 80 % Minimalna temperatura spalin - 50 stopni C Wymagany ci¹g kominowy min. 40 Pa Rys. Kocio³ typu Moderator - opis g³ównych czêœci. Klapa zasypowa. Drzwiczki rusztowe 3. Drzwiczki popielnikowe 4. Przepustnica powietrza 5. DŸwignia popielnika 6. Otwór monta owy ³¹cznika wentylatora 7. Rura powrotu 8. Wy czystka 9. Czopuch 0.Mufka termometru G l/.rura zasilania.mufka G czujnika zabezpieczenia termicznego 3.Os³ona maskuj¹ca wyczystki komory podciœnieniowej 4.Mufka G do mocowania zaworu przelotowego 5.Króciec do wprowadzenia czujnika sterownika elektronicznego 6. Nogi kot³a Instrukcja obs³ugi 5

5 .. Kot³ownia Pomieszczenie kot³owni powinno spe³niaæ wymagania PN-59/B- 04. Oto wa niejsze z nich : Wyposa enie : posadzka ognioodporna drzwi stalowe lub drewniane obite blach¹, otwierane na zewn¹trz otwór nawiewny x cm w dolnej czêœci kot³owni otwór wywiewny minimum 4x4 cm w górnej czêœci kot³owni zawór czerpalny studzienka œciekowa zlew.3. Ustawienie kot³a Zabrania siê stosowania wentylacji mechanicznej Moderator dostarczany jest w stanie zmontowanym. Kocio³ mo e byæ posadowiony bezpoœrednio na posadzce ze spadkiem ok. stopnia w kierunku przedniej œciany. Nale y zapewniæ dostêp do kot³a w taki sposób aby œciany kot³owni nie utrudnia³y zasypu paliwa, czyszczenia paleniska oraz dostêpu do bocznej wyczystki komory podciœnieniowej..5. Pod³¹czenie kot³a z instalacj¹ Kot³y o mocach do 8 kw w³¹cznie maj¹ przy³¹cza gwintowane G. Skrêcanie króæców z instalacj¹ powinno byæ wykonane przy pomocy mufek G. Kot³y o mocach kw s¹ wyposa one w ko³nierze p³askie oraz przeciw ko³nierze. Przeciw ko³nierze nale y przyspawaæ do rur instalacyjnych (zasilania i powrotu), zamontowaæ uszczelki i ca³oœæ skrêciæ przy pomocy œrub bêd¹cych na wyposa eniu kot³a. je eli kocio³ jest wyposa ony w zawór bezpieczeñstwa termicznego zamontowaæ czujnik zaworu w mufce G ( ) Wkrêciæ termometr Pod³¹czyæ zasilanie wody z sieci poprzez zawór G (4) za pomoc¹ wê a elastycznego, który po nape³nieniu z³adu wodnego nale y od³¹czyæ. Podczas nape³niania otworzyæ wszystkie odpowietrzenia wzd³u instalacji i stopniowo zamykaæ do chwili przelania siê wody w rurze przelewowej naczynia wzbiorczego ( przy uk³adach otwartych ). Instalacje pracuj¹ce bez strat mog¹ byæ zasilane wod¹ surow¹ o ile jej twardoœæ nie przekracza 00 n. W przeciwnym razie nale y przeprowadziæ proces uzdatniania wody. Zamontowaæ osprzêt kot³a ( rêkojeœci i ga³ki bakielitowe).6. Zabezpieczenie instalacji.4. Pod³¹czenie do komina Czopuch kot³a nale y osadziæ bezpoœrednio w kominie a po ustawieniu uszczelniæ na styku : blacha czopucha- ceg³a komina. Wylot komina powinien siê znajdowaæ 75 cm ponad kalenic¹ dachu. Kominy kwadratowe lub prostok¹tne musz¹ byæ wykonane z ceg³y palonej ; okr¹g³e (najczêœciej stalowe) powinny byæ zaizolowane na ca³ej wysokoœci 5-cio centymetrow¹ warstw¹ we³ny mineralnej. Zalecane przekroje kominów Moc kot³a Komin kwadratowy cmxcm Komin prostok¹tny cmxcm Komin okr¹g³y cm 6x6 4x x0 5x x0 5x7 0 KOCIO x5 5 Rys. Zabezpieczenie instalacji 6 dla kotlów pracuj¹cych w otwartych systemach c.o. 7 Instrukcja obs³ugi

6 Wymagania : naczynie wzbiorcze o objêtoœci minimum 4% z³adu wodnego kszta³t: walcowaty typu A wg PN prostok¹tny typu B wg PN wznios³a rura bezpieczeñstwa RB o œrednicy wewnêtrznej : 5 mm dla kot³ów do 35 kw 3 mm dla kot³ów od 40 do 50 kw rura wzbiorcza RW o œrednicy wewnêtrznej 5 mm rura przelewowa representative œrednice wewnêtrzne jak RW i RB rura cyrkulacyjna RC o œrednicy wewnêtrznej 0 mm rura odpowietrzaj¹ca RO i rura sygnalizacyjna RS o œrednicach wewnêtrznych 5 mm Na rurach RB, RW i RO nie wolno umieszczaæ armatury umo liwiaj¹cej ca³kowite lub czêœciowe zamkniêcie przep³ywu. Urz¹dzenia i rury zabezpieczaj¹ce nale y chroniæ przed zamarzniêciem. Kot³y typu Moderator zasilaj¹ce instalacje grzewcze wyposa one w zawory termostatyczne powinny posiadaæ zabezpieczenie termiczne 3. Palenie w kotle 3.. Rozpalanie kot³a Rozpalanie w zimnym kotle nale y rozpocz¹æ po uprzednim upewnieniu siê, i instalacja jest szczelna i prawid³owo nape³niona wod¹. Nale y uchyliæ drzwiczki popielnikowe (lub w wersji z przepustnic¹ okr¹g³¹ przekrêciæ j¹ do pe³nego otworzenia siê otworów). Rozpalanie przeprowadziæ suchym drewnem przez okres oko³o.5 godziny osi¹gaj¹c stopniowo temperaturê 80 stopni C. Pierwsze rozpalanie proponujemy przeprowadziæ bez korzystania z uk³adu nawiewu reguluj¹c dop³yw powietrza przepustnic¹ (lub uchyleniem drzwiczek popielnikowych) pamiêtaj¹c o za³¹czeniu pompy po przekroczeniu temperatury 40 stopni C w póÿniejszej eksploatacji przy korzystaniu z uk³adu nawiewu pompa sprzê ona ze sterownikiem za³¹czy siê automatycznie). Przez okres 3-4 dni zaleca siê ci¹g³e wypalanie kot³a na temperaturze wody zasilaj¹cej stopni C. Kolejne rozpalenia kot³a mog¹ siê odbywaæ w oparciu o programowanie pracy kot³a na sterowniku elektronicznym wg zasad podanych w instrukcji sterownika. 3..Palenie w kotle W czasie normalnej pracy kot³a nale y okresowo kontrolowaæ i uzupe³niaæ zapas paliwa. Celem uzyskania mo liwie stabilnej temperatury wody zasilaj¹cej nale y : stosowaæ paliwo o wilgotnoœci do 30 % w przypadku wiêkszej wilgotnoœci paliwo nale y suszyæ lub mieszaæ z suchym pamiêtaj¹c o tym, i im mieszanina bardziej mokra tym mniejsza doza i nadmiar powietrza stosuj¹c paliwo o ró nym rozdrobnieniu zarzucaæ je na przemian paliwo o du ym przekroju ju roz arzone w komorze paleniskowej uzupe³niæ paliwem rozdrobnionym np. z pi³ tartacznych - w odwrotnej kolejnoœci przesypi¹ siê one przez ruszta o ile to mo liwe unikaæ otwierania klapy zasypowej w czasie rozpalania i w fazie wzrostu temperatury na kotle Uwaga : nale y unikaæ spalania paliw rozdrobnionych w których iloœæ py³ów przekracza 5%. Zachowaæ szczególn¹ ostro noœæ przy spalaniu bardzo suchych trocin (wilgotnoœæ do 0%), unikaæ ich mocnego ubijania w komorze paleniskowej. Po zasypaniu trocin nale y Rys. 3 Sposób monta u zaworu termicznego pozostawiæ woln¹ przestrzeñ w tylnej czêœci komory 8 Instrukcja obs³ugi 9

7 umo liwiaj¹c dostêp powietrza. Nie spe³nienie tych warunków mo e groziæ cofniêciem gazów z komory paleniskowej podczas nag³ego otwarcia klapy zasypowej. (Otwarcie klapy zasypowej mo e spowodowaæ gwa³towny wzrost iloœci powietrza w komorze paleniskowej i wybuchowe spalanie py³ów). Podczas pracy kot³a z uk³adem nawiewu nie wolno otwieraæ klapy zasypowe w czasie pracy wentylatora. Przed uzupe³nieniem paliwa nale y wy³¹czyæ sterownik. regulacjê wydajnoœci kot³a, a wiêc i temperatury wody zasilaj¹cej prowadziæ poprzez zmianê ustawienia przepustnicy (lub szczeliny nastawnej drzwiczek popielnika )i ewentualnie zmianê przekroju wylotu spalin w czopuchu (dotyczy modeli z zamontowanym szybrem). Przy pracy kot³a z uk³adem nawiewu przepustnica drzwiczek popielnika (klapa popielnika) powinna byæ zamkniêta. 3.3.Czyszczenie kot³a Czyszczenie rusztu przeprowadza siê w przypadku spadku temperatury wody i s³abn¹cym naœwietleniu popielnika. Popió³ usuwaæ przy obni onym p³omieniu, W celu oszczêdnego zu ycia paliwa nale y utrzymywaæ w czystoœci wewnêtrzne komory kot³a oraz przestrzenie miêdzy op³omkami. Oznak¹ koniecznoœci czyszczenia jest spadek ci¹gu kominowego. Brak powietrza powoduje dymienie kot³a. Przy czyszczeniu komory paleniskowej zalecamy skrócenie wyciora w celu ³atwiejszego dotarcia do przestrzeni miêdzy op³omkami (rozkrêciæ wycior, skrêciæ szczotkê na krótkiej czêœci). Dostêp do wyczystki komory podciœnieniowej jest mo liwy po podniesieniu os³ony maskuj¹cej (3). Przy silnym zanieczyszczeniu kot³a dopuszcza siê stosowanie œrodków chemicznych usuwaj¹cych nagar kot³owy ale tylko takich, które s¹ dopuszczone do obrotu handlowego (posiadaj ¹ znak bezpieczeñstwa B lub zgodnoœæ z normami polskimi ) Programowe zatrzymanie kot³a Po dopaleniu siê paliwa otworzyæ wszystkie drzwiczki i maksymalnie odchyliæ szyber w czopuchu (je eli jest zamontowany ). Usun¹æ popió³, wyczyœciæ kocio³. Nie spuszczaæ wody obiegowej. Czas ch³odzenia równy jest czasowi rozpalania Awaryjne zatrzymanie kot³a W przypadku stanów awaryjnych takich jak : przekroczenie temperatury 00 stopni, pêkniêcie elementów instalacji i ubytek z³adu wody, awaria urz¹dzeñ kontrolno pomiarowych lub zabezpieczaj¹cych i nag³y wzrost ciœnienia nale y: usun¹æ paliwo z rusztu i przenieœæ na zewn¹trz kot³owni obni yæ temperaturê wody obiegowej przez wprowadzenie do z³adu wody zimnej jak przy nape³nianiu otworzyæ maksymalnie przepustnicê czopucha (je eli jest zamontowana) W przypadku kot³ów pracuj¹cych w uk³adach zamkniêtych stanem awaryjnym mo e byæ ka da sytuacja braku pr¹du elektrycznego. Instalacje s¹ zabezpieczone zaworami bezpieczeñstwa (ustawienie na bary), dodatkowo kocio³ musi byæ wyposa ony (poza zabezpieczeniami sterownika uk³adu nawiewu ) dodatkowym zaworem bezpieczeñstwa termicznego (rys. 3). Pomimo to zalecamy ostro noœæ i czujnoœæ, a w razie d³u szej przerwy w dostawie pr¹du awaryjne zatrzymanie kot³a. Wybór odpowiedniej metody zale y od stanu awaryjnego. Zabrania siê traktowania roz arzonego paliwa wod¹. Rys.4 Schemat czyszczenia kot³a 0 Instrukcja obs³ugi

8 4. Niedomagania w pracy kot³a 4.. Konserwacja i remonty Rodzaj usterki Przyczyna Sposób usuniêcia Konserwacja kot³a w sezonie grzewczym polega na okresowym jego czyszczeniu. Po sezonie grzewczym kocio³ nale y dok³adnie wyczyœciæ powierzchnie wewnêtrzne zabezpieczyæ olejem. Kocio³ dymi, w komorze podciœnieniowej wystêpuje czarna ciecz Brak ci¹gu Zbyt ma³y przekrój komina Drugi piec (np.: kuchenny) zamontowany jest na tym samym przewodzie kominowym Obmurowaæ szczelnie wejœcie czopucha do przewodu kominowego Powiêkszyæ otwór kominowy, np.: wyburzyæ œciankê dzia³ow¹ z s¹siednim przewodem wentylacyjnym (przynajmniej m od podstawy "Moderatora" Uszczelniæ wyjœcie z pieca do przewodu kominowego, uniemo liwiaj¹c zasysanie zimnego powietrza 5. Warunki bezpiecznej eksploatacji Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji kot³a jest wykonanie instalacji i zabezpieczeñ zgodnie z polskimi normami. Dla zachowania bezpiecznych warunków obs³ugi kot³a nale y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad : u ywaæ rêkawic i okularów ochronnych nie blokowaæ klap zasypowych i drzwiczek popielnikowych przerusztowania dokonywaæ przy pomocy dÿwigni popielnika u ywaæ lamp przenoœnych na napiêcie 4 V utrzymywaæ sta³y porz¹dek w kot³owni dbaæ o dobry stan techniczny kot³a i zwi¹zanej z nim instalacji w okresie zimowym zaniechaæ stosowania przerw w ogrzewaniu Niedro ny przewód kominowy Czêste u ywanie mokrego paliwa Wyczyœciæ przewód kominowy, przepaliæ suchym drewnem Przepaliæ suchym drewnem Przy podejrzeniu mo liwoœci zamarzniêcia wody w instalacji nale y sprawdziæ dro noœæ rur bezpieczeñstwa. Dopuszczona do instalacji woda powinna wróciæ rur¹ przelewow¹ z naczynia wzbiorczego. W przypadku braku dro noœci zabrania siê rozpalania kot³a,a w trakcie jego eksploatacji postêpowaæ jak w przypadku awaryjnego zatrzymania kot³a ( p. 3.5.) Zbyt szybkie spalanie paliwa mimo zamkniêtych drzwiczek Brak uszczelnienia komory popielnika Zbyt du y przekrój komina Obmurowaæ popielnik wg instrukcji monta u Zmniejszyæ przekrój komina, zainstalowaæ szyber 6. Utylizacja Zabrania siê : zalewania paleniska wod¹ rozpalania kot³a przy pomocy p³ynów ³atwopalnych Przy prawid³owej eksploatacji kocio³ bêdzie pracowa³ bezawaryjnie przez oko³o 5 lat. Po up³ywie tego czasu jego dalsza eksploatacja mo e byæ nieuzasadniona ekonomicznie. Kocio³ wykonany jest z materia³ów, które w ca³oœci mog¹ powróciæ do powtórnego obiegu. Najlepiej przekazaæ go firmie zajmuj¹cej siê utylizacj¹ lub rozbiórk¹ maszyn. Instrukcja obs³ugi 3

9 7. Uk³ad nawiewu 8. Paszport techniczny kot³a Uk³ad nawiewu dostarczany jest w stanie nie zmontowanym i sk³ada siê z czterech elementów. wymagany ci¹g mbar 4. pojemnoœæ wodna l 3. temperatura spalin przy nominalnej mocy cieplnej -... minimalnej mocy cieplnej Sterownik elektroniczny. Wentylator 3. ¹cznik wentylatora 4. Przewód ³¹cz¹cy Rys. 5 Uk³ad nawiewu - g³ówne czêœci 3 4. strumieñ masy spalin przy nominalnej mocy cieplnej minimalnej mocy cieplnej 5. wymiar czopucha 6. opór wody 7. nominalna moc cieplna kg/s kg/s cm mbar kw Monta uk³adu nawiewu:. Przykrêciæ sterownik elektroniczny do górnej powierzchni kot³a w taki sposób, aby otwór w metalowej podstawie sterownika by³ osadzony na rurce (5) 4 Umieœciæ czujnik sterownika w rurce 5 Przykrêciæ ³¹cznik wentylatora do bocznej œciany popielnika 6 Przykrêciæ wentylator do ³¹cznika 7 Za³o yæ przewód ³¹cz¹cy do wentylatora, pod³¹czyæ przewód w sterowniku zgodnie z instrukcj¹ uk³adu nawiewu Uwaga : wlot wentylatora nie mo e byæ ca³kowicie przys³oniêty, mo e to doprowadziæ do jego spalenia 8. klasa kot³a 9. pojemnoœæ komory paleniskowej 0.niezbêdne ciœnienie wody dla zaworu termicznego miejscowoœæ:... dnia:... piecz¹tka... l bara 4 Instrukcja obs³ugi 5

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

EKO CK 25 EKO CK 20. kw mm mm mm mm mm mm kg

EKO CK 25 EKO CK 20. kw mm mm mm mm mm mm kg DANE TECHNICZNE INSTRUKCJA OBS UGI, MONTA U I U YTKOWANIA KOT ÓW WEBERMAN -CK NA PALIWO STA E -CK Dane techniczne Dane techniczne MODEL Moc cieplna Wymiary G³êbokoœæ korpusu Szerokoœæ kot³a Wysokoœæ G³êbokoœæ

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Moderator Spó ka z o.o. ul. 11 Listopada 16a Hajnówka POLAND. Instrukcja obs ugi kot a typu Moderator o mocy 6, 12,18,24, 48kW

Moderator Spó ka z o.o. ul. 11 Listopada 16a Hajnówka POLAND. Instrukcja obs ugi kot a typu Moderator o mocy 6, 12,18,24, 48kW Moderator Spó ka z o.o. ul. 11 Listopada 16a 17-200 Hajnówka POLAND Instrukcja obs ugi kot a typu Moderator o mocy 6, 12,18,24, 48kW SPIS TRE CI Do u ytkownika... 2 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

Technologia w zgodzie z ekologią KOTŁY C.O.

Technologia w zgodzie z ekologią KOTŁY C.O. $#guid{09e5a16e-1d71-4 0CC-8F8 3-72874D7 46092}# $ Technologia w zgodzie z ekologią KOTŁY C.O. Kotły z automatycznym podawaniem paliwa SAS GRO-ECO Typ: wolnostojący, jednofunkcyjny Zakres mocy: 17 kw 272

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalno użytkowe.

Wymagania funkcjonalno użytkowe. Wymagania funkcjonalno użytkowe. Załącznik Nr 1 do umowy Spis zawartości: I - WYMAGANIA FUNKCONALNO UŻYTKOWE... 2 1. Instalacja odpylania spalin ma zapewnić możliwości prawidłowej eksploatacji kotłów,

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto PRESTO kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹ MÓWISZ KOMIN MYŒLISZ www. PRESTO -kominy.pl Dodatkowa oferta œrednice 35, 40 cm Komin do kot³ów gazowych z zamkniêt¹ komor¹ spalania sps Komin do kot³ów

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA. Materia³y projektowe

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA. Materia³y projektowe Materia³y projektowe Gazowe kot³y wisz¹ce z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych kot³ów

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Kocio³ zgazowuj¹cy drewno. Oznaczenie CE zgodne z obowi¹zuj¹cymi dyrektywami. Kocio³ zgazowuj¹cy drewno

Dane techniczne. Kocio³ zgazowuj¹cy drewno. Oznaczenie CE zgodne z obowi¹zuj¹cymi dyrektywami. Kocio³ zgazowuj¹cy drewno Kocio³ zgazowuj¹cy drewno Dane techniczne Kocio³ zgazowuj¹cy drewno Oznaczenie CE zgodne z obowi¹zuj¹cymi dyrektywami CERT Certyfikat zgodny z DIN ISO 001 Dane techniczne Dane techniczne Zakres mocy kw

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych W³aœciwoœci: Wymiennik wykonany z rur bimetalowych ebrowanych Cu-Al

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA WENTYLATORY KANA OWÓ OSIOWE W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA 2009 PRZEZNACZENIE Wentylatory kana³owe osiowe serii VENTS VKOM o œrednicy od 150 do 315 mm, przeznaczone s¹ do wentylacji zarówno

Bardziej szczegółowo

TYP D [mm] B [mm] H [mm] L [mm] C [mm] A [mm] G Typ filtra GWO-160-III-1/2 GWO-200-III-1/2 GWO-250-III-3/4 GWO-315-III-3/4 GWO-400-III-3/4

TYP D [mm] B [mm] H [mm] L [mm] C [mm] A [mm] G Typ filtra GWO-160-III-1/2 GWO-200-III-1/2 GWO-250-III-3/4 GWO-315-III-3/4 GWO-400-III-3/4 WYMIENNIKI GLIKOL-POWIETRZE DO GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEP A TYP GWO Zastosowanie: Wstêpne ogrzewanie powietrza wentylacyjnego zim¹ powietrza w okresie letnim Wspó³praca z gruntowym glikolowym wymiennikiem

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

MODERATOR UNICA o mocy 7 30 kw

MODERATOR UNICA o mocy 7 30 kw MODERATOR UNICA o mocy 7 30 kw Producent: Moderator Sp. z o. o., 17-200 Hajnówka, ul. 11-go Listopada 16a, Poland Tel. +48/85/682 75 20; 682/85/682 75 21, Fax +48/85/682 75 29 biuro@moderator.com.pl, handel@moderator.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zmywarka Siemens SD6P1S SMU58M15EU01 kody błędów

Zmywarka Siemens SD6P1S SMU58M15EU01 kody błędów kody błędów Wyœwietlacz Wyœwietlacz E:00 Nie ma b³êdów Interfejs Modu³ mocy (zasilania) E:01 E:01 E:02 E:02 E:03 E:03 E:04 E:05 E:05 Migaj¹ce diody LED na koñcu procesu flash Zatrzymanie w aktualnej pozycji,

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl M O D U Y GRZEWCZE SMARTBOX y grzewcze wyposa one w palniki ECLIPSE, charakteryzuj¹ce siê silnym strumieniem gor¹cych gazów, zapewniaj¹ bardzo du y zakres modulacji i zwiêkszon¹ sprawnoœæ urz¹dzenia. Palnik

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Kratka wentylacyjna nawiewna KNC

Kratka wentylacyjna nawiewna KNC F 62 Kratka wentylacyjna nawiewna KNC 58 A x B E 25 OPIS: Kratki wentylacyjne nawiewne KNC stosuje siê do uzbrojenia otworów wentylacyjnych nawiewnych w kana³ach o przekroju prostok¹tnym. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023 System FumoLux 8.1. System Fumo-Lux systemowe rozwiązanie prefabrykowanych lekkich obudów kominowych jeremias Fumo-Lux, jest przeznaczenie zarówno do budowy kominów w modernizowanych budynkach, jak i obiektach

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KOT A TYPU STALMARK MAX. DEKLARACJA ZGODNOŒCI nr 1/2010. Obs³uga kot³a Stalmark z mechanicznym dozowaniem paliwa Moc kw

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KOT A TYPU STALMARK MAX. DEKLARACJA ZGODNOŒCI nr 1/2010. Obs³uga kot³a Stalmark z mechanicznym dozowaniem paliwa Moc kw DOKUMENTACJA TECHNICZNA KOT A TYPU STALMARK MAX Obs³uga kot³a Stalmark z mechanicznym dozowaniem paliwa Moc 60-480 kw DEKLARACJA ZGODNOŒCI nr /200 Ja ni ej podpisany, reprezentuj¹cy producenta: PPHU Stalmark

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Luna energooszczêdna, elektroniczna POMPA OBIEGOWA Importer: Goshe sp. z o. o., ul. Kmicica 4, 11-041 Olsztyn, www.goshe.pl 1 Informacje ogólne Niniejsza

Bardziej szczegółowo

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu Nawiewniki wirowe ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu NSDZ Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NSDZ s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kotła typu Moderator o mocach od 75 do 200 kw

Instrukcja obsługi kotła typu Moderator o mocach od 75 do 200 kw Instrukcja obsługi kotła typu Moderator o mocach od 75 do 200 kw 1 Spis treści Do uŝytkownika...2 1. Wprowadzenie...2 1.1 Instrukcja bezpieczeństwa...2 1.2 Gwarancja......3 1.3 Paliwo...4 1.4 Opis techniczny...6

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Zestaw regulacyjny do grzejników i ogrzewania pod³ogowego

Zestaw regulacyjny do grzejników i ogrzewania pod³ogowego Zestaw regulacyjny do grzejników i ogrzewania pod³ogowego Arkusz znormalizowany 1 8100 25 Wydanie 1105 Wymiary monta owe w mm Przy³¹cza rozdzielacza: 6 szt. G 3/4" ze sto kiem Wymiary Zastosowanie rurki

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Akcesoria M5 G 1" Seria 600

Akcesoria M5 G 1 Seria 600 RTUS POLSK kcesoria " Zawory kontroluj¹ce przep³yw Zawory szybkiego spustu Zawory - elementy logiczne T³umiki Zawory zwrotne Rozga³êŸniki proste Zawory blokuj¹ce Rozga³êŸniki do monta u w grupy konomizer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. Załącznik do Uchwały Nr /2016 Zarządu Powiatu w Przysusze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ciep³omierza SHARKY 770

Instrukcja monta u ciep³omierza SHARKY 770 Instrukcja monta u ciep³omierza SHARKY 770 2 ANTAP GRUPA I. WSTÊP Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie instalatorów sprzêtu z bran y ciep³owniczej z prawid³owym sposobem monta u ciep³omierza SHARKY

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

CF-GAS - GAZOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA typu Roof Top

CF-GAS - GAZOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA typu Roof Top OMNI SCL Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja CF P CF GZOW CENTRL KLIMTYZCYJN typu Roof Top Nazwa CF 100 CF 00 CF 00 CF 400 CF 500 CF 00 CF 700 Sprê Sprê standardowy wzmocniony Kod produktu TKPLC100 TKPLC100

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa

TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa KATALOG ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 11 - Rega³ Indeks wyrobu: PRO-016-1101 Data : 1920mm 430mm 740mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22.

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22. DWUFUNKCYJNE OPIS PRODUKTU: Wolnostoj¹cy, dwufunkcyjny kocio³, z pierœcieniowym zasobnikiem o du ej powierzchni grzewczej, wykonanym ze stali nierdzewnej Poœrednie podgrzewanie ciep³ej wody. WYJ TKOWY

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kotła typu MODERATOR UNICA o mocy 7 46 kw

Instrukcja obsługi kotła typu MODERATOR UNICA o mocy 7 46 kw Moderator Spółka z o.o. ul. 11 Listopada 16a 17-200 Hajnówka POLAND www.moderator.com.pl Instrukcja obsługi kotła typu MODERATOR UNICA o mocy 7 46 kw SPIS TREŚCI Do użytkownika...2 1. Wprowadzenie...2

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWE POMPY CIEP A

GRUNTOWE POMPY CIEP A REGESS ENERGY GRUNTOWE POMPY CIEP A Energia S³oneczna Dlaczego REGESS ENERGY? Redukcja kosztów ogrzewania do 7%, brak zale noœci od jakiegokolwiek rodzaju paliwa, system przyjazny dla œrodowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce. Materia³y dla instalatorów. 1. Typy dostarczanych kot³ów. ZSE/ZWE 24-4 MFA Typ kot³a Nr katalogowy Rodzaj gazu

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce. Materia³y dla instalatorów. 1. Typy dostarczanych kot³ów. ZSE/ZWE 24-4 MFA Typ kot³a Nr katalogowy Rodzaj gazu Materia³y dla instalatorów Gazowe kot³y wisz¹ce 1. Typy dostarczanych kot³ów Rys. 1 ZSE/ZWE 24-4 MFA Typ kot³a Nr katalogowy Rodzaj gazu ZSE 24-4 MFA 23 7 712 231 763 GZ 50 ZWE 24-4 MFA 23 7 713 234 950

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacze przep³ywowe

Ogrzewacze przep³ywowe Elektroniczne ogrzewacze przep³ywowe ThermoDrive DDLE 18 ThermoDrive 18 / 400V 3~ 945 305 872 DDLE 21 ThermoDrive 21 / 400V 3~ 945 305 873 DDLE 24 ThermoDrive 24 / 400V 3~ 945 305 874 DDLE 27 ThermoDrive

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i u ytkowania Wie a Franek 235x280/H210

Instrukcja monta u i u ytkowania Wie a Franek 235x280/H210 Instrukcja monta u i u ytkowania Wie a Franek 235x280/H210 Informacje ogólne Przed przyst¹pieniem do monta u, nale y przeczytaæ instrukcjê w ca³oœci oraz sprawdziæ zawartoœæ zestawu. Monta zabawki mo e

Bardziej szczegółowo

Cylia AIR Pompa ciep³a do podgrzewania wody u ytkowej ze spiralnym wymiennikiem ciep³a

Cylia AIR Pompa ciep³a do podgrzewania wody u ytkowej ze spiralnym wymiennikiem ciep³a Cylia AIR Pompa ciep³a do podgrzewania wody u ytkowej ze spiralnym wymiennikiem ciep³a Nr edycji 10.104 v. pl1 Nr ref. : 1871619 Wyprodukowano we Francji 1 - OPIS 1.1 - Wymiary Wyjœcie c.w.u. 3/4 zewn.

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 9 2. Paliwa energetyczne i spalanie 11 2.1. Co to są paliwa? U 2.2. Zjawiska fizyczne i chemiczne występujące podczas spalania 14 2.3. Spalanie niezupełne i zupełne, niecałkowite

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master Instrukcja monta u baterii podtynkowej Master Przed rozpoczêciem 1 monta u Przed rozpoczêciem monta u baterii, prosimy o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹. Zawarte w instrukcji schematy maj¹ charakter

Bardziej szczegółowo

D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ

D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ M Y J N I A D E Z Y N F E K T O R D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ WSKAZÓWKI DO MONTAŻU SMS 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 8 telefony: (22) 843-27-71 zarząd, 843-27-61 sprzedaż, 843-73-11 serwis, telefax:

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE W STANDARDZIE: TERMOSTATYCZNY MIARKOWNIK WYPOSA ENIE DODATKOWE: ELEKTRONICZNY MIARKOWNIK, ZESTAW NADMUCHOWY, WÊ OWNICA SCH ADZAJ CA

WYPOSA ENIE W STANDARDZIE: TERMOSTATYCZNY MIARKOWNIK WYPOSA ENIE DODATKOWE: ELEKTRONICZNY MIARKOWNIK, ZESTAW NADMUCHOWY, WÊ OWNICA SCH ADZAJ CA Kocio³ SOLID jest trójci¹gowym eliwnym zasypowym kot³em na paliwa sta³e o mocy od 15 do 88 kw. Kocio³ przystosowany jest do spalania wêgla kamiennego, drewna oraz jako paliwo zastêpcze mieszanek mia³owo

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo