REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LICENCJONOWANY PRZEWO NIK KOLEJOWY z dnia r. I. Postanowienia ogólne Definicje Przewo nik Euronaft Trzebinia Sp. z o.o., Klient Osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, Nadawca Osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, nadaj ca przesyłk do przewozu, Odbiorca Osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, b d ca adresatem nadanej przez Nadawc przesyłki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. spółka prawa handlowego, zarz dzaj ca liniami kolejowymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (PKP PLK S.A.), Roczny Rozkład Jazdy PKP PLK S.A. rozkład jazdy poci gów Przewo nika obowi zuj cy w terminach ustalanych przez PKP PLK S.A., sporz dzony na wniosek Przewo nika, Indywidualny Rozkład Jazdy rozkład jazdy opracowany przez PKP PLK na podstawie indywidualnego wniosku o przyznanie tras poci gu, w celu realizacji przejazdów poci gów poza Rocznym Rozkładem Jazdy.

2 Zakres usług. Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. z siedzib w Trzebini, ul. Fabryczna, wpisana do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru S dowego w Krakowie pod numerem KRS , zwany dalej Przewo nikiem lub Euronaft Trzebinia Sp. z o.o., działaj c zgodnie z postanowieniami art. ust. oraz art. 3 ust. ustawy Prawo Przewozowe (tekst jedn. Dz.U z pó n. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomo ci Regulamin Przewozów Towarowych.. Zgodnie z decyzj Urz du Transportu Kolejowego z dnia stycznia 004 roku, Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. ma uprawnienia do wyst powania w roli przewo nika kolejowego, na podstawie przyznanej licencji nr WPR/05/004 na prowadzenie działalno ci gospodarczej polegaj cej na wykonywaniu przewozów kolejowych rzeczy oraz posiada uprawnienia na udost pnianie pojazdów trakcyjnych nr UPT/04/ Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. jako przewo nik realizuje przewozy kolejowe rzeczy głównie produktów naftowych i wagonów cystern pró nych z i do stacji zakładowej Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia S.A. Trzebinia do nast puj cych stacji kolejowych: Jedlicze, Boronów, Czechowice Dziedzice. 4. Relacje przewozów towarowych, inne ni okre lone w ust. b d ogłaszane przez przewo nika w odr bnym trybie jako zmiany do niniejszego Regulaminu. 5. Jako zasad przyjmuje si, e przewozy realizowane s w wagonach cysternach: Dyrekcji Eksploatacji Cystern, Przewo nika, Innych wła cicieli w tym Klienta, po dokonaniu uzgodnie z Przewo nikiem. 6. Realizacja przewozów nast puje w poci gach towarowych, kursuj cych na podstawie: a) Indywidualnego Rozkładu Jazdy PKP PLK S.A., b) Istnieje mo liwo realizowania przewozów na podstawie Rocznego Rozkładu Jazdy PKP PLK S.A. 7. Zgodnie z Prawem Przewozowym, Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. realizuje przewozy na podstawie odr bnych umów na przewóz, zawieranych z Klientami.

3 8. Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. przyjmuje do przewozu przesyłki z umownym terminem przewozu, którego warunki okre la umowa na przewóz zawarta z Klientem. II. Nadawanie przesyłek 3 Sposób i tryb zawierania umów o przewóz i składania Zamówienia na przewóz przez Klientów. Umowa na przewóz jednorazowy lub cykliczny jest zawierana na podstawie zamówienia składanego przez Klienta, którego wzór stanowi Zał cznik nr do niniejszego Regulaminu.. Wzór umowy na przewóz zawiera Zał cznik nr. 3. Klient składa zamówienie na przewóz na nast puj cy adres: Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. ul. Fabryczna Trzebinia tel. (03) 6806 (w dni robocze w godz. 8-5), 4. W zamówieniu Klient okre la rodzaj, mas wysyłanych produktów, dat (daty w przypadku przewozów cyklicznych) nadania, nazw oraz adres Nadawcy i Odbiorcy przesyłki oraz stacj przeznaczenia. 5. Zamówienie na wykonanie przewozu przez Przewo nika na przewóz składa si oddzielnie na ka d relacje przewozow. 6. Mo liwe jest tak e zło enia za jednym zamówieniem zlecenia przewozu w relacji nadawca odbiorca nadawca, to jest w dwóch relacjach przewozowych. 7. Zamówienie składa si pisemnie, faxem lub drog elektroniczn. 8. Przewo nik potwierdza Klientowi mo liwo realizacji przewozu niezwłocznie po uzgodnieniu z PKP PLK S.A. rozkładu jazdy poci gu i mo liwo ci wykonania przewozu. 9. W razie odmowy przez PKP PLK S.A. uzgodnienia rozkładu jazdy w terminie i w sposób okre lony przez Klienta lub braku mo liwo ci wykonania przewozu, Przewo nik kontaktuje 3

4 si z Klientem w celu odpowiedniej modyfikacji zamówienia na przewóz lub wykonania przewozu przez innego Przewo nika. 0. Przyj cie przewozu do wykonania przez Przewo nika potwierdza si pisemnie, faxem lub drog elektroniczn ( em) wg wzoru stanowi cego Zał cznik nr 3.. Zamawiaj cy przewóz ma prawo zrezygnowa z przejazdu bez konsekwencji finansowych w przypadku odwołania przewozu pisemnie lub faxem na adres wskazany w 3 ust.3 w terminie nie pó niejszym ni godzin przed planowym uruchomieniem poci gu - uzgodnionym przez Przewo nika z PKP PLK S.A.. Za termin zło enia odwołania, o którym mowa w ust. nin. przyjmuje si czas jego wpływu do Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. na adres podany w 3 ust Odwołanie przewozu, o którym mowa w ust. musi zawiera nast puj ce informacje: a) oznaczenie adresata, b) nazw firm i adres klienta składaj cego odwołanie kursowania poci gu, c) odniesienie do numeru zamówienia na przewóz z podaniem daty zamówienia na przewóz, d) numer poci gu (o ile był wcze niej ustalony), relacj odwoływanego poci gu, termin odwołania (jednorazowo, na okre lony czas, do ko ca Rozkładu Jazdy itp.), e) czytelny podpis osoby wnosz cej o odwołanie. 4. W przypadku nie zachowania terminu odwołania, o którym mowa w ust., Przewo nik mo e obci y klienta poniesionymi przez siebie kosztami, zwi zanymi z odwołaniem przewozu w PKP PLK S.A. 4 Przewóz przesyłek w poci gach wahadłowych. Przewozy przesyłek w relacjach okre lonych w mog by organizowane w poci gach wahadłowych.. Przewozem wahadłowym jest przewóz przesyłek w zwartym składzie wagonów od nadawcy do odbiorcy oraz zwrot tego składu wagonów do stacji ponownego załadowania. 3. O przewozie wahadłowym nadawca zamieszcza dodatkow informacj w zamówieniu, o którym mowa w 3. 4

5 4. Wszelkie zmiany powoduj ce zmian składu wahadła wymagaj uzgodnienia mi dzy Klientem a Przewo nikiem. 5 Czynno ci ładunkowe. Do przewozu produktów, o których mowa w ust. 3 Klient wykorzystuje własne lub dzier awione wagony cysterny.. Wagony wykorzystywane w przewozach musz spełnia warunki techniczne okre lone odr bnymi przepisami oraz musz by dopuszczone przez stosowne słu by kolejowe, je li zachodzi taka konieczno przez Transportowy Dozór Techniczny. 3. Wagony powinny by wyposa one w nalepki i tablice informacyjne przewidziane dla materiałów i przedmiotów niebezpiecznych zgodnie z przepisami przewozowymi, w szczególno ci przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych RID. 4. Ze wzgl du na specyfik przewo onych przez Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. produktów, czynno ci ładunkowe wykonywane s na torach bocznicowych wła ciciela bocznicy. 5. Czas pobytu wagonów pod czynno ciami ładunkowymi jest mierzony na podstawie wypełnionych druków ET 5 (Zał cznik nr 4) ET 7 (Zał cznik nr 5), uwzgl dniaj c lokalne warunki techniczno technologiczne bocznicy, okre lone w umowie na przewóz. 6 Wa enie przesyłek. Mas przesyłki nadanej do przewozu ustala Nadawca i wpisuje j do listu przewozowego.. Masa rzeczy załadowanych do wagonu nie mo e przekracza granicy obci enia oznaczonej z boku wagonów, ze wzgl du na dopuszczalny na drodze przewozu nacisk na o. 3. Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. poinformuje Nadawc o maksymalnym nacisku na o zgodnie z rozkładem jazdy poci gów na poszczególnych relacjach.. 5

6 7 Nadawanie przesyłek. Nadawanie przesyłek odbywa si na podstawie zawartej umowy na przewóz, listu przewozowego, oraz zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania (druk ET 7), zgodnie z Regulaminem transportu kolejowego bocznicy. Wypełnianie zawiadomie ET 7, o których mowa w ust. jest zb dne w przypadku, gdy umowa na przewóz to przewiduje. 3. Nadawca powinien zło y na ka d przesyłk oddzielny list przewozowy oraz list przewozowy - zwrotny na przewóz w stanie pró nym po rozładunku, je li umowa na przewóz to przewiduje. 4. Wzór listu przewozowego zawiera Zał cznik nr 6 do niniejszego regulaminu. 5 Nadawca sporz dza list przewozowy w czterech egzemplarzach, z czego oryginał oraz pierwsza i druga kopia doł czane s do przesyłki a trzecia kopia pozostaje u nadaj cego przesyłk do przewozu. 6. W przypadku nadawania na podstawie jednego listu przewozowego wi cej ni czterech wagonów, Nadawca zobowi zany jest sporz dzi w czterech egzemplarzach wykaz wagonów wg Zał cznika nr 7, który doł cza si do ka dego egzemplarza listu przewozowego. 7. Nadawca wypełnia w li cie przewozowym rubryki obwiedzione grubymi liniami niedaj cym si wytrze atramentem, wyra nym pismem lub drukiem. W przypadku trudno ci z wypełnieniem listu przewozowego lub innych dokumentów, nadawca mo e uzyska pomoc w Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. (telefon podano w & 3 ust. 3) 8. Do listu przewozowego Nadawca doł cza wiadectwo jako ci atest przewo onego produktu. 9. Przed nadaniem ładunku, Nadawca umieszcza plomby na wagonach, zale nie od wła ciwo ci przesyłki. 0. Nadawca powinien załadowa rzeczy stosownie do zapisów umowy na przewóz oraz zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w tym zakresie w szczególno ci RID, Zał cznikiem Nr II do RIV oraz innych szczególnych przepisów okre laj cych warunki przewozu danych rzeczy.. Przesyłk uwa a si za nadan do przewozu na punkcie zdawczo-odbiorczym, z chwil pokwitowania odbioru wagonu(wagonów) z przesyłk przez Przedstawiciela Przewo nika na 6

7 wykazie zdawczo odbiorczym - zawiadomieniu o wagonach gotowych do zabrania ET7 (Zał cznik nr 5) oraz na kopii listu przewozowego w przeznaczonych do tego rubrykach. Je eli w trakcie nadawania do przewozu przesyłki na punkcie zdawczo-odbiorczym przedstawiciel Przewo nika wnosi zastrze enia do stanu technicznego wagonu lub stanu przesyłki, to wpisuje swoje uwagi na wykazie zdawczym - zawiadomieniu o wagonach gotowych do zabrania ET 7. Nadawca zobowi zany jest ustosunkowa si pisemnie do uwag przedstawiciela Przewo nika. W razie niemo no ci osi gni cia wspólnego stanowiska lub braku przedstawiciela nadawcy decyzj o zabraniu wagonu podejmuje przedstawiciel Przewo nika. Po stwierdzeniu, e wagon nie jest gotowy do zabrania lub podj ciu decyzji o nie zabraniu wagonu z punktu zdawczo - odbiorczego przedstawiciel Przewo nika wykre la wagon z wykazu zdawczego - zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania ET Szczegółowe warunki zwi zane z nadawaniem do przewozu przesyłek oraz przyjmowaniem przesyłek przez Odbiorc od Przewo nika mo e okre la odr bne porozumienie pomi dzy Przewo nikiem a Klientem. III. Przewóz i wydanie przesyłek 8 Kontrolne sprawdzenie przesyłki, przeładowanie przesyłki. Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. informuje Nadawc o konieczno ci uczestniczenia w sprawdzeniu przesyłki: a) W ci gu godzin od dor czenia wezwania, je eli przesyłk zatrzymano na stacji nadania, b) godzin, je eli przesyłk zatrzymano w drodze.. Je eli Nadawca nie stawi si w terminie ustalonym w ust., Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. dokonuje sprawdzenia przesyłki w obecno ci osób zaproszonych przez siebie do tej czynno ci. 3. Wynik sprawdzenia przesyłki zamieszcza si w protokóle sporz dzonym na druku wg Zał cznika nr 8. 7

8 4. W przypadku przeładowania przesyłki Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. sporz dza protokół wg Zał cznika nr 9 oraz zleca czynno ci przeładunkowe podwykonawcy, kosztami obci aj c płatnika wskazanego w umowie na przewóz. 5. Kosztami zwi zanymi z komisyjnym sprawdzeniem przesyłki Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. obci a płatnika wskazanego w li cie przewozowym, za wyj tkiem gdy: a) stan przesyłki był zgodny ze wskazaniami zamieszczonymi w umowie na przewóz b) ró nica masy przesyłki mie ci si w granicach norm dopuszczalnych ubytków naturalnych. 9 Opłata nale no ci przewozowych. Opłaty za przewóz Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. nalicza na podstawie obowi zuj cego cennika.. Sposób naliczania opłat oraz ich pobieranie od Klientów precyzuj szczegółowo zawarte umowy na przewóz. 0 Zawiadomienie o dostarczeniu przesyłki Odbiorcy. Po przygotowaniu przesyłki do przewozu zawiadomienie o wysyłce Nadawca przekazuje Euronaft Trzebinia Sp. z o.o a Euronaft Trzebinia Sp. z o.o dla Odbiorcy Zał cznik nr 0.. Do w/w zawiadomienia Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. doł cza informacje o przewidywanym terminie dostawy przesyłki. 3. Sposób przygotowania przesyłki do odbioru (awizacja) precyzuj umowy na przewóz podpisane z Klientami, uwzgl dniaj c lokalne warunki techniczno technologiczne Odbiorcy. 8

9 Wydanie przesyłki. Wydanie przesyłki Odbiorcy poprzedza wydanie oryginału listu przewozowego wraz z zał cznikami oraz wykazu zdawczego ET 5 (Zał cznik nr 4). Szczegółowe zasady wydania listu przewozowego oraz przesyłki okre laj umowy na przewóz zawarte z Klientami, uwzgl dniaj c lokalne warunki techniczno technologiczne.. Przedstawiciel Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. mo e za da aby osoba zgłaszaj ca si po list przewozowy okazała dowód pozwalaj cy stwierdzi jej to samo. 3. Je eli w trakcie wydawania przesyłki na punkcie zdawczo-odbiorczym Odbiorca wnosi zastrze enia do stanu technicznego wagonu lub stanu przesyłki, to wpisuje swoje uwagi w wykazie zdawczym ET W razie podejrzenia naruszenia stanu przesyłki wa enie wagonu i wydanie przesyłki odbywa si komisyjnie z udziałem przedstawicieli Odbiorcy i Przewo nika. Z komisyjnego wydania przesyłki sporz dza si protokół według wzoru podanego w Zał czniku nr Za podstaw do obliczania przewo nego przyjmuje si mas przesyłki wpisan do listu przewozowego oraz obowi zuj c Taryf Przewo nika. 6. Nale no ci z tytułu przewo nego s opłacane w terminach i w sposób okre lony w umowie zawartej mi dzy zlecaj cym przewóz a Przewo nikiem. 7. Osoba pobieraj ca list przewozowy potwierdza odbiór przesyłki na oryginale oraz drugiej i trzeciej kopii listu przewozowego w przeznaczonej na to rubryce. 8. W razie zagubienia listu przewozowego, Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. wydaje przesyłk za listem dosyłkowym wraz ze stosownym o wiadczeniem wg Zał cznika nr i. 9. Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. wydaje przesyłk za okazaniem przekazanego Odbiorcy oryginału listu przewozowego po sprawdzeniu jej stanu na gruncie. 0. Przesyłk uwa a si za wydan z chwil : a) nie zgłoszenia zastrze e przez Odbiorc co do stanu przesyłki wydawanej na torach zarz dzanych przez PKP PLK S.A. lub torach bocznicowych. b) pokwitowania odbioru przesyłki bez zastrze e w odpowiedniej rubryce listu przewozowego, c) pokwitowania na wykazie ET 5, je li umowa na przewóz to przewiduje. 9

10 Przekazanie wagonów po rozładunku. Nadawca i Odbiorca zobowi zani s przekaza Przewo nikowi wagon w stanie umo liwiaj cym niezwłoczne jego u ycie do wysłania lub ponownego załadowania. W szczególno ci wagon powinien si znajdowa w niepogorszonym stanie technicznym, w stosunku do stanu poprzedzaj cego przekazanie wagonu przez Przewo nika.. Fakt uszkodzenia wagonu lub braku lu nych cz ci nale y odnotowa w zawiadomieniu ET 7 lub w protokole zdawczo - odbiorczym ET 5. Odpowiedniego zapisu dokonuje strona przyjmuj ca wagony to jest: pracownik Przewo nika w zawiadomieniu ET 7 lub przedstawiciel odbiorcy w protokóle zdawczo - odbiorczym ET Adnotacje o uszkodzeniu wagonu lub braku lu nych cz ci w dokumentach ET 7 lub ET 5 powinny by potwierdzone podpisem strony przyjmuj cej wagony. W przypadku ró nicy stanowisk, strona przyjmuj ca wagon wpisuje swoje uwagi. 4. Naprawienie szkody Klient uzgadnia z wła cicielem uszkodzonego wagonu. 3 Stwierdzenie utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Je li Odbiorca stwierdzi utrat cz ci przesyłki, ubytek lub uszkodzenie przesyłki mo e da wydania stosownego protokółu wg Zał cznika nr 3.. Ustalenie protokolarne powinno odby si w obecno ci osoby uprawnionej, okre lonej w umowie na przewóz. 3. Dla przesyłki mo na sporz dzi tylko jeden protokół niezale nie od rodzaju szkody. 4. Fakt sporz dzenia protokółu stwierdzaj cego szkod pracownik Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. wpisuje w odpowiedni rubryk listu przewozowego. 0

11 4 Post powanie reklamacyjne. Reklamacje dotycz ce odszkodowa z tytułu utraty, ubytku albo uszkodzenia przesyłki towarowej oraz inne odszkodowania nale y zgłasza na pi mie do Przewo nika na adres okre lony w & 3 ust. 3.. Za dzie wniesienia reklamacji uznaje si dzie zło enia jej do biura Przewo nika lub nadania jej na poczcie. 3. Szczegółowy tryb załatwiania reklamacji reguluj postanowienia rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lutego 997 r. w sprawie przewozu przesyłek towarowych (Dz.U. nr 6, poz 4). 4. Roszczenia do osób zobowi zanych, Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. zgłasza pisemnie ze wskazaniem tytułu roszczenia, z uzasadnieniem jego powstania, okre leniem przypadaj cej do zapłaty kwoty i wskazaniem terminu oraz sposobu dokonania płatno ci. 5. W przypadku zgłoszenia przez osob zobowi zan zastrze e, co do wysoko ci roszczenia, Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. obowi zany jest udzieli wyja nie i w razie cho by cz ciowego uznania zastrze e, wyznaczy nowy termin płatno ci. IV. Przepisy ko cowe. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maj zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa przewozowego, umów przewozu, porozumie pomi dzy Przewo nikiem a Nadawcami i Odbiorcami ładunku, Cennik Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. jak równie inne przepisy z zakresu transportu kolejowego.. Czynno ci podstawiania i zabierania wagonów z torów bocznicowych Klienta Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. dokonuje na podstawie umowy na przewóz oraz Regulaminu transportu kolejowego bocznicy. 3. Wszystkie dokumenty wskazane w RPT przesłane Przewo nikowi faxem lub poczt elektroniczn musz by potwierdzone w formie pisemnej. 4. Niniejszy regulamin wchodzi w ycie z dniem 30 listopada 004 r.

12 Zał cznik nr do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. Zamówienie na przewóz ET Nr... Informacje ogólne: ) Nazwa Zamawiaj cego (Firma, siedziba, adres, NIP): ) Nazwa Przewo nika: (Firma, siedziba, adres, NIP) Informacje o przewozach: 3) Relacja przewozu:... 4) Rodzaj przesyłki: jednowagonowa, wielowagonowa, wahadłowa* 5) Przewidywany termin rozpocz cia przewozu:... 6) Cz stotliwo nadawania przesyłek w w/w relacji:... 7) Oczekiwany termin dostawy przesyłki:... 8) Rodzaj przewo onego ładunku: (nazwa, je li niebezpieczny kod ładunku wg RID):.... 9) Ci ar netto przesyłki:... 0) Ci ar brutto przesyłki:... ) Rodzaj wagonów u ytych do przewozu:... ) Wła ciciel wagonów przeznaczonych do przewozu: ) Uzgodniony termin na rozładunek uzgodniony z wła cicielem wagonów:. 4) Miejsce załadunku przesyłki:

13 5) Miejsce rozładunku przesyłki: ) Płatnik nale no ci przewozowych powstałych na całej drodze przewozu:... 7) Osoby upowa nione do wyst powania w imieniu płatnika nale no ci przewozowych:... 8) Osoby upowa nione do wyst powania w imieniu nadawcy przesyłki:... 9) Osoby upowa nione do wyst powania w imieniu odbiorcy przesyłki: ) Usługi dodatkowe zamawiane ł cznie z przewozem (np. obsługa punktu ładunkowego nadawcy lub odbiorcy, relacja zwrotna z pró nym taborem):... ) Inne informacje Zamawiaj cego istotne dla zamówienia:... Podpis Zamawiaj cego: Numer kolejny oraz data wpływu zamówienia do Przewo nika:. *) niepotrzebne skre li

14 Umowa Zał cznik nr do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. na przewóz rzeczy przesyłek transportem kolejowym zawarta dnia... roku w Trzebini pomi dzy: Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. z siedzib w Trzebini przy ul. Fabrycznej, Trzebinia, NIP: , REGON: , wpisanym do Rejestru Przedsi biorców w Krajowym Rejestrze Przedsi biorców pod numerem KRS , zwanym dalej Przewo nikiem, reprezentowanym przez :....,.... a zwanym dalej Klientem O wiadczenia Stron. Przewo nik prowadzi działalno gospodarcz polegaj c na wykonywaniu przewozów kolejowych rzeczy na podstawie udzielonej przez Urz d Transportu Kolejowego licencji nr WPR/05/004.. Przewo nik jest Stron umowy zawartej z PKP PLK S.A. na udost pnianie linii kolejowych. 3. Przewo nik prowadzi działalno przewozow w oparciu o: a) Ustaw z dnia 8 marca 003 roku o transporcie kolejowym, (Dz. U ). b) Ustaw z dnia 5 listopada 984 roku Prawo przewozowe, (Dz. U. z dnia czerwca 000 r. z pó n. zmianami).

15 c) Regulamin Przewozów Towarowych Euronaft Trzebinia Sp. z o.o., d) Licencja, e) Umowy na udost pnianie linii kolejowych. 4. Klient o wiadcza, e zapoznał si z tre ci Regulaminu Przewozów Towarowych Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. 5. Przewo nik o wiadcza, e zapoznał si z tre ci Regulaminu transportu kolejowego bocznicy nadawcy, odbiorcy*. 6. Klient o wiadcza, e dysponuje prawem do u ywania wagonów cystern przeznaczonych do realizacji niniejszej umowy oraz e wagony te spełniaj wszystkie wymogi techniczne, uwarunkowane przepisami prawa obowi zuj cymi w Rzeczpospolitej Polskiej. Warunki umowy. Przedmiotem umowy jest przewóz ładunków, zgodnie z zamówieniem nr, zło onym Przewo nikowi w dniu..., na nast puj cych warunkach: a) Relacja przewozu: b) Przewóz jednorazowy, cykliczny*, c) Data nadania przesyłki jednorazowej:... d) Daty nadania przesyłki cyklicznej: e) Przesyłka: jednowagonowa, wielowagonowa, wahadłowa* (liczba wagonów w przesyłce):.. f) Termin dostawy:... g) Rodzaj przewo onego ładunku: (nazwa, je li niebezpieczny kod ładunku wg RID): h) Ci ar netto przesyłki:...

16 i) Ci ar brutto przesyłki:... j) Rodzaj wagonów u ytych do przewozu:..... k) Wła ciciel wagonów przeznaczonych do przewozu:... l) Termin przewidziany na załadunek i na rozładunek uzgodniony z wła cicielem wagonów: m) Miejsce nadania przesyłki do przewozu (stacja nadania, nazwa bocznicy): n) Miejsce przekazania przesyłki odbiorcy (stacja przybycia, nazwa bocznicy): o) Płatnik nale no ci przewozowych powstałych na całej drodze przewozu: p) Osoby upowa nione do wyst powania w imieniu płatnika nale no ci przewozowych: q) Osoby upowa nione do wyst powania w imieniu nadawcy przesyłki: r) Osoby upowa nione do wyst powania w imieniu odbiorcy przesyłki: 3

17 s) Usługi dodatkowe zamawiane ł cznie z przewozem (np. obsługa punktu ładunkowego nadawcy lub odbiorcy, relacja zwrotna z pró nym taborem): t) Inne informacje Zamawiaj cego istotne dla zamówienia: 3 Postanowienia dodatkowe. Przewo nik zobowi zuje si do terminowego dostarczenia przesyłki na adres okre lony w li cie przewozowym.. Przeszkody w przewozie, których winnym nie jest Przewo nik, a które spowodowały przekroczenie ustalonego terminu dostawy przesyłki lub jej uszkodzenie, nie upowa niaj Klienta do reklamacji. 3. Przewo nik zobowi zany jest przedło y Klientowi stosowne dokumenty, wiadcz ce o braku jego winy w zaistniałych zdarzeniach, o których mowa w ust.. 4. Przewo nik nie odpowiada za nieprawidłowo ci oraz ich skutki, które powstały w trakcie załadunku lub spowodowane s usterk techniczn wagonu przewo cego przesyłk. 4

18 5. Stopie odpowiedzialno ci za powstałe nieprawidłowo ci okre la Komisja, powołana przez Przewo nika, w której czynnie uczestniczy przedstawiciel Klienta. 6. Klientowi przysługuje prawo biernego uczestnictwa w komisjach powypadkowych, powoływanych przez PKP PLK S.A.. 7. Czas postoju wagonów na punkcie wyładunkowym rejestrowany jest na podstawie druków ET 5, ET 7, listu przewozowego*. 8. Przewo nik zobowi zuje si do pisemnego powiadamiania Odbiorcy o nadaniu przesyłki do przewozu (druk wg Zał cznika nr 0 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.). 9. Przesyłk nadaje si na podstawie wypełnionego listu przewozowego zgodnie z postanowieniami RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. 0. Klient do listu przewozowego doł cza/nie doł cza listy przewozowe zwrotne*.. Czynno ci zwi zane z załadunkiem, zwa eniem przesyłki, zestawieniem poci gu, grupy wagonów wykonywane s przez Klienta i na jego koszt/wykonywane s przez Przewo nika na koszt Klienta*.. Strony ustalaj, e dost p do przesyłki przed wydaniem na stacji przeznaczenia jest mo liwy tylko na podstawie odr bnego wyst pienia Klienta do Przewo nika. 3. Poza okoliczno ciami, o których mowa w art. 7 Prawa przewozowego, Przewo nik mo e odmówi zawarcia umowy przewozu w razie niedotrzymania przyj tych w niniejszej umowie ustale. 4. W przypadku podstawiania wagonów na bocznic odbiorcy lub nadawcy przesyłki Przewo nik zobowi zuje si zapozna z tre ci Regulaminu pracy transportu kolejowego bocznicy pracowników dru yny poci gowej Przewo nika oraz pracowników punktu ekspedycyjnego Przewo nika na stacji przybycia lub nadania przesyłki. 4 Nale no ci i opłaty. Podstaw do naliczania opłat za przewo ne oraz inne czynno ci dodatkowe wynikłe w drodze przewozu przesyłki jest obowi zuj cy cennik Przewo nika oraz potwierdzona przez odbiorc kopia listu przewozowego (lub dosyłkowego).. Nale no ci z tytułu wiadczenia usług obj tych niniejsz umow płatne s na podstawie faktur VAT wystawianych po zako czeniu miesi ca rozliczeniowego. Jako zasad Strony przyjmuj 5

19 regulowanie rozlicze w drodze przelewu bankowego w terminie 4 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. W przypadku braku wpłaty nale no ci w wymienionym terminie, Przewo nik b dzie naliczał ustawowe odsetki za zwłok. 3. Klient o wiadcza, e jest podatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania FAKTUR VAT oraz upowa nia Przewo nika do wystawiania i przesyłania faktur bez jego podpisu. 4. Klient jest zobowi zany na własny koszt naklei stosowny znaczek skarbowy na trzecim egzemplarzu (kopia przewo nika) listu przewozowego przed nadaniem przesyłki Przewo nikowi do przewozu. 5 Postanowienia ko cowe. Z zastrze eniem dalszych postanowie niniejszego paragrafu, Przewo nik odpowiedzialny jest za doło enie najwy szej staranno ci w wykonaniu zobowi za wynikaj cych z umowy.. Je eli wskutek niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy na jej podstawie szkody doznała osoba trzecia, Strony s obowi zane do jej wynagrodzenia stosownie do stopnia przyczynienia si do szkody, zgodnie z ustaleniami komisji, w której b d uczestniczyli przedstawiciele ka dej ze Stron. Strona, która wynagrodziła osobie trzeciej doznan szkod mo e dochodzi roszczenia zwrotnego od drugiej Strony. 3. Do odpowiedzialno ci za utrat, ubytek lub uszkodzenie przesyłki albo zwłok w przewozie stosuje si w pełni przepisy Prawa przewozowego. 4. Strona, która naruszyła obowi zuj ce przepisy prawa, a w szczególno ci: nie dopełniła warunków licencji lub j utraciła, naruszyła warunki umowy przewozu, odwołała przewóz niezgodnie z trybem przewidzianym w umowie, naruszyła bezpiecze stwo ruchu, odpowiada za szkody z tego wynikłe. 5. Umow zawiera si na okres od... do Umowa wchodzi w ycie z dniem podpisania. 6

20 7. Umowa wygasa w razie utraty licencji przez Przewo nika lub w razie niezawinionego braku dost pu do linii kolejowych. 8. Przewo nikowi przysługuje prawo rozwi zania umowy bez wypowiedzenia w przypadku zaległo ci płatniczych Klienta, si gaj cych trzymiesi cznych nale no ci. 9. Ka da ze Stron mo e rozwi za umow po uprzednim jej wypowiedzeniu na pi mie, co najmniej na... dni przed nadaniem do przewozu przesyłki. 0. Spory dotycz ce Porozumienia Strony zobowi zuj si rozstrzyga w pierwszej kolejno ci w drodze negocjacji. W razie nie osi gni cia porozumienia w drodze negocjacji, sprawa mo e by skierowana do s du wła ciwego wg siedziby strony pozwanej.. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami umowy maj zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 5 listopada 984 r. Prawo Przewozowe /tekst jednolity Dz.U /, Ustawy z dnia 8 marca 003 r. o transporcie kolejowym /tekst jednolity Dz.U / i przepisy Kodeksu cywilnego.. Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze Stron. Przewo nik Klient * - niepotrzebne skre li 7

21 Zał cznik nr 3 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. Potwierdzenie przyj cia do realizacji Zamówienia na przewóz ET nr... Przewo nik: Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. ul. Fabryczna Trzebinia informuje, e:. Przyjmuje do wykonania Zamówienie na przewóz nr...z dnia...od....* Przewidywalny termin odjazdu wagonów ze stacji nadania:..... Inne informacje istotne dla realizacji zamówienia przez Przewo nika (np. ograniczenia w nacisku na o, składzie poci gu, terminie wykonania itp.): Nie przyjmuje do wykonania Zamówienia na przewóz nr...* i mo e zleci wykonanie przewozu innemu Przewo nikowi. Zamówienie potwierdzono dnia...godz.... Podpis Przewo nika: *niepotrzebne skre li

22 Zał cznik nr 4 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. WYKAZ ZDAWCZY ET 5 Nr na wagony zdane na (nazwa bocznicy lub odbiorcy) Lp Numer wagonu Wagon Ładowny (ł) Pró ny (p) Masa towaru Usterki Techniczne Uwagi Zdaj cy Piecz Podpis Data Godzina Przyjmuj cy Piecz Podpis Data Godzina

23 Zał cznik nr 5 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. ZAWIADOMIENIE ET 7 Nr... o wagonach gotowych do zabrania z:... ( nazwa bocznicy lub odbiorcy) Lp. Numery wagonów Stan wag. Data podstaw. Godz. zak. Produkt Usterki techniczne Cysterny szczelnie zamkni te Zdaj cy Piecz Podpis Data Godzina Przyjmuj cy Piecz Podpis Data Godzina

24 Zał cznik nr 6 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST PRZEWOZOWY Oryginał - odbiorca. 6. Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 8. Wagon *) Nr identyfikatora Numer a b c d Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb Płatnik... (nr identyfikatora) 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 3 5. Odległo w km Stempel, data, godzina, podpis. Masa Przewo nika Zwa ono... Na wadze... Dnia Podpis 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. RID Masa własna z belki / spraw.. Nale no ci przewozowe opłaca Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... 3 Pokwitowanie odbioru przesyłki... Nr identyfikatora Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik

25 Zał cznik nr 6 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST PRZEWOZOWY Kopia - Przewo nik. 6. Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 8. Wagon *) Nr identyfikatora Numer a b c d Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb Płatnik... (nr identyfikatora) 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 3 5. Odległo w km Pokwitowanie odbioru przesyłki... Stempel, data, godzina, podpis Nr identyfikatora. Masa Przewo nika Zwa ono... Na wadze... Dnia Podpis 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik RID Masa własna z belki / spraw.. Nale no ci przewozowe opłaca Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... 3

26 Zał cznik nr 6 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST PRZEWOZOWY Kopia - Przewo nik Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 8. Wagon *) Nr identyfikatora Numer a b c d Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb Płatnik... (nr identyfikatora) 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 3 5. Odległo w km Pokwitowanie odbioru przesyłki... Stempel, data, godzina, podpis Nr identyfikatora. Masa Przewo nika Zwa ono... Na wadze... Dnia Podpis 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik RID Masa własna z belki / spraw.. Nale no ci przewozowe opłaca Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... 3

27 Zał cznik nr 6 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST PRZEWOZOWY Kopia - Nadawca Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 8. Wagon *) Nr identyfikatora Numer a b c d Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb Płatnik... (nr identyfikatora) 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 3 5. Odległo w km Pokwitowanie odbioru przesyłki... Stempel, data, godzina, podpis Nr identyfikatora. Masa Przewo nika Zwa ono... Na wadze... Dnia Podpis 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik RID Masa własna z belki / spraw.. Nale no ci przewozowe opłaca Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... 3

28 Zał cznik nr 7 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. Zał cznik do listu przewozowego ze stacji nadania Numer listu... symbol symbol symbol Stempel stacji wystawiaj cej Wagon Towar Masa w kg liczba osi Lp. numer Masa własna Granica obci - enia NHM nadawcy przewo nika Stacja wył czenia Cechy lub numery plomb Nakład własny Druk ET 4

29 Wagon Towar Masa w kg liczba osi Lp. numer Masa własna Granica obci - enia NHM nadawcy przewo nika Stacja wył czenia Cechy lub numery plomb Nakład własny Druk ET

30 .. Stempel Przewo nika stacja nadania... stacja po rednia... stacja przeznaczenia... Zał cznik nr 8 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. PROTOKÓŁ ET 5 Nr... Sprawdzenia przesyłki w my l art. 48 Prawa przewozowego Spisany dnia... Przy przesyłce nadanej ze stacji... Przez nadawc za listem przewozowym nr...z dnia... w wagonie nr... o granicy obci enia...do stacji... odbiorcy... przybyłym dnia...r. poc.nr... podano w li cie przewozowym: stwierdzono w rzeczywisto ci: zawarto masa liczba sztuk sposób opakowania oraz załadowania Orzeczenie Komisji Podpisy Członków Komisji Z powy szym zgadzam si :...r. Podpis nadawcy wzgl dnie odbiorcy: *)... Z powy szym zgadzam si z powodu Podpis nadawcy wzgl dnie odbiorcy: *)... Z powodu przeci enia wagonu odładowano rzeczy wa ce......kg rodkami przewo nika/ obcymi*) Powstałymi z tego tytułu kosztami nale y obci y : (Podpis uprawnionego pracownika) (Podpis zwierzchnika) *) Niepotrzebne skre li

31 Zał cznik nr 9 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o... Stempel przewo nika) PROTOKÓŁ ET 6 Nr... o przeładowaniu przesyłki Dnia...dokonano przeładowania przesyłki nadeszłej w dniu... poc. nr...z ładunkiem...o masie...kg, załadowanej przez do wagonu nr...i nale cej do listu przewozowego nr... z dnia... ze stacji... do stacji... dla odbiorcy Stwierdzono nast puj ce nieprawidłowo ci (opis wadliwo ci załadowania) przyczyn przeładowania było Przesyłk przeładowano do wagonu nr... Przeładowania dokonano siłami roboczymi wykonawcy: Kosztami przeładowania nale y obci y : (data) (podpis sporz dzaj cego) wiadkowie:......

32 .. Stempel Przewo nika Zał cznik Nr 0 RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.... (data) ZAWIADOMIENIE O WYSYŁCE ET 8 NR... Zlecenie Nr... Odbiorca.... Adres... Data wysyłki Produkt... Lp. Numer cysterny Brutto kg Tara z belki kg Tara Spraw. kg Netto kg Numer Nadania G kg/m3 V m3 Razem Nadano dnia... Zakład Ekspedycji Dyspozytor Zmianowy:...

33 Zał cznik nr do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST DOSYŁKOWY Oryginał - odbiorca. 6. Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 8. Wagon *) Nr identyfikatora Numer a b c d Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb Płatnik... (nr identyfikatora) 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 9 5. Odległo w km Pokwitowanie odbioru przesyłki... Stempel, data, godzina, podpis Nr identyfikatora. Masa Przewo nika Zwa ono... Na wadze... Dnia Podpis 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik RID Masa własna z belki / spraw.. Nale no ci przewozowe opłaca Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... 3

34 Zał cznik nr do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST DOSYŁKOWY Kopia - Przewo nik. 6. Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 8. Wagon *) Nr identyfikatora Numer a b c d Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb Płatnik... (nr identyfikatora) 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 9 5. Odległo w km Pokwitowanie odbioru przesyłki... Stempel, data, godzina, podpis Nr identyfikatora. Masa Przewo nika Zwa ono... Na wadze... Dnia Podpis 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik RID Masa własna z belki / spraw.. Nale no ci przewozowe opłaca Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... 3

35 Zał cznik nr do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST DOSYŁKOWY. Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 5. Odległo w km Kopia - Przewo nik 3 Pokwitowanie odbioru przesyłki 6. Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica... Stempel, data, godzina, podpis 8. Wagon *) Nr identyfikatora Nr identyfikatora Numer a b c d Masa własna z belki / spraw. Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy. Masa Przewo nika Zwa ono. Nale no ci przewozowe opłaca 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... Płatnik... (nr identyfikatora) Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik RID... Na wadze... Dnia Podpis 3 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 9

36 Zał cznik nr do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST DOSYŁKOWY. Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 5. Odległo w km Kopia - Nadawca 4 Pokwitowanie odbioru przesyłki 6. Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica... Stempel, data, godzina, podpis 8. Wagon *) Nr identyfikatora Nr identyfikatora Numer a b c d Masa własna z belki / spraw. Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy. Masa Przewo nika Zwa ono. Nale no ci przewozowe opłaca 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... Płatnik... (nr identyfikatora) Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik RID... Na wadze... Dnia Podpis 3 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 9

37 Zał cznik nr do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. O WIADCZENIE ET 0 POTWIERDZENIA PRZESYŁKI BEZ LISTU PRZEWOZOWEGO Potwierdzam(y) niniejszym, e w dniu dzisiejszym otrzymałem(li my) przesyłk nadeszł ze stacji...za listem przewozowym nr...dnia... Nadawca Odbiorca Cechy i numery Liczba Rodzaj opakowania Zawarto Masa kg Bez okazania listu przewozowego, który zagubiłem(li my). Zarazem zobowi zujemy si do pokrycia wszystkich szkód jakie poniesie Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. z tego powodu i do bezpo redniego zaspokojenia roszcze osób trzecich zgłoszonych na podstawie oryginalnego listu przewozowego (miejscowo ) (data)... (Podpis i stempel oraz adres odbiorcy) *)Niepotrzebne skre li

38 Zał cznik nr 3 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. Protokół o ubytku przesyłki ET Nr.... Dnia... o godz.... przyj to od (Nazwisko i imi, nazwa zgłaszaj cego) pisemne, telefoniczne potwierdzone pisemnie*) zgłoszenie nast puj cego uszkodzenia ubytku*) w odebranej przesyłce... nr... z dnia... relacji... ujawnionego natychmiast, po upływie... godzin/ dni*. Odbiorca zgłosił, e Przesyłka nadeszła dnia... w wagonie... poci giem... i przekazana została bez zastrze e odbiorcy... w dniu... o godz.... ( wskaza miejsce magazyn stacji, tory ogólne)... (punkt zdawczo odbiorczy bocznicy, pomieszczenie odbiorcy) 3. Badanie zgłoszonych okoliczno ci wykazało: ) rodzaj i stan zawarto ci przesyłki... ) masa przesyłki według dokumentów przewozowych... masa przesyłki według o wiadczenia odbiorcy... masa przesyłki według komisyjnego sprawdzenia... ustalonego na wadze... 3) rodzaj i stan opakowania przesyłki Opis miejsca, w którym znajdowała si przesyłka w chwili badania oraz sposób jej składowania

39 5. Rozmiary uszkodzenia lub ubytku O wiadczenie odbiorcy na okoliczno uszkodzenia lub ubytku zawarto ci przesyłki O wiadczenie przedstawiciela przewo nika... Podpisy wiadkowie: Sporz dzaj cy protokół: ) ) dnia... Rzeczoznawca... Odbiorca......

40

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR)

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczon odpowiedzialno ci REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Obowi zuje od 30 wrze nia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 391/2011 Zarz du Przewozy Regionalne sp. z o.o., z dnia

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH I INNYCH UŁUG KOLEJOWYCH ŚWIADCZONYCH przez RAIL POLSKA Sp.zo.o.

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH I INNYCH UŁUG KOLEJOWYCH ŚWIADCZONYCH przez RAIL POLSKA Sp.zo.o. REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH I INNYCH UŁUG KOLEJOWYCH ŚWIADCZONYCH przez RAIL POLSKA Sp.zo.o. Regulamin przyjęty do stosowania przez Rail Polska. Niniejszy dokument jest własnością Rail Polska. Zabrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014 1 Specyfikacja niniejsza zawiera: DZIA I INFORMACJE OGÓLNE Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty DZIA II UMOWA GENERALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

jazda 2 godz. 30 min.

jazda 2 godz. 30 min. 3 Zał cznik do Wytycznych nr /2011 z dnia lipca 2011 r. Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie post powania inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania. Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV 45331000-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia... 2011r.

UCHWAŁA NR... Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia... 2011r. UCHWAŁA NR... Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia... 2011r. w sprawie wprowadzenia przepisów porz dkowych przy przewozie osób i baga u r cznego autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu wi tokrzyskim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. Opracowa : mgr in. Janusz Kozio 1 Spis tre ci: Kod CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

C z 1. O gólna 1 2 3

C z 1. O gólna 1 2 3 INSTRUKCJA sporz dzania, obiegu i kontroli dowodów ksi gowych dla Urz du Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosn Cz 1. Ogólna 1 Instrukcja zosta a opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29 wrze nia 1994r. o

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I System szkolnictwa wy szego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do publicznych

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo