REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LICENCJONOWANY PRZEWO NIK KOLEJOWY z dnia r. I. Postanowienia ogólne Definicje Przewo nik Euronaft Trzebinia Sp. z o.o., Klient Osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, Nadawca Osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, nadaj ca przesyłk do przewozu, Odbiorca Osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, b d ca adresatem nadanej przez Nadawc przesyłki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. spółka prawa handlowego, zarz dzaj ca liniami kolejowymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (PKP PLK S.A.), Roczny Rozkład Jazdy PKP PLK S.A. rozkład jazdy poci gów Przewo nika obowi zuj cy w terminach ustalanych przez PKP PLK S.A., sporz dzony na wniosek Przewo nika, Indywidualny Rozkład Jazdy rozkład jazdy opracowany przez PKP PLK na podstawie indywidualnego wniosku o przyznanie tras poci gu, w celu realizacji przejazdów poci gów poza Rocznym Rozkładem Jazdy.

2 Zakres usług. Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. z siedzib w Trzebini, ul. Fabryczna, wpisana do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru S dowego w Krakowie pod numerem KRS , zwany dalej Przewo nikiem lub Euronaft Trzebinia Sp. z o.o., działaj c zgodnie z postanowieniami art. ust. oraz art. 3 ust. ustawy Prawo Przewozowe (tekst jedn. Dz.U z pó n. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomo ci Regulamin Przewozów Towarowych.. Zgodnie z decyzj Urz du Transportu Kolejowego z dnia stycznia 004 roku, Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. ma uprawnienia do wyst powania w roli przewo nika kolejowego, na podstawie przyznanej licencji nr WPR/05/004 na prowadzenie działalno ci gospodarczej polegaj cej na wykonywaniu przewozów kolejowych rzeczy oraz posiada uprawnienia na udost pnianie pojazdów trakcyjnych nr UPT/04/ Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. jako przewo nik realizuje przewozy kolejowe rzeczy głównie produktów naftowych i wagonów cystern pró nych z i do stacji zakładowej Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia S.A. Trzebinia do nast puj cych stacji kolejowych: Jedlicze, Boronów, Czechowice Dziedzice. 4. Relacje przewozów towarowych, inne ni okre lone w ust. b d ogłaszane przez przewo nika w odr bnym trybie jako zmiany do niniejszego Regulaminu. 5. Jako zasad przyjmuje si, e przewozy realizowane s w wagonach cysternach: Dyrekcji Eksploatacji Cystern, Przewo nika, Innych wła cicieli w tym Klienta, po dokonaniu uzgodnie z Przewo nikiem. 6. Realizacja przewozów nast puje w poci gach towarowych, kursuj cych na podstawie: a) Indywidualnego Rozkładu Jazdy PKP PLK S.A., b) Istnieje mo liwo realizowania przewozów na podstawie Rocznego Rozkładu Jazdy PKP PLK S.A. 7. Zgodnie z Prawem Przewozowym, Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. realizuje przewozy na podstawie odr bnych umów na przewóz, zawieranych z Klientami.

3 8. Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. przyjmuje do przewozu przesyłki z umownym terminem przewozu, którego warunki okre la umowa na przewóz zawarta z Klientem. II. Nadawanie przesyłek 3 Sposób i tryb zawierania umów o przewóz i składania Zamówienia na przewóz przez Klientów. Umowa na przewóz jednorazowy lub cykliczny jest zawierana na podstawie zamówienia składanego przez Klienta, którego wzór stanowi Zał cznik nr do niniejszego Regulaminu.. Wzór umowy na przewóz zawiera Zał cznik nr. 3. Klient składa zamówienie na przewóz na nast puj cy adres: Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. ul. Fabryczna Trzebinia tel. (03) 6806 (w dni robocze w godz. 8-5), 4. W zamówieniu Klient okre la rodzaj, mas wysyłanych produktów, dat (daty w przypadku przewozów cyklicznych) nadania, nazw oraz adres Nadawcy i Odbiorcy przesyłki oraz stacj przeznaczenia. 5. Zamówienie na wykonanie przewozu przez Przewo nika na przewóz składa si oddzielnie na ka d relacje przewozow. 6. Mo liwe jest tak e zło enia za jednym zamówieniem zlecenia przewozu w relacji nadawca odbiorca nadawca, to jest w dwóch relacjach przewozowych. 7. Zamówienie składa si pisemnie, faxem lub drog elektroniczn. 8. Przewo nik potwierdza Klientowi mo liwo realizacji przewozu niezwłocznie po uzgodnieniu z PKP PLK S.A. rozkładu jazdy poci gu i mo liwo ci wykonania przewozu. 9. W razie odmowy przez PKP PLK S.A. uzgodnienia rozkładu jazdy w terminie i w sposób okre lony przez Klienta lub braku mo liwo ci wykonania przewozu, Przewo nik kontaktuje 3

4 si z Klientem w celu odpowiedniej modyfikacji zamówienia na przewóz lub wykonania przewozu przez innego Przewo nika. 0. Przyj cie przewozu do wykonania przez Przewo nika potwierdza si pisemnie, faxem lub drog elektroniczn ( em) wg wzoru stanowi cego Zał cznik nr 3.. Zamawiaj cy przewóz ma prawo zrezygnowa z przejazdu bez konsekwencji finansowych w przypadku odwołania przewozu pisemnie lub faxem na adres wskazany w 3 ust.3 w terminie nie pó niejszym ni godzin przed planowym uruchomieniem poci gu - uzgodnionym przez Przewo nika z PKP PLK S.A.. Za termin zło enia odwołania, o którym mowa w ust. nin. przyjmuje si czas jego wpływu do Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. na adres podany w 3 ust Odwołanie przewozu, o którym mowa w ust. musi zawiera nast puj ce informacje: a) oznaczenie adresata, b) nazw firm i adres klienta składaj cego odwołanie kursowania poci gu, c) odniesienie do numeru zamówienia na przewóz z podaniem daty zamówienia na przewóz, d) numer poci gu (o ile był wcze niej ustalony), relacj odwoływanego poci gu, termin odwołania (jednorazowo, na okre lony czas, do ko ca Rozkładu Jazdy itp.), e) czytelny podpis osoby wnosz cej o odwołanie. 4. W przypadku nie zachowania terminu odwołania, o którym mowa w ust., Przewo nik mo e obci y klienta poniesionymi przez siebie kosztami, zwi zanymi z odwołaniem przewozu w PKP PLK S.A. 4 Przewóz przesyłek w poci gach wahadłowych. Przewozy przesyłek w relacjach okre lonych w mog by organizowane w poci gach wahadłowych.. Przewozem wahadłowym jest przewóz przesyłek w zwartym składzie wagonów od nadawcy do odbiorcy oraz zwrot tego składu wagonów do stacji ponownego załadowania. 3. O przewozie wahadłowym nadawca zamieszcza dodatkow informacj w zamówieniu, o którym mowa w 3. 4

5 4. Wszelkie zmiany powoduj ce zmian składu wahadła wymagaj uzgodnienia mi dzy Klientem a Przewo nikiem. 5 Czynno ci ładunkowe. Do przewozu produktów, o których mowa w ust. 3 Klient wykorzystuje własne lub dzier awione wagony cysterny.. Wagony wykorzystywane w przewozach musz spełnia warunki techniczne okre lone odr bnymi przepisami oraz musz by dopuszczone przez stosowne słu by kolejowe, je li zachodzi taka konieczno przez Transportowy Dozór Techniczny. 3. Wagony powinny by wyposa one w nalepki i tablice informacyjne przewidziane dla materiałów i przedmiotów niebezpiecznych zgodnie z przepisami przewozowymi, w szczególno ci przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych RID. 4. Ze wzgl du na specyfik przewo onych przez Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. produktów, czynno ci ładunkowe wykonywane s na torach bocznicowych wła ciciela bocznicy. 5. Czas pobytu wagonów pod czynno ciami ładunkowymi jest mierzony na podstawie wypełnionych druków ET 5 (Zał cznik nr 4) ET 7 (Zał cznik nr 5), uwzgl dniaj c lokalne warunki techniczno technologiczne bocznicy, okre lone w umowie na przewóz. 6 Wa enie przesyłek. Mas przesyłki nadanej do przewozu ustala Nadawca i wpisuje j do listu przewozowego.. Masa rzeczy załadowanych do wagonu nie mo e przekracza granicy obci enia oznaczonej z boku wagonów, ze wzgl du na dopuszczalny na drodze przewozu nacisk na o. 3. Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. poinformuje Nadawc o maksymalnym nacisku na o zgodnie z rozkładem jazdy poci gów na poszczególnych relacjach.. 5

6 7 Nadawanie przesyłek. Nadawanie przesyłek odbywa si na podstawie zawartej umowy na przewóz, listu przewozowego, oraz zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania (druk ET 7), zgodnie z Regulaminem transportu kolejowego bocznicy. Wypełnianie zawiadomie ET 7, o których mowa w ust. jest zb dne w przypadku, gdy umowa na przewóz to przewiduje. 3. Nadawca powinien zło y na ka d przesyłk oddzielny list przewozowy oraz list przewozowy - zwrotny na przewóz w stanie pró nym po rozładunku, je li umowa na przewóz to przewiduje. 4. Wzór listu przewozowego zawiera Zał cznik nr 6 do niniejszego regulaminu. 5 Nadawca sporz dza list przewozowy w czterech egzemplarzach, z czego oryginał oraz pierwsza i druga kopia doł czane s do przesyłki a trzecia kopia pozostaje u nadaj cego przesyłk do przewozu. 6. W przypadku nadawania na podstawie jednego listu przewozowego wi cej ni czterech wagonów, Nadawca zobowi zany jest sporz dzi w czterech egzemplarzach wykaz wagonów wg Zał cznika nr 7, który doł cza si do ka dego egzemplarza listu przewozowego. 7. Nadawca wypełnia w li cie przewozowym rubryki obwiedzione grubymi liniami niedaj cym si wytrze atramentem, wyra nym pismem lub drukiem. W przypadku trudno ci z wypełnieniem listu przewozowego lub innych dokumentów, nadawca mo e uzyska pomoc w Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. (telefon podano w & 3 ust. 3) 8. Do listu przewozowego Nadawca doł cza wiadectwo jako ci atest przewo onego produktu. 9. Przed nadaniem ładunku, Nadawca umieszcza plomby na wagonach, zale nie od wła ciwo ci przesyłki. 0. Nadawca powinien załadowa rzeczy stosownie do zapisów umowy na przewóz oraz zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w tym zakresie w szczególno ci RID, Zał cznikiem Nr II do RIV oraz innych szczególnych przepisów okre laj cych warunki przewozu danych rzeczy.. Przesyłk uwa a si za nadan do przewozu na punkcie zdawczo-odbiorczym, z chwil pokwitowania odbioru wagonu(wagonów) z przesyłk przez Przedstawiciela Przewo nika na 6

7 wykazie zdawczo odbiorczym - zawiadomieniu o wagonach gotowych do zabrania ET7 (Zał cznik nr 5) oraz na kopii listu przewozowego w przeznaczonych do tego rubrykach. Je eli w trakcie nadawania do przewozu przesyłki na punkcie zdawczo-odbiorczym przedstawiciel Przewo nika wnosi zastrze enia do stanu technicznego wagonu lub stanu przesyłki, to wpisuje swoje uwagi na wykazie zdawczym - zawiadomieniu o wagonach gotowych do zabrania ET 7. Nadawca zobowi zany jest ustosunkowa si pisemnie do uwag przedstawiciela Przewo nika. W razie niemo no ci osi gni cia wspólnego stanowiska lub braku przedstawiciela nadawcy decyzj o zabraniu wagonu podejmuje przedstawiciel Przewo nika. Po stwierdzeniu, e wagon nie jest gotowy do zabrania lub podj ciu decyzji o nie zabraniu wagonu z punktu zdawczo - odbiorczego przedstawiciel Przewo nika wykre la wagon z wykazu zdawczego - zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania ET Szczegółowe warunki zwi zane z nadawaniem do przewozu przesyłek oraz przyjmowaniem przesyłek przez Odbiorc od Przewo nika mo e okre la odr bne porozumienie pomi dzy Przewo nikiem a Klientem. III. Przewóz i wydanie przesyłek 8 Kontrolne sprawdzenie przesyłki, przeładowanie przesyłki. Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. informuje Nadawc o konieczno ci uczestniczenia w sprawdzeniu przesyłki: a) W ci gu godzin od dor czenia wezwania, je eli przesyłk zatrzymano na stacji nadania, b) godzin, je eli przesyłk zatrzymano w drodze.. Je eli Nadawca nie stawi si w terminie ustalonym w ust., Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. dokonuje sprawdzenia przesyłki w obecno ci osób zaproszonych przez siebie do tej czynno ci. 3. Wynik sprawdzenia przesyłki zamieszcza si w protokóle sporz dzonym na druku wg Zał cznika nr 8. 7

8 4. W przypadku przeładowania przesyłki Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. sporz dza protokół wg Zał cznika nr 9 oraz zleca czynno ci przeładunkowe podwykonawcy, kosztami obci aj c płatnika wskazanego w umowie na przewóz. 5. Kosztami zwi zanymi z komisyjnym sprawdzeniem przesyłki Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. obci a płatnika wskazanego w li cie przewozowym, za wyj tkiem gdy: a) stan przesyłki był zgodny ze wskazaniami zamieszczonymi w umowie na przewóz b) ró nica masy przesyłki mie ci si w granicach norm dopuszczalnych ubytków naturalnych. 9 Opłata nale no ci przewozowych. Opłaty za przewóz Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. nalicza na podstawie obowi zuj cego cennika.. Sposób naliczania opłat oraz ich pobieranie od Klientów precyzuj szczegółowo zawarte umowy na przewóz. 0 Zawiadomienie o dostarczeniu przesyłki Odbiorcy. Po przygotowaniu przesyłki do przewozu zawiadomienie o wysyłce Nadawca przekazuje Euronaft Trzebinia Sp. z o.o a Euronaft Trzebinia Sp. z o.o dla Odbiorcy Zał cznik nr 0.. Do w/w zawiadomienia Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. doł cza informacje o przewidywanym terminie dostawy przesyłki. 3. Sposób przygotowania przesyłki do odbioru (awizacja) precyzuj umowy na przewóz podpisane z Klientami, uwzgl dniaj c lokalne warunki techniczno technologiczne Odbiorcy. 8

9 Wydanie przesyłki. Wydanie przesyłki Odbiorcy poprzedza wydanie oryginału listu przewozowego wraz z zał cznikami oraz wykazu zdawczego ET 5 (Zał cznik nr 4). Szczegółowe zasady wydania listu przewozowego oraz przesyłki okre laj umowy na przewóz zawarte z Klientami, uwzgl dniaj c lokalne warunki techniczno technologiczne.. Przedstawiciel Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. mo e za da aby osoba zgłaszaj ca si po list przewozowy okazała dowód pozwalaj cy stwierdzi jej to samo. 3. Je eli w trakcie wydawania przesyłki na punkcie zdawczo-odbiorczym Odbiorca wnosi zastrze enia do stanu technicznego wagonu lub stanu przesyłki, to wpisuje swoje uwagi w wykazie zdawczym ET W razie podejrzenia naruszenia stanu przesyłki wa enie wagonu i wydanie przesyłki odbywa si komisyjnie z udziałem przedstawicieli Odbiorcy i Przewo nika. Z komisyjnego wydania przesyłki sporz dza si protokół według wzoru podanego w Zał czniku nr Za podstaw do obliczania przewo nego przyjmuje si mas przesyłki wpisan do listu przewozowego oraz obowi zuj c Taryf Przewo nika. 6. Nale no ci z tytułu przewo nego s opłacane w terminach i w sposób okre lony w umowie zawartej mi dzy zlecaj cym przewóz a Przewo nikiem. 7. Osoba pobieraj ca list przewozowy potwierdza odbiór przesyłki na oryginale oraz drugiej i trzeciej kopii listu przewozowego w przeznaczonej na to rubryce. 8. W razie zagubienia listu przewozowego, Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. wydaje przesyłk za listem dosyłkowym wraz ze stosownym o wiadczeniem wg Zał cznika nr i. 9. Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. wydaje przesyłk za okazaniem przekazanego Odbiorcy oryginału listu przewozowego po sprawdzeniu jej stanu na gruncie. 0. Przesyłk uwa a si za wydan z chwil : a) nie zgłoszenia zastrze e przez Odbiorc co do stanu przesyłki wydawanej na torach zarz dzanych przez PKP PLK S.A. lub torach bocznicowych. b) pokwitowania odbioru przesyłki bez zastrze e w odpowiedniej rubryce listu przewozowego, c) pokwitowania na wykazie ET 5, je li umowa na przewóz to przewiduje. 9

10 Przekazanie wagonów po rozładunku. Nadawca i Odbiorca zobowi zani s przekaza Przewo nikowi wagon w stanie umo liwiaj cym niezwłoczne jego u ycie do wysłania lub ponownego załadowania. W szczególno ci wagon powinien si znajdowa w niepogorszonym stanie technicznym, w stosunku do stanu poprzedzaj cego przekazanie wagonu przez Przewo nika.. Fakt uszkodzenia wagonu lub braku lu nych cz ci nale y odnotowa w zawiadomieniu ET 7 lub w protokole zdawczo - odbiorczym ET 5. Odpowiedniego zapisu dokonuje strona przyjmuj ca wagony to jest: pracownik Przewo nika w zawiadomieniu ET 7 lub przedstawiciel odbiorcy w protokóle zdawczo - odbiorczym ET Adnotacje o uszkodzeniu wagonu lub braku lu nych cz ci w dokumentach ET 7 lub ET 5 powinny by potwierdzone podpisem strony przyjmuj cej wagony. W przypadku ró nicy stanowisk, strona przyjmuj ca wagon wpisuje swoje uwagi. 4. Naprawienie szkody Klient uzgadnia z wła cicielem uszkodzonego wagonu. 3 Stwierdzenie utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Je li Odbiorca stwierdzi utrat cz ci przesyłki, ubytek lub uszkodzenie przesyłki mo e da wydania stosownego protokółu wg Zał cznika nr 3.. Ustalenie protokolarne powinno odby si w obecno ci osoby uprawnionej, okre lonej w umowie na przewóz. 3. Dla przesyłki mo na sporz dzi tylko jeden protokół niezale nie od rodzaju szkody. 4. Fakt sporz dzenia protokółu stwierdzaj cego szkod pracownik Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. wpisuje w odpowiedni rubryk listu przewozowego. 0

11 4 Post powanie reklamacyjne. Reklamacje dotycz ce odszkodowa z tytułu utraty, ubytku albo uszkodzenia przesyłki towarowej oraz inne odszkodowania nale y zgłasza na pi mie do Przewo nika na adres okre lony w & 3 ust. 3.. Za dzie wniesienia reklamacji uznaje si dzie zło enia jej do biura Przewo nika lub nadania jej na poczcie. 3. Szczegółowy tryb załatwiania reklamacji reguluj postanowienia rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lutego 997 r. w sprawie przewozu przesyłek towarowych (Dz.U. nr 6, poz 4). 4. Roszczenia do osób zobowi zanych, Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. zgłasza pisemnie ze wskazaniem tytułu roszczenia, z uzasadnieniem jego powstania, okre leniem przypadaj cej do zapłaty kwoty i wskazaniem terminu oraz sposobu dokonania płatno ci. 5. W przypadku zgłoszenia przez osob zobowi zan zastrze e, co do wysoko ci roszczenia, Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. obowi zany jest udzieli wyja nie i w razie cho by cz ciowego uznania zastrze e, wyznaczy nowy termin płatno ci. IV. Przepisy ko cowe. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maj zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa przewozowego, umów przewozu, porozumie pomi dzy Przewo nikiem a Nadawcami i Odbiorcami ładunku, Cennik Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. jak równie inne przepisy z zakresu transportu kolejowego.. Czynno ci podstawiania i zabierania wagonów z torów bocznicowych Klienta Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. dokonuje na podstawie umowy na przewóz oraz Regulaminu transportu kolejowego bocznicy. 3. Wszystkie dokumenty wskazane w RPT przesłane Przewo nikowi faxem lub poczt elektroniczn musz by potwierdzone w formie pisemnej. 4. Niniejszy regulamin wchodzi w ycie z dniem 30 listopada 004 r.

12 Zał cznik nr do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. Zamówienie na przewóz ET Nr... Informacje ogólne: ) Nazwa Zamawiaj cego (Firma, siedziba, adres, NIP): ) Nazwa Przewo nika: (Firma, siedziba, adres, NIP) Informacje o przewozach: 3) Relacja przewozu:... 4) Rodzaj przesyłki: jednowagonowa, wielowagonowa, wahadłowa* 5) Przewidywany termin rozpocz cia przewozu:... 6) Cz stotliwo nadawania przesyłek w w/w relacji:... 7) Oczekiwany termin dostawy przesyłki:... 8) Rodzaj przewo onego ładunku: (nazwa, je li niebezpieczny kod ładunku wg RID):.... 9) Ci ar netto przesyłki:... 0) Ci ar brutto przesyłki:... ) Rodzaj wagonów u ytych do przewozu:... ) Wła ciciel wagonów przeznaczonych do przewozu: ) Uzgodniony termin na rozładunek uzgodniony z wła cicielem wagonów:. 4) Miejsce załadunku przesyłki:

13 5) Miejsce rozładunku przesyłki: ) Płatnik nale no ci przewozowych powstałych na całej drodze przewozu:... 7) Osoby upowa nione do wyst powania w imieniu płatnika nale no ci przewozowych:... 8) Osoby upowa nione do wyst powania w imieniu nadawcy przesyłki:... 9) Osoby upowa nione do wyst powania w imieniu odbiorcy przesyłki: ) Usługi dodatkowe zamawiane ł cznie z przewozem (np. obsługa punktu ładunkowego nadawcy lub odbiorcy, relacja zwrotna z pró nym taborem):... ) Inne informacje Zamawiaj cego istotne dla zamówienia:... Podpis Zamawiaj cego: Numer kolejny oraz data wpływu zamówienia do Przewo nika:. *) niepotrzebne skre li

14 Umowa Zał cznik nr do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. na przewóz rzeczy przesyłek transportem kolejowym zawarta dnia... roku w Trzebini pomi dzy: Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. z siedzib w Trzebini przy ul. Fabrycznej, Trzebinia, NIP: , REGON: , wpisanym do Rejestru Przedsi biorców w Krajowym Rejestrze Przedsi biorców pod numerem KRS , zwanym dalej Przewo nikiem, reprezentowanym przez :....,.... a zwanym dalej Klientem O wiadczenia Stron. Przewo nik prowadzi działalno gospodarcz polegaj c na wykonywaniu przewozów kolejowych rzeczy na podstawie udzielonej przez Urz d Transportu Kolejowego licencji nr WPR/05/004.. Przewo nik jest Stron umowy zawartej z PKP PLK S.A. na udost pnianie linii kolejowych. 3. Przewo nik prowadzi działalno przewozow w oparciu o: a) Ustaw z dnia 8 marca 003 roku o transporcie kolejowym, (Dz. U ). b) Ustaw z dnia 5 listopada 984 roku Prawo przewozowe, (Dz. U. z dnia czerwca 000 r. z pó n. zmianami).

15 c) Regulamin Przewozów Towarowych Euronaft Trzebinia Sp. z o.o., d) Licencja, e) Umowy na udost pnianie linii kolejowych. 4. Klient o wiadcza, e zapoznał si z tre ci Regulaminu Przewozów Towarowych Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. 5. Przewo nik o wiadcza, e zapoznał si z tre ci Regulaminu transportu kolejowego bocznicy nadawcy, odbiorcy*. 6. Klient o wiadcza, e dysponuje prawem do u ywania wagonów cystern przeznaczonych do realizacji niniejszej umowy oraz e wagony te spełniaj wszystkie wymogi techniczne, uwarunkowane przepisami prawa obowi zuj cymi w Rzeczpospolitej Polskiej. Warunki umowy. Przedmiotem umowy jest przewóz ładunków, zgodnie z zamówieniem nr, zło onym Przewo nikowi w dniu..., na nast puj cych warunkach: a) Relacja przewozu: b) Przewóz jednorazowy, cykliczny*, c) Data nadania przesyłki jednorazowej:... d) Daty nadania przesyłki cyklicznej: e) Przesyłka: jednowagonowa, wielowagonowa, wahadłowa* (liczba wagonów w przesyłce):.. f) Termin dostawy:... g) Rodzaj przewo onego ładunku: (nazwa, je li niebezpieczny kod ładunku wg RID): h) Ci ar netto przesyłki:...

16 i) Ci ar brutto przesyłki:... j) Rodzaj wagonów u ytych do przewozu:..... k) Wła ciciel wagonów przeznaczonych do przewozu:... l) Termin przewidziany na załadunek i na rozładunek uzgodniony z wła cicielem wagonów: m) Miejsce nadania przesyłki do przewozu (stacja nadania, nazwa bocznicy): n) Miejsce przekazania przesyłki odbiorcy (stacja przybycia, nazwa bocznicy): o) Płatnik nale no ci przewozowych powstałych na całej drodze przewozu: p) Osoby upowa nione do wyst powania w imieniu płatnika nale no ci przewozowych: q) Osoby upowa nione do wyst powania w imieniu nadawcy przesyłki: r) Osoby upowa nione do wyst powania w imieniu odbiorcy przesyłki: 3

17 s) Usługi dodatkowe zamawiane ł cznie z przewozem (np. obsługa punktu ładunkowego nadawcy lub odbiorcy, relacja zwrotna z pró nym taborem): t) Inne informacje Zamawiaj cego istotne dla zamówienia: 3 Postanowienia dodatkowe. Przewo nik zobowi zuje si do terminowego dostarczenia przesyłki na adres okre lony w li cie przewozowym.. Przeszkody w przewozie, których winnym nie jest Przewo nik, a które spowodowały przekroczenie ustalonego terminu dostawy przesyłki lub jej uszkodzenie, nie upowa niaj Klienta do reklamacji. 3. Przewo nik zobowi zany jest przedło y Klientowi stosowne dokumenty, wiadcz ce o braku jego winy w zaistniałych zdarzeniach, o których mowa w ust.. 4. Przewo nik nie odpowiada za nieprawidłowo ci oraz ich skutki, które powstały w trakcie załadunku lub spowodowane s usterk techniczn wagonu przewo cego przesyłk. 4

18 5. Stopie odpowiedzialno ci za powstałe nieprawidłowo ci okre la Komisja, powołana przez Przewo nika, w której czynnie uczestniczy przedstawiciel Klienta. 6. Klientowi przysługuje prawo biernego uczestnictwa w komisjach powypadkowych, powoływanych przez PKP PLK S.A.. 7. Czas postoju wagonów na punkcie wyładunkowym rejestrowany jest na podstawie druków ET 5, ET 7, listu przewozowego*. 8. Przewo nik zobowi zuje si do pisemnego powiadamiania Odbiorcy o nadaniu przesyłki do przewozu (druk wg Zał cznika nr 0 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.). 9. Przesyłk nadaje si na podstawie wypełnionego listu przewozowego zgodnie z postanowieniami RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. 0. Klient do listu przewozowego doł cza/nie doł cza listy przewozowe zwrotne*.. Czynno ci zwi zane z załadunkiem, zwa eniem przesyłki, zestawieniem poci gu, grupy wagonów wykonywane s przez Klienta i na jego koszt/wykonywane s przez Przewo nika na koszt Klienta*.. Strony ustalaj, e dost p do przesyłki przed wydaniem na stacji przeznaczenia jest mo liwy tylko na podstawie odr bnego wyst pienia Klienta do Przewo nika. 3. Poza okoliczno ciami, o których mowa w art. 7 Prawa przewozowego, Przewo nik mo e odmówi zawarcia umowy przewozu w razie niedotrzymania przyj tych w niniejszej umowie ustale. 4. W przypadku podstawiania wagonów na bocznic odbiorcy lub nadawcy przesyłki Przewo nik zobowi zuje si zapozna z tre ci Regulaminu pracy transportu kolejowego bocznicy pracowników dru yny poci gowej Przewo nika oraz pracowników punktu ekspedycyjnego Przewo nika na stacji przybycia lub nadania przesyłki. 4 Nale no ci i opłaty. Podstaw do naliczania opłat za przewo ne oraz inne czynno ci dodatkowe wynikłe w drodze przewozu przesyłki jest obowi zuj cy cennik Przewo nika oraz potwierdzona przez odbiorc kopia listu przewozowego (lub dosyłkowego).. Nale no ci z tytułu wiadczenia usług obj tych niniejsz umow płatne s na podstawie faktur VAT wystawianych po zako czeniu miesi ca rozliczeniowego. Jako zasad Strony przyjmuj 5

19 regulowanie rozlicze w drodze przelewu bankowego w terminie 4 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. W przypadku braku wpłaty nale no ci w wymienionym terminie, Przewo nik b dzie naliczał ustawowe odsetki za zwłok. 3. Klient o wiadcza, e jest podatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania FAKTUR VAT oraz upowa nia Przewo nika do wystawiania i przesyłania faktur bez jego podpisu. 4. Klient jest zobowi zany na własny koszt naklei stosowny znaczek skarbowy na trzecim egzemplarzu (kopia przewo nika) listu przewozowego przed nadaniem przesyłki Przewo nikowi do przewozu. 5 Postanowienia ko cowe. Z zastrze eniem dalszych postanowie niniejszego paragrafu, Przewo nik odpowiedzialny jest za doło enie najwy szej staranno ci w wykonaniu zobowi za wynikaj cych z umowy.. Je eli wskutek niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy na jej podstawie szkody doznała osoba trzecia, Strony s obowi zane do jej wynagrodzenia stosownie do stopnia przyczynienia si do szkody, zgodnie z ustaleniami komisji, w której b d uczestniczyli przedstawiciele ka dej ze Stron. Strona, która wynagrodziła osobie trzeciej doznan szkod mo e dochodzi roszczenia zwrotnego od drugiej Strony. 3. Do odpowiedzialno ci za utrat, ubytek lub uszkodzenie przesyłki albo zwłok w przewozie stosuje si w pełni przepisy Prawa przewozowego. 4. Strona, która naruszyła obowi zuj ce przepisy prawa, a w szczególno ci: nie dopełniła warunków licencji lub j utraciła, naruszyła warunki umowy przewozu, odwołała przewóz niezgodnie z trybem przewidzianym w umowie, naruszyła bezpiecze stwo ruchu, odpowiada za szkody z tego wynikłe. 5. Umow zawiera si na okres od... do Umowa wchodzi w ycie z dniem podpisania. 6

20 7. Umowa wygasa w razie utraty licencji przez Przewo nika lub w razie niezawinionego braku dost pu do linii kolejowych. 8. Przewo nikowi przysługuje prawo rozwi zania umowy bez wypowiedzenia w przypadku zaległo ci płatniczych Klienta, si gaj cych trzymiesi cznych nale no ci. 9. Ka da ze Stron mo e rozwi za umow po uprzednim jej wypowiedzeniu na pi mie, co najmniej na... dni przed nadaniem do przewozu przesyłki. 0. Spory dotycz ce Porozumienia Strony zobowi zuj si rozstrzyga w pierwszej kolejno ci w drodze negocjacji. W razie nie osi gni cia porozumienia w drodze negocjacji, sprawa mo e by skierowana do s du wła ciwego wg siedziby strony pozwanej.. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami umowy maj zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 5 listopada 984 r. Prawo Przewozowe /tekst jednolity Dz.U /, Ustawy z dnia 8 marca 003 r. o transporcie kolejowym /tekst jednolity Dz.U / i przepisy Kodeksu cywilnego.. Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze Stron. Przewo nik Klient * - niepotrzebne skre li 7

21 Zał cznik nr 3 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. Potwierdzenie przyj cia do realizacji Zamówienia na przewóz ET nr... Przewo nik: Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. ul. Fabryczna Trzebinia informuje, e:. Przyjmuje do wykonania Zamówienie na przewóz nr...z dnia...od....* Przewidywalny termin odjazdu wagonów ze stacji nadania:..... Inne informacje istotne dla realizacji zamówienia przez Przewo nika (np. ograniczenia w nacisku na o, składzie poci gu, terminie wykonania itp.): Nie przyjmuje do wykonania Zamówienia na przewóz nr...* i mo e zleci wykonanie przewozu innemu Przewo nikowi. Zamówienie potwierdzono dnia...godz.... Podpis Przewo nika: *niepotrzebne skre li

22 Zał cznik nr 4 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. WYKAZ ZDAWCZY ET 5 Nr na wagony zdane na (nazwa bocznicy lub odbiorcy) Lp Numer wagonu Wagon Ładowny (ł) Pró ny (p) Masa towaru Usterki Techniczne Uwagi Zdaj cy Piecz Podpis Data Godzina Przyjmuj cy Piecz Podpis Data Godzina

23 Zał cznik nr 5 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. ZAWIADOMIENIE ET 7 Nr... o wagonach gotowych do zabrania z:... ( nazwa bocznicy lub odbiorcy) Lp. Numery wagonów Stan wag. Data podstaw. Godz. zak. Produkt Usterki techniczne Cysterny szczelnie zamkni te Zdaj cy Piecz Podpis Data Godzina Przyjmuj cy Piecz Podpis Data Godzina

24 Zał cznik nr 6 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST PRZEWOZOWY Oryginał - odbiorca. 6. Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 8. Wagon *) Nr identyfikatora Numer a b c d Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb Płatnik... (nr identyfikatora) 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 3 5. Odległo w km Stempel, data, godzina, podpis. Masa Przewo nika Zwa ono... Na wadze... Dnia Podpis 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. RID Masa własna z belki / spraw.. Nale no ci przewozowe opłaca Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... 3 Pokwitowanie odbioru przesyłki... Nr identyfikatora Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik

25 Zał cznik nr 6 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST PRZEWOZOWY Kopia - Przewo nik. 6. Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 8. Wagon *) Nr identyfikatora Numer a b c d Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb Płatnik... (nr identyfikatora) 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 3 5. Odległo w km Pokwitowanie odbioru przesyłki... Stempel, data, godzina, podpis Nr identyfikatora. Masa Przewo nika Zwa ono... Na wadze... Dnia Podpis 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik RID Masa własna z belki / spraw.. Nale no ci przewozowe opłaca Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... 3

26 Zał cznik nr 6 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST PRZEWOZOWY Kopia - Przewo nik Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 8. Wagon *) Nr identyfikatora Numer a b c d Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb Płatnik... (nr identyfikatora) 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 3 5. Odległo w km Pokwitowanie odbioru przesyłki... Stempel, data, godzina, podpis Nr identyfikatora. Masa Przewo nika Zwa ono... Na wadze... Dnia Podpis 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik RID Masa własna z belki / spraw.. Nale no ci przewozowe opłaca Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... 3

27 Zał cznik nr 6 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST PRZEWOZOWY Kopia - Nadawca Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 8. Wagon *) Nr identyfikatora Numer a b c d Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb Płatnik... (nr identyfikatora) 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 3 5. Odległo w km Pokwitowanie odbioru przesyłki... Stempel, data, godzina, podpis Nr identyfikatora. Masa Przewo nika Zwa ono... Na wadze... Dnia Podpis 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik RID Masa własna z belki / spraw.. Nale no ci przewozowe opłaca Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... 3

28 Zał cznik nr 7 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. Zał cznik do listu przewozowego ze stacji nadania Numer listu... symbol symbol symbol Stempel stacji wystawiaj cej Wagon Towar Masa w kg liczba osi Lp. numer Masa własna Granica obci - enia NHM nadawcy przewo nika Stacja wył czenia Cechy lub numery plomb Nakład własny Druk ET 4

29 Wagon Towar Masa w kg liczba osi Lp. numer Masa własna Granica obci - enia NHM nadawcy przewo nika Stacja wył czenia Cechy lub numery plomb Nakład własny Druk ET

30 .. Stempel Przewo nika stacja nadania... stacja po rednia... stacja przeznaczenia... Zał cznik nr 8 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. PROTOKÓŁ ET 5 Nr... Sprawdzenia przesyłki w my l art. 48 Prawa przewozowego Spisany dnia... Przy przesyłce nadanej ze stacji... Przez nadawc za listem przewozowym nr...z dnia... w wagonie nr... o granicy obci enia...do stacji... odbiorcy... przybyłym dnia...r. poc.nr... podano w li cie przewozowym: stwierdzono w rzeczywisto ci: zawarto masa liczba sztuk sposób opakowania oraz załadowania Orzeczenie Komisji Podpisy Członków Komisji Z powy szym zgadzam si :...r. Podpis nadawcy wzgl dnie odbiorcy: *)... Z powy szym zgadzam si z powodu Podpis nadawcy wzgl dnie odbiorcy: *)... Z powodu przeci enia wagonu odładowano rzeczy wa ce......kg rodkami przewo nika/ obcymi*) Powstałymi z tego tytułu kosztami nale y obci y : (Podpis uprawnionego pracownika) (Podpis zwierzchnika) *) Niepotrzebne skre li

31 Zał cznik nr 9 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o... Stempel przewo nika) PROTOKÓŁ ET 6 Nr... o przeładowaniu przesyłki Dnia...dokonano przeładowania przesyłki nadeszłej w dniu... poc. nr...z ładunkiem...o masie...kg, załadowanej przez do wagonu nr...i nale cej do listu przewozowego nr... z dnia... ze stacji... do stacji... dla odbiorcy Stwierdzono nast puj ce nieprawidłowo ci (opis wadliwo ci załadowania) przyczyn przeładowania było Przesyłk przeładowano do wagonu nr... Przeładowania dokonano siłami roboczymi wykonawcy: Kosztami przeładowania nale y obci y : (data) (podpis sporz dzaj cego) wiadkowie:......

32 .. Stempel Przewo nika Zał cznik Nr 0 RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.... (data) ZAWIADOMIENIE O WYSYŁCE ET 8 NR... Zlecenie Nr... Odbiorca.... Adres... Data wysyłki Produkt... Lp. Numer cysterny Brutto kg Tara z belki kg Tara Spraw. kg Netto kg Numer Nadania G kg/m3 V m3 Razem Nadano dnia... Zakład Ekspedycji Dyspozytor Zmianowy:...

33 Zał cznik nr do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST DOSYŁKOWY Oryginał - odbiorca. 6. Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 8. Wagon *) Nr identyfikatora Numer a b c d Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb Płatnik... (nr identyfikatora) 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 9 5. Odległo w km Pokwitowanie odbioru przesyłki... Stempel, data, godzina, podpis Nr identyfikatora. Masa Przewo nika Zwa ono... Na wadze... Dnia Podpis 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik RID Masa własna z belki / spraw.. Nale no ci przewozowe opłaca Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... 3

34 Zał cznik nr do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST DOSYŁKOWY Kopia - Przewo nik. 6. Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 8. Wagon *) Nr identyfikatora Numer a b c d Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb Płatnik... (nr identyfikatora) 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 9 5. Odległo w km Pokwitowanie odbioru przesyłki... Stempel, data, godzina, podpis Nr identyfikatora. Masa Przewo nika Zwa ono... Na wadze... Dnia Podpis 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik RID Masa własna z belki / spraw.. Nale no ci przewozowe opłaca Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... 3

35 Zał cznik nr do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST DOSYŁKOWY. Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 5. Odległo w km Kopia - Przewo nik 3 Pokwitowanie odbioru przesyłki 6. Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica... Stempel, data, godzina, podpis 8. Wagon *) Nr identyfikatora Nr identyfikatora Numer a b c d Masa własna z belki / spraw. Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy. Masa Przewo nika Zwa ono. Nale no ci przewozowe opłaca 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... Płatnik... (nr identyfikatora) Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik RID... Na wadze... Dnia Podpis 3 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 9

36 Zał cznik nr do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LIST DOSYŁKOWY. Nazwa bocznicy 7. Odbiorca - nazwa, adres 4. Stacja przeznaczenia 5. Odległo w km Kopia - Nadawca 4 Pokwitowanie odbioru przesyłki 6. Nadawca - stempel. Stempel stacji nadania Nr listu Miejsce załadowania tory ogólne bocznica... Stempel, data, godzina, podpis 8. Wagon *) Nr identyfikatora Nr identyfikatora Numer a b c d Masa własna z belki / spraw. Granica obci. Liczba osi 9. Nazwa towaru NHM 0. Masa nadawcy. Masa Przewo nika Zwa ono. Nale no ci przewozowe opłaca 3. Wagon 4. Cechy lub numer plomb 5. Podstaw. do rozład. Zabrano po rozład. dnia godz. dnia godz. Umowa nr...nadawca Odbiorca umowa nr... Płatnik... (nr identyfikatora) Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wypełnia nadawca *) Wypełnia Przewo nik RID... Na wadze... Dnia Podpis 3 6. O wiadczenie nadawcy, Wykaz zał czonyvh dokumentów 7. Uwagi odbiorcy, nadawcy lub przewo nika 8. Datownik stacji nadania 9. Datownik stacji otrzymania Nakład własny Druk ET 9

37 Zał cznik nr do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. O WIADCZENIE ET 0 POTWIERDZENIA PRZESYŁKI BEZ LISTU PRZEWOZOWEGO Potwierdzam(y) niniejszym, e w dniu dzisiejszym otrzymałem(li my) przesyłk nadeszł ze stacji...za listem przewozowym nr...dnia... Nadawca Odbiorca Cechy i numery Liczba Rodzaj opakowania Zawarto Masa kg Bez okazania listu przewozowego, który zagubiłem(li my). Zarazem zobowi zujemy si do pokrycia wszystkich szkód jakie poniesie Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. z tego powodu i do bezpo redniego zaspokojenia roszcze osób trzecich zgłoszonych na podstawie oryginalnego listu przewozowego (miejscowo ) (data)... (Podpis i stempel oraz adres odbiorcy) *)Niepotrzebne skre li

38 Zał cznik nr 3 do RPT Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. Protokół o ubytku przesyłki ET Nr.... Dnia... o godz.... przyj to od (Nazwisko i imi, nazwa zgłaszaj cego) pisemne, telefoniczne potwierdzone pisemnie*) zgłoszenie nast puj cego uszkodzenia ubytku*) w odebranej przesyłce... nr... z dnia... relacji... ujawnionego natychmiast, po upływie... godzin/ dni*. Odbiorca zgłosił, e Przesyłka nadeszła dnia... w wagonie... poci giem... i przekazana została bez zastrze e odbiorcy... w dniu... o godz.... ( wskaza miejsce magazyn stacji, tory ogólne)... (punkt zdawczo odbiorczy bocznicy, pomieszczenie odbiorcy) 3. Badanie zgłoszonych okoliczno ci wykazało: ) rodzaj i stan zawarto ci przesyłki... ) masa przesyłki według dokumentów przewozowych... masa przesyłki według o wiadczenia odbiorcy... masa przesyłki według komisyjnego sprawdzenia... ustalonego na wadze... 3) rodzaj i stan opakowania przesyłki Opis miejsca, w którym znajdowała si przesyłka w chwili badania oraz sposób jej składowania

39 5. Rozmiary uszkodzenia lub ubytku O wiadczenie odbiorcy na okoliczno uszkodzenia lub ubytku zawarto ci przesyłki O wiadczenie przedstawiciela przewo nika... Podpisy wiadkowie: Sporz dzaj cy protokół: ) ) dnia... Rzeczoznawca... Odbiorca......

40

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ EURONAFT TRZEBINIA S.A.

UMOWA NR. NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ EURONAFT TRZEBINIA S.A. UMOWA NR. NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ EURONAFT TRZEBINIA S.A. zawarta w dniu : r. w Trzebini pomiędzy : Euronaft Trzebinia Spółka z o. o. z siedzibą w Trzebini,(32-540) przy ul. Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH. HAGANS Logistic Sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH. HAGANS Logistic Sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH HAGANS Logistic Sp. z o.o. 1 Definicje Przewoźnik - HAGANS Logostic Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy Pl. Fryderyka Skarbka 4. Klient Osoba fizyczna, prawna, jednostka

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH www.extrail.com.pl 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zamawianie przewozów... 3 3. Odwołanie przewozu... 3 4. Czynności ładunkowe... 3 5. Nadawanie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku.

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku. Zarz dzenie Nr III/561/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za wiadczenia udzielane przez przedszkola

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w. pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w. pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w. pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Urzędem Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, zwaną dalej Przekazującym, reprezentowaną przez:., na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji rachunek z premi 1. Organizator Promocji 1. Promocja rachunek z premi zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro

Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro Dotyczy sprawy: Projekt Mała szkoła na miarę XXI wieku Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. 1 Główne zobowiązania stron umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne. Elementy składające się na opłatę abonamentową

UMOWA ABONENCKA NR. 1 Główne zobowiązania stron umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne. Elementy składające się na opłatę abonamentową UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim ( w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. , z siedzibą, NIP, REGON., na podstawie, zwanym dalej Wykonawcą,

UMOWA Nr. , z siedzibą, NIP, REGON., na podstawie, zwanym dalej Wykonawcą, UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym przez Panią Monikę

Bardziej szczegółowo

4. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2014 roku. z up. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego

4. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2014 roku. z up. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego Zarz dzenie Nr III/418/2014 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 wrze nia 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za wiadczenia udzielane przez przedszkola

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

(nadzór inwestorski )

(nadzór inwestorski ) Zaangażowanie : 998-98-17-4270-104 na kwotę : 10 012,20 zł Wzór Umowy (nadzór inwestorski ) Egzemplarz : Inspektora Nadzoru Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGON: 000001560-00021 NIP: 675-000-62-57 1)... 2)...

REGON: 000001560-00021 NIP: 675-000-62-57 1)... 2)... Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni 32 700 BOCHNIA, ul. Z. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Załącznik nr 3 do ZO UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH zawarta w dniu...2016 r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu...

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Długołęce, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 a, 55-095 Mirków, działającym na podstawie Uchwały Nr 20/IV/90 Rady Gminy Długołęka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dotyczy realizacji projektu Outplacement dla oświaty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Słownik terminów 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr III G 231/ 4 /10

Umowa nr III G 231/ 4 /10 Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy dotyczy postępowania: III G 231/ 4 /10 Umowa nr III G 231/ 4 /10 zawarta w dniu 2010 r. w Białymstoku pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Białymstoku z siedzibą: 15-950 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA wykonania dokumentacji technicznej dla zadania Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy budynku strażnicy OSP w Lipie. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców Zarządzenie Nr 60 Starosty Krośnieńskiego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Krośnieńskiego stacje kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesy ania faktur VAT w formie elektronicznej w Spó dzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin przesy ania faktur VAT w formie elektronicznej w Spó dzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT. 1 Postanowienia ogólne Regulamin przesy ania faktur VAT w formie elektronicznej w Spó dzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us ug drog elektroniczn

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr 1/WPK/2014. UMOWA Nr MOK-WPK/B/IX/1/1/3-.../2014/GZ

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr 1/WPK/2014. UMOWA Nr MOK-WPK/B/IX/1/1/3-.../2014/GZ Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr 1/WPK/2014 PROJEKT UMOWA Nr MOK-WPK/B/IX/1/1/3-.../2014/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje: Umowa nr zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej

Projekt umowy. Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej Załącznik nr 4 do SIWZ Spr. nr 19/BŁiI/08/MZ Projekt umowy Umowa nr./błii/ / zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy (wzór)

Umowa dostawy (wzór) Umowa dostawy (wzór) zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

/ Wzór / UMOWA Nr na wykonanie robót budowlanych

/ Wzór / UMOWA Nr na wykonanie robót budowlanych Załącznik nr 7 do SIWZ / Wzór / UMOWA Nr na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo