Poszukiwanie złóż węglowodorów w Polsce okiem inwestora zagranicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poszukiwanie złóż węglowodorów w Polsce okiem inwestora zagranicznego"

Transkrypt

1 Poszukiwanie złóż węglowodorów w Polsce okiem inwestora zagranicznego Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych polskimi złożami węglowodorów, w tym przede wszystkim głośno dyskutowanym gazem łupkowym. Liczby mówią same za siebie. W ciągu trzech ostatnich lat Minister Środowiska wydał 111 koncesji na poszukiwanie lub poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ze wskazaniem na złoża niekonwencjonalne, w tym gaz łupkowy. Znakomita większość tych koncesji wydana została na poszukiwanie gazu łupkowego, ale nie braknie także firm, które zdecydowały się na poszukiwania konwencjonalnego gazu ziemnegooraz ropy naftowej.do tej chwili poszukiwania trwają ze zmiennym szczęściem, żaden z koncesjonariuszy nie rozpoczął jeszcze produkcji ani nie wystąpił do Ministra o wydanie koncesji wydobywczej. Należy na wstępie zwrócić uwagę, że podział na konwencjonalne i niekonwencjonalne złoża gazu i ropy naftowej ma w dużej mierze charakter zabiegu językowego, mającego na celu odwzorowanie stopnia trudności danego złoża. Rozróżnienie to zdaje się zanikać w krajach, w których przemysł wydobywczy jest dobrze rozwinięty. Przykładowo, przy intensywności prac poszukiwawczych i wydobywczych zarówno gazu łupkowego jak i ropy z łupków w Stanach Zjednoczonych, powoli przestaje się rozróżniać typ poszukiwanych czy wydobywanych węglowodorów. Zamiast terminów złoża konwencjonalne czy tzw. niekonwencjonalne, używa się sformułowania, resourceplay. Termin ten opisuje po prostu nagromadzenia przemysłowe ropy lub/i gazu, bez rozróżnienia ich konwencjonalnego lub niekonwencjonalnego charakteru. Niemalże każde nagromadzenie węglowodorów, niezależnie od usytuowania, podlega rozpoznaniu i eksploatacji, przy wykorzystaniu tych samych metod, z różnicami technologicznymi wynikającymi z lokalnej budowy geologicznej danego obszaru, rodzaju nagromadzenia węglowodorów oraz zastosowaniu optymalnego modelu finansowego inwestycji. Okiem inwestora zagranicznego Zaangażowanie w branżę górniczą wymaga kolosalnych nakładów finansowych. Przed wytypowaniem obszaru przyszłych poszukiwań i wystąpieniem o koncesję, potencjalny inwestor zleca wykonanie kosztownych analiz geologicznych. Wynagrodzenie podmiotów zajmujących się tego rodzaju usługami waha się w granicach tysięcy dolarów, w zależności od zakresu wykonanego raportu. Mając już wstępnie zdefiniowany obszar zainteresowania, inwestor występuje do Ministerstwa Środowiska o koncesję poszukiwawczą lub najczęściej poszukiwawczo-rozpoznawczą, której koszt nierzadko przekracza pół miliona złotych (opłata skarbowa). Uzyskanie koncesji musi być połączone z zawarciem stosownych umów użytkowania górniczego ze Skarbem Państwa, na podstawie których koncesjonariusz uzyskuje uprawnienie do wykorzystywania zasobów mineralnych wnętrza ziemi w zakresie 1

2 wynikającym z koncesji, tj. poszukiwania, rozpoznania oraz oceny zasobów podczas produkcji testowej. To kolejne kilkaset tysięcy złotych tytułem wynagrodzenia Skarbu Państwa za ustanowienie użytkowania górniczego. Do powyższego należy doliczyć różnorakie koszty własne koncesjonariusza, w tym wynagrodzenia pracowników, konsultantów i prawników zaangażowanych w projekt.wydanie około dwóch milionów złotych to jednak jedynie preludium względem prawdziwych wydatków. Decydującą fazą prac poszukiwawczych, zarówno w przypadku poszukiwania konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, jest wykonanie tzw. sejsmiki dwu- lub trójwymiarowej na fragmencie/tachobszaru objętego daną koncesją oraz wywiercenie otworów testowych.badania sejsmiczne są najczęściej pierwszą metodą poszukiwawczą wykonywaną w terenie, niezależenie od tego, czy mają na celu zlokalizowanie konwencjonalnych złóż gazu ziemnego, czy też złóż ze skał łupkowych. Ich koszt jest znaczny. W Polsce rynek usług w segmencie ropy i gazu jak i rynek naftowy, w rozumieniu wolnego rynku przy inwestycjach poszukiwawczych aż do sprzedaży węglowodorów, dopiero się tworzy. Nie mamy do dyspozycji setek lub tysięcy większych lub mniejszychpodmiotów proponujących bardzo konkurencyjne ceny usług dla branży wydobywczej, w tym usług sejsmicznych, jak to mam miejsce np. w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Stąd koszty takich prac w naszym kraju to ciągle około 2 lub 3 krotność kosztów, które trzeba by ponieść w Ameryce Północnej. Dla ogólnego rozpoznania 1 typowego bloku koncesyjnego, którego ustawowy limit obszaru to 1200 km2, potrzeba wykonać około km sejsmiki dwuwymiarowej, lub mając już wstępną prognozę, gdzie mogą występować nagromadzenia węglowodorów, 100 km2 sejsmiki trójwymiarowej. To koszty rzędu 8 mln dolarów. Są to zaś najczęściej prace jedynie wstępne. Zasadniczą metodą poszukiwawczą jest wykonanie wiercenia. I tu również koszty w Polsce są dużo większe, rzędu 12 mln dolarów za jeden odwiert wraz z jego zabezpieczeniem i wykonaniem prac umożliwiających test produkcyjny. Dla złóż gazu łupkowego lub ropy z łupków zysk zaczyna się dopiero po odwierceniu od otworów wiertniczych, na niewielkim obszarze rzędu 40 km2. W przypadku złóż konwencjonalnych, w zależności od wielkości złoża, liczba wykonanych wierceń poszukiwawczych wraz z rozpoznawczymi i produkcyjnymi też często przekracza liczbę otworów. W związku z tym dla rozpoczęcia efektywnego ekonomiczne wydobycia gazu z łupków potrzeba zainwestować około 0,5-1 mld dolarów. W skali wydobycia zasobów w ilości np. 5 mld m3 ze złoża, przy obecnych cenach gazu w Polsce, zysk jednak może być na poziomie aż 1,5-2 mld dolarów, przy właściwie obranym na samym początku inwestycji, modelu finansowym. W związku z tym widać, jak potężna i potencjalnie zyskowna jest to gałąź przemysłu na całym świecie. Jak łatwo zauważyć, wydanie kilkuset milionów złotych jest nieodzowną ceną za szansę odnalezienia bogactw naturalnych Ziemi. Co istotne, wydatkowanie środków na tym poziomie nie daje żadnych gwarancji, że inwestycja się zwróci, a w dalszej kolejności przełoży się na zysk. Historia tej branży zna wiele przypadków spektakularnych porażek. 2

3 Chociażby casus amerykańskiego Enronu, który rozwijając się niezwykle dynamiczne, nie uzyskał w swoim port folio wystarczającej ilości zasobów złóż, aby móc tak odważnie poczynać sobie na polu finansowym. Straty wynikające z nietrafionych inwestycji poszukiwawczych były przez lata skrzętnie ukrywane przed akcjonariuszami i organami nadzoru giełdowego, co jedynie przeciągało postępującą agonię. Po wyjściu na jaw rzeczywistej sytuacji finansowej Enrona, w ciągu roku cena jego akcji spadła z poziomu prawie stu dolarów do jednego dolara w momencie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Skutki bankructwa tego giganta były przez lata odczuwane przez rynki finansowe, a jego historia żywa jest do dziś. Mało kto pamięta, że u podstaw tej historii legły niepowodzenia w poszukiwaniu nowych złóż. W naszym kraju, na 23 otworów wiertniczych wykonanych w celu znalezienia przemysłowych nagromadzeń gazu łupkowego, żadnej z lokalizacji nie porównano jeszcze do odpowiedników w Ameryce Północnej z podobną wielkością stwierdzonych zasobów i skutecznością przeprowadzenia zabiegu szczelinowania hydraulicznego.każdy odrębny obszar występowania sekwencji łupków z gazem na kontynencie amerykańskim ma swoją odrębną charakterystykę geologiczną. Również w punktu widzenia prac inżynierskich mających na celu wydobycie gazu, trzeba każdorazowo tworzyć nowe modele i często dopasowywać do nich technologie intensyfikacji wydobycia. Wygląda na to, że przy informacjach prasowych pochodzących z firm Exxon Mobil oraz Lane Energy operującej wraz z ConocoPhillips, jesteśmy na bardzo wczesnym etapie stwierdzenia odrębności geologicznej łupków gazonośnych w Polsce, i dopiero w przyszłości, oby niedalekiej, opracowania odpowiednich technik skutecznego wydobycia tej kopaliny. Z powodu kosztochłonności i znacznego ryzyka, rynek górnictwa nafty i gazu zdominowany jest przez wielkie koncerny, dysponujące ogromnym potencjałem finansowym. Obok koncernów występują na rynku także podmioty mniejsze, reprezentujące najczęściej kilku lub kilkunastu mniejszych, aczkolwiek i tak zamożnychzagranicznych inwestorów powiązanych relacjami konsorcjalnymi. Niezależnie od wielkości koncesjonariusza, koszty poszukiwań są dla wszystkich takie same, podobnie jak poziom ryzyka nienatrafienia na złoża nadające się do produkcji. Czynniki przyciągające do Polski inwestorów zagranicznych i ewentualne zagrożenia rozpoczętych inwestycji Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, iż podjęcie decyzji o zainwestowaniu tak znacznych środków w poszukiwanie kopalin w jakimś kraju jest poprzedzane wnikliwymi analizami, które mają za zadanie ocenę poziomu ryzyka inwestycyjnego. Spośród wielu zmiennych, które brane są pod uwagę w takich kalkulacjach, do najważniejszych należą uwarunkowania prawne, polityczno-ustrojowe, społeczne oraz a może przede wszystkim wysokość kosztów administracyjnych i podatkowych. Te ostatnie są podstawowym czynnikiem wpływającym na wysokość stopy zwrotu. Na obecnym etapie Polska oferuje korzystny klimat prawno-podatkowy dla inwestycji w branży wydobycia ropy i gazu. Wprawdzie należności publicznoprawne związane z tą 3

4 działalnością, mają dość rozdrobniony charakter (opłata skarbowa, czynsz z tytułu użytkowania górniczego, opłaty eksploatacyjne, podatki i opłaty lokalne, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, akcyza), jednakże ogólna skala obciążeń podatkowych jest przez inwestorów zagranicznych uznawana za sprzyjającą zaangażowaniu środków w poszukiwania złóż. W szczególności należy wskazać, że w aktualnym stanie prawnym opłaty pobierane na etapie poszukiwawczym nie są znaczne, w porównaniu z późniejszymi wpływami do kasy Państwa z tytułu tzw. opłat eksploatacyjnych. Wyraźnie wręcz mówi się o tym, iż opłaty koncesyjne i opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego mają w zasadzie rolę mechanizmu kompensującego ewentualne uciążliwości związane z prowadzeniem prac poszukiwawczych, a następnie produkcyjnych. Państwo ma zatem zarabiać dopiero na opłatach eksploatacyjnych, które są sztywno określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (tj. są naliczane od konkretnych jednostek miary wydobytego surowca).z punktu widzenia inwestora nie jest to rozwiązanie najszczęśliwsze z uwagi na to, iż sztywny system opłat z założenia nie uwzględnia rozmaitych uwarunkowań geologicznych, które w wielu przypadkach znacząco wpływają na zwiększenie kosztów wydobycia. Niewygórowane stawki opłat niwelują jednak brak elastyczności polskich royalities. Sytuacja w najbliższym czasie ulegnie bardzo poważnym przeobrażeniom, które zmienią dotychczasowe kalkulacje koncesjonariuszy poszukujących węglowodorów w Polsce. Premier Donald Tusk w swoim expose zapowiedział wdrożenie intensywnych prac nad opodatkowaniem wydobycia niektórych kopalin. W pierwszym kwartale tego roku uchwalona została w dużym pośpiechu kontrowersyjna ustawa o opodatkowaniu niektórych kopalin (węgla i miedzi), zaś w Ministerstwie Gospodarki powstaje projekt ustawy, której przedmiotem będzie opodatkowanie wydobycia węglowodorów. Według wypowiedzi dla PAP Wiceministra Finansów Macieja Grabowskiego projekt ustawy ma charakter priorytetowy, zaś terminem referencyjnym wejścia w życie nowego podatku jest 1 stycznia 2015 r. Data prognozowanego wprowadzenia podatku nie jest przypadkowa, gdyż prawdopodobnie w tym okresie wg Rządu, przypadnie uruchomienie wydobycia produkcji gazu ziemnego i ropy naftowej z aktualnie poszukiwanych złóż w łupkach. Póki co nie są oficjalnie znane założenia podatku od węglowodorów. Termin podania ich do publicznej wiadomości został przez Ministerstwo Gospodarki przełożony o kilka miesięcy. Inwestorzy będą zatem musieli jeszcze przez pewien czas pozostawać w niepewności. Wymaga szczególnego podkreślenia, iż rynek obawia się nie tyle samego opodatkowania, gdyż to wydaje się być nieuniknione w kontekście rozwiązań istniejących w systemach podatkowych innych krajów zasobnych w złoża. Lęk inwestorów wzbudza sygnalizowana skala nowego podatku. W nieoficjalnych dyskusjach mówi się nawet o 30-procentowym podatku od wydobycia. Do tego dochodzi ewentualna konstrukcja podatku, który - w myśl spekulacji - byłby oparty na modelu royalities, a zatem pozostawałby niezależny od kosztów poniesionych na inwestycje związane z fazą poszukiwawczo-rozpoznawczą. W praktyce oznaczałoby to, iż inwestor musiałby płacić podatek nawet w sytuacji, gdy całe przedsięwzięcie przynosiło straty. Taka zaś perspektywa jest bardzo realna w pierwszych latach fazy produkcyjnej, zważywszy na konieczność poniesienia kolosalnych nakładów inwestycyjnych. Jeśli choć część tych prognostyk okaże się trafiona, opłacalność prowadzenia działalności w tej branży stanie pod dużym znakiem zapytania. Rząd, który 4

5 dąży do zbilansowania wpływów i wydatków z kasy państwowej, musi brać pod uwagę, że nieprzemyślana polityka podatkowa w branży węglowodorów może pozbawić Polskę dziejowej szansy uniezależnienia się od dostaw gazu rosyjskiego, co jest nie do przecenienia z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przedstawiciele firm, które uzyskały koncesje poszukiwawcze i poszukiwawczorozpoznawcze, są świadome konieczności podzielenia się z Państwem zyskami z produkcji, jednakże liczą na to, iż nałożona danina będzie uwzględniać ponoszone przez nie koszty i ryzyko inwestycyjne. Sytuacja na rynku gazu ziemnego i ropy naftowej jest inna, niż np. w USA, gdzie wprawdzie stawki podatku są znaczące, ale za to koszty operacyjne poszukiwań i wydobycia są o wiele niższe. Dość wskazać, że górnictwo ropy i gazu jest na tym rynku mocno zakorzenione, a co za tym idzie istnieje duża konkurencja wśród firm świadczących usługi na rzecz koncesjonariuszy. Mowa tu przede wszystkim o firmach zajmujących się badaniami sejsmicznymi oraz wierceniami, które z racji dużej konkurencji oferują swe usługi po cenach nierzadko o połowę niższych od tych, które stanowią standard na rynku polskim, jak już wspomniano wcześniej. Poza tym systemy podatkowe państw o większym doświadczeniu w kontaktach z rynkiem wydobywczym, wykształciły mechanizmy sprzyjające rozwojowi tej branży. Przykładowo w USA opodatkowanie jest oparte na modelu dochodowym o charakterze progresywnym, a ponadto umożliwia dokonywanie odpisów w związku z kosztami poniesionymi w fazie poszukiwawczo-rozpoznawczej. Opodatkowanie jest zatem uzależnione od stopnia zaawansowania inwestycji. Nie ulega wątpliwości, że refleksyjne podejście do kształtowania systemu podatkowego jest, dla raczkującej w Polsce branży wydobywczej, kwestią o charakterze podstawowym. Do póki co korzystnego klimatu podatkowego dodać należy sprzyjające uwarunkowania prawne. Od 01 stycznia 2012 r. obowiązuje w Polsce nowe Prawo geologiczne i górnicze. Bodźcem do przyśpieszenia prac nad ustawą było wdrożenie przez Komisję Europejską postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (Sprawa C-569/10)w związku z zarzutem zaniechaniaprzez Polskę implementacji tzw. dyrektywy węglowodorowej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r.).zrozumiałe zatem, że nowa ustawa wprowadza szereg rozwiązań prawnych narzuconych przez przepisy wspólnotowe. W szczególności wprowadzony został obligatoryjny tryb przetargowy przy udzielaniu koncesji na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów. Kryteria przetargowe, to przede wszystkim technologia i finansowe możliwości oferenta oraz proponowana cena za ustanowienie użytkowania górniczego. Ustawa przewiduje jednak wyłączenie trybu przetargowego w przypadku, gdy koncesjonowany obszar objęty jest tzw. prawem pierwszeństwa w ubieganiu się o ustanowienie użytkowania górniczego, przysługującego z mocy ustawy temu przedsiębiorcy, który rozpoznał i udokumentował złoże znajdujące się na tym terenie oraz uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną tego złoża. W praktyce zatem prawo pierwszeństwa w uzyskaniu koncesji wydobywczej przysługiwać będzie koncesjonariuszowi, który uprzednio prowadził prace na podstawie koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej. Jeśli zważyć na duże ryzyko inwestycyjne oraz wysokość koniecznych nakładów finansowych towarzyszące etapowi poszukiwawczemu, uprzywilejowanie tej kategorii podmiotów w uzyskaniu prawa wydobycia minerałów wydaje się być jak najbardziej uzasadnione i sprawiedliwe. W przeciwnym 5

6 bowiem razie tzn. w przypadku konieczności wystartowania w przetargu na uzyskanie koncesji wydobywczej, możliwe byłyby przypadki przegranych z podmiotami, które nie prowadziły żadnych poszukiwań i w ten sposób zaoszczędziły środki finansowe potrzebne do zdeklasowania konkurentów, wykosztowanych na etapie poszukiwawczym. Niestety rozwiązanie to budzi w dalszym ciągu wątpliwości Komisji Europejskiej, wobec czego spór o implementację dyrektywy węglowodorowej bynajmniej się nie zakończył. Komisją Europejska w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że polskie rozwiązanie, przewidujące przyznanie niektórym podmiotom pozycji uprzywilejowanej w dostępie do koncesji wydobywczych, godzi w wolną konkurencję. Polska obstaje jednak przy swoim stanowisku i nie zamierza zmieniać spornej regulacji. Postawie takiej należy się niewątpliwa pochwała, gdyż wiele firm prowadzących obecnie poszukiwania z niepokojem śledzi losy omawianego sporu i upatruje w jego wyniku znacznego zagrożenia opłacalności prowadzonych inwestycji. Na korzyść polskiego rozwiązania przemawia, iż podobne formy uprzywilejowania podmiotów prowadzących prace poszukiwawcze funkcjonują także w prawie francuskim, niemieckim, czy norweskim, a zatem model polski nie jest wyłomem od generalnego kierunku legislacyjnego w państwach zasobnych w złoża węglowodorów. Za utrzymaniem tego rodzaju regulacji przemawia także zasada poszanowania praw nabytych, powszechnie akceptowana w całej przestrzeni prawnej Wspólnoty Europejskiej. Kiedy nastąpi czas prosperity Od początku szerzenia się idei przywiezionej do Polski około 2005 roku przez firmy amerykańskie i brytyjskie, o możliwości występowania dużych złóż gazu łupkowego w naszym kraju, pojawiają się regularnie szacunki na temat zasobności naszych złóż. Spekulacje dotyczą także czasu, który musi upłynąć, zanim prace na polskich złożach osiągną poziom zaawansowania umożliwiający komercyjne wydobycie surowca. Nawet najbardziej optymistyczne prognozy odnośnie polskich złóż węglowodorów (jak chociażby te zawarte w tzw. raporcie amerykańskim), nie powinny skutkować bezkrytyczną ufnością w szybką przemianę naszego kraju w potęgę wydobywczą na wzór chociażby bliskiej nam geograficznie Norwegii. Wszelkie szacunki muszą być konfrontowane z rzeczywistością. Ta zaś kształtowana jest przede wszystkim przez realne wyniki postępujących prac poszukiwawczych poszczególnych koncesjonariuszy, w dalszej zaś kolejności przez liczne uwarunkowania administracyjne. Zgodnie z regulacjami zawartymi w umowach koncesyjnych, firmy, które uzyskały koncesje poszukiwawczo-rozpoznawcze mają prawo do przeprowadzenia testu produkcyjnego i mogą wydobywać i sprzedawać gaz ziemny lub ropę naftową przez dokładnie 2 lata. Koncesje na wydobycie gazu lub ropy w Polsce do tej pory posiadają pojedyncze spółki państwowe, PGNiG S.A. oraz Petrobaltic (część grupy Lotos), oraz jedynie amerykańska FX Energy na złożu Wilga znajdującym się na Lubelszczyźnie, gdzie operatorem jest również PGNiG S.A. Podmioty, które aktualnie poszukują złóż, muszą liczyć się z koniecznością ubiegania się o koncesje produkcyjne, co jest w praktyce procesem dość czasochłonnym. Praktyczny czas uzyskania koncesji wydobywczej można szacować na okres od 2 do 3 lat. Jest to spowodowane koniecznością pozytywnego przejścia procesów zatwierdzenia szeregu dokumentów, takich jak dokumentacja złoża, raport środowiskowy, plan ruchu zakładu górniczego, wniosek o wydanie warunków zabudowy, projekt budowlany. Uzyskanie 6

7 wszystkich uzgodnień i decyzji musi następować w odpowiedniej kolejności, gdyż poszczególne dokumenty są ze sobą powiązane i najczęściej wzajemnie się warunkują, narzucając ściśle określoną sekwencję działań. Biorąc powyższe pod uwagę, w zależności od wielkości zasobów gazu łupkowego na danej koncesji, firmy inwestujące mogą się decydować też na wydobycie już z pojedynczych otworów wiertniczych. Mogą być tego dwie przyczyny. Jedna to chęć przetestowania w praktyce rachunku ekonomicznego na małej skali przedsięwzięcia, wraz z prowadzeniem lokalnej sprzedaży detalicznej gazu. Druga to znalezienie niewielkich nagromadzeń gazu, i w celu częściowego chociaż zwrotu inwestycji, sprzedaż gazu lub użycie go do wytwarzania i sprzedaży na lokalną skalę energii elektrycznej. Rozpoczęcie wydobycia gazu z łupków w Polsce zacznie się więc datować z dniem uzyskania koncesji wydobywczej na tę kopalinę przez którąś z firm aktualnie prowadzących poszukiwania. Wydobycie przynoszące zysk nastąpi dopiero po odwierceniu na stosunkowo niewielkim obszarze danej koncesji minimum otworów wiertniczych bogatych w gaz. Mikołaj Goss Adwokat, partner w Kancelarii Góralski&GossLegal Michał Żywiecki Doktor geologii (UW), Prezes Zarządu Sierra Bravo sp. z o.o. 7

podatek dochodowy opłata(wynagrodzenie) za użytkowanie górnicze ustalana w umowie pomiędzy koncesjonariuszem a Skarbem Państwa

podatek dochodowy opłata(wynagrodzenie) za użytkowanie górnicze ustalana w umowie pomiędzy koncesjonariuszem a Skarbem Państwa Rozwiązania podatkowe poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w polskim prawodawstwie Poznań, 15.10.2014 Autor: Dominik Goślicki AGENDA 1. Dotychczasowe obciążenia publicznoprawne dot. gazu z łupków 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

GAZ Z ŁUPKÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI

GAZ Z ŁUPKÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI GAZ Z ŁUPKÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI Projekt kierunkowych założeń do ustawy o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Węglowodorowym Funduszu Pokoleń Gaz z łupków przyszłość dla Polski Już teraz Polska

Bardziej szczegółowo

Poszukiwania i wydobycie gazu z łupków Stan projektu

Poszukiwania i wydobycie gazu z łupków Stan projektu Zdjęcie: Marathon Oil Poszukiwania i wydobycie gazu z łupków Stan projektu Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego 12 grudnia 2012 roku OPPPW Podstawowe informacje Związek Pracodawców,

Bardziej szczegółowo

Ewa Zalewska Dyrektor Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwo rodowiska. Lublin

Ewa Zalewska Dyrektor Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwo rodowiska. Lublin S h a l e g a s w r e g i o n i e l u b e l s k i m d z i a ł a n i a M Ś j a k o o r g a n u a d m i n i s t r a c j i g e o l o g i c z n e j Ewa Zalewska Dyrektor Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie wydobycia węglowodorów

Opodatkowanie wydobycia węglowodorów Opodatkowanie wydobycia węglowodorów Warszawa, 26 czerwca 2013 r. Grzegorz Kuś Agenda szkolenia I. Wprowadzenie II. Nowy system opodatkowania wydobycia węglowodorów III. Zmiany regulacyjne i powołanie

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w Polsce przegląd postępów w pracach oraz perspektyw wydobycia surowca

Gaz łupkowy w Polsce przegląd postępów w pracach oraz perspektyw wydobycia surowca Gaz łupkowy w Polsce przegląd postępów w pracach oraz perspektyw wydobycia surowca Rok 2015 pozostaje realnym terminem rozpoczęcia eksploatacji gazu łupkowego w Polsce Wydobywanie gazu łupkowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce

Ekonomiczne aspekty eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce Dr Andrzej Cylwik Ekonomiczne aspekty eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce 1. Perspektywa do roku 2020 W chwili obecnej dysponujemy mała liczbą sprawdzonych informacji, które dotyczą ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

STATUS PROJEKTU POLSKI GAZ Z ŁUPKÓW perspektywa inwestorów

STATUS PROJEKTU POLSKI GAZ Z ŁUPKÓW perspektywa inwestorów STATUS PROJEKTU POLSKI GAZ Z ŁUPKÓW perspektywa inwestorów Kamlesh Parmar, Prezes Zarządu OPPPW Warszawa, listopad 2013 DRUGA EDYCJA KONFERENCJI BRANŻY POSZUKIWAWCZO- WYDOBYWCZEJ Członkowie OPPPW 2 OPPPW

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa ocena obciążeń górnictwa płatnościami publicznoprawnymi i cywilnoprawnymi Założenia do analizy

Kompleksowa ocena obciążeń górnictwa płatnościami publicznoprawnymi i cywilnoprawnymi Założenia do analizy Kompleksowa ocena obciążeń górnictwa płatnościami publicznoprawnymi i cywilnoprawnymi Założenia do analizy Dr Robert Uberman Współpraca: Prof. Ryszard Uberman Źródła specjalnego opodatkowania lub objęcia

Bardziej szczegółowo

Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków

Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków Strona znajduje się w archiwum. Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło kolejny etap poszukiwań gazu z łupków na południowym wschodzie Polski. 26

Bardziej szczegółowo

Strategia państwa i ramy regulacyjne w oczach biznesu

Strategia państwa i ramy regulacyjne w oczach biznesu Strategia państwa i ramy regulacyjne w oczach biznesu Maciej Jóźwiak, Adwokat Gaz łupkowy perspektywy gazu niekonwencjonalnego w Polsce. Warszawa, 18 listopada 2011 2 Agenda o czym będziemy mówić Prawo

Bardziej szczegółowo

GRUPA ORLEN SPIS TREŚCI

GRUPA ORLEN SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA SPORZĄDZANIA ORAZ INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 3 2. ZASTOSOWANA TERMINOLOGIA...

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy na Lubelszczyźnie szanse i wyzwania ORLEN Upstream Sp. z o.o. - poszukiwanie i rozpoznawanie gazu ziemnego w złoŝach niekonwencjonalnych

Gaz łupkowy na Lubelszczyźnie szanse i wyzwania ORLEN Upstream Sp. z o.o. - poszukiwanie i rozpoznawanie gazu ziemnego w złoŝach niekonwencjonalnych Gaz łupkowy na Lubelszczyźnie szanse i wyzwania ORLEN Upstream Sp. z o.o. - poszukiwanie i rozpoznawanie gazu ziemnego w złoŝach niekonwencjonalnych na terenie województwa lubelskiego. Lublin, 27 września

Bardziej szczegółowo

PUŁAPKI OPODATKOWANIA

PUŁAPKI OPODATKOWANIA PUŁAPKI OPODATKOWANIA GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE MAREK GARBICZ, HANNA SOKÓŁ KAZIMIERZ DOLNY, 21.06.2012 Czy należy ż szczególnie opodatkowywać gaz ziemny? Dlaczego nie na zasadach ogólnych? Rozwiązania przyjmowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKU 2 Spis treści 1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA... 3 2. PRZYJĘTE ZASADY RAPORTOWANIA... 3 PŁATNOŚCI DOKONANE W 2016 ROKU W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE SZCZEBLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 4 PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy niekonwencjonalne źródło energii

Gaz łupkowy niekonwencjonalne źródło energii Gaz łupkowy niekonwencjonalne źródło energii Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Gaz łupkowy termin stosowany w odniesieniu do gazu ziemnego, którego złoża znajdują się w drobnoziarnistych

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38

Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38 Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38 2 W Indonezji podatek jest pobierany bezpośrednio przez urzędy podatkowe w każdym dystrykcie. Podatek muszą płacić osoby fizyczne przebywające w tym kraju dłużej

Bardziej szczegółowo

Wydobycie gazu łupkowego w Polsce podsumowanie bieżącego etapu prac oraz ocena perspektyw na najbliższe lata

Wydobycie gazu łupkowego w Polsce podsumowanie bieżącego etapu prac oraz ocena perspektyw na najbliższe lata Wydobycie gazu łupkowego w Polsce podsumowanie bieżącego etapu prac oraz ocena perspektyw na najbliższe lata Wydobycie gazu łupkowego w Polsce podsumowanie bieżącego etapu prac oraz ocena perspektyw na

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLASY I (ZAKRES PODSTAWOWY) SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLASY I (ZAKRES PODSTAWOWY) SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLASY I (ZAKRES PODSTAWOWY) SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH TEMAT: Gaz z łupków wsparcie energetyczne Polski CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 45 minut PODSTAWA PROGRAMOWA: IV etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKIE NA GAZIE CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ŁÓDZKIE NA GAZIE CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ŁÓDZKIE NA GAZIE CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Mapa czerwonego spągowca Potencjalna lokalizacja gazu łupkowego i ropy Czerwony spągowiec na terenie Polski Koncesje wydane na poszukiwanie gazu i ropy w

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NOWELIZACJA USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Rafał Miland Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Warszawa, 25 lutego 2015 r. Zakres prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZASOBY NATURALNE POLSKI AKTUALNOŚCI 10 LUTEGO 2014

ZASOBY NATURALNE POLSKI AKTUALNOŚCI 10 LUTEGO 2014 ZASOBY NATURALNE POLSKI AKTUALNOŚCI 10 LUTEGO 2014 Najważniejsze fakty w skrócie: Rozpoczęcie procesu zmian ustawy Prawo geologiczne i górnicze: projekt ustawy opublikowany 15 lutego 2013 r. Minister odpowiedzialny:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2016 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2016 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2016 ROK Strona 2 z 5 Wstęp GRUPA KAPITAŁOWA PGNiG Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie z płatności

Bardziej szczegółowo

Koncesje na gaz łupkowy

Koncesje na gaz łupkowy Koncesje na gaz łupkowy Nowa Ustawa Z uwagi na szacowane ogromne zasoby gazu łupkowego Polska nie tylko po raz pierwszy w nowożytnej historii ma szansę uniezależnić się od Rosji, lecz także stać się potentatem

Bardziej szczegółowo

X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013

X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013 X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013 SHALE GAS, TIGHT GAS MINIONY ROK W POSZUKIWANIACH mgr inż. Aldona Nowicka

Bardziej szczegółowo

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Prowadzący: Mgr inż. Bartosz Papiernik Konspekt opracowali w postaci prezentacji PowerPoint B.Papiernik i M. Hajto na podstawie materiałów opracowanych

Bardziej szczegółowo

Będziemy mówić co robimy

Będziemy mówić co robimy Co to IATI IATI to - Instytut Autostrada Technologii i Innowacji to prężnie rozwijające się konsorcjum, grupujący 38 największych uczelni, instytutów i przedsiębiorstw z całej Polski. Celem IATI jest koordynowanie

Bardziej szczegółowo

O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności. i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego.

O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności. i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego. O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego. Czy szczelinowanie zanieczyszcza wody gruntowe? Warstwy wodonośne chronione są w ten sposób,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE

PERSPEKTYWY GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN PERSPEKTYWY GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE Eugeniusz Mokrzycki Posiedzenie Plenarne Komitetu Problemów Energetyki Warszawa, 14 grudnia 2011 r. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030 05. Paliwa gazowe 5.1. Wprowadzenie... 1 5.2. Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący... 2 5.3. Przewidywane zmiany... 3 5.4. Niekonwencjonalne paliwa gazowe... 5 5.1. Wprowadzenie W otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Argentynie 2014-10-14 03:55:50

Wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Argentynie 2014-10-14 03:55:50 Wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Argentynie 2014-10-14 03:55:50 2 Według amerykańskiej Agencji ds. Informacji Energetycznej (Energy Information Administration- EIA), Argentyna może

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym. (druk nr 693)

Opinia do ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym. (druk nr 693) Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Opinia do ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym (druk nr 693) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, w myśl uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN Sławomir Marek Brodziński Główny Geolog Kraju Ministerstwo Środowiska Warszawa, 11 marca 2015 r. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej w 2016 r.

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej w 2016 r. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej w 2016 r. Działalność Grupy Enea W obrębie Grupy Kapitałowej Enea funkcjonuje pięć wiodących podmiotów odpowiadających za poszczególne

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu PGNiG SA

Zmiana statutu PGNiG SA Warszawa, 28 czerwca 2016 roku Zmiana statutu PGNiG SA Raport bieżący nr 64/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) informuje, iż obradujące w dniu 28 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Jak uwolnić geologiczny potencjał węglowodorów w Polsce

Jak uwolnić geologiczny potencjał węglowodorów w Polsce październik 2013 BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI Izabela Albrycht, Andrzej Wierciński Jak uwolnić geologiczny potencjał węglowodorów w Polsce autorzy briefu Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców Informacja dla mieszkańców Projekt: Pilotażowe Zagospodarowanie Złoża Gazu Ziemnego Siekierki Inwestor: Energia Zachód Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Rosnąca presja na ograniczanie emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Rekompensata w publicznym transporcie zbiorowym

Rekompensata w publicznym transporcie zbiorowym Rekompensata w publicznym transporcie zbiorowym Kwalifikacja prawna świadczenia określanego w umowach o świadczenie usług publicznych jako rekompensata nastręcza sporo problemów w praktyce stosowania prawa

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Autor: Stanisław Tokarski, Jerzy Janikowski ( Polska Energia - nr 5/2012) W Krajowej Izbie Gospodarczej, w obecności przedstawicieli rządu oraz środowisk gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K O N C E S Y J N A

P O L I T Y K A K O N C E S Y J N A P O L I T Y K A K O N C E S Y J N A W Z A K R E S I E G A Z U Ł U P K O W E G O Lublin 19.09.2011 Maciej Młynarczyk Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwo Środowiska P L A N P R E Z

Bardziej szczegółowo

Prawo wspólnotowe. Dyrektywa 85/337/EEC (oceny oddziaływania) Dyrektywa 92/43/EC (Dyrektywa Siedliskowa), Dyrektywa79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia)

Prawo wspólnotowe. Dyrektywa 85/337/EEC (oceny oddziaływania) Dyrektywa 92/43/EC (Dyrektywa Siedliskowa), Dyrektywa79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia) Prawo wspólnotowe Dyrektywa 85/337/EEC (oceny oddziaływania) Dyrektywa 92/43/EC (Dyrektywa Siedliskowa), Dyrektywa79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia) Ocena oddziaływania na środowisko i ochrona przyrody Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent?

Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent? Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent? Największymi dylematami przed podjęciem decyzji o wejściu na rynek giełdowy są te związane z koniecznością poniesienia kosztów. Przeważnie spółkom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 czerwca 2017 DRO.III IK: Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku,

Warszawa, 13 czerwca 2017 DRO.III IK: Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku, Warszawa, 13 czerwca 2017 DRO.III.058.6.2017 IK: 101717 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Aleksandra Mrówczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 Sz. Pan Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektorzy Oddziałów Terenowych URE Dotyczy: Weryfikacji koncesji na obrót paliwami ciekłymi w Polsce Polska

Bardziej szczegółowo

Ratio legis. Nowela czyli USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy -Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014, poz. 1133)

Ratio legis. Nowela czyli USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy -Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014, poz. 1133) Umocnienie poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w polskim prawodawstwie. Poznań, 15.10.2014 Autor: r. pr. dr Jędrzej Bujny Ratio legis Nowela czyli USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy -Prawo

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji

Ocena Skutków Regulacji Ministerstwo Środowiska Ocena Skutków Regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Warszawa, 12 czerwca 2013 r. 1 z 26 Spis treści 1. Podmioty,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie projektów uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku

Uzupełnienie projektów uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku Warszawa, 7 czerwca 2016 roku Uzupełnienie projektów uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku Raport bieżący nr 53/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG,

Bardziej szczegółowo

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Rosja zwiększyła produkcje ropy naftowej w czerwcu bieżącego roku utrzymując pozycję czołowego producenta. Jednakże analitycy zwracają uwagę na problemy mogące

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA JAKO WYZWANIE INWESTYCYJNE. PRAWO, FINANSE, TECHNOLOGIE.

OCHRONA ŚRODOWISKA JAKO WYZWANIE INWESTYCYJNE. PRAWO, FINANSE, TECHNOLOGIE. OCHRONA ŚRODOWISKA JAKO WYZWANIE INWESTYCYJNE. PRAWO, FINANSE, TECHNOLOGIE. Prawne i instytucjonalne bariery realizacji projektów inwestycyjnych z punktu widzenia zagadnień ochrony środowiska Ewa Rutkowska-Subocz,

Bardziej szczegółowo

ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE

ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE GŁÓWNE PRZESŁANKI Projektu górniczego w Orzeszu Teza - z korzyścią dla otoczenia można wybudowad kopalnię węgla INNOWACYJNA I NOWOCZESNA Koncepcja nowej kopalni Planowany

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r.

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Polski rynek gazu - cechy. Jak dotąd większość polskiego rynku gazu objęta jest regulacją, prawie wszyscy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A.

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A. Plany spółki na najbliższe lata, obecna sytuacja w polskiej branży węglowej oraz szczegóły planowanych inwestycji były

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-548/10/MK Data 2011.01.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Istota interpretacji Czy wartością transakcji w rozumieniu art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie decyzji o formie wejścia na zagraniczne rynki

Podejmowanie decyzji o formie wejścia na zagraniczne rynki 2 Podejmowanie decyzji o formie wejścia na zagraniczne rynki Kluczowa jest sekwencja wykonywanych czynności: punktem wyjścia musi być dookreślenie strategii w zakresie internacjonalizacji (jeśli strategia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 319/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 stycznia 2010 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo

UWAGI Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk odnośnie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze

UWAGI Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk odnośnie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze UWAGI Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk odnośnie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze Przedmiotem prac Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi

Bardziej szczegółowo

Znaczenie terytorium województwa lubelskiego w ogólnopolskim projekcie rozpoznania geologicznego dla poszukiwań shale gas i tight gas

Znaczenie terytorium województwa lubelskiego w ogólnopolskim projekcie rozpoznania geologicznego dla poszukiwań shale gas i tight gas Konferencja ECOFORUM Po pierwsze środowisko Lublin, 26 27 września 2012 Znaczenie terytorium województwa lubelskiego w ogólnopolskim projekcie rozpoznania geologicznego dla poszukiwań shale gas i tight

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

Historia przemysłu naftowego w Argentynie :32:50

Historia przemysłu naftowego w Argentynie :32:50 Historia przemysłu naftowego w Argentynie 2016-03-14 14:32:50 2 Baseny sedymentacyjne, czyli miejsca, gdzie wystąpiły warunki umożliwiające powstawanie węglowodorów, są rozmieszczone w różnych częściach

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH i ICH OCHRONA

GOSPODARKA ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH i ICH OCHRONA GOSPODARKA ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH i ICH OCHRONA Prowadzący: Mgr inż. Bartosz Papiernik Konspekt opracowali w postaci prezentacji PowerPoint M.Hajto i B.Papiernik. Na podstawie materiałów opracowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza opłaty za czynności związane z wydaniem pozwolenia krajowego na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego

Analiza opłaty za czynności związane z wydaniem pozwolenia krajowego na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Załącznik do pisma MZ-PR-WL-0214/40(3)/MZ/15 Analiza opłaty za czynności związane z wydaniem pozwolenia krajowego na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Projektowana opłata na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ile koncesji wydano na rozpoznawanie i eksploatację węglowodorów, które nadal obowiązują?

Ile koncesji wydano na rozpoznawanie i eksploatację węglowodorów, które nadal obowiązują? Warszawa, dnia lipca 2010 r. MINISTER ŚRODOWISKA DGiKGe- 070- / /10/AS Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senat Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na pismo z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

Podział zysków z potencjalnego wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych propozycja niepodatkowa

Podział zysków z potencjalnego wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych propozycja niepodatkowa Podział zysków z potencjalnego wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych propozycja niepodatkowa Autor: Krzysztof Kwiecień - prawnik w Departamencie Prawa Energetycznego Kancelarii Prawnej Chałas

Bardziej szczegółowo

Budowa Kopalni Węgla Kamiennego Przeciszów w obszarze koncesji Oświęcim-Polanka 1

Budowa Kopalni Węgla Kamiennego Przeciszów w obszarze koncesji Oświęcim-Polanka 1 Budowa Kopalni Węgla Kamiennego Przeciszów w obszarze koncesji Oświęcim-Polanka 1 Szansą na ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 02 października 2015 KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o. www.kopalniaprzeciszow.pl Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

ZIELONA ENERGIA W POLSCE ZIELONA ENERGIA W POLSCE Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Tchórzewski

Krzysztof Tchórzewski Krzysztof Tchórzewski Warszawa, 28 czerwca 2016 r. BM-I-0700-69/16BM-I-0700-69/16 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację Pana

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wałbrzych, 14.09.2016r. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami wydobywczymi z punktu widzenia organów nadzoru górniczego

Gospodarka odpadami wydobywczymi z punktu widzenia organów nadzoru górniczego Gospodarka odpadami z punktu widzenia organów nadzoru górniczego Bogusława Madej Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki ZłoŜem WyŜszy Urząd Górniczy Kielce 16.09.2011r. Ustawa o odpadach wydobywczych

Bardziej szczegółowo

Prezydent m. st. Warszawy

Prezydent m. st. Warszawy WNIOSKODAWCA pełna nazwa, imię i nazwisko adres. telefon kontaktowy, fax, e-mail Prezydent m. st. Warszawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 982)

Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 982) Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 982) w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska. Uzasadnienie. projektu ustawy. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo Środowiska. Uzasadnienie. projektu ustawy. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo Środowiska Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Warszawa, 15 luty 2013 1 z 36 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Obecnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ SEMINARIUM STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEMYSŁU U CHEMICZNEGO W POLSCE Marek Ściążko WARSZAWA 15 MAJA 2012 1/23 STRATEGIA działalno alności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W ZMIANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

INFORMACJE ZAWARTE W ZMIANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO INFORMACJE ZAWARTE W ZMIANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Głównym celem polityki przestrzennej, zapisanej w Planie, jest przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego województwa

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Niniejszy wniosek obejmuje rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, określonego w 5 ust. 1 Statutu Spółki, o następujące punkty:

Niniejszy wniosek obejmuje rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, określonego w 5 ust. 1 Statutu Spółki, o następujące punkty: Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. Działając na podstawie 14 ust. 2 pkt 15) w związku 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty przygotowania i realizacji w Polsce projektów demonstracyjnych typu CCS (car bon capture and storage) w kontekście składowania CO2.

Prawne aspekty przygotowania i realizacji w Polsce projektów demonstracyjnych typu CCS (car bon capture and storage) w kontekście składowania CO2. prof. nadzw. dr hab. Maciej Rudnicki kierownik katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem Wydział Prawa KUL w Lublinie Prawne aspekty przygotowania i realizacji w Polsce projektów demonstracyjnych typu CCS

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna

Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna Jeżeli w ramach ugody z dłużnikiem Skarb Państwa zgodzi się na rozłożenie wierzytelności na raty lub

Bardziej szczegółowo

Nowe propozycje zasad prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów ze złóż

Nowe propozycje zasad prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów ze złóż Nowe propozycje zasad prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów ze złóż Autor: Radosław Wasiak, adwokat, Zespół Doradztwa dla Sektora Energetycznego, kancelaria

Bardziej szczegółowo