NUMERYCZNA WERYFIKACJA WARTOŚCI ODKSZTAŁCENIA W PRÓBIE MAXSTRAIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NUMERYCZNA WERYFIKACJA WARTOŚCI ODKSZTAŁCENIA W PRÓBIE MAXSTRAIN"

Transkrypt

1 17. Oliferuk W., Maj M., Raniecki B.: Experimental analysis of energy storage rate components during tensile deformation of polycrystal. Mater. Sci. Eng. 2003, nr A374, s Maj M.: Wpływ kierunku wstępnego rozciągania na proces magazynowania energii w polikryształach. 2007, [rozprawa dokt. IPPT PAN]. Autorzy wyrażają podziękowanie Profesorowi Zenonowi Mrozowi za liczne dyskusje zagadnienia będącego przedmiotem niniejszej pracy i za cenne uwagi. MARCIN KNAPIŃSKI HENRYK DYJA Rudy Metale R nr 11 UKD 519.6: : : : NUMERYCZNA WERYFIKACJA WARTOŚCI ODKSZTAŁCENIA W PRÓBIE MAXSTRAIN Nowoczesne urządzenia do symulacji procesów metalurgicznych umożliwiają opracowywanie oraz weryfikację nowych technologii przeróbki plastycznej materiałów. Jednym z takich urządzeń jest moduł MAXStrain urządzenia GLEEBLE Maszyna ta pozwala na wielokrotne i wielokierunkowe odkształcanie materiału, umożliwiając tym samym uzyskanie dużych stopni odkształcenia całkowitego. Jednak ze względu na kształt próbki poddawanej deformacji oraz dużą niejednorodność odkształcenia w strefie deformacji próbki, pojawia się konieczność określenia rzeczywistej wartości odkształcenia uzyskanej w teście. W artykule autorzy przeprowadzili numeryczną weryfikację procesu fizycznej symulacji walcowania blach grubych, obejmującego cykl odkształceń w klatce wstępnej i wykańczającej, przeprowadzonego za pomocą urządzenia MAXStrain. Analiza numeryczna wykonana została za pomocą komercyjnego pakietu do symulacji numerycznych FORGE3. Przeprowadzono cykl symulacji numerycznych odzwierciedlających odkształcanie materiału w urządzeniu MAXStrain. Warunki poszczególnych symulacji dostosowano do warunków rzeczywistych dzięki analizie danych pomiarowych zebranych podczas symulacji fizycznej. Zrealizowane badania pozwoliły określić rzeczywistą wartość intensywności odkształcenia uzyskaną w próbie MAXStrain i tym samym zweryfikować poprawność założeń eksperymentu. Słowa kluczowe: modelowanie MES, próba MaxStrain THE NUMERICAL VERIFICATION OF THE STRAIN VALUE DURING MAXSTRAIN TEST In the work authors carried out the numerical verification of the physical simulation of the plate rolling process. The verification included the cycle of the deformations in break-down and finish stand, which were made using the MaxStrain device. The numerical analysis was made using the coercial software package Forge3 for simulations of plastic working processes. The cycle of the numerical simulation reflecting the deformation of material in MaxStrain device was carried out. The conditions of particular simulations were adjusted to real conditions thanks to analysis of measured data acquired during physical simulation. Realized researches allowed describe the real value of equivalent strain obtained in MaxStrain test and next they allowed to verify the assumptions of the experiment. Keywords: MES modelling, MaxStrain test Wprowadzenie Symulacje fizyczne odzwierciedlają częściowo lub całkowicie zjawiska zachodzące podczas rzeczywistej przeróbki cieplno-plastycznej. Jednak nie zawsze jest możliwe odwzorowanie całego procesu w warunkach laboratoryjnych z uwagi na wielkość próbek poddawanych odkształceniom. Przykładem może być symulacja procesu walcowania blach. Materiałem wsadowym dla procesu rzeczywistego jest wlewek otrzymany poprzez ciągłe odlewanie stali Dr inż. Marcin Knapiński, prof. dr hab. inż. Henryk Dyja Politechnika Częstochowska, Częstochowa. 702

2 o wysokości 225. Podczas walcowania w dwuklatkowej walcowni nawrotnej powstaje blacha o grubości końcowej, np. 25. Całkowite odkształcenie rzeczywiste dla takiego procesu wynosi ok. 2,2. Używając standardowych maszyn do ściskania próbek cylindrycznych lub płaskich, maksymalne odkształcenie rzeczywiste, jakie można osiągnąć wynosi ok. 1,75. W związku z powyższym często symulację fizyczną procesów walcowania ogranicza się do symulacji przeróbki cieplno-plastycznej w kilku ostatnich przepustach, uznając jednocześnie, że przepusty te decydują najbardziej o końcowych właściwościach walcowanego produktu [1, 2]. W artykule [3] autorzy przedstawili alternatywną metodę symulacji fizycznej procesu walcowania blach z wykorzystaniem modułu MAXStrain symulatora procesów metalurgicznych Gleeble Urządzenie to umożliwia wielokierunkowe ściskanie materiału i tym samym wymuszenie w określonej części próbki odkształcenia skumulowanego, którego wartość zależna jest od ilości i wielkości odkształceń jednostkowych. Materiał umieszczony w obrotowym uchwycie poddawany jest ściskaniu w kierunku prostopadłym do jego osi, następnie obracany o kąt 90 i poddawany kolejnemu ściskaniu. Zabieg taki może być powtarzany wielokrotnie, a odkształcenie rzeczywiste ściskanej części próbki ulega kumulacji i może osiągać wartości rzędu 20 lub nawet wyższe. Proces można prowadzić w ściśle kontrolowanych warunkach temperaturowych, stosując różne czasy przerw pomiędzy kolejnymi odkształceniami i zmieniając wartość odkształcenia rzeczywistego w każdym pojedynczym uderzeniu w próbkę. Badania przeprowadzone w pracy Urządzenie MaxStrain umożliwia uzyskanie bardzo dużych wartości skumulowanego odkształcenia, jednak ze względu na kształt próbki i charakter jej ściskania dość trudnym zagadnieniem jest wyznaczenie rzeczywistej wielkości odkształcenia w pojedynczym uderzeniu. Do zaprojektowania eksperymentu opisanego w pracy [3] autorzy przyjęli, że w strefie odkształcenia występuje płaski stan odkształcenia, zgodny ze stanem panującym w kotlinie walcowniczej. Korzystając z warunku stałej objętości wyznaczano następnie średnie wydłużenie próbki zachodzące w wyniku jej ściskania kowadłami. Bazując na tych danych opracowano przebieg kolejnych odkształceń, odpowiadających procesowi walcowania pasma w klatce wstępnej i wykańczającej walcowni nawrotnej blach. Schemat eksperymentu przedstawiono w tablicy 1. W niniejszym artykule autorzy przedstawili numeryczną weryfikację założeń symulacji fizycznej procesu walcowania blach grubych. W tym celu przebieg eksperymentu został zamodelowany za pomocą programu Forge3, w którym wykonano łącznie 15 symulacji numerycznych odwzorowu- Tablica 1 Schemat odkształceń próbek podczas symulacji procesu walcowania blach o grubości końcowej 25 (obrót oznacza czy próbka była obracana przed kolejnym odkształceniem o 90 ; h 0, h 1 grubość początkowa i końcowa pasma rzeczywistego; ε odkształcenie rzeczywiste w procesie walcowania; T temperatura odkształcenia; t p czas pomiędzy kolejnymi odkształceniami; t o czas odkształcenia; h m0, h m1 wysokość próbki przed i po odkształceniu) Table 1 Scheme of specimen deformations during the simulation of the process of rolling plates of a final thickness of 25 (rotation means whether the specimen was rotated by 90 prior to deformation, or not; h 0, h 1 initial and final thickness of the real band, respectively; ε real strain in rolling process; T deformation temperature; t p time between the successive deformations; t o deformation time; h m0, h m1 specimen height before and after deformation, respectively) Numer przepustu Obrót h 0 h 1 h 1 /h 0 ε T C t p s t o s h m0 h m1 klatka wstępna ,8 0,9545 0, , ,00 11,45 2 tak 214,8 169,8 0,7905 0, , ,55 9,92 3 tak 169,8 155,9 0,9185 0, , ,55 11,52 4 tak 155,9 143,8 0,922 0, , ,55 11,57 5 tak 143,8 133,3 0,9271 0, , ,55 11,63 6 tak 133,3 122,4 0,9185 0, , ,55 11,52 7 tak 122,4 93,85 0,7666 0, ,55 9,62 8 tak 93,85 71,24 0,7591 0, , ,55 9,52 9 tak 71,24 57,64 0,8091 0, , ,55 10,15 klatka wykańczająca 1 nie 57,64 47,06 0,8164 0, , ,55 10,24 2 nie 47,06 37,82 0,8037 0, ,60 0, ,24 8,23 3 nie 37,82 31,17 0,8242 0, ,81 0,0138 8,23 6,78 4 nie 31,17 27,65 0,8871 0, ,20 0,0100 6,78 6,02 5 nie 27,65 25,76 0,9316 0, ,90 0,0073 6,02 5,61 6 nie 25,75 24,85 0,9647 0, ,41 0,0051 5,61 5,41 703

3 jących próbę MaxStrain 9 odpowiadających modelowaniu przepustów w klatce wstępnej i 6 odpowiadających modelowaniu przepustów w klatce wykańczającej. Eksperyment przeprowadzono dla warunków zgodnych ze schematem walcowania blachy o grubości końcowej 25 ze stali w gatunku S355J2G3. Skład chemiczny tej stali przedstawiono w tablicy 2. Krzywą umocnienia materiału wymaganą do symulacji numerycznej procesu aproksymowano równaniem (1) Hansel-Spittel a C 0,15 Al Skład chemiczny stali S355J2G3 Tablica 2 Table 2 Chemical composition of the S355J2G3 steel grade Mn 1,36 N 0,0092 Si 0,33 V 0,001 P 0,017 Nb 0,002 S B 0,0003 Cr 0,05 Ti 0,002 Ni 0,089 Sn 0,018 Mo Ca 0,0007 Cu 0,23 Zn 0,003 Rys. 1. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po pierwszym uderzeniu (symulacja pierwszego przepustu w klatce wstępnej) Fig. 1. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 1st hit (simulation of the 1st pass in break-down stand) Rys. 3. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po piątym uderzeniu (symulacja piątego przepustu w klatce wstępnej) Fig. 3. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 5th hit (simulation of the 5th pass in break-down stand) Rys. 2. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po drugim uderzeniu (symulacja drugiego przepustu w klatce wstępnej) Fig. 2. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 2nd hit (simulation of the 2nd pass in break-down stand) Rys. 4. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po ósmym uderzeniu (symulacja ósmego przepustu w klatce wstępnej) Fig. 4. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 8th hit (simulation of the 8th pass in break-down stand) 704

4 σ f = Ae m m5t m7ε m8t m9 & ( + ε) e ε& T (1) 4 1 m2 m3 ε ε e ε 1 m T gdzie σ f naprężenie uplastyczniające, ε odkształcenie rzeczywiste, ε& prędkość odkształcenia, natomiast A, m 1 m 9 współczynniki zależne od materiału. Dla badanej stali przyjęto następujące wartości współczynników w równaniu (1): A = 1052,2864, m 1 = 0,00247, m 2 = 0,15262, m 3 = 0,14349, m 4 = 0,05088, m 5 m 9 = 0. W symulacjach numerycznych przyjęto Coulombowski model tarcia i zastosowano współczynnik tarcia μ = 0,3, przyjmowany zgodnie z literaturą na takim poziomie dla symulacji procesów walcowania i kucia na gorąco. Dla pierwszej symulacji odzwierciedlającej pierwsze uderzenie w próbkę, przyjęto w całej objętości materiału jednorodną temperaturę wynoszącą 1180 C. Następnie po zakończeniu obliczeń cieplno-mechanicznych w każdej symulacji wykonywano dodatkowe obliczenia cieplne symulujące chłodze- Rys. 5. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po dziewiątym uderzeniu (symulacja dziewiątego przepustu w klatce wstępnej) Fig. 5. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 9th hit (simulation of the 9th pass in break-down stand) Rys. 7. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po dwunastym uderzeniu (symulacja trzeciego przepustu w klatce wykańczającej) Fig. 7. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 12th hit (simulation of the 3rd pass in finish stand) Rys. 6. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po dziesiątym uderzeniu (symulacja pierwszego przepustu w klatce wykańczającej) Fig. 6. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 10th hit (simulation of the 1st pass in finish stand) Rys. 8. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po piętnastym uderzeniu (symulacja ostatniego przepustu w klatce wykańczającej) Fig. 8. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 15th hit (simulation of the last pass in finish stand) 705

5 nie próbki do temperatury następnego uderzenia zgodnie z tablicą 1. Do każdej kolejnej symulacji, jako model materiału wsadowego przenoszona była objętościowa siatka elementów uzyskana w ostatnim kroku czasowym symulacji poprzedniej. Dzięki temu zabiegowi w każdej kolejnej symulacji dysponowano rzeczywistym rozkładem odkształceń i temperatur uzyskanym z poprzedniego etapu. Wyniki symulacji numerycznych Po przeprowadzeniu piętnastu symulacji numerycznych odzwierciedlających próbę MAXStrain wykonano analizę uzyskanych wartości rozkładów odkształcenia zastępczego na przekroju poprzecznym próbki umieszczonym w środku jej długości. Wybrane wyniki przedstawiono w formie graficznej na rysunkach 1 8. Na rysunkach 1 5 przedstawione zostały rozkłady odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki odpowiednio po uderzeniu pierwszym, drugim, piątym, ósmym i dziewiątym, które odzwierciedlały walcowanie pasma w klatce wstępnej. Natomiast na rysunkach 6 8 przedstawiono podobne rozkłady dla uderzeń: dziesiątego, dwunastego i piętnastego, które z kolei odzwierciedlały proces walcowania w klatce wykańczającej. W związku z dużą niejednorodnością odkształcenia na przekroju poprzecznym próbki, szczególnie w etapie po- Tablica 3 Porównanie wielkości odkształcenia rzeczywistego zakładanego w teście MAXStrain i obliczonego w symulacji numerycznej procesu Table 3 The comparison of the value of the real strain assumed in MAXStrain test and calculated in numerical simulation of the process Numer przepustu Zakładane odkształcenie sumaryczne Obliczone odkształcenie sumaryczne Klatka wstępna 1 0, ,29 0, ,38 0, ,46 0, ,54 0, ,63 0, ,90 0, ,18 1, ,39 1,375 Klatka wykańczająca 1 1,59 1, ,81 1, ,00 1, ,12 2, ,19 2, ,23 2,221 czątkowym, jako miernik wielkości odkształcenia przyjęto wartość średnią obliczoną z węzłów siatki leżących w płaszczyźnie przekroju poprzecznego próbki. Otrzymane wyniki odkształcenia średniego zestawiono wraz z odkształceniem całkowitym wyliczonym z rzeczywistego procesu walcowania w tablicy 3. Podsumowanie Analizując dane przedstawione na rysunkach 1 5 można stwierdzić, że w próbie MAXStrain w etapie ściskania próbki we wzajemnie prostopadłych kierunkach występuje duża niejednorodność odkształcenia na przekroju poprzecznym próbki. Jednak analizując dalej dane zawarte w tablicy 3 dotyczące przepustów 1 9 dla klatki wstępnej można zauważyć, że średnia wartość odkształcenia całkowitego jest zbliżona do założonej w eksperymencie i zgodna z rzeczywistym odkształceniem występującym podczas procesu walcowania blachy. Z rozkładów odkształcenia zastępczego przedstawionych na rysunkach 6 8 wynika, że podczas dalszego ściskania próbki w jednym tylko kierunku odkształcenie na przekroju poprzecznym staje się bardziej jednorodne. Jest to etap odzwierciedlający walcowanie blachy w klatce wykańczającej. Podobnie jak w fazie pierwszej, średnia wartość odkształcenia z przekroju poprzecznego jest bardzo zbliżona do zakładanej w eksperymencie i występującej w warunkach rzeczywistych walcowania. Przeprowadzone symulacje numeryczne próby MAXStrain wykazały, że przyjęte założenia dotyczące wielkości odkształcenia w poszczególnych krokach symulacji fizycznej procesu walcowania są poprawne. Wykonane badania pokazują ponadto, że symulacja numeryczna może stanowić bardzo dobre uzupełnienie symulacji fizycznych procesu. Pozwala na szczegółową analizę charakteru odkształcenia materiału oraz w szczególnych przypadkach może stanowić dobrą weryfikację poprawności przyjętych założeń eksperymentalnych. Literatura 1. Dyja H., Markowski J., Knapiński M., Kawałek A., Koczurkiewicz B: The physical modeling of the process of normalizing rolling of S355J2G3A steel plates. Sbornik trydov XIII mieżdunarodnoii nauchno-technicheskoii konferencii Maszinostroienie i technosfera XXI w., t. 4, sentjabrja, 2006, Doneck, Ukraina. s ISBN Dyja H., Knapiński M., Markowski J., Frączek T., Kawałek A.: Modelowanie struktury stali P265GH w warunkach walcowania blach grubych na gorąco. Polska Metalurgia w latach , redaktor wydaw. K. Świątkowski, red. działów M. Blicharski, K. Mitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J. Kazior, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Wydaw. Naukowe AKAPIT, Kraków, 2006, s , ISBN Knapiński M., Markowski J., Frączek T.: Symulacja fizyczna procesu walcowania stali S355J2G3 za pomocą modułu MaxStrain symulatora Gleeble 3800, FIMM 2007, Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Obróbki Plastycznej. Prace Naukowe, Mechanika, z. 216, Oficyna Wydaw. Polit. Warszawskiej, Warszawa 2007, ISSN

Henryk DYJA, Sebastian MRÓZ, Anna KAWAŁEK, Piotr SZOTA, Andrzej STEFANIK

Henryk DYJA, Sebastian MRÓZ, Anna KAWAŁEK, Piotr SZOTA, Andrzej STEFANIK Prace IMŻ 1 (2012) 89 Henryk DYJA, Sebastian MRÓZ, Anna KAWAŁEK, Piotr SZOTA, Andrzej STEFANIK Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej WERYFIKACJA NUMERYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA BIMETALU AL-CU PODCZAS PROCESU ECAE

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA BIMETALU AL-CU PODCZAS PROCESU ECAE PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie SERIA: Edukacja Techniczna i Informatyczna 2012 z. VII Szymon Berski, Katarzyna Sechman Politechnika Częstochowska ANALIZA ODKSZTAŁCENIA BIMETALU

Bardziej szczegółowo

Modelowanie numeryczne procesu gięcia owiewki tytanowej

Modelowanie numeryczne procesu gięcia owiewki tytanowej Wojciech Więckowski, Piotr Lacki, Janina Adamus Modelowanie numeryczne procesu gięcia owiewki tytanowej wprowadzenie Gięcie jest jednym z procesów kształtowania wyrobów z blach, polegającym na plastycznym

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

Przykład wykorzystania stopów magnezu w przemyśle lotniczym: Wytłoczki

Przykład wykorzystania stopów magnezu w przemyśle lotniczym: Wytłoczki Przykład wykorzystania stopów magnezu w przemyśle lotniczym: Wytłoczki CEL PROJEKTU Opracowanie technologii przeróbki plastycznej stopów magnezu : walcowania cienkich blach po odlewaniu metodą twin roll

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Przeróbka plastyczna materiałów Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact.

Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact. Wyznaczanie naprężeń i odkształceń za pomocą MES w podłużnicy samochodowej podczas zderzenia. Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact. dr Grzegorz Służałek

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wykorzystanie pakietu MARC/MENTAT do modelowania naprężeń cieplnych Spis treści Pole temperatury Przykład

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

FIZYCZNE SYMULACJE PROCESU KONTROLOWANEGO WALCOWANIA PRĘTÓW Z EKSPERYMENTALNEJ SUPERDROBNOZIARNISTEJ STALI KONSTRUKCYJNEJ

FIZYCZNE SYMULACJE PROCESU KONTROLOWANEGO WALCOWANIA PRĘTÓW Z EKSPERYMENTALNEJ SUPERDROBNOZIARNISTEJ STALI KONSTRUKCYJNEJ 78 Prace IMŻ 1 (2010) Marcin KNAPIŃSKI, Henryk DYJA, Marcin KWAPISZ Politechnika Częstochowska FIZYCZNE SYMULACJE PROCESU KONTROLOWANEGO WALCOWANIA PRĘTÓW Z EKSPERYMENTALNEJ SUPERDROBNOZIARNISTEJ STALI

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja technologii tłoczenia obudowy łożyska

Modyfikacja technologii tłoczenia obudowy łożyska , s. 47-57 Jakub Krawczyk Politechnika Wrocławska Modyfikacja technologii tłoczenia obudowy łożyska Modification of stamping technology of the bearing case Streszczenie W pracy przedstawiono analizę i

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CZASEM KRYSTALIZACJI EUTEKTYCZNEJ A ZABIELANIEM ŻELIWA. Z. JURA 1 Katedra Mechaniki Teoretycznej Politechniki Śląskiej

OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CZASEM KRYSTALIZACJI EUTEKTYCZNEJ A ZABIELANIEM ŻELIWA. Z. JURA 1 Katedra Mechaniki Teoretycznej Politechniki Śląskiej 20/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CZASEM

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZALECEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO WALCOWANIA BLACH W LPS NA PODSTAWIE WYNIKÓW Z SYMULACJI NUMERYCZNYCH I FIZYCZNYCH

OPRACOWANIE ZALECEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO WALCOWANIA BLACH W LPS NA PODSTAWIE WYNIKÓW Z SYMULACJI NUMERYCZNYCH I FIZYCZNYCH 95 Marek HETMAŃCZYK, Grzegorz NIEWIELSKI, Dariusz KUC, Eugeniusz HADASIK Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii OPRACOWANIE ZALECEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO WALCOWANIA BLACH W LPS

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNA SYMULACJA PROCESU GIĘCIA RURY Z NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW DLA ENERGETYKI

NUMERYCZNA SYMULACJA PROCESU GIĘCIA RURY Z NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW DLA ENERGETYKI 3 Valeriy PIDVYSOTS KYY, Roman KUZIAK, Adam HERNAS, Jerzy PASTERNAK NUMERYCZNA SYMULACJA PROCESU GIĘCIA RURY Z NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW DLA ENERGETYKI W artykule opisano numeryczny model procesu gięcia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE 15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 INTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 Temat ćwiczenia: tatyczna próba ściskania materiałów kruchych Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego ściskania materiałów kruchych, na podstawie której można określić

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Maciej BOLDYS OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Streszczenie. W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

2.2 Wyznaczanie modułu Younga na podstawie ścisłej próby rozciągania

2.2 Wyznaczanie modułu Younga na podstawie ścisłej próby rozciągania UT-H Radom Instytut Mechaniki Stosowanej i Energetyki Laboratorium Wytrzymałości Materiałów instrukcja do ćwiczenia 2.2 Wyznaczanie modułu Younga na podstawie ścisłej próby rozciągania I ) C E L Ć W I

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, walcowanie itp.) Autorzy i liderzy merytoryczni

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANÓW MECHANICZNYCH TOWARZYSZĄCYCH ZAMYKANIU I SPAJANIU NIECIĄGŁOŚCI MATERIAŁU W PROCESACH PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ

ANALIZA STANÓW MECHANICZNYCH TOWARZYSZĄCYCH ZAMYKANIU I SPAJANIU NIECIĄGŁOŚCI MATERIAŁU W PROCESACH PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ 68 Prace IMŻ 1 (2010) Franciszek GROSMAN, Marek TKOCZ Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Technologii Materiałów Dariusz WOŹNIAK Instytut Metalurgii Żelaza im. St.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa

Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa PROJEKT NR: POIG.01.03.01-12-061/08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa Zakopane, 23-24

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY ASPEKT WYKORZYSTANIA WYKROJÓW MODYFIKOWANYCH PODCZAS WALCOWANIA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH

EKONOMICZNY ASPEKT WYKORZYSTANIA WYKROJÓW MODYFIKOWANYCH PODCZAS WALCOWANIA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH EKONOMICZNY ASPEKT WYKORZYSTANIA WYKROJÓW MODYFIKOWANYCH PODCZAS WALCOWANIA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH Mariola SYGUT, Anna KAWAŁEK, Henryk DYJA Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki wpływu zmodyfikowanej

Bardziej szczegółowo

BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH BLACH PRESENSYBILIZOWANYCH

BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH BLACH PRESENSYBILIZOWANYCH MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 51, ISSN 1896-771X BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH BLACH PRESENSYBILIZOWANYCH Damian Gąsiorek 1a, Tomasz Machoczek 1b, Wojciech Danek 1c 1 Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Ćwiczenie audytoryjne pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Autor: dr inż. Radosław Łyszkowski Warszawa, 2013r. Metoda elementów skończonych MES FEM - Finite Element Method przybliżona

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007 r. Kierownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 Temat ćwiczenia: Statyczna próba rozciągania metali Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego rozciągania metali, na podstawie której można określić następujące własności

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza numeryczna procesu wykrawania elementów o zarysie krzywoliniowym z blach karoseryjnych

Modelowanie i analiza numeryczna procesu wykrawania elementów o zarysie krzywoliniowym z blach karoseryjnych Modelowanie i analiza numeryczna procesu wykrawania elementów o zarysie krzywoliniowym z blach karoseryjnych Łukasz Bohdal, Leon Kukiełka Streszczenie W niniejszej pracy przedstawiono sposób modelowania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYMULACJI NUMERYCZNEJ DO OPRACOWANIA TECHNOLOGII COS DLA WLEWKÓW O PRZEKROJU KOŁOWYM ODLEWANYCH NA URZĄDZENIU O MAŁYM PROMIENIU ŁUKU

ZASTOSOWANIE SYMULACJI NUMERYCZNEJ DO OPRACOWANIA TECHNOLOGII COS DLA WLEWKÓW O PRZEKROJU KOŁOWYM ODLEWANYCH NA URZĄDZENIU O MAŁYM PROMIENIU ŁUKU 32 Prace IMŻ 4 (211) Harald KANIA, Artur MAZUR, Valeriy PIDVYSOTSK YY Instytut Metalurgii Żelaza ZASTOSOWANIE SYMULACJI NUMERYCZNEJ DO OPRACOWANIA TECHNOLOGII COS DLA WLEWKÓW O PRZEKROJU KOŁOWYM ODLEWANYCH

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Rozprawa doktorska ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński. Katowice, dn

RECENZJA. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński. Katowice, dn Katowice, dn. 30.08.2013 Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński Katedra Metalurgii Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej ul. Krasińskiego 8 40-019 Katowice RECENZJA pracy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY HOMOGENIZACJI DO WYZNACZANIA STAŁ YCH MATERIAŁ OWYCH MATERIAŁ U NIEJEDNORODNEGO

ZASTOSOWANIE METODY HOMOGENIZACJI DO WYZNACZANIA STAŁ YCH MATERIAŁ OWYCH MATERIAŁ U NIEJEDNORODNEGO ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVII NR (66) 006 Lesł aw Kyzioł Akademia Marynarki Wojennej ZASTOSOWANIE METODY HOMOGENIZACJI DO WYZNACZANIA STAŁ YCH MATERIAŁ OWYCH MATERIAŁ U NIEJEDNORODNEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła AGNIESZKA CHUDZIK Politechnika Łódzka, Katedra Dynamiki Maszyn, 90-524 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (124) 2002 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (124) 2002 ARTYKUŁY - REPORTS Marek Lechman* WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Metody badań materiałów konstrukcyjnych Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Podstawy techniki i technologii Kod przedmiotu: IS01123; IN01123 Ćwiczenie 5 BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

MODEL NUMERYCZNY PROCESU WALCOWANIA BLACH I PRĘTÓW DLA WARUNKÓW LINII LPS I WARUNKÓW PRZEMYSŁOWYCH

MODEL NUMERYCZNY PROCESU WALCOWANIA BLACH I PRĘTÓW DLA WARUNKÓW LINII LPS I WARUNKÓW PRZEMYSŁOWYCH 24 Prace IMŻ 1 (2012) Franciszek GROSMAN, Eugeniusz HADASIK, Zdzisław CYGANEK, Marek TKOCZ Politechnika Śląska, Katedra Technologii Materiałów MODEL NUMERYCZNY PROCESU WALCOWANIA BLACH I PRĘTÓW DLA WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Badanie wytwarzania korpusów granatów kumulacyjno-odłamkowych metodą wyciskania na gorąco

Badanie wytwarzania korpusów granatów kumulacyjno-odłamkowych metodą wyciskania na gorąco BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 3, 2008 Badanie wytwarzania korpusów granatów kumulacyjno-odłamkowych metodą wyciskania na gorąco JERZY STĘPIEŃ, JAN MATERNIAK*, ZDZISŁAW KACZMAREK**, DARIUSZ SZAŁATA** Instytut

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH

KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH 3/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH JURA Stanisław,

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 52/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 J. PEZDA 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt zarządzania jakością wykorzystujący STATISTICA Data Miner przynosi w voestalpine roczne oszczędności w wysokości 800 000 EUR

Projekt zarządzania jakością wykorzystujący STATISTICA Data Miner przynosi w voestalpine roczne oszczędności w wysokości 800 000 EUR Projekt zarządzania jakością wykorzystujący STATISTICA Data Miner przynosi w voestalpine roczne oszczędności w wysokości 800 000 EUR Przemysł samochodowy stawia najwyższe wymagania jakościowe w stosunku

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy numerycznej symulacji trójpunktowego zginania próbek z kości korowej

Wybrane problemy numerycznej symulacji trójpunktowego zginania próbek z kości korowej Mgr inż. Małgorzata JOHN, email: malgorzata.john@polsl.pl Politechnika Śląska Dr hab. inż. Marek GZIK, prof. nzw. w Pol. Śl., email: marek.gzik@polsl.pl Politechnika Śląska Wybrane problemy numerycznej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TARCIA NA NIERÓWNOMIERNOŚĆ ODKSZTAŁCEŃ WYROBU W PROCESIE KUCIA SOBODNEGO

WPŁYW TARCIA NA NIERÓWNOMIERNOŚĆ ODKSZTAŁCEŃ WYROBU W PROCESIE KUCIA SOBODNEGO 4-2003 T R I B O L O G I A 287 Piotr Lacki WPŁYW TARCIA NA NIERÓWNOMIERNOŚĆ ODKSZTAŁCEŃ WYROBU W PROCESIE KUCIA SOBODNEGO THE INFLUENCE OF FRICTION ON STRAIN HETEROGENEITY OF A PRODUCT IN AN OPEN DIE FORGING

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Laboratorium 5 Podstawy ABAQUS/CAE Analiza koncentracji naprężenia na przykładzie rozciąganej płaskiej płyty z otworem. Główne cele ćwiczenia: 1. wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Inżynierii Materiałowej Stale narzędziowe do pracy na zimno CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze składem chemicznym, mikrostrukturą, właściwościami mechanicznymi

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stali WELDOX 900

Wyniki badań niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stali WELDOX 900 BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 1, 2008 Wyniki badań niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stali WELDOX 900 CZESŁAW GOSS, PAWEŁ MARECKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Budowy Maszyn,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MME n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MME n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Procesy przeróbki plastycznej I Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MME-1-505-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM

ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM Wymiana ciepła, żebro, ogrzewanie podłogowe, komfort cieplny Henryk G. SABINIAK, Karolina WIŚNIK* ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM W artykule przedstawiono sposób wymiany

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT Wykonali: Kucal Karol (TPM) Muszyński Dawid (KMU) Radowiecki Karol (TPM) Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Rok akademicki: 2012/2013 Semestr: VII 1 Spis treści: 1.Analiza

Bardziej szczegółowo

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MES COMSOL MULTIPHYSICS 3.4

PROJEKT MES COMSOL MULTIPHYSICS 3.4 POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA PROJEKT MES COMSOL MULTIPHYSICS 3.4 Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadz. Wykonali: Dawid Weremiuk Dawid Prusiewicz Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Bartosz Koczurkiewicz AUTOREFERAT

Dr inż. Bartosz Koczurkiewicz AUTOREFERAT Dr inż. Bartosz Koczurkiewicz AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art.16 ust.2 ustawy w języku polskim Częstochowa 2016 1 Spis treści: 1. Imię

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS

Bardziej szczegółowo

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli Opracowane w ramach wykonanych bada modele sieci neuronowych pozwalaj na przeprowadzanie symulacji komputerowych, w tym dotycz cych m.in.: zmian twardo ci stali szybkotn cych w zale no ci od zmieniaj cej

Bardziej szczegółowo

2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU

2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU Artykuł Autorski z Forum Inżynierskiego ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011r Dr inż. Patyk Radosław, email: radosław.patyk@tu.koszalin.pl, inż. Szcześniak Michał, mieteksszczesniak@wp.pl,

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA 22/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DYNAMIKI PRZENOŚNIKA FORM ODLEWNICZYCH. T. SOCHACKI 1, J. GRABSKI 2 Katedra Systemów Produkcji, Politechnika Łódzka, Stefanowskiego 1/15, Łódź

ANALIZA DYNAMIKI PRZENOŚNIKA FORM ODLEWNICZYCH. T. SOCHACKI 1, J. GRABSKI 2 Katedra Systemów Produkcji, Politechnika Łódzka, Stefanowskiego 1/15, Łódź 32/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA DYNAMIKI PRZENOŚNIKA FORM ODLEWNICZYCH T. SOCHACKI 1, J. GRABSKI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA

ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA Paweł KAŁDUŃSKI, Łukasz BOHDAL ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA Streszczenie W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej badania zmian grubości

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin B. Wilbik-Hałgas, E. Ledwoń Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Wprowadzenie Wytrzymałość na działanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Projektowanie narzędzi do przeróbki plastycznej Design of Tools for Plastic Working Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP.GD7.04 Management and production engineering

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

EKSPERYMENTALNE ORAZ NUMERYCZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH PRÓBEK OPONY SAMOCHODU TERENOWEGO- ANALIZA PORÓWNAWCZA

EKSPERYMENTALNE ORAZ NUMERYCZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH PRÓBEK OPONY SAMOCHODU TERENOWEGO- ANALIZA PORÓWNAWCZA Paweł Baranowski pbaranowski@wat.edu.pl Jerzy Małachowsk jerzy.malachowski@wat.edu.pl Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wojskowa Akademia Techniczna EKSPERYMENTALNE ORAZ NUMERYCZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dariusz WOŹNIAK, Marek BURDEK, Józef GAWOR, Mariusz ADAMCZYK, Rafał PALUS. Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica

Dariusz WOŹNIAK, Marek BURDEK, Józef GAWOR, Mariusz ADAMCZYK, Rafał PALUS. Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica 110 Prace IMŻ 1 (2012) Dariusz WOŹNIAK, Marek BURDEK, Józef GAWOR, Mariusz ADAMCZYK, Rafał PALUS Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica OPRACOWANIE METODYKI PÓŁPRZEMYSŁOWEJ SYMULACJI WALCOWANIA NA

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PAKIETU FLUX2D DO ANALIZY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I TEMPERATURY W NAGRZEWNICY INDUKCYJNEJ DO WSADÓW PŁASKICH

ZASTOSOWANIE PAKIETU FLUX2D DO ANALIZY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I TEMPERATURY W NAGRZEWNICY INDUKCYJNEJ DO WSADÓW PŁASKICH Tomasz SZCZEGIELNIAK Zygmunt PIĄTEK ZASTOSOWANIE PAKIETU FLUX2D DO ANALIZY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I TEMPERATURY W NAGRZEWNICY INDUKCYJNEJ DO WSADÓW PŁASKICH STRESZCZENIE Praca zawiera wyniki symulacji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVI NR 3 (162) 2005

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVI NR 3 (162) 2005 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVI NR 3 (162) 2005 Bogdan Szturomski WYTYCZNE DO TENSOMETRYCZNYCH POMIARÓW ROZCIĄGANIA PRÓBKI ALUMINIOWEJ PODDANEJ JEDNOSTRONNEMU ODDZIAŁYWANIU CZYNNIKA

Bardziej szczegółowo

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali 2.1. Wstęp Próba statyczna ściskania jest podstawowym sposobem badania materiałów kruchych takich jak żeliwo czy beton, które mają znacznie lepsze

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Jolanta Zimmerman 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Działanie rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA

WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA Jacek Kubissa, Wojciech Kubissa Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. WPROWADZENIE W 004 roku wprowadzono

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

ODKSZTAŁCALNOŚĆ BLACH PERFOROWANYCH

ODKSZTAŁCALNOŚĆ BLACH PERFOROWANYCH SERIA MONOGRAFIE NR 6/2013 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH MONOGRAFIA HABILITACYJNA ODKSZTAŁCALNOŚĆ BLACH PERFOROWANYCH Wacław Muzykiewicz Kraków

Bardziej szczegółowo

Korpusy startowych silników rakietowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości

Korpusy startowych silników rakietowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 3, 2008 Korpusy startowych silników rakietowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości JERZY STĘPIEŃ, BOGDAN GARBARZ, MAREK BURDEK, JAROSŁAW MARCISZ, MACIEJ MOSKALEWICZ*, WOJCIECH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Stal jest to stop żelaza z węglem o zawartości węgla do 2% obrobiona cieplnie i przerobiona plastycznie Stale ze względu na skład chemiczny dzielimy głównie na: Stale węglowe Stalami węglowymi nazywa się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła

Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła Michał Łasica klasa IIId nr 13 22 grudnia 2006 1 1 Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki 1.1

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (30) nr 2, 2012 Alicja ZIELIŃSKA PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI Streszczenie: W artykule opisano proces weryfikacji wyników

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4 Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4 Prowadzący: prof. nadzw. Tomasz Stręk Spis treści: 1.Analiza przepływu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI LUZU MATRYCOWEGO W PROCESIE TŁOCZENIA NA KSZTAŁT WYTŁOCZKI Z UWZGLĘDNIENIEM PŁASKIEJ ANIZOTROPII

WPŁYW WIELKOŚCI LUZU MATRYCOWEGO W PROCESIE TŁOCZENIA NA KSZTAŁT WYTŁOCZKI Z UWZGLĘDNIENIEM PŁASKIEJ ANIZOTROPII Paweł KAŁDUŃSKI WPŁYW WIELKOŚCI LUZU MATRYCOWEGO W PROCESIE TŁOCZENIA NA KSZTAŁT WYTŁOCZKI Z UWZGLĘDNIENIEM PŁASKIEJ ANIZOTROPII Streszczenie W pracy przedstawiono analizę numeryczną i weryfikację eksperymentalną

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład VIII Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Klasyfikacja reologiczna odkształcenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH Część : Procedura pomiaru parametrów konstrukcyjnych noŝy styczno-obrotowych oraz karta

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE ZA POMOCĄ MEB WPŁYWU PĘKNIĘCIA U PODSTAWY ZĘBA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA

WYZNACZANIE ZA POMOCĄ MEB WPŁYWU PĘKNIĘCIA U PODSTAWY ZĘBA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2009 Seria: TRANSPORT z. 65 Nr kol. 1807 Piotr FOLĘGA, Piotr CZECH, Tomasz FIGLUS, Grzegorz WOJNAR WYZNACZANIE ZA POMOCĄ MEB WPŁYWU PĘKNIĘCIA U PODSTAWY ZĘBA NA ZMIANĘ

Bardziej szczegółowo