NUMERYCZNA WERYFIKACJA WARTOŚCI ODKSZTAŁCENIA W PRÓBIE MAXSTRAIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NUMERYCZNA WERYFIKACJA WARTOŚCI ODKSZTAŁCENIA W PRÓBIE MAXSTRAIN"

Transkrypt

1 17. Oliferuk W., Maj M., Raniecki B.: Experimental analysis of energy storage rate components during tensile deformation of polycrystal. Mater. Sci. Eng. 2003, nr A374, s Maj M.: Wpływ kierunku wstępnego rozciągania na proces magazynowania energii w polikryształach. 2007, [rozprawa dokt. IPPT PAN]. Autorzy wyrażają podziękowanie Profesorowi Zenonowi Mrozowi za liczne dyskusje zagadnienia będącego przedmiotem niniejszej pracy i za cenne uwagi. MARCIN KNAPIŃSKI HENRYK DYJA Rudy Metale R nr 11 UKD 519.6: : : : NUMERYCZNA WERYFIKACJA WARTOŚCI ODKSZTAŁCENIA W PRÓBIE MAXSTRAIN Nowoczesne urządzenia do symulacji procesów metalurgicznych umożliwiają opracowywanie oraz weryfikację nowych technologii przeróbki plastycznej materiałów. Jednym z takich urządzeń jest moduł MAXStrain urządzenia GLEEBLE Maszyna ta pozwala na wielokrotne i wielokierunkowe odkształcanie materiału, umożliwiając tym samym uzyskanie dużych stopni odkształcenia całkowitego. Jednak ze względu na kształt próbki poddawanej deformacji oraz dużą niejednorodność odkształcenia w strefie deformacji próbki, pojawia się konieczność określenia rzeczywistej wartości odkształcenia uzyskanej w teście. W artykule autorzy przeprowadzili numeryczną weryfikację procesu fizycznej symulacji walcowania blach grubych, obejmującego cykl odkształceń w klatce wstępnej i wykańczającej, przeprowadzonego za pomocą urządzenia MAXStrain. Analiza numeryczna wykonana została za pomocą komercyjnego pakietu do symulacji numerycznych FORGE3. Przeprowadzono cykl symulacji numerycznych odzwierciedlających odkształcanie materiału w urządzeniu MAXStrain. Warunki poszczególnych symulacji dostosowano do warunków rzeczywistych dzięki analizie danych pomiarowych zebranych podczas symulacji fizycznej. Zrealizowane badania pozwoliły określić rzeczywistą wartość intensywności odkształcenia uzyskaną w próbie MAXStrain i tym samym zweryfikować poprawność założeń eksperymentu. Słowa kluczowe: modelowanie MES, próba MaxStrain THE NUMERICAL VERIFICATION OF THE STRAIN VALUE DURING MAXSTRAIN TEST In the work authors carried out the numerical verification of the physical simulation of the plate rolling process. The verification included the cycle of the deformations in break-down and finish stand, which were made using the MaxStrain device. The numerical analysis was made using the coercial software package Forge3 for simulations of plastic working processes. The cycle of the numerical simulation reflecting the deformation of material in MaxStrain device was carried out. The conditions of particular simulations were adjusted to real conditions thanks to analysis of measured data acquired during physical simulation. Realized researches allowed describe the real value of equivalent strain obtained in MaxStrain test and next they allowed to verify the assumptions of the experiment. Keywords: MES modelling, MaxStrain test Wprowadzenie Symulacje fizyczne odzwierciedlają częściowo lub całkowicie zjawiska zachodzące podczas rzeczywistej przeróbki cieplno-plastycznej. Jednak nie zawsze jest możliwe odwzorowanie całego procesu w warunkach laboratoryjnych z uwagi na wielkość próbek poddawanych odkształceniom. Przykładem może być symulacja procesu walcowania blach. Materiałem wsadowym dla procesu rzeczywistego jest wlewek otrzymany poprzez ciągłe odlewanie stali Dr inż. Marcin Knapiński, prof. dr hab. inż. Henryk Dyja Politechnika Częstochowska, Częstochowa. 702

2 o wysokości 225. Podczas walcowania w dwuklatkowej walcowni nawrotnej powstaje blacha o grubości końcowej, np. 25. Całkowite odkształcenie rzeczywiste dla takiego procesu wynosi ok. 2,2. Używając standardowych maszyn do ściskania próbek cylindrycznych lub płaskich, maksymalne odkształcenie rzeczywiste, jakie można osiągnąć wynosi ok. 1,75. W związku z powyższym często symulację fizyczną procesów walcowania ogranicza się do symulacji przeróbki cieplno-plastycznej w kilku ostatnich przepustach, uznając jednocześnie, że przepusty te decydują najbardziej o końcowych właściwościach walcowanego produktu [1, 2]. W artykule [3] autorzy przedstawili alternatywną metodę symulacji fizycznej procesu walcowania blach z wykorzystaniem modułu MAXStrain symulatora procesów metalurgicznych Gleeble Urządzenie to umożliwia wielokierunkowe ściskanie materiału i tym samym wymuszenie w określonej części próbki odkształcenia skumulowanego, którego wartość zależna jest od ilości i wielkości odkształceń jednostkowych. Materiał umieszczony w obrotowym uchwycie poddawany jest ściskaniu w kierunku prostopadłym do jego osi, następnie obracany o kąt 90 i poddawany kolejnemu ściskaniu. Zabieg taki może być powtarzany wielokrotnie, a odkształcenie rzeczywiste ściskanej części próbki ulega kumulacji i może osiągać wartości rzędu 20 lub nawet wyższe. Proces można prowadzić w ściśle kontrolowanych warunkach temperaturowych, stosując różne czasy przerw pomiędzy kolejnymi odkształceniami i zmieniając wartość odkształcenia rzeczywistego w każdym pojedynczym uderzeniu w próbkę. Badania przeprowadzone w pracy Urządzenie MaxStrain umożliwia uzyskanie bardzo dużych wartości skumulowanego odkształcenia, jednak ze względu na kształt próbki i charakter jej ściskania dość trudnym zagadnieniem jest wyznaczenie rzeczywistej wielkości odkształcenia w pojedynczym uderzeniu. Do zaprojektowania eksperymentu opisanego w pracy [3] autorzy przyjęli, że w strefie odkształcenia występuje płaski stan odkształcenia, zgodny ze stanem panującym w kotlinie walcowniczej. Korzystając z warunku stałej objętości wyznaczano następnie średnie wydłużenie próbki zachodzące w wyniku jej ściskania kowadłami. Bazując na tych danych opracowano przebieg kolejnych odkształceń, odpowiadających procesowi walcowania pasma w klatce wstępnej i wykańczającej walcowni nawrotnej blach. Schemat eksperymentu przedstawiono w tablicy 1. W niniejszym artykule autorzy przedstawili numeryczną weryfikację założeń symulacji fizycznej procesu walcowania blach grubych. W tym celu przebieg eksperymentu został zamodelowany za pomocą programu Forge3, w którym wykonano łącznie 15 symulacji numerycznych odwzorowu- Tablica 1 Schemat odkształceń próbek podczas symulacji procesu walcowania blach o grubości końcowej 25 (obrót oznacza czy próbka była obracana przed kolejnym odkształceniem o 90 ; h 0, h 1 grubość początkowa i końcowa pasma rzeczywistego; ε odkształcenie rzeczywiste w procesie walcowania; T temperatura odkształcenia; t p czas pomiędzy kolejnymi odkształceniami; t o czas odkształcenia; h m0, h m1 wysokość próbki przed i po odkształceniu) Table 1 Scheme of specimen deformations during the simulation of the process of rolling plates of a final thickness of 25 (rotation means whether the specimen was rotated by 90 prior to deformation, or not; h 0, h 1 initial and final thickness of the real band, respectively; ε real strain in rolling process; T deformation temperature; t p time between the successive deformations; t o deformation time; h m0, h m1 specimen height before and after deformation, respectively) Numer przepustu Obrót h 0 h 1 h 1 /h 0 ε T C t p s t o s h m0 h m1 klatka wstępna ,8 0,9545 0, , ,00 11,45 2 tak 214,8 169,8 0,7905 0, , ,55 9,92 3 tak 169,8 155,9 0,9185 0, , ,55 11,52 4 tak 155,9 143,8 0,922 0, , ,55 11,57 5 tak 143,8 133,3 0,9271 0, , ,55 11,63 6 tak 133,3 122,4 0,9185 0, , ,55 11,52 7 tak 122,4 93,85 0,7666 0, ,55 9,62 8 tak 93,85 71,24 0,7591 0, , ,55 9,52 9 tak 71,24 57,64 0,8091 0, , ,55 10,15 klatka wykańczająca 1 nie 57,64 47,06 0,8164 0, , ,55 10,24 2 nie 47,06 37,82 0,8037 0, ,60 0, ,24 8,23 3 nie 37,82 31,17 0,8242 0, ,81 0,0138 8,23 6,78 4 nie 31,17 27,65 0,8871 0, ,20 0,0100 6,78 6,02 5 nie 27,65 25,76 0,9316 0, ,90 0,0073 6,02 5,61 6 nie 25,75 24,85 0,9647 0, ,41 0,0051 5,61 5,41 703

3 jących próbę MaxStrain 9 odpowiadających modelowaniu przepustów w klatce wstępnej i 6 odpowiadających modelowaniu przepustów w klatce wykańczającej. Eksperyment przeprowadzono dla warunków zgodnych ze schematem walcowania blachy o grubości końcowej 25 ze stali w gatunku S355J2G3. Skład chemiczny tej stali przedstawiono w tablicy 2. Krzywą umocnienia materiału wymaganą do symulacji numerycznej procesu aproksymowano równaniem (1) Hansel-Spittel a C 0,15 Al Skład chemiczny stali S355J2G3 Tablica 2 Table 2 Chemical composition of the S355J2G3 steel grade Mn 1,36 N 0,0092 Si 0,33 V 0,001 P 0,017 Nb 0,002 S B 0,0003 Cr 0,05 Ti 0,002 Ni 0,089 Sn 0,018 Mo Ca 0,0007 Cu 0,23 Zn 0,003 Rys. 1. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po pierwszym uderzeniu (symulacja pierwszego przepustu w klatce wstępnej) Fig. 1. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 1st hit (simulation of the 1st pass in break-down stand) Rys. 3. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po piątym uderzeniu (symulacja piątego przepustu w klatce wstępnej) Fig. 3. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 5th hit (simulation of the 5th pass in break-down stand) Rys. 2. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po drugim uderzeniu (symulacja drugiego przepustu w klatce wstępnej) Fig. 2. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 2nd hit (simulation of the 2nd pass in break-down stand) Rys. 4. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po ósmym uderzeniu (symulacja ósmego przepustu w klatce wstępnej) Fig. 4. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 8th hit (simulation of the 8th pass in break-down stand) 704

4 σ f = Ae m m5t m7ε m8t m9 & ( + ε) e ε& T (1) 4 1 m2 m3 ε ε e ε 1 m T gdzie σ f naprężenie uplastyczniające, ε odkształcenie rzeczywiste, ε& prędkość odkształcenia, natomiast A, m 1 m 9 współczynniki zależne od materiału. Dla badanej stali przyjęto następujące wartości współczynników w równaniu (1): A = 1052,2864, m 1 = 0,00247, m 2 = 0,15262, m 3 = 0,14349, m 4 = 0,05088, m 5 m 9 = 0. W symulacjach numerycznych przyjęto Coulombowski model tarcia i zastosowano współczynnik tarcia μ = 0,3, przyjmowany zgodnie z literaturą na takim poziomie dla symulacji procesów walcowania i kucia na gorąco. Dla pierwszej symulacji odzwierciedlającej pierwsze uderzenie w próbkę, przyjęto w całej objętości materiału jednorodną temperaturę wynoszącą 1180 C. Następnie po zakończeniu obliczeń cieplno-mechanicznych w każdej symulacji wykonywano dodatkowe obliczenia cieplne symulujące chłodze- Rys. 5. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po dziewiątym uderzeniu (symulacja dziewiątego przepustu w klatce wstępnej) Fig. 5. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 9th hit (simulation of the 9th pass in break-down stand) Rys. 7. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po dwunastym uderzeniu (symulacja trzeciego przepustu w klatce wykańczającej) Fig. 7. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 12th hit (simulation of the 3rd pass in finish stand) Rys. 6. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po dziesiątym uderzeniu (symulacja pierwszego przepustu w klatce wykańczającej) Fig. 6. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 10th hit (simulation of the 1st pass in finish stand) Rys. 8. Rozkład odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki po piętnastym uderzeniu (symulacja ostatniego przepustu w klatce wykańczającej) Fig. 8. The distribution of the equivalent strain on the surface and the cross-section of the specimen after 15th hit (simulation of the last pass in finish stand) 705

5 nie próbki do temperatury następnego uderzenia zgodnie z tablicą 1. Do każdej kolejnej symulacji, jako model materiału wsadowego przenoszona była objętościowa siatka elementów uzyskana w ostatnim kroku czasowym symulacji poprzedniej. Dzięki temu zabiegowi w każdej kolejnej symulacji dysponowano rzeczywistym rozkładem odkształceń i temperatur uzyskanym z poprzedniego etapu. Wyniki symulacji numerycznych Po przeprowadzeniu piętnastu symulacji numerycznych odzwierciedlających próbę MAXStrain wykonano analizę uzyskanych wartości rozkładów odkształcenia zastępczego na przekroju poprzecznym próbki umieszczonym w środku jej długości. Wybrane wyniki przedstawiono w formie graficznej na rysunkach 1 8. Na rysunkach 1 5 przedstawione zostały rozkłady odkształcenia zastępczego na powierzchni i przekroju poprzecznym próbki odpowiednio po uderzeniu pierwszym, drugim, piątym, ósmym i dziewiątym, które odzwierciedlały walcowanie pasma w klatce wstępnej. Natomiast na rysunkach 6 8 przedstawiono podobne rozkłady dla uderzeń: dziesiątego, dwunastego i piętnastego, które z kolei odzwierciedlały proces walcowania w klatce wykańczającej. W związku z dużą niejednorodnością odkształcenia na przekroju poprzecznym próbki, szczególnie w etapie po- Tablica 3 Porównanie wielkości odkształcenia rzeczywistego zakładanego w teście MAXStrain i obliczonego w symulacji numerycznej procesu Table 3 The comparison of the value of the real strain assumed in MAXStrain test and calculated in numerical simulation of the process Numer przepustu Zakładane odkształcenie sumaryczne Obliczone odkształcenie sumaryczne Klatka wstępna 1 0, ,29 0, ,38 0, ,46 0, ,54 0, ,63 0, ,90 0, ,18 1, ,39 1,375 Klatka wykańczająca 1 1,59 1, ,81 1, ,00 1, ,12 2, ,19 2, ,23 2,221 czątkowym, jako miernik wielkości odkształcenia przyjęto wartość średnią obliczoną z węzłów siatki leżących w płaszczyźnie przekroju poprzecznego próbki. Otrzymane wyniki odkształcenia średniego zestawiono wraz z odkształceniem całkowitym wyliczonym z rzeczywistego procesu walcowania w tablicy 3. Podsumowanie Analizując dane przedstawione na rysunkach 1 5 można stwierdzić, że w próbie MAXStrain w etapie ściskania próbki we wzajemnie prostopadłych kierunkach występuje duża niejednorodność odkształcenia na przekroju poprzecznym próbki. Jednak analizując dalej dane zawarte w tablicy 3 dotyczące przepustów 1 9 dla klatki wstępnej można zauważyć, że średnia wartość odkształcenia całkowitego jest zbliżona do założonej w eksperymencie i zgodna z rzeczywistym odkształceniem występującym podczas procesu walcowania blachy. Z rozkładów odkształcenia zastępczego przedstawionych na rysunkach 6 8 wynika, że podczas dalszego ściskania próbki w jednym tylko kierunku odkształcenie na przekroju poprzecznym staje się bardziej jednorodne. Jest to etap odzwierciedlający walcowanie blachy w klatce wykańczającej. Podobnie jak w fazie pierwszej, średnia wartość odkształcenia z przekroju poprzecznego jest bardzo zbliżona do zakładanej w eksperymencie i występującej w warunkach rzeczywistych walcowania. Przeprowadzone symulacje numeryczne próby MAXStrain wykazały, że przyjęte założenia dotyczące wielkości odkształcenia w poszczególnych krokach symulacji fizycznej procesu walcowania są poprawne. Wykonane badania pokazują ponadto, że symulacja numeryczna może stanowić bardzo dobre uzupełnienie symulacji fizycznych procesu. Pozwala na szczegółową analizę charakteru odkształcenia materiału oraz w szczególnych przypadkach może stanowić dobrą weryfikację poprawności przyjętych założeń eksperymentalnych. Literatura 1. Dyja H., Markowski J., Knapiński M., Kawałek A., Koczurkiewicz B: The physical modeling of the process of normalizing rolling of S355J2G3A steel plates. Sbornik trydov XIII mieżdunarodnoii nauchno-technicheskoii konferencii Maszinostroienie i technosfera XXI w., t. 4, sentjabrja, 2006, Doneck, Ukraina. s ISBN Dyja H., Knapiński M., Markowski J., Frączek T., Kawałek A.: Modelowanie struktury stali P265GH w warunkach walcowania blach grubych na gorąco. Polska Metalurgia w latach , redaktor wydaw. K. Świątkowski, red. działów M. Blicharski, K. Mitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J. Kazior, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Wydaw. Naukowe AKAPIT, Kraków, 2006, s , ISBN Knapiński M., Markowski J., Frączek T.: Symulacja fizyczna procesu walcowania stali S355J2G3 za pomocą modułu MaxStrain symulatora Gleeble 3800, FIMM 2007, Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Obróbki Plastycznej. Prace Naukowe, Mechanika, z. 216, Oficyna Wydaw. Polit. Warszawskiej, Warszawa 2007, ISSN

Fizyczne modelowanie walcowania normalizującego blach grubych ze stali S355J2G3

Fizyczne modelowanie walcowania normalizującego blach grubych ze stali S355J2G3 S. 296 Hutnik Wiadomości hutniczen nr 6 Dr inż. JAROSŁAW markowski UKD 621.771.23.001.57:669-153:669-12: Dr inż. MARCIN KNAPIŃSKI, 669-413:669.14.018.298.3:669.017 Dr inż. BARTOSZ KOCZURKIEWICZ Dr inż.

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING

SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING MARIUSZ DOMAGAŁA, STANISŁAW OKOŃSKI ** SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W artykule podjęto próbę modelowania procesu

Bardziej szczegółowo

Henryk DYJA, Sebastian MRÓZ, Anna KAWAŁEK, Piotr SZOTA, Andrzej STEFANIK

Henryk DYJA, Sebastian MRÓZ, Anna KAWAŁEK, Piotr SZOTA, Andrzej STEFANIK Prace IMŻ 1 (2012) 89 Henryk DYJA, Sebastian MRÓZ, Anna KAWAŁEK, Piotr SZOTA, Andrzej STEFANIK Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej WERYFIKACJA NUMERYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z teorii przeróbki plastycznej Elements of theory of metal forming processes Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj

Bardziej szczegółowo

3. Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji hydraulicznego układu zasilającego trójsuwakową prasę kuźniczą.

3. Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji hydraulicznego układu zasilającego trójsuwakową prasę kuźniczą. 2. Przygotowanie materiałów wsadowych do przeróbki plastycznej droga odlewania Wyznaczenie charakterystyk plastyczności w procesach ciągłego i nieciągłego odkształcenia. Okres realizacji : lipiec 2008

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ GONTARZ, ANNA DZIUBIŃSKA

ANDRZEJ GONTARZ, ANNA DZIUBIŃSKA ANDRZEJ GONTARZ, ANNA DZIUBIŃSKA Politechnika Lubelska, Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin a.gontarz@pollub.pl Własności stopu magnezu

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(18) 2016, s. 55-60 DOI: 10.17512/bozpe.2016.2.08 Maciej MAJOR, Mariusz KOSIŃ Politechnika Częstochowska MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA BIMETALU AL-CU PODCZAS PROCESU ECAE

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA BIMETALU AL-CU PODCZAS PROCESU ECAE PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie SERIA: Edukacja Techniczna i Informatyczna 2012 z. VII Szymon Berski, Katarzyna Sechman Politechnika Częstochowska ANALIZA ODKSZTAŁCENIA BIMETALU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS

DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS Proceedings of the 5 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 19-20, 2006 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of

Bardziej szczegółowo

Modelowanie numeryczne procesu gięcia owiewki tytanowej

Modelowanie numeryczne procesu gięcia owiewki tytanowej Wojciech Więckowski, Piotr Lacki, Janina Adamus Modelowanie numeryczne procesu gięcia owiewki tytanowej wprowadzenie Gięcie jest jednym z procesów kształtowania wyrobów z blach, polegającym na plastycznym

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

Przykład wykorzystania stopów magnezu w przemyśle lotniczym: Wytłoczki

Przykład wykorzystania stopów magnezu w przemyśle lotniczym: Wytłoczki Przykład wykorzystania stopów magnezu w przemyśle lotniczym: Wytłoczki CEL PROJEKTU Opracowanie technologii przeróbki plastycznej stopów magnezu : walcowania cienkich blach po odlewaniu metodą twin roll

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Przeróbka plastyczna materiałów Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA DEFORMACJI WALCOWEJ PRÓBKI W ZDERZENIOWYM TEŚCIE TAYLORA

ANALIZA NUMERYCZNA DEFORMACJI WALCOWEJ PRÓBKI W ZDERZENIOWYM TEŚCIE TAYLORA Michał Grązka 1) ANALIZA NUMERYCZNA DEFORMACJI WALCOWEJ PRÓBKI W ZDERZENIOWYM TEŚCIE TAYLORA Streszczenie: Przedstawiony niżej artykuł jest poświęcony komputerowym badaniom deformacji próbki osiowo symetrycznej

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.236 DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Połączenie wciskowe do naprawy uszkodzonego gwintu wewnętrznego w elementach silnika

Połączenie wciskowe do naprawy uszkodzonego gwintu wewnętrznego w elementach silnika Połączenie wciskowe do naprawy uszkodzonego gwintu wewnętrznego w elementach silnika Michał Szcześniak, Leon Kukiełka, Radosław Patyk Streszczenie Artykuł dotyczy nowej metody regeneracji połączeń gwintowych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO DO ANALIZY PARAMETRÓW WYTWARZANIA CIENKICH TAŚM STALOWYCH METODĄ WALCOWANIA DRUTU NA ZIMNO

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO DO ANALIZY PARAMETRÓW WYTWARZANIA CIENKICH TAŚM STALOWYCH METODĄ WALCOWANIA DRUTU NA ZIMNO 21 Marek BURDEK ZASTOSOWANIE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO DO ANALIZY PARAMETRÓW WYTWARZANIA CIENKICH TAŚM STALOWYCH METODĄ WALCOWANIA DRUTU NA ZIMNO Przedmiotem artykułu jest analiza warunków wytwarzania cienkich

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wykorzystanie pakietu MARC/MENTAT do modelowania naprężeń cieplnych Spis treści Pole temperatury Przykład

Bardziej szczegółowo

Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact.

Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact. Wyznaczanie naprężeń i odkształceń za pomocą MES w podłużnicy samochodowej podczas zderzenia. Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact. dr Grzegorz Służałek

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

FIZYCZNE SYMULACJE PROCESU KONTROLOWANEGO WALCOWANIA PRĘTÓW Z EKSPERYMENTALNEJ SUPERDROBNOZIARNISTEJ STALI KONSTRUKCYJNEJ

FIZYCZNE SYMULACJE PROCESU KONTROLOWANEGO WALCOWANIA PRĘTÓW Z EKSPERYMENTALNEJ SUPERDROBNOZIARNISTEJ STALI KONSTRUKCYJNEJ 78 Prace IMŻ 1 (2010) Marcin KNAPIŃSKI, Henryk DYJA, Marcin KWAPISZ Politechnika Częstochowska FIZYCZNE SYMULACJE PROCESU KONTROLOWANEGO WALCOWANIA PRĘTÓW Z EKSPERYMENTALNEJ SUPERDROBNOZIARNISTEJ STALI

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZALECEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO WALCOWANIA BLACH W LPS NA PODSTAWIE WYNIKÓW Z SYMULACJI NUMERYCZNYCH I FIZYCZNYCH

OPRACOWANIE ZALECEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO WALCOWANIA BLACH W LPS NA PODSTAWIE WYNIKÓW Z SYMULACJI NUMERYCZNYCH I FIZYCZNYCH 95 Marek HETMAŃCZYK, Grzegorz NIEWIELSKI, Dariusz KUC, Eugeniusz HADASIK Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii OPRACOWANIE ZALECEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO WALCOWANIA BLACH W LPS

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012 Jarosław Mańkowski 1, Paweł Ciężkowski 2 MODELOWANIE OSŁABIENIA MATERIAŁU NA PRZYKŁADZIE SYMULACJI PRÓBY BRAZYLIJSKIEJ 1. Wstęp Wytrzymałość na jednoosiowe

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, walcowanie itp.) Autorzy i liderzy merytoryczni

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE 15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DOGRZEWANIA I EKRANÓW CIEPLNYCH NA ZMIANĘ TEMPERATURY PASMA WALCOWANEGO W LINII LPS

WPŁYW DOGRZEWANIA I EKRANÓW CIEPLNYCH NA ZMIANĘ TEMPERATURY PASMA WALCOWANEGO W LINII LPS Prace IMŻ 1 (2012) 83 Beata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI, Agnieszka CEBO-RUDNICKA, Andrzej GOŁDASZ AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej WPŁYW DOGRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNA SYMULACJA PROCESU GIĘCIA RURY Z NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW DLA ENERGETYKI

NUMERYCZNA SYMULACJA PROCESU GIĘCIA RURY Z NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW DLA ENERGETYKI 3 Valeriy PIDVYSOTS KYY, Roman KUZIAK, Adam HERNAS, Jerzy PASTERNAK NUMERYCZNA SYMULACJA PROCESU GIĘCIA RURY Z NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW DLA ENERGETYKI W artykule opisano numeryczny model procesu gięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 INTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 Temat ćwiczenia: tatyczna próba ściskania materiałów kruchych Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego ściskania materiałów kruchych, na podstawie której można określić

Bardziej szczegółowo

Metoda prognozowania wytrzymałości kohezyjnej połączeń klejowych

Metoda prognozowania wytrzymałości kohezyjnej połączeń klejowych BIULETYN WAT VOL. LV, NR 4, 2006 Metoda prognozowania wytrzymałości kohezyjnej połączeń klejowych JAN GODZIMIRSKI, SŁAWOMIR TKACZUK Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Techniki Lotniczej, 00-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

2.2 Wyznaczanie modułu Younga na podstawie ścisłej próby rozciągania

2.2 Wyznaczanie modułu Younga na podstawie ścisłej próby rozciągania UT-H Radom Instytut Mechaniki Stosowanej i Energetyki Laboratorium Wytrzymałości Materiałów instrukcja do ćwiczenia 2.2 Wyznaczanie modułu Younga na podstawie ścisłej próby rozciągania I ) C E L Ć W I

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja technologii tłoczenia obudowy łożyska

Modyfikacja technologii tłoczenia obudowy łożyska , s. 47-57 Jakub Krawczyk Politechnika Wrocławska Modyfikacja technologii tłoczenia obudowy łożyska Modification of stamping technology of the bearing case Streszczenie W pracy przedstawiono analizę i

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CZASEM KRYSTALIZACJI EUTEKTYCZNEJ A ZABIELANIEM ŻELIWA. Z. JURA 1 Katedra Mechaniki Teoretycznej Politechniki Śląskiej

OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CZASEM KRYSTALIZACJI EUTEKTYCZNEJ A ZABIELANIEM ŻELIWA. Z. JURA 1 Katedra Mechaniki Teoretycznej Politechniki Śląskiej 20/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CZASEM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANÓW MECHANICZNYCH TOWARZYSZĄCYCH ZAMYKANIU I SPAJANIU NIECIĄGŁOŚCI MATERIAŁU W PROCESACH PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ

ANALIZA STANÓW MECHANICZNYCH TOWARZYSZĄCYCH ZAMYKANIU I SPAJANIU NIECIĄGŁOŚCI MATERIAŁU W PROCESACH PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ 68 Prace IMŻ 1 (2010) Franciszek GROSMAN, Marek TKOCZ Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Technologii Materiałów Dariusz WOŹNIAK Instytut Metalurgii Żelaza im. St.

Bardziej szczegółowo

Jarosław MARCISZ, Bogdan GARBARZ, Mariusz ADAMCZYK. Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica

Jarosław MARCISZ, Bogdan GARBARZ, Mariusz ADAMCZYK. Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica 138 Prace IMŻ 1 (2012) Jarosław MARCISZ, Bogdan GARBARZ, Mariusz ADAMCZYK Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica OPRACOWANIE PODSTAW PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA WYROBÓW ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa

Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa PROJEKT NR: POIG.01.03.01-12-061/08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa Zakopane, 23-24

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY ASPEKT WYKORZYSTANIA WYKROJÓW MODYFIKOWANYCH PODCZAS WALCOWANIA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH

EKONOMICZNY ASPEKT WYKORZYSTANIA WYKROJÓW MODYFIKOWANYCH PODCZAS WALCOWANIA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH EKONOMICZNY ASPEKT WYKORZYSTANIA WYKROJÓW MODYFIKOWANYCH PODCZAS WALCOWANIA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH Mariola SYGUT, Anna KAWAŁEK, Henryk DYJA Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki wpływu zmodyfikowanej

Bardziej szczegółowo

Eksperymentalne określenie krzywej podatności. dla płaskiej próbki z karbem krawędziowym (SEC)

Eksperymentalne określenie krzywej podatności. dla płaskiej próbki z karbem krawędziowym (SEC) W Lucjan BUKOWSKI, Sylwester KŁYSZ Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Eksperymentalne określenie krzywej podatności dla płaskiej próbki z karbem krawędziowym (SEC) W pracy przedstawiono wyniki pomiarów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Projekt: Modelowanie i symulacja zagadnień biomedycznych Program: COMSOL Multiphysics 3.4, 5.0, 5.1 Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Instytut

Bardziej szczegółowo

BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH BLACH PRESENSYBILIZOWANYCH

BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH BLACH PRESENSYBILIZOWANYCH MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 51, ISSN 1896-771X BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH BLACH PRESENSYBILIZOWANYCH Damian Gąsiorek 1a, Tomasz Machoczek 1b, Wojciech Danek 1c 1 Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Maciej BOLDYS OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Streszczenie. W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

Adam PŁACHTA, Dariusz KUC, Grzegorz NIEWIELSKI. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice

Adam PŁACHTA, Dariusz KUC, Grzegorz NIEWIELSKI. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice 76 Prace IMŻ 1 (2012) Adam PŁACHTA, Dariusz KUC, Grzegorz NIEWIELSKI Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice OPRACOWANIE CHARAKTERYSTYK TECHNOLOGICZNEJ PLASTYCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007 r. Kierownik

Bardziej szczegółowo

Metoda cyfrowej korelacji obrazu w badaniach geosyntetyków i innych materiałów drogowych

Metoda cyfrowej korelacji obrazu w badaniach geosyntetyków i innych materiałów drogowych Metoda cyfrowej korelacji obrazu w badaniach geosyntetyków i innych materiałów drogowych Jarosław Górszczyk Konrad Malicki Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Wprowadzenie Dokładne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 Temat ćwiczenia: Statyczna próba rozciągania metali Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego rozciągania metali, na podstawie której można określić następujące własności

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PODSTAW PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA BLACH ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ WIELOFAZOWEJ Z ZASTOSOWANIEM METODY PÓŁPRZEMYSŁOWEJ SYMULACJI

OPRACOWANIE PODSTAW PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA BLACH ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ WIELOFAZOWEJ Z ZASTOSOWANIEM METODY PÓŁPRZEMYSŁOWEJ SYMULACJI 146 Prace IMŻ 1 (2012) Artur ŻAK, Valeriy PIDVYSOTS KYY, Dariusz WOŹNIAK, Rafał PALUS Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica OPRACOWANIE PODSTAW PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA BLACH ZE STALI

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ON-LINE PROCESÓW WALCOWANIA BLACH GRUBYCH NA GORĄCO.

MODELOWANIE ON-LINE PROCESÓW WALCOWANIA BLACH GRUBYCH NA GORĄCO. MODELOWANIE ON-LINE PROCESÓW WALCOWANIA BLACH GRUBYCH NA GORĄCO. D. SVIETLICHNYJ*, M. PIETRZYK** *Akademia Metalurgiczna, Dniepropietrowsk, Ukraina **Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków STRESZCZENIE Artykuł

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELOKROTNYCH OBCIĄŻEŃ STATYCZNYCH NA STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA I WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE MASY ZIARNA

WPŁYW WIELOKROTNYCH OBCIĄŻEŃ STATYCZNYCH NA STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA I WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE MASY ZIARNA Inżynieria Rolnicza 13/2006 Janusz Kolowca Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Akademia Rolnicza w Krakowie WPŁYW WIELOKROTNYCH OBCIĄŻEŃ STATYCZNYCH NA STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA I WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

Cr+Cu+Mo+Ni P235GH 1.1 EN ,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,020 c 0,30 0,30 0,08 0,01 b 0,30 0,04 b 0,02 b 0,70

Cr+Cu+Mo+Ni P235GH 1.1 EN ,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,020 c 0,30 0,30 0,08 0,01 b 0,30 0,04 b 0,02 b 0,70 MATERIAŁ (1) skład chemiczny (analiza wytopu), w % masy a / część I Nazwa stali Grupa stali wg CR ISO 15608 Numer C Si Mn P S Al całk. Cr Cu Mo Nb Ni Ti V Inne Cr+Cu+Mo+Ni P235TR2 1.1 EN 10216-1 1.0255

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza numeryczna procesu wykrawania elementów o zarysie krzywoliniowym z blach karoseryjnych

Modelowanie i analiza numeryczna procesu wykrawania elementów o zarysie krzywoliniowym z blach karoseryjnych Modelowanie i analiza numeryczna procesu wykrawania elementów o zarysie krzywoliniowym z blach karoseryjnych Łukasz Bohdal, Leon Kukiełka Streszczenie W niniejszej pracy przedstawiono sposób modelowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Rozprawa doktorska ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYMULACJI NUMERYCZNEJ DO OPRACOWANIA TECHNOLOGII COS DLA WLEWKÓW O PRZEKROJU KOŁOWYM ODLEWANYCH NA URZĄDZENIU O MAŁYM PROMIENIU ŁUKU

ZASTOSOWANIE SYMULACJI NUMERYCZNEJ DO OPRACOWANIA TECHNOLOGII COS DLA WLEWKÓW O PRZEKROJU KOŁOWYM ODLEWANYCH NA URZĄDZENIU O MAŁYM PROMIENIU ŁUKU 32 Prace IMŻ 4 (211) Harald KANIA, Artur MAZUR, Valeriy PIDVYSOTSK YY Instytut Metalurgii Żelaza ZASTOSOWANIE SYMULACJI NUMERYCZNEJ DO OPRACOWANIA TECHNOLOGII COS DLA WLEWKÓW O PRZEKROJU KOŁOWYM ODLEWANYCH

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej, ul. Lubliniecka 12, Zawadzkie

ZAPYTANIE OFERTOWE. Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej, ul. Lubliniecka 12, Zawadzkie Zawadzkie, 29.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński. Katowice, dn

RECENZJA. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński. Katowice, dn Katowice, dn. 30.08.2013 Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński Katedra Metalurgii Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej ul. Krasińskiego 8 40-019 Katowice RECENZJA pracy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Ćwiczenie audytoryjne pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Autor: dr inż. Radosław Łyszkowski Warszawa, 2013r. Metoda elementów skończonych MES FEM - Finite Element Method przybliżona

Bardziej szczegółowo

43 edycja SIM Paulina Koszla

43 edycja SIM Paulina Koszla 43 edycja SIM 2015 Paulina Koszla Plan prezentacji O konferencji Zaprezentowane artykuły Inne artykuły Do udziału w konferencji zaprasza się młodych doktorów, asystentów i doktorantów z kierunków: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE

ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE Proceedings of the 5 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 19-20, 2006 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of

Bardziej szczegółowo

2. WPŁYW ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO NA ZIMNO NA ZMIANĘ WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH METALI

2. WPŁYW ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO NA ZIMNO NA ZMIANĘ WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH METALI 2. WPŁYW ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO NA ZIMNO NA ZMIANĘ WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH METALI 2.1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z możliwością trwałego odkształcenia metalu na zimno oraz z wpływem tego odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła AGNIESZKA CHUDZIK Politechnika Łódzka, Katedra Dynamiki Maszyn, 90-524 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY HOMOGENIZACJI DO WYZNACZANIA STAŁ YCH MATERIAŁ OWYCH MATERIAŁ U NIEJEDNORODNEGO

ZASTOSOWANIE METODY HOMOGENIZACJI DO WYZNACZANIA STAŁ YCH MATERIAŁ OWYCH MATERIAŁ U NIEJEDNORODNEGO ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVII NR (66) 006 Lesł aw Kyzioł Akademia Marynarki Wojennej ZASTOSOWANIE METODY HOMOGENIZACJI DO WYZNACZANIA STAŁ YCH MATERIAŁ OWYCH MATERIAŁ U NIEJEDNORODNEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO

TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO Paweł PŁUCIENNIK, Andrzej MACIEJCZYK TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Metody badań materiałów konstrukcyjnych Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (124) 2002 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (124) 2002 ARTYKUŁY - REPORTS Marek Lechman* WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Badania wytrzymałościowe

Badania wytrzymałościowe WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. A.Meissnera w Ustroniu Badania wytrzymałościowe elementów drucianych w aparatach czynnościowych. Pod kierunkiem naukowym prof. V. Bednara Monika Piotrowska

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

FUNKCYJNY OPIS KRZYWEJ HARTOWNOŚCI. JURA Stanisław., BARTOCHA Dariusz Katedra Odlewnictwa, Politechniki Śląskiej, Gliwice Towarowa 7, POLAND

FUNKCYJNY OPIS KRZYWEJ HARTOWNOŚCI. JURA Stanisław., BARTOCHA Dariusz Katedra Odlewnictwa, Politechniki Śląskiej, Gliwice Towarowa 7, POLAND 16/ Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr PAN Katowice PL ISSN 8-9386 FUNKCYJNY OPIS KRZYWEJ HARTOWNOŚCI JURA Stanisław.,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Mechanika i Budowa Maszyn Gr. M-5 Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonali: Damian Woźniak Michał Walerczyk 1 Spis treści 1.Analiza zjawiska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Mechanika i Budowa Maszyn Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonali: Maria Kubacka Paweł Jakim Patryk Mójta 1 Spis treści: 1. Symulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW INSTYTUT MASZYN I URZĄZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA O ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW TECH OLOGICZ A PRÓBA ZGI A IA Zasada wykonania próby. Próba polega

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA NA ZIMNO I OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I STRUKTURĘ TAŚM PRZEZNACZONYCH NA PIŁY TAŚMOWE

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA NA ZIMNO I OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I STRUKTURĘ TAŚM PRZEZNACZONYCH NA PIŁY TAŚMOWE 22 Prace IMŻ 1 (2013) Jerzy WIEDERMANN, Krzysztof RADWAŃSKI Instytut Metalurgii Żelaza Andrzej ADAMIEC Przeróbka Plastyczna na Zimno Baildon Sp. z o.o. Jarosław GAZDOWICZ Instytut Metalurgii Żelaza WPŁYW

Bardziej szczegółowo

MODEL NUMERYCZNY PROCESU WALCOWANIA BLACH I PRĘTÓW DLA WARUNKÓW LINII LPS I WARUNKÓW PRZEMYSŁOWYCH

MODEL NUMERYCZNY PROCESU WALCOWANIA BLACH I PRĘTÓW DLA WARUNKÓW LINII LPS I WARUNKÓW PRZEMYSŁOWYCH 24 Prace IMŻ 1 (2012) Franciszek GROSMAN, Eugeniusz HADASIK, Zdzisław CYGANEK, Marek TKOCZ Politechnika Śląska, Katedra Technologii Materiałów MODEL NUMERYCZNY PROCESU WALCOWANIA BLACH I PRĘTÓW DLA WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ Mechanika pękania 1. Dla nieograniczonej płyty stalowej ze szczeliną centralną o długości l = 2 [cm] i obciążonej naprężeniem S = 120 [MPa], wykonać wykres naprężeń y w

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 52/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 J. PEZDA 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METOD SYMULACJI FIZYCZNEJ I MATEMATYCZNEGO MODELOWANIA DO PRZEWIDYWANIA POWSTAWANIA WAD WLEWKA W PROCESIE CIĄGŁEGO ODLEWANIA STALI

ZASTOSOWANIE METOD SYMULACJI FIZYCZNEJ I MATEMATYCZNEGO MODELOWANIA DO PRZEWIDYWANIA POWSTAWANIA WAD WLEWKA W PROCESIE CIĄGŁEGO ODLEWANIA STALI 150 Prace IMŻ 1 (2010) Artur MAZUR, Roman KUZIAK, Władysław ZALECKI, Zdzisław ŁAPCZYŃSKI, Ryszard MOLENDA Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica ZASTOSOWANIE METOD SYMULACJI FIZYCZNEJ I MATEMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE O ZMIENNYM PRZEKROJU

ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE O ZMIENNYM PRZEKROJU Dr inż. Paweł PIETKIEWICZ Dr inż. Wojciech MIĄSKOWSKI Dr inż. Krzysztof NALEPA Piotr LESZCZYŃSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.283 ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH

KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH 3/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH JURA Stanisław,

Bardziej szczegółowo

Projekt zarządzania jakością wykorzystujący STATISTICA Data Miner przynosi w voestalpine roczne oszczędności w wysokości 800 000 EUR

Projekt zarządzania jakością wykorzystujący STATISTICA Data Miner przynosi w voestalpine roczne oszczędności w wysokości 800 000 EUR Projekt zarządzania jakością wykorzystujący STATISTICA Data Miner przynosi w voestalpine roczne oszczędności w wysokości 800 000 EUR Przemysł samochodowy stawia najwyższe wymagania jakościowe w stosunku

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja numerycznej symulacji przewracania autobusu według regulaminu 66 EKG ONZ

Weryfikacja numerycznej symulacji przewracania autobusu według regulaminu 66 EKG ONZ BIULETYN WAT VOL. LV, NR 3, 2006 Weryfikacja numerycznej symulacji przewracania autobusu według regulaminu 66 EKG ONZ WACŁAW BORKOWSKI, ZDZISŁAW HRYCIÓW, ANDRZEJ MUSZYŃSKI*, LECH SOKALSKI* Wojskowa Akademia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY OBRAZU W OKREŚLANIU ODPORNOŚCI KAWITACYJNEJ MATERIAŁÓW

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY OBRAZU W OKREŚLANIU ODPORNOŚCI KAWITACYJNEJ MATERIAŁÓW 1-26 PROBLEMY EKSPLOATACJI 225 Marek SZKODO Politechnika Gdańska ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY OBRAZU W OKREŚLANIU ODPORNOŚCI KAWITACYJNEJ MATERIAŁÓW Słowa kluczowe Analiza obrazu, obciążenia kawitacyjne,

Bardziej szczegółowo