DZIEŃ ROBOCZY jeden dzień od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIEŃ ROBOCZY jeden dzień od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy."

Transkrypt

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym prowadzony jest firmę "DZBAN" Damian Maciejowski z Siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, przy ul. Jasna 42 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. DEFINICJE AUKCJA - aukcja, procedura zawierania Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, w ramach której Sprzedawca poprzez wystawienie Produktu zaprasza Usługobiorców do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży danego Produktu. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Usługobiorca złożył ofertę korzystniejszą. DZIEŃ ROBOCZY jeden dzień od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. FORMULARZ OGŁOSZENIA formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zamieszczenie Ogłoszenia. FORMULARZ REJESTRACJI formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. FORMULARZ ZAMÓWIENIA formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia. FORUM platforma w ramach Serwisu internetowego służąca Usługobiorcom do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy. KLIENT Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. KODEKS CYWILNY ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). KONTO oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy o działaniach w ramach Sklepu Internetowego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach i Aukcjach, w których bierze lub brał udział. NEWSLETTER elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej , która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach i produktach w Sklepie Internetowym.

2 OGŁOSZENIE ogłoszenie Usługobiorcy zamieszczone zgodnie z Regulaminem w Sklepie Internetowym i stanowiące jedynie zaproszenie - w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego - do zawarcia określonej w nim umowy. PRODUKT dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. REGULAMIN niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym. Sprzedającym jest firma z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, przy ul. Jasnej 42, zarejestrowaną pod numerem NIP: , Regon: zwany także zamiennie Usługodawcą. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu: lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: UMOWA SPRZEDAŻY Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. USŁUGA ELEKTRONICZNA usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego. USŁUGOBIORCA osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne: Konto w Sklepie Internetowym. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia. Platforma do zamieszczania i przeglądania Ogłoszeń w Serwisie Internetowym. Platforma do udziału w Aukcjach. Forum.

3 Blog. Newsletter. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH Odpłatność Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: Usługa Elektroniczna polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługa Elektroniczna polegająca na możliwości korzystania z platformy do zamieszczania i przeglądania Ogłoszeń świadczona jest przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem że dane Ogłoszenie jest dostępne w Sklepie Internetowym do upływu czasu na jaki dane Ogłoszenie zostało zamieszczone. Usługa Elektroniczna polegająca na możliwości korzystania z platformy do udziału w Aukcjach świadczona jest przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem że udział w danej Aukcji jest możliwy do upływu czasu trwania danej Aukcji. Usługa Elektroniczna polegająca na możliwości korzystania z Forum świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługa Elektroniczna polegająca na możliwości przeglądania Bloga świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA: Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. Dostęp do poczty elektronicznej. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 6.0 i wyższej, Opera w wersji 9.0 i wyższej, Google Chrome w wersji i wyższej. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies, Javascript oraz Adobe Flash Player. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4 Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIEŃ Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIEŃ Celem zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości , która zawiera: Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). Link do niniejszego Regulaminu. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającego złożone zamówienie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY W WYNIKU AUKCJI Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w opisie danej Aukcji. Ceną wiążącą Produktu jest cena ustalona w wyniku Aukcji z zastrzeżeniem pkt Regulaminu. Do ceny ustalonej w wyniku Aukcji Sprzedawca może doliczyć jedynie koszty dostawy Produktu zgodnie z opisem zawartym w opisie Aukcji. Sprzedawca ma możliwość ustalenia dla danej Aukcji ceny minimalnej, tj. najniższej ceny, za jaką możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży w wyniku Aukcji. Cena minimalna nie jest jawna dla Usługobiorców do momentu zaoferowania przez Usługobiorcę biorącego udział w Aukcji ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Wszystkie oferty cenowe złożone w trakcie Aukcji i będące poniżej ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Aukcji. W celu udziału w Aukcji należy zalogować się na Konto, a następnie wybrać Produkt, dla którego prowadzona jest Aukcja. Następnie należy złożyć ofertę w danej Aukcji poprzez podanie oferty cenowej i kliknięcie pola Licytuj w tym momencie zostaje złożona oferta w Aukcji. Oferta złożona w toku danej Aukcji przestaje wiązać, gdy inny Usługobiorca złożył ofertę wyższą. Oferty złożone w toku danej Aukcji są wiążące dla składających je Usługobiorców do zakończenia danej Aukcji. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY W WYNIKU AUKCJI Zawarcie Umowy Sprzedaży w wyniku Aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Udzielenie przybicia jest możliwe jedynie pod warunkiem, iż w wyniku Aukcji zostanie wyłoniony jej zwycięzca. Przybicie następuje poprzez umieszczenie w ramach Konta w zakładce "Aukcje zakończone" zwycięskiego Usługobiorcy biorącego udział w Aukcji oraz w systemie sprzedaży Sprzedawcy informacji o jej zakończeniu wraz ze wskazaniem tego Usługobiorcy jako zwycięzcy Aukcji - w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem. Niezwłocznie po udzieleniu przybicia Sprzedawca potwierdza fakt zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta. SPOSOBY PŁATNOŚCI Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

6 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Płatności elektroniczne poprzez system płatności PayU. W systemie ratalnym płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Banki współpracujące z firmą, która jest właścicielem strony KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: Transport własny. Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim kontakcie telefonicznym - w Dni Robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 16:00. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia albo w opisie danej Aukcji. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w opisie danego Produktu. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Zgodnie z art Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. WARUNKI KORZYSTANIA Z FORUM Do korzystania z Forum w Sklepie Internetowym niezbędne jest uprzednie utworzenie Konta i zalogowanie się na nie. Forum i wypowiedzi na nim zamieszczane nie stanowią materiału prasowego i nie stanowią publikacji Usługodawcy. Usługa Forum stanowi jedynie udostępnienie przestrzeni w Sklepie Internetowym do swobodnej wypowiedzi Usługobiorców oraz udostępnienie przestrzeni na serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących treści zamieszczane przez Usługobiorców na Forum. Usługobiorcy zamieszczający wypowiedzi na Forum rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność i ponoszą odpowiedzialność prawną z tytułu rozpowszechniania treści naruszających przepisy prawa, w zakresie zarówno bezwzględnie obowiązujących zakazów, jak i skutków naruszenia praw

7 osób trzecich - zapis ten nie narusza regulacji zawartej w art. 14 i 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 144, poz ze zm.). Niedopuszczalne jest zamieszczanie na Forum treści bezprawnych: Naruszających dobra osób trzecich. Nawołujących do dyskryminacji lub nienawiści rasowej, wyznaniowej, bądź etnicznej, a także propagujących przemoc, jak również treści aprobujących powyższe zachowania. Powszechnie uznawanych za sprzeczne z dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych czy pornograficznych. WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ Do zamieszczania Ogłoszeń w Sklepie Internetowym niezbędne jest uprzednie utworzenie Konta i zalogowanie się na nie. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest podawać z należytą starannością zgodne ze stanem faktycznym, jasne, zrozumiałe, rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje, mając na poszanowaniu przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje oraz niniejszy Regulamin. Usługobiorca, dla którego zamieszczenie Ogłoszenia związane jest bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową obowiązany jest także do przestrzegania z należytą starannością wszelkich przepisów dotyczących ochrony praw konsumenta, w szczególności obowiązków informacyjnych. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Ogłoszeniach przez Usługobiorców. Postanowienie to nie narusza art. 14 i 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.). Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego danego przedmiotu. Zamieszczone w Serwisie Internetowym Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy przez czas na jaki dane Ogłoszenie zostało zamieszczone. WARUNKI PRZEGLĄDANIA BLOGA I KOMENTOWANIA Do przeglądania bloga w Sklepie Internetowym nie jest niezbędne uprzednie utworzenie Konta i zalogowanie się na nie. Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

8 Treści umieszone na blogu mogą być komentowane przez zalogowanych Usługobiorców. Komentarz powinny mieć charakter merytoryczny i odnosić się do komentowanej treści. Umieszczanie w komentarzach treści naruszających prawo lub dobre obyczaje jest zakazane. Komentarze są moderowane i są publikowane po ich zatwierdzeniu przez Usługodawcę. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym). Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres Usługodawcy. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży: Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.). Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pisemnie na adres: ul. Jasna 42, Ząbkowice Śląskie.

9 Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres ul. Jasna 42, Ząbkowice Śląskie. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres Usługodawcy. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności: Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres , korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres:. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość znajduje się jako plik do pobrania w zakładce Informacje znajdujące się na stronie głównej, do której link umieszczony jest na dole i niniejszego regulaminu.

10 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy; usług w zakresie gier hazardowych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

11 ZMIANA REGULAMINU Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. ROZSTRZYGANIE SPORÓW Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.esc.pl/information.php?info_id=33 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

http://finansowe-marzenia.pl/index.php?route=information/information&information_id=5

http://finansowe-marzenia.pl/index.php?route=information/information&information_id=5 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://finansowe-marzenia.pl/index.php?route=information/information&information_id=5 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OJODECONEJO.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OJODECONEJO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OJODECONEJO.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP. http://shop.metalmind.com.pl/_upload/file/regulamin_sklepu_internetowego_mmp_shop.pdf

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP. http://shop.metalmind.com.pl/_upload/file/regulamin_sklepu_internetowego_mmp_shop.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://shop.metalmind.com.pl/regulamin,pl.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://arigo.pl/regulamin-sklepu.html http://arigo.pl/regulamin-sklepu.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODFILARAMI.PL OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODFILARAMI.PL OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sengrand.pl/informacyjna-2.html http://www.sengrand.pl/_var/files/7521-reg.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.moto-sklep.net/pl/i/regulamin/5 http://moto-sklep.net//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.tvsat-sklep.com/pl/i/regulamin/2 http://tvsat-sklep.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.denibea.pl/pl/i/regulamin/2 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.bimprofessional.pl/upload/regulamin_sklepu_internetowego_v2.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sklep-colway.com/content/11-regulamin-zakupow http://sklep-colway.com///regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.bohoboco.com/webpage/regulamin.html http://sklep.bohoboco.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://bladeville.pl/page/terms http://bladeville.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLADEVILLE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.lomografia.pl/?com=contents&iid=1 http://sklep.lomografia.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.LOMOGRAFIA.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://hedonskate.com/page/terms http://hedonskate.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia Ogólne

1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Clubnails Cosmetics 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4. WARUNKI ZAWIERANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym : http://www.czarno-biale.pl/sklep/conditions.php http://www.czarno-biale.pl/sklep/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.sterr.pl/regulamin,11 http://sklep.sterr.pl/usr/o/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARCINKOWSKI.HOME.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARCINKOWSKI.HOME.PL Regulamin sklepu dostępny jest pod adresem internetowym: http://dokumenty.marcinkowski.shop.pl/regulamin.pdf http://marcinkowski.home.pl/pl/i/regulamin/3 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARCINKOWSKI.HOME.PL

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo