Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW"

Transkrypt

1 Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW Wprowadzenie Marcin Sydow Web Mining Lab, PJWSTK Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 1 / 19

2 Prowadz cy Organizacja dr Marcin Sydow Mi dzykatedralne Laboratorium Web Mining oraz Katedra Systemów Inteligentnych PJWSTK pokój: tel.: Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 2 / 19

3 Organizacja Kursu Organizacja 15 spotka«(wykªady bez wicze«) kolokwium ze znajomo±ci wykªadów sprawdzana obecno± na zaj ciach Zaliczenie - system punktowy (razem max. 55 p.): pisemny sprawdzian (max. 30) okoªo 10 kartkówek na pocz. zaj (10 x 2 = 20) obecno± /aktywno± (ok. 5) (opcjonalnie - dla bardzo ch tnych) projekt (?) Ocena wynikowa dana jest wzorem: score (wersja dla purystów: min(5, max(2, score ))) Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 3 / 19

4 Organizacja Wymagania Na pozytywne zaliczenie wymagana jest: 1 caªo± materiaªu wykªadów: ogólna orientacja 2 wybrane 1-3 wykªady: dobra znajomo± Wykªady b d na bardzo ró»ne tematy i o zró»nicowanym charakterze: pogl dowe (wi kszo± ) techniczno-in»ynierskie techniczno-algorytmiczne Nie ma obowi zku zgª biania wszystkich szczegóªów - pozostawiony jest wybór Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 4 / 19

5 Organizacja Zaªo»enia Przydatna znajomo± nast puj cych zagadnie«: wzgl dne obycie z WWW umiej tno± korzystania z wyszukiwarek rozumienie podstaw html, http (TIN) elementarna wiedza z zakresu informatyki Mo»liwie maªy nacisk na szczegóªy techniczne i matematyk Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 5 / 19

6 Organizacja Jakich dziedzin dotyczy ten kurs? 1 wyszukiwanie informacji w korpusach dokumentów tekstowych (ang. Information Retrieval, IR) 2 wyszukiwarki internetowe (ang. search engines, rownie»: WIR od ang. Web Information Retrieval) 3 eksploracja danych w sieci WWW (ang. Web Mining WM) 4 wybrane zagadnienia ekonomiczne i spoªeczne dotycz ce WWW Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 6 / 19

7 Organizacja Co celowo pomini to Niektóre zagadnienia zaliczaj si do tematyki Web Mining ale pomini to je ze wzgl du na ograniczenia czasowe i fakt,»e wymagaj odr bnego kursu (lub taki kurs ju» istnieje) Nale» do nich m.in. Przetwarzanie J zyka Naturalnego (ang. NLP) Uczenie Maszynowe i Analiza Danych Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 7 / 19

8 Organizacja Czego kurs nie dotyczy bezpo±rednio? tzw. technologii internetowych (html, PHP, JavaScript, Flash, CGI, CMS, Web Services,...) budowy portali internetowych programowania (w tym sieciowego) i IO protokoªów (HTTP, TCP/IP) zagadnie«zwi zanych z Internetem (DNS, etc.) technologii XML, RDF, XPath,... mechanizmów dziaªania sieci P2P pozycjonowania stron (cho wi kszo± powy»szych zagadnie«ma du»y zwi zek z niniejszym kursem) Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 8 / 19

9 Plan Kursu Organizacja Wprowadzenie Podstawy wyszukiwania informacji (ang. IR) (indeks, zapytania, interfejs) Globalne wªasno±ci WWW i specyka wyszukiwania w WWW (ang. WIR) Wyszukiwarki internetowe du»ej skali (z lotu ptaka) Systemy zbierania dokumentów WWW (ang. crawler) Repozytoria Przykªady konkretnych rozwi za«architektury wielkich wyszukiwarek Analiza struktury grafu hyperlinków WWW Algorytm PageRank, jego wªa±ciwo±ci i warianty HITS, inne algorytmy i zastosowania w sieciach spoªecznych Ekonomiczne podstawy wyszukiwarek: reklamy Wybrane spoªeczne aspekty wyszukiwarek: zjawisko spamu Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 9 / 19

10 Tematyka Wyszukiwanie Informacji w uj ciu klasycznym (ang. Information Retrieval) wiedza - reprezentowana przez: korpus dokumentów potrzeba informacyjna - reprezentowana przez: zapytanie system ma zwróci dokumenty, które odpowiadaj potrzebie informacyjnej Jest bardzo wiele wariantów tego systemu. Dotyczy ±rodowisk o sªabej, zaszumionej lub niejednorodnej strukturze, takich jak WWW Wyszukiwanie w bazach danych (gdzie jest dobrze zdeniowana struktura) nie zalicza si do tego rodzaju. Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 10 / 19

11 Tematyka Rola Wyszukiwarek Zadanie wyszukiwania w WWW speªniaj dzisiaj gªównie wyszukiwarki internetowe - nale» ce do najcz ±ciej u»ywanych narz dzi przez ludzi (81% gobalnej populacji Internetu u»yªo przynajmniej raz wyszukiwarki w grudniu 2006 w Wielkiej Brytanii, wg. Nielsen/NetRatings) Wyszukiwarki WWW wywodz si z klasycznych systemów IR (rozwijanych od lat 60 XX. wieku) pracuj cych na kontrolowanych kolekcjach dokumentów tekstowych w korporacjach, etc. Kurs m.in. wyja±nia podstawowe zasady dziaªania zarówno klasycznych systemów jak i nowoczesnych wyszukiwarek WWW. Oprócz zagadnie«technicznych wspominane s wa»ne aspekty socjologiczno-ekonomiczne wyszukiwania w WWW. Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 11 / 19

12 Tematyka Eksploracja Danych WWW (ang. Web Mining) Skrzy»owanie starszej dziedziny: Eksploracji Danych (Data Mining) i zagadnie«specycznych dla sieci WWW. Dotyczy wyszukiwania wzorców i automatycznego odkrywania u»ytecznej wiedzy z sieci WWW poprzez zastosowanie technik typowych dla klasycznej analizy danych wzbogaconych o techniki specyczne dla WWW. Czyli w wielkim skrócie: WebMining = DataMining + WWW (1) Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 12 / 19

13 Tematyka Web Mining Cechy WWW: ogromne bogactwo danych zawartych w WWW wyj tkowa dynamika (ci gªy wykªadniczy wzrost) wysoka ró»norodno± i zaszumienie uczestnictwo setek milionów wzajemnie powi zanych procesów (sterowanych zarówno przez ludzi jak i maszyny) ogromne (i wci» rosn ce) zaanga»owanie ekonomiczne, polityczne i spoªeczne milionów agentów (o cz sto sprzecznych interesach) 1 Web nale»y do najciekawszych obecnie pól zastosowa«data Mining 2 Web Mining ci gle stawia niezwykªe wyzwania koncepcyjne i technologiczne, z których wiele wci» czeka na rozwi zanie Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 13 / 19

14 Tematyka Web Mining W Web Mining - tradycyjny podziaª na 3 gªówne dziaªy: 1 Eksploracja Zawarto±ci WWW (ang. Content Mining) (dawniejszy text mining + eksploracja struktury + NLP +...) 2 Eksploracja Struktury WWW (ang. Link Analysis) (grafy, grafy losowe, algebra, procesy stochastyczne, kombinatoryka,...) 3 Analiza U»ytkowników WWW (ang. Web Usage Mining) (eksploracja danych, analiza logów, analiza danych temporalnych, modelowanie u»ytkowników,...) Mo»na uzna,»e WIR (Web Information Retrieval, czyli Wyszukiwanie Informacji w WWW) jest równie» poddziedzin Web Mining Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 14 / 19

15 Tematyka Przykªady Ekstrakcja Informacji na zadany temat z WWW Automatyczne porównywanie cen wybranych produktów Identykacja Grup U»ytkowników o okre±lonych zainteresowaniach lub aktywno±ci Systemy demaskowania plagiatów (np. plagiat.pl) Automatyczne generowanie wiedzy z zasobów WWW Odnajdywanie osób Automatyczne ±ledzenie opinii publicznej na dany temat Wyszukiwarka multimediów (lmy, muzyka, etc.) Wykrywanie i Zwalczanie Chªamu Wyszukiwarkowego (ang. Spam) Wykrywanie nadu»y i przest pstw (nanse, terroryzm, etc.) Identykacja grup klientów Optymalizacja przestrzeni reklamowej Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 15 / 19

16 Tematyka Dost p do informacji WWW Obecne paradygmaty organizacji dost pu do informacji w WWW: 1 nawigacja r czna po dokumentach (pierwotny, obecnie w zaniku) 2 katalogi tematyczne dokumentów (w defensywie?) 3 wyszukiwarki boolowskie (obecnie dominuje) Wyszukiwarki zmieniªy proces rozwoju WWW. arcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 16 / 19

17 Tematyka Dost p do informacji WWW Obecne paradygmaty organizacji dost pu do informacji w WWW: 1 nawigacja r czna po dokumentach (pierwotny, obecnie w zaniku) 2 katalogi tematyczne dokumentów (w defensywie?) 3 wyszukiwarki boolowskie (obecnie dominuje) Wyszukiwarki zmieniªy proces rozwoju WWW. Co dalej? QA (odpowiadarki na pytania) nawigacja inteligentna (semantyczna)... arcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 16 / 19

18 Tematyka (Pre)historia WIR w skrócie 1611: prototyp indeksu (Strong's Exhaustive Concordance of Bible) 1945: Memex - prototyp WWW (V.Bush As we may think) 1960: SMART Information Retrieval System (G.Salton, Cornell Univ.) 1965: Xanadu - hypertext (Ted Nelson) 1980: system do nawigacji po dokumentach (T.Berners-Lee) 1990: narodziny WWW (Tim Berners-Lee, CERN) : pierwsze przegl darki (Mosaic/Netscape) 1994: Lycos - pierwsza wyszukiwarka 1994: WebCrawler, 4K hostów (Brian Pinkerton) 1994: Jerry's Guide to the World Wide Web (pó¹niej: Yahoo) 1995: AltaVista, Excite, InfoSeek, Inktomi 1996: Yahoo wchodzi na gieªd : pocz tki Google Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 17 / 19

19 Zadania Co wypada wiedzie po tym wykªadzie: 1 Jakie s reguªy zaliczenia :) 2 Co to jest Web Information Retrieval 3 Czym zajmuje si Web Mining 4 Dziaªy Web Mining (3-4) 5 Przykªady zastosowa«(ze 3) 6 Orientacyjne liczby dotycz ce WWW 7 Rola wyszukiwarek 8 Podstawowa wiedza historyczna (co? kiedy?) Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 18 / 19

20 Dzi kuj za uwag Zadania Marcin Sydow (Web Mining Lab, PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW 19 / 19

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW

Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW Automatyczne zbieranie dokumentów WWW 2: Zagadnienia techniczne i przechowywanie Marcin Sydow PJWSTK Marcin Sydow (PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji

Bardziej szczegółowo

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH JAROSŁAW JANKOWSKI, KAMILA GRZ KO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jakub Matusz Nr albumu: 201071 Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Zrozumienie SEO... 23. O autorce... 15 O redaktorze technicznym... 15 Wst p... 17

Spis tre ci. Cz I Zrozumienie SEO... 23. O autorce... 15 O redaktorze technicznym... 15 Wst p... 17 SEO. Biblia Autor: Jerri L. Ledford T³umaczenie: Jan Lipka ISBN: 978-83-246-1786-9 Tytu³ orygina³u: Search Engine Optimization Bible Format: 172x245, stron: 408 Oprawa: twarda Poznaj i wykorzystaj strategie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA na kierunku INFORMATYKA Zbigniew Przemysªaw Król Nr indeksu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Szczeci«ska Wydziaª Informatyki. Opracowanie algorytmów przekªadu zda«w j zyku VHDL opisuj cych logik kombinacyjn na równania boolowskie

Politechnika Szczeci«ska Wydziaª Informatyki. Opracowanie algorytmów przekªadu zda«w j zyku VHDL opisuj cych logik kombinacyjn na równania boolowskie Politechnika Szczeci«ska Wydziaª Informatyki Marcin Radziewicz Opracowanie algorytmów przekªadu zda«w j zyku VHDL opisuj cych logik kombinacyjn na równania boolowskie Rozprawa doktorska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH

KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH TOMASZ CHRUL PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Ocena serwisów internetowych przedsi biorstw w globalnym

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej

Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydziaª Informatyki ROZPRAWA DOKTORSKA mgr in». Zbigniew Piotrowski Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Modele biznesu. Modele biznesu w Internecie. Rola Internetu. Rodzaj dziaªalno±ci. Denicja. Klasykacje

Modele biznesu. Modele biznesu w Internecie. Rola Internetu. Rodzaj dziaªalno±ci. Denicja. Klasykacje Denicja Modele biznesu Wedªug denicji Osterwaldera, Pigneura i Tucciego (z 2005 roku) model biznesu to narz dzie koncepcyjne zawieraj ce zestaw elementów i ich powi za«, pozwalaj ce na scharakteryzowanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe M. KIEDROWICZ,. WIECZOREK maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl Instytut Systemów Informatycznych Wydzia Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja - Omówienie trzech istotnych metodyk zarz dzania projekami: PRINCE2, Scrum, TenStep

Prezentacja - Omówienie trzech istotnych metodyk zarz dzania projekami: PRINCE2, Scrum, TenStep Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydziaª Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Informatyka Stosowana Prezentacja - Omówienie trzech istotnych metodyk zarz dzania projekami: PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDA SKI WYDZIAŠ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI. Mateusz Puwaªowski UKRYTE INDEKSOWANIE SEMANTYCZNE

UNIWERSYTET GDA SKI WYDZIAŠ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI. Mateusz Puwaªowski UKRYTE INDEKSOWANIE SEMANTYCZNE UNIWERSYTET GDA SKI WYDZIAŠ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI Mateusz Puwaªowski Kierunek studiów: INFORMATYKA Numer albumu: 179761 UKRYTE INDEKSOWANIE SEMANTYCZNE Praca magisterska wykonana w Zakªadzie

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA INTERFEJSÓW SKLEPÓW INTERNETOWYCH A MAKSYMALIZACJA SPRZEDA Y

OPTYMALIZACJA INTERFEJSÓW SKLEPÓW INTERNETOWYCH A MAKSYMALIZACJA SPRZEDA Y OPTYMALIZACJA INTERFEJSÓW SKLEPÓW INTERNETOWYCH A MAKSYMALIZACJA SPRZEDA Y DAMIAN REK, PIOTR SULIKOWSKI Streszczenie Spektakularny rozwój Internetu stał si szans dla rozwoju handlu. Nieustaj ca rywalizacja

Bardziej szczegółowo

Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro

Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro Peªnomocnik Rz du ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit Polsk Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro Warszawa, 26 pa¹dziernika 2010 r. Dokument Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA US UG POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ SMS W MA YCH I REDNICH PRZEDSI BIORSTWACH TRANSPORTOWYCH

INTEGRACJA US UG POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ SMS W MA YCH I REDNICH PRZEDSI BIORSTWACH TRANSPORTOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 92 Transport 2013 Mariusz Rychlicki, Zbigniew Kasprzyk Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu INTEGRACJA US UG POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ SMS W MA YCH I REDNICH

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw The development of the Internet as the chance for enterprises

Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw The development of the Internet as the chance for enterprises Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 mgr Dariusz Chalimoniuk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rozwój Internetu

Bardziej szczegółowo

M A G I S T E R S K A

M A G I S T E R S K A POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydzia Matematyki i Nauk Informacyjnych P R A C A M A G I S T E R S K A Szymon Pisarek Ontologicznie zorientowane przeszukiwanie Internetu Opiekun pracy Prof. Marcin Paprzycki WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne modele e-biznesu perspektywy rozwojowe

Innowacyjne modele e-biznesu perspektywy rozwojowe Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 67 82 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.5 Innowacyjne modele e-biznesu perspektywy rozwojowe W odzimierz Szpringer W przypadku innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE KATARZYNA LANGE-SADZI SKA Uniwersytet Łódzki MAŁGORZATA ZIEMECKA Uniwersytet Łódzki, Wy sza Szkoła Informatyki w Łodzi Streszczenie W artykule zawarto

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji Praca dyplomowa inżynierska Igor Margasiński ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW Opiekun naukowy:

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa

Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocªawskiej Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa Šukasz Rajchel Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dra Marcina

Bardziej szczegółowo

Tworzenie serwisów WWW. Standardy sieciowe

Tworzenie serwisów WWW. Standardy sieciowe Tworzenie serwisów WWW. Standardy sieciowe Autor: John Allsopp T³umaczenie: Dagmara Suma ISBN: 978-83-246-2657-1 Tytu³ orygina³u: Developing with Web Standards Format: 158 235, stron: 480 Krajobraz nowoczesnych

Bardziej szczegółowo