POZACENOWE METODY BUDOWANIA LOJALNOŚCI I-KLIENTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZACENOWE METODY BUDOWANIA LOJALNOŚCI I-KLIENTÓW"

Transkrypt

1 POZACENOWE METODY BUDOWANIA LOJALNOŚCI I-KLIENTÓW Beata Szkodzin, Jadwiga Sobieska-Karpińska Wprowadzenie Pozyskanie i-klienta przez sklep internetowy to dopiero początek długiej drogi, jaką jest utrzymanie go i zachęcanie aby powracał do serwisu jako klient lojalny. Nie jest to zadanie proste. Z pozoru mało istotne elementy mogą bowiem wpływać negatywnie na stosunek klienta do firmy, jej produktu czy witryny internetowej i powodować jego utratę na rzecz konkurencji. Lub teŝ odwrotnie zapewnić lojalność klienta przejawiającą się w rekomendowaniu produktów firmy swoim znajomym oraz zakupie kolejnych produktów i usług, mimo dostępności szerokiej gamy produktów konkurencyjnych. Internauci przyzwyczaili się juŝ do coraz większej liczby darmowych ofert i gratisów. Na lojalność i-klientów oprócz ceny wpływa obecnie wiele innych czynników, które są niemniej od niej istotne, a odpowiednie wykorzystanie czynników pozacenowych mo- Ŝe dać firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pozacenowych metod budowania lojalności i-klientów. W opracowaniu zostaną równieŝ przybliŝone podstawowe korzyści wynikające z posiadania lojalnych klientów oraz czynniki determinujące lojalność.

2 Istota lojalności Szacuje się, Ŝe rocznie kaŝda firma w USA traci około 10% swoich klientów, a zatrzymanie chociaŝby 5% moŝe przynieść firmie dodatkowe 20-80% dochodów [Kotl05]. Zatem, aby maksymalizować zysk, firmy powinny starać się tworzyć trwałe więzi ze swoimi klientami oraz zdobywać ich lojalność wobec siebie i swojej oferty. Czym zatem jest lojalność? W literaturze przedmiotu lojalność uznawana jest za jeden z wyznaczników zaufania klienta wobec firmy. WyraŜa się ona przywiązaniem do firmy oraz powszechną akceptacją marki. Klient lojalny jest silnie związany z firmą. W perspektywie długofalowej moŝemy tu wręcz mówić o wierności i oddaniu wobec firmy, co przejawia się w powtarzalności dokonywania zakupów wybranego produktu lub marki czy teŝ częstotliwości odwiedzin strony internetowej. Warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe powodem do powtarzania zakupów przez klientów lojalnych nie są tylko i wyłącznie promocje cenowe klient lojalny uczestniczy w Ŝyciu firmy i jest wobec niej wierny [Adam02]. Prawdziwa lojalność jest więc postrzegana jako zaangaŝowanie klienta w związek - wyraźna intencja do działania i gotowość do wchodzenia w interakcje [Cieś01]. Aby budować lojalność klientów, firma powinna więc zwrócić szczególną uwagę nie na same tylko cechy produktu, lecz na korzyści, jakie przyniosą one klientowi. I to niekoniecznie korzyści materialne w postaci rabatów czy gratisów, bo w tym przypadku wierność klienta jest bardzo niestała i kończy się najczęściej w momencie, gdy konkurencja zaproponuje jeszcze tańsze produkty lub prezenty o wyŝszej wartości. Potrzeby klientów są znacznie szersze, dlatego teŝ u podstaw kształtowania satysfakcji, a tym samym

3 równieŝ lojalności klientów leŝy trafne dostrzeŝenie i zrozumienie tych potrzeb, a następnie ich zaspokojenie [Dług00]. Klientów lojalnych powinno się otoczyć szczególną dbałością, gdyŝ pomijając nieliczne wyjątki bazowanie na tej grupie odbiorców przynosi firmie realne korzyści, m.in. z następujących powodów: lojalni klienci są tańsi w obsłudze, zazwyczaj znają juŝ dobrze produkty firmy i ich moŝliwości, wiedzą, gdzie i w jaki sposób naleŝy się w danej sprawie czy z danym problemem zwrócić, lojalni klienci są mniej wraŝliwi na zmiany cen produktu (w tym równieŝ na promocje cenowe organizowane przez konkurencyjne firmy), jeśli są zadowoleni z produktów firmy i przekonani o ich wartości są w stanie zapłacić za nie więcej niŝ za analogiczne produkty oferowane przez konkurencję, lojalni klienci chętniej dzielą się swoimi uwagami na temat produktu, co moŝe stanowić cenne wskazówki w procesie jego ulepszania i dostosowywania do oczekiwań i potrzeb odbiorców, lojalni klienci więcej wydają na zakupy, generują pewne, wysoko rentowne stałe obroty, lojalni klienci często kupują produkty z innych linii danej marki, np. jeśli klient kupił pralkę marki X i jest z niej zadowolony istnieje duŝe prawdopodobieństwo, Ŝe przy zakupie zmywarki czy lodówki równieŝ wybierze tą markę, lojalni klienci są źródłem bezpłatnej i wiarygodnej reklamy [StLe01]. Skoro lojalni klienci są dla sprzedawcy tak atrakcyjną grupą, warto przedstawić czynniki wpływające na ich postawę i zachowanie, a w szczególności przyczyny nielojalności i-klientów. Jak się okazuje jednym

4 z głównych czynników powodujących odejście i-klienta jest zawód związany z działaniem witryny internetowej. W szczególności wymienić tutaj moŝna: zdezaktualizowaną i starą ofertę (26% rozczarowanych), powolne działanie strony (24%), problemy techniczne (22%), skomplikowaną i trudną nawigację (17%), złą obsługę klienta (16%), zmiany w formacie/układzie strony (13%) [Sieg01]. JeŜeli witryna rozczarowała i-klienta, to bardzo często juŝ do niej nie wraca robi tak około 1/3 niezadowolonych i-klientów. Jeśli jednak firma zaproponuje atrakcyjną ofertę (np. bezpłatną dostawę, kupon rabatowy o sporej wartości lub ciekawy upominek) pozostali są gotowi dać jej jeszcze jedną szansę. Jako główne czynniki mogące zachęcić do powrotu, i-klienci wymieniają: specjalną ofertę lub inne bodźce (19%), informacje o poprawie uzyskane od znajomych (16%), zmianę układu witryny (14%), zapewnienia firmy o udoskonaleniu witryny (10%) [Sieg01]. Z kolei za główne czynniki decydujące o przewadze konkurencyjnej danej witryny i zachęcające do zmiany internauci uznali: ciekawszą ofertę (35%), łatwość obsługi (33%), niskie ceny (31%), szybszą nową witrynę (19%), dodatkowe bodźce (12%), polecenie (11%) [Sieg01]. Znamy juŝ czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na satysfakcję i lojalność i klientów. Jak zatem wykorzystać tą wiedzę w praktyce aby klienci nie tylko nie odchodzili od firmy, ale równieŝ kupowali więcej, byli z nią emocjonalnie związani i polecali jej produkty i usługi swoim znajomym? Kwestie te zostaną omówione w kolejnym podpunkcie.

5 Pozacenowe metody budowania lojalności i-klientów Za jedną ze składowych lojalności i-klientów uznać moŝemy częstotliwość odwiedzania danej witryny internetowej. Korzyści z takiego stanu rzeczy są niezaprzeczalne im częściej uŝytkownik odwiedza firmową stronę WWW, tym większe prawdopodobieństwo, Ŝe szczegółowo zapozna się z jej ofertą oraz dowie się o akcjach promocyjnych prowadzonych za pomocą witryny. Przy minimalnych nakładach kosztów firma zyskuje zatem moŝliwość nieustannego docierania do klienta ze swoją ofertą i informacją. Częste wizyty na stronie to równieŝ sygnał zadowolenia i sympatii i-klienta oraz moŝliwość wzmacniania świadomości marki. Co zatem zrobić aby uŝytkownicy chętnie odwiedzali naszą witrynę? Strona internetowa powinna cechować się przyjazną i intuicyjną nawigacją. Stworzenie sieci logicznych powiązań pomiędzy poszczególnymi podstronami i stroną główną umoŝliwi odwiedzającym witrynę uŝytkownikom łatwe poruszanie się po niej i pozwoli szybko odnaleźć interesujące ich informacje. Bardzo waŝne jest równieŝ pierwsze wraŝenie czy układ strony jest czytelny i przejrzysty, a layout (szata graficzna) profesjonalnie wykonany i dopracowany w szczegółach. Jeśli strona nie spodoba się lub poruszanie się po niej będzie nastręczało uŝytkownikowi trudności, najprawdopodobniej zamknie ją i juŝ nigdy nie powróci. Strona WWW jest wizytówką firmy, dlatego teŝ powinny się niej znaleźć informacje o samej firmie, jej historii, profilu działalności, pozycji w branŝy, wynikach finansowych, kierownictwie, pracownikach, dotychczasowe referencje itp. Dobrze jest takŝe podać pełne dane kontaktowe do firmy adresy, telefony, e do centrali i biur obsługi klienta, kontakty do wybranych pracowników (np. pomocy technicznej). Wszystko to

6 urealni w oczach klienta firmę i pozytywnie wpłynie na jej wiarygodność. Coraz częściej moŝna się takŝe spotkać z systemami internetowych Call- Center zbudowanymi na bazie aplikacji typu IM (z ang. Instant Messenger). Rozmowa on-line za pomocą komunikatora umoŝliwia konsultantowi proste i szybkie nawiązanie kontaktu z klientem, poznanie jego potrzeb, a takŝe udzielenie informacji o produktach i usługach, które mogą pozytywnie wpłynąć na decyzje o zakupie. Ze względu na fakt, iŝ przy zakupach przez Internet klient nie ma fizycznej moŝliwości zapoznania się z produktem, naleŝy równieŝ postarać się o rzetelne i wyczerpujące opisy oferowanych produktów i usług. Powinny one być zrozumiałe dla przeciętnego internauty, który zazwyczaj nie jest ekspertem w danej dziedzinie i moŝe pewnych rzeczy nie rozumieć lub nie znać. NaleŜy unikać Ŝargonu uŝywanego przez osoby z branŝy, chyba Ŝe jest to serwis wyłącznie dla nich. W opisach mogą się natomiast pojawić specjalistyczne zwroty określające daną cechę lub funkcję, gdyŝ bardzo często i-klient szuka właśnie tej konkretnej nazwy. Powinno być jednak w danym miejscu wyjaśnione, co konkretnie ten termin oznacza. Warto równieŝ postarać się o dobrej jakości zdjęcia prezentujące produkt z róŝnych perspektyw, tak aby uŝytkownik przed dokonaniem zakupu mógł go dokładnie obejrzeć. Ciekawym rozwiązaniem mogą być równieŝ krótkie filmiki wideo z prezentacją produktów i ich cech. Z punktu widzenia klienta istotne są takŝe informacje o dostępności towaru (czy jest aktualnie na magazynie), jak równieŝ o warunkach dostawy (koszt wysyłki, sposób jej realizacji, warunki reklamacji itp.). Powinny one zostać umieszczone w widocznym, łatwo dostępnym miejscu.

7 NaleŜy równieŝ pamiętać, Ŝe nic tak nie denerwuje internautów, jak nieaktualne informacje na stronie. Strona powinna być na bieŝąco aktualizowana, tak aby nie wyglądała na martwą i zapomnianą. Jeśli internauta nam zaufał i dokonał pierwszego zakupu, naleŝy z kolei postarać się, aby w przyszłości powracał często na naszą stronę, jak równieŝ kupował od nas kolejne produkty lub usługi. Aby tak się stało strona musi odpowiadać potrzebom uŝytkowników oraz budować pozytywne i trwałe relacje pomiędzy firmą i klientem. W budowaniu takich relacji pomocne są np. róŝnego rodzaju biuletyny elektroniczne (tzw. newslettery). Za pomocą newslettera firma moŝe poinformować obecnych i potencjalnych klientów o nowościach w swojej ofercie, zmianach na stronie internetowej, wydarzeniach związanych z firmą czy teŝ o uzyskanych nagrodach i wyróŝnieniach. Zawarte w biuletynie informacje przedstawione w ciekawy, nietypowy sposób, mogą być skuteczną zachętą do zakupu produktu czy teŝ zapoznania się z nową ofertą firmy. Newsletter to takŝe prosty i stosunkowo tani sposób na przypomnienie uŝytkownikowi o istnieniu firmy oraz budowanie świadomości marki. Posiadanie listy subskrybentów niekoniecznie musi się jednak wiązać z komunikacją wyłącznie jednostronną. Mając dostęp do tak cennej grupy osób, jaką są klienci i osoby zainteresowane produktami firmy, moŝna iść duŝo dalej i pokusić się o zbieranie opinii i informacji o oczekiwaniach i- klientów. MoŜe to być np. wysłanie w biuletynie prośby o wypełnienie ankiety zamieszczonej na firmowej stronie WWW, w której uŝytkownicy pytani będą o opinie i oczekiwania dotyczące produktu firmy czy teŝ uwagi i sugestie dotyczące obsługi klienta.

8 Zacieśnianiu więzi pomiędzy firmą a i-klientami sprzyja równieŝ budowanie społeczności skupionych wokół serwisu firmowego. Jednym z narzędzi pomocnych w budowaniu społeczności jest forum. Obecnie fora internetowe posiada większość liczących się portali, wortali tematycznych a nawet stron firmowych. Forum jest miejscem wymiany poglądów i opinii internautów. SłuŜy równieŝ budowaniu i zacieśnianiu więzi pomiędzy członkami społeczności skupionej wokół danego serwisu. Zarejestrowani na forum uŝytkownicy mogą dzielić się swoimi uwagami dotyczącymi firmy i jej produktów, jak równieŝ rozwiać swoje wątpliwości i uzyskać od pracowników firmy odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z produktami i usługami. Popularne staje się takŝe prowadzenie blogów biznesowych i firmowych. Jeśli blog jest ciekawy, moŝe być bardzo dobrym narzędziem pomocnym w budowaniu wirtualnej społeczności. Dodatkowo pomaga takŝe wzbudzić zaufanie i lojalność do marki, a przez to wspierać sprzedaŝ produktów firmy. Klient powinien równieŝ czuć, Ŝe jest dla firmy szczególnie waŝny, a odwiedzanie firmowej strony WWW wiąŝe się dla niego z dodatkowymi korzyściami. Przydatne mogą się okazać specjalnie przygotowane gadŝety w postaci atrakcyjnych tapet na pulpit czy wygaszaczy ekranu udostępnionych do ściągnięcia czy teŝ cyklicznie organizowane na stronie gry i konkursy dla zarejestrowanych uŝytkowników. Swego rodzaju gratyfikacją mogą być równieŝ specjalne, rozszerzone informacje o wybranych produktach i zdjęcia dostępne wyłącznie na stronie internetowej. Znacznie bardziej zaawansowanym narzędziem pomagającym w zaspokajaniu potrzeb uŝytkowników i ułatwianiu im korzystania z witryny internetowej jest wszelkiego rodzaju personalizacja, np. pozwalająca na

9 samodzielne dopasowanie do swoich preferencji wyglądu i zawartości serwisu. Dzięki tej opcji uŝytkownik moŝe określić, jakie elementy chce widzieć od razu po wejściu na stronę główną, bądź teŝ stworzyć swoje własne podręczne menu. Opcje takie dostępne są zazwyczaj po zalogowaniu, dla uŝytkowników zarejestrowanych w systemie. Innym sposobem wykorzystania personalizacji jest promowanie w widocznych miejscach sklepu internetowego tylko tych produktów i usług lub wyświetlanie tylko tych reklam, które mogą być interesujące dla danego i-klienta. TakŜe w tym przypadku konieczna jest identyfikacja osób, które weszły na stronę, np. na podstawie zapisanych w bazie informacji o preferencjach zalogowanego i-klienta uzyskanych w czasie rejestracji lub dokonanych przez niego wcześniej transakcji bądź wykorzystując pliki cookies lub analizę logów serwera [SoSz06]. Parokrotnie juŝ wspomniano tutaj o rejestracji uŝytkowników i płynących z niej korzyściach. Z rejestracją wiąŝe się jednak kilka niebezpieczeństw, o których warto pamiętać. Przede wszystkim naleŝy się zastanowić, czy wszystkie dane, które chcemy zbierać przy okazji rejestracji, są nam faktycznie potrzebne. UŜytkownik, widząc zbyt duŝą liczbę pytań nie związanych z samą rejestracją lub zbyt szczegółowych, moŝe w ogóle zrezygnować z zapisu traktując je jako próbę naruszenia swojej prywatności. Druga Ŝelazna zasada, której naleŝy przestrzegać, to jeden login i hasło dla danego uŝytkownika powinny umoŝliwiać dostęp do wszystkich usług oferowanych w serwisie. Nie moŝna dopuścić do sytuacji, aby uŝytkownik chcąc np. kupić produkt dostępny w firmowym sklepie internetowym, otrzymywać newsletter oraz zadać pytanie na forum musiał się za kaŝdym razem rejestrować w serwisie. Taka sytuacja mogłaby spowo-

10 dować nie tylko niepotrzebne zamieszanie i poczucie zagubienia, ale równieŝ złość i niechęć do dalszego korzystania z witryny. Podsumowanie Internet daje klientom niemal nieograniczony i niezwykle łatwy dostęp do szerokiej gamy produktów i usług. Wpływ na wybór najkorzystniejszej z punktu widzenia i-klienta oferty mają juŝ nie tylko cena, warunki dostawy czy szybkość obsługi, ale równieŝ czynniki takie jak wygląd strony internetowej i szybkość jej działania oraz dodatkowe gratyfikacje (niekoniecznie materialne) wiąŝące się z wyborem tego a nie innego dostawcy. DuŜy wpływ ma równieŝ stosunek emocjonalny i-klienta, a głównie jego przywiązanie do marki. Aby klient dokonał zakupu witryna internetowa musi przede wszystkim wzbudzić jego zaufanie oraz spełnić oczekiwania co do funkcjonalności i zawartości. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, klient najprawdopodobniej zamknie przeglądarkę i juŝ nigdy na dany adres nie powróci. Wygląd i poprawne działanie strony to elementy niezbędne, aby uŝytkownik pozostał na witrynie, jednak nie decydują jeszcze o przewadze konkurencyjnej. Aby budować grono lojalnych i-klientów firma musi obecnie iść duŝo dalej, starając się przywiązać do siebie uŝytkownika. MoŜe to uczynić m.in. poprzez tworzenie wirtualnych społeczności skupionych wokół swojej strony internetowej oraz program lojalnościowy. WaŜne jednak, aby działania opierały się nie tylko na rabatach i gratisach, ale budowały przy okazji pozytywne i trwałe relacje i-klienta z firmą, bo tylko one są gwarantem długofalowego sukcesu.

11 Literatura [Adam02] Adamczyk J.: Lojalność e-klienta, Magazyn Internet, VII [Cieś01] Cieślak-Grzegorczyk M.: Lojalność nie zawsze gwarantowana, Modern Marketing, nr 7/ [Dług00] Długiewicz P.: Potrzeba lojalności, Modern Marketing, nr 11/2000. [Kotl05] Kotler Ph.: Marketing, DW REBIS, Poznań [Sieg01] Siegel D.: Futuryzuj swoją firmę. Strategia biznesu w dobie e-klienta, IFC Press, [SoSz06] Sobieska-Karpińska J., Szkodzin B.: Analiza oglądalności i rozwój serwisu internetowego w oparciu o statystyki logów serwera, [w] Porębska-Miąc T. Sroka H. (red.), SWO 2006, AE, Katowice [StLe01] Storbacka K., Lehtinen J. L.: Sztuka budowania trwałych związków z klientem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Informacje o autorach Prof. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska Mgr Beata Szkodzin Katedra Komunikacji Gospodarczej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ul. Komandorska 118/ Wrocław Polska Numer telefonu (fax) +48/71/

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki salonu beauty

Budowanie marki salonu beauty Budowanie marki salonu beauty Czym jest marka? Klient dokonując zakupu danej usługi czy produktu, kupuje przede wszystkim zadowolenie wynikające ze swojego zakupu. Zatem marka jest wartością, która przekłada

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie, dzięki starannemu doborowi publikowanych materiałów, eksperckim poradom, bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Kluczowym czynnikiem tworzącym sukces każdej firmy jest zadowolenie odbiorców. Lojalni klienci pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L Wytyczne dla Sprzedawców Szanowni Państwo! Na wstępnie pragniemy podziękować za okazane nam zaufanie i wybór naszego produktu. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Net Promoter Score. Piotr Jardanowski. A-Symetria

Net Promoter Score. Piotr Jardanowski. A-Symetria Net Promoter Score Piotr Jardanowski A-Symetria Plan prezentacji 1. Co to jest lojalność klienta i jak ją zmierzyć? 2. Co to jest Net Promoter Score i jak go wykorzystać? 3. Jak został opracowany NPS?

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

SPRAWDŹ SWÓJ SKLEP! 1. SEO. Checklista opisów produktów WERSJA 1.0 ABOUTPRODUCTS.PL OPISY PRODUKTÓW W E-COMMERCE

SPRAWDŹ SWÓJ SKLEP! 1. SEO. Checklista opisów produktów WERSJA 1.0 ABOUTPRODUCTS.PL OPISY PRODUKTÓW W E-COMMERCE Checklista opisów produktów 1. SEO SPRAWDŹ SWÓJ SKLEP! WERSJA 1.0 Treść opisów produktów jest unikatowa Produkty są prezentowane w serwisach typu Pinterest, Instagram Opisy produktów są specjalnie oznakowane

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

Oferta Lokalna Gastronomia

Oferta Lokalna Gastronomia Oferta Lokalna Gastronomia Jak to działa? Partner poprzez Serwis zakupów grupowych pozyskuje nowych Klientów udzielając atrakcyjnego rabatu na swoje produkty i usługi. Partner (usługodawca) Serwis (HappyDay.pl)

Bardziej szczegółowo

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali Innowacyjna Reklama w grupie portali Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. Priorytety Reklamy 1. Dostrzegamy potrzeby Klienta, jego indywidualność i cele. Każdą reklamę przygotowujemy wspólnie z Klientem,

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI -

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - DESIGN COMPANY DESIGN COMPANY - MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - - Prezentacja ogólna firmy - www.mediaprojectgroup.com Media project group Agencja Interaktywna Media Project Group Oferta skierowana

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Marketing internetowy dr Kamila Szymańska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 11 kwietnia 2017 r. Osoba prowadząca Dr Kamila Szymańska Absolwenta studiów magisterskich i

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

kompleksowa prezentacja oferty

kompleksowa prezentacja oferty kompleksowa prezentacja oferty Wydawcy gwarantujemy dostęp do wydawców pracujących w wielu modelach biznesowych wyszukiwarki i porównywarki produktów serwisy społecznościowe i zakupowe fora i blogi tematyczne

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie Oficjalna premiera HRNews miała miejsce na początku 2007 roku. Od tego czasu serwis zgromadził

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Jak odnaleźć się. social media? www.akademiasocialmedia.pl www.personalpr.pl www.fastpr.pl

Jak odnaleźć się. social media? www.akademiasocialmedia.pl www.personalpr.pl www.fastpr.pl Jak odnaleźć się w dŝungli social media? Co jest najwaŝniejsze w działaniach w social media? Język i styl komunikacji: Dopasowany do grupy celowej Przejrzysty i zrozumiały Nie uŝywamy Ŝargonu Zwroty

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów

Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów wrzesień 2012 Metodologia Metodologia badania CELE BADANIA 1. Ocena zadowolenia klientów z Firmy Zewnętrzny Dział Personalny 2. Ocena współpracy z Firmą Zewnętrzny Dział Personalny

Bardziej szczegółowo

Program Wiarygodne Opinie 1 / 27

Program Wiarygodne Opinie 1 / 27 Program Wiarygodne Opinie 1 / 27 Wprowadzenie. Program Wiarygodne Opinie został przygotowany z myślą o Tobie i Twoich klientach. Jeśli przywiązujesz wagę do opinii na temat swojego sklepu i chcesz wzbudzać

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Marek Bytnar, Paweł Kraiński Cele pracy utworzenie nowoczesnego systemu CRM dla biura podróży, które oferuje swoje usługi przez Internet zaproponowanie

Bardziej szczegółowo

Strona główna- góra. Profesjonalny sklep internetowy

Strona główna- góra. Profesjonalny sklep internetowy Opis wyglądu Strona główna- góra 4 5 6 7 8 8 9 3 10 2 11 1 12 10 1. Menu sklep 2. Tłumacz stronę za pomocą Google Translate (Jeśli włączone Panel administracyjny-> Języki-> Włącz usługę Google Translate

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Informatyk, przedsiębiorca, współtwórca wielu serwisów internetowych jak: Kim jestem? Rys

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

/NOWE TECHNOLOGIE ZMIENIAJĄ CENTRA HANDLOWE?/

/NOWE TECHNOLOGIE ZMIENIAJĄ CENTRA HANDLOWE?/ /NOWE TECHNOLOGIE ZMIENIAJĄ CENTRA HANDLOWE?/ AGENDA 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ Nowe technologie definicja pojęcia Korzyści dla zarządców i właścicieli centrów handlowych płynące ze skutecznego wykorzystania nowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl SPIS TREŚCI 1. O FRMIE... 2 2. USŁUGI... 2 2.1 Strony internetowe... 2 2.2 CMS ( Content Management

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST ZENCARD.

CZYM JEST ZENCARD. CZYM JEST ZENCARD ZenCard to narzędzie do tworzenia programów lojalnościowych pod indywidualne potrzeby Twojego biznesu, zintegrowane z terminalem płatniczym. Technologia ZenCard pozwala: Zrozumieć zachowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo

Nowy i wiecznie młody Skąpiec.pl

Nowy i wiecznie młody Skąpiec.pl Nowy i wiecznie młody Skąpiec.pl Na swoje 10. Urodziny Skąpiec.pl przygotował niespodziankę dla użytkowników: wprowadził nową szatę graficzną serwisu i wiele zmian ułatwiających znalezienie najlepszej

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Agencje, takie jak Twoja, prowadzą zwykle wiele działań związanych z promowaniem marki klientów,

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa?

Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa? Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol Sp. z o.o. Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa? www.rekshop.pl Poradnik, który przeprowadzi cię krok po kroku przez kolejne etapy dokonywania zakupów za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Czym jest sportoryko?

Czym jest sportoryko? Czym jest sportoryko? Jest unikalnym portalem społeczno-informacyjnym skupiającym osoby pasjonujące się podróżami, sportami ekstremalnymi jednym słowem aktywnym życiem. System rezerwacyjny Oddajemy do

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Plan wykładu Plan wykładu 1. Zalety Adwords 2. BudŜet i koszty. 3. Zanim zaczniesz. 4. Budowa konta. 5. Poprawna struktura kampanii. 6. Dobieranie

Bardziej szczegółowo

EBinfo. Osobisty Przewodnik Szkoleniowy. Bezpłatne źródło informacji o szkoleniach otwartych

EBinfo. Osobisty Przewodnik Szkoleniowy. Bezpłatne źródło informacji o szkoleniach otwartych Osobisty Przewodnik Szkoleniowy EBinfo Bezpłatne źródło informacji o szkoleniach otwartych EduBroker Sp. z o.o. 01-402 Warszawa ul. E. Ciołka 12 lok. 230 tel./fax 0 22 877 35 38 2 Szanowny Kliencie, Współczesny

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 7 8 9 10 3 2 1 11 12 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom przechowania

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Sens istnienia każdego serwisu internetowego realizuje się poprzez odwiedzających go Użytkowników. Nawet najbardziej funkcjonalny i efektowny serwis stanie

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl W pierwszym etapie Konkursu przygotowaliście bardzo ciekawe propozycje nowych biznesów, oferujących zarówno towary, jak i usługi.

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej 19 listopada 2009 Targi PROTECH 09 Michał Rok Professional Services Manager, update CRM Sp. z o.o. widok

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Moduł ankiet. Kompleksowe rozwiązanie e-mail marketingowe

Moduł ankiet. Kompleksowe rozwiązanie e-mail marketingowe Moduł ankiet Kompleksowe rozwiązanie e-mail marketingowe WPROWADZENIE System SARE udostępnia moduł umożliwiający przeprowadzanie zaawansowanych badań internetowych. Dostępne w ramach systemu narzędzie,

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Pakiet Teleinfo Pakiet Internet Info Pakiet Info on-line Pakiet

Bardziej szczegółowo

--------------------------------- Zacznij Zarabiać

--------------------------------- Zacznij Zarabiać NetWork Dostarcza GoDealla.pl GoDealla NetWork --------------------------------- Zacznij Zarabiać na zakupach grupowych na Facebook u Czym jest GoDealla Network? GoDealla.pl to największy polski agregator

Bardziej szczegółowo

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb...

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... Oferujemy stworzenie sklepu internetowego na podstawie oprogramowania, które pozwala dopasować sklep do Państwa indywidualnych potrzeb. Rodzaje sklepów

Bardziej szczegółowo

Sklepy Internetowe oferta

Sklepy Internetowe oferta Sklepy Internetowe oferta Kilka słów o nas Agencja Interaktywna CleverAgency powstała jako odpowiedź na współczesne potrzeby przedsiębiorców. W obecnych czasach obecność firmy w Internecie jest obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane?

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane? P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.yourboard.pl

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC.

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC. REGULAMIN PROGRAMU TESCOMA CLUB Tescoma Club Tescoma Club (zwany dalej TC) to program, który firma Tescoma Polska Sp. z o.o. (zwana dalej Tescoma) oferuje wszystkim swoim klientom na terenie całej Polski.

Bardziej szczegółowo

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o.

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl Brytyjsko-Polska Izba Handlowa nieustannie stara się udoskonalać swój system medialnokomunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mybodie.pl (zwanego dalej: Sklepem ). 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika serwisu internetowego

Podręcznik użytkownika serwisu internetowego Podręcznik użytkownika serwisu internetowego www.ofercom.pl Spis treści Co to jest ofercom.pl?... 2 Rejestracja i pierwsze logowanie... 3 Dodawanie wizytówek... 3 Dodawanie kuponów... 4 Wyszukiwanie firm...

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA SARE & Magento. jedyna tak zaawansowana integracja systemu e-marketingowego platformą e-commerce na rynku

INTEGRACJA SARE & Magento. jedyna tak zaawansowana integracja systemu e-marketingowego platformą e-commerce na rynku INTEGRACJA SARE & Magento jedyna tak zaawansowana integracja systemu e-marketingowego platformą e-commerce na rynku Co daje Magento w integracji z SARE? Magento to najbardziej elastyczna platforma e-commerce

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Zbadaj wskaźnik lojalności Twoich Klientów

Zbadaj wskaźnik lojalności Twoich Klientów Zbadaj wskaźnik lojalności Twoich Klientów Sprawdź, czy Klienci będą lojalni wobec Twojej marki? Oferta badania poziomu lojalności Klientów NPS Jaki problem rozwiązuje badanie NPS? Kupowanie produktów

Bardziej szczegółowo

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny 1 OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny Szanowni Państwo. OPINIA SERWIS-SMS - ANKIETY HANDLOWE to nowy Tele-Serwis Handlowo Usługowy, w którym poprzez telefon komórkowy KLIENT moŝe zaopiniować produkt

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Od początku. Dlaczego mówimy o danych? - Nowa gospodarka. Tradycja vs. nowość. Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM

Od początku. Dlaczego mówimy o danych? - Nowa gospodarka. Tradycja vs. nowość. Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM Od początku Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM Informacja marketingowa jest obecnie krytycznym zasobem każdej organizacji Może być ona łatwo gromadzona, dzięki wszelkiego rodzaju rozwiązaniom

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo