POZACENOWE METODY BUDOWANIA LOJALNOŚCI I-KLIENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZACENOWE METODY BUDOWANIA LOJALNOŚCI I-KLIENTÓW"

Transkrypt

1 POZACENOWE METODY BUDOWANIA LOJALNOŚCI I-KLIENTÓW Beata Szkodzin, Jadwiga Sobieska-Karpińska Wprowadzenie Pozyskanie i-klienta przez sklep internetowy to dopiero początek długiej drogi, jaką jest utrzymanie go i zachęcanie aby powracał do serwisu jako klient lojalny. Nie jest to zadanie proste. Z pozoru mało istotne elementy mogą bowiem wpływać negatywnie na stosunek klienta do firmy, jej produktu czy witryny internetowej i powodować jego utratę na rzecz konkurencji. Lub teŝ odwrotnie zapewnić lojalność klienta przejawiającą się w rekomendowaniu produktów firmy swoim znajomym oraz zakupie kolejnych produktów i usług, mimo dostępności szerokiej gamy produktów konkurencyjnych. Internauci przyzwyczaili się juŝ do coraz większej liczby darmowych ofert i gratisów. Na lojalność i-klientów oprócz ceny wpływa obecnie wiele innych czynników, które są niemniej od niej istotne, a odpowiednie wykorzystanie czynników pozacenowych mo- Ŝe dać firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pozacenowych metod budowania lojalności i-klientów. W opracowaniu zostaną równieŝ przybliŝone podstawowe korzyści wynikające z posiadania lojalnych klientów oraz czynniki determinujące lojalność.

2 Istota lojalności Szacuje się, Ŝe rocznie kaŝda firma w USA traci około 10% swoich klientów, a zatrzymanie chociaŝby 5% moŝe przynieść firmie dodatkowe 20-80% dochodów [Kotl05]. Zatem, aby maksymalizować zysk, firmy powinny starać się tworzyć trwałe więzi ze swoimi klientami oraz zdobywać ich lojalność wobec siebie i swojej oferty. Czym zatem jest lojalność? W literaturze przedmiotu lojalność uznawana jest za jeden z wyznaczników zaufania klienta wobec firmy. WyraŜa się ona przywiązaniem do firmy oraz powszechną akceptacją marki. Klient lojalny jest silnie związany z firmą. W perspektywie długofalowej moŝemy tu wręcz mówić o wierności i oddaniu wobec firmy, co przejawia się w powtarzalności dokonywania zakupów wybranego produktu lub marki czy teŝ częstotliwości odwiedzin strony internetowej. Warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe powodem do powtarzania zakupów przez klientów lojalnych nie są tylko i wyłącznie promocje cenowe klient lojalny uczestniczy w Ŝyciu firmy i jest wobec niej wierny [Adam02]. Prawdziwa lojalność jest więc postrzegana jako zaangaŝowanie klienta w związek - wyraźna intencja do działania i gotowość do wchodzenia w interakcje [Cieś01]. Aby budować lojalność klientów, firma powinna więc zwrócić szczególną uwagę nie na same tylko cechy produktu, lecz na korzyści, jakie przyniosą one klientowi. I to niekoniecznie korzyści materialne w postaci rabatów czy gratisów, bo w tym przypadku wierność klienta jest bardzo niestała i kończy się najczęściej w momencie, gdy konkurencja zaproponuje jeszcze tańsze produkty lub prezenty o wyŝszej wartości. Potrzeby klientów są znacznie szersze, dlatego teŝ u podstaw kształtowania satysfakcji, a tym samym

3 równieŝ lojalności klientów leŝy trafne dostrzeŝenie i zrozumienie tych potrzeb, a następnie ich zaspokojenie [Dług00]. Klientów lojalnych powinno się otoczyć szczególną dbałością, gdyŝ pomijając nieliczne wyjątki bazowanie na tej grupie odbiorców przynosi firmie realne korzyści, m.in. z następujących powodów: lojalni klienci są tańsi w obsłudze, zazwyczaj znają juŝ dobrze produkty firmy i ich moŝliwości, wiedzą, gdzie i w jaki sposób naleŝy się w danej sprawie czy z danym problemem zwrócić, lojalni klienci są mniej wraŝliwi na zmiany cen produktu (w tym równieŝ na promocje cenowe organizowane przez konkurencyjne firmy), jeśli są zadowoleni z produktów firmy i przekonani o ich wartości są w stanie zapłacić za nie więcej niŝ za analogiczne produkty oferowane przez konkurencję, lojalni klienci chętniej dzielą się swoimi uwagami na temat produktu, co moŝe stanowić cenne wskazówki w procesie jego ulepszania i dostosowywania do oczekiwań i potrzeb odbiorców, lojalni klienci więcej wydają na zakupy, generują pewne, wysoko rentowne stałe obroty, lojalni klienci często kupują produkty z innych linii danej marki, np. jeśli klient kupił pralkę marki X i jest z niej zadowolony istnieje duŝe prawdopodobieństwo, Ŝe przy zakupie zmywarki czy lodówki równieŝ wybierze tą markę, lojalni klienci są źródłem bezpłatnej i wiarygodnej reklamy [StLe01]. Skoro lojalni klienci są dla sprzedawcy tak atrakcyjną grupą, warto przedstawić czynniki wpływające na ich postawę i zachowanie, a w szczególności przyczyny nielojalności i-klientów. Jak się okazuje jednym

4 z głównych czynników powodujących odejście i-klienta jest zawód związany z działaniem witryny internetowej. W szczególności wymienić tutaj moŝna: zdezaktualizowaną i starą ofertę (26% rozczarowanych), powolne działanie strony (24%), problemy techniczne (22%), skomplikowaną i trudną nawigację (17%), złą obsługę klienta (16%), zmiany w formacie/układzie strony (13%) [Sieg01]. JeŜeli witryna rozczarowała i-klienta, to bardzo często juŝ do niej nie wraca robi tak około 1/3 niezadowolonych i-klientów. Jeśli jednak firma zaproponuje atrakcyjną ofertę (np. bezpłatną dostawę, kupon rabatowy o sporej wartości lub ciekawy upominek) pozostali są gotowi dać jej jeszcze jedną szansę. Jako główne czynniki mogące zachęcić do powrotu, i-klienci wymieniają: specjalną ofertę lub inne bodźce (19%), informacje o poprawie uzyskane od znajomych (16%), zmianę układu witryny (14%), zapewnienia firmy o udoskonaleniu witryny (10%) [Sieg01]. Z kolei za główne czynniki decydujące o przewadze konkurencyjnej danej witryny i zachęcające do zmiany internauci uznali: ciekawszą ofertę (35%), łatwość obsługi (33%), niskie ceny (31%), szybszą nową witrynę (19%), dodatkowe bodźce (12%), polecenie (11%) [Sieg01]. Znamy juŝ czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na satysfakcję i lojalność i klientów. Jak zatem wykorzystać tą wiedzę w praktyce aby klienci nie tylko nie odchodzili od firmy, ale równieŝ kupowali więcej, byli z nią emocjonalnie związani i polecali jej produkty i usługi swoim znajomym? Kwestie te zostaną omówione w kolejnym podpunkcie.

5 Pozacenowe metody budowania lojalności i-klientów Za jedną ze składowych lojalności i-klientów uznać moŝemy częstotliwość odwiedzania danej witryny internetowej. Korzyści z takiego stanu rzeczy są niezaprzeczalne im częściej uŝytkownik odwiedza firmową stronę WWW, tym większe prawdopodobieństwo, Ŝe szczegółowo zapozna się z jej ofertą oraz dowie się o akcjach promocyjnych prowadzonych za pomocą witryny. Przy minimalnych nakładach kosztów firma zyskuje zatem moŝliwość nieustannego docierania do klienta ze swoją ofertą i informacją. Częste wizyty na stronie to równieŝ sygnał zadowolenia i sympatii i-klienta oraz moŝliwość wzmacniania świadomości marki. Co zatem zrobić aby uŝytkownicy chętnie odwiedzali naszą witrynę? Strona internetowa powinna cechować się przyjazną i intuicyjną nawigacją. Stworzenie sieci logicznych powiązań pomiędzy poszczególnymi podstronami i stroną główną umoŝliwi odwiedzającym witrynę uŝytkownikom łatwe poruszanie się po niej i pozwoli szybko odnaleźć interesujące ich informacje. Bardzo waŝne jest równieŝ pierwsze wraŝenie czy układ strony jest czytelny i przejrzysty, a layout (szata graficzna) profesjonalnie wykonany i dopracowany w szczegółach. Jeśli strona nie spodoba się lub poruszanie się po niej będzie nastręczało uŝytkownikowi trudności, najprawdopodobniej zamknie ją i juŝ nigdy nie powróci. Strona WWW jest wizytówką firmy, dlatego teŝ powinny się niej znaleźć informacje o samej firmie, jej historii, profilu działalności, pozycji w branŝy, wynikach finansowych, kierownictwie, pracownikach, dotychczasowe referencje itp. Dobrze jest takŝe podać pełne dane kontaktowe do firmy adresy, telefony, e do centrali i biur obsługi klienta, kontakty do wybranych pracowników (np. pomocy technicznej). Wszystko to

6 urealni w oczach klienta firmę i pozytywnie wpłynie na jej wiarygodność. Coraz częściej moŝna się takŝe spotkać z systemami internetowych Call- Center zbudowanymi na bazie aplikacji typu IM (z ang. Instant Messenger). Rozmowa on-line za pomocą komunikatora umoŝliwia konsultantowi proste i szybkie nawiązanie kontaktu z klientem, poznanie jego potrzeb, a takŝe udzielenie informacji o produktach i usługach, które mogą pozytywnie wpłynąć na decyzje o zakupie. Ze względu na fakt, iŝ przy zakupach przez Internet klient nie ma fizycznej moŝliwości zapoznania się z produktem, naleŝy równieŝ postarać się o rzetelne i wyczerpujące opisy oferowanych produktów i usług. Powinny one być zrozumiałe dla przeciętnego internauty, który zazwyczaj nie jest ekspertem w danej dziedzinie i moŝe pewnych rzeczy nie rozumieć lub nie znać. NaleŜy unikać Ŝargonu uŝywanego przez osoby z branŝy, chyba Ŝe jest to serwis wyłącznie dla nich. W opisach mogą się natomiast pojawić specjalistyczne zwroty określające daną cechę lub funkcję, gdyŝ bardzo często i-klient szuka właśnie tej konkretnej nazwy. Powinno być jednak w danym miejscu wyjaśnione, co konkretnie ten termin oznacza. Warto równieŝ postarać się o dobrej jakości zdjęcia prezentujące produkt z róŝnych perspektyw, tak aby uŝytkownik przed dokonaniem zakupu mógł go dokładnie obejrzeć. Ciekawym rozwiązaniem mogą być równieŝ krótkie filmiki wideo z prezentacją produktów i ich cech. Z punktu widzenia klienta istotne są takŝe informacje o dostępności towaru (czy jest aktualnie na magazynie), jak równieŝ o warunkach dostawy (koszt wysyłki, sposób jej realizacji, warunki reklamacji itp.). Powinny one zostać umieszczone w widocznym, łatwo dostępnym miejscu.

7 NaleŜy równieŝ pamiętać, Ŝe nic tak nie denerwuje internautów, jak nieaktualne informacje na stronie. Strona powinna być na bieŝąco aktualizowana, tak aby nie wyglądała na martwą i zapomnianą. Jeśli internauta nam zaufał i dokonał pierwszego zakupu, naleŝy z kolei postarać się, aby w przyszłości powracał często na naszą stronę, jak równieŝ kupował od nas kolejne produkty lub usługi. Aby tak się stało strona musi odpowiadać potrzebom uŝytkowników oraz budować pozytywne i trwałe relacje pomiędzy firmą i klientem. W budowaniu takich relacji pomocne są np. róŝnego rodzaju biuletyny elektroniczne (tzw. newslettery). Za pomocą newslettera firma moŝe poinformować obecnych i potencjalnych klientów o nowościach w swojej ofercie, zmianach na stronie internetowej, wydarzeniach związanych z firmą czy teŝ o uzyskanych nagrodach i wyróŝnieniach. Zawarte w biuletynie informacje przedstawione w ciekawy, nietypowy sposób, mogą być skuteczną zachętą do zakupu produktu czy teŝ zapoznania się z nową ofertą firmy. Newsletter to takŝe prosty i stosunkowo tani sposób na przypomnienie uŝytkownikowi o istnieniu firmy oraz budowanie świadomości marki. Posiadanie listy subskrybentów niekoniecznie musi się jednak wiązać z komunikacją wyłącznie jednostronną. Mając dostęp do tak cennej grupy osób, jaką są klienci i osoby zainteresowane produktami firmy, moŝna iść duŝo dalej i pokusić się o zbieranie opinii i informacji o oczekiwaniach i- klientów. MoŜe to być np. wysłanie w biuletynie prośby o wypełnienie ankiety zamieszczonej na firmowej stronie WWW, w której uŝytkownicy pytani będą o opinie i oczekiwania dotyczące produktu firmy czy teŝ uwagi i sugestie dotyczące obsługi klienta.

8 Zacieśnianiu więzi pomiędzy firmą a i-klientami sprzyja równieŝ budowanie społeczności skupionych wokół serwisu firmowego. Jednym z narzędzi pomocnych w budowaniu społeczności jest forum. Obecnie fora internetowe posiada większość liczących się portali, wortali tematycznych a nawet stron firmowych. Forum jest miejscem wymiany poglądów i opinii internautów. SłuŜy równieŝ budowaniu i zacieśnianiu więzi pomiędzy członkami społeczności skupionej wokół danego serwisu. Zarejestrowani na forum uŝytkownicy mogą dzielić się swoimi uwagami dotyczącymi firmy i jej produktów, jak równieŝ rozwiać swoje wątpliwości i uzyskać od pracowników firmy odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z produktami i usługami. Popularne staje się takŝe prowadzenie blogów biznesowych i firmowych. Jeśli blog jest ciekawy, moŝe być bardzo dobrym narzędziem pomocnym w budowaniu wirtualnej społeczności. Dodatkowo pomaga takŝe wzbudzić zaufanie i lojalność do marki, a przez to wspierać sprzedaŝ produktów firmy. Klient powinien równieŝ czuć, Ŝe jest dla firmy szczególnie waŝny, a odwiedzanie firmowej strony WWW wiąŝe się dla niego z dodatkowymi korzyściami. Przydatne mogą się okazać specjalnie przygotowane gadŝety w postaci atrakcyjnych tapet na pulpit czy wygaszaczy ekranu udostępnionych do ściągnięcia czy teŝ cyklicznie organizowane na stronie gry i konkursy dla zarejestrowanych uŝytkowników. Swego rodzaju gratyfikacją mogą być równieŝ specjalne, rozszerzone informacje o wybranych produktach i zdjęcia dostępne wyłącznie na stronie internetowej. Znacznie bardziej zaawansowanym narzędziem pomagającym w zaspokajaniu potrzeb uŝytkowników i ułatwianiu im korzystania z witryny internetowej jest wszelkiego rodzaju personalizacja, np. pozwalająca na

9 samodzielne dopasowanie do swoich preferencji wyglądu i zawartości serwisu. Dzięki tej opcji uŝytkownik moŝe określić, jakie elementy chce widzieć od razu po wejściu na stronę główną, bądź teŝ stworzyć swoje własne podręczne menu. Opcje takie dostępne są zazwyczaj po zalogowaniu, dla uŝytkowników zarejestrowanych w systemie. Innym sposobem wykorzystania personalizacji jest promowanie w widocznych miejscach sklepu internetowego tylko tych produktów i usług lub wyświetlanie tylko tych reklam, które mogą być interesujące dla danego i-klienta. TakŜe w tym przypadku konieczna jest identyfikacja osób, które weszły na stronę, np. na podstawie zapisanych w bazie informacji o preferencjach zalogowanego i-klienta uzyskanych w czasie rejestracji lub dokonanych przez niego wcześniej transakcji bądź wykorzystując pliki cookies lub analizę logów serwera [SoSz06]. Parokrotnie juŝ wspomniano tutaj o rejestracji uŝytkowników i płynących z niej korzyściach. Z rejestracją wiąŝe się jednak kilka niebezpieczeństw, o których warto pamiętać. Przede wszystkim naleŝy się zastanowić, czy wszystkie dane, które chcemy zbierać przy okazji rejestracji, są nam faktycznie potrzebne. UŜytkownik, widząc zbyt duŝą liczbę pytań nie związanych z samą rejestracją lub zbyt szczegółowych, moŝe w ogóle zrezygnować z zapisu traktując je jako próbę naruszenia swojej prywatności. Druga Ŝelazna zasada, której naleŝy przestrzegać, to jeden login i hasło dla danego uŝytkownika powinny umoŝliwiać dostęp do wszystkich usług oferowanych w serwisie. Nie moŝna dopuścić do sytuacji, aby uŝytkownik chcąc np. kupić produkt dostępny w firmowym sklepie internetowym, otrzymywać newsletter oraz zadać pytanie na forum musiał się za kaŝdym razem rejestrować w serwisie. Taka sytuacja mogłaby spowo-

10 dować nie tylko niepotrzebne zamieszanie i poczucie zagubienia, ale równieŝ złość i niechęć do dalszego korzystania z witryny. Podsumowanie Internet daje klientom niemal nieograniczony i niezwykle łatwy dostęp do szerokiej gamy produktów i usług. Wpływ na wybór najkorzystniejszej z punktu widzenia i-klienta oferty mają juŝ nie tylko cena, warunki dostawy czy szybkość obsługi, ale równieŝ czynniki takie jak wygląd strony internetowej i szybkość jej działania oraz dodatkowe gratyfikacje (niekoniecznie materialne) wiąŝące się z wyborem tego a nie innego dostawcy. DuŜy wpływ ma równieŝ stosunek emocjonalny i-klienta, a głównie jego przywiązanie do marki. Aby klient dokonał zakupu witryna internetowa musi przede wszystkim wzbudzić jego zaufanie oraz spełnić oczekiwania co do funkcjonalności i zawartości. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, klient najprawdopodobniej zamknie przeglądarkę i juŝ nigdy na dany adres nie powróci. Wygląd i poprawne działanie strony to elementy niezbędne, aby uŝytkownik pozostał na witrynie, jednak nie decydują jeszcze o przewadze konkurencyjnej. Aby budować grono lojalnych i-klientów firma musi obecnie iść duŝo dalej, starając się przywiązać do siebie uŝytkownika. MoŜe to uczynić m.in. poprzez tworzenie wirtualnych społeczności skupionych wokół swojej strony internetowej oraz program lojalnościowy. WaŜne jednak, aby działania opierały się nie tylko na rabatach i gratisach, ale budowały przy okazji pozytywne i trwałe relacje i-klienta z firmą, bo tylko one są gwarantem długofalowego sukcesu.

11 Literatura [Adam02] Adamczyk J.: Lojalność e-klienta, Magazyn Internet, VII [Cieś01] Cieślak-Grzegorczyk M.: Lojalność nie zawsze gwarantowana, Modern Marketing, nr 7/ [Dług00] Długiewicz P.: Potrzeba lojalności, Modern Marketing, nr 11/2000. [Kotl05] Kotler Ph.: Marketing, DW REBIS, Poznań [Sieg01] Siegel D.: Futuryzuj swoją firmę. Strategia biznesu w dobie e-klienta, IFC Press, [SoSz06] Sobieska-Karpińska J., Szkodzin B.: Analiza oglądalności i rozwój serwisu internetowego w oparciu o statystyki logów serwera, [w] Porębska-Miąc T. Sroka H. (red.), SWO 2006, AE, Katowice [StLe01] Storbacka K., Lehtinen J. L.: Sztuka budowania trwałych związków z klientem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Informacje o autorach Prof. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska Mgr Beata Szkodzin Katedra Komunikacji Gospodarczej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ul. Komandorska 118/ Wrocław Polska Numer telefonu (fax) +48/71/

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Artykuł pochodzi z publikacji: Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Monika Kwil

Bardziej szczegółowo

E-BIZNES NAJWAśNIEJSZE ELEMENTY

E-BIZNES NAJWAśNIEJSZE ELEMENTY Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 16, Nr 1/2012 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Ł a d g o s p o d a r c z y i s p o ł e c z n y Rafał Prońko

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BADANIA MARKETINGOWE W I-PRZEDSIĘBIORSTWIE

INTERNETOWE BADANIA MARKETINGOWE W I-PRZEDSIĘBIORSTWIE INTERNETOWE BADANIA MARKETINGOWE W I-PRZEDSIĘBIORSTWIE Beata Szkodzin Jadwiga Sobieska-Karpińska Wprowadzenie Współcześni menadżerowie niejednokrotnie stają przed koniecznością podjęcia decyzji marketingowej

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów

Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów Artykuł pochodzi z publikacji: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, (Red.) A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów

Bardziej szczegółowo

raport e-mail marketing

raport e-mail marketing raport e-mail marketing listopad 2010 Sponsorzy Partnerzy spis treści 6 Personalizuj, testuj, licz. E-mail marketing w liczbach 27 Efektywna kampania e-mail marketingowa - w końcu bez tajemnic ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego?

Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego? 22 E- COMMERCE W POLSCE Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego? E-commerce to handel internetowy wykorzystujący do swego funkcjonowania środki i urządzenia elektroniczne. Według

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł E-mail marketing obiektów hotelarskich Autor dr Rafał Marek Copyright by Rafał Marek 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji jest

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Zarządzanie kontaktami z klientami z wykorzystaniem Internetowego Systemu Obsługi Firmy - ISOF

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Zarządzanie kontaktami z klientami z wykorzystaniem Internetowego Systemu Obsługi Firmy - ISOF INSTYTUT AUTOMATYZACJI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA Zakład Zintegrowanego Wytwarzania i Zarządzania Wydział Mechaniczny Technologiczny POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

Autor: Krzysztof Morawski Tytuł: 7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę www

Autor: Krzysztof Morawski Tytuł: 7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę www Copyright by Złote Myśli & Krzysztof Morawski, rok 2009 Autor: Krzysztof Morawski Tytuł: 7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę www Nr zamówienia: 998756-20110615 Nr Klienta: 1212055

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Nazwisko

Bardziej szczegółowo

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 2(15) 2013

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 2(15) 2013 NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 2(15) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Świrska-Korłub Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE I DOCHODOWE ZARZĄDZANIE MARINĄ. Praktyczne porady w zakresie optymalizacji

SKUTECZNE I DOCHODOWE ZARZĄDZANIE MARINĄ. Praktyczne porady w zakresie optymalizacji Błąd! Nie zdefiniowano stylu. 0 SKUTECZNE I DOCHODOWE ZARZĄDZANIE MARINĄ Praktyczne porady w zakresie optymalizacji świadczenia usług opracowane przez PLANCO Consulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W MARKETINGU I SPRZEDAŻY

WYKORZYSTANIE INTERNETU W MARKETINGU I SPRZEDAŻY WYKORZYSTANIE INTERNETU W MARKETINGU I SPRZEDAŻY wykładowca: Dr I.Michalska-Dudek e-mail: izabela.michalska@ue.wroc.pl Studia podyplomowe 20 kwiecień 2013r. Marketing jest taką dyscypliną, którą albo się

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA CRM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA CRM W PRZEDSIĘBIORSTWIE RUCH PRAW NICZY, EKONOM ICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXIX - zeszyt 2-2007 BARTOSZ DESZCZYŃSKI UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA CRM W PRZEDSIĘBIORSTWIE I. UWAGI WSTĘPNE W tradycyjnym marketingu zorientowanym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA WYBRANYCH SPECJALISTYCZNYCH WORTALI INTERNETOWYCH BRANśY SPOśYWCZEJ

ANALIZA I OCENA WYBRANYCH SPECJALISTYCZNYCH WORTALI INTERNETOWYCH BRANśY SPOśYWCZEJ ANALIZA I OCENA WYBRANYCH SPECJALISTYCZNYCH WORTALI INTERNETOWYCH BRANśY SPOśYWCZEJ Witold CHMIELARZ Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka i ocena specjalistycznych wortali internetowych

Bardziej szczegółowo

Marketing biblioteki cyfrowej

Marketing biblioteki cyfrowej Dagmara Sawicka Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Lublinie Marketing biblioteki cyfrowej Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu (American Marketing Association) pojęcie marketing oznacza

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE Wykład 2 I rok stacjonarne studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0 1 Spis treści Wstęp... 3 Dla kogo jest ten e- book?... 4 Komu polecam tego e- booka?... 4 Czego dowiesz się, czytając tego e- booka?... 4 Rozdział 1 - Co zyskujesz dzięki posiadaniu własnej strony WWW?...

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

Część druga. Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Część druga. Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa Część druga Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa WPROWADZENIE DO DRUGIEJ CZĘŚCI PODRECZNIKA Część druga podręcznika Małe i Średnie Przedsiębiorstwo w Internecie,

Bardziej szczegółowo

Użyteczności serwisów internetowych polskich ubezpieczycieli OC OC w Internecie

Użyteczności serwisów internetowych polskich ubezpieczycieli OC OC w Internecie Użyteczności serwisów internetowych polskich ubezpieczycieli OC OC w Internecie Hubert Turaj Kjersti Corneliussen Raport pod patronatem Rzecznika Ubezpieczonych Pani Haliny Olendzkiej Kraków, Grudzień

Bardziej szczegółowo