Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie w latach 2009-2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie w latach Zarząd Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie wybrany na Zjeździe Oddziału w dniu 7 marca 009 roku przedkłada delegatom na I Zjazd sprawozdawczo - wyborczy Oddziału niniejsze sprawozdanie. Działalność Oddziału w okresie kadencji prezentujemy w trzech blokach tematycznych działalność: organizacyjna, programowa, finansowa oraz wnioski na następną kadencję. Działalność ta jest wynikiem działań władz Oddziału, kół i klubów, komisji oddziałowych oraz kadry programowej zrzeszonej w naszym Oddziale. Zarząd Oddziału serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w okresie obecnej kadencji przyczynili się do realizacji wspólnych działań dzięki czemu Oddział jest znaczącą jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, nie tylko pod względem ilości członków (drugi oddział w kraju) ale również a może przede wszystkim w realizacji zadań statutowych Towarzystwa. Oddział Stołeczny PTTK w Warszawie jest wiodącą jednostką PTTK w Warszawie i województwie mazowieckim. W roku 00 Oddział został uhonorowany odznaką pułkową 9 Pułku Ułanów Wołyńskich". Oddział dba o utrwalanie historii Towarzystwa i jego działaczy, otacza stałą troską panteon PTTK" w kościele p. w. Matki Bożej Wspomożycieli Wiernych na Warszawskiej Chomiczówce. VIII Zjazd Oddziału obradujący w dniu 7 marcu 009 roku podjął uchwałę w sprawie kierunków działań na I kadencję zalecając: ) kontynuowanie działań na rzecz rozwoju członkostwa w Oddziale PTTK z jednoczesnym rozszerzeniem działań programowych Oddziału, ) podjęcie starań o wzrost liczby członków młodzieżowych w Oddziale, ) usprawnienie obiegu informacji w Oddziale m.in. poprzez uruchomienie strony internetowej, ) uporządkowanie spraw w zakresie prowadzonej przez koła i kluby działalności gospodarczej, ) zintensyfikowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych z samorządów i innych źródeł zewnętrznych, w rym środków unijnych, 6) wydawanie kwartalnika BARBAKAN. 7) włączenie się Oddziału w inicjatywy, głównie programowe, podejmowane przez ZGPTTK, 8) doskonalenie kadry etatowej i społecznej Oddziału poprzez różne formy szkoleń i doszkalania, prowadzone przez Oddział i inne jednostki zawodowe i społeczne, 9) zwrócenie większej uwagi na działalność z zakresu znakowania szlaków turystycznych, 0) podjęcie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ) zwrócenie większej uwagi na promocję i propagandę Oddziału PTTK na ach turystycznych, ) podjęcie starań w celu zmodernizowania biura Oddziału oraz lepszego wykorzystania pomieszczeń na Rynku Srarego Miasta dla potrzeb Kół i Klubów Oddziału. l

2 Zarząd Oddziału w swoich działaniach wielokrotnie podejmował powyższą tematykę, ocenę stopnia zrealizowania wniosków pozostawiamy delegatom na Zjazd Oddziału. Uważamy, że powyższe kierunki działań są nadal aktualne, proponujemy kontynuację tych działań w następnej kadencji VIII Zjazd O/Stołecznego skierował do nowo wybranego Zarządu Głównego PTTK następujące wnioski:. Stworzenie w biurze Zarządu Głównego PTTK komórki prawnej do udzielania porad prawnych Oddziałom PTTK, w tym również w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,. Stworzenie w Biurze Zarządu Głównego komórki kontrolnej sprawującej funkcje kontrolne wobec wszystkich jednostek organizacyjnych Towarzystwa,. Zwiększenie liczby profesjonalnych szkoleń dla kardy etatowej Oddziałów PTTK, zwłaszcza z zakresu spraw ekonomiczno - finansowych. Według posiadanej wiedzy wnioski nie zostały zrealizowane a Oddział nie otrzymał w tym zakresie żadnej informacji. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA Oddział Stołeczny PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS Stan organizacyjny Oddział na koniec 0 roku (według TK-O) liczy 7 członków w tym 769 osób opłacających składkę normalną, 96 osób opłacających składkę ulgowa oraz 0 członków honorowych zwolnionych z opłacania składki. Na terenie Oddziału działają koła/kluby będące jednostkami organizacyjnymi Oddziału. Koła i kluby prowadza działalność programową adresowaną do swoich członków oraz środowisk, w których działają. Stan organizacyjny Oddziału w okresie kadencji przedstawiają poniższe tabele: Wyszczególnienie Liczba kół i klubów Liczba członków Koła terenowe ~> Koła w zakładach pracy Koła środowiskowe (inne) Kluby szkolne* Klubu turystyczno - krajoznawcze* razem j

3 Ogółem stan członków oraz ilości kół i klubów utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Niepokojącym zjawiskiem jest mała ilość kół i członków w środowisku młodzieżowy pomimo podejmowanych działań w tym powoływania nowych,jednostek w szkołach i placówkach oświatowych. Stan zorganizowania w klubach PTTK: Wyszczególnienie 009 Liczba klubów Liczba członków w klubach (ogółem) Kluby kajakowe Kuby kolarskie Kluby piesze Kluby żeglarskie Kluby podwodne o Kluby krajoznawcze Kluby młodzieżowe 9 6 Kluby pozostałe razem W dniu 7 grudnia 00 roku Zarząd Oddziału powołał nowe jednostki: Koło PTTK nr w Wesołej, Koło PTTK nr,.sr" w Zielonce, koła zakończyło działalność w0 roku, Koło PTTK nr 6 przy LII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, koła zakończyło działalność w 0 roku, Klub Morski PTTK Bryza", Rozwiązaniu uległo Staromiejskie" Koło Terenowe PTTK z uwagi na małą ilość dyspozycyjnych członków. Byli członkowie Staromiejskiego Koła przyłączyli się do Koła Terenowego Śródmieście". W dniu października 0 roku Zarząd Oddziału powołał Koło Turystyczne PTTK Dreptaki" przy szkole podstawowej nr 0 w Warszawie, W dniu 6 listopada 0 roku Zarząd Oddziału powołał Koło PTTK w Uzbekistanie.. Zarząd Oddziału Na Zjeździe Oddziału w dniu 7 marca 009 roku wybrano Zarząd Oddziału, który ukonstytuował się następująco:. Prezes. Wiceprezesi Martusewicz Tadeusz Garlicki Andrzej do dnia.09.0

4 ... Skarbnik 6. Sekretarz 7. Członkowie Matz Andrzej Majdewicz Włodzimierz Tarwacki Jerzy Koprowski Wojciech Dworzyński Ryszard Dybek Andrzej Górska Izabella Moszczyńska Elżbieta Muszyński Zbigniew Pamrów Jerzy Pruski Jerzy Skotarek Grażyna Świątek Alicja Wieczorkowski Henryk do dnia W okresie kadencji Zarząd nie dokonywał zmian w składzie.. Działalność Zarządu oraz Prezydium. Statystykę posiedzeń przedstawia poniższa tabela. Rok po 7 marca posiedzeń Zarządu Oddziału posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Zarząd na posiedzeniach zajmował się następującymi sprawami: UsMeniern rocznych planów finansowych oraz przyjmowaniem sprawozdań z ich realizacji. Analizą sprawozdawczości z działalności organizacyjnej i programowej Oddziału, Planem działalności programowej ze szczególnym uwzględnieniem ogólnopolskich i wojewódzkich, Uchwaleniem składki członkowskiej, Powołaniem, zawieszeniem komisji turystyki kwalifikowanej, Analiza kosztów działalności Składnicy PTTK" (powołanej 0 r) Sprzedażąjednostki pływającej s/y Polonia, Ankietą oddziału wypełnianą dla Zarządu Głównego PTTK, Kontroląrewidenta Biura ZG PTTK w Oddziale. Spłatą zobowiązań Oddziału wobec Zarządu Głównego PTTK, Zawarciem umowy z Zarządem Mienia m. ST. Warszawy na prowadzenie bosmanatu w Porcie Czerniakowskim. Renegocjacje czynszowe dot lokalu Rynek Starego Miasta - Klub Turysty Wypowiedzenie umów najmu na lokale użytkowe przy ul. Rynek Starego Miasta ul. Świętojańskiej ab Zarząd uchwalił: Rozszerzenie działalności gospodarczej,

5 Zasady prawomocności walnych zebrań kół i klubów zwoływanych w drugim terminie, Przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach Oddziału oraz zwołanie Zjazdu Oddziału. oraz wystosował (..009) apel do członków i sympatyków o wsparcie reaowa&ji sztandaru Oddziału. Na posiedzeniach prezydium omawiano między innymi: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości przy ul. Solec, oraz wykorzystanie lokalu przy ul. Jagiellońskiej 6, uporządkowanie stanu wykorzystania lokali na terenie Starego Miasta nowelizacja umów najmu oraz umów z Firmami prowadzącymi działalność w lokalach w imieniu Oddziału (zakup kas fiskalnych) porządkowanie umów zawartych przez Klub Żeglarski Rejsy w tym umowy z Urzędem miasta ST. Warszawy, wydawanie kwartalnika Barbakan, terminowości przepływał dokumentacji finansowej miedzy kołami i klubami a Biurem Oddziału, uregulowanie należności przez firmę Sun Linę - Linia Słońca Wiesława Kłosowska, uruchomieniem sklepu internetowego Składnica PTTK". W roku 00 i 0 zorganizowano spotkania informacyjno szkoleniowe dla członków władz Oddziału oraz prezesów kół i klubów. Na posiedzenia plenum Oddziału byli zapraszani: Prezes Komisji Rewizyjnej Oddziału koi. Dariusz Nazarczyk oraz Prezes Sądu Koleżeńskiego Oddziału koi. Jan Rukat Członkowie Zarządu Oddziału uczestniczyli w jubileuszach zaprzyjaźnionych Oddziałów PTTK, przekazując listy gratulacyjne, upominki.. Komisje Zarządu Oddziału Zarząd Oddziału w dniu kwietnia 009 roku uchwałą przedłużył działanie 8 komisji turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa będące organami doradczymi Zarządu Oddziału, zalecając zwołanie narad aktywu poszczególnych dyscyplin: Komisja Turystyki Pieszej powołana uchwałą nr /VłI/0Q w składzie: Przewodnicząca koi. Monika Pszczólkowska Sekretarz koi. Agnieszka Markowiak Skarbnik koi. Alicja Świątek koi. Ryszard Dworzyński koi. Tomasz Szmidel koi. Szymon Wołkowicz w dniu l grudnia 009 roku Zarząd Oddziału uchwałą /VHI/009 powołał nową komisje w składzie: Przewodnicząca koi. Monika Pszczólkowska do dnia Wiceprzewodniczący Koi. Jan Rukat Sekretarz Koi. Magdalena Szostak Skarbnik koi. Alicja Świątek koi. Ryszard Dworzyński do dnia

6 Koi. Andrzej Łyziak Koi. Jadwiga Garapich Koi. Andrzej Sikorski koi. Szymon Wołkowicz Komisja Turystyki Górskiej powołana uchwała nr /VII/QQ w składzie: koi. Wojciech Hofman Wiceprzewodniczący koi. Zbigniew Zieliński Sekretarz koi. Jacek Kluczyński koi. Tadeusz Blejarski koi. Henryk Ogonowski koi. Jerzy Pruski koi. Aniela Szczepańska w dniu l grudnia 009 roku Zarząd Oddziału uchwałą 6/VIII/009 powołał nową komisje w składzie: koi. Wojciech Hofman Wiceprzewodniczący koi. Jerzy Pruski Sekretarz koi. Jacek Kluczyński Koi. Tadeusz Blejarski Koi. Józef Gajewski Koi. Henryk Ogonowski Koi. Aniela Szczepańska Koi. Marek Ucieszyński Koi. Zbigniew Zieliński Komisja Turystyki Narciarskiej powołana uchwałą nr /VII/00 w składzie: koi. Jerzy Gustowski Wiceprzewodniczący koi. Kazimierz Krawczyk koi. Zenon Izdebski koi. Ryszard Szpak koi. Mieczysław Ziomko w dniu l gradnia 009 roku Zarząd Oddziału uchwałą /VIII/009 powołał nową komisje w składzie: koi. Jerzy Gustowski Wiceprzewodniczący koi. Kazimierz Krawczyk koi. Krzysztof Assbury koi. Grażyna Orłowska - Rybicka Komisja Opieki nad Zabytkami powołana uchwałą nr 6/VTI/Q0 w składzie: koi. Iwona Korgol Wiceprzewodniczący koi. Zbigniew Rutkowski Wiceprzewodniczący koi. Jerzy Sztajerwald Sekretarz koi. Irena Drążkiewicz koi. Jerzy Kononowicz w dniu l grudnia 009 roku Zarząd Oddziału uchwałą /VIII/009 powołał nową komisje w składzie: koi. Jerzy Sztajerwald Koi. Irena Drążkiewicz ; -,. Koi. Zbigniew Rutkowski 6

7 Komisja Młodzieżowa powołana uchwałą nr /VII/0Q6 w składzie działała do l grudnia 009 roku: koi. Piotr Celiński koi. Piotr Bogdanów koi. Artur Kardasz koi. Magdalena Szostak koi. JuJita Sztabińska Zarząd Oddziału w dniu kwietnia 009 roku swoją uchwałą przedłużył powierzenie klubom specjalistycznym funkcję komisji żeglarskiej, kajakowej i kolarskiej: Klubowi Morskiemu Bryza*' funkcję Komisji Turystyki Żeglarskiej - uchwała nr 7/VIi/00. Klubowi Przodowników Turystyki Kajakowej Retmani" funkcję Komisji Turystyki Kajakowe - uchwała nr 8/VII/00. Warszawskiemu Klubowi Turystyki Kolarskiej Wektor" funkcję Komisji Turystyki Kolarskiej - uchwała nr 9/VII/00 od uchwała 7/VIII/009. W dniu l grudnia 009 roku Zarząd Oddziału zawiesił działalność następujących komisji Oddziałowych: Komisji Turystyki Żeglarskiej Komisji Turystyki Kajakowe Komisji Młodzieżowej. Komisja odznaczeń W dniu kwietnia 009 roku Zarząd Oddziału przedłużył działanie Komisji Wyróżnień powołanej Uchwałą nr 0/Vli/00. W dniu 6 czerwca 009 roku uchwałą /VHJ/09 Zarząd Oddziału utworzył w Oddziale Komisje Odznaczeń w składzie: koi. Jerzy Tarwacki Wiceprzewodnicząca koi. Izabella Górska Sekretarz koi. Zofia Pilazy koi. Henry Wieczorkowski zatwierdzając regulamin Rady. Z inicjatywy Komisji Odznaczeń w okresie kadencji wręczono 7 odznaczeń i wyróżnień. Decyzją VII Walnego Zjazdu PTTK godność Członka Honorowego PTTK otrzymali: koi. Jerzy Beuth, koi. Zbigniew Zieliński, koi. Jadwiga Zwierz. Odznaczenia za Zasługi dla Turystyki" otrzymali; Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej (0), Koło przy Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (0), koi. Irena Drążkiewicz (0), koi. Krzysztof Gartner (0), koi. Andrzej Gariicki (0). Listy gratulacyjne Marszałka Województwa Mazowieckiego o okresie bieżącej kadencji otrzymali: Rok koi. Andrzej Gariicki, koi. Tadeusz Martusewicz, 7

8 koi. Elżbieta Moszczyńska, koi. Natalia Wojtyra. Rok 00 - koi. Tadeusz Blejarski, koi. Izabella Górska, koi. Andrzej Dybek. Koi. Elżbieta Mrowieć, Rok 0 - koi. Zofia Brama, koi. Gabriela Dybek, koi. Dariusz Łabuz, koi. Leon Suska, Rok 0 - koi. Teresa Gołębiowska, koi. Andrzej Matz. DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA Działalności programowa Oddziału jest nasycona akcentami historycznymi ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji naszych poprzedników Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, których spadkobiercą i następca prawnym jest PTTK. Zestawienie działań programowych Oddziału wyszczególnienie Turystyka kwalifikowana Turystyka powszechna Działalność popularyzatorska Razem; j 886 * Działania programowe Zarządu Wspołorgamzacia wojewódzkich i ogólnopolskich. Zlotów Turystów Województwa Mazowieckiego. Ogólnopolskiego Spotkania Turystów z okazji 60-lecia PTTK w Czersku - czerwiec 00, Kalendarz Oddziałowych Imprezy organizowane przez Oddział oraz koła i kluby są zamieszczane w kalendarzu wojewódzkim wydawanym przez MFO PTTK, w ostatnich latach coraz więcej jest umieszczanych w kalendarzu. Ponadto koła i kluby organizujące sobotnio niedzielne spacery wydają comiesięczne kalendarzyki dostępne w biurze Oddziału oraz na stronie intemetowej. Dla sprawnej realizacji zadań programowych Oddział wstępował w 009 i 00 o wsparcie finansowe do Samorządu Województwa, Ważniejsze y organizowane corocznie przez koła. kluby to: Rajdy Po Kamienistej drodze**, Rajdy piesze im. Aleksandra Janowskiego. Wiosenne i jesienne złazy turystów pieszych. Otwarcie i zaniknięcie sezonu Warszawskiego Klubu \Yodniakow, 8

9 Ogólnopolski Wiosenny Rajd Kolarski PTTK Trójprzymierze" Klub Kolarski Wektor" Coroczny Rajd Pieczenie Ziemniaka" - Klub Rowerowy Wektor" Rajd Górski Poligrafów -Koło nr 7 przy P.W.P.W. SA 8 Ogólnopolski Rajd Górski Kolejarzy im. Jurka Minasiewicza- Koło 9 przy PKP Rajd Majowy im. W. Halickiego Klub Rowerowy Kinowa" Rajd Gintera i Goszczyńskiego - Klub Rowerowy Kinowa" Jesienne Spotkanie Piechurów W Rocznicę Niepodległości. Złaz Przodowników Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego. ponadto w okresie kadencji odbyły się następujące y programowe: -lecie Klubu Anieli Michalstóej, rajd Pamiętam tamten wrzesień", ognisko z okazji 60-lecia PTTK, 0 -lecie Koła nr przy POLFIE, - lecie Klubu Słonecznego", 0-lecie Koła Terenowego Śródmieście", 0-lecie Koła Przyjaciół Ziemi Gostynińskiej, Przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w wielu ach, uroczystościach organizowanych na terenie województwa, miedzy innymi: sesji z okazji, 0-!ecła Kampinoskiego Parku Narodowego, 8-lecie Jacht Klubu Polskiego, 00-lecie oddziału Łódzkiego, sesji z okazji 60-lecia PTTK w Muzeum Sportu i Turystyki, 90-lecie Oddziału PTTK Opatów,. Turystyka kwalifikowana Koła i kluby Oddziału aktywnie uczestniczą w organizowanych, co roku kampaniach integrujących Towarzystwo takich jak: rok turystyki rodzinnej, rok turystyki rowerowej, rok przewodników turystycznych, 0-lecie PTT itp. Koła i kluby Oddziału w okresie kadencji zorganizowały wiele pieszych, górskich, kolarskich, wodnych (spływy, rejsy pełnomorskie), na orientację, wycieczek krajoznawczych w każdą sobotę i niedziele. Kadra przewodników i przodowników Oddziału prowadziła nieodpłatnie dla mieszkańców Warszawy wycieczki piesze po Warszawie oraz najbliższej okolicy, zestawienie zawiera poniższa tabela. wyszczególn ienie piesze górskie jeździeckie kajakowe kolarskie motorowe narciarskie piesze nizinne żeglarskie podwodne na orientację inne Razem; L L L L

10 , Kadra programowa Działalność organizacyjna i programowa w zakresie turystyki i krajoznawstwa to wynik społecznego wkłady kadry programowej Oddziału w jej realizację. Porządkowanie ewidencji kadr programowych nie zostało jeszcze ukończone, działania te muszą być kontynuowane aby posiadana ewidencja mogła zabezpieczać ochron e ubezpieczeniowa OC organizatorów turystycznych. Komisje Oddziału w okresie kadencji zorganizowały i przeprowadzili na zlecenie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK 8 sesji egzaminów dla Przodowników Turystyki Pieszej ogłaszanych na stronie intemetowej KTP ZG PTTK dostępnych dla chętnych z całej Polski oraz w uzgodnieniu z Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 8 sesji egzaminacyjnych dla Przodowników Turystyki GórSskiej. Kadrę programowa Oddziału według stanu na dzień..0 stanowi 76 osób posiadających 07 uprawnień: Przodownicy turystyki górskiej 76 osób Przodownicy turystyki kajakowej osoby Przodownicy turystyki kolarskiej osób Przodownicy turystyki narciarskiej osoby Przodownicy turystyki pieszej 6 osób Przodownicy turystyki żeglarskiej osób Przodownicy na orientacje osoby Instruktorzy żeglarstwa osób Instruktorzy narciarstwa osoby Instruktorzy nurkowania 8 osób Instruktorzy krajoznawstwa 8 osób Instruktorzy ochrony przyrody 6 osób Instruktorzy przewodnictwa osoby Społeczni opiekunowie zabytków 7 osób Organizatorzy turystyk 0 osoby Znakarze osoby Opiekunowie SKKT osoby Działacze naszego Oddziału pełnią szereg funkcji w strukturze Towarzystwa: Koi. Wojciech Koprowski - członek Zarządu Głównego PTTK, prezes Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, Kol.Elżbieta Moszczyńska - sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, skarbnik Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, Kol.Dariusz Nazarczyk - członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, członek Komisji Rewizyjnej Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, Koi.Tadeusz Martusewicz - przewodniczący Kapituły Odznaczeń PTTK, Kol.Młodzimierz Majdewicz - honorowy przewodniczący Komisji Pieszej ZG PTTK Kół. Natalia Woj tyra - sekretarz Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, Koi. Jacek Kowalewski - Prezes Oddziału Przewodnickiego PTTK 0

11 . Odznaki turystki kwalifikowanej rodzaj odznak górskie narciarskie jriesze nizinne kajakowe kolarskie żeglarskie podwodne InO krajoznawcze Krajoznawcze młodzieżowe Krajoznawcze regionalne inne razem L razem Działalność wydawnicza W 006 roku Zarząd Oddziału reaktywował wydawanie kwartalnika turystyczno krajoznawczego..barbakan". pracami redakcji kierował zespół pod przewodnictwem redaktora naczelnego koi. Elżbiety Moszczyńskiej. W roku 009 wydano numery Barbakanu 0/008 i /009 i wkładki okolicznościowe; materiały na Zgromadzenie Przedstawicieli MFO PTTK, witraże i tablice w kościele na Chomiczówce (do numeru ). Na wydanie numeru /009 Oddział uzyskał dotacje w kwocie 000,- zł od Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach umowy nr, -0/K.P.TP.II/D/09 oraz dotację wysokości zł 7.000,- na wkładkę z witrażami od Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. W latach 00 i 0 Oddział występował o środki na wydanie kolejnych numerów Barbakanu do Zarządu Województwa Mazowieckiego. Z uwagi na brak środków zewnętrznych oraz własnych Oddziału w 00 roku zawieszono wydawanie Barbakanu. Redakcja Barbakanu pracowała społecznie, honorariów. a autorzy tekstów nie otrzymywali DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Działalność finansowa oddziału jest prowadzona zgodnie ze Statutem a dochód z działalności służy realizacji celów statutowych. W oparciu o posiadaną bazę lokalową, oddział prowadzi działalność gospodarczą. Oddział cały czas poszukuje nowych form działalności gospodarczej w obecnej kadencji powołano Składnicę PTTK". Skarbnik Oddziału koi. Jerzy Tarwacki we współpracy z koi. Izabellą Górską Główna Księgową czuwają nad prawidłowym obrotem finansowym oraz bieżącym regulowaniem zobowiązań publiczne prawnych oddziału. li

12 Oddział nie posiada zaległych zobowiązań publiczno-prawnyck Odział posiada zadłużenie wobec Zarządu Głównego PTTK wynikające z nieuregulowania należność sprzed 009 roku. W obecnej kadencji Oddział wpłacił ZG PTTK kwotę 0.09, złotych, pozostała do spłaty kwota 87.98,9 złotych. WNIOSKI NA NASTĘPNĄ KADENCJĘ. Kontynuowanie działań wynikających z uchwały Zjazdu Oddziału w 009 roku,. Kontynuowanie działań w zakresie ilościowego rozwoju Oddziału z jednoczesnym wzmacnianiem działań programowych.. Wzrost udziału młodzieży w stanie członków Oddziału oraz wzmocnienie kadrowo Komisji Młodzieżowej Oddziału.. Stałe doskonalenie ewidencji członków i kadry programowej w tym celów ubezpieczeniowych (NNW l OC).. Rozbudowa sklepu internatowego Składnica PTTK". 6. Rozszerzenie bazy komputerowej Oddziału. Zarayf Oddziału Stołecznego PTTK Opracował; Wojciech Koprowski - sekretarz Zarządu Oddział, przy udziale pracowników Biura Oddziału.

13 PRZYCHODY: Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Sklep Pamiątkarski Galeria Sztuki Galeria Plakatu Foto - Flesz Biuro Turystyczne Sun - Linę P.U.H. Rywal" Składnica PTTK Znaczki Członkowskie Barbakan Warszawski Inne: operacje bankowe, sprzedaż druków, wydawnictw, znaczków okolicznościowych, odpłatność za bilbordy 09 00, , , ,00 ZESTAWIENIE WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ODDZIAŁU 009 WYKONANIE 09 00, , , ,00 800,00 PRZYCHODY l KOSZTY 00 0 WYKONANIE j WYKONANIE 09 00, ', ,00~[ 78000, , ,00! 9 00, ,00 0, , j 8000,00 88,00 000,00 i 90, ,00. IŻ.K.T. PTTK Rejsy" *.! WKW PTTK. Dotacje celowe 8 9, , , , , , ,00 600,00 00, ,00 600,00! 00,00 886,00 0 )00,00 9 9,00 000,00 j ' 600,00 000,00 8 7,00 00,00 9,00 7 0, ,00 00, ,00 0 Załącznik do sprawozdania WYKONANIE 76,00 6, , ,00 00, ,00 000,00 7,00 8,00 00,00 l 0,00 000, ,00 6,00 j 6,00 86, ,00 J^ 70,00 0 ( - VI) 0 000, , ,00 ~~ 000,00 000,00 00,00 000,00 RAZEM 600,00 8 7,00 00,00 77,00 00, , , , ,00 KOSZTY: Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Administracja Program Sklep Pamiątkarski Staromiejski Klub Turysty PTTK (tj. Galeria Sztuki, Galeria Plakatu, Foto-Fieszj Biuro Turystyczne ul. Jagiellońska P.U.H "Rywal" ul. Jagiellońska Składnica PTTK Znaczki członkowskie Barbakan Warszawski Inne: operacje bankowe Ż.K.T. PTTK "Rejsy". j WKW PTTK RAZEM , ,00 000,00 000,00 000,00 000, ,00 000,00 600, WYKONANIE 9 06,00 0,00 90,00 969,00 00,00 9 8,00 8,00, , ,00 000, ,00 00, WYKONANIE 9, ,00 606, , , , , ,00 0,00 000,00 WYKONANIE 99, ,00, ,00 j 7, ,00 00,00 00, ,00 00,00 99,00 j 000, ,00 000,00 09,00 6,00 000,00 00, ,00 0 WYKONANIE 70,00 000,00 7 8, ,00 j 7, , ,00 l 7, ,00 96,00 0 0, ,00 8 9,00 000,00 00,00 000,00 8 0,00 000, ,00 07, ,00 7 6,00 0 ( - VI) ,00 000, ,00 000, , ,00 00, ,00 00,00 «Zyski nadzwyczajne Starty nadzwyczajne WYNIK FINANSOWY (brutto) 0,00 WYNIK FINANSOWY (netto) , ,00 j 76,00 0,00 T + 80, ,00 j + 89, ,00 l ,00 0,00 t +80,00 j + 000,00 f ,00 '+78,00 -J , ,00 i

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI XVIII WALNY ZJAZD PTTK ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI XVII kadencja 2009 2013 Warszawa, 14 15 września 2013 r. Opracowanie: zespół Projekt i

Bardziej szczegółowo

XVII Walny Zjazd PTTK

XVII Walny Zjazd PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze XVII Walny Zjazd PTTK SPRAWOZD OZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEG0 z XVI kadencji 2005-2009 Warszawa 4-6 września 2009 r. Wydawnictwo PTTK Kraj 1 Opracowanie: Pion Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO GODNOŚCI CZŁONKA HONROWEGO

INFORMACJE DO GODNOŚCI CZŁONKA HONROWEGO INFORMACJE O KANDYDATACH DO GODNOŚCI CZŁONKA HONROWEGO na XVIII Walny Zjazd PTTK Warszawa 14-15 IX 2013 r. 2 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze KANDYDACI DO GODNOŚCI CZŁONKA HONROWEGO na XVIII

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU AKADEMICKIEGO W KRAKOWIE

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU AKADEMICKIEGO W KRAKOWIE ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU AKADEMICKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCNO KRAJOZNAWCZEGO W KRAKOWIE OPRACOWANIE: JERZY WIĄCKOWSKI Spis treści Od autora... 3 Wstęp... 3 Powstanie Oddziału Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ZARZĄD GŁÓWNY KOMISJA KRAJOZNAWCZA Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK Nr 15 2014 STYCZEŃ 1 Spis treści: Str. 2 Wprowadzenie Str. 6 Krajowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2008 2012 POZNAŃ, MARZEC 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2008 2012 POZNAŃ, MARZEC 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2008 2012 POZNAŃ, MARZEC 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i Z a r z ą d u G ł ó w n e g o T K K F z a l a t a

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskiego 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskiego 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencja 2009 2013 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2005 2008 POZNAŃ, MARZEC 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2005 2008 POZNAŃ, MARZEC 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2005 2008 POZNAŃ, MARZEC 2008 ROK Spis treści 1. Wstęp 2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

CZATA 1/ 2012 BIU LE TYN LI GI OBRO NY KRA JU

CZATA 1/ 2012 BIU LE TYN LI GI OBRO NY KRA JU CZATA 1/ 2012 BIU LE TYN LI GI OBRO NY KRA JU WARSZAWA Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA S K R Ó T OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT W 2011 ROKU oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK 2011 W przygotowaniu opracowania uczestniczyli: A.Barski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Koło PSOUU w 15 roku jego istnienia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do uchwały ZG PTTK nr 402/XVII/2013 REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne

Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne MIESIĘCZNIK NR 6(27) CZERWIEC 2006 PL ISSN 1732-3428 Jak działał samorząd zawodowy inżynierów budownictwa Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne 02-08/2005 pl Doka dźwigar H20 top z nieporównywalnie

Bardziej szczegółowo

Temple Expiatori de la Sagrada Familia str. 44

Temple Expiatori de la Sagrada Familia str. 44 Temple Expiatori de la Sagrada Familia str. 44 Nr 1 (37) marzec 2013 Jan Kasprowicz W Sobotę Rezurekcyjną Wyszedł ci sobie Pan Jezus We Wielkanocną Sobotę, Kłaniało mu się po drodze Schodzące słońce złote.(

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, 35-060 Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP ISSN 1231-6075 Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wiadomości SIMP ISSN 1231-6075 W NUMERZE :

Wiadomości SIMP ISSN 1231-6075 W NUMERZE : ISSN 1231-6075 Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji

SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji SPRAWOZDANIE z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za okres XII kadencji w latach 2007 2012 1 Wykaz uchwał XII Zjazdu Krajowego ZOSP RP z 30 września 2007 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo