Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie w latach 2009-2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie w latach Zarząd Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie wybrany na Zjeździe Oddziału w dniu 7 marca 009 roku przedkłada delegatom na I Zjazd sprawozdawczo - wyborczy Oddziału niniejsze sprawozdanie. Działalność Oddziału w okresie kadencji prezentujemy w trzech blokach tematycznych działalność: organizacyjna, programowa, finansowa oraz wnioski na następną kadencję. Działalność ta jest wynikiem działań władz Oddziału, kół i klubów, komisji oddziałowych oraz kadry programowej zrzeszonej w naszym Oddziale. Zarząd Oddziału serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w okresie obecnej kadencji przyczynili się do realizacji wspólnych działań dzięki czemu Oddział jest znaczącą jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, nie tylko pod względem ilości członków (drugi oddział w kraju) ale również a może przede wszystkim w realizacji zadań statutowych Towarzystwa. Oddział Stołeczny PTTK w Warszawie jest wiodącą jednostką PTTK w Warszawie i województwie mazowieckim. W roku 00 Oddział został uhonorowany odznaką pułkową 9 Pułku Ułanów Wołyńskich". Oddział dba o utrwalanie historii Towarzystwa i jego działaczy, otacza stałą troską panteon PTTK" w kościele p. w. Matki Bożej Wspomożycieli Wiernych na Warszawskiej Chomiczówce. VIII Zjazd Oddziału obradujący w dniu 7 marcu 009 roku podjął uchwałę w sprawie kierunków działań na I kadencję zalecając: ) kontynuowanie działań na rzecz rozwoju członkostwa w Oddziale PTTK z jednoczesnym rozszerzeniem działań programowych Oddziału, ) podjęcie starań o wzrost liczby członków młodzieżowych w Oddziale, ) usprawnienie obiegu informacji w Oddziale m.in. poprzez uruchomienie strony internetowej, ) uporządkowanie spraw w zakresie prowadzonej przez koła i kluby działalności gospodarczej, ) zintensyfikowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych z samorządów i innych źródeł zewnętrznych, w rym środków unijnych, 6) wydawanie kwartalnika BARBAKAN. 7) włączenie się Oddziału w inicjatywy, głównie programowe, podejmowane przez ZGPTTK, 8) doskonalenie kadry etatowej i społecznej Oddziału poprzez różne formy szkoleń i doszkalania, prowadzone przez Oddział i inne jednostki zawodowe i społeczne, 9) zwrócenie większej uwagi na działalność z zakresu znakowania szlaków turystycznych, 0) podjęcie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ) zwrócenie większej uwagi na promocję i propagandę Oddziału PTTK na ach turystycznych, ) podjęcie starań w celu zmodernizowania biura Oddziału oraz lepszego wykorzystania pomieszczeń na Rynku Srarego Miasta dla potrzeb Kół i Klubów Oddziału. l

2 Zarząd Oddziału w swoich działaniach wielokrotnie podejmował powyższą tematykę, ocenę stopnia zrealizowania wniosków pozostawiamy delegatom na Zjazd Oddziału. Uważamy, że powyższe kierunki działań są nadal aktualne, proponujemy kontynuację tych działań w następnej kadencji VIII Zjazd O/Stołecznego skierował do nowo wybranego Zarządu Głównego PTTK następujące wnioski:. Stworzenie w biurze Zarządu Głównego PTTK komórki prawnej do udzielania porad prawnych Oddziałom PTTK, w tym również w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,. Stworzenie w Biurze Zarządu Głównego komórki kontrolnej sprawującej funkcje kontrolne wobec wszystkich jednostek organizacyjnych Towarzystwa,. Zwiększenie liczby profesjonalnych szkoleń dla kardy etatowej Oddziałów PTTK, zwłaszcza z zakresu spraw ekonomiczno - finansowych. Według posiadanej wiedzy wnioski nie zostały zrealizowane a Oddział nie otrzymał w tym zakresie żadnej informacji. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA Oddział Stołeczny PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS Stan organizacyjny Oddział na koniec 0 roku (według TK-O) liczy 7 członków w tym 769 osób opłacających składkę normalną, 96 osób opłacających składkę ulgowa oraz 0 członków honorowych zwolnionych z opłacania składki. Na terenie Oddziału działają koła/kluby będące jednostkami organizacyjnymi Oddziału. Koła i kluby prowadza działalność programową adresowaną do swoich członków oraz środowisk, w których działają. Stan organizacyjny Oddziału w okresie kadencji przedstawiają poniższe tabele: Wyszczególnienie Liczba kół i klubów Liczba członków Koła terenowe ~> Koła w zakładach pracy Koła środowiskowe (inne) Kluby szkolne* Klubu turystyczno - krajoznawcze* razem j

3 Ogółem stan członków oraz ilości kół i klubów utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Niepokojącym zjawiskiem jest mała ilość kół i członków w środowisku młodzieżowy pomimo podejmowanych działań w tym powoływania nowych,jednostek w szkołach i placówkach oświatowych. Stan zorganizowania w klubach PTTK: Wyszczególnienie 009 Liczba klubów Liczba członków w klubach (ogółem) Kluby kajakowe Kuby kolarskie Kluby piesze Kluby żeglarskie Kluby podwodne o Kluby krajoznawcze Kluby młodzieżowe 9 6 Kluby pozostałe razem W dniu 7 grudnia 00 roku Zarząd Oddziału powołał nowe jednostki: Koło PTTK nr w Wesołej, Koło PTTK nr,.sr" w Zielonce, koła zakończyło działalność w0 roku, Koło PTTK nr 6 przy LII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, koła zakończyło działalność w 0 roku, Klub Morski PTTK Bryza", Rozwiązaniu uległo Staromiejskie" Koło Terenowe PTTK z uwagi na małą ilość dyspozycyjnych członków. Byli członkowie Staromiejskiego Koła przyłączyli się do Koła Terenowego Śródmieście". W dniu października 0 roku Zarząd Oddziału powołał Koło Turystyczne PTTK Dreptaki" przy szkole podstawowej nr 0 w Warszawie, W dniu 6 listopada 0 roku Zarząd Oddziału powołał Koło PTTK w Uzbekistanie.. Zarząd Oddziału Na Zjeździe Oddziału w dniu 7 marca 009 roku wybrano Zarząd Oddziału, który ukonstytuował się następująco:. Prezes. Wiceprezesi Martusewicz Tadeusz Garlicki Andrzej do dnia.09.0

4 ... Skarbnik 6. Sekretarz 7. Członkowie Matz Andrzej Majdewicz Włodzimierz Tarwacki Jerzy Koprowski Wojciech Dworzyński Ryszard Dybek Andrzej Górska Izabella Moszczyńska Elżbieta Muszyński Zbigniew Pamrów Jerzy Pruski Jerzy Skotarek Grażyna Świątek Alicja Wieczorkowski Henryk do dnia W okresie kadencji Zarząd nie dokonywał zmian w składzie.. Działalność Zarządu oraz Prezydium. Statystykę posiedzeń przedstawia poniższa tabela. Rok po 7 marca posiedzeń Zarządu Oddziału posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Zarząd na posiedzeniach zajmował się następującymi sprawami: UsMeniern rocznych planów finansowych oraz przyjmowaniem sprawozdań z ich realizacji. Analizą sprawozdawczości z działalności organizacyjnej i programowej Oddziału, Planem działalności programowej ze szczególnym uwzględnieniem ogólnopolskich i wojewódzkich, Uchwaleniem składki członkowskiej, Powołaniem, zawieszeniem komisji turystyki kwalifikowanej, Analiza kosztów działalności Składnicy PTTK" (powołanej 0 r) Sprzedażąjednostki pływającej s/y Polonia, Ankietą oddziału wypełnianą dla Zarządu Głównego PTTK, Kontroląrewidenta Biura ZG PTTK w Oddziale. Spłatą zobowiązań Oddziału wobec Zarządu Głównego PTTK, Zawarciem umowy z Zarządem Mienia m. ST. Warszawy na prowadzenie bosmanatu w Porcie Czerniakowskim. Renegocjacje czynszowe dot lokalu Rynek Starego Miasta - Klub Turysty Wypowiedzenie umów najmu na lokale użytkowe przy ul. Rynek Starego Miasta ul. Świętojańskiej ab Zarząd uchwalił: Rozszerzenie działalności gospodarczej,

5 Zasady prawomocności walnych zebrań kół i klubów zwoływanych w drugim terminie, Przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach Oddziału oraz zwołanie Zjazdu Oddziału. oraz wystosował (..009) apel do członków i sympatyków o wsparcie reaowa&ji sztandaru Oddziału. Na posiedzeniach prezydium omawiano między innymi: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości przy ul. Solec, oraz wykorzystanie lokalu przy ul. Jagiellońskiej 6, uporządkowanie stanu wykorzystania lokali na terenie Starego Miasta nowelizacja umów najmu oraz umów z Firmami prowadzącymi działalność w lokalach w imieniu Oddziału (zakup kas fiskalnych) porządkowanie umów zawartych przez Klub Żeglarski Rejsy w tym umowy z Urzędem miasta ST. Warszawy, wydawanie kwartalnika Barbakan, terminowości przepływał dokumentacji finansowej miedzy kołami i klubami a Biurem Oddziału, uregulowanie należności przez firmę Sun Linę - Linia Słońca Wiesława Kłosowska, uruchomieniem sklepu internetowego Składnica PTTK". W roku 00 i 0 zorganizowano spotkania informacyjno szkoleniowe dla członków władz Oddziału oraz prezesów kół i klubów. Na posiedzenia plenum Oddziału byli zapraszani: Prezes Komisji Rewizyjnej Oddziału koi. Dariusz Nazarczyk oraz Prezes Sądu Koleżeńskiego Oddziału koi. Jan Rukat Członkowie Zarządu Oddziału uczestniczyli w jubileuszach zaprzyjaźnionych Oddziałów PTTK, przekazując listy gratulacyjne, upominki.. Komisje Zarządu Oddziału Zarząd Oddziału w dniu kwietnia 009 roku uchwałą przedłużył działanie 8 komisji turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa będące organami doradczymi Zarządu Oddziału, zalecając zwołanie narad aktywu poszczególnych dyscyplin: Komisja Turystyki Pieszej powołana uchwałą nr /VłI/0Q w składzie: Przewodnicząca koi. Monika Pszczólkowska Sekretarz koi. Agnieszka Markowiak Skarbnik koi. Alicja Świątek koi. Ryszard Dworzyński koi. Tomasz Szmidel koi. Szymon Wołkowicz w dniu l grudnia 009 roku Zarząd Oddziału uchwałą /VHI/009 powołał nową komisje w składzie: Przewodnicząca koi. Monika Pszczólkowska do dnia Wiceprzewodniczący Koi. Jan Rukat Sekretarz Koi. Magdalena Szostak Skarbnik koi. Alicja Świątek koi. Ryszard Dworzyński do dnia

6 Koi. Andrzej Łyziak Koi. Jadwiga Garapich Koi. Andrzej Sikorski koi. Szymon Wołkowicz Komisja Turystyki Górskiej powołana uchwała nr /VII/QQ w składzie: koi. Wojciech Hofman Wiceprzewodniczący koi. Zbigniew Zieliński Sekretarz koi. Jacek Kluczyński koi. Tadeusz Blejarski koi. Henryk Ogonowski koi. Jerzy Pruski koi. Aniela Szczepańska w dniu l grudnia 009 roku Zarząd Oddziału uchwałą 6/VIII/009 powołał nową komisje w składzie: koi. Wojciech Hofman Wiceprzewodniczący koi. Jerzy Pruski Sekretarz koi. Jacek Kluczyński Koi. Tadeusz Blejarski Koi. Józef Gajewski Koi. Henryk Ogonowski Koi. Aniela Szczepańska Koi. Marek Ucieszyński Koi. Zbigniew Zieliński Komisja Turystyki Narciarskiej powołana uchwałą nr /VII/00 w składzie: koi. Jerzy Gustowski Wiceprzewodniczący koi. Kazimierz Krawczyk koi. Zenon Izdebski koi. Ryszard Szpak koi. Mieczysław Ziomko w dniu l gradnia 009 roku Zarząd Oddziału uchwałą /VIII/009 powołał nową komisje w składzie: koi. Jerzy Gustowski Wiceprzewodniczący koi. Kazimierz Krawczyk koi. Krzysztof Assbury koi. Grażyna Orłowska - Rybicka Komisja Opieki nad Zabytkami powołana uchwałą nr 6/VTI/Q0 w składzie: koi. Iwona Korgol Wiceprzewodniczący koi. Zbigniew Rutkowski Wiceprzewodniczący koi. Jerzy Sztajerwald Sekretarz koi. Irena Drążkiewicz koi. Jerzy Kononowicz w dniu l grudnia 009 roku Zarząd Oddziału uchwałą /VIII/009 powołał nową komisje w składzie: koi. Jerzy Sztajerwald Koi. Irena Drążkiewicz ; -,. Koi. Zbigniew Rutkowski 6

7 Komisja Młodzieżowa powołana uchwałą nr /VII/0Q6 w składzie działała do l grudnia 009 roku: koi. Piotr Celiński koi. Piotr Bogdanów koi. Artur Kardasz koi. Magdalena Szostak koi. JuJita Sztabińska Zarząd Oddziału w dniu kwietnia 009 roku swoją uchwałą przedłużył powierzenie klubom specjalistycznym funkcję komisji żeglarskiej, kajakowej i kolarskiej: Klubowi Morskiemu Bryza*' funkcję Komisji Turystyki Żeglarskiej - uchwała nr 7/VIi/00. Klubowi Przodowników Turystyki Kajakowej Retmani" funkcję Komisji Turystyki Kajakowe - uchwała nr 8/VII/00. Warszawskiemu Klubowi Turystyki Kolarskiej Wektor" funkcję Komisji Turystyki Kolarskiej - uchwała nr 9/VII/00 od uchwała 7/VIII/009. W dniu l grudnia 009 roku Zarząd Oddziału zawiesił działalność następujących komisji Oddziałowych: Komisji Turystyki Żeglarskiej Komisji Turystyki Kajakowe Komisji Młodzieżowej. Komisja odznaczeń W dniu kwietnia 009 roku Zarząd Oddziału przedłużył działanie Komisji Wyróżnień powołanej Uchwałą nr 0/Vli/00. W dniu 6 czerwca 009 roku uchwałą /VHJ/09 Zarząd Oddziału utworzył w Oddziale Komisje Odznaczeń w składzie: koi. Jerzy Tarwacki Wiceprzewodnicząca koi. Izabella Górska Sekretarz koi. Zofia Pilazy koi. Henry Wieczorkowski zatwierdzając regulamin Rady. Z inicjatywy Komisji Odznaczeń w okresie kadencji wręczono 7 odznaczeń i wyróżnień. Decyzją VII Walnego Zjazdu PTTK godność Członka Honorowego PTTK otrzymali: koi. Jerzy Beuth, koi. Zbigniew Zieliński, koi. Jadwiga Zwierz. Odznaczenia za Zasługi dla Turystyki" otrzymali; Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej (0), Koło przy Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (0), koi. Irena Drążkiewicz (0), koi. Krzysztof Gartner (0), koi. Andrzej Gariicki (0). Listy gratulacyjne Marszałka Województwa Mazowieckiego o okresie bieżącej kadencji otrzymali: Rok koi. Andrzej Gariicki, koi. Tadeusz Martusewicz, 7

8 koi. Elżbieta Moszczyńska, koi. Natalia Wojtyra. Rok 00 - koi. Tadeusz Blejarski, koi. Izabella Górska, koi. Andrzej Dybek. Koi. Elżbieta Mrowieć, Rok 0 - koi. Zofia Brama, koi. Gabriela Dybek, koi. Dariusz Łabuz, koi. Leon Suska, Rok 0 - koi. Teresa Gołębiowska, koi. Andrzej Matz. DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA Działalności programowa Oddziału jest nasycona akcentami historycznymi ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji naszych poprzedników Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, których spadkobiercą i następca prawnym jest PTTK. Zestawienie działań programowych Oddziału wyszczególnienie Turystyka kwalifikowana Turystyka powszechna Działalność popularyzatorska Razem; j 886 * Działania programowe Zarządu Wspołorgamzacia wojewódzkich i ogólnopolskich. Zlotów Turystów Województwa Mazowieckiego. Ogólnopolskiego Spotkania Turystów z okazji 60-lecia PTTK w Czersku - czerwiec 00, Kalendarz Oddziałowych Imprezy organizowane przez Oddział oraz koła i kluby są zamieszczane w kalendarzu wojewódzkim wydawanym przez MFO PTTK, w ostatnich latach coraz więcej jest umieszczanych w kalendarzu. Ponadto koła i kluby organizujące sobotnio niedzielne spacery wydają comiesięczne kalendarzyki dostępne w biurze Oddziału oraz na stronie intemetowej. Dla sprawnej realizacji zadań programowych Oddział wstępował w 009 i 00 o wsparcie finansowe do Samorządu Województwa, Ważniejsze y organizowane corocznie przez koła. kluby to: Rajdy Po Kamienistej drodze**, Rajdy piesze im. Aleksandra Janowskiego. Wiosenne i jesienne złazy turystów pieszych. Otwarcie i zaniknięcie sezonu Warszawskiego Klubu \Yodniakow, 8

9 Ogólnopolski Wiosenny Rajd Kolarski PTTK Trójprzymierze" Klub Kolarski Wektor" Coroczny Rajd Pieczenie Ziemniaka" - Klub Rowerowy Wektor" Rajd Górski Poligrafów -Koło nr 7 przy P.W.P.W. SA 8 Ogólnopolski Rajd Górski Kolejarzy im. Jurka Minasiewicza- Koło 9 przy PKP Rajd Majowy im. W. Halickiego Klub Rowerowy Kinowa" Rajd Gintera i Goszczyńskiego - Klub Rowerowy Kinowa" Jesienne Spotkanie Piechurów W Rocznicę Niepodległości. Złaz Przodowników Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego. ponadto w okresie kadencji odbyły się następujące y programowe: -lecie Klubu Anieli Michalstóej, rajd Pamiętam tamten wrzesień", ognisko z okazji 60-lecia PTTK, 0 -lecie Koła nr przy POLFIE, - lecie Klubu Słonecznego", 0-lecie Koła Terenowego Śródmieście", 0-lecie Koła Przyjaciół Ziemi Gostynińskiej, Przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w wielu ach, uroczystościach organizowanych na terenie województwa, miedzy innymi: sesji z okazji, 0-!ecła Kampinoskiego Parku Narodowego, 8-lecie Jacht Klubu Polskiego, 00-lecie oddziału Łódzkiego, sesji z okazji 60-lecia PTTK w Muzeum Sportu i Turystyki, 90-lecie Oddziału PTTK Opatów,. Turystyka kwalifikowana Koła i kluby Oddziału aktywnie uczestniczą w organizowanych, co roku kampaniach integrujących Towarzystwo takich jak: rok turystyki rodzinnej, rok turystyki rowerowej, rok przewodników turystycznych, 0-lecie PTT itp. Koła i kluby Oddziału w okresie kadencji zorganizowały wiele pieszych, górskich, kolarskich, wodnych (spływy, rejsy pełnomorskie), na orientację, wycieczek krajoznawczych w każdą sobotę i niedziele. Kadra przewodników i przodowników Oddziału prowadziła nieodpłatnie dla mieszkańców Warszawy wycieczki piesze po Warszawie oraz najbliższej okolicy, zestawienie zawiera poniższa tabela. wyszczególn ienie piesze górskie jeździeckie kajakowe kolarskie motorowe narciarskie piesze nizinne żeglarskie podwodne na orientację inne Razem; L L L L

10 , Kadra programowa Działalność organizacyjna i programowa w zakresie turystyki i krajoznawstwa to wynik społecznego wkłady kadry programowej Oddziału w jej realizację. Porządkowanie ewidencji kadr programowych nie zostało jeszcze ukończone, działania te muszą być kontynuowane aby posiadana ewidencja mogła zabezpieczać ochron e ubezpieczeniowa OC organizatorów turystycznych. Komisje Oddziału w okresie kadencji zorganizowały i przeprowadzili na zlecenie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK 8 sesji egzaminów dla Przodowników Turystyki Pieszej ogłaszanych na stronie intemetowej KTP ZG PTTK dostępnych dla chętnych z całej Polski oraz w uzgodnieniu z Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 8 sesji egzaminacyjnych dla Przodowników Turystyki GórSskiej. Kadrę programowa Oddziału według stanu na dzień..0 stanowi 76 osób posiadających 07 uprawnień: Przodownicy turystyki górskiej 76 osób Przodownicy turystyki kajakowej osoby Przodownicy turystyki kolarskiej osób Przodownicy turystyki narciarskiej osoby Przodownicy turystyki pieszej 6 osób Przodownicy turystyki żeglarskiej osób Przodownicy na orientacje osoby Instruktorzy żeglarstwa osób Instruktorzy narciarstwa osoby Instruktorzy nurkowania 8 osób Instruktorzy krajoznawstwa 8 osób Instruktorzy ochrony przyrody 6 osób Instruktorzy przewodnictwa osoby Społeczni opiekunowie zabytków 7 osób Organizatorzy turystyk 0 osoby Znakarze osoby Opiekunowie SKKT osoby Działacze naszego Oddziału pełnią szereg funkcji w strukturze Towarzystwa: Koi. Wojciech Koprowski - członek Zarządu Głównego PTTK, prezes Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, Kol.Elżbieta Moszczyńska - sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, skarbnik Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, Kol.Dariusz Nazarczyk - członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, członek Komisji Rewizyjnej Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, Koi.Tadeusz Martusewicz - przewodniczący Kapituły Odznaczeń PTTK, Kol.Młodzimierz Majdewicz - honorowy przewodniczący Komisji Pieszej ZG PTTK Kół. Natalia Woj tyra - sekretarz Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, Koi. Jacek Kowalewski - Prezes Oddziału Przewodnickiego PTTK 0

11 . Odznaki turystki kwalifikowanej rodzaj odznak górskie narciarskie jriesze nizinne kajakowe kolarskie żeglarskie podwodne InO krajoznawcze Krajoznawcze młodzieżowe Krajoznawcze regionalne inne razem L razem Działalność wydawnicza W 006 roku Zarząd Oddziału reaktywował wydawanie kwartalnika turystyczno krajoznawczego..barbakan". pracami redakcji kierował zespół pod przewodnictwem redaktora naczelnego koi. Elżbiety Moszczyńskiej. W roku 009 wydano numery Barbakanu 0/008 i /009 i wkładki okolicznościowe; materiały na Zgromadzenie Przedstawicieli MFO PTTK, witraże i tablice w kościele na Chomiczówce (do numeru ). Na wydanie numeru /009 Oddział uzyskał dotacje w kwocie 000,- zł od Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach umowy nr, -0/K.P.TP.II/D/09 oraz dotację wysokości zł 7.000,- na wkładkę z witrażami od Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. W latach 00 i 0 Oddział występował o środki na wydanie kolejnych numerów Barbakanu do Zarządu Województwa Mazowieckiego. Z uwagi na brak środków zewnętrznych oraz własnych Oddziału w 00 roku zawieszono wydawanie Barbakanu. Redakcja Barbakanu pracowała społecznie, honorariów. a autorzy tekstów nie otrzymywali DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Działalność finansowa oddziału jest prowadzona zgodnie ze Statutem a dochód z działalności służy realizacji celów statutowych. W oparciu o posiadaną bazę lokalową, oddział prowadzi działalność gospodarczą. Oddział cały czas poszukuje nowych form działalności gospodarczej w obecnej kadencji powołano Składnicę PTTK". Skarbnik Oddziału koi. Jerzy Tarwacki we współpracy z koi. Izabellą Górską Główna Księgową czuwają nad prawidłowym obrotem finansowym oraz bieżącym regulowaniem zobowiązań publiczne prawnych oddziału. li

12 Oddział nie posiada zaległych zobowiązań publiczno-prawnyck Odział posiada zadłużenie wobec Zarządu Głównego PTTK wynikające z nieuregulowania należność sprzed 009 roku. W obecnej kadencji Oddział wpłacił ZG PTTK kwotę 0.09, złotych, pozostała do spłaty kwota 87.98,9 złotych. WNIOSKI NA NASTĘPNĄ KADENCJĘ. Kontynuowanie działań wynikających z uchwały Zjazdu Oddziału w 009 roku,. Kontynuowanie działań w zakresie ilościowego rozwoju Oddziału z jednoczesnym wzmacnianiem działań programowych.. Wzrost udziału młodzieży w stanie członków Oddziału oraz wzmocnienie kadrowo Komisji Młodzieżowej Oddziału.. Stałe doskonalenie ewidencji członków i kadry programowej w tym celów ubezpieczeniowych (NNW l OC).. Rozbudowa sklepu internatowego Składnica PTTK". 6. Rozszerzenie bazy komputerowej Oddziału. Zarayf Oddziału Stołecznego PTTK Opracował; Wojciech Koprowski - sekretarz Zarządu Oddział, przy udziale pracowników Biura Oddziału.

13 PRZYCHODY: Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Sklep Pamiątkarski Galeria Sztuki Galeria Plakatu Foto - Flesz Biuro Turystyczne Sun - Linę P.U.H. Rywal" Składnica PTTK Znaczki Członkowskie Barbakan Warszawski Inne: operacje bankowe, sprzedaż druków, wydawnictw, znaczków okolicznościowych, odpłatność za bilbordy 09 00, , , ,00 ZESTAWIENIE WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ODDZIAŁU 009 WYKONANIE 09 00, , , ,00 800,00 PRZYCHODY l KOSZTY 00 0 WYKONANIE j WYKONANIE 09 00, ', ,00~[ 78000, , ,00! 9 00, ,00 0, , j 8000,00 88,00 000,00 i 90, ,00. IŻ.K.T. PTTK Rejsy" *.! WKW PTTK. Dotacje celowe 8 9, , , , , , ,00 600,00 00, ,00 600,00! 00,00 886,00 0 )00,00 9 9,00 000,00 j ' 600,00 000,00 8 7,00 00,00 9,00 7 0, ,00 00, ,00 0 Załącznik do sprawozdania WYKONANIE 76,00 6, , ,00 00, ,00 000,00 7,00 8,00 00,00 l 0,00 000, ,00 6,00 j 6,00 86, ,00 J^ 70,00 0 ( - VI) 0 000, , ,00 ~~ 000,00 000,00 00,00 000,00 RAZEM 600,00 8 7,00 00,00 77,00 00, , , , ,00 KOSZTY: Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Administracja Program Sklep Pamiątkarski Staromiejski Klub Turysty PTTK (tj. Galeria Sztuki, Galeria Plakatu, Foto-Fieszj Biuro Turystyczne ul. Jagiellońska P.U.H "Rywal" ul. Jagiellońska Składnica PTTK Znaczki członkowskie Barbakan Warszawski Inne: operacje bankowe Ż.K.T. PTTK "Rejsy". j WKW PTTK RAZEM , ,00 000,00 000,00 000,00 000, ,00 000,00 600, WYKONANIE 9 06,00 0,00 90,00 969,00 00,00 9 8,00 8,00, , ,00 000, ,00 00, WYKONANIE 9, ,00 606, , , , , ,00 0,00 000,00 WYKONANIE 99, ,00, ,00 j 7, ,00 00,00 00, ,00 00,00 99,00 j 000, ,00 000,00 09,00 6,00 000,00 00, ,00 0 WYKONANIE 70,00 000,00 7 8, ,00 j 7, , ,00 l 7, ,00 96,00 0 0, ,00 8 9,00 000,00 00,00 000,00 8 0,00 000, ,00 07, ,00 7 6,00 0 ( - VI) ,00 000, ,00 000, , ,00 00, ,00 00,00 «Zyski nadzwyczajne Starty nadzwyczajne WYNIK FINANSOWY (brutto) 0,00 WYNIK FINANSOWY (netto) , ,00 j 76,00 0,00 T + 80, ,00 j + 89, ,00 l ,00 0,00 t +80,00 j + 000,00 f ,00 '+78,00 -J , ,00 i

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do uchwały ZG PTTK nr 402/XVII/2013 REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 111/XVI/06 z dnia 1 09 2006 r. WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Postanowienia ogólne Rozdział I Niniejszy Wzorcowy Regulamin Zarządu Koła - Klubu PTTK, zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin i program kursu na Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Regulamin i program kursu na Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawa, 10 kwietnia 2016 Spis treści 1 Regulamin kursu... 3 2 Program Kursu... 4 2.1 Zajęcia teoretyczne... 4 2.2 Zajęcia praktyczne... 5 2.3 Egzamin... 5 2.3.1 Harmonogram

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

1999 roku, weryfikuje 20 odznak. W czasie pierwszej kadencji klub liczył 33 członków.

1999 roku, weryfikuje 20 odznak. W czasie pierwszej kadencji klub liczył 33 członków. Klub Turystyki Motorowej PTTK Mobil w Elblągu powstał w dniu 12.10.1993 r. z inicjatywy Kol. Andrzeja Piziaka jedynego działającego Przodownika Turystyki Motorowej, ówczesnego Wiceprezesa Zarządu Oddziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PRZY ODDZIALE PTTK BESKID ŚLĄSKI W CIESZYNIE

REGULAMIN KLUBU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PRZY ODDZIALE PTTK BESKID ŚLĄSKI W CIESZYNIE Załącznik do Uchwały Nr 1/2008 Zarządu Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK z dnia 13 marca 2008. w sprawie zmian w Regulaminie Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK przy Oddziale

Bardziej szczegółowo

Regulamin i program Kursu Organizatora i Animatora InO marzec 2015

Regulamin i program Kursu Organizatora i Animatora InO marzec 2015 Regulamin i program Kursu Organizatora i Animatora InO marzec 2015 Kierownik Kursu: Dariusz Walczyna Warszawa, marzec 2015 Spis treści 1. Regulamin Organizatora i Animatora InO... 3 1.1 Regulamin Organizatora

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK NA ROK 2011

PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK NA ROK 2011 PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK NA ROK 2011 Zał. nr 8 kwoty w złotych Dział Wyszczególnienie Plan 2011 I. Wydatki na działalność programową 2 667 100,00 1. Wydatki na inwentaryzację krajoznawczą 9 000,00

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK

Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Andrzej Olejniczak Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK 1. Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie za okres maj maj 2014

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie za okres maj maj 2014 Warszawa, 10 maja 2014 Sprawozdanie Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie za okres maj 2012 - maj 2014 W okresie sprawozdawczym Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie zajmował

Bardziej szczegółowo

Oddziałowa komisja Turystyki Pieszej w Kłodzku w 60-leciu OTP PTTK.

Oddziałowa komisja Turystyki Pieszej w Kłodzku w 60-leciu OTP PTTK. Oddziałowa komisja Turystyki Pieszej w Kłodzku w 60-leciu OTP PTTK. Po uzyskaniu uprawnień Przodowników Turystyki Pieszej przez braci - Henryka i Andrzeja Berczyńskich w kwietniu 1980 roku - rozpoczeli

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załączniki do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień

Bardziej szczegółowo

Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK im. H. Gintera Łódź ul. S. Wigury 12 a

Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK im. H. Gintera Łódź ul. S. Wigury 12 a POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE Oddziat Łódzki im. J. Czeraszkiewicza Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK im. H. Gintera 90-301 Łódź ul. S. Wigury 12 a K R O N l K A 1 9 9 8 Niedzielne wycieczki

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie:

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych W Poznaniu za okres sprawozdawczy od 17.06.2011 do 31.12.2014 Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Turystycznego DATAJANA, działającego przy Oddziale Stołecznym PTTK

Regulamin Klubu Turystycznego DATAJANA, działającego przy Oddziale Stołecznym PTTK Regulamin Klubu Turystycznego DATAJANA, działającego przy Oddziale Stołecznym PTTK Rozdział I Zasady ogólne 1 Klub Turystyczny DATAJANA działa przy Oddziale Stołecznym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy

Regulamin Zarządu Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy Regulamin Zarządu Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy - 1 - OD D Z I A Ł PI E N I Ń S K I PTT K W SZ C Z A W N I C Y RO K Z A Ł O Ż E N I A 1893 Regulamin Zarządu Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Kolarskiej OM PTTK w roku 2011

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Kolarskiej OM PTTK w roku 2011 Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Kolarskiej OM PTTK w roku 2011 Autor: Andrzej Olejniczak Ryszard Wilk 17 marca 2012 r. 1. Dane Komisji 1.1. Skład

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK

Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK Załącznik do uchwały ZG PPTTK nr 175/XVIII/2015 z 17.10.2015 r. Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wrocławskiego Klubu Wodniaków Wiadrus. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Organizacja Klubu

REGULAMIN. Wrocławskiego Klubu Wodniaków Wiadrus. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Organizacja Klubu Wrocław, 13 stycznia 2015r REGULAMIN Wrocławskiego Klubu Wodniaków Wiadrus Rozdział I. Postanowienia ogólne. Organizacja Klubu 1. Regulamin Wrocławskiego Klubu Wodniaków Wiadrus, zwanego dalej Klubem określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592 Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2016 godz. 12:53:34 Numer KRS: 0000046539 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE Oddział Łódź Polesie im. Jana Dylika SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU PTTK ŁÓDŹ POLESIE 2009-2012 XIII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Oddziału PTTK 17 marca 2013 r. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A w sprawie jednolitej sprawozdawczości rocznej z działalności organizacyjnej i programowej jednostek organizacyjnych PTTK

I N S T R U K C J A w sprawie jednolitej sprawozdawczości rocznej z działalności organizacyjnej i programowej jednostek organizacyjnych PTTK Załącznik Nr 3 do Uchwały Prezydium ZG PTTK nr 6/XVII/2012 z 9.10.2012r. I N S T R U K C J A w sprawie jednolitej sprawozdawczości rocznej z działalności organizacyjnej i programowej jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez centralnych i spotkań Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego 1 stycznia 30 czerwca 2008 (aktualizacja 14.02.2008r.

Kalendarz imprez centralnych i spotkań Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego 1 stycznia 30 czerwca 2008 (aktualizacja 14.02.2008r. Data Nazwa przedsięwzięcia Miejsce, godzina 5.01 7.01 11.01 17.01 18.01 Jubileusz 10-lecia Oddziału w Żarnowie Spotkanie Noworoczne aktywu turystycznego Jubileuszowe Posiedzenie KTP z okazji 55-lecia działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego. PTTK w Warszawie. za okres maj kwiecień 2012

Sprawozdanie. Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego. PTTK w Warszawie. za okres maj kwiecień 2012 Warszawa, dn. 15.05.2012 r. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie za okres maj 2010 - kwiecień 2012 W okresie sprawozdawczym Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności SKPTG

Sprawozdanie z działalności SKPTG Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Sprawozdanie z działalności SKPTG za okres 1.01-31.03.2010 r. Opracowanie: Małgorzata Gładyś Andrzej Olejniczak Piotr

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 12 grudnia 2015 r. (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Warszawa, 12.12.2015 r. 2 Spis zawartości: str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

RE G U L A M I N G R U D Z I Ą D Z K I E G O P U C H A R U K O M I S J I T U R Y S T Y K I P I E S Z E J NA ROK 2016

RE G U L A M I N G R U D Z I Ą D Z K I E G O P U C H A R U K O M I S J I T U R Y S T Y K I P I E S Z E J NA ROK 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/VIII/15(290) z dnia 9 grudnia 2015 r. RE G U L A M I N G R U D Z I Ą D Z K I E G O P U C H A R U K O M I S J I T U R Y S T Y K I P I E S Z E J NA ROK 2016 CEL: popularyzacja

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie sympatyków Malczyc i okolic, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII ZLOTU AKTYWU TURYSTYKI KOLARSKIEJ WOJ. POMORSKIEGO I KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGULAMIN VIII ZLOTU AKTYWU TURYSTYKI KOLARSKIEJ WOJ. POMORSKIEGO I KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁ KUJAWSKI PTTK WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN VIII ZLOTU AKTYWU TURYSTYKI KOLARSKIEJ WOJ. POMORSKIEGO I KUJAWSKO-POMORSKIEGO Włocławek, 14 16 maja 2010 roku Włocławski Krajoznawczy Klub Rowerowy PTTK CYKLISTA

Bardziej szczegółowo

Statut klubu AKTK Bystrze

Statut klubu AKTK Bystrze Statut klubu AKTK Bystrze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Akademicki Klub Turystyki Kajakowej "BYSTRZE" zwane dalej Klubem. 1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZACYJNYCH W 2014 ROKU W RAMACH REALIZACJI HASŁA PROGRAMOWEGO TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZACYJNYCH W 2014 ROKU W RAMACH REALIZACJI HASŁA PROGRAMOWEGO TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZACYJNYCH W 2014 ROKU W RAMACH REALIZACJI HASŁA PROGRAMOWEGO TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA Osoba odpowiedzialna Biuro, Komisja Podjęcie uchwały nr 406/XVII/2013 24 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Załącznik do uchwały GKR nr 1/XVII/2009 z dnia 18.12.2009 r. Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 1 Główna Komisja Rewizyjna PTTK, zwana w skrócie GKR stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Im. Stefana Batorego w Lesznie, ul. Leśna 13, Leszno

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Im. Stefana Batorego w Lesznie, ul. Leśna 13, Leszno REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Im. Stefana Batorego w Lesznie, ul. Leśna 13, 05-084 Leszno Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lesznie im. Stefana Batorego,

Bardziej szczegółowo

Informacja merytoryczna

Informacja merytoryczna WOJEWÓDZKI KOMITET STOWARZYSZENIE NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZDROWIA W KATOWICACH Informacja merytoryczna z działalności oddziału WK St. NFOZ w Katowicach 2010-12-31 1 Informacja merytoryczna z działalności

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW HISTORYCZNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW HISTORYCZNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW HISTORYCZNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU KOSZALIŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO w Koszalinie

STATUT ODDZIAŁU KOSZALIŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO w Koszalinie STATUT ODDZIAŁU KOSZALIŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO w Koszalinie uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Oddziału w dniu 5.04.2003r. Wersja ujednolicona wraz ze zmianami 19 ust.2

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Kajakowego Ważka

STATUT. Stowarzyszenia. Kajakowego Ważka STATUT Stowarzyszenia Kajakowego Ważka Warszawa, 08.07.2008 r. Warszawa, 15.10.2008 r. Warszawa, 22.02.2012 r. Warszawa, 28.03.2012 r. Warszawa, 23.04.2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT

STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT STATUT STOWARZYSZENIA JAPOŃSKICH SZTUK WALKI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI Dokument przyjęto uchwałą 2/2012 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia YETI, z dnia 22 lutego 2012 r. S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 18 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 18 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 71/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zadań miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO. I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO. I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Krzycki Klub Tenisowy w skrócie KKT zwany dalej Klubem. 2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO ze zmianami uchwalonymi na VI Zjeździe Delegatów PTT w dniu 13 listopada 2004 roku i na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PTT w dniu 1 października 2005 roku Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1310/15 Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie realizacji projektu Ważne lekcje.

Uchwała nr 1310/15 Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie realizacji projektu Ważne lekcje. Uchwała nr 1310/15 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie realizacji projektu Ważne lekcje.pl Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego w nawiązaniu do 2 uchwały nr 1267/14 ZG STO z dnia 15 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Sprawozdawcze BTKK Catena Bytom

Walne Zebranie Sprawozdawcze BTKK Catena Bytom Walne Zebranie Sprawozdawcze BTKK Catena Bytom W dniu 26.02.2016 r. w siedzibie BTKK Catena w Bytomiu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2015 rok, któremu przewodniczył Prezes Klubu Zenon Kaszowicz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA ZESPOŁOWEGO. pomiędzy Klubami Turystyki Motorowej PTTK w kraju

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA ZESPOŁOWEGO. pomiędzy Klubami Turystyki Motorowej PTTK w kraju REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA ZESPOŁOWEGO pomiędzy Klubami Turystyki Motorowej PTTK w kraju 1 1. Celem współzawodnictwa jest wyłonienie najlepiej działających jednostek organizacyjnych turystyki motorowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KLUBU TURYSTÓW PIESZYCH MIKOŁAJEK PTTK SŁUPSK

R E G U L A M I N KLUBU TURYSTÓW PIESZYCH MIKOŁAJEK PTTK SŁUPSK R E G U L A M I N KLUBU TURYSTÓW PIESZYCH MIKOŁAJEK PTTK SŁUPSK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne organizacji Klubu 1 Regulamin Klubu Turystów Pieszych Mikołajek PTTK Słupsk powstałego w 1968 roku, zwanego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Regulamin Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej Koła nr 23

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

Regulamin Rady Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie Regulamin Rady Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, stanowi samorządną reprezentację rodziców i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Yacht Club Politechniki Koszalińskiej STATUT Rozdział I Nazwa, zakres działania, charakter prawy

Yacht Club Politechniki Koszalińskiej STATUT Rozdział I Nazwa, zakres działania, charakter prawy Yacht Club Politechniki Koszalińskiej STATUT Rozdział I Nazwa, zakres działania, charakter prawy 1.1 Yacht Club Politechniki Koszalińskiej, zawany dalej w skrócie YCPK lub Klubem jest stowarzyszeniem posiadającym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kursu Organizatora Turystyki OM PTTK organizowanego przez SKPTG koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie w roku akademickim 2012/2013

Regulamin Kursu Organizatora Turystyki OM PTTK organizowanego przez SKPTG koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie w roku akademickim 2012/2013 Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Regulamin Kursu Organizatora Turystyki OM PTTK organizowanego przez SKPTG koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I STATUT SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEGO. II. Cele i założenia Szkolnego Koła Krajoznawczo- Turystycznego:

PROGRAM I STATUT SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEGO. II. Cele i założenia Szkolnego Koła Krajoznawczo- Turystycznego: PROGRAM I STATUT SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEGO I. Postanowienia ogólne: 1) Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne zostało powołane w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie w marcu 2002 roku na czas nieokreślony

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ODDZIAŁÓW - KOŁA I KLUBY

ORDYNACJA WYBORCZA I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ODDZIAŁÓW - KOŁA I KLUBY ORDYNACJA WYBORCZA Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 338/XVII/2012 1. Ordynacja Wyborcza określa: 1) zasady organizacji walnych zebrań kół i klubów, zjazdów oddziałów PTTK, jednostek regionalnych z osobowością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW I. Postanowienia ogólne 1. Rada rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami O systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz.

Bardziej szczegółowo

regulamin OrgANiZAtOrA imprez NA OrieNtAcJĘ pttk

regulamin OrgANiZAtOrA imprez NA OrieNtAcJĘ pttk Regulamin Organizatora Imprez na Orientację PTTK 1 1. Organizator imprez na orientację, zwany dalej Organizatorem InO, jest członkiem kadry programowej PTTK, inicjatorem organizowania i rozwoju InO. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia UCZEŃ w Szczytnie

Statut Stowarzyszenia UCZEŃ w Szczytnie Statut Stowarzyszenia UCZEŃ w Szczytnie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie UCZEŃ, w dalszych postanowieniach statutu zwane stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne - 1 - Sprawozdanie merytoryczne z działalności POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO -KRAJOZNAWCZEGO ODDZIAŁ SUDETÓW WSCHODNICH w PRUDNIKU za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r. - 2 - SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 106V/2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.05.2016r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU STOŁECZNEGO PTTK IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT ODDZIAŁU STOŁECZNEGO PTTK IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT ODDZIAŁU STOŁECZNEGO PTTK IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Działający na podstawie niniejszego Statutu Oddział Stołeczny im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury KOLEJARZ

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury KOLEJARZ Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury KOLEJARZ Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury KOLEJARZ za rok 2015 Warszawa, kwiecień 2015 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu

REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu I. Postanowienia ogólne 1. Sportowy Klub Wędkarstwa Muchowego w Opolu, zwany dalej klubem, tworzony jest na podstawie 45 pkt. 9 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 07/2009 Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ z dn 06.04.2009 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. Postanowienia ogólne II. Zadania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15

Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15 Wykaz skrótów str. 11 Od autora str. 13 Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15 1. Pojęcie krajoznawstwa i turystyki str. 15 1.1. Turystyka str. 15 1.2. Krajoznawstwo

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne & 1 & 2. Towarzystwo opiera swą działalność głównie na społecznej pracy swych członków.

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne & 1 & 2. Towarzystwo opiera swą działalność głównie na społecznej pracy swych członków. STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne & 1 Stowarzyszenie jest prowadzone pod nazwą Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Warmińsko - Mazurski Związek Kolarski ( w skrócie WMZKol ), zwany dalej WMZKol, jest okręgowym związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Uchwała nr 1/2010/2011 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

REGULAMIN RADY RODZICÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY REGULAMIN RADY RODZICÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY Rozdział I Cele i zadania Rady 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie MILAN CLUB POLONIA, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kursu Organizatora Turystyki OM PTTK organizowanego przez SKPTG koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie w roku akademickim 2011/2012

Regulamin Kursu Organizatora Turystyki OM PTTK organizowanego przez SKPTG koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie w roku akademickim 2011/2012 Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Regulamin Kursu Organizatora Turystyki OM PTTK organizowanego przez SKPTG koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO OKRĘGU WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA KADENCJĘ W LATACH

REGULAMIN OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO OKRĘGU WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA KADENCJĘ W LATACH REGULAMIN OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO OKRĘGU WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA KADENCJĘ W LATACH 2014 2018 1 1. Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgu Warmińsko Mazurskiego ZNP jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

STATUT Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej STATUT Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce z dnia 25 października 2012r.

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce z dnia 25 października 2012r. Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce z dnia 25 października 2012r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo