Wstęp do informatora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp do informatora"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Wstęp do informatora Składamy na Państwa ręce pierwsze wydanie informatora edukacyjno szkoleniowego. Zawarta w nim oferta jest dostosowanego do obowiązujących trendów branżowych na wielkopolskim rynku pracy na bieżąco monitorowanym przez naszych doradców edukacyjnych. Przedłożone w informatorze oferty w formie szkolnej oraz pozaszkolnej (kursy i szkolenia) idealnie wpisują się w koncepcję kształcenia ustawicznego oraz w znacznej mierze ułatwiają proces przekwalifikowania się i bardziej elastycznego reagowania na potrzeby rynku pracy. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne jak i elastyczność jednostki na rynku pracy stają się istotnym czynnikiem rozwoju. Kształcenie ustawiczne i umiejętność dostosowania się do potrzeb panujących na lokalnym rynku pracy stają się wymogami cywilizacyjnymi i zarazem wielkim wyzwaniem. Dla jednostki stanowią szansę na efektywne funkcjonowanie we współczesnym świecie, kreowanie przebiegu własnego życia, a także stają się czynnikiem warunkującym utrzymanie się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Projekt Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim i stworzona w jego ramach niniejsza publikacja stanowią odpowiedź na potrzeby korelacji pomiędzy systemem kształcenia ustawicznego i dostosowania go do aktualnych potrzeb rynku pracy poprzez monitoring oferty kształcenia. Zwracają również uwagę na fakt, że na lokalnym rynku pracy widocznie wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę natomiast maleje popyt na pracowników o niskich kwalifikacjach i niewystarczającym przygotowaniu. Nieustannie podnoszone i uzupełniane kwalifikacje pozwalają jednostce na poprawę i ugruntowanie swojej pozycji na rynku pracy, a co za tym idzie, podniesienie swoich dochodów i podwyższenie standardu życia. Edukacja ustawiczna może stać się odpowiedzią na bezrobocie, niskie zarobki oraz problemy związane z przystosowaniem się do potrzeb dzisiejszego rynku pracy. Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. 3

6 Publiczne szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Nazwa Kontakt Oferta szkoleniowa Poznaoskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej POZNAO, UL. JAWORNICKA 1 centrala tel. (61) sekretariat tel. (61) kursy i szkolenia tel. (61) fax (61) Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych w PCEUiP Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Ukooczenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukooczy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymad osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w PCEUiP Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.36 Prowadzenie rachunkowości M.19 E.3 E.6 Użytkowanie obrabiarek skrawających Montaż urządzeo i systemów mechatronicznych Wykonywanie instalacji urządzeo elektronicznych Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację Technik ekonomista Technik rachunkowości Technik mechanik Operator obrabiarek skrawających Technik mechatronik Monter mechatronik Technik elektronik Monterelektronik Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są bezpłatne. Inne kwalifikacyjne kursy zawodowe zgodnie z profilem szkoły (mechaniczny, mechatroniczny, elektroniczny, energetyka odnawialna). Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zawód technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeo. Technik mechanik uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeo; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeo; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub 4

7 Publiczne Szkoły dla dorosłych zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej. Praca: firmy zajmujące się produkcją urządzeo technicznych, zakłady montażowe, usługowo-naprawcze. Specjalizacja do wyboru przez słuchaczy (decyduje większośd) odnawialne źródła energii operator obrabiarek numerycznych obsługa i naprawa pojazdów samochodowych spawalnictwo gazowe i elektryczne urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne Publiczne szkoły dla dorosłych Zawód technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Technik mechatronik to atrakcyjny zawód, poszukiwany na rynku pracy i należący do tzw. zawodów przyszłości. Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może byd zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeo i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzid działalnośd gospodarczą. Technik mechatronik może znaleźd pracę w dużym zakładzie przemysłowym, ale również w małej firmie lub zakładzie rzemieślniczym. Jego przygotowanie do wykonywanego zawodu w znacznej mierze będzie decydowad o efektach pracy i produktywności zakładu. Zainteresowanie przemysłu kształceniem specjalistów - mechatroników dotyczy zarówno poziomu uniwersyteckiego, jak i poziomu kształcenia średniego w szkołach zawodowych. Zawód technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Elektronika jest nauką techniczną, która zajmuje się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeo elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku takiego jak: telewizory, monitory, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry pracowników, który mogliby znaleźd zatrudnienie w przemyśle elektronicznym a także innych gałęziach przemysłu w usługach, w których wykonywanie zawodu wymaga znajomości elektroniki. Jest to zawód stawiający sporo wymagao ze względu na powszechne stosowanie elektroniki we wszystkich dziedzinach życia. Praca: Typowe miejsca pracy dla technika elektronika to: zakłady produkcyjne i naprawcze, serwis urządzeo elektronicznych, techniczny dozór nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach, instalowanie nowo zakupionej aparatury pomiarowo-kontrolnej, pracownie i biura konstrukcyjnotechnologiczne, zajmujące się projektowaniem urządzeo elektronicznych. Szkoła Policealna dla Dorosłych Masz możliwośd zdobycia bezpłatnie zawodu technika w szkole publicznej. Kierunki kształcenia: technik administracji symbol zawodu kształcenie modułowe o kwalifikacje w zawodzie: K1 - Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68) technik rachunkowości symbol zawodu kształcenie modułowe o kwalifikacje w zawodzie: 5

8 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych K1 - Prowadzenie rachunkowości (A.36), K2 - Rozliczanie wynagrodzeo i danin publicznych (A.65) technik informatyk symbol zawodu kształcenie przedmiotowe o kwalifikacje w zawodzie: K1 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych (A.12) K2 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (A.13) K3 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (A.14) technik bezpieczeostwa i higieny pracy symbol zawodu kształcenie przedmiotowe o kwalifikacje w zawodzie: K1 - Zarządzanie bezpieczeostwem w środowisku pracy (Z.13) Gimnazjum dla dorosłych Jest to jedyne publiczne gimnazjum dla dorosłych nie tylko w Poznaniu, ale na terenie całego województwa wielkopolskiego. Osoby, które po ukooczeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki mogą u nas zdobyd wykształcenie otwierające drogę do dalszego kształcenia ogólnego lub zawodowego. W Gimnazjum dla Dorosłych kształcą się dorośli i młodociani pracownicy różnych zakładów pracy i firm, uczestnicy OHP, młodociani rodzice podejmujący pracę, młodzież po ukooczeniu 16 roku życia obarczona różnorodnymi niepowodzeniami szkolnymi wynikającymi z powodów rodzinnych i środowiskowych. GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH JEST DLA NICH SZANSĄ, MOGĄ RÓWNOCZEŚNIE Z UKOOCZENIEM SZKOŁY ZDOBYD ZAWÓD LUB PRACUJĄC UZUPEŁNID WYKSZTAŁCENIE. Cykl kształcenia: 3 lata (6 semestrów) Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub wieczorowym. Aby pojąd naukę w gimnazjum należy w sekretariacie szkoły złożyd niżej wymienione dokumenty: podanie świadectwo ukooczenia I lub II klasy gimnazjum albo szkoły podstawowej 2 zdjęcia ksero dowodu osobistego (dla osób pełnoletnich) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica Szkoła Policealna Nr 1 oraz Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych ul. Marszałkowska Poznao tel./fax. (061) Szkoła Policealna nr 1 w Poznaniu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica W szkole policealnej realizującej program nauczania w trybie nauki dziennej zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Zawody: - technik informatyk - technik administracji - technik bezpieczeostwa i higieny pracy - technik rachunkowości - technik archiwista. W szkole policealnej realizującej program nauczania w trybie nauki zaocznej zajęcia odbywają się co drugą sobotę i niedzielę. Zawody: - technik informatyk - technik administracji - technik bezpieczeostwa i higieny pracy - technik rachunkowości - technik archiwista. Technik bezpieczeostwa i higieny pracy - w zawodzie przewidziana jest 1 kwalifikacja Zarządzanie bezpieczeostwem środowisku pracy Technik administracji W zawodzie przewidziana jest jedna kwalifikacja - obsługa klienta w jednostkach administracji 6

9 Publiczne Szkoły dla dorosłych Technik informatyk W zawodzie technik informatyk przewidziane są 3 kwalifikacje: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Technik archiwista W zawodzie technik archiwista przewidziane są 2 kwalifikacje: Organizacja i prowadzenie archiwum 64 Opracowanie materiałów archiwalnych W roku szkolnym 2012/2013 dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica przewiduje również uruchomienie zawodowych kursów kwalifikacyjnych dotyczących następujących kwalifikacji: E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. A.36 Prowadzenie rachunkowości A.65 Rozliczanie wynagrodzeo i danin publicznych Technik rachunkowości W zawodzie przewidziane są 2 kwalifikacje (oznaczone literami A ) A.36 Prowadzenie rachunkowości A.65 Rozliczanie wynagrodzeo i danin publicznych Publiczne szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu ul. Kazimierza Wielkiego Poznao tel tel/fax Zespół Szkół Odzieżowych prowadzi Szkołę dla Dorosłych w ramach której kształci na kierunku: Technik usług fryzjerskich Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 Technikum Uzupełniające Nr 30 dla Dorosłych Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu Technikum Uzupełniające nr 6 dla Dorosłych Zespół Szkół Budowlano- Drzewnych Szkoły dla Dorosłych ul. Działyoskich 4/5, Poznao tel fax pl Ul. Św. Floriana Poznao Tel Poznao, ul. Raszyoska 48 Telefon: (061) Fax: (061) Technikum Uzupełniające Nr 30 dla Dorosłych organizuje nabór w systemie wieczorowym na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w Technikum trwa 6 semestrów (3 lata) i umożliwia uzyskanie zawodu technika poligrafa. Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe. Przedmioty zawodowe obejmują procesy przygotowawcze, procesy drukarskie, procesy introligatorskie. Nauka kooczy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Świadectwo ukooczenia szkoły lub świadectwo maturalne wraz z dyplomem zawodowym stwierdzającym posiadanie kwalifikacji umożliwia dalsze kształcenie się na wyższych uczelniach i w szkołach policealnych. Technikum Uzupełniające nr 6 dla Dorosłych prowadzi kształcenie na następujących kierunkach: Technik elektronik Technik mechanik Szkoły w systemie zaocznym dla Dorosłych kształcą w: 3-letnim Technikum Zaocznym w zawodach budowlanych i drzewnych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej; 2-letniej Szkole Policealnej w zawodzie technik budownictwa. W Zespole Szkół Budowlano Drzewnych funkcjonują trzy szkoły dla dorosłych Technikum Uzupełniające Nr 28, XXVIII Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna Nr 28. Technikum Uzupełniające jest szkołą dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie świadectwa ukooczenia zasadniczej szkoły zawodowej. Nie ma znaczenia, czy przyszły słuchacz technikum ukooczył szkołę zasadniczą w poprzednim roku szkolnym czy też kilka kilkanaście lat wcześniej. W technikum prowadzi się naukę w trzech zawodach: - technik budownictwa dla absolwentów szkół zasadniczych w zawodzie murarz, malarz-tapeciarz, technolog robót wykooczeniowych w budownictwie, betoniarz - zbrojarz, zdun, kominiarz, dekarz, cieśla, posadzkarz, kamieniarz i innych zawodach budowlanych; - technik urządzeń sanitarnych dla absolwentów szkół zasadniczych w zawodzie 7

10 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych monter instalacji i urządzeo sanitarnych, monter sieci komunalnych, monter systemów rurociągowych i innych zawodach monterów budowlanych; - technik technologii drewna dla absolwentów szkół zasadniczych w zawodzie stolarz, tapicer i innych zawodach drzewnych. Nauka we wszystkich zawodach trwa 3 lata 6 semestrów i jest prowadzona w formie zaocznej. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu w piątki w godz i soboty w godz Po odbyciu konsultacji i napisaniu pracy kontrolnej, na koniec każdego semestru słuchacz zdaje egzaminy semestralne. Szkoła Policealna jest przeznaczona dla absolwentów szkoły średniej liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum profilowanego lub technikum którzy chcą uzyskad przygotowanie zawodowe, którego nie posiadają lub uzyskad drugi zawód w innym kierunku. Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie świadectwa ukooczenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana gdyż jest to szkoła policealna a nie pomaturalna). Nie ma również znaczenia, czy przyszły słuchacz ukooczył szkołę średnią w poprzednim roku szkolnym czy też kilka kilkanaście lat wcześniej. W szkole policealnej kształcenie odbywa się tylko w zakresie przedmiotów zawodowych. Nie ma już przedmiotów ogólnokształcących. W naszej szkole policealnej prowadzimy naukę w zawodzie: Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznaoskiego Czerwca 56 Technikum dla Dorosłych Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej Ul. Śniadeckich 54/ Poznao Tel ul. Przełajowa Poznao tel: fax: ul. Warzywna Poznao tel./fax (61) e mail: Poznao, ul. Świerkowa 8 tel fax technik budownictwa Formy kształcenia w technikum wieczorowa : zajęcia w poniedziałki, środy i piątki w godzinach popołudniowowieczornych zaoczna: zajęcia w soboty i niedziele w co drugi weekend Kierunki kształcenia TECHNIK HANDLOWIEC forma zaoczna i wieczorowa Czas trwania nauki: 3 lata Absolwent szkoły w zawodzie technik handlowiec: zdobędzie wiedzę, umiejętności i podstawy konieczne do zatrudnienia we wszystkich sektorach gospodarki rynkowej na różnych szczeblach obrotu towarowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej w ramach samodzielnej placówki handlowej. SZKOŁA POLICEALNA NR 34 DLA DOROŁYCH oferuje kształcenie w następujących zawodach: TECHNIK INFORMATYK - specjalizacja: BUDOWA INTERNETOWYCH PLATFORM CYFROWYCH TECHNIK ELEKTRONIK -specjalizacja: ELEKTRONIKA W PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Technikum zawodowe zaoczne: Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik technologii żywności Kucharz Kwalifikacyjne kursy zawodowe Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła, od września 2012, w miejsce szkół dla dorosłych, nową formę kształcenia - kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukooczenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukooczy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie np. monter mechatronik, technik mechatronik, będzie mogła otrzymad osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające 8

11 Publiczne Szkoły dla dorosłych uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Wykaz kwalifikacji/kursów kwalifikacyjnych/planowanych do wprowadzenia w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu Oznaczenie kwalfikacji Nazwa kwalfikacji/kwalfikacyjnego kursu zawodowego E.3 Montaż urządzeo i systemów mechatronicznych Nazwa zawodu monter mechatronik technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu Publiczne szkoły dla dorosłych E.4 Użytkowanie urządzeo i systemów mechatronicznych E.18 Eksploatacja urządzeo i systeów mechatronicznych monter mechatronik technik mechatronik E.19 Projektowanie i programowanie urządzeo i systemów mechatronicznych E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeo elektrycznych technik mechatronik Elektryk Elektromecha nik E.8 Montaż i konserwcja instalacji elektrycznych E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeo i instacji elektrycznych Elektryk technik elektryk Kursy kwalfikacyjne są bezpłatne i będą organizowane w formie zaocznej lub stacjonarnej, dziennej lub wieczorowej zgodnie z preferencjami uczestników. Zespół Szkół Licealno- Technicznych ul.28czerwca1956r.352/ Poznao Telefon/fax: Strona W Zespole Szkół Licealno-Technicznych w zakresie kształcenia osób dorosłych funkcjonują: Szkoła Policealna nr 19 w specjalności Technik informatyk z dodatkową specjalizacją komputerowe wspomaganie projektowania CAD ( wydział 1-no roczny dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z rozszerzonym programem nauczania informatyki oraz wydział 2-letni dla pozostałych absolwentów ). Zajęcia odbywają się przez cały tydzieo. Szkoła Policealna nr 19 dla dorosłych zaoczna w specjalności Technik informatyk z dodatkową specjalizacją komputerowe wspomaganie projektowania CAD. Okres nauki na tym wydziale trwa 2 lata. Obowiązuje system zjazdów sobotnioniedzielnych. Zajęcia na tych kierunkach prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowanych nauczycieli informatyków w odpowiednio wyposażonych klaso pracowniach na specjalistycznym oprogramowaniu. Okres nauki na tych kierunkach kooczy się egzaminami zawodowymi organizowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. W trakcie nauki słuchacze odbywają jedno-miesięczne praktyki zawodowe na stanowiskach technika informatyka w różnych zakładach i przedsiębiorstwach. Na szczególną uwagę zasługuje kierunek specjalizacyjny, komputerowe wspomaganie projektowania. Kierunek ten realizowany jest na oprogramowaniu AUTO CAD oraz INVENTOR do wykonywania wszelkiej dokumentacji projektowej 2d i 3d. Ten kierunek kształcenia realizowany jest w ZSLT od 2000 roku i cieszy się sporym zainteresowaniem z uwagi na jego praktyczne zastosowanie w dzisiejszych realiach zawodowych. Oprócz świadectwa ukooczenia szkoły absolwenci otrzymują zaświadczenia odbycia kształcenia w zakresie obsługi i praktycznego zastosowania w/w oprogramowania. Jest to niewątpliwy atut przy okazji poszukiwania pracy lub dalszego kształcenia na uczelniach wyższych. Rekrutacja do tych szkół zaczyna się w miesiącu lipcu. Wszelkie informacje można uzyskad w sekretariacie uczniowskim. Ponadto, Zespół Szkół Licealno-Technicznych organizuje nabór do Technikum Uzupełniającego nr 19 w specjalności technik mechanik ze specjalizacją eksploatacja pojazdów samochodowych z przedmiotami zawodowymi z zakresu budowy, eksploatacji i remontów pojazdów oraz przedmiotami mechanicznymi typu technologia 9

12 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych w Poznaniu ul. Szamotulska Poznao tel./fax tel maszyn, maszynoznawstwo, podstawy konstrukcji maszyn i inne. Oferta jest dedykowana do absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych pragnących uczyd się w systemie zaocznym. Kierunek ten realizowany jest w zespole od lat 90-tych i ukooczyło go wielu absolwentów. Nauka trwa trzy lata podzielone na semestry zimowy oraz wiosenny a potwierdzenie kwalifikacji zawodowych oparte na bazie egzaminów organizowanych przez OKE. Szkoła przygotowuje absolwentów także do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Szkoła Policealna nr 18 I. Kształcenie technika pojazdów samochodowych umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności zawodowych obejmujących głównie prace związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, diagnostyką i utrzymaniem pojazdów w gotowości technicznej. Szkoła daje taką ofertę, ponieważ wzrastająca liczba pojazdów i ich zaawansowanie technologiczne generuje popyt na wysokiej klasy pracowników technicznego zaplecza motoryzacji. Uczeo w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach: mechanicznych transportu budowy samochodów i maszyn roboczych Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach: stacje obsługi pojazdów samochodowych stacje kontroli pojazdów zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych salony sprzedaży pojazdów samochodowych przedsiębiorstwa transportu samochodowego przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami Nauka trwa 2 lata (tryb zaoczny). Tytuł technika pojazdów samochodowych otrzymuje słuchacz, który zdał egzaminy z trzech kwalifikacji: M.17 Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;e.7 Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; M.41 Organizacja i nadzór obsługi pojazdów samochodowych. II. Technik Geodeta współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi. Zadania zawodowe sporządzanie kosztorysów prac geodezyjnych wykonywanie stabilizacji punktów szczegółowych osnów geodezyjnych dokonywanie pomiarów kątów, odległości, różnic wysokości dokonywanie pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp. wytyczanie linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych) wyznaczanie elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego prowadzenie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac kartowanie i rysowanie map wykonywanie prac operatora urządzeo komputerowych i ploterów wykonywanie geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych 10

13 Publiczne Szkoły dla dorosłych zakładanie, prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym wykonywanie rozgraniczeo, podziałów i scaleo nieruchomości wymienianie i scalanie gruntów rolnych i leśnych obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami stosowanie obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie dla założenia szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, ustalenia lokalizacji punktów tych osnów, sporządzenia opisu obiektu Przedmioty zawodowe geodezja ogólna, geodezja inżynieryjna, geodezja w gospodarce nieruchomościami, fotogrametria informatyka geodezyjna i kartograficzna, język obcy zawodowy, podstawy przedsiębiorczości Nauka trwa 2 lata (w trybie zaocznym). Tytuł technika geodety otrzymuje słuchacz, który zdał egzaminy z trzech kwalifikacji: B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami Publiczne szkoły dla dorosłych Publiczne Liceum Ogólnokształcą ce dla Dorosłych Fundacji Bahtałe Roma Zespół Szkół Zawodowych im. Inż. Tadeusza Taoskiego w Poznaniu Ul. Ściegiennego Poznao Tel/fax Tel kom Zamenhofa 142 Poznao Polska tel fax Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Fundacji "Bahtałe Roma" jest Publiczną Szkołą dla Dorosłych działająca na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Poznania nr 4/2007. Organem założycielskim i organem prowadzącym szkołę jest Fundacja "Bahtałe Roma" z siedzibą w Poznaniu, która powstała w 2002r. Organizacja roku szkolnego: Rok szkolny trwa 10 miesięcy od 1 września do 30 czerwca. W liceum nauka trwa 3 lata i kooczy się maturą. Po ukooczeniu trzeciej klasy z wynikiem pozytywnym i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuowad naukę w paostwowych lub prywatnych szkołach policealnych albo na studiach wyższych. Powstaną 3-letnie Licea dla Dorosłych (możliwośd uzyskania wykształcenia średniego) oraz organizowane są tzw. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (możliwośd zdobycia zawodu), po ukooczeniu których ich uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukooczeniu takiego kursu oraz może przystąpid przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Zdanie takiego egzaminu z danej kwalifikacji oznacza otrzymanie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nasza szkoła planuje od nowego roku szkolnego 2013/2014 uruchomid dla dorosłych Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe z dwóch kwalifikacji: - M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (ukooczenie takiego kursu oraz zdanie Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe jest równoznaczne z uzyskaniem zawodu i Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie elektromechanika pojazdów samochodowych), - M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (ukooczenie takiego kursu oraz zdanie Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe jest równoznaczne z uzyskaniem zawodu i Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych). Powyższe kursy będą trwad po 8-10 miesięcy (około 400 godzin) z wykorzystaniem e-lerningu (kształcenia na odległośd), w oparciu o szkolną platformę FRONTER. Zajęcia będą nieodpłatne - finansowane z budżetu Paostwa. Zespół Szkół Ogólnokształcą cych nr 1 w Poznaniu ul. Bukowska 16; POZNAO tel strona: marcinek.poznan.pl I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poznaniu I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poznaniu 11

14 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Ogólnokształcą cych Nr Poznao ul. Matejki 8/10 tel ; pl W II LO dla Dorosłych (LOD) pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wielu absolwentów po maturze podejmuje naukę na studiach zaocznych lub w szkołach pomaturalnych. Słuchacze mogą uczyd się języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz korzystad z bogatego księgozbioru biblioteki i czytelni, wyposażonej w komputery z oprogramowaniem multimedialnym i dostępem do Internetu. Słuchacze mogą rozwijad tu swoje zainteresowania, czy wystawach prac artystycznych. także brad udział w konkursach X Liceum Ogólnokształcą ce dla Dorosłych os. Rzeczypospolitej 111, Poznao X Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła z 50-letni a tradycją. Dyrekcja i grono pedagogiczne dbają o przyjazną atmosferę, kulturę co ważne bezpieczeostwo słuchaczy. Zdecydowanie reagują na wszelkie przejawy negatywnych zachowao. Jednocześnie starają się pomóc słuchaczom mającym różnorodne problemy natury osobistej lub zawodowej. Znaczna liczba absolwentów (80%) kontynuuje naukę na wyższych uczelniach i w szkołach policealnych, co świadczy o dobrym poziomie nauczania. Technikum Uzupełniające nr 27 dla Dorosłych Ul. Świt Poznao Technikum Uzupełniające nr 27 dla Dorosłych funkcjonuje w ZSE nr 2 Ul. Świt 25. Szkoła dysponuje: dobrze wyposażonymi klasopracowniami, dwiema nowoczesnymi i klimatyzowanymi salami komputerowymi ze stałym łączem internetowym, trzema pracowniami elektrycznymi i elektronicznymi. Uczniowie mają możliwośd zapoznania się z nowymi urządzeniami i technikami pomiarowymi oraz techniką programowalnych sterowników PLC, pracownią mikroprocesorów, biblioteką i czytelnią z bogatym księgozbiorem i stałym łączem internetowym. Zespół Szkół Budownictwa nr 1 Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie Medyczne Studium Zawodowe Ul. Rybaki Poznao Adres : Grzybno Brodnica adres ul. Szamarzewskiego Poznao tel./fax (061) (061) (061) Szkoła Policealna nr 21 dla Dorosłych Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót robut budowlanych, opracowanie dokumentacji budowlanej, kierowanie zespołami (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów, prowadzenie nadzoru budowlanego, itp. Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w paostwowym nadzorze budowlanym, w administracji budynków, w biurach projektowych jako asystent projektanta, po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia prowadzenie własnej firmy budowlanej. Szkoły dla dorosłych - technik rolnik (technikum uzupełniające klasa III) - technik turystyki wiejskiej (Szkoła Policealna - 2 letnia) - liceum ogólnokształcące - kursy kwalifikacyjne w następujących zawodach rolnik, ogrodnik, tapicer, stolarz, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelarskiej, mechanik-monter maszyn i urządzeo, mechanik maszyn i urządzeo drogowych, operator obrabiarek skrawających, logistyk. OFEROWANE KIERUNKI: technik farmaceutyczny technik usług kosmetycznych technik elektroradiolog terapeuta zajęciowy technik masażysta ortoptystka Technik sterylizacji medycznej 12

15 Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych Centrum nauki i biznesu Żak Ul. Półwiejska 25/ Poznao Szkoły policealne 2-letnie: - Technik administracji nauka za darmo - Technik BHP nauka za darmo - Technik informatyk nauka za darmo - Technik rachunkowości nauka za darmo - Technik usług kosmetycznych 79 zł - Technik pojazdów samochodowych nauka za darmo - Technik turystyki wiejskiej nauka za darmo Szkoły policealne jednoroczne: - Florysta nauka za darmo - Biomasażysta (masaż leczniczy) 139 zł - Biomasażysta (fizjoterapia) 139 zł - Fotoreporter - Grafika komputerowa 169 zł - Terapia ds. uzależnieo 139 zł - Wizażystka/stylistka 129 zł - Fryzjer damski 139 zł - Fryzjer męski 139 zł Liceum ogólnokształcące dla dorosłych Kursy: - Pracownik kadrowo płacowy - Florystyka/bukieciarstwo - Opiekunka dzieci i osób starszych - Obsługa kas fiskalnych - Księgowośd komputerowa - Kosmetyczka - Masaż kosmetyczny - Manicure pedicure - Masaż orientalny - Projektowanie stron www - Negocjacje - Nowoczesny sprzedawca - Stylizacja i przedłużanie paznokci - Sztuka efektywnej komunikacji - Kadry, płace, ZUS - Wizaż, makijaż, stylizacja - Masaż leczniczy Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych Poznaoskie Centrum Edukacji Szkoły Policealne Policealne Studium Kosmetyczne Anieli Goc Poznao ul. Łozowa 77 tel./fax Ul. Brzeźnicka Poznao Tel , Fax letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące do egzaminu na tytuł technika: - Technik farmaceutyczny - Kosmetyczka - Masażysta - Ochrona fizyczna osób i mienia - Obsługa turystyczna - Informatyka - Fryzjerka - Opiekun w domu pomocy społecznej - Terapeuta zajęciowy - BHP - Logistyka - Administracja Roczne szkoły policealne: - Asystent osoby niepełnosprawnej - Opiekunka środowiskowa Program nauczania Program nauczania w Studium obejmuje następujące przedmioty w obrębie dwóch kwalifikacji: K1 - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie twarzy (A61) K2 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A62) Bezpieczeostwo i higiena pracy Podstawy działalności gospodarczej Język obcy zawodowy Podstawy psychologii Anatomia Kosmetologia Dermatologia Podstawy żywienia Technologie informacyjne 13

16 Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych Chemia kosmetyczna Fizykoterapia Wizaż Pracownia kosmetyki i wizażu Pracownia fizykoterapii Pracownia chemii kosmetycznej Praktyki zawodowe 80 godz. w II semestrze i 80 godzin w IV semestrze Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 odbywa się pod koniec klasy I Egzamin potwierdzający kwalifikacje K2 odbywa się pod koniec klasy II Dodatkowo w ramach nauki: profesjonalne pokazy kosmetyczne klasyczny masaż leczniczy makijaż z elementami wizażu Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych W Studium Dziennym zajęcia trwają od poniedziałku do piątku liczba zajęd w tygodniu wynosi średnio 28 godzin (w tym 11 godzin zajęd praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej). W Studium Zaocznym zjazdy organizowane są dwa lub trzy razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Wszystkie wykłady i dwiczenia odbywają się w budynku Policealnego Studium Kosmetycznego Anieli Goc przy ul. Brzeźnickiej 3. Absolwent Studium posiada uprawnienia do prowadzenia gabinetu kosmetycznego oraz gabinetu odnowy biologicznej. Oznacza to, że absolwent ma prawo do wykonywania wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych twarzy oraz zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. Kursy i szkolenia: Makijaż permannentny - uprawniający do wykonywania makijażu permanentnego (brwi, usta, oczy). Czas trwania 5 dni (50 godzin) CENA: 1800 zł, absolwentki 1600 zł, studentki i słuchaczki 1500 zł. Prowadzące: mgr Kinga Sierżant - tel , mgr Hanna Niewiedział - tel Terminy: 22.10; 12.11; 10.12; 07.01; 11.02; 11.03; 15.04; 13.05; 17.06; Kurs modelowania i przedłużania paznokci metodami: akrylową, fiberglasu i światłoutwardzalną Czas trwania 4 dni (32 godziny) Cena kursu 800 zł. absolwentki Policealnego Studium Kosmetycznego oraz Wyższej Szkoły Zawodowej Pielęgnacji Zdrowia i Urody 700 zł, studentki Policealnego Studium kosmetycznego oraz Wyższej Szkoły Zawodowej Pielęgnacji Zdrowia i Urody 600 zł. Prowadząca: Dorota Gaffke - Zabor tel.: Terminy: Kurs Pedicure'u Medycznego Kurs obejmuje: badanie podoskopem, rozpoznanie, przyczyny powstania, profilaktyka i usuwanie: modzeli, nagniotków, pęknięd oraz rozpadlin w okolicy podeszwowej części skóry stopy, rozpoznanie i przyczyny, profilaktyka paznokcia wrośniętego oraz zastosowanie odpowiedniej korekty: klamer B/S, Onyclip, rurek korekcyjnych, tamponady i opatrunków, pobranie materiału biologicznego do badania i odpowiedni opis, rekonstrukcja płytki paznokciowej, edukacja klienta. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat i materiały szkoleniowe. Szkolenie trwa 3 dni [20 godzin]. Terminy Studentki Policealnego Studium kosmetycznego oraz Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji zł, Absolwentki Policealnego Studium Kosmetycznego oraz Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji zł, pozostałych uczestników zł. 14

17 Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych AP Edukacja ul. Półwiejska 9/6 (I piętro, kamienica w pobliżu WBK). POZNAO, tel. (61) , , fax tel. kom Szkoły Policealne»Szkoły policealne z uprawnieniami szkół publicznych: Agrobiznes Archiwizacja Architektura krajobrazu Asystent osoby niepełnosprawnej Asystentka stomatologiczna BHP Budowa dróg Budownictwo Drukarz Ekonomia i zarządzanie Elektronika Elektronika i informatyka medyczna Elektryka Finanse i Rachunkowośd Florysta Fototechnik Fryzjerstwo Geodezja Geologia Górnictwo podziemne Handel Higienistka stomatologiczna Hotelarstwo Informatyka Kelner Kosmetyka Księgarstwo Kucharz Logistyka Masaż Mechanika Mechatronika Ochrona Fizyczna Osób i Mienia Opieka Środowiskowa Opiekun medyczny Opiekun osoby starszej Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Opiekunka dziecięca Optyka Pojazdy samochodowe Prawo i Administracja Produkcja Filmowa i Telewizyjna Protetyk słuchu Przetwórstwo mleczarskie Reklama i multimedia Rolnictwo Spedycja Sterylizacja medyczna Technik eksploatacji portów i terminali Technik procesów drukowania Technik procesów introligatorskich Technik weterynarii Technologia żywności Teleinformatyka Telekomunikacja Transport drogowy Turystyka Turystyka wiejska Usługi pocztowe i finansowe Wiertnictwo Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych 15

18 Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych Żywienie i usługi gastronomiczne Technik ortopeda Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych Szkoła policealna roczna: Agent Celny Asystent Osoby Niepełnosprawnej Asystentka stomatologiczna Badania Marketingowe BHP Bukieciarstwo Charakteryzacja Dekoracja Wnętrz Dietetyka Florysta Fotografia /Fotoreportaż Grafik komputerowy DTP Grafik komputerowy multimediów Hostessa Informacja Turystyczna Informatyka Kasjer Kosmetyka Kosztorysowanie Budowlane Krupier Kucharz Logistyka Manikiur Modelka / Model Obsługa Baz Danych Opiekun medyczny Opiekun Seniora Opieka środowiskowa Opiekunka Dziecięca Domowa Organizacja Imprez Sportowych Organizacja Imprez / Katering Organizacja Ruchu Artystycznego Pedikiur Pilot Wycieczek Projektowanie Mody Prowadzenie Domu Przedstawicielstwo Handlowe Przewodnik Górski Przewodnik Miejski Przewodnik Terenowy Recepcjonistka Sekretarka/Asystentka Sprzedaż Biletów Sprzedaż Internetowa Sprzedaż Usług Statystyka Sterylizacja medyczna Systemy Komputerowe i Sieci Telemarketing Usługi pocztowe i finansowe Wizaż Zaopatrzeniowiec / Intendent Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Organizacja Biur Podróży 16

19 Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych TEB Edukacja Sekretariat Punkt rekrutacyjny ul. Taczaka Poznao Kontakt Telefon: Faks: ADMINISTRACJA I FINANSE: Administracja i finanse Technik BHP MEDYCZNE: Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna Opiekun medyczny Technik farmaceutyczny Technik masażysta KOSMETYCZNE Technik usług kosmetycznych Wizaż i stylizacja paznokci Technik usług fryzjerskich (W formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych) Wielkopolska Szkoła Medyczna ul. Rodziewiczówny 27/ Poznao tel./fax INFORMATYKA I MEDIA: Grafika komputerowa Technik informatyk DEKORATOR WNĘTRZ Wielkopolska Szkoła Medyczna kształci na kierunkach: Technik dentystyczny Technik farmaceutyczny Technik masażysta Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna Technik usług kosmetycznych Protetyk słuchu Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych Akademia Zdrowia i Urody Sekretariat (biuro rekrutacyjne): ul. Św. Jerzego 6/ Poznao tel Sekretariat czynny: Poniedziałek piątek 9:00 15:00 Adresy szkół: ul. Mickiewicza Krotoszyn ul. Św. Jerzego 6/ Poznao Największa w Wielkopolsce niepaostwowa szkoła medyczna z uprawnieniami szkoły publicznej Wieloletnie doświadczenie - szkoła założona w 1995 roku Wysoka jakośd kształcenia udokumentowana wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (zdawalnośd prawie 100%, wyższa niż średnia krajowa - na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) DODATKOWE KWALIFIKACJE! - na kierunkach technik farmaceutyczny i technik masażysta słuchacze uzyskują uprawnienia dermokonsultanta lub konsultanta żywieniowego potwierdzone certyfikatami W programach nauczania wprowadzono obowiązkowy język angielski specjalistyczny wspomagający kształcenie w wybranych zawodach medycznych Nowatorskie programy nauczania tworzone są pod kątem potrzeb rynku pracy i ukierunkowane na rozwój umiejętności praktycznych słuchaczy Wykwalifikowana kadra dydaktyczna, której główny trzon stanowią pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Brak egzaminów wstępnych Duże szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy (wg badao Wojewódzkiego Urzędu Pracy nasi absolwenci znajdują ciekawą pracę) Ścisła współpraca z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii w Poznaniu Szkoła wyróżniona przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badao nad Jakością Certyfikatem Najwyższa Jakośd w Edukacji za najwyższą jakośd usług edukacyjnych i nowoczesne zarządzanie organizacją Szkoła Kosmetyczna: Szkoła dla dorosłych z uprawnieniami szkoły publicznej, kształcąca w zawodzie TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH. Szkoła realizuje program nauczania nr 514[03] zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Nauka trwa 2 lata (4 semestry), w systemie zaocznym (zajęcia w soboty i w niedziele, 2 razy w miesiącu) i kooczy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukooczeniu szkoły, absolwent otrzymuje świadectwo szkoły policealnej (wykształcenie średnie), a po zdaniu egzaminu, otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH. Na życzenie słuchacza, szkoła wystawia bezpłatnie zaświadczenia do ZUS oraz innych instytucji. Szkoła wydaje legitymacje oraz indeksy. Dla chętnych istnieje możliwośd ubezpieczenia się od NNW. Szkoła posiada profesjonalnie wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu. Dla swoich słuchaczy, oprócz zajęd programowych, szkoła organizuje również dodatkowe kursy i pokazy (nowości z branży kosmetycznej). 17

20 Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych Szkoła fryzjerska: Policealna Szkoła Akademia Zdrowia i Urody w Poznaniu. Szkoła dla dorosłych. Szkoła realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 1 rok (2 semestry 200 godzin), w systemie zaocznym (sobota i niedziela) i kooczy się egzaminem wewnętrznym. Po ukooczeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom specjalisty w zawodzie fryzjera. Dla chętnych istnieje możliwośd ubezpieczenia się od NNW. Szkoła posiada profesjonalnie wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu. Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych Europejskie Centrum Edukacyjne Gloker Gloker Poznao Poznao Ul. Zeylanda 1/7 skype: gloker.poznan gg: tel. 061/ tel. 061/ Sekretariat otwarty: pn.-pt. 9:00-18:00, sb. 9:00-13:00 Szkoła Policealna Gloker Szkoła Policealna Gloker posiada uprawnienia szkoły publicznej i po otrzymaniu pozytywnej opinii Kuratoriów Oświaty (wydziały w Krakowie, Poznaniu i Szczecinie), została wpisana do ewidencji placówek niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. Nauka opiera się na podstawach programowych zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego, uzyskują tytuł technika z wybranej specjalności. Naukę w Szkole Policealnej Gloker mogą podjąd osoby pełnoletnie, które ukooczyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości. W celu uzyskania kwalifikacji zawodowych wystarczy mied ukooczone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mied ukooczoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana Czas trwania nauki: od 1 do 2 lat (2 lub 4 semestry, w zależności od kierunku) System zajęd: zaoczny lub stacjonarny Uzyskany tytuł: technik lub potwierdzenie kwalifikacji zawodowych Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejnośd zgłoszeo Wymagane dokumenty: - oryginał świadectwa ukooczenia szkoły średniej lub gimnazjum - 3 zdjęcia - kserokopia dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazao do podjęcia nauki na wybranym kierunku Szkoły Artystyczne: KIERUNKI Fotografia Reklamowa Fotografia Architektura Krajobrazu ProjektantOgrodu Projektowanie i Aranżacja Wnętrz Fotograf - Technik Dziennikarstwo spec.fotoreporter Fryzjer stylista Stylizacja i wizaż Grafika i multimedia Projektowanie mody KURSY: Charakteryzacjia i bodypainting Fotografia cyfrowa Grafika komputerowa Grafika komputerowa I stopnia Grafika komputerowa II stopnia Stylizacja i wizaż Wizaż i makijaż fantazyjny Szkoły Technologii Informatycznych: KIERUNKI Grafika i Multimedia Informatyka Technik informatyk Programista Aplikacji Projektant Gier i Przestrzeni Wirtualnej 18

21 Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych KURSY KOMPUTEROWE: Fotografia cyfrowa Grafika komputerowa - kurs Grafika komputerowa I stopnia Grafika komputerowa II stopnia Komputer Rozszerzony Komputer z Internetem Photoshop PowerPoint Szkoły Kosmetyki i Fryzjerstwa: KIERUNKI Dietetyka Fryzjer Stylista Fryzjer - Technik Stylizacja i wizaż Technik usług kosmetycznych KURSY KOSMETYCZNE I FRYZJERSKIE: Charakteryzacjia i bodypainting Dermabrazja i peeling kawitacyjny Kosmetyka I stopnia Kosmetyka II stopnia Manicure i pedicure Stylizacja i wizaż Wizaż i makijaż fantazyjny Zdobienie i stylizacja paznokci Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych Szkoły Ekonomiczno Społeczne: KIERUNKI Administracja i prawo - Technik BHP - technik Doradztwo zawodowe i psychospołeczne e-marketing Instruktor Terapii uzależnieo Księgowośd i Kadry Manager ds. Jakości Manager HR Pracownik biurowy Psychologia Rozwoju Osobistego Coaching Psychologia/Socjologia PublicRelations Rachunkowośd i Finanse - Technik Reklama - Technik KURSY BIUROWE I KSIĘGOWO-KADROWE: Asystent księgowego Kadry i Płace Księgowośd komputerowa Office Manager Płatnik Prowadzenie KP i R Sekretarka - Asystentka Symfonia Szkoły Turystyki i Hotelarstwa: KIERUNKI Barman Dietetyka Gastronomia / Kucharz Hotelarstwo morskie z gwarancją pracy Kelner Manager jednostek hotelowych Wellnes&Spa Organizator usług gastronomicznych Recepcjonista hotelowy Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Żywienie/usługi gastronomiczne-technik Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: KIERUNKI 19

22 Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych Kurs kierowników placówek wypoczynku Kurs wychowawców kolonijnych Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny Pedagogika lecznicza PedagogikaOpiekuoczoWychowawcza Oligofrenopedagogika Surdopedagogika Terapia Pedagogiczna Tyflopedagogika Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego Progress Cosinus Profesja Centrum Kształcenia Kadr ul. Półwiejska 30 tel.: (61) (61) Poznao, Św. Marcin 66/72 tel.: tel./fax.: tel. kom.: Szkoła dwuletnia Oferowane kierunki: Asystent osoby niepełnosprawnej Florysta Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekunka dziecięca Opiekunka środowiskowa Technik administracji Technik archiwista Technik bezpieczeostwa i higieny pracy Technik geodeta Technik informatyk Technik masażysta Technik rachunkowości Technik telekomunikacji Technik turystyki wiejskiej Technik usług kosmetycznych Technik usług pocztowych i finansowych Szkoła policealna Oferowane kierunki: Administracja Asystent kierownika produkcji filmowej i tv Eksploatacja portów i terminali Fryzjerstwo Geodeta Hotelarstwo Informatyka Kosmetyka Logistyka Ochrona fizyczna osób i mienia Opiekunka środowiskowa Organizacja reklamy Prace Biurowe Rachunkowośd Teleinformatyk Turystyka Usługi pocztowe i finansowe Szkoła Policealna Szkoły Policealne»Szkoły policealne z uprawnieniami szkół publicznych Oferowane kierunki: Agrobiznes Archiwizacja Architektura krajobrazu Asystent osoby niepełnosprawnej Asystentka stomatologiczna BHP Budowa dróg Budownictwo Drukarz Ekonomia i zarządzanie Elektronika Elektronika i informatyka medyczna Elektryka Finanse i Rachunkowośd Florysta Fototechnik Fryzjerstwo 20

Oznaczeni e kwalifikac ji. Prowadzenie rachunkowości A.36 M.19. E.3 Montaż urządzeń i systemów

Oznaczeni e kwalifikac ji. Prowadzenie rachunkowości A.36 M.19. E.3 Montaż urządzeń i systemów Nazwa Kontakt Oferta szkoleniowa Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej 60-161 POZNAŃ, UL. JAWORNICKA 1 centrala tel. (61) 66-06-600 sekretariat tel. (61) 66-06-606 kursy i szkolenia tel.

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2016/2017. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 6

INFORMATOR 2016/2017. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 6 INFORMATOR 2016/2017 SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania 2016 wydanie 6 Wstęp Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5 INFORMATOR 2015/2016 SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania 2015 wydanie 5 Wstęp Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Placówka Nazwa Szkoły Zawód Dane kontaktowe Techniczne Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji Budowy i Utrzymania Dróg Techniki Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Eureka - cennik. Strona 1

Eureka - cennik. Strona 1 Kierunki policealne z tytułem technika I semestr II semestr III semestr IV semestr KIERUNEK - ZAWÓD 1 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 89 zł 445 zł 2 technik usług kosmetycznych

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013

Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013 Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013 1. Szkoły zawodowe - kucharz - ZSZ Nr 3 ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań (Zespół Szkół Gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski

Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski Zawód Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI W Polsce osoby dorosłe, po uprzednim spełnieniu obowiązku szkolnego, mogą kontynuować proces edukacji w szkołach dla dorosłych oferujących kształcenie na różnych poziomach

Bardziej szczegółowo

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Konferencja pn. Jak kształcimy dokąd zmierzamy Problemy szkolnictwa zawodowego 25 października 2017 r. DANE DOTYCZĄCE POPULACJI W LATACH 2014 2016

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2013/2014

INFORMATOR 2013/2014 INFORMATOR 2013/2014 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 2014 wydanie 4 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JADWIGI I WŁADYSLAWA ZAMOYSKICH W ROKIETNICY Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)dają

Bardziej szczegółowo

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 17/18 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Żabia 5 15-365 Białystok (085) 651 58 55 cku@um.bialystok.pl Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 POWIAT SKARśYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 http://www.slowacki.info.pl e-mail:lo1_slowacki@poczta.onet.pl dyrektor: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2014 Praussa

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 12 2 16,7% NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych Nazwa szkoły/zespołu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r.

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia perspektywy zintegrowanego rozwoju oferty edukacyjnej publicznych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2016 Praussa

Bardziej szczegółowo

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Nasza została wzniesiona w 1967r. jako Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego. Od 1967r. do 1981r. był to Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego wchodziły: Technikum

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Renata Buss Wicedyrektor www.ckukoszalin.edu.pl Nasze motto: Chodzi o to, aby każdy człowiek mógł

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Łódź, listopad 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33, F: (42) 634-91-54,

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Wykaz szkół policealnych w Nowym Sączu

Informacja Zawodowa. Wykaz szkół policealnych w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz szkół policealnych w Nowym Sączu Wykaz szkół policealnych w Nowym Sączu Lp. Nazwa szkoły Kierunki Adres strony internetowej Adres 1. Cosinus Administracja www.cosinus.pl ul. Wąsowiczów

Bardziej szczegółowo

WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ. Opracowanie: Małgorzata Lachtara

WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ. Opracowanie: Małgorzata Lachtara WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ Opracowanie: Małgorzata Lachtara Ekonomia na co dzień GIMNAZJUM TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH TRZYLETNIE LICEUM PROFILOWANE dla MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, listopad 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów zawodowych zewnętrznych 2015/2016

Wyniki egzaminów zawodowych zewnętrznych 2015/2016 Wyniki egzaminów zawodowych zewnętrznych 2015/2016 1. Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu: B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej B.35 Obsługa

Bardziej szczegółowo

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH i SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2017/2018 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j e e g z aminacyjne, które o d b y ł y s i ę w 2 0 1 4 r o k u Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 5 1.1. OPIS FORMUŁY

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą dla osób dorosłych na podwyższenie kwalifikacji

Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą dla osób dorosłych na podwyższenie kwalifikacji Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą dla osób dorosłych na podwyższenie kwalifikacji Konferencja podsumowująca projekt Szkoła przyszła do Ciebie Gronowo, 20.02.2014r. Podstawa prawna Zagadnienia dotyczące

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 166101-1751F ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 7 2 28,6% 166101-19

Bardziej szczegółowo