1 Wstęp. 1.1 Cel niniejszego dokumentu. 1.2 Uwagi dotyczące gwarancji. 1.3 Przeznaczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Wstęp. 1.1 Cel niniejszego dokumentu. 1.2 Uwagi dotyczące gwarancji. 1.3 Przeznaczenie"

Transkrypt

1 Ciągła analiza gazu Urządzenia montowane na regale z serii 6 Informacje dotyczące ATEX w przypadku użycia w obszarach zagrożonych wybuchem Kompaktowa instrukcja eksploatacji 1 Wstęp 1.1 Cel niniejszego dokumentu Niniejsze instrukcje są skróconym podsumowaniem istotnych właściwości, funkcji i informacji na temat bezpieczeństwa. Dodatkowo zawiera wszelkie informacje niezbędne do bezpiecznej obsługi urządzenia. Użytkownik zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z instrukcją przed montażem i uruchomieniem urządzenia. Aby móc właściwie korzystać z urządzenia, najpierw należy zapoznać się z zasadami działania. Instrukcje te przeznaczone są dla osób zajmujących się mechanicznym montażem urządzenia, jego podłączaniem do prądu i uruchamianiem. W celu optymalnego wykorzystania urządzenia należy zapoznać się ze szczegółową wersją instrukcji dostępną na elektronicznym nośniku danych. 1.2 Uwagi dotyczące gwarancji Treść niniejszej instrukcji nie stanowi części ani nie modyfikuje jakiejkolwiek wcześniejszej lub istniejącej umowy, zobowiązania czy stosunku prawnego. Umowa sprzedaży obejmuje wszystkie zobowiązania firmy Siemens, a także pełne i wyłączne warunki gwarancji. Wszelkie deklaracje wersji urządzenia opisane w instrukcji nie tworzą nowych gwarancji i nie modyfikują istniejącej gwarancji. Treść odzwierciedla stan techniczny obowiązujący w momencie publikacji. Firma Siemens zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w trakcie dalszego rozwoju. 1.3 Przeznaczenie Ten analizator służy do jakościowego określania składników w próbce gazowej. Można go używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji oraz w odnośnej szczegółowej Instrukcji obsługi. Dlatego też zmiany w analizatorze, które nie zostały wyraźnie omówione w niniejszej instrukcji i w odnośnej szczegółowej Instrukcji obsługi, dają w rezultacie zastosowanie, które nie jest zgodne z przeznaczeniem. Za takie zmiany odpowiada wtedy wyłącznie użytkownik. Siemens, Wszelkie prawa zastrzeżone P 2012 A5E , 04/2012 1

2 1.4 Obszar zastosowania Uwagi W niniejszej instrukcji użytkowania opisano wyłącznie montowane na stelażach wersje analizatorów Serii 6 (CALOMAT 6E i ULTRAMAT 23) zatwierdzone do stosowania w obszarach zagrożenia wybuchem zgodnie z dyrektywą UE nr 04/9/EU (ATEX). Wszelkie pozostałe wersje analizatorów nie stanowią przedmiotu niniejszej instrukcji. Przegląd analizatorów opisywanych w niniejszej instrukcji znajduje sie w poniższej tabeli. Tabela 1-1 Montowane na stelażach analizatory Serii 6 przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Certyfikat Typ zabezpieczenia przeciwwybuchowego Urządzenie Nr MLFB KEMA 09 ATEX 0027 X Nieiskrzący II 3 G Ex na II T4 ULTRAMAT 23 7MB2335-xxxxx-xAAx 7MB2337 7MB2338 TÜV 02 ATEX 1873 X Hermetycznie zamknięty i nieiskrzący II 2/3 G Ex na nc IIC T4 CALOMAT 6E 7MB252x-xxx00-xABx-Z+xxx 7MB252x-xxx01-xABx-Z+xxx Użytkownik zobowiązany jest również przestrzegać odpowiednich warunków specjalnych dla certyfikatów wymienionych w tabeli. W warunkach tych opisano: obszary zastosowania, wymagania dotyczące pracy w obszarach zagrożonych wybuchem, inne środki ostrożności ważne przy pracy z urządzeniem. Dane techniczne podane w niniejszej instrukcji użytkowania mogą w pewnych okolicznościach różnić się od danych w instrukcjach użytkowania odpowiednich analizatorów i dodatkowego wyposażenia. W takich przypadkach obowiązują dane techniczne podanie w niniejszej instrukcji. 1.5 Sprawdzanie przesyłki 1. Sprawdź opakowanie oraz urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przenoszeniem podczas załadunku. 2. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia, natychmiast poinformuj o tym firmę wysyłająca. 3. Zachowaj uszkodzone części do wyjaśnienia. 4. Sprawdź zgodność zamówienia poprzez porównanie dokumentacji przewozowej ze swoją dot. zamówienia pod kątem zgodności i kompletności. Używanie uszkodzonego lub niekompletnego urządzenia Niebezpieczeństwo wybuchu w obszarach zagrożonych wybuchem. Nie pracuj na uszkodzonych i niekompletnych urządzeniach. 2 A5E , 04/2012

3 2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa To urządzenie zostało wydane z fabryki w stanie pełnej sprawności technicznej. W celu zachowania tego stanu i zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia należy przestrzegać niniejszej instrukcji i wszystkich informacji istotnych dla bezpieczeństwa. Przestrzegać wskazówek i symboli umieszczonych na urządzeniu. Nie usuwać z urządzenia żadnych wskazówek i symboli. Utrzymywać wskazówki i symbole zawsze w czytelnym stanie. Wykwalifikowani pracownicy do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem. Osoby zajmujące się instalacją, montażem, przekazywaniem do eksploatacji, obsługą i serwisem urządzenia w obszarze zagrożonym wybuchem muszą posiadać następujące specjalne kwalifikacje: Są uprawnieni, wyszkoleni lub poinstruowani w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń oraz systemów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi obwodów elektrycznych, wysokich wartości ciśnienia oraz środków żrących i niebezpiecznych. Są uprawnieni, wyszkoleni lub poinstruowani w zakresie przeprowadzania prac na obwodach elektrycznych dla niebezpiecznych systemów. Są wyszkoleni lub poinstruowani w zakresie konserwacji i użycia właściwego sprzętu bezpieczeństwa zgodnie ze stosownymi przepisami bezpieczeństwa. Zmiany dokonywane w urządzeniu Dokonywanie zmian i napraw urządzenia, zwłaszcza w obszarach zagrożonych wybuchem, może stwarzać niebezpieczeństwo dla personelu, instalacji i środowiska. Zmiany oraz naprawy urządzenia należy przeprowadzać wyłącznie w taki sposób, jak to jest opisane w instrukcji obsługi urządzenia. W przypadku niezastosowania się do powyższej uwagi przestaje obowiązywać gwarancja producenta oraz dopuszczenia produktów. W związku z dużą liczbą możliwych zastosowań, niemożliwe jest opisanie każdego możliwego scenariusza podczas uruchamiania, pracy, konserwacji lub działania w zespole dla każdej wersji urządzenia. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, które nie zostały zawarte w niniejszej instrukcji, skontaktuj się z lokalnym biurem Siemens lub przedstawicielem firmy. Wskazówka Działanie w szczególnych warunkach otoczenia Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Siemens lub naszym działem ds. zastosowań, zanim rozpoczniesz pracę z urządzeniem w szczególnych warunkach otoczenia, takich jak elektrownie atomowe lub w przypadku, gdy urządzenie ma zostać wykorzystane do celów badawczo-rozwojowych. Symbol Objaśnienie symboli znajdujących się na urządzeniu Patrz instrukcje obsługi Ostrzeżenie o gorącej powierzchni Ostrzeżenie o niebezpiecznym napięciu A5E , 04/2012 3

4 2.1 Przepisy i dyrektywy Podczas podłączania, montażu i obsługi urządzenia należy stosować się do wymogów określonych w świadectwie próby i przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju. Obejmują one między innymi: National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (Państwowe przepisy elektryczne w USA) Canadian Electrical Code (CEC) (Kanadyjskie przepisy elektryczne) Więcej warunków dotyczących zastosowania w obszarach niebezpiecznych to np.: IEC (norma międzynarodowa) EN (UE) 2.2 Zgodność z dyrektywami europejskimi Oznaczenie CE na urządzeniu świadczy o zgodności z wymaganiami następujących europejskich wytycznych: EMC 2004/108/WE Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE ATEX 94/9/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady o zbliżeniu praw państw członkowskich dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywa unieważniająca 89/336/EWG. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady o zharmonizowaniu praw państw członkowskich odnosząca się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady o zbliżeniu praw państw członkowskich dotycząca sprzętu i systemów bezpieczeństwa przeznaczonych do użycia w środowiskach zagrożonych wybuchem. Stosowane normy i powiązane wersje można znaleźć w odpowiedniej deklaracji zgodności WE. 2.3 Ogólne dyrektywy ws. zabezpieczeń przeciwwybuchowych Użytkowanie nieodpowiedniego urządzenia w przestrzeni zagrożonej wybuchem Zagrożenie wybuchem w razie obecności nieprawidłowego urządzenia w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Należy używać urządzenia wyłącznie w zakresie właściwości określonych na tabliczce znamionowej i w rozdziale Auto hotspot dla przestrzeni zagrożonej wybuchem Dodatkowe środki bezpieczeństwa Zakończenia linii wylotowych gazu analizowanego i wzorcowego muszą znajdować się w bezpiecznej pozycji na zewnątrz obszaru zagrożonego. Linię wylotową gazu analizowanego można również zawrócić do punktu próbkowania. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie gazu analizowanego w analizatorze zależy od rodzaju podłączonego gazu patrz opis w sekcji Dane techniczne (Strona 24) w punkcie Warunki wlotowe gazu analizowanego. Analizatory gazu ULTRAMAT 23 i CALOMAT 6E należy instalować w odpowiednich obudowach. Obudowy muszą nadawać się do stosowania w obszarach Strefy 2 i spełniać wymagania normy EN Obudowy muszą posiadać stopień ochrony IP54 i być przeznaczone do pracy we wszystkich warunkach otoczenia, jakie mogą zaistnieć w trakcie pracy. Jeżeli temperatura w normalnych warunkach może przekroczyć 70 C na wlocie przewodu lub kanału kablowego lub 80 C w punkcie rozgałęzienia przewodników, należy użyć przewodów zatwierdzonych do stosowania w takich temperaturach. Ponadto należy podjąć odpowiednie kroki w celu zagwarantowania, że zakłócenia nie spowodują odchylenia napięcia o więcej niż 40% od wartości znamionowej. Do obwodów nieiskrobezpiecznych w Strefie 2 wolno podłączać jedynie urządzenia niegenerujące iskier; urządzenia te muszą nadawać się do stosowania w obszarach zagrożenia wybuchem Strefy 2 oraz w warunkach panujących w miejscu użytkowania. 4 A5E , 04/2012

5 CALOMAT 6E NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wybuchu Nie wolno podłączać wybuchowych mieszanin gazu z dużą częstotliwością ani na stałe. Wybuchowe mieszaniny gazów można podłączać rzadko lub sporadycznie przy zachowaniu specjalnych warunków określonych w odpowiednich certyfikatach. W przypadku instalacji w szafkach sterowniczych należy zapewnić odpowiednią wentylację, gwarantującą wymianę powietrza co najmniej raz na godzinę. Jeśli analizowane gazy mogą od czasu do czasu być potencjalnie wybuchowe, należy na wlocie i wylocie gazu analizowanego zainstalować przerywacze płomieni. Jeśli analizowany gaz wyprowadzany jest do obszaru niezagrożonego wybuchem, można zrezygnować z instalacji przerywacza płomieni na wylocie gazu. Należy upewnić się, że niemożliwe jest wystąpienie ciśnień gazu analizowanego przekraczających wartość bezwzględną 1,1 bar (110 kpa). Po instalacji i pracach konserwacyjnych dotyczących systemu zamknięcia należy przeprowadzić kontrolę szczelności ULTRAMAT 23 NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wybuchu Do analizatorów nie wolno podłączać gazów lub mieszanin gazu i powietrza, których skład zawiera się między górną a dolną granicą wybuchowości. W razie wątpliwości zalecamy skontaktować się z naszym działem technicznym w celu omówienia planowanego zastosowania. Jeżeli analizowany gaz podłączony do analizatora może zawierać składniki palne w stężeniu przekraczającym górną granicę wybuchu (UEL), wymagana jest wersja analizatora wyposażona w rury do przepływu gazu. Nie wolno podłączać palnych lub wybuchowych gazów/mieszanin gazów i powietrza podłączać do analizatorów wyposażonych w węże nawet w przypadkach, gdy stężenie tych gazów jest mniejsze od dolnej granicy wybuchu (LEL). OSTROŻNIE W przypadku analizatorów w wersji wyposażonej w rury do przepływu gazu wewnętrzna droga przebiegu gazu nie zawiera filtra bezpieczeństwa ani wymrażacza. W związku z powyższym należy zawsze zapewnić prawidłowy sposób przygotowania gazu. Czynniki zewnętrzne Działanie niektórych środków chemicznych może mieć niszczący wpływ na właściwości uszczelniające materiałów wykorzystywanych w następujących elementach: Przekaźnik na płycie głównej: W79052-K5001-C5; producent: Axicom, nr części V23026-A1001-B201 Źródło podczerwieni: C79451-A3468-B205 lub -B206; producent: SIEMENS A5E , 04/2012 5

6 3 Montaż/instalacja/mocowanie 3.1 Wskazówki dotyczące montażu Instalowanie urządzeń Analizator przeznaczony do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem należy instalować w miejscu możliwie najbardziej wolnym od drgań. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Dane techniczne (Strona 24). Analizator i podłączone do niego urządzenia należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Należy zapewnić, aby w trakcie pracy utrzymywane były dopuszczalne wartości temperatury otoczenia. Zamocować analizator zgodnie z wymiarowanym rysunkiem w sekcji Wymiary do przygotowania instalacji (Strona 7) Pamiętać o konieczności przymocowania wszystkich przewodów! W przypadku, gdy konieczna jest interwencja we wnętrzu obudowy, należy upewnić się, że obudowa została poprawnie zamknięta po zakończeniu interwencji. Wlot i wylot gazu w obszarach Strefy 2 muszą być wyposażone w rury. Stosowanie węży jest w tym przypadku niedozwolone. 6 A5E , 04/2012

7 3.2 Wymiary do przygotowania instalacji ULTRAMAT , ,5 M ,6 37, , , , , , ,5 158,5 82 Rysunek 3-1 ULTRAMAT 23, wymiary do przygotowania instalacji A5E , 04/2012 7

8 CALOMAT 6E , Rysunek 3-2 CALOMAT 6E, wymiary do przygotowania instalacji 8 A5E , 04/2012

9 3.3 Dalsze instrukcje bezpieczeństwa Elementy zwilżane nieodpowiednie dla czynnika roboczego Niebezpieczeństwo urazów lub uszkodzenia urządzenia. Jeśli czynnik roboczy został źle dobrany do elementów zwilżanych, może nastąpić wyciek gorących, toksycznych lub żrących substancji. Upewnij się, że materiał elementów zwilżanych przez czynnik roboczy jest dla niego odpowiedni. Patrz informacje podane w Danych technicznych Wymogi dotyczące miejsca montażu OSTROŻNIE Wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych Uszkodzenie urządzenia. Poprzez wystawienie na działanie promieni UV urządzenie może ulec przegrzaniu, a materiały mogą stać się kruche. Zabezpiecz urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Upewnij się, że maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia nie została przekroczona. Patrz informacje podane w Danych technicznych". Niewystarczająca wentylacja Ryzyko pożaru. Z powodu niewystarczającej cyrkulacji powietrza urządzenie może się przegrzać lub zacząć się palić. Upewnij się, że pomieszczenie jest odpowiednio wentylowane. Zapoznaj się z informacjami znajdującymi się w rozdziale Dane techniczne (Strona 24). OSTROŻNIE Niewłaściwy montaż Jeśli urządzenie zostanie niewłaściwie zamontowane może to skutkować jego uszkodzeniem lub zmniejszoną wydajnością. Przed montażem upewnij się, że urządzenie nie nosi widocznych śladów uszkodzenia. Upewnij się, że złącza robocze są czyste oraz że używasz odpowiednich uszczelek i dławnic. Zamontuj urządzenie za pomocą odpowiednich narzędzi. Patrz informacje podane w Danych technicznych", na przykład wymogi dotyczące momentów obrotowych dla instalacji. A5E , 04/2012 9

10 4 Podłączanie 4.1 Połączenia gazowe Połączenia gazowe Wszystkie wloty i wyloty gazu wyposażone są w rury o średnicy 6 mm lub 1/4" Stosowane materiały muszą nadawać się do wykonania odpowiednich pomiarów. Jeśli planowany jest wylot analizowanego gazu do linii wspólnej, należy przestrzegać następujących zaleceń: Linia wylotu gazu musi być wolna od nagłych zmian ciśnienia. Jeśli nie jest to możliwe, należy albo zapewnić oddzielną linię wylotu gazu, albo zainstalować pomiędzy analizatorem a linią wylotu gazu naczynie tłumiące skoki ciśnienia ( > 1 l). Linia wylotu gazu powinna zawsze przebiegać z nachyleniem ku dołowi, ponieważ możliwa jest kondensacja wody w linii. Przygotowanie gazu Aby zapobiec zanieczyszczeniu części, przez które przepływa analizowany gaz, analizowany gaz należy odpowiednio przygotować do pomiarów. Jako minimum zaleca się następująca konfigurację: Moduł próbkowania gazu z filtrem Chłodnica analizowanego gazu Filtr analizatora (ok. 1-2 μm) W zależności od charakterystyki analizowanego gazu konieczne może okazać się zastosowanie dodatkowego wyposażenia np. zewnętrznej pompy ssącej do gazu, płuczki gazowej lub reduktora ciśnienia. W przypadku gazów toksycznych i/lub palnych należy używać odpowiednich elementów. Elementy te muszą być zatwierdzone do danego zastosowania Gazy toksyczne i żrące Przed podłączeniem toksycznych lub korozyjnych gazów zalecamy konsultację z naszym działem technicznym. W szczególności należy zwrócić uwagę, aby szafa sterownicza analizatora cechowała się stopniem ochrony min. IP54 i była przedmuchiwana odpowiednim gazem przedmuchowym. 10 A5E , 04/2012

11 4.2 Połączenia elektryczne Instrukcje bezpieczeństwa Brak połączenia PE/uziemienia Ryzyko porażenia prądem. W zależności od wersji urządzenia, podłącz zasilanie w następujący sposób: Wtyczka sieciowa: Upewnij się, że używane gniazdo posiada połączenie z PE/przewodem uziemiającym. Sprawdź, czy połączenia PE/przewodu uziemiającego gniazda i wtyczki pasują do siebie. Zaciski połączeń: Połącz zaciski zgodnie ze schematem połączeń zaciskowych. Najpierw podłącz PE/przewód uziemiający. Niewłaściwe ułożenie kabli ekranowanych Zagrożenie wybuchem spowodowane brakiem przewodów wyrównawczych, co może doprowadzić do powstania prądów kompensujących lub wywołać zapłon. Uziemiaj tylko te kable ekranowane, w których jeden z końców biegnie do obszaru zagrożonego wybuchem. Jeśli uziemienie wymagane jest na obydwu końcach, zastosuj przewód wyrównawczy Niewłaściwe zasilanie Ryzyko wybuchu w obszarach zagrożonych wybuchem może być spowodowane niewłaściwym zasilaniem, np. prąd stały zamiast przemiennego. Podłącz urządzenie do prawidłowego źródła zasilania i obwodu sygnału. Odnośne specyfikacje można znaleźć w certyfikatach, w rozdziale Auto hotspot lub na tabliczce znamionowej. Brak przewodów wyrównawczych Zagrożenie wybuchem spowodowane brakiem przewodów wyrównawczych, co może doprowadzić do powstania prądów kompensujących lub wywołać zapłon. Upewnij się, że w urządzeniu nastąpiło wyrównanie potencjałów. Wyjątek: Dopuszczalne jest pominięcie połączenia przewodów wyrównawczych w urządzeniach z zabezpieczeniem samoistnym typu Ex i. Niebezpieczna wartość napięcia na styku Niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku nieprawidłowego podłączenia. Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi połączeń elektrycznych, przejdź do rozdziału Auto hotspot. W miejscu dokonywania montażu urządzenia należy przestrzegać stosownych dyrektyw oraz przepisów dotyczących montażu instalacji elektrycznych z napięciem znamionowym poniżej 1000 V. OSTROŻNIE Urządzenia nieiskrzące można podłączać i odłączać jedynie przy wyłączonym zasilaniu. Dotyczy to również połączeń SUB-D. Szczególnie zwraca się uwagę na połączenie PROFIBUS DP. Przy podłączeniu lub odłączaniu wtyczki do analizatora węzeł powinien być wyłączony. W odniesieniu do podłączania węzła PROFIBUS DP należy przestrzegać informacji podanych w Sekcji PROFIBUS DP (Strona 12). Gniazda wtyczek muszą być mechanicznie zablokowane. A5E , 04/

12 4.2.2 Szczególne wymagania dla Strefy 2/22 Niewłaściwe urządzenia Tylko urządzenia, które nie wywołują iskier podczas pracy mogą być podłączone do obwodów bez ograniczenia energii w Strefie 2 lub 22 i muszą one nadawać się do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w Strefie 2 lub 22 i odpowiadać warunkom występującym w miejscu ich użytkowania PROFIBUS DP Rysunek 4-1 Połączenie PROFIBUS DP OSTROŻNIE Bolec 7 podłączony jest do linii danych. Nie wolno podłączać urządzeń zużywających energię. Osłona przewodu musi być na dużej powierzchni połączona z obudową wtyczki. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do zranienia osób lub zniszczenia mienia. W celu zapewnienia prawidłowego działania należy przestrzegać następujących zaleceń: Instalacja budynku musi być wyposażona w automatyczny wyłącznik obwodu zasilania. Połączyć obudowę analizatora z uziemieniem wyrównawczym Zidentyfikować linie iskrobezpieczne i poprowadzić je oddzielnie od linii nieiskrobezpiecznych. Należy przy tym przestrzegać minimalnych wymaganych odległości pomiędzy liniami. Podłączyć linie sygnałowe do gniazd wtyczek SUB-D z tyłu analizatora Zasilanie Analizator wyposażony jest we wtyczkę sieciową, która może być podłączana do linii zasilania wyłącznie przez wykwalifikowany personel (patrz Sekcja 1.5). Jeśli nie można użyć dostarczonego przewodu zasilającego, należy użyć elastycznego przewodu przeznaczonego do podłączania do zasilania. Kabel taki musi spełniać następujące wymagania: Pole powierzchni przekroju każdego przewodnika musi wynosić 1 mm 2. Pole powierzchni przekroju przewodnika PE nie może być mniejsze niż pola powierzchni przewodników L i N. Przewodnik fazy należy podłączyć w zaznaczonej pozycji wtyczki. Przewód musi nadawać się do pracy w temperaturze co najmniej 70 C. Przewód musi byś zatwierdzony w kraju i miejscu stosowania. 12 A5E , 04/2012

13 Podczas podłączania należy również przestrzegać następujących zaleceń: Linię zasilania należy podłączać oddzielnie od linii sygnałowych. Umieścić urządzenie do wyłączania zasilania w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia (wartość obciążenia znamionowego patrz tabliczka znamionowa). Rzeczone urządzenie do wyłączania zasilania musi być łatwo dostępne i oznakowane. Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, że lokalne napięcie zasilania odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej; w razie potrzeby poprawić napięcie zasilania Podłączanie linii sygnałowych Linie sygnałowe należy podłączać jedynie do urządzeń posiadających niezawodną izolację elektryczną od zasilania. Linie łączone z wyjściami przekaźników, wejściami binarnymi, wejściami analogowymi i wyjściami analogowymi muszą być ekranowane. Ziemią odniesienia dla wejść analogowych jest wartość potencjału obudowy. Wyjście analogowe jest nieuziemione, jednak posiada wspólny biegun ujemny. Aby uniemożliwić iskrzenie pomiędzy stykami przekaźnika (np. w przekaźnikach limitowych), należy podłączyć elementy RC w sposób przedstawiony na poniższym rysunku. Należy zauważyć, że element RC prowadzi do opóźnienia zaniku napięcia w elemencie indukcyjnym (np. zaworze solenoidowym). Należy również upewnić się, że stosowany kondensator jest niespolaryzowany. Rysunek 4-2 Przykład układu gaszenia iskrzenia A5E , 04/

14 4.2.6 Schemat przypisania bolców ULTRAMAT 23 Płyta główna Rysunek 4-3 Płyta główna analizatora ULTRAMAT A5E , 04/2012

15 Płyta opcjonalna } Rysunek 4-4 Płyta opcjonalna analizatora ULTRAMAT 23 A5E , 04/

16 CALOMAT 6E Płyta główna Rysunek 4-5 Schemat przypisania bolców na płycie głównej analizatora CALOMAT 6E 16 A5E , 04/2012

17 Płyta AUTOCAL Wejścia binarne/wyjścia przekaźników Rysunek 4-6 Moduł AUTOCAL analizatora CALOMAT 6E A5E , 04/

18 4.3 Schematy połączeń ULTRAMAT Rysunek 4-7 ULTRAMAT 23, połączenia gazowe i połączenia elektryczne Rysunek 4-8 ULTRAMAT 23, schemat przypisania połączeń gazowych 18 A5E , 04/2012

19 CALOMAT 6E 1 Złącze RS485 9-stykowe 2 Złącze 15-stykowe, wyjścia przekaźników i wejścia binarne 3 Złącze 25-stykowe, wyjścia przekaźników i wejścia binarne 5 Złącze 37-stykowe, wyjścia przekaźników i wejścia binarne (opcja) Rysunek 4-9 CALOMAT 6E, połączenia gazowe i połączenia elektryczne 4 Złącze interfejsu 9-stykowego, np. do PROFIBUS (opcja) 6 Połączenie sieciowe i drobne bezpieczniki A5E , 04/

20 5 Przygotowanie do pracy Przekazanie do eksploatacji można przeprowadzić prawidłowo tylko, jeśli zajmująca się tym osoba zapoznała się z dostarczonymi podręcznikami i instrukcjami obsługi. Należy szczególnie stosować się do zawartych w nich informacji z zakresu bezpieczeństwa i ostrzeżeń. Za każdym razem, gdy uruchamiamy analizator, należy sprawdzić ścieżkę próbki gazu pod kątem nieszczelności. Jest to opisane w rozdziale Dokonywanie prób pod kątem nieszczelności. Ponadto następujące informacje z zakresu bezpieczeństwa dotyczą pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Niewłaściwe oddanie do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem Usterka urządzenia lub niebezpieczeństwo wybuchu w obszarach zagrożonych wybuchem. Nie uruchamiaj urządzenia zanim nie zostanie całkowicie zamontowane i podłączone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale Auto hotspot. Przed uruchomieniem weź pod uwagę oddziaływanie w systemie na inne urządzenia. UWAGA Utrata części właściwości zabezpieczających Uszkodzenie urządzenia w momencie, gdy obudowa jest otwarta lub niewłaściwie zamknięta. Stopień właściwości zabezpieczających określony na tabliczce znamionowej lub w Danych technicznych" nie jest już gwarantowany. Upewnij się, że urządzenie jest właściwie zamknięte. Niebezpieczna wartość napięcia na styku Niebezpieczeństwo doznania urazu z powodu niebezpiecznego napięcia na styku, gdy urządzenie jest otwarte lub niedomknięte. Zakres bezpieczeństwa określony na tabliczce znamionowej lub w rozdziale Auto hotspot już nie jest gwarantowany, jeśli urządzenie jest otwarte bądź niewłaściwie zamknięte. Upewnij się, że urządzenie jest właściwie zamknięte. Utrata zabezpieczenia przed wybuchem Niebezpieczeństwo wybuchu w obszarze zagrożonym wybuchem, jeśli urządzenie jest otwarte lub niewłaściwie zamknięte. Zamknij urządzenie zgodnie ze wskazówkami z rozdziału Auto hotspot. Otwieranie urządzenia podłączonego do źródła zasilania Niebezpieczeństwo wybuchu w obszarach zagrożonych ryzykiem wybuchu. Urządzenie można otwierać tylko wtedy, gdy nie jest podłączone do źródła zasilania. Przed uruchomieniem sprawdź, czy pokrywa, blokady pokrywy oraz wejścia kabli zostały zamontowane zgodnie z dyrektywami. Wyjątek: Urządzenia posiadające zabezpieczenie samoistne Ex i mogą być otwierane, gdy są podłączone do źródła zasilania w obszarach zagrożonych wybuchem. 20 A5E , 04/2012

21 Sprawdzanie szczelności drogi przepływu gazu Przed przygotowaniem urządzenia do pracy lub po każdej konserwacji obejmującej czujnik lub drogę przepływu gazu należy przeprowadzić kontrolę szczelności. Kontrolę szczelności wykonuje się w następujący sposób: 1. Należy podłączyć wylot gazu analizowanego do manometru do pomiaru ciśnienia względnego (np. manometr U-rurkowy o zakresie pomiarowym od 0 do 150 hpa i rozdzielczości 0,1 hpa). 2. Wprowadzić strumień powietrza do wlotu gazu analizowanego. Po osiągnięciu nadciśnienia ok. 100 hpa (mierzonego przy użyciu manometru przy wylocie gazu analizowanego), zablokować wlot gazu analizowanego. 3. Odczekać około jednej minuty na dostosowanie się zamkniętego w układzie powietrza do warunków otoczenia. Następnie zarejestrować wartość ciśnienia. 4. ULTRAMAT 23: Odczekać kolejne 15 minut i zarejestrować wartość ciśnienia. Droga przepływu gazu charakteryzuje się wystarczającą szczelnością, jeśli spadek ciśnienia jest mniejszy niż 2 hpa. CALOMAT 6E: Odczekać kolejne 5 minut i zarejestrować wartość ciśnienia. Droga przepływu gazu charakteryzuje się wystarczającą szczelnością, jeśli spadek ciśnienia jest mniejszy niż 10 hpa. Wskazówka Podczas pomiarów należy zagwarantować stałą temperaturę drogi przepływu gazu i czujnika. A5E , 04/

22 6 Serwis i konserwacja 6.1 Analizator Po konserwacji lub wstawieniu dodatkowych części związanych z zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi analizator można uruchomić tylko wtedy, kiedy specjalista Ex upewni się, że analizator ma istotne cechy i spełnia wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych i wyda potwierdzające to świadectwo i/lub przyczepi do sprzętu symbol testu. Podczas ponownego uruchomienia należy się upewnić, że urządzenie ma odpowiednią ochronę przed energią uderzeniową przekraczającą wartość 2 dżuli w obszarze okien. Należy przeprowadzać doroczną konserwację analizatora, aby sprawdzić bezpieczeństwo elektryczne i niezawodność pracy, a zwłaszcza szczelność ścieżki próbki gazu wewnątrz analizatora. Ponadto, po każdej interwencji w ścieżkę gazu (system osłon izolujących) należy przeprowadzić próbę pod kątem nieszczelności. Próba pod kątem nieszczelności została opisana w rozdziale Przygotowanie do pracy (Strona 20) Właściciel może w poszczególnych przypadkach wydłużyć przerwy pomiędzy konserwacjami, jeśli może się spodziewać, że nie będzie negatywnych skutków dla materiałów zwilżanych części (w szczególności uszczelek). Dalsze informacje na temat konserwacji analizatora można znaleźć w odnośnej Instrukcji obsługi. Akcesoria oraz części zamienne, których nie należy stosować Niebezpieczeństwo eksplozji w obszarach zagrożonych ryzykiem wybuchu. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych. Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących montażu i bezpieczeństwa opisanych w instrukcji obsługi urządzenia albo dołączonych do akcesoriów lub części zamiennych. Pierwsze uruchomienie i praca przy aktywnym komunikacie o błędzie W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie, urządzenie może nie działać właściwie. Sprawdź, czy błąd, który wystąpił jest poważny. Usuń przyczynę błędu. Jeśli urządzenie ma usterkę: Wycofaj je z użytku. Podejmij kroki uniemożliwiające ponowne uruchomienie urządzenia. Niewłaściwe podłączenie po konserwacji Niebezpieczeństwo eksplozji w obszarach zagrożonych ryzykiem wybuchu. Po zakończeniu prac konserwacyjnych podłącz urządzenie w prawidłowy sposób. Po zakończeniu prac konserwacyjnych zamknij urządzenie. Patrz rozdział Auto hotspot. OSTROŻNIE Niebezpieczne napięcie przy otwartym urządzeniu Ryzyko porażenia prądem, gdy pokrywa jest otwarta lub podczas demontażu jej elementów. Zanim otworzysz pokrywę lub zaczniesz demontować jej elementy, odłącz urządzenie od źródła zasilania. Jeśli przeprowadzenie prac konserwacyjnych na urządzeniu podłączonym do zasilania jest konieczne, przestrzegaj odnośnych zasad bezpieczeństwa. Prace konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel. 22 A5E , 04/2012

23 OSTROŻNIE Gorące elementy urządzenia Wysoka temperatura, która może doprowadzić do poparzeń nieosłoniętej skóry może utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu urządzenia. Zanim rozpoczniesz prace konserwacyjne, pamiętaj, by przestrzegać czasu, który należy odczekać, aby urządzenie ostygło, sprecyzowanego w danych technicznych lub bezpośrednio na urządzeniu. Warstwa pyłu przekraczająca grubość 5 mm Niebezpieczeństwo wybuchu w obszarach zagrożonych wybuchem. Możliwość przegrzania urządzenia ze względu na nagromadzenie pyłu. Usuń nagromadzony pył, jeśli jego warstwa jest grubsza niż 5 mm. Konserwacja podczas pracy w obszarze niebezpiecznym Istnieje ryzyko wybuchu podczas prowadzenia prac naprawczych i konserwacyjnych w obszarze niebezpiecznym. Odetnij urządzenie od zasilania. - lub - Upewnij się, że środowisko nie stwarza ryzyka wybuchu (zezwolenie na prace gorące). OSTROŻNIE Urządzenia nieiskrzące można podłączać i odłączać jedynie przy wyłączonym zasilaniu. Dotyczy to również połączeń SUB-D. Szczególnie zwraca się uwagę na połączenie PROFIBUS DP. Przy podłączeniu lub odłączaniu wtyczki do analizatora węzeł powinien być wyłączony. W odniesieniu do podłączania węzła PROFIBUS DP należy przestrzegać informacji podanych w Sekcji PROFIBUS DP (Strona 12). Gniazda wtyczek muszą być mechanicznie zablokowane. 6.2 Bezpieczniki NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wybuchu W atmosferze palnej lub zapalnej nie wolno nigdy odłączać wtyczek ani wymieniać lamp/bezpieczników w czasie, gdy analizator jest podłączony do prądu. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do śmierci, poważnego zranienia osób i/lub zniszczenia mienia i środowiska. A5E , 04/

24 7 Dane techniczne Pełna specyfikacja techniczna została opisana szczegółowo w poszczególnych Instrukcjach obsługi używanych analizatorów. Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Jeśli wartości podane tutaj różnią się od wartości z poszczególnych Instrukcji obsługi, obowiązują wartości podane tutaj. 7.1 ULTRAMAT 23 Analizator ULTRAMAT 23 do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Maksymalny dopuszczalny poziom drgań 5 m/s 2 Ciśnienie gazu analizowanego Bez pompy Z pompą Rozprężony (< hpa < [1,2 bara] bezwzgl.) Tryb zasysania rozprężonego gazu, nastawiany fabrycznie dla węża o długości 2 m na wylocie gazu analizowanego; w innych warunkach odprowadzania gazu należy przeprowadzić kalibrację wartości pełnoskalowej C ( F) T4 Ex II 3 G Ex na II T4 - Nieiskrzący Temperatura otoczenia Klasa temperaturowa Typ zabezpieczeń Podstawowe normy EN :2006, EN :2005 Napięcie zasilania, natężenie prądu wejścia i wyjścia Patrz tabela poniżej Tabela 7-1 MLFB Napięcie zasilania oraz natężenie prądu wejścia i wyjścia w zależności od rodzaju analizatora/numeru Opis Nr MLFB Napięcie zasilania Maksymalny zakres natężeń 1 element IR + O2 2 elementy IR+ O2 3 elementy IR + O2 1 element IR + O2 2 elementy IR+ O2 3 elementy IR + O2 1 element IR + O2 2 elementy IR+ O2 3 elementy IR + O2 1 element IR + O2 2 elementy IR+ O2 3 elementy IR + O2 1 element IR + O2 2 elementy IR+ O2 3 elementy IR + O2 1 element IR + O2 2 elementy IR+ O2 3 elementy IR + O2 1 element IR + O2 2 elementy IR+ O2 3 elementy IR + O2 7MB2335-xxxx0-0AAx 7MB2337-xxxx0-0xxx 7MB2338-xxxx0-0xxx 7MB2335-xxxx0-1AAx 7MB2337-xxxx0-1xxx 7MB2338-xxxx0-1xxx 7MB2335-xxxx0-2AAx 7MB2337-xxxx0-2xxx 7MB2338-xxxx0-2xxx 7MB2335-xxxx0-3AAx 7MB2337-xxxx0-3xxx 7MB2338-xxxx0-3xxx 7MB2335-xxxx0-4AAx 7MB2337-xxxx0-4xxx 7MB2338-xxxx0-4xxx 7MB2335-xxxx0-5AAx 7MB2337-xxxx0-5xxx 7MB2338-xxxx0-5xxx 7MB2335-xxxx0-6AAx 7MB2337-xxxx0-6xxx 7MB2338-xxxx0-6xxx 100 V, 50 Hz, 60 VA 0,52 A 120 V, 50 Hz, 60 VA 0,43 A 200 V, 50 Hz, 60 VA 0,26 A 230 V, 50 Hz, 60 VA 0,24 A 100 V, 60 Hz, 60 VA 0,49 A 120 V, 60 Hz, 60 VA 0,41 A 230 V, 60 Hz, 60 VA 0,23 A Ponadto należy podjąć odpowiednie kroki w celu zagwarantowania, że zakłócenia nie spowodują odchylenia napięcia o więcej niż 40% od wartości znamionowej. 24 A5E , 04/2012

25 7.2 CALOMAT 6E Tabela 7-2 Analizator CALOMAT 6E do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Temperatura otoczenia Ciśnienie gazu analizowanego Maksymalny dopuszczalny poziom drgań 5 m/s 2 Dane elektryczne: C, 5 55 C dla wersji 7MB252x-xGA0x-xxxx Maks hpa bezwzgl. Napięcie zasilania V AC, Hz lub V AC, Hz, Umaks. = 264 V AC Wyjście analogowe 0/2/ ma, bezpotencjałowe, obciążenie: 750 Ω Wyjścia przekaźników (6 styków przełącznikowych) 24 V AC/DC/1 A, zmienne Opcja PROFIBUS DP, PROFIBUS PA Klasa temperaturowa T4 Typ(y) zabezpieczeń Ex II 2/3 G Ex nac IIC T4 - 'Hermetycznie zamknięty' i 'Nieiskrzący' Podstawowe normy EN :2006, EN :2005, EN :2007 Sekcja Dyrektywy dotyczące urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD) OSTROŻNIE Urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne mogą ulec uszkodzeniu w wyniku działania napięcia elektrycznego znacznie poniżej granicy postrzegania przez człowieka. Napięcie takie występuje w przypadku dotknięcia elementu lub połączenia elektrycznego modułu przed rozładowaniem nagromadzonych ładunków elektrostatycznych. Uszkodzenie modułu spowodowane przepięciem nie jest zazwyczaj natychmiast wykrywane, ale może zostać zauważone po dłuższym okresie pracy. Zasadnicze środki zabezpieczające przed wyładowaniem statycznym Należy zapewnić dobre uziemienie: Podczas obsługi urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne należy zapewnić dobre uziemienie osób, stanowiska roboczego i opakowania. W taki sposób można uniknąć wyładowania statycznego. Unikać bezpośredniego kontaktu: Urządzeń wrażliwych na ładunek elektrostatyczny można dotykać wyłącznie gdy jest to całkowicie nieuniknione (np. podczas prac konserwacyjnych). Moduły należy trzymać w taki sposób, aby nie dotykać pinów ani obwodów drukowanych. W ten sposób energia wyładowań nie dotrze do wrażliwych urządzeń i ich nie uszkodzi. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania pomiarów modułu, należy rozładować ładunki nagromadzone na powierzchni ciała przed podjęciem jakichkolwiek działań. W tym celu należy dotknąć uziemionych metalowych przedmiotów. Należy stosować wyłącznie uziemione przyrządy pomiarowe. A5E , 04/

26 A. Lista skrótów Skrót/symbol Objaśnienie " Cal (1 cal odpowiada 25,4 mm) < Mniejsze niż > Większe niż Stopnie Mniejsze niż lub równe Większe niż lub równe C Stopnie Celsjusza cm CS DIN EN Ex aa hpa kpa l L LEL MG min MLFB mm mm² MPa N Pa PE UEL VG wzgl. Δp Centymetr System osłon izolujących (ścieżka próbki gazu w postaci rurek wewnątrz analizatora) Niemiecka norma przemysłowa Norma europejska Zabezpieczenia przeciwwybuchowe wg klasyfikacji ATEX Hektopaskal Kilopaskal Litr Linia (faza w liniach elektroenergetycznych) Dolna granica wybuchowości Próbka gazu Minuta Kod produktu odczytywalny komputerowo Milimetr Milimetr kwadratowy Megapaskal Przewód zerowy (w liniach elektroenergetycznych) Paskal Uziemienie ochronne Górna granica wybuchowości Gaz wzorcowy Względne Różnica ciśnień Siemens AG Industry Sector Postfach NÜRNBERG Informacje dotyczące ATEX w przypadku użycia w obszarach Informacje zagrożonych dotyczące ATEX wybuchem w przypadku użycia w obszarach zagrożonych wybuchem 26 A5E , 04/2012 A5E , 04/2012

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Spis treści 1 Informacje ogólne...6 1.1 Konwencje użyte w instrukcji... 7 1.2 Zakres ważności... 9 1.3

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 PL - polski Instrukcja montażu i obsługi Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 1 Szanowni Klienci, Uprzejmie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na wysokociśnieniowy

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS

Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-PL SPIS TREŚCI ZIĘBIARKI CIECZY CHŁODZONE POWIETRZEM I URZĄDZENIA ROZDZIELONE INSTRUKCJA MONTAŻU OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960 PL - polski Instrukcja instalacji i obsługi Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960 1 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu - osuszacza chłodniczego DRYPOINT RA 20-960.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 PL - polski Instrukcja instalacji i obsługi Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu - osuszacza chłodniczego DRYPOINT RA 1080-8800.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL 1 1. Informacje o tym dokumencie...4 1.1. Ważne...4 1.2. Grupa docelowa...4 1.3. Dodatkowe informacje...4 2. Bezepieczeństwo...4 2.1. Sposób użytkowania...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu P/N 9-14768 (PL) REV 02 ISS 25JUN13 Copyright Producent Certyfikacja Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przetwornik temperatury, model T24.10

Instrukcja obsługi. Przetwornik temperatury, model T24.10 Instrukcja obsługi Przetwornik temperatury model T24.10 PL Przetwornik temperatury, model T24.10 PL Instrukcja przetwornika temperatury model T24.10 Strony 3-22 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo