1 Wstęp. 1.1 Cel niniejszego dokumentu. 1.2 Uwagi dotyczące gwarancji. 1.3 Przeznaczenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Wstęp. 1.1 Cel niniejszego dokumentu. 1.2 Uwagi dotyczące gwarancji. 1.3 Przeznaczenie"

Transkrypt

1 Ciągła analiza gazu Urządzenia montowane na regale z serii 6 Informacje dotyczące ATEX w przypadku użycia w obszarach zagrożonych wybuchem Kompaktowa instrukcja eksploatacji 1 Wstęp 1.1 Cel niniejszego dokumentu Niniejsze instrukcje są skróconym podsumowaniem istotnych właściwości, funkcji i informacji na temat bezpieczeństwa. Dodatkowo zawiera wszelkie informacje niezbędne do bezpiecznej obsługi urządzenia. Użytkownik zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z instrukcją przed montażem i uruchomieniem urządzenia. Aby móc właściwie korzystać z urządzenia, najpierw należy zapoznać się z zasadami działania. Instrukcje te przeznaczone są dla osób zajmujących się mechanicznym montażem urządzenia, jego podłączaniem do prądu i uruchamianiem. W celu optymalnego wykorzystania urządzenia należy zapoznać się ze szczegółową wersją instrukcji dostępną na elektronicznym nośniku danych. 1.2 Uwagi dotyczące gwarancji Treść niniejszej instrukcji nie stanowi części ani nie modyfikuje jakiejkolwiek wcześniejszej lub istniejącej umowy, zobowiązania czy stosunku prawnego. Umowa sprzedaży obejmuje wszystkie zobowiązania firmy Siemens, a także pełne i wyłączne warunki gwarancji. Wszelkie deklaracje wersji urządzenia opisane w instrukcji nie tworzą nowych gwarancji i nie modyfikują istniejącej gwarancji. Treść odzwierciedla stan techniczny obowiązujący w momencie publikacji. Firma Siemens zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w trakcie dalszego rozwoju. 1.3 Przeznaczenie Ten analizator służy do jakościowego określania składników w próbce gazowej. Można go używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji oraz w odnośnej szczegółowej Instrukcji obsługi. Dlatego też zmiany w analizatorze, które nie zostały wyraźnie omówione w niniejszej instrukcji i w odnośnej szczegółowej Instrukcji obsługi, dają w rezultacie zastosowanie, które nie jest zgodne z przeznaczeniem. Za takie zmiany odpowiada wtedy wyłącznie użytkownik. Siemens, Wszelkie prawa zastrzeżone P 2012 A5E , 04/2012 1

2 1.4 Obszar zastosowania Uwagi W niniejszej instrukcji użytkowania opisano wyłącznie montowane na stelażach wersje analizatorów Serii 6 (CALOMAT 6E i ULTRAMAT 23) zatwierdzone do stosowania w obszarach zagrożenia wybuchem zgodnie z dyrektywą UE nr 04/9/EU (ATEX). Wszelkie pozostałe wersje analizatorów nie stanowią przedmiotu niniejszej instrukcji. Przegląd analizatorów opisywanych w niniejszej instrukcji znajduje sie w poniższej tabeli. Tabela 1-1 Montowane na stelażach analizatory Serii 6 przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Certyfikat Typ zabezpieczenia przeciwwybuchowego Urządzenie Nr MLFB KEMA 09 ATEX 0027 X Nieiskrzący II 3 G Ex na II T4 ULTRAMAT 23 7MB2335-xxxxx-xAAx 7MB2337 7MB2338 TÜV 02 ATEX 1873 X Hermetycznie zamknięty i nieiskrzący II 2/3 G Ex na nc IIC T4 CALOMAT 6E 7MB252x-xxx00-xABx-Z+xxx 7MB252x-xxx01-xABx-Z+xxx Użytkownik zobowiązany jest również przestrzegać odpowiednich warunków specjalnych dla certyfikatów wymienionych w tabeli. W warunkach tych opisano: obszary zastosowania, wymagania dotyczące pracy w obszarach zagrożonych wybuchem, inne środki ostrożności ważne przy pracy z urządzeniem. Dane techniczne podane w niniejszej instrukcji użytkowania mogą w pewnych okolicznościach różnić się od danych w instrukcjach użytkowania odpowiednich analizatorów i dodatkowego wyposażenia. W takich przypadkach obowiązują dane techniczne podanie w niniejszej instrukcji. 1.5 Sprawdzanie przesyłki 1. Sprawdź opakowanie oraz urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przenoszeniem podczas załadunku. 2. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia, natychmiast poinformuj o tym firmę wysyłająca. 3. Zachowaj uszkodzone części do wyjaśnienia. 4. Sprawdź zgodność zamówienia poprzez porównanie dokumentacji przewozowej ze swoją dot. zamówienia pod kątem zgodności i kompletności. Używanie uszkodzonego lub niekompletnego urządzenia Niebezpieczeństwo wybuchu w obszarach zagrożonych wybuchem. Nie pracuj na uszkodzonych i niekompletnych urządzeniach. 2 A5E , 04/2012

3 2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa To urządzenie zostało wydane z fabryki w stanie pełnej sprawności technicznej. W celu zachowania tego stanu i zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia należy przestrzegać niniejszej instrukcji i wszystkich informacji istotnych dla bezpieczeństwa. Przestrzegać wskazówek i symboli umieszczonych na urządzeniu. Nie usuwać z urządzenia żadnych wskazówek i symboli. Utrzymywać wskazówki i symbole zawsze w czytelnym stanie. Wykwalifikowani pracownicy do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem. Osoby zajmujące się instalacją, montażem, przekazywaniem do eksploatacji, obsługą i serwisem urządzenia w obszarze zagrożonym wybuchem muszą posiadać następujące specjalne kwalifikacje: Są uprawnieni, wyszkoleni lub poinstruowani w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń oraz systemów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi obwodów elektrycznych, wysokich wartości ciśnienia oraz środków żrących i niebezpiecznych. Są uprawnieni, wyszkoleni lub poinstruowani w zakresie przeprowadzania prac na obwodach elektrycznych dla niebezpiecznych systemów. Są wyszkoleni lub poinstruowani w zakresie konserwacji i użycia właściwego sprzętu bezpieczeństwa zgodnie ze stosownymi przepisami bezpieczeństwa. Zmiany dokonywane w urządzeniu Dokonywanie zmian i napraw urządzenia, zwłaszcza w obszarach zagrożonych wybuchem, może stwarzać niebezpieczeństwo dla personelu, instalacji i środowiska. Zmiany oraz naprawy urządzenia należy przeprowadzać wyłącznie w taki sposób, jak to jest opisane w instrukcji obsługi urządzenia. W przypadku niezastosowania się do powyższej uwagi przestaje obowiązywać gwarancja producenta oraz dopuszczenia produktów. W związku z dużą liczbą możliwych zastosowań, niemożliwe jest opisanie każdego możliwego scenariusza podczas uruchamiania, pracy, konserwacji lub działania w zespole dla każdej wersji urządzenia. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, które nie zostały zawarte w niniejszej instrukcji, skontaktuj się z lokalnym biurem Siemens lub przedstawicielem firmy. Wskazówka Działanie w szczególnych warunkach otoczenia Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Siemens lub naszym działem ds. zastosowań, zanim rozpoczniesz pracę z urządzeniem w szczególnych warunkach otoczenia, takich jak elektrownie atomowe lub w przypadku, gdy urządzenie ma zostać wykorzystane do celów badawczo-rozwojowych. Symbol Objaśnienie symboli znajdujących się na urządzeniu Patrz instrukcje obsługi Ostrzeżenie o gorącej powierzchni Ostrzeżenie o niebezpiecznym napięciu A5E , 04/2012 3

4 2.1 Przepisy i dyrektywy Podczas podłączania, montażu i obsługi urządzenia należy stosować się do wymogów określonych w świadectwie próby i przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju. Obejmują one między innymi: National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (Państwowe przepisy elektryczne w USA) Canadian Electrical Code (CEC) (Kanadyjskie przepisy elektryczne) Więcej warunków dotyczących zastosowania w obszarach niebezpiecznych to np.: IEC (norma międzynarodowa) EN (UE) 2.2 Zgodność z dyrektywami europejskimi Oznaczenie CE na urządzeniu świadczy o zgodności z wymaganiami następujących europejskich wytycznych: EMC 2004/108/WE Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE ATEX 94/9/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady o zbliżeniu praw państw członkowskich dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywa unieważniająca 89/336/EWG. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady o zharmonizowaniu praw państw członkowskich odnosząca się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady o zbliżeniu praw państw członkowskich dotycząca sprzętu i systemów bezpieczeństwa przeznaczonych do użycia w środowiskach zagrożonych wybuchem. Stosowane normy i powiązane wersje można znaleźć w odpowiedniej deklaracji zgodności WE. 2.3 Ogólne dyrektywy ws. zabezpieczeń przeciwwybuchowych Użytkowanie nieodpowiedniego urządzenia w przestrzeni zagrożonej wybuchem Zagrożenie wybuchem w razie obecności nieprawidłowego urządzenia w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Należy używać urządzenia wyłącznie w zakresie właściwości określonych na tabliczce znamionowej i w rozdziale Auto hotspot dla przestrzeni zagrożonej wybuchem Dodatkowe środki bezpieczeństwa Zakończenia linii wylotowych gazu analizowanego i wzorcowego muszą znajdować się w bezpiecznej pozycji na zewnątrz obszaru zagrożonego. Linię wylotową gazu analizowanego można również zawrócić do punktu próbkowania. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie gazu analizowanego w analizatorze zależy od rodzaju podłączonego gazu patrz opis w sekcji Dane techniczne (Strona 24) w punkcie Warunki wlotowe gazu analizowanego. Analizatory gazu ULTRAMAT 23 i CALOMAT 6E należy instalować w odpowiednich obudowach. Obudowy muszą nadawać się do stosowania w obszarach Strefy 2 i spełniać wymagania normy EN Obudowy muszą posiadać stopień ochrony IP54 i być przeznaczone do pracy we wszystkich warunkach otoczenia, jakie mogą zaistnieć w trakcie pracy. Jeżeli temperatura w normalnych warunkach może przekroczyć 70 C na wlocie przewodu lub kanału kablowego lub 80 C w punkcie rozgałęzienia przewodników, należy użyć przewodów zatwierdzonych do stosowania w takich temperaturach. Ponadto należy podjąć odpowiednie kroki w celu zagwarantowania, że zakłócenia nie spowodują odchylenia napięcia o więcej niż 40% od wartości znamionowej. Do obwodów nieiskrobezpiecznych w Strefie 2 wolno podłączać jedynie urządzenia niegenerujące iskier; urządzenia te muszą nadawać się do stosowania w obszarach zagrożenia wybuchem Strefy 2 oraz w warunkach panujących w miejscu użytkowania. 4 A5E , 04/2012

5 CALOMAT 6E NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wybuchu Nie wolno podłączać wybuchowych mieszanin gazu z dużą częstotliwością ani na stałe. Wybuchowe mieszaniny gazów można podłączać rzadko lub sporadycznie przy zachowaniu specjalnych warunków określonych w odpowiednich certyfikatach. W przypadku instalacji w szafkach sterowniczych należy zapewnić odpowiednią wentylację, gwarantującą wymianę powietrza co najmniej raz na godzinę. Jeśli analizowane gazy mogą od czasu do czasu być potencjalnie wybuchowe, należy na wlocie i wylocie gazu analizowanego zainstalować przerywacze płomieni. Jeśli analizowany gaz wyprowadzany jest do obszaru niezagrożonego wybuchem, można zrezygnować z instalacji przerywacza płomieni na wylocie gazu. Należy upewnić się, że niemożliwe jest wystąpienie ciśnień gazu analizowanego przekraczających wartość bezwzględną 1,1 bar (110 kpa). Po instalacji i pracach konserwacyjnych dotyczących systemu zamknięcia należy przeprowadzić kontrolę szczelności ULTRAMAT 23 NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wybuchu Do analizatorów nie wolno podłączać gazów lub mieszanin gazu i powietrza, których skład zawiera się między górną a dolną granicą wybuchowości. W razie wątpliwości zalecamy skontaktować się z naszym działem technicznym w celu omówienia planowanego zastosowania. Jeżeli analizowany gaz podłączony do analizatora może zawierać składniki palne w stężeniu przekraczającym górną granicę wybuchu (UEL), wymagana jest wersja analizatora wyposażona w rury do przepływu gazu. Nie wolno podłączać palnych lub wybuchowych gazów/mieszanin gazów i powietrza podłączać do analizatorów wyposażonych w węże nawet w przypadkach, gdy stężenie tych gazów jest mniejsze od dolnej granicy wybuchu (LEL). OSTROŻNIE W przypadku analizatorów w wersji wyposażonej w rury do przepływu gazu wewnętrzna droga przebiegu gazu nie zawiera filtra bezpieczeństwa ani wymrażacza. W związku z powyższym należy zawsze zapewnić prawidłowy sposób przygotowania gazu. Czynniki zewnętrzne Działanie niektórych środków chemicznych może mieć niszczący wpływ na właściwości uszczelniające materiałów wykorzystywanych w następujących elementach: Przekaźnik na płycie głównej: W79052-K5001-C5; producent: Axicom, nr części V23026-A1001-B201 Źródło podczerwieni: C79451-A3468-B205 lub -B206; producent: SIEMENS A5E , 04/2012 5

6 3 Montaż/instalacja/mocowanie 3.1 Wskazówki dotyczące montażu Instalowanie urządzeń Analizator przeznaczony do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem należy instalować w miejscu możliwie najbardziej wolnym od drgań. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Dane techniczne (Strona 24). Analizator i podłączone do niego urządzenia należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Należy zapewnić, aby w trakcie pracy utrzymywane były dopuszczalne wartości temperatury otoczenia. Zamocować analizator zgodnie z wymiarowanym rysunkiem w sekcji Wymiary do przygotowania instalacji (Strona 7) Pamiętać o konieczności przymocowania wszystkich przewodów! W przypadku, gdy konieczna jest interwencja we wnętrzu obudowy, należy upewnić się, że obudowa została poprawnie zamknięta po zakończeniu interwencji. Wlot i wylot gazu w obszarach Strefy 2 muszą być wyposażone w rury. Stosowanie węży jest w tym przypadku niedozwolone. 6 A5E , 04/2012

7 3.2 Wymiary do przygotowania instalacji ULTRAMAT , ,5 M ,6 37, , , , , , ,5 158,5 82 Rysunek 3-1 ULTRAMAT 23, wymiary do przygotowania instalacji A5E , 04/2012 7

8 CALOMAT 6E , Rysunek 3-2 CALOMAT 6E, wymiary do przygotowania instalacji 8 A5E , 04/2012

9 3.3 Dalsze instrukcje bezpieczeństwa Elementy zwilżane nieodpowiednie dla czynnika roboczego Niebezpieczeństwo urazów lub uszkodzenia urządzenia. Jeśli czynnik roboczy został źle dobrany do elementów zwilżanych, może nastąpić wyciek gorących, toksycznych lub żrących substancji. Upewnij się, że materiał elementów zwilżanych przez czynnik roboczy jest dla niego odpowiedni. Patrz informacje podane w Danych technicznych Wymogi dotyczące miejsca montażu OSTROŻNIE Wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych Uszkodzenie urządzenia. Poprzez wystawienie na działanie promieni UV urządzenie może ulec przegrzaniu, a materiały mogą stać się kruche. Zabezpiecz urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Upewnij się, że maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia nie została przekroczona. Patrz informacje podane w Danych technicznych". Niewystarczająca wentylacja Ryzyko pożaru. Z powodu niewystarczającej cyrkulacji powietrza urządzenie może się przegrzać lub zacząć się palić. Upewnij się, że pomieszczenie jest odpowiednio wentylowane. Zapoznaj się z informacjami znajdującymi się w rozdziale Dane techniczne (Strona 24). OSTROŻNIE Niewłaściwy montaż Jeśli urządzenie zostanie niewłaściwie zamontowane może to skutkować jego uszkodzeniem lub zmniejszoną wydajnością. Przed montażem upewnij się, że urządzenie nie nosi widocznych śladów uszkodzenia. Upewnij się, że złącza robocze są czyste oraz że używasz odpowiednich uszczelek i dławnic. Zamontuj urządzenie za pomocą odpowiednich narzędzi. Patrz informacje podane w Danych technicznych", na przykład wymogi dotyczące momentów obrotowych dla instalacji. A5E , 04/2012 9

10 4 Podłączanie 4.1 Połączenia gazowe Połączenia gazowe Wszystkie wloty i wyloty gazu wyposażone są w rury o średnicy 6 mm lub 1/4" Stosowane materiały muszą nadawać się do wykonania odpowiednich pomiarów. Jeśli planowany jest wylot analizowanego gazu do linii wspólnej, należy przestrzegać następujących zaleceń: Linia wylotu gazu musi być wolna od nagłych zmian ciśnienia. Jeśli nie jest to możliwe, należy albo zapewnić oddzielną linię wylotu gazu, albo zainstalować pomiędzy analizatorem a linią wylotu gazu naczynie tłumiące skoki ciśnienia ( > 1 l). Linia wylotu gazu powinna zawsze przebiegać z nachyleniem ku dołowi, ponieważ możliwa jest kondensacja wody w linii. Przygotowanie gazu Aby zapobiec zanieczyszczeniu części, przez które przepływa analizowany gaz, analizowany gaz należy odpowiednio przygotować do pomiarów. Jako minimum zaleca się następująca konfigurację: Moduł próbkowania gazu z filtrem Chłodnica analizowanego gazu Filtr analizatora (ok. 1-2 μm) W zależności od charakterystyki analizowanego gazu konieczne może okazać się zastosowanie dodatkowego wyposażenia np. zewnętrznej pompy ssącej do gazu, płuczki gazowej lub reduktora ciśnienia. W przypadku gazów toksycznych i/lub palnych należy używać odpowiednich elementów. Elementy te muszą być zatwierdzone do danego zastosowania Gazy toksyczne i żrące Przed podłączeniem toksycznych lub korozyjnych gazów zalecamy konsultację z naszym działem technicznym. W szczególności należy zwrócić uwagę, aby szafa sterownicza analizatora cechowała się stopniem ochrony min. IP54 i była przedmuchiwana odpowiednim gazem przedmuchowym. 10 A5E , 04/2012

11 4.2 Połączenia elektryczne Instrukcje bezpieczeństwa Brak połączenia PE/uziemienia Ryzyko porażenia prądem. W zależności od wersji urządzenia, podłącz zasilanie w następujący sposób: Wtyczka sieciowa: Upewnij się, że używane gniazdo posiada połączenie z PE/przewodem uziemiającym. Sprawdź, czy połączenia PE/przewodu uziemiającego gniazda i wtyczki pasują do siebie. Zaciski połączeń: Połącz zaciski zgodnie ze schematem połączeń zaciskowych. Najpierw podłącz PE/przewód uziemiający. Niewłaściwe ułożenie kabli ekranowanych Zagrożenie wybuchem spowodowane brakiem przewodów wyrównawczych, co może doprowadzić do powstania prądów kompensujących lub wywołać zapłon. Uziemiaj tylko te kable ekranowane, w których jeden z końców biegnie do obszaru zagrożonego wybuchem. Jeśli uziemienie wymagane jest na obydwu końcach, zastosuj przewód wyrównawczy Niewłaściwe zasilanie Ryzyko wybuchu w obszarach zagrożonych wybuchem może być spowodowane niewłaściwym zasilaniem, np. prąd stały zamiast przemiennego. Podłącz urządzenie do prawidłowego źródła zasilania i obwodu sygnału. Odnośne specyfikacje można znaleźć w certyfikatach, w rozdziale Auto hotspot lub na tabliczce znamionowej. Brak przewodów wyrównawczych Zagrożenie wybuchem spowodowane brakiem przewodów wyrównawczych, co może doprowadzić do powstania prądów kompensujących lub wywołać zapłon. Upewnij się, że w urządzeniu nastąpiło wyrównanie potencjałów. Wyjątek: Dopuszczalne jest pominięcie połączenia przewodów wyrównawczych w urządzeniach z zabezpieczeniem samoistnym typu Ex i. Niebezpieczna wartość napięcia na styku Niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku nieprawidłowego podłączenia. Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi połączeń elektrycznych, przejdź do rozdziału Auto hotspot. W miejscu dokonywania montażu urządzenia należy przestrzegać stosownych dyrektyw oraz przepisów dotyczących montażu instalacji elektrycznych z napięciem znamionowym poniżej 1000 V. OSTROŻNIE Urządzenia nieiskrzące można podłączać i odłączać jedynie przy wyłączonym zasilaniu. Dotyczy to również połączeń SUB-D. Szczególnie zwraca się uwagę na połączenie PROFIBUS DP. Przy podłączeniu lub odłączaniu wtyczki do analizatora węzeł powinien być wyłączony. W odniesieniu do podłączania węzła PROFIBUS DP należy przestrzegać informacji podanych w Sekcji PROFIBUS DP (Strona 12). Gniazda wtyczek muszą być mechanicznie zablokowane. A5E , 04/

12 4.2.2 Szczególne wymagania dla Strefy 2/22 Niewłaściwe urządzenia Tylko urządzenia, które nie wywołują iskier podczas pracy mogą być podłączone do obwodów bez ograniczenia energii w Strefie 2 lub 22 i muszą one nadawać się do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w Strefie 2 lub 22 i odpowiadać warunkom występującym w miejscu ich użytkowania PROFIBUS DP Rysunek 4-1 Połączenie PROFIBUS DP OSTROŻNIE Bolec 7 podłączony jest do linii danych. Nie wolno podłączać urządzeń zużywających energię. Osłona przewodu musi być na dużej powierzchni połączona z obudową wtyczki. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do zranienia osób lub zniszczenia mienia. W celu zapewnienia prawidłowego działania należy przestrzegać następujących zaleceń: Instalacja budynku musi być wyposażona w automatyczny wyłącznik obwodu zasilania. Połączyć obudowę analizatora z uziemieniem wyrównawczym Zidentyfikować linie iskrobezpieczne i poprowadzić je oddzielnie od linii nieiskrobezpiecznych. Należy przy tym przestrzegać minimalnych wymaganych odległości pomiędzy liniami. Podłączyć linie sygnałowe do gniazd wtyczek SUB-D z tyłu analizatora Zasilanie Analizator wyposażony jest we wtyczkę sieciową, która może być podłączana do linii zasilania wyłącznie przez wykwalifikowany personel (patrz Sekcja 1.5). Jeśli nie można użyć dostarczonego przewodu zasilającego, należy użyć elastycznego przewodu przeznaczonego do podłączania do zasilania. Kabel taki musi spełniać następujące wymagania: Pole powierzchni przekroju każdego przewodnika musi wynosić 1 mm 2. Pole powierzchni przekroju przewodnika PE nie może być mniejsze niż pola powierzchni przewodników L i N. Przewodnik fazy należy podłączyć w zaznaczonej pozycji wtyczki. Przewód musi nadawać się do pracy w temperaturze co najmniej 70 C. Przewód musi byś zatwierdzony w kraju i miejscu stosowania. 12 A5E , 04/2012

13 Podczas podłączania należy również przestrzegać następujących zaleceń: Linię zasilania należy podłączać oddzielnie od linii sygnałowych. Umieścić urządzenie do wyłączania zasilania w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia (wartość obciążenia znamionowego patrz tabliczka znamionowa). Rzeczone urządzenie do wyłączania zasilania musi być łatwo dostępne i oznakowane. Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, że lokalne napięcie zasilania odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej; w razie potrzeby poprawić napięcie zasilania Podłączanie linii sygnałowych Linie sygnałowe należy podłączać jedynie do urządzeń posiadających niezawodną izolację elektryczną od zasilania. Linie łączone z wyjściami przekaźników, wejściami binarnymi, wejściami analogowymi i wyjściami analogowymi muszą być ekranowane. Ziemią odniesienia dla wejść analogowych jest wartość potencjału obudowy. Wyjście analogowe jest nieuziemione, jednak posiada wspólny biegun ujemny. Aby uniemożliwić iskrzenie pomiędzy stykami przekaźnika (np. w przekaźnikach limitowych), należy podłączyć elementy RC w sposób przedstawiony na poniższym rysunku. Należy zauważyć, że element RC prowadzi do opóźnienia zaniku napięcia w elemencie indukcyjnym (np. zaworze solenoidowym). Należy również upewnić się, że stosowany kondensator jest niespolaryzowany. Rysunek 4-2 Przykład układu gaszenia iskrzenia A5E , 04/

14 4.2.6 Schemat przypisania bolców ULTRAMAT 23 Płyta główna Rysunek 4-3 Płyta główna analizatora ULTRAMAT A5E , 04/2012

15 Płyta opcjonalna } Rysunek 4-4 Płyta opcjonalna analizatora ULTRAMAT 23 A5E , 04/

16 CALOMAT 6E Płyta główna Rysunek 4-5 Schemat przypisania bolców na płycie głównej analizatora CALOMAT 6E 16 A5E , 04/2012

17 Płyta AUTOCAL Wejścia binarne/wyjścia przekaźników Rysunek 4-6 Moduł AUTOCAL analizatora CALOMAT 6E A5E , 04/

18 4.3 Schematy połączeń ULTRAMAT Rysunek 4-7 ULTRAMAT 23, połączenia gazowe i połączenia elektryczne Rysunek 4-8 ULTRAMAT 23, schemat przypisania połączeń gazowych 18 A5E , 04/2012

19 CALOMAT 6E 1 Złącze RS485 9-stykowe 2 Złącze 15-stykowe, wyjścia przekaźników i wejścia binarne 3 Złącze 25-stykowe, wyjścia przekaźników i wejścia binarne 5 Złącze 37-stykowe, wyjścia przekaźników i wejścia binarne (opcja) Rysunek 4-9 CALOMAT 6E, połączenia gazowe i połączenia elektryczne 4 Złącze interfejsu 9-stykowego, np. do PROFIBUS (opcja) 6 Połączenie sieciowe i drobne bezpieczniki A5E , 04/

20 5 Przygotowanie do pracy Przekazanie do eksploatacji można przeprowadzić prawidłowo tylko, jeśli zajmująca się tym osoba zapoznała się z dostarczonymi podręcznikami i instrukcjami obsługi. Należy szczególnie stosować się do zawartych w nich informacji z zakresu bezpieczeństwa i ostrzeżeń. Za każdym razem, gdy uruchamiamy analizator, należy sprawdzić ścieżkę próbki gazu pod kątem nieszczelności. Jest to opisane w rozdziale Dokonywanie prób pod kątem nieszczelności. Ponadto następujące informacje z zakresu bezpieczeństwa dotyczą pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Niewłaściwe oddanie do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem Usterka urządzenia lub niebezpieczeństwo wybuchu w obszarach zagrożonych wybuchem. Nie uruchamiaj urządzenia zanim nie zostanie całkowicie zamontowane i podłączone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale Auto hotspot. Przed uruchomieniem weź pod uwagę oddziaływanie w systemie na inne urządzenia. UWAGA Utrata części właściwości zabezpieczających Uszkodzenie urządzenia w momencie, gdy obudowa jest otwarta lub niewłaściwie zamknięta. Stopień właściwości zabezpieczających określony na tabliczce znamionowej lub w Danych technicznych" nie jest już gwarantowany. Upewnij się, że urządzenie jest właściwie zamknięte. Niebezpieczna wartość napięcia na styku Niebezpieczeństwo doznania urazu z powodu niebezpiecznego napięcia na styku, gdy urządzenie jest otwarte lub niedomknięte. Zakres bezpieczeństwa określony na tabliczce znamionowej lub w rozdziale Auto hotspot już nie jest gwarantowany, jeśli urządzenie jest otwarte bądź niewłaściwie zamknięte. Upewnij się, że urządzenie jest właściwie zamknięte. Utrata zabezpieczenia przed wybuchem Niebezpieczeństwo wybuchu w obszarze zagrożonym wybuchem, jeśli urządzenie jest otwarte lub niewłaściwie zamknięte. Zamknij urządzenie zgodnie ze wskazówkami z rozdziału Auto hotspot. Otwieranie urządzenia podłączonego do źródła zasilania Niebezpieczeństwo wybuchu w obszarach zagrożonych ryzykiem wybuchu. Urządzenie można otwierać tylko wtedy, gdy nie jest podłączone do źródła zasilania. Przed uruchomieniem sprawdź, czy pokrywa, blokady pokrywy oraz wejścia kabli zostały zamontowane zgodnie z dyrektywami. Wyjątek: Urządzenia posiadające zabezpieczenie samoistne Ex i mogą być otwierane, gdy są podłączone do źródła zasilania w obszarach zagrożonych wybuchem. 20 A5E , 04/2012

21 Sprawdzanie szczelności drogi przepływu gazu Przed przygotowaniem urządzenia do pracy lub po każdej konserwacji obejmującej czujnik lub drogę przepływu gazu należy przeprowadzić kontrolę szczelności. Kontrolę szczelności wykonuje się w następujący sposób: 1. Należy podłączyć wylot gazu analizowanego do manometru do pomiaru ciśnienia względnego (np. manometr U-rurkowy o zakresie pomiarowym od 0 do 150 hpa i rozdzielczości 0,1 hpa). 2. Wprowadzić strumień powietrza do wlotu gazu analizowanego. Po osiągnięciu nadciśnienia ok. 100 hpa (mierzonego przy użyciu manometru przy wylocie gazu analizowanego), zablokować wlot gazu analizowanego. 3. Odczekać około jednej minuty na dostosowanie się zamkniętego w układzie powietrza do warunków otoczenia. Następnie zarejestrować wartość ciśnienia. 4. ULTRAMAT 23: Odczekać kolejne 15 minut i zarejestrować wartość ciśnienia. Droga przepływu gazu charakteryzuje się wystarczającą szczelnością, jeśli spadek ciśnienia jest mniejszy niż 2 hpa. CALOMAT 6E: Odczekać kolejne 5 minut i zarejestrować wartość ciśnienia. Droga przepływu gazu charakteryzuje się wystarczającą szczelnością, jeśli spadek ciśnienia jest mniejszy niż 10 hpa. Wskazówka Podczas pomiarów należy zagwarantować stałą temperaturę drogi przepływu gazu i czujnika. A5E , 04/

22 6 Serwis i konserwacja 6.1 Analizator Po konserwacji lub wstawieniu dodatkowych części związanych z zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi analizator można uruchomić tylko wtedy, kiedy specjalista Ex upewni się, że analizator ma istotne cechy i spełnia wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych i wyda potwierdzające to świadectwo i/lub przyczepi do sprzętu symbol testu. Podczas ponownego uruchomienia należy się upewnić, że urządzenie ma odpowiednią ochronę przed energią uderzeniową przekraczającą wartość 2 dżuli w obszarze okien. Należy przeprowadzać doroczną konserwację analizatora, aby sprawdzić bezpieczeństwo elektryczne i niezawodność pracy, a zwłaszcza szczelność ścieżki próbki gazu wewnątrz analizatora. Ponadto, po każdej interwencji w ścieżkę gazu (system osłon izolujących) należy przeprowadzić próbę pod kątem nieszczelności. Próba pod kątem nieszczelności została opisana w rozdziale Przygotowanie do pracy (Strona 20) Właściciel może w poszczególnych przypadkach wydłużyć przerwy pomiędzy konserwacjami, jeśli może się spodziewać, że nie będzie negatywnych skutków dla materiałów zwilżanych części (w szczególności uszczelek). Dalsze informacje na temat konserwacji analizatora można znaleźć w odnośnej Instrukcji obsługi. Akcesoria oraz części zamienne, których nie należy stosować Niebezpieczeństwo eksplozji w obszarach zagrożonych ryzykiem wybuchu. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych. Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących montażu i bezpieczeństwa opisanych w instrukcji obsługi urządzenia albo dołączonych do akcesoriów lub części zamiennych. Pierwsze uruchomienie i praca przy aktywnym komunikacie o błędzie W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie, urządzenie może nie działać właściwie. Sprawdź, czy błąd, który wystąpił jest poważny. Usuń przyczynę błędu. Jeśli urządzenie ma usterkę: Wycofaj je z użytku. Podejmij kroki uniemożliwiające ponowne uruchomienie urządzenia. Niewłaściwe podłączenie po konserwacji Niebezpieczeństwo eksplozji w obszarach zagrożonych ryzykiem wybuchu. Po zakończeniu prac konserwacyjnych podłącz urządzenie w prawidłowy sposób. Po zakończeniu prac konserwacyjnych zamknij urządzenie. Patrz rozdział Auto hotspot. OSTROŻNIE Niebezpieczne napięcie przy otwartym urządzeniu Ryzyko porażenia prądem, gdy pokrywa jest otwarta lub podczas demontażu jej elementów. Zanim otworzysz pokrywę lub zaczniesz demontować jej elementy, odłącz urządzenie od źródła zasilania. Jeśli przeprowadzenie prac konserwacyjnych na urządzeniu podłączonym do zasilania jest konieczne, przestrzegaj odnośnych zasad bezpieczeństwa. Prace konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel. 22 A5E , 04/2012

23 OSTROŻNIE Gorące elementy urządzenia Wysoka temperatura, która może doprowadzić do poparzeń nieosłoniętej skóry może utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu urządzenia. Zanim rozpoczniesz prace konserwacyjne, pamiętaj, by przestrzegać czasu, który należy odczekać, aby urządzenie ostygło, sprecyzowanego w danych technicznych lub bezpośrednio na urządzeniu. Warstwa pyłu przekraczająca grubość 5 mm Niebezpieczeństwo wybuchu w obszarach zagrożonych wybuchem. Możliwość przegrzania urządzenia ze względu na nagromadzenie pyłu. Usuń nagromadzony pył, jeśli jego warstwa jest grubsza niż 5 mm. Konserwacja podczas pracy w obszarze niebezpiecznym Istnieje ryzyko wybuchu podczas prowadzenia prac naprawczych i konserwacyjnych w obszarze niebezpiecznym. Odetnij urządzenie od zasilania. - lub - Upewnij się, że środowisko nie stwarza ryzyka wybuchu (zezwolenie na prace gorące). OSTROŻNIE Urządzenia nieiskrzące można podłączać i odłączać jedynie przy wyłączonym zasilaniu. Dotyczy to również połączeń SUB-D. Szczególnie zwraca się uwagę na połączenie PROFIBUS DP. Przy podłączeniu lub odłączaniu wtyczki do analizatora węzeł powinien być wyłączony. W odniesieniu do podłączania węzła PROFIBUS DP należy przestrzegać informacji podanych w Sekcji PROFIBUS DP (Strona 12). Gniazda wtyczek muszą być mechanicznie zablokowane. 6.2 Bezpieczniki NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wybuchu W atmosferze palnej lub zapalnej nie wolno nigdy odłączać wtyczek ani wymieniać lamp/bezpieczników w czasie, gdy analizator jest podłączony do prądu. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do śmierci, poważnego zranienia osób i/lub zniszczenia mienia i środowiska. A5E , 04/

24 7 Dane techniczne Pełna specyfikacja techniczna została opisana szczegółowo w poszczególnych Instrukcjach obsługi używanych analizatorów. Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Jeśli wartości podane tutaj różnią się od wartości z poszczególnych Instrukcji obsługi, obowiązują wartości podane tutaj. 7.1 ULTRAMAT 23 Analizator ULTRAMAT 23 do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Maksymalny dopuszczalny poziom drgań 5 m/s 2 Ciśnienie gazu analizowanego Bez pompy Z pompą Rozprężony (< hpa < [1,2 bara] bezwzgl.) Tryb zasysania rozprężonego gazu, nastawiany fabrycznie dla węża o długości 2 m na wylocie gazu analizowanego; w innych warunkach odprowadzania gazu należy przeprowadzić kalibrację wartości pełnoskalowej C ( F) T4 Ex II 3 G Ex na II T4 - Nieiskrzący Temperatura otoczenia Klasa temperaturowa Typ zabezpieczeń Podstawowe normy EN :2006, EN :2005 Napięcie zasilania, natężenie prądu wejścia i wyjścia Patrz tabela poniżej Tabela 7-1 MLFB Napięcie zasilania oraz natężenie prądu wejścia i wyjścia w zależności od rodzaju analizatora/numeru Opis Nr MLFB Napięcie zasilania Maksymalny zakres natężeń 1 element IR + O2 2 elementy IR+ O2 3 elementy IR + O2 1 element IR + O2 2 elementy IR+ O2 3 elementy IR + O2 1 element IR + O2 2 elementy IR+ O2 3 elementy IR + O2 1 element IR + O2 2 elementy IR+ O2 3 elementy IR + O2 1 element IR + O2 2 elementy IR+ O2 3 elementy IR + O2 1 element IR + O2 2 elementy IR+ O2 3 elementy IR + O2 1 element IR + O2 2 elementy IR+ O2 3 elementy IR + O2 7MB2335-xxxx0-0AAx 7MB2337-xxxx0-0xxx 7MB2338-xxxx0-0xxx 7MB2335-xxxx0-1AAx 7MB2337-xxxx0-1xxx 7MB2338-xxxx0-1xxx 7MB2335-xxxx0-2AAx 7MB2337-xxxx0-2xxx 7MB2338-xxxx0-2xxx 7MB2335-xxxx0-3AAx 7MB2337-xxxx0-3xxx 7MB2338-xxxx0-3xxx 7MB2335-xxxx0-4AAx 7MB2337-xxxx0-4xxx 7MB2338-xxxx0-4xxx 7MB2335-xxxx0-5AAx 7MB2337-xxxx0-5xxx 7MB2338-xxxx0-5xxx 7MB2335-xxxx0-6AAx 7MB2337-xxxx0-6xxx 7MB2338-xxxx0-6xxx 100 V, 50 Hz, 60 VA 0,52 A 120 V, 50 Hz, 60 VA 0,43 A 200 V, 50 Hz, 60 VA 0,26 A 230 V, 50 Hz, 60 VA 0,24 A 100 V, 60 Hz, 60 VA 0,49 A 120 V, 60 Hz, 60 VA 0,41 A 230 V, 60 Hz, 60 VA 0,23 A Ponadto należy podjąć odpowiednie kroki w celu zagwarantowania, że zakłócenia nie spowodują odchylenia napięcia o więcej niż 40% od wartości znamionowej. 24 A5E , 04/2012

25 7.2 CALOMAT 6E Tabela 7-2 Analizator CALOMAT 6E do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Temperatura otoczenia Ciśnienie gazu analizowanego Maksymalny dopuszczalny poziom drgań 5 m/s 2 Dane elektryczne: C, 5 55 C dla wersji 7MB252x-xGA0x-xxxx Maks hpa bezwzgl. Napięcie zasilania V AC, Hz lub V AC, Hz, Umaks. = 264 V AC Wyjście analogowe 0/2/ ma, bezpotencjałowe, obciążenie: 750 Ω Wyjścia przekaźników (6 styków przełącznikowych) 24 V AC/DC/1 A, zmienne Opcja PROFIBUS DP, PROFIBUS PA Klasa temperaturowa T4 Typ(y) zabezpieczeń Ex II 2/3 G Ex nac IIC T4 - 'Hermetycznie zamknięty' i 'Nieiskrzący' Podstawowe normy EN :2006, EN :2005, EN :2007 Sekcja Dyrektywy dotyczące urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD) OSTROŻNIE Urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne mogą ulec uszkodzeniu w wyniku działania napięcia elektrycznego znacznie poniżej granicy postrzegania przez człowieka. Napięcie takie występuje w przypadku dotknięcia elementu lub połączenia elektrycznego modułu przed rozładowaniem nagromadzonych ładunków elektrostatycznych. Uszkodzenie modułu spowodowane przepięciem nie jest zazwyczaj natychmiast wykrywane, ale może zostać zauważone po dłuższym okresie pracy. Zasadnicze środki zabezpieczające przed wyładowaniem statycznym Należy zapewnić dobre uziemienie: Podczas obsługi urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne należy zapewnić dobre uziemienie osób, stanowiska roboczego i opakowania. W taki sposób można uniknąć wyładowania statycznego. Unikać bezpośredniego kontaktu: Urządzeń wrażliwych na ładunek elektrostatyczny można dotykać wyłącznie gdy jest to całkowicie nieuniknione (np. podczas prac konserwacyjnych). Moduły należy trzymać w taki sposób, aby nie dotykać pinów ani obwodów drukowanych. W ten sposób energia wyładowań nie dotrze do wrażliwych urządzeń i ich nie uszkodzi. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania pomiarów modułu, należy rozładować ładunki nagromadzone na powierzchni ciała przed podjęciem jakichkolwiek działań. W tym celu należy dotknąć uziemionych metalowych przedmiotów. Należy stosować wyłącznie uziemione przyrządy pomiarowe. A5E , 04/

26 A. Lista skrótów Skrót/symbol Objaśnienie " Cal (1 cal odpowiada 25,4 mm) < Mniejsze niż > Większe niż Stopnie Mniejsze niż lub równe Większe niż lub równe C Stopnie Celsjusza cm CS DIN EN Ex aa hpa kpa l L LEL MG min MLFB mm mm² MPa N Pa PE UEL VG wzgl. Δp Centymetr System osłon izolujących (ścieżka próbki gazu w postaci rurek wewnątrz analizatora) Niemiecka norma przemysłowa Norma europejska Zabezpieczenia przeciwwybuchowe wg klasyfikacji ATEX Hektopaskal Kilopaskal Litr Linia (faza w liniach elektroenergetycznych) Dolna granica wybuchowości Próbka gazu Minuta Kod produktu odczytywalny komputerowo Milimetr Milimetr kwadratowy Megapaskal Przewód zerowy (w liniach elektroenergetycznych) Paskal Uziemienie ochronne Górna granica wybuchowości Gaz wzorcowy Względne Różnica ciśnień Siemens AG Industry Sector Postfach NÜRNBERG Informacje dotyczące ATEX w przypadku użycia w obszarach Informacje zagrożonych dotyczące ATEX wybuchem w przypadku użycia w obszarach zagrożonych wybuchem 26 A5E , 04/2012 A5E , 04/2012

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Stacja załączająca US-12N Nr produktu

Stacja załączająca US-12N Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N Nr produktu 000513123 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N 230V AC 12A Nr artykułu 400033 Szanowni klienci, Dziękujemy za pokładane w nas

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Ciągła analiza gazu Urządzenie polowe serii 6 Zwięzła instrukcja obsługi urządzeń polowych serii 6 Kompaktowa instrukcja eksploatacji

Ciągła analiza gazu Urządzenie polowe serii 6 Zwięzła instrukcja obsługi urządzeń polowych serii 6 Kompaktowa instrukcja eksploatacji Ciągła analiza gazu Urządzenie polowe serii 6 Kompaktowa instrukcja eksploatacji 1 Wstęp 1.1 Cel niniejszego dokumentu Niniejsze instrukcje są skróconym podsumowaniem istotnych właściwości, funkcji i informacji

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Ładowarka pakietów Typ LDR-10

Ładowarka pakietów Typ LDR-10 Ładowarka pakietów Typ LDR-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Model

Instrukcja obsługi. Model Instrukcja obsługi Model 311.10 Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych ciśnienia cieczy i gazów chemicznie obojętnych na stopy miedzi i nie powodujących zatorów w układach ciśnienia. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl 311.10.160 Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Model

Instrukcja obsługi. Model Instrukcja obsługi Model 111.20 Ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia cieczy i gazów obojętnych na stopy miedzi i niepowodujących zatorów w układach ciśnienia Instrukcja obsługi modelu 111.20 10/2013 Strona

Bardziej szczegółowo

Ściemniacz przewodowy Nr produktu

Ściemniacz przewodowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściemniacz przewodowy Nr produktu 000702801 Strona 1 z 5 Ściemniacz przewodowy do ściemniania: Świetlówek 230 V Lamp halogenowych 230 V- Niskonapięciowych lamp halogenowych w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NO Nominalny zasięg działania s n 1 mm

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NO Nominalny zasięg działania s n 1 mm 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort 1 mm niezabudowany Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NO Nominalny zasięg działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

ZGRZEWARKI DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

ZGRZEWARKI DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 311/1 311/2 ZGRZEWARKI DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWIS: BETA POLSKA SP. Z O.O. SKARBIMIERZYCE, UL. WIOSENNA 12, 72-002 DOŁUJE TEL. 091 48 08 226 www.beta-polska.pl PARAMETRY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Model

Instrukcja obsługi. Model Instrukcja obsługi Model 113.53 Ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy chemicznie obojętnych na stopy miedzi w miejscach narażonych na wstrząsy i wibracje Instrukcja obsługi modelu 113.53

Bardziej szczegółowo

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL W imieniu firmy FABER dziękujemy za zaufanie i zakup naszego silnika. Od ponad 60 lat nasza firma opracowuje nowe rozwiązania technologiczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw manometru cyfrowego BHGP26A1

Instrukcja montażu. Zestaw manometru cyfrowego BHGP26A1 Instrukcja montażu Zestaw manometru cyfrowego BHGP6A BHGP6A Zestaw manometru cyfrowego Instrukcja montażu Spis treści Strona Montaż Akcesoria... Montaż... Procedura robocza... Kontrola działania... 3 Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063 KROHNE 12/2000 7.02118.21.00 KROHNE Endra Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk GR Uzupełnienie Instrukcji montażu i eksploatacji przepływomierza rotametrycznego H250/M9 Przetwornik sygnału

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl 111.20.100 111.20.160 Ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) INSTRUKCJA OBSŁUGI Quick TS1100 Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) 1 1. BEZPIECZEŃTWO! OSTRZEŻENIE Gdy stacja lutownicza jest włączona, temperatura grota jest

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Wymiary

Dane techniczne. Wymiary 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort 40 mm niezabudowany Akcesoria MHW 01 Modularne uchwyty montażowe MH 04-2057B Element mocujący do VariKont i +U1+ V1-G puszka kablowa, M12, 4-stykowa, konfekcjonowana

Bardziej szczegółowo

IFC 070. Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego. Quick Start. Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_

IFC 070. Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego. Quick Start. Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_ IFC 070 Quick Start Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_ Niniejsza dokumentacja stanowi całość tylko w połączeniu z odpowiednią dokumentacją czujnika. KROHNE

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Indukcyjny czujnik szczelinowy

Indukcyjny czujnik szczelinowy Wymiary 3.5 5 10 15 0.9 6.95 19 2 0102 10 3 Opis zamówienia Opis zamówienia Szerokość szczeliny 3,5 mm można stosować do SIL3 zgodnie z IEC61508 Rozszerzony zakres temperaturowy Przyłącze BN BU L+ L- Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA 1 2 BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną uszkodzeń urządzenia. Aby uniknąć niepotrzebnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta Opis zamówienia Cechy Seria komfort 2 mm zabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm Instalacja zabudowany Polaryzacja wyjżciowa

Bardziej szczegółowo

Wymiary. Dane techniczne

Wymiary. Dane techniczne Wymiary 10 5 20.4 3.2 6.2 16.2 1.6 0102 42 ±0.2 Opis zamówienia Opis zamówienia 5 mm niezabudowany Płaska budowa Szczelina montażowa dla opaski do kabli Obudowa odporna chemicznie z PVDF Przyłącze BN BU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Obudowa zespołu EX-EBG. 1. Informacje o dokumencie. Content

Instrukcja obsługi Obudowa zespołu EX-EBG. 1. Informacje o dokumencie. Content 1. Informacje o dokumencie Instrukcja obsługi...............strony 1 do 6 Oryginał 1.1 Funkcja Niniejsza instrukcja obsługi dostarcza niezbędnych informacji dotyczących montażu, zastosowania zgodnego z

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Smart-Optimizer ECOD Seria ES-IN-ML dla obciążeń mieszanych INSTRUKCJA OBSŁUGI

Smart-Optimizer ECOD Seria ES-IN-ML dla obciążeń mieszanych INSTRUKCJA OBSŁUGI Smart-Optimizer ECOD Seria ES-IN-ML dla obciążeń mieszanych INSTRUKCJA OBSŁUGI Drogi kliencie! Prosimy dokładnie przeczytaćinstrukcję obsługi oraz przestrzegaćjej wymagania dla właściwej ibezpiecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Mierniki cęgowe. FLUKE 321 i 322. Październik Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja obsługi. Mierniki cęgowe. FLUKE 321 i 322. Październik Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi Mierniki cęgowe FLUKE 321 i 322 Październik 2005 2005 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady Bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia elektrycznego lub uszkodzenia miernika

Bardziej szczegółowo

Miernik analogowy AX Instrukcja obsługi

Miernik analogowy AX Instrukcja obsługi Miernik analogowy AX-7003 Instrukcja obsługi Symbole Prąd stały Prąd zmienny Uziemienie Uwaga Niebezpieczne napięcie Symbol rozładowania baterii Podwójna izolacja Ostrzeżenia i środki ostrożności Nie używaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW Instrukcja instalacji i konserwacji Czujnik mocy 6 720 614 337-00.1I 6 720 614 405 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 2 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Model

Instrukcja obsługi. Model Instrukcja obsługi Model 111.22 Ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia cieczy obojętnych na stopy miedzi i niepowodujących zatorów w układach ciśnienia, do temperatury max. 200 C Instrukcja obsługi modelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r.

LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r. LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, czerwiec 1997 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nr zam. : 1008 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Aqua Oxy 4800 Nr produktu

Aqua Oxy 4800 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Aqua Oxy 4800 Nr produktu 000552409 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Strona 4 z 6 Strona 5 z 6 Informacje o instrukcji obsługi Witamy w OASE Living dokonaliście Państwo doskonałego

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE PL I48 PL GB 0202 AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE UWAGA! W celu uniknięcia uszkodzeń i zagrożenia urządzenia te muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik ciśnienia typ HED2

Przekaźnik ciśnienia typ HED2 Przekaźnik ciśnienia typ HED2 - do 21 MPa - KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 450 239 06.2016 ZASTOSOWANIE Przekaźnik ciśnienia typ HED2 jest przeznaczony do włączania i wyłączania obwodów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik ciśnienia typ HED3

Przekaźnik ciśnienia typ HED3 Przekaźnik ciśnienia typ HED3 - do 40 MPa - KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 450 240 06.2016 ZASTOSOWANIE Przekaźnik ciśnienia typ HED3 jest przeznaczony do włączania i wyłączania obwodów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 pl Instrukcja montażu i obsługi Sterownik indywidualny UC42 / Sterownik indywidualny do szyny montażowej UC45 Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Wymiary

Dane techniczne. Wymiary 0102 Opis zamówienia Cechy 10 mm zabudowany można stosować do SIL3 zgodnie z IEC61508 Aplikacja Niebezpieczeństwo! W przypadku zastosowań związanych z bezpieczeństwem czujnik należy obsługiwać za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL OLIMPIA Pompa dozująca Zmiany zastrzeżone! Strona 1 Widok ogólny 1. Przyłącze przewodu dozującego 2. Przyłącze przewodu ssawnego 3. Zawór zasysający 4. Pokrętło do ustawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Wymiary

Dane techniczne. Wymiary 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort 4 mm niezabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja przełączania Rozwierne (NC) Rodzaj wyjścia NAMUR Nominalny zasięg działania s n 4 mm Instalacja niezabudowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: EXI PL

Instrukcja obsługi. Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: EXI PL Instrukcja obsługi Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 Numer instrukcji: EXI-02-03-05-14-PL PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG Wagi Elektroniczne 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego dla konwektora pompy ciepła EKVKHPC

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego dla konwektora pompy ciepła EKVKHPC Zestaw zaworu -drogowego dla konwektora pompy ciepła Zestaw zaworu -drogowego dla konwektora pompy ciepła Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie zapoznać się z tą instrukcją. Instrukcji nie należy

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik ciśnienia typ HED2

Przekaźnik ciśnienia typ HED2 Przekaźnik ciśnienia typ HED2 - do 21 MPa - KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 450 239 02.2016 ZASTOSOWANIE Przekaźnik ciśnienia typ HED2 jest przeznaczony do włączania i wyłączania obwodów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Manometry, model 7 wg ATEX. II 2 GD c TX

Instrukcja obsługi. Manometry, model 7 wg ATEX. II 2 GD c TX Instrukcja obsługi Manometry, model 7 wg ATEX II 2 GD c TX Model 732.51.100 wg ATEX Model 732.14.100 wg ATEX Instrukcja obsługi modelu 7 wg ATEX Strona 1-10 2 Spis treści Spis treści 1. Instrukcja bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjścia Nominalny zasięg działania s n 3 mm

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjścia Nominalny zasięg działania s n 3 mm 0102 Opis zamówienia Cechy Do instalacji w obudowie Bezpośredni montaż do standardowych rozruszników Certyfikat badania typu WE TÜV99 ATEX 1479X Akcesoria BT32 BT32XAS BT33 BT34 V1-G puszka kablowa, M12,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10 Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5 Spis treści Opis ogólny... 4 Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4 Tryb ładowania (CHARGE)... 4 Gniazdo zapalarki... 5 Wykluczenie gwarancji na akumulator 5 Zabezpieczenia... 5 Zalecenia i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych. PT354x/PT954x

Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych. PT354x/PT954x Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych PT5x/PT95x 70676 / 00 0 / 00 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności.... Zastosowania... Montaż...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW Znaczenie symbolu UWAGA Oznaczenie to wskazuje warunki pracy i zasady obsługi przyrządu, których nieprzestrzeganie grozi

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo