Imię i nazwisko nauczyciela: Elżbieta Paluczek Szkoła: Zespół Szkół w Nekli Gimnazjum im. Poslich Olimpijczyków Miejscowość: Nekla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imię i nazwisko nauczyciela: Elżbieta Paluczek Szkoła: Zespół Szkół w Nekli Gimnazjum im. Poslich Olimpijczyków Miejscowość: Nekla"

Transkrypt

1 Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Elżbieta Paluczek Szkoła: Zespół Szkół w Nekli Gimnazjum im. Poslich Olimpijczyków Miejscowość: Nekla Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"): Treści: 1. Liczby wymierne i działania na nich, przykłady wykorzystania kalkulatora; porównywanie liczb wymiernych 6. Zbieranie, porządkowanie i przedstawianie danych (tam gdzie to możliwe z użyciem technologii informacji) 11. Figury podobne Osiągnięcia: 2.Posługiwanie się własnościami liczb i działań oraz własnościami figur przy rozwiązywaniu zadań 5.Prezentowanie z użyciem języka matematyki wyników badań prostych zagadnień. 2. Określ typ projektu: Odp.: społeczno-obywatelski, 3. Jeśli określiłaś/określiłeś typ projektu jako mieszany - wpisz jakie elementy się na niego składają: 4. Wpisz słowa kluczowe: a) odnoszące się do treści merytorycznych (2-3): kosztorys, plan w skali 1:1000, zbieranie i porządkowanie danych, procenty, diagramy słupkowe i kołowe

2 b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): wyszukiwarki internetowe Kalkulacja w programie Excel Prezentacja wizji przy pomocy programu MS Visio, Paint, Power Point, fotografii cyfrowej, publikowanie projektów na stronie internetowej 5. Czas trwania projektu: Odp.: dłużej niż miesiąc, 6. Podaj temat/y realizowane przez uczniów w ramach projektu: Uczniowie mają przeprowadzić analizę demograficzną danego obszaru pod względem wiekowym, zbadać upodobania mieszkańców, a następnie na zaproponowanym placu zaprojektować ośrodek sportu, rekreacji i spotkań dla mieszkańców danego obszaru. 7. Jak zostały wybrane tematy projektów? Odp.: nauczyciel określił jeden temat projektu, 8. Dlaczego została zastosowana taka metoda wyboru tematu/tematów? Urząd Miasta i Gminy planuje przy pomocy środków unijnych wyposażyć teren gminy w 10 miejsc spotkań, sportu i rekreacji, by w ten sposób podnieść poziom życia na terenach wiejskich. Warto w ten proces zaangażować uczniów, czyli głównych beneficjentów tego projektu, tak aby lepiej trafić w ich potrzeby oraz spowodować, by poczuli się gospodarzem powstałych miejsc. Wybór tematu został więc podyktowany społeczną potrzebą. 9. Podaj główne cele projektu (maksymalnie cztery). Pamiętaj, by uwzględnić także cele związane z wykorzystaniem komputera i internetu! 1. Zaangażowanie uczniów w sprawy lokalnej społeczności 2. Wykorzystanie matematyki i narzędzi komputerowych do zarządzania społecznymi pieniędzmi 3. Kształcenie umiejętności prezentowania własnych pomysłów i koncepcji przy pomocy narzędzi komputerowych 10. Uzasadnij, dlaczego uważasz, że wskazane cele są:

3 a) mierzalne (czyli po czym poznasz, że uczniowie je osiągnęli): 1. Zaangażowanie uczniów można będzie poznać po ilości zgromadzonych ankiet oraz wynikach głosowania społeczeństwa na poszczególne projekty przeprowadzonego na zakończenie projektu poprzez gminną stronę internetową. 2. Uczeń skutecznie stosuje arkusz EXCEL do uporządkowania zebranych danych oraz wyciąga z nich wnioski dotyczące podstawowych warunków projektowanego placu zabaw. 3. Uczniowie prezentują projekt przy pomocy programu Power Point, MS Visio lub programu Paint, strony internetowej albo wszystkich tych narzędzi - miarą osiągnięcia celu będzie jakość uczniowskich prezentacji. b) ambitne, ale realistyczne: 1. Cele są ambitne, bo wykonaniem takich projektów zajmują się najczęściej wyspecjalizowane biura projektowe. 2. Ze względu na to, że projekt bardzo mocno dotyczy uczniów można liczyć na wysoki poziom ich zaangażowania, co przy wsparciu merytorycznym nauczycieli daje szansę na dobry końcowy efekt. c) wskazują także końcowy efekt, a nie samo działanie: Powstałe projekty będą wykorzystane przez Urząd Miasta i Gminy Nekla w składanym wniosku o współfinasowanie projektu budowy 10 placów zabaw zlokalizowanych w różnych miejscach gminy z funduszy strukturalnych. Jest duża szansa na to, że to co powstanie w umysłach uczniów zostanie w perspektywie najbliższej przyszłości zrealizowane. 11. W jaki sposób uczniowie zostali podzieleni na zespoły? Odp.: uczniowie sami dobrali się w zespoły, 12. Dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś o takim sposobie podziału? Jakie to ma znaczenie dla projektu? Zespoły powinny dobrać się zgodnie z miejscem zamieszkania. Mogą pochodzić z różnych klas, Do wykonania projektu potrzebni są uczniowie o różnorodnych uzdolnieniach (trzeba umieć zredagować ankietę, mieć śmiałość do jej przeprowadzenia

4 wśród mieszkańców, opracować uzyskane dane, umieć przeszukiwać Internet w celu znalezienia atrakcyjnego wyposażenia i roślinności do zastosowania w projekcie, znaleźć ich producentów, zdobyć informacje o cenach, przeprowadzić kalkulację, a na samym końcu zaprezentować w postaci rysunku lub makiety, prezentacji multimedialnej itd). Do skutecznej pracy zespołu potrzebna jest dobra współpraca, lepiej więc żeby zespoły dobrały się same. Aby ułatwić uczniom tworzenie skutecznnie działających zespołów instrukcja do projektu określi przykładowe funkcje poszczególnych członków zespołu i zadania im przypisane. 13. Co było najłatwiejsze, a co najtrudniejsze na tym etapie pracy w projekcie? Wypowiedź uzasadnij co najmniej dwoma konkretnymi przykładami: Najtrudniej było podjąć decyzję dotyczącą tematyki projektu. W polu mojego zainteresowania leżały: podatki, bryły, banki, opracowania statystyczne. Z racji pełnienia przez mnie innych funkcji społecznych (prezes Fundacji U źródeł Cybiny, któa stawia sobie za cel rozwój obszarów wiejskich) pojawił się temat placów zabaw, który wydał mi się bardzo interesujący ze względu na to, że jest rzeczywisty, praktyczny i tak bardzo dotyczy młodzieży. Poza tym zaangażowanie uczniów w projektowanie może bardzo pozytywnie wpłynąć na efekty całej inicjatywy. Młodzież potrafi być bardzo kreatywna, z tej lekcji powinna też wynieść optymistyczne wnioski dotyczące demokratyzacji procesu zarządzania środkami publicznymi i możliwościami wykorzystywania funduszy strukturalnych dla dobra rozwoju małych miejscowości. Etap 2. Planowanie realizacji projektu przedmiotowego 1. Temat(y) i krótkie uzasadnienie ich wyboru: Wybór dotyczy konkretnej lokalizacji placu: 1. ul. Chopina (na terenie szkolnym) 2. ul. Kosińskiego 3. ul. Sikorskiego 4. ul. Dąbrowskiego 5. Starczanowo 6. Nekielka 2. Klasa (grupa), która realizuje projekt (poziom, liczba osób): 6 grup po 5-8 osób z klas I-III gimnazjum 3. Narzędzia i/lub programy komputerowe i internetowe:

5 Word, Excel, Paint, Power Point, MS Visio, Photo Shop, Wyszukiwarki internetowe np Google 4. Źródła informacji (jeśli internet, podaj przykładowe strony): Urząd Stanu Cywilnego w Nekli, podkłady geodezyjne z Urzędu Miasta i Gminy Nekla, Internet - strony znalezione przez wyszukiwarkę Google po wpisaniu hasła wyposażenie placów zabaw ( np. lub inne 5. Zasoby potrzebne do realizacji projektu: Komputer z dostępem do Internetu, aparat cyfrowy, drukarka, projektor multimedialny - wszystko dostępne w szkole, zdolności informatyczne, plastyczne, redakcyjne, organizatorskie, komunikacyjne, materiały do wizualizacji projektu, dokumentacja projektu na płycie lub pen-driv'e 6. Sposób dokumentowania: Reportaż fotograficzny, prezentacja PP, kronika, komiks 7. Sposób prezentacji rezultatów (przedstaw propozycję prezentacji, np.: scenariusz imprezy lub opis publikacji, zawartości strony): efekty prac poszczególnych etapów - wykresy, wnioski, efekt końcowy - makieta lub plan lub rysunek z opisem lub zdjęcie lub prezentacja PP Kryteria oceny: 8a. Jakie są kryteria oceny? Przedstaw listę: Kryteria oceny zostaną wypracowane wspólnie w późniejszym okresie. Nie wszystkie zespoły bowiem ustaliły ostatecznie swój skład i nie wszystkie przystąpiły do działania. Uczestnicy projektu rekrutują się z różnych klas, przedział wiekowy jest szeroki. Jestem też w trakcie organizowania środków na nagrody za najlepsze projekty. Jeszcze nie wiem, co będę miała do dyspozycji. 8b. Kto je ustalił (uczniowie, nauczyciel, razem) i jak zostały przyjęte przez uczniów? j.w

6 8c. Czy podczas realizacji projektu nauczyciel i uczniowie się do nich odwołują? Odp.: tak, 8d. Jak? Na ten temat będę mogła wypowiedzieć się w późniejszej fazie projektu Zasady pracy przyjęte przez członków zespołu zadaniowego: 9a. Jak zostały ustalone? Wspólnie z uczniami na spotkaniu organizacyjnym. 9b. Lista zasad: 1. Dzielimy się pracą i odpowiedzialnością za końcowy efekt projektu 2. Wspólnie omawiamy rezultaty poszczególnyh etapów pracy. 3. Trzymamy się harmonogramu. 4. Jesteśmy punktualni 5. Szanujemy pracę każdego z czlonów zespołu 6. Korzystamy z wszystkich konsultacji nauczyciela Prosimy o załączenie dwóch plików (np: word, excell, pdf): 1. harmonogram, 2. Karta pracy jednego z zespołów. Etap 3. Działanie 1. Jakie tematy poruszyliście na spotkaniach konsultacyjnych? Kto brał udział w spotkaniach? Ile tych spotkań się odbyło i jak często się odbywały? Czy spotykałaś/spotykałeś się ze wszystkimi razem, czy też były to spotkania indywidealne lub grupowe? Na spotkaniach konsultacyjnych oglądaliśmy efekty prac poszczególnych etapów, przekazywałam też kolejne informacje dotyczące następnego etapu. Niestety nie udało się realizować sztywnego harmonogramu ze względu na choroby i inne zajęcia

7 pozalekcyjne uczniów oraz zmiany osobowe w zespołach. Przestawiliśmy się na spotkania z konkretnymi zespołami lub nawet konsultacje indywidualne dotyczące konkretnego cząstkowego zadania. Udało się w projekt zaangażować więcej nauczycieli, w tym nauczycieli wychowania fizycznego (projekt zespołu boisk szkolnych) i nauczyciela sztuki - opieka nad grupą uzdolnionych plastycznie, którzy wykonają makietę tego zespołu. Ilość spotkań - 14, przynajmniej po 2 z każdym zespołem. (6 zespołów) 2. Napisz relację z jednego ze spotkań konsultacyjnych. Spotkanie to było jednym z pierwszych. Tuż przed spotkaniem podeszła do mnie para uczennic, która chciała wycofać się z pracy nad projektem i tym samym zwolnić się z udziału w zajęciach. Udało mi się jednak przekonać je do uczestnictwa w spotkaniu. Okazało się, że przyczyną ich rezygnacji jest brak komputera w domu, a ponieważ projekt wymagał dużych umiejętności w zakresie posługiwania się nim, pozostałe uczestniczki zespołu zlekceważyły je przy podziale zadań. Na spotkaniu udało mi się przedyskutować przydział zadań w grupach tak aby docenić predyspozycje wszystkich członków zespołu i aby każdy poczuł się ważny i niezbędny dla pozostałych. Ffektem zajęć były wypełnione tabele podziału pracy, które następnie powieliłam dla celów monitoringu pracy poszczególnych członków zespołu. Tabele są pożyteczne do dziś w egzekwowaniu poszczególnych etapów pracy. 3. Jakie zmiany w projekcie (jeśli w ogóle) wprowadziliście (np: zmiany z jednego celu, zmiany w harmonogramie, rezygnacja z narzedzia lub programu komputerowego itp.) i dlaczego podjęliście decyzję o wprowadzeniu zmian? Zmiany - bardziej elastyczne podejście do terminów konsultacji. Spotykam się często z wybranymi zespołami lub uczniami w czasie przerw lub po lekcjach, nigdy z wszystkimi od razu. Wspólne spotkania ze wszystkimi w określonych harmonogramem terminach nie zdały egzaminu ze względu na zróżnicowanie zadań (każda grupa ma inny plac zabaw). 4. Co uczniom szło najlepiej, a z czym mieli największe trudności w trakcie pracy (przedstaw po przynajmniej jednym konkretnym przykładzie (temat komputera i internetu poruszysz w pytaniu poniżej). Trudności - praca zespołowa. Uczniowie często skarżyli się na brak terminowości i nieodpowiedzialności swoich współpracowników albo problemy rywalizacji o władzę. ("To ona wszystkim rządzi, a przecież ja jestem liderem") Najlepiej szły działania wymagające załatwiania czegoś w terenie np zdobycia informacji z Urzędu Gminy albo też rozdanie i zebranie ankiet wśród mieszkańców. Uczniowie bardzo sprawnie i chętnie wyszukiwali też w Internecie informacje na temat dostępnego

8 wyposażenia placów zabaw. 5. Jak oceniasz postępy uczniów w wykorzystaniu komputera i internetu? Z czym radzili sobie najlepiej, a z czym najgorzej, czym cię zaskoczyli? Uczniowie są na ogół dobrze przygotowani do wykorzystywania edytora tekstu Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel, były za to problemy z korzystaniem z poczty elektronicznej. Najbardziej zaskoczyła mnie grupa, która nie umiała skorzystać z pen drive'a w celu przeniesienia danych. Okazało się potem, że nie potrafili go zainstalować na swoim komputerze. 6. W jakich sytuacjach udzieliłaś/udzieliłeś uczniom pomocy? Podaj 2-3 przykłady. 1. Wyciąganie i wizualizacja wniosków z opracowanych wyników ankiety - uczniowie potrafili wyciągnąć własciwe wnioski ale nie potrafili tego uwidocznić odpowiednim wykresem, który całkowicie nie pasował do wniosku. 2. Korygowanie ankiet, które były zbyt długie i przez to trudne do opracowania 3. Podsuwanie pomysłów na dokumentację projektu 7. Czy trzeba było mobilizować uczniów do pracy? Jeśli tak, jakie zastosowałaś/zastosowałeś sposoby na mobilizowanie uczniów? Podaj 3 przykłady, odwołując się do przypadków konkretnych uczniów (nie podawaj ich nazwisk) Tak, ciągle. Zdobyłam pieniądze na nagrody, ustaliłam, że projekt zakończy wystawa prac (planów lub makiet), ktore oglądać będzie delegacja naszych partnerów z Norwegii (20 marca 2007). Często pytam o stan zaawansowania prac uczniów odpowiedzialnych za poszczególne etapy prac. 8. Jak uczniowie współpracowali/współpracują ze sobą? Czy pojawiły się jakieś trudności lub konflikty? Jeśli tak, to jak z nimi sobie radzili? Na czym polegała twoja rola w tych sytuacjach? Źle, uczniowie nie potrafią współpracować. Jest to jedna z tych umiejętności, którą należałoby najintensywniej ćwiczyć. Było wiele konfliktów, niektóre zakończyły się zmianami osobowymi w zespołach, inne udało się zażegnać. Moja rola polegała oczywiście na mediacjach i docenianiu roli wszystkich lekceważonych czlonków zespołu. 9. Jak przebiega praca nad dokumentacją projektu? Czy uważasz, że jest wystarczająca? Uzasadnij odpowiedź? Uczniowie tworzą prezentacje PP dokumentujące prace nad projektem, zamieszczają

9 tam efekty poszczególnych etapów projektu. Chyba trochę za rzadko fotografują swoje działania. Najważniejsze, że każdy etap pracy jest zakończony konkretnym produktem, dzięki temu będzie kompletna dokumentacja. Na samym końcu będzie jeszcze czas na dopracowanie szczegółów, tak aby dokumentacja zyskała odpowiednią oprawę. Poniżej, jeśli chcesz, możesz zamieścić dwa zdjęcia, które przedstawiają pracę nad projektem lub działania uczniów. Zdjęcia powinny być zapisane w postaci plików jpg, każde maksymalnej wielkości 2 MG. Jeśli załączasz zdjęcia w polu "Wyświetlana nazwa pliku" wpisz ich tytuł. Etap 4. Prezentacja i ocena 1. Przedstaw opis publiczej prezentacji. Jakie prezentacje przedstawiły zespoły zadaniowe? Wymień wszystkie formy i tematy prezentacji. Efekty projektu zaprezentowaliśmy w licznych formach takich jak: 1. Prezentacja multimedialna w języku angielskim na spotkaniu z delegacją z Norwegii (partner projektu budowy placów zabaw) 2. Wystawa prac poszczególnych zespołów w Nekielskim Ośrodku Kultury - makiety 8 placów 3. Prezentacje multimedialne dokumentujące pracę poszczególnych zespołów w języku polskim - na zebraniach z rodzicami wraz z wystawą makiet 4. Fotoreportaż w gazecie lokalnej "Przegląd Nekielski" (numer kwietniowy) 5. Sprawozdanie z realizacji projektu na stronie internetowej 6. Sprawozdanie z wycieczki na plac zabaw w Poznaniu - nagroda dla wszystkich uczestników projektu - "Przegląd Nekielski" - niestety dopiero w kwietniu Opisz prezentację wybranej grupy zadaniowej. Prosimy o nieprzysyłanie materiałów wypracowanych przez zespoły w trakcie realizacji projektu. Zamiast tego na stronie internetowej szkoły (lub własnej) powieś trzy lub cztery przykładowe prace uczniowskie (prezentacja, film, audycja, gazetka...) i wskaż w tym miejscu link do nich. Nie usuwaj tych prac ze wskazanego miejsca co najmniej do końca 2007 roku linki do nich będą kierowały osoby zainteresowane projektem również po zakończeniu tegorocznej edycji kursu NAI! Prezentacja pracy wszystkich grup miała miejsce na spotkaniu z delegacją norweską, która jest partnerem projektu budowy 11 placów zabaw w gminie Nekla. Została przedstawiona w języku angielskim, w postaci jednej prezentacji multimedialnej Power

10 Point na otwarciu wystawy makiet placów wykonanych przez szkolne grupy projektowe. Druga prezentacja miała miejsce przed rodzicami. Ta była bardziej swobodna, uczniowie z humorem opowiadali o swoich perypetiach związanych ze zbieraniem informacji z Urzędu Gminy, przeprowadzaniem ankiety i problemami współpracy w zespole oraz sposobami na wzajemne mobilizowanie się do pracy. Ta prezentacja była również w postaci multimedialnej, zawierała więcej zdjęć i szczegółów. Uzupełnieniem prezentacji była wystawa makiet przeniesiona do szkoły. Na stronie internetowej zamieszczam prezentacje multimedialne trzech grup i zdjęcia makiet wszystkich 8 grup wraz z opisem projektu 3. Sukcesy i trudności związane z końcową prezentacją projektu (podaj przynajmniej po dwa przykłady). Sukcesy - udało się doprowadzić do powstania 8 makiet placów zabaw. Niektóre były naprawdę imponujące pod względem rozmachu i walorów artystycznych, co widać na załączonych zdjęciach. Zaangażowanie uczniów doceniła delegacja norweska i władze miasta i gminy Nekla, które nie szczędziły pochwał dla efektów pracy uczniów i umiejętności prezentacji z wykorzystaniem programu Power Point w języku angielskim. Trudności - dwie makiety przyjechały do Ośrodka Kultury tuż przed prezentacją - wszyscy baliśmy się, że nie zdążą dojechać. 4. W jaki sposób dokonaliście oceny projektu? W jakim stopniu waszym zdaniem projekt się udał? Na jakiej podstawie oceniliście, czy projekt się udał lub nie? Oceny dokonaliśmy wg przygotowanych kart oceny, dokładnie zaprezentowaliśmy je na spotkaniach z rodzicami. Projekt zdecydowanie się udał. Jego realizacja wsparła działania Urzędu Miasta i Gminy o pozyskanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na budowę 11 placów zabaw w gminie Nekla. Projekt odkrył bogactwo zasobów umiejętności informatycznych uczniów oraz obnażył braki w samodzielności i umiejętności współpracy. Postanowiliśmy zaplanować następne projekty, które pomogą zmagać się z tymi ostatnimi słabościami. 5. Przedstaw wnioski jednego z zespołów lub wszystkich uczestników projektu na temat współpracy i komunikacji. Wnioski zespołu, którego efekty pracy wypadły najsłabiej: 1. Należało organizować spotkania całego zespołu, tak aby wszyscy byli dokładnie poinformowani o efektach pracy innych. Tylko dwóch na 5 członków zespołu było na bieżąco poinformowanych o stanie prac i wynikach konsultacji.

11 2. Trzeba było stosować się do ustaleń z pierwszego dnia, kiedy wyznaczyliśmy, co kto ma robić. 3. Nie spisał się lider, który nie przypominał o terminach i nie przekazywał informacji od nauczyciela, a zamiast tego próbował sam wykonywać zadanie. 4. Nie wykorzystano potencjału połowy członków zespołu, mimo, że sami zgłosili się do pracy. 6. Co uczniom dała praca metodą projektu? Czego się nauczyli zarówno w dziedzinie, której dotyczył projekt, jak i w zakresie posługiwania się komputerem i Internetem? Wymień konkretne rzeczy, których się nauczyli. Czego jeszcze muszą się nauczyć? Podaj dwa przykłady wiadomości i umiejętności, które opanowali najsłabiej. Największy postęp wykazali w doskonaleniu umiejętności współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia konkretnego celu.oczywiście nie wszyscy. Niektórzy dopiero odkryli, że brak im tych umiejętności. Spośród innych konkretnych umiejętności nauczyli się opracowywać ankietę w postaci tabeli i wykresu oraz kompresować zdjęcia zrobione przy pomocy aparatu cyfrowego, skanować rysunki i obrabiać je tak aby zmieściły się w prezentacji. 7. Co Tobie samej/samemu dała praca metodą projektu? To nie jest pierwszy projekt, który realizuję i nie jedyny, który realizuję w tym samym czasie. Myślę, że dzięki niemu lepiej poznałam uczniów naszego gimnazjum i jako dyrektor szkoły będę mogła lepiej zaplanować pracę z nauczycielami dla dobra rozwoju naszych uczniów, którym wcale nie brakuje umiejętności przedmiotowych ale bardziej umiejętności kluczowych, takich jak umiejętność podejmowania decyzji, logicznego wnioskowania, planowania czynności prowadzących do realizacji konkretnego działania, czy umiejętności komunikowania się i współpracy. 8. Jak zamierzasz wykorzystywać zdobyte doświadczenia w dalszej pracy z uczniami? Zamierzam realizować następne projekty, jednak znacznie ograniczę ich rozmach na rzecz perfekcyjnego wykończenia, które okazało się słabszą stroną tego projektu. Jednak w tym wypadku ograniczenie to nie było możliwe ze względu na obywatelski cel zadania - promocja projektu budowy 11 placów zabaw ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Wiesława Wiatrak Szkoła: Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II Miejscowość: Raba Wyżna Etap 1. Wybór i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3):

b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: ANETA GOŁDYN Szkoła: Gimnazjum Brzeziny Miejscowość: Brzeziny Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Piotr Wiśniewski Szkoła: Gimnazjum w Wąwelnie Miejscowość: Wąwelno Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Elżbieta Marchwacka Szkoła: Gimnazjum w Iwanowicach Miejscowość: Iwanowice Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Urszula Utnicka Szkoła: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krempachach Miejscowość: Nowa Biała Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela: Sabina Kochan Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 6 Miejscowość: Stalowa Wola

Imię i nazwisko nauczyciela: Sabina Kochan Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 6 Miejscowość: Stalowa Wola Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Sabina Kochan Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 6 Miejscowość: Stalowa Wola Etap

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Kokoszka Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 Miejscowość: Stalowa Wola Etap 1. Wybór i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Artur Becher Szkoła: Gimnazjum Miejscowość: Podedwórze Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań

rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań Metoda projektów w gimnazjum co zrobić,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu 1Wstęp /5 2 Krótki przewodnik po metodzie projektu edukacyjnego /6 3 O programie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie

Przewodnik po programie Szkoła z klasą 2.0 Przewodnik po programie Autorzy: Alicja Pacewicz, Piotr Pacewicz, Anna Gilla, Agata Łuczyńska W publikacji wykorzystano następujące materiały: Jacek Strzemieczny, Jak organizować i prowadzić

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu 1 Opracowanie Anna Klimowicz Materiały dystrybuowane bezpłatnie 2 Wprowadzenie Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny jako metoda

Projekt edukacyjny jako metoda Projekt edukacyjny jako metoda Metoda projektu jest jedną z aktywizujących metod kształcenia lub szerzej strategią dydaktyczną Metody aktywizujące to metody nauczania zwiększające czynny udział uczących

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo