Protokół Nr 17/2005 z posiedzenia Komisji Promocji, Reklamy i Komunikacji Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 9 maja 2005r. w godz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 17/2005 z posiedzenia Komisji Promocji, Reklamy i Komunikacji Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 9 maja 2005r. w godz. 16.00 19."

Transkrypt

1 Protokół Nr 17/2005 z posiedzenia Komisji Promocji, Reklamy i Komunikacji Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 9 maja 2005r. w godz Data utworzenia Numer aktu 17 Kadencja Kadencja Obecni na posiedzeniu: Członkowie Komisji jak lista obecności - załącznik nr 1 (w trakcie dyskusji w punkcie 6 posiedzenie opuściła Radna Beta Kwinta, ponieważ musiała iść do pracy ) Wójt Gminy Tadeusz Pitala Sekretarz Gminy Barbara Wójcik Inspektor ds. inwestycji Maria Dziura Architekt Jerzy Pitala. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech. Ad.1. Otwarcie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech otworzył posiedzenie Komisji Promocji, powitał wszystkich obecnych Członków Komisji, Wójta Gminy Tadeusza Pitalę oraz pracowników Urzędu Gminy. Ad.2. Przedstawienie porządku posiedzenia. Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech przedstawił porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Opinia w sprawie nowego herbu Gminy Siepraw oraz innych oznaczeń gminnych. 5. Dyskusja nad zawartością następnego numeru gazety gminnej i rozdział zadań. 6. Sprawy bieżące. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie posiedzenia. Zapytał, czy są propozycje zmiany porządku posiedzenia. Wójt Gminy Tadeusz Pitala zwrócił się do Członków Komisji Promocji o opinie w sprawie zakresu prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Zakliczynie, ponieważ trzech Członków Komisji Promocji wchodzi w skład Komisji Budżetu. Sprawa jest pilna, ponieważ w najbliższym czasie musimy ogłosić przetarg, by móc rozpocząć prace remontowe na przełomie czerwca i lipca br. W pierwszej fazie projektowania planowana była tylko wymiana pokrycia dachowego, dlatego Rada Gminy zarezerwowała w budżecie kwotę 100 tys. zł. Kwota ta nie wystarczy na pokrycie wszystkich wydatków, ponieważ według kosztorysu inwestorskiego wymiana dachu będzie kosztować 120 tys. zł netto. W trakcie projektowania wynikła sprawa zwiększenia zakresu prac remontowych o wymianę okien na poddaszu i wykonanie elewacji. Całkowity koszt remontu wyniesie 217 tys. zł netto. Wyjaśnił, że w celu zapewnienia tych środków musiałby przeznaczyć całą rezerwę z działu oświaty i w całości przekazać na wydatki związane z remontem szkoły. Jest to trudna sprawa, dlatego prosi o wskazówkę jak postąpić w tej sytuacji. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga przypomniała, że w skład Komisji Promocji wchodzi tylko trzech Członków Komisji Budżetu, więc nie mogą wydać opinii w imieniu pozostałych Członków Komisji Budżetu. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że nie chce by Komisja Budżetu wydawała opinię w sprawie zakresu prac remontowych w budynku ZPO Zakliczyn. Zwraca się jedynie do Radnych o

2 przedyskutowanie tej sprawy i wskazanie ewentualnych sposobów rozwiązania. Wobec powyższych wyjaśnień Wójta Gminy Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech poddał pod głosowanie propozycję zmiany porządku posiedzenia, tj. w punkt 4 przeprowadzenie dyskusji na temat zakresu prac remontowych w budynku ZPO Zakliczyn. W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie (6 głosów za ) pozytywnie przyjęła propozycję zmiany porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia Komisji Promocji po zmianach jest następujący: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Dyskusja na temat zakresu prac remontowych w budynku szkoły Podstawowej w Zakliczynie. 5. Opinia w sprawie nowego herbu Gminy Siepraw oraz innych oznaczeń gminnych. 6. Dyskusja nad zawartością następnego numeru gazety gminnej i rozdział zadań. 7. Sprawy bieżące. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie posiedzenia. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech wyjaśnił, że protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przez niego sprawdzony i został wyłożony przed dzisiejszym posiedzeniem do wglądu, dlatego zaproponował, by protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez odczytywania. W wyniku głosowania Członkowie Komisji jednogłośnie (6 głosów za ) przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia bez odczytywania. Ad. 4. Dyskusja na temat zakresu prac remontowych w budynku szkoły Podstawowej w Zakliczynie. Jako pierwsza głos zabrała Pani Maria Dziura, Inspektor ds. Inwestycji, która wyjaśniła, że termin rozpoczęcia prac remontowych w budynku Szkoły w Zakliczynie zaplanowany został na początek lipca br., tak by zdążyć ze wszystkimi pracami przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Pierwotny zakres prac remontowych został poszerzony o adaptację pomieszczeń szkolnych dla potrzeb filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie, wykonanie elewacji budynku oraz wymianę okien w kondygnacji poddasza. Obecnie w budżecie Gminy zapewniona jest kwota 100 tys. zł, która nie wystarczy na porycie całości wydatków związanych z wymianą pokrycia dachowego, ponieważ według kosztorysu inwestorskiego wymiana dachu będzie kosztować 120 tys. zł netto. Z doświadczenia wie, że wartości kosztorysowe ulegają obniżeniu w wyniku przeprowadzonych przetargów średnio o 25%, dlatego uważa, że całkowity koszt brutto wymiany pokrycia dachowego wyniesie 120 tys. zł. Należy się zastanowić, czy konieczna jest wymiana okien na poddaszu. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że na poddaszu jest 25 okien, w tym 6 okien jest w pomieszczeniach, które będą użytkowane, ponieważ będzie tam pracowania komputerowa, pokój nauczycielski oraz zaplecze. Pozostałe pomieszczenia przeznaczone są na magazyn. Aby obniżyć koszty można wymienić tylko 6 okien, lub zlikwidować część okien i zamurować przed otynkowaniem. Radny Kazimierz Kiszka zaproponował, by wymianę wszystkich okien odsunąć w czasie i wykonać po przeprowadzeniu remontu elewacji, kiedy w budżecie zostaną zarezerwowane środki na kontynuację remontu. W odpowiedzi Pani Maria Dziura wyjaśniła, że jeżeli wycofamy się z wymiany wszystkich okien to zaoszczędzimy 24 tys. zł. Pozostaje jeszcze koszt wykonania elewacji, tj. 72 tys. zł. W wyniku analizy kosztów wykonania elewacji Komisja zauważyła, że koszty 1m2 są zbyt wysokie. Okazało się jednak, że Pani Maria Dziura podała wartość wykonania elewacji całości budynku, a nie tylko jego części, tj. przy poddaszu. Wobec tego Pani Maria Dziura wyliczyła w przybliżeniu powierzchnię ściany poddasza, która wymaga zmiany elewacji. Jest to około 50 m2, licząc 140 zł za 1 m2 otrzymamy kwotę 7 tys. zł. W toku dalszej dyskusji Komisja zastanawiała się nad sprawą wymiany okien.

3 Przewodniczący Komisji Budżetu Michał Przęczek zaproponował, by zamurować cześć okien na poddaszu, ponieważ są tam małe pomieszczenia i nie wymagają takiej ilości okien. Uważa, że można zamurować np., co drugie okno. Ważne jest również to by zachować spójność architektury budynku szkoły, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji, co do likwidacji okien należy zasięgnąć opinii Architekta. W tym celu Wójt Gminy Tadeusz Pitala wezwał Architekta Jerzego Pitalę, by wydał opinię w sprawie likwidacji części okien. Architekt Jerzy Pitala po zapoznaniu się projektem technicznym (wygląd zewnętrzny budynku) zaproponował likwidację w pierwszej wersji 8 okien, w drugiej wersji 10 okien. Po przeliczeniu likwidacja 8 okien daje oszczędność w wysokości 6 tys. zł, a 10 okien 7,5 tys. zł. Ponieważ powstałe w wyniku likwidacji okien oszczędności nie są znaczne, dlatego Radni zaproponowali, by zrezygnować z wymiany okien. Radni zebrani na posiedzeniu Komisji Promocji uważają, że okna w kondygnacji poddasza budynku Szkoły w Zakliczynie mogą być wymienione po zakończeniu remontu, ponieważ wymiana stolarki okiennej nie przyczyni się do zniszczenia odnowionej elewacji. Radni ustali, że zakres prac remontowych powinien obejmować: wymianę pokrycia dachowego, adaptacje pomieszczeń dla potrzeb filii Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wykonanie elewacji na wysokości poddasza. W celu zapewniania całości potrzebnych środków na realizację zadania Wójt Gminy powinien skorzystać z rezerwy oświatowej. Na zakończenie dyskusji głos zabrała Przewodnicząca Rady Wanda Matoga, która zapytała, czy Wójt Gminy posiada opinię Straży Pożarnej, by móc przystąpić do przeprowadzenia remontu budynku. W odpowiedzi Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że posiada opinię Straży Pożarnej dla tej części budynku, która podlega pracom remontowym. Na tym zakończono dyskusję w punkcie 4 porządku posiedzenia. Ad. 5. Opinia w sprawie nowego herbu Gminy Siepraw oraz innych oznaczeń gminnych. Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Promocji, który przypomniał, że w ubiegłym roku Komisja przystąpiła do opracowania nowego herbu i zaopiniowała projekt herbu nr 2. Projekty herbów stanowią załącznik nr 2 do protokołu. Następnie wszystkie projekty herbów zostały przedstawione na sesji Rady Gminy. Niestety radni nie byli jednogłośni i nie dokonali wyboru herbu, padały przy tym różnorodne propozycje zmiany herbu. Wiodącym pomysłem było umieszczeni w herbie emblematu Bł. A. Salawy lub też innego znaku związanego z kultem Błogosławionej. Na jednym z poprzednich posiedzeń Członkowie Komisji ustali, że Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącą Rady porozmawiają z Heraldykiem Panem Chorązkim na temat możliwości zmiany herbu. Z informacji uzyskanych od Wójta Gminy wie, że takie spotkanie doszło do skutku, dlatego zwrócił się do Wójta o relację z tego spotkania. Wójt Gminy Tadeusz Pitala przedstawił krótką relację ze spotkania z Panem Chorązkim. Wyjaśnił, że po przedstawieniu wydarzeń jakie miały miejsce na sesji, na której odrzucono przedstawione projekty herbów zwrócił się do Pana Chorązkiego o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy istnieje możliwość umieszczenia w herbie emblematów związanych z Bł. A. Salawą, tj. lilii lub też Sanktuarium w Sieprawiu, a jeżeli nie to czy istnieje możliwość pozostawienia dotychczas używanego herbu oczywiście po jego modyfikacji i dostosowaniu wymogów prawa heraldycznego. Wójt Gminy relacjonując spotkanie poinformował, że Pan Chorązki bez chwili zastanowienia wyjaśnił, że zamieszczenie jakichkolwiek emblematów musi mieć poparcie w historii, a lilie symbolizujące Bł. Anielę lub też trójkąty symbolizujące Sanktuarium w Sieprawiu nie mają uwarunkowania historycznego. Zamieszczenie takich symboli w herbie i przesłanie do Komisji Heraldycznej do zaopiniowania spowoduje negatywną odpowiedź. Rada Gminy uzyska również negatywną odpowiedź Komisji Heraldycznej w przypadku przedstawienia do zaopiniowania aktualnie używanego herbu, ponieważ nie spełnia on wymogów heraldycznych. Pan Chorązki zaproponował, by Gminy Wójt Gminy zlecił wykonanie logo Gminy z elementem religijnym w celu zażegnania sporów wokół herbu. Logo i herb Gminy mogą być równocześnie stosowane na papierze firmowym lub też innych materiałach wydawanych przez Gminę. Pan Chorązki wyraził również zgodę na dokonanie poprawek w przygotowanych w roku ubiegłym projektów herbów bez pobierania dodatkowych opłat. Wobec przedstawionych wyjaśnień Wójta Gminy Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech

4 wznowił dyskusję w sprawie nowego herbu Gminy Siepraw. Zaproponował, by Komisja wydała pozytywną opinię dla projektu herbu wybranego przez Komisje w roku ubiegłym, tj. projektu nr 2, ale po zmianie tła na niebieski. Członkowie Komisji Promocji zgodzili się z propozycją Przewodniczącego Komisji ale Radny Michał Przęczek zgłosił uwagę co do wyglądu słońca. Według niego słońce powinno być przestylizowane na wzór pieczęci Gminy używanej przez Władze Samorządowe Gminy Siepraw przed drugą wojną światową. Wypowiedź Radnego Michała Przęczka poparła Przewodnicząca Rady Wanda Matoga. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech zarządził głosowanie, w wyniku którego Komisja jednogłośnie (6 głosów za ) zdecydowała, by w wybranym w ubiegłym roku herbie, tj. projekt nr 2 dokonać zmiany tła na niebieski i przestylizować słońce na wzór dawnej pieczęci Gminy. Zmiana kolorystyki na niebieską ulegnie również w wybranym projekcie flagi oraz banneru. Po dyskusji została poddana również sprawa wykonania logo. Komisja Promocji zdecydowała, że wykonanie logo należy zlecić grafikowi. Logo ma opierać się na kształtach obrysu budynku Sanktuarium w Sieprawiu, tj. na bazie trójkątów. Tło logo będzie przedmiotem dyskusji po opracowaniu przez grafika symbolu powstałego z połączenia trójkątów. Komisja Promocji ustaliła również kolejne etapy prac nad uchwaleniem herbu. W pierwszej, kolejności po dokonaniu zmian w projekcie herbu wskazanych na dzisiejszym posiedzeniu Komisji, herb, flaga, banner oraz logo Gminy zostanie przedstawione do zaopiniowania Komisji Promocji. Na to posiedzenie zostanie zaproszony Ks. Proboszcz z Sieprawia i Zakliczyna. Następnie zaopiniowany przez Komisję Promocji projekt herbu zostanie przedłożony do zaopiniowania pozostałym Komisjom Rady Gminy. Ostatnim etapem prac nad uchwaleniem nowego herbu Gminy będzie zaproszenie na sesję Rady Gminy Heraldyka oraz zaakceptowanie przedstawionego projektu herbu. Na tym zakończono dyskusję na temat nowego herbu Gminy. Ad. 6. Dyskusja nad zawartością następnego numeru gazety gminnej i rozdział zadań. W toku dyskusji Komisja Promocji ustaliła, że kolejne wydanie gazety lokalnej powinno ukazać się na początku czerwca br., a w nim następujące tematy artykułów: 1. Wydarzenia z życia szkół w okresie ostatnich dwóch miesięcy - artykuł przygotuje Radna Beata Kwinta. 2. Informacja o półkoloniach ogłoszenie Kierownik GOKIS Konrad Sołtys. 3. Informacja na temat Gminnych Obchodów Dnia Dziecka w Zakliczynie artykuł i zdjęcia Kierownik GOKIS Konrad Sołtys. 4. Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z obchodami jubileuszu 75-lecia powstania OSP w Sieprawiu Radny Michał Przęczek. 5. Organizacja i zasady działania Urzędu Gminy artykuł przygotuje Pani Wanda Matoga. 6. Reportaż zdjęciowy i krótkie opisy z następujących wydarzeń z życia Gminy: Misterium Męki Pańskiej, konkurs Palm Wielkanocnych, majówka Marta Zakrzewska. 7. Informacje ze sportu - Pan Tadeusz Matoga i Pan Konrad Sołtys Siepraw; Radny Kazimierz Kiszka Zakliczyn. 8. Artykuł na temat pracy Komisji Promocji nad inwentaryzacją zasobu kapliczek na terenie Gminy, z krótkim opisem o remoncie kapliczki przy Pani K. Żmudzkiej w Sieprawiu. Należy przy tym wspomnieć o sposobie finansowania remontu kapliczki. W wydatkach na remont kapliczki percypowała Gmina, Parafia, a także Pani Krystyna Żmudzka, Pan Józef Andryka i Pan Roman Marek Radny Wiesław Świech. 9. Artykuł na temat stypendiów socjalnych dla uczniów. Należy zwrócić uwagę na zbyt małe środki w stosunku do zgłoszonych przez mieszkańców potrzeb, (środki przekazane na stypendia wystarczą na 3% potrzeb). artykuł przygotuje pracownik Urzędu Gminy. 10. Artykuł na temat stanu dróg powiatowych na terenie Gminy. Wywiad ze Starostą Powiatu Myślenickiego Adamem Gumularzem przeprowadzi Radny Michał Przęczek oraz Przewodnicząca Rady Wanda Matoga. Przewodniczący Komisji Promocji zaproponował, by pytania dotyczące stanu dróg powiatowych przesłać do Starosty przed umówionym terminem spotkania.

5 Przewodnicząca Rady Wanda Matoga uważa, że takie zachowanie nie jest dobre. Owszem w trakcie uzgadniania terminu spotkania należy powiedzieć czego będzie dotyczyło spotkanie. Komisja Promocji zgodziła się z wypowiedzią Przewodniczącej Rady Wandy Matogi, po czym ustaliła listę pytań do Starosty Myślenickiego. Wywiad należy rozpocząć od wyjaśnień, dlaczego Radni kierują pytania do Starosty w sprawie dróg (ponieważ mieszkańcy Gminy narzekają, a Starosta zarządza drogami powiatowymi). Lista pytań do Starosty jest następująca: - Czy w budżecie powiatu są wyodrębnione środki na realizacje prac z zakresu drogownictwa w poszczególnych gminach Powiatu Myślenickiego. - Jakie inwestycje zamierza przeprowadzić Zarząd Dróg Powiatowych w poszczególnych gminach Powiatu Myslenickiego. - Czy Powiat zamierza zaciągnąć kredyt na realizację zadań z zakresu drogownictwa. - Kiedy zostanie wymienione oznakowanie dróg powiatowych na terenie Gminy Siepraw. - Kiedy zostaną wykonane nakładki na drogach powiatowych w Gminie Siepraw. - Czy w związku z fatalnym utrzymaniem dróg powiatowych w Gminie Siepraw podczas zimy 2004/2005 zostały podjęte kroki mające na celu zapobieżeniu takiej sytuacji podczas nadchodzącej zimy. 11. Informacja na temat zbiórki materiałów do wydania albumu na temat spotkań mieszkańców Gminy z Kardynałem Wojtyłą i Papieżem Janem Pawłem II Radna Wanda Matoga. Należy opisać gdzie można składać materiały oraz krótkie opisy wspomnień związanych z życiem Karola Wojtyły. Komisja Promocji zdecydowała, by na posiedzenie poświęcone przygotowaniu materiałów do albumu o Ojcu Świętym zaprosić Pana Franciszka Wielgusa, byłego organistę z Kościoła w Sieprawiu. Przy ustalaniu terminu spotkania należy poinformować Pana Wielgusa o tematyce spotkania, tak by mógł przygotować pamiątki i zdjęcia. 12. Informacje z pracy Rady Gminy Radny Wiesław Świech. 13. Artykuł na temat spotkania z przedstawicielami Fundacji Trzeciego Tysiąclecia, które odbędzie się 14 maja 2005r. zdjęcia i artykuł przygotuje Pani Urszula Baran, Z-ca Dyrektora Gimnazjum w Sieprawiu. 14. Artykuł o zwierzętach Radny Piotr Nowak. 15. Reklama z Banku Spółdzielczego w Krakowie o/siepraw. W toku dyskusji Członkowie Komisji Promocji ustalili, że reklama o wymiarach 9 x 7 cm będzie kosztować 150 zł (czyli 1 cm2 będzie kosztować 2,4 zł). Ustalono również, że w gazecie lokalnej będą zamieszczane tylko reklamy przydatne dla mieszkańców. Komisja zdecydowała, że termin następnego spotkania zostanie ustalony podczas posiedzenia Komisji Budżetu w dniu 23 maja 2005r. Pozostali Członkowie Komisji Promocji zostaną poinformowani o terminie posiedzenia Komisji telefonicznie. Ad. 7. Sprawy bieżące. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga przypomniała o pomyśle wydania albumu na temat spotkań mieszkańców Gminy z Kardynałem Wojtyłą, a później z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wszyscy Członkowie Komisji jednogłośnie wypowiedzieli się, że jest to bardzo dobry pomysł. Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech przedstawił wydanie specjalne Wieści Gminnych Świątnik Górnych poświęcone Ojcu Świętemu, jak załącznik nr 3 do protokołu. Dodał, że w gazecie zamieszczone są zdjęcia z ostatnich kilku lat. Zamiarem Komisji Promocji jest wydanie kolorowego albumu poświęconego spotkaniom mieszkańców Gminy z Karolem Wojtyłą kardynałem, a w późniejszym okresie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Album ma się stać pamiątką dla obecnych mieszkańców jak również dla potomnych. Radni zgodzili się z wypowiedzią Przewodniczącego Komisji Promocji, uzgodnili również, że przy zdjęciach powinny być zamieszczone krótkie wspomnienia. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że nawiązał kontakt z Konsulem Generalnym Danii i Norwegii. Jest on odpowiedzialny za funkcjonowanie dwóch mechanizmów finansowych: Norwegii oraz EOG. Oba mechanizmy finansowe są dodatkowym źródłem środków oprócz funduszy strukturalnych. Być może staną się one źródłem finansowania dla projektu hali sportowej w Sieprawiu. Konsul informował go o możliwości przystąpienia do projektu, który ma na celu promocję

6 regionów wokół drogi Zakopianka. Promocja ma polegać na przygotowaniu płyty CD z opracowaną trasą podróży, która omijać będzie Zakopiankę. Płyta rozprowadzona będzie w pięciu krajach, m. in. w Danii i Norwegii, dzięki temu obszar Gminy ma być wypromowany wśród mieszkańców innych krajów. Koszt udziału w projekcie wynosi 2 tys. zł. Radny Michał Przęczek uważa, że na początku należy zastanowić się czy w budżecie mamy środki na realizację projektu, a dopiero później czy projekt jest dla nas opłacalny. Wójt Gminy Tadeusz Pitala przypomniał, że w budżecie Gminy nie ma środków na działania promocyjne. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga wyjaśniła, że uczestnictwo w projekcie promocji regionu może być korzystne w przypadku, gdy będziemy starać się środki na budowę hali sportowej z norweskich mechanizmów finansowych. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że w najbliższym czasie spotka się z konsulem by porozmawiać o możliwościach sfinansowania budowy hali sportowej ze środków programu norweskiego. Członkowie Komisji Promocji zdecydowali, że podejmą decyzję o przystąpieniu do projektu wydania promocyjnej płyty CD po spotkaniu Wójta Gminy z Konsulem Danii i Norwegii. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował również o zbliżającym się ogólnopolskim wyścigu rowerów górskich, który odbędzie się w czerwcu, na Rusinkach stok narciarski. Odbyły się wstępne rozmowy z przedstawicielami LZS, podczas których ustalono, że po stronie LZS pozostaje zabezpieczenie wyścigu, wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestników wyścigu, natomiast Gmina jest odpowiedzialna za przygotowanie trasy i nagród. Kierownik GOKIS Konrad Sołtys pozyskał już jednego, znaczącego sponsora, tj. firmę Hydroland, która przeznaczyła kwotę 5 tys. zł na zakup nagród dla uczestników wyścigu. Wójt Gminy wyjaśnił, że nie otrzymaliśmy żadnych środków z Powiatu na realizację wyścigu. W uzasadnieniu Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego podał, iż Powiat nie posiada środków na dofinansowanie imprez ogólnopolskich, a jedynie regionalnych. Wójt Gminy poinformował, że nie jest to prawda, ponieważ inna Gmina z Powiatu Myślenickiego otrzymała środki na zorganizowanie ponadregionalnych zawodów narciarskich. W celu wyjaśnienia tej sytuacji zwróci się na najbliższym spotkaniu Wójtów i Burmistrzów w Powiecie do Starosty o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie. Wójt Gminy Tadeusz Pitala przypomniał Radnym o pomyśle, który zrodził się na jednym z ubiegłorocznych posiedzeń Komisji Promocji, tj. stworzenia ścieżki spacerowej na Kopytko w Sieprawiu. Wyjaśnił, że są dwie trasy. Jedna od strony Księżego lasu, bardzo stroma, a druga od strony posesji Pana Michała Przęczka - bardziej łagodna. Na terenie Gminy są również inne ciekawe tereny, które należy zagospodarować, takie jak: las w Łyczance, Czerwona Góra w Zakliczynie i Duński las w Sieprawiu. Należy zastanowić się nad możliwością stworzenia ścieżek spacerowych lub tras rowerowych. Radny Michał Przęczek zaproponował, by Komisja spotkała się w dzień wolny od pracy, w sobotę, kiedy będzie już cieplej i dokonała inwentaryzacji tych miejsc. Członkowie Komisji jednogłośnie zgodzili się z propozycją Radnego Michała Przęczka. Termin wyjazdu zostanie ustalony na posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 23 maja 2005r. Na zakończenie dyskusji w sprawach bieżących Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech przedstawił dwie oferty reklamy. Pierwsza skierowana od Telewizji Krakowskiej dotyczy możliwości uczestnictwa w cyklu programów na żywo Studio Lato, podczas których dziennikarze w lekkiej wakacyjnej konwencji relacjonować będą najciekawsze wydarzenia, które odbywać się będą w Małopolsce, w tym naszej Gminy w przypadku zaakceptowania warunków oferty (załącznik nr 4 do protokołu). Koszt udziału w projekcie wynosi 6 tys. zł. Druga oferta dotyczy zamieszczenia prezentacji Gminy na łamach wydawnictwa Gazety Wyborczej Leksykon Miast i Gmin (załącznik nr 5 do protokołu). Koszt zamieszczenia reklamy wynosi 1100 zł. Po zapoznaniu się z przedstawionymi ofertami zamieszczenia reklamy Członkowie Komisji jednogłośnie stwierdzili, że reklamy są zbyt drogie, a Gmina nie ma wystarczających środków by uczestniczyć w tychże reklamach. Ad. 6. Wolne wnioski. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu podda pod dyskusję temat finansowania budowy hali sportowej w Sieprawiu. Dodał, że 12 maja br. spotka się

7 autorem projektu hali sportowej i będzie rozmawiał na temat zmniejszenia zakresu projektu. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga przyznała, że coraz trudniej jest pozyskać środki zewnętrzne na projekty, zwłaszcza duże. Być może zmniejszenie wymiarów hali sportowej spowoduje, że zwiększone zostaną szanse na pozyskanie środków z UE. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że jeżeli zmniejszone zostaną wymiary hali sportowej to mamy możliwość otrzymania dofinansowania z Totalizatora Sportowego. Na tym zakończono dyskusje w wolnych wnioskach. Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech ogłosił, iż zamyka posiedzenie Komisji. Przewodniczył: Przewodniczący Komisji Promocji /-/ Wiesław Świech Protokołowała: /-/ Marta Zakrzewska Liczba odwiedzin: 25 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Siepraw Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :25:52 Czas publikacji: :25:52 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Data utworzenia 2005-06-20. Numer aktu 23. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2005-06-20. Numer aktu 23. Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół NR 23/2005 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 20 czerwca 2005r.,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw w dniu 22 stycznia 2004r.

Protokół nr 11/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw w dniu 22 stycznia 2004r. Protokół nr 11/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw w dniu 22 stycznia 2004r. Data utworzenia 2004-01-22 Numer aktu 11 Kadencja Kadencja 2002-2006 Obecni na posiedzeniu: - jak lista

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 12 sierpnia 2004r., godz

Protokół nr 21/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 12 sierpnia 2004r., godz Protokół nr 21/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 12 sierpnia 2004r., godz. 16.00 17.30 Data utworzenia 2004-08-12 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2003-04-07. Numer aktu 3. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2003-04-07. Numer aktu 3. Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr 3/2003 z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 7 kwietnia 2003r. w godz. 15.00-17.45 Data utworzenia 2003-04-07 Numer aktu 3 Kadencja

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Nowak.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Nowak. Protokół Nr 80/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2014 roku, godz. 12.00 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw. Obecni na posiedzeniu: Członkowie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2004-03-08. Numer aktu 11. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2004-03-08. Numer aktu 11. Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr 11/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 8 marca 2004r. w godz. 16.00-19.30 Data utworzenia 2004-03-08 Numer aktu 11 Kadencja

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2004 z posiedzenia Komisji Promocji, Reklamy i Komunikacji Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 3 listopada 2004r. w godz. 14.00 19.

Protokół Nr 13/2004 z posiedzenia Komisji Promocji, Reklamy i Komunikacji Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 3 listopada 2004r. w godz. 14.00 19. Protokół Nr 13/2004 z posiedzenia Komisji Promocji, Reklamy i Komunikacji Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 3 listopada 2004r. w godz. 14.00 19.00 Data utworzenia 2004-11-03 Numer aktu 13 Kadencja Kadencja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Siepraw która odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku godz w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw

Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Siepraw która odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku godz w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Siepraw która odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku godz. 16.00 18.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw Obecni na posiedzeniu: Radni jak lista obecności załącznik

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 67/2009 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Inwestycji z dnia 31 sierpnia 2009 r.

PROTOKÓŁ Nr 67/2009 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Inwestycji z dnia 31 sierpnia 2009 r. PROTOKÓŁ Nr 67/2009 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Inwestycji z dnia 31 sierpnia 2009 r. Obecni: 1. Jan Zbigniew Pożarko - Przewodniczący Komisji 2. Hanna Kurek - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLV/2006 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 8 czerwca 2006r. w godz. 15.00 19.00

Protokół Nr XLV/2006 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 8 czerwca 2006r. w godz. 15.00 19.00 Protokół Nr XLV/2006 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 8 czerwca 2006r. w godz. 15.00 19.00 Data utworzenia 2006-06-08 Numer aktu 45 Kadencja Kadencja 2002-2006 Obecni na posiedzeniu: Radni jak lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU Załączniki do protokołu : UCHWAŁA Nr 13/III/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r. PROTOKÓŁ NR 9/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 16.10.2014 r. Obecni: Według załączonej listy obecności (załącznik do protokołu). Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Data utworzenia 2014-04-03 Numer aktu 2 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2009. Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku

Protokół Nr 37/2009. Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku Protokół Nr 37/2009 Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Józef Kubas przewodniczący komisji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r.

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Członek Komisji 3. Mirosław Sobczak - Członek Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku.

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. BR-01.0012.1.3.2014 PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji, zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 21 października 2011 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli: 2. Michał Piechocki - Wicestarosta. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 6.Andrzej Sebastyański - Sekretarz Powiatu

W posiedzeniu uczestniczyli: 2. Michał Piechocki - Wicestarosta. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 6.Andrzej Sebastyański - Sekretarz Powiatu PROTOKÓŁ NR 103 /2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 września 2016 roku, które odbyło się w sali nr 108 Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 15.00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół NR 25/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 22 listopada 2004r., godz. 15.00 20.

Protokół NR 25/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 22 listopada 2004r., godz. 15.00 20. Protokół NR 25/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 22 listopada 2004r., godz. 15.00 20.20 Data utworzenia 2004-11-22 Numer aktu 25 Kadencja

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli:

W posiedzeniu uczestniczyli: PROTOKÓŁ NR 118 /2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2016 roku, które odbyło się w gabinecie Starosty Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 15.00, zakończono o godz. 17.55.

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r.

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 12.05 Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński, 2. Dariusz

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo