Protokół Nr 17/2005 z posiedzenia Komisji Promocji, Reklamy i Komunikacji Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 9 maja 2005r. w godz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 17/2005 z posiedzenia Komisji Promocji, Reklamy i Komunikacji Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 9 maja 2005r. w godz. 16.00 19."

Transkrypt

1 Protokół Nr 17/2005 z posiedzenia Komisji Promocji, Reklamy i Komunikacji Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 9 maja 2005r. w godz Data utworzenia Numer aktu 17 Kadencja Kadencja Obecni na posiedzeniu: Członkowie Komisji jak lista obecności - załącznik nr 1 (w trakcie dyskusji w punkcie 6 posiedzenie opuściła Radna Beta Kwinta, ponieważ musiała iść do pracy ) Wójt Gminy Tadeusz Pitala Sekretarz Gminy Barbara Wójcik Inspektor ds. inwestycji Maria Dziura Architekt Jerzy Pitala. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech. Ad.1. Otwarcie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech otworzył posiedzenie Komisji Promocji, powitał wszystkich obecnych Członków Komisji, Wójta Gminy Tadeusza Pitalę oraz pracowników Urzędu Gminy. Ad.2. Przedstawienie porządku posiedzenia. Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech przedstawił porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Opinia w sprawie nowego herbu Gminy Siepraw oraz innych oznaczeń gminnych. 5. Dyskusja nad zawartością następnego numeru gazety gminnej i rozdział zadań. 6. Sprawy bieżące. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie posiedzenia. Zapytał, czy są propozycje zmiany porządku posiedzenia. Wójt Gminy Tadeusz Pitala zwrócił się do Członków Komisji Promocji o opinie w sprawie zakresu prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Zakliczynie, ponieważ trzech Członków Komisji Promocji wchodzi w skład Komisji Budżetu. Sprawa jest pilna, ponieważ w najbliższym czasie musimy ogłosić przetarg, by móc rozpocząć prace remontowe na przełomie czerwca i lipca br. W pierwszej fazie projektowania planowana była tylko wymiana pokrycia dachowego, dlatego Rada Gminy zarezerwowała w budżecie kwotę 100 tys. zł. Kwota ta nie wystarczy na pokrycie wszystkich wydatków, ponieważ według kosztorysu inwestorskiego wymiana dachu będzie kosztować 120 tys. zł netto. W trakcie projektowania wynikła sprawa zwiększenia zakresu prac remontowych o wymianę okien na poddaszu i wykonanie elewacji. Całkowity koszt remontu wyniesie 217 tys. zł netto. Wyjaśnił, że w celu zapewnienia tych środków musiałby przeznaczyć całą rezerwę z działu oświaty i w całości przekazać na wydatki związane z remontem szkoły. Jest to trudna sprawa, dlatego prosi o wskazówkę jak postąpić w tej sytuacji. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga przypomniała, że w skład Komisji Promocji wchodzi tylko trzech Członków Komisji Budżetu, więc nie mogą wydać opinii w imieniu pozostałych Członków Komisji Budżetu. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że nie chce by Komisja Budżetu wydawała opinię w sprawie zakresu prac remontowych w budynku ZPO Zakliczyn. Zwraca się jedynie do Radnych o

2 przedyskutowanie tej sprawy i wskazanie ewentualnych sposobów rozwiązania. Wobec powyższych wyjaśnień Wójta Gminy Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech poddał pod głosowanie propozycję zmiany porządku posiedzenia, tj. w punkt 4 przeprowadzenie dyskusji na temat zakresu prac remontowych w budynku ZPO Zakliczyn. W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie (6 głosów za ) pozytywnie przyjęła propozycję zmiany porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia Komisji Promocji po zmianach jest następujący: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Dyskusja na temat zakresu prac remontowych w budynku szkoły Podstawowej w Zakliczynie. 5. Opinia w sprawie nowego herbu Gminy Siepraw oraz innych oznaczeń gminnych. 6. Dyskusja nad zawartością następnego numeru gazety gminnej i rozdział zadań. 7. Sprawy bieżące. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie posiedzenia. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech wyjaśnił, że protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przez niego sprawdzony i został wyłożony przed dzisiejszym posiedzeniem do wglądu, dlatego zaproponował, by protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez odczytywania. W wyniku głosowania Członkowie Komisji jednogłośnie (6 głosów za ) przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia bez odczytywania. Ad. 4. Dyskusja na temat zakresu prac remontowych w budynku szkoły Podstawowej w Zakliczynie. Jako pierwsza głos zabrała Pani Maria Dziura, Inspektor ds. Inwestycji, która wyjaśniła, że termin rozpoczęcia prac remontowych w budynku Szkoły w Zakliczynie zaplanowany został na początek lipca br., tak by zdążyć ze wszystkimi pracami przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Pierwotny zakres prac remontowych został poszerzony o adaptację pomieszczeń szkolnych dla potrzeb filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie, wykonanie elewacji budynku oraz wymianę okien w kondygnacji poddasza. Obecnie w budżecie Gminy zapewniona jest kwota 100 tys. zł, która nie wystarczy na porycie całości wydatków związanych z wymianą pokrycia dachowego, ponieważ według kosztorysu inwestorskiego wymiana dachu będzie kosztować 120 tys. zł netto. Z doświadczenia wie, że wartości kosztorysowe ulegają obniżeniu w wyniku przeprowadzonych przetargów średnio o 25%, dlatego uważa, że całkowity koszt brutto wymiany pokrycia dachowego wyniesie 120 tys. zł. Należy się zastanowić, czy konieczna jest wymiana okien na poddaszu. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że na poddaszu jest 25 okien, w tym 6 okien jest w pomieszczeniach, które będą użytkowane, ponieważ będzie tam pracowania komputerowa, pokój nauczycielski oraz zaplecze. Pozostałe pomieszczenia przeznaczone są na magazyn. Aby obniżyć koszty można wymienić tylko 6 okien, lub zlikwidować część okien i zamurować przed otynkowaniem. Radny Kazimierz Kiszka zaproponował, by wymianę wszystkich okien odsunąć w czasie i wykonać po przeprowadzeniu remontu elewacji, kiedy w budżecie zostaną zarezerwowane środki na kontynuację remontu. W odpowiedzi Pani Maria Dziura wyjaśniła, że jeżeli wycofamy się z wymiany wszystkich okien to zaoszczędzimy 24 tys. zł. Pozostaje jeszcze koszt wykonania elewacji, tj. 72 tys. zł. W wyniku analizy kosztów wykonania elewacji Komisja zauważyła, że koszty 1m2 są zbyt wysokie. Okazało się jednak, że Pani Maria Dziura podała wartość wykonania elewacji całości budynku, a nie tylko jego części, tj. przy poddaszu. Wobec tego Pani Maria Dziura wyliczyła w przybliżeniu powierzchnię ściany poddasza, która wymaga zmiany elewacji. Jest to około 50 m2, licząc 140 zł za 1 m2 otrzymamy kwotę 7 tys. zł. W toku dalszej dyskusji Komisja zastanawiała się nad sprawą wymiany okien.

3 Przewodniczący Komisji Budżetu Michał Przęczek zaproponował, by zamurować cześć okien na poddaszu, ponieważ są tam małe pomieszczenia i nie wymagają takiej ilości okien. Uważa, że można zamurować np., co drugie okno. Ważne jest również to by zachować spójność architektury budynku szkoły, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji, co do likwidacji okien należy zasięgnąć opinii Architekta. W tym celu Wójt Gminy Tadeusz Pitala wezwał Architekta Jerzego Pitalę, by wydał opinię w sprawie likwidacji części okien. Architekt Jerzy Pitala po zapoznaniu się projektem technicznym (wygląd zewnętrzny budynku) zaproponował likwidację w pierwszej wersji 8 okien, w drugiej wersji 10 okien. Po przeliczeniu likwidacja 8 okien daje oszczędność w wysokości 6 tys. zł, a 10 okien 7,5 tys. zł. Ponieważ powstałe w wyniku likwidacji okien oszczędności nie są znaczne, dlatego Radni zaproponowali, by zrezygnować z wymiany okien. Radni zebrani na posiedzeniu Komisji Promocji uważają, że okna w kondygnacji poddasza budynku Szkoły w Zakliczynie mogą być wymienione po zakończeniu remontu, ponieważ wymiana stolarki okiennej nie przyczyni się do zniszczenia odnowionej elewacji. Radni ustali, że zakres prac remontowych powinien obejmować: wymianę pokrycia dachowego, adaptacje pomieszczeń dla potrzeb filii Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wykonanie elewacji na wysokości poddasza. W celu zapewniania całości potrzebnych środków na realizację zadania Wójt Gminy powinien skorzystać z rezerwy oświatowej. Na zakończenie dyskusji głos zabrała Przewodnicząca Rady Wanda Matoga, która zapytała, czy Wójt Gminy posiada opinię Straży Pożarnej, by móc przystąpić do przeprowadzenia remontu budynku. W odpowiedzi Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że posiada opinię Straży Pożarnej dla tej części budynku, która podlega pracom remontowym. Na tym zakończono dyskusję w punkcie 4 porządku posiedzenia. Ad. 5. Opinia w sprawie nowego herbu Gminy Siepraw oraz innych oznaczeń gminnych. Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Promocji, który przypomniał, że w ubiegłym roku Komisja przystąpiła do opracowania nowego herbu i zaopiniowała projekt herbu nr 2. Projekty herbów stanowią załącznik nr 2 do protokołu. Następnie wszystkie projekty herbów zostały przedstawione na sesji Rady Gminy. Niestety radni nie byli jednogłośni i nie dokonali wyboru herbu, padały przy tym różnorodne propozycje zmiany herbu. Wiodącym pomysłem było umieszczeni w herbie emblematu Bł. A. Salawy lub też innego znaku związanego z kultem Błogosławionej. Na jednym z poprzednich posiedzeń Członkowie Komisji ustali, że Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącą Rady porozmawiają z Heraldykiem Panem Chorązkim na temat możliwości zmiany herbu. Z informacji uzyskanych od Wójta Gminy wie, że takie spotkanie doszło do skutku, dlatego zwrócił się do Wójta o relację z tego spotkania. Wójt Gminy Tadeusz Pitala przedstawił krótką relację ze spotkania z Panem Chorązkim. Wyjaśnił, że po przedstawieniu wydarzeń jakie miały miejsce na sesji, na której odrzucono przedstawione projekty herbów zwrócił się do Pana Chorązkiego o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy istnieje możliwość umieszczenia w herbie emblematów związanych z Bł. A. Salawą, tj. lilii lub też Sanktuarium w Sieprawiu, a jeżeli nie to czy istnieje możliwość pozostawienia dotychczas używanego herbu oczywiście po jego modyfikacji i dostosowaniu wymogów prawa heraldycznego. Wójt Gminy relacjonując spotkanie poinformował, że Pan Chorązki bez chwili zastanowienia wyjaśnił, że zamieszczenie jakichkolwiek emblematów musi mieć poparcie w historii, a lilie symbolizujące Bł. Anielę lub też trójkąty symbolizujące Sanktuarium w Sieprawiu nie mają uwarunkowania historycznego. Zamieszczenie takich symboli w herbie i przesłanie do Komisji Heraldycznej do zaopiniowania spowoduje negatywną odpowiedź. Rada Gminy uzyska również negatywną odpowiedź Komisji Heraldycznej w przypadku przedstawienia do zaopiniowania aktualnie używanego herbu, ponieważ nie spełnia on wymogów heraldycznych. Pan Chorązki zaproponował, by Gminy Wójt Gminy zlecił wykonanie logo Gminy z elementem religijnym w celu zażegnania sporów wokół herbu. Logo i herb Gminy mogą być równocześnie stosowane na papierze firmowym lub też innych materiałach wydawanych przez Gminę. Pan Chorązki wyraził również zgodę na dokonanie poprawek w przygotowanych w roku ubiegłym projektów herbów bez pobierania dodatkowych opłat. Wobec przedstawionych wyjaśnień Wójta Gminy Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech

4 wznowił dyskusję w sprawie nowego herbu Gminy Siepraw. Zaproponował, by Komisja wydała pozytywną opinię dla projektu herbu wybranego przez Komisje w roku ubiegłym, tj. projektu nr 2, ale po zmianie tła na niebieski. Członkowie Komisji Promocji zgodzili się z propozycją Przewodniczącego Komisji ale Radny Michał Przęczek zgłosił uwagę co do wyglądu słońca. Według niego słońce powinno być przestylizowane na wzór pieczęci Gminy używanej przez Władze Samorządowe Gminy Siepraw przed drugą wojną światową. Wypowiedź Radnego Michała Przęczka poparła Przewodnicząca Rady Wanda Matoga. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech zarządził głosowanie, w wyniku którego Komisja jednogłośnie (6 głosów za ) zdecydowała, by w wybranym w ubiegłym roku herbie, tj. projekt nr 2 dokonać zmiany tła na niebieski i przestylizować słońce na wzór dawnej pieczęci Gminy. Zmiana kolorystyki na niebieską ulegnie również w wybranym projekcie flagi oraz banneru. Po dyskusji została poddana również sprawa wykonania logo. Komisja Promocji zdecydowała, że wykonanie logo należy zlecić grafikowi. Logo ma opierać się na kształtach obrysu budynku Sanktuarium w Sieprawiu, tj. na bazie trójkątów. Tło logo będzie przedmiotem dyskusji po opracowaniu przez grafika symbolu powstałego z połączenia trójkątów. Komisja Promocji ustaliła również kolejne etapy prac nad uchwaleniem herbu. W pierwszej, kolejności po dokonaniu zmian w projekcie herbu wskazanych na dzisiejszym posiedzeniu Komisji, herb, flaga, banner oraz logo Gminy zostanie przedstawione do zaopiniowania Komisji Promocji. Na to posiedzenie zostanie zaproszony Ks. Proboszcz z Sieprawia i Zakliczyna. Następnie zaopiniowany przez Komisję Promocji projekt herbu zostanie przedłożony do zaopiniowania pozostałym Komisjom Rady Gminy. Ostatnim etapem prac nad uchwaleniem nowego herbu Gminy będzie zaproszenie na sesję Rady Gminy Heraldyka oraz zaakceptowanie przedstawionego projektu herbu. Na tym zakończono dyskusję na temat nowego herbu Gminy. Ad. 6. Dyskusja nad zawartością następnego numeru gazety gminnej i rozdział zadań. W toku dyskusji Komisja Promocji ustaliła, że kolejne wydanie gazety lokalnej powinno ukazać się na początku czerwca br., a w nim następujące tematy artykułów: 1. Wydarzenia z życia szkół w okresie ostatnich dwóch miesięcy - artykuł przygotuje Radna Beata Kwinta. 2. Informacja o półkoloniach ogłoszenie Kierownik GOKIS Konrad Sołtys. 3. Informacja na temat Gminnych Obchodów Dnia Dziecka w Zakliczynie artykuł i zdjęcia Kierownik GOKIS Konrad Sołtys. 4. Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z obchodami jubileuszu 75-lecia powstania OSP w Sieprawiu Radny Michał Przęczek. 5. Organizacja i zasady działania Urzędu Gminy artykuł przygotuje Pani Wanda Matoga. 6. Reportaż zdjęciowy i krótkie opisy z następujących wydarzeń z życia Gminy: Misterium Męki Pańskiej, konkurs Palm Wielkanocnych, majówka Marta Zakrzewska. 7. Informacje ze sportu - Pan Tadeusz Matoga i Pan Konrad Sołtys Siepraw; Radny Kazimierz Kiszka Zakliczyn. 8. Artykuł na temat pracy Komisji Promocji nad inwentaryzacją zasobu kapliczek na terenie Gminy, z krótkim opisem o remoncie kapliczki przy Pani K. Żmudzkiej w Sieprawiu. Należy przy tym wspomnieć o sposobie finansowania remontu kapliczki. W wydatkach na remont kapliczki percypowała Gmina, Parafia, a także Pani Krystyna Żmudzka, Pan Józef Andryka i Pan Roman Marek Radny Wiesław Świech. 9. Artykuł na temat stypendiów socjalnych dla uczniów. Należy zwrócić uwagę na zbyt małe środki w stosunku do zgłoszonych przez mieszkańców potrzeb, (środki przekazane na stypendia wystarczą na 3% potrzeb). artykuł przygotuje pracownik Urzędu Gminy. 10. Artykuł na temat stanu dróg powiatowych na terenie Gminy. Wywiad ze Starostą Powiatu Myślenickiego Adamem Gumularzem przeprowadzi Radny Michał Przęczek oraz Przewodnicząca Rady Wanda Matoga. Przewodniczący Komisji Promocji zaproponował, by pytania dotyczące stanu dróg powiatowych przesłać do Starosty przed umówionym terminem spotkania.

5 Przewodnicząca Rady Wanda Matoga uważa, że takie zachowanie nie jest dobre. Owszem w trakcie uzgadniania terminu spotkania należy powiedzieć czego będzie dotyczyło spotkanie. Komisja Promocji zgodziła się z wypowiedzią Przewodniczącej Rady Wandy Matogi, po czym ustaliła listę pytań do Starosty Myślenickiego. Wywiad należy rozpocząć od wyjaśnień, dlaczego Radni kierują pytania do Starosty w sprawie dróg (ponieważ mieszkańcy Gminy narzekają, a Starosta zarządza drogami powiatowymi). Lista pytań do Starosty jest następująca: - Czy w budżecie powiatu są wyodrębnione środki na realizacje prac z zakresu drogownictwa w poszczególnych gminach Powiatu Myślenickiego. - Jakie inwestycje zamierza przeprowadzić Zarząd Dróg Powiatowych w poszczególnych gminach Powiatu Myslenickiego. - Czy Powiat zamierza zaciągnąć kredyt na realizację zadań z zakresu drogownictwa. - Kiedy zostanie wymienione oznakowanie dróg powiatowych na terenie Gminy Siepraw. - Kiedy zostaną wykonane nakładki na drogach powiatowych w Gminie Siepraw. - Czy w związku z fatalnym utrzymaniem dróg powiatowych w Gminie Siepraw podczas zimy 2004/2005 zostały podjęte kroki mające na celu zapobieżeniu takiej sytuacji podczas nadchodzącej zimy. 11. Informacja na temat zbiórki materiałów do wydania albumu na temat spotkań mieszkańców Gminy z Kardynałem Wojtyłą i Papieżem Janem Pawłem II Radna Wanda Matoga. Należy opisać gdzie można składać materiały oraz krótkie opisy wspomnień związanych z życiem Karola Wojtyły. Komisja Promocji zdecydowała, by na posiedzenie poświęcone przygotowaniu materiałów do albumu o Ojcu Świętym zaprosić Pana Franciszka Wielgusa, byłego organistę z Kościoła w Sieprawiu. Przy ustalaniu terminu spotkania należy poinformować Pana Wielgusa o tematyce spotkania, tak by mógł przygotować pamiątki i zdjęcia. 12. Informacje z pracy Rady Gminy Radny Wiesław Świech. 13. Artykuł na temat spotkania z przedstawicielami Fundacji Trzeciego Tysiąclecia, które odbędzie się 14 maja 2005r. zdjęcia i artykuł przygotuje Pani Urszula Baran, Z-ca Dyrektora Gimnazjum w Sieprawiu. 14. Artykuł o zwierzętach Radny Piotr Nowak. 15. Reklama z Banku Spółdzielczego w Krakowie o/siepraw. W toku dyskusji Członkowie Komisji Promocji ustalili, że reklama o wymiarach 9 x 7 cm będzie kosztować 150 zł (czyli 1 cm2 będzie kosztować 2,4 zł). Ustalono również, że w gazecie lokalnej będą zamieszczane tylko reklamy przydatne dla mieszkańców. Komisja zdecydowała, że termin następnego spotkania zostanie ustalony podczas posiedzenia Komisji Budżetu w dniu 23 maja 2005r. Pozostali Członkowie Komisji Promocji zostaną poinformowani o terminie posiedzenia Komisji telefonicznie. Ad. 7. Sprawy bieżące. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga przypomniała o pomyśle wydania albumu na temat spotkań mieszkańców Gminy z Kardynałem Wojtyłą, a później z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wszyscy Członkowie Komisji jednogłośnie wypowiedzieli się, że jest to bardzo dobry pomysł. Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech przedstawił wydanie specjalne Wieści Gminnych Świątnik Górnych poświęcone Ojcu Świętemu, jak załącznik nr 3 do protokołu. Dodał, że w gazecie zamieszczone są zdjęcia z ostatnich kilku lat. Zamiarem Komisji Promocji jest wydanie kolorowego albumu poświęconego spotkaniom mieszkańców Gminy z Karolem Wojtyłą kardynałem, a w późniejszym okresie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Album ma się stać pamiątką dla obecnych mieszkańców jak również dla potomnych. Radni zgodzili się z wypowiedzią Przewodniczącego Komisji Promocji, uzgodnili również, że przy zdjęciach powinny być zamieszczone krótkie wspomnienia. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że nawiązał kontakt z Konsulem Generalnym Danii i Norwegii. Jest on odpowiedzialny za funkcjonowanie dwóch mechanizmów finansowych: Norwegii oraz EOG. Oba mechanizmy finansowe są dodatkowym źródłem środków oprócz funduszy strukturalnych. Być może staną się one źródłem finansowania dla projektu hali sportowej w Sieprawiu. Konsul informował go o możliwości przystąpienia do projektu, który ma na celu promocję

6 regionów wokół drogi Zakopianka. Promocja ma polegać na przygotowaniu płyty CD z opracowaną trasą podróży, która omijać będzie Zakopiankę. Płyta rozprowadzona będzie w pięciu krajach, m. in. w Danii i Norwegii, dzięki temu obszar Gminy ma być wypromowany wśród mieszkańców innych krajów. Koszt udziału w projekcie wynosi 2 tys. zł. Radny Michał Przęczek uważa, że na początku należy zastanowić się czy w budżecie mamy środki na realizację projektu, a dopiero później czy projekt jest dla nas opłacalny. Wójt Gminy Tadeusz Pitala przypomniał, że w budżecie Gminy nie ma środków na działania promocyjne. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga wyjaśniła, że uczestnictwo w projekcie promocji regionu może być korzystne w przypadku, gdy będziemy starać się środki na budowę hali sportowej z norweskich mechanizmów finansowych. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że w najbliższym czasie spotka się z konsulem by porozmawiać o możliwościach sfinansowania budowy hali sportowej ze środków programu norweskiego. Członkowie Komisji Promocji zdecydowali, że podejmą decyzję o przystąpieniu do projektu wydania promocyjnej płyty CD po spotkaniu Wójta Gminy z Konsulem Danii i Norwegii. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował również o zbliżającym się ogólnopolskim wyścigu rowerów górskich, który odbędzie się w czerwcu, na Rusinkach stok narciarski. Odbyły się wstępne rozmowy z przedstawicielami LZS, podczas których ustalono, że po stronie LZS pozostaje zabezpieczenie wyścigu, wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestników wyścigu, natomiast Gmina jest odpowiedzialna za przygotowanie trasy i nagród. Kierownik GOKIS Konrad Sołtys pozyskał już jednego, znaczącego sponsora, tj. firmę Hydroland, która przeznaczyła kwotę 5 tys. zł na zakup nagród dla uczestników wyścigu. Wójt Gminy wyjaśnił, że nie otrzymaliśmy żadnych środków z Powiatu na realizację wyścigu. W uzasadnieniu Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego podał, iż Powiat nie posiada środków na dofinansowanie imprez ogólnopolskich, a jedynie regionalnych. Wójt Gminy poinformował, że nie jest to prawda, ponieważ inna Gmina z Powiatu Myślenickiego otrzymała środki na zorganizowanie ponadregionalnych zawodów narciarskich. W celu wyjaśnienia tej sytuacji zwróci się na najbliższym spotkaniu Wójtów i Burmistrzów w Powiecie do Starosty o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie. Wójt Gminy Tadeusz Pitala przypomniał Radnym o pomyśle, który zrodził się na jednym z ubiegłorocznych posiedzeń Komisji Promocji, tj. stworzenia ścieżki spacerowej na Kopytko w Sieprawiu. Wyjaśnił, że są dwie trasy. Jedna od strony Księżego lasu, bardzo stroma, a druga od strony posesji Pana Michała Przęczka - bardziej łagodna. Na terenie Gminy są również inne ciekawe tereny, które należy zagospodarować, takie jak: las w Łyczance, Czerwona Góra w Zakliczynie i Duński las w Sieprawiu. Należy zastanowić się nad możliwością stworzenia ścieżek spacerowych lub tras rowerowych. Radny Michał Przęczek zaproponował, by Komisja spotkała się w dzień wolny od pracy, w sobotę, kiedy będzie już cieplej i dokonała inwentaryzacji tych miejsc. Członkowie Komisji jednogłośnie zgodzili się z propozycją Radnego Michała Przęczka. Termin wyjazdu zostanie ustalony na posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 23 maja 2005r. Na zakończenie dyskusji w sprawach bieżących Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech przedstawił dwie oferty reklamy. Pierwsza skierowana od Telewizji Krakowskiej dotyczy możliwości uczestnictwa w cyklu programów na żywo Studio Lato, podczas których dziennikarze w lekkiej wakacyjnej konwencji relacjonować będą najciekawsze wydarzenia, które odbywać się będą w Małopolsce, w tym naszej Gminy w przypadku zaakceptowania warunków oferty (załącznik nr 4 do protokołu). Koszt udziału w projekcie wynosi 6 tys. zł. Druga oferta dotyczy zamieszczenia prezentacji Gminy na łamach wydawnictwa Gazety Wyborczej Leksykon Miast i Gmin (załącznik nr 5 do protokołu). Koszt zamieszczenia reklamy wynosi 1100 zł. Po zapoznaniu się z przedstawionymi ofertami zamieszczenia reklamy Członkowie Komisji jednogłośnie stwierdzili, że reklamy są zbyt drogie, a Gmina nie ma wystarczających środków by uczestniczyć w tychże reklamach. Ad. 6. Wolne wnioski. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu podda pod dyskusję temat finansowania budowy hali sportowej w Sieprawiu. Dodał, że 12 maja br. spotka się

7 autorem projektu hali sportowej i będzie rozmawiał na temat zmniejszenia zakresu projektu. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga przyznała, że coraz trudniej jest pozyskać środki zewnętrzne na projekty, zwłaszcza duże. Być może zmniejszenie wymiarów hali sportowej spowoduje, że zwiększone zostaną szanse na pozyskanie środków z UE. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że jeżeli zmniejszone zostaną wymiary hali sportowej to mamy możliwość otrzymania dofinansowania z Totalizatora Sportowego. Na tym zakończono dyskusje w wolnych wnioskach. Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech ogłosił, iż zamyka posiedzenie Komisji. Przewodniczył: Przewodniczący Komisji Promocji /-/ Wiesław Świech Protokołowała: /-/ Marta Zakrzewska Liczba odwiedzin: 25 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Siepraw Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :25:52 Czas publikacji: :25:52 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Data utworzenia 2004-07-21 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. VI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze. odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze.

P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze. odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze. P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze. Data utworzenia 2013-11-28 Numer aktu 45 Akt prawa miejscowego NIE P R O T O

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r.

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół Nr XIX/12 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 27 lutego 2012 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r.

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. Data utworzenia 2004-11-30 Numer aktu 25 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu:

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: BR. 0002.3.2.2013 PROTOKÓŁ NR XXVII/ 2013 z XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, sala narad (parter) Numery podjętych

Bardziej szczegółowo

Ad.4) Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy Sieroszewice na 2007 rok: Pan Wójt - przedstawił propozycje zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Ad.4) Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy Sieroszewice na 2007 rok: Pan Wójt - przedstawił propozycje zmian w budżecie gminy na 2007 rok. PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbytego w dniu 31 lipca 2007 roku. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTKÓŁ NR XXXV/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 września 2005 roku.

PROTKÓŁ NR XXXV/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 września 2005 roku. Sesja rozpoczęła się o godz. 14.30. zakończyła się o godz. 20.15. PROTKÓŁ NR XXXV/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 września 2005 roku. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Data utworzenia 2003-03-1 Numer aktu 6 Kadencja Kadencja 2002-2006 P R

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad: Protokół nr XXX/04 z XXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 9 września 2004 r. w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 6 czerwca 2013r.

PROTOKÓŁ z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 6 czerwca 2013r. PROTOKÓŁ z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 6 czerwca 2013r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję, przywitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad obecnych 15 radnych.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo