Protokół Nr 17/2005 z posiedzenia Komisji Promocji, Reklamy i Komunikacji Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 9 maja 2005r. w godz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 17/2005 z posiedzenia Komisji Promocji, Reklamy i Komunikacji Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 9 maja 2005r. w godz. 16.00 19."

Transkrypt

1 Protokół Nr 17/2005 z posiedzenia Komisji Promocji, Reklamy i Komunikacji Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 9 maja 2005r. w godz Data utworzenia Numer aktu 17 Kadencja Kadencja Obecni na posiedzeniu: Członkowie Komisji jak lista obecności - załącznik nr 1 (w trakcie dyskusji w punkcie 6 posiedzenie opuściła Radna Beta Kwinta, ponieważ musiała iść do pracy ) Wójt Gminy Tadeusz Pitala Sekretarz Gminy Barbara Wójcik Inspektor ds. inwestycji Maria Dziura Architekt Jerzy Pitala. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech. Ad.1. Otwarcie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech otworzył posiedzenie Komisji Promocji, powitał wszystkich obecnych Członków Komisji, Wójta Gminy Tadeusza Pitalę oraz pracowników Urzędu Gminy. Ad.2. Przedstawienie porządku posiedzenia. Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech przedstawił porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Opinia w sprawie nowego herbu Gminy Siepraw oraz innych oznaczeń gminnych. 5. Dyskusja nad zawartością następnego numeru gazety gminnej i rozdział zadań. 6. Sprawy bieżące. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie posiedzenia. Zapytał, czy są propozycje zmiany porządku posiedzenia. Wójt Gminy Tadeusz Pitala zwrócił się do Członków Komisji Promocji o opinie w sprawie zakresu prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Zakliczynie, ponieważ trzech Członków Komisji Promocji wchodzi w skład Komisji Budżetu. Sprawa jest pilna, ponieważ w najbliższym czasie musimy ogłosić przetarg, by móc rozpocząć prace remontowe na przełomie czerwca i lipca br. W pierwszej fazie projektowania planowana była tylko wymiana pokrycia dachowego, dlatego Rada Gminy zarezerwowała w budżecie kwotę 100 tys. zł. Kwota ta nie wystarczy na pokrycie wszystkich wydatków, ponieważ według kosztorysu inwestorskiego wymiana dachu będzie kosztować 120 tys. zł netto. W trakcie projektowania wynikła sprawa zwiększenia zakresu prac remontowych o wymianę okien na poddaszu i wykonanie elewacji. Całkowity koszt remontu wyniesie 217 tys. zł netto. Wyjaśnił, że w celu zapewnienia tych środków musiałby przeznaczyć całą rezerwę z działu oświaty i w całości przekazać na wydatki związane z remontem szkoły. Jest to trudna sprawa, dlatego prosi o wskazówkę jak postąpić w tej sytuacji. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga przypomniała, że w skład Komisji Promocji wchodzi tylko trzech Członków Komisji Budżetu, więc nie mogą wydać opinii w imieniu pozostałych Członków Komisji Budżetu. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że nie chce by Komisja Budżetu wydawała opinię w sprawie zakresu prac remontowych w budynku ZPO Zakliczyn. Zwraca się jedynie do Radnych o

2 przedyskutowanie tej sprawy i wskazanie ewentualnych sposobów rozwiązania. Wobec powyższych wyjaśnień Wójta Gminy Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech poddał pod głosowanie propozycję zmiany porządku posiedzenia, tj. w punkt 4 przeprowadzenie dyskusji na temat zakresu prac remontowych w budynku ZPO Zakliczyn. W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie (6 głosów za ) pozytywnie przyjęła propozycję zmiany porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia Komisji Promocji po zmianach jest następujący: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Dyskusja na temat zakresu prac remontowych w budynku szkoły Podstawowej w Zakliczynie. 5. Opinia w sprawie nowego herbu Gminy Siepraw oraz innych oznaczeń gminnych. 6. Dyskusja nad zawartością następnego numeru gazety gminnej i rozdział zadań. 7. Sprawy bieżące. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie posiedzenia. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech wyjaśnił, że protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przez niego sprawdzony i został wyłożony przed dzisiejszym posiedzeniem do wglądu, dlatego zaproponował, by protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez odczytywania. W wyniku głosowania Członkowie Komisji jednogłośnie (6 głosów za ) przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia bez odczytywania. Ad. 4. Dyskusja na temat zakresu prac remontowych w budynku szkoły Podstawowej w Zakliczynie. Jako pierwsza głos zabrała Pani Maria Dziura, Inspektor ds. Inwestycji, która wyjaśniła, że termin rozpoczęcia prac remontowych w budynku Szkoły w Zakliczynie zaplanowany został na początek lipca br., tak by zdążyć ze wszystkimi pracami przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Pierwotny zakres prac remontowych został poszerzony o adaptację pomieszczeń szkolnych dla potrzeb filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie, wykonanie elewacji budynku oraz wymianę okien w kondygnacji poddasza. Obecnie w budżecie Gminy zapewniona jest kwota 100 tys. zł, która nie wystarczy na porycie całości wydatków związanych z wymianą pokrycia dachowego, ponieważ według kosztorysu inwestorskiego wymiana dachu będzie kosztować 120 tys. zł netto. Z doświadczenia wie, że wartości kosztorysowe ulegają obniżeniu w wyniku przeprowadzonych przetargów średnio o 25%, dlatego uważa, że całkowity koszt brutto wymiany pokrycia dachowego wyniesie 120 tys. zł. Należy się zastanowić, czy konieczna jest wymiana okien na poddaszu. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że na poddaszu jest 25 okien, w tym 6 okien jest w pomieszczeniach, które będą użytkowane, ponieważ będzie tam pracowania komputerowa, pokój nauczycielski oraz zaplecze. Pozostałe pomieszczenia przeznaczone są na magazyn. Aby obniżyć koszty można wymienić tylko 6 okien, lub zlikwidować część okien i zamurować przed otynkowaniem. Radny Kazimierz Kiszka zaproponował, by wymianę wszystkich okien odsunąć w czasie i wykonać po przeprowadzeniu remontu elewacji, kiedy w budżecie zostaną zarezerwowane środki na kontynuację remontu. W odpowiedzi Pani Maria Dziura wyjaśniła, że jeżeli wycofamy się z wymiany wszystkich okien to zaoszczędzimy 24 tys. zł. Pozostaje jeszcze koszt wykonania elewacji, tj. 72 tys. zł. W wyniku analizy kosztów wykonania elewacji Komisja zauważyła, że koszty 1m2 są zbyt wysokie. Okazało się jednak, że Pani Maria Dziura podała wartość wykonania elewacji całości budynku, a nie tylko jego części, tj. przy poddaszu. Wobec tego Pani Maria Dziura wyliczyła w przybliżeniu powierzchnię ściany poddasza, która wymaga zmiany elewacji. Jest to około 50 m2, licząc 140 zł za 1 m2 otrzymamy kwotę 7 tys. zł. W toku dalszej dyskusji Komisja zastanawiała się nad sprawą wymiany okien.

3 Przewodniczący Komisji Budżetu Michał Przęczek zaproponował, by zamurować cześć okien na poddaszu, ponieważ są tam małe pomieszczenia i nie wymagają takiej ilości okien. Uważa, że można zamurować np., co drugie okno. Ważne jest również to by zachować spójność architektury budynku szkoły, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji, co do likwidacji okien należy zasięgnąć opinii Architekta. W tym celu Wójt Gminy Tadeusz Pitala wezwał Architekta Jerzego Pitalę, by wydał opinię w sprawie likwidacji części okien. Architekt Jerzy Pitala po zapoznaniu się projektem technicznym (wygląd zewnętrzny budynku) zaproponował likwidację w pierwszej wersji 8 okien, w drugiej wersji 10 okien. Po przeliczeniu likwidacja 8 okien daje oszczędność w wysokości 6 tys. zł, a 10 okien 7,5 tys. zł. Ponieważ powstałe w wyniku likwidacji okien oszczędności nie są znaczne, dlatego Radni zaproponowali, by zrezygnować z wymiany okien. Radni zebrani na posiedzeniu Komisji Promocji uważają, że okna w kondygnacji poddasza budynku Szkoły w Zakliczynie mogą być wymienione po zakończeniu remontu, ponieważ wymiana stolarki okiennej nie przyczyni się do zniszczenia odnowionej elewacji. Radni ustali, że zakres prac remontowych powinien obejmować: wymianę pokrycia dachowego, adaptacje pomieszczeń dla potrzeb filii Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wykonanie elewacji na wysokości poddasza. W celu zapewniania całości potrzebnych środków na realizację zadania Wójt Gminy powinien skorzystać z rezerwy oświatowej. Na zakończenie dyskusji głos zabrała Przewodnicząca Rady Wanda Matoga, która zapytała, czy Wójt Gminy posiada opinię Straży Pożarnej, by móc przystąpić do przeprowadzenia remontu budynku. W odpowiedzi Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że posiada opinię Straży Pożarnej dla tej części budynku, która podlega pracom remontowym. Na tym zakończono dyskusję w punkcie 4 porządku posiedzenia. Ad. 5. Opinia w sprawie nowego herbu Gminy Siepraw oraz innych oznaczeń gminnych. Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Promocji, który przypomniał, że w ubiegłym roku Komisja przystąpiła do opracowania nowego herbu i zaopiniowała projekt herbu nr 2. Projekty herbów stanowią załącznik nr 2 do protokołu. Następnie wszystkie projekty herbów zostały przedstawione na sesji Rady Gminy. Niestety radni nie byli jednogłośni i nie dokonali wyboru herbu, padały przy tym różnorodne propozycje zmiany herbu. Wiodącym pomysłem było umieszczeni w herbie emblematu Bł. A. Salawy lub też innego znaku związanego z kultem Błogosławionej. Na jednym z poprzednich posiedzeń Członkowie Komisji ustali, że Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącą Rady porozmawiają z Heraldykiem Panem Chorązkim na temat możliwości zmiany herbu. Z informacji uzyskanych od Wójta Gminy wie, że takie spotkanie doszło do skutku, dlatego zwrócił się do Wójta o relację z tego spotkania. Wójt Gminy Tadeusz Pitala przedstawił krótką relację ze spotkania z Panem Chorązkim. Wyjaśnił, że po przedstawieniu wydarzeń jakie miały miejsce na sesji, na której odrzucono przedstawione projekty herbów zwrócił się do Pana Chorązkiego o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy istnieje możliwość umieszczenia w herbie emblematów związanych z Bł. A. Salawą, tj. lilii lub też Sanktuarium w Sieprawiu, a jeżeli nie to czy istnieje możliwość pozostawienia dotychczas używanego herbu oczywiście po jego modyfikacji i dostosowaniu wymogów prawa heraldycznego. Wójt Gminy relacjonując spotkanie poinformował, że Pan Chorązki bez chwili zastanowienia wyjaśnił, że zamieszczenie jakichkolwiek emblematów musi mieć poparcie w historii, a lilie symbolizujące Bł. Anielę lub też trójkąty symbolizujące Sanktuarium w Sieprawiu nie mają uwarunkowania historycznego. Zamieszczenie takich symboli w herbie i przesłanie do Komisji Heraldycznej do zaopiniowania spowoduje negatywną odpowiedź. Rada Gminy uzyska również negatywną odpowiedź Komisji Heraldycznej w przypadku przedstawienia do zaopiniowania aktualnie używanego herbu, ponieważ nie spełnia on wymogów heraldycznych. Pan Chorązki zaproponował, by Gminy Wójt Gminy zlecił wykonanie logo Gminy z elementem religijnym w celu zażegnania sporów wokół herbu. Logo i herb Gminy mogą być równocześnie stosowane na papierze firmowym lub też innych materiałach wydawanych przez Gminę. Pan Chorązki wyraził również zgodę na dokonanie poprawek w przygotowanych w roku ubiegłym projektów herbów bez pobierania dodatkowych opłat. Wobec przedstawionych wyjaśnień Wójta Gminy Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech

4 wznowił dyskusję w sprawie nowego herbu Gminy Siepraw. Zaproponował, by Komisja wydała pozytywną opinię dla projektu herbu wybranego przez Komisje w roku ubiegłym, tj. projektu nr 2, ale po zmianie tła na niebieski. Członkowie Komisji Promocji zgodzili się z propozycją Przewodniczącego Komisji ale Radny Michał Przęczek zgłosił uwagę co do wyglądu słońca. Według niego słońce powinno być przestylizowane na wzór pieczęci Gminy używanej przez Władze Samorządowe Gminy Siepraw przed drugą wojną światową. Wypowiedź Radnego Michała Przęczka poparła Przewodnicząca Rady Wanda Matoga. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech zarządził głosowanie, w wyniku którego Komisja jednogłośnie (6 głosów za ) zdecydowała, by w wybranym w ubiegłym roku herbie, tj. projekt nr 2 dokonać zmiany tła na niebieski i przestylizować słońce na wzór dawnej pieczęci Gminy. Zmiana kolorystyki na niebieską ulegnie również w wybranym projekcie flagi oraz banneru. Po dyskusji została poddana również sprawa wykonania logo. Komisja Promocji zdecydowała, że wykonanie logo należy zlecić grafikowi. Logo ma opierać się na kształtach obrysu budynku Sanktuarium w Sieprawiu, tj. na bazie trójkątów. Tło logo będzie przedmiotem dyskusji po opracowaniu przez grafika symbolu powstałego z połączenia trójkątów. Komisja Promocji ustaliła również kolejne etapy prac nad uchwaleniem herbu. W pierwszej, kolejności po dokonaniu zmian w projekcie herbu wskazanych na dzisiejszym posiedzeniu Komisji, herb, flaga, banner oraz logo Gminy zostanie przedstawione do zaopiniowania Komisji Promocji. Na to posiedzenie zostanie zaproszony Ks. Proboszcz z Sieprawia i Zakliczyna. Następnie zaopiniowany przez Komisję Promocji projekt herbu zostanie przedłożony do zaopiniowania pozostałym Komisjom Rady Gminy. Ostatnim etapem prac nad uchwaleniem nowego herbu Gminy będzie zaproszenie na sesję Rady Gminy Heraldyka oraz zaakceptowanie przedstawionego projektu herbu. Na tym zakończono dyskusję na temat nowego herbu Gminy. Ad. 6. Dyskusja nad zawartością następnego numeru gazety gminnej i rozdział zadań. W toku dyskusji Komisja Promocji ustaliła, że kolejne wydanie gazety lokalnej powinno ukazać się na początku czerwca br., a w nim następujące tematy artykułów: 1. Wydarzenia z życia szkół w okresie ostatnich dwóch miesięcy - artykuł przygotuje Radna Beata Kwinta. 2. Informacja o półkoloniach ogłoszenie Kierownik GOKIS Konrad Sołtys. 3. Informacja na temat Gminnych Obchodów Dnia Dziecka w Zakliczynie artykuł i zdjęcia Kierownik GOKIS Konrad Sołtys. 4. Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z obchodami jubileuszu 75-lecia powstania OSP w Sieprawiu Radny Michał Przęczek. 5. Organizacja i zasady działania Urzędu Gminy artykuł przygotuje Pani Wanda Matoga. 6. Reportaż zdjęciowy i krótkie opisy z następujących wydarzeń z życia Gminy: Misterium Męki Pańskiej, konkurs Palm Wielkanocnych, majówka Marta Zakrzewska. 7. Informacje ze sportu - Pan Tadeusz Matoga i Pan Konrad Sołtys Siepraw; Radny Kazimierz Kiszka Zakliczyn. 8. Artykuł na temat pracy Komisji Promocji nad inwentaryzacją zasobu kapliczek na terenie Gminy, z krótkim opisem o remoncie kapliczki przy Pani K. Żmudzkiej w Sieprawiu. Należy przy tym wspomnieć o sposobie finansowania remontu kapliczki. W wydatkach na remont kapliczki percypowała Gmina, Parafia, a także Pani Krystyna Żmudzka, Pan Józef Andryka i Pan Roman Marek Radny Wiesław Świech. 9. Artykuł na temat stypendiów socjalnych dla uczniów. Należy zwrócić uwagę na zbyt małe środki w stosunku do zgłoszonych przez mieszkańców potrzeb, (środki przekazane na stypendia wystarczą na 3% potrzeb). artykuł przygotuje pracownik Urzędu Gminy. 10. Artykuł na temat stanu dróg powiatowych na terenie Gminy. Wywiad ze Starostą Powiatu Myślenickiego Adamem Gumularzem przeprowadzi Radny Michał Przęczek oraz Przewodnicząca Rady Wanda Matoga. Przewodniczący Komisji Promocji zaproponował, by pytania dotyczące stanu dróg powiatowych przesłać do Starosty przed umówionym terminem spotkania.

5 Przewodnicząca Rady Wanda Matoga uważa, że takie zachowanie nie jest dobre. Owszem w trakcie uzgadniania terminu spotkania należy powiedzieć czego będzie dotyczyło spotkanie. Komisja Promocji zgodziła się z wypowiedzią Przewodniczącej Rady Wandy Matogi, po czym ustaliła listę pytań do Starosty Myślenickiego. Wywiad należy rozpocząć od wyjaśnień, dlaczego Radni kierują pytania do Starosty w sprawie dróg (ponieważ mieszkańcy Gminy narzekają, a Starosta zarządza drogami powiatowymi). Lista pytań do Starosty jest następująca: - Czy w budżecie powiatu są wyodrębnione środki na realizacje prac z zakresu drogownictwa w poszczególnych gminach Powiatu Myślenickiego. - Jakie inwestycje zamierza przeprowadzić Zarząd Dróg Powiatowych w poszczególnych gminach Powiatu Myslenickiego. - Czy Powiat zamierza zaciągnąć kredyt na realizację zadań z zakresu drogownictwa. - Kiedy zostanie wymienione oznakowanie dróg powiatowych na terenie Gminy Siepraw. - Kiedy zostaną wykonane nakładki na drogach powiatowych w Gminie Siepraw. - Czy w związku z fatalnym utrzymaniem dróg powiatowych w Gminie Siepraw podczas zimy 2004/2005 zostały podjęte kroki mające na celu zapobieżeniu takiej sytuacji podczas nadchodzącej zimy. 11. Informacja na temat zbiórki materiałów do wydania albumu na temat spotkań mieszkańców Gminy z Kardynałem Wojtyłą i Papieżem Janem Pawłem II Radna Wanda Matoga. Należy opisać gdzie można składać materiały oraz krótkie opisy wspomnień związanych z życiem Karola Wojtyły. Komisja Promocji zdecydowała, by na posiedzenie poświęcone przygotowaniu materiałów do albumu o Ojcu Świętym zaprosić Pana Franciszka Wielgusa, byłego organistę z Kościoła w Sieprawiu. Przy ustalaniu terminu spotkania należy poinformować Pana Wielgusa o tematyce spotkania, tak by mógł przygotować pamiątki i zdjęcia. 12. Informacje z pracy Rady Gminy Radny Wiesław Świech. 13. Artykuł na temat spotkania z przedstawicielami Fundacji Trzeciego Tysiąclecia, które odbędzie się 14 maja 2005r. zdjęcia i artykuł przygotuje Pani Urszula Baran, Z-ca Dyrektora Gimnazjum w Sieprawiu. 14. Artykuł o zwierzętach Radny Piotr Nowak. 15. Reklama z Banku Spółdzielczego w Krakowie o/siepraw. W toku dyskusji Członkowie Komisji Promocji ustalili, że reklama o wymiarach 9 x 7 cm będzie kosztować 150 zł (czyli 1 cm2 będzie kosztować 2,4 zł). Ustalono również, że w gazecie lokalnej będą zamieszczane tylko reklamy przydatne dla mieszkańców. Komisja zdecydowała, że termin następnego spotkania zostanie ustalony podczas posiedzenia Komisji Budżetu w dniu 23 maja 2005r. Pozostali Członkowie Komisji Promocji zostaną poinformowani o terminie posiedzenia Komisji telefonicznie. Ad. 7. Sprawy bieżące. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga przypomniała o pomyśle wydania albumu na temat spotkań mieszkańców Gminy z Kardynałem Wojtyłą, a później z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wszyscy Członkowie Komisji jednogłośnie wypowiedzieli się, że jest to bardzo dobry pomysł. Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech przedstawił wydanie specjalne Wieści Gminnych Świątnik Górnych poświęcone Ojcu Świętemu, jak załącznik nr 3 do protokołu. Dodał, że w gazecie zamieszczone są zdjęcia z ostatnich kilku lat. Zamiarem Komisji Promocji jest wydanie kolorowego albumu poświęconego spotkaniom mieszkańców Gminy z Karolem Wojtyłą kardynałem, a w późniejszym okresie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Album ma się stać pamiątką dla obecnych mieszkańców jak również dla potomnych. Radni zgodzili się z wypowiedzią Przewodniczącego Komisji Promocji, uzgodnili również, że przy zdjęciach powinny być zamieszczone krótkie wspomnienia. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że nawiązał kontakt z Konsulem Generalnym Danii i Norwegii. Jest on odpowiedzialny za funkcjonowanie dwóch mechanizmów finansowych: Norwegii oraz EOG. Oba mechanizmy finansowe są dodatkowym źródłem środków oprócz funduszy strukturalnych. Być może staną się one źródłem finansowania dla projektu hali sportowej w Sieprawiu. Konsul informował go o możliwości przystąpienia do projektu, który ma na celu promocję

6 regionów wokół drogi Zakopianka. Promocja ma polegać na przygotowaniu płyty CD z opracowaną trasą podróży, która omijać będzie Zakopiankę. Płyta rozprowadzona będzie w pięciu krajach, m. in. w Danii i Norwegii, dzięki temu obszar Gminy ma być wypromowany wśród mieszkańców innych krajów. Koszt udziału w projekcie wynosi 2 tys. zł. Radny Michał Przęczek uważa, że na początku należy zastanowić się czy w budżecie mamy środki na realizację projektu, a dopiero później czy projekt jest dla nas opłacalny. Wójt Gminy Tadeusz Pitala przypomniał, że w budżecie Gminy nie ma środków na działania promocyjne. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga wyjaśniła, że uczestnictwo w projekcie promocji regionu może być korzystne w przypadku, gdy będziemy starać się środki na budowę hali sportowej z norweskich mechanizmów finansowych. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że w najbliższym czasie spotka się z konsulem by porozmawiać o możliwościach sfinansowania budowy hali sportowej ze środków programu norweskiego. Członkowie Komisji Promocji zdecydowali, że podejmą decyzję o przystąpieniu do projektu wydania promocyjnej płyty CD po spotkaniu Wójta Gminy z Konsulem Danii i Norwegii. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował również o zbliżającym się ogólnopolskim wyścigu rowerów górskich, który odbędzie się w czerwcu, na Rusinkach stok narciarski. Odbyły się wstępne rozmowy z przedstawicielami LZS, podczas których ustalono, że po stronie LZS pozostaje zabezpieczenie wyścigu, wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestników wyścigu, natomiast Gmina jest odpowiedzialna za przygotowanie trasy i nagród. Kierownik GOKIS Konrad Sołtys pozyskał już jednego, znaczącego sponsora, tj. firmę Hydroland, która przeznaczyła kwotę 5 tys. zł na zakup nagród dla uczestników wyścigu. Wójt Gminy wyjaśnił, że nie otrzymaliśmy żadnych środków z Powiatu na realizację wyścigu. W uzasadnieniu Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego podał, iż Powiat nie posiada środków na dofinansowanie imprez ogólnopolskich, a jedynie regionalnych. Wójt Gminy poinformował, że nie jest to prawda, ponieważ inna Gmina z Powiatu Myślenickiego otrzymała środki na zorganizowanie ponadregionalnych zawodów narciarskich. W celu wyjaśnienia tej sytuacji zwróci się na najbliższym spotkaniu Wójtów i Burmistrzów w Powiecie do Starosty o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie. Wójt Gminy Tadeusz Pitala przypomniał Radnym o pomyśle, który zrodził się na jednym z ubiegłorocznych posiedzeń Komisji Promocji, tj. stworzenia ścieżki spacerowej na Kopytko w Sieprawiu. Wyjaśnił, że są dwie trasy. Jedna od strony Księżego lasu, bardzo stroma, a druga od strony posesji Pana Michała Przęczka - bardziej łagodna. Na terenie Gminy są również inne ciekawe tereny, które należy zagospodarować, takie jak: las w Łyczance, Czerwona Góra w Zakliczynie i Duński las w Sieprawiu. Należy zastanowić się nad możliwością stworzenia ścieżek spacerowych lub tras rowerowych. Radny Michał Przęczek zaproponował, by Komisja spotkała się w dzień wolny od pracy, w sobotę, kiedy będzie już cieplej i dokonała inwentaryzacji tych miejsc. Członkowie Komisji jednogłośnie zgodzili się z propozycją Radnego Michała Przęczka. Termin wyjazdu zostanie ustalony na posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 23 maja 2005r. Na zakończenie dyskusji w sprawach bieżących Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech przedstawił dwie oferty reklamy. Pierwsza skierowana od Telewizji Krakowskiej dotyczy możliwości uczestnictwa w cyklu programów na żywo Studio Lato, podczas których dziennikarze w lekkiej wakacyjnej konwencji relacjonować będą najciekawsze wydarzenia, które odbywać się będą w Małopolsce, w tym naszej Gminy w przypadku zaakceptowania warunków oferty (załącznik nr 4 do protokołu). Koszt udziału w projekcie wynosi 6 tys. zł. Druga oferta dotyczy zamieszczenia prezentacji Gminy na łamach wydawnictwa Gazety Wyborczej Leksykon Miast i Gmin (załącznik nr 5 do protokołu). Koszt zamieszczenia reklamy wynosi 1100 zł. Po zapoznaniu się z przedstawionymi ofertami zamieszczenia reklamy Członkowie Komisji jednogłośnie stwierdzili, że reklamy są zbyt drogie, a Gmina nie ma wystarczających środków by uczestniczyć w tychże reklamach. Ad. 6. Wolne wnioski. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu podda pod dyskusję temat finansowania budowy hali sportowej w Sieprawiu. Dodał, że 12 maja br. spotka się

7 autorem projektu hali sportowej i będzie rozmawiał na temat zmniejszenia zakresu projektu. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga przyznała, że coraz trudniej jest pozyskać środki zewnętrzne na projekty, zwłaszcza duże. Być może zmniejszenie wymiarów hali sportowej spowoduje, że zwiększone zostaną szanse na pozyskanie środków z UE. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że jeżeli zmniejszone zostaną wymiary hali sportowej to mamy możliwość otrzymania dofinansowania z Totalizatora Sportowego. Na tym zakończono dyskusje w wolnych wnioskach. Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Promocji Wiesław Świech ogłosił, iż zamyka posiedzenie Komisji. Przewodniczył: Przewodniczący Komisji Promocji /-/ Wiesław Świech Protokołowała: /-/ Marta Zakrzewska Liczba odwiedzin: 25 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Siepraw Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :25:52 Czas publikacji: :25:52 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Data utworzenia 2005-06-20. Numer aktu 23. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2005-06-20. Numer aktu 23. Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół NR 23/2005 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 20 czerwca 2005r.,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw w dniu 22 stycznia 2004r.

Protokół nr 11/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw w dniu 22 stycznia 2004r. Protokół nr 11/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw w dniu 22 stycznia 2004r. Data utworzenia 2004-01-22 Numer aktu 11 Kadencja Kadencja 2002-2006 Obecni na posiedzeniu: - jak lista

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2003-04-07. Numer aktu 3. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2003-04-07. Numer aktu 3. Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr 3/2003 z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 7 kwietnia 2003r. w godz. 15.00-17.45 Data utworzenia 2003-04-07 Numer aktu 3 Kadencja

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2004-03-08. Numer aktu 11. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2004-03-08. Numer aktu 11. Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr 11/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 8 marca 2004r. w godz. 16.00-19.30 Data utworzenia 2004-03-08 Numer aktu 11 Kadencja

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2004 z posiedzenia Komisji Promocji, Reklamy i Komunikacji Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 3 listopada 2004r. w godz. 14.00 19.

Protokół Nr 13/2004 z posiedzenia Komisji Promocji, Reklamy i Komunikacji Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 3 listopada 2004r. w godz. 14.00 19. Protokół Nr 13/2004 z posiedzenia Komisji Promocji, Reklamy i Komunikacji Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 3 listopada 2004r. w godz. 14.00 19.00 Data utworzenia 2004-11-03 Numer aktu 13 Kadencja Kadencja

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLV/2006 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 8 czerwca 2006r. w godz. 15.00 19.00

Protokół Nr XLV/2006 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 8 czerwca 2006r. w godz. 15.00 19.00 Protokół Nr XLV/2006 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 8 czerwca 2006r. w godz. 15.00 19.00 Data utworzenia 2006-06-08 Numer aktu 45 Kadencja Kadencja 2002-2006 Obecni na posiedzeniu: Radni jak lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Data utworzenia 2014-04-03 Numer aktu 2 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2009. Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku

Protokół Nr 37/2009. Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku Protokół Nr 37/2009 Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Józef Kubas przewodniczący komisji.

Bardziej szczegółowo

Protokół NR 25/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 22 listopada 2004r., godz. 15.00 20.

Protokół NR 25/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 22 listopada 2004r., godz. 15.00 20. Protokół NR 25/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 22 listopada 2004r., godz. 15.00 20.20 Data utworzenia 2004-11-22 Numer aktu 25 Kadencja

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku.

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 21 października 2011 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r.

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 12.05 Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński, 2. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu 1 2 3 Pkt 4.e: Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W związku z brakiem przychodów z tytułu opłaty za posiadane psy, proponuje się uchylenie uchwały podjętej w 2008 r. Uwag do projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

Protokół NR 26/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 29 listopada 2004r., godz. 15.00 19.

Protokół NR 26/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 29 listopada 2004r., godz. 15.00 19. Protokół NR 26/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 29 listopada 2004r., godz. 15.00 19.00 Data utworzenia 2004-11-29 Numer aktu 26 Kadencja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy w Lipnicy odbytego w dniu 23 lipca 2013 rok

Protokół Nr 6/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy w Lipnicy odbytego w dniu 23 lipca 2013 rok Protokół Nr 6/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy w Lipnicy odbytego w dniu 23 lipca 2013 rok Obecni na posiedzeniu: Ponadto udział wzięli: /wg. załączonej listy obecności/ 1. Pan Andrzej Lemańczyk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku W dniu 28 lutego 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XL/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 20 grudnia 2007 roku

PROTOKÓŁ NR XL/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 20 grudnia 2007 roku PROTOKÓŁ NR XL/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 20 grudnia 2007 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wielka Wieś na rok 2009

w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wielka Wieś na rok 2009 w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wielka Wieś na rok 2009 Data utworzenia 2009-09-30 Numer aktu 110 Kadencja Kadencja 2002-2006 Zarządzenie Nr 110A/2009 Wójta Gminy Wielka Wieś

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 07.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 07.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami. PROTOKÓŁ Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 kwietnia 2015r. godz. 12:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Witold Ostrowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku

Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00 PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00, a zakończyło się o godz.10.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący komisji Adam Smołucha. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Sesja Rady rozpoczęła się o godz. 15.00, a zakończyła o godz. 15.45

Sesja Rady rozpoczęła się o godz. 15.00, a zakończyła o godz. 15.45 Protokół Nr IX/2015 z obrad IX sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 15 października 2015r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Lubelskiego - Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo