UMOWA NR zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR.. ... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:"

Transkrypt

1 UMOWA NR.. W dniu... w Warszawie, pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 323 im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą w Warszawie (kod ) przy ul. Warchałowskiego 4, NIP , REGON , zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: a zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: zwanych dalej Stronami, zaś kaŝdy z osobna Stroną, który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpisanym do Księgi zamówień Publicznych pod numerem... z dnia... w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź.zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaŝ mebli do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie. 2. Ilość, rodzaje, miejsca dostaw oraz pozostałe szczegóły związane z Przedmiotem umowy określa Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 2 Terminy realizacji Termin realizacji Przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania do dnia r. 3 Zasady i warunki realizacji umowy oraz obowiązki Wykonawcy 1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca dokona załadunku, transportu, rozładunku Przedmiotu umowy wraz z ustawieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsca. 2. Przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) płyt, z których wykonany ma być Przedmiot umowy. 3. Dostawa Przedmiotu umowy będzie realizowana sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w okresie od dnia podpisania umowy do r. O dokładnym terminie dostawy i montaŝu poszczególnych części Przedmiotu umowy Zamawiający zostanie poinformowany przez Wykonawcę, nie później niŝ na 2 dni robocze przed planowaną dostawą z. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy na piśmie przesłanym faksem na numer lub w formie elektronicznej na adres Zamawiający w dniu otrzymania zawiadomienia potwierdzi termin dostawy faksem na numer lub w formie elektronicznej na adres 1

2 Zmiana tak ustalonego terminu dostawy wymaga zgody Zamawiającego. 4. Wraz z dostawą Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dokumentów z nim związanych i przydatnych do eksploatacji (w tym: certyfikaty i atesty zgodnie ze szczegółowym zakresem przedmiotu umowy, instrukcje konserwacji oraz innych dokumentów wydanych przez producenta w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski). 5. Do czasu dostarczenia i montaŝu Przedmiotu umowy do miejsca, o którym mowa w ust. 1 powyŝej, po uprzednim sprawdzeniu jego kompletności, sprawności i zgodności z warunkami określonymi w niniejszej umowie, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw z nim związanych, a w szczególności uszkodzenia i utraty, obciąŝają Wykonawcę. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia substancji budynku i zagospodarowania terenu, powstałe w trakcie dostaw Przedmiotu umowy. 7. Wykonawca nie moŝe samodzielnie dokonywać napraw związanych z uszkodzeniem substancji budynku i zagospodarowania terenu, które powstaną w związku z dostawą i montaŝem Przedmiotu umowy. 8. Za uszkodzenia powstałe w trakcie dostaw, o których mowa w ust. 6 i 7 powyŝej, Zamawiający obciąŝy Wykonawcę kwotą naleŝną za dokonanie naprawy, poprzez obniŝenie wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1. Na tę okoliczność Zamawiający sporządzi odpowiednią kalkulację. Wykonawca wyraŝa zgodę na pomniejszenie płatności z tytułu przedłoŝonej faktury o wysokość kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim. 4 Obowiązki Zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: 1. Sprawdzenie i odbiór Przedmiotu umowy nie później niŝ w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 2. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, określonego w 5 ust Wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, określonego w 1ust. 1 niniejszej umowy, wynosi.brutto (słownie: ) 2. W wynagrodzeniu zostały uwzględnione wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym w szczególności: wartość Przedmiotu umowy, koszt załadunku, transportu, rozładunku ustawienia Przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszt udzielenia gwarancji i rękojmi oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z realizacją umowy. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyŝej, jest stałe do końca trwania umowy i nie podlega zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 6 Fakturowanie i rozliczenia 1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, na podstawie faktury VAT, wystawionej na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w 7 ust Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni, liczonych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 3. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać określoną kwotę na rachunek wskazany na fakturze. 4. Faktura będzie wystawiona na Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Warchałowskiego Warszawa, NIP

3 5. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.. i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 6. Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 7 Odbiory 1. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym spisanym pomiędzy Stronami z udziałem UŜytkownika, po uprzednim sprawdzeniu jego kompletności, sprawności i zgodności z warunkami określonymi w niniejszej umowie. 2. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku: 1) wad nadających się do usunięcia Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie, 2) wad nie nadających się do usunięcia (wad istotnych) Zamawiający moŝe odstąpić od umowy lub Ŝądać dostarczenia i zamontowania nowego Przedmiotu umowy lub elementu Przedmiotu umowy, wyznaczając jednocześnie termin na dostawę i zamontowanie nowego Przedmiotu umowy lub elementu Przedmiotu umowy, zachowując przy tym prawo do naliczania kar umownych, w trybie ustalonym w Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczony Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego praw osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem Ŝadnego postępowania i zabezpieczenia. 8 Kary umowne 1. Z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne: 1) z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie określonym w 2 niniejszej umowy, w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 1, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie; 2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 3) z tytułu zwłoki w dostarczeniu i zamontowaniu nowego Przedmiotu umowy lub elementu Przedmiotu umowy w sytuacjach, o których mowa w 7 ust. 2 pkt 2) i 10 ust. 3 pkt 2) niniejszej umowy, w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 1, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na dostarczenie i zamontowanie nowego Przedmiotu umowy lub elementu Przedmiotu umowy; 4) w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 5) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 1, za kaŝdy inny przypadek niŝ przewidziane w pkt 1) 4) przypadki, niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bez wcześniejszego wezwania do zapłaty. 3. Wykonawca wyraŝa zgodę na pomniejszenie płatności z tytułu przedłoŝonej faktury o wysokość kary umownej określonej w wystawionej nocie obciąŝeniowej 4. Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane i dochodzone niezaleŝnie z róŝnych tytułów, z zastrzeŝeniem, Ŝe ich łączna wysokość nie moŝe przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 3

4 cywilnego, jeŝeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych. 9 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy, bez konieczności wcześniejszego wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie Przedmiotu umowy, w całości lub w części w przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, w szczególności w przypadku, gdy: 1) Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub wykończeniem Przedmiotu umowy tak dalece, Ŝe nie będzie prawdopodobne, Ŝeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym; 2) Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, pomimo wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania wraz z wyznaczeniem terminu i jego bezskutecznym upływie; 3) Przedmiot umowy będzie miał wady istotne, które nie dadzą się usunąć albo, gdy z okoliczności będzie wynikało, Ŝe Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim. 2. Odstąpienie od umowy nie ogranicza moŝliwości dochodzenia kar umownych. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia od umowy. Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część robót. Odbiór powyŝszych robót zostanie potwierdzony podpisaniem odpowiedniego protokołu zdawczo odbiorczego. Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie obliczone w oparciu o stopień zaawansowania robót, określony w protokole inwentaryzacji w stosunku do całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy. Do czasu przekazania protokołem zdawczo odbiorczym robót Zamawiającemu, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie uŝyteczności i wartości Przedmiotu umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia niniejszego paragrafu oraz 8 pozostają wiąŝące dla Stron. 10 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1, udziela Zamawiającemu gwarancji jakości Przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy, liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w 7 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia faksem przez Zamawiającego (otrzymanie faksu potwierdzane jest tego samego dnia przez Wykonawcę w formie elektronicznej lub faksem) przybyć do Zamawiającego, celem stwierdzenia wad. Stwierdzenie wad oraz naprawa lub wymiana wadliwego Przedmiotu umowy lub elementu Przedmiotu umowy będą dokonane protokolarnie. Termin naprawy lub wymiany nie moŝe przekroczyć 5 dni roboczych od daty podpisania przez Strony protokołu stwierdzenia wady. Do korespondencji między Stronami, w związku z realizacją uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, wykorzystywane będą numery faksów określone w 3 ust. 3 niniejszej umowy. 3. W okresie gwarancji Wykonawca nie moŝe odmówić wymiany Przedmiotu umowy lub elementu Przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w przypadku, gdy: 1) Wykonawca nie wykona naprawy w terminie określonym w ust. 2 powyŝej, 2) ponownie wystąpią wady po wykonaniu dwóch kolejnych napraw. 4

5 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady i wszelkie usterki Przedmiotu umowy. 5. Postanowienia ust. 1 4 stosuje się odpowiednio do realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 6. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza umowa. 11 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy, zwane dalej Zabezpieczeniem, stanowiące 5 % Wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 1, w łącznej wysokości... (słownie:...) W przypadku nie zakończenia realizacji Przedmiotu umowy w terminie umownym oraz upływu terminu waŝności Zabezpieczenia, (gdy nie zostanie wniesione nowe Zabezpieczenie), Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy zatrzyma naleŝną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej z faktury (dotyczy Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niŝ w pieniądzu). 2. W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, Ŝe 100% wniesionej kwoty będzie stanowiło Zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy. Część stanowiąca 70% wniesionego Zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego jako naleŝycie wykonanego tj. odebranego, w formie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Zwrot ten zostanie dokonany, o ile zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. Część stanowiąca 30% wniesionego Zabezpieczenia przeznaczone będzie na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w okresie rękojmi i zostanie zwrócona nie później niŝ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, na podstawie protokołu z przeglądu, sprawdzającego stan techniczny Przedmiotu umowy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. 3. Kwota Zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po naleŝytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej umowy. 12 Postanowienia końcowe 1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 2. Za skuteczne otrzymanie informacji faksem uwaŝa się komunikat OK lub inny potwierdzający prawidłowe wysłanie na faksie Zamawiającego. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy, w tym takŝe za działania lub zaniechania osób trzecich za pomocą których realizuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. Wykonawca moŝe uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeŝeli wykaŝe, Ŝe szkoda powstała na skutek siły wyŝszej, z wyłącznej winy Zamawiającego lub z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym takŝe w miejscu dostawy i na terenach z nim sąsiadujących oraz innych zajętych przez 5

6 Wykonawcę na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy i zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. 5. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąŝe się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.), a co za tym idzie nie wiąŝe się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem niewaŝności sporządzenia aneksu do umowy i podpisania przez obie Strony. 7. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody obu Stron. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie m.in. przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego. 9. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŝdej ze Stron. Załączniki: Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy Zamawiający Wykonawca 6

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ /

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / zawarta w dniu. 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym UłoŜenie przewodów technologii teatralnej CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Przebudowa Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym UłoŜenie przewodów technologii teatralnej CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY UMOWA nr w ramach zadania: Przebudowa Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym Niniejsza umowa została zawarta dnia. w Jeleniej Górze w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 66/SRSM/12. zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy:

Umowa nr 66/SRSM/12. zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy: Umowa nr 66/SRSM/12 zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, reprezentowanym przez : Marcina Izydorczyka Kierownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2...

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2... Załącznik nr 5 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY W dniu... r. w Białej Podlaskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez:

z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ: WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ III SIWZ: WZÓR UMOWY CZĘŚĆ III SIWZ: WZÓR UMOWY UMOWA NR PROW.ZPU-10/14 Umowa została zawarta w dniu. r. w Obornikach pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr UD-III-BIE-WIR-.../2009/CRU...

U M O W A Nr UD-III-BIE-WIR-.../2009/CRU... U M O W A Nr UD-III-BIE-WIR-.../2009/CRU... zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223,

Bardziej szczegółowo

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy.

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy. Część C SIWZ projekt umowy, znak sprawy OA-XVI.272.6.2014 Część C SIWZ Ogólne warunki umowy Wszystkie zapisy poniŝszych ogólnych warunków zostaną dostosowane do części zamówienia, na która zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: Tomasza Jarmolińskiego - Zastępcę

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów

Bardziej szczegółowo

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 -Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 Załącznik nr 4 Zawarta w dniu w Mielcu, pomiędzy: Medyczną Szkołą Policealną w Mielcu ul. Kościuszki 7 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą... NIP:... Reprezentowanym przez:... zwanym dalej WYKONAWCĄ. Umowa współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

... z siedzibą... NIP:... Reprezentowanym przez:... zwanym dalej WYKONAWCĄ. Umowa współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 1 do IDW Umowa zawarta w dniu.. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo