REGULAMIN KONKURSU W KRÓLEWSKIEJ GLIPTOTECE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU W KRÓLEWSKIEJ GLIPTOTECE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU W KRÓLEWSKIEJ GLIPTOTECE 1

2 I. Definicje 1. Konkurs Konkurs W królewskiej gliptotece, zwany dalej Konkursem, jest organizowany w ramach Projektu pn.: Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata , zwanego dalej Projektem. 2. Organizator Konkursu Organizatorem Konkursu jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Ul. Agrykoli 1, Warszawa, zwane dalej Organizatorem. 3. Wykonawca Konkursu Wykonawcą Konkursu działającym na zlecenie Organizatora jest Agencja Reklamowa FORMIND Sp. z o. o., z siedzibą Katowice, ul. Kościuszki 6/5 zwana dalej Wykonawcą. 4. Uczestnik Konkursu Uczestnikiem Konkursu jest każdy uczeń szkoły podstawowej z terenu całego kraju, który spełnia łącznie następujące warunki: 5. Praca Konkursowa a. posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie (załącznik nr 1), b. posiada zgodę placówki edukacyjnej, do której uczęszcza (załącznik nr 2), c. zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo, d. zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub przebywa na nim w czasie trwania Projektu, w ramach którego organizowany jest Konkurs. Samodzielne wykonanie gipsowej rzeźby, stylizowanej na rzeźbę antyczną, przygotowaną zgodnie z celem Konkursu i innymi zapisami Regulaminu, zwanej dalej Pracą. 6. Laureat Konkursu. Zwycięzca Konkursu wyłoniony na podstawie niniejszego Regulaminu. 7. Koordynator Konkursu. Koordynatora ds. Konkursu, zwanego dalej Koordynatorem wskazuje placówka edukacyjna, która zgłasza 2

3 Uczestnika do konkursu. Koordynatorem może zostać osoba zatrudniona na dowolnym stanowisku w placówce edukacyjnej, do której uczęszcza Uczestnik. Zadaniem Koordynatora jest realizacja konkursu po stronie Uczestnika oraz kontakt z Organizatorem i Wykonawcą konkursu. II. Cel Konkursu: 1. Promocja Projektu pn.: Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata Rozwijanie kreatywności i zainteresowania sztuką w kontekście realizacji projektów MF EOG. 3. Promowanie młodych artystów i włączanie ich w przestrzeń kultury wysokiej. III. Warunki Ogólne: 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie. 2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora 3. Informacje na temat Konkursu: Paweł Bartosz tel.: IV. Czas trwania Konkursu: 1. Terminy nadsyłania przez Uczestnika zdjęć Pracy do Konkursu od r. do r. Uczestnik, który nadeśle zdjęcia Prac w innym terminie, nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie. 2. Termin publikacji zdjęć Prac na stronie Organizatora na portalu Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/muzeum.lazienki.krolewskie r. 3. Termin publicznego głosowania na Prace na stronie, wskazanej w pkt. IV.2., za pomocą polubień: od do r. w celu wyłonienia 20% najlepszych Prac, które zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową. 4. Termin obrad Komisji Konkursowej r.. Ogłoszenie wyników: r. 5. Organizator może zmienić czas trwania Konkursu bez podania przyczyny. Organizator poinformuje potencjalnych Uczestników o zmianie czasu trwania Konkursu na stronie internetowej wskazanej w pkt. IV.2. 3

4 V. Zasady uczestnictwa w Konkursie: 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponoszone są przez Uczestnika. 2. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie gipsowej rzeźby, stylizowanej na rzeźbę antyczną, a następnie wykonanie 3 zdjęć pracy (z przodu, tyłu i z góry) i wysłanie ich wraz z danymi autora (imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres szkoły podstawowej) na adres 3. Wraz ze zdjęciami Pracy stworzonej zgodnie z niniejszym Regulaminem placówka edukacyjna, do której uczęszcza Uczestnik ma obowiązek przesłać Oświadczenie (sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, podpisane przez opiekuna prawnego i zeskanowane) oraz Zgłoszenie (sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu, podpisane przez osobę upoważnioną i zeskanowane). 4. Obowiązkiem Uczestnika jest zachowanie stworzonej w ramach Konkursu rzeźby minimum do dnia zakończenia Konkursu, a kiedy Uczestnik zostanie Laureatem Konkursu przekazanie rzeźby Organizatorowi. VI. Tematyka Prac: 1. Prace muszą nawiązywać do tematyki projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata Prace mają być stylizowanej na rzeźbę antyczną. 3. Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni Uczestników. VII. Zasady przygotowania Prac. 1. Uczestnik może przygotować maksymalnie jedną Prace, wykonaną według własnego pomysłu. 2. Prace zbiorowe, czyli wykonane przez co najmniej dwie osoby nie będą kwalifikowane do Konkursu. 3. Prace nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi. 4. Prace nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 5. W przypadku stwierdzenia, że Praca Konkursowa nie spełnia któregokolwiek z warunków, wymienionych w niniejszym Regulaminie, zostanie ona wykluczona z Konkursu, a Uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie. 4

5 6. Specyfikacja właściwie przygotowanej Pracy: a. Materiał wykonania: gips ceramiczny. b. Wymiary Pracy: dowolne. c. Zdjęcia prac (z góry, z przodu, z tyłu): kolorowe o rozdzielczości min x 1920 pikseli, zapisane w formacie.jpg. d. Każda Praca powinna mieć tytuł a pliki graficzne Pracy powinny być nazwane jej tytułem. VIII. Rozwiązanie Konkursu oraz nagrody: 1. Spośród Prac wytypowanych podczas głosowania zgodnie z pkt. IV.3., Komisja Konkursowa dokona wyboru jednej Pracy Laureata Konkursu według następujących kryteriów: a. nawiązanie do tytułu ogłoszonego Konkursu oraz Projektu, b. estetyka wykonania Pracy, c. oryginalność ujęcia tematu, d. pomysłowość. 2. Laureat Konkursu otrzyma nagrody główne w postaci: a. pakiet dwóch bezpłatnych lekcji muzealnych dla całej klasy, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu (historyczno-artystycznej oraz przyrodniczej) prowadzonych metodą warsztatową, b. imienny bilet roczny wolnego wstępu do MŁK, c. zestaw gadżetów dla ucznia. 3. Nagroda nie obejmuje kosztów dojazdu do Muzeum. 4. W przypadku nagrody opisanej w pkt. VIII 2.b. Organizator dopuszcza możliwość przekazania jej w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, lub w inny umówiony z Laureatem sposób. 5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub ich równowartość pieniężną. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. IX. Komisja Konkursowa: 1. Dla zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, do r. zostanie powołana Komisja Konkursowa. 2. Komisja będzie składać się co najmniej z trzech a maksymalnie pięciu osób, w tym z przedstawicieli Organizatora Konkursu. 5

6 3. Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne i nie przysługuje od nich odwołanie. X. Postanowienia końcowe: 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2. Wszelkie opłaty i koszty związane z zakupem nagród ponosi Wykonawca. 3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik (w imieniu Uczestnika jego opiekun prawny) przekazuje na rzecz Organizatora prawa autorskie majątkowe do wykonanej w ramach Konkursu Pracy oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych związanych z autorstwem Pracy Konkursowej. 4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik (w imieniu Uczestnika jego opiekun prawny) jednocześnie zgadza się na nieodpłatne udzielenie prawa na druk zdjęcia Pracy w różnego rodzaju publikacjach oraz na używanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowanie Prac na wystawach poświęconych popularyzacji funduszy unijnych. 5. Przekazanie praw autorskich następuje zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 6. W związku z oficjalnym wręczeniem nagród w Konkursie Uczestnik (w imieniu Uczestnika jego opiekun prawny) wyraża zgodę na fotografowanie oraz upublicznienie swojego wizerunku. 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 8. Sytuacje nie ujęte w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez Komisję Konkursową. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do prawo do unieważnienia Konkursu w każdym czasie lub nierozstrzygania Konkursu bez podania przyczyny. Organizator Konkursu.. Załączniki: 1. Oświadczenie. 2. Zgłoszenie Placówki Edukacyjnej. 6

7 Załącznik nr 1 (wypełnia opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika) Miejscowość..., dnia.... OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu W królewskiej gliptotece oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego. (imię i nazwisko dziecka) w konkursie na zasadach określonych w tym regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz publikacji pracy konkursowej. 1. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko/podopieczny wskazany wyżej z imienia i nazwiska: a. jest autorem rzeźby, którą zgłaszam do Konkursu, b. przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do rzeźby biorącej udział w Konkursie, c. rzeźba nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych, lub dóbr osobistych osób trzecich, d. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do nadesłanej fotografii przedstawiającą rzeźbę oraz ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do nadesłanych zdjęć. 2. Przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Ul. Agrykoli 1, Warszawa, wszelkie prawa autorskie i pokrewne do Pracy zwanej dalej Utworem, a w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworem. 1

8 3. Przeniesienie praw obejmuje wszystkie pola eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz: a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na nośnikach audio video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dysku komputerowym; b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką: w tym techniką magnetyczną na kasetach audio video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową techniką zapisu komputerowego; c. rozpowszechnianie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie w nieograniczonej ilości i z użyciem nieograniczonej liczby dowolnych urządzeń oraz w dowolnych miejscach; d. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem nośników na których dzieło utrwalono; e. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej; f. nadawanie za pomocą satelity; g. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; h. wykorzystanie nabytych praw w serwisach interaktywnych udostępnianych widzom za pośrednictwem internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; i. wprowadzenie w całości lub w części do pamięci komputera i sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM; j. wielokrotne wykorzystywanie w ogłoszeniach i prasie; k. wykorzystywanie w utworach multimedialnych; l. wykorzystywanie w intranecie Zamawiającego; m. przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób i za pomocą jakichkolwiek technik (pliki elektroniczne powinny być w wersji otwartej, edytowalnej, niezabezpieczonej); Przeniesienie praw autorskich do Utworu, o których mowa powyżej obejmuje ponadto następujące pola eksploatacji: n. zwielokrotnianie i przechowywanie danych, o. przetwarzanie, import i eksport danych, p. wykonanie kopii w celach archiwizacji, 2

9 q. wykorzystanie wielokrotne w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, r. wielokrotne i nieograniczone rekonfigurowanie, s. wykonywanie backup ów, update ów lub upgrade ów, t. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę, u. dokonywanie modyfikacji, aktualizacji i poprawek przez Organizatora lub osobę trzecią, także w wypadku zaprzestania wsparcia lub rozwoju utworu przez jego Wykonawcę, v. przetwarzanie i modyfikowanie kodu źródłowego, w. korzystanie z praw określonych w art. 74 i art. 75 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 4. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w Utworze z tym, że prawa majątkowe autorskie do zmienionego Utworu Organizator nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich w utworach powstałych w wyniku realizacji zamówienia lub w toku jego realizacji. 6. Wykonawca Utworu oświadcza, że Prace wykonane przez niego w ramach Konkursu nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji. 7. Wykonawca Utworu odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku Prac objętych umową, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Wykonawca Utworu zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu a także zwrotu wynagrodzenia i poniesionych z tego tytułu kosztów. 8. W związku z możliwością oficjalnego wręczenia nagród wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka/podopiecznego oraz wykorzystywanie jego wizerunku, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w 3

10 ramach Konkursu, materiałach służących promocji poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach. 9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu i innych przekazanych materiałach dla potrzeb niezbędnych przy organizacji Konkursu pn.: W KRÓLEWSKIEJ GLIPTOTECE, zgodnie z ustawą z r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). Podpis opiekuna prawnego 4

11 Zgłoszenie udziału w konkursie W KRÓLEWSKIEJ GLIPTOTECE organizowanym na zlecenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Załącznik nr 2 przez Agencję Reklamową FORMIND Sp. z o. o Nazwa i nr Szkoły : Adres do korespondencji:... Jednocześnie informujemy, że: 1. Zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu. 2. Akceptujemy zasady i warunki Konkursu. 3. Wyznaczamy Koordynatora ds. Konkursu: Imię i Nazwisko Nauczyciela:... Nr telefonu do kontaktu z nauczycielem:... e- mail do kontaktu z nauczycielem :.., dnia.... /podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły/ 1

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo