RAPORT. analityczny. Rafako S.A. NEUTRALNIE sektor: elektromaszynowy. 19 czerwiec 2001 r. rekomendacja. kurs docelowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. analityczny. Rafako S.A. NEUTRALNIE 8.90. sektor: elektromaszynowy. 19 czerwiec 2001 r. rekomendacja. kurs docelowy"

Transkrypt

1 sektor: elektromaszynowy 19 czerwiec 2001 r. S.A. rekomendacja NEUTRALNIE kurs docelowy 8.90 RAPORT analityczny Wejœcie inwestora bran owego do spó³ki mo e siê opóÿniæ Po zmianach w akcjonariacie Elektrimu rynek oczekuje okreœlenia miejsca aktywów energetycznych w jego grupie. mo e pozostaæ w strukturze Elektrimu, jak równie mo e zostaæ sprzedane inwestorowi zagranicznemu poszukuj¹cemu w Polsce dostêpu do rynku us³ug elektroenergetycznych. Uwa amy jednak, e prawdopodobieñstwo wejœcia inwestora bran owego w ci¹gu najbli szych dwóch lat do spó³ki z uwagi na sytuacjê w energetyce na œwiecie (redukowanie mocy wytwórczych) i w Polsce (przeci¹gaj¹ca siê prywatyzacja energetyki) oceniamy na nie wiêcej ni 30%. Zmienia to wiêc nasz¹ bardziej optymistyczn¹ prognozê w tym wzglêdzie przedstawion¹ w poprzedniej analizie. Jakkolwiek perspektywa wieloletnich zleceñ modernizacyjnych w energetyce oraz posiadane zasoby technologiczne (portfel posiadanych licencji) jak i mocy wytwórczych daj¹ mo liwoœæ samodzielnego funkcjonowania na rynku us³ug dla energetyki. Restrukturyzacja S.A. zamierza w ci¹gu najbli szych 3 lat przeprowadziæ restrukturyzacjê zatrudnienia. Nie bêd¹ to zwolnienia grupowe. Redukcja zatrudnienia nast¹pi przez wydzielenie spó³ek zale nych nie zwi¹zanych z podstawow¹ dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ spó³ki. Tam znajdzie zatrudnienie czêœæ redukowanej za³ogi. ¹cznie ze spó³ki do roku 2003 odejdzie 400 osób. Efekty restrukturyzacji bêd¹ widoczne w sprawozdaniach finansowych spó³ki dopiero od roku przysz³ego. W planach zarz¹du S.A. jest równie restrukturyzacja aktywów finansowych. Z tego tytu³u spó³ka mo e pozyskaæ w ci¹gu najbli szych dwóch lat oko³o 30 mln PLN. Czas przeprowadzenia transakcji nie jest jeszcze znany. Mo liwa niewielka strata na poziomie EBIT na Kontrakty d³ugoterminowe w energetyce s¹ denominowane w walutach obcych. Przy przychodach prawie w 90% denominowanych w walutach obcych (przede wszystkim EURO) i kosztach w ok. 65% ponoszonych w z³otówkach, osi¹ga d³ug¹ pozycjê w EURO z dzia³alnoœci podstawowej. Umocnienie siê z³otówki w stosunku do EURO o 1% powoduje spadek rentownoœci operacyjnej o ok. 0,4%. Z uwagi na wysoki kurs z³otówki do euro oraz opóÿnienie realizacji inwestycji w PAK, w I pó³roczu br. przewidujemy wypracowanie s³abszych wyników operacyjnych ni pierwotnie zak³adaliœmy (niewielka strata na poziomie EBIT). Bezpieczna inwestycja na niepewne czasy Podtrzymujemy nasz¹ wycenê akcji Spó³ki na poziomie 8,90 PLN. W stosunku do ceny obecnej daje to potencja³ wzrostu na poziomie 10%. Zalecamy kupowanie akcji na spadkach, postrzegaj¹c to - w dobie niepewnej sytuacji na gie³dach œwiatowych - jako bezpieczn¹ inwestycjê. Przy obecnej cenie rynkowej nasza rekomendacja brzmi neutralnie. Ti ck e r GPW RFK Reuters RAFA.WA Dane podstawowe cena rynkowa (z³) 8.05 wycena DCF (z³) 8.90 min 52 tyg (z³) 5.55 max 52 tyg (z³) 8.80 kapitalizacja (mln z³) 140 EV (mln z³) 228 liczba akcji (tys.) free float (mln z³) 40 œr obrot/msc (mln z³) sty 10 kwi 18 lip 18 paÿ 23 sty 4 maj wig znormalizowany Zmiana kursu rafako rel./wig 1 miesi¹c (%) 16.3% -0.9% 3 miesi¹ce (%) 35.5% -3.8% 6 miesiêcy (%) 30.2% -12.7% 12 miesiêcy (%) 22.4% -25.9% Akcjonariat % akcji % g³osów Elektrim SA 49.9% 49.9% Energo- Investment SA 21.1% 21.1% Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska Warszawa tel. (0-22) fax (0-22) Dane finansowe mln z³ p 2002p 2003p sprzeda EBITDA zysk netto EPS (z³) DPS (z³) CEPS (z³) P/E P/BV EV/EBITDA p - prognoza BDM PKO Bank Polski S.A. analityk: Marek Majewski tel. (0-22) fax (0-22)

2 Podsumowanie inwestycyjne Inwestor bran owy raczej póÿniej ni szybciej i nie wiadomo czy bezpoœrednio do Nawet je eli przyszli w³aœciciele Elektrimu zdecydowaliby siê na niedokonywanie konsolidacji czêœci energetycznej, a jedynie sprzeda poszczególnych jej aktywów oddzielnie, to oceniamy szanse wejœcia inwestora bran owego do /po atrakcyjnej dla dotychczasowych akcjonariuszy cenie/ w ci¹gu najbli szych 2 lat co najwy ej na 30%. W ostatnich latach producenci urz¹dzeñ energetycznych redukowali moce wytwórcze w dziedzinie kot³ów. posiadaj¹c w swoim portfelu praktycznie wiêkszoœæ licencji oraz dysponuj¹c odpowiednimi mocami wytwórczymi staje siê atrakcyjnym partnerem na rynku polskim dla wielu producentów urz¹dzeñ energetycznych. Powoduje to, e z punktu widzenia alians kapita³owy z partnerem bran owym nie jest bezwzglêdnie konieczny. Prywatyzacja bran y energetycznej Potrzeba przyspieszenia tempa prywatyzacji energetyki wynika z koniecznoœci dop³ywu œrodków do podmiotów bran y w celu ich modernizacji i rozwoju oraz z trwa³ej tendencji spadku cen energii na rynkach europejskich w wyniku prywatyzacji i liberalizacji przy równoczesnym wzroœcie cen na rynku polskim. Z opóÿnieniem w stosunku do planu zakoñczono dotychczasowe projekty prywatyzacyjne. Nast¹pi³y zmiany strukturalne w sektorze elektroenergetycznym. KERM zaktualizowa³ harmonogram prywatyzacji sektora elektroenergetycznego, zgodnie z którym sektor wytwarzania energii bêdzie prywatyzowany albo jako pierwszy, albo równolegle z sektorem dystrybucji. Roz³o enie tempa prywatyzacji energetyki na lata oznacza, e pierwsze przetargi na roboty remontowe bêd¹ rozstrzygniête nie wczeœniej ni w latach , natomiast termin zakoñczenia realizacji pierwszych etapów zleceñ remontowych przypadnie na lata Modernizacja energetyki zawodowej oraz perspektywiczny rynek us³ug serwisowych na którym ma nieca³e 1% udzia³u to podstawowe czynniki kreuj¹ce wartoœæ spó³ki Opieraj¹c siê na rz¹dowym dokumencie "Za³o enia polityki energetycznej pañstwa do 2020r" zak³adamy, e roczne wydatki inwestycyjne zwi¹zane z modernizacj¹ energetyki zawodowej bêd¹ oscylowaæ w przedziale 0,9-1,3 mld USD. W krajach rozwiniêtych rynek us³ug serwisowych w energetyce, w czêœci wytwarzanie kszta³tuje siê na poziomie ok. 50 USD/kW mocy zainstalowanej. Istnienie tego rynku jest zwi¹zane z innowacjami technologicznymi podnosz¹cymi sprawnoœæ obiektów energetycznych oraz diagnostyk¹ urz¹dzeñ kot³owych. Uwzglêdniaj¹c ró nicê w kosztach pracy oraz w strukturze paliw zak³adamy, e w Polsce jego wartoœæ jest nie ni sza ni ok. 30 USD/kW mocy zainstalowanej, co daje rynek rzêdu ok. 1 mld USD rocznie. Na czêœæ kot³ow¹ przypada ok. 30% co daje 300 mln USD. Jest to ogromny potencja³, jakkolwiek ze wzglêdu na doœæ du ¹ konkurencjê w czêœci kot³owej w stosunku do turbin, w prognozach do 2010r nie braliœmy tego segmentu rynku pod uwagê. Obecnie serwis kot³owy w przychodach S.A. stanowi zaledwie 3% (ok. 10 mln z³). Uwa amy jednak, e mimo to jest to bardzo perspektywiczny rynek i osi¹gniêcie w nim udzia³u 10% przez w d³u szym horyzoncie czasowym jest ca³kiem realne. Atrakcyjny portfel akcji S.A. Znacz¹c¹ wartoœæ w wycenie akcji stanowi wycena dzia³alnoœci pozaoperacyjnej spó³ki. ¹cznie pakiet akcji i udzia³ów w posiadaniu wyceniliœmy na 3,10 PLN. Portfel akcji w posiadaniu oceniamy jako bardzo perspektywiczny. Patrz¹c na portfel z punktu widzenia inwestycji d³ugoterminowej, spó³ki zale ne wspieraj¹ podstawow¹ dzia³alnoœæ operacyjn¹ i mog¹ pozostaæ w grupie. Bior¹c jednak pod uwagê bie ¹ce potrzeby gotówkowe Spó³ki jest mo liwa sukcesywna wyprzeda posiadanych aktywów w ci¹gu najbli szych dwóch lat. Poniewa na rynku energetycznym wystêpuje du a liczba podmiotów i silna konkurencja, nie jest konieczne posiadanie w³asnych spó³ek - podwykonawców uzupe³niaj¹cych podstawow¹ ofertê spó³ki. Cena rynkowa bliska naszej wycenie Akcje S.A. wyceniamy na 8,90 PLN. W wycenie akcji za³o yliœmy, e spó³ka bêdzie nale a³a do beneficjantów okresu remontowego w energetyce. Perspektywa wieloletnich zleceñ modernizacyjnych w energetyce, a tak e posiadane zasoby technologiczne s¹ gwarancj¹ generowania stabilnych przychodów w d³ugim okresie czasu. Obni amy jednak nasz¹ rekomendacjê na neutraln¹ ze wzglêdu na doœæ wysok¹ wycenê rynkow¹ daj¹c¹ jedynie 10% potencja³u wzrostu. 2

3 Wycena DCF (mln z³) >2010 Prognoza FCF Sprzeda Zmiana sprzeda y 20% 14% 10% 12% 13% 12% 9% 6% 5% 4% mar a EBIT 2.0% 4.9% 5.6% 6.4% 6.8% 6.9% 6.9% 7.0% 6.9% 6.8% EBIT stopa podatkowa 28% 26% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% NOPLAT Amortyzacja Inwestycje brutto Zmiana kap.obrotowego FCF Zmiana FCF % -14% 27% 20% 14% 10% 7% 5% 4% Kalkulacja WACC d³ug/kapita³ zainwestowany 40.4% 27.6% 27.9% 28.8% 29.2% 29.6% 29.6% 29.0% 28.2% 27.3% 0.0% stopa wolna od ryzyka 15.4% 12.5% 11.0% 9.6% 8.5% 7.8% 7.2% 6.9% 6.7% 6.7% 6.7% Premia za ryzyko 7.7% 6.3% 5.5% 4.8% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% Beta koszt d³ugu 16.6% 13.9% 12.9% 11.2% 10.1% 9.6% 9.1% 8.9% 8.7% 8.7% 8.7% koszt kapita³u 23.1% 18.8% 16.5% 14.4% 13.0% 12.3% 11.7% 11.4% 11.2% 11.2% 11.2% WACC 20.5% 17.4% 15.5% 13.5% 12.2% 11.5% 10.9% 10.7% 10.5% 10.5% 11.2% Wycena PV (FCF) Wartoœæ DCF (mln z³) 174 w tym wartoœæ rezydualna 89 Aktualny d³ug 73 Docelowa liczba akcji Wycena DCF (z³) 5.8 Aktywa pozaoperacyjne 3.1 Razem DCF 8.9 ród³o: opracowanie w³asne Wycena portfela akcji i udzia³ów S.A. Lp. Spó³ka Procent posiadanego kapita³u akcyjnego (zak³adowego) Wycena w PLN na 1 akcjê 1. DOM Sp. z o.o % ELWO S.A % Energomonta Po³udnie S.A % Energo-Investment S.A % ZREW S.A % Pozosta³e 0.2 Wartoœæ aktywów na 1 akcjê 3.1 ród³o: BDM PKO Bank Polski S.A., S.A. Na podstawie metody DCF obliczyliœmy wartoœæ dzia³alnoœci operacyjnej S.A. na 1 akcjê 5,8 PLN. W prognozie WACC przyjêliœmy konserwatywne za³o enia odnoœnie spadku inflacji w najbli szych dziesiêciu latach, jak równie za³o yliœmy wysok¹ restrykcyjnoœæ polityki pieniê nej. Prognozê stopy wolnej od ryzyka oparliœmy na rentownoœci 52-tygodniowych bonów skarbowych. Prognoza przychodów do 2005 r. uwzglêdnia podpisane i przewidywane kontrakty na konkretne obiekty energetyczne. Po roku 2006 prognoza opiera siê na za³o eniu 15% partycypacji w rynku zleceñ modernizacyjnych energetyki oraz sprzeda y eksportowej na poziomie 25%. Wartoœæ rezydualn¹ obliczyliœmy przy za³o eniu zerowej stopy wzrostu FCF. W prognozach nie uwzglêdniliœmy znacz¹cego wzrostu w przychodach spó³ki dzia³alnoœci serwisowej. Znacz¹c¹ wartoœæ w wycenie akcji stanowi wycena dzia³alnoœci pozaoperacyjnej spó³ki. Dokonaliœmy wycenê portfela akcji nie notowanych na gie³dzie w oparciu o wartoœæ bilansow¹ akcji. Dla spó³ek notowanych na gie³dzie do wyceny przyjêliœmy œredni¹ z 60 sesji. ¹cznie pakiet akcji i udzia³ów w posiadaniu wyceniliœmy - 3,10 PLN. 3

4 Firma S.A. nale y do czo³ówki polskich firm zajmuj¹cych siê projektowaniem, produkcj¹, budow¹ i serwisem urz¹dzeñ i obiektów energetycznych. Widoczny jest udzia³ S.A. w zakresie du ych instalacji odsiarczania spalin. Ubieg³y rok potwierdzi³ wysok¹ pozycjê Spó³ki na rynku urz¹dzeñ i obiektów energetycznych. specjalizuje siê w dziedzinie kot³ów nadkrytycznych i odzysknicowych, które s¹ stosowane w blokach energetycznych o wysokiej sprawnoœci, a tym samym emituj¹cych mniejsz¹ iloœæ dwutlenku wêgla. G³ównym Ÿród³em przychodów Spó³ki jest sprzeda kot³ów oraz czêœci zamiennych do nich. W roku ubieg³ym sprzeda z tego tytu³u stanowi³a ponad 75%. Rys. Asortyment sprzeda y w 2000 r. wykres z lewej, rynki sprzeda y w 2000 r. - wykres z prawej. 26,6 (8,3%) 40,8 (12,7%) 23,2 (7,2%) 2,5 (0,8%) 156,2 (48,8%) 43,3 (13,5%) 44,1 (13,8%) 96,0 (30,0%) 27,1 (8,5%) 43,7 (13,7%) 136,7 (42,7%) Obiekty kot³owe Czêœci zamienne Instalacje IOŒ Inne Elementy kot³owe Modernizacje Konstrukcje stalowe Kraj Eksport - Elektrim Kraj - Elektrim Eksport ród³o S.A. Dzia³alnoœæ gospodarcza Spó³ki skoncentrowana jest przede wszystkim na rynku polskim. Odbiorcami wyrobów Spó³ki jest przede wszystkim krajowa energetyka zawodowa oraz przemys³owa, a tak e zagraniczni dostawcy obiektów energetycznych. Spó³ka jest licz¹cym siê w Europie dostawc¹ elementów kot³owych. Klientami S.A. s¹ miêdzy innymi wiod¹ce firmy z Niemiec, Holandii, Francji, Szwajcarii, Finlandii, Danii i Szwecji. Ci¹gle modernizowany park maszynowy oraz kwalifikacje pracowników umo liwiaj¹ projektowanie i produkcjê nie tylko wed³ug przepisów polskich, ale tak e w oparciu o przepisy norm zagranicznych, w tym amerykañskich, niemieckich i brytyjskich. Spó³ka wzmocni³a swoj¹ pozycjê przetargow¹ w roku 1997 po pozyskaniu Elektrimu SA, jako inwestora strategicznego. Obecnie udzia³ sprzeda y realizowanej dla spó³ek z grupy Elektrimu przekroczy³ 50% ca³kowitej sprzeda y. Z uwagi na zwi¹zek kapita³owy z Elektrimem, jest najwa niejszym partnerem przy realizacji d³ugoterminowych kontraktów modernizacyjnych w ZE PAK. 4

5 Zasoby technologiczne W oparciu o w³asne biuro projektowe i na bazie nabywanych licencji, Spó³ka oferuje przede wszystkim wykonawstwo zró nicowanych systemów kot³owych (konwencjonalne kot³y energetyczne i ciep³ownicze, kot³y z cyrkulacyjnym i stacjonarnym z³o em fluidalnym, kot³y odzysknicowe), instalacji odsiarczania spalin, palników niskoemisyjnych, konstrukcji stalowych oraz serwis i rewitalizacjê obiektów kot³owych. Rys Zasoby technologiczne S.A. Technologie kot³owe Wydajnoœæ t/h Z CYRKULACYJNYM Z O EM FLUIDALNYM ODZYSKOWE PY OWE WALCZAKOWE Z NATURALN CYRKUL. Z WYMUSZON CYRKULACJA ALSTOM B&W ALSTOM NOOTER ERIKSEN W ASNA TECHNOLOGIA LICENCJE KOOPERACJA PRZEP YWOWE PODKRYTYCZNE PRZEP YWOWE NADKRYTYCZNE ALSTOM Technologie ochrony œrodowiska Wydajnoœæ t/h metoda mokra MOWAP BBP metoda pó³sucha WAFIT metoda sucha metoda sucha - suszarka rozpy³owa BBP UTYLIZACJA ODPADÓW I BIOMASY VON ROLL POLITECHNIKA ŒL B&W VOLUND MARTIN SEGHERS TECHNOLOGIA W ASNA LICENCJE KOOPERACJA ród³o S.A. 5

6 na tle bran y Ze wzglêdu na profil produkcji, Spó³ka zaliczana jest do sektora us³ug dla energetyki, obejmuj¹cego produkcjê wszelkich urz¹dzeñ dla celów wytwarzania i przesy³ania energii lub zwi¹zanych z tym innych zastosowañ przemys³owych. Urz¹dzeniami tymi s¹ kot³y przemys³owe i powszechnego u ytku, turbiny, generatory oraz transformatory generuj¹ce i przesy³owe. W skali œwiatowej przemys³ urz¹dzeñ dla energetyki charakteryzuje siê bardzo siln¹ koncentracj¹ produkcji. Najwiêkszymi œwiatowymi producentami s¹: ABB Alstom Power, General Electric, Siemens/Westinghouse, Mitsubishi, Toshiba, Hitachi oraz Ansaldo. Podobna tendencja wystêpuje na rynku polskim, gdzie dominuj¹c¹ pozycjê uzyska³ koncern ABB. Tabela: Najwiêksi krajowi producenci urz¹dzeñ energetycznych. Typ urz¹dzenia Producent turbiny - ABB Alstom Power sp. z o. o. (dawniej ABB Zamech) kot³y -, Foster Wheeler Fakop, Sefako transformatory - ABB Elta, Mefta generatory - ABB Alstom Power Generators sp. z o. o. (dawniej ABB Dolmel). ród³o Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski S.A. S.A. by³o i jest g³ównym dostawc¹ kot³ów dla polskiej energetyki i przemys³u. Moc kot³ów produkcji S.A. stanowi blisko 80% zainstalowanej mocy polskiej energetyki zawodowej oraz oko³o 40% energetyki przemys³owej. Do najwa niejszych obiektów nale ¹, wyposa one w konwencjonalne opalane wêglem kot³y energetyczne, elektrownie: Opole, Be³chatów, Kozienice, Dolna Odra, Rybnik, P¹tnów-Adamów-Konin, Turów, Jaworzno oraz wyposa one w kot³y z cyrkulacyjn¹ warstw¹ fluidaln¹ elektrociep³ownie: erañ, Bielsko II, Zak³ady Farmaceutyczne Polpharma. Krajowy rynek energetycznych obiektów kot³owych ENERGETYKA ZAWODOWA ENERGETYKA PRZEMYS OWA 105 LICZBA OBIEKTÓW MOC ZAINSTALOWANA (MWt) FAKOP SEFAKO ROSYJSKIE INNYCH PRODUCENTÓW ród³o S.A. 6

7 Bran a energetyczna Z projektu bilansu energetycznego pañstwa, przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki, wynika, e do roku 2020 zapotrzebowanie na energiê wzroœnie w kraju o 66%, ze 140 TWh do 236 TWh rocznie. Wed³ug projektu Polska energetyka zaspokoi krajowe potrzeby tylko do 2010 roku. Potem bêdzie konieczna budowa nowych elektrowni, g³ównie gazowych. Przy zak³adanym obecnie tempie zu ycia energii nie przewiduje siê budowy elektrowni atomowej przed rokiem Szacuje siê, e wartoœæ polskiego rynku energetycznego wynosi od 0,9 - do 1,3 mld USD rocznie w okresie lat. W warunkach konkurencji rynkowej oceniamy prawdopodobny udzia³ S.A. w modernizacji energetyki na poziomie ok. 15 %. Oprócz inwestycji ekologicznych bêd¹ one dotyczy³y w najbli szych latach przede wszystkim modernizacji istniej¹cego potencja³u produkcyjnego. Dlatego popyt na us³ugi dla energetyki bêdzie uzale niony od nak³adów inwestycyjnych w energetyce. Rys. Moc zainstalowana w energetyce [MW]. 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, Energetyka zawodowa Energetyka zmodernizowana Energetyka przemys³owa Nowe moce zainstalowane Zu ycie energii elektrycznej ród³o Agencja Rozwoju Energii, S.A. Obecnie perspektywy zapewnienia Ÿróde³ finansowania planowanych inwestycji w energetyce wydaj¹ siê byæ du o lepsze ni w ostatnich latach. Wp³yw na tak¹ sytuacjê ma przede wszystkim rozpoczêty na szerok¹ skalê w roku ubieg³ym proces prywatyzacji sektora. W efekcie realizacji zawieranych umów prywatyzacyjnych inwestor strategiczny zobowi¹zuje siê bowiem zapewniæ finansowanie potrzeb inwestycyjnych przejmowanych firm. 7

8 Prywatyzacja sektora elektroenergetycznego Potrzeba przyspieszenia tempa procesu prywatyzacji wynika z koniecznoœci dop³ywu œrodków do podmiotów bran y w celu ich modernizacji i rozwoju oraz trwa³ej tendencji spadku cen energii na rynkach europejskich w wyniku prywatyzacji i liberalizacji przy równoczesnym wzroœcie cen na rynku polskim. Z opóÿnieniem w stosunku do planu zakoñczono dotychczasowe projekty prywatyzacyjne. Nast¹pi³y zmiany strukturalne w sektorze elektroenergetycznym. Powsta³ Po³udniowy Koncern Energetyczny SA i uformowa³a siê Grupa G-8 (zak³ady energetyczne pó³nocnej Polski). Maj¹c na uwadze doœwiadczenia wynikaj¹ce z przebiegu prywatyzacji 26 kwietnia 2001 r. KERM zaktualizowa³ harmonogram prywatyzacji sektora elektroenergetycznego, zgodnie z którym prywatyzacja dystrybucji energii elektrycznej nie bêdzie prowadzona szybciej ni prywatyzacja jej wytwarzania. Harmonogram przewiduje, e sektor wytwarzania energii bêdzie prywatyzowany albo jako pierwszy, albo równolegle z sektorem dystrybucji. Najwa niejsze zrealizowane oraz spodziewane w najbli szych miesi¹cach prywatyzacje krajowych elektrowni przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: Tabela: Projekty energetyczne realizowane i planowane do realizacji w latach Rok Elektrociep³ownie Elektrownie systemowe 2001 Bia³ystok SA, Tychy SA, Zielona Góra S.A. Toruñ SA, Elektrociep³ownia Energotor Toruñ S.A. Rybnik SA, Skawina S.A Zabrze SA, Bydgoszcz SA Zespó³ Elektrociep³owni Bytom SA, Zespó³ Elektrociep³owni Poznañskich SA Zespó³ Elektrociep³owni w odzi S.A Gorzów Wielkopolski SA, Bielsko-Bia³a SA, Chorzów S.A. Stalowa Wola SA, Kozienice SA Be³chatów SA, Kopalnia Wêgla Brunatnego Be³chatów SA, Dolna Odra SA, Ostro³êka S.A. Po³udniowy Koncern Energetyczny SA, Elektrownia Opole SA, Elektrownia Turów SA Kopalnia Wêgla Brunatnego Turów S.A. ród³o: KERM W pierwszym etapie prywatyzacji elektrowni systemowych oferta skarbu pañstwa obejmie do 45% akcji elektrowni systemowych i elektrociep³owni. Przy prywatyzacji spó³ek dystrybucyjnych oferta obejmowaæ bêdzie do 25 % akcji. Skarb pañstwa zachowa co najmniej 25% plus jedna akcja w ka dej sprywatyzowanej spó³ce, przynajmniej do czasu zrealizowania programu inwestycyjnego. Dla zapewnienia konkurencji w sektorze elektroenergetyki dopuszcza siê sprzeda jednemu inwestorowi nie wiêcej ni ok. 15% udzia³u w rynku energii ogó³em. 8

9 Prognozy finansowe Na prognozê przychodów S.A. istotny wp³yw bêdzie mieæ nowy harmonogram prywatyzacyjny bran y energetycznej. Roz³o enie tempa prywatyzacji energetyki na lata oznacza, e pierwsze przetargi na roboty remontowe bêd¹ rozstrzygniête nie wczeœniej ni w latach , natomiast termin zakoñczenia realizacji pierwszych etapów zleceñ remontowych przypadnie na lata OpóŸnienie prywatyzacji w energetyce opóÿni realizacjê zysków z prac remontowych. Z uwagi na wartoœæ pieni¹dza w czasie obni a to wartoœæ 1 akcji S.A. W miêdzyczasie zrealizuje obecnie dwa du e zlecenia dla Elektrowni Kozienice oraz dla elektrowni PAK. Zlecenia te skutecznie wype³ni¹ portfel zamówieñ na najbli sze dwa lata, a zdobyte nowe doœwiadczenie zwiêksz¹ szanse pozyskania kolejnych tego typu zleceñ. Udzia³ projektów kot³owych w pracach modernizacyjnych energetyki Projekty kot³ow e 30% Pozosta³e 70% ród³o: BDM PKO Bank Polski S.A. W okresie intensywnej modernizacji energetyki S.A mo e pozyskaæ do 15% zleceñ remontowych. W kolejnych latach zlecenia remontowe bêd¹ powoli siê wyczerpywaæ, ale nie s¹ wykluczone realizacje projektów nowych elektrowni. W tym tak e powrót do projektu elektrowni j¹drowej w Polsce. Po roku 2010 istotny wp³yw na przychody spó³ki bêd¹ mieæ us³ugi serwisowe kot³ów energetycznych. Wyniki operacyjne spó³ki s¹ wra liwe na kurs z³otego do euro. Poni ej przedstawiliœmy symulacjê wp³ywu œredniorocznego kursu euro na wyniki operacyjne roku Za³o yliœmy, e w roku bie ¹cym 90 procent przychodów ze sprzeda y spó³ki bêdzie denominowanych w euro. W energetyce wiêkszoœæ kontraktów zawierana jest w euro. Zak³adamy, e pocz¹wszy od bie ¹cego roku spó³ka bêdzie wiêksz¹ uwagê zwracaæ na zabezpieczenie pozycji walutowych. Analiza wra liwoœci zysku operacyjnego w 2001 r. na zmiany kursu euro Zmiana kursu euro -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Œrednioroczny kurs euro Przychody netto ze sprzeda y Zysk brutto na sprzeda y Mar a zysku brutto ze sprzeda y 9.0% 9.4% 9.7% 10.1% 10.4% 10.8% 11.1% 11.5% 11.8% 12.1% 12.4% 12.8% 13.1% Zysk na dzia³alnoœci operacyjnej (2.3) (0.7) Mar a zysku operacyjnego -0.6% -0.2% 0.3% 0.7% 1.2% 1.6% 2.0% 2.4% 2.8% 3.2% 3.6% 4.0% 4.4% 9

10 W prognozach przychodów za³o yliœmy, e za spraw¹ zleceñ remontowych z energetyki rozwinie siê równie segment instalacji ochrony œrodowiska. Zlecenia kot³owe: projektowe, monta owe, serwisowe i diagnostyczne cechuje wysoka rentownoœæ brutto oko³o 22%. Zdecydowanie ni sza rentownoœæ cechuje kontrakty z zakresu ochrony œrodowiska. Ich rentownoœæ brutto obecnie nie przekracza 8%. Spó³ka wi¹ e du e nadzieje z uruchomionym w roku ubieg³ym wydzia³em konstrukcji stalowych. Przewidujemy, e rentownoœæ brutto w tym segmencie rynku ukszta³tuje siê na poziomie 10%. ZAMÓWIENIA SPRZEDA Obiekty kot³owe Elementy kot³owe Czêœci zamienne Modernizacje Instalacja Ochrony Œrodowiska Konstrukcje stalowe Obiekty kot³owe Elementy kot³owe Czêœci zamienne Modernizacje Instalacja Ochrony Œrodowiska Konstrukcje stalowe ród³o: Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski S.A., S.A zamierza w ci¹gu najbli szych 3 latach przeprowadziæ restrukturyzacjê zatrudnienia. Nie bêd¹ to zwolnienia grupowe. Redukcja zatrudnienia nast¹pi przez wydzielenie spó³ek zale nych nie zwi¹zanych z podstawow¹ dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ spó³ki. Tam znajdzie zatrudnienie czêœæ redukowanej za³ogi. ¹cznie ze spó³ki do roku 2003 odejdzie 400 osób. Efekty restrukturyzacji bêd¹ widoczne w sprawozdaniach finansowych spó³ki dopiero od roku przysz³ego. 10

11 Dane finansowe RACHUNEK WYNIKÓW (mln z³) p 2002p 2003p przychody netto ## koszty wytworzenia koszty sprzeda y i ogólnego zarz¹du saldo pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej EBITDA EBIT saldo finansowe zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy zysk netto EPS zmiana sprzeda y (%) 0-9% 6% 0% -10% 20% 14% 10% zmiana EBIT (%) % 24% 175% 26% zmiana zysku netto (%) % -11% -35% 123% 14% mar a EBITDA (%) 0-1.1% 1.4% 8.3% 6.0% 5.4% 8.1% 8.8% mar a EBIT (%) 0-3.6% -1.0% 5.1% 2.0% 2.0% 4.9% 5.6% stopa podatkowa (%) 0 0% 9% 0% 0% 28% 26% 22% mar a netto (%) % 2.9% 3.8% 3.8% 2.1% 4.0% 4.2% BILANS (mln z³) 0 maj¹tek trwa³y wartoœci niematerialne i prawne rzeczowy maj¹tek trwa³y nale noœci d³ugoterminowe maj¹tek obrotowy zapasy nale noœci papiery wartoœciowe do obrotu gotówka aktywa razem kapita³ w³asny kapita³ akcyjny kapita³y zapasowe zysk netto rezerwy zobowi¹zania zobowi¹zania d³ugoterminowe zobowi¹zania krótkoterminowe pasywa razem BVPS sprzeda / aktywa (x) zobowi¹zania / aktywa (x) odsetki / EBIT (%) 0-37% -74% 18% 109% 68% 24% 20% ROE (%) 0-42% 9% 11% 10% 6% 12% 13% ROA (%) 0-11% 3% 4% 4% 2% 4% 5% (d³ug) gotówka netto (mln z³) CASH FLOW (mln z³) 0 wynik netto amortyzacja zmiana kapita³u obrotowego gotówka z dzia³alnoœci operacyjnej inwestycje (capex) akwizycje gotówka z dzia³alnoœci inwestycyjnej wyp³ata dywidendy umorzenie akcji zmiana zad³u enia gotówka z dzia³alnoœci finansowej zmiana gotówki netto DPS CEPS p - prognoza BDM PKO Bank Polski S.A

12 Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15, Warszawa tel. (0-22) , fax (0-22) Wydzia³ Doradztwa Telefony kontaktowe Z-ca Naczelnika Sebastian S³omka (022) telekomunikacja i media Rados³aw Solan (022) banki i finanse Robert Brzoza (022) informatyka, Internet Jaros³aw Pasternak (022) turystyka i hotelarstwo, produkcja opon Rados³aw Biadoñ (022) budownictwo i nieruchomoœci Marek Majewski (022) Wydzia³ Transakcji obs³ug klientów instytucjonalnych Bartosz Janczy (022) Przemys³aw Nowicki (022) Rafa³ Grzybowski (022) Niniejsza publikacja zosta³a opracowana przez Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. wy³¹cznie na potrzeby klientów BDM. Rozpowszechnianie lub powielanie w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej zgody BDM jest zabronione. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale ytej starannoœci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak BDM nie gwarantuje, e s¹ one w pe³ni dok³adne i kompletne. Przedstawione prognozy s¹ oparte wy³¹cznie o analizê przeprowadzon¹ przez BDM bez uzgodnieñ ze Spó³kami ani z innymi podmiotami i opieraj¹ siê na szeregu za³o eñ, które w przysz³oœci mog¹ okazaæ siê nietrafne. BDM nie udziela adnego zapewnienia, e podane prognozy sprawdz¹ siê. BDM mo e œwiadczyæ us³ugi na rzecz firm, których dotycz¹ analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie.

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

ITI Holdings. Nie rekomendujemy kupowania ITI Zdajemy sobie sprawê, e w przypadku powodzenia emisji, ITI

ITI Holdings. Nie rekomendujemy kupowania ITI Zdajemy sobie sprawê, e w przypadku powodzenia emisji, ITI sektor: media 24 czerwiec 2002 r. IPO RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail: infobdm@pkobp.pl Wyceny

Bardziej szczegółowo

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15 GPW: RLP REUTERS: REPL WA BLOOMBERG: RLP PW 17.11.2005 Raport analityczny Relpol S.A. Kupuj 65,00 PLN Re lpol 125 109 93 77 61 45 02-lis 12-sty 23-mar 08-cze 18-sie 27-paź RLP wig znormalizowany Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7.

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7. sektor: media 26 marzec 2002 r. RAPORT analityczny mo e byæ znacz¹c¹ spó³ka medialn¹ w Europie Œrodkowej jest licz¹cym siê holdingiem medialnym w Polsce. Poprzez planowane akwizycje w wysokoœci oko³o 1,5

Bardziej szczegółowo

PBG. neutralnie. Dobry portfel na gorsze czasy. sektor budowalny. Wyniki III kwarta³u. Wycena i rekomendacja

PBG. neutralnie. Dobry portfel na gorsze czasy. sektor budowalny. Wyniki III kwarta³u. Wycena i rekomendacja sektor budowalny 19 listopada 2008 neutralnie poprzednia rekomendacja: Cena: Cena docelowa: redukuj 182.2 167.8 Dobry portfel na gorsze czasy GK zaprezentowa³a bardzo dobre wyniki za III kwarta³ bie ¹cego

Bardziej szczegółowo

sektor budowlany EPS CEPS BVPS P/E* P/BV*

sektor budowlany EPS CEPS BVPS P/E* P/BV* Mirbud sektor budowlany 9 marca 2011 akumuluj poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 4.70 5.28 Wysoka rentownoœæ i szybki rozwój Spadaj¹ca liczba kontraktów infrastrukturalnych oraz przesuwanie

Bardziej szczegółowo

Sygnity. akumuluj. Optymizm zarz¹du mimo kolejnych strat. sektor IT. Krótki vs d³ugi okres. Podniesienie wyceny i rekomendacji

Sygnity. akumuluj. Optymizm zarz¹du mimo kolejnych strat. sektor IT. Krótki vs d³ugi okres. Podniesienie wyceny i rekomendacji sektor IT 11 paÿdziernika 2010 akumuluj poprzednia rekomendacja: sprzedaj Cena: Cena docelowa: 15.5 18.0 Optymizm zarz¹du mimo kolejnych strat Bie ¹cy rok jest kolejnym, w którym poka e straty. Bêd¹ one

Bardziej szczegółowo

Nowa Gala. kupuj. Kolejny dobry kwarta³. bran a materia³ów budowalnych. Bardzo dobry II kwarta³. Nowa linia produkcyjna. Wycena i rekomendacja

Nowa Gala. kupuj. Kolejny dobry kwarta³. bran a materia³ów budowalnych. Bardzo dobry II kwarta³. Nowa linia produkcyjna. Wycena i rekomendacja bran a materia³ów budowalnych 27 sierpnia 2008 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 3.9 5.1 Kolejny dobry kwarta³ Ceramika poda³a bardzo dobre wyniki finansowe za II kw. 2008 roku,

Bardziej szczegółowo

Nowa Gala. kupuj. Wzrost sprzeda y na rynku krajowym. bran a materia³ów budowlanych. Dobry kwarta³. Mo liwe nowe inwestycje. Wycena i rekomendacja

Nowa Gala. kupuj. Wzrost sprzeda y na rynku krajowym. bran a materia³ów budowlanych. Dobry kwarta³. Mo liwe nowe inwestycje. Wycena i rekomendacja bran a materia³ów budowlanych 26 listopada 20 kupuj poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 3.23 3.97 Wzrost sprzeda y na rynku krajowym Ceramika poda³a dobre wyniki finansowe za III kw.

Bardziej szczegółowo

PBG. neutralnie. Kontrakt w Œwinoujœciu priorytetem. sektor budowalny. Wyniki II kwarta³u. Wycena i rekomendacja

PBG. neutralnie. Kontrakt w Œwinoujœciu priorytetem. sektor budowalny. Wyniki II kwarta³u. Wycena i rekomendacja 19 sierpnia 2009 neutralnie sektor budowalny poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 224.0 201.9 Kontrakt w Œwinoujœciu priorytetem GK poda³a dobre wyniki finansowe za II kw. 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 3 050.3 525.5 646.0 514.4 373.4 4.8 6.4 47.5 11.4 1.2 7.7 6.3 10.5

Zysk netto 2009 3 050.3 525.5 646.0 514.4 373.4 4.8 6.4 47.5 11.4 1.2 7.7 6.3 10.5 bran a IT 28 wrzeœnia 2010 neutralnie poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 54.7 58.9 Ryzykowny rozwój przez przejêcia systematycznie buduje grupê poprzez zagraniczne przejêcia, które

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Agora. akumuluj. Solidne wyniki pomimo s³abego rynku. media. Solidny II kwarta³ pomimo jednorazówki. Podniesienie prognozy, wyceny i rekomendacji

Agora. akumuluj. Solidne wyniki pomimo s³abego rynku. media. Solidny II kwarta³ pomimo jednorazówki. Podniesienie prognozy, wyceny i rekomendacji media 26 sierpnia 20 akumuluj poprzednia rekomendacja: redukuj Cena: Cena docelowa: 24.0 27.6 Solidne wyniki pomimo s³abego rynku W II kwartale rynek reklamy wzrós³ o 8% r/r, co oznacza po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2 16 lutego 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 855.5 954.7 Stabilna poprawa wyniku operacyjnego Wyniki w IV kwartale ukszta³towa³y siê na poziomie zbli onym

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa UNIA EUROPEJSKA Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO WKP 2.1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI sporz¹dzony w formie zestawu dokumentów obejmuj¹cego dokument podsumowuj¹cy,

Bardziej szczegółowo

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 04.12.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 PRZEGL D ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY. Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA

Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 PRZEGL D ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY. Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA PRZEGL D Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA Z DZIA ALNOŒCI IZBY Naszym zadaniem bêdzie wskazywanie najlepszych rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

ALSTOM POWER W POLSCE

ALSTOM POWER W POLSCE ALSTOM POWER W POLSCE *Nadajemy kszta³t przysz³oœci * ALSTOM POWER LOKALNA OBECNOŒÆ GLOBALNE MO LIWOŒCI Wieloletnia obecnoœæ Alstom na polskim rynku, pomyœlna realizacja licznych projektów oraz dobre relacje

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Wynik operacyjny. Zysk netto* 2009 14 485 9 436 1 761 3 469 4 602 2 820 32.7 147.7 130.5 9.6 2.4 5.1 18.0

Wynik operacyjny. Zysk netto* 2009 14 485 9 436 1 761 3 469 4 602 2 820 32.7 147.7 130.5 9.6 2.4 5.1 18.0 PZU kwiecieñ 2010 oferta publiczna ubezpieczenia Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹: 314.9 341.2 Lider rynku ubezpieczeniowego PZU to najwiêkszy polski ubezpieczyciel, dzia³aj¹cy zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia 17 38-400 Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.krosglass.pl Na podstawie Prospektu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Pozycja Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA na krajowym rynku wêgla i koksu

Pozycja Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA na krajowym rynku wêgla i koksu Materia³y XXVII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 13 16.10.2013 r. ISBN 978-83-62922-26-0 Grzegorz CZORNIK* Pozycja Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo