RAPORT. analityczny. Rafako S.A. NEUTRALNIE sektor: elektromaszynowy. 19 czerwiec 2001 r. rekomendacja. kurs docelowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. analityczny. Rafako S.A. NEUTRALNIE 8.90. sektor: elektromaszynowy. 19 czerwiec 2001 r. rekomendacja. kurs docelowy"

Transkrypt

1 sektor: elektromaszynowy 19 czerwiec 2001 r. S.A. rekomendacja NEUTRALNIE kurs docelowy 8.90 RAPORT analityczny Wejœcie inwestora bran owego do spó³ki mo e siê opóÿniæ Po zmianach w akcjonariacie Elektrimu rynek oczekuje okreœlenia miejsca aktywów energetycznych w jego grupie. mo e pozostaæ w strukturze Elektrimu, jak równie mo e zostaæ sprzedane inwestorowi zagranicznemu poszukuj¹cemu w Polsce dostêpu do rynku us³ug elektroenergetycznych. Uwa amy jednak, e prawdopodobieñstwo wejœcia inwestora bran owego w ci¹gu najbli szych dwóch lat do spó³ki z uwagi na sytuacjê w energetyce na œwiecie (redukowanie mocy wytwórczych) i w Polsce (przeci¹gaj¹ca siê prywatyzacja energetyki) oceniamy na nie wiêcej ni 30%. Zmienia to wiêc nasz¹ bardziej optymistyczn¹ prognozê w tym wzglêdzie przedstawion¹ w poprzedniej analizie. Jakkolwiek perspektywa wieloletnich zleceñ modernizacyjnych w energetyce oraz posiadane zasoby technologiczne (portfel posiadanych licencji) jak i mocy wytwórczych daj¹ mo liwoœæ samodzielnego funkcjonowania na rynku us³ug dla energetyki. Restrukturyzacja S.A. zamierza w ci¹gu najbli szych 3 lat przeprowadziæ restrukturyzacjê zatrudnienia. Nie bêd¹ to zwolnienia grupowe. Redukcja zatrudnienia nast¹pi przez wydzielenie spó³ek zale nych nie zwi¹zanych z podstawow¹ dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ spó³ki. Tam znajdzie zatrudnienie czêœæ redukowanej za³ogi. ¹cznie ze spó³ki do roku 2003 odejdzie 400 osób. Efekty restrukturyzacji bêd¹ widoczne w sprawozdaniach finansowych spó³ki dopiero od roku przysz³ego. W planach zarz¹du S.A. jest równie restrukturyzacja aktywów finansowych. Z tego tytu³u spó³ka mo e pozyskaæ w ci¹gu najbli szych dwóch lat oko³o 30 mln PLN. Czas przeprowadzenia transakcji nie jest jeszcze znany. Mo liwa niewielka strata na poziomie EBIT na Kontrakty d³ugoterminowe w energetyce s¹ denominowane w walutach obcych. Przy przychodach prawie w 90% denominowanych w walutach obcych (przede wszystkim EURO) i kosztach w ok. 65% ponoszonych w z³otówkach, osi¹ga d³ug¹ pozycjê w EURO z dzia³alnoœci podstawowej. Umocnienie siê z³otówki w stosunku do EURO o 1% powoduje spadek rentownoœci operacyjnej o ok. 0,4%. Z uwagi na wysoki kurs z³otówki do euro oraz opóÿnienie realizacji inwestycji w PAK, w I pó³roczu br. przewidujemy wypracowanie s³abszych wyników operacyjnych ni pierwotnie zak³adaliœmy (niewielka strata na poziomie EBIT). Bezpieczna inwestycja na niepewne czasy Podtrzymujemy nasz¹ wycenê akcji Spó³ki na poziomie 8,90 PLN. W stosunku do ceny obecnej daje to potencja³ wzrostu na poziomie 10%. Zalecamy kupowanie akcji na spadkach, postrzegaj¹c to - w dobie niepewnej sytuacji na gie³dach œwiatowych - jako bezpieczn¹ inwestycjê. Przy obecnej cenie rynkowej nasza rekomendacja brzmi neutralnie. Ti ck e r GPW RFK Reuters RAFA.WA Dane podstawowe cena rynkowa (z³) 8.05 wycena DCF (z³) 8.90 min 52 tyg (z³) 5.55 max 52 tyg (z³) 8.80 kapitalizacja (mln z³) 140 EV (mln z³) 228 liczba akcji (tys.) free float (mln z³) 40 œr obrot/msc (mln z³) sty 10 kwi 18 lip 18 paÿ 23 sty 4 maj wig znormalizowany Zmiana kursu rafako rel./wig 1 miesi¹c (%) 16.3% -0.9% 3 miesi¹ce (%) 35.5% -3.8% 6 miesiêcy (%) 30.2% -12.7% 12 miesiêcy (%) 22.4% -25.9% Akcjonariat % akcji % g³osów Elektrim SA 49.9% 49.9% Energo- Investment SA 21.1% 21.1% Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska Warszawa tel. (0-22) fax (0-22) Dane finansowe mln z³ p 2002p 2003p sprzeda EBITDA zysk netto EPS (z³) DPS (z³) CEPS (z³) P/E P/BV EV/EBITDA p - prognoza BDM PKO Bank Polski S.A. analityk: Marek Majewski tel. (0-22) fax (0-22)

2 Podsumowanie inwestycyjne Inwestor bran owy raczej póÿniej ni szybciej i nie wiadomo czy bezpoœrednio do Nawet je eli przyszli w³aœciciele Elektrimu zdecydowaliby siê na niedokonywanie konsolidacji czêœci energetycznej, a jedynie sprzeda poszczególnych jej aktywów oddzielnie, to oceniamy szanse wejœcia inwestora bran owego do /po atrakcyjnej dla dotychczasowych akcjonariuszy cenie/ w ci¹gu najbli szych 2 lat co najwy ej na 30%. W ostatnich latach producenci urz¹dzeñ energetycznych redukowali moce wytwórcze w dziedzinie kot³ów. posiadaj¹c w swoim portfelu praktycznie wiêkszoœæ licencji oraz dysponuj¹c odpowiednimi mocami wytwórczymi staje siê atrakcyjnym partnerem na rynku polskim dla wielu producentów urz¹dzeñ energetycznych. Powoduje to, e z punktu widzenia alians kapita³owy z partnerem bran owym nie jest bezwzglêdnie konieczny. Prywatyzacja bran y energetycznej Potrzeba przyspieszenia tempa prywatyzacji energetyki wynika z koniecznoœci dop³ywu œrodków do podmiotów bran y w celu ich modernizacji i rozwoju oraz z trwa³ej tendencji spadku cen energii na rynkach europejskich w wyniku prywatyzacji i liberalizacji przy równoczesnym wzroœcie cen na rynku polskim. Z opóÿnieniem w stosunku do planu zakoñczono dotychczasowe projekty prywatyzacyjne. Nast¹pi³y zmiany strukturalne w sektorze elektroenergetycznym. KERM zaktualizowa³ harmonogram prywatyzacji sektora elektroenergetycznego, zgodnie z którym sektor wytwarzania energii bêdzie prywatyzowany albo jako pierwszy, albo równolegle z sektorem dystrybucji. Roz³o enie tempa prywatyzacji energetyki na lata oznacza, e pierwsze przetargi na roboty remontowe bêd¹ rozstrzygniête nie wczeœniej ni w latach , natomiast termin zakoñczenia realizacji pierwszych etapów zleceñ remontowych przypadnie na lata Modernizacja energetyki zawodowej oraz perspektywiczny rynek us³ug serwisowych na którym ma nieca³e 1% udzia³u to podstawowe czynniki kreuj¹ce wartoœæ spó³ki Opieraj¹c siê na rz¹dowym dokumencie "Za³o enia polityki energetycznej pañstwa do 2020r" zak³adamy, e roczne wydatki inwestycyjne zwi¹zane z modernizacj¹ energetyki zawodowej bêd¹ oscylowaæ w przedziale 0,9-1,3 mld USD. W krajach rozwiniêtych rynek us³ug serwisowych w energetyce, w czêœci wytwarzanie kszta³tuje siê na poziomie ok. 50 USD/kW mocy zainstalowanej. Istnienie tego rynku jest zwi¹zane z innowacjami technologicznymi podnosz¹cymi sprawnoœæ obiektów energetycznych oraz diagnostyk¹ urz¹dzeñ kot³owych. Uwzglêdniaj¹c ró nicê w kosztach pracy oraz w strukturze paliw zak³adamy, e w Polsce jego wartoœæ jest nie ni sza ni ok. 30 USD/kW mocy zainstalowanej, co daje rynek rzêdu ok. 1 mld USD rocznie. Na czêœæ kot³ow¹ przypada ok. 30% co daje 300 mln USD. Jest to ogromny potencja³, jakkolwiek ze wzglêdu na doœæ du ¹ konkurencjê w czêœci kot³owej w stosunku do turbin, w prognozach do 2010r nie braliœmy tego segmentu rynku pod uwagê. Obecnie serwis kot³owy w przychodach S.A. stanowi zaledwie 3% (ok. 10 mln z³). Uwa amy jednak, e mimo to jest to bardzo perspektywiczny rynek i osi¹gniêcie w nim udzia³u 10% przez w d³u szym horyzoncie czasowym jest ca³kiem realne. Atrakcyjny portfel akcji S.A. Znacz¹c¹ wartoœæ w wycenie akcji stanowi wycena dzia³alnoœci pozaoperacyjnej spó³ki. ¹cznie pakiet akcji i udzia³ów w posiadaniu wyceniliœmy na 3,10 PLN. Portfel akcji w posiadaniu oceniamy jako bardzo perspektywiczny. Patrz¹c na portfel z punktu widzenia inwestycji d³ugoterminowej, spó³ki zale ne wspieraj¹ podstawow¹ dzia³alnoœæ operacyjn¹ i mog¹ pozostaæ w grupie. Bior¹c jednak pod uwagê bie ¹ce potrzeby gotówkowe Spó³ki jest mo liwa sukcesywna wyprzeda posiadanych aktywów w ci¹gu najbli szych dwóch lat. Poniewa na rynku energetycznym wystêpuje du a liczba podmiotów i silna konkurencja, nie jest konieczne posiadanie w³asnych spó³ek - podwykonawców uzupe³niaj¹cych podstawow¹ ofertê spó³ki. Cena rynkowa bliska naszej wycenie Akcje S.A. wyceniamy na 8,90 PLN. W wycenie akcji za³o yliœmy, e spó³ka bêdzie nale a³a do beneficjantów okresu remontowego w energetyce. Perspektywa wieloletnich zleceñ modernizacyjnych w energetyce, a tak e posiadane zasoby technologiczne s¹ gwarancj¹ generowania stabilnych przychodów w d³ugim okresie czasu. Obni amy jednak nasz¹ rekomendacjê na neutraln¹ ze wzglêdu na doœæ wysok¹ wycenê rynkow¹ daj¹c¹ jedynie 10% potencja³u wzrostu. 2

3 Wycena DCF (mln z³) >2010 Prognoza FCF Sprzeda Zmiana sprzeda y 20% 14% 10% 12% 13% 12% 9% 6% 5% 4% mar a EBIT 2.0% 4.9% 5.6% 6.4% 6.8% 6.9% 6.9% 7.0% 6.9% 6.8% EBIT stopa podatkowa 28% 26% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% NOPLAT Amortyzacja Inwestycje brutto Zmiana kap.obrotowego FCF Zmiana FCF % -14% 27% 20% 14% 10% 7% 5% 4% Kalkulacja WACC d³ug/kapita³ zainwestowany 40.4% 27.6% 27.9% 28.8% 29.2% 29.6% 29.6% 29.0% 28.2% 27.3% 0.0% stopa wolna od ryzyka 15.4% 12.5% 11.0% 9.6% 8.5% 7.8% 7.2% 6.9% 6.7% 6.7% 6.7% Premia za ryzyko 7.7% 6.3% 5.5% 4.8% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% Beta koszt d³ugu 16.6% 13.9% 12.9% 11.2% 10.1% 9.6% 9.1% 8.9% 8.7% 8.7% 8.7% koszt kapita³u 23.1% 18.8% 16.5% 14.4% 13.0% 12.3% 11.7% 11.4% 11.2% 11.2% 11.2% WACC 20.5% 17.4% 15.5% 13.5% 12.2% 11.5% 10.9% 10.7% 10.5% 10.5% 11.2% Wycena PV (FCF) Wartoœæ DCF (mln z³) 174 w tym wartoœæ rezydualna 89 Aktualny d³ug 73 Docelowa liczba akcji Wycena DCF (z³) 5.8 Aktywa pozaoperacyjne 3.1 Razem DCF 8.9 ród³o: opracowanie w³asne Wycena portfela akcji i udzia³ów S.A. Lp. Spó³ka Procent posiadanego kapita³u akcyjnego (zak³adowego) Wycena w PLN na 1 akcjê 1. DOM Sp. z o.o % ELWO S.A % Energomonta Po³udnie S.A % Energo-Investment S.A % ZREW S.A % Pozosta³e 0.2 Wartoœæ aktywów na 1 akcjê 3.1 ród³o: BDM PKO Bank Polski S.A., S.A. Na podstawie metody DCF obliczyliœmy wartoœæ dzia³alnoœci operacyjnej S.A. na 1 akcjê 5,8 PLN. W prognozie WACC przyjêliœmy konserwatywne za³o enia odnoœnie spadku inflacji w najbli szych dziesiêciu latach, jak równie za³o yliœmy wysok¹ restrykcyjnoœæ polityki pieniê nej. Prognozê stopy wolnej od ryzyka oparliœmy na rentownoœci 52-tygodniowych bonów skarbowych. Prognoza przychodów do 2005 r. uwzglêdnia podpisane i przewidywane kontrakty na konkretne obiekty energetyczne. Po roku 2006 prognoza opiera siê na za³o eniu 15% partycypacji w rynku zleceñ modernizacyjnych energetyki oraz sprzeda y eksportowej na poziomie 25%. Wartoœæ rezydualn¹ obliczyliœmy przy za³o eniu zerowej stopy wzrostu FCF. W prognozach nie uwzglêdniliœmy znacz¹cego wzrostu w przychodach spó³ki dzia³alnoœci serwisowej. Znacz¹c¹ wartoœæ w wycenie akcji stanowi wycena dzia³alnoœci pozaoperacyjnej spó³ki. Dokonaliœmy wycenê portfela akcji nie notowanych na gie³dzie w oparciu o wartoœæ bilansow¹ akcji. Dla spó³ek notowanych na gie³dzie do wyceny przyjêliœmy œredni¹ z 60 sesji. ¹cznie pakiet akcji i udzia³ów w posiadaniu wyceniliœmy - 3,10 PLN. 3

4 Firma S.A. nale y do czo³ówki polskich firm zajmuj¹cych siê projektowaniem, produkcj¹, budow¹ i serwisem urz¹dzeñ i obiektów energetycznych. Widoczny jest udzia³ S.A. w zakresie du ych instalacji odsiarczania spalin. Ubieg³y rok potwierdzi³ wysok¹ pozycjê Spó³ki na rynku urz¹dzeñ i obiektów energetycznych. specjalizuje siê w dziedzinie kot³ów nadkrytycznych i odzysknicowych, które s¹ stosowane w blokach energetycznych o wysokiej sprawnoœci, a tym samym emituj¹cych mniejsz¹ iloœæ dwutlenku wêgla. G³ównym Ÿród³em przychodów Spó³ki jest sprzeda kot³ów oraz czêœci zamiennych do nich. W roku ubieg³ym sprzeda z tego tytu³u stanowi³a ponad 75%. Rys. Asortyment sprzeda y w 2000 r. wykres z lewej, rynki sprzeda y w 2000 r. - wykres z prawej. 26,6 (8,3%) 40,8 (12,7%) 23,2 (7,2%) 2,5 (0,8%) 156,2 (48,8%) 43,3 (13,5%) 44,1 (13,8%) 96,0 (30,0%) 27,1 (8,5%) 43,7 (13,7%) 136,7 (42,7%) Obiekty kot³owe Czêœci zamienne Instalacje IOŒ Inne Elementy kot³owe Modernizacje Konstrukcje stalowe Kraj Eksport - Elektrim Kraj - Elektrim Eksport ród³o S.A. Dzia³alnoœæ gospodarcza Spó³ki skoncentrowana jest przede wszystkim na rynku polskim. Odbiorcami wyrobów Spó³ki jest przede wszystkim krajowa energetyka zawodowa oraz przemys³owa, a tak e zagraniczni dostawcy obiektów energetycznych. Spó³ka jest licz¹cym siê w Europie dostawc¹ elementów kot³owych. Klientami S.A. s¹ miêdzy innymi wiod¹ce firmy z Niemiec, Holandii, Francji, Szwajcarii, Finlandii, Danii i Szwecji. Ci¹gle modernizowany park maszynowy oraz kwalifikacje pracowników umo liwiaj¹ projektowanie i produkcjê nie tylko wed³ug przepisów polskich, ale tak e w oparciu o przepisy norm zagranicznych, w tym amerykañskich, niemieckich i brytyjskich. Spó³ka wzmocni³a swoj¹ pozycjê przetargow¹ w roku 1997 po pozyskaniu Elektrimu SA, jako inwestora strategicznego. Obecnie udzia³ sprzeda y realizowanej dla spó³ek z grupy Elektrimu przekroczy³ 50% ca³kowitej sprzeda y. Z uwagi na zwi¹zek kapita³owy z Elektrimem, jest najwa niejszym partnerem przy realizacji d³ugoterminowych kontraktów modernizacyjnych w ZE PAK. 4

5 Zasoby technologiczne W oparciu o w³asne biuro projektowe i na bazie nabywanych licencji, Spó³ka oferuje przede wszystkim wykonawstwo zró nicowanych systemów kot³owych (konwencjonalne kot³y energetyczne i ciep³ownicze, kot³y z cyrkulacyjnym i stacjonarnym z³o em fluidalnym, kot³y odzysknicowe), instalacji odsiarczania spalin, palników niskoemisyjnych, konstrukcji stalowych oraz serwis i rewitalizacjê obiektów kot³owych. Rys Zasoby technologiczne S.A. Technologie kot³owe Wydajnoœæ t/h Z CYRKULACYJNYM Z O EM FLUIDALNYM ODZYSKOWE PY OWE WALCZAKOWE Z NATURALN CYRKUL. Z WYMUSZON CYRKULACJA ALSTOM B&W ALSTOM NOOTER ERIKSEN W ASNA TECHNOLOGIA LICENCJE KOOPERACJA PRZEP YWOWE PODKRYTYCZNE PRZEP YWOWE NADKRYTYCZNE ALSTOM Technologie ochrony œrodowiska Wydajnoœæ t/h metoda mokra MOWAP BBP metoda pó³sucha WAFIT metoda sucha metoda sucha - suszarka rozpy³owa BBP UTYLIZACJA ODPADÓW I BIOMASY VON ROLL POLITECHNIKA ŒL B&W VOLUND MARTIN SEGHERS TECHNOLOGIA W ASNA LICENCJE KOOPERACJA ród³o S.A. 5

6 na tle bran y Ze wzglêdu na profil produkcji, Spó³ka zaliczana jest do sektora us³ug dla energetyki, obejmuj¹cego produkcjê wszelkich urz¹dzeñ dla celów wytwarzania i przesy³ania energii lub zwi¹zanych z tym innych zastosowañ przemys³owych. Urz¹dzeniami tymi s¹ kot³y przemys³owe i powszechnego u ytku, turbiny, generatory oraz transformatory generuj¹ce i przesy³owe. W skali œwiatowej przemys³ urz¹dzeñ dla energetyki charakteryzuje siê bardzo siln¹ koncentracj¹ produkcji. Najwiêkszymi œwiatowymi producentami s¹: ABB Alstom Power, General Electric, Siemens/Westinghouse, Mitsubishi, Toshiba, Hitachi oraz Ansaldo. Podobna tendencja wystêpuje na rynku polskim, gdzie dominuj¹c¹ pozycjê uzyska³ koncern ABB. Tabela: Najwiêksi krajowi producenci urz¹dzeñ energetycznych. Typ urz¹dzenia Producent turbiny - ABB Alstom Power sp. z o. o. (dawniej ABB Zamech) kot³y -, Foster Wheeler Fakop, Sefako transformatory - ABB Elta, Mefta generatory - ABB Alstom Power Generators sp. z o. o. (dawniej ABB Dolmel). ród³o Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski S.A. S.A. by³o i jest g³ównym dostawc¹ kot³ów dla polskiej energetyki i przemys³u. Moc kot³ów produkcji S.A. stanowi blisko 80% zainstalowanej mocy polskiej energetyki zawodowej oraz oko³o 40% energetyki przemys³owej. Do najwa niejszych obiektów nale ¹, wyposa one w konwencjonalne opalane wêglem kot³y energetyczne, elektrownie: Opole, Be³chatów, Kozienice, Dolna Odra, Rybnik, P¹tnów-Adamów-Konin, Turów, Jaworzno oraz wyposa one w kot³y z cyrkulacyjn¹ warstw¹ fluidaln¹ elektrociep³ownie: erañ, Bielsko II, Zak³ady Farmaceutyczne Polpharma. Krajowy rynek energetycznych obiektów kot³owych ENERGETYKA ZAWODOWA ENERGETYKA PRZEMYS OWA 105 LICZBA OBIEKTÓW MOC ZAINSTALOWANA (MWt) FAKOP SEFAKO ROSYJSKIE INNYCH PRODUCENTÓW ród³o S.A. 6

7 Bran a energetyczna Z projektu bilansu energetycznego pañstwa, przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki, wynika, e do roku 2020 zapotrzebowanie na energiê wzroœnie w kraju o 66%, ze 140 TWh do 236 TWh rocznie. Wed³ug projektu Polska energetyka zaspokoi krajowe potrzeby tylko do 2010 roku. Potem bêdzie konieczna budowa nowych elektrowni, g³ównie gazowych. Przy zak³adanym obecnie tempie zu ycia energii nie przewiduje siê budowy elektrowni atomowej przed rokiem Szacuje siê, e wartoœæ polskiego rynku energetycznego wynosi od 0,9 - do 1,3 mld USD rocznie w okresie lat. W warunkach konkurencji rynkowej oceniamy prawdopodobny udzia³ S.A. w modernizacji energetyki na poziomie ok. 15 %. Oprócz inwestycji ekologicznych bêd¹ one dotyczy³y w najbli szych latach przede wszystkim modernizacji istniej¹cego potencja³u produkcyjnego. Dlatego popyt na us³ugi dla energetyki bêdzie uzale niony od nak³adów inwestycyjnych w energetyce. Rys. Moc zainstalowana w energetyce [MW]. 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, Energetyka zawodowa Energetyka zmodernizowana Energetyka przemys³owa Nowe moce zainstalowane Zu ycie energii elektrycznej ród³o Agencja Rozwoju Energii, S.A. Obecnie perspektywy zapewnienia Ÿróde³ finansowania planowanych inwestycji w energetyce wydaj¹ siê byæ du o lepsze ni w ostatnich latach. Wp³yw na tak¹ sytuacjê ma przede wszystkim rozpoczêty na szerok¹ skalê w roku ubieg³ym proces prywatyzacji sektora. W efekcie realizacji zawieranych umów prywatyzacyjnych inwestor strategiczny zobowi¹zuje siê bowiem zapewniæ finansowanie potrzeb inwestycyjnych przejmowanych firm. 7

8 Prywatyzacja sektora elektroenergetycznego Potrzeba przyspieszenia tempa procesu prywatyzacji wynika z koniecznoœci dop³ywu œrodków do podmiotów bran y w celu ich modernizacji i rozwoju oraz trwa³ej tendencji spadku cen energii na rynkach europejskich w wyniku prywatyzacji i liberalizacji przy równoczesnym wzroœcie cen na rynku polskim. Z opóÿnieniem w stosunku do planu zakoñczono dotychczasowe projekty prywatyzacyjne. Nast¹pi³y zmiany strukturalne w sektorze elektroenergetycznym. Powsta³ Po³udniowy Koncern Energetyczny SA i uformowa³a siê Grupa G-8 (zak³ady energetyczne pó³nocnej Polski). Maj¹c na uwadze doœwiadczenia wynikaj¹ce z przebiegu prywatyzacji 26 kwietnia 2001 r. KERM zaktualizowa³ harmonogram prywatyzacji sektora elektroenergetycznego, zgodnie z którym prywatyzacja dystrybucji energii elektrycznej nie bêdzie prowadzona szybciej ni prywatyzacja jej wytwarzania. Harmonogram przewiduje, e sektor wytwarzania energii bêdzie prywatyzowany albo jako pierwszy, albo równolegle z sektorem dystrybucji. Najwa niejsze zrealizowane oraz spodziewane w najbli szych miesi¹cach prywatyzacje krajowych elektrowni przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: Tabela: Projekty energetyczne realizowane i planowane do realizacji w latach Rok Elektrociep³ownie Elektrownie systemowe 2001 Bia³ystok SA, Tychy SA, Zielona Góra S.A. Toruñ SA, Elektrociep³ownia Energotor Toruñ S.A. Rybnik SA, Skawina S.A Zabrze SA, Bydgoszcz SA Zespó³ Elektrociep³owni Bytom SA, Zespó³ Elektrociep³owni Poznañskich SA Zespó³ Elektrociep³owni w odzi S.A Gorzów Wielkopolski SA, Bielsko-Bia³a SA, Chorzów S.A. Stalowa Wola SA, Kozienice SA Be³chatów SA, Kopalnia Wêgla Brunatnego Be³chatów SA, Dolna Odra SA, Ostro³êka S.A. Po³udniowy Koncern Energetyczny SA, Elektrownia Opole SA, Elektrownia Turów SA Kopalnia Wêgla Brunatnego Turów S.A. ród³o: KERM W pierwszym etapie prywatyzacji elektrowni systemowych oferta skarbu pañstwa obejmie do 45% akcji elektrowni systemowych i elektrociep³owni. Przy prywatyzacji spó³ek dystrybucyjnych oferta obejmowaæ bêdzie do 25 % akcji. Skarb pañstwa zachowa co najmniej 25% plus jedna akcja w ka dej sprywatyzowanej spó³ce, przynajmniej do czasu zrealizowania programu inwestycyjnego. Dla zapewnienia konkurencji w sektorze elektroenergetyki dopuszcza siê sprzeda jednemu inwestorowi nie wiêcej ni ok. 15% udzia³u w rynku energii ogó³em. 8

9 Prognozy finansowe Na prognozê przychodów S.A. istotny wp³yw bêdzie mieæ nowy harmonogram prywatyzacyjny bran y energetycznej. Roz³o enie tempa prywatyzacji energetyki na lata oznacza, e pierwsze przetargi na roboty remontowe bêd¹ rozstrzygniête nie wczeœniej ni w latach , natomiast termin zakoñczenia realizacji pierwszych etapów zleceñ remontowych przypadnie na lata OpóŸnienie prywatyzacji w energetyce opóÿni realizacjê zysków z prac remontowych. Z uwagi na wartoœæ pieni¹dza w czasie obni a to wartoœæ 1 akcji S.A. W miêdzyczasie zrealizuje obecnie dwa du e zlecenia dla Elektrowni Kozienice oraz dla elektrowni PAK. Zlecenia te skutecznie wype³ni¹ portfel zamówieñ na najbli sze dwa lata, a zdobyte nowe doœwiadczenie zwiêksz¹ szanse pozyskania kolejnych tego typu zleceñ. Udzia³ projektów kot³owych w pracach modernizacyjnych energetyki Projekty kot³ow e 30% Pozosta³e 70% ród³o: BDM PKO Bank Polski S.A. W okresie intensywnej modernizacji energetyki S.A mo e pozyskaæ do 15% zleceñ remontowych. W kolejnych latach zlecenia remontowe bêd¹ powoli siê wyczerpywaæ, ale nie s¹ wykluczone realizacje projektów nowych elektrowni. W tym tak e powrót do projektu elektrowni j¹drowej w Polsce. Po roku 2010 istotny wp³yw na przychody spó³ki bêd¹ mieæ us³ugi serwisowe kot³ów energetycznych. Wyniki operacyjne spó³ki s¹ wra liwe na kurs z³otego do euro. Poni ej przedstawiliœmy symulacjê wp³ywu œredniorocznego kursu euro na wyniki operacyjne roku Za³o yliœmy, e w roku bie ¹cym 90 procent przychodów ze sprzeda y spó³ki bêdzie denominowanych w euro. W energetyce wiêkszoœæ kontraktów zawierana jest w euro. Zak³adamy, e pocz¹wszy od bie ¹cego roku spó³ka bêdzie wiêksz¹ uwagê zwracaæ na zabezpieczenie pozycji walutowych. Analiza wra liwoœci zysku operacyjnego w 2001 r. na zmiany kursu euro Zmiana kursu euro -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Œrednioroczny kurs euro Przychody netto ze sprzeda y Zysk brutto na sprzeda y Mar a zysku brutto ze sprzeda y 9.0% 9.4% 9.7% 10.1% 10.4% 10.8% 11.1% 11.5% 11.8% 12.1% 12.4% 12.8% 13.1% Zysk na dzia³alnoœci operacyjnej (2.3) (0.7) Mar a zysku operacyjnego -0.6% -0.2% 0.3% 0.7% 1.2% 1.6% 2.0% 2.4% 2.8% 3.2% 3.6% 4.0% 4.4% 9

10 W prognozach przychodów za³o yliœmy, e za spraw¹ zleceñ remontowych z energetyki rozwinie siê równie segment instalacji ochrony œrodowiska. Zlecenia kot³owe: projektowe, monta owe, serwisowe i diagnostyczne cechuje wysoka rentownoœæ brutto oko³o 22%. Zdecydowanie ni sza rentownoœæ cechuje kontrakty z zakresu ochrony œrodowiska. Ich rentownoœæ brutto obecnie nie przekracza 8%. Spó³ka wi¹ e du e nadzieje z uruchomionym w roku ubieg³ym wydzia³em konstrukcji stalowych. Przewidujemy, e rentownoœæ brutto w tym segmencie rynku ukszta³tuje siê na poziomie 10%. ZAMÓWIENIA SPRZEDA Obiekty kot³owe Elementy kot³owe Czêœci zamienne Modernizacje Instalacja Ochrony Œrodowiska Konstrukcje stalowe Obiekty kot³owe Elementy kot³owe Czêœci zamienne Modernizacje Instalacja Ochrony Œrodowiska Konstrukcje stalowe ród³o: Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski S.A., S.A zamierza w ci¹gu najbli szych 3 latach przeprowadziæ restrukturyzacjê zatrudnienia. Nie bêd¹ to zwolnienia grupowe. Redukcja zatrudnienia nast¹pi przez wydzielenie spó³ek zale nych nie zwi¹zanych z podstawow¹ dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ spó³ki. Tam znajdzie zatrudnienie czêœæ redukowanej za³ogi. ¹cznie ze spó³ki do roku 2003 odejdzie 400 osób. Efekty restrukturyzacji bêd¹ widoczne w sprawozdaniach finansowych spó³ki dopiero od roku przysz³ego. 10

11 Dane finansowe RACHUNEK WYNIKÓW (mln z³) p 2002p 2003p przychody netto ## koszty wytworzenia koszty sprzeda y i ogólnego zarz¹du saldo pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej EBITDA EBIT saldo finansowe zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy zysk netto EPS zmiana sprzeda y (%) 0-9% 6% 0% -10% 20% 14% 10% zmiana EBIT (%) % 24% 175% 26% zmiana zysku netto (%) % -11% -35% 123% 14% mar a EBITDA (%) 0-1.1% 1.4% 8.3% 6.0% 5.4% 8.1% 8.8% mar a EBIT (%) 0-3.6% -1.0% 5.1% 2.0% 2.0% 4.9% 5.6% stopa podatkowa (%) 0 0% 9% 0% 0% 28% 26% 22% mar a netto (%) % 2.9% 3.8% 3.8% 2.1% 4.0% 4.2% BILANS (mln z³) 0 maj¹tek trwa³y wartoœci niematerialne i prawne rzeczowy maj¹tek trwa³y nale noœci d³ugoterminowe maj¹tek obrotowy zapasy nale noœci papiery wartoœciowe do obrotu gotówka aktywa razem kapita³ w³asny kapita³ akcyjny kapita³y zapasowe zysk netto rezerwy zobowi¹zania zobowi¹zania d³ugoterminowe zobowi¹zania krótkoterminowe pasywa razem BVPS sprzeda / aktywa (x) zobowi¹zania / aktywa (x) odsetki / EBIT (%) 0-37% -74% 18% 109% 68% 24% 20% ROE (%) 0-42% 9% 11% 10% 6% 12% 13% ROA (%) 0-11% 3% 4% 4% 2% 4% 5% (d³ug) gotówka netto (mln z³) CASH FLOW (mln z³) 0 wynik netto amortyzacja zmiana kapita³u obrotowego gotówka z dzia³alnoœci operacyjnej inwestycje (capex) akwizycje gotówka z dzia³alnoœci inwestycyjnej wyp³ata dywidendy umorzenie akcji zmiana zad³u enia gotówka z dzia³alnoœci finansowej zmiana gotówki netto DPS CEPS p - prognoza BDM PKO Bank Polski S.A

12 Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15, Warszawa tel. (0-22) , fax (0-22) Wydzia³ Doradztwa Telefony kontaktowe Z-ca Naczelnika Sebastian S³omka (022) telekomunikacja i media Rados³aw Solan (022) banki i finanse Robert Brzoza (022) informatyka, Internet Jaros³aw Pasternak (022) turystyka i hotelarstwo, produkcja opon Rados³aw Biadoñ (022) budownictwo i nieruchomoœci Marek Majewski (022) Wydzia³ Transakcji obs³ug klientów instytucjonalnych Bartosz Janczy (022) Przemys³aw Nowicki (022) Rafa³ Grzybowski (022) Niniejsza publikacja zosta³a opracowana przez Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. wy³¹cznie na potrzeby klientów BDM. Rozpowszechnianie lub powielanie w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej zgody BDM jest zabronione. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale ytej starannoœci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak BDM nie gwarantuje, e s¹ one w pe³ni dok³adne i kompletne. Przedstawione prognozy s¹ oparte wy³¹cznie o analizê przeprowadzon¹ przez BDM bez uzgodnieñ ze Spó³kami ani z innymi podmiotami i opieraj¹ siê na szeregu za³o eñ, które w przysz³oœci mog¹ okazaæ siê nietrafne. BDM nie udziela adnego zapewnienia, e podane prognozy sprawdz¹ siê. BDM mo e œwiadczyæ us³ugi na rzecz firm, których dotycz¹ analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie.

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³ sektor: us³ugi hotelarskie 5 czerwiec 2002 r. RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail: infobdm@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

14 listopada 2012 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kw r.

14 listopada 2012 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kw r. 14 listopada 2012 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kw. 2012 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2012 (III kw. 2012) Finansowe Operacyjne o o o Przychody ze sprzedaży = 1.988 mln

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Orbis. Przejêcie polskich hoteli Accora poprawi wyniki Spó³ki...

Orbis. Przejêcie polskich hoteli Accora poprawi wyniki Spó³ki... 1 kwietnia 2003 r. rekomendacja NEUTRALNIE kurs docelowy 17,20 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail:

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4 30 kwietnia 2010 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 214.0 216.8 W oczekiwaniu na nowego inwestora W I kwartale zarobi³ 233.2 mln PLN, co by³o rezultatem nieco

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

wig 20 znormalizowany Wycenê akcji metod¹ DCF przeprowadziliœmy przy za³o eniach: spó³ce zarz¹dzaj¹cej. Nie wliczaliœmy rynkowej wartoœci gruntów i

wig 20 znormalizowany Wycenê akcji metod¹ DCF przeprowadziliœmy przy za³o eniach: spó³ce zarz¹dzaj¹cej. Nie wliczaliœmy rynkowej wartoœci gruntów i sektor: us³ugi hotelarskie 19 kwiecieñ 2002 r. rekomendacja AKUMULUJ kurs docelowy 27.50 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 11/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 10/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 9/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 8/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013 prezentacja wyników za 2012 executive summary 2012 dobre wyniki finansowe ZM Ropczyce SA Spółka wiodąca wzrost sprzedaży Grupa Kapitałowa zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 4/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 6/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 1 2/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Elektrobudowa KUPUJ sektor: budownictwo. 4 marzec 2002 r. Trwa³a tendencja spadku zapotrzebowania na energiê

RAPORT. analityczny. Elektrobudowa KUPUJ sektor: budownictwo. 4 marzec 2002 r. Trwa³a tendencja spadku zapotrzebowania na energiê sektor: budownictwo 4 marzec 2002 r. rekomendacja KUPUJ kurs docelowy 31.30 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46

Bardziej szczegółowo

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR ZNOJMO, 20 marca 2007 Grupa Pegas Nonwovens SA w roku 2006 osiągnęła najwyższe przychody ze sprzedaży w swojej dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40 Spis treœci Wprowadzenie........................... 11 1. Istota rachunkowoœci zarz¹dczej................... 13 1.1. Rachunkowoœæ jako system informacyjny................ 13 1.2. Rachunkowoœæ finansowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Kogeneracja. analityczny KUPUJ 27,40. sektor: energetyka. Kogeneracja. 28 sierpieñ 2003 r. Dominuj¹ca pozycja na rynku wroc³awskim

RAPORT. Kogeneracja. analityczny KUPUJ 27,40. sektor: energetyka. Kogeneracja. 28 sierpieñ 2003 r. Dominuj¹ca pozycja na rynku wroc³awskim sektor: energetyka 28 sierpieñ 2003 r. rekomendacja KUPUJ kurs docelowy 27,40 RAPORT analityczny Dominuj¹ca pozycja na rynku wroc³awskim zmonopolizowa³a rynek dostaw ciep³a we Wroc³awiu. W 95% miasto korzysta

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding H1 2012 Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2012 0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

spó³kê, mówi¹ce o zysku netto na poziomie 6,5 mln PLN, które jednak e 30 uwzglêdniaj¹ rezerwy na zbêdne materia³y w kwocie oko³o 2 mln PLN,

spó³kê, mówi¹ce o zysku netto na poziomie 6,5 mln PLN, które jednak e 30 uwzglêdniaj¹ rezerwy na zbêdne materia³y w kwocie oko³o 2 mln PLN, sektor: elektrotechniczny 28 kwiecieñ 2004 r. rekomendacja Kupuj kurs docelowy 130,00 PLN RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo