Regulamin serwisu kurierskiego 10ka.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu kurierskiego 10ka.pl"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu kurierskiego 10ka.pl 1. Postanowienia ogóle 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki świadczenia usług w serwisie krajowym i międzynarodowym przez firmę MPARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w przy ulicy Roosevelta 118, NIP , REGON , Właściciela serwisu https://www.10ka.pl zwanego dalej 10ka.pl. 2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje mają następujące znaczenie: ZLECENIODAWCA - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zlecająca usługę Zleceniobiorcy i przekazująca przesyłkę przewoźnikowi do zrealizowania usługi; ZLECENIOBIORCA - pośrednik, broker usług kurierskich, świadczący swe usługi na zlecenie Zleceniodawcy, nie będący Przewoźnikiem w serwisie krajowym oraz w międzynarodowym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz przepisów szczególnych; PRZEWOŹNIK wyspecjalizowana, zewnętrzna firma kurierska świadcząca usługi przewozowe w tym usługi pocztowe, współpracująca ze Zleceniodawcą na podstawie zawartej odrębnej umowy; USŁUGA POCZTOWA usługa polegająca na odbiorze, przewozie i doręczaniu przesyłek, niestanowiąca Usługi przewozowej; USŁUGA PRZEWOZOWA usługa wykonywana przez przewoźnika polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich; ODBIORCA osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przyjmująca przesyłkę doręczaną przez przewoźnika; PRZESYŁKA zapakowany w sposób umożliwiający transport towar, podejmowany, przewożony i doręczany w ramach jednego listu przewozowego; LIST PRZEWOZOWY dokument który stanowi dowód zawarcia umowy o Usługę przewozową lub pocztową i doręczenia przesyłki pomiędzy Zleceniodawcą, Zleceniobiorcą i Przewoźnikiem, posiadający moc prawną, zawierający informacje na temat przewożonego towaru, jego ilości oraz wartości, który jest do pobrania na stronie internatowej STRONA INTERNETOWA - internetowa platforma logistyczna Zleceniobiorcy dostępna pod adresem która służy do zamawiania usług; USŁUGA udostępnione przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem strony internetowej usługi kurierskie, przewozowe lub pocztowe, świadczone przez Przewoźnika za cenę zgodną z ustalonymi cennikiem usług Zleceniobiorcy; CENNIK USŁUG dokument umieszczony na stronie internetowej Zleceniobiorcy, określający aktualną ofertę w zakresie ceny, wagi i gabarytów przesyłek oraz określający terminy w jakich mogą zostać one zrealizowane. Cennik usług dostępny jest pod adresem strony internetowej DNI ROBOCZE dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt państwowych i kościelnych; 3. Zleceniobiorca przy pomocy prowadzonej strony internetowej świadczy usługę pośrednictwa w zakresie zamawiania produktów i usług oferowanych przez Przewoźnika na rzecz Zleceniobiorcy. Usługi które oferuje Zleceniobiorca są dostępne za pośrednictwem strony internetowej 4. Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę ustaloną według obowiązującego Cennika usług. Aktualny cennik usług obowiązujący Zleceniodawcę dostępny jest po zalogowaniu na stronie internetowej Indywidualnie warunki, które zostaną określone w umowie świadczenia usług kurierskich Zleceniobiorcy, mogą się różnić od aktualnego Cennika usług. Warunki te są ustalane na podstawie ilości wysyłanych przesyłek w cyklu miesięcznym. 5. Zakres działalności wykonywanej przez Zleceniobiorcę obejmuje cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybrane kraje Unii Europejskiej jak również wybrane kraje spoza Unii Europejskiej. 6. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych Poczta Polska S.A. oraz UPS Polska Sp. z o.o. Wszystkie regulaminy świadczenia usług stanowiące część niniejszego regulaminu są dostępne na stronie internetowej 2. Rejestracja, warunki, zakres oraz zasady świadczenia usług 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zleceń zgodnie z interesem Zleceniodawcy oraz z należytą starannością.

2 2. Przekazanie zlecenia do Przewoźnika nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. O odmowie przyjęcia zlecenia Zleceniodawca - zostanie poinformowany przez Przewoźnika lub Zleceniobiorcę telefonicznie lub w formie elektronicznej na adres wskazany podczas rejestracji na stronie internetowej 3. Zlecenie usługi złożone przez Zleceniodawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu odbierane jest przez Kuriera spod wskazanego adresu. Zlecenie może również zostać złożone osobiście przez Nadawcę, w którymkolwiek z Terminali przewoźnika. 4. Dowodem odbioru przesyłki od Nadawcy jest podpisana kopia listu przewozowego. Dokument ten musi zostać zachowany przez Nadawcę do celów ewentualnej reklamacji. 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do nie udostępniania osobom trzecim wszelkich danych służących do logowania się na stronie internetowej Wszelkie usługi, które zostały zlecone poprzez użycie loginu i hasła Zleceniodawcy, traktuje się jako zamówione przez Zleceniodawcę. 6. Zleceniodawca może zlecić realizację usługi poprzez serwis w dowolnej chwili. Zlecenia otrzymane przez Zleceniobiorcę po godzinie 16:00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą w kolejnym dniu roboczym. 7. Zleceniobiorca po otrzymaniu odpowiedniej płatności za wykonanie usługi, zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zlecenia otrzymanego od Zleceniodawcy do Przewoźnika. Zleceniobiorca nie gwarantuje jego przyjęcia przez Przewoźnika. 8. Dla zamówień złożonych i opłaconych w dni robocze do godziny 12:00 odbiór Przesyłki od Zleceniodawcy może nastąpić w tym samym dniu. Wyjątek mogą stanowić niektóre strefy, w których odbiór może być zaplanowany na kolejny dzień roboczy. Wyjątek ten dotyczy również przesyłek paletowych i międzynarodowych, które uzależnione są od polityki wybranego przewoźnika. Po upływie powyższej godziny Przesyłka może zostać odebrana następnego dnia roboczego. 9. Podczas procesu realizacji zamówienia, Zleceniodawca otrzymuje od Zleceniobiorcy możliwość pobrania listu przewozowego, dostępnego w panelu klienta na stronie internetowej Zleceniobiorcy 10. Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania kurierowi wydrukowanego Listu przewozowego wygenerowanego przez Zleceniobiorcę. W przypadku przesyłek wielopaczkowych Nadawca zobowiązany jest do wydrukowania listu przewozowego dla każdej z paczek. Niedostosowanie się do tego wymogu spowoduje naliczenie opłaty manipulacyjnej zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług. 11. Przed przyjęciem przesyłki, Przewoźnik może zażądać od Zleceniodawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia czy zadeklarowana na liście przewozowym wartość przesyłki odpowiada wartości rzeczywistej i czy nie zawiera rzeczy wyłączonych z usług przewozowych. 12. Przewoźnik może sprawdzić zawartość przesyłki, w każdym czasie, od chwili przyjęcia jej do przewozu aż do momentu doręczenia jej Odbiorcy. Działanie to ma na celu stwierdzenie zgodności rzeczywistej zawartości przesyłki z treścią danych zamieszczonych w Liście Przewozowym. Sprawdzenia dokonuje się w obecności Zleceniodawcy, a jeżeli to niemożliwe w obecności osób zaproszonych przez Przewoźnika do tej czynności, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo przewozowe i ustawy Prawo pocztowe oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. 13. Przewoźnik ma prawo do odmowy przyjęcia i wykonania usługi, jeżeli: a) przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę na osobie lub mieniu, w tym w szczególności: materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicję, przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta, b) przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce, c) przesyłka zawiera elementy, które ze względu na swoją właściwość uniemożliwiają wykonanie usługi pocztowej przy użyciu posiadanych przez Zleceniobiorcę środków i urządzeń transportowych, d) przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, e) przesyłka zawiera elementy, których przewóz jest zakazany przepisami obowiązującego prawa, f) przesyłka zawiera elementy w opakowaniach mogących zabrudzić lub uszkodzić w inny sposób pozostałe przesyłki, g) opakowanie przesyłki jest niewłaściwie przygotowane, h) stan przesyłki jest wadliwy

3 14. Zasadą jest iż doręczanie przesyłki przez Przewoźnika odbywa się do rąk własnych Odbiorcy. Doręczenie przesyłki Odbiorca potwierdza własnoręcznym, czytelnym podpisem na Liście Przewozowym. Podpisanie Listu Przewozowego stwierdza tym samym prawidłowość wykonania usługi. W sytuacji, gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej doręczenie przesyłki potwierdza osoba upoważniona do odbioru. 15. W przypadku przesyłek, których doręczenie jest niemożliwe poprze np. błędne dane adresowe Odbiorcy, lub w sytuacji gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana do Zleceniodawcy. Koszt przewozu przesyłki w obie strony, ponosi Zleceniodawca. Zwrot Przesyłki następuje po zapłaceniu przez Zleceniodawcę odpowiedniej ceny, zgodnej z ustalonym Cennikiem usług. W przypadku gdy Zleceniodawcę nie pokryje dodatkowych kosztów we wskazanym terminie, Zleceniobiorca ma prawo do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy, a w tym zablokowania jego dostępu do panelu klienta oraz zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości należnych Odbiorcy pobrań (COD). 16. Główne postanowienia umowy ubezpieczenia przesyłek o zadeklarowanej wartości zawartej pomiędzy Przewoźnikiem, a Ubezpieczycielem na rzecz osoby trzeciej udostępniane są na żądanie przez Przewoźnika. 17. Przesyłka, która nie dotarła do miejsca przeznaczenia, wskazanego w liście przewozowym, w przeciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą. 3. Odpowiedzialność i obowiązki stron 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zamieszczenia na opakowaniu przesyłki swojego pełnego adresu oraz pełnego adresu Odbiorcy. Dane te muszą być zgodne z danymi zamieszczonymi w Liście Przewozowym. Jeżeli jest to niemożliwe, przesyłka powinna posiadać inne znaki pozwalające na jej identyfikację, np. taśmy firmowe. 2. Zleceniodawca zobowiązany jest do podania rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących wymiarów, wagi, wartości oraz zawartości nadawanej Przesyłki. Tym samym Zleceniodawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowa i zgodna ze stanem faktycznym zadeklarowanym oraz opisanym w Liście przewozowym. 3. W sytuacji podania przez Zleceniodawcę nieprawdziwych danych dotyczących przesyłki lub jej nienależytego opakowania, oraz przypadkach określonych przez przepisy o których mowa w 8 ust 1 zwalnia się Zleceniobiorcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenie, zagubienie, nieterminowe doręczenie lub niedostarczenie Przesyłki. 4. Zleceniobiorca nie wyraża zgody na jakiekolwiek zmiany w wygenerowanych już przez system Listach przewozowych lub zastępowanie ich innymi Listami Przewozowymi. W sytuacji, w której został podmieniony wygenerowany przez Zleceniobiorcę List przewozowy na inny, wypisany ręcznie przez kuriera Przewoźnika, ale zawierającą dane Zleceniobiorcy jako Płatnika, Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Przesyłkę, 5. Wszelkie przesyłki odebrane od Zleceniodawcy przez kuriera Przewoźnika są zawsze weryfikowane, na podstawie otrzymanej Faktury od Przewoźnika, z informacjami zawartymi na Liście przewozowym. W przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących wagi, wymiarów, zawartości oraz sposobu opakowania przesyłki, Zleceniodawca uprawnia Zleceniobiorcę do wystawienia dodatkowej Faktury VAT na kwotę wynikającą z różnicy cenowej pomiędzy faktyczną ceną za przesyłkę, a ceną zapłaconą przez Zleceniodawcę. W przypadku nieopłacenia przez Zleceniodawcę dodatkowej Faktury we wskazanym terminie, Zleceniobiorca ma prawo do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy, zablokowania jego dostępu do panelu klienta oraz zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości należnych Zleceniodawcy pobrań (COD), jak również naliczenia odsetek z tytułu nieterminowych płatności. 6. Adres Odbiorcy oraz Zleceniodawcy powinien obowiązkowo zawierać nazwę własną, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, numer telefonu, adres , pocztowy kod adresowy oraz nazwę miejscowości. 7. Zleceniodawca zobowiązany jest do właściwego zapakowania przesyłki. Opakowanie powinno być odpowiednio zamknięte tak aby uniemożliwiało dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym oraz w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. Dodatkowo opakowanie powinno być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki, posiadać wszelkie zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki. W sytuacji gdy przesyłka posiada specyficzne właściwości powinna posiadać oznakowania świadczące o jej specjalnym charakterze takie jak: ostrożnie szkło, góra/dół. Oznakowanie może być dokonane przez Kuriera.

4 8. Zleceniodawca oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, bądź też wadliwości opakowania przesyłki, w szczególności w razie braku spełnienia warunków określonych w 3 ust Opłaty za usługę, dokumenty księgowe 1. Zleceniobiorca przyznaje kredyt kupiecki, którego wysokość określona jest w Panelu Klienta i stanowi maksymalną łączną wartość usług zamówionych przez Zleceniodawcę. 2. Zadłużenie salda nie może przekroczyć przyznanego kredytu kupieckiego. Zleceniodawca ma możliwość zmniejszenia zadłużenia salda poprzez wygenerowanie i opłacenie faktury pro forma na dowolną kwotę z pozycją uzupełnienie salda. 3. Zleceniobiorca nalicza Zleceniodawcy opłatę za wykonaną usługę zgodnie z Cennikiem Usług właściwym dla Zleceniodawcy. 4. Zamówienie usługi przez Zleceniodawcę obciąża jego saldo o wartość usługi określoną w Cenniku Usług. 5. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie zbiorczej faktury VAT bez podpisu, drogą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji. 6. VAT Faktury VAT wystawiane są 14-stego oraz ostatniego dnia okresu rozliczeniowego każdego miesiąca za Usługi wykonane w tym okresie rozliczeniowym. 7. Okres rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca. 8. Faktury VAT wystawiane są z 7-dniowym terminem płatności. 9. Zrealizowane usługi nie uwzględnione w rozliczeniu z danego okresu rozliczeniowego, mogą być rozliczone w okresach następnych. 10. Zleceniobiorca w przypadku nieopłacenia przez Zleceniodawcę faktury VAT w terminie zastrzega sobie możliwość zablokowania możliwości składania zamówień przez Zleceniodawcę, zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań (COD) Jemu należnych oraz odebranie przyznanych rabatów. 11. Zleceniodawca zobowiązuje się powiadomić Zleceniobiorcę o nie otrzymaniu faktury VAT za poprzedni miesiąc. 12. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika Usług, wprowadzania w nim zmian, dodawania nowych usług, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych, każdorazowo powiadamiając o tym fakcie Zleceniodawcę. 5. Przesyłki za pobraniem (COD) 1. Pobranie należności od Odbiorcy za przesyłkę za pobraniem (COD) odbywa się tylko i wyłącznie w gotówce. 2. Kwota pobrania przekazywana jest przez Przewoźnika na konto podane przez Zleceniodawcę w terminie odpowiednim dla wybranej usługi COD. 3. W przypadku zlecenia przez Zleceniodawcę wykonania usługi pobrania (COD), Nadawca jest zobowiązany ubezpieczyć przesyłkę na zasadach oferowanych przez Przewoźnika. W przypadku braku ubezpieczenia przesyłki Przewoźnik nie wykona usługi pobrania (COD). 4. W przypadku odmowy zapłaty pobrania przez Odbiorcę, przesyłka nie jest mu przekazywana i jako przesyłka niedoręczona wraca do Zleceniodawcy na jego koszt. Za zwrot przesyłki naliczona zostaje opłata zgodna z cennikiem usług. 6. Reklamacje 1. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego, związanego z wykonaną usługą przewozową, jest złożenie przez uprawnioną osobę pisemnej reklamacji. Pismo reklamacyjne musi zawierać kwotę żądanego względem Zleceniodawcy i Przewoźnika roszczenia. Do pisma należy dołączyć oryginał Listu Przewozowego, protokół szkody podpisany przez obie strony umowy przewozu oraz dokumenty związane z wysokością i rodzajem roszczenia. 2. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez żadnych zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: a) szkodę stwierdzono przed przyjęciem przesyłki przez odbiorcę, co zostało potwierdzone b) protokolarnie,

5 c) zaniechano stwierdzenia szkody z winy Przewoźnika, d) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika, e) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku doręczanej przesyłki, Kurier doręczający przesyłkę niezwłocznie sporządza protokół szkód. 4. Sporządzenia protokołu może zażądać Odbiorca, również w sytuacji w której stwierdzi, że przesyłka została naruszona. Wówczas protokół ze szkody sporządza się w obecności przedstawiciela Przewoźnika oraz Odbiorcy, którzy własnoręcznie podpisują protokół szkody. Odbiorca ma prawo żądać sporządzenia protokołu w ciągu 7 dni od daty odbioru. 5. Usługę przewozową uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli z winy Przewoźnika nastąpiła zwłoka w doręczeniu przesyłki, ubytek lub uszkodzenie przesyłki. Usługę pocztową uważa się za niewykonaną w przypadku utraty przesyłki. Za utraconą uważa się przesyłkę, która nie doszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w Liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu. 6. Reklamacje związane z nienależytym wykonaniem usługi przez Przewoźnika rozpatrywane są zgodnie z treścią regulaminu i procedurami reklamacyjnymi ustalonymi przez Przewoźnika. 7. W przypadku powstałych reklamacji związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego Zleceniodawca zobowiązuje się do zgłoszenia tego faktu Zleceniobiorcy niezwłocznie, w formie elektronicznej. Termin rozpatrzenia reklamacji, wynosi 30 dni od daty jej wpływu. Odpowiedź wysyłana będzie Zleceniodawcy również w formie elektronicznej na adres wskazany podczas rejestracji w serwisie 8. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi co do zasady składa Zleceniodawca. Przepis ten nie wyłącza jednak uprawnienia do złożenia reklamacji przez inne osoby, które wynika z odrębnych przepisów i w trybie przez te przepisy przewidzianym. 9. Postępowanie reklamacyjne nie wstrzymuje terminu zapłaty należności za wykonanie Usługi. 7. Ochrona danych osobowych 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926) Zleceniodawca oświadcza, że znany jest mu Administrator Danych Osobowych oraz jego siedziba. Zleceniodawca potwierdza również iż posiada wiedzę co do przysługujących mu praw w zakresie dobrowolnego podania danych osobowych, wglądu w własne dane osobowe oraz do ich poprawiania i usuwania. Zleceniodawca tym samym wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie Jego danych osobowych oraz przekazywanie ich Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi i funkcjonowania serwisu 2. Zgodnie z treścią art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Zleceniodawca korzystający z serwisu internetowego wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną przez 10ka.pl (adres elektroniczny znajdujący się w domenie 10ka.pl) na podany podczas rejestracji w serwisie adres informacji związanych z działalnością 10ka.pl. 3. Zleceniobiorca, jako Administrator Danych Osobowych udostępnionych przez Zleceniodawcę jest zobowiązany dbać o ich bezpieczeństwo. 4. Z ważnych powodów Zleceniobiorca, po uprzednim zawiadomieniu Zleceniodawcy, ma prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do panelu klienta zarejestrowanego Zleceniodawcy. 8. Podstawy prawne świadczonych usług 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj.: a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), b) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr...) c) Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. nr 189, poz z późn. zm.), d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), e) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

6 9. Postanowienia końcowe 1. Zawartość stron w domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Zawarte w całym Serwisie materiały (artykuły, grafiki, skrypty, dokumenty) i inne pliki tworzące Serwis, stanowią własność 10ka.pl i nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej zawartości Serwisu jest zabronione, za wyjątkiem pisemnej zgody ze strony Właściciela Serwisu. Znaki zastrzeżone przez firmy współpracujące z Zleceniobiorcą zostały użyte jedynie w celach identyfikacyjnych. 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją usług w serwisie strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie szukając rozwiązania które będzie satysfakcjonuje dla obu stron. 3. Miejscem wykonania usługi jest miasto Zabrze, 4. Każdorazowe zlecenie wykonania Usługi przez 10.ka.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w Regulaminie Przewoźników, stanowiących integralną część tego regulaminu. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania Usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Operatora i Klienta. 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW REGULAMIN STRONA 1/6 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 1 Postanowienia ogólne K-EX Spółka z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, zarejestrowany pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH

REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK 1 REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH Świadczenia usług w zakresie przesyłania, przewozu i doręczania Przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla przez P.H.U. D.L.M. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011

Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011 Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez firmę ITBross Piotr Richert. 2. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Międzynarodowym DPD Polska sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Międzynarodowym DPD Polska sp. z o.o. 1. 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) świadczenia usług w obrocie międzynarodowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi DPD Polska sp. z o.o. się posługuje przy wykonywaniu usługi i jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY www.kurierbroker.pl

REGULAMIN STRONY www.kurierbroker.pl REGULAMIN STRONY www.kurierbroker.pl 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykonywania usług w zakresie pośrednictwa w zamawianiu przesyłek wykonywanego przez firmę GIFT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM Strona 1 z 6 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi się posługuje przy

Bardziej szczegółowo

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE BUSINESS PACK SERVICE Arkadiusz Jarząb, z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 209, zwana dalej BPS zarejestrowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług

REGULAMIN świadczenia usług REGULAMIN świadczenia usług Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykonywania usług w zakresie pośrednictwa w doręczaniu przesyłek wykonywanych przez firmę Arkadis Media Group ( właściciel marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU Strona 1 z 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 1.1. Adresat podmiot wskazany przez Właściciela Konta jako odbiorca Przesyłki; 1.2. Agent Rozliczeniowy podmiot

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami

Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Obowiązujące od dnia 30.09.2013, wprowadzone Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 24.09.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. [Postanowienia ogólne] 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.diamant.pl jest spółka Pfeifer & Langen Marketing Spółka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK 1. Niniejsze Warunki wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek ( Warunki ) określają zasady współpracy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O. 1 listopada 2011r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 DEFINICJE ZLECENIE SPEDYCYJNE, PRZYJĘCIE, REALIZACJA WYŁĄCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM A) Definicje Paczka - rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Klienta do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Sklep internetowy paznokcie-bass.pl, działający pod adresem http://www.paznokcie-bass.pl, prowadzony jest przez Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., z siedzibą przy ul. Lidzkiej 26 w Gdyni (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp.k. stanowią wzorzec umowy w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref 1. Warunki ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia i korzystania ze sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.asaj.pl/ prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL 1 Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi

Bardziej szczegółowo

PoniŜsze terminy uŝyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

PoniŜsze terminy uŝyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie: Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki świadczenia usług spedycyjnych przez firmę CREATIVE-IT w ramach serwisu internetowego centrumkurierskie.pl.

Bardziej szczegółowo