Regulamin serwisu kurierskiego 10ka.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu kurierskiego 10ka.pl"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu kurierskiego 10ka.pl 1. Postanowienia ogóle 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki świadczenia usług w serwisie krajowym i międzynarodowym przez firmę MPARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w przy ulicy Roosevelta 118, NIP , REGON , Właściciela serwisu https://www.10ka.pl zwanego dalej 10ka.pl. 2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje mają następujące znaczenie: ZLECENIODAWCA - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zlecająca usługę Zleceniobiorcy i przekazująca przesyłkę przewoźnikowi do zrealizowania usługi; ZLECENIOBIORCA - pośrednik, broker usług kurierskich, świadczący swe usługi na zlecenie Zleceniodawcy, nie będący Przewoźnikiem w serwisie krajowym oraz w międzynarodowym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz przepisów szczególnych; PRZEWOŹNIK wyspecjalizowana, zewnętrzna firma kurierska świadcząca usługi przewozowe w tym usługi pocztowe, współpracująca ze Zleceniodawcą na podstawie zawartej odrębnej umowy; USŁUGA POCZTOWA usługa polegająca na odbiorze, przewozie i doręczaniu przesyłek, niestanowiąca Usługi przewozowej; USŁUGA PRZEWOZOWA usługa wykonywana przez przewoźnika polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich; ODBIORCA osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przyjmująca przesyłkę doręczaną przez przewoźnika; PRZESYŁKA zapakowany w sposób umożliwiający transport towar, podejmowany, przewożony i doręczany w ramach jednego listu przewozowego; LIST PRZEWOZOWY dokument który stanowi dowód zawarcia umowy o Usługę przewozową lub pocztową i doręczenia przesyłki pomiędzy Zleceniodawcą, Zleceniobiorcą i Przewoźnikiem, posiadający moc prawną, zawierający informacje na temat przewożonego towaru, jego ilości oraz wartości, który jest do pobrania na stronie internatowej STRONA INTERNETOWA - internetowa platforma logistyczna Zleceniobiorcy dostępna pod adresem która służy do zamawiania usług; USŁUGA udostępnione przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem strony internetowej usługi kurierskie, przewozowe lub pocztowe, świadczone przez Przewoźnika za cenę zgodną z ustalonymi cennikiem usług Zleceniobiorcy; CENNIK USŁUG dokument umieszczony na stronie internetowej Zleceniobiorcy, określający aktualną ofertę w zakresie ceny, wagi i gabarytów przesyłek oraz określający terminy w jakich mogą zostać one zrealizowane. Cennik usług dostępny jest pod adresem strony internetowej DNI ROBOCZE dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt państwowych i kościelnych; 3. Zleceniobiorca przy pomocy prowadzonej strony internetowej świadczy usługę pośrednictwa w zakresie zamawiania produktów i usług oferowanych przez Przewoźnika na rzecz Zleceniobiorcy. Usługi które oferuje Zleceniobiorca są dostępne za pośrednictwem strony internetowej 4. Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę ustaloną według obowiązującego Cennika usług. Aktualny cennik usług obowiązujący Zleceniodawcę dostępny jest po zalogowaniu na stronie internetowej Indywidualnie warunki, które zostaną określone w umowie świadczenia usług kurierskich Zleceniobiorcy, mogą się różnić od aktualnego Cennika usług. Warunki te są ustalane na podstawie ilości wysyłanych przesyłek w cyklu miesięcznym. 5. Zakres działalności wykonywanej przez Zleceniobiorcę obejmuje cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybrane kraje Unii Europejskiej jak również wybrane kraje spoza Unii Europejskiej. 6. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych Poczta Polska S.A. oraz UPS Polska Sp. z o.o. Wszystkie regulaminy świadczenia usług stanowiące część niniejszego regulaminu są dostępne na stronie internetowej 2. Rejestracja, warunki, zakres oraz zasady świadczenia usług 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zleceń zgodnie z interesem Zleceniodawcy oraz z należytą starannością.

2 2. Przekazanie zlecenia do Przewoźnika nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. O odmowie przyjęcia zlecenia Zleceniodawca - zostanie poinformowany przez Przewoźnika lub Zleceniobiorcę telefonicznie lub w formie elektronicznej na adres wskazany podczas rejestracji na stronie internetowej 3. Zlecenie usługi złożone przez Zleceniodawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu odbierane jest przez Kuriera spod wskazanego adresu. Zlecenie może również zostać złożone osobiście przez Nadawcę, w którymkolwiek z Terminali przewoźnika. 4. Dowodem odbioru przesyłki od Nadawcy jest podpisana kopia listu przewozowego. Dokument ten musi zostać zachowany przez Nadawcę do celów ewentualnej reklamacji. 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do nie udostępniania osobom trzecim wszelkich danych służących do logowania się na stronie internetowej Wszelkie usługi, które zostały zlecone poprzez użycie loginu i hasła Zleceniodawcy, traktuje się jako zamówione przez Zleceniodawcę. 6. Zleceniodawca może zlecić realizację usługi poprzez serwis w dowolnej chwili. Zlecenia otrzymane przez Zleceniobiorcę po godzinie 16:00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą w kolejnym dniu roboczym. 7. Zleceniobiorca po otrzymaniu odpowiedniej płatności za wykonanie usługi, zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zlecenia otrzymanego od Zleceniodawcy do Przewoźnika. Zleceniobiorca nie gwarantuje jego przyjęcia przez Przewoźnika. 8. Dla zamówień złożonych i opłaconych w dni robocze do godziny 12:00 odbiór Przesyłki od Zleceniodawcy może nastąpić w tym samym dniu. Wyjątek mogą stanowić niektóre strefy, w których odbiór może być zaplanowany na kolejny dzień roboczy. Wyjątek ten dotyczy również przesyłek paletowych i międzynarodowych, które uzależnione są od polityki wybranego przewoźnika. Po upływie powyższej godziny Przesyłka może zostać odebrana następnego dnia roboczego. 9. Podczas procesu realizacji zamówienia, Zleceniodawca otrzymuje od Zleceniobiorcy możliwość pobrania listu przewozowego, dostępnego w panelu klienta na stronie internetowej Zleceniobiorcy 10. Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania kurierowi wydrukowanego Listu przewozowego wygenerowanego przez Zleceniobiorcę. W przypadku przesyłek wielopaczkowych Nadawca zobowiązany jest do wydrukowania listu przewozowego dla każdej z paczek. Niedostosowanie się do tego wymogu spowoduje naliczenie opłaty manipulacyjnej zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług. 11. Przed przyjęciem przesyłki, Przewoźnik może zażądać od Zleceniodawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia czy zadeklarowana na liście przewozowym wartość przesyłki odpowiada wartości rzeczywistej i czy nie zawiera rzeczy wyłączonych z usług przewozowych. 12. Przewoźnik może sprawdzić zawartość przesyłki, w każdym czasie, od chwili przyjęcia jej do przewozu aż do momentu doręczenia jej Odbiorcy. Działanie to ma na celu stwierdzenie zgodności rzeczywistej zawartości przesyłki z treścią danych zamieszczonych w Liście Przewozowym. Sprawdzenia dokonuje się w obecności Zleceniodawcy, a jeżeli to niemożliwe w obecności osób zaproszonych przez Przewoźnika do tej czynności, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo przewozowe i ustawy Prawo pocztowe oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. 13. Przewoźnik ma prawo do odmowy przyjęcia i wykonania usługi, jeżeli: a) przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę na osobie lub mieniu, w tym w szczególności: materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicję, przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta, b) przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce, c) przesyłka zawiera elementy, które ze względu na swoją właściwość uniemożliwiają wykonanie usługi pocztowej przy użyciu posiadanych przez Zleceniobiorcę środków i urządzeń transportowych, d) przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, e) przesyłka zawiera elementy, których przewóz jest zakazany przepisami obowiązującego prawa, f) przesyłka zawiera elementy w opakowaniach mogących zabrudzić lub uszkodzić w inny sposób pozostałe przesyłki, g) opakowanie przesyłki jest niewłaściwie przygotowane, h) stan przesyłki jest wadliwy

3 14. Zasadą jest iż doręczanie przesyłki przez Przewoźnika odbywa się do rąk własnych Odbiorcy. Doręczenie przesyłki Odbiorca potwierdza własnoręcznym, czytelnym podpisem na Liście Przewozowym. Podpisanie Listu Przewozowego stwierdza tym samym prawidłowość wykonania usługi. W sytuacji, gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej doręczenie przesyłki potwierdza osoba upoważniona do odbioru. 15. W przypadku przesyłek, których doręczenie jest niemożliwe poprze np. błędne dane adresowe Odbiorcy, lub w sytuacji gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana do Zleceniodawcy. Koszt przewozu przesyłki w obie strony, ponosi Zleceniodawca. Zwrot Przesyłki następuje po zapłaceniu przez Zleceniodawcę odpowiedniej ceny, zgodnej z ustalonym Cennikiem usług. W przypadku gdy Zleceniodawcę nie pokryje dodatkowych kosztów we wskazanym terminie, Zleceniobiorca ma prawo do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy, a w tym zablokowania jego dostępu do panelu klienta oraz zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości należnych Odbiorcy pobrań (COD). 16. Główne postanowienia umowy ubezpieczenia przesyłek o zadeklarowanej wartości zawartej pomiędzy Przewoźnikiem, a Ubezpieczycielem na rzecz osoby trzeciej udostępniane są na żądanie przez Przewoźnika. 17. Przesyłka, która nie dotarła do miejsca przeznaczenia, wskazanego w liście przewozowym, w przeciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą. 3. Odpowiedzialność i obowiązki stron 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zamieszczenia na opakowaniu przesyłki swojego pełnego adresu oraz pełnego adresu Odbiorcy. Dane te muszą być zgodne z danymi zamieszczonymi w Liście Przewozowym. Jeżeli jest to niemożliwe, przesyłka powinna posiadać inne znaki pozwalające na jej identyfikację, np. taśmy firmowe. 2. Zleceniodawca zobowiązany jest do podania rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących wymiarów, wagi, wartości oraz zawartości nadawanej Przesyłki. Tym samym Zleceniodawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowa i zgodna ze stanem faktycznym zadeklarowanym oraz opisanym w Liście przewozowym. 3. W sytuacji podania przez Zleceniodawcę nieprawdziwych danych dotyczących przesyłki lub jej nienależytego opakowania, oraz przypadkach określonych przez przepisy o których mowa w 8 ust 1 zwalnia się Zleceniobiorcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenie, zagubienie, nieterminowe doręczenie lub niedostarczenie Przesyłki. 4. Zleceniobiorca nie wyraża zgody na jakiekolwiek zmiany w wygenerowanych już przez system Listach przewozowych lub zastępowanie ich innymi Listami Przewozowymi. W sytuacji, w której został podmieniony wygenerowany przez Zleceniobiorcę List przewozowy na inny, wypisany ręcznie przez kuriera Przewoźnika, ale zawierającą dane Zleceniobiorcy jako Płatnika, Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Przesyłkę, 5. Wszelkie przesyłki odebrane od Zleceniodawcy przez kuriera Przewoźnika są zawsze weryfikowane, na podstawie otrzymanej Faktury od Przewoźnika, z informacjami zawartymi na Liście przewozowym. W przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących wagi, wymiarów, zawartości oraz sposobu opakowania przesyłki, Zleceniodawca uprawnia Zleceniobiorcę do wystawienia dodatkowej Faktury VAT na kwotę wynikającą z różnicy cenowej pomiędzy faktyczną ceną za przesyłkę, a ceną zapłaconą przez Zleceniodawcę. W przypadku nieopłacenia przez Zleceniodawcę dodatkowej Faktury we wskazanym terminie, Zleceniobiorca ma prawo do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy, zablokowania jego dostępu do panelu klienta oraz zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości należnych Zleceniodawcy pobrań (COD), jak również naliczenia odsetek z tytułu nieterminowych płatności. 6. Adres Odbiorcy oraz Zleceniodawcy powinien obowiązkowo zawierać nazwę własną, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, numer telefonu, adres , pocztowy kod adresowy oraz nazwę miejscowości. 7. Zleceniodawca zobowiązany jest do właściwego zapakowania przesyłki. Opakowanie powinno być odpowiednio zamknięte tak aby uniemożliwiało dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym oraz w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. Dodatkowo opakowanie powinno być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki, posiadać wszelkie zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki. W sytuacji gdy przesyłka posiada specyficzne właściwości powinna posiadać oznakowania świadczące o jej specjalnym charakterze takie jak: ostrożnie szkło, góra/dół. Oznakowanie może być dokonane przez Kuriera.

4 8. Zleceniodawca oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, bądź też wadliwości opakowania przesyłki, w szczególności w razie braku spełnienia warunków określonych w 3 ust Opłaty za usługę, dokumenty księgowe 1. Zleceniobiorca przyznaje kredyt kupiecki, którego wysokość określona jest w Panelu Klienta i stanowi maksymalną łączną wartość usług zamówionych przez Zleceniodawcę. 2. Zadłużenie salda nie może przekroczyć przyznanego kredytu kupieckiego. Zleceniodawca ma możliwość zmniejszenia zadłużenia salda poprzez wygenerowanie i opłacenie faktury pro forma na dowolną kwotę z pozycją uzupełnienie salda. 3. Zleceniobiorca nalicza Zleceniodawcy opłatę za wykonaną usługę zgodnie z Cennikiem Usług właściwym dla Zleceniodawcy. 4. Zamówienie usługi przez Zleceniodawcę obciąża jego saldo o wartość usługi określoną w Cenniku Usług. 5. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie zbiorczej faktury VAT bez podpisu, drogą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji. 6. VAT Faktury VAT wystawiane są 14-stego oraz ostatniego dnia okresu rozliczeniowego każdego miesiąca za Usługi wykonane w tym okresie rozliczeniowym. 7. Okres rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca. 8. Faktury VAT wystawiane są z 7-dniowym terminem płatności. 9. Zrealizowane usługi nie uwzględnione w rozliczeniu z danego okresu rozliczeniowego, mogą być rozliczone w okresach następnych. 10. Zleceniobiorca w przypadku nieopłacenia przez Zleceniodawcę faktury VAT w terminie zastrzega sobie możliwość zablokowania możliwości składania zamówień przez Zleceniodawcę, zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań (COD) Jemu należnych oraz odebranie przyznanych rabatów. 11. Zleceniodawca zobowiązuje się powiadomić Zleceniobiorcę o nie otrzymaniu faktury VAT za poprzedni miesiąc. 12. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika Usług, wprowadzania w nim zmian, dodawania nowych usług, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych, każdorazowo powiadamiając o tym fakcie Zleceniodawcę. 5. Przesyłki za pobraniem (COD) 1. Pobranie należności od Odbiorcy za przesyłkę za pobraniem (COD) odbywa się tylko i wyłącznie w gotówce. 2. Kwota pobrania przekazywana jest przez Przewoźnika na konto podane przez Zleceniodawcę w terminie odpowiednim dla wybranej usługi COD. 3. W przypadku zlecenia przez Zleceniodawcę wykonania usługi pobrania (COD), Nadawca jest zobowiązany ubezpieczyć przesyłkę na zasadach oferowanych przez Przewoźnika. W przypadku braku ubezpieczenia przesyłki Przewoźnik nie wykona usługi pobrania (COD). 4. W przypadku odmowy zapłaty pobrania przez Odbiorcę, przesyłka nie jest mu przekazywana i jako przesyłka niedoręczona wraca do Zleceniodawcy na jego koszt. Za zwrot przesyłki naliczona zostaje opłata zgodna z cennikiem usług. 6. Reklamacje 1. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego, związanego z wykonaną usługą przewozową, jest złożenie przez uprawnioną osobę pisemnej reklamacji. Pismo reklamacyjne musi zawierać kwotę żądanego względem Zleceniodawcy i Przewoźnika roszczenia. Do pisma należy dołączyć oryginał Listu Przewozowego, protokół szkody podpisany przez obie strony umowy przewozu oraz dokumenty związane z wysokością i rodzajem roszczenia. 2. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez żadnych zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: a) szkodę stwierdzono przed przyjęciem przesyłki przez odbiorcę, co zostało potwierdzone b) protokolarnie,

5 c) zaniechano stwierdzenia szkody z winy Przewoźnika, d) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika, e) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku doręczanej przesyłki, Kurier doręczający przesyłkę niezwłocznie sporządza protokół szkód. 4. Sporządzenia protokołu może zażądać Odbiorca, również w sytuacji w której stwierdzi, że przesyłka została naruszona. Wówczas protokół ze szkody sporządza się w obecności przedstawiciela Przewoźnika oraz Odbiorcy, którzy własnoręcznie podpisują protokół szkody. Odbiorca ma prawo żądać sporządzenia protokołu w ciągu 7 dni od daty odbioru. 5. Usługę przewozową uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli z winy Przewoźnika nastąpiła zwłoka w doręczeniu przesyłki, ubytek lub uszkodzenie przesyłki. Usługę pocztową uważa się za niewykonaną w przypadku utraty przesyłki. Za utraconą uważa się przesyłkę, która nie doszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w Liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu. 6. Reklamacje związane z nienależytym wykonaniem usługi przez Przewoźnika rozpatrywane są zgodnie z treścią regulaminu i procedurami reklamacyjnymi ustalonymi przez Przewoźnika. 7. W przypadku powstałych reklamacji związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego Zleceniodawca zobowiązuje się do zgłoszenia tego faktu Zleceniobiorcy niezwłocznie, w formie elektronicznej. Termin rozpatrzenia reklamacji, wynosi 30 dni od daty jej wpływu. Odpowiedź wysyłana będzie Zleceniodawcy również w formie elektronicznej na adres wskazany podczas rejestracji w serwisie 8. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi co do zasady składa Zleceniodawca. Przepis ten nie wyłącza jednak uprawnienia do złożenia reklamacji przez inne osoby, które wynika z odrębnych przepisów i w trybie przez te przepisy przewidzianym. 9. Postępowanie reklamacyjne nie wstrzymuje terminu zapłaty należności za wykonanie Usługi. 7. Ochrona danych osobowych 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926) Zleceniodawca oświadcza, że znany jest mu Administrator Danych Osobowych oraz jego siedziba. Zleceniodawca potwierdza również iż posiada wiedzę co do przysługujących mu praw w zakresie dobrowolnego podania danych osobowych, wglądu w własne dane osobowe oraz do ich poprawiania i usuwania. Zleceniodawca tym samym wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie Jego danych osobowych oraz przekazywanie ich Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi i funkcjonowania serwisu 2. Zgodnie z treścią art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Zleceniodawca korzystający z serwisu internetowego wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną przez 10ka.pl (adres elektroniczny znajdujący się w domenie 10ka.pl) na podany podczas rejestracji w serwisie adres informacji związanych z działalnością 10ka.pl. 3. Zleceniobiorca, jako Administrator Danych Osobowych udostępnionych przez Zleceniodawcę jest zobowiązany dbać o ich bezpieczeństwo. 4. Z ważnych powodów Zleceniobiorca, po uprzednim zawiadomieniu Zleceniodawcy, ma prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do panelu klienta zarejestrowanego Zleceniodawcy. 8. Podstawy prawne świadczonych usług 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj.: a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), b) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr...) c) Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. nr 189, poz z późn. zm.), d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), e) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

6 9. Postanowienia końcowe 1. Zawartość stron w domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Zawarte w całym Serwisie materiały (artykuły, grafiki, skrypty, dokumenty) i inne pliki tworzące Serwis, stanowią własność 10ka.pl i nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej zawartości Serwisu jest zabronione, za wyjątkiem pisemnej zgody ze strony Właściciela Serwisu. Znaki zastrzeżone przez firmy współpracujące z Zleceniobiorcą zostały użyte jedynie w celach identyfikacyjnych. 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją usług w serwisie strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie szukając rozwiązania które będzie satysfakcjonuje dla obu stron. 3. Miejscem wykonania usługi jest miasto Zabrze, 4. Każdorazowe zlecenie wykonania Usługi przez 10.ka.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w Regulaminie Przewoźników, stanowiących integralną część tego regulaminu. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PS Trans - kurier miejski, zwaną dalej PS Trans, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

Cennik Transportu Lotniczego - 1 -

Cennik Transportu Lotniczego - 1 - - 1 - Cennik Transportu Lotniczego Obowiązuje od stycznia 2011 Valid from January 2011 REGULAMIN 1. Regulamin określa zasady wykonywania usług przez RAFFO /podstawa działalności ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH ORAZ POCZTOWYCH BPS

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH ORAZ POCZTOWYCH BPS REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH ORAZ POCZTOWYCH BPS 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania ekspresowych krajowych usług przewozowych i pocztowych świadczonych przez Business

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH USŁUG POCZTOWYCH ORAZ PRZEWOZOWYCH ( TRANSPORTOWYCH )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH USŁUG POCZTOWYCH ORAZ PRZEWOZOWYCH ( TRANSPORTOWYCH ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH USŁUG POCZTOWYCH ORAZ PRZEWOZOWYCH ( TRANSPORTOWYCH ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania ekspresowych krajowych usług przewozowych i pocztowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą.

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. 1 Obowiązujące akty prawne: 1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Paragraf 1 Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania expressowych krajowych usług przewozowych i pocztowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Paragraf 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania expressowych krajowych usług przewozowych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Sprintero.pl

Regulamin Serwisu Sprintero.pl Regulamin Serwisu Sprintero.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Sprintero.pl jest własnością firmy Neocraft Sp. z o.o. 2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1.

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1. DO-0133/4/2014 Komunikat nr 4 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 stycznia 2014 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH ORAZ POCZTOWYCH BPS

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH ORAZ POCZTOWYCH BPS REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH ORAZ POCZTOWYCH BPS 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania ekspresowych krajowych usług przewozowych i pocztowych świadczonych przez Business

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Sprintero.pl

Regulamin Serwisu Sprintero.pl Regulamin Serwisu Sprintero.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne i definicje 1.Sprintero.pl jest własnością firmy Neocraft Sp. z o.o. 2.Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę Neocraft

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH. przez firmę empe kurier miejski

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH. przez firmę empe kurier miejski REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH przez firmę empe kurier miejski 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące firmę empe - kurier miejski, zwaną dalej empe, w procesie przesyłania i doręczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SUPERMESSENGER

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SUPERMESSENGER REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SUPERMESSENGER 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez SuperMessenger z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Miejskich Usług Kurierskich przez Skoczek

Regulamin Świadczenia Miejskich Usług Kurierskich przez Skoczek Niniejszy regulamin został sprawdzony pod katem przepisów prawa pocztowego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie. Na dzień 19 lipiec 2012 regulamin jest zgodny z przepisami prawa pocztowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku

Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku DO-0133/33/2011 Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym W związku z zakończeniem postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego

Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

3. Przewoźnik wyspecjalizowana firma kurierska lub logistyczna, będąca partnerem LS Kurier.

3. Przewoźnik wyspecjalizowana firma kurierska lub logistyczna, będąca partnerem LS Kurier. LS International Sp. z o.o Ul. Określona 25, 03-633 Warszawa kontakt@lskurier.pl www.lskurier.pl Postanowienia ogólne 1. LS International z siedzibą w Warszawie przy ul. Określonej 25 zwany dalej LS Kurier,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Paragraf 1 Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania expressowych krajowych usług przewozowych i pocztowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-32/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

REULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH

REULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH REULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PIORUN Legnicki Kurier Rowerowy Rafał Grzybowski, ul. Szaniawskiego 1/6, 59-220 Legnica, NIP 6912386245,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZP.271.19.3.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Przedmiot zamówienia 1. PRZEDMIOTEM Z UMOWY JEST świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 [Postanowienia Ogólne]

REGULAMIN 1 [Postanowienia Ogólne] REGULAMIN 1 [Postanowienia Ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki świadczenia usług opisanych w dalszej części Regulaminu przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy. 2. Używane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 61, 00-848

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług. ZASADY Wysyłki Kurierskiej i transportowej

Regulamin usług. ZASADY Wysyłki Kurierskiej i transportowej Regulamin usług ZASADY Wysyłki Kurierskiej i transportowej Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę LOGI-TRANS Kompleksowy punkt Wysyłkowy, Bartosz Fabrycki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje: a. Zleceniobiorca Vectio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wielickiej 42C lok, 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO KARTON P.P.U.H. EXPORT IMPORT TERESA TYRAKOWSKA I. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 1.2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BUSINESS KURIER Sp. z o.o. 03-808 Warszawa ul. Mińska 25 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę Business Kurier Sp. z o.o., zwaną dalej Zleceniobiorcą, w procesie

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

1. Ekurier jest obowiązany do wykonania poleceń Zleceniodawcy, Odbiorcy lub Nadawcy w zakresie zmiany umowy przewozu, chyba że:

1. Ekurier jest obowiązany do wykonania poleceń Zleceniodawcy, Odbiorcy lub Nadawcy w zakresie zmiany umowy przewozu, chyba że: Regulamin Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy określa warunki i zasady świadczenia przez: Eurokurier Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ulicy Oświęcimskiej 2, ( zwaną dalej Ekurier

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepów internetowych

Regulamin sklepów internetowych 1. Postanowienia ogólne Regulamin sklepów internetowych www.sklep.fotofocus.pl i www.digi.fotofocus.pl 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady składania oraz realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

3) Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 k.c.

3) Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 k.c. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJI I. SŁOWNIK Przez użyte poniżej określenia należy rozumieć: 1) FM GROUP Polska firmę FM GROUP Polska Trawiński Artur, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu www.fajnewesele.pl 1. DEFINICJE Zleceniobiorca firma Fajne Wesele s.c., ul. Łyżwiarska 75, 94-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu W celu spełnienia normy międzynarodowej ISO 9001:2008 Drukarnia T-Ż Sp. z o.o. określiła niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Obowiązują od 1 grudnia 2014 r. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1., zwane dalej Zasadami, określają zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z modułu wizowego na stronie internetowej wizyalmatur.pl

Zasady korzystania z modułu wizowego na stronie internetowej wizyalmatur.pl Zasady korzystania z modułu wizowego na stronie internetowej wizyalmatur.pl 1 [Zakres usług] 1.1 Wykonawcą opisanych w niniejszym regulaminie usług jest Aina Travel sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sereno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania Usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Operatora i Klienta. 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Zał. Nr 6 do SIWZ

Projekt umowy. Zał. Nr 6 do SIWZ Zał. Nr 6 do SIWZ Projekt umowy U M O W A Nr zawarta w dniu roku w Tomaszowie Lubelskim, pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 35, NIP 921-13-70-514

Bardziej szczegółowo

Usługi podstawowe - DPD Classic

Usługi podstawowe - DPD Classic CENNIK PODSTAWOWY Global System Aktualizowany 02.01.2012 Dla klientów na terenie Polski I. Zestawienie cen usług świadczonych przez DPD-świadczone na terenie polski 1. Usługi podstawowe 2. Usługi dodatkowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW PUNKTÓW OBSŁUGI MBE

OGÓLNE WARUNKI UMÓW PUNKTÓW OBSŁUGI MBE OGÓLNE WARUNKI UMÓW PUNKTÓW OBSŁUGI MBE WPROWADZENIE: niniejsze Ogólne Warunki Umów Punktów Obsługi MBE, określają wykonywanie usług w zakresie logistyki przesyłek, obejmujących: odbiór przesyłki, przechowanie,

Bardziej szczegółowo

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku 1. Postanowienia ogólne Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług LM LOGISTIC

Regulamin Świadczenia Usług LM LOGISTIC Regulamin Świadczenia Usług LM LOGISTIC Integralny z niniejszym regulaminem jest regulamin świadczenia usług przewozowych i kurierskich Przewoźników, z którymi współpracuje firma LM LOGISTIC w tym: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 Cennik paczek do 31,5 kg.. str. 3 Paczki niestandardowe...... str. 4 Cennik

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. Regulamin 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WSPÓŁPRACY r.

WARUNKI WSPÓŁPRACY r. Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSTWA. Umowa zawarta w Bierutowie, dnia. pomiędzy: Speed Patrycja Znamirowska. ul. Kilińskiego 6a Bierutów NIP:

UMOWA PARTNERSTWA. Umowa zawarta w Bierutowie, dnia. pomiędzy: Speed Patrycja Znamirowska. ul. Kilińskiego 6a Bierutów NIP: UMOWA PARTNERSTWA Umowa zawarta w Bierutowie, dnia pomiędzy: Speed Patrycja Znamirowska ul. Kilińskiego 6a 56-420 Bierutów NIP: 991-034-39-54 w dalszej części umowy zwanym SpeedPak, a... NIP. w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

1. [Postanowienia ogólne]

1. [Postanowienia ogólne] Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 Spis treści: 1. [Postanowienia ogólne] 2. [Rejestracja użytkownika] 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji] 4. [Płatność]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.pl/test firmę (Talkersi.pl sp. z o.o., ul. Myśliwska 20B/5,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.grupaczka.pl 2. Operatorem serwisu jest spółka Grupaczka.pl z siedzibą w Legionowie przy ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Klient nabywca towarów oferowanych w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego bądź telefonicznie;

Klient nabywca towarów oferowanych w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego bądź telefonicznie; I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.partnerakuna.pl, prowadzony jest przez Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. 11 listopada 11, 40-387 Katowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo