Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce"

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: Paweł Woźniak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Instrukcja 1 - Wprowadzanie zamówienia sprzedaży Wybrać opcję: Zamówienia Sprzedaży => Wprowadzanie zamów./zapytania => Wprowadzanie korekta Zamówienia. Rysunek 1. Menu Wprowadzanie/korekta Zamówienia. Wprowadzić odpowiednie parametry w zaznaczone pola (Rysunek 2): Data zamówienia sprzedaży Rysunek 2. Ekran wprowadzania nagłówka zamówienia sprzedaży. 2

3 2- Kod sprzedawcy 3- Kod Klienta 4- Numer zamówienia zakupu Klienta 5- Data dostawy 6- Magazyn Numer zamówienia sprzedaży zostanie nadany automatycznie z licznika. Wybrać zakładkę Płatność. Rysunek 3. Menu parametrów zamówienia sprzedaży- Płatność. Na ekranie Płatność sprawdzić (uzupełnić) zaznaczone dane: 1- Warunki płatności 2- Kod waluty 1 2 Rysunek 4. Parametry płatności w zamówieniach sprzedaży. Wybrać zakładkę Inne. Rysunek 5. Menu parametrów zamówienia sprzedaży- Inne. Na poniższym ekranie sprawdzić (uzupełnić) zaznaczone dane: 1- Metoda dostawy 3

4 2- Warunki dostawy 1 2 Rysunek 6. Parametry inne zamówień sprzedaży. Wcisnąć przycisk Wprow./korekta linii zamówienia (przycisk 1). 1 Rysunek 7. Przycisk Wprow./korekta linii zamówienia. Na poniższym ekranie wprowadzić zaznaczone dane zgodnie z podanymi informacjami Rysunek 8. Ekran wprowadzania linii zamówienia sprzedaży. 4

5 1- Kod artykułu 2- Zamówiona ilość 3- Cena jednostkowa Po wprowadzeniu ceny jednostkowej i zaakceptowaniu wprowadzonych danych klawiszem ENTER, wybrany artykuł zostanie dodany do zamówienia sprzedaży. Całe zamówienie zostanie zaakceptowane po wyjściu z ekranu wprowadzania linii zamówienia za pomocą klawisza ESC lub wpisaniu * w polu kodu produktu (pole 1) i zaakceptowaniu wyboru ENTERem (Rysunek 9). Ten sam efekt można również osiągnąć wciskając przycisk 2- Wyjdź/Zaktualizuj/Zapisz. 2 1 Rysunek 9. Aktualizacja i wyjście z zamówienia sprzedaży. Instrukcja 2 - Planowanie zapotrzebowania materiałowego W przypadku gdy wcześniej zmieniana była struktura materiałowa BOM należy uruchomić funkcję kalkulowania kodu najniższego poziomu (MPC => Dane bazowe MPC => Kod najniższego poziomu). W wyniku jej uruchomienia system zapisuje z ilu poziomów składa się struktura materiałowa każdego produktu. Informacja ta jest następnie wykorzystywana przy generowaniu propozycji zleceń produkcyjnych oraz propozycji zamówień zakupu podczas kalkulacji MRP. 5

6 Rysunek 10. Menu kalkulacji kodu najniższego poziomu. Na poniższym ekranie (Rysunek 2) należy zaakceptować uruchomienie funkcji kalkulacji kodu najniższego poziomu. Rysunek 11. Ekran kalkulacji kodu najniższego poziomu. Aby uruchomić funkcję kalkulatora zapotrzebowania materiałowego należy uruchomić następującą funkcję: MPC => Planowanie Zapotrz.Materiał. => MRP (Rysunek 3). 6

7 Rysunek 12. Menu kalkulacji zapotrzebowania materiałowego (MRP). Zaakceptować parametry kalkulacji (Rysunek 4): 1- Kalkulacja kodu najniższego poziomu- Nie 2- Kalkulacja czasu realizacji- Nie Rysunek 13. Ekran nr 1 kryteriów kalkulacji zapotrzebowania materiałowego. W formularzu kryteriów kalkulacji MRP (Rysunek 5) zmienić kryteria: 1- Wszystkie artykuły zakupione na TAK- uwzględniane w kalkulacji MRP będą wszystkie artykuły kupowane, nie tylko te które potrzebne są do produkcji 2- Tworzenie obciążenia na TAK- propozycje zleceń produkcyjnych będą obciążać stanowiska pracy Następnie w celu rozpoczęcia kalkulacji polu 3 należy wpisać TAK. 7

8 1 2 3 Rysunek 14. Ekran nr 2 kryteriów kalkulacji zapotrzebowania materiałowego. Po uruchomieniu kalkulatora MRP, system rozpocznie tworzenie propozycji zleceń produkcyjnych (PZP) i propozycji zamówień zakupu (PZZ). Instrukcja 3 - Zwalnianie propozycji zleceń produkcyjnych Wybrać funkcje MPC => Planowanie Zapotrz. Materiał => Zwolnienie propozycji ZP do ZP. 8

9 Rysunek 15. Menu zwalniania propozycji zleceń produkcyjnych do zleceń produkcyjnych. Na poniższym ekranie kryteriów (Rysunek 2) pozostawić domyślne ustawienia. Rysunek 16. Ekran konwersji propozycji zleceń produkcyjnych na zlecenia produkcyjne. Ekran PZP (Propozycji Zleceń Produkcyjnych) pokazany na rysunku 3, zawiera wszystkie PZP dla wprowadzonych zamówień sprzedaży, ponadto może zawierać również propozycje dla odtwarzania minimalnych stanów magazynowych oraz propozycje dla prognoz. PZP może zostać zmodyfikowana (przycisk Edycja), istnieje możliwość zmiany marszruty, ilości produkowanych półproduktów i produktów, daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji oraz typu planowania. W celu zwolnienia PZP do zleceń produkcyjnych należy zaznaczyć w polu 1 wybrane PZP a następnie wcisnąć przycisk 9

10 Zwolnij. Nastąpi wówczas zwalnianie PZP do ZP (Zleceń Produkcyjnych) oraz towarzyszące temu generowanie struktur materiałowych- BOM i marszrut. 1 Rysunek 17. Zwalnianie propozycji zleceń produkcyjnych do zleceń produkcyjnych. Instrukcja 4 - Zwalnianie propozycji zamówień zakupu Wybrać odpowiednią opcję w menu MPC => Planowanie Zapotrz. Materiał.=> Konwersja propozycji uzupełnienia MRP. Rysunek 18. Menu konwersji propozycji uzupełnienia materiałów. 10

11 Na ekranie kryteriów (Rysunek 2) można ustalić jakie propozycje uzupełnienia materiałów zamierzamy analizować i zwalniać. Należy pozostawić na nim domyślne kryteria. Rysunek 19. Ekran kryteriów konwersji propozycji uzupełnienia materiałów. Na poniższym formularzu (Rysunek 3) można przeglądać i zmieniać złożone przez system propozycje uzupełnienia materiałów (przycisk Edytuj). Zmienić można: dostawcę, zamawianą ilość, datę dostawy, magazyn. Po sprawdzeniu, propozycje uzupełnienia materiałów należy zwolnić do zamówień zakupu. W tym celu należy zaznaczyć wybrane pozycje (kolumna 1), a następnie wcisnąć przycisk Zwolnij. 1 Rysunek 20. Ekran konwersji propozycji uzupełnienia materiałów do zamówień zakupu. Instrukcja 5 - Edycja zamówień zakupu 11

12 W przypadku konieczności edycji zamówienia zakupu należy wybrać następującą opcję w menu Zamówienia zakupów => Wprowadzanie zamów./zapytania => Wprowadzanie/korekta zamówień zakupu. Rysunek 21. Menu wprowadzania/korekty zamówień zakupu. W poniższym formularzu (Rysunek 2) należy wprowadzić dane do następujących pól: 1- Zaopatrzeniowiec 2- Kod dostawcy 3- Data dostawy 4- Magazyn 5- Adres dostawy, AD oznacza domyślny adres naszej firmy Rysunek 22. Ekran wprowadzania nagłówka zamówienia zakupu. 12

13 Przy wyjściu z pola 5 pojawi się poniższy ekran (Rysunek 3) należy wyjść z niego klawiszem Pagedown. Rysunek 23. Ekran wprowadzania niezdefiniowanych miejsc dostawy. Po wprowadzeniu wszystkich danych w polu nagłówka zamówienia należy wcisnąć Pagedown, pokaże się wówczas poniższy ekran. Należy wybrać opcję 3- Korekta Nagł. Zamów. Str.2. Rysunek 24. Menu parametrów zamówienia zakupu. Pokaże się ekran pokazany na rysunku 5. Należy wprowadzić dane do następujących pól: 1- Metoda dostawy 2- Warunki dostawy 3- Warunki płatności Z ekranu należy wyjść poprzez kilkukrotne naciśnięcie klawisza PageDown. 13

14 3 1 2 Rysunek 25. Ekran parametrów zamówienia zakupu. Po ukazaniu się poniższego okna z opcjami (Rysunek 6) należy wybrać opcję 1- Wprowadzanie/Korekta Linii Zamów. Rysunek 26. Menu parametrów zamówienia zakupu. W celu wprowadzenia zamówionego artykułu należy w polu 2 wcisnąć klawisz F4. W polu 3 należy wpisać zamawianą ilość, a w polu 4 cenę. 14

15 Rysunek 27. Ekran wprowadzania linii zamówienia zakupu. Ażeby, zmienić wprowadzoną wcześniej linię należy w polu 1 wpisać numer edytowanej linii, a następnie potwierdzić wybór ENTEREM. Pojawi się poniższy ekran zawierający zamówioną cenę i ilość. Dane te można wprowadzić odpowiednio w polu 1 i Rysunek 28. Ekran szczegółów linii zamówienia zakupu. W powyższego ekranu należy wyjść klawiszem PageDown. A następnie zaktualizować zamówienie wpisując w pole indeksu materiałowego * i wciskając klawisz ENTER, lub wychodząc z ekranu wprowadzania linii zamówień zakupu klawiszem ESC (Rysunek 9). 15

16 Rysunek 29. Aktualizacja zamówienia zakupu. Instrukcja 6 - Wydruk zamówień zakupu W celu wydrukowania zamówienia zakupu należy wybrać następującą opcję w menu Zamówienia zakupów => Wydruk dokumentów => Wydruk zamówienia zakupu. Rysunek 30. Menu wydruku zamówień zakupu. W poniższym formularzu (Rysunek 2) kryteriów należy wybrać zamówienie zakupu, które ma zostać wydrukowane. W tym celu w polach 1-2 należy podać zakres zamówień zakupu do wydrukowania. Pozostałe pola należy pozostawić z domyślnymi parametrami. 16

17 1 2 3 Rysunek 31. Ekran kryteriów wydruku zamówień zakupu. Okno wydruku pojawi się przy wyjściu przy wyjściu klawiszem ENTER z pola 3 lub z każdego innego pola klawiszem PageDown. Instrukcja 7 - Zrealizowanie zamówienia zakupu (PZ) Wybrać opcję w menu Zamówienia zakupów => Dostawy/Faktury => Wprowadzanie noty dostawy. Rysunek 32. Menu wprowadzania noty dostawy (PZ) w zamówieniach zakupu. W polu 1 ekranu pokazanego na rysunku 2 należy wpisać pożądany numer zamówienia zakupu lub wybrać go stosując predefiniowane filtry. 17

18 1 Rysunek 33. Ekran wyboru zamówienia zakupu dla wprowadzanej noty dostawy (PZ). Po wybraniu zamówienia zakupu (pole 1) należy wpisać numer noty przyjęcia towaru (pole 2) lub zaakceptować numer nadany z licznika. W polu 3 musi zostać wpisana data dostawy towaru. Z pola 4 wychodzimy wciskając ENTER. Podstawowe dane dotyczące wybranego zamówienia zakupu zostają wyświetlone w obszarze 5 ekranu pokazanego na rysunku Rysunek 34. Ekran wyboru zamówienia zakupu dla wprowadzanej noty dostawy (PZ) z wyświetlonymi szczegółami wybranego zamówienia zakupu. W celu rozpoczęcia przyjmowania towaru na magazyn należy wpisać "+" w polu 1 (Rysunek3) lub numer linii, dla której wprowadzana jest dostawa. 18

19 1 Rysunek 35. Ekran wprowadzania noty dostawy (PZ) dla linii zamówienia zakupu. Pojawi się wówczas okno przyjmowania towarów na magazyn. W polu 1 wpisujemy dostarczoną ilość. Pozostałe wartości pozostawiamy domyślne. 1 Rysunek 36. Wprowadzanie partii materiału na magazyn. W dwóch kolejnych ekranach danych partii (nie umieszczonych w niniejszej instrukcji) pozostawić domyślne dane. Po dokonaniu dostawy, podstawowe informacje o dostarczonych partiach zostają wyświetlone na poniższym formularzu. 19

20 Rysunek 37. Ekran przyjętych partii. Każdą kolejną linię zamówienia zakupu dostarczamy w sposób opisany powyżej. Z funkcji Wprowadzania noty dostawy należy wyjść ESC. Instrukcja 8 - Wydanie materiałów do produkcji Wybrać opcję w menu: MPC => Raportowanie => Wydania materiałów wg ZP. Rysunek 38. Menu Wydania materiałów wg zleceń produkcyjnych. 20

21 W poniższym ekranie (Rysunek 2) należy zwrócić uwagę na datę wydania. W polu 1- Zlecenie prod. należy podać numer zlecenia produkcyjnego, dla którego wydawane będą materiały. W polu 2 wpisywać należy poszczególne linie, dla których realizowane są wydania. 1 2 Rysunek 39. Ekran wydań materiałów według zleceń produkcyjnych. Po wybraniu linii, dla której będą realizowane wydania, pojawi się formularz wydań według partii (Rysunek 3). Formularz ten nie pojawia się w przypadku gdy parametr śledzenia partii w module zapasów ustawiony jest na NIE. W polu 1 należy podać numer magazynu z jakiego podejmowane będą materiały, domyślnie wybierany jest magazyn zadeklarowany w strukturze materiałowej produktu. W polu 2 wybierana jest, poprzez wciśnięcie klawisza F4, właściwa partia. 1 2 Rysunek 40. Podejmowanie materiałów według partii. Po wciśnięciu klawisza F4 w polu 2 pokazuje się lista partii dostępnych na wybranym magazynie. 21

22 Po wybraniu odpowiedniej partii należy wpisać podejmowaną ilość w polu 1 (Rysunek 1) i zaakceptować wpisaną wartość klawiszem ENTER. Aby przejść do kolejnej partii w polu 2 należy wcisnąć klawisz ENTER. 1 2 Rysunek 41. Wprowadzanie wydawanej ilości materiałów. Po wyjściu z formularza podejmowania materiałów według partii, wyświetlony zostanie poniższy formularz bilansu wydań (Rysunek 5). Jeśli wydania dla danej pozycji zostały zakończone, w polu 1 (Reszta) należy wpisać 0. 1 Rysunek 42. Ekran bilansu wydań materiałów dla wybranej pozycji BoM zlecenia produkcyjnego. Po wydaniu materiałów do produkcji, odpowiednio zmieniają się dane na głównym formularzu wydań: pola 1, 2, Rysunek 43. Ekran wydań materiałów według zlecenia produkcyjnego- rozliczenie pozycji materiałowych. Z raportowania wydań materiałów wychodzi się klawiszem ESC. Instrukcja 9 - Raportowanie realizacji zlecenia produkcyjnego 22

23 Wybrać odpowiednią opcję w menu MPC => Raportowanie => Zgłaszanie operacji. Rysunek 44. Menu Zgłaszania operacji. W pole 1 należy wpisać datę raportowania operacji (data bieżąca), w polu 2 należy podać numer raportowanego zlecenia produkcyjnego. 1 2 Rysunek 45. Ekran raportowania operacji zleceń produkcyjnych. 23

24 Następnie należy podać numer raportowanej operacji oraz w następujących polach (Rysunek 3) odpowiednie dane: 1- Rzeczywisty czas przygotowania gniazda roboczego 2- Rzeczywisty czas realizacji 3- Wykonaną ilość Rysunek 46. Ekran raportowania operacji ze szczegółami wybranego zlecenia produkcyjnego. Wychodząc z danej operacji należy ją zamknąć poprzez wpisanie litery Z w polu 4. Z funkcji raportowania operacji wychodzi się klawiszem ESC. Instrukcja 10 - Przyjmowanie produktów na magazyn Wybrać odpowiednią opcję w menu MPC => Raportowanie => Przyjęcia ze zleceń produkc. 24

25 Rysunek 47. Menu Przyjęcia ze zleceń produkcyjnych. W polu 1 (Rysunek 2) należy podać zlecenie produkcyjne, w oparciu o które będą przyjmowane produkty na magazyn. W polu 2 należy pozostawić wartość domyślną, czyli datę bieżącą. 2 1 Rysunek 48. Ekran wyboru zlecenia produkcyjnego przy przyjmowaniu produktów na magazyn. W polu 1(Rysunek 3) należy podać informację, czy produkty przed sprzedaniem mają jeszcze zostać poddane kontroli jakości. W polu 2 podać należy przyjmowaną na magazyn ilość, a w polu 3 datę przyjęcia na magazyn. 25

26 1 2 3 Rysunek 49. Ekran wprowadzania partii produktu gotowego. W kolejnych dwóch formularzach danych partii (nie zawartych w niniejszej instrukcji) należy zatwierdzić dane domyślne. Przy wyjściu z funkcji przyjmowania produktów ze zleceń produkcyjnych, jeśli więcej produktów nie będzie przyjmowanych pod dane zlecenie produkcyjne, należy wpisać literę T w pole 1 i pole 2. Spowoduje to zamknięcie zlecenia produkcyjnego dla przyjęć produktów gotowych oraz zaznaczenie zlecenia produkcyjnego, jako gotowego do zamknięcia- przekazania do archiwum. 1 Rysunek 50. Zamknięcie zlecenia produkcyjnego dla przyjęć produktów. 2 Wychodząc należy zaakceptować aktualizację wprowadzonych danych wpisując literę T w pole 1 (Rysunek 5). 26

27 Rysunek 51. Ekran potwierdzania aktualizacji przyjęć produktów goowych na magazyn według zleceń produkcyjnych. Instrukcja 11- Zamknięcie zlecenia produkcyjnego Wybrać odpowiednią opcję w menu: MPC => Raportowanie => Zamknięcie zlecenia produkc.: Rysunek 52. Menu- zamknięcie zlecenia produkcyjnego. W formularzu kryteriów (pola 1-2) należy podać zakres numerów zleceń produkcyjnych do zamknięcia, następnie należy podać zakres daty dla zamykanych zleceń produkcyjnych (pola 3-4), w polu 4 na potrzeby ćwiczenia musi być wpisana data bieżąca. 27

28 Rysunek 53. Formularz kryteriów zamykania zleceń produkcyjnych. Instrukcja 12- Wprowadzanie podjęcia zapasów (WZ) Wybrać właściwą opcję w menu: Zamówienia sprzedaży- Dostawy/Fakturowanie-Wprowadzanie podjęcia zapasów. Rysunek 54. Menu - Wprowadzanie podjęcia zapasów. W poniższym formularzu (Rysunek 2) w polu 1, należy podać numer zamówienia sprzedaży, dla którego ma zostać zrealizowana dostawa produktów. 28

29 1 Rysunek 55. Ekran wyboru zamówienia sprzedaży dla wprowadzenia podjęcia zapasów (WZ). W polu 2 (Rysunek 3) należy wpisać datę dostawy produktów, należy pozostawić domyślną datę bieżącą. 2 Rysunek 56. Wprowadzenie daty dostawy dla noty dostawy (WZ). W celu zrealizowania dostawy dla wszystkich linii zamówienia sprzedaży należy w pole 1 (Rysunek 4) wpisać S, w celu realizacji dostawy dla wybranej linii należy w pole 1 wpisać numer dostarczanej pozycji zamówienia sprzedaży. 1 29

30 Rysunek 57. Ekran wprowadzania noty dostawy dla pozycji zamówień sprzedaży. Następnie należy wybrać właściwą dla danego zamówienia partię produktów na magazynie. W celu wyświetlenia dostępnych partii należy wcisnąć F4 w polu 1 (Rysunek 5). 1 Rysunek 58. Ekran wyboru partii podczas wprowadzaniu noty dostawy (WZ). Pokaże się wówczas lista dostępnych partii. Rysunek 59. Lista dostępnych partii dla wprowadzenia noty dostawy. Dostarczone partie zostają wyświetlone w poniższym formularzu. 30

31 Rysunek 60. Ekran listy dostarczonych partii dla noty dostawy. W celu wyjścia z funkcji Wprowadzania podjęcia zapasów należy wcisnąć klawisz ESC. Instrukcja 12- Wprowadzanie podjęcia zapasów (WZ) Wybrać właściwą opcję w menu: Zamówienia sprzedaży- Dostawy/Fakturowanie-Wprowadzanie podjęcia zapasów. Rysunek 61. Menu - Wprowadzanie podjęcia zapasów. W poniższym formularzu (Rysunek 2) w polu 1, należy podać numer zamówienia sprzedaży, dla którego ma zostać zrealizowana dostawa produktów. 31

32 1 Rysunek 62. Ekran wyboru zamówienia sprzedaży dla wprowadzenia podjęcia zapasów (WZ). W polu 2 (Rysunek 3) należy wpisać datę dostawy produktów, należy pozostawić domyślną datę bieżącą. 2 Rysunek 63. Wprowadzenie daty dostawy dla noty dostawy (WZ). W celu zrealizowania dostawy dla wszystkich linii zamówienia sprzedaży należy w pole 1 (Rysunek 4) wpisać S, w celu realizacji dostawy dla wybranej linii należy w pole 1 wpisać numer dostarczanej pozycji zamówienia sprzedaży. 1 32

33 Rysunek 64. Ekran wprowadzania noty dostawy dla pozycji zamówień sprzedaży. Następnie należy wybrać właściwą dla danego zamówienia partię produktów na magazynie. W celu wyświetlenia dostępnych partii należy wcisnąć F4 w polu 1 (Rysunek 5). 1 Rysunek 65. Ekran wyboru partii podczas wprowadzaniu noty dostawy (WZ). Pokaże się wówczas lista dostępnych partii. Rysunek 66. Lista dostępnych partii dla wprowadzenia noty dostawy. Dostarczone partie zostają wyświetlone w poniższym formularzu. 33

34 Rysunek 67. Ekran listy dostarczonych partii dla noty dostawy. W celu wyjścia z funkcji Wprowadzania podjęcia zapasów należy wcisnąć klawisz ESC. Instrukcja 13- Wydruk zamknięcie faktury sprzedaży Wybrać odpowiednią opcję w menu: Zamówienia sprzedaży => Dostawy/Fakturowanie => Wydruk fakt./fakt.koryg. Rysunek 68. Menu - Wydruk fakt./ fakt. koryg. W poniższym formularzu kryteriów (Rysunek 2) należy wybrać pożądane faktury. Chcąc wybrać faktury według numeru zamówienia sprzedaży, należy w polu 1 wpisać pożądane zamówienie sprzedaży. Należy zwrócić uwagę, że wydrukowane zostaną wszystkie faktury z podanego zakresu. W celu zatwierdzenia wydruku należy w polu 2 wpisać Tak. 34

35 1 2 Rysunek 69. Ekran kryteriów wydruku faktur. W celu zamknięcia (zaksięgowania) faktury należy wybrać odpowiednią opcje w menu Zamówienia sprzedaży-dostawy/fakturowanie-zamknięcie fakt./fakt.koryg. Rysunek 70. Menu - Zamknięcie fakt./fakt. koryg. W poniższym formularzu (Rysunek 4) należy podać faktury do zamknięcia według dostępnych kryteriów. W polu 1 można podać numer zamówienia sprzedaży, dla którego zamykana będzie faktura, w polu 2 należy potwierdzić zamknięcie wybranych faktur. 35

36 1 2 Rysunek 71. Ekran kryteriów wyboru faktur sprzedaży do zamknięcia. 36

37 Ćwiczenie 1 Zamówienie sprzedaży kod klienta: (Gamma) miejsce dostawy: (Gamma) data dostawy: data bieżąca + 10 dni warunki dostawy: 0 (odbiór własny) metoda dostawy: 0 (pociąg) warunki płatności: 14 (przelew 14 dni) magazyn: 08 (magazyn produktów) numer zamówienia zakupu klienta: 1000 numer zamówienia sprzedaży: według propozycji systemu pozycja zamówienia sprzedaży: według propozycji systemu produkt: L100-D zamówiona ilość: 100 jednostka zamówienia: Sztuka cena: 9 zł sprzedawca: AS Zamówienie zakupu kod dostawcy: magazyn: data dostawy: warunki dostawy: metoda dostawy: warunki płatności: artykuł: zamówiona ilość: jednostka zamówienia: cena artykułu: numer zlecenia produkcyjnego: zaopatrzeniowiec: Dotyczy P-100D/ Pozostałe według MRP (Sapa Aluminium) 01 (Magazyn surowców) data bieżąca + 5 dni 2 (dostawca) 10 (samochód) 45 (45 dni) P100-D według MRP + 20 sztuk Sztuki według cennika + 0,10 zł według MRP AH Pozostałe dane należy dobrać zgodnie z propozycjami systemu. 37

38 Ćwiczenie 2 Zamówienie sprzedaży kod klienta: miejsce dostawy: data dostawy: data bieżąca + 20 dni warunki dostawy: 1 (dostawa do klienta) metoda dostawy: 10 (samochód) warunki płatności: 30 (przelew 30 dni) magazyn: 08 (magazyn produktów) numer zamówienia zakupu klienta: Z201/2007 numer zamówienia sprzedaży: według propozycji systemu pozycja zamówienia sprzedaży: według propozycji systemu produkt: L100-S zamówiona ilość: 120 jednostka zamówienia: sztuka cena: 9,10 zł. sprzedawca: AM Zamówienie zakupu kod dostawcy: magazyn: data dostawy: warunki dostawy: metoda dostawy: warunki płatności: artykuł: zamówiona ilość: jednostka zamówienia: cena artykułu: numer zlecenia produkcyjnego: zaopatrzeniowiec: Dotyczy P-100S/ Pozostałe według MRP (Hydoro Aluminium) 01 (Magazyn surowców) data bieżąca + 5 dni 2 (dostawca) 10 (samochód) 45 (45 dni) P-100S według MRP + 20 sztuk sztuki według cennika + 0,10 zł według MRP ES Pozostałe dane należy dobrać zgodnie z propozycjami systemu. 38

39 Ćwiczenie 3 MTS (Instrukcja 14) Parametry MTS produkt: zapas bezpieczeństwa: 500 mnożnik: 300 MTO (Instrukcja 1- Instrukcja 13) Zamówienie sprzedaży kod klienta: miejsce dostawy: data dostawy: warunki dostawy: metoda dostawy: warunki płatności: magazyn: numer zamówienia zakupu klienta: numer zamówienia sprzedaży: pozycja zamówienia sprzedaży: produkt: data bieżąca 1 (dostawa do klienta) 20 (kurier) 7 (przelew 7 dni) 08 (magazyn produktów) Zam10004//2007 według propozycji systemu według propozycji systemu L120-S zamówiona ilość: 200 jednostka zamówienia: cena: sprzedawca: sztuka 12,10 zł. AS L120-S Zamówienie zakupu kod dostawcy: według MRP magazyn: data dostawy: data bieżąca warunki dostawy: 2 (dostawca) metoda dostawy: 10 (samochód) warunki płatności: 60 (60 dni) artykuł: według MRP zamówiona ilość: według MRP jednostka zamówienia: według artykułu cena artykułu: według MRP numer zlecenia produkcyjnego: według MRP zaopatrzeniowiec: MK Pozostałe dane należy dobrać zgodnie z propozycjami systemu. 01 (Magazyn surowców) 39

40 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce Logistyka zarządzania informacją - Google Apps, cloud managing. PROWADZĄCY: Marcin Pieleszek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 Logistyka zarządzania informacją - Google Apps, cloud managing. Google Apps aplikacje dopasowane do potrzeb firmy - wprowadzenie Gmail Kalendarz Poczta z wyszukiwarką Google, do 30 GB miejsca, obsługą trybu offline, niestandardowymi adresami i innymi funkcjami. Dostęp do poczty zawsze i wszędzie Nawiązywanie kontaktów Gmail działa na każdym komputerze i urządzeniu przenośnym Skrzynka odbiorcza to nie tylko wiadomości, ale też osoby. Czat tekstowy, głosowy i wideo pozwala zobaczyć, kto jest online, i natychmiast się połączyć. Obok każdego a jest zdjęcie profilowe kontaktu, najnowsze aktualizacje i wspólne dokumenty. Działa na popularnych telefonach komórkowych, takich jak iphone, BlackBerry lub z Windows Phone i Androidem. Możesz sprawdzać i wysyłać pocztę z przeglądarki na dowolnym urządzeniu. Zaawansowane wyszukiwanie Etykiety i filtry stosowane w celu klasyfikowania, porządkowania i przeszukiwania poczty. Możliwość korzystania z komputerowego klienta do obsługi poczty, takiego jak Microsoft Outlook, Apple Mail czy Mozilla Thunderbird, możesz go nadal używać z Gmailem. Gmail obsługuje protokoły POP i IMAP oraz Google Apps Sync for Microsoft Outlook. Tłumacz do wiadomości w obcych językach Łatwe planowanie spotkań w terminach dogodnych dla każdego, przypomnienia o spotkaniach i udostępnianie kalendarzy. Stały kontakt z zespołem - dzięki udostępnionym kalendarzom łatwo można sprawdzić zajętość czasu współpracowników, Utworzenie nowego wydarzenia jest równie łatwe jak napisanie zdania. Przy problemie z zaplanowaniem spotkania, Kalendarz podpowie termin, który pasuje wszystkim.

42 Kalendarz Google ułatwia planowanie wydarzeń i może automatycznie wysłać zaproszenia oraz śledzić potwierdzenia udziału za pomocą poczty . Synchronizacja kalendarza ze wszystkimi popularnymi telefonami, Przypomnienia o wydarzeniach Planowanie wydarzeń cyklicznych Dysk Dysk Google pozwala na przechowywanie plików w chmurze (w sieci Internet), udostępnianie ich i korzystanie z nich z dowolnego miejsca Łatwa współpraca - wszystkie pliki są dostępne z dowolnej przeglądarki internetowej, twórz rozbudowanych dokumentów i pracuja w zespole nad tym samym dokumentem jednocześnie, Dostęp do plików z dowolnego miejsca, Synchronizacja plików z urządzeniami przenośnymi Wersjonowanie plików, zarządzanie wersjami i odzykiwanie wcześniejszych wersji, Dokumenty Tworzenie, udostępnianie i edytowanie dokumentów w czasie rzeczywistym we współpracy z innymi członkami zespołu. Tworzenie rozbudowanych dokumentów z obrazami, tabelami, równaniami, rysunkami, linkami i innymi elementami. Zbieranie danych i zarządzanie opiniami od społeczności (formularze) W Dokumentach Google łatwo można zaimportować istniejące materiały i konwertować je z najpopularniejszych formatów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych czy prezentacji do dalszej edycji i w celu udostępniania. Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) pozwala nawet zaimportować do edycji tekst z plików PDF i obrazów. Śledzenie zmian wprowadzonych w dowolnym dokumencie. Szczegółowa historia zmian pozwala obejrzeć każdy dokument w wersjach sprzed kolejnych zmian, a także przywrócić jego poprzednią treść. Łatwe tworzenie formularzy w wygodnym edytorze i zbieranie danych od współpracowników lub klientów. Wszystkie odpowiedzi są rejestrowane w arkuszu kalkulacyjnym, więc łatwo je analizować i udostępniać.

43 Arkusze Szybsze zarządzanie danymi w arkuszach kalkulacyjnych dzięki łatwej edycji wykresów i komentarzom przypominającym rozmowę. Przechowywanie i udostępnianie list danych, analizowanie danych zaawansowane formuły, osadzone wykresy, filtry i tabele przestawne. wbudowane standardowe funkcje finansowe, statystyczne, matematyczne i do obsługi baz danych. wykresy i rysunki Prezentacje Wspólne tworzenie prezentacji, umieszczanie w nich filmów oraz automatyczne zapisywanie danych. użycie filmów, animacji i dynamicznych przejść publikacja prezentacji w Internecie Witryny Udostępnione obszary robocze dla zespołu Tworzenie witryn projektów, dostosowane do swoich potrzeb i umieszczaj w nich filmy, dokumenty, kalendarze itp. Udostępnianie witryny projektów właściwym osobom w firmie i poza nią. Łatwe przygotowywanie bez znajomości języków tworzenia stron www Gotowe szablony Proste porządkowanie danych Użyj witryny zespołu do uporządkowania wszystkiego od kalendarzy i dokumentów po prezentacje i filmy. A później wbudowana wyszukiwarka Google ułatwi znalezienie wszystkiego, czego szukasz. Szybkie udostępnianie

44 Vault Archiwum danych Archiwizacja i e-discovery w Google Apps Vault to opcjonalna usługa obejmująca archiwizację, e-discovery i zarządzanie informacjami, Google Apps Vault pomaga chronić firmę przed ryzykiem związanym z naruszeniami prawa. Przechowanie wiadomości przez wybrany, dłuższy czas. Eksport wiadomości do przeglądania i analizowania. Archiwizacja i i czatu Zabezpieczenie prawne na wypadek konieczności przedstawienia treści wiadomości, Raporty o aktywności i działaniach użytkowników w archiwum Przechowywanie dokumentów i informacji biznesowych Dlaczego Google Apps? Dostęp z dowolnego miejsca dane w chmurze Wszystko, jest wykonywane w Google Apps, jest automatycznie zapisywane w chmurze. Mamy do poczty, kalendarza, dokumentów, witryn i można bezpiecznie pracować niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i z jakiego urządzenia korzystamy. Każdy pracownik lub osoba, z którą współpracujemy, może wydajnie pracować w dowolnym miejscu, korzystając z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Można pracować z dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową komputera, telefonu lub tabletu. Aplikacje Google są od razu zainstalowane na większości sprzedawanych urządzeń z Androidem. Wystarczy zalogować się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła Google Apps na telefonie z Androidem, a poczta, kalendarz i kontakty zostaną automatycznie zsynchronizowane. Ze swojego telefonu można też rozmawiać na czacie tekstowym lub wideo, korzystając z Google Hangouts. Administratorzy mogą wybrać zasady zarządzania urządzeniami przenośnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji biznesowych. Zasady te obejmują między innymi możliwość zdalnego usuwania danych ze zgubionych lub skradzionych urządzeń, wymaganie hasła urządzenia i ustawianie siły hasła. Na telefonie iphone

45 Google Sync zapewnia dwukierunkową synchronizację między Google Apps i aplikacjami poczty, kalendarza oraz kontaktów na telefonie iphone i ipadzie. Bezpieczeństwo aplikacji Google Google Apps zawiera wiele funkcji zabezpieczeń przygotowanych specjalnie po to, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i możliwość kontroli. Dane należą do użytkownika, a narzędzia Google Apps pozwalają je kontrolować oraz decydować, komu i w jakim zakresie są udostępniane. Kopie zapasowe wszystkich kluczowych danych są automatycznie tworzone na serwerach Google. W razie wypadku na przykład awarii lub kradzieży komputera można je szybko odzyskać. Google Apps zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń w postaci uwierzytelnienia na podstawie dwóch czynników, co znacznie zmniejsza ryzyko kradzieży nazw użytkowników i haseł przez hakerów. Sesje przeglądarek są automatycznie szyfrowane przy użyciu protokołu SSL, więc użytkownicy Google Apps nie potrzebują sieci VPN ani innej kosztownej i kłopotliwej infrastruktury. Pomaga to chronić dane przesyłane między przeglądarką a naszymi centrami danych. Współpraca z urządzeniami przenośnymi Google Sync zapewnia dwukierunkową synchronizację między Google Apps i aplikacjami poczty, kalendarza oraz kontaktów na urządzeniach z Windows Mobile. Administratorzy mogą wybrać zasady zarządzania urządzeniami przenośnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji biznesowych. Zasady te obejmują między innymi możliwość zdalnego usuwania danych ze zgubionych lub skradzionych urządzeń, wymaganie hasła urządzenia i ustawianie siły hasła. Gmail, Kalendarz Google i Dysk Google są też dostępne w postaci prostych aplikacji internetowych na urządzenia mobilne. Te aplikacje internetowe zostały zaprojektowane specjalnie na urządzenia z mniejszymi ekranami (takie jak telefony i tablety) i działają nawet przy wolniejszych połączeniach typowych dla takich urządzeń. Dodaj stronę google.com/m do zakładek w przeglądarce telefonu i utwórz skrót na ekranie głównym, by zapewnić sobie łatwy dostęp do narzędzi Google Apps. Skuteczna praca zespołowa Google Apps pomaga pracować szybciej i sprawniej. Efektywna współpraca w zespołach ułatwia zadania wszystkim pracownikom, partnerom, dostawcom i każdej innej osobie niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Google Apps pozwala udostępniać i edytować w czasie rzeczywistym wiele typów plików dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje itd. Zapomnij o czasochłonnym przesyłaniu e- maili z wieloma wersjami plików. Przechowywanie dokumentów w chmurze oznacza, że każdy ma automatycznie najnowszą wersję dowolnego pliku. Czy to nie sprytne?

46 Współpraca w czasie rzeczywistym Aby udostępnić swoje pliki na Dysku Google, wystarczy kilka kliknięć. Każda osoba z zespołu natychmiast uzyskuje dostęp do aktualnej wersji dokumentu, arkusza kalkulacyjnego czy prezentacji i wszyscy jednocześnie mogą wprowadzać swoje zmiany. Już nie trzeba wysyłać kolejnych i z różnymi wersjami załączników, które trudno potem prześledzić. Współpraca na odległość Współpracuj z innymi tak, jakbyście siedzieli w tym samym pokoju nawet jeśli tak naprawdę jesteście na różnych krańcach świata. Bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmaila możesz bez specjalnych przygotowań zorganizować czat wideo lub zajrzeć do tego samego dokumentu, a nawet edytować go wspólnie z innymi osobami, jak przy jednym komputerze. Współpraca między organizacjami Google Apps ułatwia współpracę z partnerami, dostawcami i klientami, podobnie jak ze współpracownikami w obrębie firmy. Planuj spotkania, udostępniaj dokumenty, rozmawiaj na czacie wideo i twórz witryny projektów również z osobami spoza firmy. Rejestracja i konfiguracja usług Google Apps w pigułce Aby rozpocząć korzystanie z Google Apps musisz założyć konto w usłudze. Na podstronie Google Apps for Business należy kliknąć przycisk Wypróbuj bezpłatnie. W kolejnym kroku należy podać adres posiadanej domeny internetowej. Po podaniu domeny zostaniesz przeniesiony do formularza rejestracji konta administratora. Posłuży ono potem do zarządzania wszystkimi usługami w twojej domenie. Zweryfikuj domenę w Google Apps. Masz już założone konto w Google Apps, ale musisz jeszcze potwierdzić że to ty jesteś właścicielem domeny. Do tego czasu wszystkie usługi w Google Apps będą działać w domenie tymczasowej domena.pl.test-google-a.com. Aby zweryfikować domenę, kliknij odnośnik Zweryfikuj posiadanie domeny. Najszybciej można tego dokonać poprzez wpisanie do DNS domeny odpowiedniego rekordu TXT. Wszystkie usługi poza em (czyli w praktyce Gmailem) są od razu domyślnie włączone i dostępne pod adresami w rodzaju docs.google.com/a/domena.pl. Aby poczta działała prawidłowo w naszej domenie należy skonfigurować rekordy pocztowe na serwerach nazw (rekordy MX):

47 Konsola administracyjna

48 Ustawienia dotyczące firmy Zarządzanie użytkownikami

49 Informacje o opłatach i dostępnej liczbie użytkowników Lista usług i zarządzanie usługami. Na łatwej do zarządzania liście ustalamy jakie usługi mają być dostępne dla poszczególnych użytkowników.

50 Definiowanie zasobów (sal, sprzętu itp.) Korzystanie z Poczty

51 Ustawienia poczty Korzystanie z filtrów

52

53 Filtry sposób na porządkowanie wiadomości oraz tworzenie własnej białej i czarnej listy.

54 Definiowanie podpisu (stopki wiadomości) i informacji o nieobecności w pracy Włączanie i wyłączenie folderów poczty Integracja z kontami w innej domenie (możliwość automatycznego odbierania poczty i wysyłania z adresu w innej domenie).

55 Zaproszenie do rozmowy

56 Dodawanie kontaktu Definiowanie przekierowania poczty (np. podczas nieobecności w pracy) Przekierowanie oraz włącznie / wyłączenie protokołów POP / IMAP

57 Zarządzenie kontaktami, tworzenie grup dystrybucyjnych poczty Dodawanie aliasu (dodatkowego adresu) do konta przez administratora Korzystanie z Kalendarza zarządzanie czasem Dodawanie nowego terminu spotkania.

58 Edycja szczegółów spotkania oraz zapraszanie uczestników. Udostępnienie kalendarza

59 Zarządzenie Dyskiem Tworzenie folderów i dokumentów

60 Dodawanie plików do dysku z zasobów komputera Udostępnienie dokumentów

61 Tworzenie nowej witryny współpracy biznesowej na potrzeby spotkania (obszar roboczy spotkania)

62 Edycja szablonu witryny według własnych potrzeb.

63 Korzystanie z protokołu IMAP w dowolnym kliencie pocztowym (bez kasowania wiadomości na serwerze Google)

64

65 Google Apps Sync for Microsoft Outlook Wymagania programowe dla tych, którzy preferują oprogramowanie klienckie firmy Microsoft

66 Synchronizacja poczty, kontaktów i kalendarza

67 Inne przydatne aplikacje Google Publikowanie instrukcji, szkoleń video na YouTube Narzędzie to tworzenia instrukcji video CamStudio Sposób publikacji bez publicznego dostępu

68

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk MATERIAŁY SZKOLENIOWE Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Spis treści Google Apps aplikacje dopasowane do potrzeb firmy - wprowadzenie... 4 Gmail... 4 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Usługi sieci Internet

Usługi sieci Internet Cel ćwiczenie: Celem ćwiczenia jest przedstawienie usług dostępnych w sieci Internet. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu tego ćwiczenia będziesz: potrafił założyć konto Microsoft wraz z kontem pocztowym;

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

edistro.pl Spis treści

edistro.pl Spis treści Spis treści 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Obsługa systemu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Uzyskiwanie dostępu do edistro... 3 2.3 Sprawdzenie czy mam włączony JavaScript... 4 2.3.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW 1. Parametry... 2 2. Zabezpieczenie antywłamaniowe.....2 3. Wymagania hasła... 2 4. Opis... 2 5. Zatwierdzanie operacji... 2 6. Zmiana hasła... 3 7. Ustawienie opcji

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto Google i otrzymać bezpłatny dostęp do chmury?

Jak założyć konto Google i otrzymać bezpłatny dostęp do chmury? Temat 2. Aplikacje i usługi w chmurze Jak założyć konto Google i otrzymać bezpłatny dostęp do chmury? 1. W przeglądarce internetowej wpisz adres https://www.google.pl/ 2. Kliknij w Utwórz konto. 3. W otwartym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość.

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Ćwiczenie Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Zastosowanie: Śledzenie ustawień energetycznych, elektrycznych w programie i sterowanie nimi na odległość Wytłumaczenie ćwiczenia Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12 Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Wersja: 1.12 Instrukcja samodzielnej rejestracji konta poczty elektronicznej w domenie whus.pl Przejdź Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Poczta elektroniczna ( ) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp.

Poczta elektroniczna ( ) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp. Poczta elektroniczna (e-mail) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp. Jest ona również przydatna podczas zakładania innych kont umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW

Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW W oknie przeglądarki wpisujemy adres https://poczta.uni.wroc.pl. Zostaniemy przeniesieni na stronę nowego sytemu pocztowego. Tutaj musimy podać swoje

Bardziej szczegółowo

Witamy w usłudze Dropbox!

Witamy w usłudze Dropbox! Jak zacząć korzystać z Dropbox: 1 2 3 4 Bezpiecznie przechowuj pliki Weź swoje materiały, dokąd tylko zechcesz Wysyłaj duże pliki Współpracuj nad plikami Witamy w usłudze Dropbox! 1 Bezpiecznie przechowuj

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej autor poradnika - KS 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika (lewy dół strony) Zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Outlook 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dostosowywanie programu Dostosuj

Bardziej szczegółowo

Od aplikacji Google Apps do usługi Office 365 dla firm

Od aplikacji Google Apps do usługi Office 365 dla firm Od aplikacji Google Apps do usługi Office 365 dla firm Rozpoczynanie pracy z nową usługą Usługa Office 365 dla firm ma inny wygląd niż aplikacje Google Apps. Po zalogowaniu się jest wyświetlany następujący

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520)

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) 2013 Spis treści 1.Wstęp...3 2.System Gebauer B2B...3 2.1.Rozpoczęcie pracy w systemie...3 2.2.Resetowanie hasła...3 2.3.Pulpit partnera...4 2.4.Katalog

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu.

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Niektóre rodzaje informacji w programie ESI[tronic] są zablokowane i żeby z nich korzystać, należy je przedtem udostępnić.

Bardziej szczegółowo

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel 5.3. Tabele Tabela jest podstawowym elementem bazy danych. To właśnie w tabelach gromadzone są w bazie rekordy danych. Projektując tabelę, definiujemy, jakie pola będzie zawierał pojedynczy rekord informacji.

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start

Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start Marzec 2015 Wprowadzenie Mobilny dostęp do witryny Novell Vibe może zostać dezaktywowany przez administratora systemu Vibe. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon iphone lub tablet ipad w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Zmiana parametrów nowej kancelaryjnej skrzynki pocztowej

Zmiana parametrów nowej kancelaryjnej skrzynki pocztowej Zmiana parametrów nowej kancelaryjnej skrzynki pocztowej Cel: Dotyczy: Założenia: Operacja realizowana celem zapewnienia, iż Komornik Sądowy będzie mógł korzystać z kancelaryjnej skrzynki pocztowej przy

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie plików i folderów

Udostępnianie plików i folderów Udostępnianie plików i folderów Udostępnianie folderów Aby udostępnić folder w sieci należy zaznaczyć wybrany folder i kliknąć PPM wybieramy opcję Właściwości, a następnie zakładkę Udostępnianie. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Konto Google: Gmail, YouTube.

Konto Google: Gmail, YouTube. Konto Google: Gmail, YouTube. Samouczek dla Pracowni Orange Samouczek powstał na potrzeby szkolenia Komunikacja i promocja z wykorzystaniem nowych technologii. Platforma internetowa dla Pracowni Orange,

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015)

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona do wykonywania inwentaryzacji oraz przeglądania informacji

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Miej wszystkich po (i na) swojej stronie

Miej wszystkich po (i na) swojej stronie Miej wszystkich po (i na) swojej stronie 1 Stwórz swoją witrynę za pomocą kilku kliknięć Tworzenie witryny jest proste wystarczy kliknąć przycisk nowa witryna i nadać twojej witrynie nazwę. Każda witryna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo