Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce"

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: Paweł Woźniak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Instrukcja 1 - Wprowadzanie zamówienia sprzedaży Wybrać opcję: Zamówienia Sprzedaży => Wprowadzanie zamów./zapytania => Wprowadzanie korekta Zamówienia. Rysunek 1. Menu Wprowadzanie/korekta Zamówienia. Wprowadzić odpowiednie parametry w zaznaczone pola (Rysunek 2): Data zamówienia sprzedaży Rysunek 2. Ekran wprowadzania nagłówka zamówienia sprzedaży. 2

3 2- Kod sprzedawcy 3- Kod Klienta 4- Numer zamówienia zakupu Klienta 5- Data dostawy 6- Magazyn Numer zamówienia sprzedaży zostanie nadany automatycznie z licznika. Wybrać zakładkę Płatność. Rysunek 3. Menu parametrów zamówienia sprzedaży- Płatność. Na ekranie Płatność sprawdzić (uzupełnić) zaznaczone dane: 1- Warunki płatności 2- Kod waluty 1 2 Rysunek 4. Parametry płatności w zamówieniach sprzedaży. Wybrać zakładkę Inne. Rysunek 5. Menu parametrów zamówienia sprzedaży- Inne. Na poniższym ekranie sprawdzić (uzupełnić) zaznaczone dane: 1- Metoda dostawy 3

4 2- Warunki dostawy 1 2 Rysunek 6. Parametry inne zamówień sprzedaży. Wcisnąć przycisk Wprow./korekta linii zamówienia (przycisk 1). 1 Rysunek 7. Przycisk Wprow./korekta linii zamówienia. Na poniższym ekranie wprowadzić zaznaczone dane zgodnie z podanymi informacjami Rysunek 8. Ekran wprowadzania linii zamówienia sprzedaży. 4

5 1- Kod artykułu 2- Zamówiona ilość 3- Cena jednostkowa Po wprowadzeniu ceny jednostkowej i zaakceptowaniu wprowadzonych danych klawiszem ENTER, wybrany artykuł zostanie dodany do zamówienia sprzedaży. Całe zamówienie zostanie zaakceptowane po wyjściu z ekranu wprowadzania linii zamówienia za pomocą klawisza ESC lub wpisaniu * w polu kodu produktu (pole 1) i zaakceptowaniu wyboru ENTERem (Rysunek 9). Ten sam efekt można również osiągnąć wciskając przycisk 2- Wyjdź/Zaktualizuj/Zapisz. 2 1 Rysunek 9. Aktualizacja i wyjście z zamówienia sprzedaży. Instrukcja 2 - Planowanie zapotrzebowania materiałowego W przypadku gdy wcześniej zmieniana była struktura materiałowa BOM należy uruchomić funkcję kalkulowania kodu najniższego poziomu (MPC => Dane bazowe MPC => Kod najniższego poziomu). W wyniku jej uruchomienia system zapisuje z ilu poziomów składa się struktura materiałowa każdego produktu. Informacja ta jest następnie wykorzystywana przy generowaniu propozycji zleceń produkcyjnych oraz propozycji zamówień zakupu podczas kalkulacji MRP. 5

6 Rysunek 10. Menu kalkulacji kodu najniższego poziomu. Na poniższym ekranie (Rysunek 2) należy zaakceptować uruchomienie funkcji kalkulacji kodu najniższego poziomu. Rysunek 11. Ekran kalkulacji kodu najniższego poziomu. Aby uruchomić funkcję kalkulatora zapotrzebowania materiałowego należy uruchomić następującą funkcję: MPC => Planowanie Zapotrz.Materiał. => MRP (Rysunek 3). 6

7 Rysunek 12. Menu kalkulacji zapotrzebowania materiałowego (MRP). Zaakceptować parametry kalkulacji (Rysunek 4): 1- Kalkulacja kodu najniższego poziomu- Nie 2- Kalkulacja czasu realizacji- Nie Rysunek 13. Ekran nr 1 kryteriów kalkulacji zapotrzebowania materiałowego. W formularzu kryteriów kalkulacji MRP (Rysunek 5) zmienić kryteria: 1- Wszystkie artykuły zakupione na TAK- uwzględniane w kalkulacji MRP będą wszystkie artykuły kupowane, nie tylko te które potrzebne są do produkcji 2- Tworzenie obciążenia na TAK- propozycje zleceń produkcyjnych będą obciążać stanowiska pracy Następnie w celu rozpoczęcia kalkulacji polu 3 należy wpisać TAK. 7

8 1 2 3 Rysunek 14. Ekran nr 2 kryteriów kalkulacji zapotrzebowania materiałowego. Po uruchomieniu kalkulatora MRP, system rozpocznie tworzenie propozycji zleceń produkcyjnych (PZP) i propozycji zamówień zakupu (PZZ). Instrukcja 3 - Zwalnianie propozycji zleceń produkcyjnych Wybrać funkcje MPC => Planowanie Zapotrz. Materiał => Zwolnienie propozycji ZP do ZP. 8

9 Rysunek 15. Menu zwalniania propozycji zleceń produkcyjnych do zleceń produkcyjnych. Na poniższym ekranie kryteriów (Rysunek 2) pozostawić domyślne ustawienia. Rysunek 16. Ekran konwersji propozycji zleceń produkcyjnych na zlecenia produkcyjne. Ekran PZP (Propozycji Zleceń Produkcyjnych) pokazany na rysunku 3, zawiera wszystkie PZP dla wprowadzonych zamówień sprzedaży, ponadto może zawierać również propozycje dla odtwarzania minimalnych stanów magazynowych oraz propozycje dla prognoz. PZP może zostać zmodyfikowana (przycisk Edycja), istnieje możliwość zmiany marszruty, ilości produkowanych półproduktów i produktów, daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji oraz typu planowania. W celu zwolnienia PZP do zleceń produkcyjnych należy zaznaczyć w polu 1 wybrane PZP a następnie wcisnąć przycisk 9

10 Zwolnij. Nastąpi wówczas zwalnianie PZP do ZP (Zleceń Produkcyjnych) oraz towarzyszące temu generowanie struktur materiałowych- BOM i marszrut. 1 Rysunek 17. Zwalnianie propozycji zleceń produkcyjnych do zleceń produkcyjnych. Instrukcja 4 - Zwalnianie propozycji zamówień zakupu Wybrać odpowiednią opcję w menu MPC => Planowanie Zapotrz. Materiał.=> Konwersja propozycji uzupełnienia MRP. Rysunek 18. Menu konwersji propozycji uzupełnienia materiałów. 10

11 Na ekranie kryteriów (Rysunek 2) można ustalić jakie propozycje uzupełnienia materiałów zamierzamy analizować i zwalniać. Należy pozostawić na nim domyślne kryteria. Rysunek 19. Ekran kryteriów konwersji propozycji uzupełnienia materiałów. Na poniższym formularzu (Rysunek 3) można przeglądać i zmieniać złożone przez system propozycje uzupełnienia materiałów (przycisk Edytuj). Zmienić można: dostawcę, zamawianą ilość, datę dostawy, magazyn. Po sprawdzeniu, propozycje uzupełnienia materiałów należy zwolnić do zamówień zakupu. W tym celu należy zaznaczyć wybrane pozycje (kolumna 1), a następnie wcisnąć przycisk Zwolnij. 1 Rysunek 20. Ekran konwersji propozycji uzupełnienia materiałów do zamówień zakupu. Instrukcja 5 - Edycja zamówień zakupu 11

12 W przypadku konieczności edycji zamówienia zakupu należy wybrać następującą opcję w menu Zamówienia zakupów => Wprowadzanie zamów./zapytania => Wprowadzanie/korekta zamówień zakupu. Rysunek 21. Menu wprowadzania/korekty zamówień zakupu. W poniższym formularzu (Rysunek 2) należy wprowadzić dane do następujących pól: 1- Zaopatrzeniowiec 2- Kod dostawcy 3- Data dostawy 4- Magazyn 5- Adres dostawy, AD oznacza domyślny adres naszej firmy Rysunek 22. Ekran wprowadzania nagłówka zamówienia zakupu. 12

13 Przy wyjściu z pola 5 pojawi się poniższy ekran (Rysunek 3) należy wyjść z niego klawiszem Pagedown. Rysunek 23. Ekran wprowadzania niezdefiniowanych miejsc dostawy. Po wprowadzeniu wszystkich danych w polu nagłówka zamówienia należy wcisnąć Pagedown, pokaże się wówczas poniższy ekran. Należy wybrać opcję 3- Korekta Nagł. Zamów. Str.2. Rysunek 24. Menu parametrów zamówienia zakupu. Pokaże się ekran pokazany na rysunku 5. Należy wprowadzić dane do następujących pól: 1- Metoda dostawy 2- Warunki dostawy 3- Warunki płatności Z ekranu należy wyjść poprzez kilkukrotne naciśnięcie klawisza PageDown. 13

14 3 1 2 Rysunek 25. Ekran parametrów zamówienia zakupu. Po ukazaniu się poniższego okna z opcjami (Rysunek 6) należy wybrać opcję 1- Wprowadzanie/Korekta Linii Zamów. Rysunek 26. Menu parametrów zamówienia zakupu. W celu wprowadzenia zamówionego artykułu należy w polu 2 wcisnąć klawisz F4. W polu 3 należy wpisać zamawianą ilość, a w polu 4 cenę. 14

15 Rysunek 27. Ekran wprowadzania linii zamówienia zakupu. Ażeby, zmienić wprowadzoną wcześniej linię należy w polu 1 wpisać numer edytowanej linii, a następnie potwierdzić wybór ENTEREM. Pojawi się poniższy ekran zawierający zamówioną cenę i ilość. Dane te można wprowadzić odpowiednio w polu 1 i Rysunek 28. Ekran szczegółów linii zamówienia zakupu. W powyższego ekranu należy wyjść klawiszem PageDown. A następnie zaktualizować zamówienie wpisując w pole indeksu materiałowego * i wciskając klawisz ENTER, lub wychodząc z ekranu wprowadzania linii zamówień zakupu klawiszem ESC (Rysunek 9). 15

16 Rysunek 29. Aktualizacja zamówienia zakupu. Instrukcja 6 - Wydruk zamówień zakupu W celu wydrukowania zamówienia zakupu należy wybrać następującą opcję w menu Zamówienia zakupów => Wydruk dokumentów => Wydruk zamówienia zakupu. Rysunek 30. Menu wydruku zamówień zakupu. W poniższym formularzu (Rysunek 2) kryteriów należy wybrać zamówienie zakupu, które ma zostać wydrukowane. W tym celu w polach 1-2 należy podać zakres zamówień zakupu do wydrukowania. Pozostałe pola należy pozostawić z domyślnymi parametrami. 16

17 1 2 3 Rysunek 31. Ekran kryteriów wydruku zamówień zakupu. Okno wydruku pojawi się przy wyjściu przy wyjściu klawiszem ENTER z pola 3 lub z każdego innego pola klawiszem PageDown. Instrukcja 7 - Zrealizowanie zamówienia zakupu (PZ) Wybrać opcję w menu Zamówienia zakupów => Dostawy/Faktury => Wprowadzanie noty dostawy. Rysunek 32. Menu wprowadzania noty dostawy (PZ) w zamówieniach zakupu. W polu 1 ekranu pokazanego na rysunku 2 należy wpisać pożądany numer zamówienia zakupu lub wybrać go stosując predefiniowane filtry. 17

18 1 Rysunek 33. Ekran wyboru zamówienia zakupu dla wprowadzanej noty dostawy (PZ). Po wybraniu zamówienia zakupu (pole 1) należy wpisać numer noty przyjęcia towaru (pole 2) lub zaakceptować numer nadany z licznika. W polu 3 musi zostać wpisana data dostawy towaru. Z pola 4 wychodzimy wciskając ENTER. Podstawowe dane dotyczące wybranego zamówienia zakupu zostają wyświetlone w obszarze 5 ekranu pokazanego na rysunku Rysunek 34. Ekran wyboru zamówienia zakupu dla wprowadzanej noty dostawy (PZ) z wyświetlonymi szczegółami wybranego zamówienia zakupu. W celu rozpoczęcia przyjmowania towaru na magazyn należy wpisać "+" w polu 1 (Rysunek3) lub numer linii, dla której wprowadzana jest dostawa. 18

19 1 Rysunek 35. Ekran wprowadzania noty dostawy (PZ) dla linii zamówienia zakupu. Pojawi się wówczas okno przyjmowania towarów na magazyn. W polu 1 wpisujemy dostarczoną ilość. Pozostałe wartości pozostawiamy domyślne. 1 Rysunek 36. Wprowadzanie partii materiału na magazyn. W dwóch kolejnych ekranach danych partii (nie umieszczonych w niniejszej instrukcji) pozostawić domyślne dane. Po dokonaniu dostawy, podstawowe informacje o dostarczonych partiach zostają wyświetlone na poniższym formularzu. 19

20 Rysunek 37. Ekran przyjętych partii. Każdą kolejną linię zamówienia zakupu dostarczamy w sposób opisany powyżej. Z funkcji Wprowadzania noty dostawy należy wyjść ESC. Instrukcja 8 - Wydanie materiałów do produkcji Wybrać opcję w menu: MPC => Raportowanie => Wydania materiałów wg ZP. Rysunek 38. Menu Wydania materiałów wg zleceń produkcyjnych. 20

21 W poniższym ekranie (Rysunek 2) należy zwrócić uwagę na datę wydania. W polu 1- Zlecenie prod. należy podać numer zlecenia produkcyjnego, dla którego wydawane będą materiały. W polu 2 wpisywać należy poszczególne linie, dla których realizowane są wydania. 1 2 Rysunek 39. Ekran wydań materiałów według zleceń produkcyjnych. Po wybraniu linii, dla której będą realizowane wydania, pojawi się formularz wydań według partii (Rysunek 3). Formularz ten nie pojawia się w przypadku gdy parametr śledzenia partii w module zapasów ustawiony jest na NIE. W polu 1 należy podać numer magazynu z jakiego podejmowane będą materiały, domyślnie wybierany jest magazyn zadeklarowany w strukturze materiałowej produktu. W polu 2 wybierana jest, poprzez wciśnięcie klawisza F4, właściwa partia. 1 2 Rysunek 40. Podejmowanie materiałów według partii. Po wciśnięciu klawisza F4 w polu 2 pokazuje się lista partii dostępnych na wybranym magazynie. 21

22 Po wybraniu odpowiedniej partii należy wpisać podejmowaną ilość w polu 1 (Rysunek 1) i zaakceptować wpisaną wartość klawiszem ENTER. Aby przejść do kolejnej partii w polu 2 należy wcisnąć klawisz ENTER. 1 2 Rysunek 41. Wprowadzanie wydawanej ilości materiałów. Po wyjściu z formularza podejmowania materiałów według partii, wyświetlony zostanie poniższy formularz bilansu wydań (Rysunek 5). Jeśli wydania dla danej pozycji zostały zakończone, w polu 1 (Reszta) należy wpisać 0. 1 Rysunek 42. Ekran bilansu wydań materiałów dla wybranej pozycji BoM zlecenia produkcyjnego. Po wydaniu materiałów do produkcji, odpowiednio zmieniają się dane na głównym formularzu wydań: pola 1, 2, Rysunek 43. Ekran wydań materiałów według zlecenia produkcyjnego- rozliczenie pozycji materiałowych. Z raportowania wydań materiałów wychodzi się klawiszem ESC. Instrukcja 9 - Raportowanie realizacji zlecenia produkcyjnego 22

23 Wybrać odpowiednią opcję w menu MPC => Raportowanie => Zgłaszanie operacji. Rysunek 44. Menu Zgłaszania operacji. W pole 1 należy wpisać datę raportowania operacji (data bieżąca), w polu 2 należy podać numer raportowanego zlecenia produkcyjnego. 1 2 Rysunek 45. Ekran raportowania operacji zleceń produkcyjnych. 23

24 Następnie należy podać numer raportowanej operacji oraz w następujących polach (Rysunek 3) odpowiednie dane: 1- Rzeczywisty czas przygotowania gniazda roboczego 2- Rzeczywisty czas realizacji 3- Wykonaną ilość Rysunek 46. Ekran raportowania operacji ze szczegółami wybranego zlecenia produkcyjnego. Wychodząc z danej operacji należy ją zamknąć poprzez wpisanie litery Z w polu 4. Z funkcji raportowania operacji wychodzi się klawiszem ESC. Instrukcja 10 - Przyjmowanie produktów na magazyn Wybrać odpowiednią opcję w menu MPC => Raportowanie => Przyjęcia ze zleceń produkc. 24

25 Rysunek 47. Menu Przyjęcia ze zleceń produkcyjnych. W polu 1 (Rysunek 2) należy podać zlecenie produkcyjne, w oparciu o które będą przyjmowane produkty na magazyn. W polu 2 należy pozostawić wartość domyślną, czyli datę bieżącą. 2 1 Rysunek 48. Ekran wyboru zlecenia produkcyjnego przy przyjmowaniu produktów na magazyn. W polu 1(Rysunek 3) należy podać informację, czy produkty przed sprzedaniem mają jeszcze zostać poddane kontroli jakości. W polu 2 podać należy przyjmowaną na magazyn ilość, a w polu 3 datę przyjęcia na magazyn. 25

26 1 2 3 Rysunek 49. Ekran wprowadzania partii produktu gotowego. W kolejnych dwóch formularzach danych partii (nie zawartych w niniejszej instrukcji) należy zatwierdzić dane domyślne. Przy wyjściu z funkcji przyjmowania produktów ze zleceń produkcyjnych, jeśli więcej produktów nie będzie przyjmowanych pod dane zlecenie produkcyjne, należy wpisać literę T w pole 1 i pole 2. Spowoduje to zamknięcie zlecenia produkcyjnego dla przyjęć produktów gotowych oraz zaznaczenie zlecenia produkcyjnego, jako gotowego do zamknięcia- przekazania do archiwum. 1 Rysunek 50. Zamknięcie zlecenia produkcyjnego dla przyjęć produktów. 2 Wychodząc należy zaakceptować aktualizację wprowadzonych danych wpisując literę T w pole 1 (Rysunek 5). 26

27 Rysunek 51. Ekran potwierdzania aktualizacji przyjęć produktów goowych na magazyn według zleceń produkcyjnych. Instrukcja 11- Zamknięcie zlecenia produkcyjnego Wybrać odpowiednią opcję w menu: MPC => Raportowanie => Zamknięcie zlecenia produkc.: Rysunek 52. Menu- zamknięcie zlecenia produkcyjnego. W formularzu kryteriów (pola 1-2) należy podać zakres numerów zleceń produkcyjnych do zamknięcia, następnie należy podać zakres daty dla zamykanych zleceń produkcyjnych (pola 3-4), w polu 4 na potrzeby ćwiczenia musi być wpisana data bieżąca. 27

28 Rysunek 53. Formularz kryteriów zamykania zleceń produkcyjnych. Instrukcja 12- Wprowadzanie podjęcia zapasów (WZ) Wybrać właściwą opcję w menu: Zamówienia sprzedaży- Dostawy/Fakturowanie-Wprowadzanie podjęcia zapasów. Rysunek 54. Menu - Wprowadzanie podjęcia zapasów. W poniższym formularzu (Rysunek 2) w polu 1, należy podać numer zamówienia sprzedaży, dla którego ma zostać zrealizowana dostawa produktów. 28

29 1 Rysunek 55. Ekran wyboru zamówienia sprzedaży dla wprowadzenia podjęcia zapasów (WZ). W polu 2 (Rysunek 3) należy wpisać datę dostawy produktów, należy pozostawić domyślną datę bieżącą. 2 Rysunek 56. Wprowadzenie daty dostawy dla noty dostawy (WZ). W celu zrealizowania dostawy dla wszystkich linii zamówienia sprzedaży należy w pole 1 (Rysunek 4) wpisać S, w celu realizacji dostawy dla wybranej linii należy w pole 1 wpisać numer dostarczanej pozycji zamówienia sprzedaży. 1 29

30 Rysunek 57. Ekran wprowadzania noty dostawy dla pozycji zamówień sprzedaży. Następnie należy wybrać właściwą dla danego zamówienia partię produktów na magazynie. W celu wyświetlenia dostępnych partii należy wcisnąć F4 w polu 1 (Rysunek 5). 1 Rysunek 58. Ekran wyboru partii podczas wprowadzaniu noty dostawy (WZ). Pokaże się wówczas lista dostępnych partii. Rysunek 59. Lista dostępnych partii dla wprowadzenia noty dostawy. Dostarczone partie zostają wyświetlone w poniższym formularzu. 30

31 Rysunek 60. Ekran listy dostarczonych partii dla noty dostawy. W celu wyjścia z funkcji Wprowadzania podjęcia zapasów należy wcisnąć klawisz ESC. Instrukcja 12- Wprowadzanie podjęcia zapasów (WZ) Wybrać właściwą opcję w menu: Zamówienia sprzedaży- Dostawy/Fakturowanie-Wprowadzanie podjęcia zapasów. Rysunek 61. Menu - Wprowadzanie podjęcia zapasów. W poniższym formularzu (Rysunek 2) w polu 1, należy podać numer zamówienia sprzedaży, dla którego ma zostać zrealizowana dostawa produktów. 31

32 1 Rysunek 62. Ekran wyboru zamówienia sprzedaży dla wprowadzenia podjęcia zapasów (WZ). W polu 2 (Rysunek 3) należy wpisać datę dostawy produktów, należy pozostawić domyślną datę bieżącą. 2 Rysunek 63. Wprowadzenie daty dostawy dla noty dostawy (WZ). W celu zrealizowania dostawy dla wszystkich linii zamówienia sprzedaży należy w pole 1 (Rysunek 4) wpisać S, w celu realizacji dostawy dla wybranej linii należy w pole 1 wpisać numer dostarczanej pozycji zamówienia sprzedaży. 1 32

33 Rysunek 64. Ekran wprowadzania noty dostawy dla pozycji zamówień sprzedaży. Następnie należy wybrać właściwą dla danego zamówienia partię produktów na magazynie. W celu wyświetlenia dostępnych partii należy wcisnąć F4 w polu 1 (Rysunek 5). 1 Rysunek 65. Ekran wyboru partii podczas wprowadzaniu noty dostawy (WZ). Pokaże się wówczas lista dostępnych partii. Rysunek 66. Lista dostępnych partii dla wprowadzenia noty dostawy. Dostarczone partie zostają wyświetlone w poniższym formularzu. 33

34 Rysunek 67. Ekran listy dostarczonych partii dla noty dostawy. W celu wyjścia z funkcji Wprowadzania podjęcia zapasów należy wcisnąć klawisz ESC. Instrukcja 13- Wydruk zamknięcie faktury sprzedaży Wybrać odpowiednią opcję w menu: Zamówienia sprzedaży => Dostawy/Fakturowanie => Wydruk fakt./fakt.koryg. Rysunek 68. Menu - Wydruk fakt./ fakt. koryg. W poniższym formularzu kryteriów (Rysunek 2) należy wybrać pożądane faktury. Chcąc wybrać faktury według numeru zamówienia sprzedaży, należy w polu 1 wpisać pożądane zamówienie sprzedaży. Należy zwrócić uwagę, że wydrukowane zostaną wszystkie faktury z podanego zakresu. W celu zatwierdzenia wydruku należy w polu 2 wpisać Tak. 34

35 1 2 Rysunek 69. Ekran kryteriów wydruku faktur. W celu zamknięcia (zaksięgowania) faktury należy wybrać odpowiednią opcje w menu Zamówienia sprzedaży-dostawy/fakturowanie-zamknięcie fakt./fakt.koryg. Rysunek 70. Menu - Zamknięcie fakt./fakt. koryg. W poniższym formularzu (Rysunek 4) należy podać faktury do zamknięcia według dostępnych kryteriów. W polu 1 można podać numer zamówienia sprzedaży, dla którego zamykana będzie faktura, w polu 2 należy potwierdzić zamknięcie wybranych faktur. 35

36 1 2 Rysunek 71. Ekran kryteriów wyboru faktur sprzedaży do zamknięcia. 36

37 Ćwiczenie 1 Zamówienie sprzedaży kod klienta: (Gamma) miejsce dostawy: (Gamma) data dostawy: data bieżąca + 10 dni warunki dostawy: 0 (odbiór własny) metoda dostawy: 0 (pociąg) warunki płatności: 14 (przelew 14 dni) magazyn: 08 (magazyn produktów) numer zamówienia zakupu klienta: 1000 numer zamówienia sprzedaży: według propozycji systemu pozycja zamówienia sprzedaży: według propozycji systemu produkt: L100-D zamówiona ilość: 100 jednostka zamówienia: Sztuka cena: 9 zł sprzedawca: AS Zamówienie zakupu kod dostawcy: magazyn: data dostawy: warunki dostawy: metoda dostawy: warunki płatności: artykuł: zamówiona ilość: jednostka zamówienia: cena artykułu: numer zlecenia produkcyjnego: zaopatrzeniowiec: Dotyczy P-100D/ Pozostałe według MRP (Sapa Aluminium) 01 (Magazyn surowców) data bieżąca + 5 dni 2 (dostawca) 10 (samochód) 45 (45 dni) P100-D według MRP + 20 sztuk Sztuki według cennika + 0,10 zł według MRP AH Pozostałe dane należy dobrać zgodnie z propozycjami systemu. 37

38 Ćwiczenie 2 Zamówienie sprzedaży kod klienta: miejsce dostawy: data dostawy: data bieżąca + 20 dni warunki dostawy: 1 (dostawa do klienta) metoda dostawy: 10 (samochód) warunki płatności: 30 (przelew 30 dni) magazyn: 08 (magazyn produktów) numer zamówienia zakupu klienta: Z201/2007 numer zamówienia sprzedaży: według propozycji systemu pozycja zamówienia sprzedaży: według propozycji systemu produkt: L100-S zamówiona ilość: 120 jednostka zamówienia: sztuka cena: 9,10 zł. sprzedawca: AM Zamówienie zakupu kod dostawcy: magazyn: data dostawy: warunki dostawy: metoda dostawy: warunki płatności: artykuł: zamówiona ilość: jednostka zamówienia: cena artykułu: numer zlecenia produkcyjnego: zaopatrzeniowiec: Dotyczy P-100S/ Pozostałe według MRP (Hydoro Aluminium) 01 (Magazyn surowców) data bieżąca + 5 dni 2 (dostawca) 10 (samochód) 45 (45 dni) P-100S według MRP + 20 sztuk sztuki według cennika + 0,10 zł według MRP ES Pozostałe dane należy dobrać zgodnie z propozycjami systemu. 38

39 Ćwiczenie 3 MTS (Instrukcja 14) Parametry MTS produkt: zapas bezpieczeństwa: 500 mnożnik: 300 MTO (Instrukcja 1- Instrukcja 13) Zamówienie sprzedaży kod klienta: miejsce dostawy: data dostawy: warunki dostawy: metoda dostawy: warunki płatności: magazyn: numer zamówienia zakupu klienta: numer zamówienia sprzedaży: pozycja zamówienia sprzedaży: produkt: data bieżąca 1 (dostawa do klienta) 20 (kurier) 7 (przelew 7 dni) 08 (magazyn produktów) Zam10004//2007 według propozycji systemu według propozycji systemu L120-S zamówiona ilość: 200 jednostka zamówienia: cena: sprzedawca: sztuka 12,10 zł. AS L120-S Zamówienie zakupu kod dostawcy: według MRP magazyn: data dostawy: data bieżąca warunki dostawy: 2 (dostawca) metoda dostawy: 10 (samochód) warunki płatności: 60 (60 dni) artykuł: według MRP zamówiona ilość: według MRP jednostka zamówienia: według artykułu cena artykułu: według MRP numer zlecenia produkcyjnego: według MRP zaopatrzeniowiec: MK Pozostałe dane należy dobrać zgodnie z propozycjami systemu. 01 (Magazyn surowców) 39

40 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce Logistyka zarządzania informacją - Google Apps, cloud managing. PROWADZĄCY: Marcin Pieleszek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 Logistyka zarządzania informacją - Google Apps, cloud managing. Google Apps aplikacje dopasowane do potrzeb firmy - wprowadzenie Gmail Kalendarz Poczta z wyszukiwarką Google, do 30 GB miejsca, obsługą trybu offline, niestandardowymi adresami i innymi funkcjami. Dostęp do poczty zawsze i wszędzie Nawiązywanie kontaktów Gmail działa na każdym komputerze i urządzeniu przenośnym Skrzynka odbiorcza to nie tylko wiadomości, ale też osoby. Czat tekstowy, głosowy i wideo pozwala zobaczyć, kto jest online, i natychmiast się połączyć. Obok każdego a jest zdjęcie profilowe kontaktu, najnowsze aktualizacje i wspólne dokumenty. Działa na popularnych telefonach komórkowych, takich jak iphone, BlackBerry lub z Windows Phone i Androidem. Możesz sprawdzać i wysyłać pocztę z przeglądarki na dowolnym urządzeniu. Zaawansowane wyszukiwanie Etykiety i filtry stosowane w celu klasyfikowania, porządkowania i przeszukiwania poczty. Możliwość korzystania z komputerowego klienta do obsługi poczty, takiego jak Microsoft Outlook, Apple Mail czy Mozilla Thunderbird, możesz go nadal używać z Gmailem. Gmail obsługuje protokoły POP i IMAP oraz Google Apps Sync for Microsoft Outlook. Tłumacz do wiadomości w obcych językach Łatwe planowanie spotkań w terminach dogodnych dla każdego, przypomnienia o spotkaniach i udostępnianie kalendarzy. Stały kontakt z zespołem - dzięki udostępnionym kalendarzom łatwo można sprawdzić zajętość czasu współpracowników, Utworzenie nowego wydarzenia jest równie łatwe jak napisanie zdania. Przy problemie z zaplanowaniem spotkania, Kalendarz podpowie termin, który pasuje wszystkim.

42 Kalendarz Google ułatwia planowanie wydarzeń i może automatycznie wysłać zaproszenia oraz śledzić potwierdzenia udziału za pomocą poczty . Synchronizacja kalendarza ze wszystkimi popularnymi telefonami, Przypomnienia o wydarzeniach Planowanie wydarzeń cyklicznych Dysk Dysk Google pozwala na przechowywanie plików w chmurze (w sieci Internet), udostępnianie ich i korzystanie z nich z dowolnego miejsca Łatwa współpraca - wszystkie pliki są dostępne z dowolnej przeglądarki internetowej, twórz rozbudowanych dokumentów i pracuja w zespole nad tym samym dokumentem jednocześnie, Dostęp do plików z dowolnego miejsca, Synchronizacja plików z urządzeniami przenośnymi Wersjonowanie plików, zarządzanie wersjami i odzykiwanie wcześniejszych wersji, Dokumenty Tworzenie, udostępnianie i edytowanie dokumentów w czasie rzeczywistym we współpracy z innymi członkami zespołu. Tworzenie rozbudowanych dokumentów z obrazami, tabelami, równaniami, rysunkami, linkami i innymi elementami. Zbieranie danych i zarządzanie opiniami od społeczności (formularze) W Dokumentach Google łatwo można zaimportować istniejące materiały i konwertować je z najpopularniejszych formatów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych czy prezentacji do dalszej edycji i w celu udostępniania. Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) pozwala nawet zaimportować do edycji tekst z plików PDF i obrazów. Śledzenie zmian wprowadzonych w dowolnym dokumencie. Szczegółowa historia zmian pozwala obejrzeć każdy dokument w wersjach sprzed kolejnych zmian, a także przywrócić jego poprzednią treść. Łatwe tworzenie formularzy w wygodnym edytorze i zbieranie danych od współpracowników lub klientów. Wszystkie odpowiedzi są rejestrowane w arkuszu kalkulacyjnym, więc łatwo je analizować i udostępniać.

43 Arkusze Szybsze zarządzanie danymi w arkuszach kalkulacyjnych dzięki łatwej edycji wykresów i komentarzom przypominającym rozmowę. Przechowywanie i udostępnianie list danych, analizowanie danych zaawansowane formuły, osadzone wykresy, filtry i tabele przestawne. wbudowane standardowe funkcje finansowe, statystyczne, matematyczne i do obsługi baz danych. wykresy i rysunki Prezentacje Wspólne tworzenie prezentacji, umieszczanie w nich filmów oraz automatyczne zapisywanie danych. użycie filmów, animacji i dynamicznych przejść publikacja prezentacji w Internecie Witryny Udostępnione obszary robocze dla zespołu Tworzenie witryn projektów, dostosowane do swoich potrzeb i umieszczaj w nich filmy, dokumenty, kalendarze itp. Udostępnianie witryny projektów właściwym osobom w firmie i poza nią. Łatwe przygotowywanie bez znajomości języków tworzenia stron www Gotowe szablony Proste porządkowanie danych Użyj witryny zespołu do uporządkowania wszystkiego od kalendarzy i dokumentów po prezentacje i filmy. A później wbudowana wyszukiwarka Google ułatwi znalezienie wszystkiego, czego szukasz. Szybkie udostępnianie

44 Vault Archiwum danych Archiwizacja i e-discovery w Google Apps Vault to opcjonalna usługa obejmująca archiwizację, e-discovery i zarządzanie informacjami, Google Apps Vault pomaga chronić firmę przed ryzykiem związanym z naruszeniami prawa. Przechowanie wiadomości przez wybrany, dłuższy czas. Eksport wiadomości do przeglądania i analizowania. Archiwizacja i i czatu Zabezpieczenie prawne na wypadek konieczności przedstawienia treści wiadomości, Raporty o aktywności i działaniach użytkowników w archiwum Przechowywanie dokumentów i informacji biznesowych Dlaczego Google Apps? Dostęp z dowolnego miejsca dane w chmurze Wszystko, jest wykonywane w Google Apps, jest automatycznie zapisywane w chmurze. Mamy do poczty, kalendarza, dokumentów, witryn i można bezpiecznie pracować niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i z jakiego urządzenia korzystamy. Każdy pracownik lub osoba, z którą współpracujemy, może wydajnie pracować w dowolnym miejscu, korzystając z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Można pracować z dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową komputera, telefonu lub tabletu. Aplikacje Google są od razu zainstalowane na większości sprzedawanych urządzeń z Androidem. Wystarczy zalogować się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła Google Apps na telefonie z Androidem, a poczta, kalendarz i kontakty zostaną automatycznie zsynchronizowane. Ze swojego telefonu można też rozmawiać na czacie tekstowym lub wideo, korzystając z Google Hangouts. Administratorzy mogą wybrać zasady zarządzania urządzeniami przenośnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji biznesowych. Zasady te obejmują między innymi możliwość zdalnego usuwania danych ze zgubionych lub skradzionych urządzeń, wymaganie hasła urządzenia i ustawianie siły hasła. Na telefonie iphone

45 Google Sync zapewnia dwukierunkową synchronizację między Google Apps i aplikacjami poczty, kalendarza oraz kontaktów na telefonie iphone i ipadzie. Bezpieczeństwo aplikacji Google Google Apps zawiera wiele funkcji zabezpieczeń przygotowanych specjalnie po to, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i możliwość kontroli. Dane należą do użytkownika, a narzędzia Google Apps pozwalają je kontrolować oraz decydować, komu i w jakim zakresie są udostępniane. Kopie zapasowe wszystkich kluczowych danych są automatycznie tworzone na serwerach Google. W razie wypadku na przykład awarii lub kradzieży komputera można je szybko odzyskać. Google Apps zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń w postaci uwierzytelnienia na podstawie dwóch czynników, co znacznie zmniejsza ryzyko kradzieży nazw użytkowników i haseł przez hakerów. Sesje przeglądarek są automatycznie szyfrowane przy użyciu protokołu SSL, więc użytkownicy Google Apps nie potrzebują sieci VPN ani innej kosztownej i kłopotliwej infrastruktury. Pomaga to chronić dane przesyłane między przeglądarką a naszymi centrami danych. Współpraca z urządzeniami przenośnymi Google Sync zapewnia dwukierunkową synchronizację między Google Apps i aplikacjami poczty, kalendarza oraz kontaktów na urządzeniach z Windows Mobile. Administratorzy mogą wybrać zasady zarządzania urządzeniami przenośnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji biznesowych. Zasady te obejmują między innymi możliwość zdalnego usuwania danych ze zgubionych lub skradzionych urządzeń, wymaganie hasła urządzenia i ustawianie siły hasła. Gmail, Kalendarz Google i Dysk Google są też dostępne w postaci prostych aplikacji internetowych na urządzenia mobilne. Te aplikacje internetowe zostały zaprojektowane specjalnie na urządzenia z mniejszymi ekranami (takie jak telefony i tablety) i działają nawet przy wolniejszych połączeniach typowych dla takich urządzeń. Dodaj stronę google.com/m do zakładek w przeglądarce telefonu i utwórz skrót na ekranie głównym, by zapewnić sobie łatwy dostęp do narzędzi Google Apps. Skuteczna praca zespołowa Google Apps pomaga pracować szybciej i sprawniej. Efektywna współpraca w zespołach ułatwia zadania wszystkim pracownikom, partnerom, dostawcom i każdej innej osobie niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Google Apps pozwala udostępniać i edytować w czasie rzeczywistym wiele typów plików dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje itd. Zapomnij o czasochłonnym przesyłaniu e- maili z wieloma wersjami plików. Przechowywanie dokumentów w chmurze oznacza, że każdy ma automatycznie najnowszą wersję dowolnego pliku. Czy to nie sprytne?

46 Współpraca w czasie rzeczywistym Aby udostępnić swoje pliki na Dysku Google, wystarczy kilka kliknięć. Każda osoba z zespołu natychmiast uzyskuje dostęp do aktualnej wersji dokumentu, arkusza kalkulacyjnego czy prezentacji i wszyscy jednocześnie mogą wprowadzać swoje zmiany. Już nie trzeba wysyłać kolejnych i z różnymi wersjami załączników, które trudno potem prześledzić. Współpraca na odległość Współpracuj z innymi tak, jakbyście siedzieli w tym samym pokoju nawet jeśli tak naprawdę jesteście na różnych krańcach świata. Bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmaila możesz bez specjalnych przygotowań zorganizować czat wideo lub zajrzeć do tego samego dokumentu, a nawet edytować go wspólnie z innymi osobami, jak przy jednym komputerze. Współpraca między organizacjami Google Apps ułatwia współpracę z partnerami, dostawcami i klientami, podobnie jak ze współpracownikami w obrębie firmy. Planuj spotkania, udostępniaj dokumenty, rozmawiaj na czacie wideo i twórz witryny projektów również z osobami spoza firmy. Rejestracja i konfiguracja usług Google Apps w pigułce Aby rozpocząć korzystanie z Google Apps musisz założyć konto w usłudze. Na podstronie Google Apps for Business należy kliknąć przycisk Wypróbuj bezpłatnie. W kolejnym kroku należy podać adres posiadanej domeny internetowej. Po podaniu domeny zostaniesz przeniesiony do formularza rejestracji konta administratora. Posłuży ono potem do zarządzania wszystkimi usługami w twojej domenie. Zweryfikuj domenę w Google Apps. Masz już założone konto w Google Apps, ale musisz jeszcze potwierdzić że to ty jesteś właścicielem domeny. Do tego czasu wszystkie usługi w Google Apps będą działać w domenie tymczasowej domena.pl.test-google-a.com. Aby zweryfikować domenę, kliknij odnośnik Zweryfikuj posiadanie domeny. Najszybciej można tego dokonać poprzez wpisanie do DNS domeny odpowiedniego rekordu TXT. Wszystkie usługi poza em (czyli w praktyce Gmailem) są od razu domyślnie włączone i dostępne pod adresami w rodzaju docs.google.com/a/domena.pl. Aby poczta działała prawidłowo w naszej domenie należy skonfigurować rekordy pocztowe na serwerach nazw (rekordy MX):

47 Konsola administracyjna

48 Ustawienia dotyczące firmy Zarządzanie użytkownikami

49 Informacje o opłatach i dostępnej liczbie użytkowników Lista usług i zarządzanie usługami. Na łatwej do zarządzania liście ustalamy jakie usługi mają być dostępne dla poszczególnych użytkowników.

50 Definiowanie zasobów (sal, sprzętu itp.) Korzystanie z Poczty

51 Ustawienia poczty Korzystanie z filtrów

52

53 Filtry sposób na porządkowanie wiadomości oraz tworzenie własnej białej i czarnej listy.

54 Definiowanie podpisu (stopki wiadomości) i informacji o nieobecności w pracy Włączanie i wyłączenie folderów poczty Integracja z kontami w innej domenie (możliwość automatycznego odbierania poczty i wysyłania z adresu w innej domenie).

55 Zaproszenie do rozmowy

56 Dodawanie kontaktu Definiowanie przekierowania poczty (np. podczas nieobecności w pracy) Przekierowanie oraz włącznie / wyłączenie protokołów POP / IMAP

57 Zarządzenie kontaktami, tworzenie grup dystrybucyjnych poczty Dodawanie aliasu (dodatkowego adresu) do konta przez administratora Korzystanie z Kalendarza zarządzanie czasem Dodawanie nowego terminu spotkania.

58 Edycja szczegółów spotkania oraz zapraszanie uczestników. Udostępnienie kalendarza

59 Zarządzenie Dyskiem Tworzenie folderów i dokumentów

60 Dodawanie plików do dysku z zasobów komputera Udostępnienie dokumentów

61 Tworzenie nowej witryny współpracy biznesowej na potrzeby spotkania (obszar roboczy spotkania)

62 Edycja szablonu witryny według własnych potrzeb.

63 Korzystanie z protokołu IMAP w dowolnym kliencie pocztowym (bez kasowania wiadomości na serwerze Google)

64

65 Google Apps Sync for Microsoft Outlook Wymagania programowe dla tych, którzy preferują oprogramowanie klienckie firmy Microsoft

66 Synchronizacja poczty, kontaktów i kalendarza

67 Inne przydatne aplikacje Google Publikowanie instrukcji, szkoleń video na YouTube Narzędzie to tworzenia instrukcji video CamStudio Sposób publikacji bez publicznego dostępu

68

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk MATERIAŁY SZKOLENIOWE Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Spis treści Google Apps aplikacje dopasowane do potrzeb firmy - wprowadzenie... 4 Gmail... 4 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce Symulacja procesów logistycznych w firmie produkcyjnej z wykorzystaniem klasycznego systemu klasy ERP część II PROWADZĄCY: Marcin

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia....................... 7 3.2 Rejestracja programu..............................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Odkryj pracę bez ograniczeń

Odkryj pracę bez ograniczeń Odkryj pracę bez ograniczeń z Microsoft Office 2010 Twój przewodnik po nowościach w pakietach Office 2010 dostępnych w ramach licencji grupowych 2010 I Dlaczego 2010? Ponieważ powodzenie Twojej firmy zależy

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane w Plan-de-CAMpagne

Podstawowe dane w Plan-de-CAMpagne Podstawowe dane w Plan-de-CAMpagne Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Moduł CRM. Wersja 3.56.303

Moduł CRM. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 5 Charakterystyka modułu 7 1. Przeznaczenie modułu 7 2. Budowa modułu 8 3. Obsługa okien 11 4. Ikony i skróty klawiszowe 18 5. Drukowanie dokumentów 21 Instalacja

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Outlook 2010 PL. Praktyczne podejście

Microsoft Outlook 2010 PL. Praktyczne podejście Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania środa, 18. czerwiec 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo