Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Nr sprawy: GOPS.271-2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów-kursów z zakresu przygotowania zawodowego osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Gorlice w ramach Projektu pn. Szansa pracy nadzieją na lepsze jutro realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie o dofinansowanie wyżej wskazanego projektu w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CPV W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Łukasiewicza 6, Gorlice, tel./fax (018) , REGON , NIP Dział 1 Nazwa i adres Zamawiającego występujący w imieniu własnym Dział 2 Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i kursów dla 54 uczestników projektu Szansa pracy- nadzieją na lepsze jutro realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie o dofinansowanie wyżej wskazanego projektu w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące warsztaty i kursy 1. Warsztaty treningu umiejętności psychospołecznych,trening rozwoju osobistego, dla 54 osób 2. Warsztaty poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania pracy, dla 54 osób 3. Kurs Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat B dla 9 osób 4. Kurs wizażu dla 3 osób, 5. Kurs krawiecki- Szycie firan dla 7 osób 6. Kurs- Operator wózków widłowych dla 1osoba 7. Kurs - Operator koparko- ładowarki -dla 11 osób 8. Kurs- Podstawy Księgowości - dla 3 osoby 9. Kurs- Kucharz małej gastronomii -dla 8 osób 10. Kurs- Florystyka- bukieciarstwo -dla 4 osób 11. Kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc -5 osób 12. Kurs dla początkujących- Spawacz 3 osoby 13. Kurs Savoir Vivre-dla 15 osób

2 Zamawiający informuje, że osoby skierowane do odbycia poszczególnych kursów będących przedmiotem zamówienia posiadają aktualne badania wydane przez lekarza medycyny pracy, także osoby biorące udział w kursie prawa jazdy kat B oraz w kursie operatora koparko-ładowarki. Miejsce realizacji zamówienia: zaleca się, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie miasta Gorlice od poniedziałku do piątku, przy czym nie mogą trwać dłużej niż do godz Dzienny wymiar godzinowy zajęć nie może przekroczyć 8 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji zajęć dłuższych niż 2 godziny dydaktyczne Wykonawca zapewni po każdych 2 godzinach przerwę 15 minutową. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania szkoleń kursów poza wskazanym powyżej miejscem. W takim przypadku jeżeli odległość od Miasta Gorlice przekracza 1 km Wykonawca zapewni również transport, tj. dojazd do miejsca szkolenia spod budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach oraz powrót pod ten budynek. W przypadku, gdy szkolenie-warsztaty/kurs odbywa się w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd i powrót uczestnika, Wykonawca zapewni nocleg i całodzienne wyżywienie na własny koszt. II. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e- learning. III. Wykonawca zobowiązany jest ponadto: 1) zapewnić do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych odpowiednio dostosowane pomieszczenia (wraz z zapleczem sanitarnym) wyposażone w: a) odpowiednią do liczby osób biorących udział w kursie ilość miejsc siedzących i stolików, b) flipchart / tablica klasyczna/ magnetyczna, c) inny niezbędny sprzęt umożliwiający właściwą realizację kursów. d) zapewnić kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2) zapewnić dla każdego uczestnika bezzwrotny komplet materiałów pomocniczych/ćwiczeniowych np. płyty CD/DVD, podręczniki bądź inne opracowania tematyką nawiązujące do przedmiotu poszczególnych kursów. Sposób oznakowania tych materiałów zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed rozpoczęciem kursów. 3) zapewnić dla każdego uczestnika kursu ubezpieczenie NNW w trakcie jego trwania a także w drodze na nie i z powrotem na kwotę minimalną zł. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z fakturą VAT / rachunkiem po zakończeniu kursów. 4) zapewnić bezpieczeństwo osób uczestniczących w kursach, a także warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 5) zorganizować i przeprowadzić po zakończeniu każdego z kursów egzamin sprawdzający stopień opanowania materiału będącego przedmiotem poszczególnych kursów, 6) prowadzić odrębną dokumentację przebiegu każdego kursu obejmującą w szczególności: dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych; protokół z egzaminu sprawdzającego, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie umiejętności, 7) zapewnić każdemu uczestnikowi gorący posiłek (obiad jednodaniowy-drugie danie oraz napój), a także zapewnić w trakcie realizacji zajęć poczęstunek zajęcia wszystkim uczestnikom w postaci: świeże ciastka lub drożdżówki, paluszki, w nieograniczonej ilości kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, 8) telefonicznie informować Zamawiającego o nieobecności uczestników kursów na zajęciach, 9) przekazać uczestnikom kursów informację o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 10) oznaczyć pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne, i praktyczne poprzez umieszczenie materiałów informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego przed rozpoczęciem zajęć, 11) umożliwić pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji kursów oraz poddać się ewentualnej kontroli Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), a także udzielać stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jej żądanie. IV. Zamawiający zastrzega, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników poszczególnych kursów.. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę osób, które rozpoczęły kursy z uwzględnieniem w/w zapisu. V. Po zakończeniu poszczególnych kursów Wykonawca zobowiązany jest wystawić dla każdego uczestnika:

3 1) zaświadczenie o jego ukończeniu, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216). 2) certyfikat, którego wzór i ologowanie zostanie ustalone po podpisaniu umowy. Opis zakresu merytorycznego przedmiotu zamówieni Zakres merytoryczny kursu Wymiar godzinowy (1 godzina = 45 minut) Wymagania dodatkowe Warsztaty treningu umiejętności psychospołecznych,trening rozwoju osobistego dla 54 osób MODUŁ Teoretyczny dla 54 osób 90 godzin 1. funkcjonowanie w społeczeństwie w tym: kompetencje społeczne(etapy wejścia w 3) 55 godzin zajęć dla środowisko ludzi pracy, kompetencje całej grupy społeczne a sukces w pracy zawodowej Oraz 35 godz.,rozumienie organizacji, kontaktu i kariery.indywidualnych 2. rozwój osobisty: budowanie celów życiowych, znaczenie siły pozytywnego myslenia, kim ja jestem a kim chcę być? Termin realizacji:,jak poprawić zachowanie psychiczne czerwiec -lipiec 2012 r,rozpoznawanie złych wyobrażeń o samym sobie-proces zmian 3. komunikacja społeczna : równowaga wewnętrzna oparta na dobrej komunikacji, budowanie własnego wizerunku poprzez komunikacje, komunikacja wyznacznikiem kompetencji umiejętności społecznych, budowanie dobrych stosunków międzyludzkich, asertywność uczenie się odpowiedzi na trudne pytania 4. umiejętności społeczne :sztuka panowania nad stresem, zachowania w trudnych sytuacjach Wykonawca zapewni: 1.Salę i specjalistyczny sprzęt dydaktyczny,bezzwrotne materiały piśmienne (notes,długopis), które należy oznaczyć logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, emblematem Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny, z podpisem 2.Wykonawca prowadzi nadzór wewnętrzny nad szkoleniami,przeprowadza ankietę na dzień rozpoczęcia i zakończenia szkolenia i dostarcza je Zamawiającemu, 3.Wykonawca prowadzi dziennik zajęć 4.Szkolenie winno zakończyć się egzaminem sprawdzającym stopień opanowanie wiedzy a po egzaminie wydaniem zaświadczenia Warsztaty poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania pracy - dla 54 osób 1. MODUŁ teoretyczny dla 54 osób, a) motywacja do pracy b)autoprezentacja własnej osoby c)planowanie czasu wolnego d)pisanie CV i listu motywacyjnego 15 godzin, w tym: 15 godzin zajęć teoretycznych dla całej grupy Termin realizacji: maj-czerwiec 2012r Wykonawca zapewni sprawny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem. Ilość sprzętu, o którym mowa wyżej musi być adekwatna do liczby uczestników kursu. Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat B - 9 osób 2. MODUŁ I: teoretyczny (80 godzin), z zakresu kursu przedstawiciela handlowego a) rola i zadania przedstawiciela handlowego,zakres obowiązków b) reklama i promocja, pozyskanie klientów, 60 godzin dla grupy 9 osób Termin realizacji:czerwiec Wykonawca zapewni: 1) warunki lokalowe, plac manewrowy(120 m2 wyposażony w pachołki i tyczki ) i wyposażenie dydaktyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących

4 utrzymanie kontaktów handlowych c) techniki i etapy sprzedaży,sprzedaż w terenie d) organizowanie dostaw towarów do klientów, negocjacje, techniki negocjacji e) zagadnienia finansowo-prawne dotyczące sprzedaży i zawodu handlowca, zażalenia, reklamacje f) reklama i promocje g)marketing wystawienniczy h) komunikacja międzyludzka 3. MODUŁ II: teoretyczny (30 godzin)- z zakresu kursu prawa jazdy kat. B a) przepisy ruchu drogowego b) technika jazdy 3)MODUŁ III: praktyczny(30 godzin)-z zakresu kursu prawa jazdy kat B a)zakres z nauki jazdy odbywać się będą na podstawie indywidualnego planu kursanta lipiec 2012 r 30 godzin dla grupy 9 osób Termin realizacji: czerwiec lipiec 2012r 30 godzin dla grupy 9 osób pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz z późn. zm.). 3) sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej przez uczestników wiedzy teoretycznej. Ponadto, Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu bezzwrotny egzemplarz podręcznika dla kandydatów na kurs prawo jazdy kat. B wraz z płytą DVD/CD zawierającą aktualnie obowiązujące zestawy pytań testowych wykorzystywane podczas egzaminu państwowego 4) Realizując praktyczną naukę jazdy, marki samochodów należy dostosować do wymagań Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. 5) Zajęcia będące przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę spełniającą wymogi nałożone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz z późn. zm.). 6) kurs prawa jazdy winien zakończyć się przeprowadzeniem egzaminu państwowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W koszt kursu wchodzi opłata za pierwszy egzamin (kolejne pokrywa uczestnik we własnym zakresie) KURS WIZAŻU dla 3 osób MODUŁ I: teoretycznopraktyczny (60 godzin), obejmujący: a) teoretyczne podstawy rozróżniania typów skóry b) warsztat pracy wizażysty(przygotowanie stanowiska, dezynfekcja oraz dobór akcesoriów, przygotowanie klienta do makijażu, profesjonalny demakijaż) c) makijaż korekcyjny(korygowanie i modelowanie twarzy, korygowanie kształtu oczu i ust, korygowanie łuku brwiowego, technika malowania rzęs) d) sposoby retuszowania niedoskonałości skóry e) makijaż dzienny(modelowanie, cieniowanie twarzy) f) zasady makijażu wieczorowego(używanie brokatu, sztuczne rzęsy, ) g) makijaż ślubny( abc pielęgnacji Panny Młodej, kolorystyka). 60 godzin dla grupy 3 Wykonawca zapewni: osób Termin realizacji: czerwiec lipiec 2012r 1.Salę i specjalistyczny sprzęt dydaktyczny,bezzwrotne materiały piśmienne (notes,długopis), które należy oznaczyć logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, emblematem Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, 2.Wykonawca prowadzi nadzór wewnętrzny nad szkoleniami,przeprowadza ankietę na dzień rozpoczęcia i zakończenia szkolenia i dostarcza je Zamawiającemu, 3.Wykonawca prowadzi dziennik zajęć 4.Szkolenie winno zakończyć się egzaminem sprawdzającym stopień opanowanie wiedzy a po egzaminie wydaniem zaświadczenia 5.Wykonawca zapewni bezpłatne materiały do praktycznej nauki

5 KURS KRAWIECKI- _SZYCIE FIRAN 7 osób MODUŁ I: teoretyczno praktyczny obejmujący w szczególności: a) znajomość przestrzegania warunków BHP przy korzystaniu z maszyn i urządzeń krawieckich b) zapoznanie się z rodzajami dodatków krawieckich i pasmanterii, oraz sposób ich wykorzystania w krawiectwie c) rodzaje tkanin przeznaczonych do szycia firan d) zaprojektowanie dekoracji okna w oparciu o wybrane tkaniny oraz życzenia klienta e) wyliczenie zużycia materiału, powiększanie i zmniejszanie form g) modelowanie firan, sposoby krojenia, najpopularniejsze wzory wykroju i) szycie firan 110 godzin dla grupy 7 osób Termin realizacji: czerwiec- lipiec 2012r Wykonawca zapewni: 1. Ilość sprzętu tj. maszyn do szycia musi być adekwatna do liczby uczestników kursu. Kurs dla początkujących na uprawnienia w zakresie spawania łukowego w osłonie CO2 i mieszanek(mag) oraz w osłonie gazów nieaktywnych MIG -3 osoby 5. MODUŁ I: teoretyczno-praktyczny obejmujący w szczególności: a)zastosowanie elektryczności do spawania łukowego b)urządzenia spawalnicze c)bezpieczeństwo i higiena pracy,bezpieczna praca na hali produkcyjnej d)materiały dodatkowe do spawania e)spawanie w praktyce f)oznaczanie i wymiarowanie spoin g)metody przygotowania złączy do spawania h)kwalifikowanie spawaczy i)budowa i użytkowanie urządzeń do spawania elektrodami j)podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych,metody spawania, ochrona zdrowia k)spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych l)materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych Ł)korozja i obróbka cieplna po spawaniu 150 godzin dla 2 osób Termin realizacji: czerwiec-lipiec 2012r Słuchacz po ukończonym kursie powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN Kurs- OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH 1 osoba

6 1. MODUŁ teoretyczno praktyczny (70 godzin), obejmujący w szczególności: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa wiadomości z zakresu BHP praktyczna nauka jazdy wiadomości o dozorze technicznym 70 godzin- dla 1 osoby Termin realizacji: czerwiec lipiec 2012r. Osoby kończące kurs otrzymują zaświadczenie (certyfikat) ukończenia, które uprawnia do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami widłowymi wszystkich typów. Kurs- operator koparko- ładowarki -11 osób 1.MODUŁ teoretycznopraktyczny(176 godzin) obejmujący w szczególności: -podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji,materiały eksploatacyjne, zadania operatora -rysunek techniczny,schematy instalacji układów hydraulicznych, dokumentacja techniczna -podst. przepisy prawne dot.bhp -podstawy elektrotechniki -silniki spalinowe :podział, budowa, układy zapłonowe i rozruchowe -elementy hydrauliki -Budowa koparko-ładowarek -technologia robót -zajęcia praktyczne :przygotowanie stanowiska pracy, praca koparko ładowarki,zasady sprawdzania stanu technicznego 176 godzin- dla 11 osób w tym 116 godz. zajęć teoretycznych i 60 godz. zajęć praktycznych Termin realizacji :czerwiec lipiec 2012r 1.Zaleca się aby ilość i jakość pomieszczeń,wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane były do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki 2.podczas zajęć praktycznych,na jedną koparko-ładowarkę przypada 1 osoba 3.Kurs kończy się egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia (certyfikatu) Kurs Kucharz małej gastronomii dla 8 osób 1.Moduł teoretyczno-praktyczny (120 godz) obejmujący w szczególności: -stosowanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności -przestrzeganie przepisów sanitarnoepidemiologicznych -stosowanie zasad prawidłowego żywienia -obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw -dokonywanie oceny jakościowej surowców,półproduktów i gotowych potraw -przeprowadzenie obróbki wstępnej i 120 godzin dla 8 osób Termin realizacji :czerwiec-lipiec 2012r Słuchacz po ukończonym kursie powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

7 obróbki cieplnej =sporządzanie zup, potraw z różnych produktów oraz ciast, deserów i napojów -dobieranie dodatków do różnych potraw -obsługa maszyn i urządzeń -sporządzanie kalkulacji Kurs Florystyka i bukieciarstwo dla 4 osób MODUŁ teoretyczno-praktyczny 60 godz obejmujący w szczególności: -ogólne zagadnienia dotyczące pielęgnacji roślin ciętych i doniczkowych : -Bukiety okolicznościowe: -technika układania bukietów z trzech,pięciu i więcej ilości kwiatów, -różne rodzaje dekoracji kwiatów pojedynczych i bukietów, -Kompozycje z kwiatów żywych: -układanie kwiatów z wykorzystaniem szkła, ceramiki, wikliny,kosze kwiatowe - kompozycje kwiatowe z wykorzystaniem naturalnych surowców do dekoracji, -Kompozycje sztuczne: -kwiaty sztuczne i naturalne suszki jako podstawa dotworzenia ciekawych kompozycji dekoracyjnych mieszkań,biur itp. -dekoracje na siatkach ozdobnych jako aranżacja okien, witryn sklepowych itp., -Stroiki na Boże Narodzenie i Wielkanoc: -kompozycje na żywym i sztucznym podkładzie, -wykorzystanie naturalnych, ogólnie dostępnych surowców do wykonania stroików, Florystyka centralna : -kompozycje sztuczne i żywe Dekoracja stołu na różne okazje : -dekoracje stołu wielkanocnego,sylwestra, wigilię,walentynki,komunię,urodziny, -układanie i dekoracja serwetek, -Pakowanie i dekoracja prezentów: -Bukiety ślubne 60 godzin dla 4 osób Termin realizacji :czerwiec,lipiec 2012r Słuchacz po ukończonym kursie powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN Kurs- Kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 5 osób MODUŁ teoretyczno-praktyczny w tym 25 godz.zajęć teoretycznych i 41 godz. zajęć praktycznychobejmujący w szczególności: 66 godzin dla 5 osób Termin realizacji :czerwiec,lipiec 2012r Słuchacz po ukończonym kursie powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN 1. Organizacja ratownictwa medycznego-

8 podstawy prawne 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego,miejsce zdarzenia 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 4.Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego,badanie wstępne oraz szczegółowe 5.Poszkodowany nieprzytomny 6.Resuscytacja(dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne 7.Defibrylatorzautomatyzowany.Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 8.Wstrząs 9.Inne stany nagłe-drgawki, cukrzyca zrekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 10.Urazy mechaniczne i obrażenia-złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe 12.Taktyka działań ratowniczych-zdarzenia masowe,mnogie,segregacja wstępna,karta udzielonej pomocy, logistyka 13.Ewakuacja ze strefy zagrożenia 14.Udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 15.Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 16.Zajęcia do dyspozycji prowadzących Kurs - Operator wózków widłowych -1 osoba 2. MODUŁ teoretyczno praktyczny (70 godzin), obejmujący w szczególności: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami, wiadomości z zakresu 70 godzin- dla 1 osoby Termin realizacji: czerwiec lipiec 2011r. Osoby kończące kurs otrzymują zaświadczenie (certyfikat) ukończenia, które uprawnia do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami widłowymi wszystkich typów.

9 ładunkoznawstwa wiadomości z zakresu BHP praktyczna nauka jazdy wiadomości o dozorze technicznym Kurs Savoir- vivre dla 15 osób Moduł teoretyczny dla 15 osób -20 godz obejmujący w szczególności: - savoir vivre na co dzień - kultura słowa i gestu - precedencja -czyli kto za kim? - wizyty i przyjęcia(prywatne,służbowe)- przebieg oraz organizacja -korespondencja- zasady i formy korespondencji - ubiór-typy strojów i zasady ich doborukształtowanie poczucia dobrego smaku - kultura stołu -w lokalu -alkohole -gafy i faux pas 1.5 Uczestnicy kursu otrzymają podręcznik do savoir -vivre oraz materiały na płycie cd 20 godz, dla 15 osób Termin realizacji : listopad 2012r Słuchacz po ukończonym kursie powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN Dział 3 Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dział 4 Udział podwykonawców w przedmiocie zamówienia 5. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 6. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu powierzanych prac. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam. 7. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą ze wskazaniem tej części zamówienia, którą zamierza powierzyć mu do wykonania. Dział 5 Oferty wspólne 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum). 2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 3. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania! 4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum), 5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum. Dział 6 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

10 ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO! w rozumieniu art.67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Dział 7 Oferty wariantowe Dział 8 Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do r. Dział 9 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - za spełnienie powyższego warunku zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2008r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) - ocena tego warunku nastąpi na podstawie złożonego w tym zakresie oświadczenia załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Wiedza i doświadczenie, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - za spełnienie powyższego warunku zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie trzech ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej trzech zamówień, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia przez co zamawiający rozumie realizację warsztatów i/lub kursów i/lub szkoleń z zakresu przygotowania zawodowego o tematyce zgodnej z rodzajem kursów/szkoleń/warsztatów wyszczególnionych w niniejszym zamówieniu (należy wykazać trzy różne tematycznie zamówienia w oparciu o te, które określono w Dziale 2 SIWZ), z podaniem ich wartości, nazwy zleceniodawcy, terminu realizacji (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, a także załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (opinie, referencje, rekomendacje - wystawione przez poprzednio zamawiających). 3. Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie art.22 ust.1 ustawy - (załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę osób (kadra zawodowa - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) mających uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, które to osoby muszą posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia tj: Trener-psycholog lub osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności psychospołecznych, minimum 3 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej Trener-doradca zawodowy posiadający uprawnienia pedagogiczne, minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy-trenera Instruktor nauki jazdy, minimum 3-letnie doświadczenie, posiadający kwalifikacje zawodowe określone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów, Trener- osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu(szkolenia) w zawodzie przedstawiciela handlowego, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadające uprawnienia pedagogiczne

11 Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu(szkolenia) Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu(szkolenia) w zawodzie krawiec-szycie firan, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne Trener- osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu(szkolenia) w zawodzie wizażysty, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu(szkolenia) w zawodzie -operator wózków widłowych, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu w zawodzie operatora koparko-ładowarki, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne. Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu w zawodzie podstawy księgowości, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne. Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu w zawodzie kucharz małej gastronomii, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne. Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu w zawodzie florystyka -bukieciarstwo, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu w zawodzie spawacza, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu savoir-vivre, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne Sytuacja ekonomiczna i finansowa, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie art.22 ust.1 ustawy - (załącznik nr 3 do SIWZ). Uwaga! W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dział 10 Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dokumenty i oświadczenia wymagane w przedmiotowym postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust.1 ustawy - (zał. nr 3 do SIWZ); 2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: Koncesja, zezwolenie lub licencja: potwierdzenie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy na podstawie oświadczenia wykonawcy załącznik Nr 7 do SIWZ, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

12 doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami(zał. nr 6 do SIWZ), wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane (zał. nr 5 do SIWZ),. 3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć: 1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy - (zał. nr 4 do SIWZ); 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia (zał. Nr 4 do SIWZ) w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy; Uwaga! W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (konsorcjum), dokumenty podmiotowe o których mowa wyżej (Dział 10 ust.3), przedkłada każdy uczestnik konsorcjum. 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Uwagi: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817). 5. Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy: 1) Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ; 2) Dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Zaświadczenie/informacja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Uwagi: Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dział 11 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

13 1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres korespondencyjny podany w dziale 1 niniejszej SIWZ w godzinach pracy: poniedziałek - piątek Uwaga: Przesłanie dokumentów po godzinie 15.00, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej, z datą następnego dnia roboczego Zamawiającego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższych wymogów. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotyczących postępowania, pisemnie lub faksem na nr 018/ Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania! przy spełnieniu wymogów określonych w pkt W przypadku wezwania Wykonawcy celem uzupełnienia dokumentów w trybie art.26 ust.3 ustawy, forma składanych dokumentów musi być zgodna z dyspozycją (wymaganiem) Zamawiającego, określoną w wezwaniu kierowanym do Wykonawcy. 4. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres i w godzinach pracy, podanych w pkt. 1. Dział 12 Opis udzielania wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacja dotycząca zwołania zebrania z Wykonawcami 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie, nie później niż do dnia r. 2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż w terminie określonym powyżej (patrz pkt.1). 3. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania, a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. 5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dział 13 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Danuta Osikowicz tel. 018/ Dział 14 Termin związania ofertą Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin, z tym, ze zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Dział 15 Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: - musi być sporządzona w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy), z zachowaniem formy pisemnej, - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w języku obcym, - musi być złożona na piśmie, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub piórem, - formularz oferty i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy z podaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej,

14 - wszelkie poprawki, zmiany (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane przez Wykonawcę, - treść wszystkich załączników musi być zgodna z treścią wzorów stanowiących załączniki do SIWZ, - dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) niewymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. - dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. - zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników, - zaleca się, aby podpisy i parafy wykonywane atramentem w kolorze niebieskim. 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być przed stawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / spółki cywilne, konsorcja/ wykonawcy ustanawiają PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem. Uwagi: 6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzega, Se nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r nr 153 poz ze zm.) i dołączone odrębnie do oferty. 7. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. ŁUKASIEWICZA 6, GORLICE OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: ORGANIZACJĘ, PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW - KURSÓW Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO OSÓBBEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY GORLICE w ramach Projektu pn. Szansa pracy nadzieją na lepsze jutro realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach Dział 16 Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie ZMIANA / WYCOFANIE. Koperta musi zawierać: oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile oświadczenia nie składa sam Wykonawca. Dział 17 Miejsce oraz termin składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Łukasiewicza 6, Gorlice, sekretariat nie później niż do dnia r. do godz Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (data, godzina). Dział 18 Miejsce oraz termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w: GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Łukasiewicza 6, Gorlice, w dniu r. o godz Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

15 Dział 19 Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena ofertowa wynika z wypełnionego Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). W Formularzu ofertowym Wykonawca podaje: a) koszt jednostkowy brutto za przeszkolenie jednej osoby; b) łączną cenę oferty brutto biorąc pod uwagę realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i jej załącznikach, za którą podejmuje się zrealizować całość zamówienia. Cenę oferty brutto Wykonawca policzy następująco: maksymalna liczba osób skierowanych na szkolenie (ilość osób) x koszt jednostkowy brutto za przeszkolenie jednej osoby = łączna cena oferty brutto 4. Cena ofertowa brutto za zrealizowanie całości zamówienia podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym jest jedynie wartością służącą do porównania ofert. Rozliczenia za wykonaną usługę będą iloczynem kosztu jednostkowego brutto (koszt udziału w szkoleniu jednej osoby) przez liczbę osób faktycznie skierowanych, przy czym łączna wartość oferty nie przekroczy ceny oferty brutto wyliczonej przez Wykonawcę i podanej w formularzu ofertowym. 5. Koszty jednostkowe, o których mowa wyżej są kosztami stałymi i nie ulegną zmianie w okresie trwania umowy. 6. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji cenowych do Formularza ofertowego. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut itp. obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w oferowanych cenach 7. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów itp., których nie przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w SIWZ. 8. W przypadku określenia przez Wykonawcę, stawki podatku VAT innej niż zwolniony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT. 9. wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Z 2001 r., Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994r., Nr 84, poz. 386 ze zm.). 10. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Dział 20 Umowa ramowa Dział 21 Informacje dotyczące rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich. Dział 22 Opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryterium oceny ofert. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w poniższym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. W zakresie każdego z kryteriów, Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt = MP MP maksymalna ilość punktów Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

16 CENA, waga: 100 % sposób oceny: minimalizacja a) najniższa, łączna cena brutto za realizację całości zamówienia maksymalna ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie wg poniższego wyliczenia, ocena punktowa w zakresie kryterium CENA dokonana zostanie z formułą: Cena oferty najkorzystniejszej Cena oferty badanej x MP Cena oferty badanej Ostateczna ocena wybór oferty najkorzystniejszej: Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta spośród ofert, która otrzyma największą ilość punktów wynikającą z powyższego wyliczenia. Dział 23 Czynności wykonywane przy otwarciu i ocenie ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia; 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 3. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach; 4. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych; 5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i dokumentów; 6. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzymała łącznie za wszystkie kryteria najwyższą liczbę punktów. Dział 24 Odrzucenie oferty, wykluczenie z postępowania Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: - jest niezgodna z ustawą; - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 Pzp; - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; - zawiera błędy w obliczeniu ceny; - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy; - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Unieważnienie postępowania: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że pro wadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dział 25 Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane

17 za pośrednictwem telefaksu, drogą elektroniczną albo w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę podmiotów o których mowa wyżej powinna zawierać m.in.: - określenie celu gospodarczego, oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (pełnomocnika), oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi), zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. - nie dotyczy - nie dotyczy Dział 26 Wadium Dział 27 Zabezpieczenie Dział 28 Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Dział 29 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zwieranej umowy Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego, stanowią integralną część umowy. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy). Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w treści umowy w przypadku: 1. Umowa może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia liczby uczestników kursu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i będącego wynikiem: a) niestawienia się kandydata na kurs pomimo wydania skierowania na szkolenie, b) przerwania uczestnictwa w kursie (podjęcie pracy przez bezrobotnego, choroba, nieusprawiedliwiona rezygnacja z kursu), którego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, W umowie stosownie do postanowień pkt. 1 ppkt. a) i b) zmianie ulega przeliczenie kosztu szkolenia. W takim przypadku koszt kursu stanowi iloczyn kosztu kursu jednej osoby bezrobotnej oraz rzeczywistej ilości osób bezrobotnych, które rozpoczęły szkolenie. 2. W sytuacji, gdy liczba osób szkolonych (w trakcie odbywającego się szkolenia) ulegnie zmniejszeniu Wykonawca może ubiegać się o zwrot kosztów kursu osób, które przerwały kurs. Wysokość kosztów ustala się proporcjonalnie do okresu kursu, w którym uczestniczyły. Dział 30 Pouczenie o środkach ochrony prawnej 2. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niżej cyt. ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.). 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych PUPIIA.2710.4.2014.MG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Znak: PZP.271.10.2011 Zamawiający: Białystok, 22.07.2011r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Projekt S p o ł e c z n o ś ć a k t y w n a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/2015 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Człowiek najlepsza inwestycja S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie 55-200 Oława, ul. 1-go Maja 11 Znak sprawy: MOPS.XVI.812425.9.13 Zamówienie: 80530000-8 usługi

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: KSOW-32-12/ZP-DZ/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

"Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: "Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony Wartość zamówienia - zamówienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bliżyn, dnia 16.08.2011r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego 2. Zamawiający: 3., 4. ul.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo