Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Nr sprawy: GOPS.271-2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów-kursów z zakresu przygotowania zawodowego osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Gorlice w ramach Projektu pn. Szansa pracy nadzieją na lepsze jutro realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie o dofinansowanie wyżej wskazanego projektu w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CPV W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Łukasiewicza 6, Gorlice, tel./fax (018) , REGON , NIP Dział 1 Nazwa i adres Zamawiającego występujący w imieniu własnym Dział 2 Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i kursów dla 54 uczestników projektu Szansa pracy- nadzieją na lepsze jutro realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie o dofinansowanie wyżej wskazanego projektu w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące warsztaty i kursy 1. Warsztaty treningu umiejętności psychospołecznych,trening rozwoju osobistego, dla 54 osób 2. Warsztaty poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania pracy, dla 54 osób 3. Kurs Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat B dla 9 osób 4. Kurs wizażu dla 3 osób, 5. Kurs krawiecki- Szycie firan dla 7 osób 6. Kurs- Operator wózków widłowych dla 1osoba 7. Kurs - Operator koparko- ładowarki -dla 11 osób 8. Kurs- Podstawy Księgowości - dla 3 osoby 9. Kurs- Kucharz małej gastronomii -dla 8 osób 10. Kurs- Florystyka- bukieciarstwo -dla 4 osób 11. Kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc -5 osób 12. Kurs dla początkujących- Spawacz 3 osoby 13. Kurs Savoir Vivre-dla 15 osób

2 Zamawiający informuje, że osoby skierowane do odbycia poszczególnych kursów będących przedmiotem zamówienia posiadają aktualne badania wydane przez lekarza medycyny pracy, także osoby biorące udział w kursie prawa jazdy kat B oraz w kursie operatora koparko-ładowarki. Miejsce realizacji zamówienia: zaleca się, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie miasta Gorlice od poniedziałku do piątku, przy czym nie mogą trwać dłużej niż do godz Dzienny wymiar godzinowy zajęć nie może przekroczyć 8 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji zajęć dłuższych niż 2 godziny dydaktyczne Wykonawca zapewni po każdych 2 godzinach przerwę 15 minutową. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania szkoleń kursów poza wskazanym powyżej miejscem. W takim przypadku jeżeli odległość od Miasta Gorlice przekracza 1 km Wykonawca zapewni również transport, tj. dojazd do miejsca szkolenia spod budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach oraz powrót pod ten budynek. W przypadku, gdy szkolenie-warsztaty/kurs odbywa się w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd i powrót uczestnika, Wykonawca zapewni nocleg i całodzienne wyżywienie na własny koszt. II. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e- learning. III. Wykonawca zobowiązany jest ponadto: 1) zapewnić do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych odpowiednio dostosowane pomieszczenia (wraz z zapleczem sanitarnym) wyposażone w: a) odpowiednią do liczby osób biorących udział w kursie ilość miejsc siedzących i stolików, b) flipchart / tablica klasyczna/ magnetyczna, c) inny niezbędny sprzęt umożliwiający właściwą realizację kursów. d) zapewnić kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2) zapewnić dla każdego uczestnika bezzwrotny komplet materiałów pomocniczych/ćwiczeniowych np. płyty CD/DVD, podręczniki bądź inne opracowania tematyką nawiązujące do przedmiotu poszczególnych kursów. Sposób oznakowania tych materiałów zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed rozpoczęciem kursów. 3) zapewnić dla każdego uczestnika kursu ubezpieczenie NNW w trakcie jego trwania a także w drodze na nie i z powrotem na kwotę minimalną zł. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z fakturą VAT / rachunkiem po zakończeniu kursów. 4) zapewnić bezpieczeństwo osób uczestniczących w kursach, a także warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 5) zorganizować i przeprowadzić po zakończeniu każdego z kursów egzamin sprawdzający stopień opanowania materiału będącego przedmiotem poszczególnych kursów, 6) prowadzić odrębną dokumentację przebiegu każdego kursu obejmującą w szczególności: dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych; protokół z egzaminu sprawdzającego, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie umiejętności, 7) zapewnić każdemu uczestnikowi gorący posiłek (obiad jednodaniowy-drugie danie oraz napój), a także zapewnić w trakcie realizacji zajęć poczęstunek zajęcia wszystkim uczestnikom w postaci: świeże ciastka lub drożdżówki, paluszki, w nieograniczonej ilości kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, 8) telefonicznie informować Zamawiającego o nieobecności uczestników kursów na zajęciach, 9) przekazać uczestnikom kursów informację o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 10) oznaczyć pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne, i praktyczne poprzez umieszczenie materiałów informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego przed rozpoczęciem zajęć, 11) umożliwić pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji kursów oraz poddać się ewentualnej kontroli Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), a także udzielać stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jej żądanie. IV. Zamawiający zastrzega, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników poszczególnych kursów.. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę osób, które rozpoczęły kursy z uwzględnieniem w/w zapisu. V. Po zakończeniu poszczególnych kursów Wykonawca zobowiązany jest wystawić dla każdego uczestnika:

3 1) zaświadczenie o jego ukończeniu, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216). 2) certyfikat, którego wzór i ologowanie zostanie ustalone po podpisaniu umowy. Opis zakresu merytorycznego przedmiotu zamówieni Zakres merytoryczny kursu Wymiar godzinowy (1 godzina = 45 minut) Wymagania dodatkowe Warsztaty treningu umiejętności psychospołecznych,trening rozwoju osobistego dla 54 osób MODUŁ Teoretyczny dla 54 osób 90 godzin 1. funkcjonowanie w społeczeństwie w tym: kompetencje społeczne(etapy wejścia w 3) 55 godzin zajęć dla środowisko ludzi pracy, kompetencje całej grupy społeczne a sukces w pracy zawodowej Oraz 35 godz.,rozumienie organizacji, kontaktu i kariery.indywidualnych 2. rozwój osobisty: budowanie celów życiowych, znaczenie siły pozytywnego myslenia, kim ja jestem a kim chcę być? Termin realizacji:,jak poprawić zachowanie psychiczne czerwiec -lipiec 2012 r,rozpoznawanie złych wyobrażeń o samym sobie-proces zmian 3. komunikacja społeczna : równowaga wewnętrzna oparta na dobrej komunikacji, budowanie własnego wizerunku poprzez komunikacje, komunikacja wyznacznikiem kompetencji umiejętności społecznych, budowanie dobrych stosunków międzyludzkich, asertywność uczenie się odpowiedzi na trudne pytania 4. umiejętności społeczne :sztuka panowania nad stresem, zachowania w trudnych sytuacjach Wykonawca zapewni: 1.Salę i specjalistyczny sprzęt dydaktyczny,bezzwrotne materiały piśmienne (notes,długopis), które należy oznaczyć logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, emblematem Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny, z podpisem 2.Wykonawca prowadzi nadzór wewnętrzny nad szkoleniami,przeprowadza ankietę na dzień rozpoczęcia i zakończenia szkolenia i dostarcza je Zamawiającemu, 3.Wykonawca prowadzi dziennik zajęć 4.Szkolenie winno zakończyć się egzaminem sprawdzającym stopień opanowanie wiedzy a po egzaminie wydaniem zaświadczenia Warsztaty poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania pracy - dla 54 osób 1. MODUŁ teoretyczny dla 54 osób, a) motywacja do pracy b)autoprezentacja własnej osoby c)planowanie czasu wolnego d)pisanie CV i listu motywacyjnego 15 godzin, w tym: 15 godzin zajęć teoretycznych dla całej grupy Termin realizacji: maj-czerwiec 2012r Wykonawca zapewni sprawny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem. Ilość sprzętu, o którym mowa wyżej musi być adekwatna do liczby uczestników kursu. Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat B - 9 osób 2. MODUŁ I: teoretyczny (80 godzin), z zakresu kursu przedstawiciela handlowego a) rola i zadania przedstawiciela handlowego,zakres obowiązków b) reklama i promocja, pozyskanie klientów, 60 godzin dla grupy 9 osób Termin realizacji:czerwiec Wykonawca zapewni: 1) warunki lokalowe, plac manewrowy(120 m2 wyposażony w pachołki i tyczki ) i wyposażenie dydaktyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących

4 utrzymanie kontaktów handlowych c) techniki i etapy sprzedaży,sprzedaż w terenie d) organizowanie dostaw towarów do klientów, negocjacje, techniki negocjacji e) zagadnienia finansowo-prawne dotyczące sprzedaży i zawodu handlowca, zażalenia, reklamacje f) reklama i promocje g)marketing wystawienniczy h) komunikacja międzyludzka 3. MODUŁ II: teoretyczny (30 godzin)- z zakresu kursu prawa jazdy kat. B a) przepisy ruchu drogowego b) technika jazdy 3)MODUŁ III: praktyczny(30 godzin)-z zakresu kursu prawa jazdy kat B a)zakres z nauki jazdy odbywać się będą na podstawie indywidualnego planu kursanta lipiec 2012 r 30 godzin dla grupy 9 osób Termin realizacji: czerwiec lipiec 2012r 30 godzin dla grupy 9 osób pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz z późn. zm.). 3) sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej przez uczestników wiedzy teoretycznej. Ponadto, Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu bezzwrotny egzemplarz podręcznika dla kandydatów na kurs prawo jazdy kat. B wraz z płytą DVD/CD zawierającą aktualnie obowiązujące zestawy pytań testowych wykorzystywane podczas egzaminu państwowego 4) Realizując praktyczną naukę jazdy, marki samochodów należy dostosować do wymagań Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. 5) Zajęcia będące przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę spełniającą wymogi nałożone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz z późn. zm.). 6) kurs prawa jazdy winien zakończyć się przeprowadzeniem egzaminu państwowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W koszt kursu wchodzi opłata za pierwszy egzamin (kolejne pokrywa uczestnik we własnym zakresie) KURS WIZAŻU dla 3 osób MODUŁ I: teoretycznopraktyczny (60 godzin), obejmujący: a) teoretyczne podstawy rozróżniania typów skóry b) warsztat pracy wizażysty(przygotowanie stanowiska, dezynfekcja oraz dobór akcesoriów, przygotowanie klienta do makijażu, profesjonalny demakijaż) c) makijaż korekcyjny(korygowanie i modelowanie twarzy, korygowanie kształtu oczu i ust, korygowanie łuku brwiowego, technika malowania rzęs) d) sposoby retuszowania niedoskonałości skóry e) makijaż dzienny(modelowanie, cieniowanie twarzy) f) zasady makijażu wieczorowego(używanie brokatu, sztuczne rzęsy, ) g) makijaż ślubny( abc pielęgnacji Panny Młodej, kolorystyka). 60 godzin dla grupy 3 Wykonawca zapewni: osób Termin realizacji: czerwiec lipiec 2012r 1.Salę i specjalistyczny sprzęt dydaktyczny,bezzwrotne materiały piśmienne (notes,długopis), które należy oznaczyć logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, emblematem Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, 2.Wykonawca prowadzi nadzór wewnętrzny nad szkoleniami,przeprowadza ankietę na dzień rozpoczęcia i zakończenia szkolenia i dostarcza je Zamawiającemu, 3.Wykonawca prowadzi dziennik zajęć 4.Szkolenie winno zakończyć się egzaminem sprawdzającym stopień opanowanie wiedzy a po egzaminie wydaniem zaświadczenia 5.Wykonawca zapewni bezpłatne materiały do praktycznej nauki

5 KURS KRAWIECKI- _SZYCIE FIRAN 7 osób MODUŁ I: teoretyczno praktyczny obejmujący w szczególności: a) znajomość przestrzegania warunków BHP przy korzystaniu z maszyn i urządzeń krawieckich b) zapoznanie się z rodzajami dodatków krawieckich i pasmanterii, oraz sposób ich wykorzystania w krawiectwie c) rodzaje tkanin przeznaczonych do szycia firan d) zaprojektowanie dekoracji okna w oparciu o wybrane tkaniny oraz życzenia klienta e) wyliczenie zużycia materiału, powiększanie i zmniejszanie form g) modelowanie firan, sposoby krojenia, najpopularniejsze wzory wykroju i) szycie firan 110 godzin dla grupy 7 osób Termin realizacji: czerwiec- lipiec 2012r Wykonawca zapewni: 1. Ilość sprzętu tj. maszyn do szycia musi być adekwatna do liczby uczestników kursu. Kurs dla początkujących na uprawnienia w zakresie spawania łukowego w osłonie CO2 i mieszanek(mag) oraz w osłonie gazów nieaktywnych MIG -3 osoby 5. MODUŁ I: teoretyczno-praktyczny obejmujący w szczególności: a)zastosowanie elektryczności do spawania łukowego b)urządzenia spawalnicze c)bezpieczeństwo i higiena pracy,bezpieczna praca na hali produkcyjnej d)materiały dodatkowe do spawania e)spawanie w praktyce f)oznaczanie i wymiarowanie spoin g)metody przygotowania złączy do spawania h)kwalifikowanie spawaczy i)budowa i użytkowanie urządzeń do spawania elektrodami j)podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych,metody spawania, ochrona zdrowia k)spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych l)materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych Ł)korozja i obróbka cieplna po spawaniu 150 godzin dla 2 osób Termin realizacji: czerwiec-lipiec 2012r Słuchacz po ukończonym kursie powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN Kurs- OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH 1 osoba

6 1. MODUŁ teoretyczno praktyczny (70 godzin), obejmujący w szczególności: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa wiadomości z zakresu BHP praktyczna nauka jazdy wiadomości o dozorze technicznym 70 godzin- dla 1 osoby Termin realizacji: czerwiec lipiec 2012r. Osoby kończące kurs otrzymują zaświadczenie (certyfikat) ukończenia, które uprawnia do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami widłowymi wszystkich typów. Kurs- operator koparko- ładowarki -11 osób 1.MODUŁ teoretycznopraktyczny(176 godzin) obejmujący w szczególności: -podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji,materiały eksploatacyjne, zadania operatora -rysunek techniczny,schematy instalacji układów hydraulicznych, dokumentacja techniczna -podst. przepisy prawne dot.bhp -podstawy elektrotechniki -silniki spalinowe :podział, budowa, układy zapłonowe i rozruchowe -elementy hydrauliki -Budowa koparko-ładowarek -technologia robót -zajęcia praktyczne :przygotowanie stanowiska pracy, praca koparko ładowarki,zasady sprawdzania stanu technicznego 176 godzin- dla 11 osób w tym 116 godz. zajęć teoretycznych i 60 godz. zajęć praktycznych Termin realizacji :czerwiec lipiec 2012r 1.Zaleca się aby ilość i jakość pomieszczeń,wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane były do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki 2.podczas zajęć praktycznych,na jedną koparko-ładowarkę przypada 1 osoba 3.Kurs kończy się egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia (certyfikatu) Kurs Kucharz małej gastronomii dla 8 osób 1.Moduł teoretyczno-praktyczny (120 godz) obejmujący w szczególności: -stosowanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności -przestrzeganie przepisów sanitarnoepidemiologicznych -stosowanie zasad prawidłowego żywienia -obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw -dokonywanie oceny jakościowej surowców,półproduktów i gotowych potraw -przeprowadzenie obróbki wstępnej i 120 godzin dla 8 osób Termin realizacji :czerwiec-lipiec 2012r Słuchacz po ukończonym kursie powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

7 obróbki cieplnej =sporządzanie zup, potraw z różnych produktów oraz ciast, deserów i napojów -dobieranie dodatków do różnych potraw -obsługa maszyn i urządzeń -sporządzanie kalkulacji Kurs Florystyka i bukieciarstwo dla 4 osób MODUŁ teoretyczno-praktyczny 60 godz obejmujący w szczególności: -ogólne zagadnienia dotyczące pielęgnacji roślin ciętych i doniczkowych : -Bukiety okolicznościowe: -technika układania bukietów z trzech,pięciu i więcej ilości kwiatów, -różne rodzaje dekoracji kwiatów pojedynczych i bukietów, -Kompozycje z kwiatów żywych: -układanie kwiatów z wykorzystaniem szkła, ceramiki, wikliny,kosze kwiatowe - kompozycje kwiatowe z wykorzystaniem naturalnych surowców do dekoracji, -Kompozycje sztuczne: -kwiaty sztuczne i naturalne suszki jako podstawa dotworzenia ciekawych kompozycji dekoracyjnych mieszkań,biur itp. -dekoracje na siatkach ozdobnych jako aranżacja okien, witryn sklepowych itp., -Stroiki na Boże Narodzenie i Wielkanoc: -kompozycje na żywym i sztucznym podkładzie, -wykorzystanie naturalnych, ogólnie dostępnych surowców do wykonania stroików, Florystyka centralna : -kompozycje sztuczne i żywe Dekoracja stołu na różne okazje : -dekoracje stołu wielkanocnego,sylwestra, wigilię,walentynki,komunię,urodziny, -układanie i dekoracja serwetek, -Pakowanie i dekoracja prezentów: -Bukiety ślubne 60 godzin dla 4 osób Termin realizacji :czerwiec,lipiec 2012r Słuchacz po ukończonym kursie powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN Kurs- Kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 5 osób MODUŁ teoretyczno-praktyczny w tym 25 godz.zajęć teoretycznych i 41 godz. zajęć praktycznychobejmujący w szczególności: 66 godzin dla 5 osób Termin realizacji :czerwiec,lipiec 2012r Słuchacz po ukończonym kursie powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN 1. Organizacja ratownictwa medycznego-

8 podstawy prawne 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego,miejsce zdarzenia 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 4.Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego,badanie wstępne oraz szczegółowe 5.Poszkodowany nieprzytomny 6.Resuscytacja(dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne 7.Defibrylatorzautomatyzowany.Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 8.Wstrząs 9.Inne stany nagłe-drgawki, cukrzyca zrekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 10.Urazy mechaniczne i obrażenia-złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe 12.Taktyka działań ratowniczych-zdarzenia masowe,mnogie,segregacja wstępna,karta udzielonej pomocy, logistyka 13.Ewakuacja ze strefy zagrożenia 14.Udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 15.Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 16.Zajęcia do dyspozycji prowadzących Kurs - Operator wózków widłowych -1 osoba 2. MODUŁ teoretyczno praktyczny (70 godzin), obejmujący w szczególności: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami, wiadomości z zakresu 70 godzin- dla 1 osoby Termin realizacji: czerwiec lipiec 2011r. Osoby kończące kurs otrzymują zaświadczenie (certyfikat) ukończenia, które uprawnia do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami widłowymi wszystkich typów.

9 ładunkoznawstwa wiadomości z zakresu BHP praktyczna nauka jazdy wiadomości o dozorze technicznym Kurs Savoir- vivre dla 15 osób Moduł teoretyczny dla 15 osób -20 godz obejmujący w szczególności: - savoir vivre na co dzień - kultura słowa i gestu - precedencja -czyli kto za kim? - wizyty i przyjęcia(prywatne,służbowe)- przebieg oraz organizacja -korespondencja- zasady i formy korespondencji - ubiór-typy strojów i zasady ich doborukształtowanie poczucia dobrego smaku - kultura stołu -w lokalu -alkohole -gafy i faux pas 1.5 Uczestnicy kursu otrzymają podręcznik do savoir -vivre oraz materiały na płycie cd 20 godz, dla 15 osób Termin realizacji : listopad 2012r Słuchacz po ukończonym kursie powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN Dział 3 Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dział 4 Udział podwykonawców w przedmiocie zamówienia 5. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 6. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu powierzanych prac. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam. 7. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą ze wskazaniem tej części zamówienia, którą zamierza powierzyć mu do wykonania. Dział 5 Oferty wspólne 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum). 2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 3. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania! 4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum), 5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum. Dział 6 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

10 ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO! w rozumieniu art.67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Dział 7 Oferty wariantowe Dział 8 Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do r. Dział 9 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - za spełnienie powyższego warunku zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2008r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) - ocena tego warunku nastąpi na podstawie złożonego w tym zakresie oświadczenia załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Wiedza i doświadczenie, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - za spełnienie powyższego warunku zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie trzech ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej trzech zamówień, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia przez co zamawiający rozumie realizację warsztatów i/lub kursów i/lub szkoleń z zakresu przygotowania zawodowego o tematyce zgodnej z rodzajem kursów/szkoleń/warsztatów wyszczególnionych w niniejszym zamówieniu (należy wykazać trzy różne tematycznie zamówienia w oparciu o te, które określono w Dziale 2 SIWZ), z podaniem ich wartości, nazwy zleceniodawcy, terminu realizacji (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, a także załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (opinie, referencje, rekomendacje - wystawione przez poprzednio zamawiających). 3. Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie art.22 ust.1 ustawy - (załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę osób (kadra zawodowa - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) mających uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, które to osoby muszą posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia tj: Trener-psycholog lub osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności psychospołecznych, minimum 3 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej Trener-doradca zawodowy posiadający uprawnienia pedagogiczne, minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy-trenera Instruktor nauki jazdy, minimum 3-letnie doświadczenie, posiadający kwalifikacje zawodowe określone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów, Trener- osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu(szkolenia) w zawodzie przedstawiciela handlowego, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadające uprawnienia pedagogiczne

11 Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu(szkolenia) Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu(szkolenia) w zawodzie krawiec-szycie firan, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne Trener- osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu(szkolenia) w zawodzie wizażysty, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu(szkolenia) w zawodzie -operator wózków widłowych, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu w zawodzie operatora koparko-ładowarki, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne. Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu w zawodzie podstawy księgowości, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne. Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu w zawodzie kucharz małej gastronomii, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne. Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu w zawodzie florystyka -bukieciarstwo, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu w zawodzie spawacza, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne Trener-osoba uprawniona do przeprowadzenia kursu savoir-vivre, minimum 3 letnie doświadczenie oraz posiadająca uprawnienia pedagogiczne Sytuacja ekonomiczna i finansowa, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie art.22 ust.1 ustawy - (załącznik nr 3 do SIWZ). Uwaga! W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dział 10 Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dokumenty i oświadczenia wymagane w przedmiotowym postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust.1 ustawy - (zał. nr 3 do SIWZ); 2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: Koncesja, zezwolenie lub licencja: potwierdzenie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy na podstawie oświadczenia wykonawcy załącznik Nr 7 do SIWZ, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

12 doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami(zał. nr 6 do SIWZ), wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane (zał. nr 5 do SIWZ),. 3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć: 1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy - (zał. nr 4 do SIWZ); 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia (zał. Nr 4 do SIWZ) w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy; Uwaga! W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (konsorcjum), dokumenty podmiotowe o których mowa wyżej (Dział 10 ust.3), przedkłada każdy uczestnik konsorcjum. 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Uwagi: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817). 5. Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy: 1) Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ; 2) Dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Zaświadczenie/informacja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Uwagi: Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dział 11 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

13 1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres korespondencyjny podany w dziale 1 niniejszej SIWZ w godzinach pracy: poniedziałek - piątek Uwaga: Przesłanie dokumentów po godzinie 15.00, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej, z datą następnego dnia roboczego Zamawiającego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższych wymogów. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotyczących postępowania, pisemnie lub faksem na nr 018/ Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania! przy spełnieniu wymogów określonych w pkt W przypadku wezwania Wykonawcy celem uzupełnienia dokumentów w trybie art.26 ust.3 ustawy, forma składanych dokumentów musi być zgodna z dyspozycją (wymaganiem) Zamawiającego, określoną w wezwaniu kierowanym do Wykonawcy. 4. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres i w godzinach pracy, podanych w pkt. 1. Dział 12 Opis udzielania wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacja dotycząca zwołania zebrania z Wykonawcami 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie, nie później niż do dnia r. 2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż w terminie określonym powyżej (patrz pkt.1). 3. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania, a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. 5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dział 13 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Danuta Osikowicz tel. 018/ Dział 14 Termin związania ofertą Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin, z tym, ze zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Dział 15 Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: - musi być sporządzona w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy), z zachowaniem formy pisemnej, - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w języku obcym, - musi być złożona na piśmie, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub piórem, - formularz oferty i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy z podaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej,

14 - wszelkie poprawki, zmiany (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane przez Wykonawcę, - treść wszystkich załączników musi być zgodna z treścią wzorów stanowiących załączniki do SIWZ, - dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) niewymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. - dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. - zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników, - zaleca się, aby podpisy i parafy wykonywane atramentem w kolorze niebieskim. 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być przed stawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / spółki cywilne, konsorcja/ wykonawcy ustanawiają PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem. Uwagi: 6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzega, Se nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r nr 153 poz ze zm.) i dołączone odrębnie do oferty. 7. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. ŁUKASIEWICZA 6, GORLICE OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: ORGANIZACJĘ, PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW - KURSÓW Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO OSÓBBEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY GORLICE w ramach Projektu pn. Szansa pracy nadzieją na lepsze jutro realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach Dział 16 Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie ZMIANA / WYCOFANIE. Koperta musi zawierać: oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile oświadczenia nie składa sam Wykonawca. Dział 17 Miejsce oraz termin składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Łukasiewicza 6, Gorlice, sekretariat nie później niż do dnia r. do godz Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (data, godzina). Dział 18 Miejsce oraz termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w: GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Łukasiewicza 6, Gorlice, w dniu r. o godz Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

15 Dział 19 Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena ofertowa wynika z wypełnionego Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). W Formularzu ofertowym Wykonawca podaje: a) koszt jednostkowy brutto za przeszkolenie jednej osoby; b) łączną cenę oferty brutto biorąc pod uwagę realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i jej załącznikach, za którą podejmuje się zrealizować całość zamówienia. Cenę oferty brutto Wykonawca policzy następująco: maksymalna liczba osób skierowanych na szkolenie (ilość osób) x koszt jednostkowy brutto za przeszkolenie jednej osoby = łączna cena oferty brutto 4. Cena ofertowa brutto za zrealizowanie całości zamówienia podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym jest jedynie wartością służącą do porównania ofert. Rozliczenia za wykonaną usługę będą iloczynem kosztu jednostkowego brutto (koszt udziału w szkoleniu jednej osoby) przez liczbę osób faktycznie skierowanych, przy czym łączna wartość oferty nie przekroczy ceny oferty brutto wyliczonej przez Wykonawcę i podanej w formularzu ofertowym. 5. Koszty jednostkowe, o których mowa wyżej są kosztami stałymi i nie ulegną zmianie w okresie trwania umowy. 6. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji cenowych do Formularza ofertowego. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut itp. obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w oferowanych cenach 7. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów itp., których nie przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w SIWZ. 8. W przypadku określenia przez Wykonawcę, stawki podatku VAT innej niż zwolniony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT. 9. wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Z 2001 r., Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994r., Nr 84, poz. 386 ze zm.). 10. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Dział 20 Umowa ramowa Dział 21 Informacje dotyczące rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich. Dział 22 Opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryterium oceny ofert. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w poniższym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. W zakresie każdego z kryteriów, Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt = MP MP maksymalna ilość punktów Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

16 CENA, waga: 100 % sposób oceny: minimalizacja a) najniższa, łączna cena brutto za realizację całości zamówienia maksymalna ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie wg poniższego wyliczenia, ocena punktowa w zakresie kryterium CENA dokonana zostanie z formułą: Cena oferty najkorzystniejszej Cena oferty badanej x MP Cena oferty badanej Ostateczna ocena wybór oferty najkorzystniejszej: Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta spośród ofert, która otrzyma największą ilość punktów wynikającą z powyższego wyliczenia. Dział 23 Czynności wykonywane przy otwarciu i ocenie ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia; 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 3. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach; 4. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych; 5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i dokumentów; 6. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzymała łącznie za wszystkie kryteria najwyższą liczbę punktów. Dział 24 Odrzucenie oferty, wykluczenie z postępowania Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: - jest niezgodna z ustawą; - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 Pzp; - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; - zawiera błędy w obliczeniu ceny; - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy; - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Unieważnienie postępowania: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że pro wadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dział 25 Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane

17 za pośrednictwem telefaksu, drogą elektroniczną albo w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę podmiotów o których mowa wyżej powinna zawierać m.in.: - określenie celu gospodarczego, oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (pełnomocnika), oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi), zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. - nie dotyczy - nie dotyczy Dział 26 Wadium Dział 27 Zabezpieczenie Dział 28 Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Dział 29 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zwieranej umowy Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego, stanowią integralną część umowy. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy). Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w treści umowy w przypadku: 1. Umowa może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia liczby uczestników kursu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i będącego wynikiem: a) niestawienia się kandydata na kurs pomimo wydania skierowania na szkolenie, b) przerwania uczestnictwa w kursie (podjęcie pracy przez bezrobotnego, choroba, nieusprawiedliwiona rezygnacja z kursu), którego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, W umowie stosownie do postanowień pkt. 1 ppkt. a) i b) zmianie ulega przeliczenie kosztu szkolenia. W takim przypadku koszt kursu stanowi iloczyn kosztu kursu jednej osoby bezrobotnej oraz rzeczywistej ilości osób bezrobotnych, które rozpoczęły szkolenie. 2. W sytuacji, gdy liczba osób szkolonych (w trakcie odbywającego się szkolenia) ulegnie zmniejszeniu Wykonawca może ubiegać się o zwrot kosztów kursu osób, które przerwały kurs. Wysokość kosztów ustala się proporcjonalnie do okresu kursu, w którym uczestniczyły. Dział 30 Pouczenie o środkach ochrony prawnej 2. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niżej cyt. ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.). 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

18 4. W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty odwołującego. 6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Dział 31 Uwagi, inne istotne dla prowadzonego postępowania informacje 1. Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany i rozliczany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowił będzie integralna część umowy. Harmonogram w rozbiciu na poszczególne elementy, szczegółowo określony zostanie pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy. 2. Płatności realizowane będą sukcesywnie tj. po wykonaniu danego kursu. 3. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do sporządzenia szczegółowego Programu kursu/szkolenia w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia (Dział 2 niniejszej siwz), który stanowił będzie integralną część umowy. Program wymagał będzie akceptacji zamawiającego. Dział 32 Załączniki Załącznik Nr 1 do SIWZ formularz ofertowy Załącznik Nr 2 do SIWZ wzór umowy Załącznik Nr 3 do SIWZ oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Załącznik Nr 4 do SIWZ oświadczenie z art.24 ust.1 ustawy Załącznik Nr 5 do SIWZ wykaz usług Załącznik Nr 6 do SIWZ wykaz osób Załącznik Nr 7 do SIWZ oświadczenie o wpisie do RIS zatwierdził w dniu: r. (Kierownik Zamawiającego)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nr sprawy: GOPS.271-2/2012 Gorlice: Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów-kursów z zakresu przygotowania zawodowego osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Gorlice w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstgorlice.of.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstgorlice.of.pl Gorlice: Organizacja stażu-wizyty zawodoznawczej dla uczestników projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Gorlice: kurs - operator koparko-ładowarki kl. III Numer ogłoszenia: 350926-2012; data zamieszczenia: 17.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gorlice: kurs - operator koparko-ładowarki kl. III Numer ogłoszenia: 350926-2012; data zamieszczenia: 17.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi PUPIIA-MG-271-9/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pup.gorlice.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=44&itemid=57

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Gorlice: Kurs operator koparko-ładowarki kl. III

Gorlice: Kurs operator koparko-ładowarki kl. III PUPIIA.2710.4.2013.MG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.gorlice.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=44&itemid=57

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW: OBSŁUGA KAS FISKALNYCH ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C+E

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi MIEJSKI URZĄD PRACY W PŁOCKU NIP 774-303-47-21, Regon 141186998 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Gnojnik: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Usługa załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów pokonsumpcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Szkolenia / kursy kwalifikacyjne i zawodowe według potrzeb dla 23 osób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie 1 z 6 2015-09-25 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data ogłoszenia: 2017-07-14 Biłgoraj, dn. 14.07.2017r. Termin składania ofert: 2017-08-4 12:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe i doradcze dla osób

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T NADLEŚNICTWO MILICZ Znak sprawy: ZG7 2714-1/2014 ADRES: ul. Trzebnicka 18 56-300 Milicz TEL 71 3809301-303; FAX 71 3840344; e-mail: milicz@wroclaw.lasy.gov.pl REGON-931024020 NIP 916-000-20-01 OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Usługi przeprowadzenia certyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Remont wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-03-06 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-11-18 08:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Legnica: Wybór Wykonawcy zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) NA DOSTAWĘ PIECZĄTEK I OZNAKOWANIA BIURA PROJEKTU TRASY ROWEROWE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

VII, 7.1, 7.1.1 - GOPS

VII, 7.1, 7.1.1 - GOPS Gnojnik: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Czchów dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15 Warszawa: DOSTAWA MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA CENTRUM SYMULACJI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ZP/7ADM/2017... (pieczęć Wydziału) ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo