Sześć rządów hiszpańskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sześć rządów hiszpańskich"

Transkrypt

1 Wydanie D Cena egzem pl. 10 gr. WIADOMOŚCI leświata-sensacyjne DOWIEŚĆ!.groszu J le d e m DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K IM. Rok VI. Niedziela, dnia 28 listopada 1937 r. Nr. 328 Adwekettiumańskl s k a ż a m W arszawa, Tel. wł. W. procesie adw. Szumańskiego o 6» brazę ministra sprawiedliwości Grabowskiego, oskarżony skazany został na I miesięcy więzienia i zł. grzyw ny. Wskutek odrzucenia wniosków y obrony, wszyscy obrońcy złożyli swe mandaty, Ś c l «? r i y r t o p o r o m Berlin, Tel. wł. Biuro prasowe m inisterstwa sprawiedliwości komunikuje, że w piątek rano stracony został przez ścięcie toporem 28-letni Hubert Sprengel, skazany na karę śmierci za zdradę państwa. Franco odrzucił propozycje pokojowe Burgos, PAT. Gen. Franco przyjął korespondenta specjalnego agencji Havasa, któremu o- świadczył co następuje: Narzucę swą wolę przez zwycięstwo. Dyskutować nie będę. Oświadczam, _że wygram wojnę orężem, że odmawiam przyjęcia propozycji pośrednictwa i że nie przyjmę żadnego kompromisu z rządem walenckim". Generał Franco dodał: Młodzież hiszpańska ofiarowała swe życie w duchu wspaniałego poświęcenia dla uwolnienia naszego kraju od złych sił, które doprowadziły go nad brzgg anarchii. Byłoby zdradą tej młodzieży myśleć o innym końcu wojny, niż zupełne zwycięstwo i bezwarunkowe wydanie broni i czerwonych przewódców. Powtarzam zresztą, że MIESIĘCZNIE S U P E R H E T E R O D Y N A W Y S O K IE J KLASY S t t / t e i GRIMM i KAHIEiiSKI Sp. z o. o. Katowice, 3-go Maja 23 Tel Żydzi emigrują z Gdańska Wolne domowo zakończ«oręinie ruch nasz postawił sobie za najwyższy cel stworzenie zespołu wszelkiej dobrej woli i wszelkiej energii Hiszpanii. W y ciągamy ręce do wszystkich Hiszpanów. Sześć rządów hiszpańskich istnieje i obraduje w Barcelonie L izbona, PAT. W w yniku w ojny dom ow ej w H iszpanii B arcelona stała się siedzibą sześciu rządów. O becnie u rz ę d u je w B arcelonie: rząd re p u b lik i, rz ą d k a ta lo ń sk i, rząd E uzkad ie (biskajski), rząd M alagi, rząd astury jsk i i rząd S a n ta n d e ru oraz dw a p a r lam enty re p u b lik a ń sk i i autonom iczny katalo ń sk i. W szystkie te rz ą d y odbyw ają posiedzenia gabinetow e i w y d ają zarządzen ia w sw ym zakresie. Sesja parlamentu zwołana Budżet slega 2 i pół miliarda złotym W arszawa, , Tel. wł. D yrektor Biura Prawnego przy Prezydium Rady Ministrów Paczkowski, przybył dziś w godzinach przedpołudniowych do gmachu Sejmu t doręczył marszałkom Sejmu i Senatu zarządzenie Prezydenta R. P., zwołujące z dniem dzisiejszym ciała ustawodawcze na sesję zwyczajną. Prawdopodobnie w ciągu dnia dzisiejszego zostanie wyznaczony term in pierwszego posiedzenia. W arszawa, PAT. Rząd wniósł do Sejmu projekt ustawy skarbowej na rok wraz z załączonym do niej prelim inarzem budżetowym. Ustawa skarbowa upoważnia rząd do w ydatkowania roku budżetowym kwoty zł tys., w tym zł )90 tys. tytułem wydatków zwyczajnych, zł tys. tytułem wydatków nadzwyczajnych tys. zł. tytułem dopłat do niektórych przedsiębiorstw t żtikladów państwowych. Na pokrycie tych wydatków służyć będą dochody adm inistracji w kwocie tys. zł., wpłaty przedsiębiorstw do skarbu w kwocie tys. zł. 1 wpłaty monopolów do skarbu w kwocie tys. zł. Nadwyżka prelim inowanych dochodów nad projektowanym i wydatkami wynosi zl. Nowy prelim inarz wyższy jest po stronie wydatków i dochodów o 131 mil. zł. Douglasa" nie znaleziono W arszaw a, T el. wł. Polskie L inie L otnicze L o t, będące w stałym telefonicznym k o n tak cie ze sw ym i oddziałam i w B ukareszcie i Sofii, o trzy m a ły dziś ran o telegram, że pogoda popraw iła się znacznie. U stały gw ałtow ne śnieżyce, u- niem ożliw iające loty n ad góram i. P u łap podniósł się. W obec tego dziś ran o w y startow ał z B u k aresztu n a F o k k e rz e pilot K arp iń sk i. Ma on n a pokładzie sw ego sam o lotu trzech obserw atorów, k tó ry c h z a d a Gdańsk, PAT. W tych dniach bawiła w Gdańsku delegacja, złożona z przedstawicieli żydow skich crganizacyj charytatywnych American Joint Distribution i żydowskiego towarzystwa kolonizacyjnego ICA oraz Żydów amerykańskich. Delegacja informowała się o obecnych stosunkach w Gdańsku, a przede wszystkim w sprawie emigracji żydow skiej. Ustalono przy tym, że dla finansowania emigracji żydowskiej z Gdańska potrzebne są środki z zagranicy. Uchwalono stworzenie silnej organizacji w Gdańsku dla emigracji zamorskiej Żydów Proponujemy wszystkim tworzenie Misz raz z wyjątkiem uznanych przestępców, panii jutrzejszej z wyjątkiem przewódców winnych wprowadzenia narodu w wiedliwości, miłosierdzia i braterstwa. Ta nowa Hiszpania będzie krajem spra błąd co do naszych zamiarów i celów 0~ Wojna jest już wygrana (?), zarówno nai polach bitew, jak i w dziedzinie ekonomicznej, handlowej, przemysłowej i nawet społecznej. Zakończę ją i nie zgodzę się zakończyć ją inaczej, jak tylko zbrojnie. Będę uważał za zdrajcę i ukarzę jako takiego każdego Hiszpana, który podda wi wątpliwość naszą decyzję zakończenia wojny w ten sposób''. Szuka go 15 samolotów niem je st baczne obserw ow anie okolic, n ad k tó ry m i sam olot będzie p rzelaty w ał. W tym celu obserw ato rzy zao p atrzen i są w lo rn e t ki o w ielkiej m ocy. R ów nocześnie w czesnym ran k iem w y starto w ało 14 w ojskow ych sam olotów bułg arsk ich, k tó re k rą ż ą nad d o m niem anym m iejscem k atastro fy. S am o loty m ogą m ieć obecnie w obec p o p raw y w a ru n k ó w atm osferycznych znacznie w iększy zasięg niż dotychczas. mm Druga czterolatka w Rzeszy Wynurzenia Goeringa w Hamburgu Hamburg, PAT. Na wielkim zgromadzeniu publicznym w obecności 50 tysięcy osób przemawiał wczoraj wieczorem premier Goering. Mówca podziękował za zaufanie, jakim go darzy Hamburg w jego pracy, poczem Gdy korespondent zapytał: A jeżeli jutro za pośrednictwem lu8 pod osłoną jakiegoś obcego mocarstwa rząd w Walencji zaproponuje panu rozejm? gen. Franco przerwał, oświad-< czając: Odmówiłbym nawę* nawiązania kontaktu. Nie będę dyskutował warunków; rozejmu. Moje wojska posuną się naprzód. Czerwoni, jeżeli chcą się poddać# mogą tylko złożyć przed nami broń. Bić się, albo ustąpić bez warunków nic# nadto. PRÓSZ? NAM PRZYNIEŚĆ APARAT RADIOW Y 5fc ffonup RA KATOWIC E, 3-go MAJA 5 0 mówił o zagadnieniach drugiego planu czteroletniego. Przechodząc do spraw politycznych, mówca położył silny nacisk na wielką doniosłość, jaką posiada dla sprawy pokoju światowego stworzenie trójkąta politycznego Tokio Berlin Rzym, Oświadczył, źe równouprawnienie Niemiec nie może być dziś przez nikogo kwestionowane, i i Obecnie celem drugiego planu czteroletniego jest uniezależnienie gospodarcze Rzeszy. Wszyscy ci, którzy oczekiwali załamania gospodarczego Niemiec, zawiedli się. Niemcy nie pragną bynajmniej izolacji, przeciwnie, po przeprowadzeniu planu czteroletniego dorzucą swój wkład do gospodarstwa i handlu światowego. Sprawa i ni. C oboszyńskiego Kraków, teł. wł. W dniu dzisiejszym odwiedził w więzieniu inż. Doboszyńskiego jeden z jego obrońców, adwokat Stuhr, i przeprowadził z nim konferencję w związku z wnioskiem Krakowskiego Sądu Okręgowego o delegowanie Innego sądu do rozpatrzenia sprawy Doboszyńskiego. Jak się dowiadujemy, koła prawnicze stoją na stanowisku, że jeżeli sprawa Doboszyńskiego nie będzie rozpatrzona w obecnej kadencji sędziów przysięgłych W miejscowości Poldhu na wybrzeżu Kornwnlil przed nowym rokiem, to łnż. Doboszyńaki ustawiono pomnik w miejscu, gdzie po raz I będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwolnienie pierwszy nadano sygnały radiowe do Ameryki, go. znalazła się w ciekawe! fazie Mianowicie procedura mówi, że sprawa po zawieszeniu werdyktu Sądu Przyślę- Katastrofa lotnicza Londyn, PAT Niemiecki samolot komunikacyjny Tow. ifthansy rozbił się wczoraj późnym vieezorem na lotnisku w Croydon. W chwili zderzenia się z ziemią, nastąpił wybuch. Trzy osoby znajdujące się wewnątrz samolotu, w tej liczbie 1 pilot, zginęły, głych winna być rozpatrywana na najbliższej kadencji Sądu Przysięgłych. W razie, gdyby zadecydowano przeniesienie procesu do Lwowa, wątpliwym jest, by mógł oq odbyć się w toku obecnej kadencji. Ponieważ nie zaszła żadna siła wyższa, która by przeszkodziła w przeprowadzeniu sprawy Doboszyńskiego w toku najbliższej kadencji Sądów Przysięgłych, po kadencji, w czasie której zawieszono werdykt, łnż. Doboszyński będzie miał prawo postawienia wniosku o wydanie wyroku na podstawie werdyktu, który nie uznał go winnym. Oczywiście może zapaść wyrok tylko uniewinniający,

2 Str. 2 S IE D E M G R O S Z? " Nr. 32g 2g. if. 1937?, r W tych dniach została otwarta w Sie* mianowicach, ul. Bytomska 7 nowa filia firmy JULIUSZ MEINL, Spółka Akcjna, Warszawa. Jest to 5-ta filia na Śląsku i 28-ma w Polsce. Firma J. Meinl, która ma na Śląsku wyrobioną opinię, jako sklep w y robów jakościowych, zasługuje w Siemianowicach, tak jak gdzieindziej na pełne zaufanie ze strony tamtejszej ludności. Specjalnością firmy J. Meinl są: kawa I herbata. Dużą wagę kładzie firma na dobrą, i fachową obsługę i utrzymuje w tym celu specjalną szkolę sprzedawców jw Warszawie. Na Górnym Śląsku zatrudnia firma J. Meinl przeważnie tutejszy personel. Praca i sprzedaż odbywa się w lokalach czystych, urządzonych higienicznie, bez zarzutu. Firma J. Meinl pracuje intensywnie w tym kierunku, ażeby w walce konkurencyjnej utrzymać i stale zdobywać zaufanie dalszych szerokich sfer publiczności. Niedziela 2 8 Listopad 1937 D d ii Grzegorza III Jutro i Saturn Ina Wschód słońca: g. 7 m. 42 Zachód słońca: g. 15 m. 62 Długość dnia: g. 8 m. 10 Redakcja I Administracja: K atowice, ulica Sobieskiego i i. Teł A r e p e r t u a r TEATRU TM. ST. WY- SPIANSKIEGO W KATOWICACH: Medziela: g ,,Gdzie diabeł nie może (sprzedane). g Zygmunt August" (uroczyste przedstawienie) Poniedziałek: g. 20 W esele na Górnym Śląsku". Wiórek: g. 20 Chór Dana". m A a e t e it r u k it o w,^ w " TARN. GÓRY: poniedz. g. 20 Sztuba". - CHÖRZÖW: wtorek, g. 20 Gdzie diabeł nie note". RYBNIK: piątek, g. 20 Dzika pszczoła". A REPERTUAR DOMU LUDOWEGO W CHORZOWIE: Poniedziałek, 29 b. m., g. 18 Wieczornica listopadow a z okazji rocznicy Powstania Listopadowego. Wtorek, 30 b. m., g. 20 Gdzie diabeł nie może". Środa, 1 grudnia, g. 20 Wieczór piosenki i humoru chóru Dana". A DLA DZIECI CHORZOWSKICH - SW. MIKOŁAJ W MIEJSKIM DOMU LUDOWYMI Na dzień św. Mikołaja zaprasza Dom Ludowy w Chorzowie wszystkie dzieci na przedstawienie przepięknej nowej bajki W noc świętego Mikołaja", napisanej przez wielkiego przyjaciela dzieci Antka Strachatą specjalnie dla dzieci chorzowskich. Bajką tą przygotowuje Teatr Popularny Młoda Scenka", t REPERTUAR KIN KATOWICE. Capitol: Saratoga. Casino: Stawka.* tycie. Colosseum: Magiczny klucz. Rialto: Moje szczęście to ty. Stylowy: Ziemia błogosławiona. Union: Czarujące oczy. KATOWICE BOGUCICE. Atlantic: Sam na sam. Bajka: 1) Książątko. 1) Biuro zaginionych ludzi. ZAŁĘŻE. Raj: 1) Dyplomatyczna żona. 2) Czarny anioł. DAR. Dębina: 1) Blond Carmen. 2) Północ woła. CHORZÓW. Apollo: 1) Córka Samuraja. 2) Dzieci ulicy. Colosseum: 1) Gwiazda Riwiery. 2) Tajny plan R 8. Delto: 1) Trędowata. 2) Tajemnica żółtego miasta. Rozy: 1) Władca. 2) Hollywood. Rialto: 1) Ostatni Mohikanin. 2) Folics Bergery. HAJDUKI W. Śląskie: I) Pan redaktor szaleje. 2) Łódź podwodna nr. 9. RUDA ŚL. Apollo: Lekarz dziecięcy dr. Engel. Piast: Hrabina Wladinow 1 nadprogram. SZOPIENICE. Colosseam: Dziś o godz popular- Cena od do 270. złotych- Nadzwyczaj dsgodne warynki dla P. T. Hutników - Górników - Pracowników P a ń stw o w y c h 1 Kolejowych. Górnośląską Wytwórnia Radiołediniczna SILESIA" K a t o w i c e, ul. Gliwicka 3. A k o r d e o n y, S a k s o f o n y, I n s t r. D «te I S m y c z k o w e najkorzystniej zakup sz w firnie J L S n l e w I A e l «! Fabryczna dostawa instr, muzycznych i rowerów. Bezpłatna nauka gry. K A T O W I C E, Br. Pierack ego 3. (Poprzeczna) Ofiara obowiązku W czwartek wieczorem na stacji kolejowej w Sumlnle, pow. Rybnik, pociąg towarowy n a jechał na kolejarza Józefa Krela, zajętego czyszczeniem zwrotnic i lamp. Krel poniósł śmierć na miejscu. OZDOBA KAŻDEGO MIESZKANIA I są piękne nowoczesne firanki i story zakupione w chrześcijańskiej firmie Ä. M E W R Z B D O W S S ł KATOWICE, ul. MŁYŃSKA 4 Tel (Gmach Magistratu) Stale na składzie w wielkim wyborze: kołdry, kapy I wszelkie materiały dekoracyjne Ceny konkurencyjne TRWAŁA ONDULACJA KÄT a Fachowe wykonanie w zakładzie fryzjerskim Walerian Kofledd??»!,.m6.-k vis a vis kościoła ewangelickiego. w m m m m a a m ^ m sa K o m Sprawa podwyżki płac w przem yśle przetwórczym 1 E i Ehcesz oszczędzać kup w firmie n E B I E STYLOWE 3 S Katowice, Stanisława 4 o» Tanio, dobrze, na dogodnych warunkach Zakup Mebli - to poważny wydatek 1 = d la te g o też ku?l< n a leży m eble so lid n e I tr w a le. = 40 lat egzys' encjl firmy naszej to dowód rzetelności i zaufania ze strony klientów. Polecamy w znanej, solidnej jakości, nowoczesne SYPIALNIE - JADALNIE GABINETY i KUCHSIE po cenach bardzo umiaikowanych. Fabryka Mebli S Ä ra «0» W A W I E S Telefon Firma chrześcijańska. (x) W sobotę odbyły się w gmachu dobrowolnie podnieść zarobki urzędników Związku Pracodawców Górnośląskiego przemysłu przetwórczego. Ponie Przemysłu Górniczo-Hutniczego w Katowicach obrady w sprawie podwyżki płac waż w czwartek Komisja Pojednawczo- Arbitraźowa w Katowicach podwyższyła urzędników, zatrudnionych w śląskim zarobki urzędników ciężkiego przemysłu, przem yśle przetwórczym. Płace pracowników, zatrudnionych w tej gałęzi przemysłu były regulowane na związki zawodowe zabiegają już o podw yższenie zarobków urzędników metalow ego przem ysłu przetwórczego 1 odbyły podstawie specjalnej tabeli płac, która konferencję z pracodawcami. So obowiązuje jeszcze do dnia 31 grudnia br. Ponieważ jednak przemysł przetwórczy jest ściśle związany z ciężkim przemysłem na Śląsku, od lat praktykowano w botnie obrady nie doprowadziły jeszcze do ostatecznego porozumienia, przedstawiciel pracodawców oświadczył bowiem, iż w tej sprawie musi się porozumieć ze ten sposób, iż o ile podwyższono płace swymi zwierzchnikami. Już prawdopodobnie urzędników c ię te g o, przemysłu, wtedy równocześnie pjżshiysjówcy.zgadzali &ię w następnych dniach qdbędzje się w tej sprawie druga konferencja., m a w a m m m m m m a ne przedstawienie lilmu Miasto Anatol"; wieczorem Czar cyganerii" i kolorwy nadprogram. Hel: 1) Ogród Allacha. 2) Robert i Gloria. Dziś popularne przedstawienie lilmu: Młody hrabia. MIKOŁÓW. Adria: 1) Szept miłości. 2) Dinky. ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: 1) Pat i Patachon w raju. 2) Dżentelmen wierzy kobiecie. Colosseum: 1) Truła. 2) Pan redaktor szaleje. SIEMIANOWICE. Apollo: Lekarz dziecięcy dr. Engel. Kameralne: 1) Moja złota rybka. 2) Mistrzowie głupoty Flip i Flap. KOCHŁOWICE. Bajka: 1) Zdrajca. 2) Poświęcenie. MYSŁOWICE. Odcon: K apitan Taylor. Helios: Flip i Llap za kulisam i sławy. Adria: Czar cyganerii. NOWA WIEŚ. Słońce: Paramatta. Sienkiewicz: 1) Truxa. 2) Diabły Dzikiego Zachodu. Piast: 1) Niedorajda. 2) Przy kominku. BIELSZOW1CE. Śląskie: 1) Szampański walc. 2) Grzesznik mimowoli. CIIROPACZÓW. Śląsk: 1) Władca, 2) Concertina. RYBNIK. Helios: 1) Dorożkarz nr ) Niezwycię- żony Robinson Kruzoe. Apollo: 1) Halka. 2) Więzień Sing-Sing. Wanda: 1) O czym marzą kobiety. 2) Janosik hetm an zbójnicki. KNURÓW. Casino: 1) Romeo I Julia. 2) Szesnastolatka. LIPINY. Apollo: 1) Jedna na milion. 2) Cowboy milionerem. Casino: 1) Matura. 2) Postrach opery. Colos- eum: 1) Pieśń skazańców. 2) Nie znała miłości. RADIO Niedziela, 28 listopada 1937 r. Katowice Surmy śląskie Orkiestra wojskowa Orkiestra mandolinistów Halka" z Szopienic Koncert życzeń ZiZmowe żywienie inwentarza" pogadanka Transmisja nabożeństwa z Bazyliki iw. Jana w Toruniu Po nabożeństwie: Opierzyny" transmisja z Placu Alarmowego Koszarów Pułku Strzelców Podhalańskich w Przemyślu (przez Lwów) Chór Instytutu Pedagogicznego Sygnał czasu oronek symloniczny Jugosłowiański poeta wschodu Ivo Andrić" szkic literacki Gamajda". opowiadanie Feliksa Ankersteina z życia Korpusu Ochrony Pogranicza Muzyka obiadowa Transmisja z uroczystości odsłonięcia pomnika gen. Józefa Sowińskiego Audycja dla wsi Co to są specjalne szkoły matek" pogadanka Podwieczorek przy mikrofonie Recital fortepianowy Wholdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu" transmisja z kościoła na Skałce Warszawianka" Stanisława Wyspiańskiego. Słowo wstępne dr. Tadeusza Makowieckiego Trio salonowe Rozgłośni Katowickiej Ździebko słowa, żdziebko śpiewki Wiadomości sportowe Wiadomości sportowe Wesoła audycja ze Lwowa Opowieść o Mozarcie" IV audycja Płyty. 4ćoctcn&lce (K) NAJMNIEJSZE MOTYLE ŚWIATA. W czwartek, dnia 2 grudnia br. wygłosi dr. S. Too odczyt p. t. Najmniejsze motyle św iata ł demonstracjami. Odczyt odbędzie się w sali oddziału Przyrodniczego Muzeum Sl. w Katowicach (Śląskie Techn. Zakł. Naukowe) o godzinie 19-tej. (K) ODNOWIENIE GIMNAZJUM MYSŁO- WICKIEGO. W pierwszych dniach grudnia br. nastąpi przeniesienie młodzieży gim nazjalnej męskiej w Mysłowicach z nowego gmachu szko- ły powszechnej do byłego gmachu Seminarium, a obecnie gimn. państw, męskiego, który ostatnio został gruntownie odnowiony i częściowo przebudowany. (K) Z KRONIKI WŁAMAŃ I KRADZIEŻY. Po wybiciu szyby w nocy na 24 bm. w oknie wystawowym składu jubilera Jana Smoczyka w Katowicach, przy ul. Młyńskiej nr. 4 skradli nieznani sprawcy zegarek męski m arki Ka* wonet" z 3-ma kopertami, zegarek męski chromowany m arki E terna, Gorgenion", Röm er oraz pierścionek brylantowy, łącznej wartości około 800 zł. Ostrzega się przed ewenl. nabyciem skradzionych przedmiotów. Tejże nocy przez wyłom w murze, wałamali się nieznani sprawcy do w arsztatu rzeźnika Kon* rada Kozła w Szopienicach, przy ul. RoździeJ nickiej nr. 27, skąd skradli 27 kg, sadła, około 100 kg. mięsa wieprzowego i kilka kg. mięsa, wołowego, łącznej wartości 220 zł., poczerni zbiegli w niewiadomym kierunku. (K) WYBORY W DYREKCJI SP. GIESCHB. Dni. 26 i 27 bm. Odbyły się w dyrekcji gen, Sp< Glesebe w Katowicach wybory do Rady Urzędu niczej. Uprawnionych do głosowania było 300, głosowało 276, dwa głosy unieważniono. Lista I z p. Kosmą z Pol. Z w. Prac. Przem. otrzym ała 244 głosy i 7 mandatów, a lisia II z b. konsulem Jachimowiczem na czele 30 głosów. Lista II nie otrzymała żadnego mandatu. (K) OPERETKA LWOWSKA NA GÓRNYM ŚLĄSKU. W tych dniach przyjeżdża na Śląsk: pierwszorzędny zespół artystów operetki! lwowskiej, który urządza tournee po wszystkich miejscowościach Śląska. Grana będzie we< soła operetka w 3 częściach z muzyką W. KoN lo p. t. Młodzieniec 114-lctni, grana ostatnio w teatrze An der W ien" w W iedniu z kolosap nym powodzeniem. W roli tytułowej niezrównany komik Antoni Kaczorowski. W innych! rolach ukażą się: młoda, urocza śpiewaczka Krystyna Domańska, świetna wodewilistka Ja nina Bohuszówna, Henryk Denis, Jerzy Leńskł, M. Rcmbon 1 L. Kulczycki. Porządek tournee podamy w tych dniach. (Ch) WYPADEK W ELEKTROWNI. Na te-> renie elektrowni M ikołaj" w Rudzie Śl. wytragiczny wypadek, którem u uległ 54-lelni m urarz Bolesław Simek. Robotnik zajęty był przy transporcie długiej rury, która spa< dła mu na nogę, łam iąc ją. Rannego przewieziono do szpitala. (Gh) SAMOBÓJSTWO UMYSŁOWO CHORE- GO. W piątek rano przechodnie zauważyli obok' stawu Zacisze" w Świętochłowicach zwłoki mężczyzny. Stwierdzono, że chodzi tu o 30-letniego Pawła H, z Świętochłowic, który popełnił samobójstwo, zażywając większą dawkę esencji octowej. H. był umysłowo chory. Szanowna &anłł ZJuż czas samówłi dekoracje okien, firanki, sto ry, obicia m eblow e w flrm h *M.tncfl ÄTetott-fce, p l M. S lłm d sk h p 1 11i i ] I włj drei* Kupując MEBLI w KATOW ICKIM DOMU MEBLI K atow ice bl Staw ow a 1S. oszczędzisz wiele pieniędzy. Polecam y wielki wybór solidnych mebli jak: Jadalnie, Sypialnie Gabinety ltd. Sypialnia Dębowa sl 866. Kuchnia z 7-miu części zł 110. Przyjm ujem y obligacje pożyczek państwowych. Do każdej sprzedanej sypialni dodajemy bezpłatną leżanką, p e i l e n * Na * a I e 1 1 ' BACZNO# POSIADACZE SKÓREK I Jedyna na Śląsku Spółdzielnia Garbarska R U D A w Rudzie 6. przyjmuje do garbowania I farbowania wszelkie skóry futerkowe. Przyjmuje się również do garbowania skóry na zamsz (Ircha). Ceny konkurencyjne solidne wykonanie. C hrześcijański Fabryka Obuwia poleca najtaniej, detalicznie, damskie, męskie, dziecięce oraz sportowe Obuwie.OramM' Solidne wykonanie. ** Niskie cenyl A N T O N I ST E IN KATOWICE, UL. DRZYMAŁY Nr. S boczna od el Kopernika 1 Żwirki I Wigury. FILIA; Katowice, ulica Dąbrowskiego nr. 4. boczna od ul. Plebiscytowej. '... D brarte od ft-10-tej. OD WYDAWNICTWA! Niniejszym podajemy do łaskawej wiadomości Szan. Czytelnikom, agentom i sprzedawcom z SZOPIENIC I OKOLICY, że p. Jan Szmelczerczyk zamieszkały w Szopienicach, przy ul. Sienkiewicza nr. 8 z dniem 1 grudnia br przestoje być hurtowym sprzedawcą naszych wydawnictw. Zawiadamiając o powyższym, prosimy Szan. Czytelników, oraz agentów 1 sprzedawców, aby dla uniknięcia przerwy w dalszej dostawie gazet zechcieli podać swe adresy do naszego nowootwartego oddziału w Szopienicach, przy ni, Sienkiewicza nr. 10. M EBLEFirma OD WYDAWNICTWA! Niniejszym podajem y do łaskawej wi; mości, że pan Jan Swierć, zamieszkały w I MIANOWICACH przy ul. Bytomskiej (księ nia) z dniem 1 grudnia hr. przestaje być I towym sprzedawcą naszych wydawnictw. Zawiadamiając o powyższym, prosimy S: Czytelników, oraz agentów i sprzedawców, dla uniknięcia przerwy w dalszej dostawie zet zechcieli podać swe adresy do naszego wootwartego Oddziału w Siemianowicach p u l Dam rota 2, róg Bytomskiej. chrześcijańska now oczesne w solidnym w ykonaniu AŁMIE, JA D A L N IE g a b i n e t y, k u c h n i e Ä ta d -e h H 0 f y t s p n y c h cenach G. G R A B O W S K I. ( H 0 R z g ", W. 3 % T e,

3 Nr ix r. S I E D E M G R O S Z Y ' S t f.» t& sm o b a & t e a r w is g jß T a w B f i i w f & r & i g & f s. najlepsze płótna, adamaszek na bieliznę pościelową, wsypy w trwałych kolorach, nakrycia stołowe, obrusy błałe 1 kolorowe, ręczniki Inia ne, bawełniane i frotowe w najlepszych gatun kach i w najnowszych wzorach poleca firma POLONIA Katowice, Plac Marszałka Piłsudskiego 4 obok Apteki Miejskiej. i Wysokiej klasy 4 - lampowy EKONOMICZNY SUPER TELEFUNKEN-FENOMBN zużywa tylko 25 W attó w, Rata ntiasistzna zł. 2 H, poleca bezp o śred nio Haska Składnica Radiow a" Katowice, 3 M aja 23. Telefon R zetelna obsługa. S tare ap araty przyjm ujem y n a w płatę. F achow e p o rad y Karo-Franch przyprawą^ do kawy wyższej w praktycznych. pod na MEBLE 1 szej ręki szym piętrze szorzędnym wykonaniu szym numerem Ślaska Centrala Mebli K atow ice, u l. Francuska 1 / I. ptr. (Chj OFIARA PRACY. W sobotę rano zm arł iw szpitalu hutniczym w Nowym Bytomiu, hutnik Piotr Podejna, będący jedną z 17 ofiar katastrofalnej eksplozji w hucie Pokój. (Ch) STRZAŁY NA KOLEI. Ubiegłej nocy strażnik kolejowy w Lipinach Sl. zauważył czterech mężczyzn, którzy wskoczyli na wagony przejeżdżającego pociągu towarowego i zrzucali węgiel. Ponieważ węglokrady nie reagowali na wezwania strażnika, funkcjonariusz kolejowy wystrzelił s karabinu. Złodzieje ibiegli. (R) TAKSÓWKA NAJECHAŁA NA FUR MANKĘ. Na skrzyżowaniu ulicy 3-go Maja i ul. Gimnazjalnej w Rybniku najechała taksówka na parokonną furm ankę Em ila Brachm ana z Rybnika. Przy furm ance został złam a ny dyszel, zaś konie odniosły lekkie okaleczenia. Na kierowcę taksówki, który jechał nieprzepisowo, sporządzono protokół. (R) NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO (Niepotrzebne skreślić!) IW ŻORACH. Naczelnik Urzędu Skarbowego z 1. Życzyłbym sobie, aby dodatek rolniczy ukazywał się w Siedmiu Groniu sobotnim, czy w niedzielnym. Siedmiu Groszach" co tydzień w wyda.r ybnika przyjmować będzie dnia 29 listopada rb. od godz do 13-tej w sali Rady Miejskiej w Żorach płatników podatków. Kto więc szach w każdą sobotę. czuje się przez władze skarbowe pokrzywdzonym, winien we w łasnym interesie przedłożyć niczy ukazywał się w Siedmiu Gro 2. Życzyłbym sobie, aby dodatek rol Podpis 1 adres Iwe żale p. naczelnikowi. szach w każdą niedzielę. Data (R) NIEDZIELNY DYŻUR WRYBNIKU. W 3. Nie sprawia ml to różnicy, czy dodatek rolniczy będzie sie ukazywał w (Niepotrzebne Określić!) edzlelę, dnia 28 bm. pełni dyżur apteka Pod Kwem", zaś dyżurnym lekarzem Jest p. dr. B ratek. Najmilszy podarek na św. Mikołaja. (R) WYBORY NA KOP. DONNERSMARCK*. IW Chwałowicach w kopalni D onnersm arck" odbyły się wybory do rady zakładowej, które 'dały nast. wyniki: Lista C Z. G. 529 głosów, lista Z. Z. P. 879 głosów, R. R. U. 256 głosów, Z. Z Z. (Fesser) 239, Z. Z. Z. (Kapuściński) 126 głosów. K U N I K /I E A Ł 1K CENTRALA SANITARNA wtaid. I. Langoś i Fr. Orlik DAW NIEJ R. STILLER C fl I * Z 6 W I. Piat Mar». Piłsudskiego 4 Radzimy natychmiastowe oddanie" lalek do naprawy, by były gotowe jeszcze przed świętami. DUZY WYBÓR CZĘŚCI DO LALEK. MEBLE największy wybór aa Śląski, MEBLE najdogodniejsze warunki na Śląsku, MEBLE najtaniej kapuje się na Śląski lylko w II t m ie Chorzowska Centrala Mebli Ł ł i o r z A w «,» w o r c v w a 4 rworzoff. A ü. I i ^0 7 9 Filia Chorzów I. W olności 1. Pr owadai oryginalne poznańskie i pomorskie pokoje, sypialnie, jadalnie < kuchnie. Do Gwiazdki wielki ra b a t Konkurs zlotowy W Ę g n i f e i s i ó d m Z dniem dzisiejszym wypłaciliśmy już 490 zł. w konkursie błędów, jakie zauważyli nasi czytelnicy w drukowanej przez nas powieści W sidłach. Do rozdania pozostaje jeszcze 510 zł. Co tydzień przyznajemy siedem nagród w łącznej sumie 70 zł. W siódmym tygodniu przyznano nagrody następującym uczestnikom: 25 zł. p. Pawłowi Spałkowi, Tarnowskie Góry, ul. Katarzyny zł. p. Oskarowi Lempertowi, Nowa e g o t s g & o d n i a Wieś (powiat katowicki), ul. Dąbrowskiego zł. p. Bronisławie Śliwńiskiej, Kazimierz koło Strzemieszyc, pow. będziński, ul. 11-go Listopada 44. Po 5 zł. otrzymali: p. Alina Wołkówna, Świętochłowice, ul. Powstańców 18; p. Józef Okręt, Raszczyce, pow. rybnicki; p. Michał Madej, Kameinlca, pow. bielski; p. Florentyna Orlikowska, Myszków, pow. zawierciański. Wydawnictwo nasze wypłaca przyznane nagrody przekazami pocztowymi. Uwadze Czytelników - Rolników Ze względów technicznych przełożyliśmy nasz stały dodatek tygodniowy Rolnictwo 1 ogrodnictwo z wydania niedzielnego do sobotniego. Pragnęliśmy jednak zasięgnąć opinii naszych Czytelników-Rolników, czy zmiana ta Im odpowiada. Dlatego rozpisujemy ankietę, prosiząc Czytelników-Rolników o wypowiedzenie się w tej sprawie pnzez wypełnienie poniższego odcinka, podpisanie go i wręczenie najbliższemu agentowi lub kolporterowi naszego pisma, który prześle tę kartę do redakcji. Ankieta w sprawie dodatku rolniczego św. Mikołaj ruszył w drogę 1 wkrótce do nas zawita. Stary, piękny zwyczaj każe pamiętać o miłych osobach. Lecz tu kłopot: c wybrać, co ofiarować, co mogłoby sprawić największą przyjemność? Zdradzimy sekret: jest prezent, który kosztuje zaledwie 5 złotych, a może stać się wspaniałym 500-zlotowym podarkiem. To książeczka prem iowana PKO V-ej serii, czyli książeczka szczęścia. Nazywają ją tak, ponieważ co 3 miesiące PKO rozlosowuje między posiadaczy książeczek prem ie za systematyczne oszczędzanie, sięgające od 50 do 500 zł. Otwierając książeczkę 1 wpłacając 5 zlotową wkładkę stwarzamy obdarowanemu szanse zdobycia 500 złotych. Książeczka szczęścia Jest prezentem o wielkim znaczeniu wychowawczym, ponieważ zachęca do systematycznej oszczędności 1 obdarowany, wnosząc co miesiąc wkładkę 5-clu złotych, Oo 0% latach dojdzie niepostrzeżenie do sumy 600 złotych. Po upływie 9% lat przed wypłatą zaoszczędzonej sumy odbędzie się jeszcze losowanie dodatkowe, w którym jako nagroda za wytrwałość w oszczędzaniu przypadną szczęśliwym posiadaczom książeczek prem ie po 400 Z i A ł ł t o (ag) 9-letni H en ry k K. z C horzow a w y b ra ł ze sk rzy n k i pocztow ej p rzy dom u n a ul. H ajd u ck ie j 32 w C horzow ie k ilk a listów. Po dokład n y m o b ejrzen iu listów K. z a b ra ł jed en, a resztę ponow nie w rzucił do sk rzy n k i i zbiegł do dom u rodzicielskiego, gdzie go p rzy trzy m an o. Z ostanie on o ddany do dyspozycji sądu dla m ałoletnich. # P i a n i n a f a f t r i y S i i p i a n i n 0, Helnritiisdorff, Gdańsk porównać można tylko z najlepszymi fabrykatami zagranicznymi. Proszę o zwiedzenie przed zakupem mojego składu. Ceny dostępne. Największy wybór Dogodne warunki spłaty. W. Kwiatkowski, Mogoiyn Fortepianów, Katowice, U złotych. Książeczka prem iow ana Jest najstosow niejszym podarkiem dla młodzieży, pozwalając zebrać kapitał np. na późniejsze studia, najlepszym upominkiem dla narzeczonych, dla młodego małżeństwa, dla rodziców małego dziecka, wreszcie dla wszystkich, bo któż nic pragnie uśmiechu losu, kto nie marzy o premiach kilkusetzłotowych 1 o zebraniu kapitaliku. Książeczka premiowa szczęścia połowa! Ażeby ułatwić ofiarowywanie książeczek premiowanych V ej serii na Św. Mikołaja, PKO w Centrali i we wszystkich Oddziałach przyjm u je odrazu dowolną ilość wkładek miesięcznych z góry. Za g o łd w k ę 10% rabatu Ja fó czuję -Tflówi częsfh f 6tl* m atyk, a jego przepowiednia' jest pewniejsza od b aro m etr ru. Już na dwa lub jeden dzień przed każda zmiaiigpogody,, godczuwa silne bóle. Jakże cier<- i on wówczas. W tych wypadach o d d ajeftogal reu m a* ty k o m d o b re usługi. To gal u ś m i e r z a bóle i p r z y n o s i ulgę. To g a l s to s u je się PO 2 tabletki'3 ra z y d z ie n n ie. Do nabycia w aptekach. BACZNOŚĆ, CZYTELNICY! Uczestnicy naszego niedawnego konkurs«obrazkowego, pp. Janina Kolka, Karol Janiczek ł Małgorzata Sopora nadesłali trafne odpowiedzi, lecz nie podali dokładnych swych adresów, wskutek czego nie możemy przesłać im nagród książkowych. Prosim y tedy pp. Kolkę, Janiczka I Sopor# o nadesłanie do Registratury Siedmiu Groszy (Katowice, Sobieskiego 11) adresów, abyśmy mogli wręczyć nagrody. Fatalny upadek rowerzysty (k) Na szosie powiatowej w Rzuchowie wy. 'darzył się w uh. piątek ciężki wypadek row e rowy. Jadącego z pracy, z kop. Anny z Pszowa, górnika Em ila Konskę z Lubomi!) trącił łokciem na szosie powiatowej w Rzuchowie, jadący za nim drugi rowerzysta, wskutek czego Konsek, spadł na bruk i doznał pęknięcia czaszki, oraz ogólnych pokaleczę6. Przygodni przechodnie powiadomili natychm iast pogotowie ratunkowe, które w stanie groźnym odwiozło ofiarę nieszczęśliwego wypadku do szpitala Spółki Brackiej w Rydułtowach. i Meble od 155. po rekordowo niskich cenach i nader dogodnych warunkach płatności sprzedała DOM MEBLOWY F O R T U N A KATOWICE, JAGIELLOŃSKA 5 UWAGA! 2 Ä Przyjmujemy wszelkie pożyczki w pełnej wartości, także obecnie po term in ie w ym iany

4 STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI. Uczciwa 1 szlachetna, lecz biedna panienka Dolores Szubert, wychodząc za mąż za ; barona Alfreda Grosa, zrobiła zlą partią. ' A rystokrata zaniedbuje żonę I córeczkę I.eę, która przyszła na świat z tego małżeństwa. Sfałszowawszy weksle, chce zbiec przed odpowiedzialnością karną z Niemiec do Anglii i tam wydać oszukańczo Dolores za mąż za kochającego Ją m ilionera Franka. Dolores szuka Instynktownie ratunku u starej, chorej matki, która Jednak umiera. Dolores, której baron grozi popełnieniem sam obójstwa, ulega jego namowom I wyjeżdża wraz z nim do Londynu, gdzie Gros Istotnie zmusza ją do poślubienia Franka. Po uczcie weselnej Dolores chce uciec wraz z Leą, nie udaje się Jej. jednak doprowadzić tego zam iaru do skutku. Ponieważ równocześnie baron podjął nieudaną próbę win m ania się do kasy bogacza, ten, nie pierząc w niewinność Dolores I uważa jąć ją za wspólniczkę Grosa, zamyka nieszczęśliwą w wieży swego zamku. Baron ucieka, by w krótce polem dokonać w Hyde Parku zam achu rewolwerowego na życie Franka. Ciężko rannego milionera policja odwozi do szpitala. Dolores, znalazłszy przypadkiem klucze od drzwi wieży, wychodzi z niej I dow iaduje się o wszystkim. Gdy przejęta wstrętem do Alfredo, który w międzyczasie podjął i funduszów Franka z banku wielką sumę, nie chce się zgodzić na wyjazd z baronem do Ameryki Południowej, Gros poryw a jej znów I.eę Po różnych ciężkich przejściach nieszczęśliwa m atka odzyskuje dziecko, lecz baron i wspólnik jego Hut, (jak się okazuje wyrodny ojciec Dolores) stale ją prześladują. Inspektor policji Llon, prowadzący śledztwo w sprawie zamachu na Franko wpadł na trop Grosa i Huta. Obaj sprytni obwiesie stale wymykają mu się jednak z rąk, nic przestając dręczyć Dolores. Szczególnie baron tropi ją bezustannie mimo, że zakochana w nim baronowa Julia von I.lebenau usiłuje przykuć go do siebie. Dolores w nocnej ucieczce przed prześladowcami, w chwili, gdy przechodzi la przez kładkę na rzece, wpada do wody I gubi I.eę. W przekonaniu, iż dziewczynka utonęła, dostaje obłędu. Frank, klóry wrócił do zdrowia I kocha ją coraz głębiej, dadarem nie jej szuka w Londynie I okolicy. [Wracając z jednej z takich nieudanych wypraw, spotyka na ulicy chorą umysłowo śpiewaczkę, ogromnie przypom inającą mu Dolores, 1 choć podaje się ono za Liii, zabiera ją do swego pałacu, by się nią zaopiekować. Zabiera ją stam tąd jej poczciwy, stary opiekun 1 przyjaciel dr. Holnls, przybyły specjalnie w tym celu do Anglii, ale niecny Gros porywa obłąkaną podstępnie lekarzowi I pod dozorem H uta osadza ją w wiejskim ustroniu. I żyliśmy sobie potem wesoło i szczęśliwie we dwoje, ale niestety nie długo. Pew nego pięknego poranku W ilhelm ina oznajmiła mi na ucho słodką nowinę! Z trudem zapanowałem nad przerażeniem, ale jednocześnie zdecydowałem, że jest już najwyższy czas przerw ać tę zabawę. Nie macie pojęcia, jaką scenę zrobiła mi m oja bogini, kiedym jej oświadczył, jak rzeczy stoją napraw dę między nami! Były tam okrzyki boleści, przekleństwa, płacze, cały repertuar zawiedzionej miłości, a skończyło się naturalnie na tym, że zemdlała, a ja wtedy, zlecając ją opiece sąsiadki, dałem drapaka! O d długiej już chwili panowało w śród słuchaczy głuche milczenie. Tu i owdzie widać było na tw arzach jakby w yraz zgrozy, oburzenia, pogardy... N aw et dla tak lekkomyślnych charakterów było za wiele nikczemności w owej wesołej opowieści. A co, panowie, czy przesadziłem, obiecując w am coś arcyciekawego? spytał H ut, przyjmując owe milczenie za w yraz niemego uwielbienia. Ale czekajcie. T o jeszcze nie w szystko! Dotychczas nie dowiedzieliście się, w jaki sposób zaopiekowałem się, jako ojciec, córeczką, która urodziła się po niejakim czasie, leraz 'zaimponuję w am naprawdę, kiedy się 'dowiecie, że z biednej dziewczynki, wychowanej na poddaszu, udało mi się zrobić baronową, a mało brakło, a byłbym ją zrobił milionerką. Ale już nie było danem dowiedzieć się tow arzystw u o tym, gdyż w tej samej chwili dał się słyszeć za plecami obecnych jakiś szmer. Łotrze! krzyknął Frank, blady jak ściana z oburzenia, przyskakując do H u ta w towarzystwie kilku policjantów. Łotrze nikczemny! zawołał powtórnie. O dpokutujesz teraz za swoje postępki, którym i jeszcze się chełpisz! Chemik zzieleniał z trwogi. Słowa uwięzły m u w gardle. Osłupiałym wzrokiem, jak gdyby wobec widma, patrzył na Franka. Edw ard, siląc się na spokój, zw rócił się do policjantów. P an o w ie! zawołał drżącym głosem. Słyszeliście sami z ust te- * Proszę w ięc za mną: syknął przez zęby f go łotra O jego niegodziwościach. Człowiek ten, który się zowie Grosmanem, w rzeczywistości nazywa się H ut. Jest to przestępca, ja zaś jestem E dw ard Frank, właściciel fabryk tkackich w Londynie i przybyłem tutaj, żeby ratow ać z rąk tego nikczemnika nieszczęśliwą kobietę, która jęczy w jego domu, prześladowana przez niego! Proszę panów o a- resztowanie go i natychm iastow e udanie sję w raz ze m ną do jego dom u w celu oswobodzenia owej kobiety. Tow arzysze spoglądali na siebie zatrwożeni. Fiut zaś stał w milczeniu, zaciskając pięści z bezsilnej wściekłości. Człowiek ten kłamie! zawołał wreszcie. N azyw am się w istocie H ut, nie m am jednak obowiązku zdawania przed kimkolwiek sprawy ze zmiany swego nazwiska. Co do zbrodni, jakie popełnić miałem, nic o nich nie wiem. N a jedno pytanie żądam odpowiedzi od pana, panie Frank. Czy praw dą jest, że owa nieszczęśliwa, o której pan mówi, jest moją córką? Czy może pan tem u zaprzeczyć? T ak jest, Dolores jest na nieszczęście pańską córką, córką nędznika, który się chlubił przed chwilą nikczemnym postępkiem względem jej m a tk i! A więc, odparł H u t z trium fem, jakie pan ma praw o wciskać się do mego domu, żeby mi uprow a dzać córkę? Protestuję przeciwko aresztowaniu mnie i przeciwko tych panów w moim domu. wizycie wał protestow ać w dalszym ciągu, powołując się na nielegalność ślubu Franka, ale ten ostatni dom agał się pomocy w sposób tak energiczny i budzący zaufanie, że przekonał nie tylko policję, ale i resztę obecnych. W chwili, kiedy Fiutowi wiązano ręce, obejrzał się on wokoło, jakby szukając pomocy, ale przyjaciele jego odsunęli się naraz wszyscy od niego, gdyż nikt nie miał chęci pom agać zbrodniarzowi. Skrępow anego wsadzono do auta, w którym siedziało również dwóch policjantów. W drugim aucie jechał Frank z komisarzem. N a ulicy zebrał się tłum ludzi, złorzeczący głośno Fiutowi, kiedy się po- ' Ale Frank nie dał się zbić z tropu. Czy pan jest winnym zbrodni, jakie ci zarzucam, czy też nie, to się później okaże, zawołał. Tym czasem nie chodzi o to, czy Dolores jest pańską córką, ale o to, że jest ona moją żoną! Przed kilku miesiącami poślubiłem ją w kościele Zbawiciela w Londynie i dla tego proszę pana, panie komisarzu o nomne w odzyskaniu żony, uprowadzonej mi przez tego człowieka. H ut, który oojnł od razu, że los jego rozgrywa się w tej chwili, usiłojawił w towarzystwie policjantów. Przeczucie i podejrzenia, sprawdziły się. ó w tajem nicy Niemiec był zbrodniarzem. A resztowanie go przyjęto z ogólnym zadowoleniem. W ściekły gniew pożerał H uta w czasie drogi do Londynu. Próżno łam ał sobie głowę, starając się odgadnąć, kto mógł wskazać Frankow i jego kryjówkę. Stał wobec zagadki, niemożliwej do rozwiązania. W ięcej jeszcze, niż obaw a przed policją, drażniła go myśl, że na próżno ukryw ał tak długo Dolores, że Frankow i uda się teraz odebrać ją z rąk barona już może na zawsze! Na próżno więc przeszkodził jej w ucieczce owej nocy, na próżno przyjął nowych dozorców, którzy pilnowali jej tak surowo, że nowa możliwość ucieczki była w prost niepraw dopodobieństwem. Nie mniejszym, jakkolwiek z uczciwych pobudek płynącym, było w zruszenie Franka w tej chwili. W szystko układało mu się po jego myśli i za kilka m inut może stanie wobec ukochanej kobiety. O, jakże będzie szczęśliwa, widząc, że przybywa, żeby ją ratow ać! Serce biło mu gwałtownie na myśl o tym. Jednocześnie gorące współczucie opanowywało go, kiedy sobie u- przytomniał, ile przecierpieć musiała biedna kobieta pod władzą nikczemnego H uta. Ale nie, po co myśleć o tym! W tej chwili nastąpi koniec wszystkich cierpień. Nareszcie auta stanęły u celu. Drżąc ze wzruszenia, wyskoczył Frank pierwszy, a za nim komisarz. Gdyby noc była mniej ciemna, niewątpliwie przeraziłby się Edw ard widokiem wykrzywionej ze strasznej wściekłości tw arzy chemika. Sam dźwięk jego ochrypłego głosu mógł przerazić. Przekleństw o na was wszystkich! zawołał. Dobrowolnie nie przestąpię w waszym towarzystwie progu tego domu i byłbym ostatnim głupcem, gdybym w am sam "drzwi otwierał. W istocie policjanci musieli przemocą wydzierać mu klucze z kieszeni, N aprzód! zakom enderował komisarz, a policjanci popchnęli opierającego się całą siłą H uta w kierunku domu. F'rank szedł tuż za nim, podniecony silnym wzruszeniem nai myśl, że za chwilę zobaczy upragnioną Dolores. j Nareszcie przestąpiono próg domu. K om isarz pociągnął silnie za! dzwonek u drzwi głównych, ale nikt się nie zjawił. M artw a cisza panowała dokoła. Milczenie to zdziwiło również { H uta. Uśm iechnął się do siebie złośliwie, gdyż przyszło m u na myśl, żej prawdopodobnie służący, posłyszawszy hałas, zam knął drzwi, żeby niej wpuścić policji do mieszkania. Postanowił, jeśli zostanie uwolniony, w ynagrodzić go jutro za spryt i w ierność, tym czasem jednak musiał pod naciskiem policjantów otworzyć drzwi własnym kluczem i wpuścić przybyłych do mieszkania. i Gdzie się znajduje córka pańska? W imieniu prawa żądam, abyś mnie pan do niej zaprowadził! < rzekł komisarz, a tymczasem, pomocnicy jego zapalili latarki i lampy. Jeżeli pan sobie życzy ją widzieć, to proszę jej poszukać, odparł H u t ironicznie. Ale komisarz nie pozwolił na żarty. Pańskie w ykręty i czelność na nic się panu nie przydadzą; najwyżej, może się pan narazić na sprawę sądową za opór władzy. Radzę więc panu nie w strzym yw ać nas niepotrzebnie, gdyż i tak znajdziemy córkę pańską. Pojm ując dobrze, że jest bezsilny w tej chwili, H ut, rad nierad, m u siał się poddać. Proszę więc za mną! syknął przez zęby. po scho W milczeniu udano się dach na górę. F rank był blady jak płótno i drżał ze wzruszenia. Fiut wskazał ręką jakieś drzwi. W tej chwili Frank, nie m ogąc panować dłużej nad sobą, postąpił naprzód i pchnął silnie drzwi, wołając zdławionym głosemf D olores! Po Nagle odskoczył przerażony. kój był pusty. U rzędnicy byli nie mniej zdziwieni i, kręcąc głowami, spoglądali jeden na drugiego, wreszcie zwrócili się do Fiuta. Cd to ma znaczyć, mój panie?, spytał kom isarz surowo. Czy pan ośmiela się stroić z nas żarty? Ale i H u t był nie mniej zdumiony. Skonsternow any spoglądał nieruchomym wzrokiem w pustą przestrzeń pokoju. W yznaj, łotrze, gdzie ją ukrywasz, krzyknął nagle Frank, chwytając H u ta za ramię i ściskając je, jak! kleszczami albo... klnę się na Boga... Kom isarz wkroczył jednak między nich. Panie Frank" uspakajał E d warda niechże pan panuje nad sobą! Poczem zwracając się znów doi H uta, dodał: Panie Fiut, zwracam się "do päfla po raz ostatni. Czy chce pan dobrowolnie wskazać nam, gdzie znajduje się pańska córka? (Dalszy ciąg nastąpi).

5 Nr ii. '1937 f. V SIEDEM GROSZY" Stf. * LITERKI NIE M ĘC ZĄ O C Z U W Ś W I E T L E NOWYCH Ż A R Ó W E K TUNGSRAM Molami poranili om r (x) W mieszkaniu robotnika Piotra Wilerta w Chorzowie (Mariacka 166), doszło w czwartek wieczorem do krwawego zajścia. Dwaj synowie Wilerta, Augustyn i Roman, wszczęli kłótnię z ojcem, którego pożgali nożami. Ciężko rannego Wilerta przewieziono do lecznicy. Piefiiedze lub śmierć! Sekretarz Sądu Grodzkiego w Mikołowie, Maksymilian Paduch, otrzymał one-1 gdaj anonim z żądaniem złożenia w pewnym określonym miejscu 30 zł., przy czym autorzy anonimu zagrozili mu śmiercią w razie niespełnienia żądania lub zgłoszenia o sprawie policji. Paduch nie wystraszył się jednak pogróżek i złożył zameldowanie w policji. Dyżury lekarzy kasowych Dyżur lekarski z ram ienia Kasy Chorych na miasto Katowice w niedzielę, 28 bin. pełnią: a) lekarze praktyczni: dr. Barański, ul. W ojewódzka 20, dr. Steinitz, pl. Wolności 11, dr. Kalinowski, Bogucice, ul. Krakowska 39 i dr. Głuch, Załęże, ul. Wojciechowskiego 73; b) lekarze specjaliści: dr. Zielińki, ul. Kochanowskiego 3, dr. Czechanowski, ul. 3 Maja 15, dr. Ligenza, ul. Br. Pierackiego 15, dr. W einberg, ul. Br. Pierackiego 10 i dr. Uhl, ul. 3 Maja 7. Dyżur niedzielny dla członków Kasy Chorych w Chorzowie w dniu 28 hm. pełnić będą: dr. Janiczek, zam. w Chorzowie I, ul. Wolności nr. 16 i dr. Riedel, Chorzów II, ul. 3 Maja 12. Dyżur trwać będzie od soboty godz 12 w południe do poniedziałku godz. 8 rano. % W M W & H z przy oełnej wydajności 1 śwlałowym zća sięgu, przez zastosowanie rewelacyjnej go układu EKONOMIZATOR PRĄDUM TELEFUNKEN-FENOMEN M i ł zużywa, 25 watów prgduż.j. tyle co mała żarów!«* O S Z C Z Ę D N O Ś Ć NA PRĄ DZIE; WYNOSI O K O Ł O zł miesięcznie,; co stanow i 18% raty-miesięcznej za ten odbiornik. EKONOMIZATOR PRĄDU* jest zastosowany jedynie w superze Tele* łunken-fenomen Mz., stwarzajqc z niego najoszczędniejszą superheterodyne na rynku; a dzięki wysokim wartościom technicznym, wspaniałemu tonowi, niskiej cenie, wygodnym spłatom, stanowi n ajo d p o w ied n iejsza superheterodynę dla wszystkich! SU PER F E N O M E N z E K O N O M IZ A T O R E M PRĄDU". Cena Zł za gotów kę. Na ratyi zaliczka Zł. 20. i 16 rat miesięcznych po ZŁ 20. i TELEFUHKEN IffiWTOKI Ofiary poparzenia whacie Pokoi t f ŻARÓWKA, JAKIEJ JESZCZE NIE BYKO Barbórka" na Śląsku Tradycyjnym zwyczajem świat górniczy obchodzić będzie w dniu 4 grudnia Święto swej Patronki św. Barbary. Tegoroczny obchód Barbórki na Śląsku będzie miał charakter szczególnie uroczysty ze-względu na to, że w bieżącym roku mija 15 lat od czasu połączenia górnictwa śląskiego z górnictwem ogólnopolskim, oraz 15 lat urzędowania polskich władz górniczych na Śląsku. Uroczystości górnicze skupią się niemal w całości w Katowicach. W ramach obchodu przewidziane jest m. in. w tym dniu poświęcenie sztandaru Państwowej Szkoły Górniczej, pochód przez miasto, defilada górnictwa przed władzami itd. Z okazji święta górniczego nastąpi również wręczenie odznaczeń weteranom pracy w górnictwie za długoletnią i owocną służbę. Odznaczenia takie, nadane przez Ministerstwo Przem. i Handlu, otrzyma około 550 górników. W uroczystościach oprócz miejscowych władz górniczych wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Rozwalimy krok bezrobotnej (x) Policjant, przechodzący w nocy na piątek ul. Jadwigi w Chorzowie zauważył kobietę, w ijącą się na bruku w strasznych boleściach, którą przewiózł natychm iast do szpitala. W szpitalu stwierdzono, że chodzi tu o 25-letnią Zofie K. z Świętochłowic (Wolności 25), która w celach samobójczych napiła się esencji octowej. Bezpośrednim powodem desperackiego kroku był brak środków do życia. (x) S tan zdro w ia 7 h u tn ik ó w, p o p arzo n y ch w czasie w ielkiego w y b u ch u w sta low ni h u ty P o k ó j w N ow ym B ytom iu, w pow. św iętochłow ickim, Jest n a d a l p o w ażny. K ilku in n y c h ro b o tn ik ó w opuściło je d n a k w tych d n iach szpital 1 pozostaje w e t o z e S r e iw isa dom ow ej opiece lek arsk ie j. Część p ra sy n iem ieck iej, o p isu jąc p rz e bieg 1 przy czy n y w ybuchu, tw ierdzi, że bezp o śred n ią p rzy czy n ą k a ta s tro fy m iała być zim n a w oda, k tó ra d o stała się do w lew ka p rzed d o k o n an iem odlew u. Poza ty m tw ier- Sad uwolnił oskarżonych w wielkim procesie przemytniczym (ag) Wydział Skarbowy Sądu Oikrę- nlł wszystkich oskarżonych od winy i kagowego w Katowicach ogłosił w sobotę ry dla braku dostatecznych dowodów w południe wyrok w wielkim procesie winy. przemytniczym, jaki rozpoczął się w pią- Nadmienić wypada, że afera została tek. Jak ;uż pisaliśmy, na ławie oskarżę1- wykryta przed kilku laty i niektórzy o- nia zasiadło 11 osób, zatrudnionych w skarżeni przebywali przez kilka tygodni firmach: Giesche, Zakłady Elektro, w areszcie śledczym. Wyrok ten wywo-,.karwisiko, księcia Pszczyńskiego 1 R. lał w sferach sądowych i przemysłowych Hetmański. w leką sensacją. Sąd po przesłuchaniu świadków uwol- Groźny pożar strawił c e ł «; f a f t c y f t c J i a t o m t e a d k (ag) W p iątek około godz w y b u ch ł groźny p o żar w fab ry ce izolacji p ły t k o rk o w y ch w M alej D ąbrów ce, k tó rej w łaścicielem jest Jerzy G lajcar z K atow ic. P o ż a r p ow stał w sk u tek uszkodzenia k o tła od z b io rn ik a oliw y, k tó ra p rzeciek ła do t. zw. p rażeln ik a. C ałkow item u zniszczeniu uległy zab u d o w an ia fab ry czn e, w ew n ętrzn e u rz ą dzenie fa b ry k i oraz w ielkie zap asy p ły t korkow ych. W gaszeniu ognia b rały u d ział okoliczne straże pożarne. W y p ad k u w lu d ziach n a szczęście nie było. Szkody w ynoszą przeszło zł. F a b ry k a była ubezpieczona. Deszcz śnieg błyskawice Niezwykle zlawiske na śląska Z t i c z i i z e H i i W sobotę mogli mieszkańcy Katowic się kilka silnych huków piorunów. Śnieg zaobserwować niezwykle ciekawe i niewidziane dotąd zjawisko. płatki były coraz większe. padał jeszcze do godz. 11,30, przy czym (ag) W p ią te k w ieczorem we w łasnym m ieszk an iu p rzy ul. W ojciechow skiego 18-1 w K atow icach Z ałężu ro b o tn ik P aw eł K olib a] uległ zaczad zen iu gazam i, w y d o b y w ająbo w ciągu kilku sekund do tego stopnia, rano padał deszcz, który ustał równo Około godz. Ii-ej zachmurzyło się nie Zjawisko to jest tym dziwniejsze, że cym i się z ro zpalonego pieca. W y p ad ek zau w ażyli dom ow nicy, k tó rzy w ezw ali lekarza. zaczął padać drobny, lecz niezwykle gę Jeśli wierzyć starym ludziom, grzmot że z dnia zrobiła się noc. Równocześnie cześnie ze śniegiem. D zięki n aty ch m iasto w ej pom ocy lek arsk iej sty śnieg. wróży długą zimę, albo... wczesną wiosnę. (kb) K o lib aja p rzyw ró co n o do życia, jed n ak W kilka minut później rozdarły niebo stan jego zdrow ia jest b ard zo ciężki. jasne błyskawice i równocześnie rozległo Wspólniczka krwawej zbrodni ( ) B ytom ski Sąd P rzysięgłych skazał w spólniczkę zb rodni, d o k o n anej pod Szur lejem na osobie obyw atela niem ieckiego śp. F leiscliera, 22-letnią W aleskę Skibow ą, n a 15 la t dom u karn eg o i u tra tę p raw obyw atelsk ich n a przeciąg 10 lat. Z»eznań, ałoźonych przed sądem w skazana na 15 lat domu karnego T arn o w ie przez m o rd ercę W aw rosza, p rz e byw ającego w w ięzieniu tarn o w sk im, w y nika, że nie w tajem niczył on rzekom o Ski bow ej w sw e zam iary zam o rd o w an ia Flei schera. W aw rosz tw ierdził poza tym, że zbrodni d o k o n ał z zazdrości, poniew aż S k i bowa podobno zalecała się do Fleischera. Z zeznań in n y ch św iadków w y n ik a jed n ak, że S kibow a z odległości około 20 m etrów p rzb y p atry w ala się zbrodni. Sąd stw ierdził w u zasadnieniu w yroku, że tłem zbrodni nie była zazdrość F leisch e ra i że Skibow a b y ła pow iadom iona o zam iarach zbrodniarz* dzi jt>rasa niem iecka, że w ostatn im czasie w zrosła b ard zo znacznie liczba o fiar w przem yśle. W zw iązku z ty m zw róciliśm y się do k o m p e te n tn y c h czy n n ik ó w z p ro śb ą o p o dan ie n am przy czy n y k a ta stro fa ln e g o w y buch u. O św iadczono nam, że d ochodzenia w tej spraw ie, pro w ad zo n e przez w ładze p ro k u ra to rsk ie w C horzow ie i przez In sp ekto ra P racy, inź. F ran k eg o z C horzow a, nie zostały jeszcze ukończone. C ała sp raw a będzie w y jaśn io n a z początk iem przyszłego tygodnia. D y rek cja h u ty P o k ó j p rzy słała narti n ato m iast n astęp u jące w y jaśn ien ia z p ro śb ą o zam ieszczenie: K a ta stro fą zostało d o tk n ięty ch 13-tu ro b otników, 4-ch n ato m iast uległo p o p arzeniom rą k podczas rato w an ia kolegów. Z a znaczyć należy, że syfon nie został ro z e r w any, lecz podczas eksplozji odrzu co n a została g ó rn a część t. zw. k o k ili w lew kow ej. Śląski Instytut Rzemleślnlczo-Przemyslowy w Katowicach ogłasza wpisy na SPECJALNY KURS KREŚLEŃ STO LARSKICH (stolarstwo budowlane). Zgłoszenia przyjm uje 1 bliższych inform acji udziela sekretariat Instytutu, Katowice, Krasińskiego 3, pokój nr. 28, codziennie w godzinach od 8-mej do 15- tej, w soboty od 8-mej do 13,30, do dnia 15 grudnia 1937 r. R obotnicy nie zostali oblan i 6 c e n tn a ra m i płynnego żelaza, gdyż w ylało się najw y żej 1G0 kg żelaza nie n a robotn ik ó w, ale n a podłogę h ali odlew niczej. P rzy czy n a w y p ad k u jest ju ż u stalo n a i było n ią n ie dostan ie się w ody do k o k ili (przed spuszczeniem do n iej pły n n eg o żelaza), lecz w adliw e u staw ien ie le ja n a d o tw o rem p ły ty odlew niczej, rozd zielającej m etal, p rzy pom ocy k anałk ó w, do ośm iu < ekscen try czn ie u staw io n y ch kokil. T o było; przyczyną, że odlew, k tó ry m u siał b y ł k ilk a k ro tn ie p rzery w an y, spow odow ał d o stanie się m iędzy p ły n n y m etal pow ietrza, k tó re w raz z m etalem p rzed o stało się do je d n e j z k o k il i tam po n ag rzan iu się ta k się sprężyło, że zasty g n ięta sk o ru p a, z n a j d u jąca się n a p ły n n y m m etalu, nie m ogła w ytrzy m ać ciśnienia, w sk u tek czego górna' część k o k ili zo stała odrzucona, a z n a jd u ją cy się w śro d k u k o k ili p ły n n y m etal w y try sn ą ł n a podłogę odlew ni i o p ry sk ał część sto jący ch w pobliżu ro b otników, n a k tó ry ch zap aliły się u b ran ia. S tan 17-tu o fia r w y p ad k u je st n a stę p u jący : P aw eł Żydck zm arł tego sam ego d n ia, stan jednego z dw u ciężko p o p arzo n y ch hut* ników jest n ad al groźny, sied m iu znajduje! się w szpitalu n a leczeniu, trz e c h leczy się am b u lato ry jn ie, czterech zaś po d o raźn ym zao p atrzen iu ich p o d jęło ponow nie pracę. W o statn iej chw ili d o w iadujem y się, ź6 jed en z ciężko p o p arzo n y ch hutn ik ó w, a m ianow icie P io tr P o d ejm ą, zm arł dzisiaj E M A.

6 Tajemnica śmierci starców Hen W y r ó b P o ls k ie j S p ó łk i A k c y jn e j P E R S IL Zwelalceic h it Druckera W sobotę wypuszczono * więzienia katow ickiego na wolną stopę za kaucją z!., współwłaściciela fabryki rowerów w Katowicach, żni. Izydora D ruckera (Piłsudskiego 68). Int. D rucker został aresztowany przed 9 tygodniami za przestępstwa dewizowe. W raz z nim przytrzym ano wówczas bankiera palestyńskiego, Stcinhallera z Tel Avivu. Po ukończeniu wstępnych dochodzeń bankier został zwolniony za kaucją zł. W aferę tę jest wmieszanych poza tym wielu polskich Żydów, którzy posługiwali się Druckerem i Steinhallcrcm do wymycenia wielkich sum z Polski do Palestyny. Kursy flie Eryzlcrów Śląski Instytut RzemteSInlezo-Przemysłowy w Katowicach, ul. Krasińskiego 3, ogłasza wpisy na kursy: X) ONDULACJI WODNEJ, 2) ONDULACJI ŹELAZKOWEJ, 3) FARBOWANIA I UTLENIANIA WŁOSÓW, 4) CHARAKTERYZACJI Na kursy zgłaszać się mogą kandydaci posiadający kw alifikacje zawodowe. Kursy prowadzone będą w godzinach wieczornych. Inform acyj udziela I zgłoszenia przyjmuje sekretariat wymienionego Instytutu codziennie w godzinach od 8 mej do 15-tej, w soboty od 8-mej do 13,30. o t o d w a ś r o d k i n i e z b ę d n e d o w B y d g o s z c z y (ag) Ja k już donosiliśm y, robotnicy, zatru d n ie n i p rzy regulacji Przem szy, znaleźli n ad brzegiem rzek i B rynicy pod M ysłow i cami" zw łoki nieznanego m ężczyzny. W to k u dochodzeń u stalono, źe są to zw łoki 61- letnłfego in w alid y hutniczego, Jó zefa Tom a n k a z M ałej D ąb ró w k i (ul. M łyńska 32). K rytycznego d nia b ezpośrednio p rzed śm iercią T om anek z n ajd o w ał się w to w arzystw ie 65-letniego K arola L e n a rta z Roździenia-Szopienic, k tó ry dotychczas nie w róełl do dom u, w obec czego zachodzi p o d ejrzenie, że i on p oniósł śm ierć, zw łok je d n a k d otychczas nie znaleziono. P olicja p ro w ad zi dochodzenia, zm ierza* jące do u stalen ia przy czy n śm ierci Tom an* k a. W edług w szelkiego praw dopodobień* stw a byli oni p ija n i i, idąc brzegiem B ryni* cy, stracili rów now agę, w p ad li do rzeki. UroczuMu pogrzeli f l M t a n i t a f r w z (ag) W piątek odbyt się pogrzeb tragicznie zmarłych 6 górników, zasypanych w podziemiach kopalni Luiza w Zabrzu, na Śląsku Opolskim. Pogrzeb zamienił się w wielką manifestację żałobną Premie dla nabywców porcelanowych figurek Frontka Zgodnie z obietnicą, daną Czytelnikom w ubiegłym tygodniu, rozdzielamy dalsze premie pomiędzy nabywców figurek porcelanowych Bezrobotnego Froncka. Nagrodę w kwocie 5 z ł. przyznajemy posiadaczowi posążka Froncka nr. 1202, nabytego w firmie p. Eugeniusza Wacława w Katowicach. (Pieniądze wypłaci kasa naszego W ydawnictwa). Nagrody w postaci dzbanków porcelanowych otrzymują posiadadacze figurek z numerami 1813 (nabyte w Łaziskach Górnych) (nabyte w T y chach), 2062 (nabyte w Piekarach śl.), 1894 (nabyte w Lublińcu) A (nabyte w Tarnowskich Górach). S A N O Z A T R O C I E Samozatrucia bywa przyczyną wielu dolegliwości (bóle artretyczne, łam anie w kościach, bóle głowy, wzdęcia, odbijania, bóle w w ątrobie, niesmak w ustach, brak apetytu, swędzenie skóry, skłonność do obstrukcji, plamy i w yrzuty na skórze, skłonność do tycia, mdłości, język obłożony). Trucizny wewnętrzne, w ytw arzające się we własnym organizmie, zanieczyszczają krew, niszczą organizm i przyśpieszają starość. na tfl«vrqirobv W ątroba 1 nerki są organam i oczyszczającymi krew 1 soki ustroju. 20-letnie doświadczenie wykazało, źe zioła lecznicze Cholekinaza H. Niemojewskiego jako żólcio-moczopędne są naturalnym czynnikiem odciążającym soki ustroju od trucizn własnych. Bezpłatne broszury otrzymać można w laboratorium fizjologiczno, chemicznym Cholekinaza" H. Niemojewskiego, W arszawa, Nowy Świat nr. 6. Dalsze KwialKl z procesu w Chrzanowie Fałszowanie asygnat Obiecuj icy synalek pana dyrektora Braki kasowe, pokrywane procentami, ściąganyml z chłopów Chrzanów, teł. wf. W dalszym ciągu swoich zeznań, złoconych na rozprawie w dniu 26 bm 0~ skarźony Dziuba stwierdza, że wszystkie wypadki, które wyszły na dobro Towarzystwa, to dyr. Grzelewski zapisywał je na swój rachunek, jeśli się zaś coś nie powiodło, to winę zwalał na innych. Przy 'tei sposobności Dziuba zwraca się do o.sk. Grzelewskiego ze słowami: Bardzo pana przepraszam, ale muszę to powiedzieć'1. W dalszym ciągu ze'nań powiada: Mieliśmy po uszy tych parszywych... długów Lipsziców, Sternów i innych, tak, źe trudno było dać sobie z tym radę. i Jeśli chodzi o fałszowanie asygnat. to te według zeznań Dziuby fałszował Kosowski; Kosowski zapytany w tej sprawie oświadcza, że robił to na polecenie dyrekura Grzelewskiego. I tak sfałszowano a sygnały, przerabiając w nich cyfry z 17 zł. na zł., 251 zł. na zł., ze 102 zł. na zł.. t 200 zł. i 60 gr na zł., z 45 gr na zł. Między innymi znalazła się również asygnata sfałszowana przez oskarżoną ślusarczykową, która nie zaprzecza temu, mówiąc, że zrobiła to na polecenie dyr. Dziuby, do czego się Dziuba przyznaje. Chodziło o fałszerstwo z 300 zł. na zł. Nastepuie wreszcie ciekawy moment, kiedy obrońca osk. ślusarczykowej zadaje osk. Dziubie pytanie, czy ślusarczykowa jako jego podwładna nie skarżyła się mu, że ktoś z dyrekcji kradnie jej pieniądze z kasy? Osk po dłuższym wahaniu odpowiada, źe były takie wypadki, nie chce jednak wyznać o kozo w tym wypadku cho- dzi; przeczy zaś, jakoby sam tego się dopuszczał. Wobec tego przewodniczący zwraca się z pytaniem w tej sprawie do osk. Grzelewskiego. Kiedy ten przeczy, wtedy osk. Dziuba zwraca się do niego ze słowami: Panie Grzelewski, niech pan mówi, co pan wie, nie zmuszaj pan innych, by to panu w twarz rzucili, gdy mimo to Grzelewski udaje, źe nic sobie nie przypomina, wtedy nagle wtrąca się Dziuba, podając, że chodzi w tym wypadku o najmłodszą latorośl rodziny Grzelewskich, 18-letniego syna osk. Grzelewskiego, który stale przychodził do biura Towarzystwa 1 wykradał ślusarczykowej pieniądze z kasy, a oprócz tego wkradał się też do biurek innych urzędników. Był wypadek, że osk. Grzelewski zwrócił Paweli 12 zł., skradzionych mu przez syna. Potwierdza to osk. Pawela, a i Grzelewski również nie zaprzecza temu faktowi. Dziuba podaje dalej szereg wypadków stwierdzających, że młody Grzelewski popełnił kradzieże, które przypisywano woźnemu i źe chłopak ten miał więcej do gadania w biurze aniżeli cały personel biura. W tym miejscu zwrócił się Dziuba ponownie do Grzelewskiego, mówiąc: Pan nas doprowadził wszystkich do tego, że dzisiai iest_eśmv na ławie oskarżonych Następnie składa zeznania osk. ślusarczykowa. Liczy lat 30 zamężna, ukończyła 7 klas szkoły powszechnej, pełniła obowiązki kasjerki w Towarzystwie Zaliczkowym. Do winy się nie przyznaje. Zeznaje, źe z chwilą objęcia przez nią kasy Towarzystwa Zaliczkowego, stan kasy nie był zgodny z księgami, różnica miała wynosić zł Oskarżona podaje, że braki w kasie własnej pokrywała bonami, a nie gotówką. Na pokrycie strat kasowych zwłaszcza po- Dzbanki wydaje administracja naszego Wydawnictwa. W przyszłym tygodniu rozdamy dalsze cenne premie. Porcelanowe figurki Bezrobotnego Froncka posiadają na składzie następujące firmy: Eugeniusz W acław, Katowice, Rynek; Jadwiga Ligonłowa, Mikołów, Rynek; Piwowarczyk, Katowice, ul. Kościuszki; Jenny Wróbel, Katowice-Zalęże; Konsum Górniczy, J. Bartosz, Knurów; Firma Pękala, Chropaczów; Moroń, Ruda, 3 Maja; Maria Korus, Nowa W ieś; Stanisław Adamczyk, Wodzisław; Noga Rybnik oraz wszystkie oddziały i agend Siedmiu Groszy. wstałych na Skutek upadłości firm żydowskich, ściągano większe procenty od pożyczkobiorców i to tylko od chłopów, którzy nie mogli się połapać, że ich w ten sposób krzywdzono. Na pytanie przewodniczącego, czy tylko chłopi byli w ten sposób wyzyskiwani, oskarżona wyjaśnia, że tylko chłopi, bo ta warstwa najbiedniejsza najmniej się w tym orientowała, ślusarczykowa zeznaje dalej, że Grzelewski polecał brać wyższe procenty, a nawet musiała prowadzić osobny rachunek z tego tytułu. Ślusarczykowa zeznaje dalej, że braki w kasie przy wykryciu nadużyć wynosiły zł. a były spowodowane jej niefachowością; oświadcza, przy tym że lepiej było dla niej pójść do jakiejkolwiek pracy fizycznej, niż siedzieć w tym bagnie. Po zeznaniach ślusarczykowej sąd przesłuchuje czwartego _ oskarżonego, Ludwika Kosowskiego, który pracował w Towarzystwie Zaliczkowym w charakterze likwidatora. Liczy on 33 lata, skończył 6 klas i jednoroczne kursy buchalteryjne. Do fałszerstw asygnat przyznaje się, przeczy jednak, jakoby miał z tego tytułu ciągnąć jakieś osobiste korzyści. Twierdzi, źe robił to na polecenie Grzelewskiego. Z tego też polecenia fałszował książki kasowe. Jeśli chodzi o inwentarz weksli, to ten do kontroli przedkładany był bez nazwisk dłużników. W sprawie pobierania większych procentów od dłużników chłopów, Kosowski w y jaśnia, że obow iązyw ała 10 i pół procentowa stopa, a od chłopów ściągano 11 1 pół procent. W eksle w Towarzystwie podzielone były na dobre 1 beznadziejne. Na tym rozprawę przerwano do poniedziałku. J Ł w i a E i mieszkańców Zabrza. W szyscy tragicznie zmarli górnicy byli Polakami. W dniu pogrzebu powiewały na w szystkich szy bach, kopalniach, fabrykach i hutach, a także na wielu domach prywatnych czarne chorągwie. Trumny ze zwłokami górników ustawiono w cechowni kopalni Luiza, gdzie koledzy zmarłych, w strojach górniczych pełnili straż honorową. Cechownia była pięknie udekorowana zielenią t kwiatami. Na miejscach honorowych zajęły KURS DLA DROGOMISTRZ6W Śląski Instytut Rzemleślnlezo-Przcmysłowy w Katowicach organizuje SUBS B IS BUBSOMISTRZÓW Zgłoszenia przyjm uje I w yczerpujących inform acyj udziela sekretariat Instytutu, Katowice, Krasińskiego 3, codziennie w godzinach urzędowych od 8- mej do 15-tej, w soboty od 8-mej do miejsca rodziny zmarłych górników oras przedstawiciele dyrekcji kopalni, a tak* że miejscowych władz komunalnych I państwowych. Następnie odbył się ostatni apel zmar* łych i pożegnanie ich z towarzyszam i pracy. Członek zarządu kopalni Luiza dziękował robotnikom, zatrudnionym w czasie akcji ratowniczej, którzy z narażeniem własnego życia brali udział w akcji ratunkowej, oraz wszystkim tym, którzy pospieszyli z doraźną pomocą rodzinom tragicznie zmarłych górników. Mówca zapewnił, że dyrekcja kopalni Luiza nie zapomni o rodzinach zmarłych. Następnie przemawiali jeszcze przedstawiciele władz komunalnych i państwowych. Po odprawieniu modłów żałobnych pochód ruszył na cmentarz św. Franciszka w Zabrzu. Przy pochylonych sztandarach górniczych zwłoki górników pochowano we wspólnym grobie. f! i ę & f c ź e t v y p a M i n a i ł i o i p. J im m ta (k) Na powierzchni kopalni Anna w Pszowie wydarzyły się w ub. piątek wieczorem dwa straszne wypadki, którym u- legii dwaj górnicy, pracujący na powierzchni kopalni. Około gedz. 17-tej w czasie przetaczania wózków dostał się robotnik Jan Grabiec, i niewyjaśnionej dotychczas przyczyny między dwa wózki, wskutek czego doznał strasznego pokaleczenia głow y j oka. Wózki wlokły Grabca kilka metrów, przy czym przejechały mu przez brzuch, kalecząc wnętrzności. Podobny wypadek wydarzył się na tej samej kopalni około godz. 20-tej wieczorem. Rokitnik Zygmunt Biernacki, przez nieostrożność wpadł między wózki, wiozące węgiel i doznał złamania miednicy 1 ogólnych, niebezpiecznych pokaleczeu ciała, Obu górników, w.stanie ciężkim odwieziono do szpitala Spółki Brackiej w Rydułtowach. Wypadki są przedmiotem badań Urzędu Górniczego w Rybniku, którego przedstawiciele wyjechali na miejsca. Stały nasz Czytelnik, p. Józef Patermann ze Świętochłowic obchodził 27 b. m. 75-tą rocznicę urodzin. Ju- "'latowi składamy "crdeczne życzenia

7 Nr i i i SIEDEM GROSZY" Str. J, D o x a s e c c a d t ą a z o w.... DWU SERCOM 1 M. Ów krewny 'I pod Bytomia jest obywatelem niemieckim, więc w Polsce nie będzie siedział do końca życia, tylko tak długo, jak mu na to pozwolą nasze władze administracyjne. Potem będzie musiał wynieść się do Rzeszy. Niechże w czasie jego pobytu w naszym kraju panienka trzyma się dzielnie 1 dochowa twardo danego Panu słowa. Choćby rodzice dokuczali jej z tego powodu. Jeśli nie będzie sama chciała wyjść za tamtego za mąż, to nikt jej do tego zmusić nie może. Czasy przymusowego narzucania przez rodziców Wężów córkom już dawno minęły. Gdyby rodzice ukochanej Pana chcieli wysłać ją dokądś, niech się na to nie zgadza, a gdyby usiłowali wywieźć ją gwałtem, zwróćcie się o pomoc do policji. Niech Pan odczeka pełnoletności panienki, a potem, skoro już będzie mogła sama decydować o swym losie pobierzcie się, a mnie zaproście na ślub. Q tro b U i d z ie w c z ę c e PANNIE O. z K. Moim zdaniem, w 0- statnią niedzielę postąpiła Pani bardzo słusznie, choć odruchowo. Nie można całego zachowania się znajomego Pani zwalać na karb nieśmiałości. Jeśli mężczyzna kocha kobietę, a nie umie, lub nie śmie jej tego powiedzieć, to przeważnie pisze do niej. Zresztą, kobieta w takich razach, wyczuwając zazwyczaj doskonale, co się dzieje w jego duszy i sercu, sama ułatwia mu wyznanie. Niech Pani przy najbliższym spotkaniu da znajomemu lekko do zrozumienia, że nie jest on Jej obojętny, a potem skieruje zręcznie rozmowę na tematy, jakie są jego zamiary względem Pani i jak wyobraża on sobie ich realizację w przyszłości. Niech mu Pani (w razie potrzeby) stawia odpowiednie pytania, lecz nie pozwala mu na żadne poufności. Na te ostatnie będzie aż za wiele czasu i sposobności po ślubie. Gdyby kręcił i nie oświadczył uczciwie, po prostu i wyraźnie, że Panią kocha, i że pragnie się z Nią ożenić, niech Pani bez wahania zlikwiduje tę znajomość i poszuka partii poważniejszej lepszej. ZROZPACZONEJ WANDZI. Skoro pisze mi Pani dobitnie, że tego drugiego kocha nad życie, niech mu to Pani da do zrozumienia i zapyta go, czy podziela on miłość Pani. Jeśli tak jest, niech się uda do rodziców Pani i poprosi ich o Jej rękę. Czasokres służby wojskowej orzeknie najlepiej o trwałości, względnie przelotności jego uczucia. Pierwszy z nich nie może być brany pod uwagę przede wszystkim dlatego, że i Pani nie obdarza go nawet przywiązaniem, a powtóre z tej racji, że wydaje iiimiimiiiiiiiu imimiiiiiiimiiniii! MEBLE najtaniej kupisz w firmie JE KATOWICE, ul. 3-go Maja 17. (w podwórzu.) Wielki wybór najnowszych modeli niebywale niskie ceny dogodne warunki spłaty się on Pani zabawny. Tak już jest, niestety, na świecie, że kobiety zwracają przeważnie więcej uwagi na wygląd zewnętrzny mężczyzn, niż na ich charaktery. Może dlatego doznają tak często gorzkiego zawodu... ö i a i y ßtutaC no& ci PANI IRENIE K. Nie napisała mi P a ni, jakiego jesteście oboje wyznania. Jeśli katolickiego i jeśli"wzięliście nie tylko ślub cywilny, lecz i kościelny, to mogłaby Pani otrzymać jedynie rozwód cywilny. Kościół katolicki unieważnia małżeństwa niezmiernie rzadko i tylko pod nielicznymi warunkami, przewidzianymi w prawie kanonicznym. Kościół może u- dzielić Pani jedynie separa c j i stałej, lub czasowej. Otrzymawszy jednak którąś z tych separacji, lub tylko rozwód cywilny, nie mogłaby Pani dopóki małżonek Jej żyje wyjść po raz drugi za mąż, gdyż nowy ten związek byłby wedle praw Boskich nieważny i grzeszny. Radzę Pani udać się do Kurii Biskupiej w Katowicach, przedstawić otwarcie i szczegółowo całą sprawę kapłanowi, załatwiającemu sprawy małżeńskie, i zasięgnąć jego rady w kwestii ewentualnego uzyskania separacji. Gdyby zdrowiu, lub życiu Pani groziło jeszcze w przyszłości niebezpieczeństwo, niech się Pani zwróci bezzwłocznie o pomoc i opiekę do władz bezpieczeństwa publicznego. W dwudziestym wieku policja i sądy zapobiegają skutecznie bestialskiemu torturowaniu ludzi. Wykształcenie Pani jest, niestety, niewystarczające do poświęcenia się pielęgniarstwu zawodowemu. Może by Pani poszukała stanowiska ekspedientki w składzie kolonialnym, na razie w charakterze siły pomocniczej, lub przeszła kurs kroju i krawieczyzny damskiej, względnie kapelusznictwa? To, że posiadała Pani obywatelstwo obce, nie ma znaczenia. Wychodząc za mąż za obywatela polskiego, nabyła Pani siłą faktu obywatelstwo polskie. PANI MARII J. W W. D. Zmiana opakowania proszków z Kogutkiem Niech Pani Niniejszym zawiadamiamy S ł O dbiorców proszków Mlgreno-Nervostn 1 Kogutkiem, łe chcąc Im dać takowe w wykonaniu najbar dziej higienicznym, bez dotyku rąk ludzkich, a całkowicie wytwarzanych mechanicznie, stop nlowo wprowadzamy proszki te w nowym opakowaniu w torebkach higienicznych. Obecnie znajdują się w sprzedały proszki 1 Kogutkiem w dotychczasowym opakowaniu i w nowym opakowaniu (w torebkach). Uprzejmie prosimy o odnoszenie się z zu pełnym zaufaniem do nowego opakowania (w torebkach), gdyż ani skład proszków, ani też ilościowa ich zawartość nie uległy żadnej zmianie. M igreno-nerrosln" 1 Kogutkiem będą wytwa Po zużyciu starego opakowania proszki rzane tylko w higienicznych torebkach. Mokotowska Fabr. Chem. Farm. Adolf Gąseckl 1 Synowie Sp. Akc. w Warszawie. TU WYClĄCł PePHLBRDT SUPER ELEKTR1T 7 obwodów, regulacja wstęgi koncertowy głośnik % w toku swej sprawy w instancjach duchownych mówi tylko najszczerszą prawdę. Niech się Pani nie lęka pogróżek męża. Gdy zapadnie orzeczenie o separacji, mąż będzie musiał dawać Pani na utrzymanie piątą część swych dochodów. Gdyby Panią katował, należy się zwrócić o opiekę i pomoc do policji. Em-ski. W dniu 16-go m aja 1937 r. dziesięcioletnia dziewczyna, nazwiskiem Bremond, została napadnięta 1 zagryziona przez sforę psów z Góry św. Bernarda. Jak wiadomo, L zw. bernardyny należą do najłagodniejszych zwierząt i wielokrotnie wypróbowanych przyjaciół człowieka. To też niezwykły wypadek zagryzienia 10 letniej dziewczynki przez psy z Góry św. B ernarda poruszył opinię we Francji, dzieląc ją na dwa obozy Jeden, szukający winy w okolicznościach zewnętrznych drugi, skłonny przypisać ją złym instynktom bernardynów, przytłum ionym jedynie przez długoletnie wychowanie w służbie dla człowieka. Sprawie tej poświęcił swe pióro pisarz francuski, Paul Achard, dając literaturze światowej nowe dzieło p. t. Ludzie i psy z Góry św. B ernarda. Achard pracował nad książką szereg miesięcy, badając na miejscu warunki życia psów 1 okoliczności, w jakich nastąpiło zagryzienie dziecka przez rozwścieczoną sforę. Achard występuje w swej pracy w obronie psów. H u t n o t CO NAM ZOSTAŁO... Bardzo bogaty do niedaw na bankier S... stracił ostatnio całą niem al fortunę. Mimo to jak zapewnia nie zmienił wcale trybu życia. Rano budzę się o Ósmej, jak dawniej... Dzwonię na lokaja... Jakto, m a pan nadal lokaja? zapytuje ktoś z niedowierzaniem. Nie, ale mam jeszcze dzwonek! ACH TA RODZINA... Ks. Michał Radziwiłł żeni się z żydówką Suchestow, z domu Kranz. Na podw órko pałacyku księcia Radziwiłła przy Bielańskiej wszedł brudny chałaciarz z okrzykiem: Handele, handele... Dozorca m iotłą jął go Zachęcać do wynoszenia się. Co jest, krzyczał brodacz, to tak się krew nych traktuje? Z miotłą do kuzyna? Czyjżeś ty znów, parchu, kuzyn? A księcia pana, o- Clzywiście. Przecie ta Suchestow, przyszła jego szwagierka, to ICranz z domu. Ja też jestem Kranz, i właśnie z tych tych samych, z Drohoby- SSIr 92 Kieć. Pani pozwoli, pójdziemy po świeży cocktail. Ten musi już być zupełnie ciepły. Wszystko jedno czy ciepły, czy zimny, bo nie będę piła, odpowiedziała Enid. Dziecko jest i piękne, i mądre, szepnął m a jor. Panie, które stale piją cocktaile, dostarczają klienteli zakładom kosmetycznym. Gdyby wszystkie młode panienki były takie rozsądne, jak pani, nie utrzymałby się żaden salon piękności. Ponieważ nie chcę pić, próbuje mnie pan upoić pochlebstwami. Słowo daję, mądra główka! Zaprowadził ją do bufetu. Ładna, drobna kobietka, lat około trzydziestu, dotknęła dyskretnie ramienia majora. W itam dziadunia. A, to pani! Panie pozwolą: panna Lannington, pani Beatrycze Sheldon, popularnie zwana Pszczółką, bo jest słodka, jak miód. Pani Sheldon, młoda wdowa, obdarzyła Enid chłodnym spojrzeniem, a majora znaczącym. Pszczółki dają miód, ale i kłują, odrzekła. W idener zaśmiał się. Uprowadzając Enid, powiedział: Wesoła kobietka! Poprosił o cocktail, chciał wmusić w Enid jeden, lecz m u się to nie udało. Musiał odstawić. Przeszli do dużej sali, przybranej palmami, w której tańczono. Major W idener dopił swego cocktailu, postawił szklankę pod palmą i poprosił Enid do tańca. Tańczył doskonale. Enid czekała, czy nie powie jej, że się już znają, bo spotkał ją przecież najpierw u swojej sioslrv. a nożnie: w orzystani jako rozwozicielkę toa W niespełna dwadzieścia minut była gotową. Chwilę się wahała, wreszcie zeszła na dół po szerokich schodach. Stąpała wolno, nie śpiesząc się. Zauważyła kilka osób, samą młodzież. Nikt na nią nie spojrzał, nikt jakby nie zauważył jej obecności. Parę panienek, może młodszych od - niej, stało z cocktailami w rękach i usta im się nie zamykały. Natknęła się na panią Bristow, rozmawiającą z młodym człowiekiem. Jego twarzy Enid nie zobaczyła, gdyż stał odwrócony plecami. Pani Bristow zwróciła się do panieneczki * Enid, rzekła pan Grant Lawrence* Wiem, że nie był ci dotąd przedstawiony XIII. Lawrence spojrzał ze zdumieniem na Enid, a potem na panią Bristow. Myślał, że to jakieś żarty* Wszak Flora nie chciała go przedstawić tej dziewczynie, gdy o to prosił, a była nazbyt konserwatywna, żeby panienkę z magazynu zapraszać razem; z gośćmi ze swojej sfery. Ale pani Bristow, spokojnie uśmiechnięta, położyła opiekuńczym ruchem rękę na ramieniu Enid., Enid dostała nagle gwałtownego bicia serca* Pożałowała, że się tu znalazła. Nie przyszło jej doi głowy, że narazi się na takie spotkanie. Zjawił się właśnie nowy gość. Pani Bristow kazała Grantowi poczęstować Enid cocktailem i oddaliła się prędkim krokiem. Zaiste, nie mogła powiedzieć w obecności tych dwojga nic bardziej krępującego. Przecież Lawrence upoił u siebie Enid zdradziecko, słodkim cocktailem, żeby nie mogła sig broni*-

8 St'f. 8 SIEDEM GROSZY" Nr i i. 1937?. U j w m i ł p t e ZAPARCIE STOLCA zatruwa organizm, pogarszq łomo poczucie, odbiera apelył, oraz chgć I zdolność do pracy. ZIOŁA 2 GÓR HARCU _ d r a l a u e r a»losowane przy zaparciu (obstruk. cji) sq łagodnym naturalnym śród«kiem przeczyszczajqcym, wydalajq nieslrawlone resztki pożywienia slosujq się również skutecznie w chorobach nerek, wqiroby, pęcherzyka żółciowego (kamicy), reumalyżmle, ortretyimie, hemoroidach- i otyłości. ZIOŁA Z GOR HARCU D r a LAUERA E. P., Tarnowskie Góry. Niestety, jest taka ustawa, krzywdząca biedaków drobnych (groszowych) rencistów. Abon. nr Przysługuje panu za rok '1937 miesięczny płatny urlop wypoczynkowy. B. więzień niepodległościowy. 1) Aby ostatnia wola zmarłego została uznana za testam ent (dokument praw ny), musi być wyrażona Ba piśmie, przez testatora własnoręcznie podpisana (w ostatecznym razie, o ile testator jest osobą niepiśmienną, wystarczą trzy krzyżyki) wobec dwóch obcych świadków, niespokrewnionych z testatorem, którzy zeznają, że testam ent został sporządzony przy pełnych zmysłach testatora; w przeciwnym razie testam ent jest sporządzony wadliwie. 2) Jeśli pomiędzy spadkobiercami nie ma zgody, to podział m ajątku, pozostałego po zm arłym (zmarłej) uskuteczni sąd w myśl praw a spadkowego. 3) W eryfikację uczestnictwa w pow staniach śląskich przeprow adza Główny Zarząd Zw. Powstańców 51. S. Z. O. 13. Sedno sprawy leży w tym, czy siostra otrzym ała 3000 zł., zahipotekowane jako yriano na ojcowiźnie, czy nie. Jeśli otrzym ała, Enid oprzytomniała. Spostrzegła, źe nie powinna stać niema i ogłupiała, jak cielątko, że powinna coś powiedzieć. Trwało to co praw da kilka sekund, lecz jej wydało się bardzo długą chwilą..witam pana, szepnęła. A to szczęśliwy trafi krzyknął Lawrenjte. I on zastanawiał się szybko, jak się zachować. Musiał się przecież jakoś wytłumaczyć. Był nad morzem i, wróciwszy, zamierzał zobaczyć się z Enid i wkręcić się ponownie w jej łaski. Zaprowadził ją do bufetu, gdzie przyrządzano jcocktaile. Wziął dwa kieliszki, jeden podał jej. Chodźmy tam. Jestem pani winien pewne (wyjaśnienia. Enid zauważyła, że kilku młodych ludzi bacznie Ijej się przygląda. Jeden z nich zrobił na niej wrażenie. Tak urodziwego mężczyzny jeszcze nie widziała. Panny również się jej przyglądały, po kobiecemu, to 'znaczy krytycznie lustrując wszelkie szczegóły jej powierzchowności: rysy twarzy, toaletę, ruchy, poiwaby. Lawrence posadził towarzyszkę na sofie w oddalonym kącie. Tak, proszę pani, muszę się przed panią usprawiedliwić. W yjeżdżałem i właśnie wróciłem. Zamierzałem skomunikować się z panią w najbliższych dniach, ale mi się poszczęściło. Spotkaliśmy się bez szukania. Traf. Enid odzyskała zimną krew. Dziwiła się, że La-.wrence mó<]l jej się podobać. Spoglądała z ciekawosgjjj pa pyżr.ęgo młodzieńęą, który właśnie rozma- J i e w t & s ó m m a p? liiiiiliililb liiiiib ille E ü lh O e ta e a e M iczew a uczmeęa Znany waszyngtoński dermatolog, doktór Charles Campbell, twierdzi, że szybsze w ypadanie włosów u mężczyzn, a znacznie pow olniejsze u kobiet, jest zależne w zupełności od właściwości budowy ciała ludzkiego. Mianowicie kobiety posiadają zawsze znacznie silniejsze, grubsze warstwy tłuszczu pod skórą na całym ciele, a więc i na czaszcze, aniżeli mężczyźni. Wobec tego, gdy tylko ta podskórna warstwa tłuszczu z wiekiem u mężczyzn zaczyna się zmniejszać,, jednocześnie zaczynają mu wypadać i włosy, gdyż nie znajdują dla siebie dostatecznej ilości pożywienia, koniecznej do wzrostu. Kobiety nawet i do bardzo późnego wieku tę warstwę tłuszczu zachowują, a właściwie u wielu kobiet z wiekiem wr-mwa ta staje się grubsza i 10 jest powodem, źe włosy kobietom nie wypadają. Zachowują je one do bardzo późnego wieku. D októr Campbell stwierdził również, źe n ajbujniejsze włosy m ają blondynki, następnie brunetki, a na końcu kobiety rude. Blondynki m ają przeciętnie na głowie 140 tys. włosów, u liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii brunetek naliczono tylko , podczas gdy u kobiet rudych znalazło się tylko około włosów na głowie. Pośrednim powodem tej liczbowej różnicy jest także i to, że włosy blondynek są cieńsze, znacznie grubsze są włosy brunetek, a najgrubsze są włosy rude. Dawniej wierzono, że mężczyzna o bardzo to niech teść jej wycofa skargę, Jeśli nie, to niech obecny właściciel ojcowizny spłaci siostrę, lub ułoży się, kiedy i jak myśli uregulować sprawę hipoteki. Teść może w im ieniu swej synowej, za jej pełnomocnictwem, wytoczyć proces cywilny. Abon. nr. 845, Źyglin. Niestety, ustawa zezwala na potrącenie podatku specjalnego z nadpłaty em erytalnej za przyznane ubiegłe miesiące, chociaż sam a em erytura jest m inim alna, bo wynosi zaledwie 57 zł. mies. Nie pomogą żadne reklamacje. Pan Karol St., Kostuclina. Za zaproszenie b. dziękujemy. K olporter oddał je, ale list zawieruszył się wśród naw ału korespondencji i znaleźliśmy go, niestety, dopiero po terminie. silnym zaroście na twarzy musi być również bardzo silny fizycznie. Później jednakże stwierdzono, że włosy silniej i bujniej rosną u mężczyzny, który przekroczył wiek średni, oraz u ludzi słabych fizycznie. Przeciętnie włos na głowie, gdy jest w stanie zupełnie zdrowym, rośnie 3 cm. miesięcznie, podczas gdy włosy zakrywane, gdy powietrze i światło słoneczne nie m ają do nich dostępu, rosną bardzo słabo i są nikłe i słabe. Włosy stale się odnawiają, a jeśli nawet jaki włos zdrowy wypadnie, to o ile skóra na czaszce jest zdrowa, na jego miejsce wyrasta inny. Przeciętnie czas życia jednego włosa na głowie obliczają specjaliści na cztery lata, zaś włos na rzęsach ocznych nie trw a nigdy dłużej, jak 150 dni. Z tego też powodu Froncek nie mógł przybyć na zabawę. P. M. nr W nieść zapytanie przez P. K. M. do Komisji Rent Wojskowych przy W o jewództwie Śl. w Katowicach. Abon. nr , Ltplny. Rozporządzenie, dotyczące przewiezienia wyprawy ślubnej z Niemiec do Polski i odwrotnie z Polski do Niemiec nie uległo po wygaśnięciu Konwencji Gen. żadnym zmianom. Form alności te same, co i dawniej. Alojzy P., Chorzów I. Lokatorzy z parteru. Abon. nr , Chorzów I. Czyj był pozostały m ajątek? Siostry,ezy szwagra? Ponieważ ich pożycie małżeńskie trwało 7 lat, a nie 5 0 Z E O Y Y C H! otrzyma każda osoba, która w naszej firmie zamówi 3 kawałki mydlą higieniczno kosmetycznego w cenie zł i jednocześnie prześle prawidłowe rozwiązanie niżej podanego zada nia matematycznego. Jak należy rozwiązać zadanie Liczby między 1 9 należy rozmieścić w 9 klatkach kw adratu w ten sposób, ażeby przy składaniu we wszystkich kierunkach (poziomo, & pionowo 1 ukośnie) wychodziła suma 15. Porządek rozmieszczenia «liczb jest zupełnie obojętny. Suma 15- pow inna się powtarzać jak najwięcej razy. 1 1 WARUNKI: 1) Rozwiązanie zadania powinno być przysłane wraz z zamówieniem I podpisane przez na dawcę. ' 2) W ypłata nagród nie jest zależna od wylosowania (żadna loteria), lecz każda osoba, która przyśle prawidłowe rozwiązanie, otrzyma nagrodę 50 złotych. 3) Zamówienia i rozwiązania przyjmowane będą tylko do dnia 10 grudnia 1937 r. w dniu 20 grudnia 1937 r. prawidłowe rozwiązanie zadania wraz z nazwiskami nagrodzonych zostanie ogłoszone. Każdy uczestnik konkursu otrzym a egzemplarz tego ogłoszenia. W tym samym dniu nagrody będą wysyłane wszystkim tym osobom, które zadanie prawidłowo rozwiązały. 4) Prawidłowe rozwiązanie naszego zadania zostało złożone w dniu 3 XI. 37 na ręce Notarlu sza M. St. W arszawy p. Zygmunta Zabierzowskiego za No. rep ) Każdy uczestnik otrzym uje wraz z mydłem zaświadczenie, upraw niające go do otrzymania nagrody w razie prawidłowego rozwiązania. 6) Mydło rozsyła się przez pocztę za zaliczeniem plus porto Zł Osoby, które rów nowartość mydła (zł 3 95) przyślą wraz z zam ówieniem, za porto nie płacą. 7) W razie niespodobania się naszego tow aru, przyjmujemy takowy z powrotem w ciągu 8 dni i natychm iast zwracamy pieniądze. Zamówienia wraz z rozwiązaniem oraz przekazy prosimy adresować«firm a S. Klaczkln, W arszawa, Pawia 36/4. TU WYCIĄGI wiał z panią Bristow. Enid załopotało serce, gdyż Flora, odpowiadając, obejrzała się na nią. A więc piękny młodzieniec pyta o nią! Tak, szczęśliwy traf. Nic często pozwalam sobie na nadużycie alkoholu. Pięknie się popisałem jako gospodarz, nie ma co. Nie przypuszczałem, że spiję się do nieprzytomności i spadnę z tapczana. Rzeczywiście stracił pan przytomność. Grant Lawrence popatrzył na Enid podejrzliwie. Mówmy sobie po imieniu. Przecież już byliśmy z sobą na ty". Powiedz mi, Enid, co się właściwie stało? Powiem panu. W iatr strącił panu doniczkę na głowę. Narobiłam krzyku, a wtedy zjawił się jakiś młody człowiek i odwiózł mnie do domu. Co to był za jeden? Nie przedstawił się, panie Lawrence. Proszę cię, Enid, daj pokój z tym paltem". Mów mi Grant. Nie zapomniałaś chyba, jak mi na imię. Niczego nie zapomniałam, panie Lawrence. Zbliżyła się pani Bristow. Enid, którą wszelkie skrępowanie w stosunku do Lawrence a całkowicie opuściło, wstała i, obrzuciwszy go pogardliwym spojrzeniem, chciała odejść. Enid, moja droga! zawołała pani Bristow. Enid miała drugą niespodziankę, bowiem zza pani Bristow wynurzył się major Wide ner. Proszę, majorze, rzekła półgłosem Flora chciałam pana przedstaw ić pannie Lannington. Major skłonił się nisko i uścisnął podaną rączkę. Miło mi, ogromnie miło... Ujął Enid za ło- S L /& Ł M A A..P B A - M A " sprawia dziecku najwięcej radości! Pięknie ubiana blondvnka z niebieskimi oczami! Piawie pół metra duża! Mówi głośno i wyraźnie tna-ma*, ma ma". Cena lalki (w drewnianym pudle) tyiko zł. 4,85. W lepsz. gatunku (mówiąca i ch dząca Nowość) z,.6.90 Płaci się przy odbiorze. Adres: F-a, Montre" Dz. 3/2 Warszaszawa 1, PI. Napoleona, skr pozostał żaden potomek, więc na razie cały m a jątek przechodzi na męża zmarłej, a po jego śmierci na bliskich krewnych. Jeśli m ajątek wniosła do małżeństwa zmarła, to przechodzi na jej siostry, a jeśli m ajątek był szwagra to na jego najbliższych krewnych. Abon. nr , Chorzów II. Zgubioną, czy skradzioną książeczkę depozytową uniew ażnia sama kasa, a nic Sąd Grodzki. Kasa może żądać najwyżej złotego lub dwa za wystawienie duplikatu. Zgubę należy natychm iast zgłosić w kasie i konto zablokować- by ewentualny znalazca, czy złodziej nie mógł y tiją ć pieniędzy.. Nie rozumiem, czemu pan zwrócił się 0 unieważnienie do Sądu Grodzkiego, a ten sąd w Kępnie żąda aż 120 zł., podczas gdy cały depozyt wynosi 010 zł. W. A., Sosnowice. Sprawa podlega kom petencji Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, a załatwi ją każdy adwokat, Polak-katolik. Abon. nr , Mysłowice. W szelka interwencja będzie bezskuteczna. W szak magistrat, o ile wystawia własny gmach, czy to dla pomieszczenia urzędów miejskich, czy też dom mieszkalny, to buduje wedle zatwierdzonego planu. Abon. nr , Siemianowice. Umowa jest ujęta nieoględnie i nieopatrznie. Nie ma w niej ani słowa, kto ponosi koszta napraw y m ankam entów mieszkania, jakie pan wymienia w liście. W padł pan, panie Józefiel Skarga nie będzie miała powodzenia. Paweł D., Sosnowice. Pan, jako następca 1 koncesjonariusz firmy nieboszczyka-ojca, odpowiada wobec Urzędu Skarbowego za zaległości podatkowe ojca. W szelka reklam acja będzie bezcelowa. Abon. nr , Przelajka. Skarga o czynsz nie m iałaby sensu, ho on jako spadkobierca G-tej części nieruchomości, jest gospodarzem na swoich ograniczonych śmieciach. Natom iast można mu wytoczyć proces i zmusić go do sprzedaży jego cząstki, skoro 4 spadkobierców ustąpiło, a tylko dwaj są czupurni i oporni. N aturalnie koszta sporu ponosi właścicielka domu. Radzę sprawę oddać sumiennemu adw okatowi. F. E. Iluda Śl. Kolejność: Trzej muszkieterowie, W dwadzieścia lat później, V icchrabia de Bragelone. Leon E. Czechowice. Niemcy nie mieli nigdy jednolitego bym nu państwowego. Zależnie ód uroczystości śpiewano: albo D eutschland über alles, albo Heil D ir im Siegerkranz, a jeśli rej wodzili hurrapatrioci pruscy to Ich bin ein Preusse. Inaczej było w Austrii, w której hymnem była pieśń Goli erhalte, Gott beschütze ; w Anglii God save the King ; w Rosji Boże cara chrani. Abon. nr , Obszary. Dług rolniczy rozłożony na raty może być naraz spłacony i wierzyciel musi się zgodzić qa jego zmniejszenie i wymazanie hipoteki. O tym pisaliśmy dość obszernie w naszym dodatku rolniczym. W. W. Miasteczko Śl. Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych pracuje na obszarze Wojew. 51. kilka, a wiadomo, że każda liszka swój ogon chwali. W szystkie m ają jednakow e zalety i wady. Humoi PRAWO I SĄD Czy świadek brał n- dział w tej" bójce? Nie, panie sędzio, ja tylko kibicowałem! RÓŻNOŚCI A teraz nóżki na stół! powiedział pewien chirurg do pacjenta, którem u m iał amputować obie nogi. * Ja tego nie przeżyję! zawołał m orderca, gdy sędzia odczytał wyrok, skazujący go na karę śmierci. «Czego pan się stawia? spytał sędzia świadka, który bez' wezwania stawił się na rozprawę. REFLEKSJE PARYSKIE W śród kierowników polskiej ekspedycji piłkarskiej był p. Frank, delegowany specjalnie do pilnowania graczy przed m enażeram i klubów fran cuskich. Nie ustrzegł ich jednak... Trudno się dziwić zresztą. Cóż mógł zrobić jeden Frank wobec tysięcy franków, które proponowano naszym zawodnikom?_«.

9 Jfr u r. SIEDEM GROSZY Str. Ę Q x Z U S Q C lc ü l Ö T n JZ G C S m s OO jo jłi A / Węglorze, albo jak najczęściej na nich padają, holdziorze z Katowic i 0- kolicy, co na tutejszych hołdach węgle zbjyrają, mieli niedowno tymu boi prawdziwy boi z muzyką i tańcami. Nie bylech na tyn boi zaproszony, tóżech tam nie był, a nawet nie wiem, czy bych tam był poszeł, choćbych i mioł zaproszenie, bo nie czuwają na tyn przykłod zastawienie kopalni, kiedy nic sie na hołdy nie zwozi albo kiedy zamiast na hołdy bergi idą na zapełnienie opuszconych sztolni wewnątrz kopalni, widzymy to nojlepij terazki na jednyj z kopalń Katowickich, kaj tyż od paru tydni nie wywozi sie tych bergów, jeny zsypuje sie do opuszczonych sztolni. Co mają bjydocy robić, bo na inkszych hołdach naturalno rzec niechętnie są widzani? Robią terazki tak, że na biedaszybach" tónio skupują male wózki wąglo i tak nim handlują. Ale droga po wągiel i zaś nazod do miasta na sprzedaż jest bardzo daleko, a zarobek jeszce niższy, aniżeli na hołdzie. Doprowdy ciężkie życie... Otyli nie nadsgi&ię m tempem, gdyż serca otyłych obłożone warstwą tłusfccżu, pracują z wysiłkiem, w yczerpują się wcześniej, odm aw iają posłuszeństwa. Otyłość powodowana jest złą przem ianą m aterii lub też zaburzeniami czynności gruczołów dokrewnych. Zioła m agistra Wolskiego za znakiem ochronnym Degrosa zawierają jod organiczny, znajdujący się w m orskiej roślinie Yahanga, który pobudza organizm do spalania nadmiernego tłuszczu. Stosuje się je przeciwko otyłości bez specjalnej diety. Do nabycia w aptekach i drogeriach. móm fraka. A przyjść na boi w nieprzepisowym obleczyniu i potem dać się wyciepować? Nie, tego by se stary Buczała nie doi spodobać... Pomyśloł by możno kiery, że jak hołthtesz zaoszczędził I byt zadowolony przy kupnie FTS 18 1 i H to tylko w firmach: *1Doia M li" Ä Ä Telefon I 6«K atow ice, Tani ul. M. Piłsudskiego 51 Telefon Tam kupisz tanio wszelkiego rodzaju meble, komplety 1 pojedyncze, na dogodnych warunkach, z dostawa bezpł. Uwaga na adresy! dziorze bole urządzać poradzą, to nie wiadomo, jak dobrze im iść musi. No boi jak boi bo tych poru czeskich, czy złotych roz za kiela czasu przeca nie idzie rachować, ale ludzie ci, co w lecie czy zimie, na dyszczu i mrozie jak rok długi dzień w dzień na hołdy nieroz z daleka ze swymi małymi wózkami jeżdżą, aby zarobić z pora groszy i wieczorem mieć tyż co do piecyka włożyć, aby nie zmarznąć pod tymi dziurawymi mantlami i kieckami, jakimi na noc sie przykrywają ludzie ci, młodzi i starzy, chłopcy, dzieci, doprawdy są pożałowania godni. Bo mi możno ani nie uwierzycie, jako mocka ludzi dziś na Śląsku z tych hold żyje, z tych na kupy czyli hałdy wysypywanych bergów czyli kamieni, między kierymi zawdy tryfio się pora kąsków dobrego wąglo. Co za ruch i życie panuje na hołdzie, jak się z daleka pojawi nadjyżdżająco mało lokomytywa, czy taki se wyrczący benzynowy młynek do kawy, ciągnący za sobą pora wózków z bergami! Jakby po złoto jakie zlatują sie ze wszy stkich stron młodzi i starzy, jedyn przy drugim rękami chytając sie wózków i jeszce za nim te staną, już wybiyrając z nich co lepsze kąski węglo. Czasem nawet do spórek przy takich przyleżytościach dochodzi, bo niekicrzy pragliwsi nawet niby prawo jakieś do tego czy inszego wózka, a nawet do tego czy inkszego kąska wąglo se roszcą skiż tego jeny, że się go pjyrsi chycili, albo nawet pjyrsi ujrzeli. I tu, jak dziś wszędy na świecie, wdyckl mocniejszy zwyciężo i już po poru chwi lach mo pełny wózek, kiedy inksi nawet dna jeszce nie wypełnili. Tóż nojważniejszą jest chwila przywiezienia wózków z bergami i wywróceniu ich na wjyrchu hołdy. Bo są i tacy uprzywilejowani, co pomogaja przy wywrócaniu wózków i za to mają prawo pjyr si wybrać przedtem nojlepsze kąski. Cale szczęście, że lokomotywa nie może za długo czakać i wól-niewól wózki trza wypróżnić, bez co bergi rozlatują sie po cołkij hołdzie i kożdy może szukać w nich wąglo, bo jeden taki pragliwy przeca wszędy naroz być nie może. Bez ten czas, jak maszynka idzie po następny transport, ta kupa słabszych, to jest uwalidów, bob i dzieci, uwijo sie po cołkij hołdzie i zbjyro, jak może. Może kole takij hołdy przejedzie kiedy Jaki basok w swej błyszczącej limuzynie i możno mu podpadnie krzątanina tam na górze, w pojstrzodku, albo na dole hołdy. Chciołbycli wiedzieć, co se przy tern myśli. Czy sie użali tych bjydoków, abo czy mu nie przyjdzie na myśl kupić lo swej gruby (kopalni) takij sortowni, żeby sie na holda nawet nojdrobniejszy kąsek wąglo nie dostoł? Przeca pomyśli możno niejeden taki przeca jest to marnowanie naszej własności i trza coś przeciw tymu napocząć". Chwałać Bogu, nie wielu tak myśli, a jeszce mynij za tymi myślami postępuje. To jednak jest prawdą, że na kożdcj grüble starają sie jak noimynij berków pospołu z wąglami na hołdy wywozić, a do tego mają prawo. Jak ciężko bjydni holdziorze, przybadapl (przyzwyczajani) do «swoich" hołd, od- 2 miü&ny łudzi na wystawie iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilm Tlajoso& liw szy zaw ód n a śm iecie iiiiiiuiliiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiijiiiiimiihhiiiiitiitiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiliijvuiiliiiiiüiiiiuiitiuriimuiuoiioi W dniu 25 bm. zamknęła swe podwoje W ystawa Światowa w Paryżu po to, by je na wiosnę roku przyszłego znowu 0- tworzyć. Jak dotąd przewinęło się przez wystawę i zwiedziło przy tej okazji Francję 2 miliony cudzoziemców, co dało olbrzymie wpływy i zarobki wielu przedsiębiorstwom. Ogólna liczba zwiedzających Expo dosięgła cyfry 28 milionów, wpływy zaś ze sprzedaży kart wejściowych wyniosły około 150 milionów franków. Suma ta, sama przez się wielka, wyobraża jednak zaledwie jedną dziesiątą kosztów ogólnych wystawy. Same tylko wydatki państwa na wystawę wyniosły 7. górą 1 miliard 200 milionów franków, wystawców zaś około 300 milionów. Aczkolwiek wystawa dała na razie straty, nie można jednak przeoczać faktu, iż Francja zyskała na przypływie turystów z zagranicy i źe bilans wystawy poprawi Browning PI0RU N fł jł S ff Sensacyjna nowość! 1937!! Fason belgijski! Typ 6-clo m/m Repetuje się przed każdym strzałem i automatycznie wyrzuca łuski! Huk ogłuszający! Idealna obrona przed napadem! Wykonanie luksusowe: lufa pięknie oksydowana, rękojeści kryte lśniącym bakelitem! Waga 250 gr., dług. 10 cm.,szer. 7 cm. Gwarancja fabryczna na 5 lat! Cena tylko zł sztuki zł. 1.3,50. Setka naboi syst. Flobert zł. 3,65. Płaci się przy odbiorze. Adresujcie; Przedsł. PERFECTWATCH'*. Wydz, 6 2 Warszawa 1, ul, Mariańska 11 1 Uwaga: Wystrzegajcie się taniej, tandety, polecanej ptzez pokątnych sprzedawców! Żądajcie wszędzie w sklepach tylko automatów PIORUN" z bezpiecznikiem. ' m s z WESOŁY PRZ " t y g o d n i o w y : Sejm i Senat na sesję zimową się zbiorą, bo się ustaw projektów zgromadziło sporo. Parlament iść chce pono z Jowiszem w zawody, gromy ciskać i zrobić burzę (w szklance wody)... Mamie-rcklamie stale wyłazi spod kiecki jasnowidz i inżynier imć pan Ossowiecki. Dziś wylazł po zniknięciu dwupłatowca Lotu, więc pytamy go z gniewem: A pan znów po eo tu?! Wysłał Matsui ostry list do Czang-Kai-Szeka, aby z kapitulacją ni chwili nie zwlekał. Chciał ulec, lecz mu żona dodała podniety znów do walki. (Czy światem nie rządzą kobiety?) Z Hiszpanii ochotników circa trzech tysięcy, Franco gotów jest zwolnić (broń Boże nie więcej). Przy takim tempie zwolnień domowa wojenka potrwa lat jeszcze dziesięć (a kraj będzie stękał) \ Po łacinie się pono porozumiewały Kagulardy, podziemne tworząc arsenały. Sądy republikańskie za to im też gratis wyrżną swe pater noster, verba veritatis". się wobec tego, źe od maja przyszłego roku do listopada podwoje jej będą znów otwarte. * * * Angielski Sunday Express" zorganizował konkurs swych czytelników na temat najosobliwszych zawodów, jaki pełnili oni w ciągu swej kariery życiowej. Pierwszą nagrodę w oryginalnym konkursie przyznano obywatelowi miasta Cardiff, Wallace lieston'owi. Heston w ciągu 14 lat wykonywał kilka osobliwych zawodów; posiadał hodowlę robaków na przynętę dla rybaków; rzuciwszy to zajęcie, objął posadę zawodowej płaczki w zakładzie pogrzebowym; później zmienił to zajęcie na posadę dozorcy w chłodni, gdzie praca polegała na obserwowaniu przez całą noc termometru. Obecnie Ileston jest ogrodnikiem na pokładzie Queen Mary. W sercach młodych Niemiaszków zakwitła nadzieja, że porob,ą kariery, kończąc szkoły Ley'a. Zanim przejdą kurs długi, wichr dziejów zawieje, zdmuchując z widnokręgu i lejki, i lejel (m) Demonstracje i sprzedaż na dogodne raty w firmie: W E. Z E G R Z E B S «$ 1 s B» o. 2 S. TAŃCÓW nowoczesnych nowy kurs rozpoczyna Szkoła Gajewskiego! Opłata 15 złotych! Wyuczenie gwarantowane! Katowice Sala Grand, Kościuszki 38. Chorzów, Dom Związkowy Wolności 47. Nowa Wieś, Kawiarnia Śląska, Siemianowice, Belweder UUCHALTEBYJNE Współczesne W ykłady, W arszawa, Nowogrodzka 48, gw arantują wiclodziedzinową samodzielność natychm iastowy w arsztat pracy! Zamiejscowym korespondenc y jn y PltZYJMUJE się jeszcze na naukę stenografii, pisania na maszynie, oraz języka niemieckiego^ Zgłoszenia: Katowice, Zabrska 16, m UCZ się stenografii, koncentrycznego maszynopisma i korespondencji w obu językach, a znajdziesz posadę. Katowice, Plebiscytowa 4, m LEKARZ-DENTYSTA Baumgarten z Berlina, przyjm uje Katowice, Młyńska 5. Usuwanie bezbolesne. Nowoczesne Laboratorium Zębów. * Rentgen. ICwarcówka. Ceny przystępne * Telefon POŁOŻNA dyplomowana pielęgniarka W eronika Penkala, paniom zainteresowanym wszelką pomoc, porady. Katowice, Kościuszki 54. * NA RĘCE ZNISZCZONE krem Gładzik Redera, tuba 50 gr. Składy: Bielsko, Drogeria Polaczka; Katowice, Drogeria pod Kościuszką NA RĘCE ZNISZCZONE krem Gładzik Redera tuba 50 gr. Składy: Bielsko, Drogeria Polaczka; Katowice, Drogeria pod Kościuszką ; Cieszyn, Drogeria Kotwica KURSÓW masażu i zabiegów wodoleczniczych udziela Dr. Kupczyk, Kraków, Jasna UNIEWAŻNIAM zgubioną książkę wojskową, wystawioną przez PKU Chorzów I. na nazwisko Malkusz Ryszard, Nowa Wieś KOSTIUMY teatralne, smokingi, fraki, cylindry, czyste i tanio wypożyczam. Katowice, Stawowa 16 mieszk RZEŹNICTWO, centrum dużej miejscowości natychm iast wydzierżawię. Motocykl F. M. w dobrym stanie sprzedam. Anioł, Kalety ZMIANA Kancelarii. Adwokat Ferdynand P rohaska PRZENIÓSŁ kancelarię swoją w Białej z ul. 11. Listopada 10, na ulicę 11. Listopada 3, I piętro DOBRE obiady domowe w Nowej Wsi. Informacja w składzie Kocolt, Karola Miarki ZA DŁUGI mojej żony Grety z domu Mucha nie odpowiadam Prochota Emil, Chorzów I. ' LEKARZ - DENTYSTA otworzył z dniem 1 grudnia br. gabinet lekaisko-dentystyczny w Szopienicach, ul. Sobieskiego 2. Godziny przyjęć od 9 do 12 i od Z. Kostowski, lekarzdentysta CHCESZ TANIO KUPIĆ wszelkie towary tekslylne, poszwy, wsypy, płótno, firanki i m ateriały męskie i damskie oraz kom pletne w yprawy ślubne na raty, napisz i przyjadą do Ciebie z towarami. Rosenzweig. Katowice, W ita Stwosza #

10 S tr. 10 SIEDEM GROSZY Nr i i r. K iedy zaczyna p ad ać pierw szy śnieg z tad o ścią m yślim y o n artach. A ktualną staje etę rów nież k w estja d o b ran ia odpow iedniego ekw ipunku, odpow iadającego w ym aganio m higienicznym, k tó re zupełnie ściśle łą czą się z w ym aganiam i sportow ym i. K ażdy ap o rt pow inien być u p raw iany racjonalnie, bo tylko w ów czas p rzynosi korzyści dla o r ganizm u, a nie osłabia go i nie n a ra ż a na zbytni w ysiłek. T o też n a w stępie om ów im y w ogólnych Zarysach, jakim pow inien być sprzęt n a r ciarski. Jak ie n a rty są odpow iednie oto pierw sze nasu w ające się pytanie. P ow inny być przede w szystkim dopasow ane ta k do w zro stu ja k 1 do sił fizycznych n arciark i. O soby niskiego w zrostu, fizycznie niezbyt silne, używ ać pow inny n a rt k ró tk ich, lek k ich i szerokich, gdyż długie n a rty w y m a gają dużej siły nóg. D ługość n a rt, odpow iednich do w zrostu danej osoby, m ierzy się w n astęp u jący sposób: w pozycji stojącej p odnosi się pionow o rękę do góry, dziób n a rt, ustaw ionych pionow o p rzed n arciark ą, pow inien sięgać do przeg u b u ręki, to jest m iejsca, w k tó ry m zaczyna się dłoń ręki. 0 ile n arty są nieco krótsze, gdy b ra k u je im np. 5 centym etrów, to n ie jest błędem dla początkujących, słabszych n a rc ia re k ; w ręcz przeciw nie, o w iele pew niej 1 lżej jeździć się będzie n a nich. O soby niskie a tęższe, p o siadające d obrą siłę nóg, m ogą sobie pozw olić n a n a rty niego dłuższe. W iązania n a rt m uszą być silne i dok ład n ie dopasow ane. Co do kijów n a rc ia r skich sięgać one p ow inny do p ach stojącego n arciarza. P ętle Ich m uszą być odpow iednio szerokie, tak, by nie w yw ierały zbyt silnego ucisku p rzy opieran iu się n a nich. Silny ostry ucisk tam u je obieg k rw i w dłoniach, co pow oduje ziębnięcie rąk, a n aw et doprow adzić m oże do odm rożenia palców. S trój n a rc ia rsk i pow inien być lekki i ciepły. Nie radzę p o czątk u jący m spraw ianie w ym yślnych fasonów. N ajlepsze są długie, lu b półdługie spodnie z dobrego m ateriału w ciem nym kolorze, sw eter, w iatrów ka, szalik na szyję, opaska n a uszy, w zględnie chusteczka, w iązana pod b ro d ą po chłopsku. D łonie chronić przed zim nem grubym i rękaw icam i w ełnianym i o jednym p alcu. Na w ierzch m ożna w łożyć jeszcze rękaw ice z nieprzem akalnego p łó tn a, k tó re chronią przed zw ilgoceniem rękaw ic w ełnianych śniegiem, ja k rów nież nie przepuszczają w iatru. D użo uw agi pośw ięcić należy w yborow i b u tó w n arciarsk ich, gdyż m uszą one być odpow iednio w ygodne, aby sw obodnie m ieściła się w n ich stopa, odziana w grube, w ełniane skarpetki. B ut nie pow inien jed n a k być za duży, gdyż pow oduje to n iepew ność ru c h u nóg, lecz tym bardziej nie m ożna używ ać butów zaciasnych lub za k ró tk ich, k tó re m ogą pow odow ać otarcia, a uciskając stopę, tam u ją w niej obieg k rw i 1 w rezultacie bardzo często d oprow adzają do odm rożenia stóp. But n arciarsk i pow i- zaopatrzony w PRZED NARTAMI Skóry, o bustronnie przyszyty do cholew ek, tak, aby nie przepuszczał śniegu do buta. Z apinać but należy, nie ściskając zbytnio, aby nie u tru d n iać sw obodnego krążenia k rw i w nodze. Wyjątkowa okazja: Celem udostępnienia wszystk m fotoamatorom nabycia wartościowego aparatu do zdjęć grupowych. portretowych, krajobrazowych i t. d. wybraliśmy jeden z najodpowiedniejszych modeli do tego celu 1 to o formacie 9X12 licząc cenę propagandową: N ieodzow ną częścią składow ą garderoby k ażdej n arciark i jest ciepła bielizna w ełniana, naw et bardzo cienka oraz ze dw a n a j m niej sw etry, jeden z rękaw am i, d rugi bez, k tó ry nosim y na bluzkę, pod w iatrów kę. P rzy czym n a każd ą dłuższą w ycieczkę trzeba zabierać ze sobą zapasow ą zm ianę bielizny ł skarpetek. Po jeździe trzeba się rozebrać w schronisku i nałożyć św ieżą zm ianę bielizny. W ten sposób w yekw ipow ane m ożem y śm iało w yruszyć w góry po niezw ykłe rozkosze n arciarskiego sportu. Rys. I. B ardzo w ygodny strój n a rc ia r ski, składający się z k ró tk ich spodni i k u r teczki z tego sam ego m ateriału. Na głowie chusteczka, w iązana p o d brodą. aparat W yk Miro 9X12 z metalowym kadłubem podwójnym wyciągiem 1 jasną optyką 4,5 anastygm. zatrzask C o m p u r...zł. 75,00 aparat V olgtlän d er A vus również z jasną optyką 4,5 z zatrzaskiem Compur...zł, 85,00 5. WYK O P T Y K O V P L. K A T O W IC E Sw J A N A 1 3 D arm o: otrzyma okaziciel tego ogłoszenia klisze i papier do pierwszych zdjeł, przy kupnie aparatu.»zebe& A AifSSJ POICÓJ duży ewentualnie umeblowany dla dwóch panów potrzebny zaraz. Oferty Siedem Groszy pod 6179d. K m u t t ZAKUP ZŁOTA, SREBRA, PLATYNY po najwyższych cenach. Złotopol, Katowice, Słowackiego KUPIĘ psa owczarka dobrego stróża. Paweł Moryc, Świętochłowice, ul. Hutnicza 15, piekarnia KUPIĘ używany lecz dobrze utrzym any aparat do spawania autogenicznego; kompletny, względnie częściowo. Zgłoszenia: Ludwik Fryc, Nowa Wieś, 3-go Maja 40. Tel KUPIĘ pompę próżniową (Vacuum pumpe) 100 mir. sześć, na godzinę. Wiadomość Siedem Groszy Mysłowice, Vakuum ODKUPIĘ 1 kożuch barani. W ładysław Tomczak mag. C. Hartwig S. A KUPIĘ motorek benzynowy 05PS. Oferty Siedem Groszy Bielsko pod Motor gjhi Ł m w ia & m jbaa,bsb w ii<»w g B U LOKAL sklepowy z mieszkaniem do wynajęcia w centrum Szopienic. Oferty Siedem Groszy" pod 6183d DOBRZE zaprowadzony zakład krawiecki z całkowi tern urządzeniem i mieszkaniem do sprzedania. Katowice II, Krakowska 12, m SKŁAD kolonialny z urządzeniem i towarem lub bez tow aru natychm iast do wynajęcia. Oferty kierować Siedem Groszy " pod Dobry skład C186d RESTAURACJA z salą do sprzedania. Wpłaty >000 zt. reszta według umowy. Zgłoszenia: Piotrowice, telefon RZEŹNIA, w arsztat z maszynami, lodownia, stajnia, nadające się na inną branżę oraz 2 pokoje do wynajęcia. Szopienice, Rejtana DOBRZE zaprowadzoną piekarnię koło Katowic sprzedam zaraz lub od 1 stycznia 1938 r. Oferty do 7 Groszy pod POSZUKUJĘ kina lub restauracji do wydzierżawienia lub kupna. Oferty Siedem Groszy pod N atychm iast DOBRZE zaprowadzony skład rzeźnicki do sprzedania. Katowice-Ligota, Ks. Biskupa Bromboszcza IłOBRA piekarnia tanio zaraz do wynajęcia. Zgłoszenia Siedem Groszy pod nr. 6151d NOWĄ PIEKARNIĘ w powiecie rybnickim w dużej miejscowości przemysłowej odda właściciel dzielnemu piekarzowi. Kapital potrzebny zł. Oferty pod Nowa piekarnia do P ar Katowice, Dyrekcyjna Z POWODU wyjazdu zakład fryzjerski damsko-męski wraz z aparatam i do sprzedania. Łódź, Bednarska DOBRZE prosperujący skład spożywczy z kompletnym urządzeniem oraz mieszkaniem w Chorzowie, przy ulicy Wolności tanio uo oddania. Oferty ' Siedem Groszy Chorzów pod S. Z PRÓŻNY skład z mieszkaniem szukam. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod Próżny SKŁAD kolonialny z ładnym mieszkaniem zaraz sprzedam. Oferty Siedem Groszy" Chorzów pod A. D DOBRA piekarnia z powodu choroby zaraz do sprzedania. Potrzeba zł. Inform acji udzieli Franciszek Krzystoczek, mistrz piekarski Bielszowice, ulica Kościelna 14, 1118JI Rys. II. Jasn y sw eter i clem nk zam szow a kam izelka. Wspomniałam o Towarzystwie, które ma na celu rozwijanie zamiłowania do podniesienia kultury fizycznej kobiet przez obcowanie z przyrodą, gimnastyką, sportem itp. Towarzystwo to organizuje między innymi obozy letnie i zimowe w różnych naszych uzdrojowiskach, gdzie dosłownie za grosze można używać słońca, powietrza, morza, gór, a nawet leczniczych kąpieli. Choćby raz w roku żyć beztrosko w czystej atmosferze sportowej, koleżeńskiej, cofnąć się do lat młodości, u- prawiając ćwiczenia, dostosowane do wieku i zdrowia. Obozy te pozwalają kobiecie-matce odetchnąć bodaj raz w roku od dzieci i domu. Na obozach dzieci mają specjalną opiekę. Pod względem wydajności pracy nieodzowne są specjalne, danemu celowi poświęcone Stowarzyszenia, które pod względem organizacyjnym mogłyby być skomasowane w jeden organ społeczny«należałoby zastanowić się nad możliwościami usamodzielnienia sekcyj wychowania fizycznego z łona poszczególnych organizacji i oddania jej pod fachowe kierownictwo sił z Towarzystwa Krzewienia: Kultury Fizycznej Kobiet. Obecnie, w sezonie zimowym Towarzystwo to urządza cały szereg kursów zimowych, narciarskich, na które zapisy* Firanki, dywany, chodniki MENCZEL, KATOWICE, PI. M. Piłsudskiego 2 wać się można w sekretariacie oddziału lokalnego, Katowice, Słowackiego 20, w, poniedziałki i środy od 17,30 do 19,30, teł« Naturalnie na takie kursy i obozy przypuszczane są również zapisy pań z poza Śląska. Rys. III. D ługie spodnie n arciarsk ie i m a ry n a rk a dw urzędow a o zupełnie m ęskim k ro ju. Rys. IV. Chlebak", p rzytroczony do p a ł ka, zrobiony z su k n a, p łó tn a lub skóry, jest niesłychanie prak ty czn y. M ożna w nim pom ieścić w szystkie drobiazgi toaletow e, nie w yp y ch ając p rzy tym kieszeni spodni, Rys. V, P a ra ozdobnych rękaw ic n a r ciarskich. DOBRA piekarnia od lub. f. 1. do sprzedania. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod W. G FACHOWIEC szuka restauracji lub wyszynku do wydzierżawienia. Miejscowość obojętna. i Oferty Siedem Groszy Chorzów pod W y- szynk SKŁAD produktów młyńskich i towarów kolonialnych dobrze zaprowadzony przy głównej ulicy w Chorzowie I od do wynajęcia«oferty Siedem Groszy" Chorzów pod D. C SKŁAD kolonialny i delikatesów w dobrym położeniu w Chorzowie I do sprzedania. Oferty] Siedem Groszy" pod Kolonialny PIEKARNIA i skład spożywczy do sprzedania. Zapytania, Chorzów I, ul. Powstańców 93, partef SKŁAD spożywczy z mieszkaniem kupię w Katowicach lub okolicy. Zgłoszenia do Siedmiu Groszy pod Sklep 6218d RESTAURACJA - KAWIARNIA od zaraz do sprzedania lub wynajęcia. Mysłowice, Piłsudskiego 13. m y * SKŁAD spożywczy z mieszkaniem sprzedam. Dferty Siedem Groszy" pod 6194d KOMPLETNE rzeźnictwo wynajmę lub sprzedam. Oferty do Siedmiu Groszy" pod 6198d SKLEP kolonialny dobrze zaprowadzony z powodu zamążpójścia sprzedam. Oferty pod Zaprowadzony do 7 Groszy , SKLEP z mieszkaniem i suteryny mieszkalne do wynajęcia. Mata Dąbrówka, H allera 13, przy tramwaju, Borowiec DOBRZE zaprowadzony skład kolonialny jest od zaraz lub później do sprzedania w Piotrowicach - Zadolu. Oferty 7 Groszy pod 6203d.

11 r. Ai. a k p o t o - s 't a t e k o - s tte c i { n v J z o i& a. i? Ulica rozkopana. Tu i ówdzie p a trz ą się stoły kostek kamiennych, przygotowanych do bruku. Niejeden mieszkaniec m iasta przystanie i przyjrzy się robotom brukarskim. Przypatrzy Się pięknym, tw ardym kostkom 1 niekiedy rzuci do robotnika pytanie: Cóż to za kamień? Czy mocny 1 czy znowu po dwu, trzech latach nie rozkopię ulicy 1 nie zaczną układać bruku na nowo? Robotnik zapewnia, źe bruk będzie trw ały, ho kostka jest granitowa, bazaltowa, czy porfirowa. Granit, bazalt, porfir?? Pewnie z zagranicy, skoro takie obce nazwy? Słowa obce, ale kam ień polski. W prawdzie przychodzi do nas ze Szwecji kostka granitow a w zamian za wywieziony węgiel, ale mamy i swoją kostkę granitową z T atr. Bazalt mamy na W ołyniu, a porfir w okolicy Krakowa. TAJEMNICZA GARDZIEL Niejednego przejeżdżającego pociągiem przez Krzeszowice zadziwia ogromna ładownia czerwonego kamienia, do którego skądś, z za tajem niczego wzgórza, małe żelazne wózki kolejki linowej zwożą najrozm aitszej wielkości kostkę 1 tłuczeń. To właśnie porfir, ładowany do wagonów i rozwożony na całą Polskę. Ale gdzie tajem nicza gardziel, która sypie do wózków kam ienie? Kto I gdzie oraz w jaki sposób obrobił piękną kostkę? Zawsze mnie to zaciekawiało, ile razy przejeżdżałem przez Krzeszowice. Aż wreszcie niedawno poznałem tajem nicę kostki porfirow ej. Ostatnio zaproszono dziennikarzy krakow skich do zwiedzenia kamieniołomów porfirowych w Miękini pod Krzeszowicami. Między nim i wybrałem się i ja. Dwa autobusy m kną asfaltow ą drogą szlaku, wiodącego z Krakowa do Katowic. Kilkanaście razy pod górę i na dół 1 już zesteśmy w Krzeszowicach. Samochody skręcają w praw o i po chwili pną się wąską drogą pod górę. Po drodze widzę olbrzymią, brunatnaw ą hałdę. Szukam wzrokiem kamieniołomu, ale nigdzie go dojrzeć nie mogę. Ktoś bardziej obeznany z okolicą powiada, że kamieniołom, jak kolwiek olbrzymi, nie jest widoczny z drogi, gdyż leży za pagórkiem. Jeszcze parę zakrętów 1 wysiadamy u progów odkryw ki kam ieniołomowej. Mijamy budynek wielkiej ltuźnl 1 zatrzym ujem y się nad brzegiem ogromnego wgłębienia.. HISTORIA KAMIENIOtOMOW W okół dyrektora kamieniołomów, dyr. Ilardta, uprzejm ie udzielającego wyjaśnień, zgromadziła się liczna grupa dziennikarzy. Trzeba by mieć kilka języków, by odpowiedzieć wszystkim na ich pytania. W reszcie dyrektor H ardt, odpowiedziawszy co najbardziej niecierpliwym, wyjaśnia wszystko systematycznie. Kamieniołomy miękinicckle wchodzą w skład przedsiębiorstwa Kamieniołomów Miast Małopolskich, którego udziałowcami są m iasta Kraków, Lwów i Tarnów. Najwięcej udziałów posiada Kraków, mianowicie 50%, Lwów 40%, a Tarnów resztę, to znaczy 10%. Kamieniołomy miękinieckle istnieją już około 30 lat. Gminy wspomnianych m iast nabyły je w roku 1018 z rąk Czecha Kulki, który posiadał kamieniołomy do spółki z firm ą berlińską Hartsteln und Schotterwerke. Kamieniołomy nabyło bardzo korzystnie, mianowicie za koron, co po przem ianie na złote polskie, wyniosło zł. Obecnie kamieniołomy przedstaw iają wartość zł. K apitał zakładowy spółki Kamieniołomy Miast Małopolskich wynosi zł. Obszar kamieniołomów wymosl 150 ha, z czego pod eksploatację wzięto 100 ha. Ci 1 owi spośród słuchaczy interpelują dyr. H ardta, w jaki sposób powstała obecna, olbrzymia dw upiętrowa odkrywka, w której każde piętra ma około 20 metrów wysokości. Najpierw trzeba było usunąć z wierzchu ziemię, odpowiada p. H ardt. Jak panowie widzicie (tu dyr. H ardt wskazał na widoczną w przekroju warstwę ziemi, pokryw ającą olbrzym ią czapą masę porfiru), trzeba było usunąć jej bardzo wiele, bo zalega grubą warstwą. Pod nią trzeba było usuw ać kam ień z młodszych epok geologicznych, by dostać się do stożka porfirowego, pochodzącego z wylewu wulkanicznego. (W ten sposób dowiedzieliśmy się, źe porfir to kamień, powstały z lawy, w odróżnieniu od piaskowca, czy wapienia, będących skalami osadowymi). Na wierzchu stożka porfirowego był m niej wartościowy kam ień zwietrzały I dopiera po jego usunięciu można się było dostać do właściwego bogactwa miękinicckiego. tu m m SIE SMfcYt W ciągu trzydziestu lat ogrom na część stożka zamieniła się bądź to w bruki uliczne, bądź też w naw ierzchnie szos, albo rozsypała się w postaci tłucznia między podkładam i na torach linii kolejowych. Obecnie kamieniołomy, po paru latach nie zm irrnie ciężkiego kryzysu, pracują co sił starczy w ciągu 29 godzin na dobę. A w czasie kry zysu zdarzyło się przed paru lały, żc nic miau" czym wypłacić robotnikom zarobków za fi m e sięcy, co spowodowało ostry strajk i próbę p'1 chodu do Krakowa. Kryzys w kamieniołomach w Miękini zakońęjgd etę przed dwoma laty, SE roku 1935 Miękinia pracowała już z zyskiem. Zwyżka produkcji nastąpiła o 100%, a w roku bieżącym ilość produkcji przekroczy zapewne ton, w czym na kostkę, stanowiącą najcenniejszy wytwór kamieniołomu, przypada około ton. Kamieniołomy miękin!cckie posiadają zatem taką samą, a może nawet większą wydajność, co hardziej znane kamieniołomy państwowe na W ołyniu w Janow ej Dolinie. Skoro więc obecnie łam ie się, obrabia 1 wywozi tak wiele porfiru (dzienna ekspedycja około ton), powstało pytanie, na jak długo go _ jeszcze starczy. Dyr. H ardt oświadcza, żc zapas porfiru wynosi jeszcze około ton i źe przy obecnym tempie ekspolałacji, wystarczy na 40 lat. Po tych ogólnych w yjaśnieniach, schodzimy nieco w dół, na olbrzymi plac, który do niedawna był jeszcze pełen dziur po wybranym kamieniu. Dziury te zasypano i plac wyrównano. Można by wprawdzie wkopać się jeszcze na 20 metrów w głąb i wybierać porfir, ale produkcja w tych nowych w arunkach terenowych już by się nie opłacała, gdyż trzeba by zbudować różp a s t a d o 71 o b u w i a ranta skórę delikatną pmtcfoą woskową, [ > j fajsmnica: użyć jak najmniej pasły Erdal.ale polerować " miękkim suknem, aż do lśniącego połysku. Ojciec komedii filmowej mmmmmm spędza starość w zapomnieniu Dania ma pełne prawa chlubić się mianem ojczyzny filmu komediowego, ona to bowiem wydała na świat słynnego producenta Ole Olsena, który w okresie przedwojennym położył podwaliny" pod specjalny rodzaj techniki kinematograficznej. Ole Olsen był synem marynarza, który go porzucił w Kopenhadze. W chłopięcych latach odbył szereg podróży, które były dla niego właściwą szkołą życia..w dwunastym roku życia został zdany na łaskę losu. Postanowił zarabiać rzetelną pracą, by móc się utrzymać. Nie nadawał się do rygorów szkolnych, lecz utrzymywał serdeczne nici przyjaźni z całą młodzieżą kopenhaską. Każdy Z a iie zc e ia!? Z powodu kryzysu oddajemy 5 cennych książek tylko za zł 3.85 Oto one: 1) Adwokat i doradca domowy. Wzoiy odwołań podatkowych, skarg sądowych, podań do władz i urzędów. Sprawy egzekucyjne, majątkowe, eksmisyjne, rolne, budowlane, spadkowe, wekslowe, kredytowe, wojskowe, małżeńskie. Wzory umów dzierżawnych, ofert podań o pracę i t. p. 2) Nowy sekretarz dla wszystkich. W zory listów prywatnych, ofert, podań itp. 3) Lekarz domowy. Wielki zbiór recept i przepisów na różne choroby i dolegliwości. 4) Tania kuchnia na cięźke czasy. Setki cennych przepisów. 5) Uniwersalna gospodyni. Nieoceniony poradnik w każdym domu. Niezwykłe cenne porady, ułatw iające współczesne życie. Cały komplet tylko zł Płaci się przy odbiorze. Adresujcie: Wydawnictwo Pcrfectw atch Dz. G/3, W arszawa 1, ulica M ariańska B i l l i! młody Duńczyk po ukończeniu lekcyj nie powracał do domu na obiad, lecz spieszył do parku w śródmieściu, gdzie Ole Olsen założył teatr kukiełek. Po kilku latach, kiedy Olsen poznał na wskroś psychologię swoich ziomków, założył teatr, zaopatrzony w artystycznie malowane przeźrocza. Cała budowa wyglądała prymitywnie. Za to interesujące były sceny, jakie wyświetlał młody Duńczyk. Opiewały one miłość księżniczek i baronów, a nawet i dworów królewskich. Ole Olsen trafił do upodobania gawiedzi ulicznej, która tłumnie zalegała jego prymitywną budę. Interes rozwijał się pomyślnie. Kiedy w Paryżu Pathe nakręcił film ruchomy, który dokonał przewrotu w ówczesnym życiu kulturalnym, Ole Olsen wyzyskał okazję. Zainstalował u siebie aparaturę i rozpoczął wyświetlanie krótkometrażowej taśmy filmowej. W roku 1906 Ole Olsen nakręcił pierwszy własny film, osnuty na tle zabawnej historii romantycznej. W. pięć lat później skupił w swoich rękach cały monopol filmowy państw skandynawskich. W Kopenhadze powstała olbrzymia wytwórnia, produkująca kilkaset krótkometrażowych obrazów na rok, przedstawiających z talentem i dowcipem wesołe sceny z życia szarych ludzi. U Olsena pracowało 900 ludzi, w tym grono najsłynniejszych gwiazd w dobie przedwojennej z Waldemarem Psylanderem na czele. Okres blasku i rozkwitu przerwała wojna światowa. Wyłączność na filmy komediowe wyrwała Olsenowi stolica amerykańska, Hollywood. Ole Olsen zrozumiał, że minął okres jego błyskotliwej kariery. Zwinął swoje przedsiębiorstwo i osiadł w zacisznej willi, położonej w pobliżu parku, w którym stawiał pierwsze samodzielne kroki. E p i d e m i a ^ e z a i n e j o & p y * Fi If i i li ii ii i ii I s 1 mntittmttitttrrrrntt! m H 1H 11 h i i i i i ill i I i i! i i k i 11E11111 i 11 m i HI kosiła dawniej Cudzi tysiącami mm rmrrs; >i * i a i i i h! m i i m i n mvä rri nmrmt Jedna z najstraszniejszych po dżumie, cholerze i tyfusie epidemii, czarna ospa, została opanowana stosunkowo niedawno. Jeszcze w wojnie pruskofrancuskiej w r. zmarło Francuzów na tę straszną chorobę, a ponad pół miliona kobiet francuskich i dzieci wyszło z niej strasznie oszpeconych, ze skazami poospowymi na twarzy. Tymczasem już w odległych wiekach umiano w Chinach i Indiach zapobiegać chorobie, przez wsypywanie do nosa ludzi zdrowych rozproszkowanych strupów ospowych. Kobiety greckie w Konstantynopolu stosowały już w 17 wieku szczepienie ochronne. W tym celu pobierano wysięk z nieropiejących krost ospowych i, nacinając ramię zdrowego, oodobnie jak to czynią dzisiejsi lekarze, wprowadzono antidotum do krwi człowieka, uodporniając w ten sposób jego organizm na niebezpieczeństwo choroby. Z K onstantynopola m etoda ta przeniosła się najpierw do Anglii, gdzie jednak stosowanie jej natrafiało na liczne przeszkody, wypływające z sceptycyzmu lekarzy i angielskiego konserwatyzmu, niechętnie dającego posłuch nowinom, idącym ze Wschodu. Dopiero energiczna akcja propagandowa, prowadzona przez żonę ambasadora angielskiego w Konstantynopolu, lady Mary Montague, zdołała przekonać najpierw kola dworskie, a następnie arystokrację angielską o skuteczności szczepień ochronnych. Metoda ta przyjęła się w Anglii definitywnie dopiero pod koniec 18 wieku. Od tego czasu też zmalała znacznie śmiertelność w Anglii, wywoływana głównie licznymi przed tym epidemiami zaruej ospy, w czasie których śmiertelność dochodziła do 30, a nawet wiącej procent. W Polsce dopiero druga połowa XIX wieku przyniosła pewien postęp w kierunku zwalczania ospy. ne nowe urządzenia transportowe, które koszt*4 walyby znaczne sumy. Idziemy po placu, pokrytym siecią torów koi lejki, transportującej poza obręb kamieniołomu porfir z pod wysokich ścian, gdzie go się lam ie i obrabia. Oglądanie wózków daje okazję do uwag na tem at kosztów urządzeń w kamieniołomie, które szybko się zużywają. W ózki np. wykonane z mocnej grubej blachy żelaznej trzeba napraw iać już często po czterech 1 pięciu miesiącach. By uchronić dno, najbardziej narażone na zniszczenie, kładzie się na nie grube deski lipowe, które chronią blachę od wybicia w niej dziury, PRACA NA e w u m e te Zbliżamy się pod ścianę porfiru, gdzie krzątają się grupy robotników przy różnorodnej pracy. Jedni są zajęci przygotowywaniem w kam ieniu otworów dla umieszczenia w nich m ateriału wybuchowego i rozsadzenia skały, inni w ykorzystują pionowe spękania w ścianie i odryw ają łom ami żelaznymi wielkie głazy od ściany. W paru miejscach widzimy na wierzchu ściany robotników, stojących na wielkich kolum nach porfiru 1 próbujących to z tej, to z Innej strony podważyć głaz i zrzucić go w dół. Robotnicy ci są zabezpieczeni grubymi linam i przed spadnięciem ze ściany, inni znowu robotnicy pracują nad rozbiciem olbrzymich głazów. Robotnik wali ciężkim młotkiem w dłuto i wybija w kam ieniu niewielki otwór, by um ieścić w nim krótki klin żelazny. Kilka uderzeń wielkim młotem dwuręcznym w klin 1 głaz rozpada się na dwie, lub więcej części. Tuż obok widzimy innego robotnika, który za w arsztat ma coś w rodzaju niewielkiego stołu, a za narzędzie tylko spory młotek. Robotnik w praw ną ręką wykonuje z nieregularnego kam ienia w ciągu krótkiego czasu kostkę.«uderzeniam i młotka. P orfir łupie się dobrze, to też ułatw ia to produkow anie kostki. W znaczniejszej odległości od ściany ustawiono kilkadziesiąt drew nianych szałasów. W szałasach tych pracują robotnicy-kostkarze w czasie sloty. Były próby wprowadzenia mechanicznych urządzeń do obróbki kostki, ale zawiodły zarówno u nas, jak i zagranicą. lie zarabia robotnik w kamieniołomach? To zależy od tego, czy jest robotnikiem wykwalifikowanym, czy niewykwalifikowanym dniówkowym, czy pracującym w akordzie. Przeciętny zarobek robotnika wykwalifikowanego, a więc np. kostkarza wynosi od 7 do 8 zł. dziennie przy pracy w akordzie. T. zw. minerzy, to znaczy ro botnicy, zajęci wyłamywaniem kam ienia ze ściany, zarabiają do 10 zł., a czasem i 12 zł. za dniówkę. Są to zarobki najwyższe przy 8-godzinnym dniu pracy. Najniższa staw ka wynosi 3,20 zł. Ogółem pracuje w kamieniołomach 1350 ludzi. Robotnicy rekrutują się z pośród ludności miejscowej. Są między nimi tacy, którzy pracują w kamieniołomie od początku jego powstania, KOSTKA TRYlińSKiEGO Prócz kostki zwyczajnej i tłucznia, kam ieniołom dostarcza jeszgze kostki, wykonywanej według systemu tuż. Trylińskiego. Idziemy do szopy, w której w ykonuje się taką kostkę. Na niewysokich stołach robotnicy kładą sześciokątne form y wysokości około 15 cm. Do form w kładają kilka kawałków porfiru, dobierając kaw ałki, płaskie przynajm niej z jednej strony. Strona płaska styka się z podstawą formy. Następnie robotnicy wsypują do form y beton 1 mocno go ubijają. Kosika jest gotowa. Odłożona na kilka dni do składu, wysycha i jest od razu gotowa do układania na zniwelowanej ulicy, gdy zwykłą kostkę porfirow ą trzeba ustawiać na odpowiednio przygotowanym podkładzie. Kostką tą wyłożył jedną z ulic W łocławek, w Krakowie wyłożono nią ul. Krowoderską. Metr kwadratowy bruku z kostki Trylińskiego kosztuje na miejscu budowy około 12 z ł, natom iast z kostki zwyczajnej od 35 do 36 zł. Na zakończenie zwiedzamy urządzenia kolejki linowej, długości blisko 4 k m, przewożącej m ateriał, w yprodukowany w kamieniołomie, do ładowni na stacji w Krzeszowicach. Robotnicy zawieszają wózki z kamieniem na linie, poczcm jadą one aż do ładowni. Po opróżnieniu przez robotników w ładowni, wózki w racają do kamieniołomu. Z Krzeszowic porfir idzie do Krakowa, do Gdyni, W ilna i innych miast polskich. Ostatnio dostarczono m. in ton tłucznia do wysypywania trasy przy wykonywaniu m a gistrali kolejowej Śląsk Gdynia. Kamieniołomy miękinieckle nie stanowią jedynego kamieniołomu gmin Krakowa, Lwowa i Tarnowa. Miasta te posiadają ponad to łomy dolomitowe w Libiążu. Dostarczają one kam ienia łamanego i ciosowego do budowli. Kamieniołom andezytu w Kluszkowicach pod Czorsztynem dostarcza m ateriału drogowego oraz m ateriału budowlanego. W Czerne, pod Krakowem te trzy gminy posiadają kamieniołomy szarego m arm uru, a w Regulicach mełafiru. Spółka kamieniołomowa miast małopolskich ma ponad to kam ieniołom na Wołyniu, w Beresfowcu. Wszystkie te kamieniołomy stanowią poważny m ajątek, który w ostatnich czasach zasila dochodem budżety wspomnianych trzech miast, posiadających stale wiele trudności w związaniu końca wydatków a końcem dochodów,

12 Sfr. H SIEDEM GROSZY,' Nr II. 1937, h b t& r o g l k im o ś m i e r c i p o s ta w i p lq le ^ jv m o r is p n z e d u s^j e -n ru ^n v O w ego d n ie gdy in n ie w erw a! do sw ego b iu ra B ruce 1 d e p a rta m e n tu F., n a siem ię ch iń sk ą nie sp ad ał jeszcze g rad bom b s aero p lan ó w jap o ń sk ich, m im o te je d n a k już podów czas sy tu a c ja w ty m k ra ju b y ła b ard zo zaw ik łana. W ja k i sposób tam pojech ać? zapytałem, gdy m i w y jaśn ił, o ja k ą rzecz chodzi. M ógłbym tam oczyw iście u d ać się o ficjalnie, n aw et z gw iaździstym p ro p o rczy k iem w ręk u, ja k o członek Se c re t S ervice (w yw iadu, uw aga red.), lecz obaw iam się, że g en erał D o ih ara (szef w yw iadu ja p o ń sk ie go, p rzy p. nasz) nie b ard zo lubi szp iegujących sam ochodów. W y sta ra m się p a n u o auten ty czn e dok u m enty. W n iesp ełn a pięć ty godni p ó źniej w ylądow ałem n a te ry to riu m ch ińskim. NIEBEZPIECZNA MISJA A ndrew H illm an p ow iedział k ie dyś: Ja p o ń c z y k a m o żn a w i dzieć, m ożna go d o tk n ąć, m ożna go słyszeć i m o żn a go n aw et p o czuć, lecz n igdy nie m o żn a go zro zum ieć. Słysząc te słow a śm iałem się w ów czas, lecz d zisiaj u w a żam H ilim ana za geniusza już choćby ty lk o z tego w zględu, że.wygłosił to zdanie. 15 lutego 1937 ro k u w siadłem w C icikarze do pociągu pośpiesznego, Idącego n a zachód. S tałem n a k o ry ta rz u w agonu, p a lą c p a p ie ro sa i p a trz ą c n a p o b lisk i p o rt. Po p ero n ie sp acero w ali oficerow ie m a n d żurscy i jap o ń scy. C hińczycy p rz e biegali w b ezu stan n y m p o śp iech u z m iejsca n a m iejsce. D o przedniego w ag o n u w siadły dw ie dam y, C hinki, k tó ry m to w arzy szy ł E u ro p e j czyk. O bie były m łode, bard zo piękne, i u b ra n e s w y szukan ą elegancją. P rzy cisn ąłem się do ściany, aby w szyscy tro je m ogli p rzejść sw obodnie. N agle k to ś w cisn ął m i do rę k i karteczk ę. P o zo stan iem y te a ł do d nia ju trzejszeg o, m ów ił słodki, p rz y jem n y głos. M ów ią, że g enerał D oihara... reszty ju ż n ie usły szałem. U dałem się pow oli do sw e go przed ziału. R o zejrzałem się ostro żn ie i stw ierdziw szy, że jestem zupełnie sam, ro zw in ąłem p a p ierek. W y tw o rn y m 1 d ro b n iu tk im pism em było n a n iej n ap isan e: O godzinie 12-tej, w agon re sta u racy jn y, stół trzeci, fotel p ie r w szy. Pociąg ruszył p rzed 18-tą, a p u n k tu a ln ie o tej godzinie w k ro czyłem do w agonu re s ta u ra c y jn e go. S praw dziłem nieznacznie n u m ery stołów. K eln er z ap y ta ł m nie, czego sobie życzę. Z am ów iłem p rzek ąsk i i w ódkę ryżow ą. Z aledw ie usiad łem p rzy sw oim stole, podszedł do m nie m a jo r ja p o ń sk i i zapyta ł grzecznie, czy m oże się przysiąść. W agon re sta u ra c y jn y był p raw ie p usty, to też m nóstw o m iejsc było w n im w olnych... W y raziłem zgodę. W krótce po tem w agon re s ta u ra c y jn y zaczął się zapełniać podró żn y m i. S p o jrzałem d y sk retn ie n a Jap o ń czy k a. W y g ląd ał n a p raw dziw ego ascetę. Nie, ten n a pew no nie w cisn ął m l k a rte c z k i do ręki. N agle u sły szałem k ilk a słów fra n c u sk ic h i n a w o lnych m iejscach p rzy m oim sto le usiad ły obydw ie m łode i pięk n e C hinki. B yły w esołe, śm iały się i szczebiotały, a po chw ili zaczęły flirto w ać z o ficerem japońskim. Jed y n ą rzeczą, k tó ra m nie teraz in tereso w ała, było p y tan ie: K tó ra z n ich w su n ęła m l do ręk i k a rte c z k ę? OSTRZEŻENIE Po dziesięciu m in u ta c h w szyscy byliśm y w d o sk o n ały ch h u m o rach 1 w najlep szej k o m ityw ie. C hinki były stu d en tk am i, ta k p rz y n a j m n iej o sobie tw ierdziły. W łaśnie starałe m się u p o ra ć z dość tw a rd ą pieczenią, gdy rap tem pociąg gw ałtow nie stan ął. Przez chw ilę pan o w ała głu ch a cisza, lecz potem pow stała p a n ik a i p o d ró żn i rzu cili się do okien. Z a tr z y m a łe m k e ln e ra -R o sja n in a i zapytałem go, co się dzieje. O dpow iedział zu p ełn ie sp o k o jn ie: Nie m a pow odu do n ie p o k o ju. T c ty lko część to ru w y sadzono dynamitem $ powietrze. w B andyci? Gdzież tam... Japończycy. Jap o ń czy cy? B yłem oszołom iony. W jakim celu jed n ak Japończycy w ysadzili d ynam item w p ow ietrze to r kolejow y, k tó ry do n ich należy? Z apew ne, rzek ł k eln er otw arcie. To w ie ty lko Bóg i gen e ra ł D o ihara. S ąsiad m ój, m a jo r jap o ń sk i, w racał w łaśnie od okna, m ru cząc coś o b an d y tach i nieodpow iedzialnych C hińczykach. C hciałem znów usiąść, gdy w tern niższa C hinka p o p ro siła oficera, aby ją w y p row adził z w agonu. T ak ch ętn ie p o p atrzy łab y m na to! Jeszcze nigdy nie w idziałam nic w ty m ro d zaju. Ale przecież sam a nie m ogę tam iść. P an jest jed n ak dzielnym oficerem, to też z panem nie będę się bała. R oześm iała się rozkosznie. Po trzy k ro ć niech żyje Jap o n ia! Japończy cy są n a d e r ro m an ty czni, to te ł należy z nim i m ów ić ty l ko ro m an ty czn ie. M ajor u śm iech n ął się tylko, m u sn ął rę k ą w ąsiki i poszedł tow arzyszyć p an n ie. P rzejrzałem n a ty c h m ia st cały m a new r. D ruga p a n ie n k a zaczęła nagle m ów ić po angielsku. M ów iła b a r dzo p ły n n ie i ogrom nie szybko. P a n C halcott z S ecret Service, p ra w d a? D ow iedzieliśm y się już p rzed k ilk u ty g odniam i, że p an p rzy jed zle. Siedzi p a n a Jap o ń czy k. N iech p a n nie jedzie do T ien tsin u. D o ih ara w ie o p ań sk im p rz y ja ź dzie. Jeżeli będzie p a n ch ciał p o m ów ić ze m ną, to niech p a n zap y ta w B arze F ra n c u sk im n a N ankin- R oad w S zanghaju o m a łą N inon... Czy da p a n w iarę, że ju ż cztero k ro tn ie usiłow ałam nau czy ć się m ów ić po angielsku, m ów iła d a lej po fra n c u sk u lecz nie m ogę opanow ać tego języka. O b ejrzałem się. M ajor jap o ń sk i zbliżał się do nas DOLARÓW ZA GLOWg DZIEWCZYNY A gent S ecret Service m usi się zastosow ać n aty ch m iast do k ażd e go rozkazu. N a najbliższej stacji przesiadłem się do pociągu, idącego w o d w ro tn y m k ie ru n k u i w ró ciłem do C icikaru, sk ąd udałem się au tem do P ek in u. Po dziew ięciu d n iach, n a w pół m artw y ze zm ę czenia, stan ąłem w S zanghaju. Swego jap o ń sk ieg o anio ła-stró ża zgubiłem gdzieś po drodze. H illm an, nasz szef, oficjalnie m ak ler o k ręto w y na Szeczuan- R oad, p rz y ją ł m nie w sw oim b iu rze. P rzy słan ie p an a tu ta j było absurdem, rzek ł nerw ow o. Ale B ruce n ig d y nie p y ta nikogo o zdanie. Ja k a jest sy tu acja? zapytałem. P ełn a n ap ięcia, ja k już od dw u tysięcy lat, odpow iedział H illm an. N iech m i p an pow ie, kim jest p a n n a N inon? H illm an zaczął się śm iać i odpow iedział: N iech p an o to zapyta D esm onda. O liver D esm ond był naszym agentem w S zanghaju. Był to zam ożny i niezwykle, p ię k n y m łodzieniec, k tó ry u p raw iał w yw iad dla sportu. W szystkie dam y w S zanghaju zapraszały go n a h e rb a tk i, a p o n iew aż był niezw ykle in telig en tn y, zachw ycali się n im i panow ie.. Czy chce p an przez to po w iedzieć, że D esm ond jest jej k o ch an k iem? Co p a n u przychodzi do głow y? uderzy ł m nie Ilillm an lek ko lin ijk ą. M łoda N inon pochodzi z najlep szej rodziny, jest niezw ykle k o n serw aty w n a, bard zo w ykształcona i zam ożna. W ychow a ła się w Anglii. Jest prześliczna. Czy pan ją w idział? Nie m uszę w ięc m ów ić nic w ięcej n a ten te m at. D esm ond w sp ó łp racu je z nią. Jest to człow iek obro tn y, a ta m a ła diablica jest po p ro stu g enialna. W C icikarze m ógł p an z a ro bić dolarów chińskich! T y le zapłaci D o ih ara tem u, k to m u w yda N inon żyw ą, lub m artw ą. Z erw ałem się z k rzesła. Nie chce p a n ch y b a pow iedzieć, że ta dziew czyna odw ażyła się w yjechać do M andżurii, gdy w ty m k ra ju w yznaczono ta k w ielką cenę n a jej głow ę? P rzecież to... S zaleństw o? roześm iał się H illm an. M ała N inon um ie coś w ięcej. K iedyś przez cały tydzień po d aw ała h e rb a tę poczciw em u D oiharze, a p u łk o w n ik o w i M iocie z a b ra ła klucz do szyfrów. N iech p a n pam ięta, że u k a z u je się ona w szędzie tam, gdzie jest najniebezpieczniej i gdzie ziem ia p ali się pod nogam i, i to zaw sze w p ie rw szych szeregach. Mogę rzec bez przesad y, że jeżeli tu,po d rugiej stro n ie O ceanu, osiągam y pew ne sukcesy, zaw dzięczam y to ty lko tej dziew czynie. Jak ie jest jej p ra w dziw e n azw isk o? Nie w iem tego i n ie p o trz e b u ję tego w iedzieć. P ew nego w ieczora poszedłem do b a ru n a N ankin-r oad, aby się tam sp o tk ać z D esm ondem. M ów iliśm y o przeszłości, gdyż kiedyś p raco w aliśm y razem n a d spełnieniem pew nego z ad an ia w S ingapore i w H ongkongu. D esm ond je d n a k ro z gadał się nagle n a tem at sy tuacji obecnej. Źle to w ygląda, rzekł. N iezw ykle źle. je st w łaściw ie p o d w ó jn a: Jap o n ia o ficjaln a w T okio i w Jo k o h am ie z cesarzem i m in istram i i ta chce po k o ju, k tórego p o trzeb u je p rz e m ysł jap o ń sk i. D ruga Jap o n ia jest tu ta j, w C hinach i ta nosi n azw i sko g en erała D oihary. A ta druga Ja p o n ia gotuje się do w ojny! P ow inien bym tedy jechać do T ien tsin u, rzekłem gw ałtow nie. T ien tsin jest przecież b ram ą w ypadow ą Japonii! WYSTĘPUJĘ W BARZE D esm ond złap ał m nie za rękę i zaw ołał gw ałtow nie: N iech pan tam nie jedzie! Nie zna p a n ta m tejszych w aru n k ó w. M ogłoby się to d la p a n a źle skończyć. Ręczę p an u za to,że przed upływ em dw u godzin po pań sk im przyjeździe, spotk ało b y tam p ana jak ieś n ieszczęście... R ozum ie p an? P o jad ę tam sam. K iedy p o jadę? Ju tro lub p o ju trze. W łaściw ie zależy to od różnych okoliczności. Publiczność zaczęła głośno k la skać, N r niedostatecznie ośw ietlo nej scence u k azała się p ięk n a C hinka w stro ju naro d o w y m p a n n a N inon. M uzyka zaczęła g rać Pucciniego i oto p ięk n a N inon o d śpiew ała srebrn y m, ch w y tający m za serce głosikiem k ilk a pieśni z M adam e B u tte rfly. Było to b a r dzo pięk n e i niezw ykle stylow e, to też D esm ond nie taił sw ego zachw ytu. Z achw ycał się szczerze, doszedłem w ięc do w niosku, że k o ch ał to m łode, pięk n e i rozkoszne stw orzenie. Znów zagrzm iały o- klask i i n a scenę zaczęto rzucać kw iaty, poczem w y stąp iła g rupa baletnic i uw aga w idow ni sk u p iła się n a nich. W sali p an o w ał p ó ł m rok, nie zauw ażyłem w ięc w cale, że p ięk n a N inon podeszła do nas. D ostrzegłem ją dopiero w tedy, gdy d o tk n ęła m ojej ręki i u śm iechnęła się do m nie. Pew nie się p an bard zo zdziwił, gdy p a n a w tedy ostrzegłam C icikarze, ośw iadczyła m i p o w ażnie. Ale ta k być m usiało. Nie robię nic n a próżno. D esm ond m oże to p a n u potw ierdzić. W y d a no rozkaz, aby p an w jak im ś p ro w in cjo n aln y m m ieście z n ik ł n ie znacznie bez śladu. D ziękuję p a n i jeszcze raz, rzekłem serdecznie. Ale nie sądzę, że było by m i ta k łatw o zn ik n ą ć gdzieś bez ślad u.jestem przecież o byw atelem a m e ry k a ń skim... D esm ond w m ieszał się do ro z m ow y i rzekł: W ty g odniach o statn ich zginęli w zagadkow ych okolicznościach czterej A m ery k a nie. W szyscy w M andżurii, a n ik t nie wie ja k. Czasy się zm ieniły. Jeszcze w ro k u 1928 B ruce m ógł podróżow ać w ygodnie w raz ze sw oją żoną po teren ie, p rzed zielający m obydw ie w alczące arm ie, dzisiaj je d n a k nie b yłby ju ż w sta nie tego zrobić. D o ih ara n ie liczy się z nam i i nie ro b i z n am i ce regieli. P rzez chw ilę zastan aw iałem się nad jego słow am i 1 w k ońcu o św iadczyłem stanow czo: A je d n ak p o jadę do T ien tsin u. Nie p rz y byłem tu przecież po to, aby sp a cerow ać po S zanghaju. Do m ło d ziu tk iej C hinki rzekłem : Nie rad ziłb y m jednak, aby p an i tam jech ała. D ziękuję p a n u za troskliw ość, odpow iedziała p ięk n a N inon, k ła n ia ją c się z w dziękiem. Ale p ań sk ie ostrzeżenie jest ju ż tro ch ę spóźnione, gdyż w yjeżdżam ju tro w po łudnie. M etody am ery k ań sk iej S ecret S ervice często ju ż budziły zdziw ienie. Jest ono dowodem^ że nas się nie rozum ie. Przez szereg lat w szystko było zachow yw ane w głębokiej tajem n icy i agenci nasi jeździli poprzeb ieran i, u charak tery zo - w ani, zao p atrzen i w fałszyw e p aszp o rty i w ydaw ali m asy pieniędzy. N agle zd jęto m aski i podniesiono zasłonę tajem nicy. D oihara w ied ział ju ż b ard zo dobrze, kim jest H illm an. N azajutrz po spotk an iu z D esm ondem poszedłem oznajm ić Ilillm an o w i, że postanow iłem je chać do T ientsinu. To się św ietnie składa, ośw iadczył z u znaniem. Ju tro jad ę rów nież do T ien tsin u, P an tam jedzie? zap y tałem ze zdum ieniem. Przecież tam p ana... Nic m i tam nie zrobią, o d pow iedział H illm an. Jad ę tam ja k o osobistość oficjaln a. N asz k o n su l w ziął sobie u rlo p, a ja będę go zastępow ał. Złożę w izytę sw e m u przy jacielo w i D oiharze, a jeżeli do m iasta w targ n ie w ojsko ja p o ń skie, b ędę siedział w p o rcie i liczył żołnierzy. W tak i sposób się stało, że pew nego d n ia sp otkaliśm y się w T ientsinie w szyscy trzej H illm an, D esm ond i ja. Japończycy w iedzieli oczyw iście, w ja k ic h celach przybyliśm y, to też nie trzeb a się dziw ić, że p iln o w an o n as ogrom nie czujnie. Z abaw a w ciu c iu b ab k ę daw no się skończyła, a H illm an był energicznym, stanow czym i o d w ażnym chłopcem, k tó ry u m iał w razie p o trzeb y pokazać zęby J a p ończykom. W ROLI BOHY D ręczyła m nie tro sk a, czy N inoti isto tn ie nie p rzy jech ała, aczkolw iek w ierzyłem, że p raw d o p o d o b nie w ypersw ad o w ała sobie ten zam iar. P y tałem o to d w u k ro tn ie D esm onda, lecz ten za k ażdym r a zem zręcznie k iero w ał rozm ow ę n a inne tory. Aż pew nego w ieczora, będąc w d o b ry m hum orze, z d ra dził m i, że N inon je st istotnie w T ientsinie. P ra c u je u pew nego Jap o ń czy k a, rzek ł D esm ond. ' P racu je, ja k jeszcze nigdy d o ty ch czas... Są tu z n ią dw aj C hińczycy, dosk o n ali ludzie. O na im ro z k azu je. W szystko idzie dobrze, a chodzi o w ielką rzecz. Od czasu do czasu p ełnię pom iędzy n im i fu n k cję łączn ik a, gdyż N inon nie m oże w szystkiem u sam a podołać. O prócz tego m uszę czuw ać n a d nią. P ra cuje o w iele sp o k o jn iej, w iedząc, że sto ję za n ią i k ry ję jej drogę o d w rotu. N iekiedy za p o śred n ictw em godnego z a u fa n ia posła sp raw iam jej radość jak im ś m ały m p o d a r kiem. Są to oczyw iście ty lk o d ro b nostki, m im o to każdy tak i p re z e n cik sp ra w ia jej uciechę... N agle p ow stał i zaw ołał: W łaśn ie p rzy p o m n iałem sobie, że ju tro jest znow u ta k i dzień... N iech n a n nie będzie ciekaw y, k o chany p rz y ja cielu, k ażd y z n as m a jak ieś sw oje tajem nice... Ju tro je st dzień u ro czysty, a ja ch ciałbym sp raw ić r a dość m ałej N inon. Lecz co jej p o słać? D ługo się n ad ty m zastan aw iał, gdyż w żadnym razie nie m ogło to być nic cennego. N inon p raco w ała jak o b o n a u pew nego jap o ń sk ieg o p u łk o w n ik a sztabu generalnego. Cenny d a r byłby w zbudził p o d e j rzenia, ale D esm ond nie chciał jej posłać ja k ie jś tan iej d ro b n o stk i. Poszliśm y do hollu. W ałęsał się po n im Jap o ń czy k z p u dełkiem, w k tó ry m m iał n a sprzedaż n a jro z m aitsze d ro b n e tow ary. D esm ond zaczął w n ic h grzebać i po długich p o szu k iw an iach zn ala zł m uszlę, w k tó re j ja k J a pończyk zap ew n iał m iała zak w itn ąć ro ślin a ślicznego ciem noniebieskiego kolo ru. D oskonale, zaw ołał rad o śn ie D esm ond. PRZED SADEM WOJENNYM N azaju trz ran o posłan iec p rz y niósł k arteczk ę od H ilim ana. D esm ond był w łaśnie u m nie, to te ł m ogłem zapoznać się z je j treścią. L iścik był niezw ykle lak o n iczn y : W czoraj ujęto i aresztow ano. N ie interw eniow ać. N ajw iększa ostrożność! D ziś o godzinie l-m e j w ieczorem stanie przed sądem doraźnym. R ozpraw a jest jaw na. P ójdę tam. P rzyjdźcie rów nież. Jeżeli D esm ond będzie się za ch o w y- w ał nierozsądnie,niech Pan m u da kilka szturchańców. H." Szukaliśm y H ilim an a, lecz nie m ożna go było znaleźć. D esm ond po p ro stu szalał z trw o g i i ze w zburzenia. H ilim an a znaleźliw csr dopiero o godzinie 6-tcj. Był» a r- dzo przygnębiony. W y p ró b o w a łem w szystkie sposoby i zrobiłem, co m ogłem, rzekł. C hciałem zapłacić dolarów, lecz ci lu dzie są tak im i fanaty k am i, że p ie niądze nie m a ją dla n ich w artości. w Co się z n ią stan ie? - zapy-

13 iff. 33? *?» TT. m 7 f. SIEDEM 'GROSZY,«S t r. 1 3 GOIRING DYKTATOREM GOSPODARCZYM S S " Na lotnisku szybowcowym na wyspie W e. sterland ustanowi! pilot Ernest Jachtm ann nowy rekord światowy, utrzym ując się w powie D o o h o l a «SeiBfiBsü S«3aaa«9aiai trzu na dwuosobowym kombinowanym szybowcu -lądowo-wodnym 14 godzin i 3 minuty. Ro B erlin PAT. k re ta rz e m stanu w k an celarii Rzeszy. D r. w stąpił do p a rtii narodow o-socjalistycznej z stą p ie n ie dr. S chachta ze stanow iska L am m ers działał w niem iecko-narodow ej Jest on au to rem k ilk u fachow ych p rac ^ ^ o w io n y zostać p'rzc " sch u lz a ^ i w y n o s ili k ierow n ika m inisterstw a gospodarki Rzeszy p a rtii ludow ej 1 z początkiem ro k u 1932 praw niczych. Jest o tyle sensacyjne, że po okresie różnych sprzecznych pogłosek przed niedaw nym czasem przew ażła już w ersja, że dr. 9 i v m a p s f s & o i f k F z & Ś i $ a ń s & & M godzin. Aresztowanie generała N ow y J o rk, PAT. Były p rezy d en t K uby g en erał MahaÄO, k tó reg o w ydania zażądały w ładze k u b a ń skie, został dziś aresztow any w jednym ze szpitali. S chacht, m im o w szystko zatrzym uje oba zatrudniająca od pierwszych chwil swego istnienia i to na wszystkich placówkach sw oje stanow iska. O stateczne odejście dr. wyłącznie chrześcijan p o l e c a S chachta z m inisterstw a gospodarki jest o- n iezrów n anej ja k o źti l E Z Y E»/& TTEM W $>W A19ie znaką, ii 4-letni plan gospodarczy będzie o- becnie pogłębiany z w iększą jeszcze k o n ZŁOTA R Ó ŻA - OKEJ - SUPER sekw encją i przeprow adzony t całą bezw zględnością. W edług pogłosek n ieporozu Szelka nie ułaskawiono OKEJ - M ASKOTKA - W UALA Londyn, Tel. wł. m ienia m iędzy dr. Schachtem a innym i wykonane z najwyższej jakości surowców, z filtrami z Idealnie czystej waty SALUBRIS, SUPERIOR, SUPREME pochodzenia zamorskiego. Z Jerozolimy donoszą, źe skazany przez specjalny trybuna! wojenny w Haifie 80-letni szeik m iaro d ajn y m i czynnikam i Rzeszy pow staw ały głów nie na tle p lan u 4-letniego. D r. wyznaczonej nam przez samych konsumentów palaczy, o ile w Polsce znaj arabski Farhan-Saadi, został w sobotę rano stra Miarą wartości gilz naszych jest gotowość podlec każdej chwili karze pieniężnej S chacht pozostaje natom iast, jak o niezastąpiony specjalista n steru B anku Rzeszy, o- innych włókien, gilzę lepiej i higieniczniej wykonaną albo gilzę z filtrami dzie ktoś gilzę konkurentów naszych z bibułki lepszej albo z bibułki z cony przez powieszenie. trzy m u jąc jednocześnie od kanclerza ty tu ł bardziej skutecznymi od filtrów gilz naszych. Potworna zbrodnia kupca m in istra bez teki. L ist kancelerski św iadczy, iż dr. S chacht cieszy się ngdal osobi To nie jest reklama, a prawda bezwzględna, którą się kierujemy. żydowskiego PRZEMYSŁ GILZOWY Stefan KAMIŃSKI i Anten; WOŹNIAK, Warszawa, ul. Rynarska 12 Piszczany, Tel. wł. stym zaufaniem kanclerza. L ist ten po Rozegrała się tu straszna tragedia rodzinna. tw ierdza zarazem pogłoski, źe chęć u stą Warszawska legia Akademicka" Kupiec żydowski Samuel LSvy w przystępie pienia z m inisterstw a gospodarki dr. Schacht szalu odrąbał żonie siekierą obie nogi. Nieszczęśliwą kobietę w stanie beznadziejnym przewieziono do szpitala. zgłaszał już od daw na. Stw orzenie okresu przejściow ego do 15 Lövy zeznał na policji, źe żona jego opuściła stycznia 1938 r., a w ięc przeszło p ó łto ra powstófe z zarządzenia władz wejskowych przed 4 tygodniami dom i zbiegła z kochankiem do Rumunii, zabierając z sobą 50 tył. ko- m iesięcznego, w ciągu którego m in isterstw em gospodarki kierow ać będzie osobiście W arszawa, PAT. czajnymi (rzeczywistymi) innych szkól ron czeskich oszczędności i biżuterię. prem ier Goering, św iadczyłoby o tym, że Minister spraw wojskowych mianował płk. dypl. Tadeusza Tomaszewskie Wyższych państwowych i prywatnych, L6vy, dowiedziawszy się, że żona przebywa kanclerzow i zależy n a tym, by w ciągu tego okresu naczelny w ykonaw ca p lan u 4-letniego przystosow ał w szerokim zakresie dziaszawskiej Legii Akademickiej, którą wła pusll nr. 1. niesienie, iż popełniła kradzież. Policja jednak go organizatorem i komendantem War a a : łalność m inisterstw a gospodarki Rzeszy do dze wojskowe tworzą dla celów przysposobienia i doskonalenia wojskowego obowiązani są stawić się przed władzą Powróciwszy w tycłł dniach do domu pani Powołani do osobistego zgłoszenia umorzyła dochodzenia, potrzeb tego planu. P rem ierow i Goeringow i trudno byłoby jed n ak prow adzić stale słuchaczy wyższych uczelni. wojskową według planu, podanego w Lövy zażądała od męża wydania kwot, uzyskanych z czynszów mieszkaniowych, co wyproten resort przy sw ych Innych, licznych Dowództwo Okręgu Korpusu nr. 1 wy' rozplakatowanym obwieszczeniu, i wadziło Lövy'ego z równowagi. Lövy wyjaśnił funkcjach. dało obwieszczenie, na podstawie, które- przynieść ze sobą książeczkę stanu służgo, w związku z pierwszą fazą p rac by oficerskiej. nogi, by już więcej nie mogła iść do kochanka«w końcu, że dlatego odrąbał niewiernej źoni# S ekretarz stan u w m inisterstw ie p ropa- 6,,, F,mU..hę, B S Ä S, JSS? W S 3 S t ä s ä TwT ä s s.. g.d m en go.pod.rczycb,, r. ę, j, c w toe-, 937,. sa;, ) studentam szk0 akademie- wym. dżinie czysto politycznej. F u n k jest jednym kicli; b) uczniami (słuchaczami) z wy- W fabryce amunicji w Bruyeree dc Sevres nastąpiła eksplozja. Dwóch robotników z n ajstarszy ch członków N. S. D. A. B. i jednym z ludzi, posiadających w otoczeniu odniosło ciężkie obrażenia. k anclerza najw iększe zaufanie. M ianow anie Gwałtowne ulewy we wschodnich prowincjach Kuby zniszczyły zbiory owoców I trzciny następcą F u n k a w m inisterstw ie p ro p ag an Męczeńska śmierć 9-cio misjonarzy dy szefa prasow ego p artii D ietricha, tłu m a cukrowej. W skutek powodzi zginęło 18 osób, a 27 zostało ciężko rannych. ".«czyć m ożna chęcią scalenia kierow niczych Między nimi był i Polak W Zakrzewie, głównym ośrodku ludności fu n k c y j prasow o - propagandow ych, w y k o polskiej pogranicza niemieckiego, odbyt się obchód 10-lccfa Istnienia polskich towarzystw mło- n yw anych dotychczas z ram ienia rządu R zeszy i N. S. D. A. B. odrębnie, w ręku jed W uzupełnieniu niedawnej wiadomo- nia misjonarzy. Morderców nie zdołano dzieży PrzJ dzielnicy 5 (pogranicze Kaszuby) P e k in, ". Tel. wł. scu egzekucji znaleziono szczątki odzie nego człow ieka. F u n k był bow iem dotych- ścl o zamordowaniu kilku misjonarzy ka- odnaleźć. Śledztwo trwa. Związku Polaków w Niemczech, czas,, jako sekretarz w m inisterstw ie p ro p a- Wolickich, osiadłych w Czen-Tin-Fii, pragandy naczelnym szefem prasowym rządu sa j 0nosi, Że śledztwo, jakie przeprowa- Rzeszy. dziły w Czen-Tin-Fu katolickie władze N ow om ianow any drugi sekretarz stanu duchowne w Chinach Północnych wraz Odnalezienie samolotu H anke był jednym z najb ard ziej czynnych z władzami japońskimi, wykazało, że urzędników m inisterstw a pro p ag an d y w za- istotnie 9-ciu misjonarzy zginęło W tej Wszyscy pasażerowie zginęli. kresie w ybitnie politycznym. D odać w ar- miejscowości śmiercią męczeńską, Sofia, 27. i i. PA T. kapitana Tinczewskiego i podporuczto, iż w ro k u 1934 tow arzyszył on m ini- B y li to trzej misjonarze francuscy, strow i Goebbelsow i w podróży do Polski, trzej holenderscy, jeden p o ls k i i dwaj K orespondent PA T. w Sofii dono- nikka Totew a, do której należał poli Co się tyczy w reszcie n adania szefow i k an - czechosłowaccy. Ciała ich zbrodniarze SU celarii Rzeszy ty tu łu m inistra to fakt ten chińscy spalili W nocy na rynku. Na miej- W sobotę około godz. 20-ej grupa będzie m iał raczej ty lk o znaczenie zew nętrz- ^ mmmmm ne. P ierw szy szef kancelarii Rzeszy z tytułem m in istra L am m ers jest jednym z n a j starszych urzędników k an celarii Rzeszy. Ma on honorow ą złotą odznakę p arty jn ą. zastrzeżona KANAPY ŁÓŻKA, FOTELE ŁÓŻKA B erlin, PAT. D r. H einrich L am m ers, sek re ta rz stanu 1 szef k a n c e la rii Rzeszy, m ian o w an y m in i strem, u ro d ził się w r W czasie w o j ny odbył k a m p a n ię w ran d ze k a p ita n a re zerw y. W r dr. L am m ers rozpoczął p ra c ę w m inisterstw ie spraw w ew nętrznych a w styczniu r został m ian o w an y se- B lozłożona automatycznie rozkładane. Calu pościel mieści się wewnątrz! Praktyczne, higieniczne, estetyczne, niezbędne w każdym nowoczesnym mieszkaniu, poczekalni, gabinecie, pracowni itp. Kanadyjka usuwa zbędne łóżka, rozwiązuje zagadnienie nowoczesnego mieszkania, gościnnych pokoi i t. p. Gwarancja 5-cio letnia, dogodne warunki nabycia. Zapraszamy na demonstracje codzień, sklep: KATOWICE, KOŚCIUSZ KI 3. Telefon cjant Beniamin M inew i dwaj chłopi Stojka Stojanow i Koco K restew w miejscowości Mozalowski R it na w y sokości 2600 m. znalazła szczątki sam olotu polskiego. Sam olot uderzył w skałę i rozbił się. W szyscy członkowie załogi i p a sażerowie zginęli. O bok sam olotu znaleziono teczkę z dokum entam i i flagę. Samolot był pokryty śniegiem ł widać było tylko część tylnego steru. ta ł D esm ond zdław ionym głosem. H illm an sp o jrzał n a niego b y stro. Je st w o jn a, k o ch an y D esm ond, odpow iedział spokojnie. Co ro b io n o w czasie w oinv z p o jm an y m i szpiegam i w Anglii, A m eryce i we F ra n c ji? R ozpraw a odbyw ała się w jednej z sal pałacu dow ództw a jap o ń sk iego. Cały gm ach był obstaw iony w ojskiem. W szędzie stały k a ra b i ny m aszynow e i działa. P rzy w ejściu stały n a straży n aw et dw a czołgi. Sąd w o jenny sk ład ał się z g enerała, p u łk o w n ik a i dw u m a jo rów. G dyśm y w eszli, N inon stała Już p rzed try b u n ałem. Nie zm ieniła się w cale. B yła rozkoszna i u- śm iechnięta. P rzy zn ała się do w iny. D ow iedzieliśm y się z p rzesłu ch an ia, ja kiem u ją poddano, że o godzinie 10-tej w ieczorem w targ n ęła do gabinetu p u łk o w n ik a sztabu g en eralnego i w łam ała się do jego biurka. Z anim jednak zdołała zab rać akta, do p o k o ju w szedł d y żurny oficer ordynansow y 1 aresztow ał ją. G enerał ootrza* n» l * nied iwierzaniem głow ą, zd ając się nie ro zum ieć całej rzeczy. P rzecież to było szaleństw em, ośw iadczył. P rzy sw oim dośw iadczeniu m u siała p a n i w iedzieć, że nie może zdobyć dokum entów w żadnym w ypadku i za żad n ą cenę. W arta m iała polecenie k o n tro lo w ania gab in etu co dziesięć m in u t. Przecież p an i o tym w iedziała? N inon k iw nęła głow ą. M usiałam tak zrobić, odpow iedziała po p ro stu. Nie m iałam przecież p raw a zastan aw iać się nad ro zk a zem, ja k i m i w ydano. Ach, w ięc p an i dostała rozkaz? P raw dopodobnie nie zdradzi nam p an i sw oich pom ocników? Nie, odpow iedziała p ięk na N inon, a była na tyle dzielna, że zdołała rzucić tę odpow iedź z uśm iechem na w argach. P an w tak im w ypadku rów nież by tego nie zrobił. D ostałam um ów iony znak, k tó ry był dla m nie ro zk a zem. abym poszła do biura i... za częła działać. Mogłam się d o m y ślać, że w szystko iest orzygoto w ane. To bard zo ciekaw e, o- św iadczył generał. Czy m oże nam p an i pow iedzieć, ja k i znak p an i otrzy m ała? p y tał dalej generał. C hętnie, odpow iedziała otw arcie N inon. O trzym ałam m ałą m uszlę jap o ń sk ą, k tó ra się w w odzie otw iera. Gdyby był z m uszli w yrósł biały kw iat, byłoby to znaczyło, źe m am czekać. Niebieski kw iat jed n ak oznaczał, że m am działać. A b arw a kw iatu, k tó ry dostałam, była niebieska. W tej chw ili D esm ond krzy k n ął przenikliw ie. Z daw ało się, że oszalał, bo zaczął się bić pięścią w czoło. W szyscy ludzie p atrzy li na niego. Piękna N inon rów nież na niego sp o jrzała i nagle zdaw ało się, iż zrozum iała w szystko. W idocznie zakręciło się jej w głowie, bo u- siadła ciężko na sw oim krześle. R a zem z H illm anem uspokoiliśm y z trudem D esm onda Po kilku minii lach piękna N inou została skaza na. W yprow adziliśm y ia. Nie zobaczyliśm y jej ju ż w ięcej. U m arła tak bohatersk o, ja k żyła. AMERYKAŃSKIE OKRĘTY WOJENNE G dyśm y je d n a k chcieli w raz ze złam anym D esm ondcm opuścić salę, podszedł do nas oficer ja p o ń ski, w skazał palcem na D esm onda i ośw iadczył: T en p an jest aresztow any. N iech się uda za m ną. Z czyjego ro zk azu? zap y tał H illm ań. Jestem k o n su lem am ery k ań sk im. Z m ojego rozkazu! zaw o łał p u łkow nik, k tó ry w tej chw ili podszedł do nas i dodał: Jestem p ułkow nik Mioto. H illm an i pułk o w n ik p atrz y li na siebie przez chw ilę w m ilczeniu. Potem H illm an w ziął p u łk o w nika pod ręk ę i zaprow adził go do okna. skąd było widać port. D a leko na w idnokręgu stały na kotwicy dw a am ery k ań sk ie okręty w ojenne. N iech p an nie zapom ni, rzek ł H illm an z pow agą, źe tu są C hiny, a nie Japonia. T u m acie tylko tak ie sam e p raw a, ja k i my. A ten p a n H illm an w skazał na D esm onda przyszedł tu ze m ną i ze m n ą stąd w yjdzie. Albo... tu głos H illm ana zab rzm iał akcen tem groźby albo!< dw a okręty o tw o rzą za godzinę ogień ze w szystk ich dział na gm ach dow ództw a japońskiego! P u łk o w n ik stro p ił się. P ójdę to zam eldow ać generało w i D oiharze ośw iadczył, d a jąc oficerow i zlecenie, aby nas nie zatrzym yw ał. Po chw ili przyszedł do n as in ny oficer, aby n as przeprosić. Mim o to jeszcze tej sam ej nocy o d w ieźliśm y D esm onda na p o k ład o- k rętu w ojennego. Byłem z tego zadow olony, gdyż nie m ogłem już znieść w yrzutów, jakie sobie robił, jęcząc bezustannie. N awel i dziś jeszcze, ilekroć p rzypom nę sobie m ałą C hinkę, nie m ogę stłum ić łez, k tó re m i sie cisną do oczu. (ml

14 Sfi\ TĄ S I E D E M G R O S Z Y " Ni it ?, Bez Sobkowiaka i Piłata wyjazd do Norwegii Jak oświadczył kapitan sportowy P. Z. B. p. Baszczyński, Chmielewski bez względu na pobyt w obozie w Poznaniu, wyznaczony zostanie do drużyny reprezentacyjnej z uwagi na dobrą formę, jaką wykazał. Drużyna nasza będzie osłabiona brakiem dwóch zawodników, reprezentujących dwie najskrajniejsze wagi: Sobkowiakiem w muszej i Piłatem w ciężkiej. W obozie nie uczestniczy również K ajnar, który odbywa ćwiczenia rezerwy. W yznaczenie reprezentacji spodziewane jest na najbliższy poniedziałek na «braniu zarządu P. Z. B. W czoraj po południu Chmielewski przybył do Poznania i stawił się w obozie. Również przyjechał Baskiewicz. Spodziewany jest w każdej chwili przyjazd Czortka. Węgrowski, który będzie niewątpliwie reprezentow ał barw y nasze przeciw Norwegii, znajduje się w tej chwili, ja ko artylerzysta na statku, który wróci w sobotę do portu. Węgrowski stanie w niedzielę do meczu o drużynowe mistrzostwo Polski we Flocie przeciw drużynie E lektrit z W ilna 1 przybędzie do Poznania w poniedziałek. Jego form ę i walkę obserwować będzie przew odniczący wydz. sport. P. Z. B. Rybarczyk, który z ram ienia PZB jest wyznaczony, jako delegat na w spom niany mecz. Piłat, jak się okazuje, doznał fatalnego złam ania kości śródręcza z odpryskiem. Założono mu już opatrunek gipsowy, w którym pozostanie ręka przez 3 tygodnie. Piłat przez dłuższy czas musi się pożegnać z ringiem. Pięściarze obozu kondycyjnego PZB w Poznaniu byli w czoraj wieczorem obecni na filmie Kid Galahad", który odsłania szereg ciekawych tajników z życia i działalności zawodowych pięściarzy. Obecnym był również prezes PZB m jr. Mirzyński. Skład Krakowa na mecz ze Śląskiem W dniu 8 grudnia odbędzie się w Krakowie mlędzyokręgowy mecz bokserski między Śląskiem 1 Krakowem. Skład zespołu Krakowa ustalono następująco: Piszczak (musza), Bołuckl (kogucia), Goidfuss (2,ga kogucia), Mach (piórkowa). Dudzicki (lekka), Moszkowskl (półśrednia), Pieniążek (średnia), Żbik (półciężka). Program im prez niedzielnych Jest następują- Cy: W W arszawie: zakończenie szermierczych m istrzostw Polski. O godz. 10-tej eliminacje szabli, o godz. 18-tej finał szabli. Na pływalni C. L W. F. o godz. 16-tej zakończenie międzyszkolnych zawodów pływackich. O m istrzostwo ligi okręgowej odbędą się trzy ostatnie mecze: Legia Orkan, H uragan Znicz 1 CWS Starachowice. W Krakowie konferencja prezesów okręgowych związków narciarskich i mecz bokserski O mistrzostwo Polski W isła KSZO. W Katowicach mecz hokejowy Cracovla e Reprezentacja Śląska. W Chorzowie piłkarski mecz rewanżowy Cracovia AKS. W e Lwowie międzynarodowy mecz bokserski Lechia FTC (Budapeszt). W Poznaniu mecz bokserski o m istrzostwo Polski HCP Geyer. W Gdyni mecz bokserski o mistrzostwo Polski Flota Elektrit. W Bydgoszczy m istrzostwa gimnastyczne Polski. W Toruniu pierwszy krok bokserski. W Rotterdam ie mecz piłkarski Holandia w- Luksemburg o mistrzostwo świata. $ P O R T B üych wyjaśnia sprawy Sloty W związku a wywiadami i kierownikiem sekcji piłkarskiej Unii sosnowieckiej oraz znanym graczem z Zagłębia, Słotą, zamieszczonymi na tamach naszych pism, Ruch hajducki nadesłał nam pismo, w którym wyjaśnia, że: Buch oświadcza, że zarówno oskarżenie kierownictwa Unii sosnowieckiej, jako też alarm prasy sportowej (?) o rzekomym kaperowaniu najlepszego gracza Unii, Słoty, są nieuzasadnione I zgoła bezpodstawne, albowiem nieprawdą jest, jakoby członkowie tut. kierownictwa posługiwali się niegodziwymi metodami przy rzekomym zdobyciu wspomnianego gracza. Natomiast praw dą jest, że Slota złożył podanie o przyjęcie go na członka tut. Klubn jeszcze przed zawodami reprezentacja Zagłębia Ruch. Dowód: podanie i list Słoty, który się znajduje w sekretariacie Klubu. Jednocześnie dementujem y wiadomość. Jakoby tut. kierownictwo za ewentualne zwolnienie Słoty, rzekomo zamierzało odstąpić swych graczy ligowych Peterka 1 Badury. Szkoda, łe Ruch nie zdecydował się na to wyjaśnienie bezpośrednio po inform acjach kierownika Unii sosnowieckiej. W tej chwili jest ono o tyle nieaktualne, że 1 Słota podał do publicznej wiadomości, że nie był kaperowany, lecz, że sam zgłosił się do Ruchu. W późniejszych pertraktacjach jednak z klubem hajduckim dowiedział się Słota od jednego z kierowników Ruchu, p. Getlera, że Ruch chętnie reflektowałby jeszcze na kilku Innych piłkarzy zagłębiowskich. O sfn konflikt w Czechosłowackim Związku Piłkarskim Cała opinia sportowa Czechosłowacji oczekuje z niecierpliwością spotkania z Anglią w dniu 1 grudnia w Londynie. W związku z tym doszło ostatnio do silnego rozłamu w łonie Czechosłowackiego Zw. Piłkarskiego. Bardzo silnie został zaatakowany kapitan związkowy, oficer czynnej służby, kpt. Tesar, który na kil- W silnym składzie przyjeżdżają Węgrzy do Katowic Pierwszy międzynarodowy mecz hokejowy, jak i odbędzie się w dniach grudnia na Sztucznym Torze w Katowicach, pomiędzy najlepszą drużyną węgierską BBTE Budapeszt a czołowym klubem katowickim Dębem, wzbudził na Śląsku bardzo silne zainteresowanie. W sobotę kierownictwo drużyny węgierskiej nadesłało swój skład, w którym jak się okazuje, w idnieje wielu znanych już w Katowicach hokeistów. Jest najlepszy technik węgierski Mlkios, Haray, dalej Magyar 1 Szamosy. Gracze ci należą do teamu narodowego Węgier. Na specjalną uwagę zasługuje wzmocnienie drużyny węgierskiej Kanadyjczykiem Franckem Chaslm. Grywa on w barw ach BBTE Budapeszt dopiero w tym sezonie. W uh. roku zasilił drużynę pierwszej Ligi angielskiej W embley Lions ; w Kanadzie grał on w barwach M ontrealu; w roku 1933 zaś zasilał słynną drużynę Kimberley D ynamiters. Chase uchodzi za doskonałego przebojowca I grywa na prawej pozycji oraz na środku napadu. W arto zaznaczyć, że w zespole BBTE zobaczymy 6-ciu graczy, którzy na kilka dni przed olim piadą zimową w roku 1936 rozegrali w Katowicach dwa mecze z reprezentacją Śląska. W ęgrzy pokonali wówczas Śląsk dw ukrotnie, a to w stosunku 7:2 I 7:0!!! Obecnie nadarza się Śląskowi okazja do rewanżu za zeszłoroczne porażki, dlatego leż drużyna Dębu wytężyć musi swe siły, by godnie reprezentow ać Śląski hokej. Jeżeli chodzi o ostatni występ Węgrów w Katowicach, ta część prasy podała wówczas, że reprezentacja Śląska była w obu meczach w lutym 1936 r. doskonałym sparing partnerem gości. Opinia sportow a Śląska czeka obecnie na rehabilitację hokeja za zbyt wysokie poprzednie porażki. Kierownictwo Dębu, by umożliwić wszystkim zobaczenia tego atrakcyjnego meczu, postanowiło odpowiednio zniżyć ceny biletów w przedsprzedaży, na co zwracamy specjalną uwagę. Przedsprzedaż biletów rozpoczęła się już od piątku w Katowicach w Firm ie Sport, ul. 3 Maja 22. Ceny biletów w przedsprzedaży: stojące 75 gr., trybuny 1,25 zł., loże 2, zł. Przy kasach wieczornych przed meczem: stojące 1, zł., trybuny 1,50 zł., loże 2,50 zł. A więc należy się wcześniej zaopatrzyć w bilety. Skład B. B. T. E. będzie następujący: Bram karz: Gathy; obrońcy: Barcza, Reindl; pierwszy atak: H aray, Mlkios, Szamosy; drugi atak: Helmeczy, Chase (Kanada), Magyar, rez. Blasy, Hokejowy mecz drużyn szkolnych z Katowic i Krakowa W Katowicach odbył się w sobotę mecz hokejowy drużyn szkolnych: gimnazjum Pijarów z Krakowa i Gimnazjum Miejskiego z Katowic. Grę utrudniały ciężkie w arunki: padający śnieg i silny wiatr. Zwycięstwo, zresztą dość przypadkowe odniosła drużyna krakow ska ze strzału najlepszego na lodzie gracza Finka. Zespół zwycięzców robił wrażenie drużyny bardziej przygotowanej do rozgrywek, niźli zespół miejscowy. Przebieg zawodów z dużym zainteresowaniem śledzony był przez publiczność złożoną praw ie wyłącznie z młodzieży szkolnej. Dziś m e c z - Ś l Ę $ a * Zapowiedziany na dziś mecz hokejowych reprezentacyj Krakowa i śląska na godz odbędzie się o godz * * * Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Hokeja na lodzie dookoptowano przede wszystkim na stanowisko wiceprezesa dyr. Jerzego Nowaka. Uchwalono następnie podjąć pertraktacje * Łotwą w sprawie rozegrania międzypaństwowych spotkań w dniach 8 I 9 stycznia. Zatwierdzono termin grudnia przyjazdu reprezentacji Szwecji do Katowic. Zrezygnowano natomiast z wyjazdu do Szwajcarii, ze względu na kolizję z turniejem o m istrzostwa Polski. * * * D rużyna hokejowa m istrza Kanady, Sundbury Tigers, grać będzie już napewno w Polsce 1 spotka się w Katowicach 1 lutego z reprezentacją Śląska, a 2 lutego z reprezentacją Polski. $* «F 4«Prasa czeska 1 austriacka podaje wiadomość, że czołowy zespół Czechosłowacji w hokeju na lodzie, LTC Praga, zaproszony został do Rosji - ' ku godzin przed wyjazdem do Londynu podał się do dymisji. Cała prasa Czechosłowacji w ostatnich dniach wszczęła niesłychanie gwałtowną kam panię przeciwko Tesarowi, która wzmogła się jeszcze z chwilą, kiedy ogłoszono skład drużyny. Na osłre sprzeciwy napotkała przede wszy«stkim kandydatura bram karza Planlckl, którego stan nerwowy został do tego stopnia nadszarpnięty, że w ciągu wczorajszego dnia zbadany został on przez specjalistów psychiatrów! Czy do Francji pojadą dwie drużyny? XV związku z zaproszeniem reprezentacji Polski Południowej do Marsylii na 20 lutego, pytano się prezesa Francuskiej Ligi Północnej p. Joorisa, na jaki termin Liga Północna zaprosiła polską drużynę do Lille. P. Jooris odpowiedział, iż również na 20 lutego. Poinformowany o wystosowaniu do Polski podobnego zaproszenia na tę samą datę przez Francuską Ligę Południową p. Jooris oświadczył, iż nio nie przeszkadza P.Z.P.N.-owi przesłania dwóch reprezentacyj do Francji, które walczyłyby równocześnie w Marsylii i Lille, przyczyniają» się tym jeszcze bardziej do propagandy polskiego pitkarstwa. łow ieckiej na tournee. Czesi wyjadą najpierw do Danii 1 Szwecji, a stam tąd do Rosji. Tournee projektow ane jest po mistrzostwach św iata W Pradze. Będzie to pierwsze zetknięcie drużyny europejskiej z hokeistam i rosyjskim i, o których dotychczas w Europie nic konkretnego nie wiadomo. * * $ W piątek nadeszło pod adresem KS. Dębo zaproszenie dla hokeistów, którzy wziąć m ają udział w turnieju, urządzanym pod koniec br. w Dreźnie, przy udziale W eisswasser, Kom otaa I SC Drezno. * * * Drużyna W arszawianki zamierza w grudniu sprowadzić do W arszawy zespół Cracovii ora* wyjechać na mecz do Katowic z Dębem. XV5 dniach 1 6 stycznia W arszawianka grać będzie na turnieju międzynarodowym w Krynicy. Drużyna hokejowa Polonii ma grać na Boże Narodzenie na turnieju hokejowym w Zakopanem. Skocznia w Planicy będzie czynna Słynna skocznia narciarska w Planicy, na której, jak wiadomo, są możliwe skoki ponad 100-mctrowe, będzie, jak donoszą z Białogrodu, w dalszym ciągu czynną. Trudności finansowe zostały przezwyciężone, a ogłoszona upadłość została cofnięta. Lash ustanowił rekord światowy Na zawodach lekkoatletycznych w East Lansing, w stanie Michigan, znany lekkoatleta a- m erykańskl Donald Lash ustanowił nowy rekord Ameryki na 4 mile (6.437 mir.). W ynik Amerykanina brzmi 19:17,3 sek. Rekord światowy na tym dystansie należy do Finna Iso Hollo 1 wynosił 19:01 sek. Megan Taylor przechodzi na zaw odowstw o Londyn. Słynna łyżw larka angielska Megatl Taylor przechodzi w najbliższym czasie na zawodowstwo. List z Londynu Londyn, w listopadzie. Zainteresowanie piłkarstwem u Anglików nie ogranicza się bynajmniej do uczęszczania na zawody, śledzenia tabel ligowych czy czytania sprawozdań z zawodów. Kilka milionów Anglików bierze po prostu czynny udział, o ile tak można powiedzieć w rozgrywkach footbalowych. Ten czynny udział polega na typowaniu wyników, stawianiu na dany zespół, co wymaga dużego znawstwa i systematycznego interesowania się przejawami życia piłkarskiego, ale co połączone jest z możliwością wygrania znacznych kwot. Istnieją w Anglii specjalne przedsiębiorstwa, będące czymś w rodzaju loterii piłkarskiej, które przyjmują zakłady, dotyczące wyników spotkań o mistrzostwo. Przedsiębiorstwa te zwą się popularnie pool. Na czele jednego z nich, zwanego Ringspool stoi słynny do niedawna gracz Arsenału, James Alex. Zarabia on rocznie, ogromną, nawet jak na angielskie stosunki gumę 10 tysięcy funtów. M ogóle biura pool zatrudniają w swych oddziałach kilka tysięcy pracowników, z których większość to emeryci piłkarscy. Praca w polach wymaga bowiem gruntownej znajomości footbalu, a poza tym przedsiębiorstwa te, robiące kokosowe interesy, przekonały się, że grająca publiczność chętniej stawia w biurach, w których spotyka sławy sportowe. Przedsiębiorstwa pool doszły w swym rozwoju do rozmiarów maksymalnych, tak że na terenie Anglii stanowczo nie mogą one liczyć na dalszy rozrost. Tygodniowo do biur z totalizatorem piłkarskim wpływa 20 milionów (!) listów z przekazami, przewidującymi wyniki najbliższych spotkań o mistrzostwo i to nie tylko pierwszej ligi. Listy te są natychmiast sortowane według przewidywanych wyników, a w kilka godzin po zawodach ukazują się tabele wygranych. Ponieważ rynek angielski jest już w tej dziedzinie w pełni wypełniony, angielskie pool pozakładały filie we Francji, Belgii i Holandii. W tej ostatniej totalizator piłkarski trafił na specjalnie podatny grunt. Publiczność zaczęła grać, przedsiębiorstwa z miejsca wychodziły na swoje, doszło nawet do tego, że coraz częściej pojawiały się wypadki t. zw. zgrywania się. Ludzie tracili ostatnie floreny, popełniając niejednokrotnie samobójstwa. Wreszcie sprawą zainteresowały się władze holenderskie, wytaczając przedsiębiorstwom proces, o dopuszczanie do uprawiania hazardu, co jest zakazane kodeksem. Sąd powołał jako ekspertów dwóch znanych graczy: Welchera i van Korvera, zadając im zasadnicze pytanie: czy wyniki spotkań - piłkarskich są kwestią przypadku, czy też na podstawie odpowiedniego znawstwa można je dokładnie przewi- I co odpowiedzieli znani piłkarze? Wyniku zawodów piłkarskich nie da się przewidzieć, są one bowiem przypadkowe. Oczywiście takie oświadczenie musiało zadecydować o przegranej poolów. Sąd uznał, że gra w tych biurach nie jest niczym innym jak hazardem. Ale przedsiębiorstwa zakładów nie dały za wygraną. Zbyt dobrze szły interesy w Holandii, zbyt dużo włożyły wkładów w organizację biuę 1 ich propagandę; wniosły też apelację. W sądzie apelacyjnym powołano nowych ekspertów. M. inn. znalazł się wśród nich były trener Pogoni lwowskiej, Węgieg Molnar, przebywający obecnie w charakterze nauczyciela w Amsterdamie. Molnar, jak i zresztą pozostali biegli orzekł zupełnie co innego niż czynni piłkarze holenderscy. Na footbalu można się znać gruntownie, powiedział można też przewidzieć wyniki spotkań i w żadnym wypadku zakłady o wyniki meczów piłkarskich nie można uważać za hazard. Poola" sprawę wygrały. Funkcjonuj* dalej, robiąc dobre interesy. Tymczasem grozi im jednak nowe niebezpieczeństwo. Ponieważ są to przedsiębiorstwa zagraniczne, pewne sfery czynią starania by nałożyć nań jak najwyższe podatki specjalne, a fundusze z tych podatków przeznaczyć na sport krajowy. Sprawa procesów angielskich przedsiębiorstw zakładów piłkarskich z władzami holenderskimi, była przedmiotem ogromnego zainteresowania angielskich sfer sportowych.

15 Ur. y m it V i l E D E H GKÜSZ Y,1 T Stf. rf" 4 A lik d* id N k m i bokalw N A * * M * wymlgą be f«teeee, mat * ffl, Hknte Kobyla, a genemd meat* Hą ogona trzymaj fla aaaaego bohatera Ja t rahm kn, sda!<, nie Ani spostrzegł się nas* Froncek, kiedy koń wpadł w morskie to n ią Japończykom mię wyślizgnął, teraz Jednak nam utonie«. Pływ a konik, pływa Froncek 1 parasol zwój wspominał Gdybym go miał, to bym jak ą wylazł z wody, do pierzyna! I Ili I l i M M l f l p w y b w ełn y eł wodach okręt patrolują a kapitan przez lunetę bezmiar wód wciąż przepatrują H ejn ał Fron cha iw Japońeayf wydal rozkaz wnet majtkowi* prawo morskie każe pomóę tonącem u człowiekowi Dostał pasem ratunkow ym, w głowę, krzyknęli O! F areale!, ale teraz już przynajm niej biedny Froncuś nie utonie, Choć na okręt go w indują Froncek gryzie się w udręce, bo ot los go prosto z wody rzuca znowu w wrogów ręce. U JL. V. I "dopiero na pokładzie widzi m ajtków zgraja c e lą te chińskiego z głębin m orskie! wydobyła general* Froncek w yjął skądś z kieszeni, wielką, śm iercionośną rurę, zmierzył w m ajtków 1 zakrzyknęli»ani kroku! Ręce w górę! Ale m ajtków było wielu, więc na Froncka się rzucili no 1 bitwa się zaczęła, jak widzicie, mol m ili X kapitan patrzy na to 1 powiada: H uka P ukał co oznacza po japońsku: To dopiero tw arda sztuka! 3*1 % Podszedł bliżej, rzekł Fronckow li Ty na lewo, ja na prawo!, co znów znaczy w żółtków" gwarze; ^Bardzo ładnie! Brawo! Brawol Ale Froncek, rozeźlony, tak mu rękę mocno ścisnął, że Japoniec skoczył w góię I rozgłośnie z bólu ghuiąl Choć go ręka mocno boli po ściśnięciu tym, na koniec śmiał się Froncek, szczerzył zęby, choć a przymusem, 1 Japoniec* Posadzili go w kajucie, jak widzicie, mol mili, jako te był generałem, A m ae-će a min, d* o b c W d & e

16 5fr. i* SIEDEM GROSZY" At II. I r> Flivna Najnowsze modele w wielkim w y li I RH borze poleca znana solidna firma W iedeński M agazyn Futer Katowice, Pierackiego 17/19 w domu Kina Caslna Przeróbki najtaniej 1 mm mm DUŻE Zakłady Przemysłowe pioszukują m ajstra do odlewni metali, obeznanego z procesem topienia i form ow ania brązów zwykłych, specjalnych oraz mosiądzu, jak również odlewów kokilowych. Oferty z życiorysem, odpisami świadectw i podaniem w arunków skierować do Redakcji Siedem Groszy pod,;metale UWAGA domokrążcy. Dzienny zarobek 10 zł. P cxil, Katowice, Sobieskiego UCZEŃ piekarski może się zgłosić. Katowice III., W ojciechowskiego POSZUKUJĘ ucznia do ukończenia nauki. Skład spożywczy. Powstańców ENERGICZNI, przedsiębiorczy, zdecydowani, dostaną w yjątkow e możliwości zarobku. Również Panie. W ytw órnia Nowości Praktyczne, W arszawa, Złota 37. K ilkadziesiąt miejscowości jeszcze wolnych ELEKTROTECHNIK LUB MECHANIK potrzebny dla prow adzenia samodzielnie w arsztatu elektro-mechanicznego. Oferty z podaniem wynagrodzenia do Siedmiu Groszy pod nr. 6130d POSZUKUJĘ czeladnika szewskiego. Poloczęk F. Lędziny. I* 118 KOREPETYTORA arytm etyki, geometrii poszukuję natychm iast. Oferty do Siedmiu Groszy" pod K orepetytor POSZUKUJEMY porządną dziewczynę. Pralnie. Kochanowskiego UCZEŃ piekarski z dobrej rodziny może się zaraz zgłosić Piekarnia Parow a Brunon Jokel, Rybnik, Kościelna REWELACYJNE artykuły, nowości z zagranicy, dla agentów, agentek, domokrążców i chętnych ubocznego zarobku, którzy posiadają zł 20. kapitału, nadzwyczajna okazja. Zgłoszenia pod P atent do Siedem Groszy. Katowice UCZEŃ piekarski zaraz potrzebny. Sz. Empfänger, Brzęczkowice, Krakowska AKWIZYTORZY do sprzedaży aparatów radiowych poszukiwani. Radio-W ystawa, Katowice, 3-go Maja 38, Chorzów, Wolności INKASENT obeznany z sprawam i sądowymi poszukiwany od zaraz. Radio-W ystawa, Chorzów, Wolności DO ELEKTRYCZNEJ pralni bielizny Higiena A. Macugowej potrzebna zdolna prasowaczka. Sosnowiec, Piłsudskiego PODRÓŻUJĄCY z branży spożywczej zaraz potrzebni: Oferty Siedem Groszy" Chorzów pod A. 07¾ WOŹNICA dobrze obeznany, uczciwy, trzeźwy potrzebny natychm iast. Zgłoszenia do Siedmiu Groszy pod 6217d DOCHODZĄCA potrzebna do jednej osoby. Zgłoszenia pisemne Solidna" PANNĘ MŁODSZĄ mówiącą po polsku i niemiecku za początkującą bufetową przyjmie lepsza, porządna restauracja. Zgłoszenia na piśmie do Siedmiu Groszy" pod nr. 6200d Maszyny do szytla Rowery i Wyżymaczki niedoścignione w materiale 1 wykonaniu M im lecin a a o ła ty o d z ł Skład fabryczny Dom T ow arow y Bracia Droił" Świętochłowice O-Sl. Telefon Chorzów k C Y CZELADNICZKA kraw iecka poszukuje pracy w składzie, lub po domach. Oferty Siedem Groszy" pod 6174d BUFETOWA KELNĘRKA z praktyką poszukuje posady. Oferty Siedem Groszy" pod 6120d MONTER MASZYNOWY przyjmie montaże i napraw y maszyn, kotłów, pomp, dźwigów itd Zgłoszenia Siedem Groszy pod 6155d SZUKAM praktyki w sklepie jakiejkolwiek branży. Oferty Siedem Groszy" pod Szesnastoletnia^ STARSZY czeladnik piekarski i cukierniczy poszukuje posady. W razie potrzeby z kartą rzemieślniczą. Oferty Siedem Grośzy Chorzów pod Czeladnik )0 SZOFER ślusarz lat 28 (służba wojśkowa Samoch-czołgi), język francuski, zgajomość biurowości, poszukuje posady. Mogę złożyć kaucję do 300 zł. Oferty do adm. Siedmiu Groszy" pod Szofer ZDOLNY fryzjer męski z kartą rzemieślniczą lub bez poszukuje pracy. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod O. P. 562, SZUKAM pracy jako stróż lub dozorca domu. Duża praktyka. Chorzów I, Powstańców 53, m FRYZJER młodszy, męski poszukuje posady. Oferty Siedem Groszy" Chorzów pod G. c POSZUKUJĘ posady magazyniera, inkasenta, szofera, ekspedienta za kaucją. Oferty Siedem Groszy" pod 6199d., MAM 2 pary koni i 5000 zł. szukam pracy ewent. jako wspólnik. Oferty pod W spólnik do 7 Groszy" SH»S3Zaee»A2t8E MASZYNY DO PISANIA I LICZENIA nowe i używane gw arantow ane okazyjnie sprzedaje REMONT", Katowice, ul. Dworcowa 18, 1 p Dom Konsumu Kolejowego MASZYNĘ do pisania, fortepian tanio sprzedam. Katowice, Rynek 8, ni MASZYNY do pisania, liczenia, powielania nowe używane na spłaty. Nauka maszynopisma. Maszynopis, Rybnik, Korfantego DREWNIAKI (Holzschuhe) dostarcza P, W ojtyczka, Mikołów JABŁKA szare, renety, sztetiny 50 kg. 15 zł. dostarcza B Weis, Grybów MASZYNY do szycia, nowe gwarantowane zł MASZYNY do pisania poleca najtaniej Centrala Maszyn Sosnowiec, W arszawska POLECA najtaniej: MASZYNY do szycia Singera, N aum ann, P falfa, uniwersalne wszel kie prace wykonujące, maszyny do PISANIA okazyjnie: Katowice, Gliwicka 24 a. Agenci poszukiwani BIURKA biurowe, dębowe 33 zł. biurka amerykańskie dębowe 80 zł. Również wsżejke meble biurowe dila przemysłu, handilu i Związków sprzedaje najtaniej DOM OKAZJI Katowice, u-1. M. Piłsudskiego 40, tel. nr MEBLE NA RATY! Cały Śląsk mówi o naszych obniżonych cenach! Wszelkie urządzenia pokojów, oraz meble pejedyńcze kupuje się najtaniej tylko w firmie DOM OKAZJI, Katowice, ul. M arszalka Piłsudskiego 40. U- waga tylko pod nr. 40. Teł Dostaw a na Śląsk bezpłatna PIANINA pierwszorzędnych firm na dogodnych w arunkach sprzedaje od 25 lat fachowiec, Leuschner, Katowice, Kościuszki PIECE kaflowe 120 wysokie sprzedam tanio. Miklas, Mikołów-Kamionka, Katowicka 13. Telefon BILARD dobrze utrzym any natychm iast do sprzedania. R estauracja Weisenberg, Mikołów, ul. 3-go Maja nr BIURKO mało używane z krzesłem fotelowym zł sprzedam. Katowice-Brynów, ul. W arzyw na 32, II piętro MAGIEL sprzedam tanio. Dąbrówka W ielka, ul. Kościuszki 82. R. Halcuch MOTOCYKL m arki A. J. S. 350 ccm. sprzedam za 450 zł. W. H ajduki, Ratuszowa 14 m DOBRY dochód. Srebrne lisy do hodowli i skórki do nabycia. W incenty Kantor, Żory WANNĘ kąpielową z piecem i 40 metrów chodnika kokosowego tanio sprzedam. Roik, H ajduki Wielkie, Leśna RADIO sieciowe 3-lampowe, okazyjnie sprzedam za 70 zł. Katowice, Barbary 10 m MASZYNĘ do wyrobu ciasta, kompletną sprzedam. Szojda Piotr, Panewnik, ul. M. Piłsudskiego lóa DO SPRZEDANIA dobrze utrzym any powóz (halbleker). Zgłoszenia: Katowice-Ligota, Załęska 1, FOTO APARAT (Rollfilm) 1:4,5 6X 9 sprzedam lub zamienię na dobry rower. Oferty Siedeip Groszy pod nr. 6141d BILARD używany, w dobrym stanie do sprzedania. Katowice II, ul. Markiefki MEBLE! Cały Śląsk przyznał, że nasze ceny mebli są najniższe! Sypialnia dębowa 220 zł., mahoniowa 400, kuchnia 110. Tania Sprzedaż Mebli, Katowice, Piłsudskiego 50 (w podwórzu) MASZYNY Singera" uż. od 60 zł. Nowe m a szyny od 175. Gabinetowe od 200. Maszyny krawieckie, siodlarskie i szewskie tanio sprzedaje, Katowice, Zabrska 9, parter prawo, naprzeciw konsulatu niemieckiego. 1)158 DYNAMO 110 amper, 4 volt, m otor 15 K. M. sprzedam. Niklownia Mysłowice, Katowicka MASZYNY rzeźnickie elektrycznem napędem sprzedam. Wiadomość Siedem Groszy, Mysłowice SPRZEDAM dobrze utrzymany fortepian do nauki Cena 150 zł. Informacje Polonia Rybnik pod Fortepian" MŁYNKI DO MAKU do zapędu ręcznego i elektrycznego do sprzedania Ręko" Katowice, Mariacka URZĄDZENIE fryzjerskie korzystnie do sprzedania. Halembą, ul. Biełszowicka, Restauracja Nowy Świat" KRAWCY Chorzowa i okolicy uwaga! Sprzedajemy obecnie po sezonie m ateriały płaszczowe bielskie, tomaszowskie po każdej cenie. Dobrać możecie z każdej kolekcji tylko u nas. Bielskie Sukno Chorzów, Wolności MEBLE tanio i dobrze, także na raty, kupuje się w BAZARZE MEBLI" KATOWICE, KO ŚCIUSZKI 12. TEL W ielki wybór jadalni, sypialni i mebli pojedyńczych. Szafy dębowe 3-drzwiowe 92 zł. Biurka 32 zł. Biurka am e rykańskie 85 zł. Krzesła 5.50 zł ACCORDEONY po 230. sprzedam. Bezpłatne lekcje. Kściuk, Katowice III, Marcina FORTEPIAN czarny, krótki m arki Schütz dobrze utrzymany tanio sprzedam. Kochłowice, Katowicka REGAŁY, lady, kasa National, łazienka i różne urządzenia sklepowe do sprzedania. Zapytania kierowć do: Biuro Inform acyjne Chorzów I, Jagiellońska SPRZEDAM okazyjnie nową jasną sypialkę. Katowice, Górnicza 7 m ŻARÓWKI już od 60 gr. tylko Chorzów I, ul. Powstańców SPRZEDAM gabinetową maszynę i zegar stojący. Chorzów I, Powstańców 50. Zegarmistrzostwo KRÓTKI fortepian tanio sprzedam. Chorzów I, H ajducka 51 m MAGIEL z napędem elektrycznym zaraz do sprzedania. Katowice, Plebiscytowa 9 m FUTRA otrzymałem z W ilna w komis, dużą ilość. Futra, kurtki źrebcowe po 75 zł., lisy 40 zł. Korona, Katowice, Dyrekcyjna 10, I p SPRZEDAM interes furmankowy, 4 konie, różne wozy, powóz kryty na gumach (Ganzlandauer). Wiadomość: Katowice II, ul. Krakowska 131, mieszk MIESZKANIE 2 pokoje z kuchnią i łazienką do wynajęcia w Szopienicach. Oferty Siedem Groszy" pod 6182d POKOJE z przynależnościami wynajmę. Brynów, Kościuszki MIESZKANIE 3 pokojowe centrum, czynsz 63. oddam. Katowice, Andrzeja SŁONECZNE pomieszkanie 2 pokoje, kuchnia, komfortowe, od zaraz do wynajęcia. Mysłowice, Mazego l l a, J1153 POKÓJ, kuchnia zaraz der w ynajęcia. 25 zł. rok z góry. Chorzów III, ul. Kościelna MIESZKANIE w Katowicach dam temu, kto mi wypożyczy zł. na krótki czas. Oferty 7 Groszy" pod 6205d POKÓJ z kuchnią zaraz do wynajęcia. Wełnowiec, Janasa POSZUKUJĘ większej pożyczki na hipotekę, za wynagrodzeniem, dam odsetki, większe mieszkanie stałe bezpłatne. Oferty do Siedmiu Groszy pod Korzystnie" 6173d KTO pożyczy 1000 zł. na I hipotekę (dom ze składem). Oferty do 7 Groszy1 pod Dobry procent" POSZUKUJĘ pożyczki 1500 do 2000 zł. na I hipotekę. Procept według umowy. Oferty Siedem Groszy" pod Pożyczka KTÓRA pani pożyczy młodemu kupcow i. (kawaler) 2,500 zł. za zabezpieczeniem. Małżeństwo niewykluczone. Dyskrecja zapewniona. Oferty z fotografią zwrotną do Siedmiu Groszy" pod nr. 619ld KAMIENICA z piekarnią, skadem i dużym o- grodem obok Pszczyny do sprzedania. Oferty do 7 Groszy" pod SPRZEDAM dom. Nowa Wieś, Biełszowicka f PARCELA m2 do sprzedania w Małej Dąbrówce, przy ulicy Marszałka Piłsudskiego. Cena zł. Oferty Siedem Groszy" pod 61 lid DOMEK z ogródkiem około 700 m2, wolne mieszkanie, sprzedam, zł. w Piotrow icach k. Katowic, ewentualnie wydzierżawię, przy kolei. Oferty Siedem Groszy" pod Okazyjnie" 6153d MORGI dobrej roli k. szosy w Goczałkowicach-Zdroju, 15 minut Od dworca, blisko Zdroju zaraz sprzedam. Oferty Siedem Groszy" pod Budowisko d KUPIĘ mniejszy dom ze składem i hipoteką z małą wpłatą. Oferty Polonia" Rybnik pod Kupię" Gryp^ 8przezIebSente przynosi z sobą mokra jesień i zima. P om yśl o s o b ie i r o d z in ie! Ubezpiecz się na wypadek choroby w Towarzystwie Ubezpieczeń w Zajemnych na wypadek Choroby Katowice, Kochanowskiego 10/11 ptr. Tel SPRZEDAM gospodarstwa, wille, domy od 5000 w różnych miejscowościach. Sprzedam dom nowy 4 X pokój, kuchnia, przedpokoje, spiżarnie Sprzedam dom nowy 2 piętrow y z pralnią wpłata Katowice, Batorego 3, m SPRZEDAM dom komfortowy w Ochojcu pod Katowicami. Oferty do Siedem Groszy" pod d DOM ze składami w Świętochłowicach, ulica główna tanio sprzedam. Czynsz 500 zł. miesięcznie. Cena 4.400, wpłata Cichoń Jan Świętochłowice, Hutnicza nr. 5 c SPRZEDAM domek (2 lokatorów) z ogrodem, stodołą i chlewem. Cena zł. Blachówka nr. 7 poczta Radzionków SPRZEDAM 11 mórg ziemi i zabudow ania w Poznańskiem. Zgłoszenia: Katowice, Dyrekcyjna 6 m PLACE budowlane, Piotrowice centrum i Świętochłowice z powodu choroby do sprzedania. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod Korzystnie KAMIENICE czynszowe, wille, sklepy, restauracje, parcele budowlane tanio do sprzedania. i Biuro Arz Katowice, Piłsudskiego 26. Telcf DOM w Zwardoniu zaraz do wydzierżawienia, restauracja i 5 pokoi. Oferty Siedem Groszy" pod 6201d KUPIĘ dom przy wpłacie 9000 zł., reszta hipoteka. Oferty 7 Groszy pod 6222d g m n e M M A m A POSZUKUJĘ jednego pokoju w Załężu, dla starszego malżeńtswa. Oferty pod nr. 333 do Siedem Groszy P Z I E I f f i Ż A W I f WYDZIERŻAWIĘ młyn i tartak elektr. razem lub osobno Strzemieszyce, Pilicka raatsewpłwmfsaeuhe KAWALER lat 34, urzędnik, ożeni się z ładną panną o łagodnym charakterze do lat 27. Posag wymagany, nie koniecznie w gotówce. Oferty, z fotografią zwrotną proszę kierować do Administracji Siedem Groszy" Katowice pod Górnoślązak" 6176d KAWALER lat 32, urzędnik na stałej posadzie (ślązak) pozna pannę do lat 25 miłą, sym patyczną, gospodarną, z dobrym sercem. Cel m atrymonialny. Zgłoszenia do Siedmiu Groszy" pod Szczery" KAWALER 46, stanowisko samodzielne, bez nałogów, ożeni się z posażną panną lub wdową. Oferty 7 Groszy" Bielsko pod Przyszłość ! KAWALER lal 27, kupiec, gotówka poszukuje panny w odpowiednim wieku i posagiem. Cel matrym onialny. Zawiercie, skrytka pocztowa USAMODZIELNIONY mistrz piekarski, lat 25, ożeni się z panną, posiadającą większą gotówkę. Zgłoszenia Siedem Groszy" pod Samodzielny 6092d PANNA 39 lat ewang. na posadzie z własnym mieszkaniem (pokój z kuchnią), gospodarna, pozna pana na stałej posadzie. Cel m atrym o nialny. Oferty Siedem Groszy" Chorzów pod W- 24G" URZĘDNIK państwowy 55 1, w czynnej służbie pozna pannę lub wdówkę w odpowiednim wieku z gotówką. Cci matrym onialny. Anonimy bez uwzględnienia. Oferty Siedem Groszy" Chorzów pod Z. M ^ CHCESZ wyjść ZA MĄŻ OŻENIĆ SIĘ. A NIE MASZ ODPOWIEDNICH ZNAJOMOŚCI, PRZYJDŹ LUB NAPISZ, W IELKI WYBÓR BO GATYCH PAN PANÓW NA STANOWI SKACH, POLECA BIURO G. BRYCH, KATO WICE, Młyńska 22, I p. Tel D yskrecja zapewniona LEPSZA pani, katoliczka, 46 lat, zawodowo zdolna z mieszkaniem, gospodarna z dobrą przeszłością, pragnie poznać tą drogą inteligentnego i solidnego pana na stanowisku w celu m atrym onialnym. Oferty Siedem Groszy" pod nr. 6220d MŁODY BANKOWIEC poszukuje tow arzyszki życia, inteligentnej, miłej, dobrze zbudowanej, wiek Cel m atrym onialny. Zgłoszenia z fotografią do Siedmiu Grośzy" w Sosnowcu pod Bankowiec KAWALER lat 30 szuka panny do lat 29, która dopomoże w Uzyskaniu zajęcia. Oferty do *7 Groszy" pod Katowice CENĘ OGŁOSZEŃ oblicza się polami, o wymiarze 35 mm. na jedną szpaltę, przy 4 szpaltowym układzie, szerokość szpalty 67 mm. 1 pole na słt-onie pierwszej 40. zł. 1 pole na pozostałych stronach 20. zł. Wielkość ogłoszenia może być tylko pół pola, jedno pole, półtora pola itd. Najmniejszy wymiar liczymy pół pola. wyjątkowo przy Ogłoszeniach mierzących pon I 2 po,a uw zględnim y różnicę do % pola. Ogłoszenia kolorowe 50 proc. drożej Zastrzeżeń miejsca w Siedmiu Groszach" nie uwzględniamy. Drób ne ogłoszenia za słowo 0.20 zł., dla poszukujących pracy za słowo 0.10 zł. pierwsze słowo oraz słowa tłustym drukiem liczymy podwójnie. Miesięczny abonament 7 Grosz y" z dostawą do domu przez agentów lub przez pocztę w kraju zł Przy zamówieniu w urzędzie poczt. zł Redakcja: Katowice, Sobieskiego 11. Telefon P. K. O. nr * 8 * i i i i... ; ^... i."" i, j----- "... Brukiem i napadem Graficznych i Wydawniczych Polonią S. A. w Katowicach. Redaktor odpowiedzialny Augustyn Pustelnik,

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Zakłady Nawozów Fosforowych

Poznańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Józef Kończal Mój Dziadek Józef Kończal po skończeniu w 1955 roku studiów w Poznaniu (chemia na Uniwersytecie Poznańskim) rozpoczął pracę w Poznańskich Zakładach Nawozów Fosforowych w Luboniu (koło Poznania).

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIAT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ Z RADCĄ PRAWNYM LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DNI I GODZINY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH W DANYM PUNKCIE Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Tekst I. Tekst II. Tekst III

Tekst I. Tekst II. Tekst III Tekst I Chcę zaprosić miłych gości ku olbrzymiej mej radości na imprezę, gdzie niedługo szampan będzie lał się strugą! Niech się dowie cały świat, że mam osiemnaście lat! Przyjęcie urodzinowe odbędzie

Bardziej szczegółowo

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz TEKST NR 1 Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna Imię i Nazwisko Panny Młodej chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony Imię i Nazwisko Pana Młodego powiedział sobie: "Chcę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert Żołnierze Wyklęci żołnierze antykomunistycznego Podziemia stawiających opór

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

z Edmundem Bojanowskim

z Edmundem Bojanowskim 2018 z Edmundem Bojanowskim Daj Boże, abyśmy nowy rok rozpoczęli i przepędzili ku naszemu zbawieniu i pomnożeniu chwały Bożej S t y c z e ń 2018 1 Świętej Bożej Rodzicielki 2 3 4 5 6 Objawienie Pańskie

Bardziej szczegółowo

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIAT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ Z RADCĄ PRAWNYM LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DNI I GODZINY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH W DANYM PUNKCIE Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni Wybór tekstu zaproszenia 1. Ku radości przyjaciół, za pozwoleniem najbliższych, rozpoczynają wspólna drogę życia Panna Młoda: imię i nazwisko i Pan Młody: imię i nazwisko miłość, wierność i uczciwość przed

Bardziej szczegółowo

Prawo do życia Bez kompromisu

Prawo do życia Bez kompromisu Bogdan Chazan Prawo do życia Bez kompromisu rozmawia Maciej Müller 3 Wydawnictwo WAM Wprowadzenie Na terenie publicznej placówki odmówił Pan przerwania ciąży u pacjentki, u której dziecka zdiagnozowano

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!!

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Literka.pl INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Data dodania: 2004-03-16 13:30:00 Dzień Mamy i Taty Montaż słowno-muzyczny dla klasy III Konferansjer: Witam serdecznie wszystkich rodziców przybyłych na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Lp. Stacje Pogotowia Ratunkowego BIELSKIE POGOTOWIE pow. bielski pow. bielski WYKAZ STACJI POGOTOWIA GO Jednostka organizacyjna Adres Telefon Adres internetowy (e-mail) BIELSKO - BIAŁA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

Oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznej

Oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznej Oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznej Napisano dnia: 2015-10-04 12:49:30 V Bal Charytatywny organizowanego przez Fundację Pomocy Niepełnosprawnym Płakowice odbył się w dniu 07 lutego 2015r. w Pałacu Brunów

Bardziej szczegółowo

... miejscowość data podpis zgłaszającego szkodę poszkodowanego

... miejscowość data podpis zgłaszającego szkodę poszkodowanego ZGŁOSZE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC dróg) *) niepotrzebne skreślić I. SEKCJA OGÓLNA 1. UBEZPIECZAJĄCY 2. UBEZPIECZONY 3. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ Powiat Sokólski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Strzał w 10! Górnictwo odchodzące dziedzictwo. Dnia 15 lutego 2011 roku w naszym gimnazjum. postacią starego brodatego

Strzał w 10! Górnictwo odchodzące dziedzictwo. Dnia 15 lutego 2011 roku w naszym gimnazjum. postacią starego brodatego Data wydania: 31.03.2011 Rok 2011 Numer 5 Strzał w 10! W tym numerze: Śląskie przedstawienie 1 Galeria zdjęć 2 Nasze prace inspirowane 3 Małym Księciem Dzień Patrona 4 W Muzeum Historii Kato- 5 wic Górnictwo

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

********** Wzór nr. 1. Ewa Kowalska i Adam Pawłowski wraz z Rodzicami mają zaszczyt zawiadomić

********** Wzór nr. 1. Ewa Kowalska i Adam Pawłowski wraz z Rodzicami mają zaszczyt zawiadomić Wzór nr. 1 wraz z Rodzicami mają zaszczyt zawiadomić Sz. P. o uroczystości zawarcia Związku Małżeńskiego, która odbędzie się dnia 25 czerwca 2011 roku o godzinie 16.00 Wzór nr. 2 w imieniu Rodziców i własnym

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda Wrzesień 2016 Mail z 03.09.16 Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16 Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Adwent z Piątką Poznańską

Adwent z Piątką Poznańską Adwent z Piątką Poznańską 3 grudnia 4 grudnia 5 grudnia 6 grudnia 7 grudnia 8 grudnia 9 grudnia 10 grudnia 11 grudnia 12 grudnia 13 grudnia 14 grudnia 15 grudnia 16 grudnia 17 grudnia 18 grudnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA autor Maciej Wojtas 1. SCENA. DZIEŃ. WNĘTRZE. 2 Biuro agencji reklamowej WNM. Przy komputerze siedzi kobieta. Nagle wpada w szał radości. Ożesz japierdziuuuuu... Szefie!

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Zarządu Żywieckiego UTW

Zarządu Żywieckiego UTW Zarządu Żywieckiego UTW 19 Listopada 2016 roku www.zywiecki3wiek.org Sekcje zainteresowań Proponujemy spotkania w 10 sekcjach (alfab.) : Artystyczna Brydżowa Gimnastyczna Historyczna Informatyczna Językowa

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Podlaskiem

Narodowe Święto Niepodległości w Podlaskiem Narodowe Święto Niepodległości w Podlaskiem W Białymstoku obchody 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się od nabożeństw w cerkwi pw. św. Mikołaja i w katedrze pw. Wniebowzięcia

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy W dniach 30. 10 05.11. 2011 r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w tym pan dyrektor Marian Klecha,

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Wydawnictwo okolicznościowe z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Biogram podporucznika Wojska Polskiego Zenona Rymaszewskiego Opracowany przez Dariusza Łukaszewicza nauczyciela

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich (nr 59) z dnia 20 listopada 2013 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR

OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR /09.05.2013 R./ W Dzień Zwycięstwa (w Polsce obchodzone jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności) święto państwowe obchodzone 9 maja z okazji zakończenia II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

i na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 109, s. 1 KARTA:... Z KLASY:...

i na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 109, s. 1 KARTA:... Z KLASY:... polonistyczna Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 09, s. To nie moja wina! Przeczytaj uważnie opowiadanie. Edyta Krawiec To nie moja wina Latać, poczuć się jak ptak.

Bardziej szczegółowo

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 2 Krystyna Wajda Horodko Opowieści spod złocistej tęczy Kraina Wodospadów Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 4 K o s z a l i n 2013 by Krystyna Wajda, Koszalin 2013 ISBN 978-83-64234-09-5

Bardziej szczegółowo

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak T1 Anna Kowalska i Adam Nowak wraz z Rodzicami serdecznie zapraszają na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się15 sierpnia 2015 roku o godzinie 17.00 w Kościele pw. Św. Trójcy przy ul. Krzyckiej 42 we

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uporczywego nękania (stalkingu) wzór

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uporczywego nękania (stalkingu) wzór Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uporczywego nękania (stalkingu) wzór wraz z wnioskami dowodowymi Dobre przygotowanie się do sprawy o uporczywe nękanie, w tym dobrze sporządzone zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY...

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY... Spis treści Wykaz wybranych skrótów............................... 9 Wprowadzenie i podziękowania........................... 11 DOKUMENTY....................................... 27 Wysoki Sejm raczy uchwalić

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie O nic nie trzeba się dopytywać i to jest super! Specjalista w dziedzinie konstrukcji metalowych, Orhan Bingöl, w rozmowie o zamówieniach online. Liczą się

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Kopciuszek śpiewa piosenkę Gwiazdka PETRONELA: Ej, ej, śliczny z ciebie kocmołuch!

Kopciuszek śpiewa piosenkę Gwiazdka PETRONELA: Ej, ej, śliczny z ciebie kocmołuch! Scenariusz przedstawienia pt. "Kopciuszek" Aktorzy: Kopciuszek Adela Petronelka Macocha wróżka książę dobosz narrator I narrator II wojsko tancerze konie NARRATOR:I ( na tle melodii Gwiazdka ) Dawno, dawno

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Lista złożonych projektów na konkurs RPSL IZ / Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia Chorzów Rynek 1

Lista złożonych projektów na konkurs RPSL IZ / Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia Chorzów Rynek 1 Lista złożonych projektów na konkurs RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17 L.p. Numer wniosku Tytuł projektu 1. 2. 061H/17 0620/17 Restart - rozwój, energia, nowe możliwości! "RAMIĘ W RAMIĘ" Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Informacje MZZPRC z dnia 20.02.2017 r. Witam. Bogdan Żulewski w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami. Szanowni

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Grudzień 2014 Rok duszpasterski: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Napisali do Listu do Parafian Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia Zawsze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej RPSL IZ / Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej RPSL IZ / Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42 Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17 L.p. Numer wniosku Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Adres wnioskodawcy Nazwa partnera Wartość ogółem Wnioskowane dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ W związku z przypadającym 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy,

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo