Sześć rządów hiszpańskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sześć rządów hiszpańskich"

Transkrypt

1 Wydanie D Cena egzem pl. 10 gr. WIADOMOŚCI leświata-sensacyjne DOWIEŚĆ!.groszu J le d e m DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K IM. Rok VI. Niedziela, dnia 28 listopada 1937 r. Nr. 328 Adwekettiumańskl s k a ż a m W arszawa, Tel. wł. W. procesie adw. Szumańskiego o 6» brazę ministra sprawiedliwości Grabowskiego, oskarżony skazany został na I miesięcy więzienia i zł. grzyw ny. Wskutek odrzucenia wniosków y obrony, wszyscy obrońcy złożyli swe mandaty, Ś c l «? r i y r t o p o r o m Berlin, Tel. wł. Biuro prasowe m inisterstwa sprawiedliwości komunikuje, że w piątek rano stracony został przez ścięcie toporem 28-letni Hubert Sprengel, skazany na karę śmierci za zdradę państwa. Franco odrzucił propozycje pokojowe Burgos, PAT. Gen. Franco przyjął korespondenta specjalnego agencji Havasa, któremu o- świadczył co następuje: Narzucę swą wolę przez zwycięstwo. Dyskutować nie będę. Oświadczam, _że wygram wojnę orężem, że odmawiam przyjęcia propozycji pośrednictwa i że nie przyjmę żadnego kompromisu z rządem walenckim". Generał Franco dodał: Młodzież hiszpańska ofiarowała swe życie w duchu wspaniałego poświęcenia dla uwolnienia naszego kraju od złych sił, które doprowadziły go nad brzgg anarchii. Byłoby zdradą tej młodzieży myśleć o innym końcu wojny, niż zupełne zwycięstwo i bezwarunkowe wydanie broni i czerwonych przewódców. Powtarzam zresztą, że MIESIĘCZNIE S U P E R H E T E R O D Y N A W Y S O K IE J KLASY S t t / t e i GRIMM i KAHIEiiSKI Sp. z o. o. Katowice, 3-go Maja 23 Tel Żydzi emigrują z Gdańska Wolne domowo zakończ«oręinie ruch nasz postawił sobie za najwyższy cel stworzenie zespołu wszelkiej dobrej woli i wszelkiej energii Hiszpanii. W y ciągamy ręce do wszystkich Hiszpanów. Sześć rządów hiszpańskich istnieje i obraduje w Barcelonie L izbona, PAT. W w yniku w ojny dom ow ej w H iszpanii B arcelona stała się siedzibą sześciu rządów. O becnie u rz ę d u je w B arcelonie: rząd re p u b lik i, rz ą d k a ta lo ń sk i, rząd E uzkad ie (biskajski), rząd M alagi, rząd astury jsk i i rząd S a n ta n d e ru oraz dw a p a r lam enty re p u b lik a ń sk i i autonom iczny katalo ń sk i. W szystkie te rz ą d y odbyw ają posiedzenia gabinetow e i w y d ają zarządzen ia w sw ym zakresie. Sesja parlamentu zwołana Budżet slega 2 i pół miliarda złotym W arszawa, , Tel. wł. D yrektor Biura Prawnego przy Prezydium Rady Ministrów Paczkowski, przybył dziś w godzinach przedpołudniowych do gmachu Sejmu t doręczył marszałkom Sejmu i Senatu zarządzenie Prezydenta R. P., zwołujące z dniem dzisiejszym ciała ustawodawcze na sesję zwyczajną. Prawdopodobnie w ciągu dnia dzisiejszego zostanie wyznaczony term in pierwszego posiedzenia. W arszawa, PAT. Rząd wniósł do Sejmu projekt ustawy skarbowej na rok wraz z załączonym do niej prelim inarzem budżetowym. Ustawa skarbowa upoważnia rząd do w ydatkowania roku budżetowym kwoty zł tys., w tym zł )90 tys. tytułem wydatków zwyczajnych, zł tys. tytułem wydatków nadzwyczajnych tys. zł. tytułem dopłat do niektórych przedsiębiorstw t żtikladów państwowych. Na pokrycie tych wydatków służyć będą dochody adm inistracji w kwocie tys. zł., wpłaty przedsiębiorstw do skarbu w kwocie tys. zł. 1 wpłaty monopolów do skarbu w kwocie tys. zł. Nadwyżka prelim inowanych dochodów nad projektowanym i wydatkami wynosi zl. Nowy prelim inarz wyższy jest po stronie wydatków i dochodów o 131 mil. zł. Douglasa" nie znaleziono W arszaw a, T el. wł. Polskie L inie L otnicze L o t, będące w stałym telefonicznym k o n tak cie ze sw ym i oddziałam i w B ukareszcie i Sofii, o trzy m a ły dziś ran o telegram, że pogoda popraw iła się znacznie. U stały gw ałtow ne śnieżyce, u- niem ożliw iające loty n ad góram i. P u łap podniósł się. W obec tego dziś ran o w y startow ał z B u k aresztu n a F o k k e rz e pilot K arp iń sk i. Ma on n a pokładzie sw ego sam o lotu trzech obserw atorów, k tó ry c h z a d a Gdańsk, PAT. W tych dniach bawiła w Gdańsku delegacja, złożona z przedstawicieli żydow skich crganizacyj charytatywnych American Joint Distribution i żydowskiego towarzystwa kolonizacyjnego ICA oraz Żydów amerykańskich. Delegacja informowała się o obecnych stosunkach w Gdańsku, a przede wszystkim w sprawie emigracji żydow skiej. Ustalono przy tym, że dla finansowania emigracji żydowskiej z Gdańska potrzebne są środki z zagranicy. Uchwalono stworzenie silnej organizacji w Gdańsku dla emigracji zamorskiej Żydów Proponujemy wszystkim tworzenie Misz raz z wyjątkiem uznanych przestępców, panii jutrzejszej z wyjątkiem przewódców winnych wprowadzenia narodu w wiedliwości, miłosierdzia i braterstwa. Ta nowa Hiszpania będzie krajem spra błąd co do naszych zamiarów i celów 0~ Wojna jest już wygrana (?), zarówno nai polach bitew, jak i w dziedzinie ekonomicznej, handlowej, przemysłowej i nawet społecznej. Zakończę ją i nie zgodzę się zakończyć ją inaczej, jak tylko zbrojnie. Będę uważał za zdrajcę i ukarzę jako takiego każdego Hiszpana, który podda wi wątpliwość naszą decyzję zakończenia wojny w ten sposób''. Szuka go 15 samolotów niem je st baczne obserw ow anie okolic, n ad k tó ry m i sam olot będzie p rzelaty w ał. W tym celu obserw ato rzy zao p atrzen i są w lo rn e t ki o w ielkiej m ocy. R ów nocześnie w czesnym ran k iem w y starto w ało 14 w ojskow ych sam olotów bułg arsk ich, k tó re k rą ż ą nad d o m niem anym m iejscem k atastro fy. S am o loty m ogą m ieć obecnie w obec p o p raw y w a ru n k ó w atm osferycznych znacznie w iększy zasięg niż dotychczas. mm Druga czterolatka w Rzeszy Wynurzenia Goeringa w Hamburgu Hamburg, PAT. Na wielkim zgromadzeniu publicznym w obecności 50 tysięcy osób przemawiał wczoraj wieczorem premier Goering. Mówca podziękował za zaufanie, jakim go darzy Hamburg w jego pracy, poczem Gdy korespondent zapytał: A jeżeli jutro za pośrednictwem lu8 pod osłoną jakiegoś obcego mocarstwa rząd w Walencji zaproponuje panu rozejm? gen. Franco przerwał, oświad-< czając: Odmówiłbym nawę* nawiązania kontaktu. Nie będę dyskutował warunków; rozejmu. Moje wojska posuną się naprzód. Czerwoni, jeżeli chcą się poddać# mogą tylko złożyć przed nami broń. Bić się, albo ustąpić bez warunków nic# nadto. PRÓSZ? NAM PRZYNIEŚĆ APARAT RADIOW Y 5fc ffonup RA KATOWIC E, 3-go MAJA 5 0 mówił o zagadnieniach drugiego planu czteroletniego. Przechodząc do spraw politycznych, mówca położył silny nacisk na wielką doniosłość, jaką posiada dla sprawy pokoju światowego stworzenie trójkąta politycznego Tokio Berlin Rzym, Oświadczył, źe równouprawnienie Niemiec nie może być dziś przez nikogo kwestionowane, i i Obecnie celem drugiego planu czteroletniego jest uniezależnienie gospodarcze Rzeszy. Wszyscy ci, którzy oczekiwali załamania gospodarczego Niemiec, zawiedli się. Niemcy nie pragną bynajmniej izolacji, przeciwnie, po przeprowadzeniu planu czteroletniego dorzucą swój wkład do gospodarstwa i handlu światowego. Sprawa i ni. C oboszyńskiego Kraków, teł. wł. W dniu dzisiejszym odwiedził w więzieniu inż. Doboszyńskiego jeden z jego obrońców, adwokat Stuhr, i przeprowadził z nim konferencję w związku z wnioskiem Krakowskiego Sądu Okręgowego o delegowanie Innego sądu do rozpatrzenia sprawy Doboszyńskiego. Jak się dowiadujemy, koła prawnicze stoją na stanowisku, że jeżeli sprawa Doboszyńskiego nie będzie rozpatrzona w obecnej kadencji sędziów przysięgłych W miejscowości Poldhu na wybrzeżu Kornwnlil przed nowym rokiem, to łnż. Doboszyńaki ustawiono pomnik w miejscu, gdzie po raz I będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwolnienie pierwszy nadano sygnały radiowe do Ameryki, go. znalazła się w ciekawe! fazie Mianowicie procedura mówi, że sprawa po zawieszeniu werdyktu Sądu Przyślę- Katastrofa lotnicza Londyn, PAT Niemiecki samolot komunikacyjny Tow. ifthansy rozbił się wczoraj późnym vieezorem na lotnisku w Croydon. W chwili zderzenia się z ziemią, nastąpił wybuch. Trzy osoby znajdujące się wewnątrz samolotu, w tej liczbie 1 pilot, zginęły, głych winna być rozpatrywana na najbliższej kadencji Sądu Przysięgłych. W razie, gdyby zadecydowano przeniesienie procesu do Lwowa, wątpliwym jest, by mógł oq odbyć się w toku obecnej kadencji. Ponieważ nie zaszła żadna siła wyższa, która by przeszkodziła w przeprowadzeniu sprawy Doboszyńskiego w toku najbliższej kadencji Sądów Przysięgłych, po kadencji, w czasie której zawieszono werdykt, łnż. Doboszyński będzie miał prawo postawienia wniosku o wydanie wyroku na podstawie werdyktu, który nie uznał go winnym. Oczywiście może zapaść wyrok tylko uniewinniający,

2 Str. 2 S IE D E M G R O S Z? " Nr. 32g 2g. if. 1937?, r W tych dniach została otwarta w Sie* mianowicach, ul. Bytomska 7 nowa filia firmy JULIUSZ MEINL, Spółka Akcjna, Warszawa. Jest to 5-ta filia na Śląsku i 28-ma w Polsce. Firma J. Meinl, która ma na Śląsku wyrobioną opinię, jako sklep w y robów jakościowych, zasługuje w Siemianowicach, tak jak gdzieindziej na pełne zaufanie ze strony tamtejszej ludności. Specjalnością firmy J. Meinl są: kawa I herbata. Dużą wagę kładzie firma na dobrą, i fachową obsługę i utrzymuje w tym celu specjalną szkolę sprzedawców jw Warszawie. Na Górnym Śląsku zatrudnia firma J. Meinl przeważnie tutejszy personel. Praca i sprzedaż odbywa się w lokalach czystych, urządzonych higienicznie, bez zarzutu. Firma J. Meinl pracuje intensywnie w tym kierunku, ażeby w walce konkurencyjnej utrzymać i stale zdobywać zaufanie dalszych szerokich sfer publiczności. Niedziela 2 8 Listopad 1937 D d ii Grzegorza III Jutro i Saturn Ina Wschód słońca: g. 7 m. 42 Zachód słońca: g. 15 m. 62 Długość dnia: g. 8 m. 10 Redakcja I Administracja: K atowice, ulica Sobieskiego i i. Teł A r e p e r t u a r TEATRU TM. ST. WY- SPIANSKIEGO W KATOWICACH: Medziela: g ,,Gdzie diabeł nie może (sprzedane). g Zygmunt August" (uroczyste przedstawienie) Poniedziałek: g. 20 W esele na Górnym Śląsku". Wiórek: g. 20 Chór Dana". m A a e t e it r u k it o w,^ w " TARN. GÓRY: poniedz. g. 20 Sztuba". - CHÖRZÖW: wtorek, g. 20 Gdzie diabeł nie note". RYBNIK: piątek, g. 20 Dzika pszczoła". A REPERTUAR DOMU LUDOWEGO W CHORZOWIE: Poniedziałek, 29 b. m., g. 18 Wieczornica listopadow a z okazji rocznicy Powstania Listopadowego. Wtorek, 30 b. m., g. 20 Gdzie diabeł nie może". Środa, 1 grudnia, g. 20 Wieczór piosenki i humoru chóru Dana". A DLA DZIECI CHORZOWSKICH - SW. MIKOŁAJ W MIEJSKIM DOMU LUDOWYMI Na dzień św. Mikołaja zaprasza Dom Ludowy w Chorzowie wszystkie dzieci na przedstawienie przepięknej nowej bajki W noc świętego Mikołaja", napisanej przez wielkiego przyjaciela dzieci Antka Strachatą specjalnie dla dzieci chorzowskich. Bajką tą przygotowuje Teatr Popularny Młoda Scenka", t REPERTUAR KIN KATOWICE. Capitol: Saratoga. Casino: Stawka.* tycie. Colosseum: Magiczny klucz. Rialto: Moje szczęście to ty. Stylowy: Ziemia błogosławiona. Union: Czarujące oczy. KATOWICE BOGUCICE. Atlantic: Sam na sam. Bajka: 1) Książątko. 1) Biuro zaginionych ludzi. ZAŁĘŻE. Raj: 1) Dyplomatyczna żona. 2) Czarny anioł. DAR. Dębina: 1) Blond Carmen. 2) Północ woła. CHORZÓW. Apollo: 1) Córka Samuraja. 2) Dzieci ulicy. Colosseum: 1) Gwiazda Riwiery. 2) Tajny plan R 8. Delto: 1) Trędowata. 2) Tajemnica żółtego miasta. Rozy: 1) Władca. 2) Hollywood. Rialto: 1) Ostatni Mohikanin. 2) Folics Bergery. HAJDUKI W. Śląskie: I) Pan redaktor szaleje. 2) Łódź podwodna nr. 9. RUDA ŚL. Apollo: Lekarz dziecięcy dr. Engel. Piast: Hrabina Wladinow 1 nadprogram. SZOPIENICE. Colosseam: Dziś o godz popular- Cena od do 270. złotych- Nadzwyczaj dsgodne warynki dla P. T. Hutników - Górników - Pracowników P a ń stw o w y c h 1 Kolejowych. Górnośląską Wytwórnia Radiołediniczna SILESIA" K a t o w i c e, ul. Gliwicka 3. A k o r d e o n y, S a k s o f o n y, I n s t r. D «te I S m y c z k o w e najkorzystniej zakup sz w firnie J L S n l e w I A e l «! Fabryczna dostawa instr, muzycznych i rowerów. Bezpłatna nauka gry. K A T O W I C E, Br. Pierack ego 3. (Poprzeczna) Ofiara obowiązku W czwartek wieczorem na stacji kolejowej w Sumlnle, pow. Rybnik, pociąg towarowy n a jechał na kolejarza Józefa Krela, zajętego czyszczeniem zwrotnic i lamp. Krel poniósł śmierć na miejscu. OZDOBA KAŻDEGO MIESZKANIA I są piękne nowoczesne firanki i story zakupione w chrześcijańskiej firmie Ä. M E W R Z B D O W S S ł KATOWICE, ul. MŁYŃSKA 4 Tel (Gmach Magistratu) Stale na składzie w wielkim wyborze: kołdry, kapy I wszelkie materiały dekoracyjne Ceny konkurencyjne TRWAŁA ONDULACJA KÄT a Fachowe wykonanie w zakładzie fryzjerskim Walerian Kofledd??»!,.m6.-k vis a vis kościoła ewangelickiego. w m m m m a a m ^ m sa K o m Sprawa podwyżki płac w przem yśle przetwórczym 1 E i Ehcesz oszczędzać kup w firmie n E B I E STYLOWE 3 S Katowice, Stanisława 4 o» Tanio, dobrze, na dogodnych warunkach Zakup Mebli - to poważny wydatek 1 = d la te g o też ku?l< n a leży m eble so lid n e I tr w a le. = 40 lat egzys' encjl firmy naszej to dowód rzetelności i zaufania ze strony klientów. Polecamy w znanej, solidnej jakości, nowoczesne SYPIALNIE - JADALNIE GABINETY i KUCHSIE po cenach bardzo umiaikowanych. Fabryka Mebli S Ä ra «0» W A W I E S Telefon Firma chrześcijańska. (x) W sobotę odbyły się w gmachu dobrowolnie podnieść zarobki urzędników Związku Pracodawców Górnośląskiego przemysłu przetwórczego. Ponie Przemysłu Górniczo-Hutniczego w Katowicach obrady w sprawie podwyżki płac waż w czwartek Komisja Pojednawczo- Arbitraźowa w Katowicach podwyższyła urzędników, zatrudnionych w śląskim zarobki urzędników ciężkiego przemysłu, przem yśle przetwórczym. Płace pracowników, zatrudnionych w tej gałęzi przemysłu były regulowane na związki zawodowe zabiegają już o podw yższenie zarobków urzędników metalow ego przem ysłu przetwórczego 1 odbyły podstawie specjalnej tabeli płac, która konferencję z pracodawcami. So obowiązuje jeszcze do dnia 31 grudnia br. Ponieważ jednak przemysł przetwórczy jest ściśle związany z ciężkim przemysłem na Śląsku, od lat praktykowano w botnie obrady nie doprowadziły jeszcze do ostatecznego porozumienia, przedstawiciel pracodawców oświadczył bowiem, iż w tej sprawie musi się porozumieć ze ten sposób, iż o ile podwyższono płace swymi zwierzchnikami. Już prawdopodobnie urzędników c ię te g o, przemysłu, wtedy równocześnie pjżshiysjówcy.zgadzali &ię w następnych dniach qdbędzje się w tej sprawie druga konferencja., m a w a m m m m m m a ne przedstawienie lilmu Miasto Anatol"; wieczorem Czar cyganerii" i kolorwy nadprogram. Hel: 1) Ogród Allacha. 2) Robert i Gloria. Dziś popularne przedstawienie lilmu: Młody hrabia. MIKOŁÓW. Adria: 1) Szept miłości. 2) Dinky. ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: 1) Pat i Patachon w raju. 2) Dżentelmen wierzy kobiecie. Colosseum: 1) Truła. 2) Pan redaktor szaleje. SIEMIANOWICE. Apollo: Lekarz dziecięcy dr. Engel. Kameralne: 1) Moja złota rybka. 2) Mistrzowie głupoty Flip i Flap. KOCHŁOWICE. Bajka: 1) Zdrajca. 2) Poświęcenie. MYSŁOWICE. Odcon: K apitan Taylor. Helios: Flip i Llap za kulisam i sławy. Adria: Czar cyganerii. NOWA WIEŚ. Słońce: Paramatta. Sienkiewicz: 1) Truxa. 2) Diabły Dzikiego Zachodu. Piast: 1) Niedorajda. 2) Przy kominku. BIELSZOW1CE. Śląskie: 1) Szampański walc. 2) Grzesznik mimowoli. CIIROPACZÓW. Śląsk: 1) Władca, 2) Concertina. RYBNIK. Helios: 1) Dorożkarz nr ) Niezwycię- żony Robinson Kruzoe. Apollo: 1) Halka. 2) Więzień Sing-Sing. Wanda: 1) O czym marzą kobiety. 2) Janosik hetm an zbójnicki. KNURÓW. Casino: 1) Romeo I Julia. 2) Szesnastolatka. LIPINY. Apollo: 1) Jedna na milion. 2) Cowboy milionerem. Casino: 1) Matura. 2) Postrach opery. Colos- eum: 1) Pieśń skazańców. 2) Nie znała miłości. RADIO Niedziela, 28 listopada 1937 r. Katowice Surmy śląskie Orkiestra wojskowa Orkiestra mandolinistów Halka" z Szopienic Koncert życzeń ZiZmowe żywienie inwentarza" pogadanka Transmisja nabożeństwa z Bazyliki iw. Jana w Toruniu Po nabożeństwie: Opierzyny" transmisja z Placu Alarmowego Koszarów Pułku Strzelców Podhalańskich w Przemyślu (przez Lwów) Chór Instytutu Pedagogicznego Sygnał czasu oronek symloniczny Jugosłowiański poeta wschodu Ivo Andrić" szkic literacki Gamajda". opowiadanie Feliksa Ankersteina z życia Korpusu Ochrony Pogranicza Muzyka obiadowa Transmisja z uroczystości odsłonięcia pomnika gen. Józefa Sowińskiego Audycja dla wsi Co to są specjalne szkoły matek" pogadanka Podwieczorek przy mikrofonie Recital fortepianowy Wholdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu" transmisja z kościoła na Skałce Warszawianka" Stanisława Wyspiańskiego. Słowo wstępne dr. Tadeusza Makowieckiego Trio salonowe Rozgłośni Katowickiej Ździebko słowa, żdziebko śpiewki Wiadomości sportowe Wiadomości sportowe Wesoła audycja ze Lwowa Opowieść o Mozarcie" IV audycja Płyty. 4ćoctcn&lce (K) NAJMNIEJSZE MOTYLE ŚWIATA. W czwartek, dnia 2 grudnia br. wygłosi dr. S. Too odczyt p. t. Najmniejsze motyle św iata ł demonstracjami. Odczyt odbędzie się w sali oddziału Przyrodniczego Muzeum Sl. w Katowicach (Śląskie Techn. Zakł. Naukowe) o godzinie 19-tej. (K) ODNOWIENIE GIMNAZJUM MYSŁO- WICKIEGO. W pierwszych dniach grudnia br. nastąpi przeniesienie młodzieży gim nazjalnej męskiej w Mysłowicach z nowego gmachu szko- ły powszechnej do byłego gmachu Seminarium, a obecnie gimn. państw, męskiego, który ostatnio został gruntownie odnowiony i częściowo przebudowany. (K) Z KRONIKI WŁAMAŃ I KRADZIEŻY. Po wybiciu szyby w nocy na 24 bm. w oknie wystawowym składu jubilera Jana Smoczyka w Katowicach, przy ul. Młyńskiej nr. 4 skradli nieznani sprawcy zegarek męski m arki Ka* wonet" z 3-ma kopertami, zegarek męski chromowany m arki E terna, Gorgenion", Röm er oraz pierścionek brylantowy, łącznej wartości około 800 zł. Ostrzega się przed ewenl. nabyciem skradzionych przedmiotów. Tejże nocy przez wyłom w murze, wałamali się nieznani sprawcy do w arsztatu rzeźnika Kon* rada Kozła w Szopienicach, przy ul. RoździeJ nickiej nr. 27, skąd skradli 27 kg, sadła, około 100 kg. mięsa wieprzowego i kilka kg. mięsa, wołowego, łącznej wartości 220 zł., poczerni zbiegli w niewiadomym kierunku. (K) WYBORY W DYREKCJI SP. GIESCHB. Dni. 26 i 27 bm. Odbyły się w dyrekcji gen, Sp< Glesebe w Katowicach wybory do Rady Urzędu niczej. Uprawnionych do głosowania było 300, głosowało 276, dwa głosy unieważniono. Lista I z p. Kosmą z Pol. Z w. Prac. Przem. otrzym ała 244 głosy i 7 mandatów, a lisia II z b. konsulem Jachimowiczem na czele 30 głosów. Lista II nie otrzymała żadnego mandatu. (K) OPERETKA LWOWSKA NA GÓRNYM ŚLĄSKU. W tych dniach przyjeżdża na Śląsk: pierwszorzędny zespół artystów operetki! lwowskiej, który urządza tournee po wszystkich miejscowościach Śląska. Grana będzie we< soła operetka w 3 częściach z muzyką W. KoN lo p. t. Młodzieniec 114-lctni, grana ostatnio w teatrze An der W ien" w W iedniu z kolosap nym powodzeniem. W roli tytułowej niezrównany komik Antoni Kaczorowski. W innych! rolach ukażą się: młoda, urocza śpiewaczka Krystyna Domańska, świetna wodewilistka Ja nina Bohuszówna, Henryk Denis, Jerzy Leńskł, M. Rcmbon 1 L. Kulczycki. Porządek tournee podamy w tych dniach. (Ch) WYPADEK W ELEKTROWNI. Na te-> renie elektrowni M ikołaj" w Rudzie Śl. wytragiczny wypadek, którem u uległ 54-lelni m urarz Bolesław Simek. Robotnik zajęty był przy transporcie długiej rury, która spa< dła mu na nogę, łam iąc ją. Rannego przewieziono do szpitala. (Gh) SAMOBÓJSTWO UMYSŁOWO CHORE- GO. W piątek rano przechodnie zauważyli obok' stawu Zacisze" w Świętochłowicach zwłoki mężczyzny. Stwierdzono, że chodzi tu o 30-letniego Pawła H, z Świętochłowic, który popełnił samobójstwo, zażywając większą dawkę esencji octowej. H. był umysłowo chory. Szanowna &anłł ZJuż czas samówłi dekoracje okien, firanki, sto ry, obicia m eblow e w flrm h *M.tncfl ÄTetott-fce, p l M. S lłm d sk h p 1 11i i ] I włj drei* Kupując MEBLI w KATOW ICKIM DOMU MEBLI K atow ice bl Staw ow a 1S. oszczędzisz wiele pieniędzy. Polecam y wielki wybór solidnych mebli jak: Jadalnie, Sypialnie Gabinety ltd. Sypialnia Dębowa sl 866. Kuchnia z 7-miu części zł 110. Przyjm ujem y obligacje pożyczek państwowych. Do każdej sprzedanej sypialni dodajemy bezpłatną leżanką, p e i l e n * Na * a I e 1 1 ' BACZNO# POSIADACZE SKÓREK I Jedyna na Śląsku Spółdzielnia Garbarska R U D A w Rudzie 6. przyjmuje do garbowania I farbowania wszelkie skóry futerkowe. Przyjmuje się również do garbowania skóry na zamsz (Ircha). Ceny konkurencyjne solidne wykonanie. C hrześcijański Fabryka Obuwia poleca najtaniej, detalicznie, damskie, męskie, dziecięce oraz sportowe Obuwie.OramM' Solidne wykonanie. ** Niskie cenyl A N T O N I ST E IN KATOWICE, UL. DRZYMAŁY Nr. S boczna od el Kopernika 1 Żwirki I Wigury. FILIA; Katowice, ulica Dąbrowskiego nr. 4. boczna od ul. Plebiscytowej. '... D brarte od ft-10-tej. OD WYDAWNICTWA! Niniejszym podajemy do łaskawej wiadomości Szan. Czytelnikom, agentom i sprzedawcom z SZOPIENIC I OKOLICY, że p. Jan Szmelczerczyk zamieszkały w Szopienicach, przy ul. Sienkiewicza nr. 8 z dniem 1 grudnia br przestoje być hurtowym sprzedawcą naszych wydawnictw. Zawiadamiając o powyższym, prosimy Szan. Czytelników, oraz agentów 1 sprzedawców, aby dla uniknięcia przerwy w dalszej dostawie gazet zechcieli podać swe adresy do naszego nowootwartego oddziału w Szopienicach, przy ni, Sienkiewicza nr. 10. M EBLEFirma OD WYDAWNICTWA! Niniejszym podajem y do łaskawej wi; mości, że pan Jan Swierć, zamieszkały w I MIANOWICACH przy ul. Bytomskiej (księ nia) z dniem 1 grudnia hr. przestaje być I towym sprzedawcą naszych wydawnictw. Zawiadamiając o powyższym, prosimy S: Czytelników, oraz agentów i sprzedawców, dla uniknięcia przerwy w dalszej dostawie zet zechcieli podać swe adresy do naszego wootwartego Oddziału w Siemianowicach p u l Dam rota 2, róg Bytomskiej. chrześcijańska now oczesne w solidnym w ykonaniu AŁMIE, JA D A L N IE g a b i n e t y, k u c h n i e Ä ta d -e h H 0 f y t s p n y c h cenach G. G R A B O W S K I. ( H 0 R z g ", W. 3 % T e,

3 Nr ix r. S I E D E M G R O S Z Y ' S t f.» t& sm o b a & t e a r w is g jß T a w B f i i w f & r & i g & f s. najlepsze płótna, adamaszek na bieliznę pościelową, wsypy w trwałych kolorach, nakrycia stołowe, obrusy błałe 1 kolorowe, ręczniki Inia ne, bawełniane i frotowe w najlepszych gatun kach i w najnowszych wzorach poleca firma POLONIA Katowice, Plac Marszałka Piłsudskiego 4 obok Apteki Miejskiej. i Wysokiej klasy 4 - lampowy EKONOMICZNY SUPER TELEFUNKEN-FENOMBN zużywa tylko 25 W attó w, Rata ntiasistzna zł. 2 H, poleca bezp o śred nio Haska Składnica Radiow a" Katowice, 3 M aja 23. Telefon R zetelna obsługa. S tare ap araty przyjm ujem y n a w płatę. F achow e p o rad y Karo-Franch przyprawą^ do kawy wyższej w praktycznych. pod na MEBLE 1 szej ręki szym piętrze szorzędnym wykonaniu szym numerem Ślaska Centrala Mebli K atow ice, u l. Francuska 1 / I. ptr. (Chj OFIARA PRACY. W sobotę rano zm arł iw szpitalu hutniczym w Nowym Bytomiu, hutnik Piotr Podejna, będący jedną z 17 ofiar katastrofalnej eksplozji w hucie Pokój. (Ch) STRZAŁY NA KOLEI. Ubiegłej nocy strażnik kolejowy w Lipinach Sl. zauważył czterech mężczyzn, którzy wskoczyli na wagony przejeżdżającego pociągu towarowego i zrzucali węgiel. Ponieważ węglokrady nie reagowali na wezwania strażnika, funkcjonariusz kolejowy wystrzelił s karabinu. Złodzieje ibiegli. (R) TAKSÓWKA NAJECHAŁA NA FUR MANKĘ. Na skrzyżowaniu ulicy 3-go Maja i ul. Gimnazjalnej w Rybniku najechała taksówka na parokonną furm ankę Em ila Brachm ana z Rybnika. Przy furm ance został złam a ny dyszel, zaś konie odniosły lekkie okaleczenia. Na kierowcę taksówki, który jechał nieprzepisowo, sporządzono protokół. (R) NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO (Niepotrzebne skreślić!) IW ŻORACH. Naczelnik Urzędu Skarbowego z 1. Życzyłbym sobie, aby dodatek rolniczy ukazywał się w Siedmiu Groniu sobotnim, czy w niedzielnym. Siedmiu Groszach" co tydzień w wyda.r ybnika przyjmować będzie dnia 29 listopada rb. od godz do 13-tej w sali Rady Miejskiej w Żorach płatników podatków. Kto więc szach w każdą sobotę. czuje się przez władze skarbowe pokrzywdzonym, winien we w łasnym interesie przedłożyć niczy ukazywał się w Siedmiu Gro 2. Życzyłbym sobie, aby dodatek rol Podpis 1 adres Iwe żale p. naczelnikowi. szach w każdą niedzielę. Data (R) NIEDZIELNY DYŻUR WRYBNIKU. W 3. Nie sprawia ml to różnicy, czy dodatek rolniczy będzie sie ukazywał w (Niepotrzebne Określić!) edzlelę, dnia 28 bm. pełni dyżur apteka Pod Kwem", zaś dyżurnym lekarzem Jest p. dr. B ratek. Najmilszy podarek na św. Mikołaja. (R) WYBORY NA KOP. DONNERSMARCK*. IW Chwałowicach w kopalni D onnersm arck" odbyły się wybory do rady zakładowej, które 'dały nast. wyniki: Lista C Z. G. 529 głosów, lista Z. Z. P. 879 głosów, R. R. U. 256 głosów, Z. Z Z. (Fesser) 239, Z. Z. Z. (Kapuściński) 126 głosów. K U N I K /I E A Ł 1K CENTRALA SANITARNA wtaid. I. Langoś i Fr. Orlik DAW NIEJ R. STILLER C fl I * Z 6 W I. Piat Mar». Piłsudskiego 4 Radzimy natychmiastowe oddanie" lalek do naprawy, by były gotowe jeszcze przed świętami. DUZY WYBÓR CZĘŚCI DO LALEK. MEBLE największy wybór aa Śląski, MEBLE najdogodniejsze warunki na Śląsku, MEBLE najtaniej kapuje się na Śląski lylko w II t m ie Chorzowska Centrala Mebli Ł ł i o r z A w «,» w o r c v w a 4 rworzoff. A ü. I i ^0 7 9 Filia Chorzów I. W olności 1. Pr owadai oryginalne poznańskie i pomorskie pokoje, sypialnie, jadalnie < kuchnie. Do Gwiazdki wielki ra b a t Konkurs zlotowy W Ę g n i f e i s i ó d m Z dniem dzisiejszym wypłaciliśmy już 490 zł. w konkursie błędów, jakie zauważyli nasi czytelnicy w drukowanej przez nas powieści W sidłach. Do rozdania pozostaje jeszcze 510 zł. Co tydzień przyznajemy siedem nagród w łącznej sumie 70 zł. W siódmym tygodniu przyznano nagrody następującym uczestnikom: 25 zł. p. Pawłowi Spałkowi, Tarnowskie Góry, ul. Katarzyny zł. p. Oskarowi Lempertowi, Nowa e g o t s g & o d n i a Wieś (powiat katowicki), ul. Dąbrowskiego zł. p. Bronisławie Śliwńiskiej, Kazimierz koło Strzemieszyc, pow. będziński, ul. 11-go Listopada 44. Po 5 zł. otrzymali: p. Alina Wołkówna, Świętochłowice, ul. Powstańców 18; p. Józef Okręt, Raszczyce, pow. rybnicki; p. Michał Madej, Kameinlca, pow. bielski; p. Florentyna Orlikowska, Myszków, pow. zawierciański. Wydawnictwo nasze wypłaca przyznane nagrody przekazami pocztowymi. Uwadze Czytelników - Rolników Ze względów technicznych przełożyliśmy nasz stały dodatek tygodniowy Rolnictwo 1 ogrodnictwo z wydania niedzielnego do sobotniego. Pragnęliśmy jednak zasięgnąć opinii naszych Czytelników-Rolników, czy zmiana ta Im odpowiada. Dlatego rozpisujemy ankietę, prosiząc Czytelników-Rolników o wypowiedzenie się w tej sprawie pnzez wypełnienie poniższego odcinka, podpisanie go i wręczenie najbliższemu agentowi lub kolporterowi naszego pisma, który prześle tę kartę do redakcji. Ankieta w sprawie dodatku rolniczego św. Mikołaj ruszył w drogę 1 wkrótce do nas zawita. Stary, piękny zwyczaj każe pamiętać o miłych osobach. Lecz tu kłopot: c wybrać, co ofiarować, co mogłoby sprawić największą przyjemność? Zdradzimy sekret: jest prezent, który kosztuje zaledwie 5 złotych, a może stać się wspaniałym 500-zlotowym podarkiem. To książeczka prem iowana PKO V-ej serii, czyli książeczka szczęścia. Nazywają ją tak, ponieważ co 3 miesiące PKO rozlosowuje między posiadaczy książeczek prem ie za systematyczne oszczędzanie, sięgające od 50 do 500 zł. Otwierając książeczkę 1 wpłacając 5 zlotową wkładkę stwarzamy obdarowanemu szanse zdobycia 500 złotych. Książeczka szczęścia Jest prezentem o wielkim znaczeniu wychowawczym, ponieważ zachęca do systematycznej oszczędności 1 obdarowany, wnosząc co miesiąc wkładkę 5-clu złotych, Oo 0% latach dojdzie niepostrzeżenie do sumy 600 złotych. Po upływie 9% lat przed wypłatą zaoszczędzonej sumy odbędzie się jeszcze losowanie dodatkowe, w którym jako nagroda za wytrwałość w oszczędzaniu przypadną szczęśliwym posiadaczom książeczek prem ie po 400 Z i A ł ł t o (ag) 9-letni H en ry k K. z C horzow a w y b ra ł ze sk rzy n k i pocztow ej p rzy dom u n a ul. H ajd u ck ie j 32 w C horzow ie k ilk a listów. Po dokład n y m o b ejrzen iu listów K. z a b ra ł jed en, a resztę ponow nie w rzucił do sk rzy n k i i zbiegł do dom u rodzicielskiego, gdzie go p rzy trzy m an o. Z ostanie on o ddany do dyspozycji sądu dla m ałoletnich. # P i a n i n a f a f t r i y S i i p i a n i n 0, Helnritiisdorff, Gdańsk porównać można tylko z najlepszymi fabrykatami zagranicznymi. Proszę o zwiedzenie przed zakupem mojego składu. Ceny dostępne. Największy wybór Dogodne warunki spłaty. W. Kwiatkowski, Mogoiyn Fortepianów, Katowice, U złotych. Książeczka prem iow ana Jest najstosow niejszym podarkiem dla młodzieży, pozwalając zebrać kapitał np. na późniejsze studia, najlepszym upominkiem dla narzeczonych, dla młodego małżeństwa, dla rodziców małego dziecka, wreszcie dla wszystkich, bo któż nic pragnie uśmiechu losu, kto nie marzy o premiach kilkusetzłotowych 1 o zebraniu kapitaliku. Książeczka premiowa szczęścia połowa! Ażeby ułatwić ofiarowywanie książeczek premiowanych V ej serii na Św. Mikołaja, PKO w Centrali i we wszystkich Oddziałach przyjm u je odrazu dowolną ilość wkładek miesięcznych z góry. Za g o łd w k ę 10% rabatu Ja fó czuję -Tflówi częsfh f 6tl* m atyk, a jego przepowiednia' jest pewniejsza od b aro m etr ru. Już na dwa lub jeden dzień przed każda zmiaiigpogody,, godczuwa silne bóle. Jakże cier<- i on wówczas. W tych wypadach o d d ajeftogal reu m a* ty k o m d o b re usługi. To gal u ś m i e r z a bóle i p r z y n o s i ulgę. To g a l s to s u je się PO 2 tabletki'3 ra z y d z ie n n ie. Do nabycia w aptekach. BACZNOŚĆ, CZYTELNICY! Uczestnicy naszego niedawnego konkurs«obrazkowego, pp. Janina Kolka, Karol Janiczek ł Małgorzata Sopora nadesłali trafne odpowiedzi, lecz nie podali dokładnych swych adresów, wskutek czego nie możemy przesłać im nagród książkowych. Prosim y tedy pp. Kolkę, Janiczka I Sopor# o nadesłanie do Registratury Siedmiu Groszy (Katowice, Sobieskiego 11) adresów, abyśmy mogli wręczyć nagrody. Fatalny upadek rowerzysty (k) Na szosie powiatowej w Rzuchowie wy. 'darzył się w uh. piątek ciężki wypadek row e rowy. Jadącego z pracy, z kop. Anny z Pszowa, górnika Em ila Konskę z Lubomi!) trącił łokciem na szosie powiatowej w Rzuchowie, jadący za nim drugi rowerzysta, wskutek czego Konsek, spadł na bruk i doznał pęknięcia czaszki, oraz ogólnych pokaleczę6. Przygodni przechodnie powiadomili natychm iast pogotowie ratunkowe, które w stanie groźnym odwiozło ofiarę nieszczęśliwego wypadku do szpitala Spółki Brackiej w Rydułtowach. i Meble od 155. po rekordowo niskich cenach i nader dogodnych warunkach płatności sprzedała DOM MEBLOWY F O R T U N A KATOWICE, JAGIELLOŃSKA 5 UWAGA! 2 Ä Przyjmujemy wszelkie pożyczki w pełnej wartości, także obecnie po term in ie w ym iany

4 STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI. Uczciwa 1 szlachetna, lecz biedna panienka Dolores Szubert, wychodząc za mąż za ; barona Alfreda Grosa, zrobiła zlą partią. ' A rystokrata zaniedbuje żonę I córeczkę I.eę, która przyszła na świat z tego małżeństwa. Sfałszowawszy weksle, chce zbiec przed odpowiedzialnością karną z Niemiec do Anglii i tam wydać oszukańczo Dolores za mąż za kochającego Ją m ilionera Franka. Dolores szuka Instynktownie ratunku u starej, chorej matki, która Jednak umiera. Dolores, której baron grozi popełnieniem sam obójstwa, ulega jego namowom I wyjeżdża wraz z nim do Londynu, gdzie Gros Istotnie zmusza ją do poślubienia Franka. Po uczcie weselnej Dolores chce uciec wraz z Leą, nie udaje się Jej. jednak doprowadzić tego zam iaru do skutku. Ponieważ równocześnie baron podjął nieudaną próbę win m ania się do kasy bogacza, ten, nie pierząc w niewinność Dolores I uważa jąć ją za wspólniczkę Grosa, zamyka nieszczęśliwą w wieży swego zamku. Baron ucieka, by w krótce polem dokonać w Hyde Parku zam achu rewolwerowego na życie Franka. Ciężko rannego milionera policja odwozi do szpitala. Dolores, znalazłszy przypadkiem klucze od drzwi wieży, wychodzi z niej I dow iaduje się o wszystkim. Gdy przejęta wstrętem do Alfredo, który w międzyczasie podjął i funduszów Franka z banku wielką sumę, nie chce się zgodzić na wyjazd z baronem do Ameryki Południowej, Gros poryw a jej znów I.eę Po różnych ciężkich przejściach nieszczęśliwa m atka odzyskuje dziecko, lecz baron i wspólnik jego Hut, (jak się okazuje wyrodny ojciec Dolores) stale ją prześladują. Inspektor policji Llon, prowadzący śledztwo w sprawie zamachu na Franko wpadł na trop Grosa i Huta. Obaj sprytni obwiesie stale wymykają mu się jednak z rąk, nic przestając dręczyć Dolores. Szczególnie baron tropi ją bezustannie mimo, że zakochana w nim baronowa Julia von I.lebenau usiłuje przykuć go do siebie. Dolores w nocnej ucieczce przed prześladowcami, w chwili, gdy przechodzi la przez kładkę na rzece, wpada do wody I gubi I.eę. W przekonaniu, iż dziewczynka utonęła, dostaje obłędu. Frank, klóry wrócił do zdrowia I kocha ją coraz głębiej, dadarem nie jej szuka w Londynie I okolicy. [Wracając z jednej z takich nieudanych wypraw, spotyka na ulicy chorą umysłowo śpiewaczkę, ogromnie przypom inającą mu Dolores, 1 choć podaje się ono za Liii, zabiera ją do swego pałacu, by się nią zaopiekować. Zabiera ją stam tąd jej poczciwy, stary opiekun 1 przyjaciel dr. Holnls, przybyły specjalnie w tym celu do Anglii, ale niecny Gros porywa obłąkaną podstępnie lekarzowi I pod dozorem H uta osadza ją w wiejskim ustroniu. I żyliśmy sobie potem wesoło i szczęśliwie we dwoje, ale niestety nie długo. Pew nego pięknego poranku W ilhelm ina oznajmiła mi na ucho słodką nowinę! Z trudem zapanowałem nad przerażeniem, ale jednocześnie zdecydowałem, że jest już najwyższy czas przerw ać tę zabawę. Nie macie pojęcia, jaką scenę zrobiła mi m oja bogini, kiedym jej oświadczył, jak rzeczy stoją napraw dę między nami! Były tam okrzyki boleści, przekleństwa, płacze, cały repertuar zawiedzionej miłości, a skończyło się naturalnie na tym, że zemdlała, a ja wtedy, zlecając ją opiece sąsiadki, dałem drapaka! O d długiej już chwili panowało w śród słuchaczy głuche milczenie. Tu i owdzie widać było na tw arzach jakby w yraz zgrozy, oburzenia, pogardy... N aw et dla tak lekkomyślnych charakterów było za wiele nikczemności w owej wesołej opowieści. A co, panowie, czy przesadziłem, obiecując w am coś arcyciekawego? spytał H ut, przyjmując owe milczenie za w yraz niemego uwielbienia. Ale czekajcie. T o jeszcze nie w szystko! Dotychczas nie dowiedzieliście się, w jaki sposób zaopiekowałem się, jako ojciec, córeczką, która urodziła się po niejakim czasie, leraz 'zaimponuję w am naprawdę, kiedy się 'dowiecie, że z biednej dziewczynki, wychowanej na poddaszu, udało mi się zrobić baronową, a mało brakło, a byłbym ją zrobił milionerką. Ale już nie było danem dowiedzieć się tow arzystw u o tym, gdyż w tej samej chwili dał się słyszeć za plecami obecnych jakiś szmer. Łotrze! krzyknął Frank, blady jak ściana z oburzenia, przyskakując do H u ta w towarzystwie kilku policjantów. Łotrze nikczemny! zawołał powtórnie. O dpokutujesz teraz za swoje postępki, którym i jeszcze się chełpisz! Chemik zzieleniał z trwogi. Słowa uwięzły m u w gardle. Osłupiałym wzrokiem, jak gdyby wobec widma, patrzył na Franka. Edw ard, siląc się na spokój, zw rócił się do policjantów. P an o w ie! zawołał drżącym głosem. Słyszeliście sami z ust te- * Proszę w ięc za mną: syknął przez zęby f go łotra O jego niegodziwościach. Człowiek ten, który się zowie Grosmanem, w rzeczywistości nazywa się H ut. Jest to przestępca, ja zaś jestem E dw ard Frank, właściciel fabryk tkackich w Londynie i przybyłem tutaj, żeby ratow ać z rąk tego nikczemnika nieszczęśliwą kobietę, która jęczy w jego domu, prześladowana przez niego! Proszę panów o a- resztowanie go i natychm iastow e udanie sję w raz ze m ną do jego dom u w celu oswobodzenia owej kobiety. Tow arzysze spoglądali na siebie zatrwożeni. Fiut zaś stał w milczeniu, zaciskając pięści z bezsilnej wściekłości. Człowiek ten kłamie! zawołał wreszcie. N azyw am się w istocie H ut, nie m am jednak obowiązku zdawania przed kimkolwiek sprawy ze zmiany swego nazwiska. Co do zbrodni, jakie popełnić miałem, nic o nich nie wiem. N a jedno pytanie żądam odpowiedzi od pana, panie Frank. Czy praw dą jest, że owa nieszczęśliwa, o której pan mówi, jest moją córką? Czy może pan tem u zaprzeczyć? T ak jest, Dolores jest na nieszczęście pańską córką, córką nędznika, który się chlubił przed chwilą nikczemnym postępkiem względem jej m a tk i! A więc, odparł H u t z trium fem, jakie pan ma praw o wciskać się do mego domu, żeby mi uprow a dzać córkę? Protestuję przeciwko aresztowaniu mnie i przeciwko tych panów w moim domu. wizycie wał protestow ać w dalszym ciągu, powołując się na nielegalność ślubu Franka, ale ten ostatni dom agał się pomocy w sposób tak energiczny i budzący zaufanie, że przekonał nie tylko policję, ale i resztę obecnych. W chwili, kiedy Fiutowi wiązano ręce, obejrzał się on wokoło, jakby szukając pomocy, ale przyjaciele jego odsunęli się naraz wszyscy od niego, gdyż nikt nie miał chęci pom agać zbrodniarzowi. Skrępow anego wsadzono do auta, w którym siedziało również dwóch policjantów. W drugim aucie jechał Frank z komisarzem. N a ulicy zebrał się tłum ludzi, złorzeczący głośno Fiutowi, kiedy się po- ' Ale Frank nie dał się zbić z tropu. Czy pan jest winnym zbrodni, jakie ci zarzucam, czy też nie, to się później okaże, zawołał. Tym czasem nie chodzi o to, czy Dolores jest pańską córką, ale o to, że jest ona moją żoną! Przed kilku miesiącami poślubiłem ją w kościele Zbawiciela w Londynie i dla tego proszę pana, panie komisarzu o nomne w odzyskaniu żony, uprowadzonej mi przez tego człowieka. H ut, który oojnł od razu, że los jego rozgrywa się w tej chwili, usiłojawił w towarzystwie policjantów. Przeczucie i podejrzenia, sprawdziły się. ó w tajem nicy Niemiec był zbrodniarzem. A resztowanie go przyjęto z ogólnym zadowoleniem. W ściekły gniew pożerał H uta w czasie drogi do Londynu. Próżno łam ał sobie głowę, starając się odgadnąć, kto mógł wskazać Frankow i jego kryjówkę. Stał wobec zagadki, niemożliwej do rozwiązania. W ięcej jeszcze, niż obaw a przed policją, drażniła go myśl, że na próżno ukryw ał tak długo Dolores, że Frankow i uda się teraz odebrać ją z rąk barona już może na zawsze! Na próżno więc przeszkodził jej w ucieczce owej nocy, na próżno przyjął nowych dozorców, którzy pilnowali jej tak surowo, że nowa możliwość ucieczki była w prost niepraw dopodobieństwem. Nie mniejszym, jakkolwiek z uczciwych pobudek płynącym, było w zruszenie Franka w tej chwili. W szystko układało mu się po jego myśli i za kilka m inut może stanie wobec ukochanej kobiety. O, jakże będzie szczęśliwa, widząc, że przybywa, żeby ją ratow ać! Serce biło mu gwałtownie na myśl o tym. Jednocześnie gorące współczucie opanowywało go, kiedy sobie u- przytomniał, ile przecierpieć musiała biedna kobieta pod władzą nikczemnego H uta. Ale nie, po co myśleć o tym! W tej chwili nastąpi koniec wszystkich cierpień. Nareszcie auta stanęły u celu. Drżąc ze wzruszenia, wyskoczył Frank pierwszy, a za nim komisarz. Gdyby noc była mniej ciemna, niewątpliwie przeraziłby się Edw ard widokiem wykrzywionej ze strasznej wściekłości tw arzy chemika. Sam dźwięk jego ochrypłego głosu mógł przerazić. Przekleństw o na was wszystkich! zawołał. Dobrowolnie nie przestąpię w waszym towarzystwie progu tego domu i byłbym ostatnim głupcem, gdybym w am sam "drzwi otwierał. W istocie policjanci musieli przemocą wydzierać mu klucze z kieszeni, N aprzód! zakom enderował komisarz, a policjanci popchnęli opierającego się całą siłą H uta w kierunku domu. F'rank szedł tuż za nim, podniecony silnym wzruszeniem nai myśl, że za chwilę zobaczy upragnioną Dolores. j Nareszcie przestąpiono próg domu. K om isarz pociągnął silnie za! dzwonek u drzwi głównych, ale nikt się nie zjawił. M artw a cisza panowała dokoła. Milczenie to zdziwiło również { H uta. Uśm iechnął się do siebie złośliwie, gdyż przyszło m u na myśl, żej prawdopodobnie służący, posłyszawszy hałas, zam knął drzwi, żeby niej wpuścić policji do mieszkania. Postanowił, jeśli zostanie uwolniony, w ynagrodzić go jutro za spryt i w ierność, tym czasem jednak musiał pod naciskiem policjantów otworzyć drzwi własnym kluczem i wpuścić przybyłych do mieszkania. i Gdzie się znajduje córka pańska? W imieniu prawa żądam, abyś mnie pan do niej zaprowadził! < rzekł komisarz, a tymczasem, pomocnicy jego zapalili latarki i lampy. Jeżeli pan sobie życzy ją widzieć, to proszę jej poszukać, odparł H u t ironicznie. Ale komisarz nie pozwolił na żarty. Pańskie w ykręty i czelność na nic się panu nie przydadzą; najwyżej, może się pan narazić na sprawę sądową za opór władzy. Radzę więc panu nie w strzym yw ać nas niepotrzebnie, gdyż i tak znajdziemy córkę pańską. Pojm ując dobrze, że jest bezsilny w tej chwili, H ut, rad nierad, m u siał się poddać. Proszę więc za mną! syknął przez zęby. po scho W milczeniu udano się dach na górę. F rank był blady jak płótno i drżał ze wzruszenia. Fiut wskazał ręką jakieś drzwi. W tej chwili Frank, nie m ogąc panować dłużej nad sobą, postąpił naprzód i pchnął silnie drzwi, wołając zdławionym głosemf D olores! Po Nagle odskoczył przerażony. kój był pusty. U rzędnicy byli nie mniej zdziwieni i, kręcąc głowami, spoglądali jeden na drugiego, wreszcie zwrócili się do Fiuta. Cd to ma znaczyć, mój panie?, spytał kom isarz surowo. Czy pan ośmiela się stroić z nas żarty? Ale i H u t był nie mniej zdumiony. Skonsternow any spoglądał nieruchomym wzrokiem w pustą przestrzeń pokoju. W yznaj, łotrze, gdzie ją ukrywasz, krzyknął nagle Frank, chwytając H u ta za ramię i ściskając je, jak! kleszczami albo... klnę się na Boga... Kom isarz wkroczył jednak między nich. Panie Frank" uspakajał E d warda niechże pan panuje nad sobą! Poczem zwracając się znów doi H uta, dodał: Panie Fiut, zwracam się "do päfla po raz ostatni. Czy chce pan dobrowolnie wskazać nam, gdzie znajduje się pańska córka? (Dalszy ciąg nastąpi).

5 Nr ii. '1937 f. V SIEDEM GROSZY" Stf. * LITERKI NIE M ĘC ZĄ O C Z U W Ś W I E T L E NOWYCH Ż A R Ó W E K TUNGSRAM Molami poranili om r (x) W mieszkaniu robotnika Piotra Wilerta w Chorzowie (Mariacka 166), doszło w czwartek wieczorem do krwawego zajścia. Dwaj synowie Wilerta, Augustyn i Roman, wszczęli kłótnię z ojcem, którego pożgali nożami. Ciężko rannego Wilerta przewieziono do lecznicy. Piefiiedze lub śmierć! Sekretarz Sądu Grodzkiego w Mikołowie, Maksymilian Paduch, otrzymał one-1 gdaj anonim z żądaniem złożenia w pewnym określonym miejscu 30 zł., przy czym autorzy anonimu zagrozili mu śmiercią w razie niespełnienia żądania lub zgłoszenia o sprawie policji. Paduch nie wystraszył się jednak pogróżek i złożył zameldowanie w policji. Dyżury lekarzy kasowych Dyżur lekarski z ram ienia Kasy Chorych na miasto Katowice w niedzielę, 28 bin. pełnią: a) lekarze praktyczni: dr. Barański, ul. W ojewódzka 20, dr. Steinitz, pl. Wolności 11, dr. Kalinowski, Bogucice, ul. Krakowska 39 i dr. Głuch, Załęże, ul. Wojciechowskiego 73; b) lekarze specjaliści: dr. Zielińki, ul. Kochanowskiego 3, dr. Czechanowski, ul. 3 Maja 15, dr. Ligenza, ul. Br. Pierackiego 15, dr. W einberg, ul. Br. Pierackiego 10 i dr. Uhl, ul. 3 Maja 7. Dyżur niedzielny dla członków Kasy Chorych w Chorzowie w dniu 28 hm. pełnić będą: dr. Janiczek, zam. w Chorzowie I, ul. Wolności nr. 16 i dr. Riedel, Chorzów II, ul. 3 Maja 12. Dyżur trwać będzie od soboty godz 12 w południe do poniedziałku godz. 8 rano. % W M W & H z przy oełnej wydajności 1 śwlałowym zća sięgu, przez zastosowanie rewelacyjnej go układu EKONOMIZATOR PRĄDUM TELEFUNKEN-FENOMEN M i ł zużywa, 25 watów prgduż.j. tyle co mała żarów!«* O S Z C Z Ę D N O Ś Ć NA PRĄ DZIE; WYNOSI O K O Ł O zł miesięcznie,; co stanow i 18% raty-miesięcznej za ten odbiornik. EKONOMIZATOR PRĄDU* jest zastosowany jedynie w superze Tele* łunken-fenomen Mz., stwarzajqc z niego najoszczędniejszą superheterodyne na rynku; a dzięki wysokim wartościom technicznym, wspaniałemu tonowi, niskiej cenie, wygodnym spłatom, stanowi n ajo d p o w ied n iejsza superheterodynę dla wszystkich! SU PER F E N O M E N z E K O N O M IZ A T O R E M PRĄDU". Cena Zł za gotów kę. Na ratyi zaliczka Zł. 20. i 16 rat miesięcznych po ZŁ 20. i TELEFUHKEN IffiWTOKI Ofiary poparzenia whacie Pokoi t f ŻARÓWKA, JAKIEJ JESZCZE NIE BYKO Barbórka" na Śląsku Tradycyjnym zwyczajem świat górniczy obchodzić będzie w dniu 4 grudnia Święto swej Patronki św. Barbary. Tegoroczny obchód Barbórki na Śląsku będzie miał charakter szczególnie uroczysty ze-względu na to, że w bieżącym roku mija 15 lat od czasu połączenia górnictwa śląskiego z górnictwem ogólnopolskim, oraz 15 lat urzędowania polskich władz górniczych na Śląsku. Uroczystości górnicze skupią się niemal w całości w Katowicach. W ramach obchodu przewidziane jest m. in. w tym dniu poświęcenie sztandaru Państwowej Szkoły Górniczej, pochód przez miasto, defilada górnictwa przed władzami itd. Z okazji święta górniczego nastąpi również wręczenie odznaczeń weteranom pracy w górnictwie za długoletnią i owocną służbę. Odznaczenia takie, nadane przez Ministerstwo Przem. i Handlu, otrzyma około 550 górników. W uroczystościach oprócz miejscowych władz górniczych wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Rozwalimy krok bezrobotnej (x) Policjant, przechodzący w nocy na piątek ul. Jadwigi w Chorzowie zauważył kobietę, w ijącą się na bruku w strasznych boleściach, którą przewiózł natychm iast do szpitala. W szpitalu stwierdzono, że chodzi tu o 25-letnią Zofie K. z Świętochłowic (Wolności 25), która w celach samobójczych napiła się esencji octowej. Bezpośrednim powodem desperackiego kroku był brak środków do życia. (x) S tan zdro w ia 7 h u tn ik ó w, p o p arzo n y ch w czasie w ielkiego w y b u ch u w sta low ni h u ty P o k ó j w N ow ym B ytom iu, w pow. św iętochłow ickim, Jest n a d a l p o w ażny. K ilku in n y c h ro b o tn ik ó w opuściło je d n a k w tych d n iach szpital 1 pozostaje w e t o z e S r e iw isa dom ow ej opiece lek arsk ie j. Część p ra sy n iem ieck iej, o p isu jąc p rz e bieg 1 przy czy n y w ybuchu, tw ierdzi, że bezp o śred n ią p rzy czy n ą k a ta s tro fy m iała być zim n a w oda, k tó ra d o stała się do w lew ka p rzed d o k o n an iem odlew u. Poza ty m tw ier- Sad uwolnił oskarżonych w wielkim procesie przemytniczym (ag) Wydział Skarbowy Sądu Oikrę- nlł wszystkich oskarżonych od winy i kagowego w Katowicach ogłosił w sobotę ry dla braku dostatecznych dowodów w południe wyrok w wielkim procesie winy. przemytniczym, jaki rozpoczął się w pią- Nadmienić wypada, że afera została tek. Jak ;uż pisaliśmy, na ławie oskarżę1- wykryta przed kilku laty i niektórzy o- nia zasiadło 11 osób, zatrudnionych w skarżeni przebywali przez kilka tygodni firmach: Giesche, Zakłady Elektro, w areszcie śledczym. Wyrok ten wywo-,.karwisiko, księcia Pszczyńskiego 1 R. lał w sferach sądowych i przemysłowych Hetmański. w leką sensacją. Sąd po przesłuchaniu świadków uwol- Groźny pożar strawił c e ł «; f a f t c y f t c J i a t o m t e a d k (ag) W p iątek około godz w y b u ch ł groźny p o żar w fab ry ce izolacji p ły t k o rk o w y ch w M alej D ąbrów ce, k tó rej w łaścicielem jest Jerzy G lajcar z K atow ic. P o ż a r p ow stał w sk u tek uszkodzenia k o tła od z b io rn ik a oliw y, k tó ra p rzeciek ła do t. zw. p rażeln ik a. C ałkow item u zniszczeniu uległy zab u d o w an ia fab ry czn e, w ew n ętrzn e u rz ą dzenie fa b ry k i oraz w ielkie zap asy p ły t korkow ych. W gaszeniu ognia b rały u d ział okoliczne straże pożarne. W y p ad k u w lu d ziach n a szczęście nie było. Szkody w ynoszą przeszło zł. F a b ry k a była ubezpieczona. Deszcz śnieg błyskawice Niezwykle zlawiske na śląska Z t i c z i i z e H i i W sobotę mogli mieszkańcy Katowic się kilka silnych huków piorunów. Śnieg zaobserwować niezwykle ciekawe i niewidziane dotąd zjawisko. płatki były coraz większe. padał jeszcze do godz. 11,30, przy czym (ag) W p ią te k w ieczorem we w łasnym m ieszk an iu p rzy ul. W ojciechow skiego 18-1 w K atow icach Z ałężu ro b o tn ik P aw eł K olib a] uległ zaczad zen iu gazam i, w y d o b y w ająbo w ciągu kilku sekund do tego stopnia, rano padał deszcz, który ustał równo Około godz. Ii-ej zachmurzyło się nie Zjawisko to jest tym dziwniejsze, że cym i się z ro zpalonego pieca. W y p ad ek zau w ażyli dom ow nicy, k tó rzy w ezw ali lekarza. zaczął padać drobny, lecz niezwykle gę Jeśli wierzyć starym ludziom, grzmot że z dnia zrobiła się noc. Równocześnie cześnie ze śniegiem. D zięki n aty ch m iasto w ej pom ocy lek arsk iej sty śnieg. wróży długą zimę, albo... wczesną wiosnę. (kb) K o lib aja p rzyw ró co n o do życia, jed n ak W kilka minut później rozdarły niebo stan jego zdrow ia jest b ard zo ciężki. jasne błyskawice i równocześnie rozległo Wspólniczka krwawej zbrodni ( ) B ytom ski Sąd P rzysięgłych skazał w spólniczkę zb rodni, d o k o n anej pod Szur lejem na osobie obyw atela niem ieckiego śp. F leiscliera, 22-letnią W aleskę Skibow ą, n a 15 la t dom u karn eg o i u tra tę p raw obyw atelsk ich n a przeciąg 10 lat. Z»eznań, ałoźonych przed sądem w skazana na 15 lat domu karnego T arn o w ie przez m o rd ercę W aw rosza, p rz e byw ającego w w ięzieniu tarn o w sk im, w y nika, że nie w tajem niczył on rzekom o Ski bow ej w sw e zam iary zam o rd o w an ia Flei schera. W aw rosz tw ierdził poza tym, że zbrodni d o k o n ał z zazdrości, poniew aż S k i bowa podobno zalecała się do Fleischera. Z zeznań in n y ch św iadków w y n ik a jed n ak, że S kibow a z odległości około 20 m etrów p rzb y p atry w ala się zbrodni. Sąd stw ierdził w u zasadnieniu w yroku, że tłem zbrodni nie była zazdrość F leisch e ra i że Skibow a b y ła pow iadom iona o zam iarach zbrodniarz* dzi jt>rasa niem iecka, że w ostatn im czasie w zrosła b ard zo znacznie liczba o fiar w przem yśle. W zw iązku z ty m zw róciliśm y się do k o m p e te n tn y c h czy n n ik ó w z p ro śb ą o p o dan ie n am przy czy n y k a ta stro fa ln e g o w y buch u. O św iadczono nam, że d ochodzenia w tej spraw ie, pro w ad zo n e przez w ładze p ro k u ra to rsk ie w C horzow ie i przez In sp ekto ra P racy, inź. F ran k eg o z C horzow a, nie zostały jeszcze ukończone. C ała sp raw a będzie w y jaśn io n a z początk iem przyszłego tygodnia. D y rek cja h u ty P o k ó j p rzy słała narti n ato m iast n astęp u jące w y jaśn ien ia z p ro śb ą o zam ieszczenie: K a ta stro fą zostało d o tk n ięty ch 13-tu ro b otników, 4-ch n ato m iast uległo p o p arzeniom rą k podczas rato w an ia kolegów. Z a znaczyć należy, że syfon nie został ro z e r w any, lecz podczas eksplozji odrzu co n a została g ó rn a część t. zw. k o k ili w lew kow ej. Śląski Instytut Rzemleślnlczo-Przemyslowy w Katowicach ogłasza wpisy na SPECJALNY KURS KREŚLEŃ STO LARSKICH (stolarstwo budowlane). Zgłoszenia przyjm uje 1 bliższych inform acji udziela sekretariat Instytutu, Katowice, Krasińskiego 3, pokój nr. 28, codziennie w godzinach od 8-mej do 15- tej, w soboty od 8-mej do 13,30, do dnia 15 grudnia 1937 r. R obotnicy nie zostali oblan i 6 c e n tn a ra m i płynnego żelaza, gdyż w ylało się najw y żej 1G0 kg żelaza nie n a robotn ik ó w, ale n a podłogę h ali odlew niczej. P rzy czy n a w y p ad k u jest ju ż u stalo n a i było n ią n ie dostan ie się w ody do k o k ili (przed spuszczeniem do n iej pły n n eg o żelaza), lecz w adliw e u staw ien ie le ja n a d o tw o rem p ły ty odlew niczej, rozd zielającej m etal, p rzy pom ocy k anałk ó w, do ośm iu < ekscen try czn ie u staw io n y ch kokil. T o było; przyczyną, że odlew, k tó ry m u siał b y ł k ilk a k ro tn ie p rzery w an y, spow odow ał d o stanie się m iędzy p ły n n y m etal pow ietrza, k tó re w raz z m etalem p rzed o stało się do je d n e j z k o k il i tam po n ag rzan iu się ta k się sprężyło, że zasty g n ięta sk o ru p a, z n a j d u jąca się n a p ły n n y m m etalu, nie m ogła w ytrzy m ać ciśnienia, w sk u tek czego górna' część k o k ili zo stała odrzucona, a z n a jd u ją cy się w śro d k u k o k ili p ły n n y m etal w y try sn ą ł n a podłogę odlew ni i o p ry sk ał część sto jący ch w pobliżu ro b otników, n a k tó ry ch zap aliły się u b ran ia. S tan 17-tu o fia r w y p ad k u je st n a stę p u jący : P aw eł Żydck zm arł tego sam ego d n ia, stan jednego z dw u ciężko p o p arzo n y ch hut* ników jest n ad al groźny, sied m iu znajduje! się w szpitalu n a leczeniu, trz e c h leczy się am b u lato ry jn ie, czterech zaś po d o raźn ym zao p atrzen iu ich p o d jęło ponow nie pracę. W o statn iej chw ili d o w iadujem y się, ź6 jed en z ciężko p o p arzo n y ch hutn ik ó w, a m ianow icie P io tr P o d ejm ą, zm arł dzisiaj E M A.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

Gen. Franco zdobył Geronę

Gen. Franco zdobył Geronę V IIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. w ia d o m o śc i z e Ś w iata -s e n s a c y jn e p o w ieści. W ythbh Ä Cena eazemnlarza 10 nr. KREDYT dla przemysłu polskiego Nowy Jork, 4. 2. TeL

Bardziej szczegółowo

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg Dziś tabela V. _ DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W SZYSTK IM. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCL " -ŁLUiJ.k.l. ------------------------ -------------------- Rak VI. Niedziela, 9 maja 1937 r.

Bardziej szczegółowo

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. WIADOMOŚCI ZESWłATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. gnam ROK VII. Czwartek, dnia 21 lipca 1938 r. Nr. 199 20 osób zginało od

Bardziej szczegółowo

Powolne rófnice zdań

Powolne rófnice zdań M e d e m. D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K I M WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA'SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 8 gr. Rok VI. Środa, 31. marca 1937 r. Nr. 88. Paderewski wraca

Bardziej szczegółowo

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, 28. 4. Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta

enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K IM» WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSACY/NE POWIEŚCL Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. ROK VII. Czwartek, dnia 9 czerwca 1938 r. Nr. 157 enaścte ooar Wsfrząso)qcg

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu Medan DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIE Af. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. Wydanie L CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL 8 GROSZY r I A B i ROK V. WTOREK, 28 KWIETNIA 1936 NR. 116 KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ 3 0-0 0 MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r.

Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ 3 0-0 0 MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r. Jledem Wydanie 0 CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GPi D Z IE N N IK ILUSTROWANY DLA O WSZYSTKIEM WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSA g n a z u ROK V. SOBOTA, 30 MAJA 1936 NR. 148 Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

Jledem. i.grom P I E M E PO REKORDOWO NISKICH CENACH 1 NADER DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI

Jledem. i.grom P I E M E PO REKORDOWO NISKICH CENACH 1 NADER DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI Jledem d z i e n n i k i l u s t r o w a n y d l a w s z y s t k ic h Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL.1 0 GROSZY i.grom O WSZVSTK! E M Wia d o m o ś c i z e ś w ia t a -se n sa c y jn e p o w ie śc

Bardziej szczegółowo

ollcja na miejscu zbrodni

ollcja na miejscu zbrodni Wydanie D f ( t o k I I. Wtorek l4-«o marca 1933 r. Hr. 73 D Z I E N N I K I L U S T R O W A N Y D L A W S Z Y S T K I C H O W S Z Y S T K I E M ollcja na miejscu zbrodni Zeznania funkcjonarjuszów policji

Bardziej szczegółowo

Papież błogosławi eskadrę włoską

Papież błogosławi eskadrę włoską wybwfe 'ßena pojedynczego egs groszy WTOREK 18 LIPIEC 1933 ROK II-NR. 194 WIADOMOŚCI z e SWIA7A-NAJCIEKAWSZE PROCESY f i Papież błogosławi eskadrę włoską W ielk i em tfuzfazm w e W łoszech = = = = = Rzym,

Bardziej szczegółowo

udusił żonę i 3-lełniego synka

udusił żonę i 3-lełniego synka I;i-ta Tel. U&28, 10&ab Adnu rphtj*; Tel 1S2.4S, ul Swlrki t4i»t>iej' Karola) Nr. 2..# i M tssupea przyjmuje >d g

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA >STARY TEATR-

RESTAURACJA >STARY TEATR- ^ależ ytość pocztow a opłacona ryczałtem Nr. 205 Kraków, środa 10 wrześnta 1924 roku Rok W K i i r j i p W i e c z o r n y wychodzi codziennie popołudnia z wuj$(hfiem niedziel l Swiaf Naczelny redaktor:

Bardziej szczegółowo

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna i edakcia Zawadzka L Telefony 138-28. 182-48. 102-28.- Administracja Piotrkowska 11. - Telefon 102-29. Red aktowi, jego zastępca pnyimują od do cent iei osi rt. 'r< -NUIUCRDTA za«r,1 Artykuły nadesłane

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

GAZ INFORMACYJNA ..NIKLO-CHBOIH AN T E N A

GAZ INFORMACYJNA ..NIKLO-CHBOIH AN T E N A OPŁATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAŁTEM. 0 * ' 5^" W ychodzi 1-go i 15-go każdego m iesiąca GAZ INFORMACYJNA Redakcja i administracja: Kraków, ul. G arbarska 7 Tel. 171-55 Rok 1. K R A K Ó W, D N I A 1 5-3

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo