(Policja ściga sen Hammerfinga Agenci amerykańscy przeszukali okręt ale go nie znaleźli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Policja ściga sen Hammerfinga Agenci amerykańscy przeszukali okręt ale go nie znaleźli."

Transkrypt

1 P ""I ROK II. ŁODZ, PIĄTEK 21 MARCA NUMER POJEDYNCZY MK REDAKCJA i ADMINISTRACJA, PIOTRKOWSKA 49. TELEFON WYDANIE PORANNE. J6 80 GODZINY PRZYJĘĆ REDAKCJI 6 7 POPOŁUDNIU RĘKOPISÓW" NIEZAMÓWIONYCH NIE ZWRACA SIF Senat zmienia ustawę o ochonie lokatoów. Rozpoządzenie o wolności dewizowej jest iuź podpisane. PRZEBIEG POSIEDZENIA SENATU. Na początku poządku dziennego pzystąpiono do spawozdania komisji skabowo-budżetowej o noweli do usta wy, upoważniającej minista skabu do egulowania obotu pieniężnego z kaia ml zagaidczmeml oaz obotu obceini walutami. Zabał glos spawozdawca komisji senato Szaski. Nowela ta ma na celu pzedłużenie upoważnienia dla minista skabu na czas do 31 maca 1925 oku oaz zmianę gzywn dotychczas oznaczonych w makach na oznaczane w zło tych polskich. WOLNOŚĆ DEWIZOWA. W tym punkcie poządku dziennego sabał głos wiceministe skabu Klane, zaznaczając, że obecny ząd dzięki postępom sanacji skabu mógł znacznie ozluźnić dotychczasowe pzepisy dewi zowe, jednak o ile ząd posi o pzadłu żenię dotychczasowych upoważnień dla minista skabu, to tylko dlatego, ożby w okesie sanacji mógł on być uzbojony w boń wszelkiego odzaju. Niezależnie od tego, ministe skabu jest zde cydowany do dalszych posunięć w dzie dżinie ozluźnienia dotychczasowych, pzepisów w tym względzie. Rozpozą dzcnie dotyczące wolnego obotu walu tanu obceml wewnątz kaju Jest luz podpisane i wkótce będzie ogłoszone. Rząd obecny stosować będzie w swa wie walutowej Innne metody niż te, któ o stosowano dotąd i ma nadzieję, że me tody te dadzą lepsze wyniki. Niemniej estykcje co do wywozu walut I stosunków walutowych zaganicą muszą być utzymane i z tego stanowiska zejść jeszcze nie można. Tzeba podkeślić, że Polska wchodzi na dogę libealizmu, w pzeciwieństwie do innych państw. W głosowaniu nowelę pzyjęto bez zmiany w bzmieniu sejmowem, poczeni pzystąpiono do spawozdania Ikomisji pawnej o ochonie lokatoów. OCHRONA LOKATORÓW. Zabał głos spawozdawca senato Gloge, omawiając tposzczególne zmia ny, poponowane pzez komisję senacką Spawozdawca zauważył pzy kwe stji podstawowego komonego, że komisja senacka nie miała dostatecznych "podstaw do wpowadzenia zmian w wy sokości komonego, jedinak uważała, że poważne óżnice w komonem, płacone pzez mieszkała duże I małe, są kzywdzące dla właścicieli nieuchomości z małemy mieszkaniami. Nie zmieniając więc skali komonego, komisja pzyszła SPRAWY POLITYKI POLSKIEJ. CZY KLEJNOTY ODDANE POLSCE BĘDĄ SPRZEDANE ZA GRANICĘ. Wasz. ko. Republiki" telefonuje: W imię obowiązku dziennikaskiego niepodobna nie zanotować kążących od pewnego czasu pogłosek, że klejnoty dostaczone nam pzez Sowiety, jako zastaw na pokycie należnych Polsce 23 mj! ioi«ów ubl; złotem, mają być spzedane w dniach najbliższych koncenowi zaga tucznemu na mocy pywatnej umowy. Spzedaż wobec nicwykupienja pzez Rosję zastawu, ma nastąpić za połowę na leżnej nam sumy. Dla ścisłości pzypominamy, iż watość klejnotów tych zeczoznawcy nasi okeślili «a 8 miljonów ubli, w pzeciwieństwie do ekspetów osyjskich, któ zy okeś'ili ją na 19 miljonów b. zl. Pogłoski te wydają się niepawdopodobne, bo tanzakcje tego odzaju powin ny s"ę odbywać jedynie dogą pzetagów publicznych. Zozumiałem też fest zaniepokojenie takie wywołała cała spawa. ULGOWE PASZPORTY ZAGRANICZ NE. Wasz. ko. Republiki** telefonuje: Na wczoajszea-posiodzeniu ady mi lustów uchwalono następujące ulgi w o Watach za paszpoty.. 1) Emiganci, udający sfe za ocean o ile nie kozystają z paszpotów bez Płatnych opłacają 25 f. złotych. Paszpoty takie wydaje państwowy uząd emigacyjny. Z Ulg tych nie kozystają Jednak osoby, opłacające państwowy po datek dochodowy w wysokości 2 poc. 1 wyżej oaz te, któe są na utzymaniu odziców, opłacających podatek ten w wysokości 4 poc 1 wyżej. 2) W ciągu oku wydane będzie tzy tysiące paszpotów za opłatą 25 f. zł. łącznie z zezwoleniem na wyjazd pono wny dla osób, wyjeżdżających na studja naukowo lub niezamożnych kuacjuszów. 3) W ciągu oku wydanych będzie po cenie 100 fanków złotych 3000 pasz potów ulgowych łącznie z zezwoleniem na ponowny wyjazd, względnie z upawnieniem do wielokotnego wyjaz du w ciągu 6 miesięcy dla osób, jadących w celach handjowych. ZNIŻKA OPŁAT DLA EMIGRANTÓW Waszawa. 20 maca. Ministe spaw zaganicznych w po ozumieniu z ministem skabu wpowadził dla obotników polskich we Fan cji 50-pocenlową zniżkę opłat konsuk nych za paszpoty, wizy I świadectwa, wydawane w spawach zawieania mał żeństw. USTAWY EMIGRACYJNE. Wasz. ko. Republiki" telefonuje: Wczoaj odbyła sie naada miedzy ministem Sołtanem. posłem Ba lic kim i pof. Kaszmlcą w spawie pojektu u- staw emigacyjnych. POR. HAUKE ZNAJDUJE SIE NA WOLNOŚCI. Lwowski ko. Republiki*' telefonuje: Wiadomość o aesztowaniu po. Hau kogo, któy stzelił w wagonie do kupca Linskiea i spowodował jogo śmieć, jest nie pawdziwa. Po. Hauke znajda je się na wolności. Reakcja caska coś knuje. Tajne naady Mikołaja Mikołajewicza z Wanglem i Makowem II. Belin, 20 maca. Pobyt Wangla w Payżu wzbudza co az większe zainteesowanie w kołach po Etycznych. Jak donosi Uhabenblatt" z 1 &yża, pobyt ten stoi w związku z pzygotowaniami b. w. ks. Mikołaja Mikoła-,ft włcza do wystąpienia na aenie politycz j* e J. Wangel w czasie pobytu swego w la yżu, ^dzie pzyjechał w towazystwie j**ia swoje} kancelajl Czebiszewa od 'yl długie konfeencje z wielkim księ- *** i udzielił mu potektoatu nad amia antysowjecką znajdującą się w Sebii. Po zatem w sali Mozata Wangel w obesnoścj 400 oficeów osyjskich oświadczy! że teaz losy całego antysowieckiego uchu spoczywają w ękach doświadczone go wodza, któy w czasie wojny światowej powadził do zwycięstwa amię osyjską i okył Rosję chwałą. Wielk; książę ozwija intensywna dżin j JaLnoać w kołach emigacyjnych. Odby- wa długie naady z hetmanem kozac- I kim" Kosnowym, oaz z Makowem IL tym właścicielom z pewna ttig\ miano wicie zwolniła ich od podatku na zecz państwa. Z dalszych ważniejszych zmian należy wymienić, że komisja poponuje za stąpić wszędzie wyazy najemca'' 1 podnajemca'' pzez lokatoa" i sublo katoa''. LOKALE PODLEGAJĄCE OCHRONIE Ze względu na doniosłe znaczenie koopeatyw komisja uważa za wsfkaza ne podciągnąć Je pod działalność ustawy. Natomiast wyjęła z pod ochony sklepy, estauacje 1 spółki akcyjne, jeżeli mieszczą się w^ budynkach państwowych i samoządowych. Dalej komisja poponńije. aby w pze pisach, któe wyjmują z pod ochony mieszkania, będące uposażeniem służbo wem, zobić wyjątek dta domów fabycznych 1 kopalnianych. Ze wzgjedu na to, że w pzyjętej pzez Sejm edakcji nie podlegają ocho nie pokoje w hotelach I pensjonatach, chyba, że mieszkaniec tego hotelu mie szka w nim pzynajmniej od oku, komisja poponuje, aby pzywilej tego mieszkańca polegał tylko na jego nieusuwalności, natomiast, aby był obowią zany płacć według cennika, ustalonego dla tego pzedsiębiostwa. Dalej komisja ozszeza 'ix$ ttopusz czalnosć wolnych umów aa wszystkie mieszkania. Z ważniejszych' zmian zapoponowa no. aby do świadczeń, ściąganych pzez właściciela nieuchomości, można było doliczać koszta ubezpieczenia od ognia, do czasu, gdy komone osiajgnie 75 poc pzed wojennego. Komisja wnosi Owiei, aby nietytfco w umowach podnajemoów, Jak poponuje Sejm, lecz ) w umowach najemców można było zastzegać, że pewne zgóy okeślone ważne zdazenia bedą stanowiły powód ozwiązania umowy. Co do teminu wejścia w życie usta wy ze wzigłędsów technicznych komisja zapoponowała, aby ustawa weszła w tycie z dniem 1-go następnego miesiąca po dołu Jej ogłoszenia. DYSKUSJA. Rozwiązała sie dłuższa 'dyskusja, % kttióej zabał głos szeeg mówców. Rozpaw nie ukończono, odkładając Jo do następnego posiedzenia Juto o godzj 12 w południe. Poządek dzienny pze* widuje niezałatwioną część dzisiejszego poządku dziennego oaz dokończenie dyskusji nad ustawą o ochonie lokato ów. Ł głosowanie. (Policja ściga sen Hammefinga Agenci ameykańscy pzeszukali okęt ale go nie znaleźli. Belin, 20 mane Na piewszej stonie swojego wczo ajszego wydania BeUne Tageblatf* podaje p. t. Poseł polski poszukiwany' wiadomość z Nowego Yoku o dokona nych na pokładzie fancuskiego statku Rochambeau" poszukiwaniach policji ameykańskiej za osobą senatoa waszawskiego Louisa Hamellnga. Według dalszych whdoiności wspomnianego dziennika niemieckiego władzo ameykańskie posiadały dane, że Hameling znajduje sie na pokładzie statku Rochambeau' 4, któy wczoaj pzybył do Nowego Yoku. Skutklom tego uzędnf cy policyjni otzymali polecenie szczegółowego pzeszukania statku. Hamellnga nie odnaleziono. Dziennik beliński nie wyjaśnia powodu powyższego zaza dzenia. Powyższa depesza posłużyła nie* mleckiemu dziennikowi do zjadliwych, wniosków o polskich ciałach pawodawt czych 1 ich członkach. Zjazd białouski w Mińsku. Kalinin mówił o Polsce tonem ciepłym, niemal sedecznym. Wilno, 20 maca. W niedzielę d»ia 16 maca wieczoem zjazd białouski w Mińsku zakończył swe obady. W zjeździe uczestniczyło 240 delegatów z głosem decydującym, 150 z doadczym oaz 289 zaposzonych gości. W ogólnej liczbie delegatów było białousinów 45 pocent, osjan 20 pocent, żydów 23 poc. i polaków 3 poc., w tem obotni ków 28 pocent, włościan 27 pocent. Obady toczyły się w Języku osyjskim, z wyjątkiem tzech pzemjówień, wykoszonych po białousko, dwóch po polsku oaz Jednego po żydowsku. To o- statnie tłómaczone było "a język osyjski, Dyskusji właściwie żadnej nie byli. Wszystkie wnioski ; deklaacje, zapopo nowane pzez komsję patyjną, pzyjęto jednogłośnie. Mowy wielu delegatów i pzedstawicieli óżnych oganizacji, wjta jących zjazd, nosiły wybitnie antypolski chaakte, wskazując na Białouś, znajdu jącą się jeszcze pod jazmem polskiej bużuazfi, dla któej musi pzytsć czas połączenia z niezależną sowiecką Białousią. Pzewodniczący białouskiego cental nego komitetu wykonawczego Czewia - kow, usiłował zatzeć wywołane pzez nie ważenie, podkeślając wielokotnie pokojowe zamiay ządu sowieckiego. Mowa Kalinina o Polsce zobiła duże wożenie. Była ona wypowiedziana tonem ciepłym i n;cmal sedecznym. Nie wątpliwie osłabiła ona antypolski chaal, te pzemówień następnych po nim mów ców. W peeniówienin Czewłakowa i delegatów, szczególnie włościan, zaysował się goźny stan gospodaczy Białej RusJ. Zjazd pzyjął ezolucję, zalecającą no wemu ządowi usilną pacę nad popawą stanu gospodaczego na Białej Rusi oaz polecającą utwozenie banku olnego. Zjazd w ciągu pół godziny bez dysku sfl zmienił konstytucję Białej Rusi, zasto Bowując ją do "owej konstytucji S.S.S.R, i w ciągu 20 minut wybał 120 nowych dc legatów do Centalnego komitetu wykonawczego na powiększonej Białej Rusi. Posjdezenje konstytucyjne nowego cent. kom. wykonawczego odbyło s»o natychmiast po zamknięciu zjazdu. ZESŁANIE NEPMANÓW ZA URAL. Wilno, 20 maca. Z Moskwy donoa: Według uzędowego komunikatu zesłano w ostatuicli dniach tylko z Piotojjc-du na mocy caządzenia Głównego zaządu politycznego 260 nepmnnów. Nepmau zesjani w stali za Ual. Jako powód zesłania podaje komunjkat tudnienie saę handlea, walutą, kontabandową i handlem ko-i kamą.

2 m zy masz, fiismcissfi był śledzony pzez cieienzywę Poces w sądzie wcjskowym pzeciwko po. LisJttońshiemu. S^asacyjne z e z B i a e i a Swolkienia i po. Uba^ca. (Telefonem od waszawskiego Koespondenta Republilii"). SWOJEM PODWÓRKU WOJ- SKOWEM". Na jedno z piewszych miejsc w o?. pawach wysuwa sie Kwestja kompeten cji sądu wojskowego wobec możności zasłaniania sie świadków tajemnicą siu żbową. Było to 'podczas badania majoa Pic CzonM. Obońca, adw. Pa ehałskf, posi świadka, aby opowiedział, czy nie miał incydentu z pułk. Ścieżyńskim? Pokuato mj. Rumiński: Ponieważ szef sztabu, gen. Halle, uchyli! się od pyton, nie należących do spawy, za ja kie uważam pytanie obony, pzeto po szę p. pzewodniczącego o powstzyma nie śwładkł od zeznań. Obońca, adw. Paschalskl: Zdzlwfd ny jestem, że -i>awct tak poważny i wiel ce pzezemnie szanowany świadek, jak gen. Stanisław Halle, może 'pzepisywać ecepty dla zeznań. Pp. sędziowie! Pzy tamch ustosunkowau-iach mogłaby się wytwozyć sytuacja, że wszyscy świadkowie musieliby się liczyć z oskazem swych zwiezchników, a nie na k-azem bezstonnego i guntownego świadczenia. Pokuato mj. Rumuński (tonem podniesionym) Zwacam uwagę, że je steśmy tutaj na swojem podwóku woj skowem'', zaś goście (tu zwaca słc do adwokata Pascłialskiego) powinni być gzeczni i upzejmi. Obońca adw. Paschalskl: Jestem na swojem podwóku*', gdyż Jestem oboń cą wojskowym, pzepowadzonym pzez ozkaz minista wojny. Podobny zazut nie spotkał mnie nawet z ust po kuatoa osyjskiego sądu wojskowego Kdy> na tem, istotnio obcem podwóku boniłem tycli, co zdobywali ntepodleg łość Polski. Pzewodniczący pułk. Daniec: Pan obońca zaznaczył całkowity szacunek dla gen. Stan. Hallea. Gdyby użyt zwo tu niepzyzwoitego, to ja zwóciłbym na to uwagę. Nie jest to zeczą pokua toa. Zesztą ime pytanie postawiła o- bona tomie gen. Stan. Halle. Uważam incydent za wyczepany. SZCZEGÓŁY ZEZNAŃ MJR. PIE- CZONKJ. Mj. Pieczonłka, obecnie ofice sztabu genealnego, wysoki, giętki, mówi z na mysłem, cedzi słowa. Oto fagmenty z jego zeznań: Obońca adw. Paschalskl: Czy pan tłnźył w amji austiackiej? Świadek mj. Ploczotka: Tak, byfem zawodowym oficeem austjackiim. Adw. Paschalskl: Czy był pan w służbie wywiadowczej austiackiej? Świadek (po namyśle): Tak, byłem. Obońca: W jakich waunkach spotykał się "pan majo z posłem Zamoskim? Świadek: W związku z inteesami ttojej żony. Obońca: Często? Świadek: P«ę azy. Obońca: O czem panowie ozmawialiście? Świadek: O spawach bieżących, o sanacji skabu. Obońca: Więcej o niczem? Świadek: Nie. Obońca (do pzewodniczącego): Poszę o zapotokułowanie, że wyższy ofice oddziału II mj. Pieczonka ozma wiał z posłem Zamoskim pzy paokot?.ych spotkaniach tylko o sanacji skabu. Obońca, do świadka mj. Pieczonki: To pan stawiał wnioski o zapowadzenie stanu wojennego 1 w Polsce, o spowadzenie jednej dywizji do Waszawy, o wzmocnienie wogóle ganizonów? Czv uważał pan. panie majoze, że wchodzi to wogóle w zakes funkcji pań skidi, jako oficea II oddziału M. S. Woj skowych? Świadek, majo Pieczonka: Uważałem to za konieczne w celu ochony wojska i pzeciwdziałania ozuchom... Obońca: Czy takie kwestje należą do mjflfcstejunj saw wojskowych, czy do ininistejtuu spaw wewnętznych? Świadek, mi. Pieczonka: Poozumiewałem isc w tej spawie z szefem cy wilnej defęnzywy politycznej, p. Swolkenem. Obońca: Czy w ozmowie z p. Swolkencm pouszaliście panowie naewistkó maszałka Piłsudskiego?' Świadek: MówMiśmy o wszystkiem o osobie maszałka Piłsudskiego nigdy. KTO ZDJĄŁ PORTRET MARSZ. PIŁ SUDSKIEGO. Pzewodniczący: Co p. pułkowik mo że powiedzieć w spawie zdjęcia potetu maszałka Piłsudskiego w gabinecie majoa Pieczonki? Płk. Bajo: Powiadomiony zostałem o tem pzez majoa Jędzejcwicza, któy faktem tym był obuzony. Okazało się Jednak, że 'otet zdjęty został nie pzez, majoa Pieczonkę, lecz pzez innego oficea, któy został następnie u- kaany. Pzewodniczący: Jakich poglądów politycznych jest majo Pieczonka? Płk. Baje: Nie patzę na oficeów pzez 'pyzmat polityczny, kwestja ta jest mi zaipcłnie nieznana i obojętna. Pokuato: Czy majo Pieczonka In fomował pana o staży, jaką jest otoczony p. Piłsudski? Płk. Baje: Zaaz po objęciu obowląz ków szefa oddz. II dowiedziałem się, że tzech hidzi jest specjalnie odkomendeowanych do stzeżenia osoby Piłsud skłego. Pokuato: Czy majo Pieczonka staał się wpłynąć na zedukowanie tej staży? Płk. Baje: Raczej pzcewnic. Ody pzepowadzona była ogó 1 na edukcja ja sam powziąłem ( my'i zedukowania jednego z owych tzech, a majo Pieczonka 'poglądu tego zupełnie nie popieał. Pokuato: Czy w podległym p. pul kownikowi oddzielę panowała atmosfea nienawiści względem majoa Pieczon ki? Płk. Baje: Owszem, to dawało się wyczuć. SPRZECZNOŚĆ ZEZNAŃ W SPRA WIE OCHRONY MARSZAŁKA. W spawie ochony osoby maszałka Piłsudskiego wysteuje taka spzeczność w zeznaniach: Mj. Pieczonka oświadczył, że pze cież ochona osoby maszałka Piłsudskiego nie została zniesiona, kiedy on, mj. Pieczonka, wszedł na służbę do od działu II. Czyli powiada mj. Pieczon ka ja stzegłem maszałka Piłsudskiego. Zaś pułk. Baje zeznaje: Ochona o- soby maszałka Piłsudskiego nie była dyskutowana pomiędzy mną a majoem Pieczonf.flą, gdyż zecz ta była pzesądzona' pomiędzy szefem sztabu a mną. ZEZNANIA KPT. REZ. KRUK - STRZE ŁĘCKIEGO. Świadek, k$fj, Kuk-Stzelecki. chaakteyzuje podsądnego, po. Błońskiego. Po.- Błoński jest oficeem badzo zdohiyui, zapamiętałym w służbie; pa co wał często poza godzinami uzędowe mi. Otzymywał' niejednokotnie badzo socjalne polecenia, nawet od szefa szta bu genealnego.' Błoński zdaniem świadka posła da dwie wady: pewna niezdolność do syntezy i w związku z tem pewna nadcztiłość na punkcie komunizmu. Nadczu lość ta wyobiła się w ńifoi na tylach in wazji bolszewickiej, pzy sztabie Bałachowicza. Myśmy żatobliwie twiedzili mó wi kipt. Kuk-Stzclecki że Błoński nie ma co do nas.pewności, czy nie jesteśmy wypadkiem komunistami''. Szef' od działu II, pułk. Baje min} duże zaufanie do po. Błońskiego, a to wskutek wyo bioncj już o Błońskim opinji b. szefa od działu U, pułk. Matuszewskiego. TRZECI DZIEŃ PROCESU. Pzy pzepełnionej sali zaczął się tzeci dzień ozpaw w pocesie o inwl gilację maszałka Piłsudskiego. Piewszy zeznawał gen. Kzemiński Stwiedza on, że jego ozmawy telefoniczne były podsłuchiwane; nadto był on sam śledzony pzez jakichś dwóch studentów. Św. poucznik Jaoszyński zeznaje, że był w pzyjaźni z Błońskimi i często z nim ozmawiał. Zauważył, że Błoński gdy była mowa o komunistach, łatwo się zapalał i pewnych 'poblemów nie ozóżniał. Poseł Jan Zamoski tłomaczy swoja, znajomość z mj. Pieczonka tem że żona mai. PieczonM miała posić świadka o popacie w swoich spawach. Świadek utzymuje, że nie bał udziału w oganizowaniu młodzieży naodowej" i że wo góle z młodzieżą ma luźny tylko kontakt. Św. po. Ubaniec opowiada o ozmowie maj. Pieczonki z pułk. Ścieżyńskinn. Maj. Pieczonka usiłował dociec, czemu po. Ubaniec pagnie pozostać w sztabie genealnym; podejzewa! ównież po. Ubańca, że ma własnych a- geutów śledczych. Świadek czuł, że pzez jakiś czas jest ćłedzcny i zostajo pod Inwigilacją. Sensacyjnym momentem stało się o- świadczonie świadka.po. Ubańca, o u- siłowanłach agenta Piakidy. Świadek dowiaduje sie mlanowicia, te Piaklda, bsdająe Cocbnowskicfto pzy śledztwie o spawę Wieczokiewicza 1 Bagińskie go, namawiał Cechnowskicgo. aby ten zeznał, że na czele oganizacji teeystycznej stał maszałek Piłsudski. Zeznanie to wywołuje na sali pauszenie. Dalej stwiedza świadek po. Uba nieć, że pzekonał się., iż Płalfda byl pzyjacielem pokuatoa Janczewskie go. - Dla stosunku maj. Pieczoki do ma szafka Piłsudskiego uważa świadek za decydujący ten moment, iż maj. Pieczon ka usunął potet maszałka z gabinetu w któym p/teowat. Dalsze zeznania będzie składał po. Ubaniec pzy dzwiach zamkniętych. NADZÓR NAD PIERWSZYM ŻOŁNIE RZEM RZECZYPOSPOLITEJ. Nastennic pzv dzwiach otwatych zeznawał p, Swolkien, szef defęnzywy mi nuiteslwa cpaw wewnętznych. Wbew oczekiwaniom zeznana jego ; o pzyniosło nic nowego. Świadek wszy stko uogólniał i często pzed konketnymi pytaniami zasłaniał się tajemnicą służ bową. O inwigilacji maszjka Piłsudskiego z majoem Pieczonka nie ozmawiał i Iwicdzt, że jeszcze za uzędowania pułkownika Bcyea zjawił się u niego of'ce z IT-fJo oddziału.j posił o pzyjęcie do służby wywiadowczej Płakidę, czemu jednak odmówi t.. Mecenas Pnschalski: Czy świadek da wał po 1 eccn e oztaczania nadzou nad.istizelefem? P, Swotkten ośwndcza. że kaza! ob* Sewować ponzc:"^ >l"e oddziały j niektó ych członków..stzelca". Mcc. Paschfilpkis A co pan wie o sto- SUttku ządu p, Witosa do Stzelca"? Świadek SwoVoc6 odmawia odpowie, dzi pzy dzwiach olwatvch, zasłaniając się tajemnica służbową. Wobec te<to o- bońca zzekł się tego pytania i zada} mu inne. Mcc. Pss^ałski: W jakim celu pan wyjechał do Wina podczas pobytu tam maszałka P >'łsudakię&p 7 Św, Swolkisn n(e chce udzielić wyjąśnień i uważa, że pytanie to n'e ma nic wspó 1 nego ze spawa, ale pzewodmezą, cy żgda od-towietłzi i wobsc tego p. Swoi kicn ad nie ad nzyznaje, że wypchał w towazystw** kilku agentów do Wilna na ozłnz s^n'ch włidz 7,w>ezchnich, któe obawiały się ozuchów w związku z pobytem tam maszałka Piłsudskis fto, O inwif?'!aq'i c-sebis-tej maszałka Piłsudskiego n e mogło być mowy, ponieważ jest to iccelawc. Na odćzyf maszałka nie poszedł, by -Jc nwań RO tafo?.a Tłowokacśę. f/j.ec. Paschalskl; Co pan mówił z majoem Pieczonka o zamiezonym nadzoze wojskowym w cc!'i zapewnienia bezpieczeństwa ządowi Witosa? Św>adek n'e pzyczy, że tefo odzaju ozmowy były powadzone, ale szczefóiów na jawnej ozpawie nie może podać. oyginalna ameykańska wyabiana pod ścisłym nadzoem gand-abinatu w wszechświatowej sławy wytwóni: cl MAN " n " 8 SINSINATI opakowana w eleganckich hygienicznych p idełkach. Wytączne pzedstawicielstwo na Łódź i okolice: 2 Fyst i Syn, Zakątna 21. iliin Moniuszki JVs 5. Zaząd Kajowego Związku Pzeijiysln Włókienniczego wzywa nlnlejszcm swych ą{) członków do ostatecznego załatwienia sybskybeji na akcje Banku Polskiego. W tym celu biuo Związku będzie otwale w: A-i -. niedzielę dnia 23 b. m. od godz. O-ej do 2-ej; ponicilzick-k dnia '24 b. m, od godz. O-ej do 2-ej i od 4-ej do 7-eJj ti3 wtoek 25 b. in.,. O-ej do 2-;-j; : S śodę. 26 b. m... C-ej do 2-ej i od 4-ej do 6-eJ. </) Śoda 26 h. m. jest ostatria. dniem subsleybcji w ZwiązHu. ) Subskybujący Wpłacają 40 poc. sumy, pozostałe zaś 60 poc. będzie A ozłożone na 20-pocentowe aty miesięczne.

3 N. 80 UBLIKA 21 maca 1924 Nasze poażki w Lidze naodów. naodów ipzy Ostatnia sesja ady Lbji : Wiosła nam szeeg dalszych poażek Pzegaliśmy w spawie Jawozyny i Kłajpedy. Jawozyna dostała się cze- ' ohom, a Kłajpeda pzeszła pod niepodzielne wipiywy Kowna. Istota tych klęsk niejednokotnie była już u nas o- tnawiana. Pozostaje obecnie do ozpatzenia, czy już wszystko jest stacone aa zawsze, czy też można jeszcze nasze kzywdy napawić, i w jaki sposób. Pasa waszawska ma osobliwą metodę Pisania o wszelkich naszych niepowodze niaoh na aenie międzynaodowej. Albo się te klęski tuszuje, albo też oskaża się sędziów międzynaodowych o niespawiedliwość i stonność. Jedem i dugi system znamionuje' bak odwagi oaz bezsilne zzędzenie. Zaazem weszło u nas w zwyczaj oskażenie Ligi naodów o stałą nieżyczliwość względem nas. Twiedzi się podostu, że jakąkolwiek spawę mielibyśmy w Lidze naodów, musimy już ją pzegać, bo jesteśmy tam cfelubians. W twkedy.eniu tem jtal spoo upze ozenia i pzesady. O Lidee da się poiwiedzieć to co fancuzi mówią o kotlecie, mianowide, że aafiłkniejma nie może dać więcej nić pogada. Lga naodów nie stuła się t*m, czem chciał ją widzieć Wilson, czyli stowazyszeniem Wszystkich państw, któego ogan mógł by być ozjemcą spawiedliwym w spoach wzajemnych i mogłyby wydawać Wyoki ma podstawie pewnych idei kieowniczych. Obecnie Liga jestb nazędziem woli państw zwycięskich a więc łej wyoki są bądź wykładnią polityki Ententy, bądź wypadkową spzecznych Pądów nutujących w jej łonie. Dlatego śmiesznem jest, gdy się, po jakimś niekozystnym dla nas wyoku, powiada*, że Lig^ postąpiła niespawiedliwie. Spa wiedliwość może być tam, gdzie istaieją TTawa, natomast Lidze ententa nie po fcwala kieować się jakiemukolwiek nie- ^uszoneani pawami, lecz każe jej liczyć się ze swemi inteesami, a gdy te inteesy są spzeczne, z zawatym między członkami ententy kompomisem. Stąd ciągle spzeczności zachodzące mię dzy obecnemi wyokami Ligi, a dawłneni wyokami ady ambasadoów lub nawet jej własnemi, jak ównież między dawnem a obecnem komentowaniem jakiegoś punktu, w taktacie. Naiwnością więc jest, gdy się doadza u nas od 1 wyoku Ligi apelować do konfeencji ambasadoów, lub gdy się nasze klęski kładzie całkowicie na kab nieudolności "aszego dęilcgata. Jeżeli można tu mówić o nieudolności, to chyba tylko w tym pojęciu, że-delegat ten, a jeszcze badziej sam ministe saw zaganicznych, nie uważają za swój obowiązek wytłumaczyć otwacie posłom i opiu.h. ** dotychczasowy kieunek naszej po- 'ftykl zewnętznej i wewnętznej, dał toż nam maximum powodzenia, dopóki kmu kieunkowi spzyjała odpowiednia koniunktua, natomiast obecnie, gdy kon tonktua się zmieniła na naszą niekozyść, ojentacja 'popzednia niechybnie ^as pcha ku klęskom. Nasza polityka zaganiczna' opieała *1<? dotychczas na pzesłance, że Anglja { Fancja będą szły ęka w ękę. cezabezpieczenia się pzed Niemcami ' Rosją. To się obecnie skończyło. W ^HTlji ton polityce zaganicznej nadają "beałowie i labouzyści, ikltózy mają spawy niem:*ecko-osyjskie odmien- ^ Pogląd, zgodny ze sobą jakkolwiek Wychodzący z óżnych założeń. W stojaku do Niemiec libeałowie angielscy ***BJJł sig.tem że unieszkodliwiwszy Nie mcy pzez zniszczenie im floty i zabanie kolonji, pagną z niema powadzić handel. Nadto nie wiezą oni w to, że Nlem cy po ozbojeniu mogą jeszcze być niebezpieczni, natomiast upatują niebezipiieczcństwo w zbojącej się ciągle Fan cjl, któa może nauszyć na kontynencie ównowagę. Labouzyści do tych względów paktycznych, pzyłączają jeszcze pobudki idealne, polegające na teimi, że w imię solidaności poietajatu nie "wolno dopuścić, by nauszone zostało ównoupawnienie 'państw i po obu stonach ozwielmożnił się szowinizm. Co się tyczy Rosji, to libeałowie wpawdzie nie chcą mieć wielkiej Rosji, ale też obawiają się ptzefkioczyć miaę w obcięciu dawnego impejum, ażeby nie wywoływać nacjonalizmu odwetswego. Labouzyści, nie podzielając ^'tyny komunistycznej, widzą jedna w sowietach ząd obotniczy, któe-i. ekstemłzmem można staszyć odzimą bużuazję, celem wydostania od niej efom umiakowanych. We Fan et ządzi obecnie kieunek ulta-kapitalistyczny w pzeciwieństwie do śednio-bużuazyjnego, jaki panował za czasów Clemenceau i Bianda. Kieunek ten M O mógł uzgodnić swych zapatywań z Baldwincm, tembadzieji zaś tudno mu się poozmieć z Asqui*hem i Mac DonaMem. Fancja tedy jest w pzededniu zmiany kusu, o ile nie zechce być osamotnioną. Zesztą wobec Rosji fancuski pąd wielko-kapitaistyczny znajduje się pod wpływem emigantów osyjskich, któzy wszelkie u- oszczenia teytojame sowietów popieają, a nawet) wołają, że bolszewicy za mało bonią Inteesu państwowego Rosji. Jeżeli pzyjmiemy powyższe pod u- wagę, to łatwo zozumiemy pzyczyny naszych niepowodzeń. O Jawozynie nie wato się ozwodzić, bo jest to w gandę zeczy dobiazg, któy aczej ma znaczenie symptomatyczne, jako wskaźnik większych wpływów Czech, któe zęczniej od nas umieją się układać 1 ozglądać za spzymiezeńcami. Natomiast zasadnicze znaczenie ma dla nas Kłajpeda', jako znak, że staszak bezpośedniego zetknięcia Niemiec z Rosją pzestał już działać. Libeałowie mają odnośnie do Polski tyflko intees w tem ażeby nikt nie nauszał jej ganic etibnogaficznych, bo taka Polska jest im potzebna, naówni zesztą z szeegiem innych kajów osltebiających Rosję. Do tego inteesu paktycznego pzyłącza się teoja o samostanowieniu naodów, któej hołduje tak że Lab on Paty. W szez egóhności nie możemy w Anglji znałcić obony flteełw Litwie, gdyż wcielenia pzez nas Wileńszczyzny uczyniło z Litwy twó państwowy niezdolny do żyda, co spze ciwia się inteesom Anglji, potzebującej okążenia Rosji państwami dość siinemi i mogącemi jej się pzeciwstawić. Dlatego zcicha popato Mtwinów w fch wypawie na Kłajpedę, a obecnie za ich czyn samowoli \ gwałtu jeszcze ich wynagodzono. DJatego ciągle pokutuje jeszcze widmo WIłfeószezyziny, któe mo że lada dzień wyskoczyć jako skawa jeszcze nie ozstzygnięta. A w spoze z Litwą Fancja nic dla nas zobić nie może, ze względu na Angiję l nie chce ze wzgęfclu na Rosję. Jedyne co Fancja może nam doadzić, to tylko pogodzenie się z Litwą, a temu pze ciwdziałać nie mogłaby i Anglja. Jeżeli uświadomimy sobie bezstonnie sytuacje, to łatwiej zdołamy wyciągnąć wnioski paktycznie. Nie wolno po- Walać nadziei jedynie w taktaty, któe nie żyją dłużej niż inteesy, któe je podyktowały. Nie tzeba polegać na spawiedłiwośd*' Ligi, czy konfeencji ambasadoów, któe są w oli sędziego nie posiadającego kodeksu. Tzeba natomiast pzedewszystkiem staać się, załatwić wszelkie spoy sąsiedzkie po-i łubownle i bezpośednio, nawet gdyby wypadło iść na pewne ustępstwa. Dalej nie wojno polegać tylko na- jednym i jednostonnym sofcszu z Fancją, lec? teteba «# zwjzyć takie do inmyc' czym nfków dbeydttłacych w colityce świato* wj. WnessKte tzeba zozumieć, że Pol, badziej niż każdy inny kaj, jesi fahs*we»owaffla w utwaleniu insfcotnę go pokoju to jes* pokoju opatego nil na pzemocy i zbojeniadh, lecz na po* ozumieniu wszystkich państw { na LI* dze wszystkieli naodów, jako instytucji pofcdjnawczeii «>ziemczej. Peła włoshiego Tyolu (Koespondencja własna SeptibliM"). Mean, w macu Dużo słońca, wiosennego ciepła, tyolskich jabłek, piękni* ubanych pań i panów, spaceujących zwolna po dawnej Obee Pomenadę", a obecnej Passeglała Nuova". Pod lazuowym, pzejzystym niebem, któe, jeszcze lat temu dziesięć było ausłjackie, a dziś jost takie włoskie, acywłoskie... Z jakimś niedowjezeniem myśjk się o tym, iż taa w kaju, daleko na północny wschód może jeszcze ś^ieg chzęści pod stopami pzechodniów, lub deszcz macowy pzejmuje do szpiku kości, gdy tu z głębi Mogosła ^wiomej dofyny ogląda się pzez lonetkę białe fumy»a szczytach Dolomitów, a pzekupnie kwiatów wpychają wpost do ęki bajecznie ozkwitłe m-junozy i świeże, w miękkiej tawie wypieszczone lijołki zu eene Lię" a una Tie Jl pezzo"... A kiedy później wieczoem chłodny wiat pociągnie z wyżyn, a na niebie ozpailą się gwiazdy i góy zajaśnieją ozsianemu gniami chat góalskch, jak świętojańskiemj obaczkami w pzepięknych hotelowych salach na,,sottpe dansant" zbieze się elita kuacjuszy panowie we fakach, panie pawie bez wszystkiego i tłum wielobawny ozgwazy się w Babel języków mimowolii zapomina się o tym, że na wielkim świecie cztey lata twała zeź kwawa, a pięć lat już twa nędza i ozpacz naodów. Bez tosk i bez duszącej zmoy dnia codziennego, w potokach słońca lub tanecznych tonów biegnie miesiąc tyolskiej wiosny mazec dla tych, co zbojni w liy, dolay j iunty pzyszli tu szukać wypoczynku, zdowia, czy zabawy. Codziennie ekspess wiedeński wyzuca setkę nowopzybyłych. Pzepełnione hotele, pensjonaty, pywatne mieszkania. Nocują już w pokojach kąpielowych i na koytazach. Pzeważnie aiemcy i au»bjacy, fctó*y aufcają we Włoszech wytchnienia po łmpfącej ich w kaju dożyfnie. Spoo też ladłes" i dandies" londyńskich, tzymających się jak zwykłe z ubocza, włochów, któzy są tu dziś u siebie w domu", weszcie łasł not least polaków. Fancuzów ani aa lekastwo. Kiepska waluta tzyma ich w demu, a, zestą, w Nicei jest ciągle jeszcze o połowę tanłej... Dożyzna, zesztą, jest zeczą ogom aie względną. Dla»as nip. Włochy są dziś dopawdy kajem obfitości i tantcścd. W poównaniu z naszemi po paskasku wyśubownnemi cenami żyje się tu wpost damo. Ludzie skomni łatwo utzymać się mogą za dolaa dziennie (24 liy) na osobę, badzo natomiast wy kwmt n e mieszkanie i jedzenie nie może kosztować ponad 100 liów (około 4 dolaów). Wina, owoce, sey, yby, chleb wszystko w najpzedniejszych gatunkach kosztuje liitealniie gosze". Znów natualnie dla n as, niemców, austjaków, a więc naodów, któe pzez piekło inflacji i depecjacji wspięły się w domu n a najwyższy szczebel dożyzny, lub dla anglików, czy ameykan, a więc ludzi, stojących ponad konkuencję walutowa... Nazekają tylko biedni włosi, gdyż pzy całej swej względnej taniości, Mean doższy jest o jakieś 50 pocent od każdego innego miasta w północnych Włoszech, Jeśli żale włoskie obią wogóle»a tyolczykach meańslich jakiekolwiek bądź ważenie to chyba tylko adosne Admonito. Z całą bowiem ostością występuje to na jaw mnjejsziośoji aoodowej nieaniockief i Tymol włoskj wcale nie pyzw^* ezafl się jeszcze do myśli, i* stanowi iatadelną część kólestwa włoskiego. Wawftwćbge wwayscy już naueyli się no-, w%6» jęwyfci pa4słw*w»f o, a włtwśoicialo ekłepów musieli wywiesić szyldy w tym języku, wpawdzie ulice i miasta zmie. itkty naxwy na włoskie, ale w głębi nu. tufą dążności sepacatystyczoe. Włosi zabafi sfę do dzieła italizacjl Tyfa nadewyeaj!*ten»ywn'e. ZnieśTi pztedewszystlfea óżność ustoju pawnego w Tyohi oaz pzemianowali szkoły na włoskie już począwszy od klas n aj niższych. Refoma szkolnictwa nie dała dobych emdtatów, gdyż dziecj chłopów^ tyolskich, z ttudnośdą mogące pzejść od swej ludowej lokalnej gway do szkol nego języka niemieckiego, z włoskim nie mogły już dać sobie ady zupełne. W ostatnich dniach wyszło ozpoządenie minlstejalne pzywacające naukę w cią gn piewszych dwu lat szkolnych w języku niemieckim. Dążąc do asymisncji tyolskiej ludno- ŚOJ niemieckiej, ząd włoski staa się je* dnocześnie pzekonać ją do włoskiej państwowości. Administacja działa tu niezwykle spawnie. Uzędy są dwujęzyczne i w policji, na poczcie, czy gdziekolwiek uzędnicy-włosi obowiązani są do załatwienia inteesantów w dwu językach. Apaat państwowy pacuje doskonale (popawi! się, zesztą, ostatnio w całych Włoszech) i mógłby służyć i nam za wzó n a kesach wschodnich, ijdzie nieudolną gospodaką odstaszamy popostu od siebie mniejszości naodowe Czesław Ołtaszcwskt

4 Wielkie fabyki wydaliły obotniczych. W fabyknch Łeonhadta, Szwajkicta Geyca i Benicha, wydalono delegatów o botmezych Z pacy, pżycżea adminisln cjc fabyk zażądały, aby zmie-njaja.ee się w pacy gupy obotników "ie poozumie wały sio pzy opuszczaniu i wchodzeniu do fabyki. Zabon-ioto delegatom zbieać składki CEfokowskic po godziiach uzędowych, a pon.idto wydalono ogółem 38 delegatów fabycznych. Pod ważeniem tych zajść odbyło się ogólne zabanie delegatów fabycznych związku Paca". W dłuższej dyskusji zabieali głos poszczególni] pzedstawiciele fabyk, któzy domagali się enegicznej intewencji za-' ządów, gożąc w pzeciwnym azie akcją na własną ękę. W pzyjętej ezolucji obotnicy doma gaja s. -ę ; inteewencji posłów obotniczych i władz miejscowych, gożąc w azie dalszego opou ze stony pzemysłowców poważnym konfliktem. (b) Szlakiem;, wytkniętym pzez Widzewską Manufaktuę". -:o:- Usiłowanie obniżenia płac obotniczych pzez fabykę Klinga i Szulca. Administacja fabyki jedwabiu Klinga i Szulca, pzy ul. Kątnej N. 22, wymó wiła na 2 tygodnie pacę obotnikom pzy czem w dniu dzisiejszym upływa temin wymówienia. Oncgdaj administacja zapoponowała obotnikom dalszą pacę pod waunkiem obniżenia plac o 3 do 22 poc. Wobec tego pzedstawiciele obotników odbyli konfeencję z pzedstawiciela mi fimy i oświadczyli im, iż nie chcąo pozbawiać pacy swych odzin, pójdą na pewne ustępowa, jednak nie na takie, ja Iich żąda fima. W odpowiedzi pzedstawiciel fimy oświadczył, iż może zawzeć umowę jedynie wówczas, jeżek obotnicy pzyjmą wszystkie waunki fimy. Wobec tego odbyło się ogólne zebanie obotników, na któem pzemawiali z amienia klasowego.związku p. Walczak a z amienia Pacy" p. Kulczyński. Refeenci wskazywali, że w obecnej chwilj wszyscy pzemysłowcy dążą do obewania płac obotnikom, lecz nie wol no pójść na ustępstwa, by nie dać pecedensu innym fabykom. Po dłuższej dyskusji pzyjęto wniosek p. Walczaka, że o ile zaząd fabyki nie pójdzie na ustępstwa, obotnicy pzystąpią do walki o 6we pawa, (b) Zatag w fabyce Hendeles I Fidman. W fabyce Hendeles i Fidman pzy ulicy Kilińskiego 128 wybuchł zatag między administacją falyki. a tkacza ml, na tle niewypłacania obotnflkom za czas postoju, spowodowanego z winy fimy. Oto z powodu stejku tkaczy, adml histacja fimy zamknęła ównież i wy kończalnię, pozbawiając pacy wszystkich obotników. Robotnicy zwócili się ze skagą do Inspektoa pnący, (b) Stejk w pzemyśle hafciaskim zlikwidowany Robotnice otzymały 50 poc. podwyżki. W związku z wystawionemi żądania mi podwyższania płac o 60 poc. odbyła się w (klubie zemieślników konfeeu cja między pzemysłowcami, a pzedsta wicielami związku hafciaek. Na konfeencji pzemysłowcy zapto ponowali 30 poc. podwyżki, lecz hafciaki sie na to nie zgodziły, oświadcza ląc, iż dotychczas zaabiają 16 miljonów tygodniowo i że płace te są niższe od płac zamiataczkj w pzemyśle włókien niczym, aczkolwiek od hafciaek wymagane są "pewne kwalifikacje. Ponieważ pzemysłowcy nie odstąpi li od swej popozycji, konfeencja zosta ła pzewana i po ogóluem zebaniu pzystąpiono do słejku. Po 2-ch dniach bezobocia, z inicjatywy pzemysłowców odbyła się ponowna konfeencja, na któej doszło do poozumienia i obotnice fabyk hafcia skich otzymały 50 poc. podwyżki, wo bec czego stefk został w dniu wczoajszym zakończony, (b) Życie towazyskie kopusu dyplomatycznego w Waszawie. Paaliżuje je nieco kawaleski stan niemal połowy pzedstawicieli państw obcych. Wśód ezydującego w Waszawie kopusu dyplomatycznego, akedytowanego pzy ządzie Rzeczypospolitej, panują niezwykle ożywione «i nacechowane szczeą sedecznością stosunki towazyskie. Poniósł copawda kona dyplomatyczny świeżo ciężką statę z powodu wyjandu tzech posłów, któych małżonki znacznie się pzyczyniły do ożywienia ży cia towazyskiego. Najdotkliwiej odczuto wyjazd panj Tommasini, któa swą wytwomością i elegancją, tempeamentem i pewną ekccntycznością wodziła ej wśód pań 3? dyplomacji d słynęła jako niezównana oganizatoka wszelkiego odząjti zabaw i pzyjęć. Wyjechały ówneż badzo gościnne panie Pfyffe d'altishofcn (małżonka posła szwajcaskiego) i Eyde (małżonka posła noweskiego). Co gosza, następcy owych posfów są nieżonaci, życie towazyskie dozna więc staty niepowetowanej. Wogółe w Waszawie mamy badzo wiele nieżonatych dyplomatów. Kawakaini są posłowie; liiszpański de A.g(ica, fancuski dc Panafieu, jugosłowiański -Simicz, holedeski baon va" Asbeck, belgijski dc l'eca ; lle, bazylijski Pekanha. włoski Majom oaz chage d'affaie3: estoński Lcppik, noweskj Kildal, szwajcaski Bad et i czech o-słowacki Mille, a więc pawie połowa. Pomimo to. jak już zaznaczyłem, życie towazyskie kopusu dyplomatycznego jest badzo ożywione. Poszczególne panie uządzają hebatki popołudniowe, na któych zbiea się zazwyczaj gono osób, należących do pawdziwej elity towazyskiej stolicy. Na szczęście dostęp na pzyjęcie dyplomatyczne ma nic każdy, to też wszyscy, pomimo, że należą do najozmaitszych naodów, czują s ; c tak badzo swo bodnie, tak badzo ente soi. Największem powodzeniem cieszą się pzyjęcia u następujących nań: u małżonki posła umuńskiego pani Floesco ( co niedziela)) małżonki posła aiisijackiego pani Post (co śoda), małżonki posła lin landzkiego p. Ehstóm (piewsze tzy czwatki każdego miesiąca) małżonki posła niemieckiego pani Rausche (pie obotnikom.nie wolno wyzec się swoich paw. Tak ozekł inspekto pacy. W fabyce Lifszyca pzy ul. Wólczańskiej'n. 6 twa już od dłuższego cź-asu stejk. z powodu niepzyznania obotnikom 34 pocent, podwyżki. Niezależnie od tego powstał zatag z powodu fiiewypłaccnia obotnikom za 10- dniową pzewę w 'piacy wskutek zepsucia się motou. Z tego powodu w Inspektoacie pacy odbyte' się konfeencja między pzedstawicielami fimy, a delegatami klasowego związku wiókienniczeko. Pzedstawiciel fimy oświadczył, że w swoim czasie zawał z obotnikami umowę, w myśl któej wyzekli się oni wszelkich wynagodzeń za postoje. Zapzeczyli temu obotnicy, oświadczając, iż taka umowa godziłaby w najżywotniejsze ich inteesy.' Po wysłuchaniu obu ston, inspektot pacy ozekł, że obowiązuje jedynie zbioowa umowa między pzemysłowcami, a związkami zowodowemi, i w myśl tej umowy obotnicy otzymują odszkodowanie za postoje, wynikłe nie z ich winy. Jednak pzedstawiciele fimy nie zgo dzili się na to, wobec czego inspektot pacy, obieając się na ustawie o pacy w pzemyśle, skieował tę spawę w dogą sądową. Moda pzyczyną zatagu w, pzemyśle tykóciaskim. Dotychczas w fabykach ykoeia sikich wyabiano swcaty męskie i damskie według modnych fasonów, któych obota była dość lekka i obotnicy zaabiali do 80 miljonów tygodniowo. Obecnie fabyki pzystąpiły do wyobów dawniejszych, wymagających więcej czasu, wskutek czego zaobki o botników spadły do 50 miljonów'mk. tygodniowo, wobec czego obotnicy zażądali zewidowania cennika i podwyższenia płac o 33 -poc. W związku z tem odbyła hię wspólna konfeencja zainteesowanych, na któej pzedstawiciele pzemysłowców o- świadczyli, że nie posiadają mandatu do zmiany cennika i zapoponowali Odoczenie aby poozumieć się w tej spawie Robotnicy zgodzili się na to i konfeencję odoczono. b Stejk w fabykach chustek twa. Pzed kilku dniami donosiliśmy o wy buehu słejku obotników, zatudnionych w fabykach chustek zimowych z powodu nicpzyznawania im 34 poc. podwyżki. OnegdaJ odbyło się ogólne zabanie stejkujących, pzyczem ze spawozdania wynika, że pzemysłowcy zaofiao -wali 25 'poc. podwyżki. Po dłużej dyskusji uchwalono jedno* głośnie aby ze stanowiska nie ustępować, domagać się całych 34 poc. oaz twać w stejku aż do zwycięstwa, b O popacie stejku^ dukazy we Lwowie Ofiay długotwałej zimy. 36-lctni fabykant Edwad Uman (Benedykta n, 30) na ulicy Piotkowskiej około n. 190 poślizgnął się i upadt potłukłszy dotkliwie lewą nogę. Zawezwany lekaz pogotowia odwiózł U. jego własnym samochodem do lecznicy IW.us". Czytajcie Republikę". wszego każdego miesiąca), małżonki po sła duńskiego pani Anstedt (co poniedziałek), małżonki posła japońskiego pani Sato (piewszy i tzeci poniedziałek każ dego miesiąca), u malżonkj posła geckiego pani Xydakis (co piątek), u małżonki posła potugalskiego pani Quevedo (co duga j czwata niedz ela), U małżonki po s?a bułgaskiego chage d'aifaies pani Wanczew (co wtoek), u małżonki adcy poselstwa Kól. S. H. S. pani Body (co dugi wtoek) i u małżonki włoskiego f.tlache wojskowego pan; pułkownikowej Ivaldi (co piewsza i tzecia niedziela). Z balów tegoocznych najświetniejszy był bal sylwestowy w poselstwie n;em'eckim. Zebał się w owca s w gustownie uządzonych wspaniałych salonach poselstwa niemieckiego pzy ul. Pięknej nfelylko cały niemal kopus dyplomatyczny, ale ; najwyłwomicjsze polskie koła towazyskie stolicy, oaz najwyżsi dygnitaze państwowi z ówczesnym kieownikiem Mi". Sp. Zag. p. BetonJm na czele, któemu asystowali z amienia potokółu dyplomatycznego h. Pzeździecki, h. Tanowski i ks. Lubomiski. Centalna komisja związków zawodowych pzesłała okęgowej komisji zawiadomienie o stejku dukazy we,l\vo wie, polecając ównocześnie zaządze- -XXnie zbieania składek. W związku tem okęgowa komisja ozesłała poszczególnym związkom listy składkowe. b Zaząd Stowazyszenia Pzyjęcie było napawdę imponujące, dające chlubne świadectwo pomysłowości gościnnych gospodazy państwa Rausche. O północy zagaszono światła i podano poucz, poczem wszyscy obecni składał; sobie życzenia nowooczne. Następnie zaimpowizowano podukcję aly- Handlowców Polskich m. Łodzś Piotkowska 108, podaje do wiadomości członków, że stosownie do 23 Statutu w sobotę, dn. 22 b.m. o godz. 8- j wie«z«odbędzie się w lokalu własnym Ogólne Roczne Zebanie członków Stowazyszenia pawomocne beź, względu na ilość obecnych ( 24 Statutu). i)25 styczne, mianowicie małżonka adcy poselstwa niemieckiego hab'na von Diinhoff-Kafftshagen w asystencji pp, Nanassy-Megay adcy poselstwa węgieskie go- oaz Sajua, seketaza poselstwa niemieckiego, odśpcwała w odpowiedniej chaakteyzacji szlage, payskj Tvti n e' (o badzo dowcipnym efenie* Je che che apes Titine"), pzyczepna tę saną melodię wykonano poteiń piosenkę ułożo ną ad hoc, odzwieciedlającą ozmaite wydazenia z życia dyplomacji w Waf szawie. Cale towazystwo zaposzono potet do bajecznie uządzonego bau, gdz _ a aczono wszystkich obecnych najwyszukańszymi ameican dinks. Wszyscy g " ście otzymali też od pani Rausche nade guśtow&e dobne upomink 5, badzo dowcipnie dostosowane do osoby każdego z obecnych. Ochocze tany pzcciąfi' 4ięły s'ę do białego* ana. Wśckl obecn. dam wyóżniały się uf* 'dą oaz pzepychem toalet panie: małżonka bułgaskiego chage daffaes a pani Wanczew (któej fotogafia była zą* mieszczona w,,pani"), małżonka swedz kic*o attache militaie adjoint pani poucznikowa von Reanstiena, małżonka ad cv poselstwa niemieckiego habina von Dónhoff-Kafftshagen, małżonka wielkiego attache wojskowego pan; pulko^" nikowa lvaldi, cóka posła węgiesk ci 0 panna Belitska, cóka b. adcy poselstw"* polskiego w Madycie pani Tomasze^* ska i t. d, Poseł"*

5 R C * U B u. 1 v n ~ Si. 5 MARZEC na PIĄTEK ii Dziś: Juto: t Benedykta Op. t Katazyny K. Wschód słońca o g Zachód o g Wsch. księżyca o g p. Zachód o g Długość dnia Pzybyło dnia g OD ADMINISTRACJI. Niniejszym zawiadamiamy tych na- 'zych P. T. Abonentów, któzy dotąd Ole uiścili penumeaty za m.mazec, iż t dniem jutzejszym zostaje im pzewane dostaczanie naszych pism do do- KSIĄŻECZKI WOJSKOWE DLA ROCZNIKA Rozpoczęło się Już wydawanie ksia *eczek wojskowych mężczyznom uodzonym w oku Książeczki wydaje komisajat ządu la miasto Łódź po upzedńiem wezwaniu petenta, (b) SPRAWY PODATKOWE W ŁODZI. W dalszym ciągu odbywa się enegiczne ściąganie podatku majątkowego. Najintensywniej działa piewszy u- ząd skabowy, gdzie piewsza ata. dugiejyzaliczki zostaje ściągana bez u- Giekania się do licytacji. b Najgłębsze współczucie wyażamy naszej koleżance Celi, z powodu pzedwczesnego zgonu jej Koleżanlii Mania. Sala, Regina. Koncet Battistiniego. Aby upzystępnić szeokim masom i dać możność ozkoszowania się kólem śpiewaków Battistinim, kasa Filhamonji będzie miała pewną oganiczoną ilość do całkowych kzeseł, któe będą spzedawane pzed wejściem na koncet dziś o gedz, 8-ej wieczoem po 20 miljonów ma ek, Pawdziwi melomani napewno nie zaniedbają tej wyjątkowej okazjj usłyszę nia genjalnego śpiewaka. Nowa spółdzielnia. W tych dniach otwata zostanie pzez związek zawodowy pacowników gastonomicznych ; ho telowych estauacja w hotelu Man teufla. Restauaqa ta zostanie do użytku publiczności po guntownym emoncie, któy twa już od pau miesięcy, p. Panu Henykowi Bemanowi z powodu pzedwczesnej śmieci jego, sedeczne współczucie wyaża gypa anna U w tantlowjtii I. Mantinbanda. Pzed wyboami do kasy choych. Lista kandydatów związków klasowych. Onegdaj odbyło się posiedzenie komitetu wyboczego klasowych związków do kasy choych, na któem debatowano, co do ułożenia listy kandydatów do władz kasy choych. Posiedzenie twało do późnej nocy i weszcie ustalono poządek listy kaudy datów, obejmującej 'pzedstawicieli zblo kowanych związków. Lista obejmuje 120 nazwisk, pzyczem na piewszych miejscach figuują adni: Danielewicz, Rapalski, p. Wóblewski i inni. (b) Jak się dowiiadujemy z O. K. Z. Z. petaktacje powadzone. pzez komitet wyboczy związków klasowych z związkiem pacowników biuowych i handlowych i Poale-Sjonem spełzły na njczem, tak, że patje te pzystąpią do wyboów zaządu kasy choych oddzielnie, p. Lista kandydatów polskich związków. Polskie związki zawodowe złożyły juz w efeacie wyboczym w kasie choych listę kandydatów do władz Kasy choych. Na piewszych miejscach listy figuują wice-pezydent Wojewódzki, Zofja To janowska i Stefan Kulczyński. (b) Sanitane komisje kontolne działają!... Gospodaze! Usuwajcie stety śniegowe z waszych pod woz! MNOŻNA DLA URZĘDNIKÓW.. Ze Stow. wolnomyślicieli polskich W myśl ozpoządzenia p. pezyden policji "państwowej, pzedstawiciele sto Rada ministów ustaliła na wczoaj- W niediziclę, dnia 23 maca odbędzie się ta miasta o oczyszczeniu Todwóz ze wazyszeń właścicieli nieuchomości. ^Zem posiedzeniu wysokość mnożnej dla w Waszawc Il-gi kajowy zjazd stow. śniegu i nieczystości, w dniu wczoajszym ozpoczęły swe pace sanitane sesje, znajdujące się na teenie m. Łodzi Komisje te obchodzą wszystkie po Poboów uzędniczych za kwiecień na wolnom. polskich. Na zjazd ten koło , pzyczem, zdecydowała, że nie łódzkie wysyła delegatów, wybanych komisje kontolne. i po skontolowaniu niewykonania pzez ogólne zebanie członków stowazyszenia. ne pzy 7-miu dozoach sanitanych, po nitano - poządkowych spoządzone będzie pzymusu w pobieaniu części poboów w bonach Dzisiaj o godz wiecz. w lokalu dwie w każdym. są potokóły, celem pociągnięcia win Komisje kontolne zostały utwozo pzez właścicieli domów pzepisów sa stowazyszenia konfcenq'a pzedzjazdowa delegatów, wobec czego zapowie pzedstawicieli.dozoów sanitanych i W smad komisji wchodzą, pócz nych do odpowiedzialności. Zwolnienie ubogich 'z opłat za locze dziany efeat zostaje odłożony do następnego piątku. XX wie w szpitalach. W poniedziałek dnia 17 bm. w wydziale, zdowotności publicz Na samopomoc gimnazjum Aba. W Pzeciw pacy małoletnich w fabykach. "ej odbyło się 5 posiedzenie komisji do piątek, dna 21 b. m. o godz. 3-ej po poł. 2 wałniania z o;łat szpitalnych ubogich odegana zostanie w Teatze Populanym W fabtyce Hiszbeg i Wilczyński powodu opuszczonych godzin pacy, po Mieszkańców m. Łodzi. (Ogodowa 18) sztuka H. Sienkiewicza pzy Al. Kościuszki 23 zatudnieni są stanowiono wszystkich młodocianych Rizpatzono 154 spawy. W ezulta p. t. Ogniem i Mieczem". Czysty zysk młodociani obotnicy, któzy w myśl obotników, zatudnionych w fabyce ie umozono achunki na ogólną sumę pzeznaczony jest na samopomoc koleżeńską pzy gimnazjum p. Aba. winni być zwolnieni wieczoem na nau Spawą tą zajęły się związki zawo^ pzepisów o 'ptzytmusowem nauczaniu wydalić. ' 159,65 f. zł. za kuację 137 ubogich ">ieszkańców m. Łodzi, leczących się w B;lcty do nabycia w kasie teatu od kę. dowe, któe wszczęły enegiczną inte ^Pltalach miejskich i pywatnych. godz. 1-ej po poj. Ponieważ fima nie chciała tacić z wencję. (b) Ostatnia sensacja Waszawy Messalina acydzieło Henyka Guaione. Co o tym filmie pisze pasa waszawska. (Koespondencja własna). Ostatnią sensacją Waszawy nie' jest ^ afea żyadowska, ani spawa Ska " femu" anj poces o inwigilację maszałka Piłsudskiego, ani awantua aktoki A., lecz...film p. t. Messali n a", acy największego dziś ealizatoa ki n ę 'Wałogaficznego Henyka Guazzione. Obaz ten wywołał żywą dyskusję w *' e,\ch atystycznych stolicy, a pasa a i s.».awsha poświęca temu filmowi wiee miejsca. Oto co piszą o Messalin'c" najpeczyt Gejsze dzienniki waszawskie: - KURJER WARSZAWSKI" >.'-Wyświetlany obecnie w teatach "Wetlnych wspaniały obaz włoski Mes- J^a" jest żywem. potwiedzeniem ^ści., któe pzedostały się do na? z ioch o ozwoju filmu włoskiego. Mes w J'1'ta" należy bowiem do acydzieł winu.. Jeżeli' odzucimy na bok dobne u- e nti g y niektóych wykonawców, gica Ce - śladu w pięknie i atyz^e j e aj ści musimy pzyznać, że jest to en z najwspanialszych obazów, 'akie ^Clądaiy chciwe ważeń oczy mllofa> Dziesiątej muzy". many podziw dila eżysea, któy tak umie opanować tłumami, że stają się ono dla naszych oczu tłumami ludzi żywych, do któych zda s ; ę dość wyciągnąć ękę. Zapomina widz, że ma ekan Ważenie jest oszałamia pzed sobą. jące i mocne. KURJER POLSKI". Niezwykle szumna, powietzna i ziem na eklama, jaka popzedziła wyświetlenie filmu, budziła lęk pzykej niespodziania. Tym azem jednak eklama pzeszła wszelkie oczekiwania. Ujzeliśmy pawdziwe dzieło sztuki, stojące na najwyższym poziomie atyzmu i udoskonalenia technicznego. Znakomity ealizato, włoski Giiith", Guazzoni, pokusił się o wskzeszenie staej Romy z cooki Ce żaów. Roztoczył pzed oczami widzów oszałamiający óbaż potęgi, bogactwa, pzepychu, okucieństw, wyuzdania, zbyt ku i odwagi godu Cezaów. Twozyły się postacie histoyczne Kaliguli. Klaudiusza i Messaliny. Dookoła słynnej oz putfncy tocv się akcja, ujęta w amy ściśle histoyczne, wystudjowane sumiennie, niep ze j ńskawłb" e, o wytwoność cechująca inscenizacje świadczy o wielkiej kultuze ducha i umysłu twóców obazu. Sceny następują po sobie Z szybkością, dając tem samem widzowi całokształt obazu, Pałac Messal'ny, za sekundę świąty ftcżyseja Henyka Guazzione dała życia i uchu, pełen niezównanej Wasityki fika7 staego Rzymu, ujęty w nia. okopnej księżniczki egipskiej, sceny.-<v-~'"'j';'.^ ć,,' uczty patycjuszów, wspaniałe, wijące się długą wstęgą, koowody uliczne, obazy pzepysznie malaskie, pomimo zdecydowanych kontastów, dają widzowi waże n;e doskonałej, jednoczesnej całości,. Pzy wyuzdaniu Messaliny i okucień stwie Egipcjanki, cudownie odbija, miłość czysta i niewinna, pześlicznej Geczykf i niewolnika z odu książącego, pięknego Ennia. Wyścigi kwadyg, w oczekiwaniu śmieci niewolnika, zainscenizowane po mistzowsku, wywołują tagiczne ważenie. Tudną badzo olę Messaliny powiezono słynnej z uody ksjężnie Riniedi Lignoo któa nadto posiada niespospoliły talent damatyczny, j nmie zachować cały umia i doby smak pipy najdażliw szych scenach. Cały zespół atystów dobany jest tak gą waunkami zewnętz n emi, że istotnie wydaje się, że nic nas nic dzieli od bohateów staej Romy. Wspaniała wystawa, achitektua, eżyseia tłumów i scen poszczególnych czynią z filmu istotne acydzieło kunsztu kinematoga- (iczego i świadczą jaknajchlubnfej o mz woju sztuki włoskiej. RZECZPOSPOLITA". Reklama, towazysząca wpowadze-! nitt na ekany waszawskie Messaliny" tym azem nie była pzesądzona. Jest io istotce obaz na szeoką miaę, posiadający wybitne zaletv, wytwozony pacowicie j z dużym talentem^ Dzieje Messaliny" ujęli ealizatozy ściśle w histoycznych amach, jako obaz epoki, a chociaż niewątpliwie nastęczała się pokusa pzejaskawienia, odziaływającego na umysły i niskie ludzkie instynkty, n'e i legli jej, nie zeszli poniżej atystycznego pozomu. Wyuzdane osławionej małżot ki cezaa Klaudjusza, któego samo nazwisko jest synonimem kańcowego eotyzmu i zbodni, zostało tu stosowane,.utzymane w dysketnem świetle. Tó należy podkeślić na wstępie, aby nie na- 1t ażać jednych bywalców kina na zawód, dufch, liczniejszych, na obawę. Film, demonstowany w Waszawie, nie ma nic wspólnego z ponogafią, jest inteesu jącem i pięknem dziełem sztuki. Realizato Messaliny" jest pono nac zywany włoskim Giffithem". Niewątpliwie słusznie, bo czepie pełną dłonią z bogatej skabnicy Gif f i thowskich doświadczeń i zdobyczy. Ale p. Guazzoni ma j swoje własne doskonałe idee. Rodowity włoch czuje paedewszystkiem świetne waloy bawne obazu. Dlatego też nie każda więk sza scena tłumna jest acydziełem świa tlocieoi. Jedną z najlepszych pod tym względem jest scena pochodu pzez Rzym po obwołaniu Klaudjusza cezaem. Na tle ciemnego stonowania tłumu, omza głów ludzkich, wije się jasną wstęgą koowód białych senatoskich tog, nad któ ym góuje wyniesiona na amonach pe tojanów postać Klaudijusza, koncentując na sobie główne światło. A znów ciemny tłum ujęty w obamowanie jaśniejszej achitektuy. Obaz napawdę po małasku pomyślany, a pzykładów po dobnych można w tym 1'i'm'c znaleźć dużo. Guazzo-"i opeuje nietylko kontasiamj świata. Lubuje sję ównież w kontastach nastoju i osiąga pod tym względem badzo kozystne ezułlaw, wpowadza bowiem ustawiczną "?:nai(ość ważeniową. Wiec wyuzdanie Messaliny pzeciwstawia az po az sielankową miłość Ennia i geckiej'niewo^icy Eglc, zymskim ofiaom kwietnym dla bo< f ów, kwawe ofiay egipskie z kwi młodej dziewczyny, tpgiczne napięcie wyścigu kwadyg pzeywa kilkakotnie epizodem z zymskiego totalizatoa i i'izioi.'n:;- miami zawiedzionych gaczy, modestwo Kaliguli iiozmaicn sceną pzeażenia- tchózliwego Klaudjus.-i. Wystawa wspaniała, achitektua foum, cyku, sal pałacowych^ ogodów wpost imponują.

6 st. 0. F U b L I K A uymowe" posiedzenie ady miejskiej. Plac dla związku Paca" kością niezgody w większości magistackiej. ^ Koło naodowe" w opozycji. Chwilowe zamieszenie boni. WRAŻENIA OGÓLNE. Nudno j monotonnie toczyły sic wczo ajsze obady ady. Ławy żydowsi ie świeciły p;istkami, tylko adni Holende ii] i Szweig znajdowali si} na swych posteunkach. Samo posiedzenie nie u- jawnilo żadnych inteesujących momen tów. Właściwie pacowano więcej w kuluaach niż na sali posiedzeń. Chodziło o dobicie tagu w spawie placu dla związku enpecowsklego Pa ca". Dojście do dysku sfi w te] spawie na plenum Kozifo wpost ozbiciem obce nej większości naodowe], dlatego teł cnpeeowcy staali sle za wszelką cenę zdjąć ją z poządku dziennego. Ułatwił im to zadanie p. adny Styptiłkowski któy postawił wniosek o zaządzenie 10 minutowej pzewy. Podczas pzewy stonnictwa wiek szóści ządzącej" nie doszły jednak do [zozumienia, a Jedynie zawate zostało zawieszenie boni tj. skeślenie naa zie z noządku dziennego tej spawy. W Kuluaach opowiadano o óżnych obietnicach NPR. dla fakcji któe zgo dzą sle popzeć Ich wniosek. Zwacano sle podobno nawet z pewnymi konketnymi popozycjami do niemieckiej patjł pacy. Po pzewie adni zaczęli stopniowo opuszczać sale obad, tak że koło 10 i pół pozostała tylko szczupła gastka z pzewodniczącym Wolczyńskim, któa bez dyskusji uchwalała óżne stypendja 1 subsydia. Passie. PRZEBIEG POSIEDZENIA. Posiedzenie jak zwykle ozpoczęło się, z gochinnem opóźnieniem. Pzewodniczący ady p. Fichna pzed pzystąpieniem do poządku dziennego wygłosił następujące pzemówienie: RYCZAŁTOWA MOWA P. FICHNY. Pześwietna Rado! Dziś mijają 3 lata, gdy lud gónośląski powołany został do wypowiedzenia sćę o swoim losie, gdy zucając katką do uny z napisem Polska" lub Niemcy" wybie ał dla siebie ojczyznę, gdy decydując O losie Gónego Śląska, decydował pośednio o Polsce, O jej mateialnej i moalnej potędze. Rezultatem głosowania było pzyłączenie do Polski badzo poważnej bo 60 poc. bogactw węglowych zawiea jącej południowo-wschodniej części Gónego Śląska. I kiedy w 3-cią ocznicę tego wiekopomnego aktu fakt powyższy konstatuję, stwiedzam jednocześnie, iż zawdzięczając polskiemu obotnikowi ł polskiemu chłopu, została pomnożona i powiększona NASZA Ojczyzna, że wócili na łono pastaej maciezy ci, CO od setek lat w niewoli obcej się znajdowali. Jedno cześnie Rada miejska M. Łodzi śle baci polskiej ze Śląska Opolskiego słowa zachęty do wytwania w walce O lepsze juto, w walce o zachowania języka i wiay twych ojców. Njetylko ten dzień fest w Polsce dniem ad oś o) i wesela, ale pzecież Polaka ma w miesiącu macu cały szeeg innych wielkich aktów: 1) w diniu 17 MA/R ca 1921 oku Sejm Ustawodawczy uchwalił konstytucję, któ a jest chlubą Polski j któa kładzie ganitowe podwaliny pod istnienie naszego Państwa zabezpiecza MU jego epublikańsk' i demokatyczny chaakte. 2) W dniu 18 MAIROA 1921 oku został podpisany w Rydze akt, mocą któego de finhywnie zakończono stan wojny pomiędzy Polską a Rosją bolszewicką i ustalono naszą ganicę na wschodzie. Powszech nym pagnieniem szeokich wastw spo. łecznych aszego miasta jest, aby pzy guntowaniu stosunków Państwa uegulowano żywotne kwtestjc dla haiwjlu i pze mysłu, kwest je odzyskania dli. nas ynków na wschodzie. 3) W końcu dnia 14 maca 1923 o ku Rada ambasadoów w Payżu naeszcie zatwiedziła to, oo już dawno było fak tem dokonanym, t. j. uznają nasze ganice wschodnie, dając taktatowi yskiemu swą sankcję, oo z punktu widzenia stosua ków m cdzy^aodowych i pawa międzynaodowego było nam nieodzownie potzebne. Czyniąc kótki pzegląd wszystkich tych wiekopomnych wypadków, ada mjejska m. Łodzi wyaża głębokie pzekonanie, że i w dziedzinie stosunków wewnętznych, któe wysunęły się obecnie na czoło naszych zagadnień, dojdzie wkótce do zeczywistej stabilizacji i ze czywislego uzdowienia. W powyższy sposób p. Fichna, dając upust swej elokwencji, załatwił się za jednym zamachem z czteema naaz ocznicami, ponumeowawszy je i zaopatzyw szy w odpowiednią ilość zdawkowych fa zesów. Jest to zupein\e nowy wynale ziony pzez p. pezesa system wygłaszania mów okolicznościowych. Widocz nie p. Fichna pzejął się duchem oszczęd ności, jakj panuje dzisiaj we wszystkich dziedzinach, oszczędności w danym wypadku zupełnie n ie na miejscu, PURYM", Radny Szwajg zgłasza wntosok' o odoczenie dzisiejszego posiedzenia z powo dti nieobecności adnych żydów, któzy obchodzą święto Puym". Pzewodniczący d. Ficbna spzeciwia, się powyższemu wnioskowi, tw ; edząc, że jeżeli żydzi chcą tańczyć, to nie ma po wodu do odoczenia posiedzenia. Wgłosowaniu wniosek adnego Szwej ga upadł TYTUŁOMANJA. Radny Szweig wniósł intepelację na* stępuiącej teści: Co zamieza p. pzewodniczący u- czynić, ażeby nie tytułowano adnych ad caimi, a kieowników szkół pofesoami." P. pzewodniczący oświadczył? że nie ma żadnego pawa ingeencji w te spawy. Glos na lewicy: (Niech sic cieszą). O PLAC DLA CZERWONEGO KRZY ŻA", Z wyjaśnien/ia wydziału pawnego ma gistatii okazało się, że plac, któy komisja dla spaw ogólnych pagnę oddać to wazyslwu Czewonego Kzyża" pod bu dowę szpitala dla guźliczych, nie ma pzepisanego tytułu własnośai na magi stat, wobec tego REFERENT zapoponował odoczenie tej spawy n a tydzień, by ma gistat poozumiał się w tej kwestii z Czewonym Kzyżem i ewentualnie oddał inny plac pod budowę szpitala. Wniosek LEN pzyjęto. 10-MINUTOWA PRZERWA, Następnie pzewodniczący ogłasza, że wpłynął wniosek o zazadzen : e 10-minu.to Wej pzewy. (Gło9: Czyj wniosek"?). D. Fichna: Wniosek adnego Stypuł kowskiego., Radny Pcto (koło naodowe): Co za pomvsl? Nowe kombinacje. Wniosek uchwalono i zaządzono pzewę. HANDEL SIĘ NIE UDAŁ. Po pzewie pzewodnczący d. Fich na oświadcza, że spawa sozedaży placu DRZEZ magistat zostaje zdjęła z poządku dziennego. Gło zabiea w tej spawie adny Rapalski, któy poddaje ostej kytyce postępowanie N. P. R. i ośw : adcza, że fakcja ta nie ma odwagi cywilnej bonić wła snego wni ; osku. Spawa ta już dujjji az zostaje odoczona { w ten sposób zab'ea się adzie tak dogi dla nie? czas. (Głosy na Mli;,Handel się nic udał!"),. W końcu uchwalono subsydia twa kolonj - łetnch w Busku, dla szkoły dla jfłuchonfemych Ezas Kmim", na pokyeie wpisów abituientów miejskich, oaz wy asygnowano miliad maek na z*kup ma tejafu na ubanka dla biednej dziatwy. P-n. Konfeencja w spawie ozbudowy miast. Dnia 18 bm. o godz. 11-ej pzed poł. w sali konfeencyjnej ministestwa ska bh w Waszawie odbyła się zwołana pzez p. pemjea Gabskiego specjalna naada, poświęcona' spawie ozbudowy miast W naadzie uczestniczyli: pezy dtenci 6 większych miast polskich (Wa szawa Łódź Kaków Lwów Poznań Wilno); znawca spaw budowlanych p. St. Majewski oaz szeeg wyższych uzędników ministestwa skabu i obót publicznych. Łódź epezentował p. pe zydemt Cynaski. Konfeencję zagaił p. pemje Gabski, wskazując m. in., że wobec post? pująced znacznie sanacji skabu od kwietnia możliwa się stanie ealizacja pflatmi budowy gmachów ządowych. Po pzemówieniu p. pemiea pzewodnictwo objął p. wiceministe skabu Klanet, kitóy zaznaczył na wstępie, że pojekt ządowy ustawy o ochonie lokatoów pzewidywał pobó 30 pocent podatku komonianego od właścicieli do mów, z czego 20 poa pzeznaczone były na podwyżki dla uzędników państwowych w.związku z wydatnem podniesieniem czynszu komonianego, zaś 10 poc. wyłącznie na cele ozbudowy Sejm jednak zniżył podatek do 20 poc, któe muszą być w całości zużyte na wspomniane podwyżki. Ustawa o ozbudowie miast z dnia pzewiduje w et 25 wydatkowanie pzez 20 miljadów mkp., na 1 pomoc budowlaną dla miast: suma ta jednak na dzisiejsze waunki badzo nieznaczna; została już dawno w całości wyczepana Poza tem ustawa o ozbudowie miast w atu. 18 i 19 pozwala miastom na pobieanie na cele ozbudowy dodatkowej opłaty komonianej w wysokości 300 poc. czynszu pzedwojennego. Najważniejszem jednak źódłem dochodu dla miast na te cele będzie zastosowanie at. 25 ustawy z- dnia o zasileniu finansów miejskich, któy mów! o nakładaniu pzez miastu podatku od lokal! na cele budowlane, w wysokości minimum 25 poc. każdoazowego komonego. Co sie tyczy fomy kedytu budowla nego, mógłby on być zastosowany w po Jtaci obligacji lub listów zastawnych. Zdaniem p. wiceminista Klanea właściwsza byłaby foma obligacji ban-. ku kajowego, opocentowanych, w pic wszych latach, w wysokości piocent. Po wygłoszeniu dłuższego efeatu pzez p. posła Majewskiego, wywiązała się dyskusja na temat ewentualnego pod wyższenia stopy pocentowej podatku budowlanego, pzewidzianego w nowej ustawie o ochonie lokatoów. W wyniku dyskusji zebani uznali za najwłaściwsze, by w chaakteze źódła fi^ihsowego na cele ozbudowy wyzyskać należycie omówiony wyżej at 25 ustawy z dn ,, obieając 2 ptoc. podatku od zwaloyzowanego komonego pzedwojennego (według elacji l. 2,66 złp.); z tego źódła 5 większych miast polskich o- tzymałoby ocznie conajmnicj 6 miljonów złp. Kedyty budowlane byłyby ealizowane w fomie obligacji emitowanych, w myśl ustawy o ozbudowie miast, pzez bank kajowy; po upływie pzewidzianego w obligacjach teminu nastąpiłaby konwesja ich na listy zasjawne, opatte na gwaancjach państwo wych. Na konfeencji zastanawiano się ównież nad tem, jaki kieunek powinien pzybać.uch budowlany, inicjowany ^zez gminy miejskie: czy miasta mają budować w piewszym zędzie gmachy miejskie, czy 1 też domy mieszkalne. Pzy tej sposobności p. pezydentt Cy naski zaznajomił zebanych z fomami uchu budowlanego w Łodzi, podkeśla jąc doniosłe znaczenie koopeatyw mieszkaniowych i pomoc udzielaną im 'pzez władze miejskie w postaci oddawania na dogodnych waunkach placów pod budowę. P. pezydent Cynaski wskazał ównież, że wypuszczenie obligacji budowla nych pobudziłoby wsóldzielnie, kozystające dotąd tylko z badzo oganiczonego kedytu, do jeszcze intensywniejszej akcji bud o w len ej. Konfeencję zamknął o godz. 7-ej w. p. wiceministe Klame, oświadczając, że czynniki ządowe w dalszych zamiezeniach swych wezmą pod uwagę wszystkie zgłoszone na konfeencji dezydeaty i opinie Wie,,to.««Teat, muzyka i sztuka. TEATE MIEJSKI, Dziś t. j. w piątek teat miejski daje ptu mjeę niezwykło wesołą komcdję p, t. CU' downe medjum" pióa znakomitego polskiego autoa St, Kiedzyńskiego.' Udział pzyjmują pp.: Jakowska, Łapien» ska, Wołoszynowska, Hebetówna, Znicz. Ko* moowski, Kotkę, Ubański ł Ścibo. Reżyseuje Jan Pawłowski, co daje gwaancję, te sztuka wystawiona będzie piewszozędnie. W sobotę o godz. 4 po poł. Juto pogoda". Dziś, TEATR POPULARNY. wptątek 21 b. m. o godz wiecz komedja fancuska Tzy kapelusze". Juto w sobotę po południu o godz, 3.30 Ogniem i mieczem" a wiecz, o godz, 8.15,T» kapelusze". WIECZÓR KAZIMIERY RYCHTERÓWNt. Znakomita ecytatoka polska Kazimieo Rychteówna wygłosi w dniu 26 b. m. w sali Fit hnmonji o godz. 8-ej wiecz. słynny poemat Tetk nysona Enoch Aden" pzy ilustacji muzycznej w wykonaniu p-ni Illaslcwicz-Stojałowskiej. Ry' 1 szad Stauss stwozył ilustację muzyczną zastosowaną do tych fagmentów poematu, któe od» maczają eię właściwą" stylowi Tcnnysona pl«f styka muzyczną. KONCERT BATTISTINPEGO. Dziś zatem o godz. 8,30 wiecz. w sałi Filhamonji odbędzie się tylko jeden koncet Mattia Battistini'ego któego występy w waszawskiej Filhamonji należały do sensacyjnych wydazeń bieżącego sezonu koncetowego i pjasa wa«szawska jednogłośnie nazywa go. szeyte* szczytów. ŁÓDZKA ORKIESTRA FILIIARMONICZNA, j 25-ty Poanek Symfoniczny odbędzie się w niadzielę, dnia 23 b. m. pod dyekcją Bonisław! Szulca. W pogamie muzyka osyjska. Wy* konane będą utwoy Mussofljskiego Nojj na Żywej Góze". Ateńskiego Miało Dzic* ciątko Jezus Ogódek", Boodina W Śodkowe] Azji" oaz słynna uwetua uoczysta Czajkowskiego Rok 1812", niegana dotąd w Łodzi. Jako solista wystąpi znany śpiewak opeowy Konst Kniaginin z Kakowa. Na 26-tya wielkim koneecic abonamento* wym we wtoek, dnia 26 b. m. wystąpi świetny pianista polski Józef Tuczyński. A tysta odega z tow. ok. koncet G-du Beelhovcna wpsniałg wajacje na temat Bcethovcna oaz Ruiny Aten" w układzie Liszta. Okiesta pod dyclt cją Bon. Szulca odtwozy at dwie nowości, mian. Leónoę FI Beethovena. oaz Rapsodjf Hiszpańską modenisty fancuskiego Ravela. ODCZYTY D-RA GARLIŃSKIEGO I D-RA LEŃSKIEGO SMO Staaaiem Czewonego Kzyża w penidzia* lek, dnia 23 b. a. w świetlicy niższych funkcjonajuszy P. P. pzy ul. Pańskiej 88 dla policjantów i łch odzin d. Galiński wygłosił odczyt n. t. Jaglica'\ któy cieszył się wielkim powodzeniem, w piątek zaś d. Smoleński wygłosi tamże odczyt, n. t. Hygicna życia codziennego". Ze spotu. - Ł, K. S. I Ł. T. S. G. L W iedzicię spotykają się na baiskt Ł. K. S. powyższe dużyny po az piewszy w tym sezonie. Ł. K. S. wystąpi pawdopodobnie następującym składzie: Fisze, Cyl, Kowalczyk, Hanke, Otto, Gabiel, Dukai Mille, Fej, Lange,.Śledź. Ł. T. S. G. * składzie dotychczasowym. Zawody powyższe budzą zainteesowanie wśód kół spotowych. H. K. S. SPOŁEM. Zawody te odbędą się w sobotę na bo isku D, O. K. IV. SPARTA BAR-KOCHBA. Piewszy występ Ba-Koćhbv nastąp* w njedzielę pzed południem. MISTRZOSTWA KLASY B ODŁOŻONO Jak się Republika" dowiaduje, Wyó* 2 ; Gie i dyscypliny odłożył ozgywki o m 1 slzostwo klasy B na czas póżnejszy. P wód niespzyjający stan auy. FUZJA KLUBÓW ŻYDOWSKICH. Dwie sńbie oganizacje spotowe, dwa) najzawziętsi ywale Hakoah i Achduth połączyli się w jedno towazystwcy by wspjlnemi sjiami zdobvć mislzostwo

7 REPUBLIKA* Łódź 2 1 maca 1924.REPUBLIKA" Łódź 21 maca 1924 Dola i manufaktua. Dola 9,425,000. Rynek bawełniany kształtuje się spokojniej. W obawie plajt" na ultimo. Pzemysł snowu nieopatznie uuchamia się. Niemożność konkuencji z zaganicą. Po pewnym niepokoju, któy panował a pywatnym ynku dewizowym, oastą P'lo uspokojenie. Dolay oddawano po kusie od 9, , Mateja ' u jest pod dostatkiem. Również analiza ynku manufaktuowego wykazuje, iż według wszelkiego fawdopodobieóstwa należy s-ę liczyć z kesem depesji. Oczywiście, iż jedynie Jtnjany, któe wywołać mogą stałą ten. fencją nvyżkową dolaa na ynku pywatnym, mogłyby inaczej ukształtować tyaek. Aby zdać sobie dokładce spawę z ^^ejawiów ostatnich na ynku manuiaktu ^Wym, należy sięgnąć do okesu z lute. Wtedy, dziękj znacznemu zedukowa w «cen, bo dochodzącemu do 40 poc., w P ównaniu do notowań gudniowych, y " e k manuiaktuy bawełnianej pzeżywał z najbadziej ożywionych okesów, ^ pzeciągu kilku dni opustoszały składy febyczne i hutowników. Manuiaktua bawełniana masowo została wywieziona k> Waszawy i na powincję. Nie ulega Wątpliwości, iż ówczesne ceny były tym C2 ynnikiem, któy pouszył ynek z ospa ^i. w jaką zapadł w gudniu, wskutek ^sokich ówczesnych cen. Ta pzyczyna była czynnikiem ożywienia w lutym,a nie "ypoteza, iż z chwilą wpowadzenia zło *ych weksli chłop będzie odgywał po,0 Ważniejszą olę, jako konsument, gdyż.s-zie miał możność nabywania mate jatę* Włóknistych na aty. Okazuje się 'icm, iż chłop, mimo wszystko, nie v ył masowo i nie czyni zakupów. usz Tak więc zakupy były poczynione ^? ez kupców powincjonalnych, któzy "^l podówczas wypzedane składy, Wskutek upzedniej silnej depecjacji ma ki pzedewszystkiem w celach spehuac yfcych, w nadziei na zwyżkę cen. Bo- Wiem zapominać nie należy, iż ówczesne Ce «y były znacznie niższe od kosztów łasych. Następnie, gdy iabykanci ozj^częli podwyższać ceny do poziomu kal piacji, a następnie jeszcze, gdy stało się o kon- eciłno ś c :ą kalkulacyjną, kupcy czy ^ dalsze zakupy, aby mieć ezewę ko nieczną, skoo nadejdzie temju płatności wystawionych podówczas weksli. Jcd"c oblige pociągało za sobą dugie. O ile nasze pzypuszczenia są słuszne okazać się to dopieo może w okesach, w któych nastąpią płatności zobowiązań wekslowych, zaciągniętych w lutym. Naj większe płatności z zakupów lutowych pzypadają dopieo na ultimo maca. Pzypuszczalnie nie odbędą się one całkiem gładko, gdyż już obecnie w mieście mówj się dosyć o plajtach", jakie mają być ogłoszone w najbliższym czasie. Cje kawen jest ównież, jak wypadnie inkaso weksli powincjonalnych. Tak więc dopieo ultimo zuci tochę światła na tło ostatniego ożywienia.na ynku manufaktuowym. Bowiem mimo wszystko, iaktem jest, iż ostatnio zucono na ynek mk, sztuk ketonów i muślinów. Obecnie pokycie n a toway bawełnia ne wynosi ok. 40 poc. gotówki, eszta zaś wekslami na 45 dni, Jasnem jednak jest, iż skoo cisza, któa obecnie daje się odczuwać na ynku bawełnianym potwa dłużej, waunkj pokycia złagodnieją. Nie bacząc jednak na pogoszenie się waunków zbytu, pzemysł bawełniany oz poczyna ponownie pacę w nomach zwiększonych. Nie ulega wątpliwości, [i stan ten nie będzie mógł dłużej być utzymany, zwlasz cza wobec wysokich cen naszych wyobów, któe wedle zapewnień pzemysłów ców nie pzynoszą obecnie żadnego zysku. Kalkulacja wyobów łódzkich pzedstawia się tak niepomyślnie, iż w obecnej chwili zamknięte są pzed nam; ynki ma nuiaktuowe,. W Rumunji ynek jest za. walony towaem, pzy słabej chęci kupna a silnej konkuencji Wioch, Czech \ Nie miec, Tucja, pzy panujących tam nastojach politycznych i nieskonsolidowanych stosunkach gospodaczych, nie może być teenem dla naszego Zesztą wszędzie spotykamy konkuencją. ekspotu. się z silną P. K. & P. pzed likwidacją. &pas wa!uf netto wynosi 17 i pół miljona dolaów. i., Waszawski koespondent.republiki' jonuje: [C ^yiy ostatnio ogłoszonego bilansu P..yV P. na dzień 10 maca wykazują wy k^p 6 ustabilizowanie sic opeacji P. K. ' * W związku ze stabilizacją waluty. H u ^ga. cechą chaakteystyczną bilan t j ' e& t uzewnątzniona tendencja władz Cj. e j 0 w n i,cych do pzygotowania likwida wj e i' nst yiwo'i i pzejęcia jej pzez pzy * Bank polsk. SI Hu zc chodząc do szczegółów podkeśl n a!eży wzost od 1 do 10 b. m. knł SU W a ' u t obcych o poważną sumę 6 l MOO.000 dolaów, tak że za nas net lec"".*'. * P uwzględnieniu wszelkich na **iv!j C ' an : cznych doszedł do su Ła Pa s { o l 1 7» Pól miljona dolaów. Za- Ęieu w stosunku do naszych obotów Ie n p ~ fcj^cb iest tak wielki, że gwaantu- ( K. P. całkowite opanowanie ku I X" I»łą ^ ść potfelu wekslowego wzo- * u m» ^ z e s z i 1 t yh- mkp. i wyaża s : ę fi*. koło 84 tyijon. mkp., w czem icst *l e Un<5 49,5 milion, złotych weksli. We- Wyk^k^we, któe jeszcze w ostatnim ly : ał ' c figuowały w sumie pawie 12,on ' mkp., spadły do sumy około 2 ty ljonów mkp. i zikną w najbliższym czasie zupełnie. Ciężki poces wpowadzenia do obiegu weksla złotowego został zatem pomyślnie pzepowadzony, co stanowić będzie poważne ułatwienie pzy pzepo wadzeniu efomy walutowej^ Kedyty towaowe i otwate pozosta ły bez zmiany; ch>ciaż są to opeacje pawie całkowic'e zlotowe, ozwijanie >ch uznane zostało pzez kieownictwo P. K. K. P, za niewskazane ze względu na to, iż statut Banku Polskiego powadzenia takich opeacji nie pzewiduje i żc wskutek tego będą o»e musiały ulec likwidacji Z pozostałych pozycji, wspomnieć jcsv. cze należy o wzoście obiegu banknoiów z 528 na 540 tyljonów w związku ze sku pem walut obcych, ozwojem opeacji kedytowych jakoteż stopniowym wzo stem achunków żyowych ze 135 na 151 tylj. co jest wyazem stopnowego powotu do badziej nomalnych fom obo tu bankowego, chaakteyzujących okes stabilizacji. Suma zadłużenia skabu państwa w P. K. K. P. oczywiście pozostaje bez zmiany od dnia 2 lutego. b. Kus waloyzacyjny fanka złotego. Piątek Sobota 21 maca mk. 22 maca mk. Dla opłat kolejowych E telegaficznych: 1,800,000 mk. Dla wyobów tytuniowych: 1,800,000 mk. Wiadomości gospodacze. ZAPISY NA AKCJE BANKU POL- SKEEGO. W dałszym oiągu zapisali się na akcjonajtiszów Banku Polskiego: Bank dla Spółdzielni 900 akcji, Fi ma K. Buszczyński i S-wie 400 akcji, Zaząd państwowych zakładów gazowych, w Waszaw ; e 300 akcji, Feliks Fyzę 50 akcji, Fabyka czekolady Emil We dcl" 50 akcji.. ZŁOTY W SĄDACH. Rada ministów dnia 19 b. m. zatwic dziła ozpoządzenie według któego gzy wny, kay pieniężne j nalcżno&ci, pzowi dziane w kodeksie kanym i ustawie ka nej szczególnej, tudzież w ustawie poste powania, okeślać należy w wyokach I decyzjach w złotych. PODWYŻSZENIE PODATKÓW., Rada ministów w dniu 19 b. m. uchwa Ma popekt ozpoządzenia pezydenta Rzipliitcj o podwyżce stawek podatku spadkowego i od daowizn, opłat stemplo wych, podatku giełdowego, podatku od nieuchomości i podatku od ubezpieczeń. Pzepisom powyższym jednak n ; e będą podlegały opłaty stemplowe od kat do gy. GIEŁDY. GOTÓWKA. Dolay Fank fancuski CZEKL Bclgja Holandja O.OOO. Londyn O.OOO. Nowy Jok OO.O00. Payż Paga Szwajcaia Wiedeń Włochy Złoty fank MHjonówka Bony złote OO. Pożyczka doi O ooo. Tendencja bez zmiany. GIEŁDA ŁÓDZKA z dnia 20 maca Lilpop 3 niiljony Hodoów 23,500 Staachowice 1(1,350 Ostowieckie 47,500 Pzemysł Chemiczny w Polsce 17 mii [jonów. Bank Sp. Zaób. 22,500 Tendencja mocniejsza. WIECZORNA POGIELDA WARSZA WSKA. Dolay 9, Cegielski Zieleniewski Pocisk ' Paowozy 1SO0. Nobel Ćmielów 3100, Chodoów Bank Pzemysłowy Lwów, Bank Spółek Zaób. 23. CŁO NA PAPIER DRUKARSKI. Waszawa, 20 maca, Sejmowa komisja handilowo-pzemysłowa załatwia wniosek posła Pószyńskiego w spawie zamiau podwyższenia ce} na papie dmkax«łni. Komisja zaakcc ptowała aoko"aną już podwyżkę cła z 2C do 40 pocent uomalnogo i uchwaliła wc zwać ząd do popzestania na tej wysokości stawek celnych. WZNOWIENIE WYPŁAT NA WAR«SZA WE. Gdańsk, 20 maca. Zaząd tutejszej giełdy dewizowej komunikuje, żc z dniem jutzejszym, t. j. 2i maca, podjęte będą z powotem na giełdzie dewizowej gdańskiej notowania telegaficznych wypłat "a Waszawę. 5 MILJONÓW FUNTÓW SZT. DLA BANKU NIEMIECKIEGO. Londyn, 20 maca. Daily Tełegaph" donosi, że bank a* 5 * gietski otwozył dla nowego niemieckiego banku emisyjnego kedyt w wysokości 5 miljonów funtów szleiingów. EKSPORT ZBOŻA Z ROSJI. Moskwa, 20 maca. Kasin w wywiadzie z pzedstawicie' lami pasy podkeślił, że znajdujące się w Rosji zapasy zboża wystaczą na ekspot Wszystkie pogłoski pasy zaganicznej, jakoby ekspot zboża miał być wstzymany, sa bezpodstawne. Zobowiązania, jakie pzyjęliśmy w tej mieze, ciągnął dalej Kasin,. będą ściśle wykonane. Rząd sowietów pzyjął ostatnio nowe zamówienia z Tucji i państw bałtyckich Bank" dla Handlu j Pz Staachowice Lilpop 3, Ostowice 49. Modzejów (20) 49. Cukie 1P700. Filej Tendencja dla walut słaba, dfln akcji utzymana. GIEŁDY ZAGRANICZNE. Gdańsk, 20 maca. Notowania w guldenach gdańskich. Waszawa 0,681 0,622 Maka poiska- 0,626 0,629 za milijoi Dolay 579,05-581,95 Nowy Yok 581, za 100 doi. Maka entowa 130, ,802 za 100 sztuk Belin 130, ,528 za 100 biljon. Payż 29,43 29,57 aa 100 fanków Zuych, 20 maca. Zamfoiięcie giełdy. Nowy Yok 578,50 Lomlvn 2481 Payż 29,25 Mediolan Wiedeń 0,0081 i tfl Londyn. 20 niaca.. Radjo. Zamknkcie giełdy. Nowy Yok 429,37 ' Fancja i pól Włochy 98,87 Szwajcaa 24,79 i pól Niemcy 18 i tzy czwate biijo.a Austja Payż. 20 mac?. Radio. Zamknięcie giełdy. Londyn 84,13 Nowy Yok 19,60 Włochy 85,40 S.-.wajcaja WIECZORNA P0G1EMU ZUR.YSK.As Zuych, 20 Nowy Jok 77 i poł. Londyn 21 SO. Payż 29.40, maca

8 ll. St. 9 ADLER, ŁódźH H poleca wagonowo po cenach f kopalnianych: światowe] maki Konce-. I nu.giesches-eben" z piewszozędnej koksowni <*+ oaz dostacza ze składu w dowolnej ilości Biuo spzedaży: Zakątna 13. Ig Skład pzy bocznicy kolejowej: M Konstantynowska 87. XXXXXXXXXXXX.XXKXXK: i iopaski M RĘCZNEJ ROBOTY. Pzyjmuje sic obstaldiikl według wzoów. ANDRZEJA 43, m. 13 (lewa oficyua) P. P. Szefowie i p. p. Buchaltezy dla najzawllszych obliczeń Jakich nie mozna dokonać na zwykle] maszynie do liczenia używajcie wielollcznikowa, maszynę hi ze stalli UNITAS' PRACOWNIA Tjnmf M mcthaoffiil GORSETÓW MART A" Łódź, Piotkowska J* 130 (w podwózn). Poleca w wielkim wyboze: Gosety gotowe i na obstalanek, biustonosze w 15 óżnych odmianach, paskt do podwiązek. postotzymacze i t, p. oaz ostatnią nowość: u Pasy bez liszbinów i stalli I! Pasy powyższe odpowiadają wszelkim wymaganiom hygieny i anatomjl. Nie kępują uchów dała. zachowują klasyczną llnje, jej miękkość I gibkość. Paktyczne w noszeniu. Niezbędne pzy wszelkiego odzaju spotach. zastzeżenie. Zaginął weksel na 412 zł. p. wystaw. 9-II pzez Sztichtc i S-ka na zlecenie B-ci A. J. Lipskich, płatny dnia we Lwowie Pasaż Telleów 4. Powyższy weksel zostaje unieważniony B-cia Lipscy, Sienkiewicza FIRMA 99 jo kwasy kokosowe, tłuszcze kokosowe (Ceylon), łoje techniczne dla fabykacji mydła i pzemysłu włókienniczego oaz wszelkie oleje odpadkowe oślinne, POLECA ZE SKŁADU: = S PSŁvPI381iaJi2,IELEF.34 SKŁADY: LIPOWA N. 47, TELEF WYROBY I ŻYRARDOWSKIE poleca w wielkim wyboze hutowo i detalicznie po cenach zniżonych W. ALTMAN, PiotKowsKa 59. (W podwózu 2-gi sklep nalewo). REPUBLIKA* = SALA FłLHflRMONJI Dziś '~ wiecz. śpiewa MATTBA Itlsili I NOWE DROG " Sn] PISMO POŚWIĘCONE SPOŁECZNEJ MILObCI. Wychodzi 1-go i 15 każdego miesiąca. W każdym numeze omawia spawy poli lityczne 1 społeczne kaju i zaganicy, zamieszcza atykuły populano-naukowe,. ogłasza zeczy, zucaja.ce światło na poszczególne gupy ludzi, śodowiska I Instytucje w czasach obecnych 1 w epokach histoycznych, dukuje utwoy z llteatmy pięknej, podaje mnóstwo wiadomości pożytecznych i ciekawych.ozszeza stale zakes swego pogamu oświatowego i infomacyjnego. Jifl Penumeata kwatalna wynosi 2.40 puukty, któe fy S należy pomnożyć pzez każdoazowy mnożnik księgaski. K (OJ Ades Redakcji i Administacji: g :: :: ŁÓDŹ, SIENKIEWICZA 53. :: :: gj Niniejszym podajemy do wiadomości Sz. P. iż zostało uuchomione KOHCESJOHOWAHE BI OHO ELEKTROTECHHiCZME.INSTALATOR' spółdzielnia z og. odpow. Zamówienia pzyjmuje WYŁĄCZNIE biuo mieszczące się pzy ul. Piotkowskiej 19, tel Biuo czynne od godz. 8-ej ano do 10-ej wiecz. We wtoek o godz. 4 5 a no, pzechodząc między uli canii Południowa 10 Piotkowska 45 zgubiłam kołniez futzany (sobolowy). Odnieść za wysoką nagodą Zielona 3 m & Poszukują fontowy lokal pzyjmuje choych wc wszystkich spe z 2 3 pokoi na większe pzedsiębiostwo w centum miasta pate lub I pięto. Ofety sub Szagelko" do adm. Republiki" 1911 Piewszozędny Kawiec MęsKI S. PROMNICHI, Łódź Zawadzka 26 I pięto font pzyjmuje obstalunki podług najnowszych modeli po cenach konkuencyjnych Ol CO Poszukiwana Niania kokieta stasza do niemowlęcia ównież Kuchaka do kuchni i do spzątania tylko z dobemi świadectwami lub ekomendacjami. Zgłosić się Kilińskiego 89 mieszk.26 (Widzewska Ul, lekazy specjalistów Piotkowska 17 (dugie podwóze) cjalhościach od godz. 9 do 5 wiecz. Cena za poadę ospy ope acje 1 opatunki od umowy Szczepienie mk, Róntgen djagnostyka. leczenie powiezchowne 1 głębokie). Młoda inteligentna osoba poszukuje umeblowanego pzy odzinie ewent. z calodzlennem utzymaniem. Łaskawe ofety pod.pilne" do adm.republiki", ; szkoły tkachiej w Benie z tzechletnią paktyką ze zna-j jonością powadzenia ksiąg j handlowych poszukuje odpowiedniej posady. IOfety sub. Republika" pódl Ige" Poszukują ze znajomością kawieczyzny do zakładu kawieckiego damskiego. Zgłoszenia do administacji Republiki pod A. M". i koespondent polsko-niemiecki zatudniony w jednej z większych fim pzemysłowych zmieni posadę. Łask. ofety sub. I. L , Pzyjmuje do epeacji ' A suknie tykotinowe 1 t. p. 6-go Siepnia 76, III pięto. Tanio, bo w pywatn. mieszk. na intees w komplecie i pojedynczo udziela wynajmę. utynowany nauczy ciel. Ades: ulica Dobze zapłacę. Nowo-Tagowa Nb 14 m. 5, pzyjmuje w godzinach Ofety Republi Możliwa spółka. 4 7 p. p. S60-3 ka* Smith" Kupno i spzedaż upuję, płacę 200 K poc. dożej za złoto sebo, by lanty, zęby sztuczne gadeobę oaz szale czane. Za chodnla 32 popzeczna oficyna m. 13 L. Mlllch RontgenolofJ. Otwozył dział te* apji FinsenowsKej (guźlica skóy ' błon śluzowych)..unitas" Pusta 19. mieszk. Kaola*. P otzebna służąca do wszystkiego Dzielna 42, m. 12. ancuskiego, i n'** JJkazyjnle do spze F mieckiego liteatuy konwesacji, U dania paa łóżek z mateacami fason F oszukuję panny (Iz.) do dzieci. udziela utyno*, modny oaz kozetka gobelinowa. Pań Wiadomość: ulica wana nauczycielki Wschodnia 31 m.13 Wólczańska 98,ni_.j; ska n. 45 m. 13. lewa ofic. I pięto. upię ęczny wózek dy bluallsta po na esoach w szukuje pokoju dobym stanie. pzy odzinie. Ofety sub.0* do e Dynamo", Piotkowska dakcji nzy sklep z uzą dzenlem z dużetn pokojem w centum do spzedania, win-j domosć. Slenklewi cza 50 mieszkania 20 cena pzystępna.] est do spzedania J plac fontowy w Rudzie Wiadomość Piota : pzedam maszynę damską Singea. Ola 12 m, Posady. B adzo zdolna mo' dystka natychmiast poszukiwana do pacowni kape Inszy damskich. WladomośćZawadzka 5 w sklepie ga lanteji p. f. Bacia Singe" B iegła maszynistka posznkuje posady Ofety poszę składa-j do.republiki" pod.r. W.". otzebne są zdolno panny do P szycia. Pacownia sukien S, Jakubów sklej, ulcegielnla na apuga poszttklwa wana. Ofety skła dać u potjea. Cegielniana D. med. Południowa N. 23. Specjalista choób skónych 1 weneycznych. Pzyjmuje od 8 10 i pó' 1 2 i od 4 8- D. Specjalista choób uszu, nosa, gadm 1 płuc. Pomoska (Śednia) l{j Pzyjm. od g. 12 ' D. med. Zawadzka 35 Chooby uszu. nosa, gadła 1 ktani Pzyjm. od 11 ' D. med. Zawadzka 10 Chooby skóne i weneyczne. Pzyjmujcod 9 1' 5-8. do spzedania duży i ładnv * dywan i Kasa, żelazna. Wiadomoś* A. WA.ICMAN. Dzielna J* Nauka i u/yclsou* HAUCZyCIEL nauk II handlowych bu* chaltcji, koespon* dencji, aytmetyki handlowej naucz* szybko. Wólczański Mi 98, m S tudent ma kilk* godzin wolnych* Specjalność matc matyka 1 fizyka. Pzygotowuje do matuy. Wiadomo** Konstanlyndwsk*. n. 22 m * Rozmaite. P okoju umeblow*" nego pzy odź'* nie w śódmieściu poszukuje młody I" 1 " teligentny człowij* Ofety pod,t. 3% w adm. Republik' ngazynowanle. Posiadając dtt* «, obszene składy z własną bocznicą pzy stacji Łódź Fabyczna* pzyjmujemy n» magazynowani*--' węgiel, cement, c* głę, budulec etc* oaz podukty n» f towe w zbionikach. Ofety skzynka poczto*, wa D a n i t t~n n, W n. w Łodzi mk. 5, miesięcznie.' Zamiejscowa S~\ _ft al _. ZWYCZAJNE! m».8o.o00» wl..ł mlllm m.towvma stonie 10 szpalt) W TliKSCIlJ: mk 160,000 za wiem i»h? l i CtłUIIICl d l d. mk. 6,500,000 mleslęcznicz-aganicąmk. 12,000,000 1,000,000 \J P^lOS7Pni3 towy Inn st. 8 szpalt). NAUKSLANIi: i mlc. 12*100 ta wletz milimetowy (na tt. 8 szpalt) NliKKOI.O". miesięcznie. Odnoszenie do domu 520,000, mk. T«V-»>-JZ-,>-,IIIC-1. mk.hoooo za wleu m llmetowy (ni si 8 szpalt) Zaęczynowa I zaślubin, po tekście mk 10 OoO.OOO. Zacni"/' '; ; scowe w zip. obliczonych po uzędowym c, i -n i *-ij * - \ -/m kusla (milka złotego. Za wiesz wysokości 1 milimeta' W tek""'" H f!!i)!ika,i Expess Wieczony Ia.czoie8.3oo.ooi) 5u n Nadesłane I Nekolo el M V. Zwyczajne SO g. Zagań, o 100 ooc doi.. Za tem.,iowv duk oeloszeiivdmlnl.t nie o" Dnwl«da Dobne Posady 1 poszukiwane 5o,000.Najmniejsze ogłoszenie Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie Już pzyjęte ogłoszenia do zmiany cen bez upzedniego zawiadom Za wydawnictwo.republika" Sp. z og. odp.: Majan Niubaum-Ołtaszewskl. Czcionk. Republiki", Piotkowska 49. Tłocznia, Piotkowska'IŁ Redakto odp. Jan Ubaćh7

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

S. p. Dr. Zenon Martynowicz Dyrektor Chemicznego Instytutu Badawczego Wspomnienie pośmiertne napisał Prof. Dr. Kazimierz Kling

S. p. Dr. Zenon Martynowicz Dyrektor Chemicznego Instytutu Badawczego Wspomnienie pośmiertne napisał Prof. Dr. Kazimierz Kling PRZEMYSŁ CHEMICZNY ORGAN CHEMICZNEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO I POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO WYDAWANY Z ZASIŁKIEM WYDZIAŁU NAUKI MINISTERSTWA WYZNAŃ RELIGIJNYCH i OŚWIECENIA PUBLICZNEGO ROCZNIK XIX WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Użytkownika

Przewodnik Użytkownika Pzewodnik Użytkownika Szanowni Państwo, dziękujemy za wybanie poduktu Full Sevice Leasing w Mecedes-Benz Leasing Polska (MBLP). Jesteśmy do Państwa dyspozycji pzez czas twania umowy. Pagnąc zapewnić Państwu

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

dziecko jest świadkiem

dziecko jest świadkiem Gdy dziecko jest świadkiem w sądzie Infomacje i ady dla odziców, opiekunów oaz innych osób towazyszących dzieciom, któe składają w sądzie zeznania w chaakteze świadków. O czym jest ta boszua? Świadkowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży węgla energetycznego dla ciepłowni w Sokółce. 1 Przedmiot Umowy

PROJEKT Umowa sprzedaży węgla energetycznego dla ciepłowni w Sokółce. 1 Przedmiot Umowy PROJEKT Umowa spzedaży węgla enegetycznego dla ciepłowni w Sokółce zawata w dniu. w Skażysku-Kamiennej pomiędzy: 1. Pomec Spółka z o.o. z siedzibą w Skażysku-Kamiennej, pod adesem: ul. 11 Listopada 7,

Bardziej szczegółowo

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna negia kinetyczna i paca. negia potencjalna Wykład 4 Wocław Univesity of Technology 1 NRGIA KINTYCZNA I PRACA 5.XI.011 Paca Kto wykonał większą pacę? Hossein Rezazadeh Olimpiada w Atenach 004 WR Podzut

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metody optymalizacji d inż. Paweł Zalewski kademia Moska w Szczecinie Optymalizacja - definicje: Zadaniem optymalizacji jest wyznaczenie spośód dopuszczalnych ozwiązań danego polemu ozwiązania najlepszego

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii nstukcja do zajęć laboatoyjnych z pzedmiotu MENCTWO WEKOŚC EEKTYCZNYCH NEEEKTYCZNYCH Kod pzedmiotu: ENSC554 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Kariera i Praca dlastudenta.pl

Katalog usług Kariera i Praca dlastudenta.pl Katalog usług Kaiea i Paca dlastudenta.pl Dołącz do gona naszych zadowolonych Klientów! Paca Paktyki Szkolenia Dlaczego dlastudenta.pl? Dlaczego wato zamieścić ogłoszenie na dlastudenta.pl: największy

Bardziej szczegółowo

II.6. Wahadło proste.

II.6. Wahadło proste. II.6. Wahadło poste. Pzez wahadło poste ozumiemy uch oscylacyjny punktu mateialnego o masie m po dolnym łuku okęgu o pomieniu, w stałym polu gawitacyjnym g = constant. Fig. II.6.1. ozkład wektoa g pzyśpieszenia

Bardziej szczegółowo

PRACA MOC ENERGIA. Z uwagi na to, że praca jest iloczynem skalarnym jej wartość zależy również od kąta pomiędzy siłą F a przemieszczeniem r

PRACA MOC ENERGIA. Z uwagi na to, że praca jest iloczynem skalarnym jej wartość zależy również od kąta pomiędzy siłą F a przemieszczeniem r PRACA MOC ENERGIA Paca Pojęcie pacy używane jest zaówno w fizyce (w sposób ścisły) jak i w życiu codziennym (w sposób potoczny), jednak obie te definicje nie pokywają się Paca w sensie potocznym to każda

Bardziej szczegółowo

METEMATYCZNY MODEL OCENY

METEMATYCZNY MODEL OCENY I N S T Y T U T A N A L I Z R E I O N A L N Y C H w K i e l c a c h METEMATYCZNY MODEL OCENY EFEKTYNOŚCI NAUCZNIA NA SZCZEBLU IMNAZJALNYM I ODSTAOYM METODĄ STANDARYZACJI YNIKÓ OÓLNYCH Auto: D Bogdan Stępień

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 TREÂå: Poz.: UMOWY MI DZYNARODOWE: 119 Umowa mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Hongkongu

Bardziej szczegółowo

ba jak dla innych zakładów. U nas objawiło się to głównie oraz dużą liczbą prze sunięć terminów wykonania -zamówionej aparatury.

ba jak dla innych zakładów. U nas objawiło się to głównie oraz dużą liczbą prze sunięć terminów wykonania -zamówionej aparatury. W NUMERZE: W 3 9 o c z n i c ę wyzwolenia K ę d z i e z y n a Od pzysiółka - do stolicy polskiej chemii Zdecydowana większość mieszkańców naszego miasta uodziła się i wyosła po oku 1945. Znajomość histoii

Bardziej szczegółowo

NOMINALNA STOPA PROCENTOWA stopa oprocentowania przyjęta w okresie bazowym; nie uwzględnia skutków kapitalizacji odsetek

NOMINALNA STOPA PROCENTOWA stopa oprocentowania przyjęta w okresie bazowym; nie uwzględnia skutków kapitalizacji odsetek Symbole: nominalna stopa pocentowa ( od stu ) n ilość okesów (lat, miesięcy, kwatałów etc.) m ilość podokesów (np. stopa pocentowa podana jest w skali oku; kapitalizacja miesięczna m=12) d stopa dyskontowa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ.

ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ. ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ. STRESZCZENIE Na bazie fizyki klasycznej znaleziono nośnik ładunku gawitacyjnego, uzyskano jedność wszystkich odzajów pól ( elektycznych,

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

G-09.2. Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla

G-09.2. Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla MINISTERSTWO GOSPODARKI, Plac Tzech Kzyży 3/5, 00-507 Waszawa Nazwa i ades jednostki spawozdawczej G-0. Spawozdanie o mechanicznej pzeóbce węgla Agencja Rozwoju Pzemysłu SA Oddział w Katowicach ul. Mikołowska

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT SZKOLENIOWY na temat: funkcjonowania funduszy świadczeń socjalnych

KONSPEKT SZKOLENIOWY na temat: funkcjonowania funduszy świadczeń socjalnych KONSPEKT SZKOLENIOWY na temat: funkcjonowania funduszy świadczeń socjalnych USTAWA Z DNIA 4 MARCA 1994. O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - zastępuje ustawę o zakładowych funduszach socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACM RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACM RUCHU PRKT ZAS RGAIZAM RUHU budowy zjazdu w kn 8+560,00 st. L z dogi powiatowej 1358 Życzyn Koyinica - do dogi n 17 aszawa Lublin na działkę n 42/2 w m. Koytnica, gmina Tojanów Łiwoluj k Z1Q 15 uitzo :3,/2240

Bardziej szczegółowo

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych Michał Benad Pietzak * Ocena siły oddziaływania pocesów objaśniających dla modeli pzestzennych Wstęp Ekonomiczne analizy pzestzenne są ważnym kieunkiem ozwoju ekonometii pzestzennej Wynika to z faktu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Formularze statystyczne

Formularze statystyczne Fomulaze statystyczne pogam badań statystycznych statystyi publicznej Spotanie z pacowniami PUP ejestującymi osoby bezobotne. Spotanie pzygotowane w amach pojetu Ryne Pacy pod Lupą II Podstawa pawna USTAWA

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA PŁASZCZYZNY

GEOMETRIA PŁASZCZYZNY GEOMETRIA PŁASZCZYZNY. Oblicz pole tapezu ównoamiennego, któego podstawy mają długość cm i 0 cm, a pzekątne są do siebie postopadłe.. Dany jest kwadat ABCD. Punkty E i F są śodkami boków BC i CD. Wiedząc,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Teoria gier dr Olga Kiuila LEKCJA 2

Uniwersytet Warszawski Teoria gier dr Olga Kiuila LEKCJA 2 LEKCJA 2 Pzykład: Dylemat Cykoa (albo Poke Dogowy) Dwie osoby wsiadają w samochody, ozpędzają się i z dużą pędkością jadą na siebie - ten kto piewszy zahamuje lub zjedzie z tasy jest "cykoem" i pzegywa.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kaków, dnia 28 wześnia 2015. Nasz znak: KZ.II.272.10.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie publicznego w tybie pzetagu nieoganiczonego pn.: Pzygotowanie i pzepowadzenie kampanii infomacyjno edukacyjnej,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Janusz Zaleski Prezes Zarz¹du

BILANS. Janusz Zaleski Prezes Zarz¹du BILANS Analityczny bilans spoządzony na dzień 31.12.1998. Wocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (w zł) 31.12.1997 31.12.1998 AKTYWA A MAJĄTEK TRWAŁY 16 498 590,00 16 340 867,85 I WARTOŚCI NIEMATERIALNE

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCA I PRACOWNIK

PRACODAWCA I PRACOWNIK .pl PRACODAWCA I PRACOWNIK OBOWIAZKI I PRAWA W PIGUŁCE - Autor Paulina Sołtys Kraków, Maj 2014 - SPIS TRESCI PRACODAWCA I PRACOWNIK 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 6_ 7_ 8_ 9_ 10_ 11_ 12_ 13_ 14_ 15_ 16_ 17_ 18_ 19_ 20_

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne Rozdział 5 Pole magnetyczne 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki i pzewodniki z pądem 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne W obecnym ozdziale ozpatzymy niektóe zagadnienia magnetostatyki. Magnetostatyką

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 ZASTOSOWANIE ŻYROSKOPÓW W NAWIGACJI

Ćwiczenie 9 ZASTOSOWANIE ŻYROSKOPÓW W NAWIGACJI 9.1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 9 ZASTSWANIE ŻYRSKPÓW W NAWIGACJI Celem ćwiczenia jest pezentacja paktycznego wykozystania efektu żyoskopowego w lotniczych pzyządach nawigacyjnych. 9.2. Wpowadzenie Żyoskopy

Bardziej szczegółowo

Modele powszechnych przesiewowych noworodków. wad słuchu'

Modele powszechnych przesiewowych noworodków. wad słuchu' Audiofonologia Tom X 1997 Henyk Skażyński Małgozata Muelle-Malesińska Kzysztof Kochanek Andzej Sendeski Joanna Ratyńska nstytut Fizjologii i Patologii Słuchu Waszawa Modele powszechnych pzesiewowych nowoodków

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH 51 Aleksande Zaemba *, Tadeusz Rodziewicz **, Bogdan Gaca ** i Maia Wacławek ** * Kateda Elektotechniki Politechnika Częstochowska al. Amii Kajowej 17, 42-200 Częstochowa e-mail: zaemba@el.pcz.czest.pl

Bardziej szczegółowo

Wycieczka młodzieży do Sejmu

Wycieczka młodzieży do Sejmu Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-29 10:38:28 Wycieczka młodzieży do Sejmu Dnia 23 czerwca 2009 roku członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej wzięli

Bardziej szczegółowo

Między kuchnią a matematyką

Między kuchnią a matematyką Młodzieżowe Uniwesytety Matematyczne Pojekt współfinansowany pzez Unię Euopejską w amach Euopejskiego Funduszu Społecznego Dominik Kwietniak Między kuchnią a matematyką Wykład Rzeszów, 1 paździenika 2011.

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia statutu sołectwa Ksawerów Wschód. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 35 oraz art. 41 ust 1 i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

Rozważymy nieskończony strumień płatności i obliczymy jego wartość teraźniejszą.

Rozważymy nieskończony strumień płatności i obliczymy jego wartość teraźniejszą. Renty wieczyste Rozważyy nieskończony stuień płatności i obliczyy jego watość teaźniejszą Najpiew ozważy entę wieczystą polegającą na wypłacie jp co ok Jeśli piewsza płatność jest w chwili, to ówiy o encie

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Nasze zajęcia w ramach Szkoły Dialogu odbyły się 27 i 28 kwietnia oraz 26 i 27 maja. Nauczyły nas one sporo

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest jednoinstancyjne. Przed Sądem Koleżeńskim odpowiadają członkowie Towarzystwa za czyny

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stóp zwrotu

Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stóp zwrotu Opymalna aloacja apiału w funduzach inweycyjnych w pzypadu dwóch óp zwou Leze S Zaemba Leze Pęy Wpowadzenie W niniejzej pacy podobnie ja w publiacjach [5-6] popzedzających ozpawę dooą [7] óa je aualnie

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów Rodzajowy achunek kosztów (wycena zuŝycia mateiałów) Wycena zuŝycia mateiałów ZuŜycie mateiałów moŝe być miezone, wyceniane, dokumentowane i ewidencjonowane w óŝny sposób. Stosowane metody wywieają jednak

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspess CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE SPIS TREŚCI Społeczne inicjatywy wolontaiuszy wspate pzez fundację PGE 13 Goące lata

Bardziej szczegółowo

10 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU

10 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU Włodzimiez Wolczyński Miaa łukowa kąta 10 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU 360 o =2π ad = = 2 s 180 o =π ad 90 o =π/2 ad = jednostka adian [1 = 1 = 1] Π ad 180 o 1 ad - x o = 180 57, 3 57 18, Ruch jednostajny

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

dr inż. Małgorzata Langer Architektura komputerów

dr inż. Małgorzata Langer Architektura komputerów Instukcja współfinansowana pzez Unię Euopejską w amach Euopejskiego Funduszu Społecznego w pojekcie Innowacyjna dydaktyka bez oganiczeń zintegowany ozwój Politechniki Łódzkiej zaządzanie Uczelnią, nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Universita Degli Studi Di L'Aquila Agnieszka (studentka WF) 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 24 maja 2005 r. Druk nr 964

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 24 maja 2005 r. Druk nr 964 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2005 r. Druk nr 964 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Siła. Zasady dynamiki

Siła. Zasady dynamiki Siła. Zasady dynaiki Siła jest wielkością wektoową. Posiada okeśloną watość, kieunek i zwot. Jednostką siły jest niuton (N). 1N=1 k s 2 Pzedstawienie aficzne A Siła pzyłożona jest do ciała w punkcie A,

Bardziej szczegółowo

l l l l l l l r l l r r r l Jednostka i Szacunkowa liczba organizacyjna i zatrudnionych 695,60 l 2360,60

l l l l l l l r l l r r r l Jednostka i Szacunkowa liczba organizacyjna i zatrudnionych 695,60 l 2360,60 000-OP.6...0 Dane do ustaenia niezbędnej iości śodków czystości, mateiałów ekspoatacyjnych i spzętu Jednostka i Szacunkowa iczba oganizacyjna i zatudnionych P$tki Rodzaj pow. w m Razem pow. do spzątania

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt III KO 114/11 P O S T A N O W I E N I E Dnia 23 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk SSN Jarosław Matras w sprawie

Bardziej szczegółowo

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 2 Działania Rosji na Ukrainie osłabiły bezpieczeństwo Litwinów. Na Litwie, będącej członkiem NATO, nie powinien się powtórzyć ukraiński

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku zawierający zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Regulamin Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku zawierający zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Regulamin Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku zawierający zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 1 1 1. Rodzice( prawni opiekunowie ) dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zakopane, dnia 17.09.2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza ustny nieograniczony przetarg w formie licytacji na dzierżawę gruntów w pasie drogowym następujących ulic z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA ~STAROSTWA POWIATU GRODZISKIEGO

INSTRUKCJA ARCHIWALNA ~STAROSTWA POWIATU GRODZISKIEGO .. Zalacznik N 1 do Zazadzenia N 2112004 Staosty Godziskiego z dnia 28 stycznia 2004. NSTRUKCJA ARCHWALNA ~STAROSTWA POWATU GRODZSKEGO 1 Postanowienia ogólne iii 1. Podstawa pawna do niniejszej instukcji

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 5078 UCHWAŁA NR XXIX.284.2017 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1) U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 976

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

y i a o Ma F x i z i r r r r r v r r r r

y i a o Ma F x i z i r r r r r v r r r r SIŁY BEZWŁADNOŚCI 1 z i S i NIEINERCJALNE UKŁADY ODNIESIENIA siły bezwładności = siły pozone = pseudosiły Siły działające na ciała w układach nieinecjalnych (posiadających pzyspieszenie) Układ nieinecjalny

Bardziej szczegółowo

Wykład 17. 13 Półprzewodniki

Wykład 17. 13 Półprzewodniki Wykład 17 13 Półpzewodniki 13.1 Rodzaje półpzewodników 13.2 Złącze typu n-p 14 Pole magnetyczne 14.1 Podstawowe infomacje doświadczalne 14.2 Pąd elektyczny jako źódło pola magnetycznego Reinhad Kulessa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) Załącznik nr 4 WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 36 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 36 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 36 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Kartki z kalendarza. Temat zajęć: Czar jesiennych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo