ACH ZAPRASZAMY DO KINA. Tatarak Z GMINY REKLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACH ZAPRASZAMY DO KINA. Tatarak Z GMINY REKLAMA"

Transkrypt

1

2 Z GMINY ZAPRASZAMY DO KINA REKLAMA Tatarak Polska, dramat, 2009 r. Re yseria: Andrzej Wajda, scenariusz: Krystyna Janda, Andrzej Wajda, na podstawie opowiadania "Tatarak" Jaros³awa Iwaszkiewicza; wyst: Krystyna Janda - Marta/ aktorka; Jadwiga Jankowska-Cieœlak - przyjació³ka Marty; Jan Englert - doktor; Pawe³ Szajda - Boguœ; Julia Pietrucha - Halinka G³ówna bohaterka to doktorowa Marta, starzej¹ca siê, doœwiadczona yciem kobieta, borykaj¹ca siê z nud¹ i yj¹ca wspomnieniami. Przypadek sprawi, e do Marty na moment "powróci m³odoœæ", kobieta przypomni sobie, czym jest mi³oœæ, a nawet - fizyczna fascynacja. Niestety, przygoda bêdzie mia³a dramatyczny fina³. Seanse: czerwca, godzina 19.00, wstêp: 12 z³ URODZILI SIÊ W APACH ACH zdj. J. Barañczuk Jakub syn pañstwa Magdaleny i Emila G¹sowskich z Krasowa Czêstek; waga 3450 g, wzrost 58 cm. Wiktoria córka pañstwa Hanny i Bartosza IdŸkowskich z Waniewa; waga 2700 g, wzrost 50 cm. Natalia córka pañstwa Edyty i Marcina G¹sowskich z Krasowa Czêstek; waga 3700 g, wzrost 56 cm. Natalia córka pañstwa Ma³gorzaty i Adama Chodorowskich ze Œredziñskich; waga 3200 g, wzrost 57 cm. Natalia córka pañstwa Marty i Mariusza Milewskich z Bia³egostoku; waga 2850 g, wzrost 52 cm. Aleksandra córka pañstwa Ewy i Piotra Wróblewskich z ap; waga 3200 g, wzrost 54 cm. Przepraszamy za pomy- ³ki w danych 2

3 Z GMINY Sztandar oraz imiê pp³k. Stanis³awa Nilskiego apiñskiego dla Gimnazjum nr 1 w apach Bohater Kresów - u siebie Stanis³aw Nilski apiñski urodzi³ siê w Warszawie, zmar³ w Poznaniu; w apach uczêszcza³ do szko³y podstawowej, bo z naszym miastem zwi¹zana by³a jego rodzina mieszkaj¹ca tu od XV wieku. To w³aœnie jego imiê od 1 czerwca br. nosi ³apskie Gimnazjum nr 1. Rodzina Stanis³awa apiñskiego wywodzi³a siê z drobnej szlachty podlaskiej i tu w³aœnie w okolicach ap Wit znajdowa- ³y siê ich dziedziczne gospodarstwa. Ojciec Stanis³awa - Tomasz by³ pracownikiem kolei warszawsko - petersburskiej, w³aœnie w czasie pobytu rodziny w Warszawie urodzi³ siê syn Stanis³aw. Po ukoñczeniu szkó³ w apach i Bia³ymstoku Stanis³aw wybra³ studia na Politechnice Lwowskiej. Po jej ukoñczeniu rozpocz¹³ s³u bê wojskow¹ w Legionach Polskich Józefa Pi³sudskiego w Krakowie. 9 paÿdziernika 1914 roku Pi³sudski mianowa³ go na stopieñ podporucznika. Bêd¹c legionist¹ bra³ udzia³ w walkach przeciwko Rosji pod owczówkiem, gdzie zosta³ ranny - po raz pierwszy ale nie ostatni. Przez kolejne lata swego krótkiego ycia (zmar³ w ieku 31 lat) s³u y³ w wojsku, s³u y³ Polsce. Takiego patrona wybrali nauczyciele, rodzice i uczniowie Gomnazjum nr 1 w apach. 1 czerwca br. uroczysty przemarsz m³odzie y ze sztandarem z budynku szko³y do koœcio³a œw. Krzy a rozpocz¹³ uroczystoœci nadania szkole imienia oraz poœwiêcenia sztandaru. Podczas mszy œw. g³osz¹cy kazanie ks. Dariusz Niewiñski podkreœla³ potrzrebê zgody i jednoœci w dzia³aniach na rzecz kraju zaznaczaj¹c, i nowy patron znakomicie nadaje siê do takiej roli. Poœwiêcenia sztandaru dokona³ ksi¹dz pra³at Józef Wyzner. Dalszy ci¹g oficjalnych uroczystoœci, w których udzia³ brali m.in. pos³owie Krzysztof Jurgiel i Jacek Bogucki, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych z burmistrzem Romanem Czepe, dyrektorzy szkó³ i przedszkoli z terenu gminy przebiega³ ju w szkole. - Cieszê siê, e nasza szko³a przestanie od dzisiaj byæ szko³¹ bezimienn¹ - mówi³a dyrektor Tamara apiñska, która przypomnia³a równie historiê ³apskiego gimnazjum, które w³aœnie w czerwcu 1999 roku zaczê³o swe oficjalne istnienie. ukasz Lubicz apiñski przypomnia³ zebranych historiê roku apiñskich - Kaczorów, którzy od Xv wieku zamieszkiwali tereny dzisiejszych Wit, Bocianów, Leœników i Barwików. Uroczyste nadanie szkole imienia i przekazanie sztandaru odby³o siê po odczytaniu przez Zdzis³awa Penzê i burmistrza R. Czepe stosownych uchwa³ Rady Miejskiej w apach. Sztandar przejê³a od fundatorów dyrektor T. apiñska, która nastêpnie przekaza³a go uczniom. - Bardzo was proszê byœcie nie splamili dobrego imienia gimnazjum - powiedzia³a. (am) 3 zdj. J. Barañczuk zdj. J. Barañczuk

4 Z GMINY II prezentacje artystyczne szkó³ i przedszkoli gminy apy Deszcz spad³ za wczeœnie - Jestem za i bardzo dobrze, e nie jest to konkurs; bo w konkursie nigdy nie jest tak, e wszyscy zostan¹ obiektywnie i sprawiedliwie ocenieni. A prezentacje to znakomity pomys³ - uwa a Ewa Chrabo³owska, dyrektor szko³y Podstawowej w Dani³owie Du ym. Prezentacje dorobku artystycznego ³apskich szkó³ odbywa³y siê w przeddzieñ Dnia Dziecka. 31 maja - na pocz¹tek tegorocznych Dni ap - na estradzie pojawi³y siê dzieci pokazuj¹ce swoje umiejêtnoœci podczas koncertu pod nazw¹ Talenty zorganizowanego przez Dom Kultury. Celem tej prezentacji by³o pokazanie kolegom z innych szkó³, rodzicom czy wreszcie mieszkañcom ap dorobku poszczególnych szkó³. Impreza by³a adresowana do uczniów i nauczycieli wszystkich szkó³ w gminie apy; odpowiedzia³y: szko³y podstawowe nr 1 i nr 2 oraz szko³a Edukatora w apach, obydwa ³apskie przedszkola i placówki z Dani³owa, Uhowa, P³onki Koœcielnej. - Myœlê, e jest to dobra okazja do zaprezentowania tego, co nasze dzieci potrafi¹ - powiedzia³a Ewa Chrabo³owska. - Zazwyczaj wystêpujemy tylko na swoich lokalnych uroczystoœciach i inne szko³y czy mieszkañcy nie maj¹ okazji zobaczyæ tego, co dzieci wypracowa³y, czego siê nauczy³y. Uczniowie bardzo chêtnie podchodz¹ do takich zadañ, anga uj¹ siê w uk³ady choreograficzne, same je opracowuj¹ - oczywiœcie pod kierunkiem nauczycielki - ale wa ne jest, e chc¹ to robiæ. Fajnie, e pokaz odbywa siê w niedzielê, bo oprócz uczniów mog¹ go zobaczyæ inni mieszkañcy. Kilku- lub kilkunastoosobowe grupy prezentowa³y przede wszystkim piosenki i tañce; wyj¹tkiem byli uczniowie szko³y Podstawowej w P³once Koœcielnej, którzy pod kierunkiem Alicji aciñskiej przygotowali program kabaretowy. Równolegle przebiega³y konkursy plastyczne, natomiast w galerii Domu Kultury mo na by³o obejrzeæ dokonania m³odych modelarzy z sekcji dzia³aj¹cej od dwóch lat pod kierunkiem Krzysztofa Falkowskiego. Prawie wszystkie z zaplanowanych atrakcji uda³o siê zrealizowaæ przed deszczem, który ostatecznie zakoñczy³ imprezê. (am) Pogoda nie do koñca pokrzy owa³a plany organizatorów IV Dnia Rodziny w Uhowie Trochê deszczu, trochê s³oñca 31 maja w Uhowie zorganizowano ju po raz czwarty przez Szko³ê Podstawow¹ impreza œrodowiskowa Dzieñ Rodziny. W tym roku przebiega³a pod has³em Grunt to zdrowie. Przyci¹gnê³a sporo mieszkañców, mimo i w godzinie jej rozpoczêcia przesz³a nad Uhowem burza i kilka kolejnych godzin deszcz z nieba si¹pi³ raz s³abiej, raz mocniej. Dzieñ Rodziny mo liwy by³ dziêki zaanga owaniu nauczycieli pracuj¹cych w szkole w Uhowie oraz rodziców. - Nagrody do konkursów zakupiliœmy dziêki hojnoœci burmistrza Romana Czepe - mówili organizatorzy. - W tym roku fantastycznie wsparli nas nie tylko rodzice, sprawdzeni sponsorzy, ale równie zwykli mieszkañcy Uhowa, radni. Do kogo tylko zwróciliœmy siê z proœb¹ o wsparcie, nikt nie odmawia³. Jesteœmy im za to g³êboko wdziêczni. Ju od godziny 15 mo na by³o tu znaleÿæ tak e coœ do pokrzepienia cia³a - mamy zadba- ³y o ciasto domowej roboty, by³ bigos, kie³baski z grilla wydawane przez tatusiów. Nie brakowa³o kawy i herbaty, napojów. Co wa ne dopisa³a tak e publicznoœæ, przybyli tu nie tylko miejscowi, byli mieszkañcy ap i okolic. - Przyjecha³am do rodziny i przy okazji zobaczyæ, jak wygl¹daj¹ festynowe zabawy w Uhowie - mówi³a Iza. - Jest fajnie, mimo e organizatorzy musieli je przenieœæ do szko³y. Szkoda tylko, e jest tu taka ma³a sala gimnastyczna, ale i tak widaæ, e wszyscy siê dobrze bawi¹. Mo e siê jeszcze wypogodzi. S³owa Izy okaza³y siê prorocze. Na zakoñczenie czêœci oficjalnej - na podsumowanie konkursów i na czêœci bardziej rozrywkowe - wystêp teatralny rodziców i dyskotekê z nieba wyjrza- ³o tak oczekiwane s³oñce. Niek³amany aplauz i salwy œmiechu zgromadzonej licznie publicznoœci wywo³a³ spektakl przygotowany przez rodziców uczniów klasy pierwszej Czerwony Kapturek inaczej. Niektórzy z wystêpuj¹cych aktorów mieli swój sceniczny udany debit przed rokiem. Sk³ad zespo³u aktorskiego to: Katarzyna Janowik, Beata Koszczuk, Katarzyna Wnorowska, Magdalena apiñska, Ma³gorzata Gaiñska, Barbara Mitrosz i w roli tytu³owej - Szymon Warpechowski. Przybyli na festyn uhowianie nie kryli swojego zadowolenia. - W tym roku troszkê nam pogoda nie dopisa³a niemniej jednak jakoœ siê rozlokowaliœmy w szkole, a na zakoñczenie wypogodzi³o siê i wyszliœmy na plac - mówi³ dyrektor szko³y Krzysztof apiñski. - Spêdziliœmy mi³o i kulturalnie ten czas, by³o sporo atrakcji dla dzieci i do tego do³¹czyli siê doroœli. Myœlê, e na dziewiêædziesi¹t procent impreza nam siê uda³a. Na koniec zabawa jeszcze siê rozkrêca. Chcielibyœmy podziêkowaæ przede wszystkim burmistrzowi, dziêkujemy sponsorom, którzy w tym roku dosyæ hojnie nas wsparli. I gor¹ce, gor¹ce podziêkowanie kierujê do rodziców naszych dzieci. Oni co roku pomagaj¹ nam od pocz¹tku do koñca i to, e impreza siê uda³a jest te ich zas³ug¹. Dochód z imprezy przeznaczony bêdzie na potrzeby szko- ³y Rodzinny festyn zakoñczy³ siê trwaj¹c¹ d³ugo w nocy zabaw¹ taneczn¹. Nastêpny za rok. (mj) 4

5 Z GMINY Dzia³ania Krajowej Spó³ki Cukrowej i Polskiej Grupy Energetycznej w sprawie produkcji biopaliw nabieraj¹ tempa apski koncern biopaliwowy? 5 maja KSC i PGE podpisa³y umowê na studium wykonalnoœci z lokalizacj¹ koncernu bioenergetycznego w nieczynnych cukrowniach w apach i Wo uczynie (województwo lubelskie). Studium zawieraæ powinno miêdzy innymi analizê mo liwoœci pozyskania surowca z terenów plantacyjnych oraz ceny minimalne - ¹dania producentów. w sferze badañ i analiz. Realizuj¹c swoje zadanie przedstawiciele spó³ki ju rozmawiali z plantatorami buraka cukrowego na Podlasiu. My oczywiœcie jesteœmy jak najbardziej za realizacj¹ projektu mówi Wiktor Rejent prezes Podlaskiego Zwi¹zku Plantatorów Buraka Cukrowego. Sta- ogromna fabryka bioetanolu, produkcji opartej na kukurydzy, rzepaku i tam rolnicy nie martwi¹ siê o zbyt. Chcia³bym, by tak by³o u nas. Dlatego musimy wspomagaæ i wspieraæ projekt. Socotek ma na opracowanie studium wykonalnoœci 98 dni. Prace ju ruszy³y. We wtorek, 12 maja 2009 stanowiæ dotacje z Unii Europejskiej. Krajowa Spó³ka Cukrowa i PGE Energia Odnawialna planuj¹ wytwarzanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych oraz stworzenie niezale nego Ÿród³a produkcji "zielonej" energii. Kompleksy maj¹ mieæ po 5-10 MW mocy elektrycznej, nie licz¹c biopaliw. Pomys³ na produkcjê ener- ]7 maja w cukrowni w apach odby³o siê spotkanie przedstawicieli zarz¹du Krajowej Spó³ki Cukrowej, Polskiej Grupy Energetycznej spó³ki Energia Odnawialna - potencjalnego inwestora koncernu biopaliwowego i przedstawicieli spó³ki Socotec Polska, która wygra³a przetarg na wykonanie studium wykonalnoœci projektu i raportów œrodowiskowych. Studium ma byæ gotowe do 10 sierpnia br. Studium wykonalnoœci, które bêdziemy przygotowywaæ obejmuje analizê aspektów prawnych, organizacyjnych, technologicznych, na podstawie pewnego modelu pokazuje siê op³acalnoœæ przedsiêwziêcia nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale te w spo³ecznym wyjaœnia dyrektor projektu opracowywanego przez Socotec Tomasz Nowicki. Projekt zak³ada analizê ryzyka przedsiêwziêcia. Jeœli projekt siê powiedzie i bêdzie op³acalny, w apach móg³by powstaæ zak³ad, bioelektrownia produkuj¹ca energiê elektryczn¹, ciep³o i ciep³o odpadowe wykorzystywane do zasilania szklarni, produkcji wody lodowej. To dwa warianty, trzeci przewiduje wytwarzanie bioetanolu, czyli produkcjê soku gêstego i przetwarzanie go na wspomniany bioetanol. W apach wykorzystaæ mo na kilka technologii, pocz¹tkowo mo naby korzystaæ z uprawy buraka cukrowego. Na razie jednak wszystko pozostaje ramy siê firmie opracowuj¹cej studium pomóc, podajemy swoje dane, chêtnie wspó³pracujemy. Podaliœmy kwoty, które s¹ na podobnym poziomie jak dwa, trzy lata temu. To ceny, które bêd¹ zabezpiecza³y pewien zyska dla producentów. Kwoty s¹ na poziomie 115, 120 z³otych za buraka. Nie wiemy na razie jak bêdzie z wys³odkami, jeœli my je bêdziemy zabieraæ to oczywiœcie cena za buraka bêdzie stosunkowo ni sza. Potocznie mówi¹c trzymamy kciuki, by studium wypad³o na nasz¹ korzyœæ, bo my na Podlasiu nie mamy wiele. By³em niedawno w Opolu, tam jest roku w siedzibie Ministerstwa Skarbu Pañstwa w Warszawie, Krajowa Spó³ka Cukrowa oraz PGE Energia Odnawialna zaprezentowa³y projekt Pilota owe instalacje energetycznego wykorzystania biomasy w wygaszonych Cukrowniach Wo uczyn i apy nale ¹cych do KSC Wartoœæ przedsiêwziêcia wstêpnie oszacowano na ponad 270 mln z³otych, przy czym szacunkowe koszty w apach mog¹ wynieœæ 160 mln z³. Znaczna czêœæ œrodków bêdzie pochodzi³a z funduszy unijnych. Zak³ada siê, e oko³o proc. kosztów powstania biogazowni powinny Studium wykonalnoœci przygotowywane dla by³ej cukrowni w apach zadecyduje, który z trzech wariantów zostanie ostatecznie zastosowany gii elektrycznej jest dobry mówi Tomasz Nowicki. Jeœli cukrowni op³aca³oby siê sprzedawanie energii elektrycznej mog³aby to z powodzeniem robiæ. W efekcie powstanie koncernu zapewniæ ma miejsca pracy oraz zagwarantowaæ produkcjê dla plantatorów buraka cukrowego. Maj¹ byæ tak e wykorzystane urz¹dzenia i mo liwoœci produkcyjne Cukrowni apy. Dzia³ania KSC i PGE wspiera Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Skarbu Pañstwa. Jaki bêdzie wynik prac i wsparcia przekonamy siê wkrótce. (jm) zdj. A. Okuniewski - archiwum Gazety 5

6 Z GMINY Sezon wycieczek szkolnych rozpoczêty, a przed nami jeszcze miesi¹c pe³en wyjazdów Nie pierwsza i nie ostatnia Jednym z wa nym elementów ycia szkolnego zawsze by³y, a miejmy nadziejê, e bêd¹, wycieczki szkolne. Oczywiœcie trzeba zdaæ sobie sprawê, e z innym trudnoœciami borykali siê organizatorzy wycieczek kiedyœ, a z innymi teraz. Teraz niby jest ³atwiej. Wycieczkê szkoln¹ mo na zorganizowaæ w jeden dzieñ. Wystarczy telefon, sprawdzenie ofert internetowych, porównanie cen noclegów oraz cen przewoÿników. Czasem wystarczy rozejrzeæ siê "na w³asnym podwórku". Dziêki takiemu rozejrzeniu siê udanie ju od kilku lat organizuj¹ wycieczki nauczyciele gimnazjum w P³once Koœcielnej. W organizacji swoich d³u szych i krótszych wypraw poza szko³ê korzystaj¹ z ³apskiej placówki Biacomexu. Ostania ich wycieczka wiod³a przez Wroc³aw, Karpacz i prowadzi³a do Pragi. Zdaniem nauczycieli i uczniów by³a naprawdê udana. Noclegi i wy ywienie na najwy szym poziomie, a zwiedzanie i ogl¹danie tylko "pod okiem wykwalifikowanych przewodników". Takie wêdrowanie po górach nie jest ³atwe, ka dy przystanek przewodnik wykorzystywa³, by powiedzieæ nam coœ ciekawego mówi Damian. Trasê na Œnie- kê wybraliœmy trudn¹ i po zmêczeniu poprzedniego dnia wchodzeniem na Chojnik musieliœmy zmieniæ decyzjê i czêœciowo na Œnie kê wje d aliœmy. Choæ by³o ciê ko to by³o super, fajnie siê schodzi³o. To nie jest moja pierwsza wycieczka i mam nadziejê nie ostatnia. Podobnego zdania byli wszyscy, a trzecioklasiœci a³owali, e koñcz¹ ju gimnazjum w P³once. - Zdobyliœmy Œnie kê, wszyscy dotarli na szczyt; ze schodzenim by³o gorzej, niektóre kole anki wola³y zjazd kolejk¹ Nie sposób przeceniæ roli wycieczek szkolnych w yciu ucznia i w yciu szko³y. Stanowi¹ one wa ny element integracji. Nauczyciele maj¹ mo liwoœæ obserwacji swoich podopiecznych w innym ni klasa otoczeniu. Nawi¹zuj¹ siê relacje wzajemnego zaufania, wykonujemy wspólnie zadania zupe³nie inne ni w warunkach szkolnych mówi¹ zgodnie opiekunowie "p³onkowskiej wycieczki" Mariusz Go³aszewski i Tadeusz Sutkowski. Wycieczki szkolne wpisuj¹ siê w tradycje szko³y, dodaj¹ szkole klasy. Wystarczy porozmawiaæ z absolwentami. Byæ mo e nie bêd¹ pamiêtaæ jak wygl¹da siarczan miedzi, ale na pewno przez d³ugie lata bêd¹ pamiêtaæ wycieczkê i przygody, które siê wtedy wydarzy³y. I dlatego chocia czasem jest trudno, nie wolno nam z tych wspólnych wyjazdów rezygnowaæ. (mj) Uderzyli w drzewo 27 maja oko³o godziny w pobli u Turoœni Dol. z nieustalonych dotychczas przyczyn kieruj¹cy fordem focusem 35- letni mê czyzna straci³ panowanie nad pojazdem i zjecha³ do rowu. "Przesadzi³" rów i uderzy³ w drzewo. W wyniku zderzenia focusa z drzewem obra enia odniós³ zarówno kieruj¹cy pojazdem jak i 32 letni pasa er samochodu. Kierowca by³ trzeÿwy. Rannych w wypadku umieszczono w PSK w Bia³ymstoku 6 W tym samym dniu, nieco jednak póÿniej, bo oko³o godziny mia³ miejsce podobny wypadek. Kieruj¹cy samochodem fiat bravo 42 letni mê czyzna przeje d aj¹c drog¹ gruntow¹ przez miejscowoœæ Bojary z nieustalonych jeszcze przez policjê przyczyn zjecha³ na pobocze drogi i uderzy³ w drzewo. W zwi¹zku z doznanymi obra eniami jego równie umieszczono na oddziale chirurgii PSK w Bia³ymstoku (mt) Po zderzeniu z drzewem z forda focusa zosta³o niewiele zdj. KWP Bia³ystok

7 Gminna Biblioteka Publiczna w Poœwiêtnem w³¹czy³a siê w obchody VI edycji Tygodnia Bibliotek, którego has³o w tym roku brzmi "Biblioteka to plus". Tydzieñ Bibliotek to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy. Organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Biblioteka w Poœwiêtnem zorganizowa³a z tej okazji wiele imprez m.in. spotkanie z pisark¹ dla dzieci Roksan¹ Jêdrzejewsk¹ - Wróbel, og³osi³a konkursy m. in. "Ksi¹ ka i biblioteka w komiksie" (2 prace zosta³y wytypowane na eliminacje powiatowe), zajêcia z komputerem dla dzieci m³odszych mówi kierownik tej placówki Wies³awa Kruszewska. Po raz pierwszy tak e z tej okazji m³odzie z Poœwiêtnego wziê³a udzia³ w Miêdzyszkolnym Konkursie Poezji Regionalnej im. Sylwii Chor¹ y i w "Spotkaniu z Melpomen¹ - XVI Powiatowym Forum Teatrów Dzieciêcych i M³odzie owych", które to imprezy zorganizowa³a biblioteka w Juchnowcu Koœcielnym. M³odzie i dzieci z Poœwiêtnego z powodzeniem wystartowali w imprezach Tygodnia Bibliotek. W Juchnowcu Koœcielnym Krzysztof Markowski z klasy Ib gimnazjum otrzyma³ wyró nienie. Z GMINY Udany wystêp m³odzie y i dzieci z Poœwiêtnego w imprezach konkursowych organizowanych w ramach Tygodnia Bibliotek Wrócili z nagrodami "Czerwone Kapturki" wystawiane przez dzieci ze szko³y podstawowej w Poœwiêtnem wzbudzi³y aplauz widowni Wyró nienie te otrzyma³ Teatr "Bajeczka" ze Szko³y Podstawowej w Poœwiêtnem (klasy IV-VI) kierowany przez Krystynê Adamek. Dzieci z podstawówki wystawi³y na przegl¹dzie teatrów szkolnych spektakl pt. "Czerwone kapturki", a aktor tego zespo- ³u Przemys³aw Œwier ewski z klasy Vb zdoby³ równie nagrodê indywidualn¹ za rolê wilka. (ja) zdj. W. Kruszewska Przewozy Regionalne informuj¹ Zmiany w kursowaniu poci¹gów Podlaski Zak³ad Przewozów Regionalnych w Bia³ymstoku informuje, e z dniem 1 czerwca 2009 r. zmienia siê rozk³ad jazdy poci¹gów uruchamianych przez spó³kê "PKP Przewozy Regionalne" na terenie województwa podlaskiego. Zmiany rozk³adu uwzglêdniaj¹ wnioski i sygna³y od podró nych. Najwiêcej zmian w kursowaniu poci- ¹gów bêdzie na trasie Bia³ystok - Czeremcha, gdzie z uwagi na modernizacjê linii kolejowej by³o mo liwe zwiêkszenie prêdkoœci poci¹gów i tym samym uleg³ skróceniu czas przejazdu poci¹gów. Poci¹g interregio " ubr" relacji Bia³ystok - Warszawa Zachodnia (odj. z ap 17:12) oraz powrotny kursuj¹cy w pi¹tki i niedziele pojedzie dodatkowo 10 czerwca w œrodê przed œwiêtem Bo ego Cia³a, natomiast nie bêdzie kursowa³ 12 czerwca w pi¹tek. Na trasie z Bia³egostoku do Szepietowa zmianie ulegnie rozk³ad jazdy poci¹gu relacji Bia³ystok - Szepietowo, odje d aj¹cego z Bia³egostoku o godz. 8:15, który bêdzie kursowa³ 20 minut póÿniej: odj. Bia³ystok - 8:35, odj. apy - 9:03, przyj. Szepietowo - 9:30. Poci¹g relacji Bia³ystok (odj.5:09) - Suwa³ki (przyj. 7:27) kursuj¹cy dotychczas w terminie od poniedzia- ³ku do pi¹tku bêdzie kursowa³ codziennie. Natomiast poci¹g odje d aj¹cy z Bia³egostoku o godz.6:35 do Suwa- ³k w soboty i niedziele - z dniem 1 czerwca br. przestanie kursowaæ. (am) Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ w kasach biletowych, punktach informacji oraz pod telefonem nr zdj. A. Okuniewski 7

8 Z GMINY Dobra wró ka nagrodzi³a... Dominika apiñska z Przedszkola nr 1 i Maksymilian Grzybowski z Zespó³u Szkó³ w apach Ossem bêd¹ reprezentowali apy w eliminacjach wojewódzkich konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków O z³ot¹ ró d kê dobrej wró ki. Jak co roku gminne eliminacje do tego konkursu przeznaczonego dla najm³odszych recytatorów odbywa³y siê w Domu Kultury, który by³ jednoczesnie organizatorem imprezy. W eliminacjach udzia³ wziê³o 27 osób. Nagrodzono trzy osoby i wyró niono równie trzy. Zwyciê y³a Dominika apiñska z Przedszkola nr 1; II miejsce zaj¹³ Maksymilian Grzybowski z- Zespó³u Szkó³ w apach Osse - oni te bêd¹ reprezentowaæ gminê apy na eliminacjach wojewódzkich w Bia³ymstoku. Na III miejscu sklasyfikowano Olê apiñsk¹ tak e z Przedszkola nr 1. wyró nienia otrzymali: Wiktoria Kamiñska - Przedszkole nr 1, Mateusz Mazur - Przedszkole nr 2 oraz Dominika IdŸkowska - Szko³a Podstawowa "Edukator" w apach Zdjecie obok: nagrodê odbiera zwyciê czyni Dominika apiñska z Przedszkola nr 1 zdj. J. Barañczuk 8

9 Z GMINY Jak mo na przeczytaæ w kronice parafialnej prowadzonej przez ksiêdza Henryka Bagiñskiego - 27 maja 1944 roku w apach aresztowano 333 osoby, wywieziono wszystkich. Po³owa kobiet, po³owa mê czyzn. Tych ostatnich wróci³o tylko 10 procent, spoœród kobiet nie wróci³o 10 procent. To by³a najwiêksza wywózka mieszkañców naszego miasta podczas okupacji niemieckiej. Instytut Pamiêci Narodowej dysponuje potwierdzeniem ponad 300 nazwisk osób aresztowanych i wywiezionych w tym majowym dniu. Najpierw zgromadzono ich na placu przed andarmeri¹, potem przetransportowano do Bia³egostoku. Stamt¹d wysy³ano transportami do obozów koncentracyjnych. Nielicznym uda³o siê wróciæ ju z Bia- ³egostoku, inni zobaczyli bliskich dopiero po zakoñczeniu wojny. 27 maja br. w 65 rocznicê tamtych wydarzeñ po raz pierwszy w koœciele œw.œw. Piotra i Paw³a zorganizowane zosta³y obchody poœwiêcone pamiêci ówczesnych wydarzeñ. W atmosferê tamtych dni wprowadzi³ zebranych ksi¹dz dziekan Piotr Fa³tyn, proboszcz parafii. Podkreœli³, i z ka dym rokiem zmniejsza siê grupa tych, którzy prze yli te tragiczne wydarzenia. Na swoisty apel aresztowanych stawi³o siê w bie ¹cym roku 20 osób z 65 rocznica wielkiej wywózki - ponad 300 osób aresztowano i wywieziono do obozów koncentracyjnych Bia³e ró e po latach yj¹cych dotychczas. W ich obecnoœci odczytane zosta³y nazwiska tych, którzy zostali wówczas zatrzymani i wywiezieni. Uroczystoœci wspó³towarzyszy³ koncert w wykonaniu apskiego Chóru Kameralnego. W intencji wszystkich pokrzywdzonych - uczestników tamtych zdarzeñ odprawiona zdj. J. Barañczuk zosta³a msza œw. Wrêczane im bia³e ró e sta³y siê symbolicznym upamiêtnienem ich cierpieñ. (am) Majowe wspomnienia Z proœb¹ o wspomnienia zdarzeñ sprzed 65 lat zwróciliœmy siê do dwojga z mieszkañców naszego miasta, którzy mieli szczêœcie powróciæ do domu. - Mieszka³em wraz z rodzicami i rodzeñstwem przy ulicy Pierackiego 93 (obecnie G³ówna - red.) - opowiada Mieczys³aw apiñski. - W tym czasie by³em m³odym niespe³na osiemnastoletnim ch³opakiem, pracowa- ³em dorywczo. 27 maja 1944 roku to by³a sobota, rankiem oko³o trzeciej przyszli do naszego domu bia³ostoccy gestapowcy. Mieli listê z nazwiskami, na niej moje. Nie podali adnej przyczyny aresztowania, zatrzymali mnie, zaprowadzili na plac przed andarmeri¹, a potem razem z innymi zatrzymanymi wywieÿli do wiêzienia w Bia³ymstoku. Nie domyœla³em siê nawet dlaczego tylko mnie zabrano z domu. Potem dowiedzia³em siê, e w tym czasie zatrzymano wielu mê czyzn. Zatrzymani pojechaliœmy do Bia- ³egostoku samochodami. Jedni siedzieli w wiezieniu dwa dni, a jak siê potem dowiedzia³em drudzy kilkanaœcie, inni nawet kilka tygodni. Po dwóch dniach w Bia³ymstoku, w poniedzia³ek wys³ano nas w drogê. Nie wiedzia³em dok¹d zabieraj¹, za³adowali do bydlêcych wagonów i poci¹g ruszy³. Jechaliœmy w okropnych warunkach, œcisk, t³ok, ludzie stali jedni przy drugich, a wagony zaplombowane. By³o strasznie gor¹co od blachy i panowa³ smród, bo nie by³o te toalety i tak jechaliœmy przez piêæ dni. Jechaliœmy tylko w nocy, a w dzieñ staliœmy na bocznicy, bo wojna wci¹ by³a i grozi³y naloty. Transport by³ dobrze pilnowany i o ucieczce nie by³o mowy, jeden próbowa³ to go zastrzelili. Dojechaliœmy w koñcu na miejsce. Dla mnie i wielu innych by³ to obóz w Grosss - Rosen, by³ drugi czerwca 1944 roku. - Dooko³a stali Niemcy z psami, druty by³y pod pr¹dem - opowiada Mieczys³aw apiñski. - Obóz w Gross - Rosen by³ przejœciowy, bo to by³a filia obozu KL Sachsenhausen. Codziennie od szóstej do osiemnastej pracowaliœmy w kamienio³omach. Od tej pracy rêce krwawi³y, po dwóch tygodniach trafi³em do Sachsenhausen. Pracowa³em przy produkcji samolotów, tam by³em dwa miesi¹ce, a potem wywieÿli mnie do kolejnego obozu - Leonberg, czterdzieœci kilometrów od Strasbourga. Tu by³o strasznie, o pi¹tej rano gra³a obozowa orkiestra, potem by³a musz- dok. na str. 14 9

10 Z GMINY W s³oñcu i w deszczu Przedstawiamy serwis fotograficzny z imprez w apach i Uhowie, które odby- ³y siê 31 maja. Teksty na stronie 4. Zdjêcia z Uhowa: M. Jaworska 10

11 Z GMINY Zdjêcia z ap: J. Barañczuk 11

12 LUDZIE, MIEJSCA, CZASY Przed 65-ciu laty w maju trwa³a jedna z najwiêkszych bitew II wojny œwiatowej - bitwa o Monte Cassino... Walki o Monte Cassino Jan Zarzecki Ta bitwa zwana te by³a bitw¹ o Rzym. W dniach stycznia, lutego, marca Niemcy odparli trzy ataki wojsk alianckich. W czasie walk nie zdobyto ani ufortyfikowanych wzgórz, ani znajduj¹cego siê u ich podnó a miasta Cassino. Bior¹ce udzia³ w atakach na pozycje niemieckie oddzia³y amerykañskie, angielskie, hinduskie i nowozelandzkie straci³y ³¹cznie 54 tys. o³nierzy. Monte Cassino, wzgórze w Apeninach, w po³udniowych W³oszech. Wysokoœæ 516 m. Wznosi siê na nim od 529 r. klasztor Benedyktynów. W czasie II wojny œwiatowej, wraz ze wzgórzami Monte Cairo, San Angelo i Passo Corno by³o kluczow¹ pozycj¹ obronn¹ niemieckiej linii Gustawa, strzeg¹cej drogi z Neapolu do Rzymu. zdj. zbiory prywatne Po nieudanym, trzecim natarciu genera³ Leese, dowódca 8 Armii brytyjskiej zwróci³ siê do dowódcy 2 Korpusu Polskiego, genera³a dywizji W. Andersa, z propozycj¹ zdobycia wzgórza Monte Cassino. Genera³ Anders, bez konsultacji z naczelnym wodzem, niespodziewanie dla samych Brytyjczyków, podj¹³ siê wykonania zadania. 2 Korpus Polski liczy³ 48 tys. o³nierzy i sk³ada³ siê z 3 Dywizji Strzelców Karpackich, dowodzonej przez genera³a brygady B. Ducha, 5 Kresowej Dywizji Piechoty, dowodzonej przez genera³a brygady N. Sulika, 2 Brygady Pancernej, dowodzonej przez genera³a brygady B. Rakowskiego, grupy artylerii (10 pu³ków artylerii) dowodzonej przez genera³a brygady R.Odzierzyñskiego. Rejonu Monte Cassino broni³a elitarna niemiecka 1 Dywizja Spadochronowa oraz pu³ki wysokogórskie. Pierwsze natarcie 2 Korpusu (11-12 maja), odparte przez Niemców, przynios³o du e straty, umo liwi³o jednak Brytyjczykom, nacieraj¹cym równoczeœnie dolinê Liri, na prze³amanie niemieckiej obrony. 17 maja 2 Korpus wznowi³ natarcie, które zakoñczy³o siê zdobyciem ³añcucha wzgórz i nawi¹zaniem stycznoœci poprzez patrole z angielsk¹ 78 Dywizjê Piechoty. 18 maja w godzinach rannych patrol 12 Pu³ku U³anów Podolskich, dowodzony przez podporucznika K. Gurbiela, dotar³ do opuszczonego noc¹ przez Niemców klasztoru. Wraz ze zdobyciem Monte Cassino niemiecka linia Gustawa zosta³a prze³amana. W bitwie pod Monte Cassino straty 2 Korpusu wynios³y 924 zabitych, 2930 rannych i 345 zaginionych. Na stoku Monte Cassino znajduje siê polski cmentarz wojskowy, na którym pochowany jest równie genera³ W³adys³aw Anders. Ta batalia by³a jedn¹ z najtrudniejszych bitew II wojny œwiatowej. Tylko dziêki poœwiêceniu i odwadze polskich o³nierzy niemiecka obrona zosta³a prze³amana. Mimo e we W³oszech - o³nierze wiedzieli, e walcz¹ o Polskê. Z naszego miasta w bitwie tej wziêli udzia³ yj¹cy z nami o³nierze 2 Korpusu: Edward Borowski, Józef Decewicz i mieszkaj¹cy w Anglii Jan Zarzecki. Pod Monte Casino walczy³ równie p. [nie znamy imienia] apiñski. Po wojnie Józef Decewicz powróci³ do ap i przez wiele lat by³ g³ównym ksiêgowym w PSS Spo³em w apach; Edward Borowski pozosta³ w Anglii, a po œmierci angielskiej ony w latach siedemdziesi¹tych powróci³ do Polski i na sta³e osiad³ w apach. Jan Zarzecki równie pozosta³ w Anglii w obawie - jak mówi³ - przed powtórnymi przymusowymi wczasami na Syberii. By³ organizatorem ycia polonijnego w Harlow, gdzie za³o y³ Polskie Stowarzyszenie i Szkó³kê Sobotni¹ dla dzieci polskich, zak³ada³ i prowadzi³ polskie zespo³y folklorystyczne, wielokrotnie odwiedza³ Polskê, by³ nieformalnym "ambasadorem" polskim w œrodowisku, w którym y³ i pracowa³. Polacy zostali bardzo le potraktowani przez aliantów po wojnie - nie zostali nawet zaproszeni do udzia³u w defiladzie zwyciêstwa w Londynie. Polityczne argumenty, jak widaæ, zawsze siê bardzo liczy³y. Nie ma równie polskiego akcentu na moskiewskim Pomniku II wojny œwiatowej, choæ s¹ tam postacie o³nierzy wszystkich nacji bior¹cych w niej udzia³ - oprócz polskiego! (bzar) Grupa mieszkañców ap na cmentarzu na Monte Cassino; w berecie w œrodku Edward Borowski zdj. zbiory prywatne 12

13 INFORMACJE OG OSZENIA KOMUNIKATY 13

14 INFORMACJE OG OSZENIA KOMUNIKATY Majowe wspomnienia dokoñczenie ze str. 9 tra, potem apel. Po œniadaniu, na które by³a tylko czarna kawa sz³o siê do pracy - od siódmej do 19 z piêtnastominutowa przerw¹ na obiad. Na obiad na przyk³ad ca³y miesi¹c zupa ze szpinaku, a kiedy szpinak siê skoñczy³ to z czerwonej kapusty i tak wydawa³o siê bez koñca i bez nadziei. Tego samego dnia andarmi zatrzymali te w apach m³ode ma³ eñstwo Plichtów - Halinê i Mieczys³awa. Po przewiezieniu do Bia³egostoku zostali rozdzieleni i ju nigdy nie mieli siê spotkaæ. W apach zostawili pó³toraroczne dziecko. Do domu wróci³a tylko Halina, jej m¹ jeden z tych przetrzymywanych i "badanych" w Bia- ³ymstoku kilka tygodni trafi³ w koñcu do Gross - Rosen. Chory i skatowany zd¹ y³ napisaæ tylko dwa listy, z których ka dy zaczyna³ siê: "jestem zdrowy i zadowolony", ostatni pisany przez kolegê jest tylko przez niego podpisany. Te po ó³k³e dziœ kartki i obozowa sukienka s¹ w domu pani Haliny najcenniejszymi pami¹tkami tamtych strasznych dni. Pani Plichta niechêtnie wraca pamiêci¹ w tamten czas. Ze zrozumia³ym wzruszeniem opowiada o swoich obozowych prze yciach - Z Bia³egostoku trafi³am do Ravensbruck, by³am tam trzy tygodnie i ca³y czas, przez wszystkie dni od rana do wieczora przechodziliœmy badania lekarskie. One mia³y zdecydowaæ o naszej przydatnoœci do pracy w fabrykach. Musia³y byæ to osoby bardzo zdrowe. Sta³yœmy takie jak nas Pan Bóg stworzy³ w lagrze i Niemcy badali. Wszystko, zagl¹dali i dotykali wszêdzie. I tak ca³e trzy tygodnie. W koñcu orzekli, e siê nadajê i wys³ali najpierw do Lipska i dalej do Buchenwaldu i tam pracowa³am w fabryce amunicji. 14 godzin na nogach - godzina apelu przed prac¹, dwanaœcie godzin przy maszynie i godzina po pracy przed blokiem na kolejnym apelu. Staliœmy na bacznoœæ, a jak ktoœ siê poruszy³ dostawa³ lanie. Pamiêtam jak kiedyœ coœ tam zerknê³am do kole anki i ju dosta³am w twarz od stra niczki. Do jedzenia dostawa³yœmy tylko sam chleb, wydzielili nam jedn¹ trzeci¹ bochenka rano i cz³owiek musia³am sobie ustalaæ ile zje na posi³ek. Chleb wrzucaliœmy do wêze³ka z rêczniczka, tam pakowaliœmy ma³¹ miseczkê i kubek i zabieraliœmy to ze sob¹. Z pocz¹tku to ta jedna trzecia by³a wiêksza, ale pod koniec to ju ledwie z niej da³o siê trzy kromki wykroiæ. Do posi³ku jeszcze czarna kawa. Do fabryki przywozili jeszcze coœ co nazywali zup¹, ale co to by³a za zupa, nie ma nawet o czym mówiæ. Po roku przysz³o wyzwolenie, kiedy ju zbli ali siê Rosjanie prze y³yœmy straszny koszmar. Pêdzili nas tam i z powrotem dzieñ i noc ponad czterysta kilometrów. 10 dni sz³o takim marszem œmierci kilka tysiêcy wiêÿniów, mê czyÿni te. Stra nicy i stra- niczki zrzucali po drodze swoje ubrania i przebierali siê w obozowe. Na drodze napotka- ³yœmy trupy mê czyzn w pasiakach, jedna z nas podesz³a i sprawdza³a. Mo e ktoœ z naszych? Ale nie. Maszerowa³yœmy tak dzieñ i noc bez jedzenia i wody, czasem krzycza³yœmy: zatrzymaæ siê! zatrzymaæ siê! i kolumna nieraz stawa³a, ale taki postój by³ jeszcze gorszy. Wszystko straszliwie bola³o, cz³owiek by³ jedna ran¹. Cz³owiek nie wiedzia³ jak ma usi¹œæ, tak by³ zmaltretowany. Zanim wiêc usiad³ to ju by³ rozkaz wstawaæ. Droga powrotna by³a straszliwa. Pamiêtam na niej by³a taka zapora przeciwczo³gowa, dó³ mia³ jakieœ pó³ metra g³êbokoœci. Wszyscy jakoœ tam go pokonali, a ja ju sz³am na koñcu tej parotysiêcznej kolumny i ju myœla³am, e tam zostanê. Trzeba by³o przeskoczyæ, trzasn¹ mnie w g³owê - pomyœla³am, ale któraœ z kole- anek poda³a mi ramiê i jakoœ przesz³am. Pó³ metra m³oda dziewczyna dwudziestoparoletnia i ledwie mog³a pokonaæ taki do³ek. Potem przyszli Rosjanie siedzieliœmy dalej skoszarowani, a w koñcu do domu. Wróci³am, a moje dziecko mnie nie pozna³o i jeszcze przez jakiœ czas mówi³o: pani mama. (jm) 14

15 INFORMACJE OG OSZENIA KOMUNIKATY INFORMACJA BURMISTRZA Burmistrz (lub Zastêpca Burmistrza) przyjmuje mieszkañców w sprawach skarg i wniosków ka dego tygodnia: poniedzia³ek w godzinach czwartek w godzinach W przypadku, gdy dzieñ wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, mieszkañcy s¹ przyjmowani w nastêpnym dniu roboczym. Pomimo wyznaczonych dni i godzin, interesanci przyjmowani s¹ przez burmistrza ka dego dnia, jeœli tylko czas i okolicznoœci na to pozwalaj¹. KLUB RADNYCH NASZE PODLASIE Radni z klubu radnych Nasze Podlasie zapraszaj¹ zainteresowanych na swój dy ur w ostatni czwartek ka dego miesi¹ca (dzieñ przed sesj¹ Rady Miejskiej) w godzinach 16:30-17:30. Dy ury odbywaj¹ siê w pokoju nr 4 Urzêdu Miejskiego. DY URY PREZYDIUM RADY Z cz³onkami prezydium Rady Miejskiej w apach (przewodnicz¹cy oraz wiceprzewodnicz¹cy) mo na spotkaæ siê w umówionym wczeœniej, dowolnym terminie. Kontakty telefoniczne oraz dostêpne s¹ na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego (www.lapy.podlasie.pl) oraz w Biurze Rady Miejskiej (tel ) Kontakt: tel. sekretariatu: sekretariatu: osobisty tel. kom. R. Czepe: osobisty R. Czepe: KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ Dy ury klubu radnych Prawa i Sprawiedliwoœci Rady Miejskiej w apach œroda godz. 15:00-16:00 w Urzêdzie Miejskim w pokoju nr 4 (obok biura Rady) DY URY APTEK 1 7 czerwca Apteka Cefarm, ul. Kopernika 2a, tel / czerwca Apteka Aronia, ul. Sikorskiego 15, tel / czerwca Apteka Salus, ul. Kossaka 18 tel / BIURO POSELSKIE E. CZYKWINA Biuro Poselskie Eugeniusza Czykwina (SLD) mieœci siê w apach przy ul. G³ównej (budynek PKO). Pose³ dy uruje w ostatni poniedzia³ek miesi¹ca od godz. 15:00 do 17:00. Telefon do biura: (0-85) codziennie w godz. od 9:00 do 15:00. BIURO POSELSKIE DAMIANA RACZKOWSKIEGO Otwarta zosta³a filia Biura Poselskiego pos³a Damiana Raczkowskiego (Platforma Obywatelska). Biuro ma siedzibê w apach przy ul. G³ównej 8 lok. nr 12. W ka dy wtorek w godzinach od odbywaj¹ siê w nim dy ury asystenta poselskiego.! Przyjmê pracownika do pracy w gospodarstwie; zapewniê wy ywienie i zakwaterowanie; tel Nastêpny numer Gazety apskiej uka e siê we wtorek 23 czerwca OG OSZENIA DROBNE! Belgia, Holandia, Niemcy (œroda sobota); wyjazdy okazjonalne - wesela, lotniska; wynajem lawet; tel , 085/ Atrakcyjn¹ nieruchomoœæ w centrum ap (ul. Matejki 1) 3 700m 2 z budynkiem sprzedam lub wynajmê Tel Gazeta apska - samorz¹dowy biuletyn informacyjny wydawany przez Dom Kultury w apach, p.o. dyr. Ewa Stranc Adres redakcji: apy, Nowy Rynek 15 tel , fax , Redakcja: Marta Jaworska, Katarzyna Kamiñska, Agnieszka Michalska, Adam Okuniewski. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a tak e zmiany tytu- ³ów. Ceny og³oszeñ i reklam: og³oszenia drobne z³. za s³owo, ramkowe z³. za cm 2, ramkowe kolorowe - 1 z³. za cm 2. Reklamy i og³oszenia mo na zamawiaæ osobiœcie w redakcji. Udzielamy 20% bonifikaty, gdy zamówienie dotyczy co najmniej trzech numerów. Wp³aty przelewem na konto Millennium Bank S.A , przekazem lub gotówk¹ bezpoœrednio w kasie Domu Kultury w apach. Druk: Przedsiêbiorstwo Poligraficzne Drukarnia Davi Pawe³ Ma³aszewski, Bia³ystok, ul. Szarych Szeregów 7A/24. ISSN Nak³ad 600 egz. 15

16 Og³oszenie Burmistrz ap informuje, e w dniu 9 lipca 2009 r. godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci w centrum miasta, znajduj¹cej siê w u ytkowaniu wieczystym Gminy apy do 5 grudnia 2089 r. (stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa), posiadaj¹cej urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW nr BI1B/ /1, po³o onej w apach przy ulicy Gen. W. Sikorskiego, oznaczonej nr geod. 230/91 o pow m 2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego le ¹cej na terenach przeznaczonych pod us³ugi komercyjne z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze i instytucje finansowe. Dzia³ka zabudowana jest w czêœci budynkiem nieczynnego schronu oraz budynkiem stacji transformatorowej i obci¹ ona prawem nieodp³atnego u ytkowania na czas nieoznaczony na rzecz PKP "Energetyka" Spó³ka z o.o. oraz ich nastêpców prawnych, polegaj¹cego na dostêpie do zlokalizowanej na gruncie infrastruktury podziemnej kabli energetycznych i stacji transformatorowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, stanowi¹cych w³asnoœæ odrêbn¹ i niebêd¹cych czêœci¹ sk³adow¹ gruntu. W niewielkiej czêœci na dzia³ce nr 230/91 jest posadowiony budynek us³ugowo-handlowy, bêd¹cy w³asnoœci¹ PSS "SPO EM" w apach (usytuowany na dzia³ce s¹siedniej nr 230/1). Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, og³oszony na dzieñ 30 kwietnia 2009 roku, zakoñczy³ siê wynikiem negatywnym. Cena wywo³awcza z³. Wadium z³ Do ceny osi¹gniêtej w przetargu zostanie doliczony VAT 22%. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wadium przelewem b¹dÿ bankowym dowodem wp³aty na konto Urzêdu Miejskiego w apach w Banku Ochrony Œrodowiska S.A. nr do 6 lipca 2009r. Za datê wniesienia wadium uwa a siê datê wp³ywu œrodków finansowych na konto Urzêdu Miejskiego. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania siê od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygra³ przetarg. Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Zobowi¹zuje siê nabywcê nieruchomoœci do rozpoczêcie zabudowy, za który uwa a siê wykonanie fundamentów w terminie 3 lat, natomiast zakoñczenia zabudowy, za który uwa a siê wybudowanie obiektu w stanie surowym zamkniêtym, w ci¹gu 5 lat, licz¹c od dnia podpisania aktu notarialnego. W razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania Zbywca bêdzie uprawniony naliczyæ karê umown¹ w wysokoœci 0,05% ceny sprzeda y nieruchomoœci za ka dy dzieñ opóÿnienia terminu zagospodarowania. W razie zagospodarowania nieruchomoœci niezgodnie z celem nabycia okreœlonym powy- ej Zbywca bêdzie uprawniony naliczyæ karê umown¹ w wysokoœci 100% ceny sprzeda y nieruchomoœci. W umowie sprzeda y nieruchomoœci zostanie zastrze one na rzecz Gminy apy prawo jej odkupu w okresie 5 lat, licz¹c od dnia zawarcia umowy sprzeda y na wypadek niezabudowania nieruchomoœci przez nabywcê zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. Z chwil¹ wykonania prawa odkupu nabywca obowi¹zany jest przenieœæ z powrotem na Gminê apy w³asnoœæ nieruchomoœci za zwrotem ceny i kosztów sprzeda y. Prawo odkupu podlega ujawnieniu w ksiêdze wieczystej nr BI1B/ /1. Bli sze informacje dotycz¹ce przetargu mo na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami tut. Urzêdu, pokój 401, 402 i , tel w Burmistrz ap zastrzega sobie prawo do odwo³ania przetargu z wa nych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny. Treœæ og³oszenia zosta³a zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzêdu Tam znajduj¹ siê dodatkowe informacje, mapy itp. Komunikat Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej w apach Informuje, e Stosownie do art.17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym / Dz. U. Nr 32, poz z póÿniejszymi zmianami/ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w apach przy ulicy Sikorskiego 24, pokój 401 wy³o ony bêdzie do publicznego wgl¹du spis inwentaryzacyjny czêœci mienia pañstwowego, które z mocy prawa sta³o siê mieniem komunalnym gminy apy. Sporz¹dzona inwentaryzacja obejmuje grunty: dzia³kê po³o on¹ w Uhowie, oznaczon¹ numerem geodezyjnym 571 o powierzchni 0,5000 ha, Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleñ zawartych w wy³o onym spisie inwentaryzacyjnym mienia mog¹ w terminie od 3 czerwca 2009 roku do 3 lipca 2009 roku zg³aszaæ zastrze enia do Komisji Inwentaryzacynej Rady Miejskiej w apach ul. Sikorskiego 24, pokój 401 w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego w apach. Przewodnicz¹cy Komisji Inwentaryzacyjnej Ireneusz apiñski

17 Si³a w apach - reaktywacja Po ubieg³orocznej, bardzo zimnej i deszczowej, rywalizacji miejscowych strongmenów, której przygl¹da³a siê jedynie garstka najwierniejszych widzów, organizatorzy postanowili reaktywowaæ j¹ wierz¹c, e tym razem pogoda nie sp³ata figla, bo jest co ogl¹daæ i czym siê emocjonowaæ. Oœrodek Kultury Fizycznej w apach oraz Fitness Club Metamorfoza ju rozpoczê³y przygotowania do których do³¹czyæ siê mog¹ i inni zainteresowani. Si³a w apach odbêdzie siê 11 czerwca na stadionie miejskim w apach i rozpocznie siê od godziny W programie przygotowywane s¹ atrakcje typu: spacer farmera, przeci¹ganie ciê arówki, przesuwanie wskazówki zegara i wiele, wiele innych. Imprezê poprzedzi szeœciobój kulowy (godzina 14) - specyficzna dyscyplina sportowa polegaj¹c¹ na rzucie kul¹ w szeœciu ró nych pozycjach. Rywalizacji najsilniejszych ludzi naszego regionu towarzyszyæ bêdzie festyn kulinarno - muzyczny. Zapraszamy. W Opolu r. rozegrano Puchar Polski Seniorek i Seniorów w Judo.Uczniowski Klub Sportowy "Narew" apy reprezentowali Katarzyna Pu³koœnik i Przemys³aw Jaroszewski. Kasia bez wiêkszych problemów zwyciê y³a w kat.wagowej 48 kg.stoczy³a 4 pojedynki wygrywaj¹c w efektowny sposób. Start w tych zawodach by³ doskona³ym sprawdzianem przed Super Pucharem Œwiata w Moskwie r.w dalszych planach jest start w Hiszpanii r. Ale imprez¹ docelow¹ jest Z GMINY Udany start judoków start w Mistrzostwach Œwiata w Holandii w sierpniu. Przemek zaj¹³ 2 miejsce w swojej kategorii wagowej. Stoczy³ 5 pojedynków, przegra³ dopiero w finale z Januszem Wojnarowiczem, olimpijczykiem, medalist¹ Mistrzostw Œwiata i Europy. Dla Przemka by³y to niezwykle wa ne zawody, poniewa walczy on o prawo startu w Uniwersjadzie w Serbii, która bêdzie rozegrana w lipcu. W punktacji medalowej klub z ap zosta³ sklasyfikowany na 5 miejscu. (PP) OG OSZENIA DROBNE! Sprzedam yorki z rodowodem; tel lub ! Kupiê mieszkanie w³asnoœciowe w apach dwupokojowe; tel. 085/ Z³odzieje Tym razem wykorzystali niefrasobliwoœæ w³aœciciela pewnej posesji w Zawykach. W okresie od 4 do 16 maja z niezabezpieczonego budynku gospodarczego wynieœli pi³ê spalinow¹ oraz spalinow¹ wykaszarkê. W³aœciciel swoje straty szacuje na 3 tysi¹ce z³otych. Policja przypomina, by pamiêtaæ, e nie nale y u³atwiaæ pracy z³odziejom. Ka de zabezpieczenie i dobry zamek stanowi¹ przeszkodê dla amatorów cudzej w³asnoœci (mt) 17

18 SPORT W GMINIE To ju jest koniec - powiedzia³ po meczu z Mielnikiem 24 maja prezes Pogoni Henryk Kamiñski Mi³e z³ego pocz¹tki Kilka ostatnich meczów to walka o byæ albo nie byæ w III lidze. Takim te by³o spotkanie w Mr¹gowie rozegrane 20 maja. Mr¹gowia to zespó³ z œcis³ej czo- ³ówki tabeli. Widaæ to by³o jednak jedynie w pierwszej czêœci meczu. Pi³karze z Mr¹gowa dominowali na boisku i zepchnêli Pogoñ do defensywy. W odstêpach kilkuminutowych gospodarze mieli bardzo dogodne sytuacje do zdobycia bramki, na szczêœcie jednak pud³owali lub dobrze broni³ Adam Ciulkin. Nie znaczy to, e Pogoñ tylko siê broni³a, pi³karze z ap wyprowadzali groÿne kontry i wraz z up³ywem czasu gra siê wyrównywa- ³a. W 65 minucie sprzed pola karnego ³apianie egzekwowali rzut wolny. Tak udanie, e trafili do bramki Mr¹gowii, sêdzia jednak gola nie uzna³, bo podyktowa³ rzut wolny poœredni. Co siê jednak odwlecze to "nie uciecze" i kwadrans póÿniej bramkarz gospodarzy musia³ skapitulowaæ. W 82 minucie bêd¹cego jeszcze bez pi³ki Marcina Goœcika nieprzepisowo zatrzyma³ obroñca Mr¹gowii. Chwilê póÿniej Przemys³aw apiñski zamieni³ jedenastkê na bramkê. Pogoñ utrzyma³a tê jednobramkow¹ przewagê do koñca i wywioz³a z Mr¹gowa cenne trzy punkty. To dawa³o wielk¹ nadziejê na mecz z Mielnikiem, z dru yn¹ koñca tabeli. Pi³karze z ap zostawili jednak na murawie w Mr¹gowie du o si³ i zaledwie trzy dni póÿniej nie grali ju tak dobrze. 24 maja spotkanie z Mielnikiem by³o decyduj¹ce, tego meczu nie mo na by³o przegraæ jeœli marzy³o siê o III lidze. Niestety. Pocz¹tek meczu pokaza³, e nie bêdzie ³atwo, zawodnikom Pogoni gra wyraÿnie nie wychodzi³a. Udanie i skutecznie bronili siê pi³karze znad Buga, od czasu do czasu wychodz¹c z kontratakiem. Po jednym z nich w zamieszaniu w polu karnym pad³a bramka - samobójcza. By³a 29 minuta meczu. Chwilê potem mielniczanie odetchnêli z ulg¹ kiedy ich bramkarz z powodzeniem interweniowa³ i wybi³ mocny strza³ ukasza Czarnowskiego. Tu przed przerw¹ jeszcze jeden kontratak goœci i kolejna bramka, nie bez winy by³ tu Adam Ciulkin. II po³owa to obraz atakuj¹cej Pogoni i broni¹cych siê pi³karzy z Mielnika. W szeregi ³apian wkrad³o siê zdenerwowanie, czasem uzasadnione czasem nie. Sêdzia kilka razy siêga³ po ó³te kartoniki. Obdzieli³ nimi równo obie dru yny. Mielnik tak e za grê na czas. Jedna z ó³tych kartek Pogoni dla Marcina Keslera oznacza³a w konsekwencji czerwon¹ i Pogoñ od 73 minuty gra³a w dziesi¹tkê. - Powinni zdobyæ gola, to by³oby sprawiedliwe - mówili w dziewiêædziesi¹tej minucie kibice, którzy ju pogodzili siê z pora k¹ i tym samym egnali III ligê. - Ale mamy dobre trybuny, to i tak siê op³aca³o. Pi³karze Pogoni do koñca nie poddawali siê i ju w doliczonym czasie gry zdobyli honorowego gola. Celnym strza³em popisa³ siê Dariusz Budzicki. Trener Witold Mroziewski po meczu nie szuka³ adnych usprawiedliwieñ. Choæ jego zdaniem iloœæ spotkañ w maju by³a olbrzymia, takiej iloœci meczów nie graj¹ nawet zawodowe zespo- ³y. Chwilê po koñcowym gwizdku stwierdzi³, e jeœli gra siê tak¹ pi³kê jak dziœ zespo³u nie staæ na III ligê. - W dniu dzisiejszym rozstrzygnê³y siê losy, pora ka z Mielnikiem, remis z Kolnem to mecze, które pokaza³y, e nie staæ nas pi³karsko na III ligê - mówi³ trener Mroziewski. - Szkoda, bo zwyciêstwo z Mr¹gowi¹ da³o nadziejê, ale okaza³o siê, e tam tak du o zdrowia pozostawiliœmy, e dziœ byliœmy cieniem tamtego zespo³u. Nie mieliœmy si³y, by z siebie daæ znacznie wiêcej. Gramy jednak dalej. Przed nami jeszcze dwa spotkania ligowe i mecz pucharowy. Pe³ni alu po meczu byli nie tylko pi³karze i kibice, cz³onkowie zarz¹du te nie kryli swojego zasmucenia. - To ju jest koniec, nie mo na marzyæ o pozostaniu w III lidze - skomentowa³ spotkanie prezes W meczu z Mielnikiem na pewno wiêcej si³ mieli goœcie, jednak ani razu pi³karze Pogoni im nie odpuszczali Pogoni. - Nie wiem dlaczego tak s³abo zagrali, ogl¹da³em ich na boisku w Mr¹gowie i tam nie prezentowali siê gorzej od renomowanej w koñcu Mragowii. Na podsumowania i oceny przyjdzie czas po zakoñczeniu meczów, jeszcze gramy. Jeszcze mecze ligowe i puchar. (jm) "Mniszki" trenuj¹ trzy razy Wielkim zainteresowaniem ciesz¹ siê zajêcia Letniej Szkó³ki Siatkarskiej dziewcz¹t. Do nauki w szkó³ce, prowadzonej przez Tomka Mnicha (st¹d s³owo"mniszki"), zg³osi³o siê niemal 20 dziewcz¹t. Wspólnie ustalony zosta³ plan zajêæ, który przewiduje trzykrotne treningi tygodniowo: we wtorki i czwartki od godz oraz w soboty od Oœrodek Kultury Fizycznej w apach informuje, ze w zwi¹zku z tymi zajêciami, boisko do pi³ki pla owej jest w w/w terminach zarezerwowane. zdj. M. Jaworska 18

19 SPORT W GMINIE Lekkoatleci ze Szko³y Podstawowej nr 2 w apach udanie rywalizuj¹ z najlepszymi w województwie Wybiegane i wyrzucane medale 20 maja uczniowie SP 2 apy wystartowali na stadionie miejskim w Bia³ymstoku w pó³finale wojewódzkim Igrzysk Lekkoatletycznych Szkó³ Podstawowych. W zawodach bra³a udzia³ m³odzie z 23 szkó³ podstawowych. M³odzi ³apianie z Dwójki wystartowali udanie, czym potwierdzili swoj¹ lekkoatletyczn¹ dominacje w regionie, bo w apach nie maj¹ sobie równych. Puchary w rêkach nauczycieli to duma z wychowanków i satysfakcja z dobrze wykonanej pracy Na Igrzyskach LA Szkó³ Podstawowych 14 maja na miejskim stadionie w apach rywalizowali ze swoimi rówieœnikami z gminy i miasta apy w konkurencjach lekkoatletycznych: 60 m, 200 m, 600 m (dziewczêta), 1000 m (ch³opcy), 80 m pp³ (dziewczêta), 100 m pp³ (ch³opcy), rzut oszczepem, pchniêcie kul¹, skok w dal oraz sztafeta 4 x 60 m. Okazali siê najlepsi indywidualnie (niektórzy zdobyli dwa i trzy medale) i dru ynowo zdobywaj¹c I miejsce w kategorii dziewcz¹t jak i ch³opców. Do szko³y trafi³y 32 medale i puchary za I miejsca dru yny. Te odebrali nauczyciele wych. fizycznego - Ma³gorzata Jarczewska i Jaros³aw Bagiñski, którzy przygotowali uczniów do zawodów. Lekkoatleci na medal to dziewczêta: Dominika Onopa - IVA - 60 m (srebro), 200 m (srebro), Izabela Grochowska - VIA - rzut oszczepem (srebro), skok w dal (z³oto), Julianna Jarczewska - VIA - rzut oszczepem (br¹z), Paulina Koœnik - VIA - rzut oszczepem (z³oto), Katarzyna apiñska - VIB - 80 m pp³ (z³oto), pchniêcie kul¹ (srebro), sztafeta 4x60 m (z³oto), Paulina Kruszewska- VIB - 80 m pp³ (srebro), skok w dal Uczniowie z Dwójki wybiegali i wyrzucali 32 medale: 15 z³otych, 10 srebrnych i 7 br¹zowych (srebro), Anna Falkowska - VIB m (br¹z), Marlena Dr¹gowska - VIC m (z³oto), sztafeta 4x60m (z³oto), Klaudia Œliwa - VIC - 60 m (br¹z), sztafeta 4x60m (z³oto), Justyna Choiñska - VIC - sztafeta 4x60 m (z³oto) i Justyna Augustyniak - VIC m (srebro). I ch³opcy: Tomasz apszo - VIB - 60 m (br¹z), 200 m (srebro), sztafeta 4x60 m (z³oto), Micha³ Wyszyñski - VIB m pp³ (srebro), sztafeta 4x60 m (z³oto), Emil Piotrowski - VIC - rzut oszczepem (z³oto), 80 m pp³ (z³oto), Bartek Góralczyk - VIC - rzut oszczepem (br¹z), Hubert Bujno - VIC - skok w dal (srebro), Kamil Falkowski - VIC - 60 m (srebro), 200 m (br¹z), sztafeta 4x60 m (z³oto) i ukasz apiñski - VA - skok w dal (z³oto), sztafeta 4x60 m (z³oto). Niektórzy z tych medalistów rywalizowali w Bia- ³ymstoku 20 maja. Awans wywalczyliœmy w 4 konkurencjach mówi Ma³gorzata Jarczewska. Dobre okaza³y siê dziewczêta. Bieg 80 m pp³ - Paulina Kruszewska, bieg 200 m pp³ i pchniêcie kul¹ - Katarzyna apiñska, chód 3 km - Izabela Grochowska. Doskonale spisali siê ch³opcy. Bieg na 1000 m - Tomasz apszo, chód na 3 km - Mateusz Malinoœ, sztafeta 4x60 m - Tomasz apszo, Kamil Falkowski, Micha³ Wyszyñski, ukasz apiñski, rzut oszczepem - Emil Piotrowski. Oprócz klasyfikacji indywidualnej prowadzono klasyfikacjê dru ynow¹. Dziewczêta zajê³y szóste miejsce (na 22 szko³y), ch³opcy czwarte (na 23). To kolejni finaliœci wojewódzcy z tej szko³y. Jesieni¹ sztafeta prze³ajowa 10x800 m ch³opców wywalczy³a prawo startu w finale wojewódzkim, a dru yna dziewcz¹t zajê³a siódme miejsce w województwie w rozgrywkach w pi³kê koszykow¹. O wynikach ich fina³ów, które odby- ³y siê 31 maja w Bia³ymstoku napiszemy w kolejnym numerze Gazety. Myœlê, e s¹ to wielkie sukcesy naszych zawodników i nas opiekunów, tym bardziej, e czêsto rywalizujemy ze szko³ami mistrzostwa sportowego na przyk³ad z Supraœla czy Wasilkowa, a tam dzieci maj¹ 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo i mnóstwo pozalekcyjnych zajêæ sportowych dodaje Ma³gorzata Jarczewska. (jm) 19

20 REKREACJA Pamiêtajcie o ogrodach, przecie stamt¹d przyszliœcie... Wiosna w ogrodzie Niezwyk³e roœliny Któ nie marzy o tym, by mieæ w swoim ogrodzie roœlinê, na widok której wszyscy znajomi usi¹d¹ z zachwytu i te bêd¹ chcieli j¹ mieæ u siebie? Posiadanie takiej to naprawdê wielka przyjemnoœæ. Okazuje siê, e ³atwo jest zrealizowaæ to marzenie. Firma Plantpol Zaborze przygotowa³a swoim klientom specjalny program Niezwyk³e Roœliny. Przygotowaliœmy ofertê kilku niezwyk³ych roœlin, wœród nich szczególnie warte polecenia s¹ bananowiec Freddi Banani i Wollemi Pine drzewo z epoki dinozaurów mówi Anna Marcinkowska z firmy Plantpol Zaborze. Pierwsza roœlina to najszybciej rosn¹cy bananowiec (1 liœæ tygodniowo!), który odporny jest na mróz do temperatury oko³o -160C. Roœlina zosta³a znaleziona w Tybecie przez japoñsk¹ firmê ogrodnicz¹, która nastêpnie rozpoczê³a jej produkcjê. Dziêki naszej przynale noœci do miêdzynarodowej grupy Proven Winners Freddi Banani trafi³ te do nas. Freddi Banani to roœlina szybkorosn¹ca, dlatego nale y j¹ sadziæ w du ych donicach lub w gruncie. W czasie sezonu dorasta do wysokoœci 2 do 3 metrów. Wygl¹da wtedy bardzo efektownie tworz¹c du e, dekoracyjne liœcie. Odpowiednia do ka dego klimatu. Lubi miejsca s³oneczne, os³oniête od wiatru; delikatne liœcie s¹ wra liwe na mechaniczne uszkodzenia. Roœlinê posadzon¹ w gruncie nale y przed zim¹ przyci¹æ do wysokoœci 5-10 cm i okryæ. Wiosn¹ Freddi wypuœci nowe pêdy. Posadzon¹ natomiast w donicy trzeba przenieœæ do pomieszczenia i utrzymywaæ umiarkowan¹ wilgotnoœæ pod³o a. Freddi Banani zaowocuje po 3-4 latach na nie przycinanych pêdach Polecamy te pañstwu Wollemi P i n e, która nale y do rodziny Araucariacae m ó w i A n n a Marcinkowska. Roœlina ta, jak siê s¹dzi, istnia- ³a ok. 200 milionów lat temu, w czasach dinozaurów. Jest to jedno z najstarszych i najrzadszych drzew na œwiecie, a jego odkrycie w 1994 roku w górach Blue Mountain nieopodal Sydney jest uwa- ane za najwiêksze botaniczne odkrycie w historii ludzkiego gatunku - tak jak gdyby odkryto dzisiaj ywe dinozaury. Wollemi Pine jest drzewem szpilkowym osi¹gaj¹cym w naturalnym miejscu wystêpowania wysokoœæ 40 metrów. Wiele drzew posiada kilka pni wyrastaj¹cych z jednego systemu korzeniowego. Niezwyk³e, zwisaj¹ce listowie charakteryzuje siê jasnozielonymi przyrostami pojawiaj¹cymi siê wiosn¹ i wczesnym latem, które kontrastuj¹ ze starszym, ciemnozielonym. Kolejn¹ unikaln¹ cech¹ roœliny jest specjalny, dwurzêdowy uk³ad igie³ wystêpuj¹cy na dojrza³ych ga³êziach. Kora Wollemi Pine wyró nia tê roœlinê spoœród pokrewnych gatunków - bardzo przypomina "b¹belkow¹" czekoladê. Pierwsze prezentacje Wollemi Pine odby³y siê w Australii oraz w Anglii w roku 2005, a w 2006 roku drzewo to zaprezentowane zosta³o w Polsce i w wielu innych europejskich krajach dodaje Anna Marcinkowska. Firma Plantpol jako jedyna w kraju i jedna z nielicznych na œwiecie zosta- ³a zaproszona do wspó³pracy na rzecz popularyzacji tej niezwyk³ej roœliny, a zarazem ochrony dziko rosn¹cej populacji. Projekt wspiera Ambasada Australii w Polsce. Wollemi Pine jest roœlin¹ znosz¹c¹, wed³ug obecnej wiedzy, temperatury od -12 oc do 45 oc. Poniewa roœlina w naturalnych warunkach ma ma³o œwiat³a bêdzie idealna do dekoracji wnêtrz jak i do nasadzeñ w ogrodach i parkach. To oryginalny prezent na specjalne okazje oraz atrakcyjna choinka w okresie Œwi¹t Bo ego Narodzenia. My polecamy te niezwyk³e roœliny i podpowiadamy - mo na je kupiæ w Sosence Zapraszamy do wziêcia udzia³u w konkursie na najciekawsz¹ kompozycjê Euphorbii Diamond Frost wraz z innymi roœlinami. Na zdjêcia czekamy do 15-go lipca. Proszê je wys³aæ na adres lub poczt¹ na adres: PLANTPOL ul. Jezioro 33-35; Zaborze z dopiskiem KONKURS. Najciekawsza kompozycja zostanie nagrodzona "drzewkiem z epoki dinozaurów" - Wollemi Pine, które nadaje siê zarówno na balkon, taras, jak i do ogrodu, pozosta³e nagrody to roœliny Sundaville, pakiet nawozów Planton oraz zestaw nowych bylin. Zdjêcia zostan¹ opublikowane na stronach oraz

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Numer KW Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania

O G Ł O S Z E N I E. Numer KW Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651

Bardziej szczegółowo

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA Dnia 28 października odbył się po raz trzeci turniej piłki siatkowej pod patronatem Burmistrza Krapkowic zorganizowany przez klub Pila Vinco Krapkowice. Robert

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR PGE Skra Be³chatów Asseco Resovia Rzeszów AZS Olsztyn ZAKSA Kêdzierzyn KoŸle Zaproszenie W dniach 7-8 marca w

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-10 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż samochodów Krupski Młyn, grudzień 201 1/ 1 1 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO ML180E28,

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Miasto Miasto Miasto ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r.

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. DASSEL NIEMCY Paul Gerhardt Schule 18-23 maja 2008r. LUBARTÓW POLSKA II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja Wizyta uczniów w Dassel była wspierana

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 2007 r.

Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlas kieg o Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 007 r. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku W tym roku, 28 lutego, odbył się na kłobuckiej ziemi - po raz drugi - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym. Tegoroczna impreza przyciągnęła

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Podstawa zbycia nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Uchwała Prezydium Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, tel. (022) tel. 667 39 00

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, tel. (022) tel. 667 39 00 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, tel. (022) tel. 667 39 00 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń wycofanych z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Na ścieŝkach Ŝycia Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM.

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM. Lekkoatletyka (*2015) 1. Organizator Organizatorem OOM-MPJM jest Polski Związek Lekkiej Atletyki. 2. Termin zawodów Finały: 5-7.08.2015 miejsce do ustalenia 3. Program Zawody rozegrane będą w następujących

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2010 r. POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 14 września 2010 r. w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 33469 Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Na wstêpie chcielibyœmy wszystkim zaanga owanym serdecznie podziêkowaæ za trud

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego. Zagrzewamy Do Nauki. dla uczniów gimnazjów. organizowanego przez. przy ulicy Limanowskiego 26/30

Regulamin Konkursu Fotograficznego. Zagrzewamy Do Nauki. dla uczniów gimnazjów. organizowanego przez. przy ulicy Limanowskiego 26/30 Zagrzewamy Do Nauki dla uczniów gimnazjów organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 26/30 Honorowy patronat nad Konkursem objął: Vattenfall

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM Porozumienie zawarte pomiędzy Uczniowskim Klubem Sportowym Śrem, reprezentowanym przez Prezesa, Krzysztofa Gapysa, a {imię i nazwisko jednego z rodziców lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXXII MIÊDZYNARODOWEGO MEMORIA U IM. STANIS AWA KIRPSZY. pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO. Sokó³ka, dnia 5 paÿdziernika 2013 r. str.

REGULAMIN XXXII MIÊDZYNARODOWEGO MEMORIA U IM. STANIS AWA KIRPSZY. pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO. Sokó³ka, dnia 5 paÿdziernika 2013 r. str. REGULAMIN XXXII MIÊDZYNARODOWEGO MEMORIA U IM. STANIS AWA KIRPSZY pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 5 paÿdziernika 2013 r. str. 1 XXXII Miêdzynarodowy Memoria³ im. Stanis³awa Kirpszy WYŒCIG

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnieni. 2. Zakres ważności

1. Uprawnieni. 2. Zakres ważności Warunki taryfowe oferty Multi Plaża I. Słoneczny Patrol Bydgoszcz Hel Bydgoszcz II. Leżak, Parawan Władysławowo Hel Władysławo Oferta MULTI PLAŻA kierowana jest do wszystkich osób chcących komfortowo i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży nieruchomości

Warunki sprzedaży nieruchomości Syg. akt XIV GUp 63/15 Warunki sprzedaży nieruchomości,,agra''niewiadomy spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, w drodze nieograniczonego przetargu ofertowego Przedmiotem przetargu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo