NR 1 (182) 14 stycznia 2000 Cena 1,50 z³. h BIJEMY REKORDY MIEJSKI INFORMA- TOR KULTURAL- NY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 1 (182) 14 stycznia 2000 Cena 1,50 z³. h BIJEMY REKORDY MIEJSKI INFORMA- TOR KULTURAL- NY"

Transkrypt

1 NR IND ISNN NR 1 (182) 14 stycznia 2000 Cena 1,50 z³ DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze W NUMERZE: czytaj str. 4 NOCNY PATROL h PODATKI 2000 h BIJEMY REKORDY MIEJSKI INFORMA- TOR KULTURAL- NY Oœwiêcim l styczeñ 2000 Sylwestrowa zabawa 2000 MIK proponuje: l Wielka Orkiestra powraca l Zrywaæ boki l W naturze artyzm 26 stycznia, w koœciele Mariackim w Krakowie, zostanie wykonane oratorium oœwiêcimskie Droga nadziei Janusza Kohuta 55. rocznica wyzwolenia obozu KL. Auschwitz-Birkenau i miasta Oœwiêcimia WYZWOLENIE 27 stycznia bêdziemy obchodziæ w sposób szczególnie uroczysty 55. rocznicê wyswobodzenia spod okupacji hitlerowskiej Oœwiêcimia, a tak e obozu koncentracyjnego, prawdziwej fabryki œmierci. Niestety, najbli szy numer G³osu Ziemi Oœwiêcimskiej wychodzi 28 stycznia i nie zd¹ ymy zamieœciæ koniecznej relacji. Wychodz¹c naprzeciw Waszym, Drodzy Czytelnicy oczekiwaniom, pragniemy ju teraz podaæ krótki program obchodów rocznicy wyzwolenia, a tak e omówiæ niektóre z jego punktów. Zachêcamy do lektury: - Powstanie hospicjum - Oratorium w Mariackim Szukaj wewn¹trz numeru!

2 2 Warsztaty w Krakowie Dwudniowe warsztaty poœwiêcone problemom Oœwiêcimia rozpoczê³y siê w Krakowie. Organizatorem spotkania jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Bia³ej. Tematem spotkania jest Analiza sytuacji strategicznej i wizja rozwoju ziemi oœwiêcimskiej. Bior¹ w nim udzia³ w³adze miasta, powiatu, gminy oraz dyrekcja Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i przedstawiciele œrodowisk gospodarczych. Jest to pierwsze z trzech planowanych spotkañ poœwiêconych rozwojowi Oœwiêcimia i okolic. (K) Ruszy OTBS Pod koniec grudnia spó³ka Oœwiêcimskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego zosta³a zarejestrowana w wydziale gospodarczym S¹du Rejonowego w Bielsku Bia³ej. - Spó³ka zyska³a osobowoœæ prawn¹ i mo e rozpocz¹æ dzia³alnoœæ. Siedziba OTBS znajdowaæ siê bêdzie na osiedlu Stare Stawy przy ulicy 11 Listopada mówi pe³nomocnik Zarz¹du Miasta ds. OTBS, Janusz Chwierut. Oœwiêcimskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego bêdzie zajmowaæ siê budow¹ mieszkañ na wynajem. Pieni¹dze na ich budowê pochodziæ bêd¹ w 30 procentach z bud etu miasta, a resztê spó³ka bêdzie pozyskiwaæ miêdzy innymi z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa. Prezesem OTBS zosta³ Bogdan Bia³ecki. - Oferta OTBS skierowana jest do ludzi, którzy nie maj¹ w³asnego mieszkania, oraz nie maj¹ z uwagi na dochód mo liwoœci uzyskania mieszkania komunalnego, a jednoczeœnie ich dochody nie pozwalaj¹ na kupno mieszkania czy budowê domu -mówi Janusz Chwierut. W ci¹gu najbli szych 5 lat spó³ka planuje wybudowaæ ok. 250 mieszkañ. Zainteresowanych t¹ form¹ uzyskania mieszkania jest ju ponad 150 osób. Decyzjê o powo³aniu OTBS radni podjêli w ubieg³ym roku. Miasto wniesie na pocz¹tek do spó³ki aport w postaci gruntów znajduj¹cych siê na terenie osiedla Stare Stawy i z³. (K) Ile za wodê? Rada Miejska ustali³a op³aty za dostarczanie wody i odbiór œcieków przez oœwiêcimskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji. Za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ PWiK przyjdzie nam p³aciæ 1,7 z³otych za metr szeœc. Za odbiór i odprowadzenie jednego metra szeœc. œcieków w³aœciciele gospodarstw domowych zap³ac¹ niewiele ponad 2 z³, a pozostali odbiorcy 3 z³. Identyczne stawki, za korzystanie z urz¹dzeñ PWiK, w ramach tych us³ug, przyjêli radni gminy Oœwiêcim. Oni dodatkowo ustalali tak e op³aty za dostarczanie wody przez Gminny Zak³ad Wodoci¹gów w Przeciszowie. Stawka jak¹ przyjêli to 2 z³ bez 3 groszy. Podatki 2000 Stawki podatków w nowym 2000 roku nie podnios³y siê drastycznie, a nawet w wielu przypadkach pozosta³y na niezmienionym poziomie. Wed³ug rozporz¹dzenia ministra finansów górne stawki podatku na 2000 rok wzros³y o 6,6 proc. w stosunku do maksymalnych stawek z ubieg³ego roku. Przy czym podatki okreœlone przez Radê Gminy nie mog¹ byæ ni sze ni 50 proc. górnych stawek. Miêdzy innymi podatek od budynków zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ za 1 m 2 wzrós³ o 6,4 proc. Natomiast wzrost stawki od budynków gospodarczych o 9,1 proc. do kwoty 2,40 z³ wynika z obligatoryjnego obowi¹zku utrzymania 50 proc. górnego pu³apu podatku. Budz¹cy kontrowersje podatek od posiadania psów zosta³ utrzymany pomimo zastrze eñ Zarz¹du Miasta, zwi¹zanych z poch³anianiem a 70 proc. nale nej sumy przez koszty egzekucji. Nie przewiduje siê wzrostu stawek podatku od œrodków transportu. Zap³ata podatku bêdzie siê odbywaæ wed³ug stawek obowi¹zuj¹cych w roku ubieg³ym. Zamro enie podatków nast¹pi³o równie w zakresie op³aty targowej. Osoby handluj¹ce na Targowicy bêd¹ uiszczaæ op³atê w tej samej wysokoœci. W³adze miasta pragn¹ w ten sposób unikn¹æ podwy ki cen towarów, ju i tak wysokich. ryt OCP ma budynek Sfinalizowana zosta³a umowa zakupu przez miasto od Firmy Chemicznej Dwory budynku I-39 przy ulicy Fabrycznej, w którym bêd¹ przygotowywane pomieszczenia pod dzia³alnoœæ Oœwiêcimskiego Centrum Przedsiêbiorczoœci. Za budynek wraz z gruntem miasto zap³aci³o 670 tysiêcy z³. Koszt adaptacji budynku wyniesie ponad 1 mln z³otych. W Centrum firmy znajd¹ pomoc lokalow¹, prawn¹ i administracyjn¹ przez okres dwóch lat do momentu usamodzielnienia. - Jest ju zainteresowanie dzia³alnoœci¹ inkubatora wœród oœwiêcimskich podmiotów gospodarczych jak i ludzi, którzy chcieliby rozpocz¹æ w³asn¹ dzia- ³alnoœæ gospodarcz¹ mówi cz³onek Zarz¹du Miasta, Janusz Chwierut. Oœwiêcimskie Centrum Przedsiêbiorczoœci ma stwarzaæ warunki do rozwoju nowych miejsc pracy, zw³aszcza ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci a tym samym skuteczniej przeciwdzia³aæ bezrobociu. -Miasto tworzy narzêdzia, reszta zale- y od inwencji potencjalnych przedsiêbiorców-mówi prezydent, Józef Krawczyk. Oœwiêcimskie Centrum Przedsiêbiorczoœci bêdzie budowane w dwóch etapach. Pierwszy zwi¹zany jest z adaptacj¹ czêœci budynku oraz zabezpieczeniem dachu i wejœæ, co pozwoli rozpocz¹æ dzia³alnoœæ inkubatora. W ten sposób przygotowanych zostanie kilka pomieszczeñ biurowych, sanitarnych, sala konferencyjna, 14 pomieszczeñ pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i jedna du a hala. Usytuowanie budynku przy ulicy Fabrycznej oraz du a dzia³ka pozwol¹ na prawid³ow¹ obs³ugê komunikacyjn¹. Bliskoœæ Firmy Chemicznej zapewnia mo - liwoœæ korzystania z mediów jak i ewentualnie z jej produktów chemicznych. -Jeœli nie bêdzie chêtnych do rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej w Centrum, pomieszczenia zostan¹ wydzier awione dla firm ju istniej¹cych na oœwiêcimskim rynku mówi Janusz Chwierut. Obecnie miasto przygotowuje siê do opracowania programu wspierania ma- ³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci. (K) MdM zaprasza oœwiêcimian Jesteœ wyj¹tkowym cz³owiekiem, oddanym swojej pasji, kochasz to, co robisz, a twoje hobby sprawia ci wielk¹ frajdê? skorzystaj z zaproszenia Wojciecha Manna i Krzysztofa Materny i weÿ udzia³ w programie MdM. Autorzy programu lubi¹ odkrywaæ niezwyk³ych ludzi. Fascynuje ich, e w ma³ych miasteczkach yj¹ niezwyczajne, schowane przed œwiatem osobowoœci. Pragn¹ ich poznaæ, zrozumieæ ich pasjê i porozmawiaæ o ich yciu. Goœciem MdM nie musi byæ cz³owiek, który staje na rzêsach (choæ i tacy s¹ mile widziani). Mo e wykonywaæ zwyczajn¹, prost¹ pracê, ale powinien byæ jej oddany bez reszty, znajdowaæ w niej przyjemnoœæ i traktowaæ jak misjê. Dom na starcie Spoœród szeœciuset dotychczasowych goœci MdM-u, autorzy programu wyj¹tkowo ciep³o wspominaj¹ np. kierowcê tramwaju, który o tramwajach wiedzia³ wszystko i jeÿdzi³ nawet za granicê, aby uczestniczyæ w zawodach tramwajarzy oraz ma³ eñstwo emerytów, które woli nie zjeœæ obiadu ni przepuœciæ premierê kinow¹. W programie nie zabrak³o tak e osób wzbudzaj¹cych sensacjê. Uczestniczyli w nim np. hodowca krokodyli, karateka owijaj¹cy sobie stalowe prêty wokó³ szyi, hipnotyzer przek³uwaj¹cy sobie policzki, czy pan robi¹cy najwiêksze bañki mydlane na œwiecie. MdM cieszy siê ogromn¹ sympati¹ telewidzów. Czytelnicy Polityki ocenili go jako jeden z najlepszych programów Choæ Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi jeszcze nie dzia³a, to jednak wszelkie prace wykoñczeniowe zbli y³y siê do fina³u. Za sumê ok. 120 tys. z³, uchwalon¹ decyzj¹ Rady Miejskiej, zaadaptowano pomieszczenia na Dom w znajduj¹cym siê lokalu przy ul. S³owackiego 1A, który podlega bezpoœrednio MOPS-owi. Kierownikiem tego obiektu zosta³a Sabina Szypu³a. W ramach adaptacji starych pomieszczeñ na potrzeby Domu dokonano modernizacji instalacji zewnêtrznych oraz wodno-kanalizacyjnych, a tak e zadbano o niepe³nosprawnych. Projekt robót obejmuje jeszcze wykonanie na wiosnê podjazdu do budynku dla osób na wózkach inwalidzkich. Docelowo Dom Samopomcy zosta³ przewidziany na pobyt czasowy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednak obecne œrodki finansowe zabezpieczaj¹ potrzeby 25 u ytkowników. W tym miejscu nale y podkreœliæ, i zainteresowanie proponowan¹ form¹ spêdzania czasu jest w naszym mieœcie bardzo du e. Ten szczególny Dom powstaje z koniecznoœci rehabilitacji spo³ecznej i psychiatrycznej by³ych pacjentów Oddzia³u Psychiatryczno-Somatycznego Szpitala Miejskiego. Dawniej placówka ta mieœci³a siê w budynku przy ulicy Jagie³³y. ryt W ostatnim numerze G³osu Ziemi Oœwiêcimskiej do³¹czyliœmy wk³adkê komunikacyjn¹ - Rozk³ad Jazdy Autobusów MZK, w której pojawi³y siê b³êdy. Wynik³y one z nieprawid³owej interpretacji czcionek dokonanej przez komputer. Chc¹c naprawiæ zaistnia³¹ pomy³kê publikujemy nowy, poprawiony rozk³ad. Mamy nadziejê, e bêdzie on s³u y³ Czytelnikowi przez najbli szy rok. Za wynik³e b³êdy PRZEPRASZAMY! Redakcja wszechczasów, a panów Manna i Maternê uznali za najwiêksze osobowoœci w historii telewizji. Popularnoœæ oraz ciep³y stosunek telewidzów do programu powoduje, e osoba wystêpuj¹ca w MdMie rozs³awia region, w którym mieszka. Wszystkich pasjonatów z Oœwiêcimia i okolic zapraszamy wiêc do wziêcia udzia- ³u w programie. W tym celu nale y przes³aæ krótki opis swego hobby szefowi redakcji, Marcinowi Borowiczowi listownie, faxem: 022/ , em: lub telefonicznie: 022/ Listy nale y kierowaæ na poni szy adres: Redakcja Programu MdM, ul. Narbuta 40/8, Warszawa./MB Ostatni Pomiar 21 grudnia na terenie ca³ego powiatu oœwiêcimskiego, przeprowadzono ostatni¹ (comiesiêczn¹) w 1999 roku akcjê pod kryptonimem Pomiar. W akcji bra³o udzia³ 35 policjantów przy u yciu 17 radiowozów i 14 przenoœnych urz¹dzeñ do pomiaru stanu trzeÿwoœci, alkotestów. Skontrolowano: 450 kieruj¹cych, w tym 348 samochodów osobowych, 77 ciê arowych, 17 autobusów i 8 rowerzystów. Ujawniono 4 nietrzeÿwych kierowców samochodów osobowych i jednego rowerzystê. Na³o ono 5 mandatów karnych na kwotê 550 z³, zatrzymano 4 prawa jazdy, 3 dowody rejestracyjne i sporz¹dzono 5 wniosków do kolegium ds. wykroczeñ. PAW GRUPA AA Pomost zaprasza wszystkich zainteresowanych na mityng w ka d¹ niedzielê o godz do koœcio³a pw. Wniebowziêcia NMP przy ul. Koœcielnej w Oœwiêcimiu

3 3 Jeszcze w zesz³ym roku radni miejscy przyjêli tegoroczny bud et. Dochody, jakie s¹ przewidziane na przysz³y rok, zamkn¹ siê kwot¹ przekraczaj¹c¹ 61 mln. Planowane wydatki, to suma ok. piêciu mln wiêksza, rozchody przekrocz¹ bowiem 67 mln z³. Ten kilkumilionowy deficyt ma byæ zlikwidowany zesz³oroczn¹ nadwy k¹ bud etow¹, która stanowi ponad 2 mln oraz po yczkami i kredytami Bud et przyjêty preferencyjnymi. Najwiêcej, bo 34 proc., co daje ok. 22 mln z³, zosta³o przeznaczone na oœwiatê. Kultura dosta³a niewiele ponad 3 mln z³. Na sport radni przeznaczyli ok. 3 proc. ca³oœci wydatków bud etowych. Ponad 10 mln, co oscyluje w granicach 15 proc. pójdzie na gospodarkê komunaln¹, a ok. 7,5 mln zasili fundusz pomocy spo³ecznej. Kolejne 6 mln zosta- ³o przeznaczone na administracjê. Na inwestycje z kolei radni postanowili przekazaæ ponad 13 mln. z³. Za przyjêciem tegorocznego bud etu g³osowa³o 20 radnych. Od g³osu wstrzyma³ siê jedynie Józef Jaskó³ka z Akcji Wyborczej Solidarnoœæ, który wczeœniej sk³ada³ propozycjê utajnienia g³osowania nad bud etem. 8 radych g³osowa³o za odrzuceniem uchwa³y. (taj) W obronie œrodowiska Biuro Samopomocy Prawnej przy oœwiêcimskim Towarzystwie na rzecz Ziemi funkcjonuje od dwóch lat. -Inicjatywa zrodzi³a siê w roku Chcieliœmy uœwiadomiæ spo³eczeñstwu, i ma ono prawo decydowania o kszta³cie swego najbli szego otoczenia, a tak- e mo e wp³ywaæ na podejmowane przez administracjê decyzje- powiedzia³a pracownik BSP Ewelina ¹cka. Pocz¹tkowo Biuro Samopomocy Prawnej wspiera³o dzia³ania mieszkañców powiatu oœwiêcimskiego w rozwi¹zywaniu problemów prawnych zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska. Biuro udziela³o porad, pisa³o pisma, udostêpnia³o materia³y, a tak e wspólnie z mieszkañcami wystêpowa³o do urzêdów i s¹dów. Obecnie projekt ma charakter ogólnopolski. -W wyniku popularyzacji punktu konsultacyjnego zg³osi³o siê do nas kilkadziesi¹t osób z ca³ej Polski z konkretnymi problemami prawnymi, którym udzieliliœmy pomocy. Znacznie wiêcej by³o telefonów i listów- doda³a Ewelina ¹cka. Oprócz udzielanych na bie ¹co porad, Towarzystwo uczestniczy³o w wielu postêpowaniach administracyjnych dotycz¹cych inwestycji, które mia³y wp³yw na œrodowisko. Zaanga owa³o siê w takie sprawy jak Spalarnia Odpadów Szpitalnych w Sokó³ce, Zak³ad Sk³adowania i Da³ i poszed³ Franciszek Nowak, odwo³any dyrektor Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej, przed swym odejœciem postanowi³ podnieœæ œrednio o 200 z³ pensje chirurgom oœwiêcimskiego Szpitala Miejskiego. Wœród innych pracowników oœwiêcimskiego ZZOZ decyzja ta, nie konsultowana wczeœniej nawet ze zwi¹zkami zawodowymi, wywo³a³a powszechne oburzenie. Zwiêkszona objêtoœæ chirurgicznych portfeli zupe³nie nie na miejscu mia- ³a siê do zaleg³ych trzynastek, na które Oœrodek Sportowo-Rekreacyjny Sport-Olimp sp. z o.o. oraz Dwory Unia Sportowa Spó³ka Akcyjna organizuj¹ dla dzieci 16 stycznia ogólnodostêpn¹ imprezê rekreacyjno-sportow¹, po³¹czon¹ z balem pn. Powitanie nowego 2000 roku. W programie s¹ przewidziane m.in. gry i zabawy, konkursy oraz poczêstunek. Do uczestniczenia w balu bêd¹ równie zaproszone dzieci z Domu Dziecka, z Oœrodka Szkolno-Wychowawczego oraz dzieci niepe³nosprawne. Organizatorzy zwracaj¹ siê z uprzejm¹ proœb¹ do wszystkich chêtnych o wsparcie finansowe imprezy, tak, aby zapewniæ jej odpowiedni¹ oprawê i aby Bal dla dzieci czeka jeszcze spora czêœæ pracowników Zak³adu. Z tytu³u niewyp³aconych trzynastych pensji ZZOZ jest zad³u ony na ponad milion z³otych, nie nale y równie zapominaæ o piêciomilionowym d³ugu, który jest efektem zbyt póÿnego przechodzenia gminnych jednostek na w³asny rozrachunek. Sytuacja by³a tak napiêta, e groÿba akcji protestacyjnej wisia³a na w³osku. Nastroje zwi¹zkowców trochê och³onê³y po spotkaniu z w³adzami powiatu. ka de dziecko mog³o otrzymaæ drobny upominek. W trakcie balu jest przewidziana licytacja dla rodziców, z której dochód zostanie przeznaczony na sfinansowanie dzieciom z rodzin ubogich pobytu na zimowisku organizowanym przez Spó³kê. Sponsorzy bêd¹ wyszczególnieni na afiszach oraz podczas imprezy. Wp³aty prosimy kierowaæ na konto: BPH S.A. Oddzia³ Oœwiêcim, nr konta , z dopiskiem Bal ryt Bomba na wycieraczce Nieznani sprawcy pod³o yli, wieczorem 4 stycznia, ³adunek wybuchowy pod drzwi naczelnika prewencji Jacka Babiucha. GroŸna bomba zosta³a sprawnie zneutralizowana, a mieszkañcy domu powrócili bezpiecznie do swoich mieszkañ. Policja zosta³a ostrze ona w rozmowie telefonicznej o gro ¹cym niebezpieczeñstwie i natychmiast podjêto niezbêdne dzia³ania. Z ulicy Olszewskiego, na której mieszka naczelnik, ewakuowano mieszkañców, a na miejsce zdarzenia przyjecha³a specjalna ekipa pirotechników z Krakowa. Bomba, która znajdowa³a siê na wycieraczce, zosta³a przeniesiona w pobli e budynku i tam zdetonowana. Wed³ug rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Oœwiêcimiu ³adunek wybuchowy by³ konstrukcj¹ w pe³ni profesjonaln¹. Bomba mog³a byæ zdetonowana zdalnie, choæ posiada³a równie zapalnik czasowy. Pozosta³oœci unieszkodliwionego ³adunku przewieziono do Krakowa w celu ekspertyzy. Naczelnik prewencji, Jacek Babiuch, odmawia jakichkolwiek komentarzy. Œledztwo jest w toku. ryt Utylizacji Sta³ych Odpadów Komunalnych, Centrum Handlowo-Us³ugowe Plaza, Zak³ady Utylizacji Odpadów w Zakroczymiu oraz na terenie zalewowym Skawy. W samym Oœwiêcimiu biuro podjê³o dzia³ania w sprawie budowy Cetrum Handlowo- Us³ugowego wraz ze Stacj¹ Paliw Statoil na osiedlu Chemików oraz zaanga owa³o siê w projekt modernizacji i remontu wa³ów przeciwpowodziowych na Wiœle oraz Sole. Od roku 1998 Biuro Samopomocy Prawnej finansowane jest z Fundacji im. St. Batorego. Jak informuj¹ jego pracownicy w roku 2000 nie zaprzestanie swojej dzia³alnoœci, choæ godziny jego urzêdowania zostan¹ nieco okrojone. / MB Przy tak trudnej sytuacji ZZOZ by³a to decyzja zupe³nie niezrozumia³a, podwa aj¹ca podstawowe elementy sprawiedliwoœci spo³ecznej mówi³ wicestarostwa, Grzegorz Go³dynia. Nasza ocena ostatniej decyzji odwo³anego dyrektora jest jednoznacznie negatywna. Ta jednostronna podwy ka by³a niedopuszczalna i potwierdza, e nasze wczeœniejsze kroki, ³¹cznie z odwo³aniem Franciszka Nowaka, by³y s³uszne doda³ starosta, Adam Bilski. Decydenci s¹ przekonani, e podwy ki powinny zostaæ cofniête. Ale taka decyzja le y jednak w rêkach pe³ni¹cego obowi¹zki dyrektora ZZOZ, Jana Moskala. (taj) Nowy biuletyn Teraz My to bezp³atny Biuletyn Organizacji Spo³ecznych, którego pierwszy numer uka e siê w lutym tego roku. Inicjatorem projektu jest oœwiêcimskie Towarzystwo na rzecz Ziemi, Stowarzyszenie Romów w Polsce oraz Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego. Pieni¹dze na ten cel Towarzystwo uzyska³o z Fundacji im. Stefana Batorego. Pierwszy numer pisma bêdzie mia³ charakter informacyjny. Pragniemy zaprezentowaæ w nim wszystkie organizacje spo³eczne, które dzia³aj¹ na terenie powiatu oœwiêcimskiego oraz zapoznaæ mieszkañców z zadaniami, które te organizacje podejmuj¹- powiedzia³a Ewelina ¹cka z Towarzystwa na rzecz Ziemi. Biuletyn Teraz My ukazywaæ siê bêdzie co dwa miesi¹ce. /MB SPROSTOWANIE Do informacji Wigilia dla najubo szych wkrad³ siê b³¹d. Mylnie podano, i : Swoj¹ obecnoœæ zapowiedzia³o tak e Stowarzyszenie Ludzi z Gór, które umili wigilijny wieczór kolêdami Oczywiœcie, chodzi tu nie o Stowarzyszenie Ludzi z Gór, a o Zespó³ Folklorystyczny Dolina So³y. Przepraszamy! Honorowy Obywatel Adam Szeliga, 91 letni mieszkaniec Oœwiêcimia, emerytowany pracownik Zak³adów Chemicznych Oœwiêcim, obecnie Firmy Chemicznej Dwory, otrzyma³ tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Oœwiêcimia. Oœwiêcimscy radni zdecydowali o tym w g³osowaniu tajnym na grudniowej sesji. Wnioskodawcami przyznania tytu³u by³y dwie komisje Rady: Dzia³alnoœci Gospodarczej i Rewizyjnej. Adam Szeliga tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Oœwiêcimia odbierze na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia. Adam Szeliga, jest kolejn¹ osob¹, zwi¹zan¹ z Oœwiêcimiem, której przyznano to zaszczytne wyró nienie. Wczeœniej tytu³y otrzymali miêdzy innymi: El bieta Skaliñska-Dindorf, Jan Babiarz i biskup rzeszowski Kazimierz Górny. Pan Adam by³ jednym z pierwszych zatrudnionych w zak³adach chemicznych in ynierem i jedynym w tym czasie energetykiem, który uczestniczy³ w odbudowie zak³adu. Najpierw pracowa³ na stanowisku kierownika Elektrociep³owni, g³ównego energetyka ZCHO, póÿniej generalnego projektanta energetyki w zak³adzie projektowym. Jest autorem wielu rozwi¹zañ projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz wielu publikacji naukowych. Stworzy³ tzw. system grzewczy poœredni, czyli zasilanie ciep³em w postaci gor¹cej wody z elektrociep³owni. Zosta³ odznaczony wieloma odznaczeniami pañstwowymi i resortowymi. By³ jednym z wspó³twórców oddzia³u Stowarzyszenia In ynierów i Techników Przemys³u Chemicznego. (K) Kto wybierze dyrektora Nowy dyrektor Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej zostanie wybrany przez jedenastoosobow¹ komisjê. Powiat, jako organ nadzoruj¹cy Zak³ad, bêdzie reprezentowany przez 4 osoby. Przewodnicz¹cym komisji konkursowej zosta³ wicestarosta Grzegorz Go³dynia. Ponadto przedstawicielami powiatu bêd¹ cz³onkowie Zarz¹du - Zdzis³aw Filip i Adam êkawa. Ostatnie miejsce z ramienia starostwa obsadzone zosta³o przez Aleksandrê Bibrzyck¹, naczelnika Wydzia³u Zdrowia. Dwóch przedstawicieli, w osobach Bogus³awa Hat³asa oraz Jerzego emkowicza, bêdzie mia³a Rada Spo³eczna przy Zak³adzie. W sk³ad komisji wejd¹ równie reprezentanci samorz¹dów. Przedstawicielem lekarskiego bêdzie Jerzy Fr¹czek, a pielêgniarskiego Teresa Olearczyk. Ostatnie 3 miejsca obsadz¹ zwi¹zkowcy. Spoœród 6 obecnych na terenie ZZOZ bêd¹ reprezentowane tylko te najwiêksze. Przedstawicielem bran owych bêdzie Halina urek. Z ramienia NSZZ Solidarnoœæ zasi¹dzie El bieta B³aszczyk. W imieniu Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy na forum komisji g³os bêdzie zabieraæ Zofia Podziemska. Przed takim sk³adem komisji stanie 5 kandydatów, którzy z³o- yli swoje oferty w powiecie. (taj)

4 4 Przed OCK zebra³o siê ponad 6 tysiêcy ludzi Sylwestrowa zabawa 2000 W noc sylwestrow¹, przed g³ównym wejœciem do gmachu Oœwiêcimskiego Centrum Kultury, mia³o miejsce widowisko plenerowe, zorganizowane przez OCK, ze œrodków finansowych ofiarowanych m.in. przez Radê i Zarz¹d Miasta. Na placu oraz okolicznych trotuarach i ulicach zebra³o siê, wg danych szacunkowych, ponad 6 tys. mieszkañców naszego miasta, chc¹cych powitaæ Nowy Rok 2000 w sposób szczególny. Bawili siê oni razem na wyj¹tkowej imprezie, okraszonej pokazem laserów, ogni sztucznych, na której rozbrzmiewa³a muzyka oraz panowa³a szczególna atmosfera. Widowisko œwietlno-muzyczne Sylwester 2000 w plenerze rozpoczê³o siê o godzinie 22 i trwa³o do 2 nad ranem. Na frontonie budynku OCK pojawi³ siê potê ny telebim, na którym mo na by³o obejrzeæ transmisjê programu Œwiat wita 2000 rok, a tak e obraz przekazywany z kamery, ukazuj¹cy widzów i osoby prowadz¹ce imprezê. Natomiast na tarasie sta³a potê na puszka piwa ywiec, reklamuj¹ca sponsora imprezy, a nie opodal znajdowa³y siê namioty, gdzie sprzedawano gor¹ce posi³ki i alkohol. Gdy odtañczono Poloneza w œrodku gmachu OCK, gdzie trwa³ bal sylwestrowy, wyszli na zewn¹trz prowadz¹cy widowisko: Zdzis³aw Kozaczek - konferansjer, Agnieszka Kapciñska oraz Agnieszka Olszowska, którzy powitali zgromadzony t³um widzów, powiêkszaj¹cy siê z minuty na minutê. Zdzis³aw Kozaczek w profesjonalny sposób zachêca³ do wspólnej zabawy, której sprzyja³a rytmiczna muzyka oraz kolorowa iluminacja. Jeszcze przy pierwszym wyjœciu prowadz¹cych, bowiem chronili siê oni przed zimnem w budynku OCK, nast¹pi³o rozstrzygniêcie konkursu na sylwestrowe nakrycie g³owy, zapowiedzianego na ³amach naszego czasopisma. Konferansjer Wigilia u harcerzy Zrobiæ coœ najlepiej, to znaczy najlepiej jak siê da. Zrobiæ coœ po harcersku oznacza jeszcze lepiej Pod takim has³em, harcmistrza Marka Kocurka, up³ynê³a wigilijka 1 Koedukacyjnej Dru yny Harcerskiej ó³ta Jedynka im. ks. Józefa Poniatowskiego. Spotkanie to odby³o siê ju po raz siódmy w Szkole Podstawowej nr 1 w Oœwiêcimiu. Zosta³o w ca³oœci przygotowane przez druhny i druhów 1 KDH, reaktywowanej 28 kwietnia 1982 roku, przy L.O. im St. Konarskiego w Oœwiêcimiu. ). W wakacje ó³ta Jedynka bawi³a wraz z Hufcem z Rudnika na obozie w Bieszczadach, a dok³adniej w Przys³upiu ko³o Cisnej, gdzie ó³te Stopy pali³y fajkê pokoju z Bladymi Twarzami. Nastêpny etap wêdrówek to zimowisko w Rudniku nad Sanem. W planach jest jeszcze zlot by³ych cz³onków 1 KDH, w ostatni weekend stycznia, dlatego te hm. Kocurek prosi o kontakt ó³tki. Byæ mo e zainteresuje ich planowanie nowego zastêpu w dru ynie - komandosów w wersji damskiej, który ma byæ swoist¹ szko³¹ przetrwania dla odwa nych druhen. Na pewno nieoceniony stanie siê nowy sprzêt, g³ównie namioty, którego sponsorem jest Urz¹d Miejski przy udziale Jana Knycza. ó³ta Jedynka ma na celu kontynuowanie cennych tradycji przedwojennej Mêskiej Dru yny Harcerskiej, równoczeœnie wprowadzaj¹c nowe elementy do swej dzia³alnoœci. Przyk³adem niech bêdzie nadawanie godnoœci stra nika ognia. Powrót 1 KDH rozpoczê³a z rozmachem od obozu w Juszczynie. Jej przewodnikiem wybra³ z t³umu kilka osób, które jego zdaniem mia³y najciekawsz¹ czapkê, b¹dÿ kapelusz. Wskazani widzowie otrzymali drobne upominki. Jednak najciekawszy by³ fina³ innego konkursu na Weso³e rymowanki i wierszowanki noworoczne. Na te zmagania nap³ynê³o niewiele wierszy, ale wœród tej nielicznej grupy wybrano utwór napisany przez Justynê Rerich. Poni ej prezentujemy jego fragment: yczenia Hokeistom W naszym tysi¹cleciu Wy siê na wy yny wznieœcie Bo przecie mistrz Polski W naszym musi byæ mieœcie Co tam Sanok czy Krynica Nas to wszak e nie zachwyca A Tychy-Podhale to wcale. W play-off chcemy rykn¹æ fest Unia jest mistrzem Polski Unia najlepsza jest Laureatka Justyna Rerich otrzyma³a, pod koniec imprezy, czajnik bezprzewodowy, jako nagrodê ufundowan¹ przez Gazetê Krakowsk¹, jednego z patronów medialnych. a do dnia dzisiejszego jest hm. Marek Kocurek (Harcerz Rzeczpospolitej), do którego osi¹gniêæ mo na zaliczyæ m. in. uczestnictwo i organizowanie przez dru- ynê licznych obozów, zimowisk, rajdów, wycieczek, maratonów, Rajdów Kadry Instruktorskiej, festiwali (np. s³ynny festiwal Chwat w Jaworznie czy festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej). Karp, barszcz, makówki... Bycie harcerzem to sposób na ycie. Nie dziwi wiêc, a nawet wydaje siê byæ oczywistym, e 1 KDH ó³ta Jedynka by³a razem podczas Œwi¹t. Wigilijka zosta³a w³asnorêcznie przygotowana przez druhny i druhów, którzy z wielkim zaciêciem lepili uszka z kapust¹ i grzybami, gotowali barszcz, kompot z suszonych owoców, fasolê. Podstawê stanowi³ oczywiœcie smaczny karp nie zabrak³o równie makówek (mimo œl¹skiego rodowodu) i innych s³odkoœci. Bo onarodzeniowy posi³ek rozpoczêto uroczyœcie wspóln¹ modlitw¹ i odczytaniem fragmentu z Ewangelii œw. ukasza. yczenia zdawa³y siê nie mieæ koñca, zosta³ w nie równie wci¹gniêty pan Ryszard Ga³gan z TV Dami. Jak na wielk¹ harcersk¹ rodzinê przysta³o pojawili siê i goœcie, rodzice, byli cz³onkowie dru yny - s³owem przyjaÿni i yczliwi jej ludzie. Cicha noc Chwil pe³nych uroku i nastrojowoœci dostarczy³y tak e, przedstawione przez Uwagê publicznoœci zwróci³ pokaz laserów, który by³ podzielony na dwie czêœci - przed pó³noc¹ i zaraz po 12, po³¹czony z pokazem ogni sztucznych. Kolorowe wi¹zki œwiate³ tworz¹ce finezyjne i zarazem abstrakcyjne figury na czarnym niebie by³y niezwykle efektowne. Przed pó³noc¹ na taras wyszli z balu honorowi goœcie, wœród których znaleÿli siê: prezydent, Józef Krawczyk, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Jacek Urbiñski, cz³onkowie Zarz¹du Miasta, radni, a tak- e dyrektor OCK, Ryszard Strutyñski. Gdy odegrano hejna³ naszego miasta, prezydent przed t³umnie zgromadzon¹ publicznoœci¹, z³o y³ wszystkim mieszkañcom Oœwiêcimia yczenia noworoczne. Po tym zaczêto odliczaæ biciem zegara godzinê Plenerowa impreza 2000 Fot. J. Bebak m³odszych harcerzy, jase³ka. Inscenizacjê przygotowa³a druhna Izabela Ostafin, która by³a zarówno aktork¹, jak i autorem, re yserem, scenografem i zarazem choreografem uwspó³czeœnionej wersji historii bo onarodzeniowej. Przes³anie jase³ek dotyczy³o m in. refleksji nad m³odoœci¹ i dzisiejszym œwiatem. P³onie ognisko i szumi¹ knieje... Symboliczne ognisko by³o kompozycj¹ ze œwiecami, wokó³ której zgromadzili siê w krêgu harcerze, goœcie, przyjaciele, kandydaci na druhny i druhów. Tak powsta³ tradycyjny kominek, podczas którego odœpiewano przy wtórze gitar kolêdy i urokliwe piosenki harcerskie. Powstaniu nieco sentymentalnego i przytulnego Wigilia u ó³tej Jedynki 12. Ostatnie uderzenie oznacza³o pó³noc i zarazem Nowy Rok 2000, powitany na placu przez t³um bardzo hucznie i radoœnie. Wtedy wielu z nas sk³ada³o sobie yczenia i pi³o szampana. W tym czasie pojawi³a siê na niebie iluminacja, bêd¹ca drug¹ czêœci¹ pokazu laserów. Niezwykle efektownie prezentowa³y siê ognie sztuczne rozb³yskuj¹ce pe³n¹ gam¹ barw i zarazem tworz¹ce nieregularne kaskady p³omieni spadaj¹cych z nieba. Dope³nieniem wra eñ by³a muzyka specjalnie dobrana na tê okazjê. Wykonawc¹ by³ Georg Friedrich Händl w utworze Muzyka sztucznych ogni. Po tym, jak wszyscy zebrani przed gmachem OCK powitali 2000 rok, by³ czas na wspólny taniec w rytm muzyki p³yn¹cej z g³oœników oraz na œledzenie tego, co pojawia siê na du ym ekranie telebimu. Powoli publicznoœæ rozchodzi³a siê do domów w szampañskich nastrojach, pozostawiaj¹c po sobie brudny œnieg oraz walaj¹ce siê szk³o po rozbitych butelkach. Daleko siêgaj¹c pamiêci¹, Oœwiêcim nigdy przedtem nie doœwiadczy³ takiej nocy, bowiem okazja by³a niecodzienna. Organizatorzy zrobili wiele, aby urozmaiciæ te szczególne chwile, tym osobom, które nie zdecydowa³y siê na siedzenie przed telewizorem oraz na prywatkach. Sylwester 2000 w plenerze by³ widowiskiem i zarazem manifestacj¹ radoœci i wspólnego œwiêtowania wielu mieszkañców naszego miasta. Ryszard Tabaka nastroju towarzyszy³o wspomnienie harcerzy, którzy odeszli ju na wieczn¹ wartê. Wœród nich znalaz³a siê druhna przewodnik Agata Wróblewska, zmar³a tragicznie 7 grudnia 1998 roku oraz druh harcmistrz Jan Kisza, bardziej znany jako Druh Jasiu. Pozostali oni w pamiêci ludzi, we wspólnocie harcerskiej, która ³¹czy ludzi, pozwala im siê realizowaæ, choæ wymaga to pracy. yczê wszystkim Czytelnikom, aby mieli okazjê choæ na chwilê (tak jak ja) znaleÿæ siê wœród tak wspania³ych, radosnych, yczliwych i z ytych ze sob¹ ludzi i aby oni przyjêli Was tak serdecznie i przyjaÿnie do swego krêgu choæby na jeden magiczny wieczór. Marzena Kiryjczuk Fot. Archiwum

5 5 W przedpokoju dostrzegamy œlady szamotaniny i rozbity kwietnik. Na pod- ³odze i dywanie rozmazane œlady krwi. Wychodzi do nas mê czyzna w zakrwawionym podkoszulku. Z pokoju dobiega krzyk: zabierzcie tego wariata! - Bart³omiej Szepielak w grudniu zesz³ego roku bra³ udzia³ w jednym z nocnych patroli policji Wychodzimy przed budynek Komendy Powiatowej Policji w Oœwiêcimiu, samochód ju czeka. Tej nocy towarzyszyæ bêdê funkcjonariuszom: starszemu posterunkowemu Jaros³awowi Lorencowi i st. post. Januszowi Chlebickiemu. Wsiadamy do radiowozu i wyje d amy na patrol. Wolno jedziemy w kierunku osiedla B³onie, bacznie przygl¹daj¹c siê wszystkim mijanym miejscom. Na razie jest pogodnie, ale powoli zaczyna siê tworzyæ mg³a i robi siê ch³odno. Zapuszczamy siê w osiedlowe uliczki i na ty³y okolicznych sklepów, zwracaj¹c uwagê, czy ktoœ siê do nich nie w³amuje. Proszê otworzyæ policja! Przez radio dy urny wzywa nas na ulicê Nideckiego. Mrugam do st. post. Lorenca, e wreszcie coœ siê dzieje. Na miejscu okazuje siê, e pijany m¹ nie chce wpuœciæ ony do domu. Kiedy ona wysz³a na chwilê z mieszkania (nie bior¹c ze sob¹ kluczy, kurtki, ani butów) ten, korzystaj¹c z okazji, zamkn¹³ siê od œrodka. Wychodz¹c po schodach na czwarte piêtro, policjanci dopytuj¹ siê dok³adnie o to, co siê sta³o. Kobieta wysz³a wczoraj na przepustkê ze szpitala psychiatrycznego, za ywa leki psychotropowe, które zosta³y w mieszkaniu. Niedawno skoñczy³a siê sprawa rozwodowa, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Kobieta ali siê policjantom, e m¹ czasami j¹ bije. St. post. Lorenc puka do drzwi. Cisza. Jeszcze raz puka, tym razem dodaj¹c g³oœne: Proszê otworzyæ, policja! Znowu cisza. Kobieta zaczyna p³akaæ. Prosi, aby policjanci wywa yli drzwi na jej koszt - zapasowe ma w piwnicy. Niestety, nie zgadza siê na to policyjny dy urny. Okazuje siê, e klucze od mieszkania maj¹ jeszcze synowie. Kiedy wróc¹ z treningu, kobieta ma zawiadomiæ policjê, a do tego czasu poczeka u znajomych. -W takich przypadkach policja jest bezsilna - mówi ju przed blokiem st. post. Lorenc. Wsiadamy do radiowozu i odje d amy. Uwa aj na krokodyle mistrzu! Stajemy na krótk¹ chwilê. Policjanci sporz¹dzaj¹ notatki s³u bowe. Obserwuj¹c ich, pytam czy nie nu y ich ta biurokracja. -Nie jest tak Ÿle. Dajemy sobie radê - odpowiadaj¹ zgodnie. Przez moment rozmawiamy o tym, jak trafili do policji, ale kolejne zg³oszenie przerywa nam tê chwilê wymiany zdañ Dy urny informuje nas, e dwóch mê czyzn zak³óca spokój i obrzuca kamieniami Dom Dziecka przy ulicy Krasickiego. Doje d amy na miejsce. - Chodz¹ tu krokodyle, myszy i szczury. Uwa ajcie, bo nam ju pogryz³y nogawki od spodni - mówi do nas dwóch m³odych mê czyzn. Chodz¹ wko³o radiowozu i pokazuj¹ nam ich kryjówki. Od razu widaæ, e s¹ po spo yciu. Po krótkiej rozmowie z pani¹ dyrektor, która zg³osi³a zdarzenie, okazuje siê, e jeden z nich jest jej dawnym wychowankiem. Udaj¹ wariatów. Skuwamy obu kajdankami i wsadzamy na tylne siedzenie radiowozu. Jeden mówi, e jest Brucem Lee. Czekaj¹c na powrót drugiego policjanta, wys³uchujemy na przemian dzikich okrzyków i szalonych salw œmiechu dochodz¹cych z ty³u samochodu. Dowiadujemy siê od nich, e szczury pod³o y³y bombê w Oœwiêcimiu, a Bruce Lee jest posiadaczem czarnego pasa NOCNY PATROL w judo i aikido. Do ka dego z nas zwracaj¹ siê per mistrzu. Jedziemy na Komendê. Jeden z policjantów siedzi z ty³u z zatrzymanymi, a ja dla bezpieczeñstwa z przodu. Nag³y atak padaczki Jesteœmy na miejscu. Badanie alkomatem wykazuje u jednego zatrzymanego 1,50, a u drugiego 1,60 promila alkoholu we krwi. Nasi podopieczni ca³y czas mówi¹ o szczurach i krokodylach, miotaj¹c siê po ca³ym pokoju. Zapada decyzja o odwiezieniu ich do tyskiej izby wytrzeÿwieñ. Twierdz¹, e na izbie siê nie dadz¹ - wyrw¹ pasy, a za pobyt nie zap³ac¹. Wsiadamy do radiowozu. Drugi policjant znowu siedzi z ty³u z zatrzymanymi. Przez chwilê jeden podopieczny chwali siê, e honorowo oddaje krew. Po chwili namys³u dodaje: -O, cholera! Wszyscy bêd¹ takimi wariatami jak ja. Wszyscy w œmiech. Kiedy jesteœmy obok stacji Aral, jeden z zatrzymanych zaczyna siê dusiæ i kaszleæ. Zg³aszamy dy urnemu, e zawracamy do szpitala, bo wygl¹da to powa nie. Na placu Koœciuszki dostaje takiej si³y, e trzy razy z ogromn¹ moc¹ wali g³ow¹ w szybê oddzielaj¹c¹ tylne siedzenia od przednich. Zaczyna siê rzucaæ. Policjant, który siedzi z ty³u usi³uje go przytrzymaæ. Gdy to nie pomaga krzyczy: -W³¹cz koguty i gaz do dechy! Na sygnale pêdzimy do szpitala. Na miejscu policjanci wyjmuj¹ go z samochodu, bo jest ca³kowicie bezw³adny. Ja zostajê z drugim zatrzymanym przy samochodzie. 10 minut up³ywa mi na wys³uchiwaniu jego b³agañ o papierosa i poluzowanie kajdanek ( Przecie nikogo nie zabi³em ). Na nic wyjaœnienia, e nie palê, a kluczyków po prostu nie mam ( Jasne! Wy nigdy nic nie macie! ). Bierze mnie za policjanta po cywilu. Po paru minutach funkcjonariusze wracaj¹ z drugim zatrzymanym. Okaza³o siê, e za ywa leki, które w po³¹czeniu z alkoholem wywo³uj¹ takie skutki, jakie przed chwil¹ mieliœmy okazjê ogl¹daæ. Lekarz zezwoli³ jednak na jego transport do Tychów. Jedziemy szybko, aby skróciæ mêki policjanta z ty³u. Najdro szy hotel Zatrzymujemy siê przy izbie wytrzeÿwieñ. Kompletne odludzie. Do g³ównej drogi pewnie ze trzy kilometry. Powrót st¹d to dla zatrzymanych chyba rodzaj pokuty. artujemy, e to najdro - szy hotel. Niestety, nie mogê wejœæ do œrodka. Przez chwilê usi³ujê coœ wskóraæ, ale gdy nic to nie daje, rezygnujê. Có, tak bywa. Podgl¹dam przez okno jak spisywane s¹ dane pierwszego z nietrzeÿwych, a on przebiera siê w firmowy uniform. Po chwili dochodz¹ do mnie przekleñstwa ze strony pobliskiego okna. Po lekkim pchniêciu otwiera siê i przez niewielk¹ szparê obserwujê zatrzymanych, spiêtych pasami. Kln¹ jak szewc. Musieli nieÿle rozrabiaæ, bo z tego, co siê dowiedzia³em, pasy to ostatecznoœæ. Gdy policjanci wprowadzaj¹ drugiego zatrzymanego, korzystam z chwilowej nieobecnoœci obs³ugi i podgl¹dam wnêtrze izby wytrzeÿwieñ. Niestety, poza d³ugim korytarzem z drzwiami po obu stronach, niewiele widaæ. W chwilê potem wracamy do Oœwiêcimia Napotkanym przechodniom pomagamy trafiæ do apteki na ulicy Chemików. Gdzie pani mieszka? Mg³a robi siê coraz gêstsza. Na ulicy S³owackiego, wprost pod nasz radiowóz, wyje d a z podporz¹dkowanej ulicy samochód. Ma kompletnie zaparowane szyby. Unikamy st³uczki, ale niewiele brakowa³o. Gdy do samochodu podchodzi policjant, kieruj¹ca nim kobieta z nerwów zapomina zaci¹gn¹æ hamulec rêczny i auto przez chwilê siê stacza. Posterunkowy Lorenc spisuje dane osobowe, a kierowcy ka e wycieraæ wszystkie szyby. Kobieta nie ma jeszcze punktów karnych, prosi o darowanie mandatu, mówi, e ma chor¹ córkê. Jest wyraÿnie przestraszona, bez mrugniêcia wykonuje ka de polecenie policjantów. Koñczy siê na pouczeniu. Stró e prawa s¹ zdania, e mandat nie jest konieczny, poniewa kobieta rozumie swój b³¹d. Obiecuje, e nie odjedzie dopóki nie zagrzeje ca³ego samochodu i nie bêdzie na szybach pary Przeje d aj¹c przez Ma³y Rynek natrafiamy na siedz¹c¹ na ziemi starsz¹ kobietê. Co dziwne, ma na nogach pantofle, a temperatura powietrza waha siê w granicach 0 stopni. Pocz¹tkowo wygl¹da ona jakby krad³a kostkê brukow¹, która le y obok. Podchodzimy do niej. Przez dobr¹ chwilê nie mo e sobie przypomnieæ w³asnego nazwiska. Najprawdopodobniej jest pijana. Zapytana przez policjanta nie potrafi powiedzieæ gdzie mieszka, ani co tu robi o tak póÿnej porze. Jedyne czego siê dowiadujemy to to, e mieszka tutaj, tutaj zaraz. Wskazuje przy tym rêk¹, ale za ka dym razem w inn¹ stronê... Nie chce nic powiedzieæ, wyraÿnie coœ ukrywa. Policjanci podnosz¹ j¹ z ziemi, bo nie mo e wstaæ o w³asnych si³ach i prowadz¹ do najbli szej klatki, w której jak twierdzi mieszka. Sprawdzamy, ale nie ma jej nazwiska w wykazie mieszkañców. Teraz z kolei dowiadujemy siê, e idzie do córki, choæ przed chwil¹ nie by³o o tym mowy. Policjanci maj¹ ju doœæ tych zagadek. Jeden z nich wychodzi po córkê na piêtro. Gdy ta schodzi okazuje siê, e matka wysz³a od niej pó³torej godziny temu i mia³a iœæ do domu. Na dodatek matce obrywa siê, e robi córce wstyd przy ludziach. Zapada decyzja, e córka odprowadzi matkê do domu. My jedziemy dalej. ona mnie k... zabije! Mg³a jest ju tak gêsta, e mo - na j¹ ci¹æ no em. Dostrzegamy rozsypuj¹cego siê poloneza, który jedzie bez œwiate³. Dajemy mu sygna³y, aby siê zatrzyma³. Nic z tego - jedzie dalej i skrêca w boczn¹ uliczkê. Zawracamy i zaje d amy mu drogê. Kierowca jest kompletnie pijany (2,40 promila alkoholu). Twierdzi, e wypi³ trzy piwa. Dwóch pasa erów, którzy z nim jechali szybko siê ulatnia. Kierowca nie kontaktuje co siê sta³o, siedzi otêpia³y na tylnym siedzeniu radiowozu, a policjanci spisuj¹ protokó³. Nie ma prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, ani ubezpieczenia OC. Po krótkich wyjaœnieniach mówi, e wszystkie brakuj¹ce dokumenty ma w Osieku u córki. Po konsultacji z dy urnym jedziemy do Osieka, a samochód zabiera pomoc drogowa. W domu córki przyciœniêty przez policjanta kierowca przyznaje, e prawo jazdy odebrano mu 23 lata temu (!) za jazdê po pijanemu. OC i dowodu rejestracyjnego tak e nie ma. Kiedy s³yszy, e za brak OC i jazdê po pijanemu grozi mu nawet 5000 z³ zaczyna gor¹czkowo myœleæ gdzie móg³ zostawiæ OC. Zapewnia, e posiada je na pewno. Wraca z nami do Oœwiêcimia. Gdy po drodze powoli zaczyna do niego to wszystko docieraæ, mówi: -Jezus Maria! Piêæ tysiêcy! ona mnie k... zabije! Jak ja to z mojej renty zap³acê? Wysadzamy go na ulicy Zawidzkiego. Zapewnia, e zaraz rano doniesie OC do Komendy. Jestem Pershing i gram w pi³kê! Interwencja domowa na osiedlu Zasole. Kiedy wchodzimy do mieszkania, w przedpokoju dostrzegamy œlady szamotaniny i rozbity kwietnik. Na pod³odze i dywanie w pokoju rozmazana krew. Z kuchni wychodzi starszy mê czyzna z lekko rozbit¹ g³ow¹ w podkoszulce poplamionej krwi¹. -Zabierzcie tego wariata - mówi do policjantów. Jak siê póÿniej okazuje jest to ojciec, który broni³ córki przed jej mê- em. Zaraz za nim wychodzi sprawca ca- ³ego zajœcia - m¹, który chcia³ do³o yæ swojej onie. Jest bez podkoszulka, ma pokrwawion¹ klatkê piersiow¹. Kiedy widzi e notujê, prosi, aby zapisaæ, e dosta³a dwa proste i jeden lewy. Kobieta siedzi nad misk¹ - wyciera krew z dywanu i p³acze. Wszyscy pili alkohol w mieszkaniu. Jest jeszcze przyjació³ka bitej ony, która zamkniêta w pokoju uspokaja p³acz¹ce dziecko. Policjanci pytaj¹ co siê sta³o. Legitymuj¹ mê a. Z rozmowy z przyjació³k¹ ony dowiadujê siê, e ju kilka razy by³a pobita i spa³a u s¹siadki. Wkrótce przychodzi matka mê a. Pocz¹tkowo syn nie chce iœæ z ni¹ do domu. -Zatrzymajcie mnie tak jak tego, no, Pershinga! - prosi policjantów. Matka przekonuje go eby siê nie wyg³upia³, uspokaja syna, przekonuje, e izba wytrzeÿwieñ kosztuje. -Patrz mamuœ, mam skaleczon¹ rêkê. Jutro jeszcze gram w pi³kê - mówi podekscytowany. W czasie, gdy trwaj¹ poszukiwania koszuli mê a, ona ali siê policjantowi. Ojciec ma pretensje do policjantów, e rzekomo broni¹ jego ziêcia ( chcecie broniæ gnoja? ). Córka jednak wypycha go z pokoju i zamyka w kuchni. Policjanci jeszcze chwilê rozmawiaj¹ z pobit¹ on¹. -Ludzie chc¹, aby policja w ci¹gu piêciu minut rozwi¹za³a to, co u nich naros³o przez dziesiêæ lat - t³umaczy po wyjœciu st. post. Lorenc. Zamieszanie przez komórkê Przeje d aj¹c kolejny raz przez Plac Koœciuszki natrafiamy na mê czyznê, który od dobrej godziny siedzi na ³awce. Gdy do niego podchodzimy pocz¹tkowo nie kontaktuje. Nie wie jak siê nazywa, ani gdzie jest. Dobr¹ minutê szuka dowodu osobistego. Odchodzi po tym jak upewniamy siê, e wie gdzie jest i jak ma trafiæ do domu Interwencja domowa na Rynku G³ównym. Konkubin rozrabia, jest bezdomny, nie ma sta³ego zameldowania. Jest pijany, ale sprawia wra enie spokojnego. -Panowie ja nie chcê, aby on tu dziœ wróci³ - mówi nam kobieta. Zabieramy go ze sob¹. Pocz¹tkowo mamy go odwieÿæ na dworzec PKP, ale potem jednak wieziemy go do siostry na osiedle. Wysiada, a my odje d amy Otrzymujemy informacjê o w³amaniu do hurtowni przy ulicy Kolbego. By³o trochê zamieszania, bo zg³aszaj¹cy dodzwoni³ siê z telefonu komórkowego do Brzeszcz i pocz¹tkowo zg³oszenie przyj¹³ tamtejszy komisariat. Na miejscu (kompletne odludzie) spotykamy w³aœciciela hurtowni. Relacjonuje nam ca³e zajœcie, jest wyraÿnie podenerwowany. Mówi, e widzia³ uciekaj¹cych przez p³ot z³odziei. Jak siê okazuje nie by³o to pierwsze w³amanie. Policjanci wypytuj¹ go, co mog³o zgin¹æ, jak byli ubrani. W³aœciciel podejrzewa, e w³amania dokonali ci sami sprawcy co ostatnim razem, poniewa uszkodzili dobrze ukryt¹ zewnêtrzn¹ czêœæ alarmu, o której zapewne wiedzieli od czasu ostatniego w³amania. Przyje d a grupa dochodzeniowa, która przejmuje sprawê, a my odje d amy. Wracaj¹c zauwa- amy, e na ulicach panuje ju spokój. Wygl¹da na to, e wszyscy œpi¹, za wyj¹tkiem z³odziei Jesteœmy w Komendzie. Panowie maj¹ przerwê na posi³ek i zrobienie notatek s³u bowych. Dzisiejszej nocy wiele siê dzia³o. Razem artujemy, e to przez moj¹ obecnoœæ, bo normalnie nie zdarza siê a tak du o interwencji. Mój patrol siê koñczy, choæ do rana jeszcze kilka godzin. egnam siê i yczê spokojnej s³u - by. Odchodzê. Szkód materialnych nie ponios³em, jak równie obra eñ cia³a. Bart³omiej Szepielak Ja ni ej podpisany oœwiadczam, e jestem œwiadomy niebezpieczeñstw zwi¹zanych z uczestniczeniem w nocnym patrolu policyjnym. Zosta³em równie pouczony, e Komenda Powiatowa Policji w Oœwiêcimiu nie ponosi adnej

6 6 Poni ej prezentujemy uchwa³ê oraz za³¹cznik, dotycz¹cy zasad inwestowania sieci centralnego ogrzewania. Uchwa³a Nr XXXVIII/330/97 Rady Miejskiej w Oœwiêcimiu z dnia r. W sprawie zasad inwestowania sieci centralnego ogrzewania wysokich i niskich parametrów na obszarze miasta Oœwiêcimia oraz instalacji wewnêtrznych w budynkach. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. nr 13 poz. 74 z 1996 z póÿn zm.)rada Miejska w Oœwiêcimiu postanawia: 1 1. Przyj¹æ zasady inwestowania sieci centralnego ogrzewania wysokich i niskich parametrów na obszarze miasta Oœwiêcimia oraz instalacji wewnêtrznych w budynkach jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y. 2 Przyjêcie zasad, o których mowa w ust.1 nie stanowi podstawy roszczeñ b¹dÿ zobowi¹zañ prawnych gminy wobec osób trzecich ani roszczeñ tych osób wobec gminy. 2 Œrodki na realizacjê zadañ w zakresie inwestowania sieci centralnego ogrzewania bêd¹ uchwalane corocznie w bud ecie miasta. 3 Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta Oœwiêcimia. 4 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej mgr Jan Knycz BÊDZIE CIEPLEJ Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXXVIII/330/97 Rady Miejskiej w Oœwiêcimiu z dnia Zasady inwestowania sieci centralnego ogrzewania wysokich i niskich parametrów na obszarze miasta Oœwiêcimia oraz instalacji wewnêtrznych w budynkach ZASADY INWESTOWANIA Do sformu³owania przyjêto za podstawê: - cz³onow¹ budowê ogrzewnictwa zdalaczynnego, w sk³ad której wchodz¹: Ÿród³o ciep³a, sieæ magistralna wysokich parametrów i wewnêtrzne instalacje w budynkach - formy w³asnoœci - strukturê budownictwa - ankiety dotycz¹ce udzia³u finansowego mieszkañców w uciep³ownienie bud - ekonomicznie uzasadnione formy inwestowania - jednakowe traktowanie wszystkich obywateli. Uwzglêdniaj¹c powy sze kryteria ustala siê nastêpuj¹ce zasady: 1. Magistralne sieci ciep³ownicze wysokich parametrów - buduje miasto ze œrodków bud etowych 2. Stacje wymienników ciep³a - dla zwartej zabudowy mieszkalnej inwestuje miasto ze œrodków bud etowych - dla budynków przemys³owych i us³ugowych buduj¹ na swój koszt w³aœciciele (inwestorzy) budynków 3. Sieæ niskoprê na - dla zwartej zabudowy finansuje i buduje miasto na d³ugoœci od stacji wymienników ciep³a do zewnêtrznej œciany Darek Jung wraca Mistrz œwiata w kick-boxingu, Darek Jung, jak powszechnie wiadomo pochodzi z Oœwiêcimia. Obecnie mieszka w Katowicach, jednak e czêsto odwiedza swe rodzinne strony. Ostatnio znalaz³ siê w naszym mieœcie ze wzglêdu na seminarium, które poprowadzi³ 13 grudnia dla grupy kick-boxingu trenowanej przez Zbyszka Firka. Darek Jung jest bowiem honorowym patronem sekcji dzia³aj¹cej w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego Kadet przy Szkole Podstawowej nr 1 w Oœwiêcimiu. Marzena Kiryjczuk: Darku, w jaki sposób obj¹³eœ patronat nad oœwiêcimsk¹ sekcj¹ kick-boxingu? Darek Jung: Otrzyma³em tak¹ propozycjê i chêtnie z niej skorzysta³em, poniewa bardzo chcia³bym prowadziæ zajêcia w Oœwiêcimiu. Niestety tu nie mieszkam, wiêc na razie bêdê co jakiœ czas prowadzi³ seminaria. MK: Pierwsze seminarium w³aœnie siê odby³o. Co mistrz œwiata mo e powiedzieæ o lokalnej kadrze? DJ: Nie jest to grupa mocno zaawansowana, ale jak na tak krótki okres jej dzia- ³alnoœci (o ile wiem, powsta³a koñcem wrzeœnia), to du o zosta³o zrobione, widaæ efekty i postêp na treningach. Poza tym ch³opcy przyk³adaj¹ siê do æwiczeñ, ale jeszcze trochê pracy przed nimi. Jednak e sukcesywnie prowadzone zajêcia i systematyczny wysi³ek mog¹ szybko poprawiæ ich formê. MK: Czym obecnie siê zajmujesz? DJ: Niczym nadzwyczajnym. Trenujê i chcê wróciæ do Oœwiêcimia, ale na razie mam problemy z mieszkaniem. MK: A mo e zdradzisz coœ ze swojego ycia prywatnego? DJ: (uœmiech) Moje ycie prywatne nie odbiega od standardu... MK: A co z walkami, z ringiem? DJ: Zrezygnowa³em ze startów w walkach amatorskich. Obecnie interesuje mnie tylko zawodowy ring. Ale du y problem stanowi¹ finanse. Zapanowa³a go- ³otomania, sponsorzy przerzucili siê na boks, a z nimi du o zawodników. Ale mnie boks nie interesuje. MK: Wracaj¹c do kick-boxingu i seminarium, jak oceniasz oœwiêcimsk¹ sekcjê? DJ: Maj¹ niez³y start, daj¹ sobie dobrze radê, bo maj¹ podstawowy sprzêt, którego gdzie indziej brakuje. Na razie im to wystarczy. Ale by³oby dobrze gdyby znaleÿli fundusze na rozwój, który umo - liwi³by stworzenie bogatej bazy, powiêkszenie perspektyw. To przyci¹gnie ludzi i pozwoli wy³oniæ dobrych zawodników. Uwa am, e w ogóle bud et pañstwowy przewiduje œmiesznie niskie nak³ady na kick-boxing. O wiele wiêcej przewiduje siê na inne dyscypliny, np. koszykówkê. Nie ma porównania. MK: Zgadzam siê z Tob¹ i dziêkujê za rozmowê. Do zobaczenia na kolejnym seminarium, które odbêdzie siê ju wkrótce, prawda? DJ: Tak, ju za kilka dni. Do zobaczenia. Seminarium poprowadzone przez Darka Junga trwa³o nieco d³u ej ni, zwyk³y trening. Rozpoczê³o siê ono rozgrzewk¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem æwiczeñ rozci¹gaj¹cych. Mistrz prezentowa³ poszczególne elementy techniczne, które nastêpnie naœladowali uczestnicy. Nacisk po³o ony by³ na pracê wyobraÿni, czyli tzw. walkê z cieniem, w czasie której zawodnik walczy z wyimaginowanym przeciwnikiem. Pozwala to m.in. na korygowanie budynku w odleg³oœci 1 m - dla zabudowy rozproszonej, prywatnej finansuje miasto lecz nie wiêcej jak 50 m od indywidualnego domu - dla budynków u ytecznoœci publicznej podleg³ych miastu lub zak³adom miejskim finansuje miasto 4. Lokalne wymienniki ciep³a - w budownictwie komunalnym, finansuje bud et miasta - w budownictwie spó³dzielczym, finansuje spó³dzielnia - w budownictwie przemys³owym i us³ugowym- w³aœciciele - w budownictwie prywatnym- w³aœciciele budynków 5. Instalacje wewnêtrzne w budownictwie 5.1. Komunalnym- dokumentacje sieci wewnêtrznej budynku oraz wykonawstwo pionów, wypusty na liczniki oraz rozprowadzenie poziomów, finansuje siê ze œrodków bud etu miasta. Lokator finansuje zakup kaloryferów (grzejników). W toku wykonawstwa lub w okresie póÿniejszym bêdzie mo liwoœæ indywidualnych liczników na koszt lokatorów 5.2. Komunalnym ze wspólnotami mieszkaniowymi- dokumentacje sieci wewnêtrznej budynku i wykonawstwo pionów wraz z wypustem na liczniki finansuje siê ze œrodków bud etu miasta. Dla lokatorów pozosta³e zasady jak w ust W³aœciciel finansuje wszystkie pozosta³e koszty, tzn. wykonawstwo instalacji wewnêtrznej w mieszkaniu, zakup grzejników i pod³¹czenie do pionów oraz licznik ciep³a 5.3. Spó³dzielczym- spó³dzielnie 5.4. Przemys³owym i us³ugowymw³aœciciele 5.5. U ytecznoœci publicznej- zale - postawy, trenowanie uników, a szczególnie na poprawê ogólnej kondycji, której znaczenie na ringu Darek pokaza³. Dlatego te wymaga³ odpowiedniego tempa zajêæ, czego efektem by³y popularne siódme poty zawodników. aden jednak nie próbowa³ protestowaæ. Wrêcz przeciwnie, uczucie satysfakcji zatriumfowa³o na wszystkich zmêczonych obliczach. Zw³aszcza po podziêkowaniu mistrza za wspólny wysi³ek, zakoñczony rozdawaniem autografów. Zawodnicy równie wyrazili podziêkowanie za prezentacjê zawodowego stylu mimo silnego przeziêbienia Darka. Niezmiernie zadowolony by³ równie trener Zbyszek Firek, który uwa a, e takie seminaria s¹ bardzo potrzebne, mog¹ nie od podleg³oœci. 6. Instalacje wewnêtrzne centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych finansowane z bud etu miasta Oœwiêcimia, wykonane po dniu wejœcia w ycie niniejszych zasad, nie s¹ objête ulg¹ przy wykupie mieszkañ. UWAGI KOÑCOWE a) Forma zakupu grzejnika (licznika) powinna byæ ka dorazowo ustalona w zawartej umowie pomiêdzy lokatorem i MZGKiM. b) Mo liwe s¹ ró ne warianty pokrycia kosztu zakupu grzejników zale nie od deklaracji najemcy i jego zamo noœci np. wp³ata gotówki do MZGKiM, zakup przez lokatora po uprzednim uzgodnieniu z MZGKiM typu i iloœci cz³onów (wielkoœci), sp³ata w ratach miesiêcznych. c) Dla najemców, którzy pokryli koszt grzejników przez okres 5-ciu lat nie bêdzie siê podwy szaæ czynszu z tytu³u podniesienia standardu mieszkania. d) W mieszkaniach komunalnych po up³ywie 5-ciu lat grzejniki staj¹ siê w³asnoœci¹ komunaln¹. e) Ponadto przy wykupie mieszkania komunalnego od wartoœci wyceny mieszkania odejmuje siê kwotê poniesionych nak³adów na zakup grzejników. Zasada ta obowi¹zywa³aby przez okres lat piêciu. f) Granice finansowania zadañ inwestycyjnych ciep³owniczych powinny byæ okreœlone w warunkach technicznych wydawanych przez MZEC. g) Przedk³adane propozycje zasad finansowania inwestycji ciep³owniczych uzgodniono z Miejskim Zak³adem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Miejskim Zak³adem Energetyki Cieplnej w Oœwiêcimiu. zainteresowaæ kadetów kick-boxingu. Stwierdzi³ on: Darek Jung jest œwietnie wyszkolony technicznie, zna pewne niuanse walki na ringu, które mo e przekazaæ pocz¹tkuj¹cym zawodnikom we wstêpnej fazie treningów. Prowadzi interesuj¹ce treningi, które ka dy szkoleniowiec doceni. Posiada ogromn¹ wiedzê popart¹ wieloletnim sta em ringowym i chêtnie dzieli siê swymi umiejêtnoœciami. Dlatego te chcia³bym mu gor¹co podziêkowaæ za pomoc w kszta³ceniu zawodników i patronat nad sekcj¹. Podziêkowanie od sekcji kick-boxingu nale y siê tak e Wydzia³owi Kultury i Sportu Urzêdu Miejskiego, a szczególnie pani Marioli Talewicz za przychylnoœæ, dziêki której sekcja zaopatrzy³a siê w niezbêdny sprzêt do podstawowych szkoleñ. Marzena Kiryjczuk Darek Jung w czasie walki towarzyskiej z Anglikiem - Stevem Chambersem,

7 7 Powstanie hospicjum Na uroczyste obchody 55. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL. Auschwitz-Birkenau oraz miasta Oœwiêcimia przybêdzie 27 stycznia prezydent naszego kraju, Aleksander Kwaœniewski, który obj¹³ honorowym patronatem zbli- aj¹c¹ siê uroczystoœæ. Jednym z najwa - niejszych punktów obchodów rocznicy bêdzie wmurowanie aktu erekcyjnego Pomnika - Hospicjum Miastu Oœwiêcim. Powstanie on na terenie szpitala miejskiego i w przysz³oœci znajd¹ w nim pomoc ludzie wymagaj¹cy opieki paliatywnej. Organizacj¹ odpowiedzialn¹ za dzia- ³ania na rzecz przysz³ego hospicjum jest fundacja Pomnik - Hospicjum Miastu Oœwiêcim. Zosta³a ona za³o ona przez Towarzystwo Opieki nad Oœwiêcimiem i Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Oœwiêcimskiej. Akt notarialny mówi¹cy o zawi¹zaniu fundacji sporz¹dzono 3 listopada zesz³ego roku, natomiast w s¹dzie zosta³a ona zarejestrowana 4 stycznia 2000 r. Historia fundacji ³¹czy siê z dat¹ 26 stycznia 1999 roku, kiedy to odby³o siê wspólne posiedzenie prezydium Zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Oœwiêcimskiej z Zarz¹dem Towarzystwa Opieki nad Oœwiêcimiem. Na tym spotkaniu podjêto uchwa³ê o przekszta³ceniu Komitetu Budowy Pomnika w Komitet Za³o- ycielski Fundacji. W nied³ugim czasie organizacja ta podjê³a liczne dzia³ania maj¹ce na celu realizacjê planu budowy Pomnika - Hospicjum. Stanowisko popieraj¹ce tê inicjatywê wyrazi³a Rada Miejska Oœwiêcimia na XII sesji, a tak e Rada Gminy. Podobnie post¹pi³a Rada Miejska Brzeszcz, gdzie na tym terenie znajdowa³y siê podobozy, z których to wiêÿniowie udawali siê do pracy w kopalni. Istotna by³a równie decyzja Rady Spo³ecznej Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej, która na posiedzeniu 19 maja minionego roku, pozytywnie zaopiniowa³a uchwa³¹ nr 9/99 plan budowy i lokalizacji hospicjum na terenie szpitala. Inicjatorem, pomys³odawc¹, osob¹ daleko zaanga owan¹ w realizacjê projektu Pomnika - Hospicjum Miastu Oœwiêcim jest powszechnie znany i szanowany August Kowalczyk, aktor, by³y wiêzieñ obozu zag³ady. Jako wiceprezes TOnO stwierdzi³, i pomnik ku czci mieszkañców ziemi oœwiêcimskiej oraz wszystkich kobiet, mê czyzn, dzieci i organizacji, którzy nieœli w latach okupacji pomoc ratuj¹c¹c ycie wiêÿniom obozu KL. Auschwitz-Birkenau, ma byæ nie tylko znakiem pamiêci, ale inicjatyw¹ po yteczn¹ dla osób yj¹cych na ziemi oœwiêcimskiej. Wed³ug Augusta Kowalczyka tak¹ inicjatyw¹ mo e staæ siê Pomnik-Hospicjum. Projekt ten pad³ na podatny grunt i w krótkim czasie zaczêto jego realizacjê. ryt Pomordowani nie potrzebuj¹ rozpaczy, lecz myœli i pamiêci Oratorium w Mariackim W ramach obchodów 55. rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL. Auschwitz-Birkenau i miasta Oœwiêcimia zostanie wykonane, 26 stycznia w koœciele Mariackim w Krakowie, oratorium oœwiêcimskie Droga nadziei Janusza Kohuta. Wœród wykonawców znajdzie siê orkiestra oraz chór Filharmonii Œl¹skiej w Katowicach. Na uwagê zas³uguj¹ tacy soliœci œpiewacy, jak: Beata Bednarz, Ewa Uryga, Józef Broda czy Jorgos Skolias. Koncert poprowadzi utalentowany dyrygent, Miros³aw Jacek B³aszczyk. W oratorium zostan¹ wykorzystane oryginalne teksty biblijne z Ksiêgi Wyjœcia, Ksiêgi Powtórzonego Prawa oraz fragmenty Psalmów. Prawykonanie oratorium oœwiêcimskiego Droga nadziei odby³o siê 11 listopada 1998 roku w koœciele pw. œw. Józefa Robotnika w Oœwiêcimiu. Koncert spotka³ siê wówczas z du ym zainteresowaniem nie tylko mieszkañców naszego miasta. Dla kompozytora Janusza Kohuta, Droga nadziei jest pewnego rodzaju prób¹ oczyszczenia od nieludzkiej rzeczywistoœci, jaka mia³a miejsce równie w obozie zag³ady. - Czy mamy w sobie doœæ mi³oœci i woli czynienia dobra? Czy mamy doœæ si³y, by pod¹ aæ ku nadziei, czyni¹c z twórczego dzia³ania swoiste katharsis dla z³a, jakie dotyka³o ludzi nie tylko w czasach biblijnych i nie tylko w tak ekstremalnie nieludzkiej rzeczywistoœci, jak¹ by³ obóz zag³ady Auschwitz-Birkenau? zauwa y³ autor oratorium. ryt Uroczysta sesja Rada Miejska w Oœwiêcimiu zaprasza mieszkañców miasta na uroczyst¹ sesjê w dniu 26 stycznia 2000 r. o godzinie z okazji 55. rocznicy wyzwolenia by³ego hitlerowskiego obozu zag³ady Auschwitz-Birkenau oraz miasta. Sesja odbêdzie siê w sali teatralnej Oœwiêcimskiego Centrum Kultury. Program uroczystej sesji przewiduje: nadanie Adamowi Szelidze tytu³u Honorowego Obywatela Miasta Oœwiêcimia wrêczenie prof. Adamowi Zychowi Medalu Miasta Oœwiêcimia referat okolicznoœciowy wyg³osi Andrzej Strzelecki, pracownik Pañstwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau koncert P P P Informujemy mieszkañców miasta, e w zwi¹zku z obchodami 55 rocznicy wyzwolenia by³ego hitlerowskiego obozu Auschwitz-Birkenau oraz miasta Oœwiêcimia w dniu 27 stycznia 2000 r. utrudniona bêdzie komunikacja oraz poruszanie siê w rejonie Brzezinki w godzinach od do i w rejonie Starego Miasta w godzinach Mieszkañców Oœwiêcimia, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w uroczystoœciach oraz poczty sztandarowe organizacji zapraszamy na godzinê na Plac Tadeusza Koœciuszki. Komitet Organizacyjny Obchodów Dawny Oœwiêcim w obiektywie ze zbiorów Tadeusza Firczyka Klasztor i koœció³ Zgromadzenia Córek Matki Bo ej Bolesnej, sióstr serafitek w Oœwiêcimiu. Wydawc¹ tej karty jest J. Klein, Kraków 1907 rok. Za³o ycielk¹ zgromadzenia sióstr serafitek jest matka Ma³gorzata ucja Szewczyk. Poœwiêcenie kamienia wêgielnego pod klasztor mia³o miejsce 1 maja 1893 roku, a w 1895, klasztor by³ prawie ukoñczony. 1 czerwca 1897 roku dokonano poœwiêcenia kamienia wêgielnego pod budowê koœcio³a pod wezwaniem Matki Bo ej Bolesnej. Uroczystej konsekracji œwi¹tyni dokonano 7 wrzeœnia 1899 r. przez ks. pra³ata Anatola Nowaka, kanonika krakowskiego, póÿniejszego biskupa. Klasztor i koœció³ jest usytuowany po stronie wschodniej Placu Koœciuszki. Karta pochodzi z 1915 roku. Program obchodów 55. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL. Auschwitz-Birkenau i miasta Oœwiêcimia. 26 stycznia 2000 r. - Kraków godz koœció³ Mariacki Oratorium oœwiêcimskie Janusza Kohuta Droga nadziei w wykonaniu Chóru i Orkiestry Filharmonii Œl¹skiej w Katowicach oraz solistów pod dyrekcj¹ Miros³awa Jacka B³aszczyka Wyzwolenie 27 stycznia 2000 r. - Oœwiêcim godz Brzezinka - Miêdzynarodowy Pomnik Ofiar Faszyzmu Uroczystoœæ rocznicowa z udzia³em: by³ych wiêÿniów KL. Auschwitz-Birkenau, Prezydenta RP., W³adz Pañstwowych, Korpusu Dyplomatycznego, W³adz Samorz¹dowych, Wojska Polskiego, Duchowieñstwa oraz zaproszonych Goœci godz Plac T. Koœciuszki Uroczystoœæ Wyzwolenia Miasta Oœwiêcimia godz ul. Wysokie Brzegi (rejon szpitala) Wmurowanie Aktu Erekcyjnego budowy Pomnika - Hospicjum Miastu Oœwiêcim godz Koœció³ pw. œw. Józefa Robotnika Nabo eñstwo ekumeniczne Modlitwa szeœciu Wyznañ i Requiem Thomasa Hettwer a (Niemcy) w wykonaniu Chóru Katholische Schule Liebfrauen z Berlina

8 8 Zestawienie dotacji przyznanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku na 2000 rok L.p Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota Rozdz. turalnych Zlot Hufca prezentacja 1. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego - organizacja imprez i dzia³añ kulturalnych OSA organizacja imprez i dzia³añ kul Dru yn - organizacja obozów szkoleniowych i innych form aktywnego wypoczynku dzieci i m³odzie y - prowadzenie oœrodka wsparcia i dzia³alnoœæ opiekuñcza Zwi¹zek Harcerstwa 5. Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury Razem: organizacja imprez i dzia³añ kulturalnych bieg patrolowy Rzeczpospolitej Chrzeœcijañskie Stowarzyszenie Rodzin - promocja miasta, inicjatywy na rzecz pokoju seminarium z ok. wyzwolenia Oœwiêcimskich Klub Inteligencji - organizacja imprez i dzia³añ kulturalnych Katolickiej Tydzieñ Kultury Chrze œcijañskiej - promocja twórczoœci, edukacji i oœwiaty kulturalnej - ochrona dziedzictwa kulturowego Grupa na Zamku Towarzystwo - organizacja imprez i dzia³añ kulturalnych Przyjació³ Dzieci Dzieñ Dziecka Towarzystwo - organizacja imprez i dzia³añ kulturalnych inicjatywy na rzecz Mi³oœników Ziemi Oœwiêcimskiej pokoju Polski Zwi¹zek - ochrona dziedzictwa kulturowego Filatelistów wydanie monografii Polski Zwi¹zek Niewidomych Polska Federacja Geido-Tao-Chi -Kihon - organizacja wspó³zawodnictwa dzieci - integracyjny dzieñ sportu - praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne w szczególnoœci prawne i psychologiczne - opieka nad dzieæmi niepe³nosprawnymi - organizacja imprez sportowych impreza Dzieci dzieciom - organizacja wspó³zawodnictwa dzieci - zawody - promocja miasta inicjatywy na rzecz pokoju Miêdzynarodowy pokojowy mityng sztuk walki Razem: Razem: Polski Zwi¹zek - organizacja imprez sportowych - Rencistów i Emerytów wycieczki - praca socjalna i poradnictwo na rzecz emerytów. Dzia³alnoœæ opiekuñczo pielêgnacyjna nad chorym Razem: Uczniowski Klub - organizacja imprez sportowych Sportowy Polfin liga koszykowa Robotniczy Klub - szkolenie dzieci i m³odzie y - Sportowy trening, udzia³ w meczach 14. PTTK Oddzia³ Ziemi Oœwiêcimskiej Razem: Transbud organizacja imprez sportowych rajdy i zloty piesze - ochrona dziedzictwa kult. - spacery po mieœcie 15. Polski Zwi¹zek - organizacja wspó³zawod. dzieci Wêdkarski zawody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 16. Liga Obrony - organizacja imprez sport. zawody Kraju sport., liga strzelecka Ludowy Klub Sportowy - szkolenie sportowe dzieci i m³odzie y treningi i udzia³ w meczach Monowice Oœwiêcimski Klub - organizacja imprez sportowych Sportowy Karate otwarte mistrzostwa - impreza i Dalekowsch. Sportów Walki dla mieszkañców - organizacja imprez sportowych turniej karate impreza Razem: Klub Sportowy - realizacja procesu szkolenia sport. So³a dzieci treningi i udzia³ w meczach Klub y wiarstwa - szkolenie sportowe dzieci i m³o- Figurowego dzie y- treningi i udzia³ w zawodach Olimpijczyk (dodatkowo z³ + trener zaplanowano w szko³ach) 21. Oœwiêcimskie - organizacja imprez sportowych Stowarzyszenie - imprezy sportowe i rekreacyjne Promocji Sportu, - organizacja szkolenia sportowego Kultury Fizycznej dzieci treningi i udzia³ w za- i Turystyki Zasole wodach Razem: organizacja szkolenia dzieci, szkolenie i udzia³ w zawodach (dodatkowo Sportowy 11 zaplanowano w szko³ach ) Uczniowski Klub Polski Czerwony Krzy - Zarz¹d Rejonowy 24. Polski Komitet Pomocy Spo³. - organizacja obozów szkoleñ i innych form aktywnego wypoczynku dzieci i m³odzie y - propagowanie idei honorowego krwiodawstwa - dzia³ania opiek. nad ludÿmi bezdomnymi, chorymi w domu, osobami samotnymi. - udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe - pomocy psychospo³ecznej i prawnej, ochrona przed Razem: Razem: Zarz¹d Miejski przemoc¹ - organizacja obozów szkoleniowych i Towarzystwo Przyjació³ innych form aktywnego wypoczynku dzieci i m³odzie y Dzieci - profilaktyka i rozwi¹zywanie problemów alkoholowych Razem: praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne 26. Terenowy Komitet w szczeg. prawne i psychologicz- ne. Diagnozowanie, analiza i ocena potrzeb w zakresie pomocy spo³ecznej. Dzia³ania opiekuñcze nad dzieæmi bezdomnymi Praw Dziecka 27. PCK Klub - propagowanie idei honorowego HDK przy PKP krwiodawstwa PCK Klub HDK Kropelka - propagowanie idei honorowego Serca krwiodawstwa Klub HDK przy F. Ch. - propagowanie idei honorowego Dwory SA krwiodawstwa Miêdzyszkolna Swietlica - profilaktyka i rozwi¹zywanie Terapeutyczna problemów alkoholowych Stowarzyszenie ZEUS - opieka nad dzieæmi niepe³nosprawnymi Stowarzysz. - profilaktyka i rozwi¹zywanie Abstynencja problemów alkoholowych Oœwiêcimskie Stowarzyszenie TrzeŸwoœci - profilaktyka i rozwi¹zywanie problemów Klub Abstynent alkoholowych Bractwo - profilaktyka i rozwi¹zywanie problemów TrzeŸwoœci alkoholowych Œwietlica Œrodowiskowa dla Dzieci im. Matki - profilaktyka i rozwi¹zywanie problemów Ma³gorzaty alkoholowych Stacja Opieki Caritas - dzia³alnoœæ opiekuñczo-pielêgnacyjna Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami - opieka nad bezdomnymi zwierzêtami Stowarzyszenie w Obronie Kotów i Innych Zwierz¹t Balbinek - opieka nad bezdomnymi zwierzêtami OGÓ EM: Równoczeœnie Zarz¹d Miasta Oœwiêcimia zawiadamia, e pozosta³e wnioski nieujête w w/w zestawieniu zosta³y rozpatrzone negatywnie. Powszechna Kasa Oszczêdnoœci BANK PAÑSTWOWY ODDZIA W OŒWIÊCIMIU informuje o uruchomieniu z dniem 21 grudnia 1999r., nowej placówki Banku w Oœwiêcimiu przy Rynku G³ównym 21, czynnej od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8 00 do 18 00, w soboty od 8 00 do Placówka oferuje wiêkszoœæ produktów PKO bp, a wœród nich m.in. : rachunki oszczêdnoœciowe i oszczêdnoœciowo rozliczeniowe : SUPERKONTO, SUPERKONTO STUDENT, Z OTE KONTO, Graffiti KONTO M ODYCH, lokaty terminowe, ksi¹ eczki oszczêdnoœciowe, karty bankowe : VISA Classic, VISA Electron, kredyty gotówkowe, bezgotówkowe i wiele innych.

9 9 Oœwiêcimskie Centrum Kultury sk³ada serdeczne podziêkowania firmom, sklepom, instytucjom za okazan¹ yczliwoœæ przy organizacji VIII Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w dniu i przekazanie fantów na loteriê fantow¹ w Oœwiêcimskim Centrum Kultury. 1. FUNDACJA POMOCY SPO- ECZNEJ BRZESZCZE Brzeszcze ul. Koœciuszki 4 2. Sklep Przemys³owy GRA YNA Dziubek Gra yna Oœwiêcim Pl. Pokoju 2 3. AGNES Firma Handlowa Handel Artyku³ami Przemys³owymi Oœwiêcim Rynek G³ówny Przedsiêbiorstwo Handlowe LO- TOS 1 Stanis³awa Klaczak Oœwiêcim ul. Nojego 1H 5. Przedsiêbiorstwo Handlowe LO- TOS Kazimierz Klaczak Oœwiêcim ul. Staszica Sklep Bran y Elektrycznej i AGD ELEKTRON Jadwiga Mañka Oœwiêcim ul. Jagie³³y 4 7. MINI MAX s.c. Barbara Micorek, Renata Adamus Oœwiêcim Rynek G³ówny 8 8. Sklep Obuwniczy FASON s.c. Maria Kuta, Anna Marchewicz Oœwiêcim Al. Tysi¹clecia Sklep GRACJA M. Nasi³owski Oœwiêcim ul. Mayzla PIERROT Mariola i Wojciech Senkowscy Oœwiêcim ul. Jagie³³y Sklep Kosmetyczno-Odzie owy Józef Kulesa Oœwiêcim ul. Jagie³³y Sklep TESS Ma³gorzata Kawiak Oœwiêcim ul. D¹browskiego FIRMA HANDLOWA s.c. Urszula i Stanis³aw Bendzera Oœwiêcim ul. Klasztorna Sklep DONALD Krystyna Urbañska, Barbara Zaj¹c Oœwiêcim Rynek G³ówny FIRMA HANDLOWA Bogusz Oœwiêcim ul.sk³odowskiej 7 tel W ramach akcji charytatywnej zapraszamy na bezp³atne BADANIE S UCHU i bezp³atny dobór aparatów s³uchowych oraz na komputerowe BA- DANIE WZROKU w celu wczesnego wykrycia JASKRY s og³oszenia drobne F Sk³ad komputerowy tekstu, maszynopisanie Tel F Gara e 1300 z³ (transport, monta ). Bramy gara owe. Pawilony. Hale. Raty! Prosper s.c. Jaworzno, tel F Wynajmê mieszkanie 1-pokojowe z telefonem na Osiedlu Chemików tel : F Sprz¹tanie, opieka nad dzieckiem lub starsz¹ osob¹, tel: OŒWIÊCIM - ZASOLE I tel Zbigniew Oœwiêcim ul. Berka Joselewicza 16. Handel Artyku³ami Przemys³owymi ZM-TRONIC Marek Zaj¹c Oœwiêcim ul. Mickiewicza Hurtownia ARDAR s.c. Danuta em³a, Dariusz Mielech Oœwiêcim ul. Zaborska Sklep Komunikacyjno-Sportowy RELAKS Ziaja-Smolorz s.c Oœwiêcim ul. Jagie³³y 3, oddzia³ ul. Jagie³³y FENIKS s.c. J. Gmurczyk, A. Foksiñska Oœwiêcim Pl. Koœciuszki MALUCH s.c. Maria Harmata, Beata Stuglik Oœwiêcim ul. Mickiewicza FIDO DIDO PUB Waldemar oziñski Oœwiêcim 22. Sklep ELEKTRON s.c. M. Pa³ka, M. B³asiak, D. Gawron Oœwiêcim ul. Olszewskiego Handel Detaliczny Artyku³ami Przemys³owymi i Spo ywczymi, Plisowanie i Obci¹ganie Guzików, Us³ugi Transportowe Urszula Gleczman Oœwiêcim ul. Solskiego Handel Detaliczny Artyku³ami Przemys³owymi Ewa Bieszczad Oœwiêcim ul. Solskiego AGENA Przedsiêbiorstwo Wielobran owe Wies³aw i Katarzyna Topór Oœwiêcim ul. Konopnickiej Firma Handlowa DOMINO Barbara Pernal Oœwiêcim ul. ukasiewicza FOTOGRAF Andrzej Janczukowski Oœwiêcim ul. D¹browskiego Firma Handlowo-Us³ugowa SPO- KO Dariusz Go³êbiewski Oœwiêcim ul. Œniadeckiego 30/ Firma Handlowa TOP Adam Byrdziak Oœwiêcim ul. Solskiego Sklep ADNE RZECZY s.c. E. Szyd³owska, L. Moœciñski Oœwiêcim Pl. Pokoju Kwiaciarnia SZAROTKA s.c. I. Durañczyk, M. Gawêda Oœwiêcim ul. Solskiego KRAWIECTWO I GALANTE- RIA Maria Susu³ Oœwiêcim ul. Solskiego Sklep ARTPOL Natalia Paszek Oœwiêcim Rynek G³ówny UPOMINEK Handel Detaliczny Artyku³ami Przemys³owymi Zofia Rozmus Oœwiêcim Rynek G³ówny EMIL Artyku³y Przemys³owe i Spo ywcze Ewa Radwañska Oœwiêcim Rynek G³ówny KSIÊGARNIA Artyku³y Papiernicze s.c. Konior, A. Grucel Oœwiêcim Ma³y Rynek Sklep FOTO-OPTYKA Jadwiga Byrska Oœwiêcim ul. Sienkiewicza WIST BOX s.c. Teresa Tumulik, Jeremi Nieœpielak Oœwiêcim ul. Obozowa 39. P.P.U.H. FONEX Oœwiêcim ul. ukasiewicza 6A 40. FAKTORIA s.c. Urszula Pagacz, Ludwika Pagacz Oœwiêcim ul. Królowej Jadwigi PLANTPOL-ZABORZE Produkcja i Hodowla Roœlin Ozdobnych Oœwiêcim Zaborze ul. Jezioro Wojciech Œliwa Oœwiêcim ul. Budowlanych 9/1 Spó³dzielnia DOMENA wydzier awi lokale biurowe w centrum Oœwiêcimia przy ul. D¹browskiego 3 Wszelkie informacje pod numerami telefonów: , Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Oœwiêcimiu ul. Sobieskiego 15 B, tel: ( 033 ) Og³asza przetarg nieograniczony z procedur¹ uproszczon¹ z zachowaniem preferencji krajowych na : ZAKUP I DOSTAWÊ DLA PODOPIECZNYCH MOPS WÊGLA ORZECH w iloœci 130 ton 1. Termin realizacji zadania sukcesywnie do r. 2. Specyfikacjê warunków zamówienia nale y odebraæ w MOPS, pokój nr 2 3. Oferty nale y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach w MOPS, pokój nr 2 4. Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu r. o godz Otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie zamawiaj¹cego w dniu r o godz Pracownikiem upowa nionym do kontaktów z oferentami jest Pani Anna Pierzcha³a, tel: ; ; Serwis telewizyjny Naprawy domowe tel , , LOKAL DO WYNAJÊCIA ( biuro sklep ) 15 m 2 w centrum Oœwiêcimia tel : ( 033 ) Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Oœwiêcimiu z/s w Rajsku zatrudni na umowê zlecenia RADCÊ PRAWNEGO specjalizuj¹cego siê w pomocy spo³ecznej Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod adresem : Rajsko, ul. Edukacyjna 13 tel : ( 033 ) lub Zarz¹d Budynków Mieszkalnych w Oœwiêcimiu og³asza przetarg w dniu 27 stycznia 2000 r. o godz. 10-tej na wynajem na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lokali przy ul: 1. Zawidzkiego 6 o pow. 61,01 m 2 2. Bema 31 o pow. 47,34 m 2 + piwnica 35,11 m 2 Szczegó³y w og³oszeniu w siedzibie przy ul. Bema 12 lub telefonicznie pod numerem wew Zarz¹d Miasta Oœwiêcimia informuje, e podany zosta³ do publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Oœwiêcimiu przy ul. Jagie³³y 23 i ul. Zaborskiej 2, wykaz nieruchomoœci obejmuj¹cej pgr 1357/56 o pow m 2 przeznaczonej do oddania w u ytkowanie wieczyste na okres 99 lat po³o onej w Oœwiêcimiu przy ul. Dworcowej ( vis a vis dworca PKP ), pod budowê zespo³u us³ug handlowych i rzemieœlniczych.

10 !? SPORT H SPORT $ SPORT ; SPORT M 10 SPORT Oprócz najlepszych wyników Polski ustanowiono wiele rekordów klubowych. Stare rezultaty Dominika Matuzewicza poprawili jego m³odsi koledzy. Wœród nich znalaz³ siê Tomasz Rosiñski startuj¹cy na odcinku 50 m kraulem, a tak e Aleksander Nitka p³yn¹cy stylem grzbietowym. Obok tych zawodników Przemys³aw Chodacki wymaza³ z tabel stare rekordy na 100 i 200 m stylem zmiennym. Natomiast w motylkowym nowymi rekordzistami Klubu zostali ukasz Nowak, Ma³gorzata Po³¹carz, Pawe³ Korzeniowski oraz Iwona Sza³aœny. Na zakoñczenie zawodów zwyciêzcom w poszczególnych grupach wiekowych i w ka dym stylu wrêczono pami¹tkowe dyplomy. W stylu motylkowym najlepsze wyniki uzyskali: Jakub Kieruj, Adrian Kulma, Mateusz Frucz, Artur Knapik oraz wymieniony ju ukasz Nowak. W stylu grzbietowym zwyciê yli: Iwona Moska³a, Ma³gorzata Skubis, Jaros³aw Sk³adnik, Aleksander Nitka, Bartosz Kwestorowski. Korespondencja w³asna z Francji Narciarze w Alpach Coraz wiêcej turystów z Polski odwiedza w zimie francuskie Alpy. W sezonie 1995/96 w tych rejonach Europy by³o 2,5 tys. naszych rodaków. Rok póÿniej 7 tysiêcy, a w 1997/98, 13. Nie wykluczone, e w 2000 roku zjawi siê 20 tys. Polaków. Powód jest prosty. Ceny turystyczne, które u nas ci¹gle wzrastaj¹, we Francji utrzymuj¹ siê na sta³ym poziomie. Ró nica jest natomiast w œwiadczonych us³ugach. Polaków przyci¹ga w Alpy wiele miejsc, gdzie uprawianie narciarstwa to sama przyjemnoœæ. W biurach podró y oferty zawieraj¹ wyprawy do ponad 200 stacji narciarskich, dysponuj¹cych tysi¹cami supertras zjazdowych. S¹ one dostosowane do mo liwoœci ka dego narciarza. Wyci¹gi krzese³kowe, orczykowe, BIJEMY REKORDY Zawodami o nazwie Bijemy rekordy p³ywacy Uczniowskiego Klubu P³ywackiego Unia zakoñczyli pierwszy cykl szkoleniowy. Zmagania mia³y miejsce na p³ywalni nale ¹cej do Spó³ki Sport-Olimp i odby³y siê z udzia- ³em klubów Makroregionu Œl¹skiego. Zawody sta³y na bardzo wysokim poziomie, bowiem ju w pierwszej konkurencji, uczeñ Szko³y Mistrzostwa Sportowego, Krzysztof o³dak, wyrówna³ rekord Polski juniorów 15-letnich, rezultatem 1.00,47 na dystansie 100 m stylem zmiennym. Dwa lata m³odszy zawodnik z UKS D¹browa Górnicza, Pawe³ Bucki, na tym samym dystansie ustanowi³ rekord Polski w kategorii 13-latków. Polscy narciarze w Alpach Najlepsi specjaliœci stylu klasycznego to: Iwona Sza³aœny, Martyna Sza³aœny, Kacper Urbañczyk, Krzysztof Tondryk, Piotr Pêkala, Dawid Badoch. Wœród kraulistów najszybciej pokonali dystans 100 i 200 m: Anna Bobe³, Sylwia Pierko, Piotr Starzec, Jakub Hilarowicz, Pawe³ Korzeniowski, Tomasz Kwiatkowski i Wojciech Ku³aga. W stylu zmiennym najwiêcej punktów zgromadzili: Izabela Kajtoch, Ma³gorzata Skubis, Maciej Dorywalski, Piotr Noga. W trakcie Bicia rekordów trenerzy, prowadz¹cy poszczególne grupy szkoleniowe, rozdali nagrody zawodnikom, którzy w minionym roku odnieœli najwiêksze sukcesy. Trenerka klasy V Jadwiga Zieliñska-Starzec wyró ni³a: Macieja Dorywalskiego (najwy sza lokata w Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski 11-latków), Kacpra Urbañczyka, Jakuba Kieruja, Piotra Starca oraz Iwonê Sza³aœny, Iwonê Moska³ê i Izabelê Kajtoch. Szkoleniowiec 12-latków Dorota kolejki podziemne i naziemne, standardowo s¹ lepsze od naszych o klasê, jak nie dwie. Bez czekania w kolejce mo na szusowaæ ca³y dzieñ. Stoki s¹ oœwietlone i tam mo na nawet wieczorem oddaæ siê urokom bia³ego szaleñstwa. Natomiast warunki klimatyczne gwarantuj¹ œnieg praktycznie o ka dej porze roku. Stoki usytuowane na du ych wysokoœciach, czêsto na lodowcach, s¹ gratk¹ dla narciarzy. Poza tym jest ca³a infrastruktura. Kompleksy mieszkaniowe s¹ na ka d¹ kieszeñ. Jedyna przeszkoda to spora odleg³oœæ od Polski. W zesz³ym sezonie Alpy francuskie odwiedzi³o 100 tys. turystów z Europy Œrodkowej, w tym 50 tys. Czechów, 18 Wêgrów i oko³o 13 tys. Polaków. Marek Mordan Fot. M. Mordan Dudek-Szpara podkreœli³a zas³ugi Doroty Koz³owskiej i Iwo Uchañskiego (najwy sze lokaty na Mistrzostwach Polski oraz najwiêksze iloœci zdobytych punktów dla zespo³u w Lidze M³odzie owej). Najbli ej podium w grupie 13-latków byli Sylwia Pierko i Aleksander Nitka (trener Jan Marek Strza³a). W grupie prowadzonej przez Przemys³awa Ptaszyñskiego medale na Mistrzostwach Polski zdobyli: Pawe³ Korzeniowski i Przemys³aw Chodacki. M³odzi p³ywacy z oœwiêcimskiego klubu Ostatnia edycja Kolejka koszykówki W grupie Mistrzostwa Sportowego (prowadz¹cy to: Barbara Lipniarska-Skubis, Marek Dorywalski i Piotr WoŸnicki) na szczególne wyró nienie zas³uguje Pawe³ Kwestorowski, który na Europejskich Igrzyskach M³odzie y wywalczy³ br¹zowy medal. Nie zapomniano równie o wielokrotnych medalistach Polski w kategorii seniorów, m³odzie owców i juniorów, wœród których znaleÿli siê: Agnieszka Cendrowska, ukasz Laskowski i Krzysztof o³dak. M.D. Fot. P. Mordan W Krakowie, p³ywacy prowadzeni przez trenerów: Dorotê Dudek-Szparê oraz Jadwigê Zieleñsk¹-Starzec, zakoñczyli zmagania w Lidze M³odzie owej edycji 1999 roku. Zawodnicy urodzeni w 1987 i 1988 roku wywalczyli II miejsce, ulegaj¹c jedynie zespo³owi Jordan Kraków. W ostatniej rundzie najwiêcej punktów dla oœwiêcimskiego klubu wywalczy³ Pawe³ Trojak, który zwyciê y³ na 50 m stylem dowolnym oraz by³ trzeci na 100 m klasykiem. Równie w stylu klasycznym doskonale p³ywa³a Martyna Sza³aœny, zwyciê aj¹c na 100 m. Drugie miejsce wywalczyli: Dorota Koz³owska na 100 m zmiennym oraz Iwo Uchañski na dystansie 100 m stylem motylkowym. Natomiast Ma³gorzata Po³¹carz by³a trzecia na tym samym odcinku. Zespó³ sztafetowy 2x50 m stylem dowolnym dziewcz¹t zaj¹³ drugie miejsce, a ch³opcy w tej samej konkurencji wywalczyli trzeci¹ lokatê. W styczniu m³odzi zawodnicy Uczniowskiego Klubu P³ywackiego Unia (wszyscy s¹ uczniami Zespo³u Szkó³ nr 1) rozpoczêli now¹ edycjê Ligi M³odzie owej. M.D. Pierwsz¹ noworoczn¹ kolejkê koszykówki rozegrano 8 stycznia 2000 roku w sali LO. im. St. Konarskiego. W czasie spotkañ Oœwiêcimskiej Ligi Koszykówki zbierano na VIII Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, a w przerwach miêdzy meczami mia³a miejsce licytacja rzeczy, które otrzymano od Jurka Owsiaka. Pierwszy rzut w tym roku odda³ Pisarek w meczu Rapsodia-Spoko ze Star cami. Mecz przebiega³ bez niespodzianek i Rapsodia wygra³a 76:36. Jak zwykle pierwsza pi¹tka zawodników zwyciêskiej dru yny nie zawiod³a i zdoby³a 73 punkty (Kulka, Pisarek, Drzy d yk, Jackowski i Kaleta). Drugie spotkanie by³o meczem kolejki. Naprzeciw siebie stanê³y dwie dobre dru yny, czyli Bad Boys Brzeszcze i Tel.Bud.System. Rozegra³y one spotkanie emocjonuj¹ce i bardzo zaciête. Tel.Bud.System wygra³ pierwsz¹ po³owê 22:15, lecz w drugiej po³owie Bad Boys wyrówna³. W ostatnich sekundach wypracowali oni przewagê, wahaj¹c¹ siê od 3 do 5 punktów. Na 20 sekund przed koñcem meczu ustalono wynik 39:36 dla Bad Boys Brzeszcze. Sytuacjê rozstrzygn¹³ Piotr Stachura, rzucaj¹c za 3 i wyrównuj¹c. W dogrywce jednak nie by³o mowy o rzucie ostatniej szansy, gdy zawodnicy TelBud System za³apali po trzy faule i mieli zwi¹zane rêce w obronie. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 48:41. Kolejne dwa mecze by³y jednostronne. Dru yna z Konara wygra³a z M³odymi 52:29. W spotkaniu wyró ni³ siê Marcin Papla swoimi 17 punktami. Dru- yna Darbutu zwyciê y³a tak e z Arbi 62:30. Do wygranej poprowadzi³ swoj¹ dru ynê Pruksa, zdobywaj¹c 28 punktów. Zapraszamy serdecznie na nastêpn¹ kolejkê, która odbêdzie siê 12 stycznia. Atrakcj¹ spotkania bêdzie rewan pomiêdzy CSC Odyseja 2001 a Rapsodi¹-Spoko. Mecze bêd¹ rozegrane tradycyjnie w sali gimnastycznej LO. im. St. Konarskiego. T.D.

11 11 Telewizja lokalna Oœwiêcim kana³ lokalny Telewizji Kablowej Pi¹tek 08:25 Przygody Pana Superptaszka, 09:30 Charlie Chaplin, 10:15 ZABAWA, A B C D E F G H I J K L M N O P Poziomo: 1) Piwna przyprawa korzenna; 2) Œledziowy rulonik; * Dzielnica Warszawy; 3) Pierwiastek na szk³o; 4) Lok, pukiel; * Wojskowe suchary; 5) Si³y zbrojne kraju; 6) Mniejsza od komody; * Odg³os ³amanych ga³êzi; 7) Ludzkie do przechodzenia ; 8) Zielona papuga z Nowej Zelandii; * Z niej kazanie; 9) Wojskowy szpital; 10) Dawna jednostka miary, ósmak; * Czarcia wierzba; 11) Technika drukarska; 12) Element uk³adu kr¹ enia; 13) Hejnalista; 14) Wystawne przyjêcie; 15) Sylvio, kompozytor francuski; 16) Rêkoczyny, awantura; 17) Podnoszona zas³ona okienna; Pionowo: A) Smako³yk, rarytas; *...nie dru ba ; B) Powoduje przepalenie arówki; C) G³upia ryba; * Zawarcie pokoju; D) Tytu³ filmu Romana Polañskiego; :30 DZIECI OSKAR AJ, 11:00 Kokoro - serce Japoni, 11:30 Video, 12:00 ycie zwierz¹t, 12:30 Weterynarz w zoo, 12:50 Fina³, 13:00 Zemsta, 13:48 Dwory i Pa³ace, 14:00 Bajki Bolka i Lolka, 14:09 Popeye eglarz, 14:15 Królik Bugs, 14:30 Przygody Sir Lancelota, 15:00 Nafciarze, 15:45 Pierwsza pomoc, 16:00 Z kamer¹ po œwiecie, 16:30 Czy wiesz..., 16:45 Superpunk, 17:15 Wiadomoœci Lokalne, 17:40 Kolekcja Jerzego Antkowiaka, 18:00 Bajki Bolka i Lolka, 18:09 Popeye eglarz, 18:15 Królik Bugs, 18:30 Zemsta, 19:18 Dwory i Pa³ace, 19:30 Metamorfozy, 20:25 Bitwa o Moskwê, 22:00 Wiadomoœci Lokalne - powt Sobota 08:25 Bitwa o Moskwê, 10:00 Wiadomoœci Lokalne, 11:00 Przygody Pana Superptaszka, 12:05 Charlie Chaplin, 13:00 Nafciarze, 13:45 Pierwsza pomoc, 14:00 Bajki Bolka i Lolka, 14:09 Popeye eglarz, 14:15 Królik Bug, 14:30 Metamorfozy, 15:00 Zemsta, 15:48 Dwory i Pa³ace,16:00 Podró nicy, 16:14 Nie wolno, 16:30 Z jak zdrowie, 16:45 Dla ciebie, 17:15 Raport medyczny, 18:00 Bajki Bolka i Lolka, 18:08 Popeye eglarz, 18:15 Królik Bugs, 18:30 S³ynni rewolwerowcy, 19:16 Re, 19:30 Stulecie, 20:25 Czarna, 22:15 Morskie opowieœci Niedziela 08:25 Przygody Pana Superptaszka, 09:30 Charlie Chaplin, 10:15 Jezus, królestwo bez granic, 11:00 Bitwa o Moskwê, 12:30 Zaæmienie s³oñca, 12:45 W murach, 13:00 Zemsta, 13:48 Dwory i Pa³ace, 14:00 Stulecie samochodu, 14:30 Podró nicy, 14:44 Nie wolno, 15:00 S³ynni rewolwerowcy, 15:46 Re, 16:00 Koncerty na farmie, 17:15 Morskie opowieœci, 18:00 Nowy Dzieñ, 18:09 Popeye eglarz, 18:15 Królik Bugs gra, 18:30 Bonanza, 19:30 Szary, 20:15 Konwój, 22:15 Przynêta, 22:41 Bezpieczeñstwo na drodze Poniedzia³ek 08:15 Konwój, 10:15 Morskie opowieœci, 11:00 Z kamer¹ po œwiecie, 11:30 Czy wiesz..., 11:45 Superpunk, 12:00 Koncerty na farmie, 13:00 S³ynni rewolwerowcy, 13:46 Re, 14:00 Bajki Bolka i Lolka, 14:09 Popeye eglarz., 14:15 Królik Bugs, 14:30 Szary, 15:00 Bonanza, 16:00 ycie zwierz¹t, 16:30 Magazyn wêdkarski, 16:45 Tu jestem!, 17:15 Przynêta, 17:41 Bezpieczeñstwo na drodze, 18:00 Bajki Bolka i Lolka, 18:09 Napad Ali-Baby, 18:16 Reksio., 18:30 Zemsta, 19:18 Dwory i Pa³ace, 19:30 Hubertus w ¹cku, 19:38 Strach ma wielkie... powodzenie, 20:25 Hamlet, 21:36 SZKICE DO PORTRETU RE YSERA, 22:15 Miêdzy nami smakoszami Wtorek 08:25 Hamlet, 09:36 SZKICE DO POR E) Gwiazdkowy trunek; * Wystawa przed sklepem; F) Mityczny opiekun muz; G) Ognik, * Zwisaj¹ce zakoñczenie brzegu tkaniny; H) Imiê Pi³sudskiego; I) Ciê ar, balast; * ¹czy konstrukcje stalowe; J) Pierre, m¹ Marii Sk³odowskiej; K) Kubañski taniec; * Cukrowa roœlina; L) Miejsce pracy suflera; ) Przeciwnik rejenta; M) Miara czosnku; N) Ekspert; O) W³adze uczelni; P) Zwój, rulon; Litery uporz¹dkowane od 1 do 25 utworz¹ rozwi¹zanie - myœl Charles`a Chaplin`a. Na odpowiedzi czekamy do 21 stycznia. Has³o z krzy ówki nr 22: Mech jest peruk¹ kamienia Nagrodê - p³ytê kompaktow¹ ufundowan¹ przez sklep Max Music oraz roczn¹ prenumeratê GZO, wylosowa³ S³awomir Maciesza, mieszkaniec Oœwiêcimia. Prosimy o osobisty odbiór nagrody w siedzibie redakcji GZO. Gratulujemy! Akapit DRUKARNIA I WYDAWNICTWO 24 Oœwiêcim, ul. Bema 12 tel. (0-33) Nasze studio grafiki komputerowej wykona dla Pañstwa projekty i sk³ady komputerowe a drukarnia przeleje to 16 na papier ZAPRASZAMY TRETU RE YSERA, 10:15 Przynêta, 10:41 Bezpieczeñstwo na drodze, 10:45 Moje dziecko, 11:00 Koncerty na farmie, 12:00 ycie zwierz¹t, 12:30 Magazyn wêdkarski, 12:45 Tu jestem!, 13:00 Bonanza, 14:00 Bajki Bolka i Lolka, 14:09 Napad Ali-Baby, 14:16 Reksio, 14:30 Hubertus w ¹cku, 14:38 Strach ma wielkie... powodzenie, 15:00 Zemsta, 15:48 Dwory i Pa- ³ace, 16:00 Tadeusz Komorowski Bór, 17:15 Wiadomoœci Lokalne, 18:00 Bajki Bolka i Lolka, 18:09 Leniwy Miœ, 18:16 Reksio, 18:30 Nafciarze, 19:15 Pierwsza pomoc, 19:30 Medycyna tradycyjna w Ameryce aciñskiej, 20:30 Diamenty, 22:00 Wiadomoœci Lokalne - powt Œroda 08:25 Prywatne ycie Henryka VIII, 10:00 Wiadomoœci Lokalne, 10:15 Miêdzy nami smakoszami, 11:00 ycie zwierz¹t, 11:30 Magazyn wêdkarski, 11:45 Tu jestem!, 12:00 Tadeusz Komorowski Bór, 13:00 Zemsta, 13:48 Dwory i Pa³ace, 14:00 Bajki Bolka i Lolka, 14:09 Leniwy Miœ, 14:16 Reksio, 14:30 Medycyna tradycyjna w Ameryce aciñskiej, 15:00 Nafciarze, 15:45 Pierwsza pomoc, 16:00 Amman i miejsca historyczne Jordanii, 16:30 Video wizyty., 17:15 Drogi wodne, 18:00 Bajki Bolka i Lolka, 18:09 Uczciwa walka, 18:16 Reksio, 18:30 Zemsta., 19:18 Dwory i Pa³ace, 19:30 Z jak zdrowie, 19:45 Dla ciebie, 20:20 Wsi moja sielska, anielska, 22:15 BUDO- WA EM MIASTO, 22:24 STADION CZY- LI YWOT JÓZEFA Czwartek 08:05 Moje dziecko, 08:20 Wsi moja sielska, anielska..., 10:15 Drogi wodne, 11:00 Tadeusz Komorowski Bór, 12:00 Amman i miejsca historyczne Jordanii, 12:30 Video wizyty, 13:00 Nafciarze, 13:45 Pierwsza pomoc, 14:00 Bajki Bolka i Lolka, 14:09 Uczciwa walka, 14:16 Reksio, 14:30 Z jak zdrowie. 14:45 Dla ciebie, 15:00 Zemsta, 15:48 Dwory i Pa³ace, 16:00 ycie zwierz¹t, 16:30 Weterynarz w zoo, 17:15 BU- DOWA EM MIASTO, 17:24 STADION CZYLI YWOT JÓZEFA, 18:00 Rzuty osobiste, 18:09 Nieœmia³y torreador, 18:15 Reksio, 18:30 Nafciarze, 19:15 Pierwsza pomoc, 19:30 Przygody Sir Lancelota, 20:30 Diamenty, 22:15 Na peryferiach ycia, 22:30 Na peryferiach ycia Pi¹tek 08:20 Nim nadejdzie œmieræ, 10:15 BUDO- WA EM MIASTO, 10:24 STADION CZYLI YWOT JÓZEFA, 11:00 Amman i miejsca historyczne Jordanii, 11:30 Video wizyty, 12:00 ycie zwierz¹t, 12:30 Weterynarz w zoo, 13:00 Zemsta, 13:48 Dwory i Pa³ace, 14:00 Bajki Bolka i Lolka, 14:09 Nieœmia³y torreador, 14:15 Reksio, 14:30 Przygody Sir Lancelota, 15:00 Nafciarze, 15:45 Pierwsza pomoc, 16:00 Z kamer¹ po œwiecie, 16:30 Czy wiesz..., 16:45 Intelektualista, 17:15 Wiadomoœci Lok., 17:30 Na peryferiach ycia, 18:00 Bajki Bolka i Lolka, 18:09 Siano z witaminami, 18:16 Reksio, 18:30 Zemsta, 19:18 Dwory i Pa³ace, 19:30 Jak pomóc polskiej biedzie, 19:48 Magnolia, 20:30 Bitwa o Moskwê, 21:52 Pax vincit, 22:00 Wiadomoœci Lok. - powt Sobota 08:30 Bitwa o Moskwê, 09:52 Pax vincit, 10:00 Wiadomoœci Lokalne - powt., 10:30 Na peryferiach ycia, 11:00 Nim nadejdzie œmieræ, 12:40 BAWI EM W OŒWIÊ- CIMIU, 13:00 Nafciarze., 13:45 Pierwsza pomoc, 14:00 Bajki Bolka i Lolka, 14:09 Siano z witaminami, 14:16 Reksio, 14:30 Jak pomóc polskiej biedzie, 14:48 Magnolia, 15:00 Zemsta, 15:48 Dwory i Pa³ace, 16:00 Podró nicy, 16:15 Zwyk³a podró, 16:30 Z jak zdrowie, 16:45 Dla ciebie, 17:15 ZIEMI OŒWIÊCIMSKIEJ Kupon konkursowy Krzy ówka nr 1 Raport medyczny, 18:00 Bajki Bolka i Lolka, 18:09 Kuzyn Herman, 18:16 Reksio, 18:30 S³ynni rewolwerowcy, 19:17 Ballada o ar³ocznej ptaszynie, 19:30 Stulecie samochodu, 20:20 Synowie, 22:15 Morskie opowieœci Niedziela 08:20 Nim nadejdzie œmieræ, 10:15 Jezus, królestwo bez granic, 11:00 Bitwa o Moskwê, 12:22 Pax vincit, 12:30 ycie w obrazach, 13:00 Zemsta, 13:48 Dwory i Pa- ³ace, 14:00 Stulecie samochodu, 14:30 Podró nicy, 14:45 Zwyk³a podró, 15:00 S³ynni rewolwerowcy, 15:47 Ballada o ar³ocznej ptaszynie, 16:00 Koncerty na farmie, 17:15 Morskie opowieœci, 18:00 Bajki Bolka i Lolka, 18:09 Porky milionerem, 18:17 Reksio, 18:30 Bonanza, 19:30 Milcz¹cy kondor, 19:47 Chmury, 20:30 Lumiere i spó³ka, 22:15 Przynêta, 22:41 Bezpieczeñstwo na drodze Poniedzia³ek 08:30 Lumiere i spó³ka, 10:15 Morskie opowieœci, 11:00 Z kamer¹ po œwiecie, 11:30 Czy wiesz..., 11:45 Intelektualista, 12:00 Koncerty na farmie, 13:00 S³ynni rewolwerowcy, 13:47 Ballada o ar³ocznej ptaszynie, 14:00 Bajki Bolka i Lolka, 14:09 Porky milionerem, 14:17 Reksio, 14:30 Milcz¹cy kondor, 14:47 Chmury, 15:00 Bonanza, 16:00 Jêzyk zwierz¹t, 16:30 Przygody zwierz¹t, 17:15 Przynêta, 17:41 Bezpieczeñstwo na drodze, 18:00 Bajki Bolka i Lolka, 18:09 Daffy Duck i dinozaur, 18:17 Reksio, 18:30 Zemsta, 19:18 Dwory i Pa- ³ace, 19:30 Klucz do serc..., 20:30 Król Lear, 21:37 RAZ, DWA, TRZY, 22:15 Miêdzy nami smakoszami Wtorek 08:30 Król Lear, 09:37 RAZ, DWA, TRZY, 10:15 Przynêta, 10:41 Bezpieczeñstwo na drodze, 10:45 Moje dziecko, 11:00 Koncerty na farmie, 11:30 Jêzyk zwierz¹t, 12:30 Przygody zwierz¹t, 13:00 Bonanza, 14:00 Bajki Bolka i Lolka, 14:09 Daffy Duck i dinozaur, 14:17 Reksio, 14:30 Klucz do serc..., 15:00 Zemsta, 15:48 Dwory i Pa- ³ace, 16:00 Gawêdy starego o³nierza, 17:15 Wiadomoœci Lokalne, 18:00 Bajki Bolka i Lolka, 18:09 Daffy w Hollywood, 18:16 Reksio, 18:30 Nafciarze, 19:15 Pierwsza pomoc, 19:30 Medycyna tradycyjna w Ameryce aciñskiej, 20:30 Bia³y Mazur, 21:47 Po deszczu jest s³oñce, 22:00 Wiadomoœci Lokalne - powt Œroda 08:30 Bia³y Mazur, 09:47 Po deszczu jest s³oñce, 10:00 Wiadomoœci Lok. - powt., 10:15 Miêdzy nami smakoszami, 11:00 Jêzyk zwierz¹t, 11:30 Przygody zwierz¹t, 12:00 Gawêdy starego o³nierza, 13:00 Zemsta, 13:48 Dwory i Pa³ace, 14:00 Bajki Bolka i Lolka, 14:09 Daffy w Hollywood, 14:16 Reksio, 14:30 Medycyna tradycyjna w Ameryce aciñskiej, 15:00 Nafciarze, 15:45 Pierwsza pomoc, 16:00 Magiczna Italia, 16:30 Video wizyty, 17:15 Drogi wodne, 18:00 Bolek i Lolek, 18:09 Morski kot podwórkowy, 18:16 Reksio, 18:30 Zemsta, 19:18 Dwory i Pa³ace, 19:30 Z jak zdrowie, 19:45 Dla ciebie, 20:00 Rzuty osobiste, 20:30 Zaæmienie czêœciowe, 22:15 Zamar³a turnia, 22:25 SZPITAL Czwartek 08:15 Moje dziecko, 08:30 Zmamienie czêœciowe, 10:15 Drogi wodne, 11:00 Gawêdy starego o³nierza, 12:00 Magiczna Italia, 12:30 Video wizyty, 13:00 Nafciarze, 13:45 Pierwsza pomoc, 14:00 Bolek i Lolek, 14:09 Morski kot podwórkowy, 14:16 Reksio, 14:30 Z jak zdrowie, 14:45 Dla ciebie, 15:00 Zemsta, 15:48 Dwory i Pa³ace, 16:00 Jêzyk zwierz¹t, 16:30 Przygody zwierz¹t, 17:15 Zamar³a turnia, 17:25 SZPITAL, 18:00 Rzuty osobiste, 18:09 Niesnaska, 18:16 Reksio, 18:30 Nafciarze, 19:15 Pierwsza pomoc, 19:30 Przygody Sir Lancelota, 20:30 Bia³y Mazur, Dwutygodnik za³o ony i 21:48 wydawany Pech, staraniem 22:15 Na Rady peryferiach Miejskiej ycia. w Oœwiêcimiu od 1991 r. ZIEMI OŒWIÊCIMSKIEJ Wydawca: Oœwiêcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Ryszard Strutyñski Redaktor nacz.: Ryszard Tabaka, z-ca: Monika Bartosz, sekretarz: Jadwiga Z¹broñ. Wspó³pracuj¹: Andrzej Winogrodzki, Tomasz Dorywalski, Marek Dorywalski, Bart³omiej Szepielak, Marek Tarnowski, Marek Mordan, Marzena Kiryjczuk, Tadeusz Jachnicki. Fotoreporterzy: Ryszard Koz³owski, Pawe³ Mordan. Adres red.: ul. Œniadeckiego 24, Oœwiêcim, tel Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Druk: Akapit s.c. tel

12 Sylwester tak by³o Bal sylwestrowy w OCK Fot. J. Bebak Sylwester w Europie Fot. P. Mordan Fot. J. Bebak Impreza plenerowa Fot. P. Mordan Fot. P. Mordan Fot. P. Mordan

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 3.06.2014 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. W sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Otwocku. Na podstawie przepisu art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straŝach

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/1554/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LIV/1554/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 września 2010 r. UCHWAŁA NR LIV/1554/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący Zarządu po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo