JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 nr 16 listopad 2013! Klaudia Draga! Kolejne sukcesy sztangistów! Wypadek w drodze do pracy Spotkanie z trenerem Adamem Nawałka CZERWIONKA! 28 października br. spotkaliśmy dotychczasowego trenera Górnika Zabrze, a zarazem trenera reprezentacji Polski Adama Nawałkę, który w drodze na ostatni mecz w roli trenera Górnika wraz z piłkarzami zatrzymał się właśnie w Czerwionce.!" $ %&'()*+"+,"+-.+/ '( 245 (6%1) '37 %3182)93:3- *)%'1&32 ":45696 *&01+:'1&32; <+'(=*47 2>8 9+ (6- '(+9)/&'14 (:393:+ A+%"3-+:+ B):9+%&1+C D):<6'(+2>8 < )1+<2& / &-&37 9& E:3"+182& < )1+<2& *)/)0+9&+ 9+ ()E'(+9)/&'1)C A <+-&+9,"+-.+7 /+01+ /:+< < 8+0> ":4569> *&01+:'1> GH:9&1+ I+7 J:<3 <0)56%& *)"*&'6 9+ *&083; 1(H:> *:< )')J&3; 1(H:+ 4"<&3%& *:+/&"0)/32 )"*)/&3"<& 9+ *6(+9&3 1)914:')/3C!"#$%&"# ($)#*#+,)-. KONKURS Od ilu lat ukazuje się gazeta Nasze Miasto? A) od roku, B) od dwóch lat, C) od trzech lat Odpowiedzi należy przesłać listownie na adres Redakcji: Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (w treści listu należy zawrzeć kontakt telefoniczny lub mailowy). Z ostatniej chwili A /69&14 *:+86 D)-&'2& "'C <J+"+9&+ F8& /9&)'14 ) :3P3:39"4- < *:<3*&'+-& *:+/+; '(/&3:"<)9); 53 < %&8<J6 *)*+:8&+ /+" *:+/968? 9&3 *)'&+"+ Oa^cC d6- '+-6- '*309&)96 23'( P):-+%96; </&><+96 < -&7 9&-4- $[e %&8<J> -&3'<1+T8H/ *)*&3:+2>868? &9&82+(6/= :3P3:39"+%9> *)"<&+04 G-&96 & V&+7 '(+ f<3:/&)91+7g3'<8< (:<6 9)/3 23"9)'(7 1& '+-):<>"4 ZAPRASZAMY DO NASZEGO NOWEGO LOKALU JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI W CZERWIONCE NOWA OFERTA MIESZKAŃ I DOMÓW DO SPRZEDAŻY! M ZŁ! M ZŁ! DOM ZŁ! DZIAŁKA BUDOWLANA ZŁ ZAPRASZAMY DO NOWEGO CENTRUM KREDYTOWEGO OFERTA NAJWIĘKSZYCH BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU POLECAMY:! POŻYCZKI GOTÓWKOWE! POŻYCZKI HIPOTECZNE! KOMPLEKSOWA OFERTA KREDYTÓW DLA FIRM!!! CZERWIONKA, UL. DR. ROSTKA 27 (PAWILON SPOŁEM GÓRNIKA)! ! ! ! VI Żorski Bieg Uliczny ŻORY! 13 października br.odbył się VI Żorski Bieg Uliczny, podczas którego naszą gminę godnie reprezentowali przedstawiciele Sekcji Sportowo-Biegowej w Szczejkowicach. X-*:3<+ '10+"+0+ '&= < (:<38? 8<=F8&Y :31: "6'(C Z[[[ -C!"#$%& ()*+%,- 9+ "6'(C O[[[ -C 9+ "6'(C $[[[[ -C \>8<9&3 / 48<3'(9&8<60) *)9+" $$[[ )'HJC 96- '(+:()/+0) ]^$ )'HJ / (6- ^_ 1)J&3(C.+2%3*7 '<6 8<+' [[CO$;Z_ 4<6'1+0 N+`%)!%&961; 9+2'<6J'<> 1)J&3(> J60+ S`&(%+9+!%&961 [[COa;ZO; )J)23 9+:)7 ")/)F8& 41:+&T'1&32C AF:H" '(+:(42>868? J60+ 8<(37 <!SN / S<8<321)/&8+8?; )J8?)"<>832 24J&%34'< ^[7%38&+ "<&+0+%9)F8&C A %&*7 84 J:C I+:<>"!SN *)/)0+0 ") 568&+ S3182= S*):()7 S<8<321)/&886 '(: <+7 '6 -&3'<8<>83 '&= -&="<6 ][7(>; + ]] -&94(>C 13. rocznica likwidacji KWK Dębieńsko Przy okazji zbliżającej się Barbórki święta o szczególnym znaczeniu dla środowisk związanych z górnictwem, powracamy dziś do okoliczności związanych z likwidacją Kopalni Węgla Kamiennego Dębieńsko. K%+ *:+8)/9&1H/ 1)*+%9& ):+< &8? :)"<&9 "37 86<2+ ) 232 <+-19&=8&4 J60+ *)/)"3- /&3%4 )J+/ & L:H"03-9&3*)1)24 ) /0+'9> *:<6'<0)FMC N)-&-) 4*06/4 *)9+" $O %+( )" /6"+:<37 9&+; 3P31(6 31)9)-&8<93 & '*)038<93 9+"+% '> )"8<4/+%93C N:<6*)-9&2-6 <+(3-; 2+1&3 J606 *)/)"6; "%+ 1(H:68? *)"2=() "386<2= ) %&1/&7 "+82& Q56/&8&3%1&R (+1 :)"<&9C! /6*)/&3"L / (32 '*:+/&3 *)*:)'&%&F-6 )')7 J6; 1(H:3 / (+-(6-8<+'&3 *309&06 /+593 P / '+-):<>"<&3; / '*H083 / ' )*+%9&; + (+153 (68?; 1(H:<6 / :+-+8? '(:41(4: </&><14 :3*:3<39()/+%& 1)*+%9&C.&3'(3(6; < <+*:)'<37 9&+ 9&3 '1):<6'(+0 H/8<3'96 *:<3/)"9&8<>86.SII QS)%&"+:9)FMR DAD QK=J&3T'1)R; 1(H7 :6 *)-&-) /&3%)1:)(968? *:HFJ 1&3:)/+968? *:<3< 9+'<> U3"+182= ) <+2=8&3 '(+9)/&'1+ / *)/65'<32 '*:+/&3; + (+153 /&3%)1:)(968? )J&3(9&8 < '(:)96 )'(+(38<9&3 9&3 4"<&3%&0 9+- /6*)/&3"<&C V&%8<39&3 <3 '(:)96 *:<3"7 '(+/&8&3%+ </&><14 -)53 '*:+/&+M /:+539&3; 53.SII QS)%&"+:9)FMR 9&3 *)"32-)7 /+0+ 5+"968? "<&+0+T <-&3:<+2>868? ") <-&9&7 -+%&<)/+9&+ '14(1H/ ')82+%968? *%+9)/+932 %&7 1/&"+82& 1)*+%9&; %4J (35; 53 3/39(4+%9&3 *)7 "32-)/+93 *:<3< I/&><1& "<&+0+9&+ )1+<+06 '&= 8+01)/&8&3 9&3'14(38<93W N)(/&3:"<39&3- (68? *:<6*4'<8<3T -)53 )1+<+M '&= (:3FM /67 *)/&3"<& 9+'<68? :)<-H/8H/; ) 8<6- *:<31)7 9+2> '&= N+T'(/) *)"8<+' %31(4:6C /$01-*21 Strona 10 i 11 Od lewej Piotr Warynica, Ewelina Radecka, Anna Bernard i Grzegorz Formela.



3 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 16! listopad Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej Halowej seniorów W dniach października w Rzeszowie odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej Halowej seniorów. W turnieju finałowym udział wzięło sześć zespołów, Śląski Rybnik ubiegłoroczny mistrz, Surdus Kielce, Res-Gest Rzeszów, Pomorze Gdańsk, KKSG Łódź, Mazowsze Warszawa. I3'*)06 (3 <)'(+06 /60)9&)93 *)*:<3< 3%&-&9+823; (4:9&32 1+5"6 < 1+5"6- ZvZ[ -&7 94(C A69&1& 9+'<32 ":45696Y U6J7 9&17D&3%83 ayo; U6J9&17G"+T'1 ^Y$; U6J9&17A+:'<+/+ [Y$C d39 )'(+(9& -38< () -38<; 1(H:6 <+7 /+560 ) V&'(:<)'(/&3 A#25$ 15&251 3&23*)>51 2)("$0,%+B(7 1B(%>517 95,%5 C8$2%5 6" >)6(: /#25&%(,%+ % "+)2)>" =% %)>51 #)&D8. E 6)+%1 15&23 *%&2F =%8 C#)1+%7 1:G1: %&;,%5 =6#25*%0 *%7 1%5*%G1: (%8&5D =:63)&D% 2(>)=2&2) ( /%5#(=25D /">"(%5 h *)/&3"<&+0 (:393:,%P:3" G0>JC o%>'1& U6J9&1 "69+-&8<9&3 +%3 :+<&0+ '147 (38<9)FMC N) 4(:+8&3 J:+-1& ": < U6J9&1+ 23'<8<3 '&= *)"37 Strażackie święto w Szczejkowicach SZCZEJKOWICE! Baczność, na prawooo patrz! Taką komendą naczelnik OSP Dh Krystian Goldman rozpoczął w sobotę 28 września 2013r. uroczysty apel z okazji 90-lecia OSP w Szczejkowicach. Meldunek przyjął Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP Dh Maciej Lichawski. A 4:)8<6'()F8&+8? J:+%& 4"<&+0 *:<3"'(+/&8&3%3 )8?)(9&7 8<68? '(:+56 *)5+:968? < *:<3"'(+/&8&3%3 NSN / U6J9&14; /0+"<3 '+-):<>")/3 *)/&+(4 N) *:<3*:)/+"<39&4 "4 & '(:+5+87 *:3<3'!SN K? j3:<6 B)27 8&1 *)/&( '(=*9&3 '31:3(+:<!SN K? B):-3%+ <+*)<9+0 48<3'(9&7 1H/ 4:)8<6'()F8& < ^[7%3(9&>?&7 '():&> 23"9)'(1&; 1(H:+ 2+1 <+4/ J4:-&'(:< A&3'0+/ j+9&'<3/7 '1& / '/)&- /6'(>*&39&4; *)7 /'(+0+ / (6- '+-6- :)14 8) 1%4J DS ZO GH:9&1 f<3:/&)91+; 1(H:6 -&-) )1:3'4 '/)232 /'*+7 9&+032 "<&+0+%9)F8& & <9+8<>868? /69&1H/ '*):()/68? *:<3'(+0 &'(9&3M; <+F '(:+5+86 <3 S<8<327 Fot. Celestyna Wodok :/+0+ +J6 <-&39&M /69&1C A )'(+(9&32 -&948&3 '(:<+0 9+ J:+-1= & '04*31 *:<3< '(:<3%8+ (4:9&324 U+P+0+ V+97 ":6'<+; :+(423 ":4569= H%1" /#25-#),5D 2 /"=6)(: 2)0 ("$,%+B( C:>51 2)$"("*",:7 =6#)&%*%G1: /3,+6: )*5,),)=68/0,: 15&2 /)6#2:>51 2 "/6:1%2151 h ")"+23,%P:3" G0>JC A 1)%3296- "9&4 (4:9&324 ": o%>'1& U6J9&1 *)1)9+0+ ":47 569= < \)"<& ay$; + "+:<6 (4:9&324 U<3'<H/ syz & (6 '+-6- o%>'1& U6J9&1 /6/+%7 8<60 (6(40 /&83-&'(:<+ N)%'1&; )(:<6-42>8 *48?+: ):+< ':3J:93-3"+%3 1(H:3 /:=8<60 N:3<6"39( U<3'<)/+C.+2%3*'<6- '(:<3%83- -&7 '(:<)'(/ k< $Z J:+-1+-&l <)'(+0 U+P+0 V+9":6'< /6*:<3"<+2>8 < ":45696 k$[ J:+-31l,:1+"&4'<+ D)<6:= k)j+2 :3*:3<39(42> ":4569= o%>'1& U6J7 9&1lC K:4569+ /&83-&'(:<+ N)%'1& /6'(=*)/+0+ / '10+"<&3Y J:+-7 1+:< D+:)% A+9)(; N+/30 N&H:387 1&; U)J3:( f?-+:+; N+/30 K)-47 :+(; V+(34'< V+06'1+; \41+'< G0)"31;,:1+"&4'< D)<6:+; U+P+0 V+9":6'<; V+(34'< V)%%3:; V&7 8?+0 V):)<C 1)/&8 "<&+0+2> 9+"+% & -+2> '&= ")J:<3C D)-39"+9( VG I!SN UN K? V+8&32 g&8?+/'1& /:+< < J4:-&'(:<3- )"<9+8<6%& -3"+7 %+-& <+ "%+ N)5+:9&8(/+Y <0)(6- X:3934'<+ N:<6J60=; ':3J:96- D+:)%+ & J:><)7 /6- V+:1+ B)28&1+C I 1)%3& *+7 -&>(1)/3-3"+%3 ^[7%38&+!SN '(:+5+1)- /:=8<60 N:3<3'!SN K? j3:<6 B)28&1C N:<6J6%& 9+ '1&3:)/+%& ") '(:+5+1H/ *)"<&=7 1)/+9&+ <+ )P&+:9> "<&+0+%9)FM; *:<31+<+%& 568<39&+ & /:=8<6%& 1/&+(6 & *)"+:491&C 4P49")/+06 23"9)'(83 9)/> ":+J&9=; 1(H:> *)F/&=8&0 1'C N:)JC j+831!'(:)/'1&; J6 9+'(=*9&3 )"*:+/&M / -&32'8)7 /6-1)F8&3%3 -'<= F/C / &9(397 82& '(:+5+1H/C.&3 <+J:+10) -)7 "%&(/6 <+ <+-+:068? ":4?H/ '<8<321)/&8132 '(:+56C D)%3296- *491(3- )J8?)"H/ J60 *)8<=7 '(4931 / AKD & <+J+/+ (+938<7 9+ (:/+2>8+ ") *H09)86C I+:<>"!SN / S<8<321)/&7 8+8? '10+"+ *)"<&=1)/+9&+ "+:7 8<6T8)- & '*)9'):)- 4:)8<67 '(68? RYBNIK! 9 października w Galerii Starostwa Powiatowego w Rybniku odbył się wernisaż wystawy Czesława Żemły pt. (P)oszukiwanie Siebie połączony z recitalem artysty i jego syna Jakuba. (P)oszukiwanie Siebie wernisaż Czesława Żemły f<3'0+/ q3-0+ h -+%+:<; :<3L7 J&+:<; +:(6'(+ 3'(:+")/6 +4(): (317 '(H/ & -4<61&; </&><+96 )" Zc %+( < V&32'1&-!F:)"1&3- D4%(4:6 / f<3:/&)9837g3'<8<69+8?; < '( :H/9&35 2+1) F*&3/+2>86 1&3:)/8+ +4()J4'4 %&9&& $^sc A 4:)8<6'(6- /3:9&'+54 48<3'(9&8<6%& *:<3"'(+/&8&3%3 /0+"< f<3:7 /&)91+7g3'<8<696 ):+< <9+2)-& & *:<62+8&3%3 +:(6'(6C N) %&8<968? *:<3-H/&39&+8? & *)"<&=1)/+7 9&+8? '1&3:)/+968? / 1&3:4914 +:(6'(6; <)J+8<6M "<&30+ -+%+:<+C A6'(+7 /+ J="<&3 8<699+ ") 1)T8+ :)14C ORZESZE! Na remont ulicy Partyzantów w Orzeszu mieszkańcy czekali od dawna. Radny Adam Kurpas od dawna zabiegał o naprawę nawierzchni oraz budowę chodnika. A 1)T84 / *+L"<&3:9&14 :)14 ")8<31+9) '&= :3-)9(4 +%3 ) 8?)"9&14 8<6 8?)8&+5 '<61+9+8? -+2>868? 9+ 83%4 '*)7 /)%9&39&3 :48?4 <+*)-9&+9); J) h 2+1 </61%3 h *&39&>"<3 '> 9+ /+59&32'<3 83%3 9&5 J3<*&38<3T7 '(/) -&3'<1+T8H/C f?)"9&1+ 9&3 -+; + '+- :3-)9( :H/9&35 1)-39(+:<+C 23'( 9+*:+/&+9+ *:<3< I+7 :<>" N)/&+()/68? < \+<&'1 GH:968? ):+< *:<3< D)-*+9&= SC,C DAD b)%3'0+/ o-&+06 k9+*:+/+ *) GH:96 )"8&931 <)'(+0 /6%+96 +'P+%(3-; *) 8<6- *) 1&%14 "9&+8? 9)/6 +'7 P+%( <)'(+0 'P:3<)/+96 & *:<3< 1&%7 1+9+F8&3 "9& 1&3:)/86 235"5> *) 9&3:H/932 ":)"<3; / ")"+(14 /2+<" 9+ 4%&8= D)F8&4'<1& 4(:4"7 9&+ _ 839(6-3(:)/6 *)/'(+7 06 *) 'P:3<)/+9&4 +'P%+(4C B&:-+ 1(H:+ :3-)9()/+0+ (39 )"8&931 <:)J&0+ () 9&3"J+%3 & +'P%+%( (:<3J+ *)0)56M )" 9)/+W!"8&7 931 :3-)9()/+96 *:<3< IKN :H/9&35 /6/)0+0 /&3%3 '0H/ 1:67 (61&C +'P+%(4 9&3 'P:3<)/+7 9); (6%1) *)0)5)9) 9)/6 "6/+7 9&1 9+ '(+:6; / 3P318&3 *)'3'23 %35> 9&532 9&5 8) *)/)"423 <+%3/+9&3 *)'3'2& *) 1+5"6- "3'<8<4C A2+<"6 ") ")7 -H/ :H/9&35 '> (3:+< 9&532; + /)7 "+ < 23<"9& /%3/+ '&= 9+ N) /3:9&'+54 *)*:)'&%&F-6 f<3'0+/+ q3-0= ) 1&%1+ '0H/ 9+ (3-+( 5<?-C<A-)*- "< 54&'*(7 "/,(/A*(D "/<+,E <"<= A*(5,*(F 0< 5< "<= A/<8&G h I) $>3-) /#25#() 6" )9 JJ *)6). K" /"(#"63 =+>",%>) 1,%5 /#"/"2:&D) (:=6)(: 1"%&; "C#)20 +B( ( L)*5#%% ( M6)#"=6(%5?:C0,%&+%1. N) /"G#5$,%&6(51 4!)=250 -" H%)=6)< /#)-,8 /"$2%8+"()O P*5+=),$#25 Q;3$2%+7 (%&5=6)#"0 G&%5 /"(%)63 #:C,%&+%5-" "#)2 R"0 ),,%5?2:1),5+ 2 A"(%)6"(5-" S-,%=+) A#)&: A"2)=2+"*,5D 2) 2"#-),%2"(),%5 (5#,%=)93 6:&; /#)&. K2%8+3D8 #B(,%59 (=2:=6+%17 +6B#2: 3&25=6,%&2:*% ( 6:1 1"%1 G(%8&%5,) &25*5 2 C3#1%=6#251 E%5=>)(51 R),%=25(=+%17 /#250 ("$,%&2F&:1?)$: H%5D=+%5D H)#0 +%51 A#"T)=+F % 2)=68/&F C3#1%0 =6#2) P,$#25D51?)3$,5#51. H-1-7(+8 8(?-861- <I/-,3AD 0< I64< *)+"*/-07JG h I51)6:+) D5=6 "C=25#,)U /"#0 6#567 )36"/"#6#567 )+67 1)#6(),)630 #)7 =&5,+% #"$2)D"(57 ) %,=/%#)&DF D5=6 (%5*+) /"6#25C) +",6)+63 2 />B60,51 /">F&2",) 2,%5&%5#/*%(:1 "&25+%(),%51 &" 2 65-" (:,%+,%5.V ABCD Remont ulicy Partyzantów w Orzeszu & *%+83 -&3'<1+T8H/C QD&%1+ %+( (3-4 9+/&)<03- <&3-&; 53J6 /)"+ 9&3 /%3/+0+ '&= < 4%&86 ") :H/9&35 /2+<" -&+03- *)"/65'<)96C d+ 4%&8+ 9& %&<+82& "3'<8<)/32; + (3:+< *:<6 J6%3 "3'<8<4 /'<6'(1) *)'3'2& & / '(:+8? -6F%3M ) /&=1'<68? )*+"+8?C N:<61:3 23'( (); 53 9&1( < /0+"< 9&3 &9(3:3'423 '&= (> '6(4+82>C.+'< :+"96 )" 1&%14 %+( '(+:+ '&= ) 8?)"7 9&1; :3-)9( (32 & J4")/= 1+9+%&<+82& "3'<8<)/32 +%3 )J389+ /0+"<+ 2+1 /&"+M /)%& /6"+/+M *&39&>"<3 9+ &993 83%3C.&3 04"<= '&=; 53 1()F 8)F < (6- <:)J&; J) )J3896 J4:-&'(:< 9&3 &9(3:3')/+0 '&= (6- *:)J%37-3-; (:+1(42>8 -&3'<1+T8H/ 4%&7 86 N+:(6<+9(H/ d+ P4'<3:1+; 1(H:> 9+- (3:+< <+P497 ")/+9) *:<3*309&0+ 8<6C A (6- -&3F8&3 8?6J+ 9&8 9&3 -)59+ <:)J&M *):<>"9&3R h *)7 /&3"<& "39 < -&3'<1+T7 8H/ 4%&86 N+:(6<+9(H/C B+1(68<7 9&3; 1&%1+'3( -3(:H/ "67 /+9&1+ *) 1&%14 "9&+8? <)'(+0) 'P:3<)/+93; 1)%3293 1&%1+'3( -37 (:H/ 1&%1+9+7 F8&3 839(6-3(:H/ *)/6532 )1)7 %&8<968? *)'3'2&; *:<3< 8) -&3'<7 1+T86 -+2> 1)% )*)( )J)1 *="<>868? < "45> *:="1)F8&> '+7 -)8?)"H/ h *:)J%3- < /)">C U)"<&9&3!"# %&'()*&+,-./&0,(1 9+2'3:"38<9&32'<3 /6:+<6 /'*H08<48&+ =+>)$) 2(+"34 /(5-1067)6 '-,(86 9:-+,( ;*-+8<= :-+,- >?*)-= 4!%5 31%5#) 65,7 +6" 6#() ( /)1%8&% 9:(:&;.< S3:"38<93 *)"<&=1)/+9&+ N:<62+8&)0)-; I9+2)-6-; S>'&+")- & A'<6'(1&-; 1(H:<6 <0)56%& /&3T83 & 1/&+(6 ):+< 48<3'(9&8<6%& / )'(+(9&32 ":)"<3!"# %&'()*&+,-./&0,(1 =+>)$)?"$2%,) r. Rocznica œmierci naszego brata LUDZIE KTÓRYCH KOCHAMY, ZOSTAJ NA ZAWSZE, BO ZOSTAWILI ŒLAD W NAZYCH SERCACH r. odszed³ do domu Ojca nasz brat Jerzy Sewerynowicz r. z wielkim bólem egnaliœmy naszego brata, przyjaciela, który mimo swojej d³ugoletniej choroby by³ cz³owiekiem zawsze uœmiechniêtym, radosnym, pogodnym, promieniowa³ dobrem, radoœci¹ i pokojem, wra liwy, otwarty na troski bliskich. Ufny Bogu co szczególnie ujawni³o siê w Jego yciu kiedy przysz³o zmierzyæ Mu siê z chorob¹. Bezgranicznie zaufa³ Bogu i to dodawa³o Mu si³ przez d³ugie lata choroby. Bliski by³ Mu FZŒ, czerpa³ moc z ³ask œw. Franciszka. By³ cz³owiekiem modlitwy, bra³ czynny udzia³ w yciu koœcio³a. Ca³ej wspólnocie franciszkañskiej i parafialnej dawa³ przyk³ad prawdziwie franciszkañskiego ycia. By³ dla Nas wzorem pobo noœci i pokory. Nasz brat odszed³ zasmucaj¹c swoj¹ rodzinê i rodzinê franciszkañsk¹. W naszej pamiêci pozostanie jako cichy pielgrzym modlitwy, id¹cy œladami za œw. Franciszkiem. Dobry Bóg wynagrodzi Mu yciem wiecznym,a œw. Franciszek zaprowadzi go przed tron Ojca Przedwiecznego. Wieczny odpoczynek racz mu daæ Panie... FZŒ przy parafii NSPJ w Czerwionce

4 4 nr 16! listopad 2013 Węgiel w gospodarstwach domowych Znaczenie węgla kamiennego, jako źródła energii cieplnej, jako źródła energii do ogrzewania domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, stanowi najtańszą alternatywę spośród innych zamiennych źródeł energii. V3"&+%9+ J4:<+ (:/+2>8+ )" 8<+'4 / (3-+8&3 9&8<39&+ 3-&'2& "/4(%3914 '*:)/+"<+ '&= / )'(+(9&8? -&37 '&>8+8? ") *:3P3:)/+9&+ (3<6 ) *)(:<3J&3 3%&-&9+82& 1+7 J&):>8 <+ /<H: *:+83 S32-&14 A)23/H"<(/+ V+0)*)%7 9+" 3-&'2& 9+ (3:39&3 D:+1)/+C.+ (4(+2 1/3'(&3 ")7 (68<>83 *)(:<3J6 *:)/+"<39&+ '<3:)1&8? 1)9'4%(+82& < -&3'<1+T7 8+-&; F:)")/&'1+-& )*&9&)(/H:7 8<6-&; 96-& 8<6 (35 < X<J+-& <:<3'<+2>7 86-& *:)"4839(H/ 1+7 b:+1 '(+9)/&'1+ :<>"4 / '*:+/&3 ")(68<>832 J4"<& 9+*&=M '*)038<968?; <+:H/9) /F:H" -&3'<1+T8H/ /61):<6'(47 2>868? *:<3"-&)()/6 '4:)/&38 ")-)/68?; *:+8)/9&1H/ 8<68?; </&><1H/ <+/)")/68?; *:)"4839(H/ 8<6 1))*3:+():H/C d39 *)/+596 8<6; '*)038<96 & *)%&(68<96 /67 '(+9)/&'1+ :<>"4 / (32 /&3%83 <0)5)932 1/37 '(&&; &'()(932 :H/9&35 < *491(4 /&"<39&+ *3:'*31(6/6 & '1+%& "<&+0+%9)F8& / 1)%32968? "31+"+8?C K<&'&+2 / 1)*+%9&+8? D)-*+9&& /32 SC,C; j+'(:<=j'1&32 S*H01& SC,C; A=7 D)983:7 94 <+(:4"9&)7 968? 23'( *)9+" $[[ (6'&=86 *:+7 8)/9&1H/ & (6'&>83 P&:- 1))*37 :42>868? < 1)*+%9&+-&; 1(H:3 :H/7 9&35 <+(:4"9&+2> /&3%3 (6'&=86 )'HJ / (68? <+10+"+8? *:+86C 8<6'()F8& *)/&37 (:<+ )1:3F%+2>86 '()*&3T <+9&37 8<6'<8<39&+ J3< />(*&39&+ 23'( '*:+/> /+59> -C&9C < *491(4 /&7 "<39&+ "J+0)F8& ) F:)")/&'1) 9+7 (4:+% & <":)/&+ -&3'<1+T7 8H/ N+T'(/)/6 o:)")/&'1+ h X9'* !8?:)96 o:)")/&'1+ / <J&):7 8<6- :+*):8&3 1:+2)/6- Q! )F8& *)/&3(:<+ / '(:3P+8? / N)%'83 <+ :)1 Z[$ZR *:3<39(47 23 /69&1& :)8<932 ) )F8& *)/&3(:<+; / )*+:8&4 ) 1:6(3:&+ 4'(+9)/&)93 / 83%4 )8?:)96 <":)/&+C K) 9+2/+59&32'<68? /9&)7 '1H/ 9+%356 4<9+M; 53 / *:<67 *+"14 (%3914 ):+< )0)/&4; 1+"-4 & 9&1%4 <+/+:(68? / *6%3 NV$[; /'<6'(1&3 '(:3P6 k'*)f:h" sa )J2=(68? )839>l / 1:+24 <+%&7 8<)9) ") 1%+'6,C N:<6*&'+9&3 '(:3P&3 1%+'6, "%+ <+9&37 8<6'<8<39&+ )<9+8<+; (3:39&3 9&3 '(/&3:"<)9) /6'(=*)7 /+9&+ *:<31:)8<3T /+:()F8& 9):7 -+(6/968? <+9&38<6'<7 8<39&+ / N)%'83C K45+ %&8<J+ '(:3P / 1:+24 <)'(+0+ <+%&8<)9+ ") 1%+'6 f <3 9+ *60 NV$[C K) 1%+'6 f <+%&8<)7 9) O_ '(:3P '*)F:H" sa 8) '(+9)/& _Oe J+"+968? 23"9)'(31C A '()7 '4914 ") Z[$$ :)14 <-9&32'<60+ '&= %&8<J+ '(:3P ) a <+%&8<)968? ") 1%+'6 f h 8) -)53 '(+9)/&M *)7 <6(6/96 ) *)*:+/&3 2+1)7 F8& *)/&3(:<+ / N)%'83C D/3'(&3 3-&'2& "/4(%3914 '(+9)/&M /&97 96 "6'14'2= /)1H0 /6')1&32 '*:+/9)F8& 4:<>"<3T 968? + 9&3 *)"32-)/+9&3 "/47 <9+8<968? *)%3-&1 9+" 8<+9&3-8<6 (35 <+1+<3- '()')7 /+9&+ ")-)/68?C!"#$%&"# )- K(7? Kontakt w Czerwionce: Cezary Rajca, Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Fakturowanie elektroniczne jest kolejnym krokiem w stronę upowszechnienia administracji elektronicznej w Europie. Już dziś w części państw UE możliwe jest rozliczanie się w realizacji zamówień publicznych za pomocą e-faktur. E-faktury przyszłością zamówień publicznych w UE j3"9+1 9+/3( / (68? 1:+2+8?; / 1(H:68? &'(9&323 (+1+ -)5%&7 /)FM; '(+9)/&> )93 23"69&3 s7 $]e /6'(+/&+968? P+1(4:C I-&+9+ '(+94 *:<69&3'&3 1)7 :<6F8& 9&3 (6%1) *:<3"'&=J&):8)-; +%3 J="<&3 )<9+8<+M (+153 "453 )'<8<="9)F8& / inc N:+83 9+" (6- (3-+(3- :)<*)8<=06 '&= 245 / D)-&'2& U6914 A3/9=(:<7 &!8?:)96 D)9'4-39(H/ / N+:%+-398&3 n4:)*32'1&-c A *:<38&/&3T'(/&3 ") P+1(4: / P):-&3 *+*&3:)/32 37P+1(4:6 <+/&3:+2> /'<6'(1&3 "+93 / P):7 -+8&3 3%31(:)9&8<96-C d39 :)7 "<+2 P+1(4:)/+9&+ )P3:423 <9+7 8<>83 1):<6F8& / '()'4914 ") P+1(4: / P):-&3 *+*&3:)/32C i-)5%&/&+ '1:H839&3 (3:-&9H/ *0+(9)F8&; <-9&32'<39&3 %&8<J6 J0="H/; 1)'<(H/ ":41)/+9&+ & /6'601&; + 8) 9+27 /+59&32'<3 / *309& 93 *:<3(/+:<+9&3 "+968?C j3"9> < 9+2/+59&32'<68? 838? 37P+1(47 :6 23'( /&=8 -)5%&/)FM +4()-+7 (6<+82& *:)83'4C A&=1'<)FM 1)7 :<6F8& 31)9)-&8<968? 9&3 /67 9&1+ <+(3- < )'<8<="9)F8& / <+1:3'&3 1)'<(H/ ":414 & /67 '601&; %38< :+8<32 < * ()7 -+(6<+82& *:)83'H/ & &8? )" <+-H/&39&+ ") *0+(7 9)F8& *)-&="<6 *+:(93:+-&?+97 WYNAJMĘ MIESZKANIE M4 CZERWIONKA, JANA PAWŁA TEL "%)/6-&C I (68? 9+ %&F8&3 *:&):6(3(H/ *)/&99) '&= <9+%3LM <+*3/9&39&3 9)/)8<37 '932 & /6" "-&9&'(:+82&; 1(H:+ 40+(/& P49182)9)/+9&3 /'<6'(1&8? *)"-&)(H/ 9+ : /3/9=(:<96-C!J389&3 / :H5968? 1:+2+8? P49182)942> )"-&3993 *:<3*&'6 & /<):83; 8) *:<310+"+ '&= 9+ 4(:4"9&)93 /+:491& *:+86 "%+ *:<3"'&=J&):8H/ ):+< J4"<& 9&37 23"9)1:)(9&3 /&3%3 *6(+T 9+(4:6 *:+/932C.&3/>(*%&/&3 23"9> < 9+2/&=1'<68? <+%3( *:<32F8&+ 9+ )J)/&><31 P+1(4:)/+9&+ 3%31(:)7 / <+-H/&39&+8? *47 J%&8<968? J="<&3 423"9)%&839&3 & 4*:)'<8<39&3 (32 *:)83"4:6; *)7 *:<3< '(/):<39&3 '1&8? '(+9"+:"H/C j+'9)fm & *:<32:<6'()FM *:<3*&'H/ 23'( < 1)%3& 23"96- < -)():H/ /<:)7 '(4 (+1 J+:"<) )J389&3 / n4:)*&3 *)7 (:<3J423-6C B1F%&"#1E1 %&/<"(7+1*('< Drodzy mieszkańcy gminy Czerwionka-Leszczyny! Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 grudnia bieżącego roku zostanie przeniesiony obecny Punkt Obsługi Klienta znajdujący się w Leszczynach przy ul. Polnej 6, do siedziby PPHU Komart sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 7 w Knurowie. Wszelkie informacje dla klienta będą udzielane pod nr tel.:

5 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 16! listopad Ekologia w Powiecie Rybnickim SPRZĄTANIE ŚWIATA 2013 Gmina Gaszowice A :+-+8? +182& '*:<>(+9&+ F/&+(+ :)<7 "6'*)9)/+9) /):1& & :=1+/&8<1& ")'(+:7 8<)93 *:<3< S(+:)'(/) N)/&+()/3 / U6J9&14C A '*:<>(+9&3 *:)/+"<)93 /0>8<606 '&= *%+8H/1& )F/&+()/3 < (3:394 G-&96 G+'<)/&83; *)9&532 *:<3"'(+/&+-6 &9P):-+823 ")7 '(+:8<)93 *:<3< >-+,<A*0( j45 *) :+< 1)%3296 "<&38& < N:<3"'<1)7 %+ &-C N:<62+8&H0 D4J4'&+ N48?+(1+ / G+'<)/&8+8? /<&=06 4"<&+0 / +182& S*:<>(+9&3 o/&+(+c G:4*6 QD:H%&8<1&R; QSH/1&R & QN47 8?+(1&R /:+< < /68?)/+/8<69&+-&; /6*)'+5)93 / :=1+/&8<1& & /):1& 9+ F-&38& /6:4'<606 '*:<>(+M 9+2J%&5'<> )1)%&8=C A +182& S*:<>(+9&3 o/&+(+ Z[$O; /<&=0) 4"<&+0 $Z[ "<&38&C j+1 8) :)14 *:<3"'<1)%+86 '*:<>(+%& 9+2J%&5'<> )1)7 %&83 *:<3"'<1)%+C A :+-+8? +182& "<&38& )(:<6-+06 /):1& 9+ F-&38& /:+< < :=1+/&8<1+-&C V&-) 9&3'*:<62+7 2>832 "<&38& < :+")F8&> /0>8<606 '&= ") +182& "J+9&+ ) 9+'<> *%+93(=C.)/6 )"*+"+-& 1)-49+%7 96-& J="<&3 -&+0 '39'; 2353%& 245 )" )"'<68? %+( /":) '<6- *)8&37 8?)- 1)9&38<9)FM F-&38&C N+-&=(+2-6; 53 I&3-&+ 23'( 9+'<6- /'*H%96- ")-3- & 9+%356 ) 9&> "J+MC >-+,<A*0( A +182& /<&=0) 4"<&+0 Z[$ "<&38& & $Z )*&3149H/C S*:<>(+9&3- )J2=() (3:39 /)1H0 '<1)06; 839(:4- G+'<)/&8; )"8&97 1& 4%C U6"40()/'1&32; U6J9&81&32; A&327 '1&32; U4"<1&32; D%+'<():932; g3f932 ):+< )J:<35+ %+'4C K,0,(/I*0(,182= *:<3*:)/+"<)9) / -&32'8)/)7 F8& S<8<3:J&83 )J32-42>8 9&> (3:396 h 4%C S<1)%9>; U+")'<)/'1>; G:+9&8<9>; D:H(1>; )J32F8&3 '<1)06 & 1%4J4 ):+< J)&'1)C,182+ (:/+0+ )" ZOC[^CZ[$O :C ") W następnym numerze między innymi: Odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe. Jak z nimi właściwie postępować. ZcC[^CZ[$O :C / 0>8<96- /6-&+:<3 "<&9C A<&=0) / 9&32 4"<&+0 $c] 48<9&H/ ):+< $[ 9+48<68&3%&C A </&><14 < *)/657 '<6- <3J:+9) Z] /):1H/ < )"*+"+-&C A "9&4 s *+L"<&3:9&1+ 48<9&)/&3 1%+' *&3:/'<68? /<&=%& 4"<&+0 / +182& QS*:<>7 (+9&3 o/&+(+ Z[$ORC A +182& 48<3'(9&8<67 0) co 48<9&H/; <3J:+9) "<&3/&=M /):7 1H/ F-&38&C A M,(/)*0- < *)/)"4 9&3'*:<62+2>7 868? /+:491H/ +(-)'P3:68<968? '*:<>7 (+9&3 )1)%&86 *:<3*:)/+"<)93 <)'(+9&3 /&)'9> Z[$s / :+-+8? K9& M,(/)*0- A (6- :)14 / '*:<>(+9&4 F/&+(+ /<&=7 06 4"<&+0 "<&38& < '(+:'<68? (<9C N&=8&) & S<3F8&)%+(1&C A '4-&3 )1)0) c] "<&38&C S*:<>(+9&3 () )"J60) '&= / *&3:/7 '<6- *+L"<&3:9&1+C A6J:+%&F-6 "9& '0)938<93 & J3</&3(:<93C Gmina Jejkowice A H(71<A*0-0N Z[ /:<3F9&+ Z[$O :C / S<1)%3 N)"'(+7 /)/32 &-C j+9+ XXX / j327 1)/&8+8?; )"J60+ '&= ww QS*:<>(+9&3 F/&+(+R *)"?+'03- Q!"1:6/+-6 8<6'(> N)%'1=RC U+9); 9+ )"J60 '&= +*3% "%+ /'<6'(1&8? 48<9&H/ '<1)06 & )""<&+0H/ *:<3"'<1)%968?; *:<3< 9+48<68&3%+ *:<6:)"6C A (:+18&3 &-*:37 <6 <+*:3<39()/+9+ <)'(+0+ '8391+ *:<3"7 '(+/&+2>8+ "<&38&; 48<>83 F-&38&C U)<J+/&)9+ -0)"<&35 / (:+18&3 8)"<&39968? 8<699)F8& & <+J+/6 9+J+7 *):)<:<48+0+ F-&38&C N) 8?/&%& :3P%31'2& ")'<%& ") /9&)'14; 53 *):<>"1& 9+%356 <+8<>M )" '&3J&3; 9+ /0+'96- *)7 "/H:14C i:)8<6'()fm 4:)<-+& )7 *&)'391&C.+ <+1)T8<39&3 /'<67 '86 48<9&)/&3 <)J+8<6%& +9&-)/+96 P&%7 -&1; 9+ 1(H:6- U6J31 < U6J9&1+ 48<60 Informacja o wypożyczalni rowerów I+1)T8<60 '&= '3<)9 :)/3:)/6 Z[$OC I /6*)568<+%9& :)/3:H/ -&3'<8<>832 '&= / S(+:)'(/&3 N)/&+()/6- / U6J9&14 *:<6 4%C O V+2+ O$ '1):<6'(+0) )1)0) $[[ )'HJC A (6-8<+'&3 <+&9(3:3')/+7 9& J3<*0+(9&3 1):<6'(+M < :)/3:H/ 3%31(:68<968? 38)()/9 & 38)7 (:+`3% ):+< (:+" ?C f<=fm < :)/3:H/ /6*)'+5)9) / P)(3%&1& "%+ "<&38&C I+*:+'<+-6 / 9)/6- '3<)9&3 )" $ 1/&3(9&+ Z[$s :C -&3'<1+T8H/ "J+M ) 8<6'(3 -&+'()C.+7 '(=*9&3 <)'(+06 1)914:'6 ()/+:<6'<>83 9+ *:)231( 1)'<+ 9+ F-&38& / 1%+'+8? -0)"'<68? & /61)9+9&3 F-&3(7 9&1+ / 1%+'+8? '(+:'<68?C N:<3*&=19&3 /61)9+93 *:+83 -)59+ J60) /6'(+/&)93 9+ ")%96-1):6(+:<4 / '<1)7 %3 *)"'(+/)/32C K)"+(1)/) *:<3< Z <J&3:+9) -+14%+(4:=C i"+0) '&= <3J:+M *)9+" ] ()9; 8) 23'( '4183'3-C N) +*3%4 /:+< < /68?)/+/8+-& /'<6'(1&3 1%+'6 /6:4'< '*:<>(+9&3 (3:394 '<1)06 ):+< )J'<+:H/ *:<6'<1)%968? K<&38& <)'(+06 <+)*+(:<)93 / :=1+/&8<1& 23"9):+<)/3E):+<E/):1&; ") 1(H:68? /:<48+06 F-&38&C >*?)-,7&? *?# O5-?- ;*01*(A*0,- A "9&+8? $a7z[ /:<3F9&+ Z[$O:C / G&-9+<24- )"J60+ '&= 1)% QS*:<>(+9&3 o/&+(+7n)%'1+r 1)):"69)7 /+9+ *:<3< B49"+82=.+'<+ I&3-&+C,182= :)<*)8<=() +*3%3- *)"?+'03- Q!"1:6/+-6 8<6'(> N)%'1=R *)"8<+' *):4'<)9) (+1&3 +'*31(6; 2+1Y 7 Qj3'(3- /&=8 9&3 F-&38=CR 7 Q!"1:6/+-6 8<6'(6 %+'R 7 QIJ&3:+- h N)"8<+' +182& </:H8)9) :H/9& )9&():)/+9&3 )*+"+-& 1)-49+%96-&C I"386")/+9&3 <+4/+56%&F-6; 53 / *)7 :H/9+9&4 ") :)14 &%)FM F-&37 8& <9+2"42>8+ '&= 9+ )J2=(6- '*:<>(+9&3- (3:39&3 <9+8<9&3 '&= <-9&32'<60+C K9&+ Z[C[^CZ[$O :C *:<3"'<1)%3 ")7 0>8<60) *)")J9&3 2+1 / %+(+8? *)*:<3"7 9&8?; ") +182&;S*:<>(+9&3 o/&+(+r; 1(H:> :)<*)8<=7 06 i"<&+0 / +182& -& %4 *)"9)'<39&3 F/&+")-)F8& "<&38& ")(68<>832 "J+9&+ & 8?:)9&39&+ F:)")/&'1+ *:<3< 8<0)/&31+C D)%3296- *491(3- J60) )-H/&39&3 <+'+" & J3<*&38<3T'(/+ *)"8<+' '*:<>7 (+9&+C K<&38& <)'(+06 <+)*+(:<)93 / :=7 1+/&8<1& 23"9):+<)/3E):+<E/):1&; ") 1(H:68? /:<48+06 F-&38&C,182= QS*:<>(+9&3 o/&+(+r *:<3*:)7 /+"<)9) 9+ (3:39&3 *:<3"'<1)%7 ):+< 9+2J%&5'<32 )1)%&86C.+'<3 *:<3"'<1)%+1& /61+<+06 '&= *)"8<+' +182&C N) <+7 1)T8<39&4 '*:<>(+9&+ )"*)/&3"9&) *)'37 & <+J3<*&38<)93 )"*+"6 <)7 '(+06 *:<6 *:<3"'<1)%96-1)9(393:<3C.+ <+1)T8<39&3; *) -=8<>832 +%3 ")7 J:<3 /61)9+932 *:+86 *:<3"'<1)%+1& :37 %+1')/+06 '&= *)"8<+' /6'(=*4 <+*:<67 &%4<2)9&'(6; *)9&3/+5 :)8< '*:<>(+9&+ F/&+(+ *)0>8<)7 9+ J60+ < )J8?)"+-& K9&+ N:<3"'<1)%+1+C Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 221, 222 tel wew. 20,25,53,56 Starostwo Powiatowe w Rybniku ul. 3 Maja 31, Rybnik Konkurs odbył w się 11 października na terenach rekreacyjnych w północno - zachodniej części Rybnika. Jego organizatorem była Społeczna Szkoła Podstawowa w Rybniku. XI Wojewódzki Plenerowy Konkurs Przyrodniczy pt. Leśnym tropem D)914:' J60 / "/H8? 3(+*+8? h '<1)%96- & -&="<6'<1)%96-C n%&-&9+82& /'(=*968? ")1)9+06 '<1)06 -+8&3:<6'(3 h (6*42>8 ") P&9+7 0)/68? 8<(3:))')J)/3 <3'*)06C!'(+(38<7 9&3 ") 1)914:'4 *:<6'(>*&0) s_ 48<9&H/ 1%+' u & ux < $Z '<1H0 *)"'(+/)/68? < /)23/H"<(/+ D)914:' /'*&3:+0) '/)&- <+7 $Z /)%)9(+:&4'<6C K:4569= <3 S<1)06 N)"'(+/)/32 &-C S(+9&'0+/+ S(+'<&8+ / j+91)/&7 8+8? (/):<6%& ;-/8-.-?*P+1- kux +l; ;-/*- Q1<0, kux +l; ;*0N-4 H&/0,6= 1<A+1* kux Jl & K4-A<?*/ K,&C*1 kux JlC i8<9&)/&3 f& '(/):<6%& <37 '*H0; /'<6'86 '> 8<0)91+-& D)0+ n1)7 N!NNC I+"+9&+; *:<3" 1(H7 :6-& '(+9=%& 9&3 9+%35+06 ") 0+(/68?C d:<3j+ J60) /61+<+M '&= <9+2)-)F8&> ":<3/ & 2+"+%968? & (:42>868?; </&3:<>( %3F968? ):+< &8? (:)*H/; 4-&32=(9)F8&> :)</&><6/+9&+ <+"+T <3 '1+%>; )"8<6(4 & +9+%&<6 "+7 968? < *:<6:<>"H/ 968?C j3"9) < <+"+T 9+/3( 9+ 4"<&3%39&4 *&3:/'<32 *)-)86 *)'<1)7 ")/+93-4; & /61)9+9&4 M/&7 8<39&+ '/H2 '4183' 48<9&)/&3-4'&3%& '&= '*):) 9+*:+8)/+M; &8? /6'&031 9&3 *)7 '<3" :93C RR?*(7+0( )- ST +8-/8&= 7J060N +,134 8< 5&U( <+*J')*E0*( * <'/<?) V-107-C.+" *:+/&"0)/6- 14:'4 8<4/+0) 24:6 <0)5)93 < *:<3"'(+7 /&8&3%& (:<38? '<1H0C A60)9&)9) (:<6 </68&='1&3 ":45696Y X -&32'83E<+2=%&E48<9&)/&3 S<1)06 N)"'(+/)/32 9: $^ / U6J9&14; XX -&32'83 /6/+%8<60+ S<1)0+ N)"7 '(+/)/+ < j+91)/&8; XXX -&32'83 <")J60 I3'*H0 S<1)%9) h N:<3"'<1)%96 9: _ / U6J9&14CE d:<6 </68&='1&3 ":45696E)(:<6-+06 :<38<)/3 / *)'(+8& %):93(31; (3:-)'H/; +*(38<31 & 1'&>531 ):+< *+1&37 :31%+-42>868? *)/&+( :6J7 9&81&C D+5"6 48<3'(9&1 /:H8&0 ") ")-4 < *)8&3'<39&+ / *)'(+8& 1)%):)7 14J1+ & *:<3/)"9&1+ Qo%>'1&3 < "<&381&3-R; 1(H:3 9+ *3/9) J="> /61)7 :<6'( /62+<"+8? & /68&38<1+8?C A 4P49")/+9&4 S(+:)'(/) N)/&+()/3; i:<>" V&+'(+ U6J9&1+ ):+< o%>'1+ X<J+ d4:6'(61&c I+/)"6 )"J6/+7 06 '&= *:<6 *&=1932; 23'&39932 X-*:3<= <+1)T8<60) /'*H%93 OBWIESZCZENIE Zarząd Powiatu z dnia r. o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu w październiku br. przez Zarząd Powiatu w Rybniku do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do: 1. projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko w/w projektu. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu POŚ W terminie do r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu: # w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Rybniku, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa ileśnictwa, ul. 3 Maja 31, Rybnik, # ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa ileśnictwa, ul. 3 Maja 31, Rybnik, pok.221. w godz , nr tel ) # za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej ( Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Kopiowanie, przetwarzanie, skanowanie i zapisywanie całości lub fragmentów niniejszych opracowań wymaga podania nazwy dokumentu oraz jego autora IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, Katowice. Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego oraz Prognoza oddziaływania na środowisko są dostępne na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Rybniku,

6 6 nr 16! listopad 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Nie tylko letnie miesiące ale cały rok dla każdego z nas powinien być okazją do aktywności fizycznej. Temperatura nie ma tu znaczenia. Pogoń za szczupłą sylwetką motywuje do działań w kierunku rozpoczęcia drastycznej diety. Kolorowe czasopisma prześcigają się kusząc obietnicami ekspresowego zrzucenia wagi na dowód zamieszczając zdjęcia anorektycznych modelek....&3'(3(6 "&3(6 84" h 84"+-& *)<)'(+2> (6%1) < 9+</6C I+7 -&+'( 9+ /&3:<J&3 <)'( (6%1) ")"+(1)/68? 8<6%& 3P31( 2)72)C K&3(3(686 J&2> 9+ +%+:-m.&3 (="6 N) 1:H(7 1)(:/+032 <-&+9&3 "&3(6; -)537-6 %&8<6M 23"69&3 9+ 1:H(1)(:/ P31(C D%48< ") '4183'4 23'( 23"39 h<-&+9+ 9+/61H/ 56/&37 9&)/68?C N:)'(3p!/'<3-; 8?)M '+-)<+*+:8&+C A J)947 '&3 <6' "9+1 %3*'<> '6%7 /3(1=; F/&3(93 '+-)*)8<48&3 & <+'(:<61 *)<6(6/932 A+:() /&=8 / 23'&3993 '0)(6 /32FM < 9)/6-& *)'(+9)/&39&+7 -& + 1)%3293 %+() *)/&(+M / 9)7 /32 )"'0)9&3W D&%1+ *:)'(68? /'1+<H/31 J="<&3 *)-)896- /'(=*3- ") '*)2:<39&+ 9+ )"56/&+9&3C Jedzenie na zdrowie A'<6'86 8?83-6 8<4M '&= ")J:<3 & F/&3(9&3 X%3 23"9+1 *)F/&=8+-6 8<+'4 *:<3-6F%39&3 *)7 (:<3J j37 "<39&3 23'( *)"'(+/)/> *)(:<3J> & )" 2+1)F8& <+% '<3 P49182)9)/+9&3 / /&3%4 &9968? 'P3:+8? 568&+C q3j6 /&3"<&3M 8) ' 1):<6'(96 /*06/ -4'&-6 23" N0*(F '&= ")/&3"<&3M; J) "386<2+ ) <+14*&3 1)91:3(7 *:)"41(4 *:<310+"+ '&= J3<*)F:3"9&) )FM 568&+ & <":)/&+C (+1 / '( J6F-6 ")&9P):-)7 PO ZDROWIE MARSZ! /+%& '&3J&3 '+-68? 9*C ) 56/7 9)F8& 9&3; ) 1(H:32 *:)"48398& 56/9)7 F8& -4'<> &9P):-)/+M 1)9'47-39(H/C I+"+/+2-6 ')J&3 *6(+7 9&+ 8) 23'( "%+ 9+' ")J:3 & *)'< *:)"41(H/ 9+(4:+%968?; <+/&3:+2>868? +14-5)*1* V&)1= 07<)-C)(D 8<6%& 1):<6'(93 "%+ <":)/&+C.&3 *:<38?+7 "<+2-6 '&= J3<-6F%9&3 *)F:H" Od maratonu do Nordic Walking rozmowa z Marcinem Oleksiukiem H-1 /<,"<0,E4< +*E 8A<7(,-*)= 8(/(+<A-)*( K&"0.* 31<-.5%G 0 R59$9F& /" C%5-)&; 3*%&2,:&; 2)(=25 -$2%5G 6)1 C:> "C5&,:!"#$%& E)*+%,-. H"D) /#2:-"0 $) 2 +%D+)1% 2)&28>) =%8 /" %10 /#52%57 +6B#) L#%** W?3,X Y3,7 6)1 /"2,)0 >51 H)>-"#2)68?5,&27 $2%5(0 &2:,8 2 +%D+)1%. Z$2%5*%>) 1% +%*0 +3 *5+&D%7 =/"$"C)>" 1% =%8 2)0 &2F>51 D5[$2%O,) 2)("$:7 2>)0 /)>51 C)+&:*). YC-0,('< A-/8< &"/-A*-F 8() +"</8G 0!"#$%& E)*+%,- 6" D5$,) 2,)D0 /#"=6=2:&; T"#1 #5+#5)&D% #3&;"0 (:&; $*) +)9$5-",%52)*59,%5 "$ (%5+3. \%D+% +"=263DF "$ ]^ $" _^^ 2> % 1"9,) 3/#)(%)O 65, =/"#6 &)>: #"+,%52)*59,%5 "$ /"-"$:. A"/#)(%) ", +",$:&D87 (/#)(%) ( *5/=2:,)=6#BD7 /#)&3D5 `^ a 1%8G,%,)=25-" &%)>)7 ) C%5-),%5 ( -#3/%5 C%5-"(5D b3c6"#/5$) $)D5 1% 1"9*%("GO (:/#"1"()0,%)!"#$%& E)*+%,- (,)=25D "+"*%&:. H-1*( +J 8A<7( +&10(+6 A 8(7 5,*(5,*)*( G 0!)(56 &)>+%51 /#2:/)$+%51 =F 1)>5 =3+&5=:0 D5$," $#3-%5 1%5D0 =&57 $() /%5#(=25 ( L*%(%&)&; % d"#)&; "#)2 e 1%5D=&5,) $:=6),0 =%5 J_ +1. P+63)*,%5 D59$98,) &:+* (:G&%-B( \"#",) f*f=+)7 )*5 95C: C:>: =3+&5=:7 /"6#25C,: D5=6 6#50,%,-7 ),) 6"V -"$2%,+) $2%5,,%5 2)(=25 =%8 2,)D$2%5. M,6 <"/30, K&"0.* 31<-.5%?-+, *))( "-+7(G 7 S/#B&2!"#$%& E)*+%,- D5=651 C%5-)&251 b3c6"#/5$: Q25#(%",0 +)7 D59$98 659,) #"(5#25. >5,*( A )-+,6? /('*<)*( +J 8/-= +6 +"/,67-7J0( 5< &"/-A*-)*- 8('< /<5,-7& +"</8&G 0 R5=6 3,)= $39" &%5+)(:&; 6#)= $" 3/#)(%),%)!"#$%& E)*+%,- 0,)=2) *5=2&2:g=+) % /%8+,5 A"D50 2%5#25 A)*"(%&+%57 $*) 1,%5 6" (%8&5D,%9 6:*+" 1%5D=&5. ABCD '1%3*)/68? *H031; +%3 <:HJ-6 ")10+"9> %&'(= )-= "/-A5E 9+- (:<3J+C Spacer-bez wymówek! /*06/&3 +1(6/9)F8& P&7 <68< '<3 8&+0) 9&3 (:<37 J ?6J+ *:<31)967 /+MC.+ *)8<>(31 /6J&3:<-6 /&=8 8)F 9&3 <+*:<3'(+9&37-6 / "9&4 9+'(=*96- /'14(31 9*C <+1/+'H/C A '( J)7 /&3- '6'(3-+(68<9)FMC K) /67 J): /&3%3 '*):(H/; 23F%& 23"9+1 8?83-6 8) 9+' 9&3 <:+<&; 9&3 <: & 9&3 '*:<=(4 h'*+7 83:6 '> /0+F9&3 "%+ 9+'C "<&96 :3%+1'4 *) '(:3'42> /6-&3:96 3P31( / *)'(+8& '*+7 %39&+ O][18+%C I/:H *)*4%+:96 "<&F 9):"&8 /+%7 '*+83: ):+< /&317 '<68? "6'(+9'+8?; </&=1'<+2-6 )":)J&9= (3-*); + < 8<+'3- -)53 *)019&3-6 J+186%+ -+:7 '<4; 1(H:6- J="<&3-6 1)T8<6M 1+5"6 "<&3TCA&38<):96 J)/&3- ")J:6 '39C Woda,woda, woda d) 8?6J+ 23"696 9+*H2; 1(H7 :6 -)53-6 *&M J3< J) $;] %&(:+ () +J')%4(93 "<&3993 -&9&-4- "%+ P49182)7 9)/+9&+ -3(+J)%&7 <-4CS*382+%&F8& -H/&> 9+/3( ) )"/:H8)968? *:)*):82+8? /'*H08<3'932 *&:+-&"6 56/&37 9&+; / :)%=7*:<3" (04'<8<+-& & J&+01+-&C j3"96- '0)/3-9&3 /6*&2+9&3 )1:3F%)7 968? &%)F8& /)"6 9&3 *)</)%& 9+- '8?4"9>M 8?)MJ6F-6 '()')7 /+%& 9+2":+'(68<9&32'<3 "&3(6W A'<6'(1&3 /&=8 /+93 & 1+%):68<93 9+*)23 <+7 -&3T-6 9+ /)"=C!" <+:+<C Zdrowe tłuszcze czyli jakie? N)*4%+:96- J0="3- <+8<67 9+2>868? <-&+9= '(6%4 568&+ 23'( /61%48<39&3 < 2+"0)'*&'4 (04'<7 8<H/C d) J0>" hj) <+ *:<68<69= )(60)F8& & /&3%4 86/&%&< ? 8?):HJ '> )"*)/&3"<&+%93 (04'<7 8<3 (:+9' <9+2"42>83 '&= 9*C / F-&3(+9&3; "%&9+8?;(04'(68? '3:+8?; 8&+'(7 1+8?; J+()9&1+8? +%3 &'(9&32> 23'<8<3 (04'<8<3 9&39+'68)93..Dd; 1(H:3 8?:)9&> 9+'<3 8&+7 0) *:<3" 8?):)J+-& '3:8+; 847 1:<68>; )(60)F8&>; 4-)5%&/&+2> (:+9'*):( /&(+-&9 h '> 9+- /&=8 9&3<J="93C d04'<8<3 (3 <9+2"<&37-6 / )%&/&3 < )%&/31; )%324 %9&+7 96-; )%324 < /&3'&)01+; (04'(68? :6J+8? -):'1&8?; )/)8+8? -)7 :<+; <&+:9+8? <JH5 8<6 )/)84 +`)1+")C d) '+-) <":)/&3 7*)" /+:491&3-; 53 9&3 *:<3'+"<&-6 < &8? &%)F8&>C!*(6-+%9+ "+/1+ () )1)0) 8<6%& '<3FM '()0)7 /68? 06531C One apple a *:<6'0)/&3 -H/&; 53;<23"<39&3 2+J01+ "<&399&3 (:<6-+ 9+' < "+%+ )" %31+:<6RC.&3 '< /&=8 )/)8H/ ) "+%31) J:<-&>868? 9+</+8?; + *)8?6%-6 '&= :+8<32 9+" '/)2'1&- 2+J01&3-;1(H:3 / /&(+-&96 & *:<3"3 /'<6'(1&- *31(696; /'*+9&+%3 (:+/&39&3; <+/&3:+ :H/9&35 2)"7*&3:/&+'(31 )"*)7 /&3"<&+%96 -)9+%9> A+:() :H/7 9&35 *:<62:<3M '&= &996- )/)7 8)- & /+:<6/)-;<3 *)7 "/H:1+R; F%&/1&; -+:8?3/1& 8<6 J4:+1& 9&3 9+ "+:-) /6:+'(+2> /0+F9&3 *)" 9+'<> '<3:)1)F8&> + 9+(4:+ 9+2%3*&32 /&3 8) ' '<3-4 <":)/&4C Na piątkę b+:"<) /+596-3%3-39(3- "9&+ 23'( &%)FM; '(+0)FM & *:)*):82)9+%93 :)<0)539&3 9+'<68? *)'&01H/C I+%38+ '&= 23"<39&3 *&=8&4 *)'&07 1H/Y F9&+"+9&+; )J&+"4 & 1)%+82& ):+< "/H8? *:<31>'31C K<&=1& (3-4 9&3 ")*4'<8<+-6 ") *8?+ 9+' ") *)8?0+9&+9&+ "4568? &%)F8& 237 "<39&+ 9*C 9+ 1)%+82=C A+:()F8&)7 /3 *)/&996 '10+7 "+M '&= <3 <J&%+9')/+932 &%)F8& J&+01+; & (04'<7 8<H/; W"<A*))6XJ6M / -&+:= -)5%&/)F8& J3< '-+539&+; + :+8<32 "4'<)93C A+:() <+&97 (3:3')/+M '&= *&38<39&3- / P)7 %&&; / (</C :=1+/&3R %4J 9+J6M *+:)/+:C.&3 (6%1) )"1: )/6 /6-&+: '-+14 <9+968? 9+- *)(:+/; +%3 <+&9/3'(423-6 / <":)/&3 h+ () 9+2%3*'<+ &9/37 '(682+C d) (6%1) 1&%1+ <+'+"; 1(H:68? /*:)/+"<39&3 -)53 J6M ")7 J:6- A+8E"(? ") )"1:6/+9&+ / 9+'<6-568&4; J6F-6 8&3'<6M '&= '-+1+-& "04532C H551 I&J.&F$- Zakończenie Sezonu Kolarskiego Ramżów SZCZEJKOWICE! PTTK Koło Ramża 12 października na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Wiejskiej 10 w Szczejkowicach zorganizowało XXVII Zakończenie Sezonu Kolarskiego Ramżów. D)-+9"):3- &-*:3<6 J60+ b+:j+:+ f)*; + 1&3:)/9&1&3- -3(6Y V&&813C G0H/ %3-; 2+1& *:<6F/&38+0 J60) *)<9+9&3 (3:37 f<3:/&)91+7g3'<8<67 96; 4*)/'<38?9&39&3 (4:6'(61& 1)%+:'1&32 ):+< '<%+1H/ (4:67 '(68<968?; <")J6/+9&3 )"<9+1 (4:6'(61& 1/+%&P&1)/+932 ):+< 1:+2)<9+/8<68?; + ( <8<37 9&3 ]O %+( &'(9&39&+ NddD D)0) QU+-5+R / f<3:/&)9837g3'<7 8<69+8?C A &-*:3<&3 48<3'(9&8<6%& (47 :6F8& &9"6/&"4+%9& ):+< ":45696C.+ -38& <3'(9&1H/ 8<31+7 0) -9H'(/) 1)914:'H/ <+:H/9) "%+ "<&38& 2+1 & 9+2%&8<9&32'<> ":4569=; 1(H:> J60+ A+9":4' q):6c i*)-&91& )(:<6-+%& ( )"'& 48<3'(9&86Y (:<6%3(9&+,99+ V+8?4%38; 8<(3:)%3(9& b+:7 ()'< S<6-+0+; 2+1 & 9+2'(+:'& 48<3'(9&86Y S(3P+9&+ I+2>8; S(+9&7 '0+/ U+")-'1& ):+< f<3'0+/ A+%+C N309> %&'(= / 1)914:'+8? -)59+ <9+%3LM 9+ '(:)9&3 &9(3:93()/32 (((.5,)=250 1%)=6"./* Koncert Bethel CZERWIONKA! W Starej Piwnicy 11 października miał miejsce kolejny koncert tym razem swoją obecnością zaszczycił wrocławski zespół Bethel. Sympatyczna ekipa specjalizująca się w rytmach reggae do żółtodziobów nie należy, a potwierdzić to mogą stali bywalcy festiwalu Woodstock, którzy na tegorocznej edycji mogli się bawić przy dzwiękach ich muzyki. V&3'<1+T86 f<3:/&)91&7g3'<7 8<69 < *3/9)F8&> *+-&=(+2> 23'<7 8<3 &8? /6'(=* 9+ P3'(&/+%4,:)7 49" d?3 U)81 / Z[$[ b3(?3% <+*:3<39()/+0 '&= < ")J:32 '(:)96 & <")J60 /6:H59&39&3C N3:7 '*31(6/+ *)8<>(14 /33139"4 / ")J):)/6- ()/+:<6'(/&3 & *:<6 <9+96- <3'*)%3 0+ /&3%3 )'HJC.+</+ "3J&4(+987 1&32 *06(6 <3'*)04 kqv4<61+ S3:8Rl ")J:<3 )"</&3:8&3"%+ -47 <61= 56/>; ")"+2>8> /&+:6 & 23"7 9)8<3F9&3 J4"<>8+ "48?+C j3f%& ")"+M ") -3%)7 "629)FM; :&PP6 & 0+(/3 ") '1+9")/+9&+ :3P:396 "%+ *4J%&8<9)F8&; () 3P31( P&9+%96 23'( /&=832 9&5 <+")/+%+2>86C A%+L%+1; %&"3: & /)1+%&'(+ <3'*)04 *309&0 P49182= /)"<&:32+; + )')J6 '(0)8<)93 J+:"<) J%&'1) '&3J&3 J+7 /&06 '&= *:<6 :)<J:<-&3/+2>868? *309> -)8> 4(/):+8?x QI+J:+9) -& '1:<6"0+R k*&)'391+ 8?6J+ ")7 J:<3 )""+/+0+ 9+'(:)23 1&J&8H/ *) -38<4 N)%'1+7 i1:+&9+l; Qd6%3 QS(+82+ b+j&%)9rk*)<682+ )J)/&><1)/ "6 &8? 1)97 83:(l QS1+P+9"3:R; Q.+ "/+R; 8<6 Qd:<3L/6 4-6'0RC!')J6 <+'(:< *)/&996 F%3"<&M 1)983:7 (6; 1(H:3 )"J="> '&= / S(+:32 N&/7 9&86C D+5"6 *)/&9&39 <9+%3LM 8)F "%+ '&3J&3C I"#$4+)F1: (.)

7 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 16! listopad Pierwszy kwartał funkcjonowania ustawy śmieciowej Przedstawiamy Państwu analizę odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny po 3 miesiącach funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Tabela nr 1. Zestawienie wybranych frakcji odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w latach 2012 i Lp. Wybrane frakcje I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał odpadów 2012 r r r r r r r. komunalnych (Mg) (Mg) (Mg) (Mg) (Mg) (Mg) (Mg) 1 Odpady zmieszane Biodegradowalne Tworzywa sztuczne Szkło Papier i tektura Wielkogabaryty Jak wynika z tabeli nr 1 sukcesywnie zmiejsza się ilość zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w br. przy jednoczesnym wzroście ilości odpadów zebranych w sposób selektywny. Stąd wniosek, iż zdecydowana większość mieszkańców bardzo poważnie podeszła do obowiązku segregacji odpadów. Liczba osób które nie prowadzą selektywnej ziórki odpadów komunalnych na dzień r. Wynosi jedynie 294. Tabela nr 2. Łącznie odebrane wszystkie frakcje odpadów komunalnych I kwartał 2012 r. II kwartał 2012 r. III kwartał 2012 r. IV kwartał 2012 r. Razem 2012 r. (Mg) (Mg) (Mg) (Mg) (Mg) I kwartał 2013 r. II kwartał 2013 r. III kwartał 2013 r. IV kwartał 2013 r. Razem I-III kw r. (Mg) (Mg) (Mg) (Mg) (Mg) Tabela nr 2 przedstawia porównanie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w latach 2012 i W bieżącym roku łącznie do września odebrano Mg odpadów komunalnych, analogicznie w tym samym okresie w 2012 roku odebrano 7263 Mg odpadów komunalnych oznacza to wzrost odbioru odpadów w br. o 41%. Po upływie 3 m-cy od wdrożenia nowego systemu można powiedzieć, że system funkcjonuje dobrze. Wszelkie nieprawidłowości czy też braki odbioru odpadów zgłaszane przez mieszkańców do Wydziału Gospodarowania Odpadami na bieżąco są wyjaśniane z wykonawcą i skutecznie załatwiane. Bardzo ważnym elementem sprawnego funkcjonowania systemu jest dostosowanie się mieszkańców do nowych obowiązków jakie wynikają zarówno z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak i innych przepisów prawa miejscowego. Oto niektóre z nich:! wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników do zbierania odpadów komunalnych (wykonawca nie będzie opróżniał pojemników niezgodnych z Polską Normą i nie dostosowanych do śmieciarek, jak również niesprawnych technicznie),! prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów (odpady niewłaściwie posegregowane nie zostaną odebrane),! dostosowanie się do harmonogramu odbioru odpadów (należy wystawiać wyłącznie te frakcje odpadów, które przewidziane są do odbioru w danym dniu zgodnie z harmonogramem),! wystawianie pojemników w dniu odbioru do godz przed posesję w miejscu widocznym (pracownicy firmy nie będą wchodzić na Państwa posesję),! opisywanie pojemników szczególnie w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkałej jest prowadzona działalność gospodarcza (firma zapisuje ilość odbieranych pojemników, nieopisanie ich utrudnia prawidłowy zapis),! na elewacji zewnętrznej budynku tabliczka z numerem domu # Liczba mieszkańców objętych nowym systemem gospodarowania odpadami na dzień r. wynosi # Do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wpłynęło 6520 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. # Liczba nieruchomości, z których nie złożono deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 227. Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji dotyczących systemu na Procentowy wzrost odbioru odpadów komunalnych w okresie od I do IX br. w stosunku do tego samego okresu roku 2012 kształtuje się następująco: Odpady zmieszane wzrost o 16%, Odpady biodegradowalne wzrost o 244%, Tworzywa sztuczne wzrost o162%, Szkło wzrost o 77%, Papier i tektura wzrost o 100%, Wielkogabaryty wzrost o 439%. Akcja krwiodawstwa CZERWIONKA! 18 października 2013 miała miejsce kolejna zbiórka krwi dla potrzebujących.,182+ -&+0+ -&32'83 / K)-4 D4%(4:6 / f<3:/&)983 *:<6 4%C A)%9)F8& 8) "/+ -&3'&>83 J60 (4(32'<6 D%4J t)9):)/68? K+/8H/ D:/& &-C b3:6 < f<3:7 /&)91&CEE.+ +*3% )"*)/&3"<&+7 0) ac )'HJ < 1:3/ )""+M ]_ "+/8H/C K%+ 9&3/( &8<)968? *)/)"3- )":<47 839&+ J6M 9*C '(+9 <":)/&+; 2+1 :H/9&35 J:+1 )"*)/&3"9&32 *:<3:/6 )" )""+7 9&+CEA 8<+'&3 +182& <3J:+9) Za %&7 (:H/ 1:/&;E "<&32=; 53 *)-)53 )9+ 8?)M 1&%14 )')J)-C A'<6'(1&-; 1(H:<6 )""+%& 1:3/ J+:"<) '3:"38<9&3 "<&=1423-6C N+-&=(+2-6; 53 J6M -)53 & -6 1&37 "6F J="<&3-6 *)(:<3J)/+M 1:/&C!"#$%&"# ($)#*#+,)-. Orzescy Niepokorni zwyciężają października w Mikołowie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Europy w Kong Sao. Nie zabrakło na nich zawodników z orzeskiego Fight Clubu Niepokorni. d) J60 J+:"<) ")J:6 '(+:( "%+ -0)"68? Q.&3*)1):968?R; 1(H:<6 "9&+ <+/)"H/ / 1)97 14:3982& S+) V&v D4-&(3 /6/+%8<6%&; +5 )'&3- -3"+%&C I0)() '/)&- 4*):3- & /+%38<9)7 F8&> <")J60 V&8?+0!*:<>"31C d39 '<3'9+'()%3(9& 8?0)*+1 (:39423 (39 '*):( )" *:+/&3 (:<38? %+( & "<&=1& '/)232 /6(:/+032 *:+86 -)53 /&3%3 / (32 "6'867 *%&9&3C N)<)'(+%& 9&3 J6%& "+%31) / (6%3C S:3J:) ") ")-4 <+7 J:+%&Y A&1():&+ S)7 '9+; K+:&+ D%3&9; A3:)9&1+ A68&'0) ):+< D+-&% + J:>< /6/+%7 8<6%&Y,:(4: b)2")0; V+:8&9.)7 :+' & j+14j S<+%+C K<&38& "+06 < '&3J&3 /'<6'(1)C A "9&4 <+/)"H/ ") /+%1& '(+9=%& "):)7 F%& <+/)"9&86C b:><)/6-3"+% / /6/+%8<60 d)-+'< CZERWIONKA! Sezon artystyczny w nowoczesnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym otwarty! Takiego wydarzenia jeszcze w Czerwionce-Leszczynach nie było mówili zgodnie zachwyceni goście, którzy 22 października zasiedli w sali widowiskowej CKE. Otwarcie sezonu artystycznego w CKE nj3:(c d)-31 "4-9&3 *+:0 ") *:<)"4C </68&=7 '(/4 23"69&3 < 1%47 J4 S<6-)9 D:4*+; %38< *) ")< )9(4<2& 9&3 '(+9>0 ") /+%1&C d:393:3- -0)"68? Q.&3*)1):7 968?R 23'( V+:&4'< Q!%)R!%3F; 1(H:6 *)"*&'+0 1)9(:+1( < 9)/> *:)-42>8> VV,; n4:)*3+9 V+'(3:' 9+ (:<6 <+/)")/3 /+%1&C K):)'068? Q.&3*)1):968?R (:37 942> K+:31!:0)/'1&; V+:8&9 N):)' ):+< U+7 "31 A+01)/&8<C I (+7 1&-& (:393:+-& & "<&=1& /'*+:8&4 ):+< /'*H07 *:+86 < B+J:61> /!:<3'<4; Q.&3*)7 1):9&R -+2> '*):3 '<+9'3 9+ *)"JH2 F/&+7 (+ VV,C B&5.-1 I$F-1 AE/6"+:<39&4 48<3'(9&8<67 %&Y V&9&'(3: U)</)24 n%5j&3(+ b&3t1)/'1+;e*)7 '0)/&3 ") N+:%+-39(4 n4:)*327 j+9!%j:68?( ):+< "+9 V+:8&91&3/&8<; + (+153 < :+7 -&39&+ A)23/H"<(/+ h,9":<32 G)F8&9&+1; *:<3/)"9&8<>86 S327 -&14 :+"96 S32-&14 A)%9&1 G-&96 & V&+7 '(+ f<3:/&)91+7g3'<8<696cex97 '3<)94 9) < '(+:+99)F8&>; "J+0)F8&> ) + <+:+7 <3- < /&3%1&- :)<-+8?3- h <+*:)'<)9) J)/&3- +:(6'(H/ P):-+(4 & 7 8) <+7 9+ h 9&3 <+*)7-9&+9) *:<6 (6- ) *&3:/&+'(14 (6%1) "%+ f<3:7 S*G,%5()DF&5 1%5D=&5h I" $*),)= "-#"1,: 2)=2&2: "951: $2%G (#)2 2 A)g=6(51 "6(%5#)O 68 (=/),%)>F =&5,8 h *)/&3"<&+0 /&(+2>8 ;-/0*).65/6P+1*; :+"&)/&38; '69 U+"&+ g )" *)9+" "/4"<&3'(4 %+( *:)/+7 "<& +4():'1&3 / Qd:H27 83R; *+:(93:,996 V+:&& j)*31; /'*H0(/H:8+ /&3%4 232 *&)' ) +4(): & 1)-*)<6():CEt)9)7 J60+ -&9&'(3: U)</)24 %CUI*(8- Z*(P1<A+1- h R5=651 /#25+",),)7 95 6" 1%5D=&57 21%5,% 9:&%5 (%5*3 *3$2% ( Q25#0 (%",&50b5=2&2:,)&;.!%5 6:*+" $#"-%7 &;"$,%+%7 +),)*%2)&D5 % *"60,%=+) =F ()9,5 % /"6#25C,5. d:&287 )C: 1%5=2+)g&: 6>31,%5 63 /#2:C:()*%. Q%5=28 =%87 95 (>)$25-1%,: 32,)>:7 95 ()#6" 6)+%5 1%5D=&5 =6("#2:O. i",)(567 -$:0 C: C:>: /%5,%F$257 C52 =6)#)g7 2)0 ),-)9"(),%)7 "-#"1,5-",)+>)0 $3 /#)&: Q5,6#31 \3*63#)*,"0 j$3+)&:d,5 ( Q25#(%",&50b5=20 &2:,)&;,%-$: C:,%5 /"(=6)>" h *)"1:3F%&0+CEh I" /%8+,) -1%,) % 1)1:,)$2%5D87 95,%+6 D5D,%5 /"$2%5*%. R5=6 C"-)6) #B9,"#"$,"0 G&%F 6)+95 ( "C=2)#25 +3*63#: h *)/&3"<&+0 ")J&(9&3 J4:-&'(:< G-&96 & V&+'(+ f<3:/&)91+7 g3'<8<696 [*(+4-A H-)*+,(A= H%=6#2:,%5 1)9"0 #56+%7 (=/),%)>: T5=6%()* P#"3,$ 6;5 #"&+7 \*3C \3*63#: R)/"g0 =+%5D7 +6B#: $2%G G(%863D5 ]^0*50 &%5 %=6,%5,%)7 25=/">: G/%5()&25 % 1,B=6(" 6)*5,6B(7 D50 =651 $5=+)&; 65D =&5,: C8$F /"1,)9),5. kl 1%50 =%8&: &25+)*%G1:7 )C: 65, "C%5+6 1"9,) C:>" "6("#2:O7 $2%8+3D8 $2%G (=2:=6+%17 +6B#2: (%5#2:*%7 95 3$),)1 =%8 6" G1%)>5 2)$),%5 2#5)*%2"()OCE A'*)-9&+96 *:<3< J4:-&7 '(:<+ )J8?)"<>86 24J&%34'< D%4J D4%(4:6 j+*)t'1&32 "<&+0+2>86 / f<3:/&)9837g3'<8<69+8? 23'( 9+2'(+:'<> (6*4 / 1:+24; + 83%3-23'( *)*47 %+:6< %(4:6 2+*)T'1&32 / N)%'83C t&'():&= & "<&+0+%9)FM D%4J4 )-H/&0 *:+8)/9&1 V&327 D4%(4:6; *:)/+7 "<>86 D%4J D4%(4:6 j+*)t'1&32 / f<3:/&)9837g3'<8<69+8? h H-)&+, \&1-+,0,61#Ed)/+:<67 '<60-4 K()+(7 K(1*'&0N* Q-= E=/B*,%5 =6)#)1: =%8 2C3$"()O 1"=6 /#2:D)[,% 1%8$2: +3*63#) /"*=+F % D)/"g=+F. Q%5=28 =%87 95 $2%=%5D=25-" (%5&2"#3 C80 $2%51: 1"-*% /"+)2)O (%8[7 +6B0 #) %=6,%5D5 /"1%8$2: 6:1% +#)D)0 1%. H"D) 1%*&2F&) =263+) (>)$)0,%) 1%5&251 D)/"g=+%1 /">F&2: =%8 ( D5$,F &)>"GO 2 +",&5#651 2,)+"1%65D ("+)*%=6+% /),% P,,: H)#%% R"/5+CE N) *)1+<&3 '<(41& /0+"+9&+ -&38<3-2+*)T'1&-; 9+ '839&3 *)2+/&0+ '&= )8<31&/+9+ O))- ;-/*- H<"(1 A/-,,,(+"<= I" )#6:=6+) =%*,%5 2(%F0 2),) 2 R)/",%F h *)"1:3F%&0 V+:7 8&9 N"=6)>) )1C)0 =)$"#51 /"*=+%5D +3*63#: ( 6:1 +#)D3. H)1:,)$2%5D D "+)2D% /"(=6),%5 (%5*5 (=/B*0,:&; (=/),%)>:&; /#"D5+6B(.R5D =3+&5= ( R)/",%% %,) G(%5&%5 /"0 *5-),) 6:17 95 P,,) H)#%) R"0 /5+ =%8-) /" 6#)$:&D5 /"*=+%5D +3*63#:. H32:&2,: /#"D5+6 4A"0 *),,)<7 +6B#: 2)/#525,63D51: $2%G ( Q25#(%",&50b5=2&2:,)&; 6" /#BC) (:$5=6:*"(),%) 2 (%50 *3=56 *)6 /"*=+%5D 132:+% 65-"7 &" ( 6(B#&2"G&% /"*=+%5D,)DC)#0 $2%5D &;)#)+65#:=6:&2,57 &" =/#)0 (%) 95 /"*=+) 132:+) D5=6 #"20 /"2,)()*,),)(56 (,)D$)*0 =2:&; 2)+F6+)&; G(%)6). K2%8+%,%513 "$+#:*%G1: /#)($2%(5 /5#>:CEA'*+9&+068? /:+53T 1)983:( ")'(+:8<60 ( "<)96-C N3:P :3+%&7 <+82+; -&'(:<)/'1&3 /61)9+9&3 *+:(&& /)1+%968? & &9'(:4-39(+%7 968? *)0>8<606 '&= < 3-)82+-&; 2+1&3 /6/)0+0 /6'(=* +:( #)0 1:,) $"C#F (#B9C8 $*) 65-" 1%5D=&) h *)/&3"<&+0+,99+ V+:&+ j)*31c

8 8 nr 16! listopad 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat CZERWIONKA! 24 października gościem Biblioteki Publicznej w Czerwionce był Mieczysław Bieniek, emerytowany górnik, człowiek, który nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu. Sam o sobie mówi pieszczotliwie Hajerek. Często dodaje, że gdyby przestał podróżować, byłby nieszczęśliwy. Spotkanie z Hajerem.+ 1)*+%9& *:<3*:+8)/+0 Zc %+(; +5 ") /6*+"14; / 1(H:6- )"9&H'0 *)/ '<8<3:J31 9+ <":)/&4C d) /6"+:<37 9&3 ") *&3:/'<32 *)"7 :H56C N+9 V&38<6'0+/ *)'(+9)/&0 /67 J:+M '&= ") X9"&&C *&3:/'<+ )"J6(+ *)":H5; ) 1(H:32 )*)/&+"+0 / -+24 :)14 / b&j%&)(383; /&3%4 '048?+8<6C d6- :+<3- J60) *)")J9&3; J) 1+5"6 1() -&+0 )1+<2= *)<9+M Qt+23:+R /&3; ) 1() *)(:+P& / (+1 )J:+<)7 /6; Q%4"<1&R &?4-):6'(68<96 '*)'HJ )*)/&+"+M ) (6-8) /&"<&+0 & *:<3560C.+ )'(+(9&- '*)(1+9&4 *)":H59&1 )*)/&37 "<&+0 ) 23"932 <3 '/)&8? *)":H56; 1(H:> :)<*)8<>0 )" <+14*4 J&%3(4 <+ Zs[ <0 ") A&3%4 )')J)- (+ Wędkarze zakończyli sezon CZERWIONKA! 6 października 2013 na zbiorniku Tama odbyły się ostatnie w tym roku zawody spławikowe, których organizatorem był Zarząd Koła 96 w Czerwionce. Do konkurencji przystąpiło 17 zawodników w tym 3 młodzików i jedna kobieta Sara Kasperska. I+/)"6 :)<*)8<=06 '&= _YO[ )" ") :)<*)8<=8&+E<+9=8+9&+; *) 1)7 %32968? $[ -&94(+8? :)<*)8<=() :6/+%&<+82=C D%+'6P&1+82+E1)T7 8)/+ <+1)T8<)968? <+/)"H/ J60+ 9+'(=*42>8+Y S<8<3*)9&1 d)7 -+'<; V&8?+%8<61 V+:8&9; D:+7 /4%'1& A+80+/; b%4'<8< U)7 J3:(; b+24:+ U+P+0; D:+/4%'1& V+:8&9; D+'*3:'1& D+8*3:; j+97 (+' K+/&"; K:)'( b+:(31; N)14'&T'1& K+-&+9; U+/+9 A)28&38?; b+:)9 S0+/)7 -&:; D+9&+ S(+9&'0+/; b0+5323/'1& U67 '<+:"; D+'*3:'1+ S+:+; V+01)/'1& X:37 934'<; N)14'&T'1& t39:61c ED):<6'(+2>8 < )1+<2& *:<3*:)/+"<&7 %&F-6 1:H(1> :)<-)/= 9+ (3-+( QS*:<>7 (+9&+E/)1H0 d+-6r; 1(H:3 -&+0) -&32'83 /3 /:<3F9&4 :)14 < V+:8&93- D:+7 /4%'1&- h 1+*&(+93- '*):()/6- D)0+ ^ac.8< A6+,(54, *)*07-86AJ &"</,J51<= A-)*- 8(/()& A<134,I*</)*1-G h m,%&d)6"#51 )+&D% C:> H)#&%, H%&;)*=+% &2>",5+ N)#2F$3,)=25-" \">). :- 0,6? "<C('-4- * 7-1* I64 0(C 8(7-107*G heq;&%5*%g1: "&2:G&%O #25+8 i%5#)(+8 "#)2 #3#87 +6B#F (/>:()V("$) $" 2C%"#0,%+) I)1)7 D)+ #B(,%59 (:+"=%O 65#5, $""+">) I)1:7 -$:9 C:> D39 C)#$2" 2)0 #"G,%86:. M, *(+,64- +*E A*(C1*?,-*)8(= /(+<A-)*(?G h P+&D) /#2:&%F-,8>) (%5*5 "=BC7 2)),0 -)9"()*% =%8 (,%F 1.%,.U RB25T b%=)d7 M6)0,%=>)( \3C%+7 H)#&%, \#)(3*=+%7 E)&>)( \#)(3*=+%.!%5 2)C#)+>" #B(,%59 A#525=) \">) R),3=2) i3$,5-".v 9+</+ 23'( <9+9+; *)9&3/+5 23'( () 23"39 < *)*4%+:9&32'<68? 14:):(H/C N+9 V&38<6'0+/ 9&3 8?8&+0 (+- %353M < ":&91&3- *:<6 J+'39&3; J60 () (6%1) *:<6'(+931 / *)":H56C N:)'(6 k& (+9&l '*)'HJ 53J6 ")'(+M '&= ") N)'(+7 9)/&0 '*="<&M 1&%1+ "9& / D+&:<3; *:<627 :<3M '&= )+<)-; 1(H:68? <)J+8<39&3 *)7 %38+ *:<6'<06- /6*)8<6/+2>86-C G0H/96-83%3- *)":H59&1+ J60) )"7 /&3"<39&3 S4"+94; *)-&-) *+942>868? / 9&- <+-&3'<31CE!*)/&3FM 4<4*307 9& (H:68? *)"<&/&+M 9*C -&32'8)/> /6(/H:9&= -3J%&; 4:)"= (+-(32'<68? -&32'8)/68? & -&32'8; 1(H:3 )"/&3"<&0 *+9 V&38<6'0+/C A&3%3 < <9+2"423 '&= 9+ +1(4+%&<)/+96-8)"<&399&3 *:)7 P&%4 *+9+ V&38<6'0+/+ 9+ -)59+ 9+*&'+M ") *)":H59&1+; *)7 :)<-+/&+M; <+:+<&M '&= J+186%3- *)"7 :H5)/+9&+CEj+1&3 '> "+%'<3 *%+96 Qt+7 23:+Rp b="<&3 *&'+0 1'&>51= & /6/+0 '&= ") 1)%32932 /6*:+/6; 9+ 1(H:> -+ <+-&+: *)F/&=8&M $;] :)14C j45 *)" 1)9&38 %&'()*+"+ -)53-6 '*)"<&37 /+M '&= 1)% '&>51& ) 9&3"+/932 *)":H56 ") U)'2&; 1(H:+ -+ *)")J9) 0+-+M '(3:3)(6*6 ) 9+'<68? /'8?)"9&8? '>'&+"+8?CEK%+ /'<6'(1&8?; 1(H:<6 8?8&3%&J6 /&3"<&3M /&=832 ) *+'2& N)"7 :H59&1+ h *:)/+"<& )9 k(((.c*"0 -#"(5#"(:./* h *&'<3 (+- *)" *'34")7 9&-3- Qt+23:Rl; (+153 <9+7 %3LM 9+ '3:/&'&3 B+83J))1; + 1'&>57 1& 8<31+2> 9+ N+T'(/+ / J&J%&)(31+8? B1%01<$51 /&)#*#+- M,6?-0*( 7&U 7-1*(! "C-)6 )- )-= +8E")J -107E 7(!C* 8-1 8< 1*(56G hei)+ 1:G*%1: D39 " /","(,5D )+&D% =/#2F6),%)7 &;&%5*%C:G1:,),)$&;"$2F&F (%"=,8 25C#)O =%8 % (:=/#2F6)O &)>: 65#5, ("+B> 2C%"#,%+)7 C: C:>" 1%>" /"=%5$2%5OV"#)2 /">"(%O7 ) /"2"=6)*% 1%5=2+)g&: 1%5*% =)6:=T)+&D8 25 =/)&5#B(. M,6 "/,6 8(7 <1-,7* 0<! 7(+,0,( 5<5-F?*4<!)*1<? AE51-/+8A-G hei)+ )+3#)6 =%8 =+>)$) $#39:,F 2,)=25-" \">) (:C%5#)1: =%8,) 5*%1%0,)&D5 $" mm *%-% $" \8$2%5#2:,) \"[*)?"-%. E>)G,%5 6)1 C8$2%51: #5/#525,6"0 ()O,)=25 \">" (8$+)#=+%57 D)+ #B(,%59 H%)=6" % L1%,8. A#)-,8,)$1%5,%O7 95 =F 6" 2)("$: #),-% ("D5(B$2+%5D. H(+8 7&U +1<?"C(8<A-)- (1*"- )- 8(,-A<56G hek#39:,8 1)1: ( +"1/*5&%57 ( D5D =+>)$ (&;"$2FU M)#) \)=/5#=+)7 K)(%$ R),6)=7?"C5#6 i*3=2&27?)t)> i)d3#)7 H)#&%, \#)(3*=+%. \"#2:=6)DF& 2 "+)2D% /#)-,%51: 2)&;8&%O 1>"$2%597 $2%5(&280 6) % &;>"/&B( "#)2 +"C%56:7 )C: (=68/"0 ()*% (,)=25 =25#5-%. L!"#$%&"# ($)#*#+,)-. Wystawa Łowiecka w Rudach Raciborskich A *)*:<3"9&- 94-3:<3 V&+'(+R <)'(+0+ <+-&3'<8<)9+ -6%9+ &9P):-+82+ ")(67 8<>8+ A6'(+/6 \)/&381&32 / U4"+8? U+8&J):'1&8?; 1(H:+ /*:)/+"<&0+ / J0>" 9+'<68? f<6(3%9&1h/; <+ 8) *:<3*:+'<+-6C A6'(+/+ N:<6:)"9&8<)7\)/&381+ < )1+<2& ^[7%38&+ I/&><14 1(H:32 )(/+:8&3 )"J60) '&= $s /:<3F9&+ / I3'*)%3 D%+'<():9)7N+0+8)/6- / U4"+8? U+8&J):'1&8? <)'(+0+ *:<3< D)0+ \)/&381&3 U32)94 Foto. Grzegorz Leszczyński Sztangiści z naszego miasta Mistrzami Świata! CZERWIONKA! W miesiącu październiku w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerwionce-Leszczynach miało miejsce uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych oraz pucharów. Dekorowanymi byli aktualni Mistrzowie Świata w wyciskaniu sztangi leżąc. d6(406 / '4J-+'(3:' <")7 J60 V+:8&9 t3:)1 < g3'<8<69 ):+< / -+'(3:' V+:&4'< D)8<)( <3 S<8<321)/&8CEi:)8<6'(32 "31):+82& ")1)9+0 J4:-&'(:< V&+'(+ & G-&96 f<3:/&)91+7g3'<8<696ea&3'0+/ j+9&'<3/'1&; /&83J4:-&'(:<E,9":<32 U+4"93: ):+< "6:31(): V!S&U74E,%)27 <6 D%+'&1CE I+"+%&F-6 1&%1+ *6(+T 9+'<3-4 -&7 '(:<)/& V+:8&9)/& t3:)1)/&c >5,*( * 1*(56 <5I646 +*E ;*+8/,<+8A- ]A*-8- A A60*+1-)*& +,8-)'* H%=6#2"=6() 1%)>: 1%5D=&5 (!%510 &25&; ( 1%5D=&"("G&% j%*5,c5#- ( $,%)&; Jl % Jk (#25G,%) J^_]C RC&,-A<5)*13A I/-4< &5,*-4 A,-A<= 5-0N *, *C& K" #:()*%2)&D% /#2:=6F/%>" _`^ 2)("$0,%+B( #5/#525,63DF&:&; _l +#)DB( 2 &)0 >5-" f(%)6). Kolejne sukcesy sztangistów! W dniu r. w Rudzie Śląskiej odbyły się Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar dyrektora MOSiR Ruda Śląska. W zawodach wzięło udział blisko 40 zawodników. h I:1 #)251 $*) 1>"$:&; 2)("$,%+B( C:> 6" &%89+% 63#,%5D C"(%51 2)("$: C:>: /#25/#"()$2",5 6:*+" ( +)65-"#%)&; ()0 -"(:&; C52 /"$2%)>3,) +)65-"#%5 (%5+"0 (5 6"659 1>"$2% 2)("$,%&: 13=%5*% #:()0 *%2"()O % C:O =+*)=:T%+"(),% 2 C)#$2%5D $"0 KĄCIK LITERACKI N!qnG.,g.n ftaxgn N)" 1/&+(+-& <&-9+ 1:+ *4'(1+ '3:8+ -&%8<>8+ <+:6' 8&39&+ J3<'<3%3'(96 (+- 23'( 8&3-9)FM; 9&3-+ '0)T8+C )""38? 4'<3"0 (=8<> 9&3J+ *:<3< F-&3:8&; 03< <"+:(+ + /&3FM < 9&3J+ '*4F8&0+ '-4(14 "3'<8<C *)" 9)8 /6"+23 '&= J6M 9&3-+ 8&8?+; 9&3 <9+ 5+"968? '0H/ & (+1+ F-&3:(3%9+C %+-39( (6%4 9&3 )56/& (:4-96; *)*&)06 '()8<6 ) 9+' /+%1= 8<+' +5 <+F9&3-6 & <32"<&3-6 / 8&8?3 '(:)96 *)" 1/&+(+-& <&-9+ 1:+W H%#"=>)( P$)1 \"=1)*) [ 7-1*0N 1-8('</*-0N <5I6A-4- +*E /6A-C*,-07-G h?:()*%2)&d) "$C:()>) =%8 ( +)65-"0 #%)&;U 1>"$2%&:7 D3,%"#2:7 =5,%"#2:7 =3C0 1)=65#=7 1)=65#= "#)2 ( +)65-"#%)&; ()0 -"(:&;U lk+-7 k^+-7 ke7l+-7 el+-7 nj7l+-7 `^+-7 _^^+-7 ^+-7 _Jl+-7 _o^+- % /"(:95D.V [ 7-1*0N 1-8('</*-0N,< &46 ;*+8/,3A ]A*-= 8- </-,, 7-1*?* /(,&C8-8-?*G h E +)65-"#%% ()-"(5D el+- =3C1)=65#= m 1%5D=&5 % 6:63> H%=6#2) f(%)6) 2$"C:>51 2 (:,%+%51 _]l +-7,)6"1%)=6 ( +)65-"0 #%% `^+- 1)=65#= m 1%5D=&5 % 6:63> H%=6#2) f(%)6) 2$"C:> 1BD +"*5-) H)#%3=2 \"0 &2"6 2 (:,%+%51 _]l +-C H-1*( A/-U()*- "<,-1<P0,<)60N ;*= E#)95,%)V/#2:(%5[*%G1: C)#$2" 1%>5. E H%=6#2"=6()&; f(%)6) =6)#6"()>51 _l G(%)$&2",:1% 2)("$,%+)1% 2 +%*+3,)=6"0 *56,%1 =6)951,) /"1"G&%5. K#3-% =6)#6 2)*%&2:>) e *56,%) \)#"*%,) \)D=63#) 3=6)0,)(%)DF&,"(: #5+"#$ 9:&%"(: Jl -H/& V+:8&9 t3:)1 (:393: & /&3%)1:)(96 V&'(:< o/&+(+ / /68&'1+9&4 %35>8C CZERWIONKA! W niedzielny wieczór 28 października w Centrum Kulturalno- Edukacyjnym w Czerwionce odbył się recital Ireny Santor, która w tym dniu zaśpiewała swoje największe i najpiękniejsze przeboje. 9+"-&39&M; 53 *+9& X:39+ 23'( *)%'1&32 3'(:+"6C A (6- "9&4 +1)-*+9&)/+0 +:(6'(83 '06996 *&+9&'(+ & 1)-*)<6():; /610+")/8+ 9+ i9&/3:7 '6(38&3 V4<68<96- B:6"3:61+ f?)*&9+ / A+:'<+/&3 h V+:&4'< K4J:+/'1&CES+7 %+ / fdn J60+ /6*309&)9+ *) + )1%+'1)- 9&3 J60) 1)T8+C A'<6'86 )J389& 9+ :38&(+%4 J6%& *309& *)"<&/4 "%+ X:396 S+9():C!"#$%&"# ($)#*#+,)-. UigndD, ovxnufx I+*41+0+ ") ")-4E I+*:+'<+2>8 A U4%3(1= </&3:<39&+ QD+5"6 1&3%&'<31; () <+ '*4'( I *4'(32 1)-):6 J=J9+ b="= </+%9&+0+ d/h2 JH%R d)+'(+-& ()*&0 /6:<4(6 /6*%4/+93 *:<3< '4-&39&3C 9+ -&3%&L9&3; <04"<39&+ )*+"06 9+ "9)C A )'(+(9&32 1)%3283 A683%)/+0 / '1:)T t+4'(3- )"*+%&0 9+JH2 A6'0+0 ") "<&3/8<696 S*HL9&)93 QSC!CSR E A#251:=>)( b%= #)27 D5$,)+ 2 #"+3,) #"+ (2#)=6) /"2%"1 2)("$B(. K" "=6)6,%5-" /"$5DG&%),%5 C:>51 /5(%5, 1%5D=&),) /"$%31 )*5 D5$0,)+ =%8 3$)>" % $"/%F>51 =(5-".V!)6"0 1%)=6 C)#$2" (%5*+F,%5=/"$2%),+8 =/>)0 (%> H)#%3=27V(:-#:()DF& +)65-"#%8 1)0 =65#= =6)#63DF& /" #)2 /%5#(=2: ( 6)+ /"0 ()9,5D %1/#52%5. R)+ 2)(=25!%51&: 2"#0 -),%2"()*% 2)("$: /#"T5=D",)*,%57,) C)#$2" (:="+%1 /"2%"1%5 2 &25-"VC:*%0 G1: C)#$2" 2)$"("*5,%. K(/5(0,)*( 5,*E1&7E,- /<,?<AE * U6= 0,6?6 A*(C& +&10(+3A,-/3A)< "-= )&^7-1 /3A)*(U "-)& ;-/*&+,<A*#!"#$%&"# ($)#*#+,)-. Wyniki: młodziczki open 1 miejsce Karolina Kajstura Leszczyny, seniorki open 2 miejsce Magdalena Splawinska Przegedza, mężczyźni kat wag do 60 kg 2 miejsce Andrzej Dobosz Leszczyny, mężczyźni kat wag do 67,5 kg 1 miejsce Pawel Czempiel Debiensko, mężczyźni kat wag do 75 kg 1 miejsce Marcin Herok Leszczyny, mężczyźni kat wag do 75 kg 2 miejsce Rafal Koczot Szczejkowice, mężczyźni kat wag do 100 kg 6 miejsce Pawel Szymura Leszczyny Recital Ireny Santor IU!IiVXny.&3 9+/3( 8)P9>M 8<+'4 1&3"6 1()F J%&'1& '(>" )"8?)"<& 8&3:*&39&3 /*&'+93 / '39' &'(9&39& < 9&- (:4"9) '&= j+"3- *:3(39'2& *+0+2> <-6'06 )93 *)1+: :)-1+ 8?%3J+ 8) -& *:<69&3'&3 *:<6'<0)FM "<&F )"3'<0) '(>" ") 9&3J+ j :)<4-&3M J)%3FM :+9& '3:83 -)23 / )(8?0+T 8&3:*&39&+ & :)<*+8<6 )"" &3 '/)23 V+(1) 9+"<&32) '&)'(:) *)1):6 (6 9&3 *)*:)/+"L d68? 8) '(>" )"3'<%& ") 8) %)' 9+'< / "0)9&+8? (:<6-+?5,)6) M"C%+







12 12 nr 16! listopad 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Pojęcie wypadku w drodze do pracy lub w drodze z pracy I+&'(9&39&3 /6*+"14 / ":)7 "<3 ") *:+86 %4J / ":)"<3 < *: &'()(93 <9+8<39&3 "%+ 4J3<7 *&38<)968?C!')J+; 1(H:+ (+1&3-4 /6*+"1)/&; -)53 J)7 /&3-4<6'1+M :)"<+24 F/&+"8<39&+ 9+ 1):<6'(9&32'<68? /+:491+8?C K)(68<6 () </0+'<8<+ <+'&014 1(H:6 *:<67 /H/8<+' 4J3<*&38<)937-4 / /6')1)F8& $[[e *)"'(+/6 /6-&+:4C!')J+ (+1+ 0+(/&32 -)53 (35 )(:<6-+M *:+/) ") :397 (6 < (6(404 9&3<")%9)F8& ") *:+86; / :+<&3 232 F-&3:8& <+F J%&5'& ORZESZE! Na teren Orzesza po raz kolejny zawitał mammobus. W dniach oraz 14 października kobiety w przedziale wiekowym lat mogły wykonać cyfrowe badania piersi. Mimo, że badanie jest bezpłatne, liczba zainteresowanych nim pań jest wciąż niewielka. Badanie nie boli f<6-23'( & 9+ 8<6- (39 9+%356 /&3"<&3M; &5 P&+ () J+"+9&3 :39(= :)"<&99>C.&3-9&32 23"9+1 )1:3F%39&3; 1&3"6 <"+:<60 '&= /67 *+"31 / ":)"<3 "){< *:+86; 23'( 9+"+% 8<='(6- *:<3"-&)(3- '*):H/C K3P&9&82= /6*+"14 / ":)"<3 ") *:+86 %4J < *:+86 <+/&3:+ +:(C ]cj 4'(C $ 4'(+/6 < $cc$zc$^^_ :C ) 3-3:6(4:+8? & :39(+8? < B49"4'<4 ij3<*&37 8<3T S*)038<968?C A -6F% *:<3*&'4 <+ /67 *+"31 / ":)"<3 ") *:+86 %4J < *:+86 4/+5+ '&= )-'4(,5-/,(= )*( A6A<4-)( "/,60,6)J,(= A)E8/,)JD 183/( )-+8J"*4< Nie dla raka piersi *&3:'&; 83%3-23'( /67 1:68&3 9)/)(/):4 23'<8<3 /3 /8<3'96- '(+"&4- :)</)24C.&3 9+%356 )J+/&+M '&= <+7 h 23'( )9 8+01)/&8&3 J3<7 *&38<96 & 9&3&9/+<6296C,J6 ")1)9+M +9+%&<6 *&3:'&; /61)7 96/+93 '> "/+ <"2=8&+ 1+5"32 < 9&8?C A (6-83%4 4-&3'<8<+ '&= *&3:F 9+ '()%&14 <)7 '(+23 ")8&F9&=(+ ") 4:<>"<39&+ *:<6 *)-)86 *06(1& < *:<32:<67 (/):<6/+C Grupa ryzyka (+1 /6')1& *:<37 "<&+0 /&31)/6p f<6 9&3 %3*&32 J+"+M 245-0)"3 "<&3/8<696p A 5/<5,( 5< C&I,?*(7+0- A6= 1<)6A-)*-,-8/&5)*()*- C&I *)= )(7 5,*-4-C)<!0* +8-)<A*J0(7 868&4 &I(,"*(0,()*- /()8<A('<D 7(U(C* 5/<'- 8- I64- )-71/38+,- * )*(,<+8-4- "/,(/A-)-C j3"9+1 4/+5+ '&=; 53 A6"-5(1 )-+8J"*4 A 5/<5,( 5< "/-06 C&I, "/-06D?*?< U( 5/<'-,<+8-4- "/,(/A-= )-D 7(U(C* "/,(/A- I64- U60*<A< &,-+-5)*<)- * 7(7 0,-+ )*( "/,(= 1/-0,-4 '/-)*0 "<8/,(I6D - 8-1= U( A3A0,-+D '56 5/<'-D )*( IE= 5J0 5/<'J )-71/38+,JD I64-5C- &I(,"*(0,<)('<D,( A,'CE53A 1<?&)*1-067)60ND )-75<'<5= )*(7+,-C!(H5 9&3C N:<31)9+9&3 () 23'( -6%>83C j+1 '&= ")7 /&+"423-6; 1)J&3(6 <9+2"42>7 83 '&= / *:<3"<&+%3 /&31)/6- )" ][ ") a^ %+( 9+7 :+5)93 '> 9+ *)2+/&39&3 '&= :+1+ *&3:'&C f<699&1& :6<61+; 1(H:3 -)5%&/)FM *)7 2+/&39&+ '&= <-&+9 9)/)(/):)7 /68? () :+1 *&3:'&; 1(H:6 /67 '(>*&0 245 /F:H" 8<0)91H/ :)7 "<&96; 4:)"<39&3 "<&381+ *) O] :)14 568&+ %4J J3<"<&3(9)FMC f<699&1h/ (68? 23'( /&3%3C, :+1 *&3:'& () 9+28<='('<6 9)/)7 (/H: 4 1)J&3(C g3*&32 <+(3- *)""+/+M '&= J+7 "+9&)- 8) Z %+(+; +9&53%& /67 1:6M 9)/)(/H: / <++/+97 ')/+96- '(+"&4-C A+:() ")7 "+M; 53 /8<3F9&3 /61:6(6 :+1 *&3:'&; () /&=1'<+ '<+9' )/&(3 /6%38<39&3C,J6 )"*)/&3"<&3M 9+ *6(+9&3 8<6 "+93 9&3'<8<=F%&/3 <"+:<39&3 -)59+ <+1/+%&P&1)/+M 2+1) /67 *+"31 / ":)"<3 ") *:+86 %4J < *:+86 9+% *&3:/ )1:3F%&M *)2=8&3 V)59+ <9+%3LM / ):<38<9&87 (/&3 '>")/6- '(+9)/&'1) 9&3 < 1(H:6- *:+8)/9&1 :)<*)7 8<69+ ") *:+86 *) *:<31:)7 8<39&4 -&3'<1+9&+; 8) / *:<6*+"14 <+-&3'<1&/+9&+ / J4" "9)-&3'<1+9&)7 /6- )<9+8<+ *:<31:)8<39&3 -)59+ J60)J6 /&=8 4<9+M; 53 /6*+"31; 1(H:3-4 /:+8+2>86 < *:+86 *:+7 8)/9&1 9+ 1%+(83 '8?)")/32 J4"6914 *:<3" /32F8&3- ") -&3'<1+9&+; 23'( /6*+"1&3- Pacjentko pamiętaj! V+--)J4'; /:+< < 8+0> +*+7 :+(4:> 9&3<J="9> ") J+"+9&+; <9+7 %3LM -)59+ J60) / '>'&3"<(/&3 i:<="4 V&+'(+!:<3'<3C X8? ")7 '(=*9)FM -)5%&/+ 23'( / :+-+8? QN)*4% A61:6/+9&+ U+1+ N&3:'&R; 1(H:6 P&9+9')/+96 23'( *:<3<.BI; <+F :3+%&<+():3- f397 h X9'(6(4( &-C V+:&& S10)")/'1&32 h f4:&3;!"7 "<&+0 / G%&/&8+8?; 1(H:3 () f397 (:4- )" %+( '*382+%&<423 '&= -C&9C / /61)96/+9&4 A69&1& J+"+T; 1(H:3 /61)9+93 <)'(+06 / -+--)J4'&3 / (68? "9&+8?; J="> ") )"3J:+9&+ / i:<="<&3 V&+'(+!:<3'<3 ahzz %&'()*+"+C A :37 <4%(+(6 )1+5> '&= 9&3*)1)2>83; *+8239(1+ '1&3:)/+9+ <)'(+9&3 9+ "+%'<> I 1)%3& (3 < *+T; 1(H:68? /69&1& J="> / 9):7 -&3 h <+*:+'< *)9)/93 J+"+9&+ <+ "/+ %+(+C M&1551 /&415&:)-1 / ":)"<3 < *:+86 ") ")-4C j3537 %& <+(3- *:+8)/9&1 -&3'<1+ / J%)14 %4J 1+-&39&86; () < *:+86 <+1)T8<6 '&= ")*&37 /32"<&3 ") -&3'<7 1+9&+C j353%& <+(3- ") /6*+"14 ")'<0) 9+/3( / (</C )J32F8&4 J47 "6914; *) )*4'<8<39&4 ")-4 k-&3'<1+9&+l; () J="<&3 () /6*+7 "31 / ":)"<3 "){< %&8<6 '&= /32F8&3 %4J /62F8&3 < ")7-4 k-&3'<1+9&+l *:+8)/9&1+C A *:+1(683 -)53 () )8<6/&F8&3 :)"<&M <9+8<93 1)9(:)/3:'23 *:<6 4'(+%+9&4; 8<6 ") /6*+"14 P+17 (68<9&3 ")'<0) 9+ (3:39&3 (</C )J32F8&+; 8<6%& 245 / ":)"<3 ") *:+86; 8<6 (35 / -&3'<1+9&4 *:+7 8)/9&1+C d+153 /62F8&3 ") ")-4 %4J -&32'8+ 9)-&8<96l 9+ )J&+" / 8<+'&3 *:<3:/6 9+ *)'&031 *)/&99) J6M *)(:+1()/ ) < *:+86 ") ")-4C N)")J7 9&3 / '6(4+82&; / 1(H:32 9&3'<8<=7 F%&/3 <"+:<39&3 J="<&3 -&+0) -&32'83 / ":)"<3 ") -&32'8+ %4J < -&32'8+ )"J6/+9&+ 9+41& J>"L '(4"&H/; 9+ 1(H:3 *:+8)/9&1 <)7 '(+0 '1&3:)/+96 *:<3< *:+8)"+/7 8=C j3f%& )J)/&><1& *:+8)/9&1+ <)'(+06 (+1 41'<(+0()/+93; 53 / 23"96- "9&4 )"J6/+ )9 1&%1+7 1:)(9&3 < ")-4 ") *:+86; <3 9+ 4'(+%)93 *:<3:/6 / *:+86; () 1+5"):+<)/) 23'( () ") *:+86C.&3/>(*%&/&3 / 1+5"6-9&37 23"9)<9+8<96- *:<6*+"14; 1)7 9&38<93 J="<&3 *:<3*:)/+"<39&3 *)'(=*)/+9&+ ")/)7 1(H:3 /62+F9& )1)%&8<9)7 F8& <"+:<39&+C #)$&) /#)(,: N:&51!&<1 k1( ZZ_sl Sprzedam samochód Volkswagen Passat B5 FL. Kombi, rok 2001, diesel, moc 130 KM, skrzynia automatyczna. Bogata wersja wyposażenia. Więcej informacji pod numerem tel (po godz )



14 14 nr 16! listopad 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Jeśli masz problem z alkoholem, jeśli chciałbyś przestać pić? Grupa AA SERCE zaprasza na mityngi we wtorki o godz do Domu Kultury ul. Wolności w Czerwionce. SPRZEDAM MIESZKANIE 34 m2 w centrum Czerwionki. Cena zł. Tel



16 16 nr 16! listopad 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Achtung! Pijak za kółkiem SUMINA! LYSKI! Do wypadku drogowego doszło w Suminie, w spokojną niedzielę 20 października. Niedaleko miejscowego dworca kolejowego osobowe audi uderzyło w motocyklistę dosiadającego suzuki. S*:+/8+ /6*+"14 )1+<+0 '&= 1&3:)/ (+C b60 9&- ]^7%3(9& -=58<6<9+; )J6/+(3%.&3-&38C S<6J1) /62+F9&)9) J: <"9& h J+"+9&3 /67 1+<+0); 53 *:)/+"<&0 *&2+96C N) /68?67 %39&4 *)'(+9)7 /&0 4:<>"<&M ')J&3 :+2" *) F%>'1&8? </+5+2>8 9+ $;Z *:)-&%+ /3 1:/& < 9&3-&381> 1)9'31/3982> /'&+"0 ") +4"&C N) 8) & 9+ (); /3( / i9&& n4:)*32'1&32c N)'<1)7 ")/+96 / /6*+"14 ][7%3(9& -)()861%&7 '(+ (:+P&0 ") '<*&(+%+ < '>'&+" <<+ 9&86 4'06'<+0 <+:<4(6C.&3'(3(6; N)%+86 9&3 '> /&3%3 :)</+59&32'& / :48?4 K/+ "9& *HL9&32 9+ (3:39&3 g67 '31 <+(:< ():+ 2+<"6 *) 1&3%&8?4C A>OD Jesienią nośmy odblaski! Rady policjantów na jesienne wieczory, a nawet pochmurne dni brzmią jaskrawo. Piesi powinni ubierać się w odblaskowe elementy. Warto zabierać ze sobą małe latarki bądź paski z fluoroscencyjnego materiału..+ *)(:>839&3 9+:+539& '> *&3'& /=7 ":42>86 *) *)J)8<4C A3L-6 ')J&3 (3 :+"6 ") '3:8+ / 8<+'&3 /&38<):968? '*+83:H/; 9):"&87 8<6 :+9968? -+:'<H/ ") *:<6'(+914 1)-47 9&1+82&C N)%&82+ *:<6*)-&9+; 53 *&3'<6 8<6 9&3)F/&37 (%)96 ")'(+(38<9&3 :)/3:<6'(+ 9&3 -+ '<+9' / '*)7 (1+9&4 < '+-)8?)"3-C A>OD Spotkania z pasjonatami w bibliotece LYSKI! Publiczna biblioteka do końca listopada zaprasza na cykl Spotkań z Pasjami. Co tydzień przeprowadzane są spotkania online z ciekawymi i znanymi ludźmi, którzy chętnie opowiadają o swoich pasjach i swoich drogach do ich realizacji. N:)231( '1&3:)/+96 ") )'HJ '(+:'<68?; 1(H:<6 *)<+ 8&31+/6- '*)(1+9&3- J%&532 *)<9+2> 1)9P3:3982& &9(3:93()/68?C d3-+(61+ '*)(1+T 23'( :H59):)"9+; + 8) 9+2-9&32 8&31+/6C d3-+(6 '*)(1+T ")(68<> *:)P&%+1(61& <":)/)(932; 14%(47 :6; (:+"682&; 8<6 P&9+9'H/C X'(7 9&323 -)5%&/)FM "6'14'2& < <+*:)'<)96- <+ *)-)8> 8<+(4C A 8<+'&3 /:<3F9&)/68? '*)(1+T '39&):<6 /6'047 8?+%& *+T'(/+ 1(H:<6 '/)2> *+'2= *:<3)J:+<&%& / '417 83' )F-&4 kml :3'(+4:+82& ):+< D:6'(696 j+9"6 h +1():1&; 1(H:+ 9&3 (6%1) *)2+/&+ '&= 9+ *%+9&3 %38< (+153 :356'3:423 ):+< '<3P423 <+0)5)93-4 *:<3< '&3J&3 (3+(:)7 /& QN)%)9&+R / A+:'<+/&3C N)"8<+' 1)7 %32968? '*)(1+T '39&):<6 / g6'1+8? *)7 <9+%& J%&532 +1():1= *)1)%39&+ d3:3'= g&*)/'1> ):+< ")/&3"<&3%& '&= 8<6- <+2-42> '&= Qg+(+2>83 b+j8&3rc K%+ 8<6(3%9&1H/; 1(H:<6 / '*)(1+9&4 9&3 48<3'(9&8<6%& 48?6%&-6 :>J1+ (+23-9&86Y +1(6/968? 3-3:6(31; 1(H:3 "<&3%> '&= < "<&3M-& '/)2> *+'2> (/H:8<> h *:)/+"<> /+:'<(+(6 %&(3:+81&3; (3+(:+%7 93 & A 8<+'&3 '*)(1+9&+ / J&J%&)(383 *)<9+7 %& *)9+" '&3"3-"<&3'&=8&)%3(9&>CCC "271= A&1():&=C!'(+(9&3 '*)(1+9&3 / *+L"<&3:7 9&14 ")(68<60) -)%314%+:932; J60+ *+9& *:)PC B&7 14' 7 '*382+%&'(+ / -)%314%+:96; *:+8)/9&1 X9'(6(47 (4 b&)8?3-&& & b&)p&<61& N,.C A %&'()7 *+"<&3 <+*%+9)/+9) 1)%3293 )"'0)96 QS*)(1+TRC!"J="> '&= $s; Z$ & Z_ "9&+ -&3'&>8+C A>OD Rozmawiamy z Dorotą Honisz, socjolożką, która opowie nam o prowadzonych przez siebie ciekawych inicjatywach Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Równe szanse dla Mam! Y,*(P Y<I/6D,5-7(?6 +<I*( +"/-AED U( 5C- A*(C& )-+,60N 0,68(C)*13A MLRK 7(+8 </'-)*,-07J < "/<+8( A64<U()*(j 0< 8< MLRK * 0,6? +*E,-7?&7(G!)=25 =6"()#2:=25,%5 D5=6 "#-),%2)&DF /"2)#2F$"(F7 62(. /)#)="*"(F. A"#B(0,),%5 $" /)#)="*) C%5#25 =%8 =6F$7 95 Q5,0 6#31 3$2%5*) (=25&;=6#",,5D /"1"&: /#2: 2)+>)$),%3 % T3,+&D","(),%3 =6"()#2:0 =25g7 T3,$)&D%7 +*3CB( =/"#6"(:&;. A"0 1)-)1: ( 32:=+%(),%3 %,0 T"#1)&D%7 /"$,"=25,%3 +()0 *%T%+)&D% "#)2 3$2%5*)1: =/50 &D)*%=6:&2,5-" (=/)#&%) 1%,. 2 2)+#5=3 +=%8-"("G&%7 /#"0 1"&D%. R5=65G1: "/)#&%51 $*) %,=6:63&D%7 +6B#5 /#)-,F /"2:0 =+%()O G#"$+% ( #)1)&; /#"0 D5+6B(,) $2%)>)*,"GO =/"0 >5&2,F. R,- 8E "<?<0 "(A)*( 1-U(= 0*( +<I*( +4<)< "4-0*F### S6B9,%5h Z$2%5*)1: 6)+%&; G(%)$&25g C52/>)6,%5. A"0 2()*)DF,)1,) 6" G#"$+% T%0,),="(5 /"2:=+),5 1%8$2: %,,:1% 2 T3,$3=2: 53#"/5D0 =+%&;. K2%)>)1: ( #5-%",%57 *5&2 C:()7 95 (:&;"$2%1: /"2) =3C#5-%", 2)&;"$0,%7 6)+ D)+ ( /#"D5+&%5 4I#)=) 25 G*F=+%5-" ( G(%86"+#2:=+%5<. M,6 M()8/&? 5,*-4-8-1U( )- 8(/68<= /*&? "<A*-8& /6I)*01*('<D '?*)6 \6+1*G S&2:(%G&%5. E 25=2>:1 #"+37 ( *36:1 Q?mM (#)2 25 =6"()#2:=25,%51 b{m\s? 2"#-),%2"()> =2+"*5,%5 4A"2:=+%(),%5 T3,$3=2:,) $2%)>)*,"GO< "$C:>" =%8 "," ( G(%56*%&: (!"(5D E=%.!) 6:&; =2+"0 *5,%)&; "/"(%)$)1: D)+ /"2:=+)O % 36#2:1)O =/",="#)7 D)+ /#25+",)O $" =%50 C%5 /"65,&D)*,:&; $)#&2:g&B(.?"+ (&25G,%5D "1)(%)*%G1: ( 6:1 =)1:1 1%5D=&3 1"9*%("G&% =+>)$),%) (,%"=+B( $" /#"D5+6B( 3,%D,:&;. H"9,) #B(,%59 =+"#2:=6)O 2 /#"D5+63 m,+3c)6"# j+","0 1% M/">5&2,5D7 ( +6B#:1 M6)#"=6(" A"0 (%)6"(5 (?:C,+3 D5=6 /)#6,5#51. >5,*( 7(+,0,( -186A)( 7(+8 MLRKD A6=?*(P "/<+,E 0<! 0*(1-A('<# S6 &;"&%)9C: /#"D5+6 4M2+">) /)#6:&:/)0 &D%<. E /:6)1: 3&2,%B( (:C#),5D =2+">:,) &" &;&%5*%C: /#252,)0 &2:O =318 J^ 6:=%8&:. Z&2,%"(%5 =)1% 6("#2F /#"D5+6: $*) =%5C%5. Z&2:1: 1>"0 $2%597 C: $:=+36"()>) " =("%&; /"1:0 =>)&; % ->"="()>),),)D*5/=25 2,%&;. K)*5D =)1% 3&2,%"(%5 #5)*%23DF (:C#),: /#252 =%5C%5 /#"D5+6 1%,.U #51",6 G(%56*%0 &:7 65*5$:=+ /#"13DF&: %&; /*)&B(+8.!)DC*%9=2: "=6)6,%" D5=6 1% D5$,)+ /#"D5+6 4?B(,5 M2),=5 H)1<. hl H- 8(U 9?-?B /3A)( +,-)+(# N,)+"1%&%57 D5$,)+ 65, /#"D5+6 $"6:&2: 4H)1< &2:*% 1)65+. \",+#56,%5 6)+%&;7 +6B#5 2 #)&D% =("D5-" 1)&%5#2:g=6() =6#)0 &%>: +",6)+6 2 #:,+%51 /#)&:. A#)+6:+) /"0 +)23D57 95 /" 3#"$25,%3 $2%5&+),%5 2)0 (=25 C52 /#"C*513 (#)&) =%8 $" =("D5-" 2)("$3. A#"C*51: 2$#"("6,57 $>3-),%50 "C5&,"GO,) =6),"(%=+3 2(%F2),) 2 &%F9F =F &28=6" /"("$51 42)1+,%8&%) T3#6+%< $*) 1>"$:&; 1)1. K"$)6+"(" 1)>5 $2%5&+" &;"#3D57 (:1)-) >F&250,%5 /#)&: 2)("$"(5D 2 1)&%5#2:g=6(51 C:() 6#3$,5 % =6#5=3DF&5. A"6#25C,) D5=6 Strażacy sprawdzili się na ćwiczeniach LYSKI! Gminni strażacy w jesienny czas nie zwalniają tempa. 11 jednostek 19 października zjechało do Lysek, by ćwiczyć i być gotowym na spotkanie z prawdziwym niebezpieczeństwem. I+"+9&3 M/&8<3J93 QG+'<39&3 *)5+:4 (:+/ ):+< *)'<41&/+9&+ )'HJ *) /6J48?4 *)5+:4 / (+:(+14RC N:<6'(>*&)7 9) ") "<&+0+9&+ / -+'1+8? (%39)/68?; J6 9&3 4%38 <+(:48&4 "6-3-C N)'<41&/+7 9&3 :+9968? & *&3:/'<+ *)-)8 *)'<1)7 ")/+96- J &'()(9&32'<+ *) ")(+:7 8&4 9+ -&32'83 *)")*&38<968? F/C B%):&+9+ <J4")/+0+ *491( 8<3:*+9&+ /)"6 / :<38<3 S4-&9+ 1&%1+'3( -3(:H/ "+%32C S6-4%)/+96 k9+ '<8<=F8&3ml *)5+: A M/&8<37 9&+8? /<&=06 4"<&+0 23"9)'(1&!SN <,"+-)/&8; K<&-&3:<+; j321)7 /&8; g6'31; N'(:>5932; U+'<8<68; S4-&7 96; S<8<3:J&8; I/)9)/&8 & q6(932 ):+< <+/)")/86 < U6J9&1+C *:<37 *:)/+"<+93 '> (+1&3 M/&8<39&+p I &9P):7 -+82& *:<31+<+968? *:<3< '(:+5+1H/ /69&1+ 2+'9)Y *)</+%+2> )9+ 9+ /&=17 '<3 '&= <+'(=*H/; 1)):"69+82= ):+< A /+:491+8? QJ)2)7 /68?R *)</+%+2> )J6M '&= <3 '*:<=(3- & (38?9&1+-& :+()/9&8<6-&C A 8<+'&3 *:+/"<&/ & 9&3 -+ -&32'8+ 9+ Q(:<=7 '>83 '&= :=83RC I-&39&0+ '&= (+153 8?+7 :+1(3:6'(61+ '(: /+%& /=5+ < /)"> ):+< J)'+1+; "<&F '&= 8):+< 8<=7 F8&32 '1)-*%&1)/+96- '*:<=(3-; ") 1(H7 )*+9)/+9&+ 1)9&38<9+ 23'( /*:+7 /+C A>OD $"C#) "#-),%2)&D)7 "$/"(%5$,%5 3+>)$)0,%5 &2)=3 /#)&: %6/. K,A(5,* A6?6!C*C*D 7-1 +<I*(, 86? /-= 5,*F# E:1:G*%*%7 D)+,)D*5/%5D #)$2%O ="C%5 C52 /"1"&: #2F$3. N5 M2(5&D% /#2:=25$> $",)= /"1:=> 4&%#&*5 =63$:< &" 1"9,) /#250 6>31)&2:O D)+" +B>+) =)1"+=26)>&F&5. m$5) /"*5-),) 6:17 C: #)2,) 6:$2%5g =/"6:+)*% =%8 *3$2%57 +6B#2: /"=%)$)DF #B9,F (%5$28 % 31%5D86,"G&%.!) =/"6+)0,%)&; $2%5*F =%8 =("DF (%5$2F7 "/"(%)0 $)DF " =("%&; $"G(%)$&25,%)&;. K2%)>) 2)=)$) 4!%+6,%5 (%5 (=2:=6+%5-"7 +)9$: &"G (%5<. K"$)6+"(" 3&25=6,%&: 1"-F =/"6:+)O =%8 2 T)&;"(&)1% ( $2%5$2%,%57 +6B#) %&; %,65#5=3D5. I5, 6:/ =/"6+)g % =)0 1"+=26)>&5,%) 1"95 $"6:&2:O (%5*3 #B90,:&; "$ ;"CC: /" /#"0 C*51: 2$#"("6,5 &2: =:63)&D8,) #:,+3 /#)&: (>)G,%5. E:1%),) %,T"#1)&D% /"1%8$2: *3$[1% ( /"$"C,5D =:63)&D% D5=6 ( 6:1 (:/)$+3 /"$=6)(F $2%)>),%) -#3/. b3$2%5 #"21)(%)DF7 2)$)DF ="C%5 /:6),%) % 3$2%5*)DF "$/"0 (%5$2%7 (=/B*,%5 2)=6),)(%)DF =%8,)$ #"2(%F2),%51 +",+#560,:&; /#"C*51B(. Y< 1<P0- "-m5,*(/)*1-d I64-! 1<</56)-8</(? "<5<I)('< *(/<A-)('< 5C-?-= 8(1 A L6I)*1&# N-)$2) =%8.!) =2(5$2+%1 /#2:0 +>)$2%57 +6B#: /"2,)>)1 "="C%0 G&%5 C)(%F& ( M+),$:,)(%% ( =2+"*5 $*) %,=6#3+6"#B(7 2C3$"()*%G1: 6)+%5 +B>+) 3,)=. N)/#"=%*%G1: /),%5 (>)G,%5 /" 3#"0 $25,%3 $2%5&%7 25C#)*%G1: $(%5 -#3/: /" _^ 3&25=6,%&25+.?"2/"&28>: =%8 =/"6+)0,%)7 #)2,) 6:$2%5g.!) /"&2F6+3 "$C:> =%8 6",)63#)*, )9$) 1)1) =6)#)>) =%8 (:#23&%O7 6" &",)DC)#$2%5D D5D =%8,%5 /"$"C)>". N &2)0 =51 =/"6+),%) 2$"1%,"()>) 15#:6"#:&20,) (:1%),) %,T"#1)&D% " 1%5D0 =&)&; /#)&:7 =/"6+),%) 2 /=:&;"*"-%517 /"$,"=25,%5 /5(,"G&% =%5C%5. Z&25=6,%&20 +%,)C:>: 31%5D86,"G&% /"=23+%(),%) /#)0 &: % /"+)2:(),%) =("%&; $"+",)g ( Qz. K"(%5$2%)>: =%8 /",)$6" " #"21)%6:&; 1"9*%("G&%)&;7,/. 2)>"95,%) =/B>$2%5*0,% ="&D)*,5D7 $2%)>)*,"G&% -"=/"$)#&25D &2: =6)9)&; % +3#=)&;. b5-4< +*EG I)+. S+)2)>" =%87 95 /),%5 "$+#:>: ( ="C%5,"(5 1"9*%("G&%7 &" (%8&5D 2:=+)>: &;8O /"1"&: %,,:1 ( /"$"C,5D =:63)&D%.!%5 C"DF =%8 D397 2,)DF =("D5 /#)(). L#3/: 2%,0 65-#"()>: "C&5 $"6:&;&2)= "="C:. Z()0 9)17 95 (:2("*%*%G1: )+6:(,"GO7,%52)*590,%5 "$ 3#28$3 /#)&:7 "$ G&%59+% "T%&D)*,5D. H) " /"("$3 =/"#F =)6:=T)+&D8. :< 5<I/,(D?-?6 +*E +"<861-46D - 5,*(= 0* /-0,1<A-46 "<5 +8<4(?G!%& 2 6:&; #25&2:h!) &2)= =/"6+)g 2"#-)0,%2"()*%G1: $*) $2%5&% &%5/>F % /#"T5=D"0,)*,) "/%5+8 ( +*3C%5 4E%$2% H%=%5<. Q"G D5=2&25q :< 03U## [6"-5- A-? +"<0,JF )-,-= +4&U<)60N C-&/-0N# EF6/*%(5. E>)G,%5 2)&2:,)1: #5)*%2"()O /"$"C,: /#"D5+6 ( R)=6#28C%30N$#"D3 $*) =)1"6,:&; #"$2%&B(C?"21)(%)> >&41)# O.PE$-

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki NH 500V gg

Bezpieczniki NH 500V gg /C - 5V gg /C 5 NHGG5V B946C /C 4 5 NHGG5V4 M46C /C 6 5 NHGG5V6 D995C /C 5 NHGG5V B965C /C 6 5 NHGG5V6 K97H 9 /C 5 NHGG5V A847H 9 /C 5 5 NHGG5V5 E85H 9 /C 5 NHGG5V Z48H 9 /C 5 5 NHGG5V5 C947H 9 /C 4 5

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki PSC 7x Protistor. Bezpieczniki do ochrony półprzewodników. Typ: PSC 7x grb Nożowe i przykręcane. 690V AC od 50 do 1000A

Bezpieczniki PSC 7x Protistor. Bezpieczniki do ochrony półprzewodników. Typ: PSC 7x grb Nożowe i przykręcane. 690V AC od 50 do 1000A Typ: PSC 7x grb Rozmiar 70 Nożowe znam. Nożowe A 50 C301279 P301405 Q301245 63 D301280 Q301406 R301246 80 E301281 R301407 S301247 100 F301282 S301408 Q302027 T301248 125 G301283 T301409 T301179 160 L301310

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH l p nauczyciel kod rodzaj nazwa uczestnicy termin miejsce Zajęcia sportowo rekreacyjne I-III 14.30 15.15 13.45 14.30 hala sportowa 1 I.Adaszak-Kontek IA R/D Gimnastyka korekcyjna

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH lp nauczyciel kod rodzaj nazwa uczestnicy termin miejsce Zajęcia sportowo rekreacyjne I-III 14.00-14.45 12.30-13.15 hala 1 I.Adaszak-Kontek IA R/D Gimnastyka korekcyjna 14.35-15.35

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki kwadratowe Protistor

Bezpieczniki kwadratowe Protistor Standard francuski - rozmiar 0 - URD Napięcie Napięcie Prąd Całkowite I 2 t Numer kat. Numer referencyjny Opak. IEC (V) USA (V) (A) przy 660 V zaciski gwintowane zaciski gwintowane 690 700 50 60 PC0UD69V50TF

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !"#$ "#!!"#$ %&!"()$*+$",&%-!.,*/! "* %&!!!"#$ ( )**+ +!, & & -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 00 1 -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 2 345*/%&("& %3 6$%&!./*!3%%,3-47*/.87 $*47!5(,.(22222222222222222222222222222222222222222222222229!"#$%&

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 Lp. Nazwa imprezy Organizator 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. Zabawa karnawałowa w Zespół

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

październik grudzień

październik grudzień październik grudzień Z dużą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, które odbędą się w Szczecinku w IV kwartale br. Ma on być swoistym przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Helu KALENDARZ. imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy Hel 2015. www.gohel.pl e-mail: n.gorski@gohel.

Urząd Miasta Helu KALENDARZ. imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy Hel 2015. www.gohel.pl e-mail: n.gorski@gohel. KALENDARZ imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy Hel www.gohel.pl e-mail: n.gorski@gohel.pl Lp. Termin Rodzaj imprezy Miejsce ORGANIZATOR STYCZEŃ 1. 01 styczeń godz. 12.00 Noworoczny

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Czerwionka-Leszczyny 8.08.2011 r. ZP. 271.6.11 Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 roku Dz.U. Nr 113 poz.759

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Modele laptopów kompatybilne z zasilaczem ROYAL MC-1D70AS:

Modele laptopów kompatybilne z zasilaczem ROYAL MC-1D70AS: Modele laptopów kompatybilne z zasilaczem ROYAL MC-1D70AS: 19V 3.42A For Asus A2 19V 3.42A For Asus A2000L 19V 3.42A For Asus A2L 19V 3.42A For Asus A3 19V 3.42A For Asus A3000 19V 3.42A For Asus A3000A

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR...BOK.FB.2013 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR...BOK.FB.2013 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR...BOK.FB.2013 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY z dnia... 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rydułtowy, których realizacja rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL UŻYTKOWY Chruściel nr 28 (gmina Płoskinia, powiat braniewski, woj. warmińsko- mazurskie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 44,10 m 2, 1. Lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

W zakresie kultury wpłynęły następujące wnioski: 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno -,,Śladami Marii Skłodowskiej- Curie

W zakresie kultury wpłynęły następujące wnioski: 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno -,,Śladami Marii Skłodowskiej- Curie PROTOKÓŁ spisany w dniu 14.03.2017 roku na okoliczność rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu w 2017 roku przez organizacje pozarządowe.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Programy ekologiczne

Programy ekologiczne Programy ekologiczne Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131810,sukcesy-policyjnych-druzyn-pilkarskich.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 SUKCESY POLICYJNYCH DRUŻYN PIŁKARSKICH Już po raz

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykaz używanych symboli poza powszechnie obowiązującymi

Wykaz używanych symboli poza powszechnie obowiązującymi Załącznik nr 3 do Zakładowego Planu Kont Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Zarządzenie nr 948/07 Wykaz używanych symboli poza powszechnie obowiązującymi Część I Dział Finansowy im Wydział Infrastruktury Miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 Lp. Nazwa imprezy Organizator 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. Zabawa karnawałowa w Zespół

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2015 ROKU

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2015 ROKU ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2015 ROKU Wyniki konkursu w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Zaprasza na I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. TERMIN: 17.08. 20.08.2011r. (środa sobota) MIEJSCE: Żory, nowoczesne pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią przy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania. Lp. Nr zadania Dział Rozdział WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 26-28 Nazwa zadania Jednostka organizac. realizacji zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 45 409 180,02 22 352 742,05 12 449 787,12 0,00 0,00 8 140 144,44 1.a - wydatki bieżące 20 025 442,00 6 731

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DIENNIK URĘDOWY WOJEWÓDTWA LUBELSKIEGO L, 24 2015. P. 3780 UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM 16 2015. j h h ó h h N.18.2 15. 40. 1 8 1990. g (D. U. 2015.. 1515). 80. 4. 8,. 90. 4. 8 7 1991. (D.

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

OFICJALNY KALENDARZ IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIESŁYSZĄCYCH NA ROK KOREKTA. Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator STYCZEŃ

OFICJALNY KALENDARZ IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIESŁYSZĄCYCH NA ROK KOREKTA. Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator STYCZEŃ OFICJALNY KALENDARZ IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIESŁYSZĄCYCH NA ROK 2013 - KOREKTA Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator STYCZEŃ 04-06.01. 11-13.01. 18-20.01. 25-27.01. LUTY 02-03.02. w Narciarstwie

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

Siatkówka halowa. Tabela Bergera dla 4 grupy A-F Tabela Bergera dla 5 grupy G-H. Mecz 1: 1-4 Mecz 1: 2-5. Mecz 2: 2-3 Mecz 2: 3-4

Siatkówka halowa. Tabela Bergera dla 4 grupy A-F Tabela Bergera dla 5 grupy G-H. Mecz 1: 1-4 Mecz 1: 2-5. Mecz 2: 2-3 Mecz 2: 3-4 Siatkówka halowa Tabela Bergera dla 4 grupy A-F Tabela Bergera dla 5 grupy G-H Mecz 1: 1-4 Mecz 1: 2-5 Mecz 2: 2-3 Mecz 2: 3-4 Mecz 3: 4-3 Mecz 3: 5-3 Mecz 4: 1-2 Mecz 4: 1-2 Mecz 5: 2-4 Mecz 5: 3-1 Mecz

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy. Cel. Organizatorami imprez, zajęć oraz zawodów na terenie Gminy Lipinki byli:

Organizatorzy. Cel. Organizatorami imprez, zajęć oraz zawodów na terenie Gminy Lipinki byli: W dniach 26 maja 1 czerwca odbyła się XIX edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2013. Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Załacznik do uchwały 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych 2014

Załacznik do uchwały 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych 2014 Załacznik do uchwały 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych 2014 Lp. Data wpływu Klasyfikacja RWA Zakres Oferent Tytuł zadania

Bardziej szczegółowo

OFICJALNY KALENDARZ IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIESŁYSZĄCYCH NA ROK Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator STYCZEŃ

OFICJALNY KALENDARZ IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIESŁYSZĄCYCH NA ROK Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator STYCZEŃ OFICJALNY KALENDARZ IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIESŁYSZĄCYCH NA ROK 2013 Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator STYCZEŃ 04-06.01. 11-13.01. 18-20.01. 25-27.01. LUTY 1 02-03.02. w Narciarstwie

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo