JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 nr 16 listopad 2013! Klaudia Draga! Kolejne sukcesy sztangistów! Wypadek w drodze do pracy Spotkanie z trenerem Adamem Nawałka CZERWIONKA! 28 października br. spotkaliśmy dotychczasowego trenera Górnika Zabrze, a zarazem trenera reprezentacji Polski Adama Nawałkę, który w drodze na ostatni mecz w roli trenera Górnika wraz z piłkarzami zatrzymał się właśnie w Czerwionce.!" $ %&'()*+"+,"+-.+/ '( 245 (6%1) '37 %3182)93:3- *)%'1&32 ":45696 *&01+:'1&32; <+'(=*47 2>8 9+ (6- '(+9)/&'14 (:393:+ A+%"3-+:+ B):9+%&1+C D):<6'(+2>8 < )1+<2& / &-&37 9& E:3"+182& < )1+<2& *)/)0+9&+ 9+ ()E'(+9)/&'1)C A <+-&+9,"+-.+7 /+01+ /:+< < 8+0> ":4569> *&01+:'1> GH:9&1+ I+7 J:<3 <0)56%& *)"*&'6 9+ *&083; 1(H:> *:< )')J&3; 1(H:+ 4"<&3%& *:+/&"0)/32 )"*)/&3"<& 9+ *6(+9&3 1)914:')/3C!"#$%&"# ($)#*#+,)-. KONKURS Od ilu lat ukazuje się gazeta Nasze Miasto? A) od roku, B) od dwóch lat, C) od trzech lat Odpowiedzi należy przesłać listownie na adres Redakcji: Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (w treści listu należy zawrzeć kontakt telefoniczny lub mailowy). Z ostatniej chwili A /69&14 *:+86 D)-&'2& "'C <J+"+9&+ F8& /9&)'14 ) :3P3:39"4- < *:<3*&'+-& *:+/+; '(/&3:"<)9); 53 < %&8<J6 *)*+:8&+ /+" *:+/968? 9&3 *)'&+"+ Oa^cC d6- '+-6- '*309&)96 23'( P):-+%96; </&><+96 < -&7 9&-4- $[e %&8<J> -&3'<1+T8H/ *)*&3:+2>868? &9&82+(6/= :3P3:39"+%9> *)"<&+04 G-&96 & V&+7 '(+ f<3:/&)91+7g3'<8< (:<6 9)/3 23"9)'(7 1& '+-):<>"4 ZAPRASZAMY DO NASZEGO NOWEGO LOKALU JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI W CZERWIONCE NOWA OFERTA MIESZKAŃ I DOMÓW DO SPRZEDAŻY! M ZŁ! M ZŁ! DOM ZŁ! DZIAŁKA BUDOWLANA ZŁ ZAPRASZAMY DO NOWEGO CENTRUM KREDYTOWEGO OFERTA NAJWIĘKSZYCH BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU POLECAMY:! POŻYCZKI GOTÓWKOWE! POŻYCZKI HIPOTECZNE! KOMPLEKSOWA OFERTA KREDYTÓW DLA FIRM!!! CZERWIONKA, UL. DR. ROSTKA 27 (PAWILON SPOŁEM GÓRNIKA)! ! ! ! VI Żorski Bieg Uliczny ŻORY! 13 października br.odbył się VI Żorski Bieg Uliczny, podczas którego naszą gminę godnie reprezentowali przedstawiciele Sekcji Sportowo-Biegowej w Szczejkowicach. X-*:3<+ '10+"+0+ '&= < (:<38? 8<=F8&Y :31: "6'(C Z[[[ -C!"#$%& ()*+%,- 9+ "6'(C O[[[ -C 9+ "6'(C $[[[[ -C \>8<9&3 / 48<3'(9&8<60) *)9+" $$[[ )'HJC 96- '(+:()/+0) ]^$ )'HJ / (6- ^_ 1)J&3(C.+2%3*7 '<6 8<+' [[CO$;Z_ 4<6'1+0 N+`%)!%&961; 9+2'<6J'<> 1)J&3(> J60+ S`&(%+9+!%&961 [[COa;ZO; )J)23 9+:)7 ")/)F8& 41:+&T'1&32C AF:H" '(+:(42>868? J60+ 8<(37 <!SN / S<8<321)/&8+8?; )J8?)"<>832 24J&%34'< ^[7%38&+ "<&+0+%9)F8&C A %&*7 84 J:C I+:<>"!SN *)/)0+0 ") 568&+ S3182= S*):()7 S<8<321)/&886 '(: <+7 '6 -&3'<8<>83 '&= -&="<6 ][7(>; + ]] -&94(>C 13. rocznica likwidacji KWK Dębieńsko Przy okazji zbliżającej się Barbórki święta o szczególnym znaczeniu dla środowisk związanych z górnictwem, powracamy dziś do okoliczności związanych z likwidacją Kopalni Węgla Kamiennego Dębieńsko. K%+ *:+8)/9&1H/ 1)*+%9& ):+< &8? :)"<&9 "37 86<2+ ) 232 <+-19&=8&4 J60+ *)/)"3- /&3%4 )J+/ & L:H"03-9&3*)1)24 ) /0+'9> *:<6'<0)FMC N)-&-) 4*06/4 *)9+" $O %+( )" /6"+:<37 9&+; 3P31(6 31)9)-&8<93 & '*)038<93 9+"+% '> )"8<4/+%93C N:<6*)-9&2-6 <+(3-; 2+1&3 J606 *)/)"6; "%+ 1(H:68? *)"2=() "386<2= ) %&1/&7 "+82& Q56/&8&3%1&R (+1 :)"<&9C! /6*)/&3"L / (32 '*:+/&3 *)*:)'&%&F-6 )')7 J6; 1(H:3 / (+-(6-8<+'&3 *309&06 /+593 P / '+-):<>"<&3; / '*H083 / ' )*+%9&; + (+153 (68?; 1(H:<6 / :+-+8? '(:41(4: </&><14 :3*:3<39()/+%& 1)*+%9&C.&3'(3(6; < <+*:)'<37 9&+ 9&3 '1):<6'(+0 H/8<3'96 *:<3/)"9&8<>86.SII QS)%&"+:9)FMR DAD QK=J&3T'1)R; 1(H7 :6 *)-&-) /&3%)1:)(968? *:HFJ 1&3:)/+968? *:<3< 9+'<> U3"+182= ) <+2=8&3 '(+9)/&'1+ / *)/65'<32 '*:+/&3; + (+153 /&3%)1:)(968? )J&3(9&8 < '(:)96 )'(+(38<9&3 9&3 4"<&3%&0 9+- /6*)/&3"<&C V&%8<39&3 <3 '(:)96 *:<3"7 '(+/&8&3%+ </&><14 -)53 '*:+/&+M /:+539&3; 53.SII QS)%&"+:9)FMR 9&3 *)"32-)7 /+0+ 5+"968? "<&+0+T <-&3:<+2>868? ") <-&9&7 -+%&<)/+9&+ '14(1H/ ')82+%968? *%+9)/+932 %&7 1/&"+82& 1)*+%9&; %4J (35; 53 3/39(4+%9&3 *)7 "32-)/+93 *:<3< I/&><1& "<&+0+9&+ )1+<+06 '&= 8+01)/&8&3 9&3'14(38<93W N)(/&3:"<39&3- (68? *:<6*4'<8<3T -)53 )1+<+M '&= (:3FM /67 *)/&3"<& 9+'<68? :)<-H/8H/; ) 8<6- *:<31)7 9+2> '&= N+T'(/) *)"8<+' %31(4:6C /$01-*21 Strona 10 i 11 Od lewej Piotr Warynica, Ewelina Radecka, Anna Bernard i Grzegorz Formela.



3 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 16! listopad Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej Halowej seniorów W dniach października w Rzeszowie odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej Halowej seniorów. W turnieju finałowym udział wzięło sześć zespołów, Śląski Rybnik ubiegłoroczny mistrz, Surdus Kielce, Res-Gest Rzeszów, Pomorze Gdańsk, KKSG Łódź, Mazowsze Warszawa. I3'*)06 (3 <)'(+06 /60)9&)93 *)*:<3< 3%&-&9+823; (4:9&32 1+5"6 < 1+5"6- ZvZ[ -&7 94(C A69&1& 9+'<32 ":45696Y U6J7 9&17D&3%83 ayo; U6J9&17G"+T'1 ^Y$; U6J9&17A+:'<+/+ [Y$C d39 )'(+(9& -38< () -38<; 1(H:6 <+7 /+560 ) V&'(:<)'(/&3 A#25$ 15&251 3&23*)>51 2)("$0,%+B(7 1B(%>517 95,%5 C8$2%5 6" >)6(: /#25&%(,%+ % "+)2)>" =% %)>51 #)&D8. E 6)+%1 15&23 *%&2F =%8 C#)1+%7 1:G1: %&;,%5 =6#25*%0 *%7 1%5*%G1: (%8&5D =:63)&D% 2(>)=2&2) ( /%5#(=25D /">"(%5 h *)/&3"<&+0 (:393:,%P:3" G0>JC o%>'1& U6J9&1 "69+-&8<9&3 +%3 :+<&0+ '147 (38<9)FMC N) 4(:+8&3 J:+-1& ": < U6J9&1+ 23'<8<3 '&= *)"37 Strażackie święto w Szczejkowicach SZCZEJKOWICE! Baczność, na prawooo patrz! Taką komendą naczelnik OSP Dh Krystian Goldman rozpoczął w sobotę 28 września 2013r. uroczysty apel z okazji 90-lecia OSP w Szczejkowicach. Meldunek przyjął Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP Dh Maciej Lichawski. A 4:)8<6'()F8&+8? J:+%& 4"<&+0 *:<3"'(+/&8&3%3 )8?)(9&7 8<68? '(:+56 *)5+:968? < *:<3"'(+/&8&3%3 NSN / U6J9&14; /0+"<3 '+-):<>")/3 *)/&+(4 N) *:<3*:)/+"<39&4 "4 & '(:+5+87 *:3<3'!SN K? j3:<6 B)27 8&1 *)/&( '(=*9&3 '31:3(+:<!SN K? B):-3%+ <+*)<9+0 48<3'(9&7 1H/ 4:)8<6'()F8& < ^[7%3(9&>?&7 '():&> 23"9)'(1&; 1(H:+ 2+1 <+4/ J4:-&'(:< A&3'0+/ j+9&'<3/7 '1& / '/)&- /6'(>*&39&4; *)7 /'(+0+ / (6- '+-6- :)14 8) 1%4J DS ZO GH:9&1 f<3:/&)91+; 1(H:6 -&-) )1:3'4 '/)232 /'*+7 9&+032 "<&+0+%9)F8& & <9+8<>868? /69&1H/ '*):()/68? *:<3'(+0 &'(9&3M; <+F '(:+5+86 <3 S<8<327 Fot. Celestyna Wodok :/+0+ +J6 <-&39&M /69&1C A )'(+(9&32 -&948&3 '(:<+0 9+ J:+-1= & '04*31 *:<3< '(:<3%8+ (4:9&324 U+P+0+ V+97 ":6'<+; :+(423 ":4569= H%1" /#25-#),5D 2 /"=6)(: 2)0 ("$,%+B( C:>51 2)$"("*",:7 =6#)&%*%G1: /3,+6: )*5,),)=68/0,: 15&2 /)6#2:>51 2 "/6:1%2151 h ")"+23,%P:3" G0>JC A 1)%3296- "9&4 (4:9&324 ": o%>'1& U6J9&1 *)1)9+0+ ":47 569= < \)"<& ay$; + "+:<6 (4:9&324 U<3'<H/ syz & (6 '+-6- o%>'1& U6J9&1 /6/+%7 8<60 (6(40 /&83-&'(:<+ N)%'1&; )(:<6-42>8 *48?+: ):+< ':3J:93-3"+%3 1(H:3 /:=8<60 N:3<6"39( U<3'<)/+C.+2%3*'<6- '(:<3%83- -&7 '(:<)'(/ k< $Z J:+-1+-&l <)'(+0 U+P+0 V+9":6'< /6*:<3"<+2>8 < ":45696 k$[ J:+-31l,:1+"&4'<+ D)<6:= k)j+2 :3*:3<39(42> ":4569= o%>'1& U6J7 9&1lC K:4569+ /&83-&'(:<+ N)%'1& /6'(=*)/+0+ / '10+"<&3Y J:+-7 1+:< D+:)% A+9)(; N+/30 N&H:387 1&; U)J3:( f?-+:+; N+/30 K)-47 :+(; V+(34'< V+06'1+; \41+'< G0)"31;,:1+"&4'< D)<6:+; U+P+0 V+9":6'<; V+(34'< V)%%3:; V&7 8?+0 V):)<C 1)/&8 "<&+0+2> 9+"+% & -+2> '&= ")J:<3C D)-39"+9( VG I!SN UN K? V+8&32 g&8?+/'1& /:+< < J4:-&'(:<3- )"<9+8<6%& -3"+7 %+-& <+ "%+ N)5+:9&8(/+Y <0)(6- X:3934'<+ N:<6J60=; ':3J:96- D+:)%+ & J:><)7 /6- V+:1+ B)28&1+C I 1)%3& *+7 -&>(1)/3-3"+%3 ^[7%38&+!SN '(:+5+1)- /:=8<60 N:3<3'!SN K? j3:<6 B)28&1C N:<6J6%& 9+ '1&3:)/+%& ") '(:+5+1H/ *)"<&=7 1)/+9&+ <+ )P&+:9> "<&+0+%9)FM; *:<31+<+%& 568<39&+ & /:=8<6%& 1/&+(6 & *)"+:491&C 4P49")/+06 23"9)'(83 9)/> ":+J&9=; 1(H:> *)F/&=8&0 1'C N:)JC j+831!'(:)/'1&; J6 9+'(=*9&3 )"*:+/&M / -&32'8)7 /6-1)F8&3%3 -'<= F/C / &9(397 82& '(:+5+1H/C.&3 <+J:+10) -)7 "%&(/6 <+ <+-+:068? ":4?H/ '<8<321)/&8132 '(:+56C D)%3296- *491(3- )J8?)"H/ J60 *)8<=7 '(4931 / AKD & <+J+/+ (+938<7 9+ (:/+2>8+ ") *H09)86C I+:<>"!SN / S<8<321)/&7 8+8? '10+"+ *)"<&=1)/+9&+ "+:7 8<6T8)- & '*)9'):)- 4:)8<67 '(68? RYBNIK! 9 października w Galerii Starostwa Powiatowego w Rybniku odbył się wernisaż wystawy Czesława Żemły pt. (P)oszukiwanie Siebie połączony z recitalem artysty i jego syna Jakuba. (P)oszukiwanie Siebie wernisaż Czesława Żemły f<3'0+/ q3-0+ h -+%+:<; :<3L7 J&+:<; +:(6'(+ 3'(:+")/6 +4(): (317 '(H/ & -4<61&; </&><+96 )" Zc %+( < V&32'1&-!F:)"1&3- D4%(4:6 / f<3:/&)9837g3'<8<69+8?; < '( :H/9&35 2+1) F*&3/+2>86 1&3:)/8+ +4()J4'4 %&9&& $^sc A 4:)8<6'(6- /3:9&'+54 48<3'(9&8<6%& *:<3"'(+/&8&3%3 /0+"< f<3:7 /&)91+7g3'<8<696 ):+< <9+2)-& & *:<62+8&3%3 +:(6'(6C N) %&8<968? *:<3-H/&39&+8? & *)"<&=1)/+7 9&+8? '1&3:)/+968? / 1&3:4914 +:(6'(6; <)J+8<6M "<&30+ -+%+:<+C A6'(+7 /+ J="<&3 8<699+ ") 1)T8+ :)14C ORZESZE! Na remont ulicy Partyzantów w Orzeszu mieszkańcy czekali od dawna. Radny Adam Kurpas od dawna zabiegał o naprawę nawierzchni oraz budowę chodnika. A 1)T84 / *+L"<&3:9&14 :)14 ")8<31+9) '&= :3-)9(4 +%3 ) 8?)"9&14 8<6 8?)8&+5 '<61+9+8? -+2>868? 9+ 83%4 '*)7 /)%9&39&3 :48?4 <+*)-9&+9); J) h 2+1 </61%3 h *&39&>"<3 '> 9+ /+59&32'<3 83%3 9&5 J3<*&38<3T7 '(/) -&3'<1+T8H/C f?)"9&1+ 9&3 -+; + '+- :3-)9( :H/9&35 1)-39(+:<+C 23'( 9+*:+/&+9+ *:<3< I+7 :<>" N)/&+()/68? < \+<&'1 GH:968? ):+< *:<3< D)-*+9&= SC,C DAD b)%3'0+/ o-&+06 k9+*:+/+ *) GH:96 )"8&931 <)'(+0 /6%+96 +'P+%(3-; *) 8<6- *) 1&%14 "9&+8? 9)/6 +'7 P+%( <)'(+0 'P:3<)/+96 & *:<3< 1&%7 1+9+F8&3 "9& 1&3:)/86 235"5> *) 9&3:H/932 ":)"<3; / ")"+(14 /2+<" 9+ 4%&8= D)F8&4'<1& 4(:4"7 9&+ _ 839(6-3(:)/6 *)/'(+7 06 *) 'P:3<)/+9&4 +'P%+(4C B&:-+ 1(H:+ :3-)9()/+0+ (39 )"8&931 <:)J&0+ () 9&3"J+%3 & +'P%+%( (:<3J+ *)0)56M )" 9)/+W!"8&7 931 :3-)9()/+96 *:<3< IKN :H/9&35 /6/)0+0 /&3%3 '0H/ 1:67 (61&C +'P+%(4 9&3 'P:3<)/+7 9); (6%1) *)0)5)9) 9)/6 "6/+7 9&1 9+ '(+:6; / 3P318&3 *)'3'23 %35> 9&532 9&5 8) *)/)"423 <+%3/+9&3 *)'3'2& *) 1+5"6- "3'<8<4C A2+<"6 ") ")7 -H/ :H/9&35 '> (3:+< 9&532; + /)7 "+ < 23<"9& /%3/+ '&= 9+ N) /3:9&'+54 *)*:)'&%&F-6 f<3'0+/+ q3-0= ) 1&%1+ '0H/ 9+ (3-+( 5<?-C<A-)*- "< 54&'*(7 "/,(/A*(D "/<+,E <"<= A*(5,*(F 0< 5< "<= A/<8&G h I) $>3-) /#25#() 6" )9 JJ *)6). K" /"(#"63 =+>",%>) 1,%5 /#"/"2:&D) (:=6)(: 1"%&; "C#)20 +B( ( L)*5#%% ( M6)#"=6(%5?:C0,%&+%1. N) /"G#5$,%&6(51 4!)=250 -" H%)=6)< /#)-,8 /"$2%8+"()O P*5+=),$#25 Q;3$2%+7 (%&5=6)#"0 G&%5 /"(%)63 #:C,%&+%5-" "#)2 R"0 ),,%5?2:1),5+ 2 A"(%)6"(5-" S-,%=+) A#)&: A"2)=2+"*,5D 2) 2"#-),%2"(),%5 (5#,%=)93 6:&; /#)&. K2%8+3D8 #B(,%59 (=2:=6+%17 +6B#2: 3&25=6,%&2:*% ( 6:1 1"%1 G(%8&%5,) &25*5 2 C3#1%=6#251 E%5=>)(51 R),%=25(=+%17 /#250 ("$,%&2F&:1?)$: H%5D=+%5D H)#0 +%51 A#"T)=+F % 2)=68/&F C3#1%0 =6#2) P,$#25D51?)3$,5#51. H-1-7(+8 8(?-861- <I/-,3AD 0< I64< *)+"*/-07JG h I51)6:+) D5=6 "C=25#,)U /"#0 6#567 )36"/"#6#567 )+67 1)#6(),)630 #)7 =&5,+% #"$2)D"(57 ) %,=/%#)&DF D5=6 (%5*+) /"6#25C) +",6)+63 2 />B60,51 /">F&2",) 2,%5&%5#/*%(:1 "&25+%(),%51 &" 2 65-" (:,%+,%5.V ABCD Remont ulicy Partyzantów w Orzeszu & *%+83 -&3'<1+T8H/C QD&%1+ %+( (3-4 9+/&)<03- <&3-&; 53J6 /)"+ 9&3 /%3/+0+ '&= < 4%&86 ") :H/9&35 /2+<" -&+03- *)"/65'<)96C d+ 4%&8+ 9& %&<+82& "3'<8<)/32; + (3:+< *:<6 J6%3 "3'<8<4 /'<6'(1) *)'3'2& & / '(:+8? -6F%3M ) /&=1'<68? )*+"+8?C N:<61:3 23'( (); 53 9&1( < /0+"< 9&3 &9(3:3'423 '&= (> '6(4+82>C.+'< :+"96 )" 1&%14 %+( '(+:+ '&= ) 8?)"7 9&1; :3-)9( (32 & J4")/= 1+9+%&<+82& "3'<8<)/32 +%3 )J389+ /0+"<+ 2+1 /&"+M /)%& /6"+/+M *&39&>"<3 9+ &993 83%3C.&3 04"<= '&=; 53 1()F 8)F < (6- <:)J&; J) )J3896 J4:-&'(:< 9&3 &9(3:3')/+0 '&= (6- *:)J%37-3-; (:+1(42>8 -&3'<1+T8H/ 4%&7 86 N+:(6<+9(H/ d+ P4'<3:1+; 1(H:> 9+- (3:+< <+P497 ")/+9) *:<3*309&0+ 8<6C A (6- -&3F8&3 8?6J+ 9&8 9&3 -)59+ <:)J&M *):<>"9&3R h *)7 /&3"<& "39 < -&3'<1+T7 8H/ 4%&86 N+:(6<+9(H/C B+1(68<7 9&3; 1&%1+'3( -3(:H/ "67 /+9&1+ *) 1&%14 "9&+8? <)'(+0) 'P:3<)/+93; 1)%3293 1&%1+'3( -37 (:H/ 1&%1+9+7 F8&3 839(6-3(:H/ *)/6532 )1)7 %&8<968? *)'3'2&; *:<3< 8) -&3'<7 1+T86 -+2> 1)% )*)( )J)1 *="<>868? < "45> *:="1)F8&> '+7 -)8?)"H/ h *:)J%3- < /)">C U)"<&9&3!"# %&'()*&+,-./&0,(1 9+2'3:"38<9&32'<3 /6:+<6 /'*H08<48&+ =+>)$) 2(+"34 /(5-1067)6 '-,(86 9:-+,( ;*-+8<= :-+,- >?*)-= 4!%5 31%5#) 65,7 +6" 6#() ( /)1%8&% 9:(:&;.< S3:"38<93 *)"<&=1)/+9&+ N:<62+8&)0)-; I9+2)-6-; S>'&+")- & A'<6'(1&-; 1(H:<6 <0)56%& /&3T83 & 1/&+(6 ):+< 48<3'(9&8<6%& / )'(+(9&32 ":)"<3!"# %&'()*&+,-./&0,(1 =+>)$)?"$2%,) r. Rocznica œmierci naszego brata LUDZIE KTÓRYCH KOCHAMY, ZOSTAJ NA ZAWSZE, BO ZOSTAWILI ŒLAD W NAZYCH SERCACH r. odszed³ do domu Ojca nasz brat Jerzy Sewerynowicz r. z wielkim bólem egnaliœmy naszego brata, przyjaciela, który mimo swojej d³ugoletniej choroby by³ cz³owiekiem zawsze uœmiechniêtym, radosnym, pogodnym, promieniowa³ dobrem, radoœci¹ i pokojem, wra liwy, otwarty na troski bliskich. Ufny Bogu co szczególnie ujawni³o siê w Jego yciu kiedy przysz³o zmierzyæ Mu siê z chorob¹. Bezgranicznie zaufa³ Bogu i to dodawa³o Mu si³ przez d³ugie lata choroby. Bliski by³ Mu FZŒ, czerpa³ moc z ³ask œw. Franciszka. By³ cz³owiekiem modlitwy, bra³ czynny udzia³ w yciu koœcio³a. Ca³ej wspólnocie franciszkañskiej i parafialnej dawa³ przyk³ad prawdziwie franciszkañskiego ycia. By³ dla Nas wzorem pobo noœci i pokory. Nasz brat odszed³ zasmucaj¹c swoj¹ rodzinê i rodzinê franciszkañsk¹. W naszej pamiêci pozostanie jako cichy pielgrzym modlitwy, id¹cy œladami za œw. Franciszkiem. Dobry Bóg wynagrodzi Mu yciem wiecznym,a œw. Franciszek zaprowadzi go przed tron Ojca Przedwiecznego. Wieczny odpoczynek racz mu daæ Panie... FZŒ przy parafii NSPJ w Czerwionce

4 4 nr 16! listopad 2013 Węgiel w gospodarstwach domowych Znaczenie węgla kamiennego, jako źródła energii cieplnej, jako źródła energii do ogrzewania domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, stanowi najtańszą alternatywę spośród innych zamiennych źródeł energii. V3"&+%9+ J4:<+ (:/+2>8+ )" 8<+'4 / (3-+8&3 9&8<39&+ 3-&'2& "/4(%3914 '*:)/+"<+ '&= / )'(+(9&8? -&37 '&>8+8? ") *:3P3:)/+9&+ (3<6 ) *)(:<3J&3 3%&-&9+82& 1+7 J&):>8 <+ /<H: *:+83 S32-&14 A)23/H"<(/+ V+0)*)%7 9+" 3-&'2& 9+ (3:39&3 D:+1)/+C.+ (4(+2 1/3'(&3 ")7 (68<>83 *)(:<3J6 *:)/+"<39&+ '<3:)1&8? 1)9'4%(+82& < -&3'<1+T7 8+-&; F:)")/&'1+-& )*&9&)(/H:7 8<6-&; 96-& 8<6 (35 < X<J+-& <:<3'<+2>7 86-& *:)"4839(H/ 1+7 b:+1 '(+9)/&'1+ :<>"4 / '*:+/&3 ")(68<>832 J4"<& 9+*&=M '*)038<968?; <+:H/9) /F:H" -&3'<1+T8H/ /61):<6'(47 2>868? *:<3"-&)()/6 '4:)/&38 ")-)/68?; *:+8)/9&1H/ 8<68?; </&><1H/ <+/)")/68?; *:)"4839(H/ 8<6 1))*3:+():H/C d39 *)/+596 8<6; '*)038<96 & *)%&(68<96 /67 '(+9)/&'1+ :<>"4 / (32 /&3%83 <0)5)932 1/37 '(&&; &'()(932 :H/9&35 < *491(4 /&"<39&+ *3:'*31(6/6 & '1+%& "<&+0+%9)F8& / 1)%32968? "31+"+8?C K<&'&+2 / 1)*+%9&+8? D)-*+9&& /32 SC,C; j+'(:<=j'1&32 S*H01& SC,C; A=7 D)983:7 94 <+(:4"9&)7 968? 23'( *)9+" $[[ (6'&=86 *:+7 8)/9&1H/ & (6'&>83 P&:- 1))*37 :42>868? < 1)*+%9&+-&; 1(H:3 :H/7 9&35 <+(:4"9&+2> /&3%3 (6'&=86 )'HJ / (68? <+10+"+8? *:+86C 8<6'()F8& *)/&37 (:<+ )1:3F%+2>86 '()*&3T <+9&37 8<6'<8<39&+ J3< />(*&39&+ 23'( '*:+/> /+59> -C&9C < *491(4 /&7 "<39&+ "J+0)F8& ) F:)")/&'1) 9+7 (4:+% & <":)/&+ -&3'<1+T7 8H/ N+T'(/)/6 o:)")/&'1+ h X9'* !8?:)96 o:)")/&'1+ / <J&):7 8<6- :+*):8&3 1:+2)/6- Q! )F8& *)/&3(:<+ / '(:3P+8? / N)%'83 <+ :)1 Z[$ZR *:3<39(47 23 /69&1& :)8<932 ) )F8& *)/&3(:<+; / )*+:8&4 ) 1:6(3:&+ 4'(+9)/&)93 / 83%4 )8?:)96 <":)/&+C K) 9+2/+59&32'<68? /9&)7 '1H/ 9+%356 4<9+M; 53 / *:<67 *+"14 (%3914 ):+< )0)/&4; 1+"-4 & 9&1%4 <+/+:(68? / *6%3 NV$[; /'<6'(1&3 '(:3P6 k'*)f:h" sa )J2=(68? )839>l / 1:+24 <+%&7 8<)9) ") 1%+'6,C N:<6*&'+9&3 '(:3P&3 1%+'6, "%+ <+9&37 8<6'<8<39&+ )<9+8<+; (3:39&3 9&3 '(/&3:"<)9) /6'(=*)7 /+9&+ *:<31:)8<3T /+:()F8& 9):7 -+(6/968? <+9&38<6'<7 8<39&+ / N)%'83C K45+ %&8<J+ '(:3P / 1:+24 <)'(+0+ <+%&8<)9+ ") 1%+'6 f <3 9+ *60 NV$[C K) 1%+'6 f <+%&8<)7 9) O_ '(:3P '*)F:H" sa 8) '(+9)/& _Oe J+"+968? 23"9)'(31C A '()7 '4914 ") Z[$$ :)14 <-9&32'<60+ '&= %&8<J+ '(:3P ) a <+%&8<)968? ") 1%+'6 f h 8) -)53 '(+9)/&M *)7 <6(6/96 ) *)*:+/&3 2+1)7 F8& *)/&3(:<+ / N)%'83C D/3'(&3 3-&'2& "/4(%3914 '(+9)/&M /&97 96 "6'14'2= /)1H0 /6')1&32 '*:+/9)F8& 4:<>"<3T 968? + 9&3 *)"32-)/+9&3 "/47 <9+8<968? *)%3-&1 9+" 8<+9&3-8<6 (35 <+1+<3- '()')7 /+9&+ ")-)/68?C!"#$%&"# )- K(7? Kontakt w Czerwionce: Cezary Rajca, Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Fakturowanie elektroniczne jest kolejnym krokiem w stronę upowszechnienia administracji elektronicznej w Europie. Już dziś w części państw UE możliwe jest rozliczanie się w realizacji zamówień publicznych za pomocą e-faktur. E-faktury przyszłością zamówień publicznych w UE j3"9+1 9+/3( / (68? 1:+2+8?; / 1(H:68? &'(9&323 (+1+ -)5%&7 /)FM; '(+9)/&> )93 23"69&3 s7 $]e /6'(+/&+968? P+1(4:C I-&+9+ '(+94 *:<69&3'&3 1)7 :<6F8& 9&3 (6%1) *:<3"'&=J&):8)-; +%3 J="<&3 )<9+8<+M (+153 "453 )'<8<="9)F8& / inc N:+83 9+" (6- (3-+(3- :)<*)8<=06 '&= 245 / D)-&'2& U6914 A3/9=(:<7 &!8?:)96 D)9'4-39(H/ / N+:%+-398&3 n4:)*32'1&-c A *:<38&/&3T'(/&3 ") P+1(4: / P):-&3 *+*&3:)/32 37P+1(4:6 <+/&3:+2> /'<6'(1&3 "+93 / P):7 -+8&3 3%31(:)9&8<96-C d39 :)7 "<+2 P+1(4:)/+9&+ )P3:423 <9+7 8<>83 1):<6F8& / '()'4914 ") P+1(4: / P):-&3 *+*&3:)/32C i-)5%&/&+ '1:H839&3 (3:-&9H/ *0+(9)F8&; <-9&32'<39&3 %&8<J6 J0="H/; 1)'<(H/ ":41)/+9&+ & /6'601&; + 8) 9+27 /+59&32'<3 / *309& 93 *:<3(/+:<+9&3 "+968?C j3"9> < 9+2/+59&32'<68? 838? 37P+1(47 :6 23'( /&=8 -)5%&/)FM +4()-+7 (6<+82& *:)83'4C A&=1'<)FM 1)7 :<6F8& 31)9)-&8<968? 9&3 /67 9&1+ <+(3- < )'<8<="9)F8& / <+1:3'&3 1)'<(H/ ":414 & /67 '601&; %38< :+8<32 < * ()7 -+(6<+82& *:)83'H/ & &8? )" <+-H/&39&+ ") *0+(7 9)F8& *)-&="<6 *+:(93:+-&?+97 WYNAJMĘ MIESZKANIE M4 CZERWIONKA, JANA PAWŁA TEL "%)/6-&C I (68? 9+ %&F8&3 *:&):6(3(H/ *)/&99) '&= <9+%3LM <+*3/9&39&3 9)/)8<37 '932 & /6" "-&9&'(:+82&; 1(H:+ 40+(/& P49182)9)/+9&3 /'<6'(1&8? *)"-&)(H/ 9+ : /3/9=(:<96-C!J389&3 / :H5968? 1:+2+8? P49182)942> )"-&3993 *:<3*&'6 & /<):83; 8) *:<310+"+ '&= 9+ 4(:4"9&)93 /+:491& *:+86 "%+ *:<3"'&=J&):8H/ ):+< J4"<& 9&37 23"9)1:)(9&3 /&3%3 *6(+T 9+(4:6 *:+/932C.&3/>(*%&/&3 23"9> < 9+2/&=1'<68? <+%3( *:<32F8&+ 9+ )J)/&><31 P+1(4:)/+9&+ 3%31(:)7 / <+-H/&39&+8? *47 J%&8<968? J="<&3 423"9)%&839&3 & 4*:)'<8<39&3 (32 *:)83"4:6; *)7 *:<3< '(/):<39&3 '1&8? '(+9"+:"H/C j+'9)fm & *:<32:<6'()FM *:<3*&'H/ 23'( < 1)%3& 23"96- < -)():H/ /<:)7 '(4 (+1 J+:"<) )J389&3 / n4:)*&3 *)7 (:<3J423-6C B1F%&"#1E1 %&/<"(7+1*('< Drodzy mieszkańcy gminy Czerwionka-Leszczyny! Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 grudnia bieżącego roku zostanie przeniesiony obecny Punkt Obsługi Klienta znajdujący się w Leszczynach przy ul. Polnej 6, do siedziby PPHU Komart sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 7 w Knurowie. Wszelkie informacje dla klienta będą udzielane pod nr tel.:

5 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 16! listopad Ekologia w Powiecie Rybnickim SPRZĄTANIE ŚWIATA 2013 Gmina Gaszowice A :+-+8? +182& '*:<>(+9&+ F/&+(+ :)<7 "6'*)9)/+9) /):1& & :=1+/&8<1& ")'(+:7 8<)93 *:<3< S(+:)'(/) N)/&+()/3 / U6J9&14C A '*:<>(+9&3 *:)/+"<)93 /0>8<606 '&= *%+8H/1& )F/&+()/3 < (3:394 G-&96 G+'<)/&83; *)9&532 *:<3"'(+/&+-6 &9P):-+823 ")7 '(+:8<)93 *:<3< >-+,<A*0( j45 *) :+< 1)%3296 "<&38& < N:<3"'<1)7 %+ &-C N:<62+8&H0 D4J4'&+ N48?+(1+ / G+'<)/&8+8? /<&=06 4"<&+0 / +182& S*:<>(+9&3 o/&+(+c G:4*6 QD:H%&8<1&R; QSH/1&R & QN47 8?+(1&R /:+< < /68?)/+/8<69&+-&; /6*)'+5)93 / :=1+/&8<1& & /):1& 9+ F-&38& /6:4'<606 '*:<>(+M 9+2J%&5'<> )1)%&8=C A +182& S*:<>(+9&3 o/&+(+ Z[$O; /<&=0) 4"<&+0 $Z[ "<&38&C j+1 8) :)14 *:<3"'<1)%+86 '*:<>(+%& 9+2J%&5'<> )1)7 %&83 *:<3"'<1)%+C A :+-+8? +182& "<&38& )(:<6-+06 /):1& 9+ F-&38& /:+< < :=1+/&8<1+-&C V&-) 9&3'*:<62+7 2>832 "<&38& < :+")F8&> /0>8<606 '&= ") +182& "J+9&+ ) 9+'<> *%+93(=C.)/6 )"*+"+-& 1)-49+%7 96-& J="<&3 -&+0 '39'; 2353%& 245 )" )"'<68? %+( /":) '<6- *)8&37 8?)- 1)9&38<9)FM F-&38&C N+-&=(+2-6; 53 I&3-&+ 23'( 9+'<6- /'*H%96- ")-3- & 9+%356 ) 9&> "J+MC >-+,<A*0( A +182& /<&=0) 4"<&+0 Z[$ "<&38& & $Z )*&3149H/C S*:<>(+9&3- )J2=() (3:39 /)1H0 '<1)06; 839(:4- G+'<)/&8; )"8&97 1& 4%C U6"40()/'1&32; U6J9&81&32; A&327 '1&32; U4"<1&32; D%+'<():932; g3f932 ):+< )J:<35+ %+'4C K,0,(/I*0(,182= *:<3*:)/+"<)9) / -&32'8)/)7 F8& S<8<3:J&83 )J32-42>8 9&> (3:396 h 4%C S<1)%9>; U+")'<)/'1>; G:+9&8<9>; D:H(1>; )J32F8&3 '<1)06 & 1%4J4 ):+< J)&'1)C,182+ (:/+0+ )" ZOC[^CZ[$O :C ") W następnym numerze między innymi: Odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe. Jak z nimi właściwie postępować. ZcC[^CZ[$O :C / 0>8<96- /6-&+:<3 "<&9C A<&=0) / 9&32 4"<&+0 $c] 48<9&H/ ):+< $[ 9+48<68&3%&C A </&><14 < *)/657 '<6- <3J:+9) Z] /):1H/ < )"*+"+-&C A "9&4 s *+L"<&3:9&1+ 48<9&)/&3 1%+' *&3:/'<68? /<&=%& 4"<&+0 / +182& QS*:<>7 (+9&3 o/&+(+ Z[$ORC A +182& 48<3'(9&8<67 0) co 48<9&H/; <3J:+9) "<&3/&=M /):7 1H/ F-&38&C A M,(/)*0- < *)/)"4 9&3'*:<62+2>7 868? /+:491H/ +(-)'P3:68<968? '*:<>7 (+9&3 )1)%&86 *:<3*:)/+"<)93 <)'(+9&3 /&)'9> Z[$s / :+-+8? K9& M,(/)*0- A (6- :)14 / '*:<>(+9&4 F/&+(+ /<&=7 06 4"<&+0 "<&38& < '(+:'<68? (<9C N&=8&) & S<3F8&)%+(1&C A '4-&3 )1)0) c] "<&38&C S*:<>(+9&3 () )"J60) '&= / *&3:/7 '<6- *+L"<&3:9&1+C A6J:+%&F-6 "9& '0)938<93 & J3</&3(:<93C Gmina Jejkowice A H(71<A*0-0N Z[ /:<3F9&+ Z[$O :C / S<1)%3 N)"'(+7 /)/32 &-C j+9+ XXX / j327 1)/&8+8?; )"J60+ '&= ww QS*:<>(+9&3 F/&+(+R *)"?+'03- Q!"1:6/+-6 8<6'(> N)%'1=RC U+9); 9+ )"J60 '&= +*3% "%+ /'<6'(1&8? 48<9&H/ '<1)06 & )""<&+0H/ *:<3"'<1)%968?; *:<3< 9+48<68&3%+ *:<6:)"6C A (:+18&3 &-*:37 <6 <+*:3<39()/+9+ <)'(+0+ '8391+ *:<3"7 '(+/&+2>8+ "<&38&; 48<>83 F-&38&C U)<J+/&)9+ -0)"<&35 / (:+18&3 8)"<&39968? 8<699)F8& & <+J+/6 9+J+7 *):)<:<48+0+ F-&38&C N) 8?/&%& :3P%31'2& ")'<%& ") /9&)'14; 53 *):<>"1& 9+%356 <+8<>M )" '&3J&3; 9+ /0+'96- *)7 "/H:14C i:)8<6'()fm 4:)<-+& )7 *&)'391&C.+ <+1)T8<39&3 /'<67 '86 48<9&)/&3 <)J+8<6%& +9&-)/+96 P&%7 -&1; 9+ 1(H:6- U6J31 < U6J9&1+ 48<60 Informacja o wypożyczalni rowerów I+1)T8<60 '&= '3<)9 :)/3:)/6 Z[$OC I /6*)568<+%9& :)/3:H/ -&3'<8<>832 '&= / S(+:)'(/&3 N)/&+()/6- / U6J9&14 *:<6 4%C O V+2+ O$ '1):<6'(+0) )1)0) $[[ )'HJC A (6-8<+'&3 <+&9(3:3')/+7 9& J3<*0+(9&3 1):<6'(+M < :)/3:H/ 3%31(:68<968? 38)()/9 & 38)7 (:+`3% ):+< (:+" ?C f<=fm < :)/3:H/ /6*)'+5)9) / P)(3%&1& "%+ "<&38&C I+*:+'<+-6 / 9)/6- '3<)9&3 )" $ 1/&3(9&+ Z[$s :C -&3'<1+T8H/ "J+M ) 8<6'(3 -&+'()C.+7 '(=*9&3 <)'(+06 1)914:'6 ()/+:<6'<>83 9+ *:)231( 1)'<+ 9+ F-&38& / 1%+'+8? -0)"'<68? & /61)9+9&3 F-&3(7 9&1+ / 1%+'+8? '(+:'<68?C N:<3*&=19&3 /61)9+93 *:+83 -)59+ J60) /6'(+/&)93 9+ ")%96-1):6(+:<4 / '<1)7 %3 *)"'(+/)/32C K)"+(1)/) *:<3< Z <J&3:+9) -+14%+(4:=C i"+0) '&= <3J:+M *)9+" ] ()9; 8) 23'( '4183'3-C N) +*3%4 /:+< < /68?)/+/8+-& /'<6'(1&3 1%+'6 /6:4'< '*:<>(+9&3 (3:394 '<1)06 ):+< )J'<+:H/ *:<6'<1)%968? K<&38& <)'(+06 <+)*+(:<)93 / :=1+/&8<1& 23"9):+<)/3E):+<E/):1&; ") 1(H:68? /:<48+06 F-&38&C >*?)-,7&? *?# O5-?- ;*01*(A*0,- A "9&+8? $a7z[ /:<3F9&+ Z[$O:C / G&-9+<24- )"J60+ '&= 1)% QS*:<>(+9&3 o/&+(+7n)%'1+r 1)):"69)7 /+9+ *:<3< B49"+82=.+'<+ I&3-&+C,182= :)<*)8<=() +*3%3- *)"?+'03- Q!"1:6/+-6 8<6'(> N)%'1=R *)"8<+' *):4'<)9) (+1&3 +'*31(6; 2+1Y 7 Qj3'(3- /&=8 9&3 F-&38=CR 7 Q!"1:6/+-6 8<6'(6 %+'R 7 QIJ&3:+- h N)"8<+' +182& </:H8)9) :H/9& )9&():)/+9&3 )*+"+-& 1)-49+%96-&C I"386")/+9&3 <+4/+56%&F-6; 53 / *)7 :H/9+9&4 ") :)14 &%)FM F-&37 8& <9+2"42>8+ '&= 9+ )J2=(6- '*:<>(+9&3- (3:39&3 <9+8<9&3 '&= <-9&32'<60+C K9&+ Z[C[^CZ[$O :C *:<3"'<1)%3 ")7 0>8<60) *)")J9&3 2+1 / %+(+8? *)*:<3"7 9&8?; ") +182&;S*:<>(+9&3 o/&+(+r; 1(H:> :)<*)8<=7 06 i"<&+0 / +182& -& %4 *)"9)'<39&3 F/&+")-)F8& "<&38& ")(68<>832 "J+9&+ & 8?:)9&39&+ F:)")/&'1+ *:<3< 8<0)/&31+C D)%3296- *491(3- J60) )-H/&39&3 <+'+" & J3<*&38<3T'(/+ *)"8<+' '*:<>7 (+9&+C K<&38& <)'(+06 <+)*+(:<)93 / :=7 1+/&8<1& 23"9):+<)/3E):+<E/):1&; ") 1(H:68? /:<48+06 F-&38&C,182= QS*:<>(+9&3 o/&+(+r *:<3*:)7 /+"<)9) 9+ (3:39&3 *:<3"'<1)%7 ):+< 9+2J%&5'<32 )1)%&86C.+'<3 *:<3"'<1)%+1& /61+<+06 '&= *)"8<+' +182&C N) <+7 1)T8<39&4 '*:<>(+9&+ )"*)/&3"9&) *)'37 & <+J3<*&38<)93 )"*+"6 <)7 '(+06 *:<6 *:<3"'<1)%96-1)9(393:<3C.+ <+1)T8<39&3; *) -=8<>832 +%3 ")7 J:<3 /61)9+932 *:+86 *:<3"'<1)%+1& :37 %+1')/+06 '&= *)"8<+' /6'(=*4 <+*:<67 &%4<2)9&'(6; *)9&3/+5 :)8< '*:<>(+9&+ F/&+(+ *)0>8<)7 9+ J60+ < )J8?)"+-& K9&+ N:<3"'<1)%+1+C Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 221, 222 tel wew. 20,25,53,56 Starostwo Powiatowe w Rybniku ul. 3 Maja 31, Rybnik Konkurs odbył w się 11 października na terenach rekreacyjnych w północno - zachodniej części Rybnika. Jego organizatorem była Społeczna Szkoła Podstawowa w Rybniku. XI Wojewódzki Plenerowy Konkurs Przyrodniczy pt. Leśnym tropem D)914:' J60 / "/H8? 3(+*+8? h '<1)%96- & -&="<6'<1)%96-C n%&-&9+82& /'(=*968? ")1)9+06 '<1)06 -+8&3:<6'(3 h (6*42>8 ") P&9+7 0)/68? 8<(3:))')J)/3 <3'*)06C!'(+(38<7 9&3 ") 1)914:'4 *:<6'(>*&0) s_ 48<9&H/ 1%+' u & ux < $Z '<1H0 *)"'(+/)/68? < /)23/H"<(/+ D)914:' /'*&3:+0) '/)&- <+7 $Z /)%)9(+:&4'<6C K:4569= <3 S<1)06 N)"'(+/)/32 &-C S(+9&'0+/+ S(+'<&8+ / j+91)/&7 8+8? (/):<6%& ;-/8-.-?*P+1- kux +l; ;-/*- Q1<0, kux +l; ;*0N-4 H&/0,6= 1<A+1* kux Jl & K4-A<?*/ K,&C*1 kux JlC i8<9&)/&3 f& '(/):<6%& <37 '*H0; /'<6'86 '> 8<0)91+-& D)0+ n1)7 N!NNC I+"+9&+; *:<3" 1(H7 :6-& '(+9=%& 9&3 9+%35+06 ") 0+(/68?C d:<3j+ J60) /61+<+M '&= <9+2)-)F8&> ":<3/ & 2+"+%968? & (:42>868?; </&3:<>( %3F968? ):+< &8? (:)*H/; 4-&32=(9)F8&> :)</&><6/+9&+ <+"+T <3 '1+%>; )"8<6(4 & +9+%&<6 "+7 968? < *:<6:<>"H/ 968?C j3"9) < <+"+T 9+/3( 9+ 4"<&3%39&4 *&3:/'<32 *)-)86 *)'<1)7 ")/+93-4; & /61)9+9&4 M/&7 8<39&+ '/H2 '4183' 48<9&)/&3-4'&3%& '&= '*):) 9+*:+8)/+M; &8? /6'&031 9&3 *)7 '<3" :93C RR?*(7+0( )- ST +8-/8&= 7J060N +,134 8< 5&U( <+*J')*E0*( * <'/<?) V-107-C.+" *:+/&"0)/6- 14:'4 8<4/+0) 24:6 <0)5)93 < *:<3"'(+7 /&8&3%& (:<38? '<1H0C A60)9&)9) (:<6 </68&='1&3 ":45696Y X -&32'83E<+2=%&E48<9&)/&3 S<1)06 N)"'(+/)/32 9: $^ / U6J9&14; XX -&32'83 /6/+%8<60+ S<1)0+ N)"7 '(+/)/+ < j+91)/&8; XXX -&32'83 <")J60 I3'*H0 S<1)%9) h N:<3"'<1)%96 9: _ / U6J9&14CE d:<6 </68&='1&3 ":45696E)(:<6-+06 :<38<)/3 / *)'(+8& %):93(31; (3:-)'H/; +*(38<31 & 1'&>531 ):+< *+1&37 :31%+-42>868? *)/&+( :6J7 9&81&C D+5"6 48<3'(9&1 /:H8&0 ") ")-4 < *)8&3'<39&+ / *)'(+8& 1)%):)7 14J1+ & *:<3/)"9&1+ Qo%>'1&3 < "<&381&3-R; 1(H:3 9+ *3/9) J="> /61)7 :<6'( /62+<"+8? & /68&38<1+8?C A 4P49")/+9&4 S(+:)'(/) N)/&+()/3; i:<>" V&+'(+ U6J9&1+ ):+< o%>'1+ X<J+ d4:6'(61&c I+/)"6 )"J6/+7 06 '&= *:<6 *&=1932; 23'&39932 X-*:3<= <+1)T8<60) /'*H%93 OBWIESZCZENIE Zarząd Powiatu z dnia r. o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu w październiku br. przez Zarząd Powiatu w Rybniku do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do: 1. projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko w/w projektu. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu POŚ W terminie do r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu: # w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Rybniku, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa ileśnictwa, ul. 3 Maja 31, Rybnik, # ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa ileśnictwa, ul. 3 Maja 31, Rybnik, pok.221. w godz , nr tel ) # za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej ( Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Kopiowanie, przetwarzanie, skanowanie i zapisywanie całości lub fragmentów niniejszych opracowań wymaga podania nazwy dokumentu oraz jego autora IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, Katowice. Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego oraz Prognoza oddziaływania na środowisko są dostępne na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Rybniku,

6 6 nr 16! listopad 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Nie tylko letnie miesiące ale cały rok dla każdego z nas powinien być okazją do aktywności fizycznej. Temperatura nie ma tu znaczenia. Pogoń za szczupłą sylwetką motywuje do działań w kierunku rozpoczęcia drastycznej diety. Kolorowe czasopisma prześcigają się kusząc obietnicami ekspresowego zrzucenia wagi na dowód zamieszczając zdjęcia anorektycznych modelek....&3'(3(6 "&3(6 84" h 84"+-& *)<)'(+2> (6%1) < 9+</6C I+7 -&+'( 9+ /&3:<J&3 <)'( (6%1) ")"+(1)/68? 8<6%& 3P31( 2)72)C K&3(3(686 J&2> 9+ +%+:-m.&3 (="6 N) 1:H(7 1)(:/+032 <-&+9&3 "&3(6; -)537-6 %&8<6M 23"69&3 9+ 1:H(1)(:/ P31(C D%48< ") '4183'4 23'( 23"39 h<-&+9+ 9+/61H/ 56/&37 9&)/68?C N:)'(3p!/'<3-; 8?)M '+-)<+*+:8&+C A J)947 '&3 <6' "9+1 %3*'<> '6%7 /3(1=; F/&3(93 '+-)*)8<48&3 & <+'(:<61 *)<6(6/932 A+:() /&=8 / 23'&3993 '0)(6 /32FM < 9)/6-& *)'(+9)/&39&+7 -& + 1)%3293 %+() *)/&(+M / 9)7 /32 )"'0)9&3W D&%1+ *:)'(68? /'1+<H/31 J="<&3 *)-)896- /'(=*3- ") '*)2:<39&+ 9+ )"56/&+9&3C Jedzenie na zdrowie A'<6'86 8?83-6 8<4M '&= ")J:<3 & F/&3(9&3 X%3 23"9+1 *)F/&=8+-6 8<+'4 *:<3-6F%39&3 *)7 (:<3J j37 "<39&3 23'( *)"'(+/)/> *)(:<3J> & )" 2+1)F8& <+% '<3 P49182)9)/+9&3 / /&3%4 &9968? 'P3:+8? 568&+C q3j6 /&3"<&3M 8) ' 1):<6'(96 /*06/ -4'&-6 23" N0*(F '&= ")/&3"<&3M; J) "386<2+ ) <+14*&3 1)91:3(7 *:)"41(4 *:<310+"+ '&= J3<*)F:3"9&) )FM 568&+ & <":)/&+C (+1 / '( J6F-6 ")&9P):-)7 PO ZDROWIE MARSZ! /+%& '&3J&3 '+-68? 9*C ) 56/7 9)F8& 9&3; ) 1(H:32 *:)"48398& 56/9)7 F8& -4'<> &9P):-)/+M 1)9'47-39(H/C I+"+/+2-6 ')J&3 *6(+7 9&+ 8) 23'( "%+ 9+' ")J:3 & *)'< *:)"41(H/ 9+(4:+%968?; <+/&3:+2>868? +14-5)*1* V&)1= 07<)-C)(D 8<6%& 1):<6'(93 "%+ <":)/&+C.&3 *:<38?+7 "<+2-6 '&= J3<-6F%9&3 *)F:H" Od maratonu do Nordic Walking rozmowa z Marcinem Oleksiukiem H-1 /<,"<0,E4< +*E 8A<7(,-*)= 8(/(+<A-)*( K&"0.* 31<-.5%G 0 R59$9F& /" C%5-)&; 3*%&2,:&; 2)(=25 -$2%5G 6)1 C:> "C5&,:!"#$%& E)*+%,-. H"D) /#2:-"0 $) 2 +%D+)1% 2)&28>) =%8 /" %10 /#52%57 +6B#) L#%** W?3,X Y3,7 6)1 /"2,)0 >51 H)>-"#2)68?5,&27 $2%5(0 &2:,8 2 +%D+)1%. Z$2%5*%>) 1% +%*0 +3 *5+&D%7 =/"$"C)>" 1% =%8 2)0 &2F>51 D5[$2%O,) 2)("$:7 2>)0 /)>51 C)+&:*). YC-0,('< A-/8< &"/-A*-F 8() +"</8G 0!"#$%& E)*+%,- 6" D5$,) 2,)D0 /#"=6=2:&; T"#1 #5+#5)&D% #3&;"0 (:&; $*) +)9$5-",%52)*59,%5 "$ (%5+3. \%D+% +"=263DF "$ ]^ $" _^^ 2> % 1"9,) 3/#)(%)O 65, =/"#6 &)>: #"+,%52)*59,%5 "$ /"-"$:. A"/#)(%) ", +",$:&D87 (/#)(%) ( *5/=2:,)=6#BD7 /#)&3D5 `^ a 1%8G,%,)=25-" &%)>)7 ) C%5-),%5 ( -#3/%5 C%5-"(5D b3c6"#/5$) $)D5 1% 1"9*%("GO (:/#"1"()0,%)!"#$%& E)*+%,- (,)=25D "+"*%&:. H-1*( +J 8A<7( +&10(+6 A 8(7 5,*(5,*)*( G 0!)(56 &)>+%51 /#2:/)$+%51 =F 1)>5 =3+&5=:0 D5$," $#3-%5 1%5D0 =&57 $() /%5#(=25 ( L*%(%&)&; % d"#)&; "#)2 e 1%5D=&5,) $:=6),0 =%5 J_ +1. P+63)*,%5 D59$98,) &:+* (:G&%-B( \"#",) f*f=+)7 )*5 95C: C:>: =3+&5=:7 /"6#25C,: D5=6 6#50,%,-7 ),) 6"V -"$2%,+) $2%5,,%5 2)(=25 =%8 2,)D$2%5. M,6 <"/30, K&"0.* 31<-.5%?-+, *))( "-+7(G 7 S/#B&2!"#$%& E)*+%,- D5=651 C%5-)&251 b3c6"#/5$: Q25#(%",0 +)7 D59$98 659,) #"(5#25. >5,*( A )-+,6? /('*<)*( +J 8/-= +6 +"/,67-7J0( 5< &"/-A*-)*- 8('< /<5,-7& +"</8&G 0 R5=6 3,)= $39" &%5+)(:&; 6#)= $" 3/#)(%),%)!"#$%& E)*+%,- 0,)=2) *5=2&2:g=+) % /%8+,5 A"D50 2%5#25 A)*"(%&+%57 $*) 1,%5 6" (%8&5D,%9 6:*+" 1%5D=&5. ABCD '1%3*)/68? *H031; +%3 <:HJ-6 ")10+"9> %&'(= )-= "/-A5E 9+- (:<3J+C Spacer-bez wymówek! /*06/&3 +1(6/9)F8& P&7 <68< '<3 8&+0) 9&3 (:<37 J ?6J+ *:<31)967 /+MC.+ *)8<>(31 /6J&3:<-6 /&=8 8)F 9&3 <+*:<3'(+9&37-6 / "9&4 9+'(=*96- /'14(31 9*C <+1/+'H/C A '( J)7 /&3- '6'(3-+(68<9)FMC K) /67 J): /&3%3 '*):(H/; 23F%& 23"9+1 8?83-6 8) 9+' 9&3 <:+<&; 9&3 <: & 9&3 '*:<=(4 h'*+7 83:6 '> /0+F9&3 "%+ 9+'C "<&96 :3%+1'4 *) '(:3'42> /6-&3:96 3P31( / *)'(+8& '*+7 %39&+ O][18+%C I/:H *)*4%+:96 "<&F 9):"&8 /+%7 '*+83: ):+< /&317 '<68? "6'(+9'+8?; </&=1'<+2-6 )":)J&9= (3-*); + < 8<+'3- -)53 *)019&3-6 J+186%+ -+:7 '<4; 1(H:6- J="<&3-6 1)T8<6M 1+5"6 "<&3TCA&38<):96 J)/&3- ")J:6 '39C Woda,woda, woda d) 8?6J+ 23"696 9+*H2; 1(H7 :6 -)53-6 *&M J3< J) $;] %&(:+ () +J')%4(93 "<&3993 -&9&-4- "%+ P49182)7 9)/+9&+ -3(+J)%&7 <-4CS*382+%&F8& -H/&> 9+/3( ) )"/:H8)968? *:)*):82+8? /'*H08<3'932 *&:+-&"6 56/&37 9&+; / :)%=7*:<3" (04'<8<+-& & J&+01+-&C j3"96- '0)/3-9&3 /6*&2+9&3 )1:3F%)7 968? &%)F8& /)"6 9&3 *)</)%& 9+- '8?4"9>M 8?)MJ6F-6 '()')7 /+%& 9+2":+'(68<9&32'<3 "&3(6W A'<6'(1&3 /&=8 /+93 & 1+%):68<93 9+*)23 <+7 -&3T-6 9+ /)"=C!" <+:+<C Zdrowe tłuszcze czyli jakie? N)*4%+:96- J0="3- <+8<67 9+2>868? <-&+9= '(6%4 568&+ 23'( /61%48<39&3 < 2+"0)'*&'4 (04'<7 8<H/C d) J0>" hj) <+ *:<68<69= )(60)F8& & /&3%4 86/&%&< ? 8?):HJ '> )"*)/&3"<&+%93 (04'<7 8<3 (:+9' <9+2"42>83 '&= 9*C / F-&3(+9&3; "%&9+8?;(04'(68? '3:+8?; 8&+'(7 1+8?; J+()9&1+8? +%3 &'(9&32> 23'<8<3 (04'<8<3 9&39+'68)93..Dd; 1(H:3 8?:)9&> 9+'<3 8&+7 0) *:<3" 8?):)J+-& '3:8+; 847 1:<68>; )(60)F8&>; 4-)5%&/&+2> (:+9'*):( /&(+-&9 h '> 9+- /&=8 9&3<J="93C d04'<8<3 (3 <9+2"<&37-6 / )%&/&3 < )%&/31; )%324 %9&+7 96-; )%324 < /&3'&)01+; (04'(68? :6J+8? -):'1&8?; )/)8+8? -)7 :<+; <&+:9+8? <JH5 8<6 )/)84 +`)1+")C d) '+-) <":)/&3 7*)" /+:491&3-; 53 9&3 *:<3'+"<&-6 < &8? &%)F8&>C!*(6-+%9+ "+/1+ () )1)0) 8<6%& '<3FM '()0)7 /68? 06531C One apple a *:<6'0)/&3 -H/&; 53;<23"<39&3 2+J01+ "<&399&3 (:<6-+ 9+' < "+%+ )" %31+:<6RC.&3 '< /&=8 )/)8H/ ) "+%31) J:<-&>868? 9+</+8?; + *)8?6%-6 '&= :+8<32 9+" '/)2'1&- 2+J01&3-;1(H:3 / /&(+-&96 & *:<3"3 /'<6'(1&- *31(696; /'*+9&+%3 (:+/&39&3; <+/&3:+ :H/9&35 2)"7*&3:/&+'(31 )"*)7 /&3"<&+%96 -)9+%9> A+:() :H/7 9&35 *:<62:<3M '&= &996- )/)7 8)- & /+:<6/)-;<3 *)7 "/H:1+R; F%&/1&; -+:8?3/1& 8<6 J4:+1& 9&3 9+ "+:-) /6:+'(+2> /0+F9&3 *)" 9+'<> '<3:)1)F8&> + 9+(4:+ 9+2%3*&32 /&3 8) ' '<3-4 <":)/&4C Na piątkę b+:"<) /+596-3%3-39(3- "9&+ 23'( &%)FM; '(+0)FM & *:)*):82)9+%93 :)<0)539&3 9+'<68? *)'&01H/C I+%38+ '&= 23"<39&3 *&=8&4 *)'&07 1H/Y F9&+"+9&+; )J&+"4 & 1)%+82& ):+< "/H8? *:<31>'31C K<&=1& (3-4 9&3 ")*4'<8<+-6 ") *8?+ 9+' ") *)8?0+9&+9&+ "4568? &%)F8& 237 "<39&+ 9*C 9+ 1)%+82=C A+:()F8&)7 /3 *)/&996 '10+7 "+M '&= <3 <J&%+9')/+932 &%)F8& J&+01+; & (04'<7 8<H/; W"<A*))6XJ6M / -&+:= -)5%&/)F8& J3< '-+539&+; + :+8<32 "4'<)93C A+:() <+&97 (3:3')/+M '&= *&38<39&3- / P)7 %&&; / (</C :=1+/&3R %4J 9+J6M *+:)/+:C.&3 (6%1) )"1: )/6 /6-&+: '-+14 <9+968? 9+- *)(:+/; +%3 <+&9/3'(423-6 / <":)/&3 h+ () 9+2%3*'<+ &9/37 '(682+C d) (6%1) 1&%1+ <+'+"; 1(H:68? /*:)/+"<39&3 -)53 J6M ")7 J:6- A+8E"(? ") )"1:6/+9&+ / 9+'<6-568&4; J6F-6 8&3'<6M '&= '-+1+-& "04532C H551 I&J.&F$- Zakończenie Sezonu Kolarskiego Ramżów SZCZEJKOWICE! PTTK Koło Ramża 12 października na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Wiejskiej 10 w Szczejkowicach zorganizowało XXVII Zakończenie Sezonu Kolarskiego Ramżów. D)-+9"):3- &-*:3<6 J60+ b+:j+:+ f)*; + 1&3:)/9&1&3- -3(6Y V&&813C G0H/ %3-; 2+1& *:<6F/&38+0 J60) *)<9+9&3 (3:37 f<3:/&)91+7g3'<8<67 96; 4*)/'<38?9&39&3 (4:6'(61& 1)%+:'1&32 ):+< '<%+1H/ (4:67 '(68<968?; <")J6/+9&3 )"<9+1 (4:6'(61& 1/+%&P&1)/+932 ):+< 1:+2)<9+/8<68?; + ( <8<37 9&3 ]O %+( &'(9&39&+ NddD D)0) QU+-5+R / f<3:/&)9837g3'<7 8<69+8?C A &-*:3<&3 48<3'(9&8<6%& (47 :6F8& &9"6/&"4+%9& ):+< ":45696C.+ -38& <3'(9&1H/ 8<31+7 0) -9H'(/) 1)914:'H/ <+:H/9) "%+ "<&38& 2+1 & 9+2%&8<9&32'<> ":4569=; 1(H:> J60+ A+9":4' q):6c i*)-&91& )(:<6-+%& ( )"'& 48<3'(9&86Y (:<6%3(9&+,99+ V+8?4%38; 8<(3:)%3(9& b+:7 ()'< S<6-+0+; 2+1 & 9+2'(+:'& 48<3'(9&86Y S(3P+9&+ I+2>8; S(+9&7 '0+/ U+")-'1& ):+< f<3'0+/ A+%+C N309> %&'(= / 1)914:'+8? -)59+ <9+%3LM 9+ '(:)9&3 &9(3:93()/32 (((.5,)=250 1%)=6"./* Koncert Bethel CZERWIONKA! W Starej Piwnicy 11 października miał miejsce kolejny koncert tym razem swoją obecnością zaszczycił wrocławski zespół Bethel. Sympatyczna ekipa specjalizująca się w rytmach reggae do żółtodziobów nie należy, a potwierdzić to mogą stali bywalcy festiwalu Woodstock, którzy na tegorocznej edycji mogli się bawić przy dzwiękach ich muzyki. V&3'<1+T86 f<3:/&)91&7g3'<7 8<69 < *3/9)F8&> *+-&=(+2> 23'<7 8<3 &8? /6'(=* 9+ P3'(&/+%4,:)7 49" d?3 U)81 / Z[$[ b3(?3% <+*:3<39()/+0 '&= < ")J:32 '(:)96 & <")J60 /6:H59&39&3C N3:7 '*31(6/+ *)8<>(14 /33139"4 / ")J):)/6- ()/+:<6'(/&3 & *:<6 <9+96- <3'*)%3 0+ /&3%3 )'HJC.+</+ "3J&4(+987 1&32 *06(6 <3'*)04 kqv4<61+ S3:8Rl ")J:<3 )"</&3:8&3"%+ -47 <61= 56/>; ")"+2>8> /&+:6 & 23"7 9)8<3F9&3 J4"<>8+ "48?+C j3f%& ")"+M ") -3%)7 "629)FM; :&PP6 & 0+(/3 ") '1+9")/+9&+ :3P:396 "%+ *4J%&8<9)F8&; () 3P31( P&9+%96 23'( /&=832 9&5 <+")/+%+2>86C A%+L%+1; %&"3: & /)1+%&'(+ <3'*)04 *309&0 P49182= /)"<&:32+; + )')J6 '(0)8<)93 J+:"<) J%&'1) '&3J&3 J+7 /&06 '&= *:<6 :)<J:<-&3/+2>868? *309> -)8> 4(/):+8?x QI+J:+9) -& '1:<6"0+R k*&)'391+ 8?6J+ ")7 J:<3 )""+/+0+ 9+'(:)23 1&J&8H/ *) -38<4 N)%'1+7 i1:+&9+l; Qd6%3 QS(+82+ b+j&%)9rk*)<682+ )J)/&><1)/ "6 &8? 1)97 83:(l QS1+P+9"3:R; Q.+ "/+R; 8<6 Qd:<3L/6 4-6'0RC!')J6 <+'(:< *)/&996 F%3"<&M 1)983:7 (6; 1(H:3 )"J="> '&= / S(+:32 N&/7 9&86C D+5"6 *)/&9&39 <9+%3LM 8)F "%+ '&3J&3C I"#$4+)F1: (.)

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

XI Edycja AROUND THE ROCK

XI Edycja AROUND THE ROCK nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000

Bardziej szczegółowo

Okręg 6 Aleksandra Lip 138 Andrzej Szymura 47 Michał Kasperek 126 Leszek Salamon 370 Janusz Szołtysek 155 Dorota Pawlak 53

Okręg 6 Aleksandra Lip 138 Andrzej Szymura 47 Michał Kasperek 126 Leszek Salamon 370 Janusz Szołtysek 155 Dorota Pawlak 53 nr 29 grudzieñ 2014 Wszystkim Czytelnikom Naszego Miasta najserdeczniejsze yczenia Weso³ych Œwi¹t oraz Szczêsliwego Nowego 2015 Roku sk³ada Redakcja 16 listopada br. w całym kraju odbyły się wybory samorządowe.

Bardziej szczegółowo

=+&G-# "+ =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali

=+&G-# + =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali nr 27 paÿdziernik 2014! Węgiel dla emerytów! Nowa fabryka Tenneco! Marcin Herok medalista z Leszczyn! Nowy sezon w CKE CZERWIONKA-LESZCZYNY! Do 20 października trwa rekrutacja wolontariuszy do ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 10 maj 2013 UWAGA!!! KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA Szczegóły na stronie 6!"#$ &' Bolesław Piecha nowym Senatorem RP Poseł PiS Bolesław Piecha zwyciężył w wyborach uzupełniających do Senatu, które odbyły

Bardziej szczegółowo

Informator Samorządowy, nr 3 (144) 2015, maj 2015, ISSN 1730-8585 Zapraszamy na 48. Dni Skoczowa!

Informator Samorządowy, nr 3 (144) 2015, maj 2015, ISSN 1730-8585 Zapraszamy na 48. Dni Skoczowa! Informator Samorządowy, nr 3 (144) 2015, maj 2015, ISSN 1730-8585 Zapraszamy na 48. Dni Skoczowa! Podczas tegorocznego święta miasta na skoczowskim rynku nie zabraknie dobrej muzyki, atrakcyjnych widowisk

Bardziej szczegółowo

ADAMIE DZIĘKUJEMY!!! Kwiecień 2011 (145) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895

ADAMIE DZIĘKUJEMY!!! Kwiecień 2011 (145) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 Kwiecień 2011 (145) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 rys. Iwona Pinkosz ADAMIE DZIĘKUJEMY!!! Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Kolarskie retrospekcje KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL LUTY 2012/02 (144) Fotografie udostępniła Teresa Bajorek (z domu Nerko)

Kolarskie retrospekcje KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL LUTY 2012/02 (144) Fotografie udostępniła Teresa Bajorek (z domu Nerko) LUTY 2012/02 (144) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Fotografie udostępniła Teresa Bajorek (z domu Nerko) Kolarskie retrospekcje 1 Na zdjęciu kolarz Bronisław Nerko WYWIAD

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

Druk: DTL tel: 033/810 60 38 Projekt okładki-adam Borkowski

Druk: DTL tel: 033/810 60 38 Projekt okładki-adam Borkowski DZIEŃ KOBIET 15. sesja Rady Gminy Osiek Odbyła się 9 marca o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Gminy. Po powitaniu zaproszonych gości przez przewodniczącego Jerzego Czernego i stwierdzeniu prawomocności

Bardziej szczegółowo

POBIEGLI PO NOWE ŻYCIE

POBIEGLI PO NOWE ŻYCIE Kwiecień 2014 (181) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 fot. Łukasz Bielski POBIEGLI PO NOWE ŻYCIE 1 marca w Wiśle odbyła się już czwarta edycja wydarzenia Bieg

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

2/(139) 2013 GAZETA. W Grodzisku drzewa się zimie pokłoniły... W numerze druk deklaracji śmieciowej do wypełnienia

2/(139) 2013 GAZETA. W Grodzisku drzewa się zimie pokłoniły... W numerze druk deklaracji śmieciowej do wypełnienia 2/(139) 2013 GAZETA W Grodzisku drzewa się zimie pokłoniły... W numerze druk deklaracji śmieciowej do wypełnienia WYDA REDAKT Czasopismo zarejestrowane I Ns Rej. Pr. 11/94 w. y. INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 10 10 2011 Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Podpisano umowy: z wykonawcą P.U.H. Eksport-Import Michał Radziejewski z siedzibą przy ul. Milanowskiej 22 w Warszawie, na naprawę pokrycia

Bardziej szczegółowo

2(166) luty 2013 Wiadomości Nadarzyńskie 1

2(166) luty 2013 Wiadomości Nadarzyńskie 1 2(166) luty 2013 Wiadomości Nadarzyńskie 1 reklama reklama reklama 2 Wiadomości Nadarzyńskie 2(166) luty 2013 Z ostatnich Sesji... W dniu 23 stycznia 2013 roku odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Nadarzyn,

Bardziej szczegółowo

nr 5/384 1-15 III 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 5/384 1-15 III 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 5/384 1-15 III 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Sprawa DPS w Kleszczowie Rzeczoznawca budowlany Maria Szyprowska otrzymała zadanie wyceny prac wykonanych przy budynku domu

Bardziej szczegółowo

śląskie smaki 15 czerwca 2007 roku ISSN 1234-1746 Nr 12 (653)

śląskie smaki 15 czerwca 2007 roku ISSN 1234-1746 Nr 12 (653) 15 czerwca 2007 roku ISSN 1234-1746 Nr 12 (653) śląskie smaki W ubiegłą sobotę cieszyńska Starówka stała się najsmaczniejszym miejscem w Polsce. Pośród zabytków Rynku w palącym słońcu trzynaście drużyn

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z TEATREM Z OKAZJI DNIA DZIECKA. 31 MAJA zapraszamy na:

SPOTKANIE Z TEATREM Z OKAZJI DNIA DZIECKA. 31 MAJA zapraszamy na: MAJ 2013 NR 226 31 MAJA zapraszamy na: SPOTKANIE Z TEATREM Z OKAZJI DNIA DZIECKA w programie: godz. 15.30 16.30 warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 7 10 lat godz. 17.00 18.00 spektakl dla dzieci Karius

Bardziej szczegółowo

Gmina Radków na szczycie muzycznego podium

Gmina Radków na szczycie muzycznego podium issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 14 (27) Bezpłatny informator samorządowy 14 27 lipca 2010 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia w numerze:

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA. (114) Nr 2 Luty 2007 ISSN 1506-1957. Program Leader + na rzecz mieszkańców Ziemi Gotyku

GAZETA GMINY CHEŁMŻA. (114) Nr 2 Luty 2007 ISSN 1506-1957. Program Leader + na rzecz mieszkańców Ziemi Gotyku GAZETA GMINY CHEŁMŻA (114) Nr 2 Luty 2007 ISSN 1506-1957 Program Leader + na rzecz mieszkańców Ziemi Gotyku Pod taką nazwą odbyła się w Kończewicach impreza promocyjna Programu Leader+ połączona z Forum

Bardziej szczegółowo

Nowszy ratusz. str. 3. Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim. Piątek, 31 lipca 2015 r. Nr 28 (405) NAKŁAD 12 000 EGZ. fot.

Nowszy ratusz. str. 3. Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim. Piątek, 31 lipca 2015 r. Nr 28 (405) NAKŁAD 12 000 EGZ. fot. Nowszy ratusz fot. Rafał Korbut Piątek, 31 lipca 2015 r. Nr 28 (405) NAKŁAD 12 000 EGZ. Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim REDA W przyszłym roku powstanie całkowicie nowy budynek, który

Bardziej szczegółowo

Nr 6 - Czerwiec 2013 (167)

Nr 6 - Czerwiec 2013 (167) Nr 6 - Czerwiec 2013 (167) Gminny Biuletyn Informacyjny Laureat konkursu Mam 6 lat Filip Woldan uczeń Szkoły Podstawowej w Kłomnicach odbiera gratulację i nagrodę od Wójta i Rady Gminy. Po prawej statuetka

Bardziej szczegółowo

Dożynki wiejskie 2008

Dożynki wiejskie 2008 Dożynki Wiejskie Dożynki wiejskie 2008 Wszystkie zboża pokoszone, złocą się ścierniska. Ustępuje zielone lato przed rudą jesienią, to znak że dożynki czas zacząć. Głębowice To jedne z pierwszych dożynek

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINNE VIII DNI GMINY KOSAKOWO. W biuletynie: GMINA KOSAKOWO W ZŁOTEJ DZIESIĄTCE

INWESTYCJE GMINNE VIII DNI GMINY KOSAKOWO. W biuletynie: GMINA KOSAKOWO W ZŁOTEJ DZIESIĄTCE Nr 8/2013 Kosakowo Sierpień 2013 r. Przed nami DOŻYNKI - zapraszamy 8 września br. już od godz. 14.00 na placu przy ul. Żeromskiego, w programie: korowód barwnych wieńców, Msza Święta, gry i zabawy - występy

Bardziej szczegółowo

IV 29 23 6 3 2012 3. 90 XX

IV 29 23 6 3 2012 3. 90 XX INFORMATOR Strzelecki Nr 13 (128) 3-23 lipca 2014 Wielkie święto w Żłobku BEZPŁATNY DWUTYGODNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY Poniedziałek, 23 czerwca, był wyjątkowym dniem dla społeczności strzeleckiego Żłobka.

Bardziej szczegółowo

Piękny gest dla maluchów i seniorów

Piękny gest dla maluchów i seniorów cena 1 zł (w tym 8% VAT) 23 stycznia 2015 Nr 210 ISNN 1897 2586 nakład 1400 egz. e mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl Piękny gest dla maluchów i seniorów Iznowu możemy mówić o rekordzie, i to w wielu

Bardziej szczegółowo

W KWIETNIOWYM NUMERZE:

W KWIETNIOWYM NUMERZE: Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Zdrowych,

Bardziej szczegółowo