NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM"

Transkrypt

1 NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN - NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) tel. kom ; BIURO OBS UGI RYNKU NIERUCHOMOŒCI 2 Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

2 Z ostatnich Sesji... W dniu 24 paÿdziernika 2007 r. odby³a siê XV Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y: 1. Uchwa³a nr XV/116/2007 w sprawie sposobu wykonania uchwa³y nr XV/130/99 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Nadarzyn (cz. Wsi Urzut). 2. Uchwa³a nr XV/117/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bud etu gminy w 2007 roku. 3. Uchwa³a nr XV/118/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieœ (ul. Bracka). 4. Uchwa³a nr XV/119/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica (ul. Relaksowa). 5. Uchwa³a nr XV/120/2007 zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XLV/298/98 z dnia r. Rady Gminy Nadarzyn w sprawie nadania nazw ulicom. 6. Uchwa³a nr XV/121/2007 w sprawie uchwalenia programu wspó³pracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po ytku publicznego na 2008 rok. 7. Uchwa³a nr XV/122/2007 w sprawie zmiany w Statucie Rady Spo³ecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. W dniu 14 listopada ub.r. odby³a siê XVI Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y: 1. Uchwa³a nr XVI/123/2007 w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2008 (na mocy tej uchwa³y Rada Gminy obni y³a cenê skupu yta og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 23 paÿdziernika 2007 r. w sprawie œredniej ceny skupu yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r. wynosz¹c¹ 58,29 z³ za 1 kwintal do kwoty 10 z³. Op³ata 10 z³ za 1 kwintal yta przyjêta zosta³a jako podstawa do obliczenia podatku rolnego. Wysokoœæ podatku rolnego od wielu lat pozostaje na terenie Gminy Nadarzyn bez zmian, jednak co roku konieczne jest podejmowanie uchwa³y, gdy tylko w ten sposób mo na obni yæ ustawow¹ cenê skupu yta og³oszon¹ przez Prezesa GUS). 2. Uchwa³a nr XVI/124/2007 w sprawie podatku od œrodków transportowych obowi¹zuj¹cych od r. (obowi¹zuj¹ stawki z ubieg³ego roku). Równie w stosunku do pozosta³ych op³at i podatków (np. od nieruchomoœci, op³aty targowe) obowi¹zuj¹ stawki okreœlone w uchwa³ach ustalaj¹cych podatek na 2007 rok. Ponadto, w tym roku po raz pierwszy w³aœciciele psów nie bêd¹ p³aciæ podatku od posiadania psa Rada Gminy Nadarzyn skorzysta³a z mo - liwoœci niepodejmowania tej uchwa³y. 3. Uchwa³a nr XVI/125/2007 w sprawie okreœlenia wzorów informacji o podmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomoœci, podatek rolny i podatek leœny obowi¹zuj¹cych od r. 4. Uchwa³a nr XVI/126/2007 w sprawie udzielenia Gminie Nowa S³upia pomocy finansowej (Rada Gmina Nadarzyn przeznaczy³a kwotê ,00 z³ w formie dotacji celowej na likwidacjê szkód w budynku Zespo³u Szkó³ w Paprocicach na terenie Gminy Nowa S³upia). 5. Uchwa³a nr XVI/127/2007 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie (dotacja w wysokoœci ,00 z³ udzielona zosta³a Parafii Rzymskokatolickiej œw. Klemensa w Nadarzynie na wykonanie prac restauratorskich maj¹cych na celu m.in. wyeksponowanie wartoœci estetycznych zabytku). 6. Uchwa³a nr XVI/128/2007 w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego w Banku BISE w Piasecznie i ustanowienia zabezpieczenia. 7. Uchwa³a nr XVI/129/2007 w sprawie zmiany uchwa³y Nr XV/117/2007 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 paÿdziernika 2007 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bud etu w 2007 roku. 8. Uchwa³a nr XVI/130/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bud etu gminy w 2007 roku. 9. Uchwa³a nr XVI/131/2007 w sprawie wyra enia zgody na nieodp³atne nabycie prawa w³asnoœci zabudowanej nieruchomoœci gruntowej po³o onej we wsi M³ochów, Gm. Nadarzyn. Uchwa³y Rady Gminy Nadarzyn podjête podczas XVII Sesji Rady Gminy, która odby³a siê w dniu 13 grudnia 2007 r. 1. Uchwa³a nr XVII/132/2007 w sprawie zmian Uchwa³y Nr XVII/123/2007 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego (stawki podatku pozostaj¹ niezmienione, zmiana dotyczy³a tylko paragrafu mówi¹cego o tym, i traci moc uchwa³a ustalaj¹ca podatek rolny na 2007 rok). 2. Uchwa³a nr XVII/133/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci wsi Walendów w Gminie Nadarzyn. 3. Uchwa³a nr XVII/134/2007 w sprawie wyra enia zgody na nieodp³atne nabycie praw w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej po³o onej we wsi M³ochów, Gmina Nadarzyn (dotyczy wyra enia zgody na nieodp³atne nabycie od Agencji Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³ Terenowy w Warszawie, niezabudowanej dzia³ki o numerze ewidencyjnym 150/6 - pow. 5,0788 ha). 4. Uchwa³a nr XVII/135/2007 w sprawie wyra enia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomoœci gruntowej po³o onej we wsi Kajetany, Gm. Nadarzyn (nieruchomoœæ ta sk³ada siê z dwóch dzia³ek o pow. 0,1159 ha i 0,7021ha, stanowi¹cych drogê). 1(105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 3

3 5. Uchwa³a nr XVII/136/2007 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Nadarzyn na lata (w za³¹czniku do uchwa³y w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, o nazwie: Lista zadañ inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w Gminie Nadarzyn do 2015 r. wprowadzono zmianê, na podstawie której szko³a podstawowa, gimnazjum oraz œwietlica wybudowane zostan¹ na nieodp³atnie przejêtej od ANR Oddzia³ Terenowy w Warszawie - dzia³ce w M³ochowie o nr. 150/6) 6. Uchwa³a nr XVII/137/2007 w sprawie przyjêcia regulaminu usuwania azbestu i okreœlenia regu³ udzielania dofinansowania dla osób fizycznych na ten cel ze œrodków gminnego funduszu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej. 7. Uchwa³a nr XVII/138/2007 w sprawie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim (porozumienie dotyczy wykonania przez Starostwo modernizacji ewidencji gruntów i za³o enie ewidencji budynków i lokali dla Gminy Nadarzyn). 8. Uchwa³a nr XVII/139/2007 w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/110/2007 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 wrzeœnia 2007 r. w sprawie zaci¹gniêcia po yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia (zmiana dotyczy³a okreœlenia terminu sp³aty po yczki na lata ). 9. Uchwa³a nr XVII/140/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bud etu gminy w 2007 roku. 10. Uchwa³a nr XVII/141/2007 w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Walendów (na mocy tej uchwa³y w Walendowie nadano nazwy ulic: Czerwonych Dêbów, S³onecznej Polany, Leœny Zau³ek, Leœnego Runa, P¹sowej Ró y i Porannej Rosy). 11. Uchwa³a nr XVII/142/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi M³ochów (ul. Bieliñska na przed³u eniu drogi o tej nazwie). 12. Uchwa³a nr XVII/143/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi M³ochów i Rozalin (ul. Pawia). 13. Uchwa³a nr XVII/144/2007 w sprawie wype³nienia obowi¹zku z³o enia oœwiadczeñ lustracyjnych przez sekretarza i skarbnika gminy. Na ostatniej, w 2007 roku, XVIII Sesji Rady Gminy, która odby³a siê 28 grudnia Radni przyjêli dwie uchwa³y dotycz¹ce bud etu: 1. Uchwa³a nr XVII/145/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bud etu Gminy w 2007 roku. 2. Uchwa³a nr XVIII/146/2007 w sprawie uchwalenia bud etu Gminy Nadarzyn na rok Na mocy tej uchwa³y dochody bud etu Gminy na 2008 r. okreœlono w wysokoœci ,00 z³, a wydatki w wysokoœci ,00 z³. Ró nica miêdzy kwot¹ planowanych dochodów, a kwot¹ planowanych wydatków wynosi ,00 z³ i stanowi planowany deficyt, który sfinansowany zostanie z po yczek i kredytu. Wydatki inwestycyjne okreœlone w uchwale bud etowej na 2008 rok, okreœlono na kwotê ,00 z³, z czego: 1. Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska: ,00 z³, w tym: budowa kanalizacji podciœnieniowej Kajetany; budowa oczyszczalni œcieków i kanalizacji w Wolicy; budowa kanalizacji w Strzeniówce; budowa kanalizacji w Szamotach; budowa stacji odwadniania osadu oczyszczalnia œcieków w Nadarzynie; oœwietlenie ulic, placów i dróg; dotacja na zadania inwestycyjne ZUK. 2. Administracja publiczna: ,00 z³, w tym: budowa budynku Urzêdu Gminy; renowacja Zespo³u pa³acowo-parkowego w M³ochowie; informatyzacja. 3. Rolnictwo i ³owiectwo: ,00 z³, w tym: rozbudowa i przebudowa SUW Walendów; budowa wodoci¹gu; 4. Transport i ³¹cznoœæ: ,00 z³ (budowa dróg i chodników). 5. Oœwiata i wychowanie: ,00 z³, w tym: budowa sali gimnastycznej w Kostowcu; dobudowa sali gimnastycznej w SP Wola Krakowiañska; remonty w placówkach; zakup autokaru; 6. Gospodarka mieszkaniowa: ,00 z³ (budowa budynków socjalnych). 7. Ochrona zdrowia: ,00 z³ (zakup aparatury medycznej). 8. Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa: ,00 z³ (zakup samochodu stra ackiego). Przyjêcie bud etu Gminy na 2008 rok jeszcze w roku ubieg³ym zapewnia ci¹g³oœæ przede wszystkim w dzia³aniach inwestycyjnych, umo liwia przygotowywanie przetargów i niezbêdnej dokumentacji bez zbêdnych przerw, tak, by od wiosny mo na by³o rozpocz¹æ prace w terenie. E.G Urz¹d Gminy Nadarzyn Urz¹d Gminy Nadarzyn funkcjonuje w godzinach: w poniedzia³ki oraz w pozosta³e dni tygodnia (z wyj¹tkiem sobót i niedziel). Interesanci w referatach przyjmowani s¹ w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki. W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Nadarzyn przyjmuje interesantów w: poniedzia³ki (w godz ) pi¹tki (w godz.: ) po wczeœniejszym telefonicznym umówieniu siê. Sekretariat: wew. 101, Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

4 Jase³ka wystawi³y dzieci i m³odzie z GODK Têcza Gminne spotkanie op³atkowe odby³o siê 28 grudnia 2007 r., w sali widowiskowej NOK. Przygotowane zosta³o przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej we wspó³pracy z Gminnym Ogniskiem Dzieciêco-M³odzie- owym Têcza, Biurem Rady i Urzêdem Gminy. Jak co roku, po z³o eniu yczeñ i symbolicznym prze³amaniu siê op³atkiem, najm³odsi zostali obdarowani przez, licznie obecnych w tym dniu w Nadarzynie, Miko³ajów paczkami - przygotowanymi przez Radê Gminy. Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia paczki otrzymali tak e podopieczni GOPS - rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowuj¹ce dzieci i osoby samotne (60 paczek przygotowa³ oœrodek pomocy, 40 - nadarzyñska parafia. Prezenty pracownicy GOPS rozwieÿli jeszcze przed œwiêtami dziêki pomocy ZUK). Tegoroczne spotkanie op³atkowe by³o tak e okazj¹ do wrêczenia Medali za D³ugoletnie Po ycie Ma³ eñskie przyznanych przez Prezydenta RP oraz Listów Gratulacyjnych od Prymasa Polski Kardyna³a Józefa Glempa. Dostojnymi Jubilatami byli Pañstwo: Zofia i Stanis³aw Kolmusowie (50 rocznica), Helena i Marian Baur (50 rocznica), Alina Aleksandra i Andrzej Szerszyñscy (50 rocznica), Wanda i Mieczys³aw Karolakowie (50 rocznica) - nie byli obecni na uroczystoœci, Filipina i Andrzej Kowalowie (58 rocznica). Spotkania op³atkowe 2007/2008 Jubilaci wraz z Wójtem Gminy - Januszem Grzybem, Przewodnicz¹cym Rady Gminy - Piotrem Koz³owskim oraz Proboszczami Parafii w Nadarzynie (ks. Andrzej Wieczorek), M³ochowie (ks. Marcin A. Ró añski) oraz Kostowcu (ks. Zdzis³aw PrzeŸdziecki) Równie mieszkañcy poszczególnych miejscowoœci spotykali siê z w³adzami gminy w swoich œwietlicach by z³o yæ sobie œwi¹teczno-noworoczne yczenia. 6 stycznia takie spotkania odby³y siê w Wolicy i M³ochowie. Przewodnicz¹cy Rady Gminy Nadarzyn (radny z Wolicy) Piotr Koz³owski z mieszkañcami swojej miejscowoœci. W Wolicy od y³a tradycja Kolêdników, którzy - tak jak rok temu, równie i w tym roku - odwiedzali mieszkañców, œpiewaj¹c kolêdy i sk³adaj¹c yczenia na Nowy Rok. TW role kolêdników wcielili siê: Sabina Boniecka, Mateusz Boniecki, Sebastian GoŸdzikowski, Tomek Piotrowski, Dominik Przepiórkowski, Bartek Terlikowski. 1(105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 5

5 Otwarcie nowo rozbudowanej Filii Bibliotecznej w M³ochowie Uroczystoœci w listopadzie i grudniu 2007 W dniu 30 listopada dokonano otwarcia rozbudowanej Filii Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn. W uroczystoœci udzia³ wziê³y w³adze Gminy Nadarzyn z Wójtem Gminy - Januszem Grzybem i Przewodnicz¹cym Rady na czele, przedstawiciele Starostwa Pruszkowskiego, Dyrektorzy placówek oœwiatowych i jednostek organizacyjnych gminy, Dyrektor Biblioteki G³ównej Województwa Mazowieckiego, dyrektorzy zaprzyjaÿnionych bibliotek z s¹siednich gmin oraz mieszkañcy M³ochowa i pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn. Po oœmiu miesi¹cach budowy, filia w M³ochowie zyska³a przestronne wnêtrza i nowoczesne wyposa enie techniczne, jak np.: trzy stanowiska komputerowe dla czytelników z dostêpem do internetu. Obecnie ksiêgozbiór filii liczy ponad woluminów i 120 dokumentów elektronicznych, w tym ksi¹ ki Dyrektor Biblioteki Publicznej - Ewa Marjañska mówione, multimedia edukacyjne, p³yty CD i DVD z filmami i muzyk¹. E.G. Otwarcie Domu Mi³osierdzia Bo ego w Walendowie W œrodê, 12 grudnia, w Walendowie - przy Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bo ej Mi³osierdzia - dokonano uroczystego otwarcia Domu Mi³osierdzia Bo ego placówki opiekuñczo-wychowawczej dla dzieci i m³odzie y w wieku 3-18 lat. Uroczyst¹ Mszê œw. w zakonnej kaplicy odprawi³ JE Arcybiskup Kazimierz Nycz, a wœród zaproszonych goœci byli przedstawiciele w³adz Powiatu Pruszkowskiego i Gminy Nadarzyn. Po poœwiêceniu, przez Ks. Arcybiskupa, nowo otwartego Domu, dzieci i m³odzie zaprezentowali - przygotowany pod okiem Sióstr, program okolicznoœciowy w treœci nawi¹zuj¹cy do Bo ego Narodzenia oraz drobne upominki dla goœci. Dom Mi³osierdzia docelowo bêdzie móg³ przyj¹æ 30. dzieci - obecnie mieszka tutaj 13. dzieci z terenu powiatu pruszkowskiego (jedno z dzieci do- ³¹czy³o tu po zakoñczeniu uroczystoœci). E.G. Ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz z dzieæmi przebywaj¹cymi w Domu w Walendowie. W imieniu w³asnym, Zgromadzenia i Dzieci pragniemy serdecznie podziêkowaæ w³adzom Powiatu Pruszkowskiego, Gminy Nadarzyn, oraz sponsorom (firma Lyreco, MAXIMUS, Firma Tolak i indywidualni ofiarodawcy) za okazan¹ pomoc i wsparcie w okresie œwi¹tecznym. Pañstwa dobre serca przyczyni³y siê do radoœci naszych dzieci. Niech Dobry Bóg Wam b³ogos³awi w Nowym Roku! s. Marta Halina Zakrzewska Dyrektor Domu Mi³osierdzia w Walendowie 6 Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

6 Co siê dzieje w naszych szko³ach i przedszkolach... Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Nadarzynie SAMORZ D UCZNIOWSKI DZIA A fot. arch. szko³y Samorz¹d Uczniowski Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Nadarzynie przyst¹pi³ do programu Samorz¹d Uczniowski organizowanego przez Fundacjê Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Celem programu jest poznanie przez uczniów zasad dzia³ania samorz¹du szkolnego, wiedzy - jak sprawnie i efektywnie dzia³aæ w szkole i poza szko³¹, rozwijanie umiejêtnoœci zwi¹zanych z analizowaniem sytuacji w szkole, planowaniem, zbieraniem funduszy, pozyskiwaniem sojuszników, dzia³aniem i ewaluacj¹ projektów. Przedstawiciele SU naszej szko³y: Jan Kotoñski, Barbara Pietrzak, Paulina Kaleta, Natalia Rios Turek i Ma³gorzata Jurkowska wraz z opiekunem SU, w dniach 27 paÿdziernika i 17 listopada 2007 r. uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w ramach programu. Szkolenia odby³y siê w Warszawie w Gimnazjum nr 23 przy ul. Tarnowieckiej 4. Oprócz m³odzie y z naszej szko³y uczestniczy³o w nich jeszcze 15. samorz¹dów uczniowskich z warszawskich szkó³. W trakcie szkoleñ uczniowie rozmawiali o tym, jakie maj¹ prawa reprezentanci uczniów oraz jak te prawa wykorzystaæ dla dobra ich szkó³, jaka jest rola samorz¹du w szko³ach. Uczniowie wypracowali tak e plan dzia³ania i projekt, którym siê zajm¹ w trakcie roku szkolnego. Nasz SU postawi³ na integracjê uczniów z nauczycielami poprzez gry i zabawy integruj¹ce w czasie szkolnych imprez i uroczystoœci. W tym samym czasie odbywa³o siê równie szkolenie dla nauczycieli opiekunów samorz¹dów uczniowskich. Nauczyciele stworzyli wspólnie przestrzeñ wymiany doœwiadczeñ na temat tego, jak wspieraæ uczniów w ich codziennej dzia³alnoœci w szkole. Dnia 29 listopada 2007 roku w siedzibie Fundacji im. S. Batorego odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca program. Konferencjê prowadzi³a Alicja Pacewicz dyrektor ds. Programów i Wydawnictw CEO. Ka da ze szkó³ zaprezentowa³a plakaty dotycz¹ce dzia- ³alnoœci swojego samorz¹du, przedstawia³a swój projekt i opisywa³a, jak¹ drog¹ chce osi¹gn¹æ wyznaczony cel. Kolejnym etapem pracy by³o przedstawienie pozytywnych oddzia³ywañ samorz¹dów szkolnych z punktu widzenia dyrektora, nauczycieli, uczniów oraz samej demokracji. Równoczeœnie z warsztatami odbywa³a siê dyskusja nauczycieli prowadzona przez Alicjê Pacewicz na temat dzia- ³alnoœci samorz¹dów, ich buduj¹cego wp³ywu na szkoln¹ rzeczywistoœæ oraz wspó³pracy z uczniami. Konferencjê zakoñczy³o podsumowanie z udzia³em uczniów i nauczycieli, którzy wymienili siê doœwiadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektu. Na koniec odby³o siê uroczyste wrêczenie dyplomów. Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia Samorz¹d Uczniowski zorganizowa³ na terenie szko³y zbiórkê ywnoœci, s³odyczy, œrodków czystoœci, zabawek w ramach akcji Rodzina Rodzinie, która odbywa siê pod patronatem Centrum Projektów Obywatelskich w Warszawie. Na stronie internetowej Centrum znajduje siê baza rodzin z ca³ej Polski, które potrzebuj¹ pomocy. Zgromadzone przez uczniów naszej szko³y produkty w formie paczek zosta³y przes³ane na adres trzech rodzin objêtych programem Rodzina Rodzinie z województwa opolskiego, œwiêtokrzyskiego i lubelskiego. Mamy nadziejê, e nasze paczki by³y mi³ym prezentem œwi¹tecznym i przyczyni³y siê do radosnego prze- ycia œwi¹t. Justyna Bryñ Opiekun SU Przedszkole Publiczne w Nadarzynie Kinezjologia Edukacyjna w przedszkolu Z doœwiadczenia wiemy, e dzieci maj¹ sk³onnoœæ do spêdzania wolnego czasu czêœciej przed ekranem komputera lub telewizora, ni na uprawianiu sportu, czy wykonywaniu regularnych æwiczeñ ruchowych. Wp³ywa to miêdzy innymi na coraz czêœciej pojawiaj¹ce siê u dzieci problemy z koncentracj¹ uwagi. Wspó³czesna pedagogika maj¹c na uwadze naturalne w wieku przedszkolnym zapotrzebowanie dzieci na ruch i œwiadomoœæ jak wielk¹ sprawia im on radoœæ, wypracowa³a ró ne metody nauczania i wychowania, by zachêciæ dzieci do wykonywania codziennych æwiczeñ. Jedn¹ z tych metod jest Kinezjologia Edukacyjna. Wiedza i doœwiadczenie zdobyte na konferencjach, warsztatach i kursach, uzyskanie I stopnia Kinezjologii Edukacyjnej metod¹ P. Dennisona oraz œwiadomoœæ, e metoda ta umo liwia dzieciom w dowolnym wieku rozwiniêcie ich potencjalnych mo liwoœci zablokowanych w ciele zainspirowa³o mnie do wprowadzenia wybranych elementów tej metody w pracy z dzieæmi. Dziêki dobrej wspó³pracy z rodzicami jedna z mam zakupi³a nam karimaty do æwiczeñ dla ca³ej grupy. Dzieci z grupy Starszaki ju kolejny rok bawi¹ siê wykonuj¹c miêdzy innymi tañce i æwiczenia ruchowe z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej. W poprzednim miesi¹cu dzieci mia³y okazjê pokazaæ swoim rodzicom na zajêciu otwartym ile przyjemnoœci i radoœci wywo³uj¹ te æwiczenia. Wœród rodziców pojawi³y siê pytania: co to jest Kinezjologia Edukacyjna i co daj¹ dzieciom te æwiczenia? Kinezjologia Edukacyjna jest metod¹ innowacyjn¹, wspomagaj¹c¹ naturalny rozwój psychofizyczny dziecka. 1(105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 7

7 mo liwoœci. Najbardziej widoczne jest to w zabawie dzieci, które z kinezjologi¹ maj¹ do czynienia drugi rok. Na zakoñczenie spotkania ka dy rodzic otrzyma³ materia³y pomocnicze do æwiczeñ, które dzieci zademonstrowa³y na zajêciu. Zachêcam rodziców do zabawy z dzieæmi, byæ mo e mniej czasu spêdz¹ one wtedy przed telewizorem czy komputerem. Æwiczenia z zakresu Gimnastyki Mózgu mo e wykonaæ ka dy, w ka dym miejscu i o ka dej porze. Wszystkim rodzicom bardzo dziêkujê za stuprocentow¹ frekwencjê na zajêciu i tak du e zainteresowanie. mgr Iwona Dymowska Nauczyciel Przedszkola Publicznego w Nadarzynie fot. arch. przedszkola Jej twórc¹ jest dr P. Dennison, który jako dziecko sam mia³ ogromne problemy w szkole. Nie móg³ nauczyæ siê pisaæ, dlatego poœwiêci³ wiele lat swojej pracy na badania kliniczne, w których przede wszystkim skoncentrowa³ siê na przyczynach i leczeniu trudnoœci w uczeniu siê. Uwa a on, e Kinezjologia Edukacyjna jest systemem, który pozwoli dziecku w ka dym wieku odkryæ potencja³, niezbêdny do tego, by sta³o siê ono zdolniejsze. Nie ma dzieci leniwych, agresywnych, z³ych, s¹ tylko takie, dla których normalny tok nauczania mo e okazaæ siê zbyt trudnym. Kinezjologia Edukacyjna jest metod¹ prost¹ i bardzo skuteczn¹, mo e byæ stosowana w po³¹czeniu z innymi metodami i formami pracy. Gimnastyka Mózgu, która jest jednym z æwiczeñ Kinezjologii Edukacyjnej polega na wykonywaniu æwiczeñ ruchowych, które uaktywniaj¹ i integruj¹ pracê poszczególnych oœrodków mózgu, uwalniaj¹c potencja³, przywracaj¹ harmoniê dzia³ania i usprawniaj¹ procesy funkcjonowania. Æwiczenia kinezjologiczne pomagaj¹ zwiêkszyæ koncentracjê i koordynacjê, zmniejszyæ stres i sprawiæ, e nauka staje siê ³atwiejsza i bardziej naturalna. Maj¹ one równie mo liwoœæ zapobiegania oraz korygowania takich dysfunkcji jak: nadruchliwoœæ, nadpobudliwoœæ, nieœmia- ³oœæ i zahamowania, a tak e trudnoœci zwi¹zane z czytaniem i pisaniem. Dzieci na zajêciach otwartych pokaza³y ca³y blok æwiczeñ i zabaw u³atwiaj¹cych pisanie. Najwiêkszym powodzeniem wœród dzieci cieszy³o siê rysowanie obur¹cz i alfabetyczne ósemki, które s¹ doskona³ymi æwiczeniami poprawiaj¹cymi p³ynnoœæ ruchów i koncentracjê w czasie pisania. Rysowanie obur¹cz polega na rysowaniu obur¹cz jednoczeœnie. Na pocz¹tku nie by³o to ³atwe, teraz dzieci radz¹ sobie doskonale. Nie jest istotne, co powstaje na rysunku wszystko, co spe³nia warunek symetrycznoœci jest dobre. Æwiczenie to rozwija umiejêtnoœæ pisania. Z rysunku Starszaków mo na by³o stworzyæ ca³¹ bajkow¹ ksi¹ eczkê. By³y one tak ciekawe i bogate w szczegó³y. Rodzice z wielkim podziwem patrzyli na dzieci, które rysowa³y alfabetyczne ósemki i wpisywa³y w nie poznane litery. To æwiczenie poprawia sam¹ technikê pisania oraz koordynacjê wzrokowo ruchow¹. Æwiczenia ruchowe z zakresu Gimnastyki Mózgu Starszaki wykonuj¹ bardzo chêtnie. Inspiracj¹ do dzia³ania jest odpowiednia muzyka, przy której dzieci siê bawi¹, a wybieraj¹ j¹ same dzieci i sprawia im to dodatkow¹ przyjemnoœæ. Zauwa y³am, e dzieci sta³y siê bardziej twórcze i otwarte, wzmocni³a siê ich wiara we w³asne si³y i Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Szko³y Podstawowej w M³ochowie serdecznie dziêkuj¹ firmie SOBKOL za podarowanie uczniom naszej szko³y s³odyczy z okazji miko³ajek. Sprawiliœcie Pañstwo du o radoœci naszym dzieciom, a nam dajecie wiarê w ludzi, którzy nios¹ bezinteresown¹ pomoc. Za wszystkie przekazane s³owa otuchy po œmierci naszych bliskich sk³adamy serdeczne podziêkowania Irena i Wies³aw Iwaniukowie Intertec Polska w Starej Wsi (ul. Grodziska 22) zatrudni sprz¹taczkê. Tel. (022) Szukasz pracy? Jesteœ piekarzem lub pracowa³eœ w piekarni? Nie zwlekaj! Praca jest, ale sama do Ciebie nie przyjdzie! SprawdŸ - zadzwoñ: (022) Piekarnia Mechaniczna s.j., ul. Komorowska 35B, Nadarzyn Zatrudniê: blacharza, lakiernika, mechanika samochodowego, pomocników, uczniów; WEST CAR, ul. Mszczonowska 28A. Tel Chêtnie podejmê siê prowadzenia kuchni na obozie lub koloniach. Tel. (022) Sprzedawca na ca³y lub 1/2 etatu. Wynagrodzenie netto. Sklep Levis C.H. Maximus hala A, lok.50, tel Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

8 Cz. X Z dziejów nadarzyñskiego harcerstwa W roku 1974 nastêpuje likwidacja powiatów w Polsce, a tym samym powiatu pruszkowskiego. W zwi¹zku z t¹ reform¹ zostaje rozwi¹zana Komenda Hufca w Pruszkowie. Nastêpuj¹ zmiany w Oœrodku ZHP Nadarzyna i Kostowca. Zostaje powo³any Gminny Zwi¹zek Dru yn harcerskich i zuchowych. Na stanowisko komendanta powo³ana zostaje phm. Gra yna Zgaga (nauczycielka ze szko³y Podstawowej w Nadarzynie), na zastêpcê powo³ano hm. Leona Gi yckiego. W Kostowcu dzia³aj¹: dru yny zuchowe i harcerskie pod przewodnictwem dh. Haliny Antonik i dh. Franciszka Antonika; dru yna eñska przy miejscowej szkole specjalnej prowadzona przez dh. Teresê Sk³odowsk¹. W Nadarzynie zaœ dru yny zuchowe i harcerskie pod przewodnictwem szczepowego dh. W³odzimierza Wencla i jego ony dh. Henryki Wencel oraz innych nauczycieli. Wiosn¹ 1975 roku z polecenia Komitetu Gminnego PZPR z funkcji zastêpcy komendanta Zwi¹zku Gminnego zwolniony zostaje dh. Leon Gi ycki. Nie rezygnuj¹c z dalszej dzia³alnoœci, jako cz³onek miejscowej Ochotniczej Stra y Po arnej, na jej bazie organizuje now¹ dru- ynê harcersko - stra ack¹ przy OSP Nadarzyn. Dru- yna, sk³adaj¹ca siê pocz¹tkowo z piêtnastu cz³onków szybko zdobywa umiejêtnoœci stra ackie i w maju 1975 roku wystêpuje w publicznym pokazie gaszenia prowizorycznego po aru na uroczystoœciach Dni Nadarzyna. W dniach 3-23 lipca 1975 r. zorganizowany zostaje wêdrowny obóz rowerowy, nad Morze Ba³tyckie. Przedsiêwziêcie to wspomagane by³o przez Zarz¹d OSP Nadarzyn, a szczególnie przez ówczesnego naczelnika dh. Tadeusza Mi³kowskiego i prezesa dh. Józefa Kowalskiego. Trasa obozu przebiega³a przez: Nadarzyn, B³onie, Modlin, P³oñsk, M³awê, Nidzicê, Olsztynek, Ostródê, a nastêpnie poci¹giem do Gdañska i powrót t¹ sam¹ Fot. zbiorowa 1975r.: od lewej siedz¹: Tadeusz Gi ycki, Edward Trzosowski, opiekun Leon Gi ycki, Jan Trzosowski, Andrzej Rzeczkowski. Stoj¹ od lewej: Krzysztof Wasilewski, Piotr Miros, Robert Józefowicz, Dariusz Kuœmierow, Waldemar Baur. 1975r. Ostróda, tu rozstawiliœmy swoje namioty tras¹, na rowerach do Nadarzyna. Sprzêt noclegowy by³ przewo ony samochodem stra ackim. Kierowc¹ by³ Kazimierz Zakrzewski, a dysponentem naczelnik OSP Nadarzyn Tadeusz Mi³kowski. Jesieni¹ tego samego roku dru yna harcersko stra- acka bra³a udzia³ w rejonowych zawodach stra ackich w B³oniu, gdzie w tabeli dru yn m³odzie owych na 10 startuj¹cych zdoby³a II miejsce. W nagrodê otrzyma³a Dyplom Uznania, szachy i pi³kê no n¹. c.d.n Lata : dh. W³odzimierz Wencel z dru yn¹ harcersk¹ Opracowa³ hm. Leon Gi ycki na podstawie kronik obozowych oraz kronik Hufca ZHP Nadarzyn, z których pochodz¹ tak e zamieszczone zdjêcia 1(105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 9

9 Weteran z Nadarzyna W³adys³aw Ko³akowski urodzi³ siê w Nadarzynie, w rodzinie robotniczej. Podczas okupacji niemieckiej zatrudniony by³ jako ogrodnik u Stanis³awy ak w Nadarzynie. Do organizacji zosta³ zaprzysiê ony we wrzeœniu 1942 r., w domu, przez dowódcê AK S³u ba Kobiet Zofiê Rychliñsk¹ PS. Halina i zastêpcê dowódcy plutonu 10 pp obwodu Ba ant Ignacego Wilczyñskiego ps. Taddy. Otrzyma³ pseudonim konspiracyjny Targ. W organizacji AK pe³ni³ funkcjê ³¹cznika na terenie miasta Pruszkowa i gm. M³ochów; zaprzêgiem konnym przewozi³ meldunki, prasê podziemn¹, broñ, amunicjê. W czasie powstania i po powstaniu warszawskim dowozi³ ywnoœæ, opatrunki i amunicjê. Z obozu w Pruszkowie odbiera³ rannych o³nierzy AK, m.in. Irenê Bajersk¹ ps. Ognik i inne osoby, które uda³o siê odbiæ. Na rozkaz dowódcy kompanii bra³ udzia³ w zgrupowaniu w lasach m³ochowskich. Uczestniczy³ wspólnie z zastêpc¹ dowódcy S³u by Kobiet przy odbieraniu zrzutów, które by³y przejmowane i przewo one na wyznaczone miejsca. Pocz¹tkowo jego przydzia³em by³a s³u ba przy Zofii Rychliñskiej, a po powstaniu przydzielony zosta³ do zastêpcy dowódcy plutonu Ignacego Wilczyñskiego, a do rozwi¹zania kompanii Alaska obwodu Ba ant. W lipcu 1944 r. zosta³ wziêty z ³apanki do niewoli i przywieziony do Magnuszewa, gdzie kopa³ rowy przeciwczo³gowe. Po ucieczce z okopów od 3 sierpnia 1944 r. bra³ ponownie udzia³ w dzia³alnoœci AK. W latach 1847/49 odby³ s³u bê wojskow¹ w 12 Pu³ku Piechoty w Pleszewie, gdzie ukoñczy³ te szko³ê podoficersk¹. Od czerwca 1950 r. pe³ni³ funkcjê Naczelnika Urzêdu Pocztowego m.in. w abiej Woli, Rozalinie, Radziejowicach, M³ochowie, Podkowie Leœnej, Komorowie, Nadarzynie. W 1965r. o eni³ siê z Jadwig¹ Brejt i z tego zwi¹zku ma³ eñskiego ma dwóch synów Jaros³awa i S³awomira. Pracê w Urzêdzie Pocztowym zakoñczy³ w 1991r. odchodz¹c na emeryturê. Anga owa³ siê w pracê spo³eczn¹, zawsze dobrze i yczliwie nastawiony do innych ludzi. Za pracê spo³eczn¹ oraz ca³okszta³t dzia³alnoœci na rzecz rozwoju gminy Nadarzyn zosta³ mu nadany tytu³ honorowego obywatela Nadarzyna. W roku 1989 naby³ uprawnienia kombatanckie. W tym samym roku, gdy œrodowisko kombatanckie przyst¹pi³o do Œwiatowego Zwi¹zku o³nierzy AK sta³ siê jego cz³onkiem zwyczajnym. Od pocz¹tku aktywnie uczestniczy³ w dzia³alnoœci ko³a w Nadarzynie, jak równie w Brwinowie. W Nadarzynie pe³ni³ funkcjê skarbnika oraz prowadzi³ dokumentacjê ko³a. Aktywnie uczestniczy³ we wszystkich œwiêtach pañstwowych i koœcielnych, bêd¹c zawsze przy poczcie sztandarowym. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 2 stycznia 2001 r. zosta³ mianowany na stopieñ podporucznika WP. Wielokrotnie odznaczany za swoj¹ dzia³alnoœæ, otrzyma³ m.in. odznakê Za zas³ugi dla ZKRPiBWP, odznakê pami¹tkow¹ Akcja Burza, Weteran Walk o Niepodleg³oœæ oraz inne. 11 kwietnia 1995r. odznaczony zosta³ przez Prezydenta RP Lecha Wa³êsê Krzy em Armii Krajowej. Por. Henryk Filipski Artyku³ ukaza³ siê w Polsce Wierni Nr 12/2007 Zajazd B K Sêkocin, al. Krakowska Tel. (022) ; (022) ; Wesela, przyjêcia okolicznoœciowe Sala tanio i atrakcyjnie do 150 osób, klimatyzowana, pokoje hotelowe Zapraszamy!!! 10 Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

10 Samodzielny Publiczny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie Podró karetk¹ STUDIO DANCE Pon (BBU), (Pilates) Wt (Pilates), (STEP TBC) Œr p³aski brzuch, Latinoaerobic, STEP TBC Czw (Pilates*), (BBU) Sob (STEP TBC) Zajêcia na hali przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie - sala Fitness: - Pon (FB) - Czw (STEP TBC) ZAPISY - INFORMACJA http//www.ra-studiodance.pl p. Ania tel.: Nadarzyn, ul. Modrzewiowa 32 *Pilates jest metod¹ maj¹c¹ na celu stworzenie równowagi w ciele.jest treningiem dobrego samopoczucia. Wp³ywa na to jak wygl¹da cia³o, jak je odczuwamy i jak ono pracuje. Miêœnie rozci¹gaj¹ siê, wzmacniaj¹, staj¹ siê bardziej elastyczne, dlatego ca³e cia³o odzyskuje sprê ystoœæ, poprawia siê sylwetka. AR Micha³ek z Mam¹ W dniu 2 stycznia, oko³o godziny z Urzuta wyruszy³a karetka pogotowia do szpitala w Busku Zdroju w ramach tzw. dalekiego transportu, jaki swoim pacjentom oferuje Samodzielny Publiczny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Po raz pierwszy w historii nadarzyñskiego ZOZ pacjent (ch³opiec z pora eniem mózgowym wraz z mam¹) zosta³ przewieziony na rehabilitacjê w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Tego typu transport maj¹ zapewnieni pacjenci oœrodków zdrowia w Nadarzynie i M³ochowie jednak tylko w szczególnych przypadkach. Zg³oszenia do przewiezienia chorego w taki sposób sk³ada siê w Oœrodku Zdrowia w M³ochowie (koordynatorem jest pani Izabela Kwieciñska wspó³pracuj¹ca z oœrodkiem), natomiast o tym czy mo na skorzystaæ z takiego transportu decyduje lekarz pierwszego kontaktu i wynik wywiadu œrodowiskowego. E.G. Podziêkowanie dla Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie, lekarce - specjaliœcie pediatrze, Pani Ma³gorzacie Miks i pielêgniarce, Pani El biecie Zdzebel za zorganizowanie przewozu karetk¹ pogotowia w dniu 2 stycznia 2008 r. niepe³nosprawnemu Micha³kowi Idzikowskiemu, który by³ po operacji biodra, z Urzuta do szpitala Górka w Busku Zdroju. Serdecznie dziêkujemy za udzielon¹ pomoc Rodzice wraz z Micha³kiem SPGZOZ w Nadarzynie zatrudni panie do sprz¹tania jedn¹ na pe³en etat, lub dwie na pó³ etatu. Tel lub Szukam pracy sta³ej lub dodatkowej (elektryk - œrednie techniczne): konserwacje, serwis i in. Pruszków i okolice. Tel. (022) Szukam pracy: wesela, przyjêcia obs³uga garma eryjna. Tel. (022) Zatrudniê pani¹ do pomocy w domu (sprz¹tanie, prasowanie) Kajetany, tel Poszukujê opiekunki do 8-miesiêcznego dziecka w Jankach. Praca 5-6 godzin dziennie. Tel. kontaktowy: Praca dla energicznej osoby (wiek powy ej 28 lat) w HURTOWNI BI UTERII w Maximusie tel. kontaktowy Potrzebna opiekunka do dwóch doros³ych osób w Starej Wsi (z mo liwoœci¹ zamieszkania). Tel Wynajmê pomieszczenie o pow. 55 m 2 z pe³nym wêz³em sanitarnym na biuro, gabinet lekarski lub kancelariê notarialn¹ (w Nadarzynie). Tel lub (022) (wieczorem). Poprowadzê ksiêgi rachunkowe w pe³nym zakresie. Tel lub (022) (wieczorem). 1(105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 11

11 Z ycia Ochotniczych Stra y Po arnych Gminy Nadarzyn Ochotnicza Stra Po arna w Nadarzynie ul. Warszawska Nadarzyn tel Nowinki stra ackie OSP Nadarzyn Udzia³ w akcjach ratowniczo-gaœniczych: r. - usuwanie skutków wypadku drogowego w Wolicy przy al. Katowickiej; akcja prowadzona w godzinach wieczornych r. - kontrola gotowoœci bojowej przeprowadzona przez Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra y Po arnej z Pruszkowa. Nasza gotowoœæ, wyszkolenie oraz sprzêt, którym dysponujemy zosta³y ocenione jako bardzo dobre r. - po ar samochodu osobowego w Nadarzynie przy ul. Pruszkowskiej, akcja prowadzona w godzinach nocnych r. - po ar fabryki pianki poliestrowej w Owczarni (gm. Brwinów), akcja prowadzona w godzinach popo³u- dniowych. Akcja ta by³a trudna ze wzglêdu na bardzo intensywny i r¹cy dym, jaki powstawa³ podczas spalania substancji chemicznych r. - usuwanie skutków wypadku drogowego, jaki mia³ miejsce w Nadarzynie na œwiat³ach - al. Katowicka, w godzinach popo³udniowych r. - po ar poddasza budynku mieszkalnego w Tereni; akcja prowadzona w godzinach po³udniowych r. - usuwanie skutków wypadku drogowego z udzia³em pieszego i dwóch samochodów ciê arowych, który mia³ miejsce w godzinach popo³udniowych na trasie Katowickiej. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym w imieniu wszystkich Stra aków oraz ca³ego Zarz¹du Ochotniczej Stra y Po arnej w Nadarzynie z³o yæ wszystkim Mieszkañcom naszej Gminy najserdeczniejsze yczenia na Nowy 2008 Rok: oby by³ on dla Pañstwa pomyœlny i spokojny! Naczelnik OSP Nadarzyn Kiliñski Arkadiusz. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie INFORMUJE Zwalczanie choroby Aujeszkyego W 2008 roku zostanie przeprowadzone badanie trzody chlewnej w kierunku choroby Aujeszkyego, któr¹ wywo³uje wirus. Podatne s¹ na ni¹ zwierzêta gospodarskie, a szczególnie trzoda chlewna - choroba powoduje du e straty u prosi¹t. Brak rozpoczêcia badañ mo e doprowadziæ do wstrzymania sprzeda y miêsa do UE. Badanie polega na pobraniu krwi od zwierz¹t i przeprowadzenia testów laboratoryjnych. Po przeprowadzeniu badañ zostanie okreœlony status stad nadany gospodarstwu w drodze decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. W zwi¹zku z powy szym zwracamy siê do posiadaczy trzody chlewnej z apelem, aby rejestrowali swoje stada w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poniewa bêdzie to podstawa do przeprowadzenia badañ. Po przeprowadzeniu badañ zostan¹ wprowadzone œwiadectwa do obrotu œwiñ i kontrolowany bêdzie obrót trzod¹ chlewn¹. Przypomina siê o bezwzglêdnym stosowaniu zaleceñ zawartych w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r., w którym wprowadzony jest zakaz wypuszczania drobiu oraz zakaz handlu drobiem i go³êbiami. Piotr Hoser Powiatowy Lekarz Weterynarii 12 Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

12 Uwaga! Nasze Wiadomoœci mo na dostaæ w nastêpuj¹cych miejscach: Kajetany - delikatesy JEDYNKA, ul. Rolna 4R - delikatesy i Bar, ul. Rolna 19 - sklep Ogólnospo ywczy, ul. Rolna 22A M³ochów - sklep spo ywczo-przemys³owy (p. G. Baran) - handel i gastronomia (p. L. Jarzyñska) Nadarzyn - Urz¹d Gminy - biuro Rady Gminy - kiosk Pañstwa D¹browskich przy Pl. Ks. Poniatowskiego - sklep spo ywczy (p. W. Sztyk) - Biuro Nieruchomoœci (ul. Warszawska) - kiosk AGA na terenie NSM - delikatesy przy ul. Pruszkowskiej Parole - sklep spo ywczy Rozalin - sklep spo ywczy Rusiec - sklep przy trasie katowickiej - sklep ogólnospo ywczy, ul. Myœliwska 1 (p. I. Kowal) Stara Wieœ - sklep spo ywczo-przemys³owy (p. A. Maluga) Strzeniówka - sklep spo ywczy (p. R. Szamota) - sklep ogólnospo ywczy (p. M. Gawroñska) Urzut - sklep spo ywczy ul. Malownicza (p. E. Kosiñska) Wola Krakowiañska - sklep spo ywczo-przemys³owy (p. Joanna Ma³ecka) Wolica - sklep spo ywczy przy al. Katowickiej - sklep spo ywczy przy ul. Ogrodowej Wolica, al. Katowicka 14a Nadarzyn tel. kom (022) ; MECHANIKA POJAZDOWA: Naprawy bie ¹ce; Przegl¹dy i naprawy pogwarancyjne; Regeneracja przek³adni kierowniczych; Zawieszenia; Rozrz¹dy; Sprzêg³a; Silniki; Klimatyzacja; Sprzeda czêœci; Wysoka jakoœæ us³ug; Gwarancja czêœci i us³ug. Cennik us³ug reklamowych w gazecie Wiadomoœci Nadarzyñskie Urz¹d Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska Nadarzyn Og³oszenia typu podejmê - dam pracê zamieszczamy bezp³atnie. Ca³a strona z³ (340 z³) A z³ (180 z³) B z³ (100 z³) C - 75 z³ (50 z³) Na 2, 3 i 4 stronie ok³adki (strony kolorowe) - 400% dro ej (do wszystkich cen nale y doliczyæ podatek VAT). Ceny podane w nawiasach dotycz¹ og³oszeñ zamieszczanych w kolejnych 3 numerach gazety. A Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ. B C Kontakt: Edyta Gawroñska tel.: w.219; Prowadzimy zapisy do domowej opieki dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Serdecznie zapraszamy wszystkie maluszki chc¹ce bawiæ siê w mi³ej i rodzinnej atmosferze.tel AKPIC-GD SERWIS KOMPUTERÓW Serwis sprzêtu PC, okresowe przegl¹dy; Rozbudowa, modernizacja komputerów i laptopów; Projektowanie, instalacja ma³ych sieci, WIFI; Ochrona antywirusowa, instalacja systemów; Sprzeda sprzêtu i oprogramowania po atrakcyjnych cenach; Strzeniówka, ul. Pruszkowska 141; Naprawa sprzêtu u klienta, faktury. Szukasz konsultantki AVON zadzwoñ Aby umówiæ siê na wizytê u Ciebie!!! Zatrudniê stolarza lub pomoc. Tel (105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 13

13 POLICJA Nadarzyñskie krymina³ki KP NADARZYN r. O godz. 15:50 funkcjonariusze KSP WRD w Kajetanach na ul. Rolnej dokonali zatrzymania mê - czyzny, który znajduj¹c siê w stanie nietrzeÿwym kierowa³ samochodem dostawczym r. O godz. 11:05 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny ukrywaj¹cego siê przed wymiarem sprawiedliwoœci, który nastêpnie zosta³ osadzony w Areszcie Œledczym r. O godz. 17:30 funkcjonariusze KPP Pruszków dokonali zatrzymania mê czyzny, który znajduj¹c siê w stanie nietrzeÿwym spowodowa³ kolizjê drogow¹ w Wolicy kieruj¹c samochodem osobowym r. O godz. 13:13 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y z w³amaniem, która mia³a miejsce w okresie r. w Nadarzynie przy ul. B³oñskiej. Nieznani sprawcy po dostaniu siê do wnêtrza magazynu firmy dokonali kradzie y 558 m/b ró nego rodzaju przewodów elektrycznych oraz elektronarzêdzi o ³¹cznej wartoœci ok z³ r. O godz. 11:10 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny, który ukrywa³ siê przed wymiarem sprawiedliwoœci (zatrzymanego osadzono w Areszcie Œledczym) r. O godz. 7:45 funkcjonariusze WRD KSP w Nadarzynie (ul. Mszczonowska) dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kieruj¹cego samochodem osobowym. O godz. 12:00 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y si³owników do bram wjazdowych na teren posesji w Starej Wsi przy ul. Starowiejskiej. Zdarzenie zaistnia³o w nocy 24/ r r. O godz. 20:30 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y z w³amaniem do domu jednorodzinnego, która mia³a miejsce w dniu r. w godz. 7:00-19:45 w Ruœcu przy ul. Spó³dzielczej. Sprawcy do wnêtrza budynku dostali siê przez wy³amane drzwi, a nastêpnie z jego pomieszczeñ dokonali kradzie y sprzêtu RTV, aparatu fotograficznego oraz bi uterii r. O godz. 08:10 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o zaistnia³ej w nocy / r. w Starej Wsi, kradzie y czterech krów z terenu posesji. O godz. 17:05 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania ob. Wietnamu, który przyw³aszczy³ sobie znaleziony telefon komórkowey. Wobec zatrzymanego Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie zastosowa³ dozór policji. O godz. 21:15 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny, który znajduj¹c siê w stanie nietrzeÿwym kierowa³ pojazdem, ponadto posiada³ przy sobie telefon komórkowy pochodz¹cy z kradzie y. Bank Spó³dzielczy w Nadarzynie Pl. Ks. J. Poniatowskiego 5 A tel. (022) , tel./ fax (022) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) soboty w godz (kasa: ) Zapraszamy!!! OFERTA BANKU: kredyty: obrotowe; inwestycyjne (w tym preferencyjne dla rolników z dop³atami od AR i MR); w rachunku bie ¹cym, na nieruchomoœci; na budownictwo mieszkaniowe (kredyty na zakup nieruchomoœci oraz budowê budynków mieszkalnych - do 10 lat); po yczki hipoteczne; konsumenckie, w tym kredyty okolicznoœciowe; w rachunkach oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych; depozyty: rachunki bie ¹ce na podmioty gospodarcze i dla osób prawnych w tym obs³uga Home Banking; rachunki a vista; rachunki oszczêdnoœciowo-rozliczeniowe; lokaty terminowe o ró nych okresach oszczêdzania; dzia³alnoœæ rozliczeniowa: przyjmowanie wp³at za gaz, energiê elektryczn¹, telefon, ubezpieczenie, ZUS, KRUS, RTV, podatki i op³aty na rzecz innych banków; us³uga saldo sms ; prowadzimy kasê walutow¹. Najni sze prowizje od wp³at!!! Ka da jednostka posiada bankomat Filia MAXIMUS Nadarzyn al. Katowicka 62 tel. (022) tel./ fax (022) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) sob. i niedz. - nieczynne Filia Jaktorów Jaktorów ul. Warszawska 4 tel./ fax (046) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) soboty w godz Oddzia³ BS w abiej Woli abia Wola ul. Warszawska 12 tel. (046) , tel./fax godziny otwarcia: w godz: (kasa: ) soboty w godz Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

14 r. O godz. 23:00 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y, która mia³a miejsce w autobusie linii 711 na trasie W-wa - Nadarzyn. Nieznany sprawca wykorzystuj¹c nieuwagê kobiety z torebki podrêcznej zabra³ w celu przyw³aszczenia telefon komórkowy m-ki Samsung C-300 oraz portfel z dokumentami r. O godz. 22:00 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny, mieszkañca Nadarzyna, który znajduj¹c siê w stanie nietrzeÿwym znêca³ siê psychicznie oraz fizycznie nad swoj¹ rodzin¹ r. O godz. 11:30 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o w³amaniu do kontenera, które mia³o miejsce w okresie od do r. na terenie Centrum Handlowego w Nadarzynie. Sprawcy do jego wnêtrza dostali siê wy³amuj¹c uprzednio k³ódkê, a nastêpnie zabrali w celu przyw³aszczenia ró nego rodzaju artyku³y odzie owe o wartoœci ok z³. Dy ury dzielnicowych w styczniu 2008 r. Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie kom. Adam Piskorz lp. DZIELNICOWY PUNKT KONSULTACYJNY DATA GODZINA 1. st. sier. Waldemar Tymoszuk Œwietlica w Urzucie r tel Remiza OSP w M³ochowie r sier. szt. Mariusz r Micha³owski Komisariat Policji w Nadarzynie r tel st. post. Ma³gorzata Kosoñ tel r. O godz. 17:30 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y telefonu komórkowego, która mia³a miejsce w dniu r. w Centrum Handlowym w Nadarzynie. O godz. 18:00 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y portfela wraz z zawartoœci¹ dokumentów oraz pieniêdzy. Do kradzie y dosz³o w dniu r. w godz. 15:50-16:00 w jednej z restauracji znajduj¹cej siê w Centrum Handlowym w Nadarzynie. O godz. 20:20 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny ukrywaj¹cego siê przed wymiarem sprawiedliwoœci, który osadzony zosta³ w Areszcie Œledczym. Najserdeczniejsze yczenia wszelkiej pomyœlnoœci i sukcesów w Nowym Roku wraz i podziêkowaniami za dotychczasow¹ wspó³pracê w imieniu w³asnym oraz funkcjonariuszy i pracowników Komisariatu Policji w Nadarzynie sk³ada SP w Ruœcu r r KANCELARIA PORAD PRAWNYCH mgr Zenon Jerzy Maron STRZENIÓWKA, UL. JOD OWA 29, NADARZYN Porady prawne, doradztwo ubezpieczeniowe. Pisanie: podañ, pozwów do S¹dów; wniosków urzêdowych, dowodowych; odwo³añ od decyzji, wyroków s¹dowych. Czynna: poniedzia³ek - sobota; tel M.&M. AGENCJA UBEZPIECZENIOWA OFERUJE UBEZPIECZENIA NA RATY* osobowe, maj¹tkowe, komunikacyjne i inne STRZENIÓWKA, UL. JOD OWA 29, NADARZYN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEC I REASEKURACJI CIGNA STU S.A. HDI ASEKURACJA F FILAR grupa ubezpieczeniowa UNIQA Czynna: pon. - sob.; Tel *ubezpieczenia na raty od 6 do 12 rat 1(105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 15

15 Sala weselno-bankietowa Astra tel Wesela; - Przyjêcia; - Konferencje; - Pokoje noclegowe; Rozalin, ul. Daniewice 18; M³ochów; tel ; ; WEST CAR S.C. Rok za³o enia 1986 Serwis samochodów ul. Mszczonowska 28 A; Nadarzyn tel ; fax ; kom czynne: pn pt 8-17; sobota 8-13 BLACHARSTWO LAKIERNICTWO SAMOCHODY ZASTÊPCZE ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE HOLOWANIE 24H/DOBÊ ELEKTRO-MECHANIKA, FILTRY, OLEJE, HAMULCE KUPNO-SPRZEDA SAMOCHODÓW CA YCH I POWYPADKOWYCH CZÊŒCI ZAMIENNE, SZYBY, UK ADY WYDECHOWE OBS UGA FIRM (FLOTY) FIRMA POSIADA CERTYFIKAT ISO 9001/2000 Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat, francuskie, japoñskie STUDIO 3 FRYZJERSTWO awangardowe fryzury; nowe koloryzacje; rekonstrukcja w³osów; chemiczne prostowanie w³osów; SOLARIUM N A D A R Z Y N Pl. Poniatowskiego 3 tel Czynne: PON.-SR.: 11-19; CZW.-PT: 9-20; SOB.: 9-15 Firma komunalna zatrudni m³od¹, energiczn¹ osobê do dzia³u obs³ugi klienta oraz na stanowisko dyspozytora. Mile widziane doœwiadczenie na podobnym stanowisku. CV prosimy przesy³aæ: faxem , lub telefonicznie lub 21. Poszukujê osoby na stanowisko sprzedawcy. Miejsce pracy - okolice Nadarzyna. Tel Ksiêgowoœæ dla firm oraz rozliczenia roczne podatku. Tanio i z dojazdem do klienta. Tel lub Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

16 Parafia Rzymskokatolicka Listw Nadarzynie Klementyñski Szczêœæ Bo e... Œwiêta, œwiêta i po œwiêtach... Nie wiem czy siê nie powtarzam, ale jeœli tak to po roku mi wolno. Tak, tak, czas leci, mamy kolejny, 2008 rok - czas dany nam przez Pana, aby dobrze yæ. Pamiêtajmy o tym. Stajemy u progu nowego czasu wzmocnieni prze ytymi Œwiêtami Bo ego Narodzenia, a wczeœniej rekolekcjami wyg³oszonymi przez ksiêdza Marka uœmiechniêtego cz³owieka na wózku inwalidzkim, który - jak niewielu - cieszy siê yciem. Wykorzystajmy tê si³ê jak najd³u ej, dobrze na³adowane akumulatory powinny siê dobrze sprawowaæ. W tym numerze garœæ informacji Konferencji Episkopatu dotycz¹cych tematu jednej z grudniowych niedziel, czyli pomocy Koœcio³owi na wschodzie, artyku³ o Œwiêtej Rodzinie i na wzmocnienie wpis ksiêdza Marka z jego w³asnej internetowej strony - jeden z wielu. Pod artyku³em znajdziecie Pañstwo adres, zachêcam do odwiedzin. Wielu ask Bo ych w Nowym Roku Wam yczê... Byæ uczniem Chrystusa na Wschodzie Tegoroczny Dzieñ Modlitw i Pomocy Materialnej Koœcio³owi Katolickiemu na Wschodzie organizowany by³ ju po raz ósmy. W drug¹ niedzielê adwentu (9 grudnia) wierni wsparli tamtejszy Koœció³ modlitw¹ i ofiar¹. Inicjatywa ma na celu zapewnienie ³¹cznoœci duchowej i pomocy materialnej katolikom z krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego i Europy Wschodniej. Dzieñ Modlitwy i Pomocy ma zachêciæ Polaków w kraju i za granic¹ do gestów solidarnoœci z katolikami na Wschodzie oraz modlitwy w intencjach odradzaj¹cego siê tam Koœcio³a. G³ówna myœl Dnia Modlitwy za Koœció³ na Wschodzie B¹dŸmy uczniami Chrystusa - to jednoczeœnie has³o programu duszpasterskiego Koœcio³a katolickiego w Polsce na rok 2007/2008. Wœród katolików na Wschodzie pracuje obecnie ok kap³anów diecezjalnych, 450. zakonnych, ponad 600. sióstr i 23. braci zakonnych oraz kilku wolontariuszy œwieckich. Do liczby tej nale a³oby doliczyæ jeszcze ksiê y wyk³adowców z polskich seminariów duchownych udzielaj¹cych siê w seminariach katolickich Europy Wschodniej. Warto przy tej okazji wspomnieæ równie o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prowadz¹cym w najszerszym zakresie wœród polskich uczelni akcjê przyjmowania na studia osób z terenów by³ych republik radzieckich i Rosji o pochodzeniu polskim. Podobne inicjatywy propaguj¹ równie polskie seminaria duchowne, przyjmuj¹c alumnów ze Wschodu. Obok pomocy personalnej i intelektualnej organizowane jest te wsparcie materialne. Przeprowadzana rokrocznie w polskich parafiach zbiórka pieniê na oscyluje w granicach 2 mln z³otych. Pieni¹dze przeznaczane s¹ przede wszystkim na wyposa enie œwi¹tyñ w parafiach na Wschodzie. Podejmuje siê równie akcje do ywiania najbiedniejszych, a dla dzieci organizowane s¹ warsztaty i spotkania wakacyjne. Czêœæ œrodków przeznaczana jest na zakup pomocy dydaktycznych dla katechetów. Zespó³ Pomocy Koœcio³owi na Wschodzie prowadzi te prenumeratê wysy³kow¹ do tamtejszych parafii szeregu czasopism katolickich, w tym rosyjskojêzycznej wersji pisma Mi³ujcie siê (Liubitie drug druga). jl/jk, Modlitwa za Koœció³ na Wschodzie Wiele jest serc ludzkich na œwiecie, które czekaj¹ na jedynego nauczyciela i Mistrza Jezusa Chrystusa. Uwielbiamy Ciê Bo e Wszechmog¹cy za to, e pos³a³eœ na œwiat swego Syna, Zbawiciela œwiata i cz³owieka. On wybra³ i powo³a³ Aposto³ów i uczniów, aby œciœle z Nim zjednoczeni wiêzami mi³oœci, byli odwa nymi œwiadkami Jego Zmartwychwstania i Jego Ewangelii. Jezus Chrystus zapewni³ ich, e bêdzie z nimi a do skoñczenia œwiata. Dlatego prosimy Ciê, Bo e, o nowe, œwiête, wielkoduszne, pe³ne entuzjazmu dla Ewangelii i Koœcio³a Chrystusowego na Wschodzie powo³ania kap³añskie i zakonne, zw³aszcza z rodzimych parafii. Niech z moc¹ Ducha Œwiêtego zmieniaj¹ oblicze swoich serc i bêd¹ œwiêtymi uczniami Chrystusa poœród wspó³czesnego œwiata. Maryjo, która jesteœ wychowawczyni¹ powo³añ, pomagaj powo³anym nieustannie kontemplowaæ Jezusa Chrystusa. Spraw, by nasta³a pe³na komunia miêdzy wszystkimi chrzeœcijanami Wschodu i Zachodu. Uproœ o Matko, u swego Syna, S³owa Wcielonego, potrzebne ³aski i b³ogos³awieñstwo dla wszelkich dzie³ duszpasterskich i charytatywnych prowadzonych w Koœciele na Wschodzie. Zawierzamy Tobie, Pani Adwentowa wszystkich pracuj¹cych w Koœciele na Wschodzie Pasterzy, kap³anów, braci i siostry zakonne oraz wolontariuszy œwieckich, aby staj¹c siê œwiat³oœci¹ Chrystusa byli odwa nymi uczniami i œwiadkami Jego Ewangelii. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ÿród³o: BP KEP 1(105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 17

17 Historia pomocy Koœcio³a w Polsce katolikom na Wschodzie W sposób zorganizowany Koœció³ w Polsce wspiera katolików na Wschodzie od ponad 25 lat, tj. od czasów rozpoczêcia dzia³alnoœci przez Biuro Zespo³u przy Konferencji Episkopatu Polski. Niesienie pomocy katolikom na Wschodzie rozpoczê³o siê zaraz po II wojnie œwiatowej. Trzeba tu wymieniæ chocia by 23. siostry ze zgromadzenia sióstr eucharystek, które ju w 1945 r. zaczê³y zak³adaæ placówki i pracowaæ na Bia³orusi, Litwie, otwie, w Gruzji, Tad ykistanie i Kirgizji, w Kazachstanie oraz na Syberii i w Rosji Œrodkowo-Zachodniej. Pomoc ta by³a œwiadczona tak e za czasów kard. Stefana Wyszyñskiego. Pocz¹tkowo, w realiach komunistycznej rzeczywistoœci, do 1989 roku, nie funkcjonowa³a jednak formalnie. Opiekunem nie do koñca jeszcze ustrukturalizowanego Biura Pomocy by³ bp Jerzy D¹browski, zastêpca sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Zespo- ³em kierowa³ wówczas ks. Edward Michalski TChr. Biuro u³atwia³o g³ównie zdobywanie wiz na Wschód. Wyje d ali ksiê a i siostry zakonne, zw³aszcza bezhabitowe. W 1981 roku, przebywaj¹cy po zamachu w klinice Gamelli, Jan Pawe³ II poleci³ troskê o katolików na Wschodzie kard. Józefowi Glempowi. W ramach swojej pos³ugi dwukrotnie odwiedzi³ on Kazachstan, a raz by³ na Syberii. W 1989 roku, kiedy Zespó³ móg³ dzia³aæ ju oficjalnie, jego opiekunem zosta³ bp Ryszard Karpiñski. Wspólnie z ks. Andrzejem Halemb¹ z Centrum Formacji Misyjnej, który równie zwróci³ uwagê na potrzebê pomocy katolikom na Wschodzie, zainicjowa³ on pierwszy Dzieñ Modlitwy i Pomocy Materialnej Koœcio³owi Katolickiemu na Wschodzie. Biurem Zespo³u kierowa³ wówczas ks. Wies³aw Wójcik TChr i ks. Stanis³aw Kuraciñski SAC. Zast¹pi³ ich w roku 2000 ks. Józef Kubicki TChr, który obecnie jest dyrektorem Zespo³u Pomocy Koœcio³owi katolickiemu na Wschodzie. W 2002 r. powo³ano Radê Programow¹ Zespo³u. Patronowa³ jej jeszcze Prymas Józef Glemp, któremu zespó³ podlega³ do 2006 r. Obecnie jego opiekunem jest przewodnicz¹cy KEP abp Józef Michalik. jl/jk Pamiêtajmy o Najœwiêtszej Rodzinie z Nazaretu Zapatrzeni w stajenkê betlejemsk¹ zwróæmy uwagê nie tylko na Ma³ego Jezusa, ale spójrzmy te na Najœwiêtsz¹ Rodzinê. Niech nas zachwyci dobro i spokój wype³niaj¹cy t¹ lich¹ szopkê, która na tê œwiêt¹ noc sta³a siê Domem. Domem nie skromnym, wrêcz biednym, ale Domem pe³nym Mi³oœci. A nasze domy? Piêknie wysprz¹tane, œlicznie wystrojone. Pasterka, ³óbek, kolêdy... Minie okres œwi¹teczny i czy pamiêtamy jeszcze o Najœwiêtszej Rodzinie? Jezus zostaje - wiadomo, przecie to Nowonarodzony Bóg, który z czasem doroœnie, by z³o yæ Ofiarê z Siebie. Maryja - oczywiœcie, e o Niej pamiêtamy. Przecie to Matka Bo a, szczególnie bliska nam, Polakom. A œwiêty Józef? Ju bardziej zapomniany, przecie usun¹³ siê na bok, spe³niwszy swój obowi¹zek. A co z Najœwiêtsz¹ Rodzin¹? Co z wzorem rodzin? Stoj¹c przy ³óbku poproœmy Najœwiêtsz¹ Rodzinê z Nazaretu by mia³a w Swej opiece i nasz¹ rodzinê. Pomódlmy siê s³owami z codziennej modlitwy sióstr nazaretanek: Najœwiêtsza Rodzino - b³ogos³aw i strze wszystkie rodziny œwiata. Zachowaj je z³¹czone nierozerwalnym wêz³em mi³oœci, wierne otrzymanym ³askom i obowi¹zkom swego powo³ania. Spraw, aby y³y wed³ug prawa i przykazañ Bo ych, by ich ycie by³o odbiciem Twego ycia na ziemi i pozwoli³o im kiedyœ cieszyæ siê Twoim szczêœciem w niebie. Amen. Jolanta Hor ZE STRONY INTERNETOWEJ KSIÊDZA MARKA Mi³oœæ Boga jest tak wielka, e nie jesteœ nawet w stanie sobie jej wyobraziæ!!! jest o wiele wiêksza ni Twój grzech!!! W chwili œmierci Pana Jezusa ziemia zadr a³a i ska³y zaczê³y pêkaæ, krzy na Kalwarii powinien by³ upaœæ, bo nie by³ tam mocno osadzony, nie by³ wmurowany. Jak jest trzêsienie ziemi to wszystko siê wali... Mo e i w Twoim yciu nast¹pi³o takie trzêsienie ziemi, œwiat Ci siê zawali³, ch³opak (dziewczyna) Ciê zostawi³(a) zdradzi³(a), ma³ eñstwo siê rozpad³o lub rozpada, dopad³a Ciê choroba, mo e œmieræ kogoœ bliskiego, zawiedli Ciê przyjaciele, oszukali najbli si, mo e zatrzês³a siê ziemia Twojej wiary, mo e bêdzie taki dzieñ, kiedy wszystko zacznie siê sypaæ, waliæ na ³eb na szyjê... to w³aœnie wtedy spójrz na krzy!!! on trwa niewzruszenie w ca³ym tym trzêsieniu, bo krzy jest symbolem Mi³oœci Bo ej do œwiata. Mi³oœæ Boga nie pada, nie ustêpuje nigdy!!! nie opuszcza Ciebie, choæ Ci siê wydaje, e Bóg Ciê opuœci³, prze ywasz ciemn¹ noc zmys³ów, bo Bóg nie mówi, wydaje Ci siê, e nie s³ucha, nie znajdujesz arliwoœci w Twojej modlitwie, przestajesz siê modliæ, chodziæ do koœcio³a, wierzyæ, kiedy wszystko siê rozpada spójrz na krzy!!! Mi³oœæ Bo a to Mi³oœæ Boga który powierzy³ siê za Ciebie, to jest najdoskonalszy znak Bo ej Mi³oœci!!! bo wiesz kto powinien wisieæ na krzy u??? Ty!!! za Twoje grzechy!!! ale wisi na nim Jezus, który da³ siê przybiæ do krzy a tylko z jednego powodu...z mi³oœci do Ciebie...wisi na krzy u zamiast Ciebie!!! Tak bardzo Ciê ukocha³!!! Internet: Redaguje Adam S³owik. 18 Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

18 Wa ne telefony Policja 997 Komisariat Nadarzyn: Komenda Pow. Pruszków: (do 85) Stra Po arna 998 Pruszków ; OSP Nadarzyn OSP M³ochów Pogotowie gazowe 992 Gazownia Warsz. O/Pruszków Pogotowie Ratunkowe 999 Pruszków ; Oœrodki Zdrowia: Nadarzyn M³ochów Miêdzynarodowe Centrum S³uchu i Mowy w Kajetanach (ul. Mokra 17; Nadarzyn) (03) Urz¹d Gminy Nadarzyn Sekretariat w. 101 Fax Referat Geodezji i Gospodrki Gruntami w. 108, 122 Referat Urbanistyki i Architektury w.115, 119 Referat Dzia³alnoœci Gospodarczej w. 110 Referat Inwestycji w.113, 223 Referat Realizacji Bud etu w. 104, 112 podatki w. 116, 120 kasa w. 123 Referat Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska i Gospodarki w. 107 Referat Promocji w. 219 Samodzielne stanowisko ds. Oœwiaty w. 105 Samodzielne stanowisko ds. kadrowych w. 106 Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz ochrony informacji niejawnych w. 218 Samodzielne stanowisko ds. audytu w. 124 Biuro Rady Gminy Urz¹d Stanu Cywilnego Dowody osobiste Zak³ad Us³ug Komunalnych Starostwo Powiatowe Sekretariat Fax Nadarzyñski Oœrodek Kultury ; Gminny Oœrodek Sportu Hala Widowiskowo-Sportowa Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ; Gminne Ognisko Dzieciêco-M³odzie owe Têcza w Nadarzynie Filia Gminnego Ogniska Têcza w M³ochowie Gimnazjum ; SP Kostowiec SP M³ochów SP Nadarzyn SP Rusiec SP Wola Krakowiañska Przedszkole w M³ochowie Przedszkole w Nadarzynie Przedszkole w Wolicy Przedszkole Maluch Przedszkole W zielonym domku Przedszkole Smyk Szko³y Fundacji Kultury Informatycznej: Policealne Studium Informatyczne Wy sza Szko³a Placówka Niepubliczna Doskonalenia Nauczycieli o zasiêgu ogólnokrajowym Oficyny Informatycznej Biblioteka w Nadarzynie Biblioteka w M³ochowie BS Nadarzyn Urzêdy Pocztowe: Nadarzyn M³ochów Apteki: ul. B³oñska 6 B ul. Sitarskich Kantor (Centrum Mody): Parafie: pw Œw. Klemensa w Nadarzynie pw Œw. Micha³a Archanio³a w M³ochowie pw N.M.P. Wspomo enia Wiernych w Kostowcu Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu Dom Mi³osierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Mi³osierdzia w Walendowie (placówka dla dzieci i m³odzie y w wieku 3-18 lat) lub 81 Zak³ad Us³ug Komunalnych ul. Graniczna 4; Nadarzyn; tel Zg³oszenia awarii: w godzinach pracy od pon. do pt.: pod nr. tel ; awarie wodoci¹gowe - zg³oszenia ca³¹ dobê pod nr tel ; ; awarie kanalizacji sanitarnej - zg³oszenia ca³a dobê pod nr tel odœnie anie dróg gminnych - zg³oszenia ca³a dobê pod nr tel lub Kasa ZUK czynna pon.-pt.: Nr konta: Bank Spó³dzielczy w Nadarzynie (105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 19

19 rerecenzje, nowoœci wydawnicze... NEILL F.: SEKRETNE YCIE MAMUŒKI. Dla wszystkich kobiet, które nie odkry³y jeszcze w sobie domowej bogini. Niezwykle dowcipne, pe³ne humoru spojrzenie na pozycjê kobiety. CZEŒÆ STARENIA. Wspomnienia o Zbyszku Cybulskim, aktorze polskiego kina, który równie by³ wspó³twórc¹ Studenckiego Teatrzyku Bim-Bom. Najwiêkszy sukces odniós³ jednak w filmie Popió³ i diament. STONE J: BEZMIAR S AWY. To zbeletryzowana biografia Camille a Pissarra, ojca impresjonizmu, nie tylko barwna opowieœæ o yciu artysty, lecz tak e fascynuj¹cy obraz epoki i francuskiej bohemy tamtych lat we wspó³czesnym œwiecie. JEDZIEMY NA WYCIECZ- KÊ. Poradnik dla mi³oœników wypraw na ³ono natury, zbieraczy i wêdrowców, wszystkich, którzy kochaj¹ przyrodê, szanuj¹ j¹ i nie a³uj¹ czasu na jej obserwowanie. YSIAK W.: TAL- LEYRAND DROGA MEFISTOFELESA. Autor pisze o trzech g³ównych si³ach motorycznych: w³adzy i pieni¹dzach. Ksi¹ kê ow¹ dedykujê w szczególnoœci politykom. STEEL D.: DARY LOSU. Doroczny bal charytatywny w San Francisco zgromadzi³ t³umy. Wszyscy œwietnie siê bawi¹, do chwili, gdy œciany zaczynaj¹ dr eæ. Potê ne trzêsienie ziemi wstrz¹sa proponuje: miastem i splata losy trzech kobiet, które tego wieczoru znalaz³y siê w sali balowej. ADLER E.: SPOTKANIE W WENECJI. Dramatyczna powieœæ o mi³oœci, opowiadaj¹ca o romantycznej przygodzie, trzymaj¹ca w napiêciu sensacyjna intryga. Akcja rozgrywa siê w najpiêkniejszych zak¹tkach œwiata. QUICK A.: RZEKA TA- JEMNIC. Wspó³czesny, romantyczny thriller, powieœæ z czasów regencji i epoki wiktoriañskiej, pe³na zagadek, niebezpieczeñstw i zmys³owoœci. Miko³aj w Bibliotece W grudniu, w Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn odby³y siê spotkania z Miko³ajem. Uczestniczy³y w nich dzieci z Niepublicznego Przedszkola Smyk i Publicznego Przedszkola w Nadarzynie. fot. archiwum biblioteki Dzieci poznawa³y tradycje i zwyczaje zwi¹zane z Bo ym Narodzeniem, przegl¹da³y ksi¹ eczki zwi¹zane ze œwiêtami, œpiewa³y kolêdy. Na zakoñczenie Miko³aj wrêczy³ im drobne upominki i s³odycze. Ewa Marjañska Dyrektor Biblioteki Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt., œr., pt ; czw ; Filia w M³ochowie czynna: pn., wt., czw., pt ; œr Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

20 Kultura Plac Poniatowskiego 42 tel ; Proponujemy... XVI FINA WIELKIEJ ORKIESTRY ŒWI TECZNEJ POMOCY W NADARZYNIE! Sztab Nadarzyn zaprasza do Nadarzyñskiego Oœrodka Kultury przy Placu Poniatowskiego 42 w Nadarzynie na XVI FINA WOŒP 13 stycznia (niedziela) 2008r. W tym roku zbieramy pieni¹dze dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi. Dziêki Wam, Drodzy Pañstwo w ubieg³ym roku uda³o nam siê zebraæ 16787,40 z³. Apelujemy do Mieszkañców Gminy Nadarzyn o w³¹czenie siê do akcji, podarowanie jakiegoœ przedmiotu na licytacjê b¹dÿ na loteriê, oraz obecnoœæ z nami tego dnia. W dniu Fina³u czeka nas: przedstawienie dla dzieci z cyklu Teatrzyk w walizce, wystêp zespo³ów tanecznych NOK pod. kier. Agnieszki Biedrzyckiej i Katarzyny Kulickiej, pokaz tañca towarzyskiego pod kier. Agnieszki Jankowskiej, pokaz ratownictwa w wykonaniu OSP Nadarzyn i Pogotowia Ratunkowego Riemer z Grodziska Mazowieckiego (przed NOK), wystêp zespo³u Niezapominajki z Bratkiem Klubu Seniora NOK, Koncert Orkiestry Dêtej OSP Nadarzyn pod kier. Miros³awa Chilmanowicza, Muzyczny Projekt MANTRATRANS *, Œwiate³ko do nieba (rynek w Nadarzynie). Ponadto aukcja darów, loteria fantowa, pyszne domowe wypieki i wiele innych NIESPODZIANEK! 30. naszych wolontariuszy wyposa onych bêdzie w identyfikator ze zdjêciem, puszkê i setki czerwonych serduszek. Kwestowaæ bêdziemy w Nadarzynie w pobli u koœcio³a pw œw. Klemensa po mszach œw. o godz. 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, w M³ochowie, w Nadarzyñskim Oœrodku Kultury (w czasie trwania fina³owej imprezy), oraz w Maximusie i Centrum Mody. ZAPRASZAMY! Wasza obecnoœæ pomo e dzieciom! * Mantratrans, to najnowszy spektakl Teatru Wielkie Ko³o z Bêdzina przeznaczony dla doros³ej publicznoœci. Jest po³¹czeniem ró nych gatunków muzycznych, tworz¹cych spójn¹ ca³oœæ w warstwie tekstowej i muzycznej. Ka - dy utwór to osobna historia, dla której pi¹ta pora roku stanowi punkt wyjœcia i jednoczeœnie klamrê kompozycyjn¹. To swoisty splot bluesa, ballady, jazzu i reggae w poszukiwaniu mo liwoœci przekazu akustycznego brzmienia. A wszystko podane w formie kontemplacyjnej, co tworzy wyj¹tkow¹ aurê i niepowtarzalny klimat. Sk³ad: Anna Wlaz³o wokal i bêbny; Agata Brzóska wokal i gitara; Pawe³ Wlaz³o wokal i gitara; Jacek abacz harmonijka i bêbny. 19 stycznia (sobota) 2008 r. Karnawa³owy Bal dla Dzieci w godz Konkursy, niespodzianki, weso³a zabawa! Mile widziane: przebranie i buty na zmianê. Podczas balu dzieci przebywaj¹ pod opiek¹ rodziców. Wstêp 5 z³ Z cyklu: 20 stycznia (niedziela) 2008 r. zapraszamy na koncert Standardy Jazzu Tradycyjnego godz W koncercie wezm¹ udzia³ znakomici muzycy: STEFAN WO NIAKOWSKI - tr¹bka, wokal; ANDRZEJ BIGOLAS klarnet, wokal; KRZYSZTOF JAGODZIÑ- SKI- banjo; W ODZIMIERZ HALIK saksofon basowy; JERZY WIÊCKOWSKI perkusja; EUGENIUSZ CHU- DAK-MORZUCHOWSKI prowadzenie. 26 stycznia (sobota) 2008r., Dzieñ Ormiañski godz NOK wspólnie ze Stowarzyszeniem Ormiañsko Polskim organizuje spotkanie z kultur¹ Armenii. W ramach imprezy przewidujemy: czêœæ teoretyczn¹, czyli referat doty- 1(105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 21

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w najbli szym roku. Broszura ma za zadanie informowaæ o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia Za cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 17/08 Burmistrza Gminy K ty z dnia 17.03.2008r. W za czniku Nr 2 do Uchwa y Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w K tach z dnia 21.12.2007 r. Uchwa a bud etowa Gminy K ty na

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość)

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejta, zastępey wejta, sekretarza gminy, slmrbnika gminy, kierownilm jednostld organizaeyjnej gminy, osoby zarządzająeej i ezłonlm organu zarządzająeego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok Załącznik Nr 4 Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Pilica Plan 120.000,- Na podstawie postępowania przetargowego z dnia 18.06.2003 r. w dniu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE. z dnia 5 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia Programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO F U N D A C J A P o m ó Ŝ m y N a s z y m P a c j e n t o m u l. L e ś n a 2 7-2 9, P L 5 8-1 0 0 Ś w i d n i c a tel. (+48) 74 851-71- 09 www.fundacja.szpital.swidnica.pl

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie: przeprowadzenia składników majątkowych Gminy Kwilcz według stanu na 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2016 godz. 23:50:13 Numer KRS: 0000157112

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2016 godz. 23:50:13 Numer KRS: 0000157112 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2016 godz. 23:50:13 Numer KRS: 0000157112 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Lubań., dnia 27.04.2006 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo