NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM"

Transkrypt

1 NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN - NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) tel. kom ; BIURO OBS UGI RYNKU NIERUCHOMOŒCI 2 Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

2 Z ostatnich Sesji... W dniu 24 paÿdziernika 2007 r. odby³a siê XV Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y: 1. Uchwa³a nr XV/116/2007 w sprawie sposobu wykonania uchwa³y nr XV/130/99 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Nadarzyn (cz. Wsi Urzut). 2. Uchwa³a nr XV/117/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bud etu gminy w 2007 roku. 3. Uchwa³a nr XV/118/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieœ (ul. Bracka). 4. Uchwa³a nr XV/119/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica (ul. Relaksowa). 5. Uchwa³a nr XV/120/2007 zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XLV/298/98 z dnia r. Rady Gminy Nadarzyn w sprawie nadania nazw ulicom. 6. Uchwa³a nr XV/121/2007 w sprawie uchwalenia programu wspó³pracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po ytku publicznego na 2008 rok. 7. Uchwa³a nr XV/122/2007 w sprawie zmiany w Statucie Rady Spo³ecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. W dniu 14 listopada ub.r. odby³a siê XVI Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y: 1. Uchwa³a nr XVI/123/2007 w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2008 (na mocy tej uchwa³y Rada Gminy obni y³a cenê skupu yta og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 23 paÿdziernika 2007 r. w sprawie œredniej ceny skupu yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r. wynosz¹c¹ 58,29 z³ za 1 kwintal do kwoty 10 z³. Op³ata 10 z³ za 1 kwintal yta przyjêta zosta³a jako podstawa do obliczenia podatku rolnego. Wysokoœæ podatku rolnego od wielu lat pozostaje na terenie Gminy Nadarzyn bez zmian, jednak co roku konieczne jest podejmowanie uchwa³y, gdy tylko w ten sposób mo na obni yæ ustawow¹ cenê skupu yta og³oszon¹ przez Prezesa GUS). 2. Uchwa³a nr XVI/124/2007 w sprawie podatku od œrodków transportowych obowi¹zuj¹cych od r. (obowi¹zuj¹ stawki z ubieg³ego roku). Równie w stosunku do pozosta³ych op³at i podatków (np. od nieruchomoœci, op³aty targowe) obowi¹zuj¹ stawki okreœlone w uchwa³ach ustalaj¹cych podatek na 2007 rok. Ponadto, w tym roku po raz pierwszy w³aœciciele psów nie bêd¹ p³aciæ podatku od posiadania psa Rada Gminy Nadarzyn skorzysta³a z mo - liwoœci niepodejmowania tej uchwa³y. 3. Uchwa³a nr XVI/125/2007 w sprawie okreœlenia wzorów informacji o podmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomoœci, podatek rolny i podatek leœny obowi¹zuj¹cych od r. 4. Uchwa³a nr XVI/126/2007 w sprawie udzielenia Gminie Nowa S³upia pomocy finansowej (Rada Gmina Nadarzyn przeznaczy³a kwotê ,00 z³ w formie dotacji celowej na likwidacjê szkód w budynku Zespo³u Szkó³ w Paprocicach na terenie Gminy Nowa S³upia). 5. Uchwa³a nr XVI/127/2007 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie (dotacja w wysokoœci ,00 z³ udzielona zosta³a Parafii Rzymskokatolickiej œw. Klemensa w Nadarzynie na wykonanie prac restauratorskich maj¹cych na celu m.in. wyeksponowanie wartoœci estetycznych zabytku). 6. Uchwa³a nr XVI/128/2007 w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego w Banku BISE w Piasecznie i ustanowienia zabezpieczenia. 7. Uchwa³a nr XVI/129/2007 w sprawie zmiany uchwa³y Nr XV/117/2007 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 paÿdziernika 2007 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bud etu w 2007 roku. 8. Uchwa³a nr XVI/130/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bud etu gminy w 2007 roku. 9. Uchwa³a nr XVI/131/2007 w sprawie wyra enia zgody na nieodp³atne nabycie prawa w³asnoœci zabudowanej nieruchomoœci gruntowej po³o onej we wsi M³ochów, Gm. Nadarzyn. Uchwa³y Rady Gminy Nadarzyn podjête podczas XVII Sesji Rady Gminy, która odby³a siê w dniu 13 grudnia 2007 r. 1. Uchwa³a nr XVII/132/2007 w sprawie zmian Uchwa³y Nr XVII/123/2007 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego (stawki podatku pozostaj¹ niezmienione, zmiana dotyczy³a tylko paragrafu mówi¹cego o tym, i traci moc uchwa³a ustalaj¹ca podatek rolny na 2007 rok). 2. Uchwa³a nr XVII/133/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci wsi Walendów w Gminie Nadarzyn. 3. Uchwa³a nr XVII/134/2007 w sprawie wyra enia zgody na nieodp³atne nabycie praw w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej po³o onej we wsi M³ochów, Gmina Nadarzyn (dotyczy wyra enia zgody na nieodp³atne nabycie od Agencji Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³ Terenowy w Warszawie, niezabudowanej dzia³ki o numerze ewidencyjnym 150/6 - pow. 5,0788 ha). 4. Uchwa³a nr XVII/135/2007 w sprawie wyra enia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomoœci gruntowej po³o onej we wsi Kajetany, Gm. Nadarzyn (nieruchomoœæ ta sk³ada siê z dwóch dzia³ek o pow. 0,1159 ha i 0,7021ha, stanowi¹cych drogê). 1(105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 3

3 5. Uchwa³a nr XVII/136/2007 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Nadarzyn na lata (w za³¹czniku do uchwa³y w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, o nazwie: Lista zadañ inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w Gminie Nadarzyn do 2015 r. wprowadzono zmianê, na podstawie której szko³a podstawowa, gimnazjum oraz œwietlica wybudowane zostan¹ na nieodp³atnie przejêtej od ANR Oddzia³ Terenowy w Warszawie - dzia³ce w M³ochowie o nr. 150/6) 6. Uchwa³a nr XVII/137/2007 w sprawie przyjêcia regulaminu usuwania azbestu i okreœlenia regu³ udzielania dofinansowania dla osób fizycznych na ten cel ze œrodków gminnego funduszu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej. 7. Uchwa³a nr XVII/138/2007 w sprawie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim (porozumienie dotyczy wykonania przez Starostwo modernizacji ewidencji gruntów i za³o enie ewidencji budynków i lokali dla Gminy Nadarzyn). 8. Uchwa³a nr XVII/139/2007 w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/110/2007 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 wrzeœnia 2007 r. w sprawie zaci¹gniêcia po yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia (zmiana dotyczy³a okreœlenia terminu sp³aty po yczki na lata ). 9. Uchwa³a nr XVII/140/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bud etu gminy w 2007 roku. 10. Uchwa³a nr XVII/141/2007 w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Walendów (na mocy tej uchwa³y w Walendowie nadano nazwy ulic: Czerwonych Dêbów, S³onecznej Polany, Leœny Zau³ek, Leœnego Runa, P¹sowej Ró y i Porannej Rosy). 11. Uchwa³a nr XVII/142/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi M³ochów (ul. Bieliñska na przed³u eniu drogi o tej nazwie). 12. Uchwa³a nr XVII/143/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi M³ochów i Rozalin (ul. Pawia). 13. Uchwa³a nr XVII/144/2007 w sprawie wype³nienia obowi¹zku z³o enia oœwiadczeñ lustracyjnych przez sekretarza i skarbnika gminy. Na ostatniej, w 2007 roku, XVIII Sesji Rady Gminy, która odby³a siê 28 grudnia Radni przyjêli dwie uchwa³y dotycz¹ce bud etu: 1. Uchwa³a nr XVII/145/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bud etu Gminy w 2007 roku. 2. Uchwa³a nr XVIII/146/2007 w sprawie uchwalenia bud etu Gminy Nadarzyn na rok Na mocy tej uchwa³y dochody bud etu Gminy na 2008 r. okreœlono w wysokoœci ,00 z³, a wydatki w wysokoœci ,00 z³. Ró nica miêdzy kwot¹ planowanych dochodów, a kwot¹ planowanych wydatków wynosi ,00 z³ i stanowi planowany deficyt, który sfinansowany zostanie z po yczek i kredytu. Wydatki inwestycyjne okreœlone w uchwale bud etowej na 2008 rok, okreœlono na kwotê ,00 z³, z czego: 1. Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska: ,00 z³, w tym: budowa kanalizacji podciœnieniowej Kajetany; budowa oczyszczalni œcieków i kanalizacji w Wolicy; budowa kanalizacji w Strzeniówce; budowa kanalizacji w Szamotach; budowa stacji odwadniania osadu oczyszczalnia œcieków w Nadarzynie; oœwietlenie ulic, placów i dróg; dotacja na zadania inwestycyjne ZUK. 2. Administracja publiczna: ,00 z³, w tym: budowa budynku Urzêdu Gminy; renowacja Zespo³u pa³acowo-parkowego w M³ochowie; informatyzacja. 3. Rolnictwo i ³owiectwo: ,00 z³, w tym: rozbudowa i przebudowa SUW Walendów; budowa wodoci¹gu; 4. Transport i ³¹cznoœæ: ,00 z³ (budowa dróg i chodników). 5. Oœwiata i wychowanie: ,00 z³, w tym: budowa sali gimnastycznej w Kostowcu; dobudowa sali gimnastycznej w SP Wola Krakowiañska; remonty w placówkach; zakup autokaru; 6. Gospodarka mieszkaniowa: ,00 z³ (budowa budynków socjalnych). 7. Ochrona zdrowia: ,00 z³ (zakup aparatury medycznej). 8. Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa: ,00 z³ (zakup samochodu stra ackiego). Przyjêcie bud etu Gminy na 2008 rok jeszcze w roku ubieg³ym zapewnia ci¹g³oœæ przede wszystkim w dzia³aniach inwestycyjnych, umo liwia przygotowywanie przetargów i niezbêdnej dokumentacji bez zbêdnych przerw, tak, by od wiosny mo na by³o rozpocz¹æ prace w terenie. E.G Urz¹d Gminy Nadarzyn Urz¹d Gminy Nadarzyn funkcjonuje w godzinach: w poniedzia³ki oraz w pozosta³e dni tygodnia (z wyj¹tkiem sobót i niedziel). Interesanci w referatach przyjmowani s¹ w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki. W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Nadarzyn przyjmuje interesantów w: poniedzia³ki (w godz ) pi¹tki (w godz.: ) po wczeœniejszym telefonicznym umówieniu siê. Sekretariat: wew. 101, Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

4 Jase³ka wystawi³y dzieci i m³odzie z GODK Têcza Gminne spotkanie op³atkowe odby³o siê 28 grudnia 2007 r., w sali widowiskowej NOK. Przygotowane zosta³o przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej we wspó³pracy z Gminnym Ogniskiem Dzieciêco-M³odzie- owym Têcza, Biurem Rady i Urzêdem Gminy. Jak co roku, po z³o eniu yczeñ i symbolicznym prze³amaniu siê op³atkiem, najm³odsi zostali obdarowani przez, licznie obecnych w tym dniu w Nadarzynie, Miko³ajów paczkami - przygotowanymi przez Radê Gminy. Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia paczki otrzymali tak e podopieczni GOPS - rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowuj¹ce dzieci i osoby samotne (60 paczek przygotowa³ oœrodek pomocy, 40 - nadarzyñska parafia. Prezenty pracownicy GOPS rozwieÿli jeszcze przed œwiêtami dziêki pomocy ZUK). Tegoroczne spotkanie op³atkowe by³o tak e okazj¹ do wrêczenia Medali za D³ugoletnie Po ycie Ma³ eñskie przyznanych przez Prezydenta RP oraz Listów Gratulacyjnych od Prymasa Polski Kardyna³a Józefa Glempa. Dostojnymi Jubilatami byli Pañstwo: Zofia i Stanis³aw Kolmusowie (50 rocznica), Helena i Marian Baur (50 rocznica), Alina Aleksandra i Andrzej Szerszyñscy (50 rocznica), Wanda i Mieczys³aw Karolakowie (50 rocznica) - nie byli obecni na uroczystoœci, Filipina i Andrzej Kowalowie (58 rocznica). Spotkania op³atkowe 2007/2008 Jubilaci wraz z Wójtem Gminy - Januszem Grzybem, Przewodnicz¹cym Rady Gminy - Piotrem Koz³owskim oraz Proboszczami Parafii w Nadarzynie (ks. Andrzej Wieczorek), M³ochowie (ks. Marcin A. Ró añski) oraz Kostowcu (ks. Zdzis³aw PrzeŸdziecki) Równie mieszkañcy poszczególnych miejscowoœci spotykali siê z w³adzami gminy w swoich œwietlicach by z³o yæ sobie œwi¹teczno-noworoczne yczenia. 6 stycznia takie spotkania odby³y siê w Wolicy i M³ochowie. Przewodnicz¹cy Rady Gminy Nadarzyn (radny z Wolicy) Piotr Koz³owski z mieszkañcami swojej miejscowoœci. W Wolicy od y³a tradycja Kolêdników, którzy - tak jak rok temu, równie i w tym roku - odwiedzali mieszkañców, œpiewaj¹c kolêdy i sk³adaj¹c yczenia na Nowy Rok. TW role kolêdników wcielili siê: Sabina Boniecka, Mateusz Boniecki, Sebastian GoŸdzikowski, Tomek Piotrowski, Dominik Przepiórkowski, Bartek Terlikowski. 1(105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 5

5 Otwarcie nowo rozbudowanej Filii Bibliotecznej w M³ochowie Uroczystoœci w listopadzie i grudniu 2007 W dniu 30 listopada dokonano otwarcia rozbudowanej Filii Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn. W uroczystoœci udzia³ wziê³y w³adze Gminy Nadarzyn z Wójtem Gminy - Januszem Grzybem i Przewodnicz¹cym Rady na czele, przedstawiciele Starostwa Pruszkowskiego, Dyrektorzy placówek oœwiatowych i jednostek organizacyjnych gminy, Dyrektor Biblioteki G³ównej Województwa Mazowieckiego, dyrektorzy zaprzyjaÿnionych bibliotek z s¹siednich gmin oraz mieszkañcy M³ochowa i pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn. Po oœmiu miesi¹cach budowy, filia w M³ochowie zyska³a przestronne wnêtrza i nowoczesne wyposa enie techniczne, jak np.: trzy stanowiska komputerowe dla czytelników z dostêpem do internetu. Obecnie ksiêgozbiór filii liczy ponad woluminów i 120 dokumentów elektronicznych, w tym ksi¹ ki Dyrektor Biblioteki Publicznej - Ewa Marjañska mówione, multimedia edukacyjne, p³yty CD i DVD z filmami i muzyk¹. E.G. Otwarcie Domu Mi³osierdzia Bo ego w Walendowie W œrodê, 12 grudnia, w Walendowie - przy Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bo ej Mi³osierdzia - dokonano uroczystego otwarcia Domu Mi³osierdzia Bo ego placówki opiekuñczo-wychowawczej dla dzieci i m³odzie y w wieku 3-18 lat. Uroczyst¹ Mszê œw. w zakonnej kaplicy odprawi³ JE Arcybiskup Kazimierz Nycz, a wœród zaproszonych goœci byli przedstawiciele w³adz Powiatu Pruszkowskiego i Gminy Nadarzyn. Po poœwiêceniu, przez Ks. Arcybiskupa, nowo otwartego Domu, dzieci i m³odzie zaprezentowali - przygotowany pod okiem Sióstr, program okolicznoœciowy w treœci nawi¹zuj¹cy do Bo ego Narodzenia oraz drobne upominki dla goœci. Dom Mi³osierdzia docelowo bêdzie móg³ przyj¹æ 30. dzieci - obecnie mieszka tutaj 13. dzieci z terenu powiatu pruszkowskiego (jedno z dzieci do- ³¹czy³o tu po zakoñczeniu uroczystoœci). E.G. Ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz z dzieæmi przebywaj¹cymi w Domu w Walendowie. W imieniu w³asnym, Zgromadzenia i Dzieci pragniemy serdecznie podziêkowaæ w³adzom Powiatu Pruszkowskiego, Gminy Nadarzyn, oraz sponsorom (firma Lyreco, MAXIMUS, Firma Tolak i indywidualni ofiarodawcy) za okazan¹ pomoc i wsparcie w okresie œwi¹tecznym. Pañstwa dobre serca przyczyni³y siê do radoœci naszych dzieci. Niech Dobry Bóg Wam b³ogos³awi w Nowym Roku! s. Marta Halina Zakrzewska Dyrektor Domu Mi³osierdzia w Walendowie 6 Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

6 Co siê dzieje w naszych szko³ach i przedszkolach... Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Nadarzynie SAMORZ D UCZNIOWSKI DZIA A fot. arch. szko³y Samorz¹d Uczniowski Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Nadarzynie przyst¹pi³ do programu Samorz¹d Uczniowski organizowanego przez Fundacjê Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Celem programu jest poznanie przez uczniów zasad dzia³ania samorz¹du szkolnego, wiedzy - jak sprawnie i efektywnie dzia³aæ w szkole i poza szko³¹, rozwijanie umiejêtnoœci zwi¹zanych z analizowaniem sytuacji w szkole, planowaniem, zbieraniem funduszy, pozyskiwaniem sojuszników, dzia³aniem i ewaluacj¹ projektów. Przedstawiciele SU naszej szko³y: Jan Kotoñski, Barbara Pietrzak, Paulina Kaleta, Natalia Rios Turek i Ma³gorzata Jurkowska wraz z opiekunem SU, w dniach 27 paÿdziernika i 17 listopada 2007 r. uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w ramach programu. Szkolenia odby³y siê w Warszawie w Gimnazjum nr 23 przy ul. Tarnowieckiej 4. Oprócz m³odzie y z naszej szko³y uczestniczy³o w nich jeszcze 15. samorz¹dów uczniowskich z warszawskich szkó³. W trakcie szkoleñ uczniowie rozmawiali o tym, jakie maj¹ prawa reprezentanci uczniów oraz jak te prawa wykorzystaæ dla dobra ich szkó³, jaka jest rola samorz¹du w szko³ach. Uczniowie wypracowali tak e plan dzia³ania i projekt, którym siê zajm¹ w trakcie roku szkolnego. Nasz SU postawi³ na integracjê uczniów z nauczycielami poprzez gry i zabawy integruj¹ce w czasie szkolnych imprez i uroczystoœci. W tym samym czasie odbywa³o siê równie szkolenie dla nauczycieli opiekunów samorz¹dów uczniowskich. Nauczyciele stworzyli wspólnie przestrzeñ wymiany doœwiadczeñ na temat tego, jak wspieraæ uczniów w ich codziennej dzia³alnoœci w szkole. Dnia 29 listopada 2007 roku w siedzibie Fundacji im. S. Batorego odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca program. Konferencjê prowadzi³a Alicja Pacewicz dyrektor ds. Programów i Wydawnictw CEO. Ka da ze szkó³ zaprezentowa³a plakaty dotycz¹ce dzia- ³alnoœci swojego samorz¹du, przedstawia³a swój projekt i opisywa³a, jak¹ drog¹ chce osi¹gn¹æ wyznaczony cel. Kolejnym etapem pracy by³o przedstawienie pozytywnych oddzia³ywañ samorz¹dów szkolnych z punktu widzenia dyrektora, nauczycieli, uczniów oraz samej demokracji. Równoczeœnie z warsztatami odbywa³a siê dyskusja nauczycieli prowadzona przez Alicjê Pacewicz na temat dzia- ³alnoœci samorz¹dów, ich buduj¹cego wp³ywu na szkoln¹ rzeczywistoœæ oraz wspó³pracy z uczniami. Konferencjê zakoñczy³o podsumowanie z udzia³em uczniów i nauczycieli, którzy wymienili siê doœwiadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektu. Na koniec odby³o siê uroczyste wrêczenie dyplomów. Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia Samorz¹d Uczniowski zorganizowa³ na terenie szko³y zbiórkê ywnoœci, s³odyczy, œrodków czystoœci, zabawek w ramach akcji Rodzina Rodzinie, która odbywa siê pod patronatem Centrum Projektów Obywatelskich w Warszawie. Na stronie internetowej Centrum znajduje siê baza rodzin z ca³ej Polski, które potrzebuj¹ pomocy. Zgromadzone przez uczniów naszej szko³y produkty w formie paczek zosta³y przes³ane na adres trzech rodzin objêtych programem Rodzina Rodzinie z województwa opolskiego, œwiêtokrzyskiego i lubelskiego. Mamy nadziejê, e nasze paczki by³y mi³ym prezentem œwi¹tecznym i przyczyni³y siê do radosnego prze- ycia œwi¹t. Justyna Bryñ Opiekun SU Przedszkole Publiczne w Nadarzynie Kinezjologia Edukacyjna w przedszkolu Z doœwiadczenia wiemy, e dzieci maj¹ sk³onnoœæ do spêdzania wolnego czasu czêœciej przed ekranem komputera lub telewizora, ni na uprawianiu sportu, czy wykonywaniu regularnych æwiczeñ ruchowych. Wp³ywa to miêdzy innymi na coraz czêœciej pojawiaj¹ce siê u dzieci problemy z koncentracj¹ uwagi. Wspó³czesna pedagogika maj¹c na uwadze naturalne w wieku przedszkolnym zapotrzebowanie dzieci na ruch i œwiadomoœæ jak wielk¹ sprawia im on radoœæ, wypracowa³a ró ne metody nauczania i wychowania, by zachêciæ dzieci do wykonywania codziennych æwiczeñ. Jedn¹ z tych metod jest Kinezjologia Edukacyjna. Wiedza i doœwiadczenie zdobyte na konferencjach, warsztatach i kursach, uzyskanie I stopnia Kinezjologii Edukacyjnej metod¹ P. Dennisona oraz œwiadomoœæ, e metoda ta umo liwia dzieciom w dowolnym wieku rozwiniêcie ich potencjalnych mo liwoœci zablokowanych w ciele zainspirowa³o mnie do wprowadzenia wybranych elementów tej metody w pracy z dzieæmi. Dziêki dobrej wspó³pracy z rodzicami jedna z mam zakupi³a nam karimaty do æwiczeñ dla ca³ej grupy. Dzieci z grupy Starszaki ju kolejny rok bawi¹ siê wykonuj¹c miêdzy innymi tañce i æwiczenia ruchowe z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej. W poprzednim miesi¹cu dzieci mia³y okazjê pokazaæ swoim rodzicom na zajêciu otwartym ile przyjemnoœci i radoœci wywo³uj¹ te æwiczenia. Wœród rodziców pojawi³y siê pytania: co to jest Kinezjologia Edukacyjna i co daj¹ dzieciom te æwiczenia? Kinezjologia Edukacyjna jest metod¹ innowacyjn¹, wspomagaj¹c¹ naturalny rozwój psychofizyczny dziecka. 1(105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 7

7 mo liwoœci. Najbardziej widoczne jest to w zabawie dzieci, które z kinezjologi¹ maj¹ do czynienia drugi rok. Na zakoñczenie spotkania ka dy rodzic otrzyma³ materia³y pomocnicze do æwiczeñ, które dzieci zademonstrowa³y na zajêciu. Zachêcam rodziców do zabawy z dzieæmi, byæ mo e mniej czasu spêdz¹ one wtedy przed telewizorem czy komputerem. Æwiczenia z zakresu Gimnastyki Mózgu mo e wykonaæ ka dy, w ka dym miejscu i o ka dej porze. Wszystkim rodzicom bardzo dziêkujê za stuprocentow¹ frekwencjê na zajêciu i tak du e zainteresowanie. mgr Iwona Dymowska Nauczyciel Przedszkola Publicznego w Nadarzynie fot. arch. przedszkola Jej twórc¹ jest dr P. Dennison, który jako dziecko sam mia³ ogromne problemy w szkole. Nie móg³ nauczyæ siê pisaæ, dlatego poœwiêci³ wiele lat swojej pracy na badania kliniczne, w których przede wszystkim skoncentrowa³ siê na przyczynach i leczeniu trudnoœci w uczeniu siê. Uwa a on, e Kinezjologia Edukacyjna jest systemem, który pozwoli dziecku w ka dym wieku odkryæ potencja³, niezbêdny do tego, by sta³o siê ono zdolniejsze. Nie ma dzieci leniwych, agresywnych, z³ych, s¹ tylko takie, dla których normalny tok nauczania mo e okazaæ siê zbyt trudnym. Kinezjologia Edukacyjna jest metod¹ prost¹ i bardzo skuteczn¹, mo e byæ stosowana w po³¹czeniu z innymi metodami i formami pracy. Gimnastyka Mózgu, która jest jednym z æwiczeñ Kinezjologii Edukacyjnej polega na wykonywaniu æwiczeñ ruchowych, które uaktywniaj¹ i integruj¹ pracê poszczególnych oœrodków mózgu, uwalniaj¹c potencja³, przywracaj¹ harmoniê dzia³ania i usprawniaj¹ procesy funkcjonowania. Æwiczenia kinezjologiczne pomagaj¹ zwiêkszyæ koncentracjê i koordynacjê, zmniejszyæ stres i sprawiæ, e nauka staje siê ³atwiejsza i bardziej naturalna. Maj¹ one równie mo liwoœæ zapobiegania oraz korygowania takich dysfunkcji jak: nadruchliwoœæ, nadpobudliwoœæ, nieœmia- ³oœæ i zahamowania, a tak e trudnoœci zwi¹zane z czytaniem i pisaniem. Dzieci na zajêciach otwartych pokaza³y ca³y blok æwiczeñ i zabaw u³atwiaj¹cych pisanie. Najwiêkszym powodzeniem wœród dzieci cieszy³o siê rysowanie obur¹cz i alfabetyczne ósemki, które s¹ doskona³ymi æwiczeniami poprawiaj¹cymi p³ynnoœæ ruchów i koncentracjê w czasie pisania. Rysowanie obur¹cz polega na rysowaniu obur¹cz jednoczeœnie. Na pocz¹tku nie by³o to ³atwe, teraz dzieci radz¹ sobie doskonale. Nie jest istotne, co powstaje na rysunku wszystko, co spe³nia warunek symetrycznoœci jest dobre. Æwiczenie to rozwija umiejêtnoœæ pisania. Z rysunku Starszaków mo na by³o stworzyæ ca³¹ bajkow¹ ksi¹ eczkê. By³y one tak ciekawe i bogate w szczegó³y. Rodzice z wielkim podziwem patrzyli na dzieci, które rysowa³y alfabetyczne ósemki i wpisywa³y w nie poznane litery. To æwiczenie poprawia sam¹ technikê pisania oraz koordynacjê wzrokowo ruchow¹. Æwiczenia ruchowe z zakresu Gimnastyki Mózgu Starszaki wykonuj¹ bardzo chêtnie. Inspiracj¹ do dzia³ania jest odpowiednia muzyka, przy której dzieci siê bawi¹, a wybieraj¹ j¹ same dzieci i sprawia im to dodatkow¹ przyjemnoœæ. Zauwa y³am, e dzieci sta³y siê bardziej twórcze i otwarte, wzmocni³a siê ich wiara we w³asne si³y i Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Szko³y Podstawowej w M³ochowie serdecznie dziêkuj¹ firmie SOBKOL za podarowanie uczniom naszej szko³y s³odyczy z okazji miko³ajek. Sprawiliœcie Pañstwo du o radoœci naszym dzieciom, a nam dajecie wiarê w ludzi, którzy nios¹ bezinteresown¹ pomoc. Za wszystkie przekazane s³owa otuchy po œmierci naszych bliskich sk³adamy serdeczne podziêkowania Irena i Wies³aw Iwaniukowie Intertec Polska w Starej Wsi (ul. Grodziska 22) zatrudni sprz¹taczkê. Tel. (022) Szukasz pracy? Jesteœ piekarzem lub pracowa³eœ w piekarni? Nie zwlekaj! Praca jest, ale sama do Ciebie nie przyjdzie! SprawdŸ - zadzwoñ: (022) Piekarnia Mechaniczna s.j., ul. Komorowska 35B, Nadarzyn Zatrudniê: blacharza, lakiernika, mechanika samochodowego, pomocników, uczniów; WEST CAR, ul. Mszczonowska 28A. Tel Chêtnie podejmê siê prowadzenia kuchni na obozie lub koloniach. Tel. (022) Sprzedawca na ca³y lub 1/2 etatu. Wynagrodzenie netto. Sklep Levis C.H. Maximus hala A, lok.50, tel Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

8 Cz. X Z dziejów nadarzyñskiego harcerstwa W roku 1974 nastêpuje likwidacja powiatów w Polsce, a tym samym powiatu pruszkowskiego. W zwi¹zku z t¹ reform¹ zostaje rozwi¹zana Komenda Hufca w Pruszkowie. Nastêpuj¹ zmiany w Oœrodku ZHP Nadarzyna i Kostowca. Zostaje powo³any Gminny Zwi¹zek Dru yn harcerskich i zuchowych. Na stanowisko komendanta powo³ana zostaje phm. Gra yna Zgaga (nauczycielka ze szko³y Podstawowej w Nadarzynie), na zastêpcê powo³ano hm. Leona Gi yckiego. W Kostowcu dzia³aj¹: dru yny zuchowe i harcerskie pod przewodnictwem dh. Haliny Antonik i dh. Franciszka Antonika; dru yna eñska przy miejscowej szkole specjalnej prowadzona przez dh. Teresê Sk³odowsk¹. W Nadarzynie zaœ dru yny zuchowe i harcerskie pod przewodnictwem szczepowego dh. W³odzimierza Wencla i jego ony dh. Henryki Wencel oraz innych nauczycieli. Wiosn¹ 1975 roku z polecenia Komitetu Gminnego PZPR z funkcji zastêpcy komendanta Zwi¹zku Gminnego zwolniony zostaje dh. Leon Gi ycki. Nie rezygnuj¹c z dalszej dzia³alnoœci, jako cz³onek miejscowej Ochotniczej Stra y Po arnej, na jej bazie organizuje now¹ dru- ynê harcersko - stra ack¹ przy OSP Nadarzyn. Dru- yna, sk³adaj¹ca siê pocz¹tkowo z piêtnastu cz³onków szybko zdobywa umiejêtnoœci stra ackie i w maju 1975 roku wystêpuje w publicznym pokazie gaszenia prowizorycznego po aru na uroczystoœciach Dni Nadarzyna. W dniach 3-23 lipca 1975 r. zorganizowany zostaje wêdrowny obóz rowerowy, nad Morze Ba³tyckie. Przedsiêwziêcie to wspomagane by³o przez Zarz¹d OSP Nadarzyn, a szczególnie przez ówczesnego naczelnika dh. Tadeusza Mi³kowskiego i prezesa dh. Józefa Kowalskiego. Trasa obozu przebiega³a przez: Nadarzyn, B³onie, Modlin, P³oñsk, M³awê, Nidzicê, Olsztynek, Ostródê, a nastêpnie poci¹giem do Gdañska i powrót t¹ sam¹ Fot. zbiorowa 1975r.: od lewej siedz¹: Tadeusz Gi ycki, Edward Trzosowski, opiekun Leon Gi ycki, Jan Trzosowski, Andrzej Rzeczkowski. Stoj¹ od lewej: Krzysztof Wasilewski, Piotr Miros, Robert Józefowicz, Dariusz Kuœmierow, Waldemar Baur. 1975r. Ostróda, tu rozstawiliœmy swoje namioty tras¹, na rowerach do Nadarzyna. Sprzêt noclegowy by³ przewo ony samochodem stra ackim. Kierowc¹ by³ Kazimierz Zakrzewski, a dysponentem naczelnik OSP Nadarzyn Tadeusz Mi³kowski. Jesieni¹ tego samego roku dru yna harcersko stra- acka bra³a udzia³ w rejonowych zawodach stra ackich w B³oniu, gdzie w tabeli dru yn m³odzie owych na 10 startuj¹cych zdoby³a II miejsce. W nagrodê otrzyma³a Dyplom Uznania, szachy i pi³kê no n¹. c.d.n Lata : dh. W³odzimierz Wencel z dru yn¹ harcersk¹ Opracowa³ hm. Leon Gi ycki na podstawie kronik obozowych oraz kronik Hufca ZHP Nadarzyn, z których pochodz¹ tak e zamieszczone zdjêcia 1(105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 9

9 Weteran z Nadarzyna W³adys³aw Ko³akowski urodzi³ siê w Nadarzynie, w rodzinie robotniczej. Podczas okupacji niemieckiej zatrudniony by³ jako ogrodnik u Stanis³awy ak w Nadarzynie. Do organizacji zosta³ zaprzysiê ony we wrzeœniu 1942 r., w domu, przez dowódcê AK S³u ba Kobiet Zofiê Rychliñsk¹ PS. Halina i zastêpcê dowódcy plutonu 10 pp obwodu Ba ant Ignacego Wilczyñskiego ps. Taddy. Otrzyma³ pseudonim konspiracyjny Targ. W organizacji AK pe³ni³ funkcjê ³¹cznika na terenie miasta Pruszkowa i gm. M³ochów; zaprzêgiem konnym przewozi³ meldunki, prasê podziemn¹, broñ, amunicjê. W czasie powstania i po powstaniu warszawskim dowozi³ ywnoœæ, opatrunki i amunicjê. Z obozu w Pruszkowie odbiera³ rannych o³nierzy AK, m.in. Irenê Bajersk¹ ps. Ognik i inne osoby, które uda³o siê odbiæ. Na rozkaz dowódcy kompanii bra³ udzia³ w zgrupowaniu w lasach m³ochowskich. Uczestniczy³ wspólnie z zastêpc¹ dowódcy S³u by Kobiet przy odbieraniu zrzutów, które by³y przejmowane i przewo one na wyznaczone miejsca. Pocz¹tkowo jego przydzia³em by³a s³u ba przy Zofii Rychliñskiej, a po powstaniu przydzielony zosta³ do zastêpcy dowódcy plutonu Ignacego Wilczyñskiego, a do rozwi¹zania kompanii Alaska obwodu Ba ant. W lipcu 1944 r. zosta³ wziêty z ³apanki do niewoli i przywieziony do Magnuszewa, gdzie kopa³ rowy przeciwczo³gowe. Po ucieczce z okopów od 3 sierpnia 1944 r. bra³ ponownie udzia³ w dzia³alnoœci AK. W latach 1847/49 odby³ s³u bê wojskow¹ w 12 Pu³ku Piechoty w Pleszewie, gdzie ukoñczy³ te szko³ê podoficersk¹. Od czerwca 1950 r. pe³ni³ funkcjê Naczelnika Urzêdu Pocztowego m.in. w abiej Woli, Rozalinie, Radziejowicach, M³ochowie, Podkowie Leœnej, Komorowie, Nadarzynie. W 1965r. o eni³ siê z Jadwig¹ Brejt i z tego zwi¹zku ma³ eñskiego ma dwóch synów Jaros³awa i S³awomira. Pracê w Urzêdzie Pocztowym zakoñczy³ w 1991r. odchodz¹c na emeryturê. Anga owa³ siê w pracê spo³eczn¹, zawsze dobrze i yczliwie nastawiony do innych ludzi. Za pracê spo³eczn¹ oraz ca³okszta³t dzia³alnoœci na rzecz rozwoju gminy Nadarzyn zosta³ mu nadany tytu³ honorowego obywatela Nadarzyna. W roku 1989 naby³ uprawnienia kombatanckie. W tym samym roku, gdy œrodowisko kombatanckie przyst¹pi³o do Œwiatowego Zwi¹zku o³nierzy AK sta³ siê jego cz³onkiem zwyczajnym. Od pocz¹tku aktywnie uczestniczy³ w dzia³alnoœci ko³a w Nadarzynie, jak równie w Brwinowie. W Nadarzynie pe³ni³ funkcjê skarbnika oraz prowadzi³ dokumentacjê ko³a. Aktywnie uczestniczy³ we wszystkich œwiêtach pañstwowych i koœcielnych, bêd¹c zawsze przy poczcie sztandarowym. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 2 stycznia 2001 r. zosta³ mianowany na stopieñ podporucznika WP. Wielokrotnie odznaczany za swoj¹ dzia³alnoœæ, otrzyma³ m.in. odznakê Za zas³ugi dla ZKRPiBWP, odznakê pami¹tkow¹ Akcja Burza, Weteran Walk o Niepodleg³oœæ oraz inne. 11 kwietnia 1995r. odznaczony zosta³ przez Prezydenta RP Lecha Wa³êsê Krzy em Armii Krajowej. Por. Henryk Filipski Artyku³ ukaza³ siê w Polsce Wierni Nr 12/2007 Zajazd B K Sêkocin, al. Krakowska Tel. (022) ; (022) ; Wesela, przyjêcia okolicznoœciowe Sala tanio i atrakcyjnie do 150 osób, klimatyzowana, pokoje hotelowe Zapraszamy!!! 10 Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

10 Samodzielny Publiczny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie Podró karetk¹ STUDIO DANCE Pon (BBU), (Pilates) Wt (Pilates), (STEP TBC) Œr p³aski brzuch, Latinoaerobic, STEP TBC Czw (Pilates*), (BBU) Sob (STEP TBC) Zajêcia na hali przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie - sala Fitness: - Pon (FB) - Czw (STEP TBC) ZAPISY - INFORMACJA http//www.ra-studiodance.pl p. Ania tel.: Nadarzyn, ul. Modrzewiowa 32 *Pilates jest metod¹ maj¹c¹ na celu stworzenie równowagi w ciele.jest treningiem dobrego samopoczucia. Wp³ywa na to jak wygl¹da cia³o, jak je odczuwamy i jak ono pracuje. Miêœnie rozci¹gaj¹ siê, wzmacniaj¹, staj¹ siê bardziej elastyczne, dlatego ca³e cia³o odzyskuje sprê ystoœæ, poprawia siê sylwetka. AR Micha³ek z Mam¹ W dniu 2 stycznia, oko³o godziny z Urzuta wyruszy³a karetka pogotowia do szpitala w Busku Zdroju w ramach tzw. dalekiego transportu, jaki swoim pacjentom oferuje Samodzielny Publiczny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Po raz pierwszy w historii nadarzyñskiego ZOZ pacjent (ch³opiec z pora eniem mózgowym wraz z mam¹) zosta³ przewieziony na rehabilitacjê w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Tego typu transport maj¹ zapewnieni pacjenci oœrodków zdrowia w Nadarzynie i M³ochowie jednak tylko w szczególnych przypadkach. Zg³oszenia do przewiezienia chorego w taki sposób sk³ada siê w Oœrodku Zdrowia w M³ochowie (koordynatorem jest pani Izabela Kwieciñska wspó³pracuj¹ca z oœrodkiem), natomiast o tym czy mo na skorzystaæ z takiego transportu decyduje lekarz pierwszego kontaktu i wynik wywiadu œrodowiskowego. E.G. Podziêkowanie dla Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie, lekarce - specjaliœcie pediatrze, Pani Ma³gorzacie Miks i pielêgniarce, Pani El biecie Zdzebel za zorganizowanie przewozu karetk¹ pogotowia w dniu 2 stycznia 2008 r. niepe³nosprawnemu Micha³kowi Idzikowskiemu, który by³ po operacji biodra, z Urzuta do szpitala Górka w Busku Zdroju. Serdecznie dziêkujemy za udzielon¹ pomoc Rodzice wraz z Micha³kiem SPGZOZ w Nadarzynie zatrudni panie do sprz¹tania jedn¹ na pe³en etat, lub dwie na pó³ etatu. Tel lub Szukam pracy sta³ej lub dodatkowej (elektryk - œrednie techniczne): konserwacje, serwis i in. Pruszków i okolice. Tel. (022) Szukam pracy: wesela, przyjêcia obs³uga garma eryjna. Tel. (022) Zatrudniê pani¹ do pomocy w domu (sprz¹tanie, prasowanie) Kajetany, tel Poszukujê opiekunki do 8-miesiêcznego dziecka w Jankach. Praca 5-6 godzin dziennie. Tel. kontaktowy: Praca dla energicznej osoby (wiek powy ej 28 lat) w HURTOWNI BI UTERII w Maximusie tel. kontaktowy Potrzebna opiekunka do dwóch doros³ych osób w Starej Wsi (z mo liwoœci¹ zamieszkania). Tel Wynajmê pomieszczenie o pow. 55 m 2 z pe³nym wêz³em sanitarnym na biuro, gabinet lekarski lub kancelariê notarialn¹ (w Nadarzynie). Tel lub (022) (wieczorem). Poprowadzê ksiêgi rachunkowe w pe³nym zakresie. Tel lub (022) (wieczorem). 1(105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 11

11 Z ycia Ochotniczych Stra y Po arnych Gminy Nadarzyn Ochotnicza Stra Po arna w Nadarzynie ul. Warszawska Nadarzyn tel Nowinki stra ackie OSP Nadarzyn Udzia³ w akcjach ratowniczo-gaœniczych: r. - usuwanie skutków wypadku drogowego w Wolicy przy al. Katowickiej; akcja prowadzona w godzinach wieczornych r. - kontrola gotowoœci bojowej przeprowadzona przez Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra y Po arnej z Pruszkowa. Nasza gotowoœæ, wyszkolenie oraz sprzêt, którym dysponujemy zosta³y ocenione jako bardzo dobre r. - po ar samochodu osobowego w Nadarzynie przy ul. Pruszkowskiej, akcja prowadzona w godzinach nocnych r. - po ar fabryki pianki poliestrowej w Owczarni (gm. Brwinów), akcja prowadzona w godzinach popo³u- dniowych. Akcja ta by³a trudna ze wzglêdu na bardzo intensywny i r¹cy dym, jaki powstawa³ podczas spalania substancji chemicznych r. - usuwanie skutków wypadku drogowego, jaki mia³ miejsce w Nadarzynie na œwiat³ach - al. Katowicka, w godzinach popo³udniowych r. - po ar poddasza budynku mieszkalnego w Tereni; akcja prowadzona w godzinach po³udniowych r. - usuwanie skutków wypadku drogowego z udzia³em pieszego i dwóch samochodów ciê arowych, który mia³ miejsce w godzinach popo³udniowych na trasie Katowickiej. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym w imieniu wszystkich Stra aków oraz ca³ego Zarz¹du Ochotniczej Stra y Po arnej w Nadarzynie z³o yæ wszystkim Mieszkañcom naszej Gminy najserdeczniejsze yczenia na Nowy 2008 Rok: oby by³ on dla Pañstwa pomyœlny i spokojny! Naczelnik OSP Nadarzyn Kiliñski Arkadiusz. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie INFORMUJE Zwalczanie choroby Aujeszkyego W 2008 roku zostanie przeprowadzone badanie trzody chlewnej w kierunku choroby Aujeszkyego, któr¹ wywo³uje wirus. Podatne s¹ na ni¹ zwierzêta gospodarskie, a szczególnie trzoda chlewna - choroba powoduje du e straty u prosi¹t. Brak rozpoczêcia badañ mo e doprowadziæ do wstrzymania sprzeda y miêsa do UE. Badanie polega na pobraniu krwi od zwierz¹t i przeprowadzenia testów laboratoryjnych. Po przeprowadzeniu badañ zostanie okreœlony status stad nadany gospodarstwu w drodze decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. W zwi¹zku z powy szym zwracamy siê do posiadaczy trzody chlewnej z apelem, aby rejestrowali swoje stada w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poniewa bêdzie to podstawa do przeprowadzenia badañ. Po przeprowadzeniu badañ zostan¹ wprowadzone œwiadectwa do obrotu œwiñ i kontrolowany bêdzie obrót trzod¹ chlewn¹. Przypomina siê o bezwzglêdnym stosowaniu zaleceñ zawartych w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r., w którym wprowadzony jest zakaz wypuszczania drobiu oraz zakaz handlu drobiem i go³êbiami. Piotr Hoser Powiatowy Lekarz Weterynarii 12 Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

12 Uwaga! Nasze Wiadomoœci mo na dostaæ w nastêpuj¹cych miejscach: Kajetany - delikatesy JEDYNKA, ul. Rolna 4R - delikatesy i Bar, ul. Rolna 19 - sklep Ogólnospo ywczy, ul. Rolna 22A M³ochów - sklep spo ywczo-przemys³owy (p. G. Baran) - handel i gastronomia (p. L. Jarzyñska) Nadarzyn - Urz¹d Gminy - biuro Rady Gminy - kiosk Pañstwa D¹browskich przy Pl. Ks. Poniatowskiego - sklep spo ywczy (p. W. Sztyk) - Biuro Nieruchomoœci (ul. Warszawska) - kiosk AGA na terenie NSM - delikatesy przy ul. Pruszkowskiej Parole - sklep spo ywczy Rozalin - sklep spo ywczy Rusiec - sklep przy trasie katowickiej - sklep ogólnospo ywczy, ul. Myœliwska 1 (p. I. Kowal) Stara Wieœ - sklep spo ywczo-przemys³owy (p. A. Maluga) Strzeniówka - sklep spo ywczy (p. R. Szamota) - sklep ogólnospo ywczy (p. M. Gawroñska) Urzut - sklep spo ywczy ul. Malownicza (p. E. Kosiñska) Wola Krakowiañska - sklep spo ywczo-przemys³owy (p. Joanna Ma³ecka) Wolica - sklep spo ywczy przy al. Katowickiej - sklep spo ywczy przy ul. Ogrodowej Wolica, al. Katowicka 14a Nadarzyn tel. kom (022) ; MECHANIKA POJAZDOWA: Naprawy bie ¹ce; Przegl¹dy i naprawy pogwarancyjne; Regeneracja przek³adni kierowniczych; Zawieszenia; Rozrz¹dy; Sprzêg³a; Silniki; Klimatyzacja; Sprzeda czêœci; Wysoka jakoœæ us³ug; Gwarancja czêœci i us³ug. Cennik us³ug reklamowych w gazecie Wiadomoœci Nadarzyñskie Urz¹d Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska Nadarzyn Og³oszenia typu podejmê - dam pracê zamieszczamy bezp³atnie. Ca³a strona z³ (340 z³) A z³ (180 z³) B z³ (100 z³) C - 75 z³ (50 z³) Na 2, 3 i 4 stronie ok³adki (strony kolorowe) - 400% dro ej (do wszystkich cen nale y doliczyæ podatek VAT). Ceny podane w nawiasach dotycz¹ og³oszeñ zamieszczanych w kolejnych 3 numerach gazety. A Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ. B C Kontakt: Edyta Gawroñska tel.: w.219; Prowadzimy zapisy do domowej opieki dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Serdecznie zapraszamy wszystkie maluszki chc¹ce bawiæ siê w mi³ej i rodzinnej atmosferze.tel AKPIC-GD SERWIS KOMPUTERÓW Serwis sprzêtu PC, okresowe przegl¹dy; Rozbudowa, modernizacja komputerów i laptopów; Projektowanie, instalacja ma³ych sieci, WIFI; Ochrona antywirusowa, instalacja systemów; Sprzeda sprzêtu i oprogramowania po atrakcyjnych cenach; Strzeniówka, ul. Pruszkowska 141; Naprawa sprzêtu u klienta, faktury. Szukasz konsultantki AVON zadzwoñ Aby umówiæ siê na wizytê u Ciebie!!! Zatrudniê stolarza lub pomoc. Tel (105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 13

13 POLICJA Nadarzyñskie krymina³ki KP NADARZYN r. O godz. 15:50 funkcjonariusze KSP WRD w Kajetanach na ul. Rolnej dokonali zatrzymania mê - czyzny, który znajduj¹c siê w stanie nietrzeÿwym kierowa³ samochodem dostawczym r. O godz. 11:05 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny ukrywaj¹cego siê przed wymiarem sprawiedliwoœci, który nastêpnie zosta³ osadzony w Areszcie Œledczym r. O godz. 17:30 funkcjonariusze KPP Pruszków dokonali zatrzymania mê czyzny, który znajduj¹c siê w stanie nietrzeÿwym spowodowa³ kolizjê drogow¹ w Wolicy kieruj¹c samochodem osobowym r. O godz. 13:13 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y z w³amaniem, która mia³a miejsce w okresie r. w Nadarzynie przy ul. B³oñskiej. Nieznani sprawcy po dostaniu siê do wnêtrza magazynu firmy dokonali kradzie y 558 m/b ró nego rodzaju przewodów elektrycznych oraz elektronarzêdzi o ³¹cznej wartoœci ok z³ r. O godz. 11:10 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny, który ukrywa³ siê przed wymiarem sprawiedliwoœci (zatrzymanego osadzono w Areszcie Œledczym) r. O godz. 7:45 funkcjonariusze WRD KSP w Nadarzynie (ul. Mszczonowska) dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kieruj¹cego samochodem osobowym. O godz. 12:00 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y si³owników do bram wjazdowych na teren posesji w Starej Wsi przy ul. Starowiejskiej. Zdarzenie zaistnia³o w nocy 24/ r r. O godz. 20:30 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y z w³amaniem do domu jednorodzinnego, która mia³a miejsce w dniu r. w godz. 7:00-19:45 w Ruœcu przy ul. Spó³dzielczej. Sprawcy do wnêtrza budynku dostali siê przez wy³amane drzwi, a nastêpnie z jego pomieszczeñ dokonali kradzie y sprzêtu RTV, aparatu fotograficznego oraz bi uterii r. O godz. 08:10 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o zaistnia³ej w nocy / r. w Starej Wsi, kradzie y czterech krów z terenu posesji. O godz. 17:05 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania ob. Wietnamu, który przyw³aszczy³ sobie znaleziony telefon komórkowey. Wobec zatrzymanego Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie zastosowa³ dozór policji. O godz. 21:15 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny, który znajduj¹c siê w stanie nietrzeÿwym kierowa³ pojazdem, ponadto posiada³ przy sobie telefon komórkowy pochodz¹cy z kradzie y. Bank Spó³dzielczy w Nadarzynie Pl. Ks. J. Poniatowskiego 5 A tel. (022) , tel./ fax (022) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) soboty w godz (kasa: ) Zapraszamy!!! OFERTA BANKU: kredyty: obrotowe; inwestycyjne (w tym preferencyjne dla rolników z dop³atami od AR i MR); w rachunku bie ¹cym, na nieruchomoœci; na budownictwo mieszkaniowe (kredyty na zakup nieruchomoœci oraz budowê budynków mieszkalnych - do 10 lat); po yczki hipoteczne; konsumenckie, w tym kredyty okolicznoœciowe; w rachunkach oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych; depozyty: rachunki bie ¹ce na podmioty gospodarcze i dla osób prawnych w tym obs³uga Home Banking; rachunki a vista; rachunki oszczêdnoœciowo-rozliczeniowe; lokaty terminowe o ró nych okresach oszczêdzania; dzia³alnoœæ rozliczeniowa: przyjmowanie wp³at za gaz, energiê elektryczn¹, telefon, ubezpieczenie, ZUS, KRUS, RTV, podatki i op³aty na rzecz innych banków; us³uga saldo sms ; prowadzimy kasê walutow¹. Najni sze prowizje od wp³at!!! Ka da jednostka posiada bankomat Filia MAXIMUS Nadarzyn al. Katowicka 62 tel. (022) tel./ fax (022) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) sob. i niedz. - nieczynne Filia Jaktorów Jaktorów ul. Warszawska 4 tel./ fax (046) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) soboty w godz Oddzia³ BS w abiej Woli abia Wola ul. Warszawska 12 tel. (046) , tel./fax godziny otwarcia: w godz: (kasa: ) soboty w godz Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

14 r. O godz. 23:00 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y, która mia³a miejsce w autobusie linii 711 na trasie W-wa - Nadarzyn. Nieznany sprawca wykorzystuj¹c nieuwagê kobiety z torebki podrêcznej zabra³ w celu przyw³aszczenia telefon komórkowy m-ki Samsung C-300 oraz portfel z dokumentami r. O godz. 22:00 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny, mieszkañca Nadarzyna, który znajduj¹c siê w stanie nietrzeÿwym znêca³ siê psychicznie oraz fizycznie nad swoj¹ rodzin¹ r. O godz. 11:30 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o w³amaniu do kontenera, które mia³o miejsce w okresie od do r. na terenie Centrum Handlowego w Nadarzynie. Sprawcy do jego wnêtrza dostali siê wy³amuj¹c uprzednio k³ódkê, a nastêpnie zabrali w celu przyw³aszczenia ró nego rodzaju artyku³y odzie owe o wartoœci ok z³. Dy ury dzielnicowych w styczniu 2008 r. Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie kom. Adam Piskorz lp. DZIELNICOWY PUNKT KONSULTACYJNY DATA GODZINA 1. st. sier. Waldemar Tymoszuk Œwietlica w Urzucie r tel Remiza OSP w M³ochowie r sier. szt. Mariusz r Micha³owski Komisariat Policji w Nadarzynie r tel st. post. Ma³gorzata Kosoñ tel r. O godz. 17:30 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y telefonu komórkowego, która mia³a miejsce w dniu r. w Centrum Handlowym w Nadarzynie. O godz. 18:00 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y portfela wraz z zawartoœci¹ dokumentów oraz pieniêdzy. Do kradzie y dosz³o w dniu r. w godz. 15:50-16:00 w jednej z restauracji znajduj¹cej siê w Centrum Handlowym w Nadarzynie. O godz. 20:20 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny ukrywaj¹cego siê przed wymiarem sprawiedliwoœci, który osadzony zosta³ w Areszcie Œledczym. Najserdeczniejsze yczenia wszelkiej pomyœlnoœci i sukcesów w Nowym Roku wraz i podziêkowaniami za dotychczasow¹ wspó³pracê w imieniu w³asnym oraz funkcjonariuszy i pracowników Komisariatu Policji w Nadarzynie sk³ada SP w Ruœcu r r KANCELARIA PORAD PRAWNYCH mgr Zenon Jerzy Maron STRZENIÓWKA, UL. JOD OWA 29, NADARZYN Porady prawne, doradztwo ubezpieczeniowe. Pisanie: podañ, pozwów do S¹dów; wniosków urzêdowych, dowodowych; odwo³añ od decyzji, wyroków s¹dowych. Czynna: poniedzia³ek - sobota; tel M.&M. AGENCJA UBEZPIECZENIOWA OFERUJE UBEZPIECZENIA NA RATY* osobowe, maj¹tkowe, komunikacyjne i inne STRZENIÓWKA, UL. JOD OWA 29, NADARZYN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEC I REASEKURACJI CIGNA STU S.A. HDI ASEKURACJA F FILAR grupa ubezpieczeniowa UNIQA Czynna: pon. - sob.; Tel *ubezpieczenia na raty od 6 do 12 rat 1(105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 15

15 Sala weselno-bankietowa Astra tel Wesela; - Przyjêcia; - Konferencje; - Pokoje noclegowe; Rozalin, ul. Daniewice 18; M³ochów; tel ; ; WEST CAR S.C. Rok za³o enia 1986 Serwis samochodów ul. Mszczonowska 28 A; Nadarzyn tel ; fax ; kom czynne: pn pt 8-17; sobota 8-13 BLACHARSTWO LAKIERNICTWO SAMOCHODY ZASTÊPCZE ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE HOLOWANIE 24H/DOBÊ ELEKTRO-MECHANIKA, FILTRY, OLEJE, HAMULCE KUPNO-SPRZEDA SAMOCHODÓW CA YCH I POWYPADKOWYCH CZÊŒCI ZAMIENNE, SZYBY, UK ADY WYDECHOWE OBS UGA FIRM (FLOTY) FIRMA POSIADA CERTYFIKAT ISO 9001/2000 Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat, francuskie, japoñskie STUDIO 3 FRYZJERSTWO awangardowe fryzury; nowe koloryzacje; rekonstrukcja w³osów; chemiczne prostowanie w³osów; SOLARIUM N A D A R Z Y N Pl. Poniatowskiego 3 tel Czynne: PON.-SR.: 11-19; CZW.-PT: 9-20; SOB.: 9-15 Firma komunalna zatrudni m³od¹, energiczn¹ osobê do dzia³u obs³ugi klienta oraz na stanowisko dyspozytora. Mile widziane doœwiadczenie na podobnym stanowisku. CV prosimy przesy³aæ: faxem , lub telefonicznie lub 21. Poszukujê osoby na stanowisko sprzedawcy. Miejsce pracy - okolice Nadarzyna. Tel Ksiêgowoœæ dla firm oraz rozliczenia roczne podatku. Tanio i z dojazdem do klienta. Tel lub Wiadomoœci Nadarzyñskie 1(105) 2008

16 Parafia Rzymskokatolicka Listw Nadarzynie Klementyñski Szczêœæ Bo e... Œwiêta, œwiêta i po œwiêtach... Nie wiem czy siê nie powtarzam, ale jeœli tak to po roku mi wolno. Tak, tak, czas leci, mamy kolejny, 2008 rok - czas dany nam przez Pana, aby dobrze yæ. Pamiêtajmy o tym. Stajemy u progu nowego czasu wzmocnieni prze ytymi Œwiêtami Bo ego Narodzenia, a wczeœniej rekolekcjami wyg³oszonymi przez ksiêdza Marka uœmiechniêtego cz³owieka na wózku inwalidzkim, który - jak niewielu - cieszy siê yciem. Wykorzystajmy tê si³ê jak najd³u ej, dobrze na³adowane akumulatory powinny siê dobrze sprawowaæ. W tym numerze garœæ informacji Konferencji Episkopatu dotycz¹cych tematu jednej z grudniowych niedziel, czyli pomocy Koœcio³owi na wschodzie, artyku³ o Œwiêtej Rodzinie i na wzmocnienie wpis ksiêdza Marka z jego w³asnej internetowej strony - jeden z wielu. Pod artyku³em znajdziecie Pañstwo adres, zachêcam do odwiedzin. Wielu ask Bo ych w Nowym Roku Wam yczê... Byæ uczniem Chrystusa na Wschodzie Tegoroczny Dzieñ Modlitw i Pomocy Materialnej Koœcio³owi Katolickiemu na Wschodzie organizowany by³ ju po raz ósmy. W drug¹ niedzielê adwentu (9 grudnia) wierni wsparli tamtejszy Koœció³ modlitw¹ i ofiar¹. Inicjatywa ma na celu zapewnienie ³¹cznoœci duchowej i pomocy materialnej katolikom z krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego i Europy Wschodniej. Dzieñ Modlitwy i Pomocy ma zachêciæ Polaków w kraju i za granic¹ do gestów solidarnoœci z katolikami na Wschodzie oraz modlitwy w intencjach odradzaj¹cego siê tam Koœcio³a. G³ówna myœl Dnia Modlitwy za Koœció³ na Wschodzie B¹dŸmy uczniami Chrystusa - to jednoczeœnie has³o programu duszpasterskiego Koœcio³a katolickiego w Polsce na rok 2007/2008. Wœród katolików na Wschodzie pracuje obecnie ok kap³anów diecezjalnych, 450. zakonnych, ponad 600. sióstr i 23. braci zakonnych oraz kilku wolontariuszy œwieckich. Do liczby tej nale a³oby doliczyæ jeszcze ksiê y wyk³adowców z polskich seminariów duchownych udzielaj¹cych siê w seminariach katolickich Europy Wschodniej. Warto przy tej okazji wspomnieæ równie o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prowadz¹cym w najszerszym zakresie wœród polskich uczelni akcjê przyjmowania na studia osób z terenów by³ych republik radzieckich i Rosji o pochodzeniu polskim. Podobne inicjatywy propaguj¹ równie polskie seminaria duchowne, przyjmuj¹c alumnów ze Wschodu. Obok pomocy personalnej i intelektualnej organizowane jest te wsparcie materialne. Przeprowadzana rokrocznie w polskich parafiach zbiórka pieniê na oscyluje w granicach 2 mln z³otych. Pieni¹dze przeznaczane s¹ przede wszystkim na wyposa enie œwi¹tyñ w parafiach na Wschodzie. Podejmuje siê równie akcje do ywiania najbiedniejszych, a dla dzieci organizowane s¹ warsztaty i spotkania wakacyjne. Czêœæ œrodków przeznaczana jest na zakup pomocy dydaktycznych dla katechetów. Zespó³ Pomocy Koœcio³owi na Wschodzie prowadzi te prenumeratê wysy³kow¹ do tamtejszych parafii szeregu czasopism katolickich, w tym rosyjskojêzycznej wersji pisma Mi³ujcie siê (Liubitie drug druga). jl/jk, Modlitwa za Koœció³ na Wschodzie Wiele jest serc ludzkich na œwiecie, które czekaj¹ na jedynego nauczyciela i Mistrza Jezusa Chrystusa. Uwielbiamy Ciê Bo e Wszechmog¹cy za to, e pos³a³eœ na œwiat swego Syna, Zbawiciela œwiata i cz³owieka. On wybra³ i powo³a³ Aposto³ów i uczniów, aby œciœle z Nim zjednoczeni wiêzami mi³oœci, byli odwa nymi œwiadkami Jego Zmartwychwstania i Jego Ewangelii. Jezus Chrystus zapewni³ ich, e bêdzie z nimi a do skoñczenia œwiata. Dlatego prosimy Ciê, Bo e, o nowe, œwiête, wielkoduszne, pe³ne entuzjazmu dla Ewangelii i Koœcio³a Chrystusowego na Wschodzie powo³ania kap³añskie i zakonne, zw³aszcza z rodzimych parafii. Niech z moc¹ Ducha Œwiêtego zmieniaj¹ oblicze swoich serc i bêd¹ œwiêtymi uczniami Chrystusa poœród wspó³czesnego œwiata. Maryjo, która jesteœ wychowawczyni¹ powo³añ, pomagaj powo³anym nieustannie kontemplowaæ Jezusa Chrystusa. Spraw, by nasta³a pe³na komunia miêdzy wszystkimi chrzeœcijanami Wschodu i Zachodu. Uproœ o Matko, u swego Syna, S³owa Wcielonego, potrzebne ³aski i b³ogos³awieñstwo dla wszelkich dzie³ duszpasterskich i charytatywnych prowadzonych w Koœciele na Wschodzie. Zawierzamy Tobie, Pani Adwentowa wszystkich pracuj¹cych w Koœciele na Wschodzie Pasterzy, kap³anów, braci i siostry zakonne oraz wolontariuszy œwieckich, aby staj¹c siê œwiat³oœci¹ Chrystusa byli odwa nymi uczniami i œwiadkami Jego Ewangelii. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ÿród³o: BP KEP 1(105) 2008 Wiadomoœci Nadarzyñskie 17

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN - NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) 739 92 66 tel. kom. 0-601 37 62 99; e-mail: biuro@n-n.pl BIURO OBS

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Spotkanie z ukraiñsk¹ Poloni¹ Partnerstwo z Untersteinach Powitanie delegacji z Mogilan przez burmistrza Untersteinach. Wystêp ZR Mogilanie podczas Dni Doliny. 10 wrzeœnia Zespó³

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

W2000 roku Rada Miejska

W2000 roku Rada Miejska BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l CZERWIEC 2001 Nasza Trójwieœ l miesiêcznik 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 6 (94) ROK IX CZERWIEC 2001 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. Cena 1,00 z³ 1 Czerwca Dzieñ Dziecka Nikt nie zrozumie, jak ktoœ tak ma³y

Bardziej szczegółowo

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZÓW Haczów Dydnia VI Powia wiatowe Zawody. Sportowo-P o-pozarnicz arnicze w Domaradzu asp. sztab. E. Rozenbajgier

Bardziej szczegółowo