Jarosławiec 2009 strony 8 i 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jarosławiec 2009 strony 8 i 9"

Transkrypt

1 numer 13 (34) 29 lipca 2009 ISSN gazeta bezpłatna NASTÊPNY NUMER G OSU POWIATU ŒREDZKIEGO JU 12 SIERPNIA 2009 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIÊKSZY NAK AD W POWIECIE Ubezpieczenia Piknik Rodzinny Jarosławiec 2009 strony 8 i 9 strona 10 Rurociąg tłoczny inwestycja zakończona strona 4 Historia hokeja w Środzie Wlkp.

2 od redakcji tel Środek lata Lipiec jak zwykle obfituje w wiele imprez w naszym powiecie. Największa miała miejsce w Zaniemyślu. Nawet przekropna pogoda nie zniechęciła około 10 tysięcy ludzi do udziału w wielu zabawach, konkursach i koncertach XXXI Zaniemyskich Bitew Morskich. Relacja na s. 14. Kilka dni wcześniej na zaniemyskiej plaży rozegrano turniej siatkówki plażowej sponsorowany przez Leader School ( s. 7 ). Na s. 15 poczytacie o popularnym festiwalu kapel podwórkowych w Krzykosach. Nasza redakcja patronowała sołeckiemu piknikowi rodzinnemu w Jarosławcu. Dzięki wysiłkowi organizatorów była to bardzo udana impreza. Fotoreportaż na stronach 8-9. W samej Środzie również wiele się działo. Święto Policji odbyło się w tym roku pod hasłem 90 lat istnienia Policji Państwowej. Oprócz awansów i nagród dla średzkich policjantów, odbyła się uroczystość, podczas której samorządowcy wręczyli Komendantowi kluczyki do nowego samochodu dla kryminalistyki ( s. 6 ) 26 lipca nad średzkim jeziorem odbył się IV Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza Ziętkowskiego ( s. 11 ) Nasz olimpijczyk Rafał Wieruszewski wrócił z Uniwersjady ze srebrnym medalem, a Michał Wiśnia Wiśniewski zakończył trwającą 20 lat piłkarską karierę. Prawdziwą niespodziankę przygotowaliśmy na s. 10. Dzięki p. Tadeuszowi Staśkowiakowi, niestrudzonemu kronikarzowi średzkiego sportu, moja gazeta rozpoczyna cykl artykułów o historii sportu, a hokeja na trawie w szczególności. Unikalne zdjęcia i nieznane często fakty dzięki p. Tadeuszowi i naszym publikacjom nie będą zapomniane. W cieniu wydarzeń rozrywkowych i sportowych oficjalnie oddano do użytku największą gminną inwestycję MPECWiK kolektory tłoczne ( s. 4 ) Prawda, że wiele się działo? Zapraszam do lektury i do wydania elektronicznego na Anna Nowak Wydawca i Redaktor Naczelny Głosu Powiatu Średzkiego Pogotowie ratunkowe 999, Policja 997 centrala Policja telefon zaufania Stra Po arna 998, Pogotowie wod. kan. 994 Pogotowie energetyczne Rozdzielnia Gazu Starostwo Powiatowe sekretariat Urz¹d Miejski sekretariat Stra Miejska , Powiatowa Biblioteka Publiczna Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Œrodzie Urzêdy Gmin: Dominowo Krzykosy Nowe Miasto Zaniemyśl Pow. Urz¹d Pracy S¹d Rejonowy Urz¹d Skarbowy MPECWIK Us³ugi Komunalne Zarz¹d Dróg Pow Ośrodek Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Œredzkiej Dwór w Koszutach tel OSiR Urz¹d Pocztowy: ul. D¹browskiego ul. Poselska PKP PCK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośr. Pomocy Spo³. numer 13 (34) 2009 gazeta bezp³atna Wydawca: Agencja Reklamowo Wydawnicza, Anna Nowak Biuro Og³oszeñ, ul. D¹browskiego 9, Œroda Wlkp. tel./fax ; tel: Redaktor Naczelny: Anna Nowak Redaguje: zespó³ Sk³ad: Step Grzegorz Sikorski Druk: Betmor Poligrafia s.c. Poznañ Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamó wionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych teks tów i nie od powiada za treśæ za mieszcza nych reklam. Wzory reklam zastrze one, s¹ w³asności¹ Wydawcy Dom Pogodnej Jesieni Warsztaty Terapii Zajêciowej Stowarzyszenie Abstynentów,,Nowe ycie Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej Sanepid tel. alarmowy Przychodnia Lekarza Rodzinnego,,Astra Med Przychodnia Zespo³u Lekarza Rodzinnego LEKMED Lekmed Bis NSZOZ MEDICUS Przychodnia Lekarza Rodzinnego Krzykosy Przychodni Zespo³u Lekarza Rodzinnego PROXIMUS Postój Taxi GOTÓWKA w porze nocnej: w niedzielê: ( dy ur pe³ni Apteka Œw. Józefa ) świêta: i inne dni wolne od pracy: r. Apteka Pod S³oñcem ul. Czerwonego Krzy a 12, Œroda Wlkp. tel Godziny pracy: pn. pt , sob r. Apteka Œródmiejska ul. Spichrzowa 3, Œroda Wlkp. tel Godziny pracy: pn. pt , sob

3 Polska stoi ca³kiem nieÿle Wbrew temu co trąbią nieprzychylne koalicji rządzącej PO-PSL media, polska gospodarka ma się całkiem dobrze. Kilka dni temu ogłoszono, że tylko Polska w Unii Europejskiej ma wzrost gospodarczy. Gospodarki innych krajów mają ujemne PKB (Produkt Krajowy Brutto). Warto przeanalizować dlacze go to właśnie my się rozwijamy. Aby ocenić stan gospodarki należy przyjrzeć się kilku wskaźnikom. Bezrobocie, po przekroczeniu 11% w zeszłym roku, teraz od marca spada, aby osiągnąć wskaźnik 10,7%. Nadal wysoki, lecz proszę zapytać przedsiębiorców w Poznaniu, Warszawie, Trójmieście czy Wrocławiu czy łatwo im znaleźć dobrego pracownika? Nadal bra kuje solidnie wykształconych, a co ważniejsze myślących przy robocie tokarzy, spawaczy, instalatorów czy budowlańców. Pewnie, że zbyt wielu mamy chętnych do pracy po rozmaitych administracjach, public-relations czy innych politologiach. To efekt błędnych decyzji młodych ludzi, którzy, jak wykazały badania, w większości marzą o spokojnej, biurowej pracy na etacie. Inny wskaźnik to poziom podatków. Należy pochwalić rząd za stanowczą odmowę podniesienia podatków dochodowych i VAT-u. Wielu obywateli płaci podatki dochodowe wg najniższej stawki 18 lub 19%. Drugi próg podatkowy 32% jest znacznie niższy od obowiązującego od roku 2001 progu 40%. Tę obniżkę wprowadził właśnie rząd PO- PSL wbrew opozycji. Podatek VAT mamy niestety na bardzo wysokim poziomie, a przydałoby się wrócić do koncepcji 3 razy 15%. Plotki o wprowadzeniu tzw. podatku ekologicznego od samochodów okazały się nieprawdziwe. Zastraszony bliską perspektywą płacenia kilku tysięcy złotych opłaty naród popodpisywał rozmaite protesty. Teraz proponuje się ludziom nakleić naklejkę na kufer, że są przeciw. Przeciw jest o czym i o kim pisać. Warto też zauważyć jak zachowuje się Giełda Papierów Wartościowych. Od lutowego dołka indeks giełdowy wzrósł o 55%. Tyle można było zarobić tylko w Warszawie. Świadczy to o powrocie kapitału na Giełdę i wzroście optymizmu u inwestorów. Inną sprawą jest czy ten wzrost jest uzasadniony. Przypatrzmy się teraz kursowi naszej złotówki. Dolar z poziomu 3,91 zł spadł do 2,96 zł. Euro w grudniu 2008 r. kosztowało prawie 5 zł, a teraz jego kurs to 4,22 zł. Polska odzyskała zaufanie zagranicznych inwestorów, a zaufanie w biznesie jest bezcenne. Kolejnym wskaźnikiem jest deficyt budżetowy. Tu optymizmu zbyt wiele nie ma, gdyż ostatnio rząd zdecydował podnieść poziom deficytu. Grozi to niestety większym zadłużaniem kraju. Natomiast optymistycznym jest, że rząd nie walczy z deficytem poprzez podnoszenie podatków, tylko stara się ciąć wydatki budżetowe oraz sprzedać prywatnym inwestorom w otwartych przetargach państwowe firmy. Rodzi to protesty rozmaitych działaczy przesiąkniętych socjalistyczną ideologią. Przodują w tym związkowcy i tradycyjnie opozycja, czyli PiS oraz SLD. Co ciekawe ci pseudodziałacze chodzą do prywatnych dentystów, prywatnych restau racji i sklepów a swoje zwierzaki prowadzają do prywatnych weterynarzy. Jakoś do siermiężnych peerelowskich usług nie tęsknią. Podsumowując musimy stwierdzić, że Polska nie walczy z kryzysem jak Zachód czy Ameryka poprzez wpompowanie w system bankowy i gospodarczy bilionów dolarów. Stąd nasza dobra kondycja. Jednak trzeba też szczerze powiedzieć, że ciągle u nas jest zbyt wiele biurokracji, bzdurnych regulacji, populizmu, uleganiu związkowemu terrorowi, fikcji i kombinatorstwa zamiast rzetelnej pracy i indywidualnej odpowiedzialności. Polacy ciągle czemu dokładnie niewiadomo, ale przynajmniej czekają na wolność. Filozof Grecki felieton 3

4 wydarzenia Ruroci¹g t³oczny tel inwestycja zakoñczona Potężna inwestycja własna Spółki, rozpoczęta na początku roku 2009 została ukończona. Rurociągi tłoczące surowe ścieki z Głównej Przepompowni na Gminną Oczyszczalnie w Chwałkowie pracują prawidłowo. Wszystkie ekspertyzy po powzięciu informacji o kilkunastu wyciekach wiosną 2008 roku wskazywały na realne zagrożenie poważną awarią. Stary rurociąg stał się niepewny, a ilość awarii wskazywała na jego nadmierne zużycie. Kilkudziesięcioletni kolektor należało zmodernizować lub wyłączyć z eks plo - atacji. Po wielu analizach zapadła decyzja o budowie rurociąg po nowej trasie. Najpierw opracowanie projektu uzgodnienie trasy, własności gruntu, zamawianie map, badań hydrogeologicznych, uzgodnień w Starostwie i Gminie. Ogłoszono przetarg, w którym wzięło udział kilku wykonawców. Po rozpatrzeniu ofert wy - łoniono wykonawcę doświadczoną firmę WUPRINŻ S.A. z Poznania. Należało też zapewnić finansowanie inwestycji, gdyż własne środki były skromne a właściciel MPECWiK Gmina Środa również nie mogła dofinansować inwestycji z powodu braku środków w budżecie. Średzkie wodociągi uzyskały kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań oraz w Banku Ochrony Środowiska. Pod koniec stycznia ruszyła budowa. W całym okresie prac zdarzyło się kilkanaście przerw ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Układanie w ziemi dwóch nitek rur wymagało dokładności i fachowości. Szczególnie precyzyjnie musiały być wykonane przewierty pod drogą krajową i powiatową. W sumie wykonano prawie 4 km rurociągu tłocznego o średnicy 400 mm. Kolejnym etapem budowy była montaż 9 zasuw, montaż zaworów odpowietrzających na rurociągach oraz wykonanie szczelnych przejść przez ściany w komorach. Ponad cztery miesiące prac dało efekty. 17 lipca br. o godz Burmistrz Wojciech Ziętkowski dokonał symbolicznego otwarcia zasuwy no nowym kolektorze tłocznym. Wcześniej zaproszonych gości władze samorządowe, radę nadzorczą, wykonawców i pracowników MPECWiK powitał prezes spółki Jan Buczkowski. Następnie nowe urządzenia poświęcił ksiądz proboszcz Janusz Małuszek. W swoich wystąpieniach zarówno Burmistrz W. Ziętkowski i prezes J. Buczkowski podkreślali rzeczywiste zagrożenie dla śro do - wiska, jakim były awarie sta rego rurociągu. 4 Podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w tę inwestycję. Wyrażono nadzieję, że nowe kolektory spełnią swoje zadanie przez długie lata. Tym bardziej, że wykonano je z najwyższej jakości rur PEHD oraz zastosowano stal nierdzewną i armaturę firmy HAWLE. źródło: sroda.pl

5 reklama 5

6 wydarzenia 22 lipca swoje święto obchodziła Policja. ŒWIÊTO POLICJI Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Naj świętszego Serca Jezusa w Środzie Wlkp. Po mszy św. nowy samochód otrzymał Zastępca Komendanta Woje - wódzkiej Policji podinspektor Krzysztof Jarosz od Starosty Średzkiego Piotra Piekarskiego. Był to Opel Vivaro Wan, specjalistyczne auto dla średzkiego zespołu techniki kryminalistycznej. Później nastąpiło poświęcenie samochodu. tel Druga część uroczystości odbyła się w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp., gdzie zgromadzonych gości przywitał mł. insp. Paweł Ludwiczak Komendant Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. Nie zabrakło życzeń i podziękowań dla policji za współpracę. Awans na stopieñ starszych posterunkowych. PRZYZNANE AWANSE NA STOPIEÑ STARSZEGO POSTERUNKOWEGO POLICJI AWANSOWALI: post. IDZIOREK MARIUSZ, post. JAÑCZAK PAWE, post. KOSSAK MARIUSZ NA STOPIEÑ ASPIRANTA POLICJI: m³. asp. PAWLAK PIOTR, m³. asp. RATAJCZAK PAWE, m³. asp. SZYMURSKI MICHA, Awanse w korpusie aspirantów. 6 Awanse w korpusie sier antów. NA STOPIEÑ SIER ANTA POLICJI: st. post. GABA A PRZEMYS AW, st. post. KARAŒ KRZYSZTOF, st. post. KWIETNIEWSKA EDYTA, st. post. MANDZIAK UKASZ, st. post. PIASECKI TOMASZ, st. post. POKORA UKASZ, st. post. SAWICKI LESZEK NA STOPIEÑ STARSZEGO SIER ANTA POLICJI: sier. CIERPISZEWSKI WALDEMAR NA STOPIEÑ SIER ANTA SZTABOWEGO POLICJI: st. sier. FRACH ANDRZEJ, st. sier. JARECKI S AWOMIR NA STOPIEÑ M ODSZEGO ASPIRANTA POLICJI: sier. szt. JELAK GRZEGORZ, sier. szt. KALETA ARKADIUSZ, sier. szt. MICHALSKI PRZEMYS AW, sier. szt. MUSZYÑSKI MACIEJ, sier. szt. WOJCIÑSKI ROBERT NA STOPIEÑ STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI: asp. UCZAK MAREK NA STOPIEÑ ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI: st. asp. GO ÊBIEWSKI GRZEGORZ, st. asp. KOWALSKI GRZEGORZ, st. asp. PIETRZYK JAN NA PIERWSZY STOPIEÑ OFICERSKI PODKOMISARZA POLICJI: m³. asp. UCZAK ROBERT BR ZOWY KRZY ZAS UGI: st. asp. GO ÊBIEWSKI GRZEGORZ BR ZOWA ODZNAKA ZAS U ONY POLICJANT : nadkom. MICHALAK ARTUR BR ZOWY MEDAL ZA ZAS UGI DLA OBRONNOŒCI KRAJU : asp. szt. MOLIK KRYSTYNA MEDAL Z OTY ZA D UGOLETNI S U BÊ: m³. asp. BART OMIEJCZAK ANDRZEJ MEDAL SREBRNY ZA D UGOLETNI S U BÊ: st. asp. PIETRZYK JAN Nagrodzeni. Wśród nagrodzonych byli M. Narolska- Stefanik, P. Ardelli i P. Strugarek

7 Powiatowy Turniej Pi³ki Pla owej w Zaniemyślu 18 lipca od godz na boisku plażowym w Zaniemyślu odbył się Powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej. Organizatorem była szkoła Leader School ze Środy Wlkp., Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu oraz Gminna Rada Sportu z Zaniemyśla. W turnieju wzięło udział 10 par. Rywalizacja trwała przez siedem godzin. Dla najlepszych par szkoła ufundowała nagrody w postaci kuponów na darmowe kursy językowe, t-shirty, puchary oraz piłki. wydarzenia Wyniki rywalizacji: I miejsce Paweł Jankowiak oraz Tomasz Szaroleta ze Środy Wlkp. (na zdjęciu) II miejsce Łukasz Łopatowski oraz Łukasz Pilga z Poznania III miejsce Grzegorz Jankowiak oraz Jarosław Dominiak ze Środy Wlkp. IV miejsce Patryk Antkowiak oraz Piotr Paczkowski z Krzykos źródło: 7

8 wydarzenia Jaros³awiec 2009 Piknik Rodzinny W sobotę 11 lipca w Jarosławcu odbył się kolejny Piknik Rodzinny. Był to wyjątkowy festyn, który rozpoczął się od Turnieju Piłkarskiego o Memoriał Ryszarda Przybyłowicza, działacza piłkarskiego. Na podium stanęła Dąbrowski Winna Góra, drugie miejsce zajęli gospodarze Jarosławiec Orkan, trzecie Kłos Zaniemyśl a czwarte Clescevia Kleszczewo. Po emocjach sportowych przyszedł czas na zabawy i konkursy dla widzów. Nie zabrakło atrakcji dla naj młod szych a była zjeżdżalnia, dmuchany zamek, karuzela, wata cukrowa oraz inne smakołyki oraz konkursy. tel D¹browski Winna Góra (po lewej) Clescevia Kleszczewo, Puchar wrêcza Przewodnicz¹cy Powiatu Œredzkiego Andrzej Gniotowski. (poni ej) Jaros³awiec Orkan, Puchar wrêcza Radna miasta Œrody Wlkp. Krystyna Rachwalska. 8 Po Turnieju Złotą Honorową Odznakę z rąk Jerzego Skarbeckiego otrzymali: Andrzej Gniotowski, Ryszard Stefański, Józef Rachwalski, Krzysztof Pagacz, Bogdan Dominas, Jerzy Rachwalski, Zbigniew Dubiński, Jarosław Troiński. Na boisko wyszli także Kawalerowie kontra Żonaci. Mecz był zacięty i zakończył się wynikiem 6:1 dla Żonatych.

9 Najsilniejsi......zmierzyli się w przeciąganiu liny i podnoszeniu ciężarka. Nagrody w podnoszeniu 18,5 kg ufundowało Stowarzyszenie Ziemia Średzka, a wręczył je Przewodniczący Stowarzyszenia Jerzy Janasik. I miejsce Grzegorz Połczyński 47 podniesień nagrodą było radio. II miejsce Wojciech Dubiński 40 podniesień nagrodą był czajnik. III miejsce Sylwester Stachowiak 38 podniesień nagrodą był czajnik. Najcelniejsi... Dla tych, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie Koło Platformy Obywa telskiej ze Środy Wlkp. przygotowało stoisko z wiatrówką. Chętnych było wielu. I miejsce z 38 punktami wywalczył Marek Wawrzyniak nagrodą był stolik pod telewizor. II miejsce z 34 punktami Łukasz Durczak nagrodą był wentylator. III miejsce z 33 punktami Artur Bartkowiak nagrodą był zestaw zabawek. IV miejsce z 32 punktami Grzegorz Kopczyński nagrodą był plecak szkolny. W turnieju strzeleckim wyróżniona została Katarzyna Detko, która zdobyła 20 punktów, nagrodę karnet na 3 filmy do kina,,baszta wręczył Przewodniczący Koła średzkiej PO Jan Buczkowski. wydarzenia Całą imprezę prowadził Artur Hoffman, a na scenie można było usłyszeć wokalistki ze Studia Gamma prowadzonego przez Wiolę Kaźmierczak. opracowała Anna Nowak 9

10 sport Drodzy czytelnicy. W tym wydaniu G³osu Powiatu Œredzkiego rozpoczynamy cykl historyczny o pierwszych krokach średzkiego hokeja na trawie. A jest o czym pisaæ. Swoj¹ wielk¹ wiedz¹ i znakomit¹ pamiêci¹ podzieli³ siê z nasz¹ gazet¹ pan Tadeusz Staśkowiak, bez którego pomocy powstanie niniejszego cyklu by³oby niemo liwe. Dziêkujemy panie Tadeuszu i liczymy na dalsz¹ wspó³pracê. HOKEJ NA TRAWIE HOKEJ I HISTORIA tel Pocz¹tek i entuzjazm Pierwsza inicjatywa reaktywacji średzkiego spor tu powstała jeszcze podczas działań wojennych 14 kwietnia 1945 roku. Animatorem przedsięwzięcia był Komendant PW i WF Mieczys³aw Walkowski, oraz 19-tu innych dzia łaczy. Powołano klub, któremu dano roboczą nazwę Średzki Klub Sportowy. Tydzień później powołano władze Klubu, a na czele w roli Prezesa stanął wicestarosta Powiatu Średzkiego Józef Pomykaj. 9 czerwca po kolejnym zebraniu przy - jęto nazwę Polonia. Klub Polonia Środa. W połowie lipca 1945 roku przy średzkiej cukrowni powstał klub pod nazwą Klub Sportowy Cukrownia, a 23 lipca ukonstytuował się zarząd w składzie: Józef Wojtysiak Prezes, Narcyz Gośliński wiceprezes, Alfred Kabaciński sekretarz, Marian Krzyżaniak skarbnik, Antoni Wróblewski, Stefan Braszak, Tomasz Hypki, Stanisław Tórz, Marian Skrobich. W strukturach organizacyjnych nowo powstałego klubu znalazła się nieznana w Środzie dyscyplina sportu hokej na trawie, a założycielem tej niezwykłej dyscypliny sportu był poznaniak JÓZEF WOJTYSIAK. Zrzeszenie Związkowiec, a nowym opiekunem sekcji średzkiego hokeja było zrzeszenie Unia. Jednak 29 października 1952 roku sekcja przeszła do zrzeszenia Kolejarz jednocześnie przyjmując jego nazwę. W 1955 roku utworzono II ligę w której zagrali średzianie, a występ zakończył się zajęciem czwartego miejsca. Awans do elity i Polonia W 1956 roku po wygraniu drugoligowych rozgrywek średzki Kolejarz awansował do ekstraklasy. W pierwszych w historii klubu rozgrywkach pierw szej ligi w 1957 roku średzcy hokeiści wystąpili pod nową nazwą POLONIA Środa Wlkp, która utrzymywana jest do czasów obecnych. Jak przewidywano rozgrywki w ekstraklasie 1956 r. po awansie do I ligii Warszawa. Stoj¹: Stanis³aw Lechnerowski, Kazimierz Tomiczak, od lewej Józef Mazurczak, Andrzej Balcerski, Tadeusz Maækowiak, Marian Nowaczyk, Janusz ukaszewski, Andrzej Sroczyñski, Czes³aw Maryañski. Pierwsze zdjêcie zespo³u Gusten w Niemczech (NRD). Od lewej: Jan So³tysiak i Tadeusz Staśkowiak. Pierwsze starty Dwa miesiące po założeniu sekcji drużyna rozegrała swoje pierwsze mecze. Inauguracyjnym spotkaniem była potyczka z Czarnymi Poznań, w której średzianie ulegli 1:4, jednak tydzień później w meczu rewanżowym zanotowano wynik remisowy 1:1. Pierwsze Mistrzostwa Polski w hokeju na trawie po II wojnie światowej rozegrano w 1946 roku. Średzka drużyna wywalczyła szóste miejsce. Jednak wydarzeniem roku był mecz towarzyski rozegrany 22 października z czołową drużyną Europy Podoli Praha osiemnastokrotnym mistrzem Czechosłowacji. Na średzkim boisku mecz zakończył się wynikiem remisowym 2 : 2. Reorganizacje i zmiany nazwy W kolejnych latach na skutek zmieniających się warunków organizacyjnych dochodziło do kilku przekształceń. W 1950 roku likwidacji uległo nie należały do łatwych, jednak tytaniczna wprost praca Sobiesława Paczkowskiego popularnego Dziadka i jego kolejnych następców przynosiła znakomite efekty. W gronie najlepszych poloniści utrzymywali się do 1967 roku. Przez kolejny sezon niestety średzki zespół zaznał goryczy porażki występując w II lidze. Jednak był to przysłowiowy wypadek przy pracy, i po sezonie zespół powrócił na należne jemu miejsce. W 1971 roku na 50-cio lecie klubu zespół wywalczył brązowe medale Mistrzostw Polski, który to sukces powtórzyli w 1976 roku. Andrzej Bajsarowicz i Ryszard Stefañski w ferworze walki. Piêkniejsza strona hokeja Mistrz Polski Kobiet Od lewej: Zofia Fr¹ckowiak, Danuta Bêdziech, Miros³awa Wasiela, Rados³awa Muczke, Anna Nowak, Ró a Czwojdrak, Maria Buszko, Danuta Franke, Zofia Przybylska, Beata Grodzka, Krystyna Kowalska, Alina Ma³ecka, Barbara Szulc. Ogromnym sukcesem średzkiego hokeja było zbudowanie drużyny kobiet. Ta wspaniała drużyna dziewcząt w 1976 roku zdobyła Mistrzostwo Polski na otwartym stadionie. Jednak ze względów niezależnych zespół przestał istnieć, nad czym starsi działacze średzkiego hokeja do dziś ubolewają, a szkoda, że zmarnowano wielką szansę... cdn. 10 Materiały źródłowe: tekst oraz zdjęcia udostępnił Tadeusz Staśkowiak.

11 LEKKA ATLETYKA IV Maraton P³ywacki 2009 Z BELGRADU ZE SREBREM Nasz znakomity czterystumetrowiec Rafał Wieruszewski z wielkim powodzeniem wystartował na Uniwersjadzie, która została rozegrana w lipcu w stolicy Serbii Belgradzie. Rafał pobiegł w reprezentacyjnej sztafecie 4x400m i wraz z kolegami wywalczył srebrny medal. Eliminacje W biegu eliminacyjnym polska sztafeta rywalizowała między innymi z ekipami z Australii i Belgii. Po dość emocjonującym biegu nasi reprezentanci poradzili sobie znakomicie, i z czasem 3 minuty 07,12 sekund awansowali do finału. W półfinale kolejno pobiegli: Piotr Wiaderek, Witold Bańka, Piotr Kędzia, a zwycięski bieg kończył nasz dzielny orkanowiec Rafał Wieruszewski. Fina³ i srebro W biegu finałowym znakomicie wystartowała sztafeta australijska, i niezagrożenie wywalczyła złoty medal. Nasi reprezentan ci walczyli bardzo ambitnie. Przy zdecydowanej przewadze australijczyków nie odpuścili i po - mimo naporu sztafety japońskiej wywalczyli srebrny medal. Na uwagę zasługuje bieg Rafała, Rafa³ Wieruszewski w drodze po medal. który na swojej zmianie osiągnął znakomity czas 45,20 s. Taka dyspozycja naszego mis trza napawa dużym otymizmem przed zbliżającymi się Mistrzo stwami Polski, które zostaną rozegrane od 31 lipca do 2 sierpnia w Bydgoszczy, a będzie tam o co walczyć. Oprócz oczywiście tytułu Mistrza Polski na tych zawodach lekkoatleci będą walczyli o minima na Mistrzostwa Świata w Berlinie. Aktualnie Rafał Wieruszewski przebywa na obozie kadry Polski St. Moritz w Szwajcarii. Głos Powiatu Średzkiego życzy naszemu Mistrzowi samych udanych startów. em CZAS NA RELAKS W imieniu dru yny za wspóln¹ grê podziêkowa³ Micha³owi, kapitan zespo³u S³awomir opatka. Kilkanaście dni temu przy okazji meczu sparingowego średzkiej Polonii z Jarotą Jarocin doszło do wzruszającej chwili. Po dwóch dekadach ligowe boisko opuścił wielce zasłużony dla średzkiego klubu MICHA WIŒNIEWSKI. Po wielu latach przyszedł czas na męską decyzję i niezwykle skromny, sympatyczny Michał ją podjął. No cóż takie są koleje sportowca. Jest początek, ale należy wiedzieć kiedy sobie powiedzieć dość. Michał taką decyzję podjął... i tak ma być. Od Głosu Powiatu Średzkiego Michale samych miłych i słonecznych dni. Dziękujemy za mnóstwo wspaniałych chwil i emocji. Powodzenia. em PS. Mecz sparingowy Polonia Środa Wlkp Jarota Jarocin 0:4 W ostatnią niedzielę odbył się już kolejny Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza Środy Wielkopolskiej, w którym wzięło udział wielu uczestników z całej Polski. Wyniki: 200 metrów dziewczęta: I miejsce Dębniak Monika z Obornik II miejsce Katarzyna Wawrzyniak z Dominowo czas 3 minuty 14 sekund III miejsce Wiktoria Skowrońska z Gorzowa Wlkp. 200 metrów chłopcy tu V miejsce zajął Adam Łuczak ze Środy Wlkp. 500 metrów dziewczęta tu III miejsce zajęła Zuzanna Wawrzyniak z Dominowa. 500 metrów chłopcy : III miejsce Kasper Wartecki ze Środy Wlkp. IV miejsce Mikołaj Kasprzak ze Środy Wlkp. V miejsce Oliwier Kończal ze Środy wlkp. VI miejsce Maciej Mielcarek ze Środy Wlkp. VII miejsce Mariusz Łuczak ze Środy Wlkp. VIII miejsce Dominik Kończal ze Środy Wlkp. Wyścig samorządowców na 500 metrów Kobiety: I miejsce Małgorzata Sikorska z Bydgoszczy Mężczyźni: I miejsce Piotr Kurek z Koziegłów II miejsce Dariusz Węcławiak III miejsce Ryszard Sobkowiak IV miejsce Paweł Marok Na 1500 metrów najlepszy z naszego miasta był Dawid Staszak. Najdłuższy dystans 3000 metrów: Mężczyźni: I miejsce Daniel Osik z Poznania II miejsce Karol Dąbrowski z Poznania III miejsce Tomasz Lutkowski z Poznania Kobiety: I miejsce Izabella Grzegorczyk z Poznania II miejsce Natalia Krafczyk z Kalisza III miejsce Monika Smaruj z Chodzieży, która przypomnijmy wygrała niedawno Triathlon Policyjny. Dumna mama z dzielnymi p³ywakami: Mariuszem i Adamem uczak. sport 11

12 ogłoszenia tel SPRZEDAM Grzejniki stalowe 150 szt. oraz piec C.O. gazowy 29 kw. U ywa ne, stan dobry sprzedam. tel Sprzedam elektryczne lusterka z migaczami w obudowie stan bdb, VW, Opel, Seat, cena 150 z³ tel lub Sprzedam ³ó eczko+materac, kojec, krzese³ko+stolik, spacerówka w bdb stanie. tel Sprzedam komputer i laptop tanio, cena do uzgodnienia. tel Sprzedam telewizor kolorowy 20 cali, cena 60 z³ tel Sprzedam stolik pod telewizor czarny cena 60 z³otych tel Sprzedam biurko pod komputer cena 60 z³otych, tel z³ okolicznościowe, plakaty, fol - de ry emisyjne sprzedam. tel Agrest, malina, bób z dzia³ki sprzedam. Szukam kogoś do pomocy przy zbiorach. tel , domowy po godz Fotelik dzieciêcy samochodowy 0 13 kg, stan bardzo dobry. tel , Grzejniki stalowe 150 szt. oraz piec C.O gazowy 29 kw. U y wa ne w dobrym stanie ca³ośæ 1 tys. z³. tel Instrument klawiszowy Roland G-100 (wewnêtrzny zip, twardy fu - tera³, instrukcja obs³ugi). tel Komputer 2.4 GHz, 1GB RAM, HDD 80GB, nagrywarka DVD, monitor LCD 17, klawiatura slim, praktycznie nieu y wany, sprzedam, 950 z³, tel Komputer, laptop, stan dobry, cena do uzgodnienia. tel , Kontener budowlany wymiary: 6,2x 2,45x2,4. Cena do uzgodnienia. tel Lampy wisz¹ce, ma³a pralkê, ma³y odkurzacz, krzes³a le akowe, stolik pod telefon, stolik pod telewizor, roletê materia³ow¹, karnisz, talerz satelitarny, tel Le ak aluminiowy 3 sk³adaniowy, nowy nieu ywany. Cena 50 z³. tel ó ko le ak, 3 sk³adaniowe, nowe nieu ywane, aluminiowe. Cena 50 z³. tel ó ko rehabilitacyjne, elektryczne, z materacem oraz wózek inwalidzki i materac przeciwodle eniowy, zmiennociśnieniowy. tel Monitor 15 kolorowych, CRT, spraw - ny, sprzedam, tel M³odzie owy garnitur (176 cm) bardzo ma³o u ywany tanio sprzedam. tel Okazja! Sprzedam instrument klawiszowy Roland E 500, stacja dyskietek, futera³, instrukcja obs³ugi Grupa Kapita³owa BANK PKO BP zatrudni przedstawicieli handlowych Wymagania: min. średnie wykształcenie, prawo jazdy, zaświadczenie o niekaralności. com.pl w jêz. polskim. tel Parapet marmur lub jako pó³ka do ³azienki kolor be, szerokośæ 15 cm, d³ugośæ 54 cm. Cena 30 z³. tel Piekarnik elektryczny (przenoś ny) za symboliczn¹ kwotê sprzedam. tel Pó³ki laminowane o ró nych gru - bościach i szerokościach i kolorach z mo liwości¹ monta u, tel Silnik elektryczny 10 KW cena 500 z³. tel Silnik elektryczny do ³ódki na 12V kupiê, tel Skrzyniê rozdzielcz¹ pr¹du na bu - dowê now¹ sprzedam za pó³ ceny nowej. tel Sprzedam agregat uprawowy 4 m z wa³em croskil, ci¹gnik Ursus C4011, tel Sprzedam bia³¹ suknie ślubn¹, gorset+spódnica, rozmiar 36/29 z salonu Julia Rossa, cena 400 z³. tel Sprzedam bia³¹ sukniê ślubn¹ z koronkowym bolerkiem, rozm. 38, tel Sprzedam garnki do gotowania Pizza Master (patelnia), kuchnia indukcyjna. tel Sprzedam komputer Anthentic 256 MB, CD ROM z monitorem, klawiatur¹ i g³ośnikami. Cena do uzgodnienia. tel Sprzedam ³ó ko aluminiowe trzy sk³adaniowe, nowe nieu ywane, cena 50 z³, Dzwoniæ wieczorem po 20 tej. tel Sprzedam neony LED niebieskie 12V dl.30 cm tylko sms Sprzedam Nokiê 6230i, ERA, stan bardzo dobry z zestawem, cena 300 z³. tel Sprzedam profesjonaln¹ kamerê S-VHS/VHS Panasonic M9000 z pe³nym osprzêtem oraz magne - towid telewizyjny S-VHS, cena za komplet z³, tel Sprzedam roletê materia³ow¹ za - wieszan¹ szerokośæ 64x200 cm na drzwi balkonowe, Cena 80 z³, kolor be. tel Sprzedam roletkê materia³ow¹ w kasecie szerokośæ 51x110 cena 60 z³. Kolor bia³y. tel Sprzedam roletki materia³owe ró - ne kolory, tanio. tel Sprzedam stolik pod telefon i te - lewizor, ma³¹ pralkê, ma³y odku rzacz, krzes³a le akowe. tel Sprzeda drewna kominkowego i opa³owego z dowozem. tel Tanio sprzedam okna plastikowe bia³e, br¹zowe 3 i 5 komorowe. tel , WSK, komara i czêści do motora sprzedam tel PRACA Atrakcyjna praca dodatkowa, sporz¹dzanie umów OFE AXA. tel , Zatrudniê pomocników stolarzy i zbijaczy stela y tapicerskich tel Ch³opak 16 lat poszukuje do datkowej pracy na czas wakacji. tel Kierowca BC, rencista, doświadczenie, aktualne badania sanep. podejmie pracê, równie dorywczo na busa. tel Podejmê siê pracy roznoszenia ulotek tel Poszukujê dodatkowej pracy w godzinach popo³udniowych i w weekendy. tel Poszukujê dodatkowej pracy. tel. kontaktowy Przyjmê do pracy stolarzy. tel , Przyjmê samodzielnego blacharza i elektronika samochodowego z super doświadczeniem. Dobra p³aca , Uczciwa, niepal¹ca, 25 lat, doświadczona w handlu, obs³udze kasy fiskalnej, obs³ugi komputera, prawo jazdy. tel Zatrudnimy kreatywne osoby do pracy w Otwartych Funduszach Eme rytalnych, tel USŁUGI Bezp³atny Otwarty Fundusz Emerytalny ING. Nie daj siê wylosowaæ. Zadzwoñ tel Domki do wynajêcia w Skorzêcinie. tel , Duet muzyczny,,folder zagra i za - śpiewa na twoim weselu, jubileu szu, osiemnastce itp. tel , Firma stolarska oferuje: budowa domów, wiat, altan, garazy z drew - na, monta podbitek dachowych, monta paneli pod³ogowe, boa ze - ria, montaz p³otów, balustrad i inne us³ugi stolarskie. tel Firma stolarska wykona meble na wy - miar: kuchnie, szafy itp. tel Firma stolarska wykona meble na wymiar, kuchnie, szafy itp. monta paneli. tel , 061/ Karcher czyszczenie wyk³a dzin, dywanów, tapicerki meblo wej i samochodowej. tel Producent altany, tarasy ogrodowe tel Docieplanie budynków, adaptacja poddaszy, szpachlowanie, malowanie, prace ogólnobudowlane. tel Matematyka przygotowanie do po prawek, korepetycje podstawówka, gimnazjum, szko³y zawodowe i średnie, tel Monta pod³óg paneli pod³o gowych, parkietów. tel Naprawa pralek i lodówek. tel Posadzki betonowe, tel , Przyjmê zlecenie: instalacje wod kan, co, gaz, tel , , Us³ugi kopark¹, minikopark¹ w za - kresie: kopanie stawów, czy szczenie rowów, fundamenty, przy³¹cza wodno kanalizacyjne, gazowe, tele - fon; transport ciê arowy wywrotka do 20 ton, tel Us³ugi transportowe do 20 ton. Przeprowadzki. tel , Wynajmê Bus Max 3 tony. tel MIESZKANIA, NIERUCHOMOśCI, LOKALE DZIAŁKI SPRZEDAM Sprzedam dom piêtrowy 100 m + gara + dzia³ka 315m2, centrum Œrody Wlkp. 380 tys. tel od Dom na wsi 6 km od Œrody Wlkp., z budynkiem gospodarczym, dzia³ka 1900 m 2, dom po kapitalnym remoncie o pow. 200 m2. tel Dom o pow. 150 m2, okolice Zaniemyśla. tel , Dom w Œrodzie Wlkp., 85 m 2, dzia³ka 140 m 2. tel

13 DZIAŁKI Sprzedam 1,7 ha ziemi. Przy trasie Nekla Œroda, mo liwośæ przekszta³cenia na dzia³ki budowlane lub przemys³. tel Sprzedam dzia³kê 4600 m 2 zabudo wan¹ w Komorzu, pr¹d, woda, gaz w ulicy. tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1536 m 2 w Sulêcinku przy drodze asfaltowej 200 m od lasu. tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 957 m 2 okolice Œrody Wlkp. tel Sprzedam siedlisko na dzia³ce 4500 m 2 z 1,5 ha ziemi lub bez. tel Szukam ogrodzonej dzia³ki w dzier - awê na 3 lata. tel ZIEMIA ROLNA Sprzedam ziemiê orn¹ 3,700 h, las 3,169 h. Murzynowo Leśne gm. Krzykosy tel Dzia³ki budowlane w Koszutach. tel Grunt rolny pod zabudowê sprzedam, 4 ha Parzew ko³o erkowa. tel Grunt rolny sprzedam na siedlisko, obzowiec 4,3 ha (1,6 ha las). tel Sprzedam 4 ha ziemi w gminie Dolsk cena do uzgodnienia. tel Sprzedam 9 hektarów ziemi w okolicach Wrześni. tel DO WYNAJĘCIA Wydzier awiê halê magazynow¹ lub ch³odnicz¹ 720m 2 w ca³ości lub w czêści. Œroda Wlkp. tel Do wynajêcia pomieszczenia na dzia ³alnośæ gospodarcz¹ 240 m 2 +plac lub podziele na 130 m 2 i 110 m 2 w Zaniemyślu. tel Dwa pomieszczenia 100 i 120 m 2 w Œrodzie Wlkp. tel: Lokal do wynajêcia 100 m 2 na biuro, bank, aptekê, salon, sklep od zaraz w Œrodzie Wlkp. tel Lokal do wynajêcia 45 m2 na biuro, bank, salon fryzjersko kosmetyczny, aptekê. tel lub Lokal w centrum na salon kosmetyczny, kancelariê, aptekê, centrum kredytowe, szkoleniowe itp. 50 m 2 z mo liwości¹ znacznego powiê - kszenia. W nowym bloku. tel Oddam w najem pomieszczenia warsztatowe 240 m 2 + plac, mo liwośæ podzia³u na mniejsze 130 m 2 i 110 m 2, lub nawi¹ e wspó³pracê. tel Oddam w dzier awê lokal pod dzia³alnośæ gastronomiczn¹ w Œrodzie Wlkp. tel Pomieszczenie 100 m 2 Zaniemyśl. tel Szukam jednopokojowego mieszkania do wynajêcia. tel Wynajmê mieszkanie pokój z kuch ni¹ i ³azienk¹ mo e byæ na wsi blisko miasta. tel Wynajmê po³owê biura w centrum miasta w Œrodzie Wlkp. na dzia³alnośæ finansowo-kre - dytow¹. tel Wynajmê pomieszczenie przy ru chliwej trasie 300m 2 lub 3 pomie szczenia po 100m 2. tel MOTORYZACJA Renault Grand Scenic 1,9 TDi 2004 r. srebrny, stan bardzo dobry, pe³ne wyposa enie, cena do ne gocjacji. tel Sprzedam VW Polo Classic 1,6.Rok produkcji tel Sprzedam samochód ascenizacyjny STAR 200 rok produkcji tel Sprzedam wózek wid³owy TAKRAF udÿwig 3,5 tony. tel Autokomis, skup, sprzeda, za mia - na, przyjmujemy auta w ko mis, osobowe, ciê arowe, dostaw cze, w sta³ej sprzeda y ok. 100 samo chodów, sprzeda ratalna, za³at wianie formalności zwi¹za nych z rejestracj¹, nekla.otomoto.pl tel Przyczepkê samochodow¹ do przewozu ³ódki, zarejestrowan¹ i sprawn¹ kupiê, tel , Sprzedam Fiata Cinquecento 900, 1994 r., stan bardzo dobry. Cena 1800 z³. do negocjacji. tel Sprzedam Fiata Seincento Spor - ting 2003r. srebrny, bogate wyposa enie. tel Sprzedam Forda Fiestê 1,1 rok produkcji 1994, z³. tel Sprzedam Ford Escord kombi Bolero 2, czerwony, 1,6 16 V Zetec, 1999 rok produkcji, salon Polska, bezwypadkowy, 1 w³aściciel, klimatyzacja, ABS, AIR BAG, pe³na elektryka, relingi, hak, cena z³. tel Sprzedam Matiz 2000 r., niebieski, 800 pojemnośæ, przebieg 100 tyś km. Cena z³ do negocjacji. tel Sprzedam Mercedesa E200 W 124, poj. 2,0 benz+ gaz, 1997 rok produkcji, alufelgi, elektryczne lusterka, centralny zamek, wspomaganie, hak, wizualnie bardzo ³adny, stan techniczny b, dobry, Cena z³ (do uzgodnienia), tel Sprzedam motorower skuter Kindway, roczny jak nowy + dodatki (2 kaski, kurtka, plecak). tel Sprzedam Opel Corsa 1,0, 1998 r., stan bdb, cena do uzgodnienia. tel , Sprzedam Opel Corsa 1,0,2000 r. kolor niebieski, 3-drzwiowy. tel , Sprzedam Opla Corse 1,5TD, rok 1999, stan bardzo dobry cena 8500, tel: Sprzedam przyczepê samochodowa 2-osiow¹ produkcji niemieckiej, z³., tel Sprzedam samochód osobowy Polonez z silnikiem Diesla Citroen, stan dobry. tel Sprzedam Suzuki Swift 1.3 rok produkcji 1992, stan dobry. Cena z³ do negocjacji. tel KUPIĘ Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofon, militaria. Przyjadê. tel Kupiê barak na budowê w dobrym stanie i przystêpnej cenie. tel Kupiê beczki plastikowe, zbior nik na wodê 1000 l (na palecie). tel Kupiê drewno opa³owe ró ne mogê wyci¹æ pi³¹, posiadam transport. tel Kupiê ksi¹ kê: autor Pascal, tytu³,,myśli, tel , Stare przedwojenne ordery, od znaczenia kupiê. tel Stare pocztówki ze Œrody i oko lic kupiê. tel WYMIENIĘ Wymieniê 2 z³ okolicznościowe z Papie em inne. Wymieniê, posiadam oko³o 200 szt. tel po 19-tej, ZWIERZĘTA Golden retrievery szczeniêta sprzedam. tel Œliczne ma³e kotki szukaj¹ nowego domu, Sulêcinek, tel , ROLNICZE Sprzedam rozsiewacz do nawo zu jednotalerzowy rok prod. 2001, sa - dzark¹ do ziemniaków podkie³kowanych. tel Sprzedam kombajn ziemniaczany,,anna, ma³o u ywany. tel Sprzedam jêczmieñ jary oczysz czo - ny i pszen yto, tel Sprzedam: kombajn merkator 60 klaas z kabin¹, siekaczem, kosa 3,60 m; ci¹gnik MF 30 90, 88 r., cena do uzgodnienia; prasa branchot system welger 250 pasowa; krowê oraz ja³ówkê rasy jersey, tel , Sprzedam przecz¹saczo zgra biarkê do siana, cena 800 z³. tel TOWARZYSKIE Samotna lat 52 pozna na sta³e atrakcyjnego Pana do lat 60. tel latek szuka swojej drugiej po³ówki. Cel matrymonialny. tel Wdowa 48 lat pozna Pana mi³ego i powa nie myśl¹cego o yciu. tel po Wolny, 56 lat, pozna Pani¹ do lat 60 ze Œrody. tel Poznam inteligentn¹, atrakcyjn¹ Pani¹ do lat 38. Cel towarzyski. tel ogłoszenia 13

14 wydarzenia XXXI X XI ZANIEMYSKIE bitwy morskie W ostatnią sobotę przy Amfite-atrze w Zaniemyślu odbyły się już kolejne Zaniemyskie Bitwy Morskie. Gwiazdami tegorocznych,,bitew był zespół Lombard oraz Patrycja Markowska. T³umy na Bitwach Morskich Lombard Wcześniej odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Stowarzyszenia,,Ziemia Średzka. 1 miejsce ponad 8,4 kg, Sebastian Pośledni 2 miejsce 6,4 kg, Tomasz Spaszewski 3 miejsce 5,5 kg, Rafał Sierszyński Najmłodsi mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanym programie,,zabawa z piosenką, który prowadziła Wiola Kaźmierczak. Na scenie wystąpiła kapela podwórkowa,,szczuny z Sulęcinka a zaraz po niej Lombard, który przypomniał niezapomniane przeboje oraz Patrycja Markowska. Patrycja Markowska tel Bitwy zakończyły się wspaniałą inscenizacją pirotechniczną oraz koncertem rozrywkowym Two-Boys. AN KRZYKOSY SIERPIEÑ: WOJEWÓDZKI FESTYN EMERYCI SIÊ BAWI DO YNKI GMINNE M ODZIKOWO WRZESIEÑ: EGNAJ LATO NA ROK PAŹDZIERNIK: WIELKOPOLSKIE ŒPIEWANIE, III RODZINNY RAJD ROWEROWY LISTOPAD: OBCHODY ŒWIÊTA NIEPODLEG OŒCI GRUDZIEÑ: KONKURS FOTOGRAFICZNY VII SPOTKANIE ŒPIEWAJ CYCH PO 30-tce DINOZAURY

15 PODWÓRKOWE MUZYKOWANIE W KRZYKOSACH W niedzielę 19 lipca już po raz kolejny w Krzykosach odbył się festiwal kapel podwórkowych. Na dużej, doskonale przygotowanej scenie wystąpiły takie zespoły jak:,,szczuny z Sulęcinka,,,To i owo z Myszkowa,,,Ferajny kwiat z Widawy,,,Eka z Gos - tynia, Kapela,,Emilia z Krzykos. Konferansjerem był niezastą piony Michał Jankowiak. Także w tym roku nie zabrakło licznie zgromadzonej publiczności, która udowod niła, że tego typu impre zy są potrzebne i z pewnością wszyscy już czekają na kolejną, która odbędzie się za rok. W czasie muzykowania odbyła się zbiórka pieniędzy pod hasłem,,pomóżmy Jankowi. Organizatorem był Gminny Ośro - dek Kultury w Krzykosach. AN Koncert 21 sierpnia na placu przy Średzkim Ośrodku Kultury o godz rozpocznie się koncert hip-hopowy. Wyst¹pi¹: Shellerini i Słoń (Wyższa Szkoła Robienia Hałasu) [Poznań] FUGOL [Kostrzyn], QBIC [Środa], SUCHY [Poznań], KOWAL [Poznań], EDIZZ [Poznań], PSYCHO [Poznań], RAZEM SIŁA [Środa], MCZUZA [Środa], SCRATCHING SHOW FUNKY VAMPIRE [Środa] & DJ MUCIEK! Na HHRU będą następujące atrakcje: Główną gwiazdą jest Shellerini i S³oñ pokaz tańca Hip Hop dziewczyny ze średzkiego ośrodka kultury pokaz tańca break dance Środa wlkp. scratching show zostaną też rozdawane koszulki Hip Hop Rytm Ulicy. Patronem imprezy będzie także Głos Powiatu Średzkiego. rozrywka 15

16

Kijewo Festyn Rodzinny

Kijewo Festyn Rodzinny numer 12 (32) 24 czerwca 2009 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 8 LIPCA 2009 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R. numer 18 (38) 7 października 2009 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 11 MARCA 2009 R.

NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 11 MARCA 2009 R. numer 4 (24) 25 lutego 2009 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 11 MARCA 2009 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 11 LUTEGO 2009 R.

NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 11 LUTEGO 2009 R. numer 2 (22) 21 stycznia 2009 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 11 LUTEGO 2009 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 17 GRUDNIA 2008 R.

NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 17 GRUDNIA 2008 R. numer 19 (19) 3 grudnia 2008 gazeta bezpłatna ISSN 1899-2196 NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 17 GRUDNIA 2008 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 19 LISTOPADA 2008 R.

NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 19 LISTOPADA 2008 R. numer 17 (17) 5 listopada 2008 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 19 LISTOPADA 2008 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 5 LISTOPADA 2008 R.

gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 5 LISTOPADA 2008 R. numer 16 (16) 22 października 2008 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 5 LISTOPADA 2008 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE WYDANIE WYBORCZE

SPECJALNE WYDANIE WYBORCZE numer 21 (64) 10 listopada 2010 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 17 LISTOPADA 2010 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

Choreograf z You can dance w Środzie

Choreograf z You can dance w Środzie www.glospowiatusredzkiego.pl Co tydzień PROGRAM TV na najbliższy tydzień numer 2 (93) 18 stycznia 2012 TYGODNIK W KAŻDĄ ŚRODĘ ISSN 1899-2196 GAZETA BEZPŁATNA NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE 6000 EGZEMPLARZY

Bardziej szczegółowo

NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 12 MAJA 2010 R.

NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 12 MAJA 2010 R. numer 7 (50) 21 kwietnia 2010 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 12 MAJA 2010 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

Będą reprezentowali Polskę na Ukrainie

Będą reprezentowali Polskę na Ukrainie www.glospowiatusredzkiego.pl numer 20 (87) 19 października 2011 DWUTYGODNIK INFORMACYJNO-REKLAMOWY ISSN 1899-2196 GAZETA BEZPŁATNA NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE 6000 EGZEMPLARZY NASTĘPNE WYDANIE 9 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna W numerze: NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 16 LUTEGO 2011 R.

gazeta bezpłatna W numerze: NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 16 LUTEGO 2011 R. numer 3 (70) 2 lutego 2011 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 16 LUTEGO 2011 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

Nasza gazeta ma już 3 lata!

Nasza gazeta ma już 3 lata! numer 6 (73) 16 marca 2011 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 6 KWIETNIA 2011 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

Sejmiki od jutra! ...w numerze. Na co Fundusz Sołecki? strona 3. Chodniki oddane strona 4. Świecąca fontanna strona 5. Po pożarze kamienicy strona 6

Sejmiki od jutra! ...w numerze. Na co Fundusz Sołecki? strona 3. Chodniki oddane strona 4. Świecąca fontanna strona 5. Po pożarze kamienicy strona 6 ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 31 MAJA 2011 NR 3 (60) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442 Sejmiki od jutra! Już jutro startują tegoroczne Średzkie Sejmiki Kultury. Rozpoczną się w środę 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

www.sroda.wlkp.pl nr 1(23) Bezrobocie (nadal) spada

www.sroda.wlkp.pl nr 1(23) Bezrobocie (nadal) spada www.sroda.wlkp.pl ŚRODA WIELKOPOLSKIE MIASTO NISKICH PODATKÓW 9.02.2007 r. 9 lutego 2007 nr 1 (23) Rafał Wieruszewski sportowcem roku 2006 W 49. Plebiscycie Głosu Wielkopolskiego Rafał Wieruszewski, zawodnik

Bardziej szczegółowo

13 (92), 5 LIPCA 2012

13 (92), 5 LIPCA 2012 13 (92), 5 LIPCA 2012 Przed rokiem złoto, teraz brąz W historii Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w siatkówce dziewcząt na palcach jednej ręki można wyliczyć przypadki, kiedy reprezentacja jednej szkoły

Bardziej szczegółowo

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 28 LIPCA 2011 NR 5 (62) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442...w numerze Pierwszy odcinek obwodnicy skończony strona 4 Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane strona

Bardziej szczegółowo

Grunt na Medal 2008!

Grunt na Medal 2008! Numer 10/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny GMINA TERESIN LAUREATEM KONKURSU Grunt na Medal 2008! czytaj strona 4 Gmina TERESIN na żywo w POLSAT News Sobota, 29

Bardziej szczegółowo

Przystankowy ewenement TYGODNIK. Gorące przyjęcie Prezydenta Komorowskiego w Warce. Mimo małego opóźnienia, Pierwszy pylon gotowy DROGOWE ABSURDY

Przystankowy ewenement TYGODNIK. Gorące przyjęcie Prezydenta Komorowskiego w Warce. Mimo małego opóźnienia, Pierwszy pylon gotowy DROGOWE ABSURDY BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 232/41 28 listopada 2013 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 12.001 egz. Pierwszy pylon gotowy WIELKA GALA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2013 Czytaj na str.

Bardziej szczegółowo

nowisko starosty Polakowi, a wicestarosty Litwinowi. Za takiego, organizacje i stowarzyszenia mniejszości

nowisko starosty Polakowi, a wicestarosty Litwinowi. Za takiego, organizacje i stowarzyszenia mniejszości 5 (84), 8 MARCA 2012 Nie chcą wiceprzewodniczącego Zwyczajem w powiecie sejneńskim był stołek wicestarosty dla przedstawiciela mniejszości litewskiej. Jednak po wyborze nowego starosty i przetasowaniach

Bardziej szczegółowo

Co tydzień łącznie 100 000 egz. w całym kraju

Co tydzień łącznie 100 000 egz. w całym kraju Co tydzień łącznie 100 000 egz. w całym kraju Nr 23 Rok II 29 kwietnia 2008 r. www.narew.info.pl redakcja@narew.info.pl ŁOMŻA PIĄTNICA WIZNA PRZYTUŁY JEDWABNE MIASTKOWO ŚNIADOWO ZBÓJNA NOWOGRÓD KOLNO GRABOWO

Bardziej szczegółowo

NOWY RODZAJ MORSÓW WIĘCEJ STR. 3

NOWY RODZAJ MORSÓW WIĘCEJ STR. 3 Express Gdańsk Sopot tel. 604 414 540 Express Gdyński tel. 791 764 155 Express Powiatu Lęborskiego tel. 533 903 900 Express Powiatu Wejherowskiego tel. 791 980 155 Express Powiatu Kartuskiego tel. 501

Bardziej szczegółowo

Euro trwa. Słowiańskie walentynki. www.facebook.com/gwe24

Euro trwa. Słowiańskie walentynki. www.facebook.com/gwe24 Piątek, 22 czerwca 2012 r. Nr 24 (256) NAKŁAD 12 000 EGZ. www.facebook.com/gwe24 ZAMÓW REKLAMĘ W EXPRESSACH Express Gdańsk Sopot tel. 604 414 540 Express Gdyński tel. 791 764 155 Express Powiatu Lęborskiego

Bardziej szczegółowo

Jana Pawła II. Uroczysty dzień beatyfikacji. Dla każdego coś miłego czyli średzka majówka

Jana Pawła II. Uroczysty dzień beatyfikacji. Dla każdego coś miłego czyli średzka majówka ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 28 KWIETNIA 2011 NR 2 (59) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442 Dla każdego coś miłego czyli średzka majówka 2 maja o godz. 16.00 ruszy Bieg z flagą organizowany przez

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK HISTORIA. UTKNĘLI NA ZAŁAMANKU. Maria to tytuł filmu o pionkowskim partyzancie Ignacym Pisarskim, którego scenarzystą i reżyserem jest

TYGODNIK HISTORIA. UTKNĘLI NA ZAŁAMANKU. Maria to tytuł filmu o pionkowskim partyzancie Ignacym Pisarskim, którego scenarzystą i reżyserem jest BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 288/08 26 lutego 2015 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. PRZEDSIĘBIOR- CA Z KLIMATEM ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna.

Bardziej szczegółowo

Arek, wróć! Izerskie Stonehenge. W Jeleniej Górze przybędzie hotspotów. Gdzie w upały wybrać się nad wodę. Demokracja kontrolowana

Arek, wróć! Izerskie Stonehenge. W Jeleniej Górze przybędzie hotspotów. Gdzie w upały wybrać się nad wodę. Demokracja kontrolowana Ojciec misjonarz Dariusz Iżykowski: Na Kubie łamane są wszelkie zapisy praw człowieka. str. 9 Z. RZOŃCA TYGODNIK Nr 26 (2766) Rok 54, 26 czerwca 2012 Nakład 15.050 egz. cena 2,90 zł (w tym Vat 8%) Arek,

Bardziej szczegółowo

Prze ląd. MZK odnawia tabor. Wkrótce pograją na Orliku str. 2. Żewłakow w GKS GAZETA. Bełchatowski BEZPŁATNA. str. 3. str. 8

Prze ląd. MZK odnawia tabor. Wkrótce pograją na Orliku str. 2. Żewłakow w GKS GAZETA. Bełchatowski BEZPŁATNA. str. 3. str. 8 Prze ląd Bełchatowski g GAZETA BEZPŁATNA numer: 14/2010 (40) z dnia: 30.07.2010r. D W U T Y G O D N I K nakład: 12.000 egzemplarzy kolejny numer 13. sierpnia Wkrótce pograją na Orliku str. 2 Żewłakow w

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni ponownie pikietowali

Niepełnosprawni ponownie pikietowali PRUSZKÓW PIASTÓW BRWINÓW MICHAŁOWICE NADARZYN RASZYN ROK XIV NR 37 (549)/W2 17-23 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA GRODZISK MAZ. MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA BARANÓW JAKTORÓW ŻABIA WOLA W NUMERZE

Bardziej szczegółowo

Fot. A. Pierzyna Czytaj Str. 10

Fot. A. Pierzyna Czytaj Str. 10 BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 251/16 30 kwietnia 2014 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. LGD Warka skutecznie sięga po środki z UE Operacja Weller 7 TYGODNIK Fot.

Bardziej szczegółowo

Ten bubel nie przejdzie?

Ten bubel nie przejdzie? tygodnik BEZPŁATNy NR 22 (525) 11 czerwca 2015 Ten bubel nie przejdzie? warka Trwająca przebudowa drogi Konary Podgórzyce wywołała konflikt. Mieszkańcy protestują, bulwersują się radni. To największa tegoroczna

Bardziej szczegółowo