Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 3 (58) Marzec 2012 bocheñski ISSN gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Bochni prócz pracowników s¹du, do Warszawy wybrali siê Jacek Paj¹k Starosta Bocheñski, Stefan Kolawiñski Burmistrz Bochni, przedstawiciele Stowarzyszenia Bochniaków i NSZZ Solidarnoœæ. Przybyliœmy by broniæ s¹dów przed urzêdnikami, z zasady broni³em ludzi przed s¹dami, ale nigdy s¹dów jako instytucji mówi³ organizator manifestacji Wojciech B³aszczyk. Wykazywa³ niezgodnoœæ projektu rozporz¹dzenia znosz¹cego s¹dy z Konstytucj¹. Tak naprawdê problemami polskiego s¹downictwa nie s¹ ma³e s¹dy podnosi³ ale wielkie s¹dy po³o one w metropoliach, to tam trzeba wprowadzaæ usprawnienia, a nie likwidowaæ ma³e s¹dy. Wszyscy zebrani zgodzili siê, co do Bochnia protestuje! Z gazeta bezp³atna We wtorek 28 lutego br., w Warszawie, odby³ siê ogólnopolski protest w obronie s¹dów, które zgodnie z projektem rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci maj¹ zostaæ zniesione. Jego organizatorem by³ mecenas Wojciech B³aszczyk pracuj¹cy w Warszawie adwokat z Sochaczewa. W manifestacji wziêli udzia³ przedstawiciele 45. samorz¹dów i s¹dów rejonowych z ca³ej Polski. tego, e zapewnienia ministra o pozostawieniu w znoszonych s¹dach wszystkich dotychczas dzia³aj¹cych wydzia³ów s¹ absolutnie nierealne. Wyrazili przekonanie, e po odebraniu s¹dom samodzielnoœci, bêd¹ w nich zamykane kolejne wydzia³y, a do ca³kowitej likwidacji tych placówek. dalszy ci¹g na str. 4» Zak³ad Optyczny El bieta Zienkowska Bochnia, ul. Koœciuszki 3 tel./fax: (14) pon.- pt.: sob.: Krótkie terminy do lekarza okulisty!!! Odbiór gotowych okularów w godzinê Gwarancja na okulary Sprzeda soczewek kontaktowych Okulary przeciws³oneczne z polaryzacj¹ PRZY ZAKUPIE BEZP ATNE OKULARÓW KOREKCYJNYCH BADANIE WZROKU POWY EJ 150 Z

2 2 Marzec 2012 Nr 3 BOCHNIA

3 Nr 3 Marzec Walka o s¹dy trwa nadal! W czwartek 15 marca br., w Sochaczewie odby³o siê spotkanie za³o ycielskie stowarzyszenia Amici Curiae, ogólnopolskiej organizacji maj¹cej na celu podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do u³atwienia obywatelom dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci. Udzia³ przedstawiciela samorz¹dów powiatu bocheñskiego na spotkaniu w Sochaczewie zosta³ ustalony kilka dni wczeœniej w bocheñskim Magistracie. Wówczas przedstawiciele wszystkich œrodowisk Bochni ju zaanga owanych w obronê s¹du postanowili o przyst¹pieniu do stowarzyszenia Amici Curiae, poniewa jednak zarówno starosta bocheñski Jacek Paj¹k, ani burmistrz Bochni Stefan Kolawiñski nie mogli w Najczêœciej nagradzany m³ody filmowiec w Bochni! W dniu 29 marca br. Dyskusyjny Klub Filmowy Maciste bêdzie goœciæ jednego z najzdolniejszych polskich m³odych filmowców. Trochê mu siê nazbiera³o... Nad ranem 5 marca br. o godz w Bochni na ul. Langera ukradziono samochód dostawczy marki Volkswagen Transporter T-4. Z³odziej wykorzysta³ nieuwagê pracownika piekarni, który pozostawi³ otwarty, uruchomiony pojazd, i wszed³ do budynku piekarni. Samochód by³ za³adowany œwie ym pieczywem, które tego ranka nie trafi³o do sklepów. Auto nie posiada³o cech charakterystycznych wyró niaj¹cych Koncert w VII rocznicê œmierci Jana Paw³a II Koncert inauguruj¹cy cykl koncertów Orkiestry Akademii Beethowenowskiej JESZCZE POLSKA MUZYKA... 1 kwietnia 2012r., godz. 18:00, Koœció³ Œw. Paw³a Aposto³a w Bochni Wyst¹pi¹: Orkiestra Akademii Beethowenowskiej Chór Nowodworski I LO w Krakowie Chór Absolwentów KANON I LO w Krakowie przygotowanie Ryszard róbek go z poœród innych samochodów tego typu. Samochód ukradziono wraz z dokumentami. Ukradzione kosze z chlebem z³odziej wy³adowa³ w nocy pod plebani¹ w Rzezawie. Pani pracuj¹ca na plebani by³a przekonana, i jest to dar od osoby, która chce zachowaæ anonimowoœæ. Jeszcze tego samego dnia oko³o godz policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydzia³u Karin Wiktor Ka³ucka sopran Agnieszka Cz¹stka alt Tomasz Jarosz baryton Micha³ Dworzyñski dyrygent Artyœci wykonaj¹: Stabat Mater G. Pergolesi Wielka Msza c-moll W.A. Mozart Libera Me G. Faure Uwertura Koncertowa M. Einert Finale Molto Presto F. Lessel Patronat honorowy nad koncertem objêli: Jego Eminencja Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz Metropolita Krakowski, Biskup Administrator Diecezji Tarnowskiej Wies³aw Lechowicz, Starosta Bocheñski Jacek Paj¹k, Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiñski. Wstêp wolny. BOCHNIA tym terminie wyjechaæ z Bochni, zdecydowano o udziale Tomasza Przyby³o zastêpcy burmistrza Bochni. Stowarzyszenie zrzesza na razie 27 samorz¹dów, ale po iloœci protestuj¹cych przy Ministerstwie Sprawiedliwoœci w Warszawie 28 lutego, mo na s¹dziæ, e wkrótce iloœæ cz³onków znacznie siê powiêkszy. W sk³ad Zarz¹du Stowarzyszenia wszed³ obecny na spotkaniu Tomasz Przyby³o zastêpca burmistrza Bochni. Powiat Bocheñski w Stowarzyszeniu reprezentowaæ zaœ bêdzie Wies³aw Cholewa cz³onek Zarz¹du Powiatu Bocheñskiego. Za³o enie stowarzyszenia stanowi kontynuacjê dzia³añ podjêtych dotychczas przez samorz¹dy oraz s¹dy w celu niedopuszczenia do wejœcia w ycie projektu rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci, zgodnie z zapisami którego z mapy Polski ma znikn¹æ 116 s¹dów rejonowych. Rozpoczêta zosta³a procedura rejestracyjna Stowarzyszenia w KRS. Lista celów Stowarzyszenia jest d³uga, zawiera miêdzy innymi: monitorowanie procesu przestrzegania przez organy Kuba Czekaj, rodowity wroc³awianin, jest absolwentem re yserii na Uniwersytecie Œl¹skim dopiero od niedawna, ale za swoje szkolne filmy zd¹ y³ ju otrzymaæ kilkadziesi¹t wyró nieñ na ca³ym œwiecie. Œwiat us³ysza³ o Kubie Czekaju ju piêæ lat temu, gdy jego etiudy studenckie Kawa³ek nieba'' oraz Za horyzont'' zaskoczy³y widzów i jurorów na wielu imprezach niezwyk³¹ dojrza³oœci¹, zdobywaj¹c laury m.in. w Warszawie, Brnie i Mediolanie. Naprawdê g³oœno o m³odym twórcy zrobi³o siê jednak wówczas, gdy œwiat³o dzienne ujrza³ jego film powsta³y w Studiu im. Andrzeja Munka, w ramach programu ' 30 minut''. Ciemnego pokoju nie trzeba siê baæ'' (2009), to opowieœæ o bezgranicznej mi³oœci jedenastoletniej dziewczynki aty - do jej ojca. Kubê Czekaja wyró niono na wielu wa nych festiwalach filmowych w kraju i na œwiecie, m.in.: w Kazimierzu Dolnym, Krakowie, Kosowie, Kioto, Vancouver i w Gdyni, gdzie jury doceni³o nowatorstwo zarówno treœci, jak i jêzyka filmowego". Jeszcze wiêksz¹ rewelacj¹ okaza³ siê byæ film dyplomowy, Twist & Blood'' (z 2010 roku). G³ówny bohater to jedenastoletni ch³opiec o przezwisku Brzucho. Jest poœmiewiskiem wœród swoich rówieœników. Rodzice te za wszelk¹ cenê chc¹ go zmieniæ, odchudziæ. Brzucho ma jednak swój sposób na roz³adowanie negatywnych emocji. To tajemnica. Z czasem zdradzi j¹ przyjació³ce, w której siê podkochuje... Zarówno Twist & Blood'', jak i Ciemnego pokoju nie trzeba siê baæ'' bêdzie mo na zobaczyæ w trakcie spotkania z re yserem, które odbêdzie siê 29 marca br. o godz. 19,00 w kinie Regis, o czym szeroko nas poinformowa³ p. Jacek Dziduszko filmoznawca, animator kultury, dziennikarz filmowy, dzia³acz ruchu klubowego, organizator i bywalec festiwali filmowych. Prewencji KPP Bochnia zauwa yli poszukiwany pojazd na ul. ychów w Bochni. Podjêli próbê jego zatrzymania, jednak kieruj¹cy nie zwa aj¹c na przeszkody ucieka³, uszkadzaj¹c przy tym ukradzione auto. Policjanci rozpoznali kieruj¹cego i zmuszeni byli przerwaæ poœcig z uwagi na ryzyko uszkodzenia radiowozu. Uciekaj¹cy w pewnym momencie zmuszony by³ jednak zatrzymaæ samochód i wówczas policjanci próbowali zatrzymaæ go ponownie. Okoliczne zaroœla i nocna pora pomog³a sprawcy w ucieczce i w rêce policji trafi³ dopiero kolejnego dnia we wczesnych godzinach rannych. 28-letni mieszkaniec Bochni zosta³ zatrzymany przez policjantów Wydzia³u Kryminalnego w miejscu zamieszkania. Trafi³ do aresztu. Wobec sprawcy toczy- ³o siê ju postêpowanie ws. umyœlnego zniszczenia mienia w dniu 26 stycznia br. Kilka dni póÿniej rozbi³ m³otkiem reflektor w tym samym samochodzie. Nastêpnie w³ama³ siê do gara u z którego ukrad³ meble. Tu przed kradzie ¹ samochodu w nocy wybi³ szybê w drzwiach do budynku handlowego w Bochni przy ul. Trudnej. Us³ysza³ równie zarzut uporczywego nêkania dwóch kobiet. Wszystko to dzia³o siê w warunkach powrotu do przestêpstwa - tzw. recydywy - dlatego policja wyst¹pi³a z wnioskiem do Prokuratora Rejonowego o zastosowanie œrodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolnoœci do 10. lat. w³adzy publicznej konstytucyjnych wartoœci takich jak: prawo do s¹du i zwi¹zanego z nim prawa do pomocy prawnej, prawo do obrony, niezawis³oœæ sêdziowska. Cz³onkowie stowarzyszenia chc¹ tak e monitorowaæ procesy zmian struktur instytucji pañstwa, w tym wymiaru sprawiedliwoœci, a w szczególnoœci struktury s¹downictwa i ich wp³ywu na prawa i wolnoœci obywatelskie oraz na samorz¹d terytorialny. W statucie wymieniono tak e sposoby realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Na dzieñ dzisiejszy jednak nadrzêdn¹ jest sprawa wykazania niekonstytucyjnoœci istniej¹cych w polskim prawie zapisów mówi¹cych, e o tworzeniu i znoszeniu s¹dów decyduje Minister Sprawiedliwoœci w drodze rozporz¹dzenia, podczas kiedy z dokumentu zasadniczego wynika wymóg podejmowania takich decyzji w drodze ustawy. Poniewa przedstawiane dotychczas Ministrowi Sprawiedliwoœci argumenty, wysuwane zarówno przez samorz¹dowców jak i prezesów s¹dów nie zosta³y wys³uchane, a jednoczeœnie ministerstwo nie przekaza³o adnego racjonalnego argumentu przemawiaj¹cego za przeprowadzeniem reorganizacji systemu s¹downiczego w przedstawionej przezeñ formie, cz³onkowie Stowarzyszenia Amici Curiae postanowili przeprowadziæ cykl pikiet przy Ministerstwie Sprawiedliwoœci, które z racji czasu, w jakim siê bêd¹ odbywa³y nazwali rekolekcjami konstytucyjnymi. Pocz¹wszy od 27 marca codziennie przed ministerstwem bêd¹ siê gromadzili przedstawiciele poszczególnych samorz¹dów i s¹dów i bêd¹ przedstawiali zapisy konstytucji, które ³amane s¹ w przedmiotowym projekcie rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci. W pi¹tek 30 marca przed budynkiem MŒ spotkaj¹ siê wszyscy cz³onkowie Stowarzyszenia. foto z arch. UM Sochaczew

4 4 Marzec 2012 Nr 3 BOCHNIA i OKOLICE Bochnia protestuje!» dokoñczenie ze str. 1 W zderzeniu do tych zamierzeñ podawali koszty, jakie w ostatnich latach ponios³o Ministerstwo Sprawiedliwoœci oraz samorz¹dy, aby likwidowane dziœ s¹dy wybudowaæ lub wyremontowaæ i wyposa yæ w nowoczesny sprzêt: Bochnia-12 milionów z³, Koœcierzyna- 14 milionów z³, P³oñsk-18 milionów z³, W³oszczowa-12 milionów z³, Limanowa- 30 milionów z³ to tylko kilka przyk³adów. Burmistrz Stefan Kolawiñski, wystêpuj¹cy jako jeden z 10 mówców podkreœli³, e w³adzê s¹downicz¹ przyzna³ Bochni Boles³aw Wstydliwy ju w akcie lokacyjnym a kolejni w³adcy nadawali naszemu miastu kolejne przywileje doceniaj¹c jej wa noœæ na mapie Polski. Dziœ zauwa amy sytuacjê odwrotn¹, oto minister skarbu i minister gospodarki chc¹ najstarsz¹ w Europie kopalniê soli w Bochni przy³¹czyæ do wielickiej grupy kapita³owej, a minister sprawiedliwoœci chce znieœæ s¹d bocheñ-ski. To postêpuj¹cy proces deprecjono-wania bocheñszczyzny! Nasze s¹dy s¹ sprawne i tanie i za tê dobr¹ pracê mamy zostaæ teraz ukarani. Problem tkwi w du ych s¹dachmolochach. To tam trzeba usprawnieñ. Wszyscy zabieraj¹cy g³os wyra ali obawy, e likwidacja s¹dów jest pierwszym krokiem do dalszej centralizacji struktur pañstwa, a wiêc likwidacji kolejnych instytucji: sanepidów, prokuratur, powiatowych komend policji, a w koñcu do likwidacji powiatów. W ocenie wiêkszoœci wypowiadaj¹cych siê, rz¹d dzieli nasz kraj na Polskê A: wielkie miasta z dostêpem do wszelkich dóbr i wygód i Polskê B: ma³e miasta i miasteczka, w których mieszkañcy bêd¹ wyruszaæ rano, aby po po³udniu dotrzeæ do urzêdu. TVP Jacek Paj¹k starosta bocheñski. Takie samo zdanie reprezentowali w zasadzie wszyscy samorz¹dowy wypowiadaj¹cy siê przed ministerstwem. Czuli siê zignorowani i nie wys³uchani. Wszyscy jednog³oœnie stwierdzili, i minister nie przedstawi³ do tej pory adnego racjonalnego argumentu przemawiaj¹cego za przeprowadzeniem reorganizacji systemu s¹downiczego w takiej formie. Na koniec manifestacji do zebranych wyszed³ wiceminister Piotr Dardziñski Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwoœci, który wyt³umaczy³ nieobecnoœæ ministra Jaros³awa Gowina jego bytnoœci¹ u premiera, zaprosi³ te delegatów manifestacji na dalsze rozmowy do gmachu ministerstwa. Na rêce wiceministra przekazano petycjê z ponad 200. tysi¹cami podpisów przeciwko likwidacji s¹dów rejonowych. Burmistrz Bochni Stefan Kolawiñski przekaza³ te pismo informuj¹ce o wiecu protestacyjnym, jaki odby³ siê w Bochni dzieñ wczeœniej, tj. 27 lutego br. i w którym jeszcze raz apeluje do ministra o zweryfikowanie stanowiska ws. zniesienia s¹du w Bochni: Wiec w Bochni oraz nasza dzisiejsza obecnoœæ przed gmachem Ministerstwa Sprawiedliwoœci s¹ nie tylko przejawem determinacji mieszkañców Powiatu Bocheñskiego. to tak e oznaka naszej wspólnej obywatelskiej wiary w to, e demokratyczne w³adze w nowoczesnym pañstwie, jakim jest Polska potrafi¹ ws³uchiwaæ siê w g³os spo³eczeñstwa i potrafi¹ temu spo³eczeñstwu przyznaæ racjê, jeœli ta znajduje siê po jego stronie. NSZZ Solidarnoœæ Pracowników S¹downictwa zaprosi³a na sobotni happening (24.03) przed Ministerstwo Sprawiedliwoœci: - W tym dniu odprawimy uroczystoœæ a³obn¹ za wszystkie s¹dy rejonowe maj¹ce ulec zniesieniu (likwidacji), g³odowe wynagrodzenia pracowników s¹dów, oraz powolne obumieranie wymiaru sprawiedliwoœci. Zachêcamy wszystkich do przy³¹czenia siê do happeningu (prosimy o zabranie czarnego stroju i przyniesienia œwieczki). ( ) Happening jest kontynuacj¹ pi¹tkowego protestu i ma na celu zwrócenie uwagi rz¹du oraz opinii publicznej na pogarszaj¹c¹ siê od lat sytuacjê pracowników s¹dów oraz ogólnie wymiaru sprawiedliwoœci.. Foto z arch. UM w Bochni Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie informuje, e w dniach 12 i 13 maja br. odbywaæ siê bêdzie VIII Festiwal Pieœni Maryjnych Ave Maryja w Osielcu. Regulamin festiwalu wraz z za³¹cznikami znajduj¹ siê na stronie internetowej Urzêdu Gminy w zak³adce Festiwal. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych œpiewaniem do udzia³u w imprezie, która przez okres 7 lat znalaz³a swoje miejsce na mapie kulturalnej Ma³opolski. Organizatorzy Dobro obywateli 100-tysiêcznego powiatu, 165 lat tradycji s¹du i wszystkie argumenty merytoryczne, które pokazywaliœmy w d³ugiej dyskusji z Panem ministrem zosta³y tak naprawdê zignorowane mówi³ w wywiadzie dla Awans do Fina³ów Mistrzostw Ma³opolski! We wtorek (13.03.br.) dziewczyny do rocznika 2000, które na co dzieñ trenuj¹ w MOSiR Bochnia, uczestniczy³y w pó³fina³ach Mistrzostw Ma³opolski w Koszycach Wielkich. Wynik: 4 wygrane z PSP Koszyce Wielkie 43-7, PSP nr 3 Tarnów 73-0, PSP nr 2 Tarnów 57-7, PSP Okulice 27-7 i awans do fina³ów, które odbêd¹ siê w Krakowie! Mecze od samego pocz¹tku do koñca mia³y jednostronny przebieg. Totalna dominacja w ataku i obronie pozbawi³a z³udzeñ, który zespó³ zas³uguje na awans do fina³ów. Powoli zbieramy plony czêstych wyjazdów na turnieje zagraniczne i ogólnopolskie. To wynik rozgrywania meczy z mocnymi dru ynami. W dziewczynach widaæ coraz wiêksz¹ pewnoœæ siebie na boisku. Oczywiœcie nie osiadamy na larach i dalej mocno trenujemy, aby wyjechaæ z Krakowa Uprawa konopii zlikwidowana W dniu 12 marca br. policjanci Wydzia³u Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bochni, na podstawie wczeœniejszych w³asnych ustaleñ i zebranych materia³ów operacyjnych, ujawnili i zlikwidowali ma³¹ uprawê konopi indyjskich. Sadzonki ros³y w doniczkach w zamaskowanej piwniczce budynku gospodarczego w Proszówkach, których w³aœcicielami byli trzej mieszkañcy Proszówek, w wieku 18, 19 i 20 lat, dobrze znani policjantom z wczeœniejszych naruszeñ prawa. Sprawcy za wspólne pieni¹dze zakupili nasiona i pielêgnowali roœliny. Zyskiem mieli siê wspólnie podzieliæ. Policjanci zabezpieczyli 14 roœlin konopi indyjskich. Jeden z hodowców zosta³ zatrzymany w bocheñskim areszcie. Policjanci sprawdzaj¹ udzia³ pozosta³ych osób w tym procederze. Niektórzy maj¹ ju na swoim koncie udzielanie œrodków narkotycznych w przesz³oœci oraz nieudan¹ próbê hodowli marihuany. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 3. jako Mistrz Województwa mówi³ trener bocheñskiego zespo³u Rafa³ Sroka. Dziewczêta startowa³y pod szyldem PSP nr 1 w Bochni. Regulamin zezwala, aby dru yna sk³ada³a siê z 8. zawodniczek z jednej szko³y oraz 3. z dwóch innych szkó³. Zespó³ sk³ada³ siê z uczennic trzech szkó³. PSP nr 1 reprezentowa³y: Aisza Buczek, Natalia Mazur, Dominika Dziwota, Agnieszka M¹czka, Justyna Hudek, Aleksandra Cebula, Dorota Œwiercz, Klaudia Trybu³a, Agnieszka Or³owska, Agnieszka Blum, Alicja Datoñ. PSP nr 7 : Gabriela Rak, Aleksandra Poradowska. PSP Damienice: Kamila Pu³awska. Foto z arch. MOSiR Bochnia

5 Nr 3 Marzec INFORMACJE LIPNICA MUROWANA 54. Konkurs Lipnickich Palm Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej Urz¹d Gminy w Lipnicy Murowanej zapraszaj¹ 1 kwietnia 2012 na 54. Konkurs Lipnickich Palm i Rêkodzie³a Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Program: Rynek zg³aszanie, ocena i stawianie konkursowych palm ywe warsztaty wykonywania palm wystêpy zespo³ów artystycznych: - Zespó³ Regionalny Górzanie z Lipnicy Górnej, - Zespó³ Pieœni Raj z Rajbrotu, - Zespó³ Pieœni i Tañca Ma³y Raj z Zespo³u Szkó³ w Rajbrocie - Orkiestra Dêta z Rajbrotu, - Zespó³ Pieœni i Tañca Ma³y Lipnik z Zespo³u Szkó³ w Lipnicy Murowanej, - Orkiestra Dêta z Lipnicy Dolnej oficjalne otwarcie konkursu i powitanie goœci uroczyste poœwiêcenie palm na lipnickim rynku Msza Œwiêta w koœciele parafialnym pw. œw. Andrzeja Aposto³a w Lipnicy Murowanej M³odzie owa Kapela Ludowa z Lipnicy og³oszenie wyników konkursu oraz wrêczenie nagród koncert Kapeli Brynioki z ososiny Koœció³ œw. Leonarda Koncert na organy i waltorniê Z³oty Wiek Muzyki organowej i kameralnej: Esencja muzyki barokowej jako istota emocjonalnego przekazu. Wykonuj¹: prof. Dariusz DRWINIA B¹kowski-Kois - Akademia Muzyczna w Krakowie oraz dr Wojciech Kamionka - Akademia Muzyczna w Krakowie Wydarzenia towarzysz¹ce: kiermasz rêkodzie³a artystycznego, konkurs fotograficzny Palmowa Lipnica 2012, zwiedzanie zabytków Lipnicy Murowanej Organizatorzy: Urz¹d Gminy w Lipnicy Murowanej, Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. Wspó³organizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej, Ma³opolskie Centrum Kultury Sokó³ w Nowym S¹czu. Patronat honorowy objê³o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a tak e J.E. ks. bp Wies³aw Lechowicz - Administrator Diecezji Tarnowskiej, Marek Sowa - Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Jacek Paj¹k - Starosta Powiatu Bocheñskiego. Bêdzie Orlik Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu ycia to jedno z najwa niejszych zadañ, które nale y konsekwentnie realizowaæ. Du e znaczenie w tej problematyce ma rozbudowa infrastruktury sportowej. Na sesji Sejmiku Województwa Ma³opolskiego w dniu 27 lutego br. podjêto uchwa³ê o wyborze gmin, którym w 2012 r. udzieli siê dofinansowania na realizacjê programu Moje boisko Orlik W tym roku przybêd¹ kolejne 34 boiska, w tym jeden kompleks na terenie gminy Drwinia. Obiekt zostanie zlokalizowany przy Zespole Szkó³ w Mikluszowicach. Najwiêksz¹ dotacjê - w wysokoœci 333 tys z³. - otrzymaj¹ gminy, które buduj¹ Orliki" po raz pierwszy. W województwie ma³opolskim takich gmin jest 12. W programie Orlik 2012 gminy otrzymuj¹ dofinansowanie, zarówno z bud etu pañstwa, jak i od samorz¹du województwa. - Aktywnoœæ fizyczna jest kluczowym elementem prozdrowotnego stylu ycia. Aby zaspokoiæ potrzeby mieszkañców w zakresie aktywnego spêdzania wolnego czasu postanowiliœmy wybudowaæ kompleks sportowy w ramach programu Moje boisko Orlik 2012, dlatego te ciesz¹ nas dobre wiadomoœci, które nap³ynê³y z Urzêdu Marsza³kowskiego - mówi³ Wójt Gminy Jan Paj¹k. G³ównym za³o eniem programu jest udostêpnienie dzieciom i m³odzie y nowoczesnej infrastruktury sportoworekreacyjnej w celu aktywnego uprawiania sportu, kszta³towania postaw prorozwojowych oraz popularyzacji aktywnego stylu ycia, a wiêc zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyk¹. APANÓW Andrzej Œliwa Cz³owiekiem Roku 2011 W XX. Plebiscycie LUDZIE ROKU 2011 jednym z 12. laureatów zosta³ Andrzej Œliwa przewodnicz¹cy Rady Gminy apanów, inicjator wielu akcji na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Jako kandydat do tytu³u Cz³owiek Roku 2011 móg³ zostaæ zg³oszony przez czytelników Gazety Krakowskiej ka dy, kto w roku 2011 wyró ni³ siê swoj¹ postaw¹ lub dzia³alnoœci¹ w jakiejkolwiek dziedzinie ycia, ma nieposzlakowan¹ opiniê i cieszy siê zaufaniem oraz szacunkiem otoczenia. W dniu 28 lutego br. w Teatrze im. Juliusza S³owackiego w Krakowie odby³o siê uroczyste podsumowanie plebiscytu i wrêczenie pami¹tkowych statuetek. Wicemarsza³ek Województwa Stanis³aw Sorys podziêkowa³ laureatom za to, e kszta³tuj¹ inn¹, lepsz¹ rzeczywistoœæ, wrêczy³ im tak e listy gratulacyjne. Andrzej Œliwa uhonorowany zosta³ za zorganizowanie wielu akcji na rzecz lokalnej spo³ecznoœci, zw³aszcza m³odzie y szkolnej, a tak e za podjête starania maj¹ce na celu renowacjê zabytkowego koœcio³a w Sobolowie oraz przyczynienie siê do wybudowania w tej miejscowoœci kompleksu boisk w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK W trakcie krótkiego przemówienia laureat podziêkowa³ za ogromne wyró nienie, podkreœli³ przy tym, e nie ma nic piêkniejszego, ni wnieœæ czêœæ siebie dla swojej ma³ej Ojczyzny. W gali podsumowuj¹cej plebiscyt, gminê apanów reprezentowali m.in.: Jan Kulig Wójt Gminy apanów, który przed kilkoma miesi¹cami otrzyma³ wyró - nienie w plebiscycie Wójt Roku 2011, Stanis³aw Chmielek kapelmistrz Parafialno-Gminnej Orkiestry Dêtej z Sobolowa, laureat konkursu Cz³owiek Roku 2010 oraz ks. Stanis³aw Jachym proboszcz parafii w Sobolowie, laureat konkursu Cz³owiek Roku Uroczystoœæ wrêczenia statuetek uœwietni³a Parafialno-Gminna Orkiestra Dêta. Wyró nienia wrêcza³a Kapitu³a, w sk³ad której wchodzi³y osobistoœci ze œwiata nauki, kultury, medycyny oraz mediów. Foto z arch. UG apanów NOWY WIŒNICZ Papier forma u ytkowa i dekoracyjna Niezwykle twórczo i owocnie przebieg³y trzy marcowe dni w Oœrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiœniczu. W dniach: 5, 6 i 7 marca br. odbywa³y siê tam zorganizowane przez Miejski Oœrodek Kultury w Nowym Wiœniczu warsztaty dla nauczycieli i instruktorów zatytu³owane Papier forma u ytkowa i dekoracyjna. Sam temat nasuwa tematykê warsztatów, które zaproponowano uczestnikom tych spotkañ. Wprowadzeniem w treœæ by³ wyk³ad przybli aj¹cy historiê wytwarzania papieru w ró nych krêgach kulturowych, wytwarzanie papieru na naszych ziemiach, tajniki wytwarzania papieru czerpanego oraz jeden z elementów sztuki ludowej wycinanka ludowa, jej formy, zastosowanie oraz funkcja. Druga czêœæ, bardziej praktyczna umo liwi³a wszystkim wykonanie papieru czerpanego. Panie przygotowa³y niezwykle prostym sposobem arkusz imituj¹cy pergamin. Same równie wykonywa³y piecz¹tkê, by móc przygotowaæ model lakowanego dokumentu gratulacyjnego. Wszystkich niezbêdnych wskazówek w tym zagadnieniu udziela³a p. Agata Dejnak. Poruszaj¹c siê w temacie sztuki ludowej uczestniczki warsztatów pracowa³y nad wykonaniem wycinaki jedno i wieloosiowej. W wielu miejscach rozpoczêto prace przygotowuj¹ce do Œwi¹t Wielkanocnych. Organizatorzy, myœl¹c o wykonaniu palm wielkanocnych, do czêœci praktycznej w³¹czyli bibu³karstwo tj. wykonanie tradycyjnych kwiatów bibu- ³owych. Tutaj rad¹ i doœwiadczeniem s³u y³a p. Bernadetta B³oniarz. Zainteresowanie by³o du e, i jak stwierdzili sami uczestnicy, ka dy spróbowa³ czegoœ nowego, a wyszed³ bogatszy o wiedzê i nabyte doœwiadczenia. Podkreœlali równie, e bazuj¹c na warsztatach, mog¹ proponowaæ urozmaicone zajêcia dla swoich wychowanków w placówkach, w których pracuj¹. Foto z arch. UMiG Nowy Wiœnicz

6 6 Marzec 2012 Nr 3 INFORMACJE P ATNE STA E DLA NIEPE NOSPRAWNYCH. Rusza rekrutacja do TELEKARIERY Stypendia, p³atne sta e, laptopy na w³asnoœæ i indywidualne doradztwo zawodowe i szansa na normalne ycie. Ruszy³a rekrutacja TELEKARIERY, nowatorskiego programu aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych oddechowo i kr¹ eniowo z Ma³opolski. Projekt TELEKARIERA powsta³ z myœl¹ o osobach dotkniêtych przewlek³ymi chorobami, takimi jak mukowiscydoza, astma czy wrodzone wady serca. W tym roku mo e wzi¹æ w nim udzia³ 35 osób. Rekrutacja potrwa do 31 marca, ale trzeba siê spieszyæ decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. To ju drugi rok trwania projektu w 2011 r. uda³o siê wesprzeæ 43 niepe³nosprawnych. Wiele z tych osób nie mia³o nigdy szansy na podjêcie pracy. Takie schorzenia czêsto nie pozwalaj¹ na pracê w pe³nym wymiarze godzin, ale nie przekreœlaj¹ mo liwoœci na rozwój zawodowy. Rozwi¹zaniem mo e byæ zawód, który umo liwia pracê przynajmniej czêœciowo wykonywan¹ z domu mówi Sylwia Lewiñska-Sokó³ ze Stowarzyszenia WIOSNA. W³aœnie z takich kursów i sta y bêd¹ mogli skorzystaæ niepe³nosprawni, którzy zakwalifikuj¹ siê do TELEKARIERY: przygotowuj¹cych do pracy zawodzie grafika komputerowego czy telemarketera. To nie jedyna korzyœæ. Podczas szkoleñ mo na pobieraæ stypendium (4 z³ za godzinê), p³atne s¹ tak e sta e zawodowe (1000 z³ miesiêcznie). Ci, którzy siê na nie zakwalifikuj¹, otrzymaj¹ na w³asnoœæ laptopy z mobilnym Internetem. Wszyscy bêd¹ mogli te liczyæ na zwrot kosztów dojazdu, noclegu a nawet opiekê nad dzieæmi w czasie zajêæ. Do programu mog¹ zg³aszaæ siê osoby z wa nym orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci, cierpi¹ce na choroby uk³adu oddechowego lub kr¹ enia, niepracuj¹ce i mieszkaj¹ce w Ma³opolsce (zameldowanie nie jest wymagane). Zg³oszenia przyjmowane s¹ drog¹ mailow¹ na adres TELEKARIERA pozwoli³a mi uwierzyæ, e pomimo niepe³nosprawnoœci nie jestem cz³owiekiem drugiej kategorii. e sama mogê kreowaæ rzeczywistoœæ, a nie czekaæ na to, co dadz¹ mi inni. To ogromna szansa na powrót do normalnego ycia i pracy przekonuje pani Magdalena, która wziê³a udzia³ w projekcie w ubieg- ³ym roku. Dziœ, po szkoleniach i sta u, kontynuuje pracê zawodow¹, choæ jeszcze kilka lat temu straci³a na to nadziejê. Choæ sta e zakoñczy³y siê zaledwie kilka tygodni temu, kilku uczestników projektu znalaz³o ju sta³¹ pracê. Inni próbuj¹ swoich si³ zak³adaj¹c w³asne firmy. TELEKARIERA to pomys³ Stowarzyszenia WIOSNA, znanego ze SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZ OŒCI. Realizowany jest we wspó³pracy z Fundacj¹ Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozê MATIO. Pieni¹dze uda³o siê pozyskaæ ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Wiêcej informacji o rekrutacji: Kontakt: Beata Sowa Tel Agata Mardosz tel.: Stowarzyszenie WIOSNA ul. Starowiœlna 21/3 Kraków Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie siedmiu powiatów: bocheñskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, myœlenickiego, suskiego i wielickiego. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: lub skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie SPRZEDAM DULOWA(miêdzy Krzeszowicami a Trzebini¹) Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 11 arów 84 m2 i 10 arów 46 m2. tel: Dzia³ki budowlane do sprzedania 20 ar lub 10 ar, piêkny krajobraz,zdrowe powietrze tel14/ lub Zapraszam. Sprzedam nowy energooszczêdny dom 100 m2 z dzia³k¹ 190 tys z³.obrze e Brzeska,2km od zjazdu z autostrady Sprzedam DZIA KÊ BUDOWLAN 14 arów, obrze a Wieliczki (Dolne Grabówki), w s¹siedztwie komendy policji (ul. Jedynaka). Cena do uzgodnienia. Kontakt: BOSOWICE. Sprzedam czynne stawy rybne na powierzchni 12 h wraz z rybami. Cana z³ tel: SPRZEDAM DZIA KÊ Sprzedam bardzo atrakcyjn¹ dzia³kê budowlano-roln¹: - powierzchnia 21 arów - po³o ona przy ulicy Niwy w Wadowicach - dojazd do dzia³ki drog¹ asfaltow¹ - pr¹d i gaz na s¹siedniej dzia³ce Telefon: Sprzedam dom w Brze nicy,po³o ony 3 km od centrum Bochni o pow.160m2,na dzia³ce o pow.24a.dogodny dojazd z drogi asfaltowej.wolno stoj¹cy,gotowy do zamieszkania(2 du e pokoje,kuchnia,³azienka).wszystkie media,ogrzewanie centralne wêglowe.dom podpiwniczony,mo liwoœæ zagospodarowania wysokich suteren,poddasza oraz istniej¹cego tarasu nad gara em.cena do uzgodnienia. tel Sprzedam ziemiê przy Rabie. GDÓW-M YÑSKA Tel: Sprzedam mieszkanie 67m2 spó³dzielczo-w³asnoœciowe w Krakowie na oœ. Piaski Nowe, 4 pokojowe na I piêtrze bloku 10 piêtrowego. Osobno ³azienka i ubikacja. Pod³oga parkiet dêbowy. Na osiedlu s¹ dwa przedszkola, naprzeciw szko³a podstawowa. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam pilnie dzia³kê roln¹ 16 arów, w dobrej cenie w Gdowie!! tel tel CHRZANÓW - Pilnie sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe [odrêbna w³asnoœæ]. M-3, 48,90 m2.2 pokoje, du y balkon, I piêtro.mieszkanie przy ul.sienkiewicza. Tel.: Proszê dzwoniæ po 16. Dom mieszk. o pow. 186m2, stan surowy zamkniêty (tynki, wewn. wylewki, stolarka zewn. wyk prywatnie, inst. wodna, œciekowa, elektr. 220/380V i gazowa). Oko³o 58m2 2 pomieszczenia z przezn. na dzia³alnoœæ us³. itp. kot³ownia, pralnia z toalet¹, podrêczny magazyn i oddzielny gara. Parter i poddasze po 60m2, 6 pokoi, 2 kuchnie, z ³azienk¹, 2 WC, dzia³ka prywatna 6A. tel Sprzedam dom w Brzesku ul.b.czecha 3 o powierzchni 110m2. Powierzchnia dzia³ki 4ary. Blisko centrum. W cichej i spokojnej okolicy. Telefon: Cena do negocjacji. Sprzedam dzia³kê budowlan¹-widokow¹ 30a w Porêbie Spytkowskiej- b. atrakcyja cena. telefon: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w apczycy k. Bochni - o pow. 11 ar - cena z³ - tel Sprzedam dom piêtrowy w Wierbce województwo Œl¹skie Pow u ytkowa 110 m2 na dzia³ce 6 a. tel kontaktowy: Sprzedam mieszkanie 26 m2, Miechów ul. Jagielloñska, te Sprzedam dzia³ke budowlan¹ w Poznachowicach Górnych. 11 arów. Media: pr¹d, woda. Pozwolenie na budowê. Projekt \"Doskona³y 2 EN\" z pracowni Domy z Wizj¹. W okolicy grzybodajne lasy, blisko do wyci¹gu narciarskiego w Kasinie. 30 km do Krakowa. cena tel Brzesko centrum sprzedam lub wynajme ladne mieszkanie 3ch pokojowe po generalnym remoncie tel Sprzedam drewniany dom z lat 50-tych wraz z zabudowaniami gospodarczymi na dzia³ce 19 ar oraz 1 ha pola i 13 ar lasu. Dom znajduje siê na granicy puszczy niepo³omickiej w bezpoœrednim s¹siedztwie stawu i lasu(powiat Bocheñski). Dom w stanie œrednim do remontu. Cena z³. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w okolicy Sczyrzyca, powiat limanowski. Dzia³ka o pow. oko³o 10 arów, droga dojazdowa z drogi g³ównej, lekkie wzniesienie,³adna okolica. Cena do uzgodnienia.tel Sprzedam! 3 dzia³ki budowlane na Wysokiej. -17a -24a -27a Teren nie zalewowy i nie osuwiskowy. Cena do uzgodnienia. kontakt Sprzedam! Dom mieszkalny, jednorodzinny, wolnostoj¹cy, nie podpiwniczony, parterowy, w surowym stanie stoj¹cy na dzia³ce o powierzchni 10,5a. po³o ony w malowniczej okolicy w centrum Bystrej w pobli u: przedszkola, koœcio³a, urzêdu gminy, poczty, supermarketu i OSP. Teren nie zalewowy i nie osuwiskowy. Cena kontakt Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 18,5a w miejscowoœci GDÓW z wydanymi warunkami zabudowy, pe³nymi mediami oraz drog¹ dojazdow¹. KONTAKT: Przyborów, gmina Borzêcin w centrum wsi. Miejsce dobrze skomunikowane, bliski dostêp do sklepów, szko³y, oraz œrodków komunikacji miejskiej. Przedmiotem sprzeda y jest budynek mieszkalny drewniano-murowany oraz zabudowania gospodarcze: stajnia i stodo³a murowana, kryte dachówk¹. Zabudowania usytuowane s¹ na dzia³ce o powierzchni 0,13ha. Dom zosta³ wybudowany w latach 60-tych. Czêœæ murowana dobudowana pod koniec lat 80-tych. Powierzchnia uzytkowa ok.70m2. Powierzchnia ca³kowita ok.100m2. Cztery pokoje, kuchnia, ³azienka z wc oraz korytarz. Wszystkie media: woda /wodoci¹g/, gaz, pr¹d, si³a, telefon. Szambo. Ogrzewanie piecowe. Studnia. Dach kryty dachówk¹. Na pod³ogach w dwóch pokojach deski, natomiast w pozosta³ych pomieszczeniach p³ytki i wylewka cementowa. Dom posiada dwa osobne wejœcia z podwórka. Dzia³ka ogrodzona, w kszta³cie prostok¹ta. Szerokoœæ od drogi ok.18m / ty³ ok.21m/. Dojazd drog¹ poln¹, ok.70m od asfaltu. Cena podlega negocjacji.tel Mieszkanie Rabka Zdrój!!!!!! Sprzedam mieszkanie na osiedlu S¹decka o powierzchni 50 m2, II piêtro, 2 pokoje z kuchni¹, oddzielne ³azienka i wc.cena do uzgodnienia Szczegó³y pod telefonem Sprzedam mieszkanie na osiedlu S¹decka o powierzchni 50 m2, II piêtro, 2 pokoje z kuchni¹, oddzielne ³azienka i wc. Szczegó³y pod telefonem » dokoñczenie na str. 7 Sukcesy bocheñskiej szko³y treserskiej W tym roku odby³o siê kilka wystaw psów rasowych, w których bra³y udzia³ psy z naszej szko³y treserskiej. Mi³o nam poinformowaæ o niektórych sukcesach naszych podopiecznych. W Rzeszowie I miejsce oraz tytu³y CWC, CACIB, BOP w swojej rasie, zdoby³ owczarek francuski Turan, pies z naszej szko³y treserskiej. Natomiast w rasie Retriever z Nowej Szkocji, zwyciê y³a Bira z Dejznego Dworu i otrzyma³a tytu³y CWC, CACIB i BOP. Na wystawie w Katowicach I miejsce zajê³a ta sama suka Bira z Dejznego Bira z Dejznego Dworu Owczarek francuski Turan Dworu oraz dosta³a tytu³y CWC i CACIB. Z rasy berneñskich psów pasterskich, w klasie poœredniej zwyciê y³a spoœród oœmiu suczek Carmen i otrzyma³a tytu³ CWC. Zapraszamy do naszej szko³y treserskiej. Zapisy na kolejny kurs przyjmujemy do Zapraszamy do nowego, przestrzennego lokalu w Centrum Sanit. Zdrowych i radosnych œwi¹t Wielkanocnych dla wszystkich klientów i ich pupilów sk³ada Inspektor Szkolenia Psów Barbara Jasio³ek.

7 Nr 3 Marzec INFORMACJE G³os Bocheñski ul. Romanowicza Kraków bocheñski Sprzedam dzia³ke budowlano-roln¹ 36 ar ( ok 16 ar budowlane ) w miejscowoœci Lipnik,dojazd prosto z drogi asfaltowej,pr¹d,woda i tel na dzia³ce.dzia³ka p³aska,idealna pod zabudowe z malowniczym widokiem.w pobli u sklep,szko³a i koœció³.okazyjna cena 3300 z³/ar.tel CHRZANÓW centrum - dzia³ka 5,5 ara pod budowê domu jednorodzinnego z gara em dwustanowiskowym, kompleksu gara y lub obiektu handlowo-us³ugowego. Media na dzia³ce. W³aœciciel. Tel Sprzedam dom z dzia³k¹ 10,10 ar w Charsznicy ko³o Miechowa ul górna 15. Wiêcej informacji po nr tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 12 arów. Binczyce ko³o Gdowa. Tel: BRZESKO centrum, sprzedam lub wynajmê ³adne mieszkanie, 3 pokojowe po generalnym remoncie. Tel: Sprzedam nowy dom w Dobczycach na dzia³ce oœmioarowej. Budynek ma powierzchniê 150 metrów, pokryty dachówk¹ ceramiczn¹.dom wykonany z ceg³y Porotherm. Tel Dzia³kê rekreacyjn¹ z altan¹ murowan¹ pr¹d woda,gaz butla,ogrodzona w Bochni ogródki dzia³kowe \"Hutnik\" kontakt tel , Dzia³kê rekreacyjn¹ z altan¹ murowan¹ pr¹d woda,gaz butla,ogrodzona w Bochni ogródki dzia³kowe \"Hutnik\" kontakt tel , Sprzedam dzia³ki budowlane piêknie po³o one 20 i 10 ar w super cenie,oraz piec do centralnego ogrzewania 3 m o powierzchni grzewczej do400 m2 tel Zapraszam. Do sprzedania dzia³ki budowlane 20 ar.lub 10 ar.bardzo ³adna okolica,w pobli u szko³a,sklepy,koœció³ 500 m od rynku tel.14/ lub Zapraszam. Sprzedam dzia³kê budowlan¹ us³ugow¹ 25ar.Biadoliny Szlacheckie.Cena do uzgodnienia.tel Pod inwestycje lub lokata kapita³u, dzia³ka budowlana 87 ar w odleg³oœci 9 km od centrum Tarnowa - Wola Rzêdziñska, dzia³ka przylega do drogi asfaltowej aktualne warunki zabudowy, media na miejscu, mo liwoœæ dowolnego podzia³u, cena to ok. 160 tyœ do negocjacji- mo liwoœæ rat, poœrednikom dziêkujê tel CHRZANÓW centrum - dzia³ka 3,06 ara pod budowê domu jednorodzinnego z gara em dwustanowiskowym lub obiektu handlowo-us³ugowego. Doskona³a lokalizacja. 100 m. od Sanepidu i Starostwa Powiatowego.Media na dzia³ce. W³aœciciel. Tel Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ 33 ary, w tym 17 arów budowlanej, K³aj tel Dzia³kê budowlan¹ odsprzedam z wa nym pozwoleniem na budowê domu parterowego z u ytkowym poddaszem. Por¹bka Uszewska. Cena za ca³oœæ 25000z³. Wymiary ok34mx90m. Teren lekko pochy³y. Dojazd drog¹ gminn¹ bez asfaltu 200m. Uzgodniony przy³¹cz wody, gazu pr¹du Pilne! Dzia³kê budowlan¹ odsprzedam z wa nym pozwoleniem na budowê domu parterowego z u ytkowym poddaszem. Por¹bka Uszewska. Cena za ca³oœæ 25000z³. Wymiary ok34mx90m. Teren lekko pochy³y. Dojazd drog¹ gminn¹ bez asfaltu 200m. Uzgodniony przy³¹cz wody, gazu pr¹du Pilne! Kupiê dzia³kê budowlan¹ w okolicy Wieliczki do 10 ar. tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Myœlenicach udzia³ 50% z dzia³ki 14 ar z domem drewnianym.cena 4o tys. tel Sprzedam mieszkanie 45 m2 (przedpokój, ³azienka, salon z aneksem kuchennym, sypialnia + pomieszczenie gospodarcze i s³oneczny taras 18 m2) wraz z miejscem parkingowym zlokalizowanym w podziemnym gara u. tel Sprzedam - dom 100 m2 z dzia³k¹ 5 arów w Mszanie Dolnej. Cena do uzgodnienia. tel Sprzedam dzia³ki budowlane: 15 arów + media( w jednym kawa³ku, przy drodze asfaltowej), 12 arów, 22 ary. tel , Zamieniê mieszkanie na mniejsze. Metra 49m2. Dwa pokoje. Chrzanów os. Po³udnie. Parter. kontakt tel Zamieniê mieszkanie na mniejsze. Metra 49m2. Dwa pokoje. Chrzanów os. Po³udnie. Parter. kontakt tel ALWERNIA, osiedle Chemików 22B, SPRZEDAM dzia³kê 0,0134 ha pod zabudowê biurowo-handlowo-us³ugow¹ w centrum kompleksu handlowego osiedla. Media. W³aœciciel. Tel Do sprzedania dom jednorodzinny ogrodzony na dzia³ce 7 arów w Brzesku. Super lokalizacja, wszelkie media, umeblowany do zamieszkania od zaraz. Du o zieleni. Cena do uzgodnienia. Tel Szukam domu do wynajêcia p³atne z góry za rok. Interesuj¹ mnie okolice Bochni, apczycy, Gdowa, Niepo³omic, Wieliczki. Cena max do 500 z³/ miesiêcznie tel: KOPALINY Do sprzedania dzia³ka 36 arów, p³aska, prostok¹tna, po³o ona niedaleko od drogi g³ównej powiatowej. Dojazd do dzia³ki drog¹ gminn¹. Dzia³ka le y w ³adnym, zacisznym miejscu w terenach pod zabudowê. Okolica cicha, ³adna, i bezpieczna, ca³kowicie bez terenów zalewowych i osuwiskowych. Kopaliny to wieœ, le ¹ca na trasie pomiêdzy Bochni¹ a Nowym Wiœniczem. Bardzo okazyjna cena z³ za 1 ar, mo liwoœæ negocjacji. W³aœciciel. Tel Dom ca³oroczny o pow.u ytkowej 88m na dzia³ce 1700m pol. w Jasienicy K/Myœlenic na trasie do Su³kowic.Murowany lata 70-te,wszyskie media na dzia³ce wraz z kanalizacj¹.poddasze u ytkowe do zagospodarowania.wjazd korzystny bezp.z drogi g³ównej.cena przystêpna z³.tel ) Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ 40ar w tym jest 15ar budowlane 14ar orne 11ar lasu 2) dzia³kê roln¹ 47ar 3) dzia³kê budowlan¹ 15ar Krzyszkowice ko³o Myœlenic tel Do sprzedania mieszkanie o pow. 45 m2 (wystawa po³udniowa) sk³adaj¹ce siê z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, ³azienki, przedpokoju oraz s³onecznego tarasu (18 m2) Do nieruchomoœci przynale y tak e pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane na poddaszu oraz miejsce parkingowe w podziemnym gara u. W cenie mieszkania kuchnia z zabudowanym sprzêtem AGD wysokiej klasy, szafa wnêkowa firmy Komandor oraz meble ³azienkowe. Budynek wielorodzinny, w którym znajduje siê mieszkanie po³o ony jest przy ul. Jod³owej, ok. 500 m od centrum Makowa Podhalañskiego w przyjemnej, spokojnej okolicy blisko lasu, ok 70 m. od g³ównej drogi. Rok oddania do u ytku: 2010 r. Istnieje mo liwoœæ kupna mieszkania bez miejsca w gara u. tel.kontaktowy PCIM sprzedam dzia³kê 10 arów z planem zagospodarowania w toku po³o on¹ dok³adnie 10 km od centrum Myœlenic. Dzia³ka umieszczona na ma³ym wzniesieniu przy lasie z bardzo dobrym dojazdem. Wspania³y widok szczególnie na wschód i po³udnie. Œwietnie nas³oneczniona. Wytyczona i wyrównana droga o d³ugoœci oko³o 100 metrów z³¹czona z asfaltow¹ drog¹ lokaln¹. Zdjêcia dostêpne na e- mail. Cena standardowa 10 tys./ar. Kontakt tel CHRZANÓW centrum - dzia³ka 5,5 ara pod budowê domu jednorodzinnego z gara em dwustanowiskowym, kompleksu gara y lub obiektu handlowo-us³ugowego. Media na dzia³ce. W³aœciciel. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 25a w Okocimiu lub dwie dzia³ki po 12,5a. Chêtnych proszê o kontakt w godzinach wieczornych. tel: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Tarnowie / aktualny plan zagospodarowania terenu /. Powierzchnia dzia³ki 7 a.wszystkie media.bardzo ATRAKCYJNA CENA!!! Telefon Du y dom w Tarnowie na dzia³ce 10 a sprzedam.nieruchomoœæ nadaje siê na mieszkania w tym momencie dwa, mog¹ byæ 4. Tak e jako obiekt komercyjny : handel, biura,gabinety lekarskie, przedszkole, ³obek i.t.p.bardzo dobra lokalizacja, wszystkie media, dojazd asfalt. BARDZO ATRAKCYJNA CENA!!! Telefon : Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Suchej Beskidzkiej 17,80 arów tel Sprzedam dom z niewielkim gospodarstwem rolnym, po³o ony w Kalina Ma³a (powiat Miechów; ma³opolska). Gospodarstwo o powierzchni 2,3ha. Na gospodarstwie znajduj¹ siê dom jednorodzinny (wolnostoj¹cy), budynek gospodarczy (murowany) i stodo³a (drewniana). Dom ocieplony, otynkowany, wymieniony dach (z poddaszem), ogrzewanie centralne, oraz czêœæ okien. Dom podpiwniczony, doprowadzona woda i pr¹d. CENA do negocjacji SZCZEGÓ OWYCH INFORMACJI OSOBOM ZAINTERESOWANYM,UDZIELÊ TELEFONICZNIE Sprzedam dom z dzia³k¹ budowlan¹ o powierzchni 1 ha 26 (przylegaj¹ budynki gospodarcze do domu. Cicha i spokojna okolica, dzia³ka znajduje siê blisko lasu. Gmina Go³cza. Miejscowoœæ Krêpa. tel: tel: WYNAJMÊ Poszukujê ma³ego mieszkania do wynajêcia w Brzesku. tel: ANDRYCHÓW do wynajêcia nowoczesne lokale biurowe o powierzchni od 15 do 200 m2. Wszystkie media, winda, ³¹cze internetowe i telefoniczne. Atrakcyjna lokalizacja przy drodze Bielsko-Bia³a Kraków. Kontakt: , Do wynajêcia 3 pokojowe mieszkanie w Bochni. Tel Gara do wynajêcia - Chrzanów, ul. Sikorskiego obok bloku Trzebiñska 13. Tel Do wynajêcia w Bochni: hale magazynowe-350m2, biura i lokale-600m2, place -25arów. Nieruchomoœæ po³o ona na ogrodzonej dzia³ce w dzielnicy przemys³owej. Dojazd z dwóch stron drog¹ asfaltow¹ Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Bocheñski Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Romanowicza 4, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Bocheñski, ul. Romanowicza 4, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. LOKAL handlowo - uslugowy o pow 137 m kw. w Wieliczce do wynajecia. Lokal posiada pomieszczenia socjalne biuro, wc, szatnia, magazynek. Lokal znajduje sie blisko przystankow autobusowych. Wlasny parking. Cena 30 zl m kw. tel Powierzchnia: 115 Do wynajêcia lokal u ytkowy znajduj¹cy sie w Tokarnii. Posiada bardzo dobr¹ lokalizacje na parterze domu, tu przy g³ównej, czêsto uczêszczanej drodze. Powierzchnia wynosi ok 115m, z czego aktualnie 70m stanowi sala sprzeda owa, zaœ 45m zaplecze.podana CENA 1500 z³ netto JEST DO NEGOCJACJI Do wynajmu, oferujemy równie mieszkania! CHRZANÓW ul. Jagielloñska - DO WYNAJÊCIA 30 m2 na parterze z przeznaczeniem na MAGAZYN,sk³ad,szatniê itp. Media pr¹d,woda. Tel Do wydzier awienia w Suchej Beskidzkiej lokal na biuro o pow 14m2 /g³ówna ul. Mickiewicza, bezpoœrednie s¹siedztwo Dworca Kolejowego, do remontu/. Kontakt Do wydzier awienia w Suchej Beskidzkiej plac o pow 11 arów w bezpoœrednim s¹siedztwie dworca kolejowego, przy g³ównej ulicy Mickiewicza. Idealny pod komis samochodowy, parking, handel lub warsztat samochodowy. Istnieje tak e mo liwoœæ wynajêcia pomieszczenia tu przy placu na biuro, lub innego pomieszczenia pod dzia³alnoœæ /kwestia do uzgodnienia/. kontakt CHRZANÓW, ul. SZPITALNA/TOPOLOWA (100 m. od budowanego ronda) - do wynajêcia niezabudowany PLAC 1300 m2 do adapatcji pod dzia³alnoœæ: auto komis,centrum ogrodnicze, architektura drewniana, sk³ad drzewny,itp. Na dzia³ce pr¹d (si³a), woda, kanalizacja do korzystania od zaraz - licznik, wodomierz. Ogrodzony, bezpoœredni zjazd z ul. Szpitalnej. Wyj¹tkowa lokalizacja, maksymalne natê enie ruchu pojazdów. W³aœciciel, Tel , Do wynajêcia mieszkanie w Dobczycach, trzy pokoje,kuchnia zabudowana ze sprzêtem AGD. Informacja pod nr.tel; lub Wynajmê lokal u ytkowy o powierzchni 80m2 na pierwszym piêtrze budynku przy g³ównej ulicy Proszowic - ul. 3 Maja. Ca³oœæ sk³ada siê z trzech przestronnych pomieszczeñ oraz korytarza wraz z ³azienk¹ i toalet¹. Preferowane przeznaczenie na gabinety lekarskie lub biuro. Wysokoœæ czynszu oraz okres wynajmu do uzgodnienia, pozosta³e media; woda,pr¹d i gaz p³atne wed³ug wskazañ liczników. Lokal bêdzie wolny od , osoby zainteresowane zapraszam do ogl¹dniêcia po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym. Na wszelkie pytania chêtnie odpowiem pod numerem tel lub na maila Posiadam do wynajêcia mieszkanie w Myœlenicach na ul. Solidarnoœci, os. \"Pod Lipk¹\". Mieszkanie jest dwupoziomowe na III piêtrze, z balkonem i piwnic¹ (4m2). Powierzchnia ca³kowita ok.70m2 (38m2 to salon z aneksem kuchennym, ³azienka, przedpokój + 32m2 pod skosami pokój z garderob¹). Mieszkanie wykoñczone w wysokim Do wynajêcia od zaraz. Bezterminowo. Cena 1500z³/mies. + media. Do uzgodnienia. Tel , CHRZANÓW ul. Jagielloñska - DO WYNAJÊCIA 30 m2 na parterze z przeznaczeniem na MAGAZYN,sk³ad,szatniê itp. Media pr¹d,woda. Tel Do wynajêcia gara w centrum Bochni. Tel Wynajmê garderobê 21 m2 w centrum Krakowa. Tel Samodzielne mieszkanie pokój z kuchni¹ i ³azienk¹ w Tokarni w centrum prywatny dom, wynajmê w dobrej cenie od marca KUPIÊ Kupiê dzia³kê lub domek w górach w rozs¹dnej cenie tel Poszukujê domu wybudowanego na dzia³ce budowlanej (nie zabudowa zagrodowa) do 30 km od Krakowa, na terenie powiatu krakowskiego, wadowickiego, myœlenickiego, wielickiego (ale nie gmina Niepo³omice ze wzglêdu na teren zalewowy i zupe³nie p³aski teren). Najlepiej gdyby w domu rozprowadzone by³y ju wszystkie media (pr¹d, gaz, woda, szambo/kanalizacja), wprawione drzwi zewnêtrzne oraz wszystkie okna. Cena do 380 tysiêcy Zapraszam do kontaktu i przesy³ania zdjêæ: howard(at)knopfler.pl telefon: Poszukujê ma³ego mieszkania do wynajêcia w Brzesku. tel: Kupiê gospodarstwo rolne w okolicy Krakowa

8 8 Marzec 2012 Nr 3 REKLAMA Pracownia Z³otnicza Benedykt Wacnik, Bochnia, ul. Bia³a 1 tel. (014) OFERTA KOMUNIJNA: ³añcuszki medaliki krzy yki kolczyki

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (51) Sierpieñ 2011 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Déja vu? S towarzyszenie BKS z koñcem 1995 roku stanê³o przed widmem

Bardziej szczegółowo

Nr 12 6 (37) (19) Grudzieñ Czerwiec 2010 2008 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 www.glosbochenski.pl gazeta bezp³atna A miasto

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (54) Maj 2011 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Lokale œwieci³y pustkami gazeta bezp³atna 15 maja mieszkañcy gminy Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (38) Styczeñ 2010 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 gazeta bezp³atna Skazani na rolnictwo? Starania w³adz wielickiej

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

w Szczyg³owicach okoliczni wêdkarze i dzia³kowcy POD Irys. Teraz to ju nie to samo...

w Szczyg³owicach okoliczni wêdkarze i dzia³kowcy POD Irys. Teraz to ju nie to samo... www.przegladlokalny.pl Przysz³oœæ radia FAN wywo³a³a najwiêksze emocje podczas obrad knurowskiej Rady Miasta. Po emocjonuj¹cej dyskusji wiêkszoœæ radnych zgodzi³a siê na zbycie nawet ca³oœci udzia³ów prowadz¹cej

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Spotkanie z ukraiñsk¹ Poloni¹ Partnerstwo z Untersteinach Powitanie delegacji z Mogilan przez burmistrza Untersteinach. Wystêp ZR Mogilanie podczas Dni Doliny. 10 wrzeœnia Zespó³

Bardziej szczegółowo

1(w tym 8% VAT) Adam Karasiewicz - laureatem nagrody marszałka. Zwycięzca - jak pokonać Dolinę Śmierci. Wiew Sitowia. Łapska Akademia Wokalna

1(w tym 8% VAT) Adam Karasiewicz - laureatem nagrody marszałka. Zwycięzca - jak pokonać Dolinę Śmierci. Wiew Sitowia. Łapska Akademia Wokalna Rok X XIII nr 11 ( 386) 22 listopadaa 2012 www.dklapy.pl www.gazetalapska.pl I N F O R M A C J E R E P O R T A Ż E R O Z R Y W K A CENA: 1 zł. 1(w tym 8% VAT) MIESIĘ CZNIK Adam Karasiewicz - laureatem

Bardziej szczegółowo

X 2010 Nr 3/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: 2 Rusza budowa wiaduktu nad Zakopiank¹ Trwa Powszechny Spis

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (18) Styczeñ 2009 ISSN 1898-4371 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS WADOWICKI miesiêcznik regionalny gazeta bezp³atna WADOWICE, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, ANDRYCHÓW, SPYTKOWICE, BRZE NICA, STRYSZÓW,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 7/8 (223/224) lipiec/sierpieñ 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo