Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 3 (58) Marzec 2012 bocheñski ISSN gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Bochni prócz pracowników s¹du, do Warszawy wybrali siê Jacek Paj¹k Starosta Bocheñski, Stefan Kolawiñski Burmistrz Bochni, przedstawiciele Stowarzyszenia Bochniaków i NSZZ Solidarnoœæ. Przybyliœmy by broniæ s¹dów przed urzêdnikami, z zasady broni³em ludzi przed s¹dami, ale nigdy s¹dów jako instytucji mówi³ organizator manifestacji Wojciech B³aszczyk. Wykazywa³ niezgodnoœæ projektu rozporz¹dzenia znosz¹cego s¹dy z Konstytucj¹. Tak naprawdê problemami polskiego s¹downictwa nie s¹ ma³e s¹dy podnosi³ ale wielkie s¹dy po³o one w metropoliach, to tam trzeba wprowadzaæ usprawnienia, a nie likwidowaæ ma³e s¹dy. Wszyscy zebrani zgodzili siê, co do Bochnia protestuje! Z gazeta bezp³atna We wtorek 28 lutego br., w Warszawie, odby³ siê ogólnopolski protest w obronie s¹dów, które zgodnie z projektem rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci maj¹ zostaæ zniesione. Jego organizatorem by³ mecenas Wojciech B³aszczyk pracuj¹cy w Warszawie adwokat z Sochaczewa. W manifestacji wziêli udzia³ przedstawiciele 45. samorz¹dów i s¹dów rejonowych z ca³ej Polski. tego, e zapewnienia ministra o pozostawieniu w znoszonych s¹dach wszystkich dotychczas dzia³aj¹cych wydzia³ów s¹ absolutnie nierealne. Wyrazili przekonanie, e po odebraniu s¹dom samodzielnoœci, bêd¹ w nich zamykane kolejne wydzia³y, a do ca³kowitej likwidacji tych placówek. dalszy ci¹g na str. 4» Zak³ad Optyczny El bieta Zienkowska Bochnia, ul. Koœciuszki 3 tel./fax: (14) pon.- pt.: sob.: Krótkie terminy do lekarza okulisty!!! Odbiór gotowych okularów w godzinê Gwarancja na okulary Sprzeda soczewek kontaktowych Okulary przeciws³oneczne z polaryzacj¹ PRZY ZAKUPIE BEZP ATNE OKULARÓW KOREKCYJNYCH BADANIE WZROKU POWY EJ 150 Z

2 2 Marzec 2012 Nr 3 BOCHNIA

3 Nr 3 Marzec Walka o s¹dy trwa nadal! W czwartek 15 marca br., w Sochaczewie odby³o siê spotkanie za³o ycielskie stowarzyszenia Amici Curiae, ogólnopolskiej organizacji maj¹cej na celu podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do u³atwienia obywatelom dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci. Udzia³ przedstawiciela samorz¹dów powiatu bocheñskiego na spotkaniu w Sochaczewie zosta³ ustalony kilka dni wczeœniej w bocheñskim Magistracie. Wówczas przedstawiciele wszystkich œrodowisk Bochni ju zaanga owanych w obronê s¹du postanowili o przyst¹pieniu do stowarzyszenia Amici Curiae, poniewa jednak zarówno starosta bocheñski Jacek Paj¹k, ani burmistrz Bochni Stefan Kolawiñski nie mogli w Najczêœciej nagradzany m³ody filmowiec w Bochni! W dniu 29 marca br. Dyskusyjny Klub Filmowy Maciste bêdzie goœciæ jednego z najzdolniejszych polskich m³odych filmowców. Trochê mu siê nazbiera³o... Nad ranem 5 marca br. o godz w Bochni na ul. Langera ukradziono samochód dostawczy marki Volkswagen Transporter T-4. Z³odziej wykorzysta³ nieuwagê pracownika piekarni, który pozostawi³ otwarty, uruchomiony pojazd, i wszed³ do budynku piekarni. Samochód by³ za³adowany œwie ym pieczywem, które tego ranka nie trafi³o do sklepów. Auto nie posiada³o cech charakterystycznych wyró niaj¹cych Koncert w VII rocznicê œmierci Jana Paw³a II Koncert inauguruj¹cy cykl koncertów Orkiestry Akademii Beethowenowskiej JESZCZE POLSKA MUZYKA... 1 kwietnia 2012r., godz. 18:00, Koœció³ Œw. Paw³a Aposto³a w Bochni Wyst¹pi¹: Orkiestra Akademii Beethowenowskiej Chór Nowodworski I LO w Krakowie Chór Absolwentów KANON I LO w Krakowie przygotowanie Ryszard róbek go z poœród innych samochodów tego typu. Samochód ukradziono wraz z dokumentami. Ukradzione kosze z chlebem z³odziej wy³adowa³ w nocy pod plebani¹ w Rzezawie. Pani pracuj¹ca na plebani by³a przekonana, i jest to dar od osoby, która chce zachowaæ anonimowoœæ. Jeszcze tego samego dnia oko³o godz policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydzia³u Karin Wiktor Ka³ucka sopran Agnieszka Cz¹stka alt Tomasz Jarosz baryton Micha³ Dworzyñski dyrygent Artyœci wykonaj¹: Stabat Mater G. Pergolesi Wielka Msza c-moll W.A. Mozart Libera Me G. Faure Uwertura Koncertowa M. Einert Finale Molto Presto F. Lessel Patronat honorowy nad koncertem objêli: Jego Eminencja Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz Metropolita Krakowski, Biskup Administrator Diecezji Tarnowskiej Wies³aw Lechowicz, Starosta Bocheñski Jacek Paj¹k, Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiñski. Wstêp wolny. BOCHNIA tym terminie wyjechaæ z Bochni, zdecydowano o udziale Tomasza Przyby³o zastêpcy burmistrza Bochni. Stowarzyszenie zrzesza na razie 27 samorz¹dów, ale po iloœci protestuj¹cych przy Ministerstwie Sprawiedliwoœci w Warszawie 28 lutego, mo na s¹dziæ, e wkrótce iloœæ cz³onków znacznie siê powiêkszy. W sk³ad Zarz¹du Stowarzyszenia wszed³ obecny na spotkaniu Tomasz Przyby³o zastêpca burmistrza Bochni. Powiat Bocheñski w Stowarzyszeniu reprezentowaæ zaœ bêdzie Wies³aw Cholewa cz³onek Zarz¹du Powiatu Bocheñskiego. Za³o enie stowarzyszenia stanowi kontynuacjê dzia³añ podjêtych dotychczas przez samorz¹dy oraz s¹dy w celu niedopuszczenia do wejœcia w ycie projektu rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci, zgodnie z zapisami którego z mapy Polski ma znikn¹æ 116 s¹dów rejonowych. Rozpoczêta zosta³a procedura rejestracyjna Stowarzyszenia w KRS. Lista celów Stowarzyszenia jest d³uga, zawiera miêdzy innymi: monitorowanie procesu przestrzegania przez organy Kuba Czekaj, rodowity wroc³awianin, jest absolwentem re yserii na Uniwersytecie Œl¹skim dopiero od niedawna, ale za swoje szkolne filmy zd¹ y³ ju otrzymaæ kilkadziesi¹t wyró nieñ na ca³ym œwiecie. Œwiat us³ysza³ o Kubie Czekaju ju piêæ lat temu, gdy jego etiudy studenckie Kawa³ek nieba'' oraz Za horyzont'' zaskoczy³y widzów i jurorów na wielu imprezach niezwyk³¹ dojrza³oœci¹, zdobywaj¹c laury m.in. w Warszawie, Brnie i Mediolanie. Naprawdê g³oœno o m³odym twórcy zrobi³o siê jednak wówczas, gdy œwiat³o dzienne ujrza³ jego film powsta³y w Studiu im. Andrzeja Munka, w ramach programu ' 30 minut''. Ciemnego pokoju nie trzeba siê baæ'' (2009), to opowieœæ o bezgranicznej mi³oœci jedenastoletniej dziewczynki aty - do jej ojca. Kubê Czekaja wyró niono na wielu wa nych festiwalach filmowych w kraju i na œwiecie, m.in.: w Kazimierzu Dolnym, Krakowie, Kosowie, Kioto, Vancouver i w Gdyni, gdzie jury doceni³o nowatorstwo zarówno treœci, jak i jêzyka filmowego". Jeszcze wiêksz¹ rewelacj¹ okaza³ siê byæ film dyplomowy, Twist & Blood'' (z 2010 roku). G³ówny bohater to jedenastoletni ch³opiec o przezwisku Brzucho. Jest poœmiewiskiem wœród swoich rówieœników. Rodzice te za wszelk¹ cenê chc¹ go zmieniæ, odchudziæ. Brzucho ma jednak swój sposób na roz³adowanie negatywnych emocji. To tajemnica. Z czasem zdradzi j¹ przyjació³ce, w której siê podkochuje... Zarówno Twist & Blood'', jak i Ciemnego pokoju nie trzeba siê baæ'' bêdzie mo na zobaczyæ w trakcie spotkania z re yserem, które odbêdzie siê 29 marca br. o godz. 19,00 w kinie Regis, o czym szeroko nas poinformowa³ p. Jacek Dziduszko filmoznawca, animator kultury, dziennikarz filmowy, dzia³acz ruchu klubowego, organizator i bywalec festiwali filmowych. Prewencji KPP Bochnia zauwa yli poszukiwany pojazd na ul. ychów w Bochni. Podjêli próbê jego zatrzymania, jednak kieruj¹cy nie zwa aj¹c na przeszkody ucieka³, uszkadzaj¹c przy tym ukradzione auto. Policjanci rozpoznali kieruj¹cego i zmuszeni byli przerwaæ poœcig z uwagi na ryzyko uszkodzenia radiowozu. Uciekaj¹cy w pewnym momencie zmuszony by³ jednak zatrzymaæ samochód i wówczas policjanci próbowali zatrzymaæ go ponownie. Okoliczne zaroœla i nocna pora pomog³a sprawcy w ucieczce i w rêce policji trafi³ dopiero kolejnego dnia we wczesnych godzinach rannych. 28-letni mieszkaniec Bochni zosta³ zatrzymany przez policjantów Wydzia³u Kryminalnego w miejscu zamieszkania. Trafi³ do aresztu. Wobec sprawcy toczy- ³o siê ju postêpowanie ws. umyœlnego zniszczenia mienia w dniu 26 stycznia br. Kilka dni póÿniej rozbi³ m³otkiem reflektor w tym samym samochodzie. Nastêpnie w³ama³ siê do gara u z którego ukrad³ meble. Tu przed kradzie ¹ samochodu w nocy wybi³ szybê w drzwiach do budynku handlowego w Bochni przy ul. Trudnej. Us³ysza³ równie zarzut uporczywego nêkania dwóch kobiet. Wszystko to dzia³o siê w warunkach powrotu do przestêpstwa - tzw. recydywy - dlatego policja wyst¹pi³a z wnioskiem do Prokuratora Rejonowego o zastosowanie œrodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolnoœci do 10. lat. w³adzy publicznej konstytucyjnych wartoœci takich jak: prawo do s¹du i zwi¹zanego z nim prawa do pomocy prawnej, prawo do obrony, niezawis³oœæ sêdziowska. Cz³onkowie stowarzyszenia chc¹ tak e monitorowaæ procesy zmian struktur instytucji pañstwa, w tym wymiaru sprawiedliwoœci, a w szczególnoœci struktury s¹downictwa i ich wp³ywu na prawa i wolnoœci obywatelskie oraz na samorz¹d terytorialny. W statucie wymieniono tak e sposoby realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Na dzieñ dzisiejszy jednak nadrzêdn¹ jest sprawa wykazania niekonstytucyjnoœci istniej¹cych w polskim prawie zapisów mówi¹cych, e o tworzeniu i znoszeniu s¹dów decyduje Minister Sprawiedliwoœci w drodze rozporz¹dzenia, podczas kiedy z dokumentu zasadniczego wynika wymóg podejmowania takich decyzji w drodze ustawy. Poniewa przedstawiane dotychczas Ministrowi Sprawiedliwoœci argumenty, wysuwane zarówno przez samorz¹dowców jak i prezesów s¹dów nie zosta³y wys³uchane, a jednoczeœnie ministerstwo nie przekaza³o adnego racjonalnego argumentu przemawiaj¹cego za przeprowadzeniem reorganizacji systemu s¹downiczego w przedstawionej przezeñ formie, cz³onkowie Stowarzyszenia Amici Curiae postanowili przeprowadziæ cykl pikiet przy Ministerstwie Sprawiedliwoœci, które z racji czasu, w jakim siê bêd¹ odbywa³y nazwali rekolekcjami konstytucyjnymi. Pocz¹wszy od 27 marca codziennie przed ministerstwem bêd¹ siê gromadzili przedstawiciele poszczególnych samorz¹dów i s¹dów i bêd¹ przedstawiali zapisy konstytucji, które ³amane s¹ w przedmiotowym projekcie rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci. W pi¹tek 30 marca przed budynkiem MŒ spotkaj¹ siê wszyscy cz³onkowie Stowarzyszenia. foto z arch. UM Sochaczew

4 4 Marzec 2012 Nr 3 BOCHNIA i OKOLICE Bochnia protestuje!» dokoñczenie ze str. 1 W zderzeniu do tych zamierzeñ podawali koszty, jakie w ostatnich latach ponios³o Ministerstwo Sprawiedliwoœci oraz samorz¹dy, aby likwidowane dziœ s¹dy wybudowaæ lub wyremontowaæ i wyposa yæ w nowoczesny sprzêt: Bochnia-12 milionów z³, Koœcierzyna- 14 milionów z³, P³oñsk-18 milionów z³, W³oszczowa-12 milionów z³, Limanowa- 30 milionów z³ to tylko kilka przyk³adów. Burmistrz Stefan Kolawiñski, wystêpuj¹cy jako jeden z 10 mówców podkreœli³, e w³adzê s¹downicz¹ przyzna³ Bochni Boles³aw Wstydliwy ju w akcie lokacyjnym a kolejni w³adcy nadawali naszemu miastu kolejne przywileje doceniaj¹c jej wa noœæ na mapie Polski. Dziœ zauwa amy sytuacjê odwrotn¹, oto minister skarbu i minister gospodarki chc¹ najstarsz¹ w Europie kopalniê soli w Bochni przy³¹czyæ do wielickiej grupy kapita³owej, a minister sprawiedliwoœci chce znieœæ s¹d bocheñ-ski. To postêpuj¹cy proces deprecjono-wania bocheñszczyzny! Nasze s¹dy s¹ sprawne i tanie i za tê dobr¹ pracê mamy zostaæ teraz ukarani. Problem tkwi w du ych s¹dachmolochach. To tam trzeba usprawnieñ. Wszyscy zabieraj¹cy g³os wyra ali obawy, e likwidacja s¹dów jest pierwszym krokiem do dalszej centralizacji struktur pañstwa, a wiêc likwidacji kolejnych instytucji: sanepidów, prokuratur, powiatowych komend policji, a w koñcu do likwidacji powiatów. W ocenie wiêkszoœci wypowiadaj¹cych siê, rz¹d dzieli nasz kraj na Polskê A: wielkie miasta z dostêpem do wszelkich dóbr i wygód i Polskê B: ma³e miasta i miasteczka, w których mieszkañcy bêd¹ wyruszaæ rano, aby po po³udniu dotrzeæ do urzêdu. TVP Jacek Paj¹k starosta bocheñski. Takie samo zdanie reprezentowali w zasadzie wszyscy samorz¹dowy wypowiadaj¹cy siê przed ministerstwem. Czuli siê zignorowani i nie wys³uchani. Wszyscy jednog³oœnie stwierdzili, i minister nie przedstawi³ do tej pory adnego racjonalnego argumentu przemawiaj¹cego za przeprowadzeniem reorganizacji systemu s¹downiczego w takiej formie. Na koniec manifestacji do zebranych wyszed³ wiceminister Piotr Dardziñski Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwoœci, który wyt³umaczy³ nieobecnoœæ ministra Jaros³awa Gowina jego bytnoœci¹ u premiera, zaprosi³ te delegatów manifestacji na dalsze rozmowy do gmachu ministerstwa. Na rêce wiceministra przekazano petycjê z ponad 200. tysi¹cami podpisów przeciwko likwidacji s¹dów rejonowych. Burmistrz Bochni Stefan Kolawiñski przekaza³ te pismo informuj¹ce o wiecu protestacyjnym, jaki odby³ siê w Bochni dzieñ wczeœniej, tj. 27 lutego br. i w którym jeszcze raz apeluje do ministra o zweryfikowanie stanowiska ws. zniesienia s¹du w Bochni: Wiec w Bochni oraz nasza dzisiejsza obecnoœæ przed gmachem Ministerstwa Sprawiedliwoœci s¹ nie tylko przejawem determinacji mieszkañców Powiatu Bocheñskiego. to tak e oznaka naszej wspólnej obywatelskiej wiary w to, e demokratyczne w³adze w nowoczesnym pañstwie, jakim jest Polska potrafi¹ ws³uchiwaæ siê w g³os spo³eczeñstwa i potrafi¹ temu spo³eczeñstwu przyznaæ racjê, jeœli ta znajduje siê po jego stronie. NSZZ Solidarnoœæ Pracowników S¹downictwa zaprosi³a na sobotni happening (24.03) przed Ministerstwo Sprawiedliwoœci: - W tym dniu odprawimy uroczystoœæ a³obn¹ za wszystkie s¹dy rejonowe maj¹ce ulec zniesieniu (likwidacji), g³odowe wynagrodzenia pracowników s¹dów, oraz powolne obumieranie wymiaru sprawiedliwoœci. Zachêcamy wszystkich do przy³¹czenia siê do happeningu (prosimy o zabranie czarnego stroju i przyniesienia œwieczki). ( ) Happening jest kontynuacj¹ pi¹tkowego protestu i ma na celu zwrócenie uwagi rz¹du oraz opinii publicznej na pogarszaj¹c¹ siê od lat sytuacjê pracowników s¹dów oraz ogólnie wymiaru sprawiedliwoœci.. Foto z arch. UM w Bochni Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie informuje, e w dniach 12 i 13 maja br. odbywaæ siê bêdzie VIII Festiwal Pieœni Maryjnych Ave Maryja w Osielcu. Regulamin festiwalu wraz z za³¹cznikami znajduj¹ siê na stronie internetowej Urzêdu Gminy w zak³adce Festiwal. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych œpiewaniem do udzia³u w imprezie, która przez okres 7 lat znalaz³a swoje miejsce na mapie kulturalnej Ma³opolski. Organizatorzy Dobro obywateli 100-tysiêcznego powiatu, 165 lat tradycji s¹du i wszystkie argumenty merytoryczne, które pokazywaliœmy w d³ugiej dyskusji z Panem ministrem zosta³y tak naprawdê zignorowane mówi³ w wywiadzie dla Awans do Fina³ów Mistrzostw Ma³opolski! We wtorek (13.03.br.) dziewczyny do rocznika 2000, które na co dzieñ trenuj¹ w MOSiR Bochnia, uczestniczy³y w pó³fina³ach Mistrzostw Ma³opolski w Koszycach Wielkich. Wynik: 4 wygrane z PSP Koszyce Wielkie 43-7, PSP nr 3 Tarnów 73-0, PSP nr 2 Tarnów 57-7, PSP Okulice 27-7 i awans do fina³ów, które odbêd¹ siê w Krakowie! Mecze od samego pocz¹tku do koñca mia³y jednostronny przebieg. Totalna dominacja w ataku i obronie pozbawi³a z³udzeñ, który zespó³ zas³uguje na awans do fina³ów. Powoli zbieramy plony czêstych wyjazdów na turnieje zagraniczne i ogólnopolskie. To wynik rozgrywania meczy z mocnymi dru ynami. W dziewczynach widaæ coraz wiêksz¹ pewnoœæ siebie na boisku. Oczywiœcie nie osiadamy na larach i dalej mocno trenujemy, aby wyjechaæ z Krakowa Uprawa konopii zlikwidowana W dniu 12 marca br. policjanci Wydzia³u Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bochni, na podstawie wczeœniejszych w³asnych ustaleñ i zebranych materia³ów operacyjnych, ujawnili i zlikwidowali ma³¹ uprawê konopi indyjskich. Sadzonki ros³y w doniczkach w zamaskowanej piwniczce budynku gospodarczego w Proszówkach, których w³aœcicielami byli trzej mieszkañcy Proszówek, w wieku 18, 19 i 20 lat, dobrze znani policjantom z wczeœniejszych naruszeñ prawa. Sprawcy za wspólne pieni¹dze zakupili nasiona i pielêgnowali roœliny. Zyskiem mieli siê wspólnie podzieliæ. Policjanci zabezpieczyli 14 roœlin konopi indyjskich. Jeden z hodowców zosta³ zatrzymany w bocheñskim areszcie. Policjanci sprawdzaj¹ udzia³ pozosta³ych osób w tym procederze. Niektórzy maj¹ ju na swoim koncie udzielanie œrodków narkotycznych w przesz³oœci oraz nieudan¹ próbê hodowli marihuany. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 3. jako Mistrz Województwa mówi³ trener bocheñskiego zespo³u Rafa³ Sroka. Dziewczêta startowa³y pod szyldem PSP nr 1 w Bochni. Regulamin zezwala, aby dru yna sk³ada³a siê z 8. zawodniczek z jednej szko³y oraz 3. z dwóch innych szkó³. Zespó³ sk³ada³ siê z uczennic trzech szkó³. PSP nr 1 reprezentowa³y: Aisza Buczek, Natalia Mazur, Dominika Dziwota, Agnieszka M¹czka, Justyna Hudek, Aleksandra Cebula, Dorota Œwiercz, Klaudia Trybu³a, Agnieszka Or³owska, Agnieszka Blum, Alicja Datoñ. PSP nr 7 : Gabriela Rak, Aleksandra Poradowska. PSP Damienice: Kamila Pu³awska. Foto z arch. MOSiR Bochnia

5 Nr 3 Marzec INFORMACJE LIPNICA MUROWANA 54. Konkurs Lipnickich Palm Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej Urz¹d Gminy w Lipnicy Murowanej zapraszaj¹ 1 kwietnia 2012 na 54. Konkurs Lipnickich Palm i Rêkodzie³a Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Program: Rynek zg³aszanie, ocena i stawianie konkursowych palm ywe warsztaty wykonywania palm wystêpy zespo³ów artystycznych: - Zespó³ Regionalny Górzanie z Lipnicy Górnej, - Zespó³ Pieœni Raj z Rajbrotu, - Zespó³ Pieœni i Tañca Ma³y Raj z Zespo³u Szkó³ w Rajbrocie - Orkiestra Dêta z Rajbrotu, - Zespó³ Pieœni i Tañca Ma³y Lipnik z Zespo³u Szkó³ w Lipnicy Murowanej, - Orkiestra Dêta z Lipnicy Dolnej oficjalne otwarcie konkursu i powitanie goœci uroczyste poœwiêcenie palm na lipnickim rynku Msza Œwiêta w koœciele parafialnym pw. œw. Andrzeja Aposto³a w Lipnicy Murowanej M³odzie owa Kapela Ludowa z Lipnicy og³oszenie wyników konkursu oraz wrêczenie nagród koncert Kapeli Brynioki z ososiny Koœció³ œw. Leonarda Koncert na organy i waltorniê Z³oty Wiek Muzyki organowej i kameralnej: Esencja muzyki barokowej jako istota emocjonalnego przekazu. Wykonuj¹: prof. Dariusz DRWINIA B¹kowski-Kois - Akademia Muzyczna w Krakowie oraz dr Wojciech Kamionka - Akademia Muzyczna w Krakowie Wydarzenia towarzysz¹ce: kiermasz rêkodzie³a artystycznego, konkurs fotograficzny Palmowa Lipnica 2012, zwiedzanie zabytków Lipnicy Murowanej Organizatorzy: Urz¹d Gminy w Lipnicy Murowanej, Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. Wspó³organizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej, Ma³opolskie Centrum Kultury Sokó³ w Nowym S¹czu. Patronat honorowy objê³o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a tak e J.E. ks. bp Wies³aw Lechowicz - Administrator Diecezji Tarnowskiej, Marek Sowa - Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Jacek Paj¹k - Starosta Powiatu Bocheñskiego. Bêdzie Orlik Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu ycia to jedno z najwa niejszych zadañ, które nale y konsekwentnie realizowaæ. Du e znaczenie w tej problematyce ma rozbudowa infrastruktury sportowej. Na sesji Sejmiku Województwa Ma³opolskiego w dniu 27 lutego br. podjêto uchwa³ê o wyborze gmin, którym w 2012 r. udzieli siê dofinansowania na realizacjê programu Moje boisko Orlik W tym roku przybêd¹ kolejne 34 boiska, w tym jeden kompleks na terenie gminy Drwinia. Obiekt zostanie zlokalizowany przy Zespole Szkó³ w Mikluszowicach. Najwiêksz¹ dotacjê - w wysokoœci 333 tys z³. - otrzymaj¹ gminy, które buduj¹ Orliki" po raz pierwszy. W województwie ma³opolskim takich gmin jest 12. W programie Orlik 2012 gminy otrzymuj¹ dofinansowanie, zarówno z bud etu pañstwa, jak i od samorz¹du województwa. - Aktywnoœæ fizyczna jest kluczowym elementem prozdrowotnego stylu ycia. Aby zaspokoiæ potrzeby mieszkañców w zakresie aktywnego spêdzania wolnego czasu postanowiliœmy wybudowaæ kompleks sportowy w ramach programu Moje boisko Orlik 2012, dlatego te ciesz¹ nas dobre wiadomoœci, które nap³ynê³y z Urzêdu Marsza³kowskiego - mówi³ Wójt Gminy Jan Paj¹k. G³ównym za³o eniem programu jest udostêpnienie dzieciom i m³odzie y nowoczesnej infrastruktury sportoworekreacyjnej w celu aktywnego uprawiania sportu, kszta³towania postaw prorozwojowych oraz popularyzacji aktywnego stylu ycia, a wiêc zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyk¹. APANÓW Andrzej Œliwa Cz³owiekiem Roku 2011 W XX. Plebiscycie LUDZIE ROKU 2011 jednym z 12. laureatów zosta³ Andrzej Œliwa przewodnicz¹cy Rady Gminy apanów, inicjator wielu akcji na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Jako kandydat do tytu³u Cz³owiek Roku 2011 móg³ zostaæ zg³oszony przez czytelników Gazety Krakowskiej ka dy, kto w roku 2011 wyró ni³ siê swoj¹ postaw¹ lub dzia³alnoœci¹ w jakiejkolwiek dziedzinie ycia, ma nieposzlakowan¹ opiniê i cieszy siê zaufaniem oraz szacunkiem otoczenia. W dniu 28 lutego br. w Teatrze im. Juliusza S³owackiego w Krakowie odby³o siê uroczyste podsumowanie plebiscytu i wrêczenie pami¹tkowych statuetek. Wicemarsza³ek Województwa Stanis³aw Sorys podziêkowa³ laureatom za to, e kszta³tuj¹ inn¹, lepsz¹ rzeczywistoœæ, wrêczy³ im tak e listy gratulacyjne. Andrzej Œliwa uhonorowany zosta³ za zorganizowanie wielu akcji na rzecz lokalnej spo³ecznoœci, zw³aszcza m³odzie y szkolnej, a tak e za podjête starania maj¹ce na celu renowacjê zabytkowego koœcio³a w Sobolowie oraz przyczynienie siê do wybudowania w tej miejscowoœci kompleksu boisk w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK W trakcie krótkiego przemówienia laureat podziêkowa³ za ogromne wyró nienie, podkreœli³ przy tym, e nie ma nic piêkniejszego, ni wnieœæ czêœæ siebie dla swojej ma³ej Ojczyzny. W gali podsumowuj¹cej plebiscyt, gminê apanów reprezentowali m.in.: Jan Kulig Wójt Gminy apanów, który przed kilkoma miesi¹cami otrzyma³ wyró - nienie w plebiscycie Wójt Roku 2011, Stanis³aw Chmielek kapelmistrz Parafialno-Gminnej Orkiestry Dêtej z Sobolowa, laureat konkursu Cz³owiek Roku 2010 oraz ks. Stanis³aw Jachym proboszcz parafii w Sobolowie, laureat konkursu Cz³owiek Roku Uroczystoœæ wrêczenia statuetek uœwietni³a Parafialno-Gminna Orkiestra Dêta. Wyró nienia wrêcza³a Kapitu³a, w sk³ad której wchodzi³y osobistoœci ze œwiata nauki, kultury, medycyny oraz mediów. Foto z arch. UG apanów NOWY WIŒNICZ Papier forma u ytkowa i dekoracyjna Niezwykle twórczo i owocnie przebieg³y trzy marcowe dni w Oœrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiœniczu. W dniach: 5, 6 i 7 marca br. odbywa³y siê tam zorganizowane przez Miejski Oœrodek Kultury w Nowym Wiœniczu warsztaty dla nauczycieli i instruktorów zatytu³owane Papier forma u ytkowa i dekoracyjna. Sam temat nasuwa tematykê warsztatów, które zaproponowano uczestnikom tych spotkañ. Wprowadzeniem w treœæ by³ wyk³ad przybli aj¹cy historiê wytwarzania papieru w ró nych krêgach kulturowych, wytwarzanie papieru na naszych ziemiach, tajniki wytwarzania papieru czerpanego oraz jeden z elementów sztuki ludowej wycinanka ludowa, jej formy, zastosowanie oraz funkcja. Druga czêœæ, bardziej praktyczna umo liwi³a wszystkim wykonanie papieru czerpanego. Panie przygotowa³y niezwykle prostym sposobem arkusz imituj¹cy pergamin. Same równie wykonywa³y piecz¹tkê, by móc przygotowaæ model lakowanego dokumentu gratulacyjnego. Wszystkich niezbêdnych wskazówek w tym zagadnieniu udziela³a p. Agata Dejnak. Poruszaj¹c siê w temacie sztuki ludowej uczestniczki warsztatów pracowa³y nad wykonaniem wycinaki jedno i wieloosiowej. W wielu miejscach rozpoczêto prace przygotowuj¹ce do Œwi¹t Wielkanocnych. Organizatorzy, myœl¹c o wykonaniu palm wielkanocnych, do czêœci praktycznej w³¹czyli bibu³karstwo tj. wykonanie tradycyjnych kwiatów bibu- ³owych. Tutaj rad¹ i doœwiadczeniem s³u y³a p. Bernadetta B³oniarz. Zainteresowanie by³o du e, i jak stwierdzili sami uczestnicy, ka dy spróbowa³ czegoœ nowego, a wyszed³ bogatszy o wiedzê i nabyte doœwiadczenia. Podkreœlali równie, e bazuj¹c na warsztatach, mog¹ proponowaæ urozmaicone zajêcia dla swoich wychowanków w placówkach, w których pracuj¹. Foto z arch. UMiG Nowy Wiœnicz

6 6 Marzec 2012 Nr 3 INFORMACJE P ATNE STA E DLA NIEPE NOSPRAWNYCH. Rusza rekrutacja do TELEKARIERY Stypendia, p³atne sta e, laptopy na w³asnoœæ i indywidualne doradztwo zawodowe i szansa na normalne ycie. Ruszy³a rekrutacja TELEKARIERY, nowatorskiego programu aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych oddechowo i kr¹ eniowo z Ma³opolski. Projekt TELEKARIERA powsta³ z myœl¹ o osobach dotkniêtych przewlek³ymi chorobami, takimi jak mukowiscydoza, astma czy wrodzone wady serca. W tym roku mo e wzi¹æ w nim udzia³ 35 osób. Rekrutacja potrwa do 31 marca, ale trzeba siê spieszyæ decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. To ju drugi rok trwania projektu w 2011 r. uda³o siê wesprzeæ 43 niepe³nosprawnych. Wiele z tych osób nie mia³o nigdy szansy na podjêcie pracy. Takie schorzenia czêsto nie pozwalaj¹ na pracê w pe³nym wymiarze godzin, ale nie przekreœlaj¹ mo liwoœci na rozwój zawodowy. Rozwi¹zaniem mo e byæ zawód, który umo liwia pracê przynajmniej czêœciowo wykonywan¹ z domu mówi Sylwia Lewiñska-Sokó³ ze Stowarzyszenia WIOSNA. W³aœnie z takich kursów i sta y bêd¹ mogli skorzystaæ niepe³nosprawni, którzy zakwalifikuj¹ siê do TELEKARIERY: przygotowuj¹cych do pracy zawodzie grafika komputerowego czy telemarketera. To nie jedyna korzyœæ. Podczas szkoleñ mo na pobieraæ stypendium (4 z³ za godzinê), p³atne s¹ tak e sta e zawodowe (1000 z³ miesiêcznie). Ci, którzy siê na nie zakwalifikuj¹, otrzymaj¹ na w³asnoœæ laptopy z mobilnym Internetem. Wszyscy bêd¹ mogli te liczyæ na zwrot kosztów dojazdu, noclegu a nawet opiekê nad dzieæmi w czasie zajêæ. Do programu mog¹ zg³aszaæ siê osoby z wa nym orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci, cierpi¹ce na choroby uk³adu oddechowego lub kr¹ enia, niepracuj¹ce i mieszkaj¹ce w Ma³opolsce (zameldowanie nie jest wymagane). Zg³oszenia przyjmowane s¹ drog¹ mailow¹ na adres TELEKARIERA pozwoli³a mi uwierzyæ, e pomimo niepe³nosprawnoœci nie jestem cz³owiekiem drugiej kategorii. e sama mogê kreowaæ rzeczywistoœæ, a nie czekaæ na to, co dadz¹ mi inni. To ogromna szansa na powrót do normalnego ycia i pracy przekonuje pani Magdalena, która wziê³a udzia³ w projekcie w ubieg- ³ym roku. Dziœ, po szkoleniach i sta u, kontynuuje pracê zawodow¹, choæ jeszcze kilka lat temu straci³a na to nadziejê. Choæ sta e zakoñczy³y siê zaledwie kilka tygodni temu, kilku uczestników projektu znalaz³o ju sta³¹ pracê. Inni próbuj¹ swoich si³ zak³adaj¹c w³asne firmy. TELEKARIERA to pomys³ Stowarzyszenia WIOSNA, znanego ze SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZ OŒCI. Realizowany jest we wspó³pracy z Fundacj¹ Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozê MATIO. Pieni¹dze uda³o siê pozyskaæ ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Wiêcej informacji o rekrutacji: Kontakt: Beata Sowa Tel Agata Mardosz tel.: Stowarzyszenie WIOSNA ul. Starowiœlna 21/3 Kraków Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie siedmiu powiatów: bocheñskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, myœlenickiego, suskiego i wielickiego. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: lub skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie SPRZEDAM DULOWA(miêdzy Krzeszowicami a Trzebini¹) Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 11 arów 84 m2 i 10 arów 46 m2. tel: Dzia³ki budowlane do sprzedania 20 ar lub 10 ar, piêkny krajobraz,zdrowe powietrze tel14/ lub Zapraszam. Sprzedam nowy energooszczêdny dom 100 m2 z dzia³k¹ 190 tys z³.obrze e Brzeska,2km od zjazdu z autostrady Sprzedam DZIA KÊ BUDOWLAN 14 arów, obrze a Wieliczki (Dolne Grabówki), w s¹siedztwie komendy policji (ul. Jedynaka). Cena do uzgodnienia. Kontakt: BOSOWICE. Sprzedam czynne stawy rybne na powierzchni 12 h wraz z rybami. Cana z³ tel: SPRZEDAM DZIA KÊ Sprzedam bardzo atrakcyjn¹ dzia³kê budowlano-roln¹: - powierzchnia 21 arów - po³o ona przy ulicy Niwy w Wadowicach - dojazd do dzia³ki drog¹ asfaltow¹ - pr¹d i gaz na s¹siedniej dzia³ce Telefon: Sprzedam dom w Brze nicy,po³o ony 3 km od centrum Bochni o pow.160m2,na dzia³ce o pow.24a.dogodny dojazd z drogi asfaltowej.wolno stoj¹cy,gotowy do zamieszkania(2 du e pokoje,kuchnia,³azienka).wszystkie media,ogrzewanie centralne wêglowe.dom podpiwniczony,mo liwoœæ zagospodarowania wysokich suteren,poddasza oraz istniej¹cego tarasu nad gara em.cena do uzgodnienia. tel Sprzedam ziemiê przy Rabie. GDÓW-M YÑSKA Tel: Sprzedam mieszkanie 67m2 spó³dzielczo-w³asnoœciowe w Krakowie na oœ. Piaski Nowe, 4 pokojowe na I piêtrze bloku 10 piêtrowego. Osobno ³azienka i ubikacja. Pod³oga parkiet dêbowy. Na osiedlu s¹ dwa przedszkola, naprzeciw szko³a podstawowa. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam pilnie dzia³kê roln¹ 16 arów, w dobrej cenie w Gdowie!! tel tel CHRZANÓW - Pilnie sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe [odrêbna w³asnoœæ]. M-3, 48,90 m2.2 pokoje, du y balkon, I piêtro.mieszkanie przy ul.sienkiewicza. Tel.: Proszê dzwoniæ po 16. Dom mieszk. o pow. 186m2, stan surowy zamkniêty (tynki, wewn. wylewki, stolarka zewn. wyk prywatnie, inst. wodna, œciekowa, elektr. 220/380V i gazowa). Oko³o 58m2 2 pomieszczenia z przezn. na dzia³alnoœæ us³. itp. kot³ownia, pralnia z toalet¹, podrêczny magazyn i oddzielny gara. Parter i poddasze po 60m2, 6 pokoi, 2 kuchnie, z ³azienk¹, 2 WC, dzia³ka prywatna 6A. tel Sprzedam dom w Brzesku ul.b.czecha 3 o powierzchni 110m2. Powierzchnia dzia³ki 4ary. Blisko centrum. W cichej i spokojnej okolicy. Telefon: Cena do negocjacji. Sprzedam dzia³kê budowlan¹-widokow¹ 30a w Porêbie Spytkowskiej- b. atrakcyja cena. telefon: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w apczycy k. Bochni - o pow. 11 ar - cena z³ - tel Sprzedam dom piêtrowy w Wierbce województwo Œl¹skie Pow u ytkowa 110 m2 na dzia³ce 6 a. tel kontaktowy: Sprzedam mieszkanie 26 m2, Miechów ul. Jagielloñska, te Sprzedam dzia³ke budowlan¹ w Poznachowicach Górnych. 11 arów. Media: pr¹d, woda. Pozwolenie na budowê. Projekt \"Doskona³y 2 EN\" z pracowni Domy z Wizj¹. W okolicy grzybodajne lasy, blisko do wyci¹gu narciarskiego w Kasinie. 30 km do Krakowa. cena tel Brzesko centrum sprzedam lub wynajme ladne mieszkanie 3ch pokojowe po generalnym remoncie tel Sprzedam drewniany dom z lat 50-tych wraz z zabudowaniami gospodarczymi na dzia³ce 19 ar oraz 1 ha pola i 13 ar lasu. Dom znajduje siê na granicy puszczy niepo³omickiej w bezpoœrednim s¹siedztwie stawu i lasu(powiat Bocheñski). Dom w stanie œrednim do remontu. Cena z³. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w okolicy Sczyrzyca, powiat limanowski. Dzia³ka o pow. oko³o 10 arów, droga dojazdowa z drogi g³ównej, lekkie wzniesienie,³adna okolica. Cena do uzgodnienia.tel Sprzedam! 3 dzia³ki budowlane na Wysokiej. -17a -24a -27a Teren nie zalewowy i nie osuwiskowy. Cena do uzgodnienia. kontakt Sprzedam! Dom mieszkalny, jednorodzinny, wolnostoj¹cy, nie podpiwniczony, parterowy, w surowym stanie stoj¹cy na dzia³ce o powierzchni 10,5a. po³o ony w malowniczej okolicy w centrum Bystrej w pobli u: przedszkola, koœcio³a, urzêdu gminy, poczty, supermarketu i OSP. Teren nie zalewowy i nie osuwiskowy. Cena kontakt Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 18,5a w miejscowoœci GDÓW z wydanymi warunkami zabudowy, pe³nymi mediami oraz drog¹ dojazdow¹. KONTAKT: Przyborów, gmina Borzêcin w centrum wsi. Miejsce dobrze skomunikowane, bliski dostêp do sklepów, szko³y, oraz œrodków komunikacji miejskiej. Przedmiotem sprzeda y jest budynek mieszkalny drewniano-murowany oraz zabudowania gospodarcze: stajnia i stodo³a murowana, kryte dachówk¹. Zabudowania usytuowane s¹ na dzia³ce o powierzchni 0,13ha. Dom zosta³ wybudowany w latach 60-tych. Czêœæ murowana dobudowana pod koniec lat 80-tych. Powierzchnia uzytkowa ok.70m2. Powierzchnia ca³kowita ok.100m2. Cztery pokoje, kuchnia, ³azienka z wc oraz korytarz. Wszystkie media: woda /wodoci¹g/, gaz, pr¹d, si³a, telefon. Szambo. Ogrzewanie piecowe. Studnia. Dach kryty dachówk¹. Na pod³ogach w dwóch pokojach deski, natomiast w pozosta³ych pomieszczeniach p³ytki i wylewka cementowa. Dom posiada dwa osobne wejœcia z podwórka. Dzia³ka ogrodzona, w kszta³cie prostok¹ta. Szerokoœæ od drogi ok.18m / ty³ ok.21m/. Dojazd drog¹ poln¹, ok.70m od asfaltu. Cena podlega negocjacji.tel Mieszkanie Rabka Zdrój!!!!!! Sprzedam mieszkanie na osiedlu S¹decka o powierzchni 50 m2, II piêtro, 2 pokoje z kuchni¹, oddzielne ³azienka i wc.cena do uzgodnienia Szczegó³y pod telefonem Sprzedam mieszkanie na osiedlu S¹decka o powierzchni 50 m2, II piêtro, 2 pokoje z kuchni¹, oddzielne ³azienka i wc. Szczegó³y pod telefonem » dokoñczenie na str. 7 Sukcesy bocheñskiej szko³y treserskiej W tym roku odby³o siê kilka wystaw psów rasowych, w których bra³y udzia³ psy z naszej szko³y treserskiej. Mi³o nam poinformowaæ o niektórych sukcesach naszych podopiecznych. W Rzeszowie I miejsce oraz tytu³y CWC, CACIB, BOP w swojej rasie, zdoby³ owczarek francuski Turan, pies z naszej szko³y treserskiej. Natomiast w rasie Retriever z Nowej Szkocji, zwyciê y³a Bira z Dejznego Dworu i otrzyma³a tytu³y CWC, CACIB i BOP. Na wystawie w Katowicach I miejsce zajê³a ta sama suka Bira z Dejznego Bira z Dejznego Dworu Owczarek francuski Turan Dworu oraz dosta³a tytu³y CWC i CACIB. Z rasy berneñskich psów pasterskich, w klasie poœredniej zwyciê y³a spoœród oœmiu suczek Carmen i otrzyma³a tytu³ CWC. Zapraszamy do naszej szko³y treserskiej. Zapisy na kolejny kurs przyjmujemy do Zapraszamy do nowego, przestrzennego lokalu w Centrum Sanit. Zdrowych i radosnych œwi¹t Wielkanocnych dla wszystkich klientów i ich pupilów sk³ada Inspektor Szkolenia Psów Barbara Jasio³ek.

7 Nr 3 Marzec INFORMACJE G³os Bocheñski ul. Romanowicza Kraków bocheñski Sprzedam dzia³ke budowlano-roln¹ 36 ar ( ok 16 ar budowlane ) w miejscowoœci Lipnik,dojazd prosto z drogi asfaltowej,pr¹d,woda i tel na dzia³ce.dzia³ka p³aska,idealna pod zabudowe z malowniczym widokiem.w pobli u sklep,szko³a i koœció³.okazyjna cena 3300 z³/ar.tel CHRZANÓW centrum - dzia³ka 5,5 ara pod budowê domu jednorodzinnego z gara em dwustanowiskowym, kompleksu gara y lub obiektu handlowo-us³ugowego. Media na dzia³ce. W³aœciciel. Tel Sprzedam dom z dzia³k¹ 10,10 ar w Charsznicy ko³o Miechowa ul górna 15. Wiêcej informacji po nr tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 12 arów. Binczyce ko³o Gdowa. Tel: BRZESKO centrum, sprzedam lub wynajmê ³adne mieszkanie, 3 pokojowe po generalnym remoncie. Tel: Sprzedam nowy dom w Dobczycach na dzia³ce oœmioarowej. Budynek ma powierzchniê 150 metrów, pokryty dachówk¹ ceramiczn¹.dom wykonany z ceg³y Porotherm. Tel Dzia³kê rekreacyjn¹ z altan¹ murowan¹ pr¹d woda,gaz butla,ogrodzona w Bochni ogródki dzia³kowe \"Hutnik\" kontakt tel , Dzia³kê rekreacyjn¹ z altan¹ murowan¹ pr¹d woda,gaz butla,ogrodzona w Bochni ogródki dzia³kowe \"Hutnik\" kontakt tel , Sprzedam dzia³ki budowlane piêknie po³o one 20 i 10 ar w super cenie,oraz piec do centralnego ogrzewania 3 m o powierzchni grzewczej do400 m2 tel Zapraszam. Do sprzedania dzia³ki budowlane 20 ar.lub 10 ar.bardzo ³adna okolica,w pobli u szko³a,sklepy,koœció³ 500 m od rynku tel.14/ lub Zapraszam. Sprzedam dzia³kê budowlan¹ us³ugow¹ 25ar.Biadoliny Szlacheckie.Cena do uzgodnienia.tel Pod inwestycje lub lokata kapita³u, dzia³ka budowlana 87 ar w odleg³oœci 9 km od centrum Tarnowa - Wola Rzêdziñska, dzia³ka przylega do drogi asfaltowej aktualne warunki zabudowy, media na miejscu, mo liwoœæ dowolnego podzia³u, cena to ok. 160 tyœ do negocjacji- mo liwoœæ rat, poœrednikom dziêkujê tel CHRZANÓW centrum - dzia³ka 3,06 ara pod budowê domu jednorodzinnego z gara em dwustanowiskowym lub obiektu handlowo-us³ugowego. Doskona³a lokalizacja. 100 m. od Sanepidu i Starostwa Powiatowego.Media na dzia³ce. W³aœciciel. Tel Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ 33 ary, w tym 17 arów budowlanej, K³aj tel Dzia³kê budowlan¹ odsprzedam z wa nym pozwoleniem na budowê domu parterowego z u ytkowym poddaszem. Por¹bka Uszewska. Cena za ca³oœæ 25000z³. Wymiary ok34mx90m. Teren lekko pochy³y. Dojazd drog¹ gminn¹ bez asfaltu 200m. Uzgodniony przy³¹cz wody, gazu pr¹du Pilne! Dzia³kê budowlan¹ odsprzedam z wa nym pozwoleniem na budowê domu parterowego z u ytkowym poddaszem. Por¹bka Uszewska. Cena za ca³oœæ 25000z³. Wymiary ok34mx90m. Teren lekko pochy³y. Dojazd drog¹ gminn¹ bez asfaltu 200m. Uzgodniony przy³¹cz wody, gazu pr¹du Pilne! Kupiê dzia³kê budowlan¹ w okolicy Wieliczki do 10 ar. tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Myœlenicach udzia³ 50% z dzia³ki 14 ar z domem drewnianym.cena 4o tys. tel Sprzedam mieszkanie 45 m2 (przedpokój, ³azienka, salon z aneksem kuchennym, sypialnia + pomieszczenie gospodarcze i s³oneczny taras 18 m2) wraz z miejscem parkingowym zlokalizowanym w podziemnym gara u. tel Sprzedam - dom 100 m2 z dzia³k¹ 5 arów w Mszanie Dolnej. Cena do uzgodnienia. tel Sprzedam dzia³ki budowlane: 15 arów + media( w jednym kawa³ku, przy drodze asfaltowej), 12 arów, 22 ary. tel , Zamieniê mieszkanie na mniejsze. Metra 49m2. Dwa pokoje. Chrzanów os. Po³udnie. Parter. kontakt tel Zamieniê mieszkanie na mniejsze. Metra 49m2. Dwa pokoje. Chrzanów os. Po³udnie. Parter. kontakt tel ALWERNIA, osiedle Chemików 22B, SPRZEDAM dzia³kê 0,0134 ha pod zabudowê biurowo-handlowo-us³ugow¹ w centrum kompleksu handlowego osiedla. Media. W³aœciciel. Tel Do sprzedania dom jednorodzinny ogrodzony na dzia³ce 7 arów w Brzesku. Super lokalizacja, wszelkie media, umeblowany do zamieszkania od zaraz. Du o zieleni. Cena do uzgodnienia. Tel Szukam domu do wynajêcia p³atne z góry za rok. Interesuj¹ mnie okolice Bochni, apczycy, Gdowa, Niepo³omic, Wieliczki. Cena max do 500 z³/ miesiêcznie tel: KOPALINY Do sprzedania dzia³ka 36 arów, p³aska, prostok¹tna, po³o ona niedaleko od drogi g³ównej powiatowej. Dojazd do dzia³ki drog¹ gminn¹. Dzia³ka le y w ³adnym, zacisznym miejscu w terenach pod zabudowê. Okolica cicha, ³adna, i bezpieczna, ca³kowicie bez terenów zalewowych i osuwiskowych. Kopaliny to wieœ, le ¹ca na trasie pomiêdzy Bochni¹ a Nowym Wiœniczem. Bardzo okazyjna cena z³ za 1 ar, mo liwoœæ negocjacji. W³aœciciel. Tel Dom ca³oroczny o pow.u ytkowej 88m na dzia³ce 1700m pol. w Jasienicy K/Myœlenic na trasie do Su³kowic.Murowany lata 70-te,wszyskie media na dzia³ce wraz z kanalizacj¹.poddasze u ytkowe do zagospodarowania.wjazd korzystny bezp.z drogi g³ównej.cena przystêpna z³.tel ) Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ 40ar w tym jest 15ar budowlane 14ar orne 11ar lasu 2) dzia³kê roln¹ 47ar 3) dzia³kê budowlan¹ 15ar Krzyszkowice ko³o Myœlenic tel Do sprzedania mieszkanie o pow. 45 m2 (wystawa po³udniowa) sk³adaj¹ce siê z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, ³azienki, przedpokoju oraz s³onecznego tarasu (18 m2) Do nieruchomoœci przynale y tak e pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane na poddaszu oraz miejsce parkingowe w podziemnym gara u. W cenie mieszkania kuchnia z zabudowanym sprzêtem AGD wysokiej klasy, szafa wnêkowa firmy Komandor oraz meble ³azienkowe. Budynek wielorodzinny, w którym znajduje siê mieszkanie po³o ony jest przy ul. Jod³owej, ok. 500 m od centrum Makowa Podhalañskiego w przyjemnej, spokojnej okolicy blisko lasu, ok 70 m. od g³ównej drogi. Rok oddania do u ytku: 2010 r. Istnieje mo liwoœæ kupna mieszkania bez miejsca w gara u. tel.kontaktowy PCIM sprzedam dzia³kê 10 arów z planem zagospodarowania w toku po³o on¹ dok³adnie 10 km od centrum Myœlenic. Dzia³ka umieszczona na ma³ym wzniesieniu przy lasie z bardzo dobrym dojazdem. Wspania³y widok szczególnie na wschód i po³udnie. Œwietnie nas³oneczniona. Wytyczona i wyrównana droga o d³ugoœci oko³o 100 metrów z³¹czona z asfaltow¹ drog¹ lokaln¹. Zdjêcia dostêpne na e- mail. Cena standardowa 10 tys./ar. Kontakt tel CHRZANÓW centrum - dzia³ka 5,5 ara pod budowê domu jednorodzinnego z gara em dwustanowiskowym, kompleksu gara y lub obiektu handlowo-us³ugowego. Media na dzia³ce. W³aœciciel. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 25a w Okocimiu lub dwie dzia³ki po 12,5a. Chêtnych proszê o kontakt w godzinach wieczornych. tel: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Tarnowie / aktualny plan zagospodarowania terenu /. Powierzchnia dzia³ki 7 a.wszystkie media.bardzo ATRAKCYJNA CENA!!! Telefon Du y dom w Tarnowie na dzia³ce 10 a sprzedam.nieruchomoœæ nadaje siê na mieszkania w tym momencie dwa, mog¹ byæ 4. Tak e jako obiekt komercyjny : handel, biura,gabinety lekarskie, przedszkole, ³obek i.t.p.bardzo dobra lokalizacja, wszystkie media, dojazd asfalt. BARDZO ATRAKCYJNA CENA!!! Telefon : Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Suchej Beskidzkiej 17,80 arów tel Sprzedam dom z niewielkim gospodarstwem rolnym, po³o ony w Kalina Ma³a (powiat Miechów; ma³opolska). Gospodarstwo o powierzchni 2,3ha. Na gospodarstwie znajduj¹ siê dom jednorodzinny (wolnostoj¹cy), budynek gospodarczy (murowany) i stodo³a (drewniana). Dom ocieplony, otynkowany, wymieniony dach (z poddaszem), ogrzewanie centralne, oraz czêœæ okien. Dom podpiwniczony, doprowadzona woda i pr¹d. CENA do negocjacji SZCZEGÓ OWYCH INFORMACJI OSOBOM ZAINTERESOWANYM,UDZIELÊ TELEFONICZNIE Sprzedam dom z dzia³k¹ budowlan¹ o powierzchni 1 ha 26 (przylegaj¹ budynki gospodarcze do domu. Cicha i spokojna okolica, dzia³ka znajduje siê blisko lasu. Gmina Go³cza. Miejscowoœæ Krêpa. tel: tel: WYNAJMÊ Poszukujê ma³ego mieszkania do wynajêcia w Brzesku. tel: ANDRYCHÓW do wynajêcia nowoczesne lokale biurowe o powierzchni od 15 do 200 m2. Wszystkie media, winda, ³¹cze internetowe i telefoniczne. Atrakcyjna lokalizacja przy drodze Bielsko-Bia³a Kraków. Kontakt: , Do wynajêcia 3 pokojowe mieszkanie w Bochni. Tel Gara do wynajêcia - Chrzanów, ul. Sikorskiego obok bloku Trzebiñska 13. Tel Do wynajêcia w Bochni: hale magazynowe-350m2, biura i lokale-600m2, place -25arów. Nieruchomoœæ po³o ona na ogrodzonej dzia³ce w dzielnicy przemys³owej. Dojazd z dwóch stron drog¹ asfaltow¹ Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Bocheñski Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Romanowicza 4, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Bocheñski, ul. Romanowicza 4, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. LOKAL handlowo - uslugowy o pow 137 m kw. w Wieliczce do wynajecia. Lokal posiada pomieszczenia socjalne biuro, wc, szatnia, magazynek. Lokal znajduje sie blisko przystankow autobusowych. Wlasny parking. Cena 30 zl m kw. tel Powierzchnia: 115 Do wynajêcia lokal u ytkowy znajduj¹cy sie w Tokarnii. Posiada bardzo dobr¹ lokalizacje na parterze domu, tu przy g³ównej, czêsto uczêszczanej drodze. Powierzchnia wynosi ok 115m, z czego aktualnie 70m stanowi sala sprzeda owa, zaœ 45m zaplecze.podana CENA 1500 z³ netto JEST DO NEGOCJACJI Do wynajmu, oferujemy równie mieszkania! CHRZANÓW ul. Jagielloñska - DO WYNAJÊCIA 30 m2 na parterze z przeznaczeniem na MAGAZYN,sk³ad,szatniê itp. Media pr¹d,woda. Tel Do wydzier awienia w Suchej Beskidzkiej lokal na biuro o pow 14m2 /g³ówna ul. Mickiewicza, bezpoœrednie s¹siedztwo Dworca Kolejowego, do remontu/. Kontakt Do wydzier awienia w Suchej Beskidzkiej plac o pow 11 arów w bezpoœrednim s¹siedztwie dworca kolejowego, przy g³ównej ulicy Mickiewicza. Idealny pod komis samochodowy, parking, handel lub warsztat samochodowy. Istnieje tak e mo liwoœæ wynajêcia pomieszczenia tu przy placu na biuro, lub innego pomieszczenia pod dzia³alnoœæ /kwestia do uzgodnienia/. kontakt CHRZANÓW, ul. SZPITALNA/TOPOLOWA (100 m. od budowanego ronda) - do wynajêcia niezabudowany PLAC 1300 m2 do adapatcji pod dzia³alnoœæ: auto komis,centrum ogrodnicze, architektura drewniana, sk³ad drzewny,itp. Na dzia³ce pr¹d (si³a), woda, kanalizacja do korzystania od zaraz - licznik, wodomierz. Ogrodzony, bezpoœredni zjazd z ul. Szpitalnej. Wyj¹tkowa lokalizacja, maksymalne natê enie ruchu pojazdów. W³aœciciel, Tel , Do wynajêcia mieszkanie w Dobczycach, trzy pokoje,kuchnia zabudowana ze sprzêtem AGD. Informacja pod nr.tel; lub Wynajmê lokal u ytkowy o powierzchni 80m2 na pierwszym piêtrze budynku przy g³ównej ulicy Proszowic - ul. 3 Maja. Ca³oœæ sk³ada siê z trzech przestronnych pomieszczeñ oraz korytarza wraz z ³azienk¹ i toalet¹. Preferowane przeznaczenie na gabinety lekarskie lub biuro. Wysokoœæ czynszu oraz okres wynajmu do uzgodnienia, pozosta³e media; woda,pr¹d i gaz p³atne wed³ug wskazañ liczników. Lokal bêdzie wolny od , osoby zainteresowane zapraszam do ogl¹dniêcia po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym. Na wszelkie pytania chêtnie odpowiem pod numerem tel lub na maila Posiadam do wynajêcia mieszkanie w Myœlenicach na ul. Solidarnoœci, os. \"Pod Lipk¹\". Mieszkanie jest dwupoziomowe na III piêtrze, z balkonem i piwnic¹ (4m2). Powierzchnia ca³kowita ok.70m2 (38m2 to salon z aneksem kuchennym, ³azienka, przedpokój + 32m2 pod skosami pokój z garderob¹). Mieszkanie wykoñczone w wysokim Do wynajêcia od zaraz. Bezterminowo. Cena 1500z³/mies. + media. Do uzgodnienia. Tel , CHRZANÓW ul. Jagielloñska - DO WYNAJÊCIA 30 m2 na parterze z przeznaczeniem na MAGAZYN,sk³ad,szatniê itp. Media pr¹d,woda. Tel Do wynajêcia gara w centrum Bochni. Tel Wynajmê garderobê 21 m2 w centrum Krakowa. Tel Samodzielne mieszkanie pokój z kuchni¹ i ³azienk¹ w Tokarni w centrum prywatny dom, wynajmê w dobrej cenie od marca KUPIÊ Kupiê dzia³kê lub domek w górach w rozs¹dnej cenie tel Poszukujê domu wybudowanego na dzia³ce budowlanej (nie zabudowa zagrodowa) do 30 km od Krakowa, na terenie powiatu krakowskiego, wadowickiego, myœlenickiego, wielickiego (ale nie gmina Niepo³omice ze wzglêdu na teren zalewowy i zupe³nie p³aski teren). Najlepiej gdyby w domu rozprowadzone by³y ju wszystkie media (pr¹d, gaz, woda, szambo/kanalizacja), wprawione drzwi zewnêtrzne oraz wszystkie okna. Cena do 380 tysiêcy Zapraszam do kontaktu i przesy³ania zdjêæ: howard(at)knopfler.pl telefon: Poszukujê ma³ego mieszkania do wynajêcia w Brzesku. tel: Kupiê gospodarstwo rolne w okolicy Krakowa

8 8 Marzec 2012 Nr 3 REKLAMA Pracownia Z³otnicza Benedykt Wacnik, Bochnia, ul. Bia³a 1 tel. (014) OFERTA KOMUNIJNA: ³añcuszki medaliki krzy yki kolczyki

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109 Zamieszkaj Zainwestuj Wypoczywaj Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale y do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924 hektarów, z

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 Skrócony opis nieruchomości komercyjnej: Hala magazynowa z częścią biurową Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 KW32199 oraz KW08111 BEZPOŚREDNIA SPRZEDAś LUB NAJEM Jako pełnomocnik właściciela nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

5.2.Opis stanu techniczno-użytkowego nieruchomości

5.2.Opis stanu techniczno-użytkowego nieruchomości Alicja Sułek Rzeczoznawca majątkowy upr. 2980 5.2.Opis stanu techniczno-użytkowego nieruchomości 5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe Nieruchomość gruntowa jest położona we wsi Stary Dębsk w obrębie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Podstawa zbycia nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Uchwała Prezydium Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a :

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a : Uchwała Nr 3 / 21 /2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bazowych wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY pt. Papież Franciszek w oczach dzieci Organizator: Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku Honorowy Patronat: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. Załącznik do Uchwały Nr /2016 Zarządu Powiatu w Przysusze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/134/2011 Rady Powiatu w z dnia 30 listopada 2011

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.ZW.0931-3-08 Sucha Beskidzka, 20.08.2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000 ARCHITEKTURA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część opisowa 1. Podstawa opracowania i materiały projektowe. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Zagospodarowanie terenu. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 paÿdziernika 2007 r. Nr 720 TREŒÆ: Poz.: Str. ROZPORZ DZENIA WOJEWODY MA OPOLSKIEGO: 4738 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jab³onka........

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN 1 HASŁO FESTIWALU: Służyć Bogu i Ojczyźnie I. ORGANIZATOR o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej II. WSPÓŁPRACUJĄCY o Caritas

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

USTNY KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

USTNY KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ z dnia 27.0.201r. OGŁOSZENIE BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie ust. 1 zarządzenia nr 92/201 Prezydenta m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo