UCHWAŁA NR XLII/348/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLII/348/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/348/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 645) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938) Rada Miasta Bolesławiec u c h w a l a, co następuje: Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2013r. polegających na: - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł, - przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł, - przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł 2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 " na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 " majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegajacych na: 1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł w MZS Nr 3 w dziale 801 Oświata i wychowanie" w rozdziale Szkoły podstawowe, 2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł w MPP Nr 6 w dziale 801 Oświata i wychowanie" w rozdziale Przedszkola, 3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł w MPP Nr 7 w dziale 801 Oświata i wychowanie" w rozdziale Przedszkola, 4. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł w dziale 801 Oświata i wychowanie" w rozdziale Przedszkola, w tym: - MPP Nr zł, - MPP Nr zł, - MPP Nr zł, - MPP Nr zł, - MPP Nr zł, - MPP Nr zł, - MPP Nr zł. Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 1

2 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale "Przedszkola zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych" polegających na przeniesieniu kwoty zł z Urzędu Miasta do Miejskiego Zakładu Gospopdarki Mieszkaniowej. 7. Dokonuje się zmian zakresu rzeczowego wydatków majątkowych w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych poprzez przeniesienie kwoty zł z zadania "Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - budowa placu zabaw przy MPP nr 6 na zadanie "Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - oświetlenie boiska przy ul. Spacerowej". 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miasta Józef Pokładek Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/ /2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2013 rok w złotych Dz. Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Dochody Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług remontowych Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura telekomunikacyjna 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środkow europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środkow europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środkow eurpejskich Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 4439 Różne opłaty i składki Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 3

4 Podatek od nieruchomości inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup usług remontowych Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Administracja publiczna Urzędy gmin Pozostałe odsetki Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Pozostała działalność 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżących gmin 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4260 Zakup energii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 4

5 Gimnazja Zakup energii Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup leków i materiałów medycznych Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 5

6 Składki na Fundusz Pracy Zakup energii 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 3260 Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środkow europejskich 2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona i konserwacja zabytków inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe OGÓŁEM Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 2 do Uchwały R.M Nr XLII/ /2013 z dnia 2013r. Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Miasta Nr XXXI/263/12 z dnia 19 grudnia 2012r. Lp. pozostałe** na prefinansowani e z budżetu państwa I majątkowe : x z tego: r lata następne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego w złotych Dz.600, rozdz ,6057, r lata następne Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusin "Be Fair - Internet jako dobro wspólne" Dz.600, rozdz , 6057, r lata następne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dz.630, rozdz , 6057, r lata następne Dz.801, rozdz r lata następne Projekt na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego w tym: z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatynej w ciągu drogi krajowej Nr 4 Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Bezpieczeństwo ruchu drogowego "Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego - GS Nr 2" Planowane wydatki 2013 r. z tego: ( ) z budżetu UE pozostałe Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 7

8 Lp Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego w tym: z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego pozostałe** Planowane wydatki 2013 r. z tego: ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE Dz.900, rozdz , 6057, r lata następne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta") 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysiecy mieszkańców Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej Dz.921, rozdz ,6057, r następne lata Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych 1.7 Dz.921 Rozd , r lata następne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta") 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysiecy mieszkańców Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej Dz.921 Rozd ,6057, r lata następne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta") 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysiecy mieszkańców Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa Starówka" Dz.921 Rozd ,6057, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu 2013r lata następne pozostałe Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 8

9 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego w tym: z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego pozostałe** Planowane wydatki 2013 r. z tego: ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE pozostałe II bieżące : Razem 2013 r RAZEM: Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia w Euroregionie Nysa Dz. 750, rozdz r Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia w Euroregionie Nysa 1.2 Dz. 750, rozdz r Dz. 801 rozdz r Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Dz. 801 rozdz r Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia Wspólny Fundusz Małych Projektów Młodzi olimpijczycy na start!" 1.5 Dz. 801 rozdz r Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia w Euroregionie Nysa 1.6 WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE "Dziedzictwo historyczne epoki napoleońskiej na pograniczu śląsko-łużyckim" "200 lat epopei napoleońskiej na transgranicznym obszarze Dolnego Śląska i Łużyc" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Muzyka i sztuka łaczy transgranicznego malucha Mikroprojekt "Ponad górami zostajemy turystami i ekologami" Transgraniczny uczniowski festiwal Etiud Filmowych Dz. 801 rozdz r Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 9

10 Lp. Projekt 1.7 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego w tym: z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego pozostałe** Planowane wydatki 2013 r. z tego: ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE Dz. 801 rozdz r Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Dz. 801 rozdz r Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia "Transgraniczny mali badacze" "Słońce jest eko - współpraca transgraniczna szkół" "Z pasjami ponad granicami" Dz. 801 rozdz r Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1 Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Działając wykorzystujesz szansę" Dz. 852 rozdz pozostałe Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia Euroregionalny Weekend Rowerowy Dz. 926 rozdz r Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rrzeczpospolita Polska "Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim" 1.12 Dz. 926, rozdz r lata następne Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 10

11 Lp Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego w tym: z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego pozostałe** Planowane wydatki 2013 r. z tego: ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE RAZEM: dotychczas poniesione r lata następne Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusin "Be Fair - Internet jako dobro wspólne" Dz.600, rozdz r lata następne Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" "Mam szansę - podaj mi rękę" Dz. 801, rozdz r lata następne Dz. 801 rozdz r lata następne Dz. 801 rozdz r lata następne Dz. 801, rozdz r lata następne Dz. 801, rozdz r lata następne WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska "Baw się z przedszkolakami ponad granicami" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska "Transgraniczne przedszkolaki poznaja kraj sąsiadów" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rrzeczpospolita Polska "Sport łączy i rozwija" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rrzeczpospolita Polska "Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha" pozostałe Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 11

12 Lp Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego w tym: z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego pozostałe** Planowane wydatki 2013 r. z tego: ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE Dz.853, rozdz r lata następne Dz. 921, rozdz r lata następne Dz. 921, rozdz r lata następne Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rrzeczpospolita Polska Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II Dz. 921, rozdz r lata następne Ogółem (I+II) x Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rynek otwarty dla wszystkich Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. "Kobieta sukcesu - to ja" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia Wspólny Fundusz Małych Projektów "Nowoczesne Muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rrzeczpospolita Polska Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dĕdictvi w česko-polském přihraničí pozostałe Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 3 do Uchwały R.M Nr XLII/ /2013 z dnia 2013r. Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/263/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013 Planowane wydatki na 2013 r. Wartość Dotychczas N a z w a i l o k a l i z a c j a w t y m : Realizuje Rozdział kosztoryso poniesione z a d a n i a ogółem wa wydatki przedsięwzięcia w złotych U w a g i Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę Dostarczanie wody Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu ZI Dział 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup i montaż wiat przystankowych MZGM Drogi publiczne wojewódzkie Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kosciuszki w m. Boleslawiec ZI Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciagu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyzowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika. ZI Budowa chodnika ul. Widok - projekt ZI Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi powiatowej nr 2315D ul. Mickiewicza w Boleslawcu ZI Drogi publiczne gminne Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4 ZI Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec ZI Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej) ZI Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka ZI Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 13

14 Planowane wydatki na 2013 r. Wartość Dotychczas N a z w a i l o k a l i z a c j a w t y m : Realizuje Rozdział kosztoryso poniesione z a d a n i a ogółem wa wydatki przedsięwzięcia U w a g i Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap) ZI Budowa drogi ul. Ptasia ZI Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II ZI Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków ZI Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki) ZI Budowa dróg: il. Zabobrze - ul. Bazaltowa - ul. Kamienna (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla) ZI Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna) ZI Infrastruktura telekomunikacyjna Be Fair - Internet jako dobro wspólne OR Pozostała działalność Zakup parkometru ul. Prusa MZGM Dział 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec ZI/SM Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1 MZGM Przebudowa werand przy ul. Drzymały 8 MZGM Przebudowa lokali mieszkalnych różne adresy lokali MZGM Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami MZGM Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. lipowej nr 20/22 MZGM Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wierzbowej nr 1 MZGM Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Asnyka nr 6/7 MZGM Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej nr 43/6 MZGM Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego nr 13b/7 MZGM Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c MZGM Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 14

15 Planowane wydatki na 2013 r. Wartość Dotychczas N a z w a i l o k a l i z a c j a w t y m : Realizuje Rozdział kosztoryso poniesione z a d a n i a ogółem wa wydatki przedsięwzięcia U w a g i Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny MZGM Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d MZGM Wykonanie projektu budowlanego na cztery oddzielne lokale przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c MZGM Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup nieruchomosci MiG Dział 750 Administracja publiczna Urzędy gmin Modernizacja sieci światłowodowej biurowiec - ratusz OR Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu OR Zakup ekranu prezentacyjnego OR Projekt i wykonanie I etapu adaptacji pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Boleslawiec OR Aparatura nagłośnieniowa Sali Rajców OR Pozostała działalność Utworzenie schroniska dla zwierząt - Związek Gmin "Kwisa" MiG Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Zakup sprzętu ratowniczego - turbowentylator SO Dział 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1 ZI Przedszkola Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP nr 6 w Boleslawcu Dostosowanie budynku filii MPP Nr 3 do przepisów przeciwpożarowych Dostosowanie budynku MPP Nr 6 do przepisów przeciwpożarowych MPP Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 15

16 Planowane wydatki na 2013 r. Wartość Dotychczas N a z w a i l o k a l i z a c j a w t y m : Realizuje Rozdział kosztoryso poniesione z a d a n i a ogółem wa wydatki przedsięwzięcia U w a g i Pozostała działalność "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego" ZI GS Nr 2 Dział 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - budowa placu zabaw przy MPP 6 ZI Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dziecizakup urządzeń zabawowych MZGM Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - oświetlenie boiska na ul. Spacerowej MOSiR Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dziecizakup urządzeń zabawowych SP Dział 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Program wyrównywania różnic między regionami II - zakup samochodu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych DPS dofinansowanie z PFRON Ośrodki wsparcia Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielanie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP DDzP Ośrodki pomocy społecznej Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni MOPS Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji w Bolesławcu ZI Gospodarka odpadami Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu ZI Oświetlenie ulic, placów i dróg Modernizacja oświetlenia w 1.Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec ZI rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu 2. Doświetlenie przejść dla pieszych - Aleja Tysiąclecia - ul. Gałczyńskiego (PCK) ZI Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI) ZI Doświetlenie przejść dla pieszych (Garncarska - Willowa) ZI Pozostała działalność Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 16

17 Planowane wydatki na 2013 r. Wartość Dotychczas N a z w a i l o k a l i z a c j a w t y m : Realizuje Rozdział kosztoryso poniesione z a d a n i a ogółem wa wydatki przedsięwzięcia U w a g i Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu - I etap makroniwelacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu) MIG Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu ZI Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa ZI Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej ZI Biblioteki Wymiana starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych MBP Muzea Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II SP/MC Ochrona i konserwacja zabytków Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej ZI Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka" ZI Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Instytucje kultury fizycznej Zakup pompy wodnej MOSiR Hala namiotowa Pl. Popiełuszki MOSiR Zadania w zakresie kultury fizycznej Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim ZI Rezerwa na wydatki inwestycyjne RAZEM Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 4 do Uchwały R.M. Nr XLVII/ /2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2013 r. DZIAŁ 801 Zestawienie zmian w planach finansowych przedszkoli rozdział RAZEM MPP zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie MPP nr S MPP nr S MPP nr S MPP nr S MPP nr S MPP nr S MPP nr S RAZEM S Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 18

19 Uzasadnienie do uchwały Nr XLII/348/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2013r. polegajacych na: Dział 600 "Transport i łączność" Rozdział "Lokalnytransport zbiorowy"- zwiększeniu planu wydatków MZGM o kwotę zł z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych. Rozdział "Drogipubliczne gminne"- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę zł na zadaniu "Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4", b) zwiększenie planu wydatków o kwote zł na remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych (środki pochodzą z rozdziału "pozostała działalność"). Rozdział "Infrastruktura telekomunikacyjna" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę zł oraz przeniesieniu planu dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł na zadaniu "Be Fair - Internet jako dobro wspólne" Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" Rozdział "Różnejednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej"- przeniesieniu planu wydatków MZGM między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł, z tego: a) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o zł na zadaniu "Przebudowa werand przy ul. Drzymały nr 8", b) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o zł na zadaniu Wykonanie projektu budowlanego na podział 2 lokali mieszkalnych na 4 lokale mieszkalne przy ul. Tysiaclecia 32a, b, c", c) zmniejszenie planu wydatków w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł w zakresie wpłat na fundusze remontowe, d) zwiększenie planu wydatków w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w związku z remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 8 - kwota zł oraz na remonty i konserwację środków trwałych - kwota zł. Rozdział "Pozostała działalność" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł i przeniesieniu jej do rozdziału "Pozostała działalność". Dział 750 Administracja publiczna" Rozdział "Urzędy gmin" - zmniejszeniu planu dochodów o kwotę zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu oprocentowania lokat bankowych, zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł w związku z koniecznością zawarcia umów zleceń wynikających z bieżących działań Urzędu Miasta. Rozdział "Pozostała działalność - zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł na dopłatę składek członkowskich dla Związku Międzygminnego "Bóbr" (środki pochodzą z rodziału Pozostała działalność ). Dział 757 "Obsługa długu publicznego" Rozdział "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 1

20 jednostkę samorządu terytorialnego" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł w związku z terminowymi spłatami zaciągniętych przez TBS sp. z o.o. kredytów poręczonych przez Gminę Miejską Bolesławiec. Dział 801 "Oświata i wychowanie" Rozdział "Szkołypodstawowe"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, z tego: a) zł na zadanie "Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1" w związku ze zwiększeniem zakresu prac, b) zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem SP nr 3. Rozdział "Przedszkola"- zwiększeniu planu dochodów o kwotę zł i planu wydatków o kwotę zł, w tym: a) zł na zadanie "Dostosowanie budynku MPP nr 6 do przepisów przeciwpożarowych", b) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozdział "Gimnazja"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł na pokrycie bieżących kosztów zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w MZS Nr 2. Rozdział "Pozostała działalność" - zmniejszeniu planu dochodów o kwotę zł i planu wydatków o kwote zł na zadaniu "Budujemy miasteczka ruchu drogowego". Dział 851 "Ochrona zdrowia" Rozdział "Przeciwdziałanie alkoholizmowi": a) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł z zadania "Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne -budowa placu zabaw przy MPP nr 6 na zadanie "Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dzieci- zakup urządzeń zabawowych". b) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł na zadanie "Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno-rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowań wynikających z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej". Dział 852 "Pomoc społeczna" Rozdział "Dom Pomocy Społecznej" - przeniesieniu planu wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł na zakup rękawic ochronnych i ubrań roboczych dla pracowników oraz zakup niezbędnych leków i medykamentów dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Rozdział "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"- zwiększeniu planu wydatków o kwote zl na zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracownikow Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (środki pochodzą z rozdziału "Ośrodki pomocy społecznej") Rozdział "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS z dnia Rozdział "Ośrodki pomocy społecznej" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł i przeniesieniu do rozdziału "Świadczeniarodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego". Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 2

21 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza" Rozdział "Pomocmaterialna dla uczniów"- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna" - pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia r nr KO.ZFK Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" Rozdział "Ochronapowietrza atmosferycznego i klimatu"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec (środki pochodzą z rozdziału "Ochronai konserwacja zabytków"). Rozdział "Pozostaładziałalność"- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: a) zmniejszenie o zł w związku z rezygnacją z opracowania publikacji dotyczącej pomników przyrody w Bolesławcu, b) zmniejszenie o zł ( zł -zakup ławek i pojemników na odpady, zł - wyburzenie pomnika na terenie cmentarza wojennego przy ul. II Armii Wojska Polskiego) i przeniesienie jej do rozdziału Drogi publiczne gminne". Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" Rozdział "Muzea" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę zł i zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: a) zmniejszenie planu dochodów o kwotę zł i planu wydatków o kwote zł na zadaniu "VIA FABRILIS - szlak tradycji rzemieślniczych II", b) zwiększenie planu dochodów o kwote zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę zł na zadaniu "Ogrody żywej tradycji - ochrona współnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego". Zadania będą kontynuowane w roku Rozdział "Ochronai konserwacja zabytków - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł na zadaniu "Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich" w związku z urealnieniem montażu finansowego. Dział 926 "Kultura fizyczna i sport" Rozdział "Obiektysportowe"- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł i przeniesieniu jej do rozdziału Gimnazja" - na pokrycie bieżących kosztów zakupu energii, wody, gazu w Miejskim Zespole Szkół Nr 2. Plan budżetu na 2013r. po zmianach wynosi : Dochody ogółem zł w tym: - dochody majątkowe zł - dochody bieżące zł ogółem zł w tym: - wydatki majątkowe zł - wydatki bieżące zł Przewodniczący Rady Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 3

22 Miasta Józef Pokładek Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 4

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013 Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013 Planowane wydatki na 2013 r. Wykonanie na w złotych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 321/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 321/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r. ZARZĄDZENIE NR 321/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 273/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 273/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r. ZARZĄDZENIE NR 273/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/146/2013 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/512/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/512/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/512/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 2 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 2 /2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Załącznik nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 020 Leśnictwo 1 100,00 02001 Gospodarka leśna 1 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 ZARZĄDZENIE NR 136.2016 WÓJTA GMINY JELENIEWO 22 lipca 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004. UCHWAŁA NR XVIII/93/04 RADY GMINY MIELESZYN w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004. Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

zwiększa się wydatki budżetu - wydatki inwestycyjne o kwotę 9 500,00 zł w dziale 500 Handel

zwiększa się wydatki budżetu - wydatki inwestycyjne o kwotę 9 500,00 zł w dziale 500 Handel UCHWAŁA NR XXXII/270/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo