W kszta³cie litery T czyli o przysz³oœci kszta³cenia projektantów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W kszta³cie litery T czyli o przysz³oœci kszta³cenia projektantów"

Transkrypt

1 Beata Ludwiczak W kszta³cie litery T czyli o przysz³oœci kszta³cenia projektantów 86 problemy

2 Brytyjski design nie jest doœæ dobry? Brytyjski system edukacji projektantów wymaga reform? Niektórzy przeczytaj¹ te s³owa z niedowierzaniem, a jednak W roku 2005 zosta³ opublikowany The Cox Review, w którym sir George Cox jako przewodnicz¹cy brytyjskiej Rady Projektowania (Design Council) przedstawi³ rzeczywistoœæ brytyjskiego systemu edukacji projektantów i zaproponowa³ szereg postulatów naprawczych. Wed³ug Przegl¹du Coxa system edukacyjny Wielkiej Brytanii jest bardzo dobry, ale charakteryzuje go jedna s³aboœæ ju na wczesnym etapie kszta³cenia nastêpuje specjalizacja, z czego wynika przekonanie ogó³u spo³eczeñstwa, e twórczoœæ to dziedzina dla niewielu. Tak e studiuj¹cy kierunki artystyczne z tego powodu zbyt s³abo rozumiej¹ kontekst, w którym ich umiejêtnoœci zostan¹ wykorzystane. Sir Cox przedstawi³ trzy propozycje rozwi¹zania tego problemu. Silniejsza wspó³praca uczelni z niedu ymi firmami. Rozwijanie tego typu wspó³pracy napotyka na przeszkody, poniewa mniejsze przedsiêbiorstwa czêsto nie rozumiej¹ korzyœci, jakie mog¹ uzyskaæ z tej wspó³pracy, a z kolei uczelniom nie jest ³atwo dotrzeæ do tych firm. W Wielkiej Brytanii istniej¹ tzw. Knowledge Partnerships, w ramach których niedu e firmy zatrudniaj¹ absolwentów na okres 1-3 lat. Badania wykaza³y, e w ten sposób dochód firm wzrasta, nie tylko dziêki transferowi technologii, ale tak e dziêki transferowi kreatywnoœci. Studia maj¹ przygotowaæ absolwenta do pracowania z innymi specjalistami i rozumienia ich na p³aszczyÿnie zawodowej. Osi¹gniêciu tego celu ma dopomóc zasada wymyœliæ zaprojektowaæ wdro yæ uruchomiæ. Projektowanie nie mo e byæ oderwane od rzeczywistoœci, a projektant musi posiadaæ umiejêtnoœæ pracy w zespole sk³adaj¹cym siê z przedstawicieli ró nych dziedzin. Jest jeszcze jeden argument popieraj¹cy powy szy postulat, a mianowicie: wiêkszoœæ studentów uczelni artystycznych nigdy nie bêdzie pracowaæ w swoim zawodzie. Nie wydaje siê to problemem, wiêkszoœæ prawników równie nie pracuje w swoim zawodzie. Chodzi o to, by studenci pewniej czuli siê w szerszym kontekœcie biznesowym. Umiejêtnoœæ tê mo na nabyæ podczas sta y, ale uczelnie równie powinny modyfikowaæ swoje programy tak, aby pozwala³y one na sprawdzenie, jak umiejêtnoœci studentów szkó³ artystycznych koresponduj¹ z umiejêtnoœciami studentów innych kierunków. Utworzenie centrów mistrzostwa, które ³¹czy³yby nauczanie kreatywnoœci, technologii i biznesu. Wydaje siê, e najlepiej realizowa³yby ten cel programy magisterskie, skupiaj¹ce studentów z ró nych dziedzin, równie posiadaj¹cych doœwiadczenie w pracy w przemyœle. Absolwentami tych kierunków byliby managerowie, którzy rozumiej¹ dzia³ania kreatywne, inaczej kreatywni specjaliœci. Liczba takich kursów nie musi byæ du a, wydaje siê, e piêæ jest liczb¹ wystarczaj¹c¹ w skali Wielkiej Brytanii. problemy 87

3 Amerykañska lekcja The Cox Review skoncentrowa³ siê na zagadnieniu, jak pe³niej wykorzystaæ mo liwoœci kreatywne Wielkiej Brytanii, aby sprostaæ coraz bardziej konkurencyjnej sytuacji na œwiecie i zagro eniu ze strony krajów rozwijaj¹cych siê. W konsekwencji grupa ekspertów uda³a siê do Stanów Zjednoczonych, aby sprawdziæ, jak funkcjonuje edukacja i praktyka zwi¹zana z designem oraz zastanowiæ siê, które przyk³ady mo na by przeszczepiæ na grunt brytyjski. G³ówne spostrze enia zanotowane przez ekspertów s¹ nastêpuj¹ce: nale y kszta³ciæ ró nego typu specjalistów projektantów, managerów designu, jak te myœlicieli designu i uczyæ ich, jak maj¹ dzia³aæ na pograniczu dyscyplin potrzebne jest silniejsze wspó³dzia³anie z przemys³em i organizacjami wspieraj¹cymi edukacjê trzeba tworzyæ wiêcej okazji do miêdzydyscyplinarnoœci w szkolnictwie wy szym, zw³aszcza magisterskim i doktoranckim, oraz upraszczaæ system punktów, aby u³atwiæ wspó³pracê miêdzy ró nymi instytucjami nale y wprowadzaæ innowacyjne modele nauczania, które ³¹cz¹ badania naukowe, tradycyjne nauczanie i projekty na ywo w USA promuje siê pracê w zespo³ach wielodyscyplinarnych oraz wprowadzanie do design nowych dyscyplin, jak psychologia, antropologia, sztuki piêkne w realizowaniu powy szych celów pomaga tworzenie kreatywnych przestrzeni wyposa onych w sprzêt i materia³y sprzyjaj¹ce burzy mózgów, tworzeniu prototypów, realizowaniu projektów. Eksperci wys³ani na przeszpiegi na kontynent amerykañski wyró nili trzy godne uwagi zjawiska. Design thinking. Jest to nowe pojêcie, które dotyczy kwestionowania zadañ projektowych, wysuwania nowych propozycji i tworzenia prototypów. Umiejêtnoœci te mo na przenieœæ na inne dziedziny, na innowacyjnoœæ w zakresie ca³ej kultury biznesu, na kreatywne poszukiwanie rozwi¹zañ, produktów przyjaznych klientowi czy modeli prowadzenia biznesu. Ró ni ludzie mog¹ stosowaæ design thinking nie tylko projektanci. Design thinking rozumie siê te jako dok³adne studiowanie jednej specjalistycznej dziedziny z otwartoœci¹ na wiadomoœci z innych dziedzin ogólnych. Ilustracj¹ tego pojêcia jest litera T pionowy s³upek wskazuje na dog³êbne poznanie jednej dziedziny, g³ównie na studiach licencjackich, a pozioma poprzeczka na zrozumienie i otwartoœæ na inne profesje i konteksty zawodowe, rozwijana przez studia magisterskie i MBA. Kultura prototypów. Staraj¹c siê, aby nauczanie by³o jak najbardziej praktyczne, w artystycznej edukacji amerykañskiej wprowadza siê system tworzenia kilku prototypów; na jeden projekt jest to 7-8 prototypów, ³¹cznie z modelami œrodowisk, w których produkty bêd¹ u ywane. W rozmowach 88 teoria i historia

4 z nauczycielami amerykañskimi podkreœlano znaczenie przestrzeni, w jakiej odbywaj¹ siê zajêcia, oraz pracy grupowej. Na przyk³ad zamontowanie centralnej klatki schodowej sprawia, e ludzie czêœciej siê spotykaj¹; w pokoju socjalnym przytulne, ustronne k¹ciki sprzyjaj¹ pracy grupowej, a elastyczne, otwarte pracownie u³atwiaj¹ wzajemny kontakt pomiêdzy zespo³ami. Zalecano wykorzystanie przestrzeni publicznej, gdzie zanika granica miêdzy pó³prywatnoœci¹ a sfer¹ publiczn¹. Aby zachêciæ do wspó³dzia³ania ludzi z ró nych wydzia³ów, warto na uczelniach stworzyæ przestrzeñ neutraln¹, niczyj¹, miêdzywydzia³ow¹. Zwi¹zki z przemys³em. Amerykañscy koledzy k³ad¹ nacisk na koniecznoœæ realizowania przez studentów realnych projektów, pracowania w prawdziwych sytuacjach, odbywania sta ów w przedsiêbiorstwach. Bardzo wa ne jest przyzwyczajenie absolwentów do ró nych ograniczeñ, tak e finansowych, które bêd¹ im towarzyszy³y w ich pracy. Na zakoñczenie sprawozdania z wizyty w USA podkreœlono, e kultura korporacyjna tego kraju umo liwia powszechny sponsoring edukacyjny. Czêste sponsorowanie kierunków uniwersyteckich sprawia, e korporacje s¹ postrzegane jako klienci, a studenci jako produkty. W Europie brakuje du ych korporacji jako potencjalnych sponsorów i trudno by³oby skorzystaæ z wzorów amerykañskich w tym zakresie. Lekcja europejska Podgl¹danie rozwi¹zañ amerykañskich nie wystarczy³o brytyjskim reformatorom szkolnictwa wy szego. Inna grupa uda³a siê do Holandii, Danii i Finlandii. Obserwacje wykaza³y, e podstawy, na których opiera siê kszta³cenie projektantów, maj¹ wiele punktów wspólnych z za³o eniami amerykañskimi. Oto one: firmy projektowe i konsultanckie w coraz wiêkszym stopniu wykorzystuj¹ wielodyscyplinarne zespo³y do innowacji, wymyœlania nowych produktów i zapewniania wartoœci dodanej klientom wielodyscyplinarne firmy potrzebuj¹ managerów-hybryd ludzi, którzy przybli ¹ do siebie œwiat biznesu i œwiat designu oczekuje siê, e designerzy bêd¹ umieli pracowaæ równolegle z innymi specjalistami, jak in ynierowie, socjolodzy, marketingowcy i konsultanci zarz¹dzania nastêpne pokolenie projektantów bêdzie musia³o skupiæ swoje kwalifikacje na pracy w zespole, komunikacji, docenianiu roli innych dziedzin i œwiadomoœci biznesowej oraz technicznej design jest zagadnieniem obecnym na poziomie zarz¹dów firm, co odzwierciedla jego wzrastaj¹ce znaczenie dla przemys³u. Wi¹ e siê to z przesuniêciem uwagi na u ytkownika i poszerzeniem zakresu konsultacji projektowych z komunikacji i projektowania produktu na strategiczny rozwój firmy teoria i historia 89

5 realia wielodyscyplinarnoœci znacznie siê ró ni¹ w ró nych krajach europejskich; ma to zwi¹zek z ró nymi czynnikami kontekstualnymi: strukturami i celami instytucji, istniej¹cymi kierunkami akademickimi, dotacjami rz¹dowymi, po³o eniem geograficznym, tradycj¹, zainteresowaniem samorz¹dów lokalnych i zwi¹zkami z przemys³em s¹ silne dowody na to, e wiod¹ce uczelnie projektowe w Europie tworz¹ wielodyscyplinarne kursy, ³¹cz¹ce elementy kreatywne z technologi¹ i biznesem, zarówno uniwersytety z tradycjami, jak i nowe uczelnie wyra aj¹ chêæ tworzenia takich kierunków wiêkszy nacisk jest k³adziony na projektowanie produktu ni na us³ugi czy kontekst medialny, zatem innowacyjne kursy dotycz¹ w³aœnie projektowania produktu, zagadnieñ in ynieryjnych i biznesowych, a inne elementy wystêpuj¹ w ma³ym stopniu uczestnicy rozmów s¹ zgodni, e wielodyscyplinarnoœæ powinna byæ wprowadzona na poziomie magisterskim, w¹tpliwoœci dotycz¹ tego, czy powinno siê zrestrukturyzowaæ istniej¹ce kierunki, czy uzupe³niæ istniej¹ce programy o krótkie kursy dodatkowe instytucje europejskie wytworzy³y z³o one struktury maj¹ce na celu rozwój i podtrzymywanie zwi¹zków z przemys³em eksperci pracuj¹cy w przemyœle s¹ coraz bardziej zaanga owani w prowadzenie i ocenianie projektów studenckich stworzenie studentom mo liwoœci wykonywania zadañ wielodyscyplinarnych zwi¹zanych œciœle z przemys³em daje im doœwiadczenie zawodowe, uczy doceniaæ wspó³pracê przy pracy twórczej i podwy sza ich wartoœæ na rynku pracy. Wspó³praca, która zdaje siê byæ kluczem do sukcesu, jest skuteczniejsza przy stosowaniu zasady p³askich hierarchii zespo³y maj¹ kwestionowaæ swoje pomys³y, spieraæ siê ze sob¹, a nie tylko rozmawiaæ i akceptowaæ siebie nawzajem. Konieczne jest te postêpowanie wed³ug innej zasady ojcostwa czyli umiejêtnoœci wymyœlenia jakiejœ koncepcji, a potem, w razie potrzeby, zrezygnowania z niej. Zwraca uwagê rosn¹ce strategiczne znaczenie designu. Na przyk³ad w Nokii i Philipsie design jest obecny na poziomie zarz¹du. Przedstawiciele firm t³umacz¹ to zjawiskiem przesuniêcia siê zainteresowania w przedsiêbiorstwach na tzw. human factor, który skupia siê bardziej na u ytkowniku ni na produkcie oraz na korzyœciach, jakie produkt przyniesie odbiorcy ni jego cechach. Przemys³ w analizowanych krajach europejskich zaczyna dostrzegaæ koniecznoœæ zatrudniania absolwentów kierunków projektowych, ale uczelnie musz¹ byæ œwiadome jego oczekiwañ. Na przyk³ad przedstawiciele Nokii ca³kiem wyraÿnie sprecyzowali swoje wymagania: oprócz podstaw projektowania absolwent musi postrzegaæ projektowanie jako narzêdzie strategiczne, posiadaæ doœwiadczenie w tworzeniu prototypów przy u yciu 90 problemy

6 prawdziwych materia³ów, byæ innowacyjny, œwiadomy aspektów kulturowych i z pasj¹ d¹ yæ do doskona³oœci w projektowaniu. Musi te rozumieæ zagadnienia biznesu i konkurencyjnoœci. Wnioski, jakie p³yn¹ z lekcji europejskiej, potwierdzaj¹ analizê sytuacji w USA. Jeœli chodzi o perspektywy edukacyjne, wyró niono nastêpuj¹ce zagadnienia: 1. Wielodyscyplinarne nauczanie w kszta³ceniu wy szym. Zjawisko takie w Europie ju istnieje. Zauwa a siê siln¹ chêæ wspó³pracy miêdzy wydzia³ami, które podejmuj¹ konkretne kroki w tym kierunku. Przyk³adowo ³¹czy siê trzy wydzia³y: Product Design, Design Engineering and Product Innovation and Management. 2. Stworzenie struktur organizacyjnych, które umo liwi¹ nauczanie wielodyscyplinarne. Chodzi tu zarówno o organizacjê kszta³cenia, jak i zapewnienie Ÿróde³ finansowania. Na uczelniach, które ju wcielaj¹ ten postulat w ycie, zdarza siê, e uczelnia wspó³pracuje z oko³o 125 instruktorami, którzy prowadz¹ dydaktykê zatrudnieni na umowê-zlecenie, a g³ównie pracuj¹ w przemyœle. Struktury organizacyjne takich kierunków s¹ najczêœciej bardzo p³ynne. Godni podziwu s¹ Finowie, którzy wprowadzaj¹ tego typu zmiany w uniwersytetach z tradycjami. Ostatnio rz¹d po³¹czy³ trzy renomowane uczelnie w Helsinkach w³aœnie w celu stworzenia nowego Innovation University (zarówno stara, jak i nowa jednostka jest partnerem ASP we Wroc³awiu). 3. Kiedy powinno siê wprowadzaæwielodyscyplinarnoœæ? Wiêkszoœæ specjalistów uwa a, e licencjat powinien dawaæ mo liwoœæ zdobycia kierunkowych, specjalistycznych umiejêtnoœci, a studia magisterskie umo liwiaæ pracê w zespo³ach mieszanych, które dadz¹ sposobnoœæ zdobycia doœwiadczenia i umiejêtnoœci wielodyscyplinarnych. 4. Czy nale y zrestrukturyzowaæ istniej¹ce kierunki, czy dodaæ nowe przedmioty fakultatywne skupione na innowacyjnoœci? Na przyk³ad uczelnia w Helsinkach daje studentom mo liwoœæ rozwi¹zywania realnych problemów, jakie mo na napotkaæ w przemyœle. Mieszane grupy studentów pracuj¹ nad surowymi koncepcjami w nastêpuj¹cym systemie: jednodniowy warsztat integruj¹cy grupê i trzydniowy kreatywny obóz. Warsztaty s¹ zorganizowane w miejscu neutralnym, które gwarantuje równoœæ pomiêdzy uczestnikami. W trakcie realizacji warsztatów stwierdzono, e na przyk³ad studenci biznesu rezygnuj¹ po jednym dniu warsztatów, bo zadania okazuj¹ siê dla nich zbyt nieokreœlone, a tymczasem studenci kierunków projektowych daj¹ sobie dobrze radê, ale brakuje im pewnoœci siebie. Za warsztaty p³ac¹ firmy chc¹ce znaleÿæ utalentowanych pracowników i dostêp do rozwi¹zañ, które w przysz³oœci rozwi¹ ¹ ich problemy. Brytyjska grupa robocza zanotowa³a te strategie uczenia siê i nauczania zaobserwowane w odwiedzanych krajach. Zwraca uwagê, e preferowan¹ form¹ jest uczenie siê przez warsztaty, pracê w zespole i realizowanie projektów. problemy 91

7 Oczywiœcie, zadania realizuje siê w zespo³ach wielodyscyplinarnych, niewielkich (od trzech do maksymalnie dziesiêciu osób). Zadania projektowe zwykle wychodz¹ od przemys³u, ale czasem brano pod uwagê pomys³y studentów jako wyraz zapotrzebowania rynku. Wa nym aspektem tych form kszta³cenia jest finansowanie ze strony przemys³u, choæ podkreœlano koniecznoœæ zachowania równowagi pomiêdzy zadaniami pochodz¹cymi od przedsiêbiorstw przemys³owych a przedstawionymi przez studentów czy wyk³adowców. Powtarza siê temat znaczenia prototypów. Chodzi o tzw. rapid prototyping przygotowywanie prototypów w dobrze wyposa onych pracowniach i w realnych warunkach pracy. Daje to studentom doœwiadczenie zawodowe, uczy podejmowania decyzji, zaufania i szacunku dla innych dziedzin, rozwi¹zywania problemów, podejmowania ryzyka. Umo liwia rozwój osobisty i nabycie umiejêtnoœci komunikacyjnych. Niezwykle wa na jest umiejêtnoœæ pracy w zespole. Aby to uœwiadomiæ studentom, usuwano na przyk³ad jednego cz³onka grupy w trakcie realizacji projektu ka dy z pozosta³ych mia³ zastanowiæ siê, jaki by³ wk³ad tej decyzji na efektywnoœæ ca³ej grupy. Nowe podejœcie do nauczania ma odzwierciedlaæ nowa terminologia dla studentów i wyk³adowców. Przy projektach pracuj¹ ju nie studenci i wyk³adowcy, ale na przyk³ad instruktorzy kompetencji, czyli nauczyciele akademiccy, instruktorzy projektu przedstawiciele przemys³u, klienci sponsorzy z ze œwiata przemys³u. Studenci s¹ okreœlani mianem m³odszych pracowników. Warte wzmianki jest nowe podejœcie do sposobu oceniania. Zauwa a siê przejœcie od egzaminów do projektów i zadañ. Zespo³y studentów mog¹ na przyk³ad same oceniaæ swoje dzia³anie; taki sposób oceniania wzmacnia zespó³ i uczy jak radziæ sobie z tymi cz³onkami grupy, którzy nie daj¹ nic od siebie. Wed³ug innej metody to studenci co 6 miesiêcy oceniaj¹ w³asne osi¹gniêcia. Podkreœlano tak e przydatnoœæ wspó³pracy z przemys³em przy ocenianiu efektów pracy w formie prezentacji i dyskusji z przedstawicielami przedsiêbiorstw pod koniec projektu. Zwi¹zki z przemys³em, ich nawi¹zywanie i zacieœnianie mocno zajmuje przedstawicieli zachodnioeuropejskich uczelni. Wypracowane zosta³y bardzo ró ne formy wspó³pracy. Przyk³adowo istnieje model Przyjaciele Akademii : firmy p³ac¹ za cz³onkostwo 15 tys. euro, w zamian za co maj¹ prawo zleciæ studentom zadanie projektowe. Dotychczasowe doœwiadczenia dowodz¹, e firmy mog¹ znaleÿæ motywacjê do zaanga owania siê w takie dzia³ania, gdy wiedz¹, e daje to im okazjê do testowania pomys³ów i rekrutowania najlepszych studentów. Widaæ te, e jest ró nica we wspó³pracy z ma³ymi i du ymi firmami te pierwsze maj¹ bardzo konkretne oczekiwania i mniej funduszy. 92 problemy

8 Okaza³o siê, e zrzeszenia by³ych studentów uczelni s¹ najlepszym sposobem na znalezienie drogi do firm projektowych dla kolejnych absolwentów. Design Blueprint W rezultacie przeprowadzonych analiz, dyskusji i opracowañ pisemnych w 2008 roku zg³oszono do rz¹du brytyjskiego plan rozwoju sektora projektowego o nazwie Design Blueprint. Stwierdzono w nim, e przemys³ projektowy w Wielkiej Brytanii potrzebuje œwiatowej klasy umiejêtnoœci projektowych. W naszych czasach projektowanie odgrywa wiêksze znaczenie ni kiedykolwiek, ze wzglêdu na tempo zmian ekonomicznych, presjê innowacyjnoœci technologicznej i zmiany klimatyczne, które zmieniaj¹ styl ycia. Sektor projektowy musi œciœlej wspó³pracowaæ z przemys³em i biznesem: nie po to, eby podlega³ ograniczeniom i kodyfikacji, ale eby móg³ lepiej realizowaæ swój twórczy potencja³. Design Blueprint ma na celu w³¹czenie partnerów z rz¹du, edukacji i przemys³u w celu stworzenia warunków do wdro enia Planu Rozwoju Umiejêtnoœci Projektowych w Przemyœle. Jasno widaæ, e sektor biznesowy i produkcyjny oczekuj¹ od projektantów pomocy w stworzeniu wysoko wydajnej gospodarki, od której bêdzie zale a³a konkurencyjnoœæ Wielkiej Brytanii na œwiecie. Dotychczasowe badania systemu edukacji w zakresie wzornictwa oraz w przemyœle wykaza³y rozdÿwiêk pomiêdzy potrzebami przemys³u a treœciami kszta³cenia przysz³ych projektantów. Dotyczy to tak e kszta³cenia ustawicznego ju praktykuj¹cych projektantów. Eksperci autorzy Design Blueprint planuj¹ utworzenie Porozumienia w celu Rozwijania Umiejêtnoœci Projektowych (the Design Skills Alliance), które bêdzie zrzesza³o wiod¹ce osobowoœci z edukacji i przemys³u w celu wprowadzenia w ycie proponowanych zmian. Porozumienie ma zaj¹æ siê szczególnie nastêpuj¹cymi kwestiami: brakiem kwalifikacji biznesowych i profesjonalnych u projektantów brakiem doœwiadczenia zawodowego u absolwentów wzornictwa koniecznoœci¹ zbli enia edukacji projektowej do przemys³u. Odbiorcami dzia³añ Porozumienia maj¹ byæ firmy, kupuj¹cy i edukatorzy, a jednym z celów jest utworzenie Design Business Knowledge Base kodeksu jakoœci zawodowej. Jeœli chodzi o postulaty dotycz¹ce bezpoœrednio edukacji projektowej, Design Blueprint zaleca wprowadzenie nastêpuj¹cych rozwi¹zañ: Sieæ wizytuj¹cych profesjonalistów. Ju teraz wiele uczelni brytyjskich wprowadza do pracowni profesjonalnych ekspertów poprzez projekty na ywo i konsultacje krytyczne, jak równie egzaminatorów zewnêtrznych. Jednak ten zakres nale a³oby poszerzyæ oraz ustaliæ charakter dzia³añ, jakie mog¹ byæ przeprowadzane. Nale y rozwijaæ tego typu wspó³pracê w sposób zorganizowany, systemowy i stale poszerzany. problemy 93

9 Wielodyscyplinarna sieæ projektowa. Nale y ³¹czyæ uniwersytety prowadz¹ce wielodyscyplinarne kszta³cenie w zakresie designu w sieæ, aby ³atwiej by³o ustaliæ zakres nauczanych kompetencji. Projektanci niew¹tpliwie musz¹ pracowaæ w zespo³ach sk³adaj¹cych siê z wielu specjalistów. W Wielkiej Brytanii ju powstaj¹ kierunki magisterskie oferuj¹ce tego typu umiejêtnoœci, ale nale y je tworzyæ od pocz¹tku ze zreformowanymi programami, uwzglêdniaj¹cymi wspó³czesne potrzeby. Poradnictwo i rozpowszechnianie informacji na temat kariery projektanta. Chodzi tu równie o doradzanie, jak¹ uczelniê ma wybraæ kandydat na studia. Poniewa jest wiêcej absolwentów ni miejsc pracy w przedsiêbiorstwach przemys³owych, wa ne jest udzielanie porad, jakie istniej¹ alternatywne miejsca pracy w przemyœle dla absolwentów kierunków projektowych. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Zwraca siê uwagê na koniecznoœæ podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli projektowania, z których wielu nie ma doœwiadczenia w pracy w przemyœle i k³adzie zbyt du y nacisk na przygotowanie schludnych, ³adnych prezentacji zamiast na innowacyjnoœæ Polski system edukacji wy szej, a wiêc tak e uczelnie artystyczne, podlega obecnie prze³omowym zmianom zwi¹zanym z wprowadzeniem dwustopniowoœci nauczania. Proces ten poci¹ga za sob¹ ponowne opracowanie programów nauczania, mo e wiêc byæ okazj¹ do dok³adnego przemyœlenia zawartoœci tych programów, sposobów i efektów kszta³cenia. Mo e stanowiæ pretekst do unowoczeœnienia kszta³cenia wy szego, wyeliminowania s³aboœci, wypróbowania nowych rozwi¹zañ. Je eli Brytyjczycy uwa aj¹, e dziedzina edukacji projektantów, która ma byæ motorem ich gospodarki w XXI wieku, wymaga gruntownych reform, nikt nie zaneguje chyba, e podobne potrzeby istniej¹ i u nas. Mo e warto skorzystaæ z wyników pracy wielu specjalistów i przemyœleæ, w jaki sposób mo na przeszczepiæ na nasz polski grunt przynajmniej czêœæ z ich propozycji. I to bez wydania choæby z³otówki na podró e ekspertów Opracowane na podstawie: High Level Skills for Higher Value; Lessons from America; The Design Blueprint dostêpne na stronie the Design Blueprint. 94 problemy

10 Beata Ludwiczak In T-shape on the future of educating designers The text provides the postulates for changes in British designers education system initiated by the publication of the report The Cox Review by George Cox, the leader of British Design Council in As a result of this publication, a group of experts visited the United States and some European countries in order to study how the education and practical training in design was organised there and to consider which aspects of this organisation may be instilled into British reality. The key conclusion drawn from this study postulates that certain organisational structures should be created in order to enable design students to acquire interdisciplinary knowledge and skills and prepare them for team work and better cooperation with industry. Therefore, an idea of so-called design thinking symbolised by letter T has been developed. The vertical line indicates a specialised cognition of one field, whereas the horizontal one an understanding and opening to other professions. Moreover, the study reveals that the focus of the manufacturers interests has been moved towards a so-called human factor or user-centeredness where benefits the product may provide to its user are prioritised over the product s properties. Consequently, a proposal of developing a design sector named Design Blueprint was submitted to the British Government in Its authors are planning to form the Design Skills Alliance gathering the leaders in industry and education, which is aimed to implement the proposed changes. problemy 95

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki.

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. dowiedz siê wiêcej: iprofesor Efektywne narzêdzie codziennej pracy ka dego naukowca Zapraszamy Biuro projektu: Kiliñskiego 177 lok 14A 93-106 ódÿ Telefon: +48 883 321 883 Mail: Biuro@iProfesor ? Czym jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Studia podyplomowe Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Pomagamy osi¹gn¹æ sukces www.luqam.com/podyplomowe Dlaczego studia LUQAM? W

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. 27 STUDIA PODYPLOMOWE STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU W BRAN Y ENERGETYCZNEJ. Opis studium.

Oferta dydaktyczna.  27 STUDIA PODYPLOMOWE STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU W BRAN Y ENERGETYCZNEJ. Opis studium. STUDIA PODYPLOMOWE STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU W BRAN Y ENERGETYCZNEJ Oferta dydaktyczna Opis studium Studia podyplomowe Strategia i Planowanie Biznesu w Bran y Energetycznej przeznaczone s¹ dla osób

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia

Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia Opracowanie i nadzór merytoryczny dr Kamila Jankowiak-Siuda Dyrektor Instytutu Neurokognitywistyki i Informatyki Społecznej Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program kształcenia na kursie dokształcającym Załącznik nr 5 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Jednostka prowadząca kurs Zakład Teorii Sportu dokształcający Nazwa kursu Trener pierwszej klasy w zapasach

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE:

UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE: UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE: Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół oraz przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego realizowanego w ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Kierunek ZARZ DZANIE. Studiuj Zarz dzanie to praca z lud mi i ci gle nowe wyzwania!

Kierunek ZARZ DZANIE. Studiuj Zarz dzanie to praca z lud mi i ci gle nowe wyzwania! Kierunek ZARZ DZANIE Studiuj Zarz dzanie to praca z lud mi i ci gle nowe wyzwania! Kilka faktów o kierunku Zarz dzanie @ najstarszy kierunek studiów prowadzony na Wydziale Organizacji i Zarz dzania @ absolwenci

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydzia Wydzia Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra INSTYTUT PEDAGOGIKI, Zak ad Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Edukacji Plastycznej Kierunek pedagogika,

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo