W kszta³cie litery T czyli o przysz³oœci kszta³cenia projektantów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W kszta³cie litery T czyli o przysz³oœci kszta³cenia projektantów"

Transkrypt

1 Beata Ludwiczak W kszta³cie litery T czyli o przysz³oœci kszta³cenia projektantów 86 problemy

2 Brytyjski design nie jest doœæ dobry? Brytyjski system edukacji projektantów wymaga reform? Niektórzy przeczytaj¹ te s³owa z niedowierzaniem, a jednak W roku 2005 zosta³ opublikowany The Cox Review, w którym sir George Cox jako przewodnicz¹cy brytyjskiej Rady Projektowania (Design Council) przedstawi³ rzeczywistoœæ brytyjskiego systemu edukacji projektantów i zaproponowa³ szereg postulatów naprawczych. Wed³ug Przegl¹du Coxa system edukacyjny Wielkiej Brytanii jest bardzo dobry, ale charakteryzuje go jedna s³aboœæ ju na wczesnym etapie kszta³cenia nastêpuje specjalizacja, z czego wynika przekonanie ogó³u spo³eczeñstwa, e twórczoœæ to dziedzina dla niewielu. Tak e studiuj¹cy kierunki artystyczne z tego powodu zbyt s³abo rozumiej¹ kontekst, w którym ich umiejêtnoœci zostan¹ wykorzystane. Sir Cox przedstawi³ trzy propozycje rozwi¹zania tego problemu. Silniejsza wspó³praca uczelni z niedu ymi firmami. Rozwijanie tego typu wspó³pracy napotyka na przeszkody, poniewa mniejsze przedsiêbiorstwa czêsto nie rozumiej¹ korzyœci, jakie mog¹ uzyskaæ z tej wspó³pracy, a z kolei uczelniom nie jest ³atwo dotrzeæ do tych firm. W Wielkiej Brytanii istniej¹ tzw. Knowledge Partnerships, w ramach których niedu e firmy zatrudniaj¹ absolwentów na okres 1-3 lat. Badania wykaza³y, e w ten sposób dochód firm wzrasta, nie tylko dziêki transferowi technologii, ale tak e dziêki transferowi kreatywnoœci. Studia maj¹ przygotowaæ absolwenta do pracowania z innymi specjalistami i rozumienia ich na p³aszczyÿnie zawodowej. Osi¹gniêciu tego celu ma dopomóc zasada wymyœliæ zaprojektowaæ wdro yæ uruchomiæ. Projektowanie nie mo e byæ oderwane od rzeczywistoœci, a projektant musi posiadaæ umiejêtnoœæ pracy w zespole sk³adaj¹cym siê z przedstawicieli ró nych dziedzin. Jest jeszcze jeden argument popieraj¹cy powy szy postulat, a mianowicie: wiêkszoœæ studentów uczelni artystycznych nigdy nie bêdzie pracowaæ w swoim zawodzie. Nie wydaje siê to problemem, wiêkszoœæ prawników równie nie pracuje w swoim zawodzie. Chodzi o to, by studenci pewniej czuli siê w szerszym kontekœcie biznesowym. Umiejêtnoœæ tê mo na nabyæ podczas sta y, ale uczelnie równie powinny modyfikowaæ swoje programy tak, aby pozwala³y one na sprawdzenie, jak umiejêtnoœci studentów szkó³ artystycznych koresponduj¹ z umiejêtnoœciami studentów innych kierunków. Utworzenie centrów mistrzostwa, które ³¹czy³yby nauczanie kreatywnoœci, technologii i biznesu. Wydaje siê, e najlepiej realizowa³yby ten cel programy magisterskie, skupiaj¹ce studentów z ró nych dziedzin, równie posiadaj¹cych doœwiadczenie w pracy w przemyœle. Absolwentami tych kierunków byliby managerowie, którzy rozumiej¹ dzia³ania kreatywne, inaczej kreatywni specjaliœci. Liczba takich kursów nie musi byæ du a, wydaje siê, e piêæ jest liczb¹ wystarczaj¹c¹ w skali Wielkiej Brytanii. problemy 87

3 Amerykañska lekcja The Cox Review skoncentrowa³ siê na zagadnieniu, jak pe³niej wykorzystaæ mo liwoœci kreatywne Wielkiej Brytanii, aby sprostaæ coraz bardziej konkurencyjnej sytuacji na œwiecie i zagro eniu ze strony krajów rozwijaj¹cych siê. W konsekwencji grupa ekspertów uda³a siê do Stanów Zjednoczonych, aby sprawdziæ, jak funkcjonuje edukacja i praktyka zwi¹zana z designem oraz zastanowiæ siê, które przyk³ady mo na by przeszczepiæ na grunt brytyjski. G³ówne spostrze enia zanotowane przez ekspertów s¹ nastêpuj¹ce: nale y kszta³ciæ ró nego typu specjalistów projektantów, managerów designu, jak te myœlicieli designu i uczyæ ich, jak maj¹ dzia³aæ na pograniczu dyscyplin potrzebne jest silniejsze wspó³dzia³anie z przemys³em i organizacjami wspieraj¹cymi edukacjê trzeba tworzyæ wiêcej okazji do miêdzydyscyplinarnoœci w szkolnictwie wy szym, zw³aszcza magisterskim i doktoranckim, oraz upraszczaæ system punktów, aby u³atwiæ wspó³pracê miêdzy ró nymi instytucjami nale y wprowadzaæ innowacyjne modele nauczania, które ³¹cz¹ badania naukowe, tradycyjne nauczanie i projekty na ywo w USA promuje siê pracê w zespo³ach wielodyscyplinarnych oraz wprowadzanie do design nowych dyscyplin, jak psychologia, antropologia, sztuki piêkne w realizowaniu powy szych celów pomaga tworzenie kreatywnych przestrzeni wyposa onych w sprzêt i materia³y sprzyjaj¹ce burzy mózgów, tworzeniu prototypów, realizowaniu projektów. Eksperci wys³ani na przeszpiegi na kontynent amerykañski wyró nili trzy godne uwagi zjawiska. Design thinking. Jest to nowe pojêcie, które dotyczy kwestionowania zadañ projektowych, wysuwania nowych propozycji i tworzenia prototypów. Umiejêtnoœci te mo na przenieœæ na inne dziedziny, na innowacyjnoœæ w zakresie ca³ej kultury biznesu, na kreatywne poszukiwanie rozwi¹zañ, produktów przyjaznych klientowi czy modeli prowadzenia biznesu. Ró ni ludzie mog¹ stosowaæ design thinking nie tylko projektanci. Design thinking rozumie siê te jako dok³adne studiowanie jednej specjalistycznej dziedziny z otwartoœci¹ na wiadomoœci z innych dziedzin ogólnych. Ilustracj¹ tego pojêcia jest litera T pionowy s³upek wskazuje na dog³êbne poznanie jednej dziedziny, g³ównie na studiach licencjackich, a pozioma poprzeczka na zrozumienie i otwartoœæ na inne profesje i konteksty zawodowe, rozwijana przez studia magisterskie i MBA. Kultura prototypów. Staraj¹c siê, aby nauczanie by³o jak najbardziej praktyczne, w artystycznej edukacji amerykañskiej wprowadza siê system tworzenia kilku prototypów; na jeden projekt jest to 7-8 prototypów, ³¹cznie z modelami œrodowisk, w których produkty bêd¹ u ywane. W rozmowach 88 teoria i historia

4 z nauczycielami amerykañskimi podkreœlano znaczenie przestrzeni, w jakiej odbywaj¹ siê zajêcia, oraz pracy grupowej. Na przyk³ad zamontowanie centralnej klatki schodowej sprawia, e ludzie czêœciej siê spotykaj¹; w pokoju socjalnym przytulne, ustronne k¹ciki sprzyjaj¹ pracy grupowej, a elastyczne, otwarte pracownie u³atwiaj¹ wzajemny kontakt pomiêdzy zespo³ami. Zalecano wykorzystanie przestrzeni publicznej, gdzie zanika granica miêdzy pó³prywatnoœci¹ a sfer¹ publiczn¹. Aby zachêciæ do wspó³dzia³ania ludzi z ró nych wydzia³ów, warto na uczelniach stworzyæ przestrzeñ neutraln¹, niczyj¹, miêdzywydzia³ow¹. Zwi¹zki z przemys³em. Amerykañscy koledzy k³ad¹ nacisk na koniecznoœæ realizowania przez studentów realnych projektów, pracowania w prawdziwych sytuacjach, odbywania sta ów w przedsiêbiorstwach. Bardzo wa ne jest przyzwyczajenie absolwentów do ró nych ograniczeñ, tak e finansowych, które bêd¹ im towarzyszy³y w ich pracy. Na zakoñczenie sprawozdania z wizyty w USA podkreœlono, e kultura korporacyjna tego kraju umo liwia powszechny sponsoring edukacyjny. Czêste sponsorowanie kierunków uniwersyteckich sprawia, e korporacje s¹ postrzegane jako klienci, a studenci jako produkty. W Europie brakuje du ych korporacji jako potencjalnych sponsorów i trudno by³oby skorzystaæ z wzorów amerykañskich w tym zakresie. Lekcja europejska Podgl¹danie rozwi¹zañ amerykañskich nie wystarczy³o brytyjskim reformatorom szkolnictwa wy szego. Inna grupa uda³a siê do Holandii, Danii i Finlandii. Obserwacje wykaza³y, e podstawy, na których opiera siê kszta³cenie projektantów, maj¹ wiele punktów wspólnych z za³o eniami amerykañskimi. Oto one: firmy projektowe i konsultanckie w coraz wiêkszym stopniu wykorzystuj¹ wielodyscyplinarne zespo³y do innowacji, wymyœlania nowych produktów i zapewniania wartoœci dodanej klientom wielodyscyplinarne firmy potrzebuj¹ managerów-hybryd ludzi, którzy przybli ¹ do siebie œwiat biznesu i œwiat designu oczekuje siê, e designerzy bêd¹ umieli pracowaæ równolegle z innymi specjalistami, jak in ynierowie, socjolodzy, marketingowcy i konsultanci zarz¹dzania nastêpne pokolenie projektantów bêdzie musia³o skupiæ swoje kwalifikacje na pracy w zespole, komunikacji, docenianiu roli innych dziedzin i œwiadomoœci biznesowej oraz technicznej design jest zagadnieniem obecnym na poziomie zarz¹dów firm, co odzwierciedla jego wzrastaj¹ce znaczenie dla przemys³u. Wi¹ e siê to z przesuniêciem uwagi na u ytkownika i poszerzeniem zakresu konsultacji projektowych z komunikacji i projektowania produktu na strategiczny rozwój firmy teoria i historia 89

5 realia wielodyscyplinarnoœci znacznie siê ró ni¹ w ró nych krajach europejskich; ma to zwi¹zek z ró nymi czynnikami kontekstualnymi: strukturami i celami instytucji, istniej¹cymi kierunkami akademickimi, dotacjami rz¹dowymi, po³o eniem geograficznym, tradycj¹, zainteresowaniem samorz¹dów lokalnych i zwi¹zkami z przemys³em s¹ silne dowody na to, e wiod¹ce uczelnie projektowe w Europie tworz¹ wielodyscyplinarne kursy, ³¹cz¹ce elementy kreatywne z technologi¹ i biznesem, zarówno uniwersytety z tradycjami, jak i nowe uczelnie wyra aj¹ chêæ tworzenia takich kierunków wiêkszy nacisk jest k³adziony na projektowanie produktu ni na us³ugi czy kontekst medialny, zatem innowacyjne kursy dotycz¹ w³aœnie projektowania produktu, zagadnieñ in ynieryjnych i biznesowych, a inne elementy wystêpuj¹ w ma³ym stopniu uczestnicy rozmów s¹ zgodni, e wielodyscyplinarnoœæ powinna byæ wprowadzona na poziomie magisterskim, w¹tpliwoœci dotycz¹ tego, czy powinno siê zrestrukturyzowaæ istniej¹ce kierunki, czy uzupe³niæ istniej¹ce programy o krótkie kursy dodatkowe instytucje europejskie wytworzy³y z³o one struktury maj¹ce na celu rozwój i podtrzymywanie zwi¹zków z przemys³em eksperci pracuj¹cy w przemyœle s¹ coraz bardziej zaanga owani w prowadzenie i ocenianie projektów studenckich stworzenie studentom mo liwoœci wykonywania zadañ wielodyscyplinarnych zwi¹zanych œciœle z przemys³em daje im doœwiadczenie zawodowe, uczy doceniaæ wspó³pracê przy pracy twórczej i podwy sza ich wartoœæ na rynku pracy. Wspó³praca, która zdaje siê byæ kluczem do sukcesu, jest skuteczniejsza przy stosowaniu zasady p³askich hierarchii zespo³y maj¹ kwestionowaæ swoje pomys³y, spieraæ siê ze sob¹, a nie tylko rozmawiaæ i akceptowaæ siebie nawzajem. Konieczne jest te postêpowanie wed³ug innej zasady ojcostwa czyli umiejêtnoœci wymyœlenia jakiejœ koncepcji, a potem, w razie potrzeby, zrezygnowania z niej. Zwraca uwagê rosn¹ce strategiczne znaczenie designu. Na przyk³ad w Nokii i Philipsie design jest obecny na poziomie zarz¹du. Przedstawiciele firm t³umacz¹ to zjawiskiem przesuniêcia siê zainteresowania w przedsiêbiorstwach na tzw. human factor, który skupia siê bardziej na u ytkowniku ni na produkcie oraz na korzyœciach, jakie produkt przyniesie odbiorcy ni jego cechach. Przemys³ w analizowanych krajach europejskich zaczyna dostrzegaæ koniecznoœæ zatrudniania absolwentów kierunków projektowych, ale uczelnie musz¹ byæ œwiadome jego oczekiwañ. Na przyk³ad przedstawiciele Nokii ca³kiem wyraÿnie sprecyzowali swoje wymagania: oprócz podstaw projektowania absolwent musi postrzegaæ projektowanie jako narzêdzie strategiczne, posiadaæ doœwiadczenie w tworzeniu prototypów przy u yciu 90 problemy

6 prawdziwych materia³ów, byæ innowacyjny, œwiadomy aspektów kulturowych i z pasj¹ d¹ yæ do doskona³oœci w projektowaniu. Musi te rozumieæ zagadnienia biznesu i konkurencyjnoœci. Wnioski, jakie p³yn¹ z lekcji europejskiej, potwierdzaj¹ analizê sytuacji w USA. Jeœli chodzi o perspektywy edukacyjne, wyró niono nastêpuj¹ce zagadnienia: 1. Wielodyscyplinarne nauczanie w kszta³ceniu wy szym. Zjawisko takie w Europie ju istnieje. Zauwa a siê siln¹ chêæ wspó³pracy miêdzy wydzia³ami, które podejmuj¹ konkretne kroki w tym kierunku. Przyk³adowo ³¹czy siê trzy wydzia³y: Product Design, Design Engineering and Product Innovation and Management. 2. Stworzenie struktur organizacyjnych, które umo liwi¹ nauczanie wielodyscyplinarne. Chodzi tu zarówno o organizacjê kszta³cenia, jak i zapewnienie Ÿróde³ finansowania. Na uczelniach, które ju wcielaj¹ ten postulat w ycie, zdarza siê, e uczelnia wspó³pracuje z oko³o 125 instruktorami, którzy prowadz¹ dydaktykê zatrudnieni na umowê-zlecenie, a g³ównie pracuj¹ w przemyœle. Struktury organizacyjne takich kierunków s¹ najczêœciej bardzo p³ynne. Godni podziwu s¹ Finowie, którzy wprowadzaj¹ tego typu zmiany w uniwersytetach z tradycjami. Ostatnio rz¹d po³¹czy³ trzy renomowane uczelnie w Helsinkach w³aœnie w celu stworzenia nowego Innovation University (zarówno stara, jak i nowa jednostka jest partnerem ASP we Wroc³awiu). 3. Kiedy powinno siê wprowadzaæwielodyscyplinarnoœæ? Wiêkszoœæ specjalistów uwa a, e licencjat powinien dawaæ mo liwoœæ zdobycia kierunkowych, specjalistycznych umiejêtnoœci, a studia magisterskie umo liwiaæ pracê w zespo³ach mieszanych, które dadz¹ sposobnoœæ zdobycia doœwiadczenia i umiejêtnoœci wielodyscyplinarnych. 4. Czy nale y zrestrukturyzowaæ istniej¹ce kierunki, czy dodaæ nowe przedmioty fakultatywne skupione na innowacyjnoœci? Na przyk³ad uczelnia w Helsinkach daje studentom mo liwoœæ rozwi¹zywania realnych problemów, jakie mo na napotkaæ w przemyœle. Mieszane grupy studentów pracuj¹ nad surowymi koncepcjami w nastêpuj¹cym systemie: jednodniowy warsztat integruj¹cy grupê i trzydniowy kreatywny obóz. Warsztaty s¹ zorganizowane w miejscu neutralnym, które gwarantuje równoœæ pomiêdzy uczestnikami. W trakcie realizacji warsztatów stwierdzono, e na przyk³ad studenci biznesu rezygnuj¹ po jednym dniu warsztatów, bo zadania okazuj¹ siê dla nich zbyt nieokreœlone, a tymczasem studenci kierunków projektowych daj¹ sobie dobrze radê, ale brakuje im pewnoœci siebie. Za warsztaty p³ac¹ firmy chc¹ce znaleÿæ utalentowanych pracowników i dostêp do rozwi¹zañ, które w przysz³oœci rozwi¹ ¹ ich problemy. Brytyjska grupa robocza zanotowa³a te strategie uczenia siê i nauczania zaobserwowane w odwiedzanych krajach. Zwraca uwagê, e preferowan¹ form¹ jest uczenie siê przez warsztaty, pracê w zespole i realizowanie projektów. problemy 91

7 Oczywiœcie, zadania realizuje siê w zespo³ach wielodyscyplinarnych, niewielkich (od trzech do maksymalnie dziesiêciu osób). Zadania projektowe zwykle wychodz¹ od przemys³u, ale czasem brano pod uwagê pomys³y studentów jako wyraz zapotrzebowania rynku. Wa nym aspektem tych form kszta³cenia jest finansowanie ze strony przemys³u, choæ podkreœlano koniecznoœæ zachowania równowagi pomiêdzy zadaniami pochodz¹cymi od przedsiêbiorstw przemys³owych a przedstawionymi przez studentów czy wyk³adowców. Powtarza siê temat znaczenia prototypów. Chodzi o tzw. rapid prototyping przygotowywanie prototypów w dobrze wyposa onych pracowniach i w realnych warunkach pracy. Daje to studentom doœwiadczenie zawodowe, uczy podejmowania decyzji, zaufania i szacunku dla innych dziedzin, rozwi¹zywania problemów, podejmowania ryzyka. Umo liwia rozwój osobisty i nabycie umiejêtnoœci komunikacyjnych. Niezwykle wa na jest umiejêtnoœæ pracy w zespole. Aby to uœwiadomiæ studentom, usuwano na przyk³ad jednego cz³onka grupy w trakcie realizacji projektu ka dy z pozosta³ych mia³ zastanowiæ siê, jaki by³ wk³ad tej decyzji na efektywnoœæ ca³ej grupy. Nowe podejœcie do nauczania ma odzwierciedlaæ nowa terminologia dla studentów i wyk³adowców. Przy projektach pracuj¹ ju nie studenci i wyk³adowcy, ale na przyk³ad instruktorzy kompetencji, czyli nauczyciele akademiccy, instruktorzy projektu przedstawiciele przemys³u, klienci sponsorzy z ze œwiata przemys³u. Studenci s¹ okreœlani mianem m³odszych pracowników. Warte wzmianki jest nowe podejœcie do sposobu oceniania. Zauwa a siê przejœcie od egzaminów do projektów i zadañ. Zespo³y studentów mog¹ na przyk³ad same oceniaæ swoje dzia³anie; taki sposób oceniania wzmacnia zespó³ i uczy jak radziæ sobie z tymi cz³onkami grupy, którzy nie daj¹ nic od siebie. Wed³ug innej metody to studenci co 6 miesiêcy oceniaj¹ w³asne osi¹gniêcia. Podkreœlano tak e przydatnoœæ wspó³pracy z przemys³em przy ocenianiu efektów pracy w formie prezentacji i dyskusji z przedstawicielami przedsiêbiorstw pod koniec projektu. Zwi¹zki z przemys³em, ich nawi¹zywanie i zacieœnianie mocno zajmuje przedstawicieli zachodnioeuropejskich uczelni. Wypracowane zosta³y bardzo ró ne formy wspó³pracy. Przyk³adowo istnieje model Przyjaciele Akademii : firmy p³ac¹ za cz³onkostwo 15 tys. euro, w zamian za co maj¹ prawo zleciæ studentom zadanie projektowe. Dotychczasowe doœwiadczenia dowodz¹, e firmy mog¹ znaleÿæ motywacjê do zaanga owania siê w takie dzia³ania, gdy wiedz¹, e daje to im okazjê do testowania pomys³ów i rekrutowania najlepszych studentów. Widaæ te, e jest ró nica we wspó³pracy z ma³ymi i du ymi firmami te pierwsze maj¹ bardzo konkretne oczekiwania i mniej funduszy. 92 problemy

8 Okaza³o siê, e zrzeszenia by³ych studentów uczelni s¹ najlepszym sposobem na znalezienie drogi do firm projektowych dla kolejnych absolwentów. Design Blueprint W rezultacie przeprowadzonych analiz, dyskusji i opracowañ pisemnych w 2008 roku zg³oszono do rz¹du brytyjskiego plan rozwoju sektora projektowego o nazwie Design Blueprint. Stwierdzono w nim, e przemys³ projektowy w Wielkiej Brytanii potrzebuje œwiatowej klasy umiejêtnoœci projektowych. W naszych czasach projektowanie odgrywa wiêksze znaczenie ni kiedykolwiek, ze wzglêdu na tempo zmian ekonomicznych, presjê innowacyjnoœci technologicznej i zmiany klimatyczne, które zmieniaj¹ styl ycia. Sektor projektowy musi œciœlej wspó³pracowaæ z przemys³em i biznesem: nie po to, eby podlega³ ograniczeniom i kodyfikacji, ale eby móg³ lepiej realizowaæ swój twórczy potencja³. Design Blueprint ma na celu w³¹czenie partnerów z rz¹du, edukacji i przemys³u w celu stworzenia warunków do wdro enia Planu Rozwoju Umiejêtnoœci Projektowych w Przemyœle. Jasno widaæ, e sektor biznesowy i produkcyjny oczekuj¹ od projektantów pomocy w stworzeniu wysoko wydajnej gospodarki, od której bêdzie zale a³a konkurencyjnoœæ Wielkiej Brytanii na œwiecie. Dotychczasowe badania systemu edukacji w zakresie wzornictwa oraz w przemyœle wykaza³y rozdÿwiêk pomiêdzy potrzebami przemys³u a treœciami kszta³cenia przysz³ych projektantów. Dotyczy to tak e kszta³cenia ustawicznego ju praktykuj¹cych projektantów. Eksperci autorzy Design Blueprint planuj¹ utworzenie Porozumienia w celu Rozwijania Umiejêtnoœci Projektowych (the Design Skills Alliance), które bêdzie zrzesza³o wiod¹ce osobowoœci z edukacji i przemys³u w celu wprowadzenia w ycie proponowanych zmian. Porozumienie ma zaj¹æ siê szczególnie nastêpuj¹cymi kwestiami: brakiem kwalifikacji biznesowych i profesjonalnych u projektantów brakiem doœwiadczenia zawodowego u absolwentów wzornictwa koniecznoœci¹ zbli enia edukacji projektowej do przemys³u. Odbiorcami dzia³añ Porozumienia maj¹ byæ firmy, kupuj¹cy i edukatorzy, a jednym z celów jest utworzenie Design Business Knowledge Base kodeksu jakoœci zawodowej. Jeœli chodzi o postulaty dotycz¹ce bezpoœrednio edukacji projektowej, Design Blueprint zaleca wprowadzenie nastêpuj¹cych rozwi¹zañ: Sieæ wizytuj¹cych profesjonalistów. Ju teraz wiele uczelni brytyjskich wprowadza do pracowni profesjonalnych ekspertów poprzez projekty na ywo i konsultacje krytyczne, jak równie egzaminatorów zewnêtrznych. Jednak ten zakres nale a³oby poszerzyæ oraz ustaliæ charakter dzia³añ, jakie mog¹ byæ przeprowadzane. Nale y rozwijaæ tego typu wspó³pracê w sposób zorganizowany, systemowy i stale poszerzany. problemy 93

9 Wielodyscyplinarna sieæ projektowa. Nale y ³¹czyæ uniwersytety prowadz¹ce wielodyscyplinarne kszta³cenie w zakresie designu w sieæ, aby ³atwiej by³o ustaliæ zakres nauczanych kompetencji. Projektanci niew¹tpliwie musz¹ pracowaæ w zespo³ach sk³adaj¹cych siê z wielu specjalistów. W Wielkiej Brytanii ju powstaj¹ kierunki magisterskie oferuj¹ce tego typu umiejêtnoœci, ale nale y je tworzyæ od pocz¹tku ze zreformowanymi programami, uwzglêdniaj¹cymi wspó³czesne potrzeby. Poradnictwo i rozpowszechnianie informacji na temat kariery projektanta. Chodzi tu równie o doradzanie, jak¹ uczelniê ma wybraæ kandydat na studia. Poniewa jest wiêcej absolwentów ni miejsc pracy w przedsiêbiorstwach przemys³owych, wa ne jest udzielanie porad, jakie istniej¹ alternatywne miejsca pracy w przemyœle dla absolwentów kierunków projektowych. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Zwraca siê uwagê na koniecznoœæ podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli projektowania, z których wielu nie ma doœwiadczenia w pracy w przemyœle i k³adzie zbyt du y nacisk na przygotowanie schludnych, ³adnych prezentacji zamiast na innowacyjnoœæ Polski system edukacji wy szej, a wiêc tak e uczelnie artystyczne, podlega obecnie prze³omowym zmianom zwi¹zanym z wprowadzeniem dwustopniowoœci nauczania. Proces ten poci¹ga za sob¹ ponowne opracowanie programów nauczania, mo e wiêc byæ okazj¹ do dok³adnego przemyœlenia zawartoœci tych programów, sposobów i efektów kszta³cenia. Mo e stanowiæ pretekst do unowoczeœnienia kszta³cenia wy szego, wyeliminowania s³aboœci, wypróbowania nowych rozwi¹zañ. Je eli Brytyjczycy uwa aj¹, e dziedzina edukacji projektantów, która ma byæ motorem ich gospodarki w XXI wieku, wymaga gruntownych reform, nikt nie zaneguje chyba, e podobne potrzeby istniej¹ i u nas. Mo e warto skorzystaæ z wyników pracy wielu specjalistów i przemyœleæ, w jaki sposób mo na przeszczepiæ na nasz polski grunt przynajmniej czêœæ z ich propozycji. I to bez wydania choæby z³otówki na podró e ekspertów Opracowane na podstawie: High Level Skills for Higher Value; Lessons from America; The Design Blueprint dostêpne na stronie the Design Blueprint. 94 problemy

10 Beata Ludwiczak In T-shape on the future of educating designers The text provides the postulates for changes in British designers education system initiated by the publication of the report The Cox Review by George Cox, the leader of British Design Council in As a result of this publication, a group of experts visited the United States and some European countries in order to study how the education and practical training in design was organised there and to consider which aspects of this organisation may be instilled into British reality. The key conclusion drawn from this study postulates that certain organisational structures should be created in order to enable design students to acquire interdisciplinary knowledge and skills and prepare them for team work and better cooperation with industry. Therefore, an idea of so-called design thinking symbolised by letter T has been developed. The vertical line indicates a specialised cognition of one field, whereas the horizontal one an understanding and opening to other professions. Moreover, the study reveals that the focus of the manufacturers interests has been moved towards a so-called human factor or user-centeredness where benefits the product may provide to its user are prioritised over the product s properties. Consequently, a proposal of developing a design sector named Design Blueprint was submitted to the British Government in Its authors are planning to form the Design Skills Alliance gathering the leaders in industry and education, which is aimed to implement the proposed changes. problemy 95

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy www.linguajob.pl Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy Top language jobs Trendy jêzykowego rynku pracy w 2013 Kreator kariery Zarzuæ sieæ na oferty i znajdÿ z nami dobr¹ pracê Why Poland? Your language

Bardziej szczegółowo

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Zjawisko globalnej konkurencji bêd¹ce jednym z przejawów globalizacji, a wiêc procesów nieuniknionych, jest si³¹ sprawcz¹

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane 1 2 Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane Wrocław, styczeń 2008 3 Opracowanie redakcyjne: dr in. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta pod redakcj¹ Adama Nalepki Recenzenci: Anna Fornalczyk, Marek Lisiñski, Halina Piekarz, Kazimierz R. Œliwa

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Dynamika sektora MSP na Pomorzu Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Gdañsk 2008 Autorzy Piotr Dominiak, Julita Wasilczuk, Nelly Daszkiewicz,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 1 (77)/2012 ISSN 1230-5529 KSZTAŁCENIE KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Aneta Pisarska Transfer efektów szkolenia do œrodowiska organizacji

Aneta Pisarska Transfer efektów szkolenia do œrodowiska organizacji Aneta Pisarska Transfer efektów szkolenia do œrodowiska organizacji Aneta Transfer Pisarska efektów Nieustanne szkolenia i burzliwe do œrodowiska zmiany, organizacji które charakteryzuj¹ wspó³czesne otoczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Komentarz Commentary. Tendencje rozwoju edukacji doros³ych Development tendencies of adult education. Spo³eczeñstwo informatyczne Information society

Komentarz Commentary. Tendencje rozwoju edukacji doros³ych Development tendencies of adult education. Spo³eczeñstwo informatyczne Information society EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH Polish Journal of Continuing Education 2(53)/2006 Patronat Europejskiego Stowarzyszenia Kszta³cenia Doros³ych (EAEA) RADA PROGRAMOWA Programmatic council dr hab. Henryk Bednarczyk,

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka

Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka WY SZA SZKO A ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka pod redakcj¹

Bardziej szczegółowo

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne Katarzyna ROSTEK, Micha³ WITEK ZNACZENIE ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH W PROCESIE ZARZ DZANIA PRZEDSIÊBIORSTWEM 1. Wprowadzenie W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Klincewicz* Rozwój kompetencji pracowników w firmach us³ug offshoringowych

Krzysztof Klincewicz* Rozwój kompetencji pracowników w firmach us³ug offshoringowych Krzysztof Klincewicz* Rozwój kompetencji pracowników w firmach us³ug offshoringowych Krzysztof Rozwój kompetencji Klincewicz Artyku³ pracowników opisuje procesy w firmach budowy us³ug kompetencji offshoringowych

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Kariera z JÊZYKIEM OBCYM

Kariera z JÊZYKIEM OBCYM Kariera z JÊZYKIEM OBCYM LANGUAGE JOB GUIDE 2011 Profile pracodawców Chcesz wykorzystaæ znajomoœæ j. obcego w pracy? Aplikuj do najlepszych! Poradnik kandydata Jêzyk obcy to nie wszystko czyli jak poszerzyæ

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIKI PRAWNICZE. Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia.

PODRÊCZNIKI PRAWNICZE. Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia. PODRÊCZNIKI PRAWNICZE Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia. Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia. Sponsor publikacji: OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE Niniejsza

Bardziej szczegółowo

%*$*+ Analiza systemowa rozwoju teleedukacji. Jan Kucharski, Piotr Sienkiewicz. 1. Wprowadzenie. 2. Zmieniaj¹ca siê edukacja

%*$*+ Analiza systemowa rozwoju teleedukacji. Jan Kucharski, Piotr Sienkiewicz. 1. Wprowadzenie. 2. Zmieniaj¹ca siê edukacja Analiza systemowa rozwoju teleedukacji Jan Kucharski, Piotr Sienkiewicz Wszelka edukacja wynika z pewnego obrazu przysz³oœci i jednoczeœnie ów obraz kszta³tuje. Alvin Toffler 1. Wprowadzenie Kraje, które

Bardziej szczegółowo

Od chaosu do wspó³pracy

Od chaosu do wspó³pracy Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo