(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.11.2005 05111305.8"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 08/36 EP B1 (13) T3 (1) Int. Cl. C08G69/14 C08L77/02 C08J3/12 B29C67/00 (06.01) (06.01) (06.01) (06.01) (4) Tytuł wynalazku: Proszek polimerowy z poliamidem, zastosowanie w sposobie kształtowania i kształtka wykonana z tego proszku polimerowego () Pierwszeństwo: DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 06/ (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 02/09 (73) Uprawniony z patentu: Evonik Degussa GmbH, Essen, DE PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: Monsheimer Sylvia, Haltern am See, DE Baumann Franz-Erich, Dülmen, DE (74) Pełnomocnik: Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. rzecz. pat. Szlagowska-Kiszko Teresa Warszawa skr. poczt. 33 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 80P2342PL00 EP Płynne dostarczanie prototypów jest w ostatnim czasie często stawianym zadaniem. Szczególnie nadają się sposoby, które działają w oparciu o materiały proszkowe, i w przypadku których żądane struktury wytwarza się warstwowo przez selektywne roztapianie i utwardzanie. Można przy tym zrezygnować z konstrukcji podporowych przy zwisach i podcięciach, ponieważ złoże proszkowe otaczające roztopione obszary oferuje wystarczające działanie wspierające. Potem odpada również praca związana z usuwaniem podpory. Sposoby te nadają się także dla wytwarzania małych serii. Wynalazek dotyczy zastosowania proszku polimerowego opartego na poliamidzie o średniej wielkości pierścienia laktamowego, wytworzonym przez polikondensację enantolaktamu, kaprylolaktamu, pelargolaktamu lub kaprynolaktamu, w sposobie nadającym kształt, oraz kształtek wytworzonych przez warstwowo działający sposób, przy użyciu którego selektywnie roztapia się obszary warstwy proszku, przy użyciu tego proszku. Po ochłodzeniu i utwardzeniu obszarów roztopionych warstwa po warstwie można kształtkę wyjąć ze złoża proszkowego. Selektywność warstwowo działającego sposobu można przy tym przykładowo uzyskiwać przez nanoszenie susceptorów, absorberów, inhibitorów lub przez maski lub przez zogniskowane dostarczanie energii, jak przykładowo przez promień lasera, lub przez włókna szklane. Wprowadzanie energii osiąga się przez promieniowanie elektromagnetyczne. Poniżej opisano kilka sposobów, przy użyciu których ze zgodnego z wynalazkiem proszku można

3 2 1 2 wytwarzać zgodne z wynalazkiem kształtki, bez ograniczania wynalazku do tegoż. Sposobem, który szczególnie dobrze nadaje się do szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping), jest selektywne spiekanie laserowe. W przypadku tego sposobu proszki z tworzyw sztucznych w komorze selektywnie krótko oświetla się promieniem lasera, przez co cząstki proszku, na które trafia promień lasera, topią się. Stopione cząstki płyną jedne w drugie i szybko znów krzepną do stałej masy. Przez powtarzane oświetlanie zawsze nowych nanoszonych warstw można przy użyciu tego sposobu prosto i szybko wytwarzać bryły trójwymiarowe. Sposób spiekania laserowego (szybkie prototypowanie - Rapid Prototyping) w celu otrzymywania kształtek z polimerów proszkowych opisano obszernie w opisach patentowych US i WO 96/06881 (obydwa DTM Corporation). Dla tego zastosowania zastrzega się wiele polimerów i kopolimerów, jak np. polioctan, polipropylen, polietylen, jonomery i poliamid. Innymi dobrze nadającymi się sposobami są sposób SIV, jak opisano w WO 01/38061, lub sposób, taki jak opisany w EP Obydwa sposoby działają przy użyciu płaskiego ogrzewania podczerwonego w celu roztapiania proszku. Selektywność roztapiania osiąga się w przypadku pierwszego sposobu przez nanoszenie inhibitora, w przypadku drugiego - przez maskę. Dalszy sposób opisano w DE W przypadku tego sposobu energię potrzebną do stopienia wnosi się przez generator mikrofalowy, i selektywność osiąga się przez nanoszenie susceptora. Dalszymi odpowiednimi sposobami są takie, które działają przy użyciu absorbera, który bądź jest zawarty w proszku, lub nanosi się go sposobem inkjet jak

4 3 1 2 opisano w: DE , DE i DE Dla wspomnianego sposobu szybkiego prototypowania (Rapid-Prototyping) bądź szybkiego wytwarzania (Rapid- Manufacturing) (sposób RP lub RM) można stosować substraty proszkowe, w szczególności polimery, korzystnie wybrane z poliestru, polichlorku winylu, poliacetalu, polipropylenu, polietylenu, polistyrenu, poliwęglanu, poli-(n-metylometakryloimidu) (PMMI), polimetakrylanu metylu (PMMA), jonomeru, poliamidu lub ich mieszanin. W WO-A 96/06881 opisano proszek polimerowy odpowiedni do spiekania laserowego, który przy określaniu charakterystyki topnienia metodą kalorymetrii skaningowej różniciwej (Differential Scanning Calorimetry) przy szybkości skanowania - C/min nie wykazuje nakładania pików topnienia i rekrystalizacji, wykazuje określony również przez DSC stopień krystaliczności -90%, ma liczbowo średnią masę cząsteczkową Mn od 000 do , a iloraz mas Mw/Mn jest w zakresie od 1 do. DE opisuje zastosowanie proszku poliamidu-12 o podwyższonej temperaturze topnienia i podwyższonej entalpii topnienia, który otrzymuje się przez wielokrotne strącanie poliamidu wytworzonego najpierw przez otwarcie pierścienia i następnie polikondensację laurynolaktamu. Chodzi przy tym o poliamid 12. Niekorzystna w przypadku tego proszku jest emisja gazów resztkowych monomerów podczas procesu budowania w maszynie szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping), w szczególności gdy przestrzeń budowania podczas całego procesu budowania jest utrzymywana w temperaturze niewiele poniżej temperatury topnienia

5 4 1 2 polimeru. Te emisje gazów prowadzą do sublimacji w częściach maszyny RP, w których mogą one działać bardzo zakłócająco. Tak więc przykładowo obłożenie optyki w procesie spiekania laserowego prowadzi do zmieniających się warunków budowy, co dotyczy zarówno wydajności lasera jak i dokładności elementu konstrukcji. Osadzanie się na ruchomych częściach, jak np. na przyrządzie do nanoszenia proszku lub na przyrządzie do rozprowadzania absorbera, inhibitora lub susceptora, również prowadzi do gorszej pewności procesu i do bardziej niedokładnych wyników. W szczególności w przypadku długich czasów budowy efekt ten może stać się problemem. Aby zmniejszyć ten efekt można podczas wytwarzania proszku poliamidowego włączyć nakładochłonny i kosztowny etap pośredni, a mianowicie ekstrakcję resztkowych monomerów z poliamidu alkoholem. Szczególnie operowanie gorącym alkoholem wymaga pewnego nakładu. Zadaniem niniejszego wynalazku było zatem dostarczenie proszku polimerowego, który umożliwia wytwarzanie kształtek możliwie najbardziej wiernych formie, które zachowują dobrą jakość powierzchni, o możliwie dobrze odtwarzalnym sposobie obróbki. Także bez etapu ekstrakcji przy wytwarzaniu proszku nie powinny występować żadne znaczne sublimacje w maszynie szybkiego prototypowania (Rapid-Prototyping). Sposobem obróbki jest przy tym warstwowo działający sposób, w którym selektywnie roztapiane są obszary danej warstwy proszku za pomocą energii elektromagnetycznej i po ochłodzeniu łączą się one do żądanej kształtki. Nieoczekiwanie stwierdzono zatem, jak opisano w zastrzeżeniach, że przez zastosowanie poliamidów o średniej wielkości pierścieni laktamowych przez

6 1 2 polikondensację, a następnie krystalizację strąceniową można wytwarzać proszki polimerowe, z których można produkować kształtki przez warstwowo działający sposób, w którym selektywnie roztapia się obszary danej warstwy proszku, które to kształtki wykazują zalety co do jakości powierzchni i wierności formie i przy tym mają lepsze właściwości co do niezmienności obróbki, niż w przypadku proszku polimerowego według stanu techniki, przykładowo według DE Przedmiotem niniejszego wynalazku jest zatem warstwowo działający sposób, w którym selektywnie roztapia się obszary danej warstwy proszku, który odznacza się tym, że proszek zawiera przynajmniej jeden poliamid wytworzony przez polikondensację enantolaktamu, kaprylolaktamu, pelargolaktamu lub kaprynolaktamu. Resztkowa zawartość monomeru wynosi bez przeprowadzenia etapu ekstrakcji przy wytwarzaniu proszku poliamidowego mniej niż 1%, korzystnie mniej niż 0,% i szczególnie korzystnie mniej niż 0,3%. Zgodnie z wynalazkiem użyty proszek poliamidowy ma temperaturę topnienia między 190 i 2 C, entalpię topnienia między 0 i J/g oraz temperaturę rekrystalizacji między i 0 C. Powierzchnia BET wynosi w zgodnie z wynalazkiem 2 użytym proszku poliamidowym mniej niż 1 m /g, korzystnie mniej niż m 2 /g i szczególnie korzystnie 2 mniej niż m /g. Średnia średnica ziarna wynosi korzystnie między 40 i 1 µm, korzystnie między 4 i 0 µm i szczególnie korzystnie między 0 i 70 µm. Powierzchnię BET określa się przez adsorpcję gazu według zasady Brunauera, Emmeta i Tellera; przywołaną normą jest DIN ISO 9277.

7 6 1 2 Ponadto przedmiotem niniejszego wynalazku są kształtki, wytworzone za pomocą warstwowo działającego sposobu, który selektywnie roztapia obszary danej warstwy, które są odznaczające się tym, że mają przynajmniej jeden poliamid, wytworzony przez polikondensację laktamu z grupy enantolaktamu, kaprylolaktamu, pelargolaktamu lub kaprynolaktamu, i ewentualnie dalsze dodatki, jak np. środki stabilizujące, wypełniacze, pigmenty, dodatki ułatwiające rozpływanie się i środki wspomagające nasiąkanie. Zgodnie z wynalazkiem użyty proszek polimerowy ma tę zaletę, że kształtki wytworzone z niego za pomocą warstwowo działającego sposobu, w którym roztapia się selektywnie obszary danej warstwy, są bardziej wierne formie i mają lepszą jakość powierzchni względem kształtek z dotychczasowych proszków poliamidowych. Przy tym proszek wykazuje większą pewność procesu niż dotychczasowy proszek poliamidowy. Kształtki wytworzone z proszku wykazują przy tym podobnie dobre właściwości mechaniczne jak kształtki wytworzone z dotychczasowych proszków. Zgodnie z wynalazkiem użyty proszek polimerowy opisano poniżej, bez ograniczenia do niego wynalazku. Proszek polimerowy do przetwarzania w warstwowo działającym sposobie, w którym selektywnie roztapia się obszary danej warstwy, wyróżnia się tym, że proszek zawiera przynajmniej jeden poliamid, wytworzony przez polikondensację laktamu z grupy enantolaktamu, kaprylolaktamu, pelargolaktamu lub kaprynolaktamu. Proszek otrzymuje się przykładowo sposobem według DE B1 lub DE , przy czym jednak korzystnie stosuje się granulat poliamidu 7, poliamidu

8 , poliamidu 9 lub poliamidu jako materiał wyjściowy. Poliamid rozpuszcza się w etanolu i wykrystalizowuje w określonych warunkach. Ewentualnie dołącza się przesiewanie przez sito ochronne i dalsze sortowanie lub mielenie na zimno. Specjalista może łatwo określić warunki przez ukierunkowane próby wstępne. Proszek polimerowy otrzymuje się także przez zmielenie, korzystnie w niskich temperaturach, przy czym korzystnie stosuje się granulat poliamidu 7, poliamidu 8, poliamidu 9 lub poliamidu jako materiał wyjściowy. Można także dołączyć obróbkę następczą w mieszarce z silnym ścinaniem, korzystnie w temperaturach powyżej temperatury zeszklenia polimeru, aby zaokrąglić ziarno i tym samym poprawić zdolność do nasiąkania. Nieoczekiwanie ustalono, że wad, w szczególności emisji gazów resztkowych monomerów podczas procesu budowania, dotychczasowego proszku według stanu techniki można uniknąć, gdy stosuje się poliamid 7, poliamid 8, poliamid 9 lub poliamid. Tym samym proces budowy może przebiegać wyraźnie w sposób pewniejszy i bardziej odtwarzalny, i można wytwarzać kształtki o utrzymującej się jakości i wyższej jakości powierzchni oraz wierności formie. Resztkowa zawartość monomeru wynosi przy tym bez przeprowadzenia etapu ekstrakcji przy wytwarzaniu proszku poliamidowego mniej niż 1%, korzystnie mniej niż 0,% i szczególnie korzystnie mniej niż 0,3%. Przyczyną tego zachowania korzystnego dla szybkiego prototypowania (Rapid-Prototyping) jest przestrzenne rozmieszczenie laktamów. Chodzi tu o amidy cykliczne, które zawierają grupę karbonamidową. Liczba

9 8 1 2 grup CH leżących pomiędzy charakteryzuje wielkość pierścienia i także poliamid, który otrzymuje się po otwarciu pierścienia i polikondensacji. Tak więc kaprolaktam o 6 atomach C w pierścieniu tworzy podstawę dla poliamidu 6, a laurynolaktam o 12 atomach C w pierścieniu laktamowym - podstawę dla poliamidu 12. Zarówno kaprolaktam jak także i laurynolaktam jest znamienny przez pierścienie względnie pozbawione napięć. Stąd są one względnie stabilne, i trzeba dodać dużo energii, aby je przykładowo z poliamidu usunąć jako resztkowy monomer. Drogą do tego jest na przykład nakładochłonna ekstrakcja w alkoholu. W przypadku, gdy chodzi jednak o średniej wielkości pierścienie laktamowe, właśnie enantolaktam, kaprylolaktam, pelargolaktam lub także kaprynolaktam, są w nich większe naprężenia, ponieważ grupy CH nie mogą się przestrzennie przenosić i tym samym rozmieszczać bez naprężeń. Mniej energii jest wymagane, by te pierścienie rozłożyć i usunąć lub wbudować w łańcuch poliamidowy. W następstwie tego w poliamidzie 7 lub poliamidzie 8 lub poliamidzie 9 lub poliamidzie trudno stwierdzić obecność odpowiednich laktamów, także bez dodatkowego etapu ekstrakcji. Literatura do opisanego zjawiska jest przykładowo w: Kunststoff Handbuch Polyamide, 1998, Carl Hanser Verlag München Wien, na str. 62 i 63, lub także w: "Thermodynamics of polimerisation", Bonetskaga, Skuratov i in., Dekker, New York 1970, str Zgodnie z wynalazkiem użyty proszek poliamidowy ma temperaturę topnienia między 190 i 2 C, entalpię topnienia między 0 i J/g oraz temperaturę rekrystalizacji między i 0 C. Powierzchnia BET w zgodnym z wynalazkiem proszku poliamidowym wynosi mniej

10 niż 1 m /g, korzystnie mniej niż m /g i 2 szczególnie korzystnie mniej niż m /g. Średnia średnica ziarna wynosi korzystnie między 40 i 1 µm, korzystnie między 4 i 0 µm i szczególnie korzystnie między 0 i 70 µm. Różne parametry określono za pomocą DSC (kalorymetrii skaningowej różnicowej- Differential Scanning Calorimetry) według DIN 376 bądź AN-SAA Pomiary wykonano stosując Perkin Elmer DSC 7 z azotem jako gazem przepłukującym przy szybkości ogrzewania oraz szybkości ochładzania K/min. Zakres pomiarowy wyniósł -90 do + C. Lepkość roztworu w 0,% roztworze m-krezolu według DIN EN ISO 7 wyniosła w zgodnie z wynalazkiem użytych proszkach poliamidowych korzystnie 1,4 do 2,1, szczególnie korzystnie 1, do 1,9 i całkiem szczególnie korzystnie między 1,6 i 1,7. Poliamid może być nieuregulowany, częściowo uregulowany lub uregulowany. Regulację można ustalić bądź przy końcowej grupie aminowej lub przy końcowej grupie kwasowej i może być ona mono-, di- lub wielofunkcyjna. Odpowiednimi regulatorami są przykładowo alkohole, aminy, estry lub kwasy karboksylowe. Jako regulatory stosuje się mono-, dilub poliaminy lub -kwasy karboksylowe. Korzystnie stosuje się materiał nieuregulowany, częściowo uregulowany lub uregulowany aminą, co w procesie budowy daje dobrą rozlewność roztopionych cząstek oraz korzystne właściwości mechaniczne w gotowym elemencie konstrukcyjnym. Substancje wyjściowe do obróbki zgodnego z wynalazkiem proszku są handlowo rozprowadzane

11 1 2 przykładowo przez Acros Organic, Belgia. Materiałem nadającym się do użycia jest np. kaprylolaktam. Proszek polimerowy może ponadto zawierać substancje pomocnicze i/lub wypełniacze i/lub dalsze pigmenty organiczne lub nieorganiczne. Takie substancje pomocnicze mogą np. być środkami wspomagającymi nasiąkanie, jak np. wytrącone i/lub pirogenne kwasy krzemowe. Wytrącone kwasy krzemowe są np. oferowane pod nazwą produktu Aerosil, z różnymi specyfikacjami, przez Degussa AG. Korzystnie zgodny z wynalazkiem proszek polimerowy zawiera mniej niż 3 % wagowych, korzystnie 0,001 do 2 % wagowych i całkiem szczególnie korzystnie 0,0 do 1 % wagowych takich substancji pomocniczych, odniesione do sumy dostępnych polimerów. Wypełniaczami mogą np. być np. cząstki szkła, metalu lub ceramiki, jak np. kulki szklane, kulki stalowe lub grysik metalowy, lub obce pigmenty, jak np. tlenki metali przejściowych. Pigmentami mogą przykładowo być cząstki ditlenku tytanu oparte na rutylu (korzystnie) lub anatazie lub cząstki sadzy. Cząstki wypełniacza wykazują przy tym korzystnie mniejszą lub w przybliżeniu taką samą średnią wielkość cząstek jak cząstki poliamidów. Korzystnie średnia wielkość cząstek d 0 wypełniaczy powinna przekraczać średnią wielkość cząstek d 0 poliamidów o nie więcej niż %, korzystnie o nie więcej niż 1% i całkiem szczególnie korzystnie o nie więcej niż %. Wielkość cząstek jest w szczególności ograniczona przez dopuszczalną wysokość budowy bądź grubość warstwy w instalacji szybkiego prototypowania/szybkiego wytwarzania (Rapid-Prototyping/Rapid Manufacturing). Korzystnie zgodnie z wynalazkiem użyty proszek polimerowy ma mniej niż 7 % wagowych, korzystnie 0,001

12 do 70 % wagowych, szczególnie korzystnie 0,0 do 0 % wagowych i całkiem szczególnie korzystnie 0, do 2 % wagowych takich wypełniaczy, odniesione do sumy dostępnych poliamidów. Przy przekraczaniu podanych maksymalnych granic dla substancji pomocniczych i/lub wypełniaczy może stosownie do użytego wypełniacza lub substancji pomocniczej dochodzić do wyraźnych pogorszeń właściwości mechanicznych kształtek, które wytworzono za pomocą takiego proszku polimerowego. Jest również możliwe, by dotychczasowe proszki polimerowe mieszać ze zgodnie z wynalazkiem użytymi proszkami polimerowymi. W ten sposób można wytwarzać proszki polimerowe o dalszej kombinacji właściwości powierzchniowych. Sposób wytwarzania takich mieszanin może np. być wzięty z DE W celu poprawy rozlewności stopu przy wytwarzaniu kształtek można do wytrąconego proszku poliamidowego dodać dodatki ułatwiające rozpływanie się, jak przykładowo mydła metaliczne, korzystnie sole metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych odpowiednich kwasów alkanomonokarboksylowych lub kwasów dimerowych. Cząstki mydeł metalicznych można wbudować w cząstki polimeru, mogą jednak także występować mieszaniny drobnych cząstek mydeł metalicznych i cząstek polimerów. Mydła metaliczne stosuje się w ilościach 0,01 do % wagowych, korzystnie 0, do 1 % wagowych, odniesione do sumy poliamidów dostępnych w proszku. Korzystnie jako mydła metaliczne stosuje się sole sodu lub wapnia odpowiednich kwasów alkanomonokarboksylowych lub kwasów dimerowych. Przykładami handlowo dostępnych

13 produktów są Licomont NaV 1 lub Licomont CaV 2 firmy Clariant. W celu polepszenia podatności na obróbkę lub dalszej modyfikacji proszku polimerowego można do niego dodawać nieorganiczne pigmenty obce, jak np. tlenki metali przejściowych, środki stabilizujące, jak np. fenole, w szczególności fenole o zawadzie przestrzennej, dodatki ułatwiające rozpływanie się i środki wspomagające nasiąkanie, jak np. pirogenne kwasy krzemowe, oraz cząstki wypełniacza. Korzystnie dodaje się, odniesione do całkowitej masy polimerów w proszku polimerowym, tyle tych substancji do polimerów, że zachowuje się podane dla proszku polimerowego stężenia wypełniaczy i/lub substancji pomocniczych. Przedmiotem niniejszego wynalazku są także sposoby wytwarzania kształtek za pomocą warstwowo działających sposobów, w przypadku których selektywnie roztapia się obszary danej warstwy, w których występują proszki polimerowe, odznaczające się tym, że mają one przynajmniej jeden poliamid 7, poliamid 8, poliamid 9 lub poliamid. Energię wprowadza się przez promieniowanie elektromagnetyczne, a selektywność przykładowo wprowadza się przez maski, nanoszenie inhibitorów, absorberów, susceptorów lub też przez ogniskowanie promieniowania, przykładowo przez laser. Promieniowanie elektromagnetyczne obejmuje zakres od 0 nm do cm, korzystnie między 400 nm i 600 nm lub między 800 i 60 nm. Źródłem promieniowania może być przykładowo generator mikrofalowy, odpowiedni laser, promiennik ciepła lub lampa, lecz także ich kombinacje. Po ochłodzeniu wszystkich warstw można wyjąć zgodną z wynalazkiem kształtkę.

14 Poniższe przykłady takiego sposobu służą objaśnieniu, bez zamiaru ograniczenia wynalazku do niego. Sposoby spiekania laserowego są dość znane i opierają się na selektywnym spiekaniu cząstek polimerów, przy czym warstwy cząstek polimerów są na krótko wystawione na światło lasera i w ten sposób cząstki polimerowe, które były wystawione na światło lasera, wiążą się z sobą. Przez następujące jedno po drugim spiekanie warstw cząstek polimerów wytwarza się obiekty trójwymiarowe. Szczegóły co do sposobu selektywnego spiekania laserowego można uzyskać np. z opisów US i WO 96/ Innymi dobrze nadającymi się sposobami są sposób SIV, jak opisano w WO 01/38061, lub sposób opisany w EP Obydwa sposoby działają przy użyciu płaskiego ogrzewania podczerwonego do roztapiania proszku. Selektywność roztapiania w przypadku pierwszego sposobu osiąga się przez nanoszenie inhibitora, w przypadku drugiego sposobu - przez maskę. Dalszy sposób opisano w DE W przypadku tego sposobu energię potrzebną do stapiania wprowadza się za pomocą generatora mikrofalowego, a selektywność osiąga się przez nanoszenie susceptora. Dalszymi nadającymi się sposobami są takie, które działają przy użyciu absorbera, który bądź jest zawarty w proszku, lub który nanosi się sposobem Inkjet, jak opisano w DE , DE i DE Zgodne z wynalazkiem kształtki, które wytwarza się warstwowo działającym sposobem, w przypadku którego selektywnie roztapia się obszary, wyróżniają się tym, że zawierają przynajmniej jeden poliamid, wytworzony

15 przez polikondensację enantolaktamu, kaprylolaktamu, pelargolaktamu lub kaprynolaktamu. Kształtki mogą ponadto zawierać wypełniacze i/lub substancje pomocnicze (tu odnoszą się dane takie, jak dla proszku polimerowego), jak np. termiczne środki stabilizujące, jak np. pochodne fenolowe z zawadą przestrzenną. Wypełniaczami mogą być np. cząstki szklane, cząstki ceramiczne i także cząstki metaliczne, jak np. kulki żelazne, bądź odpowiednie kulki puste w środku. Korzystnie zgodne z wynalazkiem kształtki zawierają cząstki szklane, całkiem szczególnie korzystnie kulki szklane. Korzystnie zgodne z wynalazkiem kształtki zawierają mniej niż 3 % wagowych, szczególnie korzystnie 0,001 do 2 % wagowych i całkiem szczególnie korzystnie 0,0 do 1 % wagowych takich substancji pomocniczych, odniesione do sumy dostępnych polimerów. Również korzystnie zgodne z wynalazkiem kształtki zawierają mniej niż 7 % wagowych, korzystnie 0,001 do 70 % wagowych, szczególnie korzystnie 0,0 do 0 % wagowych i całkiem szczególnie korzystnie 0, do 2 % wagowych takich wypełniaczy, odniesione do sumy dostępnych polimerów. Obszary stosowania takich kształtek można widzieć zarówno w szybkim prototypowaniu (Rapid Prototyping) jak także i w szybkim prototypowaniu (Rapid Manufacturing). W tym ostatnim przypadku chodzi o całkiem małe serie, zatem wytwarzanie więcej niż jednej jednakowej części, w przypadku którego jednak produkcja za pomocą wtryskarki nie jest ekonomiczna. Przykładami tegoż są części do wysokowartościowych samochodó osobowych, które wytwarza się tylko w małej ilości sztuk, lub części zamienne dla sportu motorowego, w przypadku których obok małych ilości sztuk rolę odgrywa

16 1 1 także moment dostępności. Branżami, na które są ukierunkowane zgodne z wynalazkiem części, mogą być przemysł lotniczy i kosmiczny, technika medyczna, budowa maszyn, budowa samochodów, przemysł artykułów sportowych, przemysł artykułów gospodarstwa domowego, przemysł artykułów elektrycznych i styl życia (lifestyle). Poniższe przykłady mają opisać zgodnie z wynalazkiem użyty proszek polimerowy oraz jego zastosowanie, bez ograniczania wynalazku do tych przykładów. Wartości pomiarowe dyfrakcji laserowej otrzymano przy użyciu Malvern Mastersizer S, Ver Względne lepkości roztworów zmierzono w 0,% roztworach w m-krezolu według ISO 7 bądź DIN Niskocząsteczkowe składniki oznaczono grawimetrycznie przez ekstrakcję danego g granulatu w ml abs. etanolu przez 4 godziny, odsączenie granulatu i następnie grawimetryczne zważenie zatężonego przesączu etanolowego. Wynalazek będzie objaśniony przez poniższe przykłady, jednak wynalazek nie jest przez nie ograniczony. 2 Przykład porównawczy 1 Granulat poliamidu 12 W 2l autoklawie ze stali V4A z mieszadłem ogrzewano g laurynolaktamu,, g kwasu 1,12 dodekanodikarboksylowego 44 g wody i 0,1 g 0% wodnego roztworu kwasu podfosforawego do temperatury 280 C pod własnym ciśnieniem (ok. 22 bar) i po upływie godzin w ciągu 3 godzin rozprężono do ciśnienia atmosferycznego.

17 16 Jeszcze przez 2 godziny przeprowadzano azot przez roztopioną mieszaninę. Produkt reakcji wyładowano jako pasmo, granulowano i osuszono w temperaturze 70 C. Względna lepkość roztworu: 1,62 Zawartość wyciągu: 1,26 % wagowych Temperatura topnienia (DSC): 177 C Entalpia topnienia: 77 J/g COOH: 119 mmol/kg NH 2 : 6 mmol/kg Przykład porównawczy A Granulat poliamidu 8 Stosownie do przykładu porównawczego 1 mieszaninę g kaprylolaktamu, 0,4 g kwasu korkowego, 440 g wody i 0,1 g kwasu podfosforawego poddano reakcji do poliamidu 8 przy następujących właściwościach granulatu: Względna lepkość roztworu: 1,62 Zawartość wyciągu: 0,46 % wagowych Temperatura topnienia (DSC): 19 C Entalpia topnienia: 68 J/g COOH: 119 mmol/kg NH 2 : 6 mmol/kg Przykład porównawczy 2 Wielokrotne strącanie PA g granulatu z przykładu porównawczego 1 rozpuszczono przy użyciu 2,6 l etanolu 96%, skażonego 2-butanonem w l zbiorniku mieszalnika, zaopatrzonym w mieszadło łapowe, przy prędkości obrotowej mieszadła 160 obr/min w temperaturze 12 C i utrzymywano przez 7 minut w tej temperaturze. W ciągu 40 minut ochłodzono

18 17 zawartość zbiornika do 1 C i tę temperaturę utrzymywano przez 60 minut. Po ok. 2 minutach nastąpiło wydzielanie ciepła, co można było poznać po temperaturze wewnętrznej podwyższonej o 2K, aż do ustania. Zawiesinę ochłodzono do temperatury 7 C i w celu suszenia (80 C, 3 godziny) przeniesiono do suszarki zgarniakowej. Otrzymano proszek o następujących właściwościach: Gęstość nasypowa: 417 g/l Rozkład wielkości ziarna (d/d0/d90): 43 µm/66 µm/89 µm Temperatura topnienia (DSC): 186 C Entalpia topnienia: 119 J/g Powierzchnia BET: 6,8 m 2 /g Zawartość LL (GC): 0,28% Przykład porównawczy 3 Wielokrotne strącanie wyekstrahowanego poliamidu g granulatu z przykładu porównawczego 1 ogrzewano z 1 l etanolu w 2 l kolbie trójszyjnej przez 60 minut pod chłodnicą zwrotną i odsączono na gorąco. Granulat jeszcze wilgotny od etanolu rozpuszczono w 2,6 l etanolu 96%, skażonego 2-butanonem w l zbiorniku mieszalnika, zaopatrzonym w mieszadło łapowe, przy prędkości obrotowej mieszadła 160 obr/min w temperaturze 12 C i przez 7 minut utrzymywano w tej temperaturze. W ciagu 40 minut ochłodzono zawartość mieszalnika do 1 C i utrzymywano tę temperaturę przez 60 minut. Po ok. 2 minutach nastąpiło wydzielanie ciepła, co można było poznać po temperaturze wewnętrznej podwyższonej o 2K, aż do ustania. Zawiesinę ochłodzono do temperatury 7 C i w celu suszenia (80 C, 3 godziny) przeniesiono do suszarki zgarniakowej.

19 18 Otrzymano proszek o następujących właściwościach: Gęstość nasypowa: 422 g/l Rozkład wielkości ziarna (d/d0/d90): 41 µm/68 µm/93 µm Temperatura topnienia (DSC): 187 C Entalpia topnienia: 12 J/g Powierzchnia BET: 7,4 m 2 /g Zawartość LL (GC): 0,14% Przykład wytwarzania 2 Wielokrotne strącanie poliamidu 8 W oparciu o przykład porównawczy 2 wytrącono 400 g granulatu z przykładu porównawczego A o temperaturze rozpuszczania 160 C i temperaturze strącania 119 C. Gęstość nasypowa: 317 g/l Rozkład wielkości ziarna (d/d0/d90): 29 µm/69 µm/99 µm Temperatura topnienia (DSC): 4 C Entalpia topnienia: 139 J/g Powierzchnia BET: 12,8 m 2 /g Zawartość CpL (GC): 0,12% 1 Na podstawie przykładów można bardzo dobrze rozpoznać, że użyte zgodnie z wynalazkiem proszki poliamidowe wykazują wyraźnie obniżoną resztkową zawartość monomeru w porównaniu do dotychczasowego proszku polimerowego. Stosownie do tego można wytwarzać elementy konstrukcyjne o wyższej jakości powierzchni, ponieważ mniejsza sublimacja na częściach maszyny szybkiego prototypowania (Rapid-Prototyping) umożliwia lepiej odtwarzalny proces, który jest w równej mierze optymalny dla wszystkich elementów konstrukcyjnych. Evonik Degussa GmbH Pełnomocnik:

20 19 80P2342PL00 EP Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania kształtek sposobem warstwowo działającym, w którym obszary odpowiedniej warstwy proszku są selektywnie stapiane przez wprowadzenie energii elektromagnetycznej, przy czym selektywność uzyskuje się przez zastosowanie susceptorów, inhibitorów, lub absorberów, lub przez maski, znamienny tym, że stosuje się co najmniej jeden poliamid, który jest wytwarzany przez polikondensację enantolaktamu, kaprylolaktamu, pelargolaktamu lub kaprynolaktamu Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że selektywność osiąga się przez ogniskowanie wiązki laserowej. 3. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że proszek poliamidowy otrzymano przez rozdrabnianie. 4. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że proszek poliamidowy otrzymano przez krystalizację strąceniową. 2. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że obejmuje nieregulowany poliamid. 6. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że obejmuje regulowany poliamid.

21 7. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że obejmuje częściowo regulowany poliamid. 8. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że jako regulator stosuje się mono-, di-,lub poliaminę. 9. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że jako regulator stosuje się kwas mono-, di-, lub polikarboksylowy. 1. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że proszek poliamidowy ma lepkość roztworu 1,4 do 2, Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że proszek poliamidowy ma lepkość roztworu 1, do 1, Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że proszek poliamidowy ma lepkość roztworu 1,6 do 1, Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że proszek poliamidowy ma średnią średnicę ziarna 40 do 1 µm. 14. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że proszek poliamidowy ma pole powierzchni BET mniejsze niż 1 m 2 /g.

22 21 1. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że proszek poliamidowy ma temperaturę topnienia 190 C do 2 C. 16. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że obejmuje substancje pomocnicze i/lub wypełniacze. 17. Sposób według zastrz. 16, znamienny tym, że jako substancję pomocniczą obejmuje środki ułatwiające nasiąkanie Sposób według zastrz. 16, znamienny tym, że jako wypełniacz obejmuje cząstki szkła. 19. Sposób według zastrz. 16, znamienny tym, że jako substancję pomocniczą obejmuje mydła metaliczne.. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że obejmuje pigmenty organiczne i/lub nieorganiczne Sposób według zastrz., znamienny tym, że obejmuje sadzę. 22. Sposób według zastrz., znamienny tym, że obejmuje ditlenek tytanu. 23. Kształtka wytworzona według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że stosuje się co najmniej jeden poliamid, który jest wytwarzany przez polikondensację enantolaktamu, kaprylolaktamu, pelargolaktamu lub kaprynolaktamu.

23 Kształtka według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że zawiera proszek poliamidowy który otrzymano przez krystalizację strąceniową. 2. Kształtka według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że zawiera proszek poliamidowy, który otrzymano przez rozdrabnianie. 26. Kształtka według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że zawiera poliamid o lepkości roztworu 1,4 do 2, Kształtka według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że zawiera poliamid o lepkości roztworu 1, do 1, Kształtka według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że zawiera poliamid o lepkości roztworu 1,6 do 1, Kształtka według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że zawiera substancje pomocnicze i/lub wypełniacze.. Kształtka według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że jako substancję pomocniczą zawiera środki ułatwiające nasiąkanie. 31. Kształtka według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że jako wypełniacz zawiera cząstki szkła.

24 Kształtka według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że jako substancję pomocniczą zawiera mydła metaliczne. 33. Kształtka według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że zawiera pigmenty organiczne i/lub nieorganiczne. 34. Kształtka według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że zawiera sadzę. 3. Kształtka według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że zawiera ditlenek tytanu. 1 Evonik Degussa GmbH Pełnomocnik:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1588845 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2004 04405247.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1802536 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.09.2004 04774954.4 (13) T3 (51) Int. Cl. B65D77/20 B65D85/72

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1819235 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2005 05793997.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199313 (21) Numer zgłoszenia: 358202 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.03.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 233136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.09 09776021.9 (13) (1) T3 Int.Cl. B60K 1/03 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 28647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.09 091662.2 (13) (1) T3 Int.Cl. C07D 333/28 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1681126 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.12.0 098.9 (1) Int. Cl. B23K26/06 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1868445 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1868445 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.02.2006 06701093.4 (13) T3 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 149678 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.07.04 040744.8 (1) Int. Cl. A22B3/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2337642 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.09 0978272.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 4/08 (06.01) B08B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1600805 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G02C7/04 A01K13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690923 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.02.0 0460002.8 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1663252 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.09.2004 04786930.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.0.07 070438. (13) T3 (1) Int. Cl. H0B3/34 D04B1/14 (06.01) (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1943177 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..2006 06804347.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 934 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.01.09 09001162.8 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1510645 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.08.2004 04019758.4 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/58 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838460 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.12.2005 05822308.2 (51) Int. Cl. B05D7/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.7 (13) (51) T3 Int.Cl. C22C 38/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 198480 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.04.08 08007708.4 (1) Int. Cl. B60H1/24 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1754519 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2006 06016676.6 (51) Int. Cl. A62C13/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2005 05090106.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2005 05090106. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18624 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.04.200 00906. (1) Int. Cl. A24B3/04 (2006.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1751371 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2005 05701054.8 (51) Int. Cl. E04D13/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477128 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2004 04076445.8 (51) Int. Cl. A61D1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186469 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 327637 (22) Data zgłoszenia: 24.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2122 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2..07 07866441.4 (13) (1) T3 Int.Cl. D21H 19/06 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16234 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18..0 0022716.4 (1) Int. Cl. B6D71/00 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2328822 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.09.2009 09782487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 15/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1810954 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.2006 06025226.9 (13) (51) T3 Int.Cl. C03B 9/41 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Utwardzona kompozycja powlekająca, zastosowanie tej kompozycji, sposób jej wytwarzania oraz proszek poliamidowy do zastosowania w tej kompozycji

Utwardzona kompozycja powlekająca, zastosowanie tej kompozycji, sposób jej wytwarzania oraz proszek poliamidowy do zastosowania w tej kompozycji RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207188 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 361552 (22) Data zgłoszenia: 05.08.2003 (51) Int.Cl. C09D 191/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2007 07004504.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2007 07004504. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1867910 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2007 07004504.2 (51) Int. Cl. F16L59/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1824902 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.11.2005 05820684.8

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 R ZECZPO SPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175126 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 323778 (22) Data zgłoszenia: 29.11.1994 (51) IntCl6. C04B 35/60

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 177267 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.09.2006 06019976.7 (1) Int. Cl. F16L9/00 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania PL 224153 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224153 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411794 (22) Data zgłoszenia: 31.03.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2057877 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.11.2008 08019246.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A01C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205765 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 377546 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01) C01G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 200337 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2007 07011498.8 (13) (1) T3 Int.Cl. F16J 9/26 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001687. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2007 07715922.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001687. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2007 07715922. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001687 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2007 0771922.6 (13) (1) T3 Int.Cl. B42D 1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1681127 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.12.0 099.7 (1) Int. Cl. B23K26/06 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1671552 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05026319.3 (13) T3 (51) Int. Cl. A23L1/305 A23J3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2379451 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.12.2009 09805782.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2440360 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2010 10723594.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1606369 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.2004 04720619.8 (13) (1) T3 Int.Cl. C09K /18 (2006.01) A47J

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1495737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.06.2004 04014424.8 (51) Int. Cl. A61F2/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1625246 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.04.2004 04730514.9 (13) T3 (51) Int. Cl. C25F3/26 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748241 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.07.200 0106841.9

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1585089 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.04.2004 04008493.1 (13) T3 (51) Int. Cl. G09F23/00 G09F23/10

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1755549 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05780098.9

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350109 (51) Int.Cl. C01G 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.10.2001

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261.8

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 164949 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.2004 04740236.7 (13) T3 (1) Int. Cl. H01R12/04 H01R4/24

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178433 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 312817 (2 2 ) Data zgłoszenia: 13.02.1996 ( 5 1) IntCl6: D06M 15/19

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.08.09 09807498.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G01R /18 (06.01) G01R 19/

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2065022 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2008 08169470.5 (51) Int. Cl. A61H9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044846 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.09.2008 08460037.8 (13) (51) T3 Int.Cl. A23L 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19929 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.03.2004 04716261. (13) T3 (1) Int. Cl. B0D7/22 B0D1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1977859 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1977859 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.04.2007 07105772.3 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo