Warsaw University of Life Sciences

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsaw University of Life Sciences"

Transkrypt

1 Annals Warsaw University of Life Sciences Forestry and Wood Technology No 82 Warsaw 2013 Contents: ANDRZEJ ANTCZAK, ADRIAN MICHA USZKO, TERESA K OSI SKA, MICHA DRO D EK "Determination of the structural substances content in the field maple wood (Acer campestre L.) comparison of the classical methods with instrumental" "Oznaczenie zawarto ci substancji strukturalnych w drewnie klonu polnego (Acer campestre L.) porównanie metod klasycznych z instrumentalnymi" EMIL ARCHANOWICZ, PIOTR BEER "Possibility of using CAD package and FEM analysis for rapid prototyping of design variants of semi-rigid furniture joints with dowel and eccentric connector" "Mo liwo wykorzystania oprogramowania CAD i analiz numerycznych (FEM) do szybkiego prototypowania pó sztywnych w z ów konstrukcyjnych mebli z cznikiem mimo rodowym i ko kami"

2 RADOS AW AURIGA, PIOTR BORUSZEWSKI "Influence of storage raw material in the form of wood chips on the properties of particleboard" "Sposób sk adowania surowca drzewnego determinuje zmiany jego wilgotno ci podczas sk adowania" MARTIN BACHER, S AWOMIR KRZOSEK "Modulus of elasticity tension/bending ratio of polish grown pine (Pinus sylvestris L.) and spruce (Picea abies Karst.) timber". "Modu spr ysto ci przy rozci ganiu i zginaniu polskiej tarcicy sosnowej i wierkowej" BOGUS AW BAJKOWSKI, MARIUSZ CYRANKOWSKI, JAN OSIPIUK "Types and causes of errors in automatic measurement of roundwood" "Rodzaje i przyczyny b dów przy automatycznym pomiarze drewna okr g ego" BOGUS AW BAJKOWSKI, MARIUSZ CYRANKOWSKI, JAN OSIPIUK "Light wood using machine vision" "O wietlenie drewna przy zastosowaniu wizji maszynowej" JACEK BARA SKI, DANIEL CHUCHA A, LADISLAV DZURENDA, TOMASZ MUZI SKI, KAZIMIERZ OR OWSKI "Determination of moisture content profiles of spruce wood after high temperature process and air drying". "Okre lenie profili zawarto ci wilgotno ci w wierku po procesie suszenia wysokotemperaturego i po suszeniu na powietrzu". MONIKA BARTKOWIAK, BEATA DOCZEKALSKA, EL BIETA KUNDYS "Modification of alder wood with furfuryl alcohol". "Modyfikacja drewna olchy alkoholem furfurylowym" NICOLETTA BASKIEWICZ, IZABELA NIZIA EK "Cause-and-effect analysis as a production efficiency management tool in the enterprise operating in a joinery industry" "Analiza przyczynowo-skutkowa jako narz dzie zarz dzania efektywno ci systemu produkcyjnego w warunkach przedsi biorstwa z bran y stolarskiej" NICOLETTA BASKIEWICZ "Pareto-Lorenz analysis as a tool for performance management of the production process for furniture companies" "Analiza Pareto-Lorenz jako narz dzie do zarz dzania efektywno ci procesu produkcyjnego dla firm meblowych"

3 NICOLETTA BASKIEWICZ "SWOT analysis as a method allowing to identify the need for changes in a production process in wood industry" "SWOT jako metoda pozwalaj ca na identyfikacj potrzeby zmian procesu produkcyjnego w przemy le drzewnym" JUSTYNA BIERNACKA "The analysis of changes of selected parameters characterizing economic condition of Forte SA" "Analiza zmian wybranych wielko ci charakteryzuj cych kondycj ekonomiczno finansow spó ki Forte SA" JUSTYNA BIERNACKA "The analysis of selected parameters characterizing economic condition of Drewex SA" "Analiza wybranych wielko ci charakteryzuj cych kondycj ekonomiczno finansow spó ki Drewex SA" JUSTYNA BIERNACKA "The analysis of selected parameters characterizing economic condition of wiecie SA" "Analiza wybranych wielko ci charakteryzuj cych kondycj ekonomiczno finansow spó ki wiecie SA" JUSTYNA BIERNACKA "The analysis of the economic condition of selected wood-industry companies using M czy ska & Zawadzki s model" "Analiza kondycji ekonomicznej wybranych przedsi biorstw przemys u drzewnego z wykorzystaniem modelu M czy skiej i Zawadzkiego" PIOTR BORYSIUK, ALEKSANDRA ROGALA, IZABELLA JENCZYK - TO OCZKO, MARCIN ZBIE, ISKANDAR ALIMOV, EVA RUŽINSKÁ "Particleboards with the addition of cenosphere" "P yty wiórowe z dodatkiem cenosfery" PIOTR BORYSIUK, MICHA PA UCKI, IZABELLA JENCZYK TO OCZKO, ISKANDAR ALIMOV, RADOS AW AURIGA "An attempt to use fiber strands obtained from small-sized willow wood for production of particleboards" "Próba wykorzystania pasm w ókien pozyskanych z ma owymiarowego drewna wierzbowego do produkcji p yt wiórowych" IZABELA BURAWSKA, MARCIN ZBIE, JACEK KALICI SKI, PIOTR BEER "Technical simulation of knots in structural wood" "Techniczne odwzorowanie s ków w drewnie konstrukcyjnym"

4 IZABELA BURAWSKA, MARCIN ZBIE, MARIUSZ MAMI SKI, PIOTR BEER "Bonding quality of wood with selected reinforcing materials". "Badanie wytrzyma o ci po cze klejowych mi dzy drewnem a wybranymi materia ami wzmacniaj cymi" BUZA A KAMILA, PRZYBYSZ PIOTR, KUCNER MARTA, DUBOWIK MARCIN "Effect of wood grinding on enzymatic hydrolysis process" "Wp yw stopnia rozdrobnienia drewna na przebieg procesu hydrolizy enzymatycznej" DANIEL CHUCHA A, KAZIMIERZ OR OWSKI, ANNA SANDAK, JAKUB SANDAK "The differential impact of a density of Polish pine wood on cutting forces with its origin region taken into consideration" "Zró nicowany wp yw g sto ci polskiej sosny na si y skrawania z uwzglednieniem jej pochodzenia" GRZEGORZ COFTA, BOGUS AWA WALISZEWSKA "Emissions of selected microbial volatile organic compounds released by Aspergillus niger growing on meranti wood (Schorea sp.)" "Emisja wybranych mikrobiologicznych lotnych zwi zków organicznych emitowanych przez Aspergillus niger rosn cy na drewnie meranti (Schorea sp.)" GRZEGORZ COFTA, BOGUS AWA WALISZEWSKA "Optimization of fiber types in the SPME technique to evaluate volatile organic compounds emitted by meranti (Schorea sp.) wood" "Optymalizacja w ókien w technice SPME do oceny lotnych zwi zków organicznych emitowanych przez drewno merani (Schorea sp.)" MARIUSZ CYRANKOWSKI, JAN OSIPIUK, WALDEMAR JASKÓ OWSKI, ARTUR OPALACH "Research on fire protection properties of chosen kinds of exotic wood" "Badanie w a ciwo ci ogniochronnych wybranych gatunków drewna egzotycznego" MARIUSZ CYRANKOWSKI, JAN OSIPIUK, PAWE CZARNIAK, UKASZ SPYCHAJ "Historic feature of wood fire protection" "Rys historyczny zabezpieczenia przeciwogniowego drewna" MARIUSZ CYRANKOWSKI, JAN OSIPIUK, JACEK WILKOWSKI, JÓZEF API SKI "Mechanical dehydrators used in wood industry" "Odwadniacze mechaniczne stosowane w przemy le drzewnym"

5 MAGDALENA CZAJKA, EWA FABISIAK "Emission of volatile organic compounds from cross section of spruce wood (Picea abies (L.) H. Karst)" "Emisja lotnych zwi zków organicznych z przekroju poprzecznego drewna wierku (Picea abies (L.) H.Karst)" PAWE CZARNIAK, JACEK WILKOWSKI, JAROS AW GÓRSKI "Influence of sawing direction on edges quality in oriented wood-based materials" "Wp yw kierunku ci cia na jako kraw dzi w orientowanych materia ach drewnopochodnych" BOGDAN CZEMKO, S AWOMIR KRZOSEK "Rundholzmarkt in Polen" "Rynek drewna okr g ego w Polsce" MARIUSZ D BROWSKI, JAROS AW GÓRSKI "Influence of cutting blade projection over the milling cutter body on kickback velocity during chipboard machining" "Wp yw wystawania z bów poza korpus freza na pr dko odrzutu podczas obróbki p yty wiórowej" NENCHO DELIISKI "An engineering approach for the calculation of the energy needed for heating of frozen wood until melting of the ice in it in the hygroscopic diapason. Part 1. Calculation of the wood density and the specific heat capacity of the frozen wood in the hygroscopic diapason" "Obliczenie energii topnienia lodu w drewnie w zakresie higroskopijnym metod in yniersk. Cz 1. Okre lanie g sto ci drewna i jednostkowej pojemno ci cieplnej drewna zamro onego w zakresie higroskopijnym" NENCHO DELIISKI "An engineering approach for the calculation of the energy needed for heating of frozen wood until melting of the ice in it in the hygroscopic diapason. Part 2. Calculation of the specific heat energy needed for heating of frozen wood until melting of the ice, which is created in it from the hygroscopically bounded water" "Obliczenie energii topnienia lodu w drewnie w zakresie higroskopijnym metod in yniersk. Cz 2. Obliczenia energii jednostkowej potrzebnej do ogrzania drewna w celu stopnienia lodu powsta ego z wody zwi zanej higroskopijnie" HANS DIETZ, S AWOMIR KRZOSEK "Ist der Einsatz von Magnetführungen in Groß Sägewerken sinnvoll?" "Czy zastosowanie magnetycznych prowadnic w du ym tartaku ma sens?"

6 EWA DOBROWOLSKA, PAWE KOZAKIEWICZ "Gedanken von Vermehrung der Festigkeit des Erlenholzes zu dem Gebrauch ausser dem Wasser" "Propozycje nad zwi kszeniem wytrzyma o ci drewna olchowego do zastosowania poza wod " EWA DOBROWOLSKA, PAWE KOZAKIEWICZ, MIECZYS AW MATEJAK "Ozon und Holz" "Ozon i drewno" EWA DOBROWOLSKA, MIECZYS AW MATEJAK "Baumillustrationen in der Deutschsprachigen Literatur des 17. Jh" "Ilustracje drzew w niemieckoj zycznej literaturze 17 wieku" EWA DOBROWOLSKA, MIECZYS AW MATEJAK "Von den unterschiedenen natürlichen und hauswirtschaftlichen Anmerckungen des Holtzes in Ansehung dessen Eigenschaften und Würckungen" "O ró nych postrzeganych naturalnych i gospodarczych w a ciwo ciach drewna przy uwzgl dnieniu jego w a ciwo ci" EWA DOBROWOLSKA, MIECZYS AW MATEJAK "Alles über Holz, nach Hellwig 1718" "O drewnie z encyklopedii Hellwinga z 1718" EWA DOBROWOLSKA "Dauerhaftigkeit und Freilufttrocknung des Holzes in der polnischen und deutschen Literatur vom XVII. bis XX. Jahrhundert" "Trwa o drewna i jego suszenie na wolnym powietrzu w polskiej i niemieckiej literaturze XVII do XX wieku" MARCIN DUBOWIK, PIOTR PRZYBYSZ, MARTA KUCNER, KAMILA BUZA A "Influence of dielectrical constant of liquid on forming of paper" "Wp yw sta ej dielektrycznej cieczy na proces formowania papieru" JURAJ DUDAS, ANNA VILHANOVÁ " " "Sklejka przeznaczeniowa o zmniejszonej masie" DOROTA DUKARSKA "The effect of an addition of nano-sio 2 to urea resin on the properties of boards manufactured from rape straw" "Wp yw dodatku nano-sio 2 do ywicy UF na w a ciwo ci p yt wytworzonych z s omy rzepakowej"

7 IWONA DUSZYK, KRZYSZTOF RUDZKI "Timber floors in existing buildings - the possibility of strengthening for the revitalisation aims" "Stropy drewniane w istniej cych budynkach - mo liwo wzmocnienia w celach rewitalizacji" DOROTA DZIURKA, RADOS AW MIRSKI, ADRIAN TROJA SKI "Characteristics of lightweight particleboards with the core layer supplemented with rape straw and expanded polystyrene" "W a ciwo ci lekkich p yt wiórowych modyfikowanych w warstwie wewn trznej cz stkami s omy rzepakowej oraz granulatem styropianowym" LADISLAV DZURENDA "Energetic properties of green chips made of branches of wood species Populus x euroamericana clone Pannonia grown on plantations" "W asno ci energetyczne zr bek z ga zi drewna Populus x euroamericana clone Pannonia z zasadze plantacyjnych" EWA FABISIAK, JOZEF KÚDELA, PRZEMYS AW MANIA, WALDEMAR MOLI SKI "Variation in the microfibril angle in annual rings of pine wood with developed reaction tissue" "Zmienno k ta nachylenia mikrofibryl w przyrostach rocznych drewna sosny z rozwini t tkank reakcyjn " BEATA FABISIAK, ANNA JANKOWSKA, MAGDALENA STACHOWIAK-ZIELI SKA "Corporate identity as a marketing tool in small and medium furniture manufacturing companies" "Identyfikacja wizualna jako narz dzie marketingowe w ma ych i rednich przedsi biorstwach meblarskich" ANDRZEJ FOJUTOWSKI, ANDRZEJ NOSKOWIAK, ALEKSANDRA KROPACZ "The effect of acetylation of alder, beech, birch and poplar wood on decay caused by Coniophora puteana fungus" "Wp yw acetylacji drewna olchy, buka, brzozy i topoli na rozk ad powodowany przez grzyb Coniophora puteana" JOZEF GÁBORÍK, DOMINIK PETRÍK "Three-dimensional forming of veneers" "Formowanie oklein 3D"

8 JAKUB GAWRON, TERESA K OSI SKA, JANUSZ ZAWADZKI, EWA ARCHANOWICZ, UKASZ KO EK "The influence of thermal modification in oil on the selected chemical components content in beech wood (Fagus sylvatica L.)" "Wp yw modyfikacji termicznej w oleju na zawarto wybranych substancji chemicznych w drewnie buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.)" CEZARY GOZDECKI "Effect of soaking on mechanical properties of wood-polymer composite with impregnated wood particles" "Wp yw moczenia na w a ciwo ci mechaniczne kompozytu drzewnopolimerowego zawieraj cego impregnowane cz stki drzewne" CEZARY GOZDECKI, ARNOLD WILCZY SKI, MAREK KOCISZEWSKI "Effect of high temperature on the mechanical properties of wood-polymer composites" "Wp yw wysokiej temperatury na w a ciwo ci mechaniczne kompozytów drzewnopolimerowych" JANUSZ GRABARA "The modern methods of wood security and threats for humans and environment" "Wspó czesne metody zabezpiecze drewna a zagro enia dla cz owieka i rodowiska" EMILIA GRZEGORZEWSKA, MAGDALENA OLKOWICZ "Efficiency ratios in furniture industry in the face of the global economic crisis" "Wska niki sprawno ci dzia ania przedsi biorstw bran y meblarskiej a globalny kryzys gospodarczy" EMILIA GRZEGORZEWSKA "Tendencies of profitability changes in furniture industry companies in Poland in the context of global economic crisis" "Tendencje zmian rentowno ci przedsi biorstw bran y meblarskiej w Polsce w kontek cie globalnego kryzysu gospodarczego" EMILIA GRZEGORZEWSKA "The influence of global economic crisis on import and export of furniture in Poland" "Wp yw kryzysu gospodarczego na kondycj polskiego importu i eksportu mebli" MAREK GRZE KIEWICZ, ANDRZEJ K DZIERSKI, IRENA SWACZYNA, ANNA POLICI SKA-SERWA "Comparative studies of varying characteristics of wood surfaces after exposure to natural climate and accelerated aging" "Badania zmian w a ciwo ci pow ok malarskich pod wp ywem przyspieszonego starzenia i d ugotrwa ego dzia ania naturalnego klimatu"

9 LU KA HLÁSKOVÁ, ZDEN K KOPECKÝ "Energetic effects predictions by using new fracture mechanics approach" "Przewidywanie efektów energetycznych skrawania przy u yciu zasad mechaniki p kania" MICHAL HOLUB ÍK, JOZEF JANDA KA "Using of Mg containing additives in wood biomass" "Zastosowanie dodatków opartych na magnezie w biomasie drzewnej" MARCIN JAKUBOWSKI, JAROS AW SZABAN, WOJCIECH KOWALKOWSKI "Coefficient of optimal structure in relation to the compression strength parallel to grain of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood" "Wspó czynnik optymalno ci struktury w relacji do wytrzyma o ci na ciskanie wzd u w ókien drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)" AGNIESZKA JANKOWSKA, PAWE KOZAKIEWICZ "Comparison of thermal properties of selected wood species from Africa" "Porównanie cieplnych w a ciwo ci wybranych gatunków drewna z Afryki" AGNIESZKA JANKOWSKA "The study of changes in color of wood angelim pedra (Hymenolobium sp.) and piquia (Caryocar sp.) during artificial weathering" "Wp yw sztucznego starzenia na zmian barwy drewna angelim (Hymenolobium sp.) i drzewipest (Caryocar sp.)" AGNIESZKA JANKOWSKA, ALEKSANDRA WÓJCIK, IZABELLA JENCZYK-TO OCZKO "Determination of thermal properties of wood of Pinus sibirica Du Tour" "Badanie cieplnych w a ciwo ci drewna Pinus sibirica Du Tour"

PROGRAM XXII KONFERENCJI NAUKOWEJ WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE DREWNO MATERIAŁ XXI WIEKU ROGÓW 18 19.11.2008 R.

PROGRAM XXII KONFERENCJI NAUKOWEJ WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE DREWNO MATERIAŁ XXI WIEKU ROGÓW 18 19.11.2008 R. PROGRAM XXII KONFERENCJI NAUKOWEJ WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE DREWNO MATERIAŁ XXI WIEKU ROGÓW 18 19.11.2008 R. ZAKWATEROWANIE GODZ. 15 00-19 00 KOLACJA GODZ. 19 00 PONIEDZIAŁEK (17.11.2008

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY MATERIA Y KONFERENCYJNE CONFERENCE PROCEEDINGS BIA OWIE A 21 24 wrze nia 2010 Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy Contents

Spis rzeczy Contents Spis rzeczy Contents Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu, Piotr Kami ski Kryteria akceptowalno ci ryzyka w egludze morskiej... 7 Risk Acceptance Criteria in Maritime Navigation K a r o l A n d r

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

NUMER SPECJALNY Materia y XII Mi dzynarodowej Konferencji Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów. Spis tre ci

NUMER SPECJALNY Materia y XII Mi dzynarodowej Konferencji Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów. Spis tre ci DIAGNOSTYKA 33 SPIS TRE CI 3 NUMER SPECJALNY Materia y XII Mi dzynarodowej Konferencji Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów Spis tre ci Przedmowa 8 Andrzej AMBROZIK, Dariusz KURCZY SKI, Piotr AGOWSKI

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 9 (58) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn

Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn Leszek A. Dobrza ski*, Tomasz Ta ski, Anna D. Dobrza ska-danikiewicz, Mariusz Król, Szymon Malara, Justyna Domaga a-dubiel Wydzia

Bardziej szczegółowo

Komunikat 2. Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komunikat 2. Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Komunikat 2 Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza do udziału w II międzynarodowej konferencji naukowej w dniach 22-23 września 2014 r. LEŚNICTWO W GÓRACH I REGIONACH

Bardziej szczegółowo

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim Anna Oniszk-Pop awska Mariusz Matyka Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim maj 2012 Przedmiotowe badanie zosta o zrealizowane

Bardziej szczegółowo

14. Perspektywy wykorzystania metodyki bada diagnostycznych w układach technicznych 127

14. Perspektywy wykorzystania metodyki bada diagnostycznych w układach technicznych 127 Metodologia bada diagnostycznych warstwowych materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej 14. Perspektywy wykorzystania metodyki bada diagnostycznych w układach technicznych Diagnostyka układów technicznych

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIACH OBUDOWANYCH FASADĄ PODWÓJNĄ

OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIACH OBUDOWANYCH FASADĄ PODWÓJNĄ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z 59 (3/12/III) 2012 STRESZCZENIA Dariusz HEIM, Marcin JANICKI Politechnika Łódzka OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151. Tadeusz Leppert

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151. Tadeusz Leppert UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151 Tadeusz Leppert KSZTA TOWANIE TOCZENIEM WARSTWY WIERZCHNIEJ W WARUNKACH SKRAWANIA NA SUCHO LUB Z MINIMALNYM

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNY SKANING LASEROWY DROGOWYCH OBIEKTÓW IN YNIERSKICH TERRESTRIAL LASER SCANNING OF ROAD INFRASTRUCTURE OBJECTS

NAZIEMNY SKANING LASEROWY DROGOWYCH OBIEKTÓW IN YNIERSKICH TERRESTRIAL LASER SCANNING OF ROAD INFRASTRUCTURE OBJECTS Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 NAZIEMNY SKANING LASEROWY DROGOWYCH OBIEKTÓW IN YNIERSKICH TERRESTRIAL LASER SCANNING OF ROAD INFRASTRUCTURE OBJECTS

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Journal. Elementology. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego Quarterly Reports Issued by the Polish Society for Magnesium Research

Journal. Elementology. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego Quarterly Reports Issued by the Polish Society for Magnesium Research Journal of Elementology Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego Quarterly Reports Issued by the Polish Society for Magnesium Research Tom/ Numer/ Czerwiec/ Volume 11 Number 2 June 2006 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Recenzenci monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3(III) 2009:

Recenzenci monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3(III) 2009: Redaktor Naczelny: prof. dr hab. in. Stanis aw MAJEWSKI Redaktor Techniczny: mgr in. Dominik WOJEWÓDKA Sekretarz Monografii: dr in. Antonina ABA Adres Redakcji: Redakcja monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM

Bardziej szczegółowo

Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management

Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

KATALOG. posterów technologicznych

KATALOG. posterów technologicznych KATALOG posterów technologicznych prezentowanych w ramach salonu Nauka dla Środowiska przez krajowe Jednostki Badawczo-Rozowojowe oraz uczelnie działające w obszarze technologii ochrony środowiska podczas

Bardziej szczegółowo

V. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW

V. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW V. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW 1. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (IN YNIERSKIE) 1.1. KARTY INFORMACYJNE PRZEDMIOTÓW KSZTA CENIA OGÓLNEGO przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE kod przedmiotu: 0-L-W-1-07-S-1-1 Wydzia

Bardziej szczegółowo

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI STRESZCZENIA CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014 Agnieszka BRZEZIŃSKA

Bardziej szczegółowo

MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE

MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE COMMISSION OF MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE POLISH ACADEMY OF SCIENCES BRANCH IN LUBLIN LUBLIN

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015 STRESZCZENIA Joanna BIEDROŃSKA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

Literatura. 270 A.D. Dobrza ska-danikiewicz. Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Literatura. 270 A.D. Dobrza ska-danikiewicz. Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Literatura 1. European Commission, Communication from the Commission EUROPE 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010, http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/

Bardziej szczegółowo

PROPERTIES OF SELECTED HDF PULP WITH RECOVERED FIBERS ADDED

PROPERTIES OF SELECTED HDF PULP WITH RECOVERED FIBERS ADDED Drewno. Pr. Nauk. Donies. Komunik. 2013, vol. 56, nr 189 DOI: 10.12841/wood.1644-3985.012.06 Marcin Klimczewski, Danuta Nicewicz 1 PROPERTIES OF SELECTED HDF PULP WITH RECOVERED FIBERS ADDED The paper

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 152/10/2012-2016 z dnia 29.05.2013r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

Bardziej szczegółowo