Chłodzenie konformalne form wtryskowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chłodzenie konformalne form wtryskowych"

Transkrypt

1 dr inż. Przemysław Postawa Chłodzenie konformalne form wtryskowych Całkowity czas procesu wtryskiwania jest w większości zależny od długości trwania fazy ochładzania wypraski w formie. Czas ten jest konieczny do uzyskania przez wtryśnięty do formy płynny materiał polimerowy wystarczającej sztywności, umożliwiającej jego bezpieczne usunięcie oraz struktury gwarantującej uzyskanie założonych właściwości wytrzymałościowych i użytkowych. Efektywne chłodzenie formy wtryskowej jest bardzo ważne, ponieważ nie tylko wpływa na czas trwania cyklu, ale również na jakość produkowanych wyprasek wtryskowych. Tradycyjne kanały chłodzące są zwykle wykonywane, jako proste otwory wiercone w bloku formy, co powoduje ograniczenia geometryczne w ich kształcie i przebiegu, a tym samym w przepływie cieczy chłodzącej i odbiorze ciepła w poszczególnych jej obszarach. W artykule przedstawiono nowoczesne metody wytwarzania form wtryskowych z wykorzystaniem tak zwanych technik przyrostowych bezpośredniego topienia proszków metalu promieniem lasera. Metody termostatownia form wtryskowych Metoda termostatowania formy wtryskowej oraz wykorzystany w niej osprzęt i urządzenia są związane z: rodzajem przetwarzanego tworzywa (termoplastyczne, termoutwardzalne); strukturą morfologiczną tworzywa (częściowo krystaliczne lub bezpostaciowe); wielkością formowanego detalu oraz liczbą gniazd formy (co jest związane z wielkością narzędzia i systemem termostatowania); wymaganiami stawianymi wyrobowi gotowemu. W przypadku tworzyw termoutwardzalnych formę należy ogrzewać do temperatury umożliwiającej proces sieciowania, dzięki którym materiał staje się sztywny. Tworzywa termoplastyczne ze względu na swoją odmienną budowę i zachowanie się w podwyższonej temperaturze wtryskuje się do formy o temperaturze znacznie niższej od temperatury wtrysku [6, 7] (wyjątek stanowi technologia heat-cool). Ważne jest również rodzaj przetwarzanego tworzywa, jego budowa morfologiczna (częściowo krystaliczna lub bezpostaciowa) wielkość detalu oraz liczba gniazd zastosowanych w narzędziu. Kolejne kryterium związane jest z wymaganiami stawianymi gotowemu wyrobowi i dotyczy wymiarów oraz ich tolerancji, powtarzalności cyklu, deformacji postaciowej oraz w wielu przypadkach wysokiej estetyki powierzchni wyrobu. Wszystkie wspomniane czynniki determinują projekt oraz wykonanie narzędzia, jakim jest forma wtryskowa i dobór urządzeń do jej termostatowania. Układy termostatowania form W skład układu termostatowania formy wchodzą następujące elementy i podzespoły: układ termostatowania formy wtryskowej (kanały chłodzące lub grzewcze wykonane w formie wtryskowej); zewnętrzne urządzenie grzewcze lub chłodzące dostarczające medium termostatujące do formy wtryskowej. Zadaniem urządzeń termostatujących jest odpowiednie przygotowanie cieczy termostatującej (podgrzanie do zadanej temperatury), a następnie przetransportowanie jej poprzez przewody ciśnieniowe do formy wtryskowej, gdzie za pomocą systemów kanałów chłodzących następuje wymiana ciepła pomiędzy formą rozgrzewaną przez płynne tworzywo a cieczą [1 4]. Przy czym efektywność wymiany ciepła jest uzależniona od następujących czynników: 1

2 wielkości formy (jej pojemności cieplnej); różnicy temperatury formy i wtryskiwanego tworzywa; materiału, z jakiego jest wykonana forma (przewodnictwo cieplne); budowy układu chłodzącego (rozmieszczenie kanałów, ich przekroje oraz długość); typu zastosowanego medium termostatującego; wydajności urządzenia termostatującego. Z powyższych względów duże formy wtryskowe wykonuje się w postaci wkładek formujących odizolowanych od części konstrukcyjnej formy z pomocą przekładek zmniejszających wymianę ciepła (straty) do części formy nie biorącej udziału w bezpośrednim formowaniu detalu. Wkładki wykonuje się z materiałów o dużym współczynniku przewodnictwa cieplnego. Interesujący artykuł poświęcony urządzeniom termostatującym ukazał się w nr 3 z 2011 r. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle [5]. Kolejnym bardzo ważnym elementem formy jest system kanałów, którymi przepływa medium termostatujące. Powinny one być umieszczone możliwie blisko powierzchni, a ich układ powinien zapewniać szybką wymianę ciepła. Ich przekrój powinien wahać się od 4 do 10 mm przy czym jest to uzależnione między innymi od odległości od sąsiadujących kanałów i wielkości formy, a tym samym ilości ciepła koniecznego do odebrania lub dostarczenia do lub od formy podczas procesu technologicznego. Rozwiązania konstrukcyjne układów chłodzenia form wtryskowych Największe kłopoty związane z zapewnieniem zadanej temperatury występują przy formach z ruchomymi rdzeniami oraz długimi częściami stemplowymi, ponieważ bardzo trudno zapewnić w tych elementach odpowiedni przepływ medium, co w połączeniu z małą pojemnością cieplną powoduje bardzo szybkie nagrzewanie się do temperatury uniemożliwiającej często poprawne wyformowanie wypraski. Stosuje się wtedy wiele zabiegów konstrukcyjnych mających na celu zintensyfikowanie przepływu w celu odbioru ciepła (rys. 1). Dla części stemplowych o dużych rozmiarach stosuje się rdzenie ze spiralnym nacięciem (toczonym lub frezowanym) zwiększające powierzchnię wymiany ciepła pomiędzy wypraską, a cieczą termostatującą (rys. 2). Istnieje jednak wiele rozwiązań konstrukcyjnych form wtryskowych, w których kształt gniazda (gniazd) układ wypychaczy lub innych elementów funkcjonalnych formy uniemożliwia poprowadzenie w sposób prawidłowy kanałów chłodzących. Obsługa takich form jest bardzo trudna i wymaga stosowania innych zabiegów, które w pośredni sposób są w stanie schłodzić poszczególne jej obszary (nadmuch zimnego powietrza przez dyszę w fazie wyformowania wypraski lub natrysk zimnej wody). Należy pamiętać, że są to metody, które tylko połowicznie rozwiązują problem, ponieważ znacząco wydłużają czas cyklu i nie pozwalają na powtarzalność procesu. W takich przypadkach zasadne staje się wytwarzanie elementów form, gniazd (wkładek) lub części suwaków, z wykorzystaniem tak zwanych technologii przyrostowych, umożliwiających wytwarzanie kanałów termostatujących w dowolnych przekrojach i dowolnych kształtach. c) Rys. 1.Zastosowanie różnych rozwiązań konstrukcyjnych przy chłodzeniu elementów formy typu rdzeń: a) przegroda; b) opływanie; c) z wykorzystaniem ciepłowodów 2

3 Rys. 2. Przykłady różnych odmian systemów chłodzenia części stemplowych form Metody przyrostowe w wytwarzaniu elementów form wtryskowych Metody przyrostowe swoją genezę wywodzą z metod szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping), w których to chodzi o szybkie wytwarzanie bardzo skomplikowanych kształtów detali z dużą dokładnością, w bardzo krótkim czasie. Obecnie czas wdrażania nowych projektów do produkcji wielkoseryjnej jest bardzo krótki, a ograniczeniami są tylko technologie wytwarzania prototypów oraz narzędzi [6]. W dążeniu do skrócenia tego czasu, niejako naturalnym następstwem szybkiego prototypowania jest ciągły rozwój metod szybkiego wytwarzania narzędzi RT (Rapie Tooling). Zastosowanie i rozwój tych metod pozwala na bardzo szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby i wymagania odbiorców swoich wyrobów (zmiana kształtu narzędzi), a ponadto pozwala uzyskiwać wymierne korzyści wynikające ze skrócenia czasu produkcji zmniejszenia kosztów [7 9]. Jedną z odmian RT (Rapid Tooling) są metody przyrostowe wytwarzania narzędzi. A jedną z aplikacji jest wytwarzanie wkładek form wtryskowych o dowolnym układzie kanałów termostatujących, co do przekroju poprzecznego i przebiegu wewnątrz formy. Daje to nieograniczone możliwości w projektowaniu i wytwarzaniu układów chłodzenia dostosowanych do kształtu formowanego wytworu, dając jednocześnie w niektórych przypadkach skrócenie czasu ochłodzenia a tym samym i czasu cyklu nawet o 40% [10 11]. Rys. 3. Kształt kanału chłodzącego formy wtryskowej: a) tradycyjny, b) wytworzony w oparciu o metody przyrostowe 3

4 Metody przyrostowe w wytwarzaniu narzędzi do przetwórstwa polegają na spiekaniu lub całkowitym przetapianiu proszków metali za pomocą wiązki światła lasera. W pierwszym przypadku konieczna jest dodatkowa operacja infiltrowania miedzią bądź brązem, ponieważ otrzymana struktura jest porowata. Natomiast technologia przetapiania nie wymaga dodatkowych zabiegów technologicznych poza finalną obróbką powierzchni (HSM, EDM, polerowanie, fakturowanie), ponieważ przetopieniu ulega 99,9% proszku metalu. Narzędzie budowane jest warstwa po warstwie, a promień lasera topi tylko te obszary, które mają zostać połączone z wcześniej nałożoną warstwą. Istnieje możliwość dowolnego prowadzenia kanałów, które teraz mogą przebiegać w równej odległości od powierzchni formy, dając możliwość równomiernej stabilizacji temperatury formy. Na rysunku 3a przedstawiono przekrój przez formę wtryskową, w której zastosowano tradycyjny kanał chłodzących w postaci wierconych, połączonych otworów. Tak wykonany kanał chłodzący jest połączeniem kilku bądź kilkunastu otworów. Przepływ w takim kanale ma charakter turbulentny, co powoduje duże opory przepływu, a tym samym duże spadki ciśnienia na drodze przepływu medium termostatującego. Widoczne jest również, że w każdym miejscu formy odległość kanału chłodzącego od powierzchni gniazda formy jest inna, co przyczynia się do nierównomiernego odbioru ciepła z poszczególnych powierzchni, a tym samym do zróżnicowanego pola temperatury powierzchni gniazda formy. Różna temperatura poszczególnych obszarów formy powoduje uzyskanie różnej struktury wypraski i różnych jej właściwości (krystaliczność, połysk itp.). Przedstawiony na rysunku 3b układ termostatowania jest pozbawiony tych niedoskonałości, a jego efektywność i dokładność termostatowania jest znacząco korzystniejsza z punktu widzenia jakości wypraski. Podstawy procesu Pierwszym etapem budowania formy metodami przyrostowymi jest stworzenie przestrzennego modelu (1) w dowolnym środowisku CAD (rys. 4a). Następnie tak przygotowany model jest obrabiany przez oprogramowanie maszyny drukującej. Bryła zamieniana jest na dwuwymiarowe obrazy odpowiadające poszczególnym warstwom. Tak przygotowane dane przesyłane są do maszyny, która następnie z magazynu proszku M przenosi na stół roboczy S pojedynczą warstwę proszku metalowego (2). Naniesiona warstwa proszku jest następnie topiona za pomocą lasera drukującego (3). Informacja o tym, które obszary w poszczególnych warstwach mają być stopione pochodzą z wcześniejszej obróbki trójwymiarowej (przestrzennej) bryły. Po przetopieniu warstwy stół S obniża się i nakładana jest kolejna warstwa proszku, po czym cała operacja się powtarza (4). Rys. 4. Etapy wytwarzania form wtryskowych metodami przyrostowymi DLMS (Direct Metal Laser Sintering) opis w tekście 4

5 Drukowanie z wykorzystaniem tej technologii jest uzależnione od wielkości, grubości warstwy, dokładności i użytego materiału, a trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin. Opisywana technologia umożliwia przetwarzanie proszków różnych metali od odmian stali narzędziowych poprzez brąz, mosiądz a na tytanie skończywszy. Zastosowanie obróbki cieplnej po procesie drukowania powoduje usunięcie naprężeń własnych, a dodatkowe hartowanie daje możliwość uzyskania twardości na poziomie HRC. Rys. 5 Przekrój przez część roboczą urządzenia DLMS Część robocza urządzenia składa się ze stołu roboczego (rys. 5), na którym umieszcza się platformę startową, na której będzie budowana zasadnicza część rdzenia, wkładki, czy małej formy. Następnie układ pomiarowy wyznacza odległość do platformy startowej i zasypuje proszkiem metalu całą komorę roboczą, aż do wysokości platformy startowej, po czym promień lasera kierowany poprzez ruchome zwierciadło stapia cząsteczki proszku (rys. 6b) metalu w miejscach, które mają pozostać lite. Pozostałe obszary pozostają niespojone. Na rysunku 6a przedstawiono widok komory roboczej podczas spiekania kolejnej warstwy próbki do badań wytrzymałości na rozciąganie. W zależności od założonej dokładności i ziarnistości stosowanego proszku metalu, można uzyskać chropowatość na różnym poziomie. Rys. 6. Proces bezpośredniego spiekania laserowego metalu: a) widok komory podczas pracy, b) powiększenie proszku stali (Maraging Steel MS1) 5

6 Po procesie spiekania powierzchnia ma charakterystyczną strukturę (rys. 7a) i ostre krawędzie, co jest spowodowane koncentracją naprężeń cieplnych na brzegach formowanego detalu. Jednak w niektórych zastosowaniach jakość powierzchni i dokładność wymiarowa pozwala na bezpośrednie wykorzystanie wytworzonego narzędzia do produkcji. W przypadku wkładek do form wtryskowych zwykle zakłada się naddatek technologiczny (około 0,5 mm na każdą stronę), który następnie usuwa się w procesach obróbki ubytkowej (wiercenie, frezowanie HSM, elektrodrążenie EDM itp.). Po dokładnym ustaleniu wymiaru można jeszcze powierzchnię poddawać pozostałym metodom obróbki jak: polerowanie (rys. 7b), fakturowanie fotochemiczne, trawienie itp. Rys. 7. Przedmiot wykonany metodą DLMS: a) bezpośrednio po procesie wytwarzania, b) po obróbce wykańczającej polerowanie). Przykłady zastosowań Dzięki zupełnie nowemu procesowi wytwarzania form wtryskowych lub ich części zmieniło się podejście do konstruowania i ograniczeń, co do stosowania i wykonania układów termostatowania form wtryskowych. Zastosowanie technologii przyrostowych oprócz zasadniczego skrócenia czasu cyklu (nawet o 40%) poprzez możliwość bardziej intensywnego ochładzania, daje szereg innych możliwości: skrócenie czasu chłodzenia wyprasek wtryskowych poprzez zastosowanie równoodalonych od powierzchni formy kanałów chłodzących; zapewnienie małego gradientu temperatury na powierzchni narzędzia podczas przetwórstwa; chłodzenie części suwaków lub rdzeni, gdzie poprowadzenie tradycyjnych kanałów jest niemożliwe; lokalne chłodzenie obszarów wyprasek w celu zmiany właściwości (stopień krystaliczności, skurcz itp.); chłodzenie newralgicznych obszarów dysz gorącokanałowych; chłodzenie skomplikowanych elementów formujących form wtryskowych; selektywny odbiór strumienia ciepła z poszczególnych obszarów wypraski, a tym samym możliwość wytworzenia gradientu struktury (materiały gradientowe); zmniejszenie deformacji wyprasek poprzez równomierny odbiór ciepła. Chłodzenie stref dyszy gorącokanałowej. Podczas wtryskiwania tworzyw z wykorzystaniem układów gorącokanałowych następuje podczas przepływu tworzywa w dyszy jego intensywne rozgrzewanie na skutek ścinania i dużych ilości ciepła generowanego (tarcie). Czasem pomimo odłączenia grzałek dyszy jej temperatura nadal rośnie. Rozwiązaniem miały być kanały chłodzące, które odbierałyby nadmiar ciepła. Jednak zastosowanie tradycyjnych wierconych daje bardzo nieefektywny odbiór ciepła, a sam obszar przewężki i tak pozostaje mocno przegrzany (rys. 8 a). Natomiast zastosowanie kanału konformalnego uzyskanego za pomocą metod przyrostowych budowania narzędzia pozwolił na bardzo intensywne wychłodzenie tego newralgicznego obszaru dyszy. Rys. 8. Dysza gorącokanałowa z chłodzeniem obszaru przewężki: a) tradycyjna, b) z kanałem konformalnym 6

7 Chłodzenie trudnodostępnych obszarów form wtryskowych Metoda przyrostowa przydatna jest wszędzie tam, gdzie bardzo trudno jest doprowadzić medium chłodzące (żebra) i przeprowadzić kanały chłodzące z powodu bardzo ciasnej zabudowy formy i dużej liczby elementów mocujących bądź ruchomych (rdzenie, suwaki) rys. 9 i 10. Rys. 9. Zastosowanie kanałów chłodzących konformalnych w złożonych wkładkach i formach Rys. 10. Elementy rdzeni i części stemplowych chłodzonych kanałami konformalnymi Technologia ta pozwala na pełną dowolność w prowadzeniu kanału oraz jego kształtu. Nie ma tu ograniczeń kształtu narzędzia, jak w przypadku obróbki ubytkowej, a zatem kanał chłodzący tak naprawdę może mieć kształt płaszczyzny chłodzącej, która poprzez duże pole powierzchni wymiany ciepła znacznie szybciej realizuje fazę ochładzania wypraski (rys. 11 i 12). Na rysunku 11a przedstawiono element wykonany w technologii przyrostowej. Wykonanie tu kanału chłodzącego z wykorzystaniem tradycyjnych technologii byłoby niemożliwe lub bardzo kosztowne. Zaprojektowany układ chłodzenia (rys. 11b) umożliwia bardzo intensywny odbiór ciepła. Ponadto należy zauważyć, że tylko górna część stempla (ciemnoszary kolor) jest wytwarzana technologią DMLS, dolna część wkładki jest przygotowana na tokarce. Na rysunku 11c przedstawiono przecięty kanał (płaszcz) chłodzący wkładki. c) Rys. 11. Przykład płaszcza chłodzącego 7

8 Rys. 12. Przykład płaszcza chłodzącego opartego na kanałach okrągłych. Na rysunku 13 przedstawiono tradycyjny kanał chłodzący jednego z suwaków formy i drugi, w którym zastosowano kanał konformalny. Pozwala on na równomierny odbiór ciepła, a tym samym sprzyja mniejszym naprężeniom własnym i późniejszym deformacjom i paczeniu się wypraski. Rys. 13. Przykłady kanałów chłodzących: tradycyjny i konformalny Aby przedstawić korzyści płynące z zastosowania metod wytwarzania form w oparciu o technologie przyrostowe, posłużę się rzeczywistym przykładem liczbowym. Produkowanym elementem była wypraska przedstawiona na rysunku 14, o masie 175 g i maksymalnej grubości ścianki 9 mm. Rys. 14. Przykład produkowanego elementu z PE- HD: a) widok detalu; b) widok części stemplowej z użebrowaniem Przy tak grubej ściance i mocnym użebrowaniu wewnątrz wypraski można się spodziewać długiego czasu chłodzenia. Czas cyklu z wykorzystaniem konwencjonalnego chłodzenia wynosił 78 s. Zastosowano technologię chłodzenia żeber Ampco core. Po zastosowaniu chłodzenia konfromalnego czas cyklu zmniejszył się do 62 s., co daje 20% oszczędności na jednym cyklu. Koszt wykonania formy był większy o Zwrot poniesionych kosztów nastąpił po 4 tygodniach! 8

9 Podsumowanie W technologii przetwórstwa tworzyw każdy element procesu technologicznego jest ważny, z punktu widzenia jakości i powtarzalności produkcji, jednak proces termostatowania formy wtryskowej i związane z nim urządzenia oraz układ kanałów w formie wydaje się być dominujący. Warunki ochładzania tworzywa w formie wpływają nie tylko na właściwości fizyczne, jakość i estetykę, ale przede wszystkim na cenę produktu finalnego, co nie pozostaje bez znaczenia na opłacalność produkcji i zyski dla firmy. W czasach bezwzględnej walki o utrzymanie opłacalności produkcji w krajach Europy w porównaniu z Chinami, każda nowa technologia powodująca skrócenie czasu wytwarzania elementów z tworzyw polimerowych przy zachowaniu założonej jakości jest bezcenna i bardzo szybko znajduje zastosowanie w szerokiej grupie wytwórców. Obserwując rozwój urządzeń i technik termostatowania narzędzi można zauważyć, że idzie on w dwóch kierunkach: ekstremalnego skrócenia czasu chłodzenia oraz uzyskania nowych właściwości wyprasek wtryskowych poprzez świadome i sterowalne wytworzenie odpowiedniego pola temperatury w poszczególnych częściach formy wtryskowej tak, aby lokalnie wpłynąć na strukturę (stopień krystaliczności). Celem tej publikacji jest zainteresowanie tą stosunkowo jeszcze nową metodą wytwarzania części form i zwrócenie uwagi na to, że zawsze konieczne jest dokonanie analizy ekonomicznej opłacalności takiego zabiegu konstrukcyjnego. Pamiętać należy również, że większości wytwarzanych form do ich prawidłowej pracy wystarczy w zupełności tradycyjny system termostatowania oparty na prostych wierconych kanałach. Literatura: [1] D.E. Dimla, M. Camilotto, F. Miani: Design and optimisation of conformal cooling channels in injection moulding tools, Journal of Materials Processing Technology (2005) [2] Y. Shiraishi, H. Norikane, N. Narazaki, T. Kikutami: Analysis of heat flux from molten polymers to molds In injection molding processes, International Polymer Processing, vol. VI, nr 4, Hanser Publ., Munich, 2001, s [3] L. Sridhar, K. Narh: The effect of temperature dependent thermal properties on process parameter prediction in injection molding, International Heat Mass Transfer, vol. 27, Elsevier Science, 2000, s [4] T. Sterzyński: Interpretacja własności przetwórczych tworzyw termoplastycznych jako czynnik determinujący właściwe prowadzenie procesu wtrysku, Praca zbiorowa pt. Wtrysk termoplastów, Wydawnictwo PAN-SIMP, s. 10, Rydzyna [5] Wysokiej klasy termoregulatory Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, nr 3, 2011r. s [6] K.E. Oczoś: Rozwój kształtowania przyrostowego wyrobów. Mechanik, 80(2007)2, [7] K.E. Oczoś: Intensywna ekspansja rapid-technologii. Mechanik, 80(2007)7, [8] [9] K.E. Oczoś: RAPID PROTOTYPING aktualne dokonania w zakresie rozwoju konstrukcji urządzeń i przetwarzanych tworzyw sztucznych. Mechanik, 79(2006)4, [10] K.E. Oczoś: Nowe materiały w procesach kształtowania przyrostowego wyrobów. Mechanik, 80(2007)3, [11] P. Park: Through the doors: Materialise. tct Magazine, 15 (2007)6, dr inż. Przemysław Postawa Instytut Przetwórstwa Tworzyw i Zarządzania Produkcją Politechnika Częstochowska Al. Armii Krajowej 19C, Częstochowa 9

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu wtryskiwania z tłokiem gazowym: Airmould Aquamould

Schemat systemu wtryskiwania z tłokiem gazowym: Airmould Aquamould Schemat systemu wtryskiwania z tłokiem gazowym: Airmould Aquamould gaz gaz gaz gaz gaz gaz 1. wtrysk tworzywa 2. wtrysk gazu 3. faza docisku 4. ewentualny dodatkowy wtrysk tworzywa Wtrysk z tłokiem gazowym

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody chłodzenia form wtryskowych

Wybrane metody chłodzenia form wtryskowych 996 MECHANIK NR 8 9/2016 Wybrane metody chłodzenia form wtryskowych Selected methods of injection molds cooling PAWEŁ MUSZYŃSKI KRZYSZTOF MROZEK PRZEMYSŁAW POSZWA * DOI: 10.17814/mechanik.2016.8-9.332

Bardziej szczegółowo

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r Optymalna produkcja na wtryskarkach Czynniki wpływające na jakość wyprasek i efektywność produkcji Wiedza i umiejętności System jakości wtryskarka I peryferia wyrób

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Ćwiczenie: Przetwórstwo wtryskowe tworzyw termoplastycznych 1 Cel ćwiczenia Podstawowym celem ćwiczenia jest : poznanie budowy wtryskarki ślimakowej, tłokowej, działanie poszczególnych zespołów, ustalenie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH Zbigniew Bonderek, Stefan Chromik Kraków 2006 r. WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT Recenzenci: Prof. Dr hab. Inż. Józef Dańko Prof. Dr

Bardziej szczegółowo

Drukarki 3D. Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów.

Drukarki 3D. Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów. Drukarki 3D Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów. Drukarki 3D Na całym świecie stosuje się dzisiaj oprogramowanie CAD za pomocą którego, projektanci tworzą dokładne wizualizacje swoich

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Tworzyw Sztucznych L-2 Formy wtryskowe I Formy zimnokanałowe

Laboratorium Tworzyw Sztucznych L-2 Formy wtryskowe I Formy zimnokanałowe Formy wtryskowe Forma wtryskowa jest złożonym narzędziem, które musi równocześnie podołać wielu różnym wymaganiom występującym w procesie wtryskiwania tworzyw. Podstawową funkcją formy wtryskowej jest

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA WYTWARZ. II PRZETWÓRSTWO POLIMERÓW I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami C2. Nabycie przez studentów praktycznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO

ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA CELLMOULD technologia spieniania fizycznego tworzyw.

INFORMACJA TECHNICZNA CELLMOULD technologia spieniania fizycznego tworzyw. Luty 2015, Grodzisk Mazowiecki / Polska INFORMACJA TECHNICZNA CELLMOULD technologia spieniania fizycznego tworzyw. W wielu aplikacjach wykorzystywane są zalety wyprasek o strukturze spienionej. Przez wiele

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Lab.7. Wpływ parametrów wytłaczania na właściwości mechaniczne folii rękawowej Spis treści 1. Cel ćwiczenia i zakres pracy.. 2 2. Definicje i pojęcia podstawowe 2

Bardziej szczegółowo

FAZY PROCESU WTRYSKU - TECHNOLOGIE MECHANICZNE CHEMIA POLIMERÓW KSZTAŁTOWANIE WŁASNOŚCI WYROBU W FORMIE PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

FAZY PROCESU WTRYSKU - TECHNOLOGIE MECHANICZNE CHEMIA POLIMERÓW KSZTAŁTOWANIE WŁASNOŚCI WYROBU W FORMIE PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH TECHNOLOGIE MECHANICZNE KSZTAŁTOWANIE WŁASNOŚCI WYROBU W FORMIE Cz. I - FAZA WYPEŁNIANIA CHEMIA POLIMERÓW Henryk Zawistowski PLASTECH H.ZAWISTOWSKI Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW

NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW STUDIA PODYPLOMOWE MATERIAŁY i TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Zakład Przetwórstwa Polimerów Politechnika Częstochowska Dr inż. Tomasz JARUGA Z a k ł a d

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PRACA PRZEJŚCIOWA CONTROL WORK Kierunek: Forma studiów: Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy na specjalności: I stopnia Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Druku 3D

Zastosowanie Druku 3D Zastosowanie Druku 3D Drukowanie 3D, najprościej mówiąc, jest procesem przekształcenia danych cyfrowych na fizycznie wykonany model trójwymiarowy. Jest to technologia, która była stosowana już wcześniej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Nowoczesne metody metalurgii proszków Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Metal injection moulding (MIM)- formowanie wtryskowe Metoda ta pozwala na wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I, semestr

Bardziej szczegółowo

Elementy Strukturalne: Z Metalu na Tworzywo... Mariusz Makowski, DuPont Poland

Elementy Strukturalne: Z Metalu na Tworzywo... Mariusz Makowski, DuPont Poland Elementy Strukturalne: Z Metalu na Tworzywo... Mariusz Makowski, DuPont Poland Ossa, październik 2012 2 Czy inżynierowie są materiałowymi konserwatystami? Zmiany materiału są oczekiwane, gdy pozwalają

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Projektowanie i wytwarzanie form wtryskowych, przeznaczonych do produkcji wyprasek polimerowych,

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA STOPNIOWE. profiline

WIERTŁA STOPNIOWE. profiline WIERTŁA STOPNIOWE profiline Charakterystyka produktu W przypadku wierteł owych nowej generacji RUKO o wysokiej wydajności spiralny rowek wiórowy szlifowany jest w technologii CBN w materiale poddanym uprzednio

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW

NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW STUDIA PODYPLOMOWE MATERIAŁY i TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Zakład Przetwórstwa Polimerów Politechnika Częstochowska Dr inż. Tomasz JARUGA Z a k ł a d

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DLA BRANŻY NARZĘDZIOWEJ I PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

SZKOLENIA DLA BRANŻY NARZĘDZIOWEJ I PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH SZKOLENIA DLA BRANŻY NARZĘDZIOWEJ I PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH LP... NAZWA SZKOLENIA Wpływ parametrów przetwórczych na jakość Dokładność wymiarowa / skurcz przetwórczy Wady, deformacje, naprężenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM

ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM Wymiana ciepła, żebro, ogrzewanie podłogowe, komfort cieplny Henryk G. SABINIAK, Karolina WIŚNIK* ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM W artykule przedstawiono sposób wymiany

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny transport nawet najmniejszych detali

Bezpieczny transport nawet najmniejszych detali clever - creative - sustainable - smart Bezpieczny transport nawet najmniejszych detali Produkty formowane próżniowo utzgroup.com Czym jest formowanie próżniowe? Formowanie próżniowe Jest to proces służący

Bardziej szczegółowo

Technologia rdzeni do formowania podcięć vs. mechanizm wykręcający

Technologia rdzeni do formowania podcięć vs. mechanizm wykręcający Technologia rdzeni do formowania podcięć vs. mechanizm wykręcający Porównanie dwóch form testowych pod względem czasu cyklu, pracochłonności oraz kosztów Member of the Berndorf Group TECHNOLOGIA RDZENI

Bardziej szczegółowo

WTRYSKIWANIE PRECYZYJNE. Elżbieta Bociąga, Tomasz Jaruga

WTRYSKIWANIE PRECYZYJNE. Elżbieta Bociąga, Tomasz Jaruga Teka Kom. Bud. Ekspl. Masz. Elektrotech. Bud. OL PAN, 2008, 7 12 WTRYSKIWANIE PRECYZYJNE Elżbieta Bociąga, Tomasz Jaruga Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją, Politechnika Częstochowska

Bardziej szczegółowo

Stanowiska laboratoryjne przeznaczone do przeprowadzania doświadczeń w zakresie przepływu ciepła

Stanowiska laboratoryjne przeznaczone do przeprowadzania doświadczeń w zakresie przepływu ciepła Stanowiska laboratoryjne przeznaczone do przeprowadzania doświadczeń w zakresie przepływu ciepła 1 Stanowisko Pomiarowe Rys.1. Stanowisko pomiarowe. rejestrowanie pomiarów z czujników analogowych i cyfrowych,

Bardziej szczegółowo

Rajmund Rytlewski, dr inż.

Rajmund Rytlewski, dr inż. Rajmund Rytlewski, dr inż. starszy wykładowca Wydział Mechaniczny PG Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji p. 240A (bud. WM) Tel.: 58 3471379 rajryt@mech.pg.gda.pl http://www.rytlewski.republika.pl

Bardziej szczegółowo

Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi:

Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi: I. PASTY DIAMENTOWE (STANDARDOWE I PRECYZYJNE) Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi: - mikroproszek ścierny z syntetycznego diamentu, -

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY Lab 8. Wyznaczanie optimum wulkanizacji mieszanek kauczukowych na reometrze Monsanto oraz analiza

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel PRELIMINARY BROCHURE CORRAX A stainless precipitation hardening steel Ogólne dane Właściwości W porównaniu do konwencjonalnych narzędziowych odpornych na korozję, CORRAX posiada następujące zalety: Szeroki

Bardziej szczegółowo

Katalog grzejników. Firma HYDRO MARP Mariusz Krużyński, Gdańsk, ul. Nad Stawem 2C/6. tel ; biuro

Katalog grzejników. Firma HYDRO MARP Mariusz Krużyński, Gdańsk, ul. Nad Stawem 2C/6. tel ; biuro Oferta grzejników, wytwarzanych na nowoczesnych i w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, począwszy od zwojów blachy stalowej, aż do gotowego produktu. Wszystkie etapy produkcji są ukierunkowane

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) ( 1 3 ) B1 B22D 27/11 B22D 18/02

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) ( 1 3 ) B1 B22D 27/11 B22D 18/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187462 (21) Numer zgłoszenia: 330694 (22) Data zgłoszenia: 04.01.1999 ( 1 3 ) B1 (51 ) Int.Cl.7 B22D 27/11

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CAD/CAM W PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CAD/CAM W PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI Dr inż. Katarzyna CZECH-DUDEK Instytut Technologii Mechanicznych Politechnika Częstochowska DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.224 ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CAD/CAM W PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA

KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA 1 SCHEMAT WTRYSKARKI ŚLIMAKOWEJ Z KOLANOWO DŹWIGOWYM SYSTEMEM ZAMYKANIA 1 siłownik hydrauliczny napędu stołu,

Bardziej szczegółowo

CAMdivision. CAMdivision

CAMdivision. CAMdivision CAMdivision CAMdivision - Autoryzowany partner handlowy Siemens PLM Software - Obecnie zatrudniamy ponad 20 osób Oferujemy oprogramowanie: - NX - Teamcenter - Solid Edge - CAM Express Wdrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEMENTÓW GRZEJNYCH

PRODUCENT ELEMENTÓW GRZEJNYCH PRODUCENT ELEMENTÓW GRZEJNYCH PL TWORZYWA SZTUCZNE Opaski grzejne mikanitowe Opaski grzejne mikanitowe stosowane są głównie do uplastyczniania tworzyw sztucznych, gumy oraz podgrzewania odcinków instalacji

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 2 Temat zajęć: Określenie klasy konstrukcyjno-technologicznej przedmiotu. Dobór postaci i metody wykonania

Bardziej szczegółowo

M-TECS Technika mocowań magnetycznych

M-TECS Technika mocowań magnetycznych PROGRAM DOSTAW M-TECS Technika mocowań magnetycznych W przetwórstwie tworzyw sztucznych W przemyśle gumowym W odlewnictwie ciśnieniowym W przeróbce plastycznej blach Dobry start szybka wymiana M-TECS to

Bardziej szczegółowo

GŁOWICE WYTŁACZARSKIE DO PROFILI MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA

GŁOWICE WYTŁACZARSKIE DO PROFILI MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA GŁOWICE WYTŁACZARSKIE DO PROFILI MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA KONSTRUKCJA GŁOWIC DO PROFILI Konstrukcja profili: profile rurowe stała grubość ścianki i stały promień, profile komorowe, profile komorowe z otwartymi

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy CAD w projektowaniu formy wtryskowej do formowania pokrywy bezpieczników pojazdu samochodowego

Nowoczesne systemy CAD w projektowaniu formy wtryskowej do formowania pokrywy bezpieczników pojazdu samochodowego Nowoczesne systemy CAD w projektowaniu formy wtryskowej do formowania pokrywy bezpieczników pojazdu samochodowego Bartosz Gorczyński, Zbigniew Budniak Streszczenie W artykule zaprezentowano możliwości

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC Słowa kluczowe: kontrola jakości, inżynieria odwrotna, regeneracja i archiwizacja matryc, frezowanie CNC, CAM. System pomiarowy: Skaner

Bardziej szczegółowo

Linia technologiczna do produkcji rur betonowych WIPRO

Linia technologiczna do produkcji rur betonowych WIPRO Linia technologiczna do produkcji rur betonowych WIPRO Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wprowadzane są w kraju coraz bardziej restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony środowiska. W ramach

Bardziej szczegółowo

Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2008

Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 Nasza oferta - Produkcja precyzyjnych części prototypowych - Produkcja serii testowej - Produkcja seryjna precyzyjnych części maszyn z różnych metali, w tym stali hartowanej i trudne w obróbce materiały,

Bardziej szczegółowo

technologie przyszłości rapid prototyping Andrzej Sobaś

technologie przyszłości rapid prototyping Andrzej Sobaś technologie przyszłości rapid prototyping Andrzej Sobaś najpopularniejsze technologie: 3D printing utwardzanie proszku skrobiowego przy pomocy kleju PolyJet utwardzanie światłem UV ciekłej żywicy akrylowej

Bardziej szczegółowo

TMALASER Teresa Malinowska

TMALASER Teresa Malinowska TMALASER Teresa Malinowska O NAS Firma TMALASER Teresa Malinowska działa od 2006 roku zgodnie z wymogami ISO. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest produkcja detali, podzespołów dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWANA FORMA WTRYSKOWA ŁĄCZONA TECHNOLOGIĄ KLEJENIA

SEGMENTOWANA FORMA WTRYSKOWA ŁĄCZONA TECHNOLOGIĄ KLEJENIA 4-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 149 Krzysztof KARBOWSKI Politechnika Krakowska, Kraków Stanisław M. MICHALSKI TIM Projekt, Kraków Jacek DOMIŃCZUK Politechnika Lubelska, Lublin SEGMENTOWANA FORMA WTRYSKOWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH

ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH stud. Michał Bachan, Koło Naukowe Solid Edge (KNSE), Wydział Mechaniczny, Akademia Techniczno

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG ZGRZEWARKA MUFOWA

WYCIĄG ZGRZEWARKA MUFOWA WYCIĄG ZGRZEWARKA MUFOWA Przedmiotowy wynalazek dotyczy zgrzewarki mufowej, zapewniającej rozgrzanie części łączeniowych rur z tworzyw sztucznych i kształtek za pomocą elementu grzewczego tak, aby osiągnęły

Bardziej szczegółowo

PLASTINVENT, Ossa Hotel, 05/10/2012

PLASTINVENT, Ossa Hotel, 05/10/2012 PLASTINVENT, Ossa Hotel, 05/10/2012 Niekonwencjonalne metody wtryskiwania Przemysław POSTAWA, dr inż. Politechnika Częstochowska Zakład Przetwórstwa Polimerów Instytut Technologii Mechanicznych 1 3 2 5

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PRZEDMIOTU ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PRZEDMIOTU ZAJĘCIA PRAKTYCZNE KWALIFIKAYJNY KURS ZAWODOWY M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających WYMAGANIA EDUKAYJNE DO PRZEDMIOTU ZAJĘIA PRAKTYZNE 1.Obróbka maszynowa. zorganizować stanowisko pracy w pracowni obróbki skrawaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE I I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów ze zjawiskami fizycznymi towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

UCHWYT HYDROPOWER O SMUKŁEJ KONSTRUKCJI I DUŻEJ SILE MOCOWANIA

UCHWYT HYDROPOWER O SMUKŁEJ KONSTRUKCJI I DUŻEJ SILE MOCOWANIA INNOWACJA Ceny netto (w ) bez VAT, ważne do 31. 07. 2016 UCHWYT HYDROPOWER O SMUKŁEJ KONSTRUKCJI I DUŻEJ SILE MOCOWANIA Nowy hydrauliczny uchwyt zaciskowy GARANT innowacyjne rozwiązanie wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zakład Tworzyw Sztucznych Antares Sp. z o.o. ul.gen.hallera Piastów

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zakład Tworzyw Sztucznych Antares Sp. z o.o. ul.gen.hallera Piastów Warszawa, 07.04.2010. ZAPYTANIE OFERTOWE Spółka Zakład Tworzyw Sztucznych Antares Sp. z o.o. realizuje zadania w ramach programu Innowacyjna Gospodarka 1.4-4.1 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Jednym z parametrów istotnie wpływających na proces odprowadzania ciepła z kolektora

Bardziej szczegółowo

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL PL 215062 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215062 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388397 (51) Int.Cl. F24C 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD

Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD Suszarki do tarcicy Maszyny i urządzenia Klasa III TD Wstęp drzewo w stanie żywym zawiera znaczne ilości wody - niezbędnej do jego życia po jego ścięciu pień również zawiera duże jej ilości drewno o zbyt

Bardziej szczegółowo

.eu S235 S275 S /304 L 316/316 L LDX

.eu S235 S275 S /304 L 316/316 L LDX .eu S235 S275 S355 304/304 L 316/316 L LDX 2101 1.4162 1.4362 1.4462 1.4016 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 1.4571 1.4539 1.4828 1.4845 Profil H MIN 30 x.50 x 1 000 mm MAX 400 x 1 000 x 15 000 mm Wymiary średnik

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO Stal BÖHLER W360 ISOBLOC jest stalą narzędziową na matryce i stemple do kucia na zimno i na gorąco. Stal ta może mieć szerokie zastosowanie, gdzie wymagane są wysoka

Bardziej szczegółowo

Temat: Systemy do precyzyjnej regulacji temperatury w obiektach chłodzonych o dużej i małej pojemności cieplnej.

Temat: Systemy do precyzyjnej regulacji temperatury w obiektach chłodzonych o dużej i małej pojemności cieplnej. Temat: Systemy do precyzyjnej regulacji temperatury w obiektach chłodzonych o dużej i małej pojemności cieplnej. Paweł Paszkowski SUChiKl Semestr IX Rok akademicki 2010/2011 SPIS TREŚCI Regulacja temperatury

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYPRASEK WYTWARZANYCH METODĄ WTRYSKIWANIA WSPOMAGANEGO GAZEM

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYPRASEK WYTWARZANYCH METODĄ WTRYSKIWANIA WSPOMAGANEGO GAZEM ELśBIETA BOCIĄGA, TOMASZ STACHOWIAK WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYPRASEK WYTWARZANYCH METODĄ WTRYSKIWANIA WSPOMAGANEGO GAZEM SELECTED PROPERTIES OF PLASTIC PARTS PRODUCED BY GAS ASSISTED INJECTION MOULDING S t

Bardziej szczegółowo

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Cechy laserowych operacji technologicznych Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych Na różnych materiałach: o Trudno obrabialnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn 1. WSTĘP Przedwojenny Polski pistolet VIS skomplikowana i czasochłonna obróbka skrawaniem Elementy składowe pistoletu podzespoły

Bardziej szczegółowo

Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem do formy

Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem do formy Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem do formy Schemat procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem butelek z tworzyw sztucznych bez komory pośredniej A - wytłaczanie rury za pomocą głowicy krzyżowej, B - zamknięcie

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

PRZECIĄGACZE.

PRZECIĄGACZE. Wzrost produktywności Poprawa jakości Bezkonkurencyjność Przepychacze Przeciągacze śrubowe Przeciągacze okrągłe Przeciągacze wielowypustowe Przeciągacze wielowypustowe o zarysie ewolwentowym Przeciągacze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162356 (13) B2

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162356 (13) B2 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162356 (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 286815 (51) In tc l5: B29D 15/00 B29C 45/44 (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych

Metoda Elementów Skończonych Metoda Elementów Skończonych 2013/2014 Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Rok III, Semestr V, Grupa M-3 Michał Kąkalec Hubert Pucała Dominik Kurczewski Prowadzący: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/

Bardziej szczegółowo

Nowości produkcyjne. Budowa form I / Płyty termoizolacyjne z tolerancją równoległości 0,02 mm. Zamówcie Państwo w sklepie online!

Nowości produkcyjne. Budowa form I / Płyty termoizolacyjne z tolerancją równoległości 0,02 mm. Zamówcie Państwo w sklepie online! Nowości produkcyjne Budowa form I / 2016 Zamówcie Państwo w sklepie online! www.meusburger.com Płyty termoizolacyjne z tolerancją równoległości 0,02 mm Zoptymalizowany standard płyt termoizolacyjnych»»

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych na różnych materiałach: o trudno obrabialnych takich jak diamenty, metale twarde, o miękkie

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT - ODLEWNICTWO

PROJEKT - ODLEWNICTWO W celu wprowadzenia do produkcji nowego wyrobu konieczne jest opracowanie dokumentacji technologicznej, w której skład wchodzą : rysunek konstrukcyjny gotowego wyrobu, rysunek koncepcyjny sposobu odlewania,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN

TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN Mgr inż. Artur ANDREARCZYK Dr inż. Grzegorz ŻYWICA Instytut Maszyn Przepływowych PAN DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.208 TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN Streszczenie: W artykule omówiono

Bardziej szczegółowo

całkowite rozproszone

całkowite rozproszone Kierunek: Elektrotechnika, II stopień, semestr 1 Technika świetlna i elektrotermia Laboratorium Ćwiczenie nr 14 Temat: BADANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. Wiadomości podstawowe W wyniku przemian jądrowych

Bardziej szczegółowo

T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA

T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA : Studium: stacjonarne, I st. : : MiBM, Rok akad.: 2016/1 Liczba godzin - 15 T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

zasobnik ciepła sposób na niższe koszty ogrzewania

zasobnik ciepła sposób na niższe koszty ogrzewania zasobnik ciepła sposób na niższe koszty ogrzewania Zasobnik ciepła R to duży, izolowany zbiornik z wodą, wchodzący w skład instalacji.o. Pełni on rolę magazynu, w którym gromadzimy ciepło. W optymalnych

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Technologia elementów optycznych

Technologia elementów optycznych Technologia elementów optycznych dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Część 1 Treść wykładu Specyfika wymagań i technologii elementów optycznych. Ogólna struktura procesów technologicznych.

Bardziej szczegółowo

Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej.

Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej. FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA TECHNICZNA NIEWYCZERPANY POTENCJAŁ Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej. Jak produkuje się zaawansowaną ceramikę techniczną?

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL PL 215139 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215139 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383703 (22) Data zgłoszenia: 06.11.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

prasy poziome euromac bending machines

prasy poziome euromac bending machines prasy poziome 1 Każdy warsztat zajmujący się obróbką stali i miedzi może skorzystać z maszyny Digibend Czy używasz do gięcia małych, grubych elementów tradycyjnej prasy krawędziowej? Maszyna Digibend to

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH POLITECHNIKA POZNAŃSKA Projekt METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Prowadzący: Dr hab. T. Stręk, prof. nadzw. Wykonali: Mateusz Głowacki Rafał Marek Mechanika i Budowa Maszyn Profil dypl. : TPM 2 Analiza obciążenia

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo