innowacyjna wielkopolska.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2008-2013. innowacyjna wielkopolska. www.innowacyjna-wielkopolska.pl"

Transkrypt

1 Regionalne Regionalne Sieci sieci Innowacji i promocja innowacji innowacji i promocja w regionie innowacji w regionie innowacyjna wielkopolska

2 Rozwój gospodarczy regionu Wsparcie dla transferu wiedzy i wzmacnianie powiązań pomiędzy sferą badawczo rozwojową a przedsiębiorstwami Rozwój istniejących sieci współpracy Tworzenie i rozwój sieci współpracy w branŝach kreatywnych i kluczowych dla rozwoju regionu

3 Budowa Wielkopolskiego Modelu Sieciowania Badanie branŝ kluczowych w Wielkopolsce. Diagnoza sieci powiązań w ujęciu makroekonomicznym. Analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie prowadzenia. przedsiębiorstw turystycznych oraz świadczenia usług w sektorze turystycznym. Rozwój sieci współpracy Zasady współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami.

4 Rozwój sektora designu jako sieci współpracy o zasięgu ponadbranŝowym Analiza rynku firm projektowych. Analiza przedsiębiorstw, w celu wskazania branŝ kluczowych dla rozwoju sektora designu. Analiza rynku absolwentów uczelni projektowych. Raport na temat rynku rapid prototypingu w Polsce. Promocja kultury innowacji Analiza rozwiązań technicznych, prawnych i ekonomicznych dla potrzeb bezprzewodowego dostępu do Internetu szerokopasmowego dla jednostek samorządu terytorialnego w technologii radiowej.

5 Badanie branŝ kluczowych w Wielkopolsce Opracowanie identyfikujące branŝe kluczowe dla rozwoju Wielkopolski. Zidentyfikowane zostaną branŝe o duŝym potencjale rozwoju, które mogą zostać przy odpowiednim wsparciu przez samorząd znaczącymi motorami rozwoju lokalnego jak i całego regionu. Badanie branŝ kluczowych stanowi wstęp do projektowania zintegrowanego pakietu działań, nakierowanego na wzmacnianie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, nauką i pozostałym otoczeniem instytucjonalnym.

6 Diagnoza sieci powiązań w ujęciu makroekonomicznym Opracowanie swoim zakresem obejmuje formalne i nieformalne sieci powiązań, pomiędzy następującymi uczestnikami regionalnego systemu innowacji: przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi, uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi, samodzielnymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi współpracującymi z przedsiębiorstwami lub stanowiącymi ich wewnętrzne zaplecze, instytucjami wsparcia i transferu innowacji oraz wiedzy, takim jak: agencje rozwoju regionalnego, lokalnego, inkubatory przedsiębiorczości, regionalne centra transferu innowacji, centra transferu technologii, parki naukowe, technologiczne, naukowo technologiczne, ośrodki szkoleniowe, firmy konsultacyjne, regionalnymi władzami rządowymi i samorządowymi, przedstawicielami władz lokalnych z powiatów, gmin, instytucjami pośredniczącymi i uczestniczącymi w finansowaniu innowacji.

7 Diagnoza sieci powiązań w ujęciu makroekonomicznym Opracowanie będzie identyfikować funkcjonujące w województwie wielkopolskim sieci powiązań w obszarach: transferu technologii, branŝowym, specjalistycznym, gospodarczym, i w pozostałych. Zasób informacji o zidentyfikowanych powiązaniach zawierać będzie: dane teleadresowe koordynatora sieci, cel i sposób powstania sieci, organizację działalności sieci (struktura, kompetencje koordynatorów sieci, itp.), liczbę i rodzaj podmiotów działających w sieci, zasady i zakres współpracy między uczestnikami sieci, sposoby i źródła finansowania działalności sieci, usługi realizowane dla uczestników sieci oraz otoczenia zewnętrznego zakres współpracy z innymi podmiotami (przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego).

8 Analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw turystycznych oraz świadczenia usług w sektorze turystycznym. Zakres realizacji analizy obejmuje następujące elementy: 1. Identyfikację ilościową i jakościową grup odbiorców szkoleń, m.in. ze względu na: formę prawną, wiek przedsiębiorstwa, liczbę zatrudnionych osób, formę organizacyjną, rodzaj oferowanych usług (turystyka poznawcza, wypoczynkowa, kwalifikowana, zdrowotna, biznesowa, religijna, inna) region, zasięg świadczenia usług.

9 Analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw turystycznych oraz świadczenia usług w sektorze turystycznym. 2. Określenie zakresu potrzeb szkoleniowych poszczególnych zidentyfikowanych grup odbiorców, wraz z prognozą popytu na dany rodzaj szkolenia, słuŝącą hierarchizacji podejmowanych działań. Szczególnie uwzględnione zostaną potrzeby grup, które charakteryzują się największym potencjałem wzrostu oraz tych, które mają największy wpływu na rozwój subregionu, regionu.

10 Analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw turystycznych oraz świadczenia usług w sektorze turystycznym. 3. Przygotowanie propozycji pakietów szkoleń / warsztatów, odpowiadających zgłaszanym potrzebom, poprzez grupy potencjalnych odbiorców oraz przez ekspertów realizujących analizę. Propozycja pakietu zawierać będzie: tematykę (spis zagadnień, modułów szkoleniowych oraz ich opis) propozycję formy przeprowadzenia danego działania (szkolenie, warsztat, wykład itp.) niezbędne kwalifikacje osób prowadzących szkolenie liczbę osób uczestniczących w danym szkoleniu liczba dni/długość szkolenia miejsce szkolenia (wyjazdowe, stacjonarne itp.) prognozę zapotrzebowania na dany typ szkolenia

11 Dokument Zasady współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami Dokument obejmujący m.in.: Stan prawny w Polsce regulujący współpracę jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami. Obszary współpracy jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami: projekty badawcze, edukacja, promocja nauki, komercjalizacja wyników projektów badawczych. Formy i organizację współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań sieciowych (w tym z punktu widzenia najlepszej sytuacji prawnej i ekonomicznej). Zasady udostępniania przez jednostki naukowo-badawcze własności intelektualnej na rzecz przedsiębiorstw. Zasady zlecania i współrealizacji projektów badawczych przez jednostki naukowobadawcze i przedsiębiorstwa. Zasady rozliczania się pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami w ramach wspólnie realizowanych / zrealizowanych projektów. Zasady komunikacji i wymiany informacji pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami. Zasady tworzenia spółek typu spin-off przy jednostkach badawczo-naukowych.

12 Dokument Zasady współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami Zasady tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych (np. do celów wspólnego aplikowania o środki europejskie) oraz umowa wzorcowa dla zawiązywania tego typu konsorcjum. Praktyczne przykłady udanych zasad współpracy pomiędzy jednostkami naukowobadawczymi a przedsiębiorstwami w Polsce i zagranicy (case study). Wzorcowa umowa współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami. Zasady i formy wyceny know-how jednostek naukowych wnoszonych aportem do konsorcjum naukowo-przemysłowego. Zasady i formy obejmowania udziałów przez jednostki naukowe w przedsiębiorstwach. Sposób tworzenia, forma i rodzaje usług jakie powinna zawierać oferta jednostek naukowo-badawczych skierowana do przedsiębiorstw. Zasady upowszechniania wyników współpracy pomiędzy jednostkami naukowobadawczymi a przedsiębiorstwami w trakcie realizacji projektów i po ich zrealizowaniu.

13 Analiza rynku firm projektowych Zagadnienia objęte badaniem (1) dziedzina projektowania, branŝe stanowiące głównego odbiorcę projektów, forma zatrudnienia, skład osobowy i kompetencyjny zespołu projektowego/architektonicznego, struktura studia, roczne obroty firmy / studia, oczekiwania wobec centrum design,

14 Analiza rynku firm projektowych Zagadnienia objęte badaniem (2) zapotrzebowanie na szkolenia oferowane przez centrum design, oczekiwany rodzaj wsparcia w procesie wdraŝania nowego produktu, poŝądany rodzaj usług w ramach modelarni i laboratorium rapid prototyping w centrum design, oczekiwania wobec biblioteki materiałowej w centrum design, oczekiwania wobec centrum design w zakresie projektowania, dodatkowe rodzaje współpracy z centrum design, ocena dotychczasowej współpracy z polskimi producentami. Słabe i mocne strony współpracy.

15 Analiza przedsiębiorstw, w celu wskazania branŝ kluczowych dla rozwoju sektora designu BranŜe objęte badaniem - WyposaŜenie wnętrz: meblarstwo, ceramika i szkło, artykuły oświetleniowe, armatura sanitarna Obszar badania (1) wykorzystywanie wzornictwa przez badane firmy, wpływ wdraŝania wzornictwa na kondycję ekonomiczną firmy, zasady i warunki zarządzania wzornictwem w firmach, określenie motywów i barier dla pozyskiwania oraz wdraŝania nowych projektów wzorniczych, metody stosowane w zakresie pozyskiwania projektów wzorniczych, organizacja procesu wdraŝania i wprowadzania na rynek nowego produktu,

16 Analiza przedsiębiorstw, w celu wskazania branŝ kluczowych dla rozwoju sektora designu Obszar badania (2) szczegółowa analiza etapu modelowania i prototypowania, szacowanie kosztów i nakładów na wzornictwo, wielkość wydatków na badania i rozwój, wzornictwo przemysłowe, oczekiwania firm wobec centrum designu (CD), PoŜądany rodzaj szkoleń w CD, oczekiwania wobec biblioteki materiałowej w CD, oczekiwania wobec CD w zakresie projektowania, poŝądany rodzaj doradztwa/konsultacji biznesowej oraz moŝliwy stopień współfinansowania.

17 Analiza rynku absolwentów uczelni projektowych Ocena przygotowania absolwentów uczelni projektowych do rynku pracy w Wielkopolsce Obszar badania (1) określenie trudności w znalezieniu pracy w zawodzie, rodzaj branŝy w jakiej obecnie wykonują zawód, stopień zaspokojenia potrzeb materialnych w zawodzie projektanta, ocena przygotowania studentów do rynku pracy przez uczelnie, najbardziej cenione umiejętności na rynku pracy i miara przygotowania studentów przez uczelnie w tym zakresie umiejętności, stopień zainteresowania kształceniem rozwijającym umiejętności poprzez zajęcia z praktykami projektantami, architektami, konsultantami z sukcesem działającymi zawodowo,

18 Analiza rynku absolwentów uczelni projektowych Obszar badania (2) profil absolwenta dający zdaniem badanych największą szansę na znalezienie pacy w Wielkopolsce, ocena współpracy z polskimi producentami, firmami. Mocne słabe strony. PoŜądane kierunki rozwoju producentów i projektantów, ocena roli designu w przemyśle, wizja roli projektanta we firmie, oczekiwania wobec centrum design, poŝądane szkolenia w centrum design poŝądany rodzaj usług w ramach modelarni i laboratorium rapid prototyping w centrum design, oczekiwania wobec biblioteki materiałowej w centrum design, oczekiwania wobec centrum design w zakresie projektowania,

19 Raport na temat rynku rapid prototypingu w Polsce Raport obejmujący (1): wprowadzenie do technologii rapid prototyping / rapid tooling / rapid manufacturing opis istniejących technologii ze wskazaniem na ich praktyczne zastosowanie, biblioteki stosowanych materiałów, Polska a trendy na świecie, określenie podmiotów dysponującym odpowiednim wyposaŝeniem do stosowania technologii rapid, cele do których technologia ta jest wykorzystywana, ze szczególnym uwzględnieniem działań komercyjnych, określenie warunków technicznych maszyn mogących być wykorzystywanych do produkcji krótkich serii produktów z róŝnych materiałów, orientacyjne koszty utrzymania maszyn i wykonania modelu o załoŝonych parametrach,

20 Raport na temat rynku rapid prototypingu w Polsce Raport obejmujący (2): wykaz producentów/dystrybutorów sprzętu wraz z orientacyjną ceną maszyn, wskazanie najlepiej wyposaŝonych laboratoriów rapid prototyping w Europie/USA przekrój rynku usług w Polsce, w zakresie realizacji zleceń w technologii rapid protoptyping/rapid tooling/rapid manufacturing określenie procentu prototypów z naszego rynku, który wykonywany jest poza granicami kraju i powody tego stanu, określenie lidera na rynku usług komercyjnych, wraz z podaniem przyczyn, potencjalne nisze rynkowe do zagospodarowania, wycena rynku rapid prototypingu w Polsce, Szacunek wzrostu rynku rapid prototypingu, w ciągu najbliŝszych 5 lat.

21 Analiza rozwiązań technicznych, prawnych i ekonomicznych dla potrzeb bezprzewodowego dostępu do Internetu szerokopasmowego dla jednostek samorządu terytorialnego w technologii radiowej. ASPEKTY TECHNICZE charakterystyka dostępnych technologii radiowych typu punkt wielopunkt, typu mesh, przeprowadzenie analizy porównawczej pasm 3,5 GHz i 3,7 GHz zdefiniowanie ograniczeń technicznych dla korzystających z punktów Hotspot wykorzystanie pasma licencjonowanego i nielicencjonowanego zalety i wady, techniczne uwarunkowania budowy sieci prywatnej dla JST połączenie jednostki samorządowej z podległymi jednostkami, wykorzystanie sieci prywatnej JST do budowy punktów Hotspot proponowany model wzorcowy optymalny ze względów technicznofinansowych, zagadnienie bezpieczeństwa danych w bezprzewodowej sieci prywatnej.

22 Analiza rozwiązań technicznych, prawnych i ekonomicznych dla potrzeb bezprzewodowego dostępu do Internetu szerokopasmowego dla jednostek samorządu terytorialnego w technologii radiowej. ASPEKTY PRAWNE określenie formy prawnej podmiotu realizującego budowę i zarządzanie wybudowaną siecią dostępową, wykorzystanie do podłączenia klientów indywidualnych (przy załoŝeniu, Ŝe JST będzie beneficjentem środków unijnych) udostępnienie lokalnym operatorom i na jakich zasadach (w kontekście pomocy publicznej i dotacji unijnych) określenie pojęć: operator infrastruktury, operator telekomunikacyjny, zagadnienie partnerstwa publiczno-prywatnego w aspekcie przepisów unijnych. ASPEKTY FINANSOWE Analiza kosztów dla rozwiązań bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii WiMAX (dla pasma 3,7GHz) w oparciu o urządzenia róŝnych producentów, Oszacowanie kosztów budowy pojedynczego punktu Hotspot, MoŜliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych.

23 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości Poznań

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.5 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Benchmarking

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Opracowanie Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce Opracowanie Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo