Wstęp. Technologia formy i rdzenia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. Technologia formy i rdzenia."

Transkrypt

1 TECHNOLOGIE ODLEWNICZE XXI WIEKU Jerzy Tybulczuk Elżbieta Smoluchowska Irena Izdebska Szanda - INSTYTUT ODLEWNICTWA Kraków - INSTYTUT ODLEWNICTWA Kraków - INSTYTUT ODLEWNICTWA Kraków TECHNOLOGIE ODLEWNICZE XXI WIEKU Wstęp. Głównymi kierunkami rozwoju odlewnictwa w XXI wieku będzie wprowadzanie technologii gwarantujących wysoką jakość odlewów (quality engineering), maksymalne zmniejszenie energo- i materiałochłonności procesów produkcyjnych, wykorzystanie możliwości materiałów dla uzyskania maksymalnych własności odlewów, odzysk ciepła z odlewów i urządzeń, automatyczne sterowanie jakością odlewów przez system komputerowej kontroli produkcji, hermetyzacja procesów i utylizacja wszystkich odpadów w celu ochrony środowiska. Przewiduje się, że w XXI wieku nastąpi dalsza specjalizacja zakładów odlewniczych i stosowanych przez nie procesów technologicznych, które zostały wprowadzone w przemyśle odlewniczym w ostatnich latach XX wieku. Najbliższych kilkanaście lat nie przyniesie istotnych innowacji w przemyśle odlewniczym. Dopiero w latach nastąpi faza przyspieszonego rozwoju technologii, po czym nastąpi pewna stabilizacja i upowszechnianie nowych osiągnięć aż po rok [1] Temat technologie odlewnicze xxi wieku jest zagadnieniem bardzo obszernym, dlatego omówiono skrótowo stan aktualny i kierunki rozwoju wybranych dziedzin, takich jak technologia formy i rdzenia, regeneracja mas zużytych, technologię modeli zgazowanych oraz odlewnictwo precyzyjne i ciśnieniowe. Technologia formy i rdzenia. Wykonywanie oprzyrządowania. Udoskonalona została metoda wykonywania oprzyrządowania odlewniczego zwana od 1995 roku metodą LOM. Nowoopracowane metody Rapid Prototyping (szybkie prototypowanie) i Rapid Tooling (szybkie wykonywanie oprzyrządowania) poszerzają swoje zakresy zastosowania tak pod względem używanych tworzyw oraz wymiarów produkowanych części, jak i pod względem sposobów szybkiego uzyskiwania części. Dotyczy to nie tylko oprzyrządowania modelowego lecz także form, które dotychczas wykonywane były metodami bezpośredniego (i szybkiego) formowania przy użyciu piasku powleczonego (Direct Croning Prototyping). Nowa metoda Direktes Formstoff-Frasen (metoda żłobienia masy formierskiej) pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszt wykonania. W formach tych można produkować wykonywane dotychczas w formach piaskowych odlewy ze stopów aluminium i magnezu oraz żeliwa szarego i staliwa [2]. Nowa Sól r. 81

2 Odlewnictwo XXI wieku technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze Procesy produkcji form i rdzeni. W zakresie mas samoutwardzalnych na przełomie wieku daje się zauważyć dominację mas z żywicami furfurylowymi (furany), chociaż masy z żywicami fenolowymi, w tym utwardzane estrami (proces alphaset) również zaznaczają swoją pozycje na rynku. W produkcji rdzeni obserwuje się wzrost do 57% klasycznej metody zimnej rdzennicy (cold-box), w której utwardzaczem jest amina. Jest to spowodowane zaletami tej technologii (m.in. dużą dokładnością wymiarową, oszczędnością energii i sukcesywnemu zmniejszaniu ilości spoiwa i katalizatora w masie) oraz coraz lepszym opanowaniem systemu hermetyzacji procesu utwardzania i neutralizacji oparów i gazów odlotowych [3]. Nieznaczną tendencję wzrostową wykazują masy dotychczas mało rozpowszechnione; masy do epoksydowego procesu SO 2 i rezolowego procesu CO 2, przy czym zwiększenie zastosowania mas do rezolowego procesu CO 2 odbywa się kosztem mas używanych w procesie mrówczanowym i mas ze szkłem wodnym [4] zmniejsza się nadal zastosowanie mas szybkowiążących stosowanych w procesach gorącej rdzennicy (hot-cox) i formowania skorupowego (spadek z 35% do 25%) wiele zachodnich firm pracuje nad nowymi spoiwami i utwardzaczami lub udoskonalaniem już istniejących. [3]. Duże nadzieje budzi nowa, stosowana z powodzeniem, amerykańska technologia GM BOND, w której do sporządzania rdzeni do dużych i skomplikowanych odlewów aluminiowych stosuje się spoiwo proteinowe, nieszkodliwe, biologicznie odtwarzane i rozpuszczalne w wodzie [5]. W produkcji form nadal utrzymuje się dominująca rola mas ze spoiwem bentonitowym (około 70% odlewów), nad masami ze szkłem wodnym oraz masami z żywicą alkaliczną rezolową utwardzaną estrami. W zakresie pokryć ochronnych obserwuje się wzrost stosowania pokryć wodnych do około 63% (alkoholowe 35%). Producenci pokryć podejmują próby ich udoskonalenia poprzez rozwój i wprowadzanie nowych dodatków. Zmniejszaniu konieczności stosowania powłok ochronnych sprzyja stosowanie technologii wykorzystujących osnowy o małej zawartości kwarcu lub bezkwarcowe o mniejszej rozszerzalności cieplnej i wyższej temperaturze topienia. Prowadzone są badania nad opracowaniem powłok o większej przepuszczalności lub charakteryzujących się małą zawartością siarki, co wpływa na krystalizacje grafitu [6]. Do suszenia powłok zalecane są obok konwencjonalnych sposobów, suszenie za pomocą urządzeń mikrofalowych, albo kombinacja tych dwóch sposobów z użyciem ciepłego powietrza. [7]. Obserwuje się dalszy rozwój formowania skorupowego, opartego przede wszystkim na piasku powlekanym, które oprócz tradycyjnego zastosowania na odlewy średnie i małe ze stopów żelaza, w ostatnich latach zostało rozszerzone również na stopy aluminium. Dzięki ciągłej modernizacji technologii udało się uzyskać możliwość łatwego regulowania grubości skorup, gładką powierzchnię odlewu i wykonywanie odlewów o skomplikowanej wnęce. Nowymi wariantami procesu skorupowego są: proces Vacustract z zastosowaniem podciśnienia w skorupie, proces Hot Box Croning HBC i proces KY polegający na wykonywaniu plastycznej warstwy na płycie modelowej. Najnowsze rozwiązanie tego procesu to wytwarzanie skorup w złożu fluidalnym. Maszyny i urządzenia. Mieszarki Rodzaj urządzenia do przygotowania gotowej masy uzależniony jest od stosowanej technologii. Inne są wymagania stawiane urządzeniom do wykonywania mas bentonitowych, a inne przy masach samo- lub chemoutwardzalnych. 82 Nowa Sól r.

3 TECHNOLOGIE ODLEWNICZE XXI WIEKU Do sporządzania mas z bentonitem coraz częściej stosuje się szybkoobrotowe mieszarki krążnikowe zapewniające dużą sprawność i wydajność oraz wysokowydajne mieszarki turbinowe. Mieszarki krążnikowe wyposażone są w inżektorowe dozowanie składników wiążących i pyłu węglowego, co pozwala na zmniejszenie zużycia dodatków o 15 20% [8]. W mieszarkach turbinowych dzięki zastosowaniu szybkoobrotowej turbiny lub turbin uzyskuje się jej homogenizację i intensywne napowietrzanie. Mieszarki obu typów wyposażone są w coraz bardziej popularną aparaturę do automatycznego pomiaru wilgoci i w wagowe dozowanie składników masy. Niektóre z nich posiadają systemy kontroli zagęszczalności i wytrzymałości SMC. Do sporządzania mas samo- lub chemoutwardzalnych stosowane są aktualnie mieszarki ciągłego działania, przegubowe, które oprócz wysokiej intensywności działania, precyzyjnemu dozowaniu składników ciekłych, umożliwiają bezpośrednie nasypywanie masy w dowolnym miejscu formy. Istnieje wiele typów tego rodzaju mieszarek różniących się wydajnością wysokością wysypu, zasięgiem działania czy też możliwością przesuwania się. Producenci mieszarek w celu zapewnienia jak najlepszego i oszczędnego wymieszania składników masy stale unowocześniają swoje modele np. zmieniają konfigurację łopatek, lub materiał na łopatki itp. Formierki Na przełomie wieku obserwowany jest znaczny postęp w konstrukcji formierek, a szczególnie stopnia ich zautomatyzowania i wyciszenia. Spośród stosowanych metod zagęszczania form do najlepszych zaliczane są nadal: impulsowe (impulsowo-prasujace), strumieniowo-prasujące, podciśnieniowo-prasujące, i dynamiczno-prasujące. Za dobre uważa się: prasujące, wibracyjno-prasujące czy eksplozyjne. Wstrząsowo-prasujące zaliczane są do najgorszych. Polska odmiana formierki, w której połączono działanie impulsu powietrza i prasowanie jest formierka FT-65, która została opracowana przez firmę TECHNICAL Nowa Sól i INSTYTUT ODLEWNICTWA ( projekt celowy KBN). Bardzo popularne staje się ostatnio formowanie strumieniowo-prasujące znane pod nazwą SEIATSU (ciche formowanie), które polega na wstępnym zagęszczeniu masy dzięki oporom filtrowania przepływającego powietrza, wywołującym różnicę ciśnienia i nacisk na masę. Ostateczne zagęszczanie następuje przez prasowanie mechaniczne. Występuje tu mniejsza dynamika przepływu niż przy formowaniu impulsowym. Bardzo ważne znaczenie ma prawidłowe odpowietrzenie płyty modelowej. W produkcji seryjnej i masowej odlewów z ogółu stopów na przełomie wieku stosowane są linie odlewnicze (skrzynkowe i bezskrzynkowe oraz z poziomym lub pionowym podziałem formy) wyposażone w automaty formierskie. W aktualnie oferowanych liniach zastosowanie mikroelektroniki i sterowania komputerowego umożliwia rozszerzenie funkcji systemów sterowania (kontrolę prawidłowości działania, diagnostykę, usuwanie wad, wymianę oprzyrządowania, rejestrację danych produkcyjnych, kontrolę parametrów układu hydraulicznego i pneumatycznego, nadzór nad ruchami mechanizmów i działaniem wyłączników krańcowych, sygnalizację zacięć i instrukcję ich usuwania, program samokontroli sterowania). Linie bezskrzynkowe przewyższają linie skrzynkowe w zakresie funkcjonalności, wykorzystania powierzchni odlewu i zabudowy przy zachowaniu dobrych parametrów zagęszczania, niezawodności, stopnia automatyzacji i chłodzenia. Rozwój tego typu linii zmierza do większych gabarytów form, automatycznego zakładania rdzeni i lepszego zagęszczania masy, a zastosowanie w tych liniach formierek z zagęszczaniem impulsowym pozwala na zwiększenie wydajności i funkcjonalności. Nowa Sól r. 83

4 Odlewnictwo XXI wieku technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze Rdzeniarki W zakresie maszyn do wytwarzania rdzeni producenci na przełomie wieku proponują szeroki wachlarz od pojedynczych maszyn do zintegrowanych, sterowanych komputerowo, bezzałogowych kombajnów. Obserwuje się dalszy rozwój maszyn i urządzeń do procesu cold-box, związany ze wzrastającym zastosowaniem tego procesu wraz z urządzeniami pomocniczymi (neutralizatory gazów, płuczki). Również wstrzeliwanie masy, wykańczanie rdzeni (oczyszczanie, pokrywanie powłoką i suszenie), składanie i składowanie w urządzeniach transportowych są realizowane w układzie w pełni zautomatyzowanym. Do procesu wykonywania rdzeni stosowane są też roboty, które spełniają różne czynności manipulacyjne, łącznie z wymianą urządzeń [7]. Wybijanie odlewów Aktualnie odlewy wybijane są czterema sposobami: wibracyjnie (kraty), pneumatycznie (strumień powietrza), próżniowo (dekompresja w komorze) i impulsowo (strumień sprężonego powietrza), a wybór metody zależy od producenta odlewów, chociaż zarysowuje się tendencja do coraz szerszego stosowania wybijania pneumatycznego jako krótkotrwałego, niskoenergetycznego, stosunkowo cichego z możliwością hermetyzacji procesu. Regeneracja. Coraz bardziej rygorystyczne przepisy ochrony środowiska są stymulatorem tendencji recyklingu. Dodatkowym efektem jest coraz szersze wykorzystywanie regeneratu, który ma zapewnić jakość masy taką jak ze świeżym piaskiem oraz nie powodować kumulacji składników szkodliwych (ekologicznie) w wielokrotnych cyklach przygotowania mas. Nadal obserwuje się postęp w ocenie regeneratu i w skuteczności oczyszczania ziarn osnowy piaskowej. Wśród podstawowych sposobów regenerowania osnowy mas najtańszym - w stosunku do piasku świeżego jest regenerat z prostej regeneracji mechanicznej, a najdroższym regenerat pochodzący z regeneracji termicznej czy mokrej. Nakłady inwestycyjne dla regeneracji termicznej są ok. 1,5, a mokrej są 6 6,5 - krotnie większe niż dla regeneracji mechanicznej, dlatego aktualnie istnieje tendencja do stosowania różnych kombinacji metod regeneracji suchej przy ograniczaniu metod termicznych i mokrej. W regeneracji suchej aktualnie stosowanymi urządzeniami wspomagającymi usuwanie spoiwa z powierzchni ziarn są głównie kruszarki wibracyjne, urządzenia ocierające w wielostopniowych regeneratorach odśrodkowych, talerzowych, wirnikowych oraz spełniające tę rolę złoża fluidyzacyjne. Oprócz w/w podstawowych metod regeneracji istnieje wiele sposobów wykorzystujących do oczyszczania ziarn piasku parę wodną, promieniowani podczerwone, gorący gaz, powietrze wzbogacone w tlen, plazmowe źródło ciepła itp. Ostatnio wiele się mówi o regeneracji kriogenicznej (chłodzenie masy poniżej temperatury zamarzania) jako skutecznej [9], ale mającej niewielkie perspektywy szerokiego zastosowania w najbliższej przyszłości ze względu na wysokie koszty (o ¼ wyższe niż regeneracji termicznej). Godne odnotowania są dwie rozwijające się tendencje z zakresu regeneracji: centralne stacje regeneracji i przewoźne systemy modułowe stosowane przy min. 100 t odpadów do regeneracji. 84 Nowa Sól r.

5 TECHNOLOGIE ODLEWNICZE XXI WIEKU Wybrane technologie odlewnicze. Odlewnictwo precyzyjne. Jedną z najbardziej rozwijających się na początku XXI wieku technologii odlewniczych jest odlewanie precyzyjne wg metody wytapianych modeli. W 2000 roku wg tej metody wyprodukowano odlewy o wartości 5,1 mld USD. Tworzywo metalowe odlewów to stopy żelaza, metali nieżelaznych, stopy specjalne niklu i kobaltu, stopy tytanu oraz metale szlachetne. Wg tej technologii wykonywane są odlewy o strukturze monokryształu lub powstające w wyniku krzepnięcia kierunkowego. Odlewy precyzyjne znajdują zastosowanie w przemyśle lotniczym, produkcji turbin gazowych, przemyśle samochodowym, produkcji sprzętu sportowego i medycznego (implanty). Główne kierunki rozwoju metody wytapianych modeli koncentrują się na wykonywaniu odlewów dużych i bardzo skomplikowanych, wykorzystaniu technik komputerowych do modelowania i projektowania procesów technologicznych, szybkim prototypowaniu (Rapid Prototyping) oprzyrządowania, wprowadzaniem nowych materiałów modelowych, formierskich, a przede wszystkim stopów odlewniczych oraz robotyzacji procesu technologicznego [10]. Technologia modeli zgazowanych. Technologia modeli zgazowanych osiągnęła popularność dzięki swojej prostocie, jak i prawie nieograniczonym możliwościom w zastosowaniu i dużym korzyściom, takim jak m.in.: możliwości wykonywania odlewów o dowolnie skomplikowanym kształcie bez stosowania rdzeni, możliwości wykonywania odlewów o grubości ścianek nawet do 3 mm, możliwości wytwarzania odlewów o zacieśnionych tolerancjach wymiarowych. W technologii tej nie stosuje się żadnych spoiw ani dodatków do piasku, dzięki czemu może on być wielokrotnie wykorzystywany. Istnieją różne wersje technologii modeli zgazowywanych, lecz sprowadzają się one zasadniczo do trzech podstawowych wariantów: Full Mould - przeznaczona do wykonywania odlewów o masie około 1000 kg i większych z żeliwa i stopów Al, przeważnie do produkcji małych serii lub jednostkowych odlewów; Lost Foam - przeznaczona do wykonywania odlewów o masie do około 500 kg z żeliwa i stopów Al, przeważnie do produkcji dużych serii; Replicast - technologia wypalanej formy - przeznaczona do wykonywania odlewów ze staliwa o masie do 250 kg. Analizując literaturę techniczną, zauważa się, że kraje wysoko rozwinięte przeżywają aktualnie pełny rozkwit tej technologii, przewiduje się, że takie tempo wzrostu będzie utrzymane przez najbliższe 10 lat i wg tej technologii wykonywanych będzie 29% całkowitej produkcji odlewów ze stopów Al, 15% całkowitej produkcji odlewów żeliwnych, 9% całkowitej produkcji odlewów staliwnych [11]. Również coraz większe zainteresowanie tą technologią zauważa się w Polsce. W niektórych odlewniach stosuje się już modele zgazowane do produkcji dużych jednostkowych odlewów. Podjęte są też prace w kierunku uruchomienia wydziału doświadczalno-produkcyjnego w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Odlewnictwa oraz produkcyjnego w Odlewniach Polskich S.A. Oddział Odlewnia Żeliwa w Starachowicach. Odlewanie ciśnieniowe. Nowa Sól r. 85

6 Odlewnictwo XXI wieku technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze U progu nowego wieku szczególnie preferowane są stopy aluminium, dzięki bardzo wysokim własnościom mechanicznym (konstrukcje), a także łatwości recyklingu zaś stopy magnezu dzięki niskiemu ciężarowi właściwemu, dokładności i powtarzalności wymiarowej, coraz wyższym własnościom mechanicznym, również w podwyższonych temperaturach i odporności korozyjnej. Wprowadzanie ich na szerszą skalę do przemysłu ułatwiają nowe technologie topienia w oparciu o piece z gazową atmosferą ochronną. Ponadto stopy aluminium i magnezu stanowią bazę do wykonywania kompozytów- materiałów różniących się znacznie właściwościami od materiałów osnowy. Innymi elementami zwiększającymi zapotrzebowanie na te stopy są bardzo wydajne i precyzyjne technologie wykonywania odlewów. Aktualne i przyszłościowe technologie przetwarzania tych stopów to przede wszystkim odlewanie wysoko i niskociśnieniowe przy dalszej ich modyfikacji i optymalizacji, z dostosowaniem do technologii odlewania tiksotropowego, a także prasowanie w stanie ciekłym z wykorzystaniem maszyn nowej generacji oraz wysoko zautomatyzowany proces odlewania kokilowego i procesy odlewania połączone z kuciem (Cobapress Hero proces). Na uwagę zasługują nowe wysokowydajne technologie odlewania do form piaskowych i ceramicznych jak: BAXI-Disa (efektywne wypełnianie i zasilanie), HWS-LPSC (dolne wypełnianie niskociśnieniowe) i Cosworth MK2 (wypełnianie niskociśnieniowe przez nadlew i obracanie formy), a także przez zgazowywanie modeli czy odlewanie precyzyjne dużych zintegrowanych elementów (proces Sophia kontrolowanie i sterownie krzepnięciem). Literatura: 1. J. Piaskowski. Rreferat z okazji 50-lecia Instytutu Odlewnictwa. Konferencja naukowotechniczna J. L. Lewandowski. Przegląd Odlewnictwa nr 3/2001 s W. Tilch.. Giesserei t. 86, 1999 nr 10 s G. Weickert. Giesserei Erfahrungsaustausch 40, 1996, nr 11 s , GIFA 99 Forum techniczne CIATF. Przegląd Odlewnictwa t. 49, 1999 nr 10, s Dni Duisburga sprawozdanie z osiągnięć i praktyki, Giesserei Praxis 2000 nr 6 s J.L. Lewandowski. Przegląd Odlewnictwa nr1/2000 s I. Szanda, materiały, szkoleniowe, niepublikowane, Instytut Odlewnictwa, W.L. Tordoff. Referat nr 49. CIATF Technical Forum 99 s D.A.Ford; Foundry Trade Journal s Referat z Konferencji AFS. Birmingham, USA 1998 r. 86 Nowa Sól r.

Odlewnictwo / Marcin Perzyk, Stanisław Waszkiewicz, Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Jopkiewicz. wyd. 2, 4 dodr. Warszawa, 2015.

Odlewnictwo / Marcin Perzyk, Stanisław Waszkiewicz, Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Jopkiewicz. wyd. 2, 4 dodr. Warszawa, 2015. Odlewnictwo / Marcin Perzyk, Stanisław Waszkiewicz, Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Jopkiewicz. wyd. 2, 4 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Podstawy procesów odlewniczych 13 1.1. Istota

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO Casting. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

ODLEWNICTWO Casting. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia I stopnia ODLEWNICTWO Casting forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy Tematy Prac Inżynierskich y 2014-2015 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Opiekun pracy Miejsce praktyki 1 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych metodą rezystancyjną 2 Marta Zmarzła

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Metalurgia - Tematy Prac inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 05-06 Tematy Prac Inżynierskich y 05-06 3 5 Zespół dwuosobowy 6 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2015-2016 Tematy Prac magisterskich Technologii Formy 2015-2016 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy Tematy Prac Inżynierskich Technologii Formy 2013-2014 Lp. Nazwisko i Imię Temat pracy Promotor pracy Miejsce praktyki 1 Parametry technologiczne piaskowej formy, a Dr inż. Jan Mocek podatność na zabielenia

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów 0-0 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni Lp. Nazwisko i Imię Temat pracy Opiekun pracy Miejsce Algorytm bilansowania

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2016-2017 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Badania stanu powierzchni surowej odlewów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN 0208-9386

1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN 0208-9386 33/32 Solidiiikation of Metllls and Alloys, No. 33, 1997 1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN 0208-9386 KONCEPCJA STEROWANIA PROCESEM MECHANICZNEJ REGENERACJI OSNOWY

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych 205-206 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni 2 3 Program komputerowej symulacji pracy pieca oporowego.

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień 15.12.2016 Numer PN Odlewy PN-EN 1559-1:2011P PN-EN 1559-1:2011E PN-EN 1559-2:2014-12E PN-EN

Bardziej szczegółowo

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-01_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego - 1 - ŚWIAT Tendencje w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008 Spis treści Wstęp 9 I. METALE I ICH STOPY 1. Wprowadzenie nowoczesnych metod do badań odlewów i materiałów odlewniczych z wykorzystaniem nowej aparatury, będącej na wyposażeniu Zespołu Laboratoriów Badawczych.

Bardziej szczegółowo

2. Metoda impulsowa pomiaru wilgotności mas formierskich.

2. Metoda impulsowa pomiaru wilgotności mas formierskich. J. BARYCKI 2 T. MIKULCZYŃSKI 2 A. WIATKOWSKI 3 R. WIĘCŁAWEK 4 1,3 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki 2,4 Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej Zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Przedmiot: Metalurgia i technologie odlewnicze Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM 1 N 0 6-0_0 Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia dla modułu

Opisy efektów kształcenia dla modułu Karta modułu - Projektowanie form dla odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego 1 / 5 Nazwa modułu: Projektowanie form dla odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego Rocznik: 2012/2013 Kod: OM-2-212-s Punkty

Bardziej szczegółowo

BADANIE WPŁYWU SPOSOBU MIESZANIA NA JAKOŚĆ SPORZĄDZANYCH MAS FORMIERSKICH

BADANIE WPŁYWU SPOSOBU MIESZANIA NA JAKOŚĆ SPORZĄDZANYCH MAS FORMIERSKICH mgr inż. PEZARSKI Franciszek - Instytut Odlewnictwa - Kraków mgr inż. SMOLUCHOWSKA Elżbieta - Instytut Odlewnictwa - Kraków mgr inż. IZDEBSKA- SZANDA Irena - Instytut Odlewnictwa - Kraków inż. NIZIOŁ Wiesław

Bardziej szczegółowo

REGENERACJA MECHANICZNA MAS Z FORM DWUWARSTWOWYCH

REGENERACJA MECHANICZNA MAS Z FORM DWUWARSTWOWYCH 17/41 Solidification ofmetals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 41 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik l, Nr 41 PAN- Katowice PL ISSN 0208-9386 REGENERACJA MECHANICZNA MAS Z FORM DWUWARSTWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego

Sytuacja odlewnictwa światowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego Trendy i prognozy - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów - 2010 Wielkość globalnej produkcji

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH Zbigniew Bonderek, Stefan Chromik Kraków 2006 r. WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT Recenzenci: Prof. Dr hab. Inż. Józef Dańko Prof. Dr

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ Wstęp Waldemar BOJANOWSKI 1 Piotr WOŹNIAK 2 Przygotowania masy formierskiej o wysokich

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU FORM WILGOTNYCH I SUSZONYCH METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ. J. Zych 1. Wydział Odlewnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

OCENA STANU FORM WILGOTNYCH I SUSZONYCH METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ. J. Zych 1. Wydział Odlewnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie SUSZONYCH METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ J. Zych 1 Wydział Odlewnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 1. Wprowadzenie Stan formy odlewniczej przygotowanej do zalewania to zespół cech, opisujących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń odlewniczych; symbol 812107

Bardziej szczegółowo

NOWE SPOIWA TYPU PENTEX

NOWE SPOIWA TYPU PENTEX VII KONFERENCJA ODLEWNICZA TECHNICAL 24 Stanisław Bieda 1 Hϋttenes Albertus 1. Wstęp. Dotychczas stosowane żywice samoutwardzalne fenolowe, furanowe, alkidowe, resole alkaiczne (alfa set) obok niewątpliwych

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA METODY FORMOWANIA PODCIŚNIENIOWEGO

MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA METODY FORMOWANIA PODCIŚNIENIOWEGO MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA METODY FORMOWANIA PODCIŚNIENIOWEGO MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA METODY FORMOWANIA PODCIŚNIENIOWEGO Marcin ŚLAZYK 1 Roman WRONA 2 1. Istota procesu formowania podciśnieniowego Metoda

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Technologie wytwarzania Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Technologie wytwarzania Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki

Bardziej szczegółowo

GNIAZDO FORMIERSKIE Z WIELOZAWOROWĄ GŁOWICĄ IMPULSOWĄ

GNIAZDO FORMIERSKIE Z WIELOZAWOROWĄ GŁOWICĄ IMPULSOWĄ GNIAZDO FORMIERSKIE Z WIELOZAWOROWĄ GŁOWICĄ IMPULSOWĄ Tadeusz Mikulczyński Zdzisław Samsonowicz Mirosław Ganczarek *Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej Janusz Polański

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA EMISJI GAZÓW POPRZEZ ZASTOSOWANIE NOWEJ GENERACJI SPOIW ORGANICZNYCH W ODLEWNIACH. A. Serghini 1 S. Bieda 2

REDUKCJA EMISJI GAZÓW POPRZEZ ZASTOSOWANIE NOWEJ GENERACJI SPOIW ORGANICZNYCH W ODLEWNIACH. A. Serghini 1 S. Bieda 2 REDUKCJA EMISJI GAZÓW POPRZEZ ZZASTOSOWANIE NOWEJ GENERACJI SPOIW ORGANICZNYCH W ODLEWNICTWIE REDUKCJA EMISJI GAZÓW POPRZEZ ZASTOSOWANIE NOWEJ GENERACJI SPOIW ORGANICZNYCH W ODLEWNIACH A. Serghini 1 S.

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce instytut odlewnictwa Kraków 2009 Opracowanie redakcyjne Marta Konieczna, Adam Kowalski, Józef Turzyński Skład komputerowy Agnieszka Fiutowska Projekt okładki i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: OTRZYMYWANIE STOPÓW ŻELAZA Z WĘGLEM. 2016-01-24 1 1. Stopy metali. 2. Odmiany alotropowe żelaza. 3.

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych

Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych 2014-2015 Lp. 1 2 3 4 5 6 Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Optymalizacja komputerowa parametrów procesu wypełniania wnęki

Bardziej szczegółowo

ZAGĘSZCZALNOŚĆ WAśNE KRYTERIUM STEROWANIA JAKOŚCIĄ MAS Z BENTONITEM

ZAGĘSZCZALNOŚĆ WAśNE KRYTERIUM STEROWANIA JAKOŚCIĄ MAS Z BENTONITEM ZAGĘSZCZALNOSĆ WAZNE KRYTERIUM STEROWANIA JAKOŚCIĄ MAS Z BENTONITEM ZAGĘSZCZALNOŚĆ WAśNE KRYTERIUM STEROWANIA JAKOŚCIĄ MAS Z BENTONITEM Stanisław Marian DOBOSZ 1 Wstęp Klasyczne masy formierskie ze względu

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIEM MASY FORMIERSKIEJ

PRZYGOTOWANIEM MASY FORMIERSKIEJ Manfred MICHENFELDER 1 BUDERUS Kanalguss GmbH Niemcy zmodernizowała swoją instalację przygotowania masy formierskiej, stosując nowy system zarządzania. Sytuacja wyjściowa Przed kilkoma laty zbudowano od

Bardziej szczegółowo

Techniki wytwarzania - odlewnictwo

Techniki wytwarzania - odlewnictwo Techniki wytwarzania - odlewnictwo Główne elementy układu wlewowego Układy wlewowe Struga metalu Przekrój minimalny Produkcja odlewów na świecie Odbieranie ciepła od odlewów przez formę Krystalizacja Schematyczne

Bardziej szczegółowo

STACJA PRZEROBU MAS FORMIERSKICH W ŃKODA MLADA BOLESLAV - CZECHY

STACJA PRZEROBU MAS FORMIERSKICH W ŃKODA MLADA BOLESLAV - CZECHY W ŃKODA MLADA BOLESLAV - CZECHY Czesław RUDY 1 Jiři NOVOTNỲ 2 Jaromir VỲTVAR 3 1. Wstęp. Odlewanie do form wykonanych z mas bentonitowych jest najczęściej stosowaną metodą odlewania, szerokie stosowanie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNIKI FORMOWANIA STOSOWANE W ODLEWNICTWIE. P. Gruber 1 Cz. Rudy 2 I. Izdebska-Szanda - 3 F. Pezarski 4

NOWOCZESNE TECHNIKI FORMOWANIA STOSOWANE W ODLEWNICTWIE. P. Gruber 1 Cz. Rudy 2 I. Izdebska-Szanda - 3 F. Pezarski 4 P. Gruber 1 Cz. Rudy 2 I. Izdebska-Szanda - 3 F. Pezarski 4 1,2 Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne TECHNICAL Sp. z o.o.-nowa Sól 3,4 Instytut Odlewnictwa - Kraków Wstęp Odlewnictwo stanowi branżę

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Odlewanie kokilowe Autor: Ismena Bobel Miejscowość: Krosno Kategoria: Materiałoznawstwo, Inżynieria wytwarzania

Tytuł: Odlewanie kokilowe Autor: Ismena Bobel Miejscowość: Krosno Kategoria: Materiałoznawstwo, Inżynieria wytwarzania Tytuł: Odlewanie kokilowe Autor: Ismena Bobel Miejscowość: Krosno Kategoria: Materiałoznawstwo, Inżynieria wytwarzania Kokila jest to forma trwała, metalowa, zalewana grawitacyjnie. Suma wnęki kokili pokryta

Bardziej szczegółowo

Mariusz HOLTZER 1 Beata GRABOWSKA 2

Mariusz HOLTZER 1 Beata GRABOWSKA 2 NOWOCZESNE MASY ZE SPOIWAMI NIEORGANICZNYMI NOWOCZESNE MASY ZE SPOIWAMI NIEORGANICZNYMI Mariusz HOLTZER 1 Beata GRABOWSKA 2 1. Wprowadzenie Trzy waŝne elementy decydują o trwałym sukcesie odlewni: wydajność,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY REGENERACJI ZUŻYTYCH MAS RDZENIOWYCH UTWARDZANYCH CO 2

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY REGENERACJI ZUŻYTYCH MAS RDZENIOWYCH UTWARDZANYCH CO 2 152/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 TECHNOLOGICZNE ASPEKTY REGENERACJI ZUŻYTYCH MAS RDZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Materiały formierskie Zarządzanie i inżynieria produkcji Moulding materials Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY STREFY PRZEWILŻONEJ W IŁOWYCH MASACH FORMIERS KICH

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY STREFY PRZEWILŻONEJ W IŁOWYCH MASACH FORMIERS KICH 60/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum O dlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 TECHNOLOGICZNE ASPEKTY STREFY PRZEWILŻONEJ W IŁOWYCH MASACH FORMIERS

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe wiodące targi w kwartecie. 13. Międzynarodowe Targi Odlewnicze z forum technicznym

Międzynarodowe wiodące targi w kwartecie. 13. Międzynarodowe Targi Odlewnicze z forum technicznym www.gmtn.de Międzynarodowe wiodące targi w kwartecie 13. Międzynarodowe Targi Odlewnicze z forum technicznym 9. Międzynarodowe Targi Metalurgii i Hutnictwa z kongresami 11. Międzynarodowe Targi Technologii

Bardziej szczegółowo

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy.

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy. ESP-150. Zmechanizowany, wielogazowy system plazmowy. Ekonomiczny i wysokowydajny. ESP-150. Różnorodne kombinacje gazów dla ekonomicznego, wysokowydajnego cięcia. System ESP-150 jest łatwy w obsłudze i

Bardziej szczegółowo

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r.

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r. Rzeszów, 19.12.2012 r. Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów 11.04.2012 r. MC Przedmiot humanistyczny historia techniki Wprowadzenie do procesów produkcyjnych Semestr

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL Suszenie tworzywa 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI STANOWISKOWE NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub wermikularyzowanego w formie odlewniczej

Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub wermikularyzowanego w formie odlewniczej PROJEKT NR: POIG.01.03.01-12-061/08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA T

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA T PRZEGLĄD ODLEWNICTWA T. 60-2010 SPIS TREŚCI Nr 1/2 8 Obliczanie optymalnej ilości powietrza dmuchu do żeliwiaków koksowych - zimny dmuch, z normalną zawartością tlenu (rozwiązanie stuletniego problemu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji misji branżowej na Słowacji

SPRAWOZDANIE z realizacji misji branżowej na Słowacji SPRAWOZDANIE z realizacji misji branżowej na Słowacji Termin: Misja odbyła się w dniach 18.03.2013r. do 21.03.2013 r. Lokalizacja misji: Słowacja: Kosice, Kropachy, Poprad, Svit, Snina Uczestnicy: W misji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D ZASTOSOWANIE DRUKU 3D w odlewnictwie autoryzowany przedstawiciel 3D Lab s.c. 02-949 Warszawa // ul. Ostra 13C T/F: (+48 22) 885 63 23 // M: +48 505 10 10 33 Formy odlewnicze z piasku kwarcowego Budowa

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Odlewnictwa Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Matematyka OWT-1-101-s Analiza matematyczna

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) ( 1 3 ) B1 B22D 27/11 B22D 18/02

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) ( 1 3 ) B1 B22D 27/11 B22D 18/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187462 (21) Numer zgłoszenia: 330694 (22) Data zgłoszenia: 04.01.1999 ( 1 3 ) B1 (51 ) Int.Cl.7 B22D 27/11

Bardziej szczegółowo

POMIAR CIŚNIENIA W PRZESTRZENIACH MODELOWEJ FORMIERKI PODCIŚNIENIOWEJ ORAZ WERYFIKACJA METODYKI POMIAROWEJ

POMIAR CIŚNIENIA W PRZESTRZENIACH MODELOWEJ FORMIERKI PODCIŚNIENIOWEJ ORAZ WERYFIKACJA METODYKI POMIAROWEJ WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH ODDZIAŁ KRAKOWSKI STOP XXXIII KONFERENCJA NAUKOWA z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 Kraków, 11 grudnia 2009 r. Marcin ŚLAZYK 1 POMIAR CIŚNIENIA W PRZESTRZENIACH MODELOWEJ

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przedsiębiorstwa Duże + MŚP + Nauka Potencjał firmy Victaulic Polska a możliwości współpracy

Konferencja Przedsiębiorstwa Duże + MŚP + Nauka Potencjał firmy Victaulic Polska a możliwości współpracy Konferencja Przedsiębiorstwa Duże + MŚP + Nauka Potencjał firmy Victaulic Polska a możliwości współpracy Dr inż. Adrian Herberg Gorzów Wielkopolski, 21 marca 2016 Kilka słów o firmie Victaulic Firma Victaulic

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

APV Hybrydowe Spawane Płytowe Wymienniki Ciepła

APV Hybrydowe Spawane Płytowe Wymienniki Ciepła APV Hybrydowe Spawane Płytowe Wymienniki Ciepła Technologia Hybrydowe Wymienniki Ciepła APV są szeroko wykorzystywane w przemyśle od 98 roku. Szeroki zakres możliwych tworzonych konstrukcji w systemach

Bardziej szczegółowo

43/13 WPŁ YW DODATKU WODY NA WYTRZYMAŁOŚĆ MASY Z ŻYWICĄ FURFURYLOWO-MOCZNIKOW Ą UTWARDZANĄ W WARUNKACH OTOCZENIA I PRZY UŻYCIU MIKROFAL

43/13 WPŁ YW DODATKU WODY NA WYTRZYMAŁOŚĆ MASY Z ŻYWICĄ FURFURYLOWO-MOCZNIKOW Ą UTWARDZANĄ W WARUNKACH OTOCZENIA I PRZY UŻYCIU MIKROFAL 43/13 Solidification o f Metais and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 43 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 43 PAN -Katowice PL ISSN 0208-9386 WPŁ YW DODATKU WODY NA WYTRZYMAŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BADANIA MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI ODLEWÓW STALIWNYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWEGO SPOIWA GEOPOLIMEROWEGO

BADANIA MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI ODLEWÓW STALIWNYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWEGO SPOIWA GEOPOLIMEROWEGO 8/20 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 20 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 20 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI ODLEWÓW

Bardziej szczegółowo

REGENEROWALNOŚĆ MASY ZUŻYTEJ ZE SZKŁEM WODNYM W SYSTEMACH KONWENCJONALNYCH I NIEKONWENCJONALNYCH

REGENEROWALNOŚĆ MASY ZUŻYTEJ ZE SZKŁEM WODNYM W SYSTEMACH KONWENCJONALNYCH I NIEKONWENCJONALNYCH WODNYM W SYSTEMACH KONWENCJONALNYCH I Wstęp Rafał DAŃKO 1 Regeneracja zużytych mas formierskich i rdzeniowych została zdefiniowana jako obróbka zużytych, ogniotrwałych materiałów formierskich, pozwalająca

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOKŁADNOŚCI WYMIAROWEJ W METODZIE ZGAZOWYWANYCH MODELI

BADANIE DOKŁADNOŚCI WYMIAROWEJ W METODZIE ZGAZOWYWANYCH MODELI 118/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIE DOKŁADNOŚCI WYMIAROWEJ W METODZIE ZGAZOWYWANYCH

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIA FERRO-TERM W LATACH 2001-2002. A. Ościłowski 1 Ferro-Term, 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 176

WDROŻENIA FERRO-TERM W LATACH 2001-2002. A. Ościłowski 1 Ferro-Term, 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 176 16/8 Rok 2003, Rocznik 3, Nr 8 Archives of Foundry Year 2003, Volume 3, Book 8 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WDROŻENIA FERRO-TERM W LATACH 2001-2002 A. Ościłowski 1 Ferro-Term, 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Propozycja struktury logicznej Programu (cele i wskaźniki)

Załącznik 1. Propozycja struktury logicznej Programu (cele i wskaźniki) Załącznik 1. Propozycja struktury logicznej Programu (cele i wskaźniki) CEL GŁÓWNY: Wypracowanie rozwiązań 1 wspierających osiągnięcie celów pakietu energetycznoklimatycznego (3x20). Oddziaływanie i jego

Bardziej szczegółowo

AUTOMAN. Sprężarki tłokowe (0,75 8,1 kw)

AUTOMAN. Sprężarki tłokowe (0,75 8,1 kw) AUTOMAN Sprężarki tłokowe (0,75 8,1 kw) SERIA SPRĘŻAREK AH Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM: MAŁE, PODRĘCZNE, BEZOLEJOWE Sprężarki bezolejowe serii AH zostały zaprojektowane z przeznaczeniem o różnych zastosowań.

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

technologia JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE www.fansuld.pl

technologia JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE www.fansuld.pl technologia JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE www.fansuld.pl JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE TECHNOLOGIA O NAS Odlewnia Żeliwa "FANSULD" to dynamicznie rozwijające

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE Zaawansowana technologia Wysoka wydajność Palnik gazowy jest wyposażony w elektroniczny system zapłonu i rurę płomieniową, która jest wytwarzana ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot ENERGETYKA S1 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 11 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 12 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 13 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia Przygotowanie próbek Próbki metaliczne i tlenkowe

Spektroskopia Przygotowanie próbek Próbki metaliczne i tlenkowe Spektroskopia Przygotowanie próbek Próbki metaliczne i tlenkowe RYS Otwarte odśrodkowe ramię Lifumat-Met-3.3 RYS Lifumat-M-2000-3.3 V Seria pieców Lifumat została opracowana do znacznie szerszego zastosowania

Bardziej szczegółowo

BUTELCZARKI WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI

BUTELCZARKI WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI BUTELCZARKI WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI Wysokowydajne rozdmuchiwarki 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl WYTŁACZANIE Z ROZDMUCHEM ROZDMUCHIWARKI Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM OBNIŻENIE KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C

11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C 11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C * Firma TUZAL Sp. z o.o. jako współautor i koordynator międzynarodowego Projektu pt.: SOILSTABSORBENT w programie europejskim EUREKA, Numer Projektu:

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich:

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich: Ozonatory Dezynfekcja wody metodą ozonowania Ozonowanie polega na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem O3 (tlenem trójatomowym). Ozon wytwarzany jest w specjalnych urządzeniach zwanych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA FERMENTACJI FRAKCJI MOKREJ (BioPV)

TECHNOLOGIA FERMENTACJI FRAKCJI MOKREJ (BioPV) TECHNOLOGIA FERMENTACJI FRAKCJI MOKREJ (BioPV) FERMENTACJA W BIOREAKTORACH FRAKCJI MOKREJ ODPADÓW ORGANICZNYCH TECHNOLOGIA FERMENTACJI BioPV. FERMENTACJA FRAKCJI MOKREJ ODPADÓW ORGANICZNYCH Firma Sutco

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

NOWE UTWARDZACZE DO SYPKICH MAS SAMOUTWARDZALNYCH ZE SZKŁEM WODNYM,

NOWE UTWARDZACZE DO SYPKICH MAS SAMOUTWARDZALNYCH ZE SZKŁEM WODNYM, Streszczenie Katarzyna MAJOR-GABRYŚ 1 Stanisław M. DOBOSZ 2 Jarosław JAKUBSKI 3 Artykuł stanowi praktyczne opracowanie wyników badań dotyczących prób zastąpienia stosowanego dotychczas do mas ze szkłem

Bardziej szczegółowo

FORMIERKA DWUSTANOWISKOWA IMPULSOWO PRASUJĄCA FT 65

FORMIERKA DWUSTANOWISKOWA IMPULSOWO PRASUJĄCA FT 65 mgr inż. Mikołaj Stefanowicz inż. Paweł Gruber mgr inż. Czesław Rudy TECHNICAL Nowa Sól I. Wstęp. FORMIERKA DWUSTANOWISKOWA IMPULSOWO PRASUJĄCA FT 65 Przedsiębiorstwo TECHNICAL, kontynuując dobre tradycje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 17 850 17 80, 17 850 17 82, fax 17 860 67 02, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 17 850 17 80, 17 850 17 82, fax 17 860 67 02, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie. OS-I.7222.11.1.2013.EK Rzeszów, 2013-06-11 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267), art. 378 ust.

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn 1. WSTĘP Przedwojenny Polski pistolet VIS skomplikowana i czasochłonna obróbka skrawaniem Elementy składowe pistoletu podzespoły

Bardziej szczegółowo

2. Oferta usług. 3. Partnerzy

2. Oferta usług. 3. Partnerzy 2. Oferta usług Oferujemy naszym klientom współpracę w następujących dziedzinach: Rozwój, produkcja i próby prototypów Analizy obliczeniowe, opracowanie dokumentacji technicznych Analizy projektowe, projekty

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 61-2011

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 61-2011 PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 61-2011 SPIS TREŚCI nr 1/2 10 Światowy kryzys lat 2008 i 2009 wyraźnie odbił się na wielkości produkcji odlewów 16 Sytuacja odlewnictwa światowego. Stan aktualny i prognozy / J.

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODLEWNICTWA

1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODLEWNICTWA 1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODLEWNICTWA Przegląd sektora Przemysł odlewniczy Odlewnie zajmują się wytapianiem stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz kształtowaniem z nich produktów o kształcie takim

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik odlewnik; symbol 311705 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PL B1. LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL BUP 05/14

PL B1. LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL BUP 05/14 PL 220397 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220397 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400432 (22) Data zgłoszenia: 17.08.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

4. FORMOWANIE RĘCZNE PRZY UŻYCIU MODELU NIEDZIELONEGO, DZIELONEGO I UPROSZCZONEGO

4. FORMOWANIE RĘCZNE PRZY UŻYCIU MODELU NIEDZIELONEGO, DZIELONEGO I UPROSZCZONEGO 4. FORMOWANIE RĘCZNE PRZY UŻYCIU MODELU NIEDZIELONEGO, DZIELONEGO I UPROSZCZONEGO 4.1. Cel ćwiczenia Praktyczne zapoznanie się z wykonywaniem form piaskowych przy użyciu modelu niedzielonego, dzielonego

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty najnowszej generacji 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI PICKERSPX10 Robot przeznaczony do odbioru wlewków jak również

Bardziej szczegółowo

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatację i produkcję, oraz specjaliści od sprężonego powietrza obowiązkowo wyposażają swoje sieci

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatację i produkcję, oraz specjaliści od sprężonego powietrza obowiązkowo wyposażają swoje sieci Jakość Osuszacze MDX-DX charakteryzują się wysoką niezawodnością. Posiadają elementy najwyższej jakości, testowane w ekstremalnych warunkach. Bez względu na obciążenie, temperatura punktu rosy jest stała.

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY MIESZARKI TURBINOWEJ W OPARCIU CHARAKTERYSTYKĘ PRĄDOWĄ NAPĘDÓW

OCENA PRACY MIESZARKI TURBINOWEJ W OPARCIU CHARAKTERYSTYKĘ PRĄDOWĄ NAPĘDÓW OCENA PRACY MIESZARKI TURBINOWEJ W OPARCIU O CHARAKTERYSTYKĘ PRĄDOWĄ NAPĘDÓW OCENA PRACY MIESZARKI TURBINOWEJ W OPARCIU CHARAKTERYSTYKĘ PRĄDOWĄ NAPĘDÓW Czesław RUDY 1 Aleksander FEDORYSZYN 2 Justyna RUDY

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo