Rapid prototyping rapid tooling [cz. 2]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rapid prototyping rapid tooling [cz. 2]"

Transkrypt

1 Rapid prototyping rapid tooling [cz. 2] Artur Grochowski W poprzednim numerze przedstawiliœmy ogólne zasady podzia³u metod RP w zale noœci od rodzaju zastosowania modelu, materia³u, z którego jest wykonywany, oraz metody wytwarzania. Dotychczas omówiliœmy metody SL oraz FDM, w tym artykule opiszemy kolejne sposoby uzyskiwania modeli za pomoc¹ metod przyrostowych. Laminated Object Manufakturing (LOM) Zasadê budowy modelu metod¹ LOM przedstawia rysunek 2. W technice tej wykorzystuje siê jeden z najtañszych materia³ów papier. Budowa modelu polega na nak³adaniu na siebie kolejnych warstw papieru powleczonego jednostronnie klejem. Kolejne warstwy s¹ sklejane, a nastêpnie w ka dej wycinany jest w³aœciwy kszta³t modelu, wygenerowany przy u yciu oprogramowania do- ³¹czonego do maszyny. Obecnie na rynku, wœród firm promuj¹cych metodê LOM, najbardziej licz¹ siê Helisys, Kinergy i Kira. Ich rozwi¹zania ró ni¹ siê sposobem nak³adania kolejnych warstw materia³u oraz ciêcia. Na rysunku 2 przedstawiony zosta³ proces budowy modelu, stosowany przez firmê Helisys. Papier przewijany jest miêdzy dwiema rolkami, a czêœæ znajduj¹ca siê nad stolikiem zostaje po³¹czona z wczeœniej u³o onymi warstwami. Potem nastêpuje wycinanie i ustawiana jest kolejna warstwa papieru. Podobnie jak we wczeœniej opisywanych metodach, równie i w LOM informacje o modelu przekazywane s¹ do programu w postaci modelu bry³owego, zaprojektowanego w systemie CAD. Dostarczony model dzielony jest na odpowiednie warstwy i generowane s¹ kody steruj¹ce urz¹dzeniem wykonawczym. Aby u³atwiæ wyodrêbnienie bry³y w³aœciwej po zakoñczonym procesie, nadmiar materia- ³u podzielony zostaje na mniejsze kawa³ki. Proces usuwania zbêdnego materia³u przedstawia rysunek 3. Rozwi¹zania innych firm ró ni¹ siê tym, e stosowany jest papier w postaci arkuszy, a nie rolek, natomiast ciêcie przeprowadza siê no em sterowanym numerycznie, a nie laserem [1, 2, 4]. Producenci urz¹dzeñ LOM zwiêkszaj¹ swoj¹ ofertê, wprowadzaj¹c nowe materia³y. Firma Helisys [4] proponuje ju kompozyty oraz tworzywo sztuczne. Prowadzone s¹ te badania nad ceramik¹ i metalami [1, 2]. Rys. 1. Podzia³ metod przyrostowych RP. Rys. 2. Zasada budowy modelu w metodzie LOM. 37

2 zastosowano laser CO2 o mocy 50W (na yczenie klienta montowane s¹ te lasery o mocy 100 W), poprawiono parametry uk³adów mechanicznych, uk³ad sterowania (komputer) jest do³¹czany jako oddzielny modu³, dziêki czemu zmniejszy³y siê rozmiary czêœci wykonawczej, zmieniono system operacyjny z Uniksa na Windows NT, poprawiono kontrolê i sterowanie procesem ogrzewania komory roboczej. Rys. 3. W efekcie procesu tworzenia modelu uzyskujemy blok; nadmiar materia³u zostaje pociêty na mniejsze bloczki, by ³atwiej go by³o usun¹æ. Selective Laser Sintering (SLS) Kolejna metoda przyrostowa RP polega na scalaniu warstw proszku przy u yciu lasera CO 2. Obecnie metoda ta zapewnia zastosowanie najszerszego wachlarza materia³ów, z których mo na wytworzyæ model. Maszyny wykorzystuj¹ce tê metodê s¹ produkowane przez dwie firmy: EOS oraz DTM. l DTM Najnowszym urz¹dzeniem firmy DTM jest SINTERSTATION Wprowadzono w nim wiele zmian: zwiêkszono komorê robocz¹; obecnie ma ona wymiary 380x330x457 mm, Rys. 4. SINTERSTATION 2500 PLUS. Rys. 5. Zasada budowy modelu w metodzie SLS przy u yciu urz¹dzenia firmy DTM. Zasada dzia³ania tego urz¹dzenia zosta³a przedstawiona na rysunku 5, a jego przekrój na rysunku 6. Miêdzy dwoma zasobnikami z materia³em (w postaci proszku) znajduje siê komora, w której budowany jest model. Nanosimy pierwsz¹ warstwê materia³u (t³ok komory roboczej znajduje siê w górnym po³o eniu) i przeprowadzamy lokalne stapianie wi¹zk¹ laserow¹ (rys. 6). Nastêpnie t³ok obni a siê i nastêpuje na³o enie warstwy materia³u, który zostaje wypchniêty przez t³oki z zasobników i równomiernie rozprowadzony wa³kiem. W komorze roboczej panuje temperatura nieco poni ej temperatury topnienia materia³u u ytego do budowy modelu. Wi¹zka lasera podnosi wiêc nieznacznie temperaturê materia³u w punktach stapiania. Takie budowanie modelu nie wymaga generowania dodatkowych elementów podtrzymuj¹cych, w przeciwieñstwie do metod opisanych w poprzednim artykule. Elementem podpieraj¹cym wystaj¹ce czêœci modelu, pochylenia lub powierzchnie zamykaj¹ce jest tutaj materia³, z którego budujemy model, nie poddany procesowi spiekania. Po zakoñczeniu procesu wytwarzania i obni eniu temperatury zarówno modelu, jak i materia³u, mo emy detal oczyœciæ. Jest wówczas gotowy do u ytku bez dodatkowych procesów obróbczych. Ca³ym procesem steruje program zainstalowany w do³¹czanym stanowisku komputerowym. Program ten wymaga dostarczenia modelu bry³owego, wykonanego w systemie CAD, zapisanego z rozszerzeniem STL. Do³¹czone oprogramowanie zapewnia podzielenie modelu na warstwy o gruboœci od 0,05 do 0,3 mm. Metoda DTM umo liwia wykonywanie modeli 38

3 SandForm ZrII i SandForm Si S¹ to piaski kwarcowe i cyrkonowe, u ywane do budowy piaskowych form oraz rdzeni odlewniczych. Wykonanie formy piaskowej t¹ metod¹ nie wymaga dodatkowych rdzeni i pude³ek odlewniczych. Formy powsta³e z tego materia³u s³u ¹ do wykonania prototypów metalowych i aluminiowych. Rys. 6. Przekrój przez urz¹dzenie firmy DTM. z ró nych materia³ów. DTM Nylony (poliamid) Obecnie w ofercie firmy wystêpuj¹ dwa rodzaje tego tworzywa: DuraForm oraz DuraForm GF (materia³ wype³niany jest w³óknem szklanym). Ze wzglêdu na dobre w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe zarówno mechaniczne, termiczne, jak i chemiczne, powstaj¹ z nich modele funkcjonalne. Wprowadzenie szklanych w³ókien poprawia parametry mechaniczne modelu oraz zapewnia dok³adniejsze wykonanie krawêdzi. DuPont Somos 201 TPE Ze wzglêdu na du ¹ elastycznoœæ jest to materia³ do wykonywania elementów giêtkich. Tworzywo ma du ¹ odpornoœæ termiczn¹ (temperatura topnienia 156?C) i chemiczn¹, charakteryzuje siê te du ¹ stabilnoœci¹. Znajduje zastosowanie przy produkcji prototypów uszczelek wê y i elastycznych przycisków (klawiatur). TrueForm Polimer ten jest u ywany do tworzenia modeli jednorazowego wykorzystania, przy odlewaniu metod¹ elementu traconego. Zastêpuje wosk odlewniczy, zapewniaj¹c wykonanie ostrzej zakoñczonych krawêdzi, czyli dok³adniejsze wytworzenie przedmiotów cienkoœciennych. Cu-PA To proszek poliamidowy?wype³niony miedzi¹. Znajduje zastosowanie przy wytwarzaniu wk³adek do form wtryskowych, s³u ¹cych do odlewania tworzyw termoplastycznych. Charakteryzuje siê odpowiednim przewodnictwem cieplnym, a w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe wyprodukowanej z niego wk³adki zapewniaj¹ wykonanie do kilkuset wtrysków z materia³ów termoplastycznych. RapidSteel 2.0 Proszek Cr-Ni-stal, czyli proszek stalowy, pokryty jest polimerowym tworzywem. W wyniku spiekania w procesie SLS formowana jest wk³adka, któr¹ poddajemy kolejnemu procesowi odparowywania polimeru. Nastêpnie wk³adka nasycana jest br¹zem. Dziêki temu uzyskuje siê bardzo du ¹ wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹, umo liwiaj¹c¹ wykonanie do wtrysków z tworzywa sztucznego. Wk³adka mo e równie s³u yæ do wykonania wtrysku z cynku, aluminium lub magnezu ( sztuk). l EOS Podobnie jak dotychczas opisywany DTM, urz¹dzenia firmy EOS umo liwiaj¹ wykonywanie modeli z wielu materia³ów. Producent oferuje trzy typy urz¹dzeñ do budowy czêœci w tworzywie sztucznym, metalu i materia³ach ceramicznych. Ró norodnoœæ materia³u powoduje, e metoda ta mo e byæ wykorzystywana na u ytek wielu dziedzin przemys³u, medycyny, archi- Rys. 8. Model wykonany z DuPont Somos 201 TPE. Rys. 9. Model z TrueForm. Rys. 10. Forma piaskowa oraz odlew wykonany przy jej u yciu. Rys. 7. Zasada budowy modelu w metodzie SLS z zastosowaniem urz¹dzenia firmy EOS. 39

4 tektury i sztuki. Zasada dzia³ania urz¹dzeñ firmy EOS nieznacznie ró ni siê od wczeœniej opisywanych (rys. 10). Procesy spiekania mo emy przeprowadziæ w 3 typach urz¹dzeñ: Rys. 11. EOsint M 250. EOSINT M 250 Urz¹dzenie przeznaczone jest do budowania modeli z proszku metali. Proces spiekania odbywa siê pod wp³ywem œwiat³a podczerwonego, emitowanego przez laser w komorze roboczej o wymiarach 250x250x150 mm. Podobnie jak firma DTM, EOS oferuje kilka rodzajów proszków metali. Zosta³y one opracowane tak, aby podczas procesu spiekania i ch³odzenia nie wystêpowa³ znaczny skurcz. Ostatnio firma EOS wprowadzi³a w zamian za proszki br¹zo- Rys. 14. Forma piaskowa i detal w niej odlany. niezale nie, co umo liwia zwiêkszenie wydajnoœci urz¹dzenia. Ciekawym rozwi¹zaniem jest równie pneumatyczny system automatycznego nape³niania zasobnika materia³u w postaci proszku. Rys. 12. a) bry³owy model, wygenerowany w systemie CAD, zostaje zaimportowany do oprogramowania steruj¹cego urz¹dzeniem EOSINT 250, b) kolejnym etapem obróbki dostarczonej bry³y jest podzia³ na warstwy, c) gotowe wk³adki do formy, wykonane metod¹ SLS, d) elementy wytworzone metod¹ wtrysku, wykonane w formie z wczeœniej przygotowanymi wk³adkami. wo--niklowe (MCU 2201 i MCU3201) dwa nowe proszki metali: DirectMetal 100-V3 przeznaczony do budowy wk³adek do form wtryskowych dla wyrobów gumowych i kauczukowych, oraz DirectMetal 50-V3 proszek o ma³ym ziarnie (do 50 mm), przeznaczony do wykonywania wk³adek z du ¹ rozdzielczoœci¹. EOSINT P 350 Urz¹dzenie s³u y do budowy modeli o wymiarach 340x340x590 mm w ró nych materia³ów termoplastycznych. Proces przeprowadzany jest w komo e roboczej o podwy szonej temperaturze w otoczeniu gazu szlachetnego. Eosint P 350 zapewnia budowê modelu z wosku odlewniczego oraz tworzywa sztucznego (najczêœciej z polistyrenu lub poliamidu). Czêœci budowane z poliamidu maj¹ doskona³e w³asnoœci mechaniczne, takie jak twardoœæ i wytrzyma³oœæ termiczna, dlatego mog¹ byæ stosowane do prób funkcjonalnych przysz³ego urz¹dzenia. Firma EOS oferuje tak e urz¹dzenia s³u ¹ce do wykonywania modeli metod¹ sterolitografii. Z wyj¹tkiem ostatniego urz¹dzenia EOS zasada budowy modelu w trzech pozosta³ych jest jednakowa (rys. 17) i bardzo zbli ona do oferowanej przez DTM. Ró nica sprowadza siê tylko do sposobu podawania materia³u buduj¹cego materia³ znajduje siê nad powierzchni¹ pracy lasera, a podajnik pe³ni jednoczeœnie rolê wa³ka rozprowadzaj¹cego. Oczywiœcie, zasada budowy jest taka sama jak we wczeœniejszej metodzie materia³ w postaci proszku nak³adany jest Rys. 13. Eosint S 700. EOSINT S 700 Urz¹dzenie Eosint S 700 s³u y do budowy z ceramiki form i rdzeni o wymiarach do 720x380x380 mm. Stosowany materia³ (piasek) nosi handlow¹ nazwê Croning i, podobnie jak w pozosta³ych urz¹dzeniach, stapiany jest na stoliku roboczym wi¹zk¹ lasera. Eosint S 700 u ywa dwóch laserów pracuj¹cych Rys. 15. Eosint P

5 Literatura: 1] Kazimierz E. Oczoœ, Postêp w szybkim kszta³towaniu przyrostowym Rapid Prototyping, Mechanik 4/99, 2] Kazimierz E. Oczoœ, Postêp w szybkim wykonywaniu oprzyrz¹dowania Rapid Prototyping, Mechanik 7/99, 3] 4] Rys. 16. Model wykonany przy u yciu Eosint P 350 (powy ej: w trakcie oczyszczania, poni ej: gotowy model). w cienkich warstwach na paletê, a nastêpnie przy u yciu lasera selektywnie spiekany. Równie w tym przypadku informacja o bryle jest dostarczana w Rys. 17. Modele wykonane z tworzywa sztucznego (metoda SLS, urz¹dzenie firmy DTM). trójwymiarowym modelu bry³owym, wygenerowanym w systemie CAD, a nastêpnie przetwarzanym przy zastosowaniu oprogramowania EOS na warstwy, z których bêdzie budowany model. W kolejnej czêœci artykulu o RP/RT przedstawimy 3 pozosta³e metody: Laser Cladding, 3D Printing oraz Ink Jet printing, a tak e wspomnimy o metodach rzadziej stosowanych, mniej rozpowszechnionych lub bêd¹cych na etapie badañ. Postaramy siê równie dokonaæ zestawienia opisanych metod. 41

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer MESsenger numer 2 I oto mamy drugi numer MESsenger-a. Reakcje czytelników po pierwszym numerze by³y jednoznacznie pozytywne. Dostaliœmy sporo poczty zachêcaj¹cej nas do kontynuacji. To dodaje otuchy. Tym

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE:

PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE: Ploter termiczny T-1/60 to model dedykowany firmom reklamowym i us³ugowym, przeznaczony do wycinania liter, logo i innych dekoracji œciennych. D³ugoœæ robocza drutu wynosi 600mm, dziêki czemu mo na licowaæ

Bardziej szczegółowo

j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m

j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m Gdynia, paÿdziernik 2006 (14) j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m NOWOŒCI ASORTYMENTOWE maju i czerwcu br. nast¹pi³o bardzo W wiele zmian w ofercie naszej firmy. Pragniemy sprostaæ

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

ca³a prawda o odpadach

ca³a prawda o odpadach makulatura plastik szk³o metal baterie kompost ca³a prawda o odpadach zeszyt 3 szk o Wprowadzenie Jeszcze 100 lat temu wiêkszoœæ œwiata nie rozumia³a terminu odpady. Produkty powstawa³y na bazie naturalnych

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik.

Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik. Autorzy: Zbigniew Szczepański, Stafan Okoniewski Projekt graficzny okładki i karty tytułowej Roman Kirilenko Redaktor inicjujący Elżbieta Faron-Lewandowska Redaktor merytoryczny Elżbieta Faron-Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i w³aœciwoœci elementów hybrydowych typu metal tworzywo polimerowe

Wytwarzanie i w³aœciwoœci elementów hybrydowych typu metal tworzywo polimerowe POLIMERY 2008, 53, nr 7 8 519 JACEK W. KACZMAR ), ROMAN WRÓBLEWSKI, LESZEK NAKONIECZNY, JACEK IWKO Politechnika Wroc³awska Wydzia³ Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Laboratorium Tworzyw

Bardziej szczegółowo

4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7

4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7 4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7 W kwartalniku DROGI i MOSTY drukowane s¹ prace naukowe, naukowo techniczne i studialne z dziedziny in ynierii l¹dowej, obejmuj¹ce zagadnienia z zakresu projektowania,

Bardziej szczegółowo

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw 2002 Wydanie publikacji dofinansowa³ Komitet Badañ Naukowych Recenzenci

Bardziej szczegółowo

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych technologii dla dzisiejszego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada 2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada literaturowych Rozwój metalurgii proszków post powa wraz

Bardziej szczegółowo

120 Edytor Aplikacji PRO-2000

120 Edytor Aplikacji PRO-2000 120 Edytor Aplikacji PRO-2000 Do czego s³u y Edtor Aplikacji? 121 17. Do czego s³u y Edytor Aplikacji? Edytor Aplikacji jest kompletnym narzêdziem, s³u ¹cym do przygotowania aplikacji PRO-2000, pracuj¹cych

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Advances in Science and Technology 2 /2008 1 Zespó³ Redakcyjny: Gabriel Borowski redaktor naczelny Monika Wrona sekretarz redakcji Pawe³ Kordos Aneta Duda Czasopismo recenzowane Rada Programowa: l l l

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Witaj w œwiecie VARMSEN

Witaj w œwiecie VARMSEN ennik produktów Witaj w œwiecie VARMSEN VARMSEN Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Krakowie rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 2004 roku. Zosta³a powo³ana na polskim rynku w celu stworzenia sieci dystrybucji,

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

Publikacja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Publikacja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Wstêp Wraz ze wzrostem poziomu ycia, narastaj¹cym problemem staj¹ siê odpady powstaj¹ce w wyniku dzia³alnoœci przemys³owej

Bardziej szczegółowo

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN SPIS TREŒCI II.1.

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo