Laboratorium Szybkiego Prototypowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium Szybkiego Prototypowania"

Transkrypt

1 Laboratorium Szybkiego Prototypowania Instrukcja 1 Metody Szybkiego Prototypowania Stereolitografia Gdańsk Wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej KTMiAP w zakładce Szybkie Prototypowanie

2 1. Wstęp 1.1 Czynniki konkurencyjności w rozwoju produktu Za najważniejsze czynniki rozwoju współczesnych przedsiębiorstw uważa się innowacyjne technologie. W długich horyzontach czasowych innowacyjne strategie produkcji i organizacji przynoszą więcej niż 68% efektywnej dostępności do rynku [1]. Oznacza to doskonałą koniunkturę przedsiębiorstwa i dalszy rozwój innowacyjnych technologii i produktów. Wg w/w źródła innowacyjne technologie kreują najważniejsze wskaźniki konkurencyjnej produkcji a mianowicie; Redukcję kosztów do 70% Poprawę jakości do 25% Wzrost elastyczności produkcji do 89,5% Innowacyjność produktu do 100% Innowacyjność technologii do 70,6% Poszerzenie produktywności i palety produktów do 64,7% Poprawę wpływu zewnętrznych wskaźników gospodarczych do 44,4% Przenikanie na rynku międzynarodowym do 58,8% Z kolei, spośród najważniejszych faz wdrażania innowacyjnych procesów za najważniejsze należy uznać: Właściwa ocena pomysłu ( innowacyjnej idei) 14% powodzenia zamierzeń Generowanie pomysłów ok. 28% powodzenia Realizacja projektu innowacyjnego 36 % zamierzeń, Aplikacja i wdrożenie rynkowe 34%. Ogólnie przyjmuje się za innowacyjne takie produkty i procesy, których wiek nie przekracza dwóch lat. W dużych koncernach jest to ciągły wymagający rozwój własnych produktów i technologii w oparciu o własne centra badawczo rozwojowe. W małych i średnich przedsiębiorstwach nie ma środków ani kadry do takich działań. Mogą one polegać tylko na instytucjach zewnętrznych tj.: Politechniki, Ośrodki Badawczo-Rozwojowe, itp., które z założenia specjalizują się w działalności naukowo-badawczej w dziedzinach nowych technologii współpracując z nimi w kierunku wdrażana nowych produktów. Zagadnienie metodologicznego opisu cyklu życia produktu można sprowadzić do kilku istotnych aspektów[1]: Projektowania marketingowego, obejmującego najważniejsze cechy przyszłego produktu, które będą podstawą badań marketingowych. Definiuje się zatem przy współudziale klienta cechy funkcjonalne nowego produktu. Projektowania konstrukcyjnego, obejmującego nadawanie funkcji i postaci konstrukcyjnej nowego wyrobu. Projektowania technologicznego, mającego na celu opis realizowanych procesów technologicznych wraz z niezbędnymi procesami pomocniczymi. Planowania procesów wytwarzania z uwzględnieniem planowania normatywnego niezbędnych zasobów oraz terminów realizacji zleceń i zabezpieczenia infrastruktury produkcyjnej. 2

3 Powyższe fazy rozwoju produktu nazywane są w nomenklaturze inżynierskiej- technicznym przygotowaniem produkcji. Charakteryzują się one tym, że w trakcie inżynierskich działań projektowo planistycznych przetwarzaniu podlegają modele geometryczne oraz informacje i dane do nich adekwatne. Na tym etapie mamy gotową dokumentację produkcyjną i na jej podstawie należy podjąć decyzję o sposobie wytwarzania. 1.2 Technologie Rapid Prototyping i Rapid Tooling w rozwoju produktu We współczesnych realiach gospodarczych za najważniejsze czynniki konkurencyjnego działania na rynku uważa się cenę produktu, czas jego pojawienia się na rynku oraz jakość jego wykonania [1]. Nie bez znaczenia są również takie czynniki jak: trendy w modzie, warunki społeczne oraz zwyczaje. Z uwagi na bardzo zróżnicowane środowiska opiniotwórcze produktów rynkowych, które stwarza klient, inwestor, dystrybutor, specjalista od serwisu, w każdym przedsięwzięciu produkcyjnym, zwłaszcza w przygotowaniu nowych produktów należy brać przede wszystkim opinię użytkownika produktu (klienta). Dlatego należy czynić możliwie wiele, aby strategiczne decyzje odnośnie wprowadzania nowych produktów na rynek podejmować przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym. Minimalizację tego ryzyka mogą zapewnić techniki szybkiego wytwarzania prototypów, modeli i narzędzi (RP/RT). Są to techniki szybkiego wytwarzania fizycznych modeli produktów lub ich części składowych oraz prototypów funkcjonalnych, technicznych, wizualnych z pominięciem tradycyjnych technologii mechanicznych. Wykonywane są tylko w oparciu o wirtualną dokumentację 3D. Pełnowartościowy wyrób o wszelkich walorach użytkowych i estetycznych można wytworzyć powyższymi metodami i dopiero po zaakceptowaniu przez przyszłego użytkownika można przystąpić do jego produkcji seryjnej. Współczesne projektowanie wspomagane komputerowo (techniki CAD/CAE) jest podstawowym zadaniem w ramach technicznego przygotowania produkcji nowego wyrobu. Projekty te realizowane są przez wąską grupę specjalistów środkami i narzędziami komputerowymi. Efekty ich pracy w postaci dokumentacji wirtualnej nie są wystarczająco zrozumiałe dla oceny przez przyszłych użytkowników, bądź osób podejmujących decyzje, co do przyjęcia prezentowanych koncepcji, a niemających doświadczenia i percepcji do koniecznej analizy modeli wirtualnych. Osobom decydującym o uruchomianiu produkcji nowych wyrobów jak i ich użytkownikom i dystrybutorom wykonanie modelu rzeczywistego technikami RP/RT znacznie ułatwia decyzje. Projektowanie i techniczny rozwój produktu to proces polegający głównie na koncypowaniu, modelowaniu i podejmowaniu decyzji, co do kierunków kształtowania rozwiązania. Im projektant będzie lepiej wyposażony w narzędzia i metody analizy oraz oceny poszczególnych faz rozwoju produktu, tym trafniejsze będą jego decyzje. Będą one tym istotniejsze im wcześniej będą mogły być weryfikowane pomysły projektanta. Wiedza projektanta o projektowanym wyrobie rośnie wraz z etapami jego rozwoju. Jeżeli przyjęte przez projektanta założenia lub decyzje są podważane w trakcie ich oceny lub co gorsza nietrafione to należy natychmiast wprowadzić zmiany. Mogą one mieć miejsce w różnych fazach rozwoju produktu, począwszy od fazy założeń lub koncepcyjnej poprzez fazy projektowania technicznego, aż po fazę wytwarzania produktu. Im później ma to miejsce tym możliwości i koszty takich zmian są większe. Najbardziej niewskazane są zmiany wprowadzane w realizacyjnych fazach produkcji. Dostęp projektanta do metod szybkiego prototypowania minimalizuje duże koszt zmian w końcowych fazach wytwarzania produktu. Generalnie modele i prototypy można też wykonywać między innym na potrzeby: Rozmów z klientami i uzgodnień zmian, Konstrukcyjne, do oceny poprawności rozwiązania Montażowe, do analizy i oceny procesu montażu i demontażu np.: przekładni, co jest bardzo ważne w usługach serwisowych, 3

4 Badań eksploatacyjnych wyrobu takich jak: sprawność wytrzymałość, przepływy, testowania geometrii i innych. Projektowanie tradycyjne obecnie zastępuje inżynieria współbieżna (Concurent Engineering) i Rapid Engeenering są to techniki umożliwiające skrócenie okresu technicznego przygotowania produkcji, gdzie czas jest bardzo istotnym czynnikiem w konkurencji na rynku. Przez zastosowanie CE osiąga się korzyści [1]: Skraca się czas projektowania produktu w porównaniu z sekwencyjnym cyklem projektowania. Daje to przedsiębiorstwu czas na reakcję klienta na rynku i możliwość szybkiego dostosowania się do jego wymagań. Zmniejszają się koszty produktu co wiąże się głównie z tym, że zespołowa współpraca specjalistów z różnych dziedzin umożliwia wyeliminowanie w projektowaniu już na wstępnych etapach. W przypadku rosnącej konkurencji na rynku koncepcja Rapid Engineering najbardziej skraca ten okres, ale wytworzenie prototypu jest już konieczne w fazie koncepcji produktu. Możliwe jest to wyłącznie przy wykorzystaniu różnorodnych technik RP/RT [1]. We wstępnych fazach rozwoju produktu generowane są najistotniejsze składniki kosztów jego wytwarzania, odnoszące się do funkcji i konstrukcji oraz stosowanych materiałów i technologii. Najistotniejsze etapy w rozwoju nowego wyrobu kończą się zazwyczaj wytworzeniem jego prototypu, który jeszcze w fazie opracowania produktu pozwala na pierwszą wizualną, funkcjonalną, a czasami nawet rynkową ocenę jego cech. Wykonanie prototypu przy użyciu tradycyjnych metod jest długotrwałe i kosztowne. Tradycyjne metody wymagają zazwyczaj dużego nakładu pracy ręcznej oraz pracownika o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, co znacznie podnosi koszty, co przedstawiono na rys 1. Ręcznie wytwarzany model zakłóca jest również cykl obiegu informacji elektronicznych pomiędzy poziomem projektowania a poziomem właściwej produkcji. W ostatnich latach nastąpił poważny postęp w rozwoju komputerowo wspomaganych technologii geometrycznego i fizycznego modelowania, w tym także wytwarzania prototypów metodami tzw. rapid prototyping - RP (szybkie wytwarzanie prototypów i modeli fizycznych) oraz rapid tooling - RT (szybkie wytwarzanie narzędzi i oprzyrządowania do produkcji serii informacyjnej lub nawet produkcji seryjnej). Rys.1. Porównanie kosztów i czasu wytworzenia prototypu w różnych technikach[1] Zasadniczym celem zastosowań metod rapid prototyping jest modelowanie fizyczne (modele geometryczne, funkcjonalne, wizualne, montażowe, prototypy techniczne) na podstawie obiektów komputerowych 3D, głównie w celu oceny funkcji użytkowych i estetyki produktu. W dalszych fazach rozwojowych oraz podczas wytwarzania małej serii, szczególne zastosowanie znajduje technika rapid tooling, przeznaczona głównie do budowy form i narzędzi dla technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych, dokładnego odlewania, przeróbki plastycznej cienkich blach, a także w mechanice precyzyjnej i w medycynie. Typowymi obszarami zastosowania technik RP/RT są: studia projektowe (design i stylizacja wizualna) oraz modele ergonomiczne; badania i ocena rozwiązań konstrukcyjnych na podstawie modeli fizycznych; 4

5 ocena procesów wytwarzania, a w szczególności montażu; badania i modelowanie przepływów formowania tworzyw; badania i ocena marketingowa nowych produktów; wielofunkcyjne modele stosowane w odlewnictwie i przeróbce plastycznej; modelowanie i wytwarzanie implantów kostnych w medycynie Zastosowania w przemyśle Nowoczesne innowacyjne technologie RP/RT (rapid prototyping, rapid tooling) mogą być efektywnie wykorzystane tylko wraz z zaawansowanymi technikami geometrycznego modelowania 3D w środowisku systemów CAD. Zastosowanie zintegrowanych modeli geometrycznych oraz standardowych formatów wymiany danych i technik CAx umożliwia elektroniczne i kompleksowe modelowanie w zakresie stylistyki (a nawet rzeźby), konstrukcji oraz tworzenia modeli fizycznych i prototypów technicznych, a nawet próbnych serii wyrobów rynkowych[1]. Technologie RP/RT są szczególnie przydatne w gałęziach przemysłu wymagającego tworzenia fizycznych modeli: Budowie prototypów do celów: o weryfikacji rozwiązań konstrukcyjnych, o analizy jednostkach oceny rozwiązań konstrukcyjnych o badania przepływów o prowadzenia badań jednostkach tunelach aerodynamicznych o doboru materiałów konstrukcyjnych Budowie fizycznych modeli dla: o poszukiwania koncepcji dla rozwiązań projektowych, o projektowania budowli jednostkach wzornictwa przemysłowego, o prezentacji dla zleceniodawcy o rozwiązywania problemów techniką case study Wytwarzania części jednostkach wyrobów dla: o produkcji narzędzi jednostkach oprzyrządowania o produkcji pomocniczych środków produkcji o rozpoznania marketingowego jednostkach postaci serii próbnej Projektowaniu jednostkach wytwarzaniu narządzi do: o planowania procesów wytwarzania jednostkach zwłaszcza montażu, o projektowania jednostkach wytwarzania narzędzi prototypowych, zwłaszcza dla przetwórstwa cienkich blach Projektowania jednostkach wytwarzania wzorców jednostkach modeli dla: o technologii odlewniczych jednostkach tym odlewania jednostkach formach piaskowych jednostkach metodą traconego wosku o metodą formowania próżniowego o hydro i termomforowania 5

6 o formowania poprzez napylanie wzorca warstwą metalu o stosowanie technik jednostkach materiałów epoksydowych. W jednostkach naukowo-badawczych świadczących usługi dla przemysłu takich jak Politechnika Gdańska, funkcjonują nowoczesne pracownie komputerowe, wyposażone w bogate oprogramowanie wspomagające techniki RP/RT, a zwłaszcza techniki geometrycznego modelowania 3D: w konstruowaniu i projektowaniu technologicznym CAD-FEM/CAP/CAM, w technicznym przygotowaniu produkcji TPP/PDM, planowaniu i sterowaniu produkcją PPC/SFC, symulacji procesów produkcyjnych oraz w projektowaniu systemów wytwórczych i planów typu layout. 2.1 Stereolitografia Stereolitografia jest jedną z metod szybkiego prototypowania (ang. rapid prototyping). Jest to technologia wytwarzania trójwymiarowych modeli (prototypów) na podstawie geometrii wygenerowanej za pomocą systemu CAD 3D. Polega na warstwowym utwardzaniu ciekłych żywic pod wpływem promieniowania laserowego, którego źródłem jest laser małej mocy (ok. 100 mw). Schemat budowy urządzenia SLA pokazano na rysunku 2. Rys.2. Schemat działania urządzenia w systemie stereolitografii [4] 2.2 Główne fazy tworzenia modelu: Proces tworzenia modelu możemy wyróżnić następujące etapy czynności: Budowa modelu w systemie CAD-3D 6

7 Zapisanie modelu w formacie *.stl -Stereolithography Language Zdefiniowanie platformy (zadanie parametrów budowy modelu w urządzeniu SLA to jest między innymi: rozdzielczość, rodzaj żywicy, typ zgarniacza, minimalna wielkość podpór. Umieszczenie modelu lub modeli na platformie (np.: określenie położenia w przestrzeni, określenie położenie w stosunku do ruchów zgarniacza) Weryfikacja poprawności plików *.stl modelu(li), w przypadku występowania błędów naprawa plików, Projektowanie położenia i geometrii elementów wspierających model (nowy model 3D) Weryfikacja geometrii elementów wspierających Podział modelu 3D na warstwy zgodnie z zadanymi parametrami tworzenia modelu fizycznego Sprawdzenie poprawności plików *.bff Przesłanie pliku *.bff do urządzenia Budowa fizycznego modelu w procesie fotopolimeryzacji Umycie utworzonego modelu z resztek nieutwardzonej żywicy Zakończenie procesu fotopolimeryzacji w urządzeniu PCA Obróbka wykańczająca modelu (polerowanie, kulkowanie, itp.) Poszczególne fazy tworzenia modelu przedstawia rys 3. Rys. 3. Kolejne fazy kształtowania nowego wyrobu: a) model CAD, model sformatowany w pliku *.stl, c) model wykonany z tworzywa polimerowego wykonany metodą stereolitografii, d) prototyp [1] 2.3 Sposób tworzenia i utwardzania kolejnych warstw modelu Wiązka lasera pozycjonowana przez system zwierciadeł skanuje powierzchnię żywicy w miejscu, gdzie ma powstać model. Proces tworzenia warstwy modelu składa się z następujących etapów: - Utwardzanie konturów warstwy (ang. Bordering), - Utwardzanie warstwy poprzez tzw. kreskowanie przekroju (ang. Hatching). W ten sposób tworzy się sztywna siatka służąca do wzmocnienia granic i utrzymania kształtu modelu pomimo zamknięcia ciekłej żywicy między granicami. Gęstość i kierunek linii siatki są określane przez użytkownika. 7

8 - Wypełnienie przekroju (ang. Filling). Każdorazowo po utwardzeniu warstwy następuje obniżenie platformy, na której powstaje model w celu naniesienia ciekłej żywicy. Następnie zgarniacz wyrównuje warstwę żywicy i ustala grubość naniesionej warstwy. Zasadę pracy zgarniacza i utwardzania kolejnych warstw modelu przedstawiono na rys. 4. Rys.4. Schemat działania zgarniacza w urządzeniu Viper stereolithography system [1] Wykonywany model oddzielony jest od platformy podporami tworzonymi w taki sam sposób jak model. Jedyną różnicą jest brak ruchów zgarniacza przy ich tworzeniu. Dokładność wykonania dla elementów podpierających jest wysoka, gdyż zostają one usunięte po zakończeniu procesu. Podpory te mają kształt cienkich pionowych pręcików zwężanych tuż przed powierzchnią modelu, aby można łatwo je usunąć po zakończeniu budowy modelu. Po wykonaniu modelu dokonuje się końcowej obróbki polegającej na oczyszczeniu z ciekłej żywicy i usunięciu podpór, ostatecznym utwardzeniu i obróbce wykańczającej, np. szlifowaniu, polerowaniu, malowaniu itp. 2.4 Laboratorium Szybkiego Prototypowania Elementy składowe urządzenia Urządzenie do wykonywania modeli metodą stereolitografi składa się z czterech modułów: Viper si 2 urządzenie główne które bezpośrednio wykonuje model widoczne na rys. 5 po lewej stronie. Stacja komputerowa DELL - służy do przygotowania danych elektronicznych dla urządzenia głównego rys. 5 strona prawa. Urządzenie ProClean służy do czyszczenia modelu wykonanego z resztek nieutwardzonej żywicy, co przedstawiono na rys. 6. 8

9 PCA 350 komora do utwardzania końcowego modeli, rys. 7. Rys.5. Laboratorium Szybkiego Prototypowania z prawej urządzenie Viper si 2 Stereolitography System Rys.6. Urządzenie ProClean służy do oczyszczania modelu z nieutwardzonej żywicy 9

10 Rys.7. Urządzenie PCA 350 służy do końcowego utwardzania modelu promieniowaniem UV Podstawowe Parametry Techniczne maksymalna wielkość wykonywanych modeli 250x250x250mm; maksymalny ciężar modelu 9,1 kg wyposażone jest w laser stały Nd:YVO 4 emitujący wiązkę promieniowania UV o długości 354,7nm i mocy 100mW fotopolimer Accura 10 utwardzana za pomocą w/w promieniowania UV Rozdzielczość urządzenia Fast - średnica promienia laserowego 0,25 ±0,025mm, grubość warstwy 0,15mm, Exact- średnica promienia laserowego 0,25 ±0,025mm, grubość warstwy 0,10mm, High Resolutions - średnica promienia laserowego 0,075 ±0,015mm, grubość warstwy 0,06mm Oprogramowanie Buildstation v1. Oprogramowanie do sterowania procesem tworzenia modelu: 3D Lightyear program do: sprawdzenia poprawności tworzonego modelu (plików STL) ustawienie pozycji modelu w przestrzeni, umiejscowienie na platformie, wykonanie podpór podtrzymujących powstające fragmenty modelu podczas jego budowy, podział modelu na warstwy. 10

11 2.4.5 Możliwości techniczne wykonywania modeli i prototypów Urządzenie może wykonywać prototypy i modele w cały zakresie objętości platformy, przy czym maksymalny model ograniczony jest wymiarami 250x250x250. nie ma żadnych ograniczeń w stosunku do kształtu powierzchni którą chcemy wykonywać (można wykonywać powierzchnie określone krzywą dowolnego stopnia ) Rys.8. Model wykonany w rozdzielczości High Resolution Na rysunku 8 przedstawiono model wykonany w wysokiej rozdzielczości w którym można odwzorować szczególy o rozmiarach 1mm. Duże modele nak np. model wirnika przedstawiony na rys. 10 umożliwia wykonywanie modeli do badań eksperymentalnych. Na rysunku 9 przedstawiono model części maszyny w postaci koła zębatego, w którym wykonano powierzchnie boczne zębów wykonane jako powierzchnię ewolwentową bez stosowania specjalistycznych metod produkcyjnych. Na rysunku 11 przedstawiono wykonany model odlewniczy. Model ten wykonano jako konstrukcję skorupową bez wypełniania wnętrza modelu. Konstrukcja taka całkowicie spełnia wymagania stawiane modelom odlewniczym, ponadto minimalizuje zużycie surowca w postaci żywicy jak i oszczędza pracę maszyny Metoda ta umożliwia także wytwarzanie elementów ozdobnych, czego przykładem są elementy wyrobów jubilerskich przedstawione na rys

12 Rys.9.Model techniczny wykonany w trybie Fast Rys.10. Model wirnika do badań eksperymentalnych 12

13 Rys.11. Model odlewniczy wykonany w systemie Quick-Cast Rys.12. Modele wyrobów jubilerskich Bibiografia: [1] Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2000r. [2] Lierath F.:RAPID-TECHNOLOGIEN AUF DEM VORMARSCH-ZU AUSGEWÄHLTEN RAPID PROTOTYPING-, TOOLING- UND MANUFACTURING- VERFAHREN, II Sympozium: Wybrane Problemy Projektowania Procesów Technologicznych, Sopot maja 2004r. [3] W. Bauer, R. Knitter: Development of a rapid prototyping process chain for the production of ceramic microcomponents, Journal of materials science 37 (2002), [4] Materiały firmy 3D System 13

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

DESIGN MANAGEMENT. Zarządzanie wzornictwem. Beata Bochińska Jerzy Ginalski Łukasz Mamica Anna Wojciechowska

DESIGN MANAGEMENT. Zarządzanie wzornictwem. Beata Bochińska Jerzy Ginalski Łukasz Mamica Anna Wojciechowska DESIGN MANAGEMENT Zarządzanie wzornictwem Beata Bochińska Jerzy Ginalski Łukasz Mamica Anna Wojciechowska spis treści Przedmowa 11 Przedmowa redaktora naukowego 15 Słownik terminów 17 I. Strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING W ODLEWNICTWIE PRECYZYJNYM

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING W ODLEWNICTWIE PRECYZYJNYM 117/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING W ODLEWNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Drukarki 3D. Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów.

Drukarki 3D. Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów. Drukarki 3D Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów. Drukarki 3D Na całym świecie stosuje się dzisiaj oprogramowanie CAD za pomocą którego, projektanci tworzą dokładne wizualizacje swoich

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania. dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej

INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania. dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej Inżynieria odwrotna, inżynieria wsteczna (ang. reverse engineering) to proces badania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

THE ANALYSIS OF THE MANUFACTURING OF GEARS WITH SMALL MODULES BY FDM TECHNOLOGY

THE ANALYSIS OF THE MANUFACTURING OF GEARS WITH SMALL MODULES BY FDM TECHNOLOGY Prof. dr hab. inż. Tadeusz MARKOWSKI, e-mail: tmarkow@prz.edu.pl Dr hab. inż. Grzegorz BUDZIK, prof. PRz, e-mail: gbudzik@prz.edu.pl Dr inż. Bogdan KOZIK, e-mail: bogkozik@prz.edu.pl Mgr inż. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym.

Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Wzornictwa Przemysłowego dr inż. Przemysław Siemiński e-mail: przemyslaw.sieminski@asp.waw.pl www.3druk.pl Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym.

Bardziej szczegółowo

2. Oferta usług. 3. Partnerzy

2. Oferta usług. 3. Partnerzy 2. Oferta usług Oferujemy naszym klientom współpracę w następujących dziedzinach: Rozwój, produkcja i próby prototypów Analizy obliczeniowe, opracowanie dokumentacji technicznych Analizy projektowe, projekty

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

Zigma inżynieria przemysłowa ul. Lewkoniowa 2 60-175 Poznań

Zigma inżynieria przemysłowa ul. Lewkoniowa 2 60-175 Poznań Oferujemy usługi wydruku modeli 3D przy użyciu niezawodnych drukarek amerykańskiej firmy 3D Systems!!! Drukowane modele są w pełni zgodne z przesłanym projektem 3D. Drukujemy modele o skomplikowanych kształtach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska MoŜliwości technologiczne Laboratorium Szybkiego Rozwoju Produktu przy CAMT Politechniki Wrocławskiej na przykładzie e-motoru dr inŝ. Tomasz Boratyński LRPD @ CAMT @ I-24 @ PWr tomasz.boratynski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów CAD i RP w prototypowaniu przekładni dwudrożnej

Zastosowanie systemów CAD i RP w prototypowaniu przekładni dwudrożnej Grzegorz Budzik dr hab. inż., prof. PRz Bartłomiej Sobolewski mgr inż. Politechnika Rzeszowska, Katedra Konstrukcji Maszyn Zastosowanie systemów CAD i RP w prototypowaniu przekładni dwudrożnej Artykuł

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Przedmiot: Zintegrowane systemy wytwarzania Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady projektowania w technice

Podstawowe zasady projektowania w technice Podstawowe zasady projektowania w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych i moŝe dotyczyć głównie nowych i modernizowanych: produktów (wyrobów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik. Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku

Technik mechanik. Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku Technik mechanik Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku Technik mechanik Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania.

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-447z Prototypowanie nowych wyrobów Prototyping new products A.

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D

PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

Napędza nas automatyzacja

Napędza nas automatyzacja Springer Presswerk- und Rohbau-Automation Springer GmbH Stuhrbaum 14 28816 Stuhr Germany Zarząd: Uwe Springer Stefan Matiszick Guido Schmal Office +49 421 24 702-0 Fax +49 421 24 702-199 info@springer.group

Bardziej szczegółowo

Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań

Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań Dr inż. Marek Wyleżoł Politechnika Śląska, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn O autorze 1996 mgr inż., Politechnika Śląska 2000 dr inż.,

Bardziej szczegółowo

CAMdivision. CAMdivision

CAMdivision. CAMdivision CAMdivision CAMdivision - Autoryzowany partner handlowy Siemens PLM Software - Obecnie zatrudniamy ponad 20 osób Oferujemy oprogramowanie: - NX - Teamcenter - Solid Edge - CAM Express Wdrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Programowanie zespołowe

Programowanie zespołowe Programowanie zespołowe Laboratorium 4 - modele tworzenia oprogramowania, manifest Agile i wstęp do Scruma mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 14 marca 2017 1 / 21 mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SVN. 10 października 2011. Instalacja. Wchodzimy na stronę http://tortoisesvn.tigris.org/ i pobieramy aplikację. Rysunek 1: Instalacja - krok 1

SVN. 10 października 2011. Instalacja. Wchodzimy na stronę http://tortoisesvn.tigris.org/ i pobieramy aplikację. Rysunek 1: Instalacja - krok 1 SVN 10 października 2011 Instalacja Wchodzimy na stronę http://tortoisesvn.tigris.org/ i pobieramy aplikację uruchamiany ponownie komputer Rysunek 1: Instalacja - krok 1 Rysunek 2: Instalacja - krok 2

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

Producent kotłów i palników na biomasę

Producent kotłów i palników na biomasę Producent kotłów i palników na biomasę FIRMA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOSTRZEWA zostało założone w roku 1978. Od początku firma zajmowała się produkcją urządzeń grzewczych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Techniczne profile Döllken. Jakość i kompetencja na wymiar.

Techniczne profile Döllken. Jakość i kompetencja na wymiar. Techniczne profile Döllken. Jakość i kompetencja na wymiar. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem Profile techniczne decydują o funkcjonalności i estetyce wielu produktów. Od ponad 50 lat Döllken specjalizuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW PRZETWÓRSTWA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

NX CAD. Modelowanie powierzchniowe

NX CAD. Modelowanie powierzchniowe NX CAD Modelowanie powierzchniowe Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych

Bardziej szczegółowo

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Techniki wytwarzania i systemy montażu Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Techniki wytwarzania i systemy montażu Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Techniki wytwarzania i systemy montażu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 3 18-0_1 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM

ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM Jan DUDA Streszczenie: W referacie przedstawiono koncepcję zintegrowanego projektowania procesów i systemów technologicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ Femap PLAN SZKOLEŃ Femap Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z

Bardziej szczegółowo

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r.

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r. Rzeszów, 19.12.2012 r. Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów 11.04.2012 r. MC Przedmiot humanistyczny historia techniki Wprowadzenie do procesów produkcyjnych Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: wzornictwo przemysłowe

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: wzornictwo przemysłowe semestralny wymiar PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: wzornictwo przemysłowe Semestr 1 1 Algebra liniowa - 20 h wykładu + 20 h ćwiczeń 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna - 40 h wykładu

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską (wynik prac grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot ENERGETYKA S1 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 11 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 12 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 13 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA IMPLANTÓW Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie prototypowania nasadki polimerowej

Wspomaganie prototypowania nasadki polimerowej JÓZEF FLIZIKOWSKI WOJCIECH BIENIASZEWSKI ADAM BUDZYŃSKI Wydział Mechaniczny Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz/Polska Wspomaganie prototypowania nasadki polimerowej Streszczenie: W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC Słowa kluczowe: kontrola jakości, inżynieria odwrotna, regeneracja i archiwizacja matryc, frezowanie CNC, CAM. System pomiarowy: Skaner

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 w prezentacji wykorzystano również materiały przygotowane przez Michała Kolano

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

Informator dla kandydatów na studia

Informator dla kandydatów na studia Kształtowanie struktury i własności materiałów nanostrukturalnych Komputerowe wspomaganie doboru i projektowania materiałów Zasady projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnych Metody sztucznej

Bardziej szczegółowo

4. Chwytaki robotów przemysłowych Wstęp Metody doboru chwytaków robotów przemysłowych Zasady projektowania chwytaków robotów

4. Chwytaki robotów przemysłowych Wstęp Metody doboru chwytaków robotów przemysłowych Zasady projektowania chwytaków robotów Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 11 1.1. Rozwój i prognozy robotyki 11 1.2. Światowy rynek robotyki 19 1.3. Prognoza na lata 2007-2009 25 1.4. Roboty usługowe do użytku profesjonalnego i prywatnego 26

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna działalność kluczem do inteligentnego rozwoju - na przykładzie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Elbląg, dnia 24 września 2014 r.

Innowacyjna działalność kluczem do inteligentnego rozwoju - na przykładzie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Elbląg, dnia 24 września 2014 r. Innowacyjna działalność kluczem do inteligentnego rozwoju - na przykładzie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE Elbląg, dnia 24 września 2014 r. Inteligentny rozwój - Nowoczesna technika i technologia (inwestowanie

Bardziej szczegółowo

customised implants in 48h

customised implants in 48h Custom IMD: SME Supply Chain Integration for Enhanced Fully Customisable Medical Implants, using New Biomaterials and Rapid Manufacturing Technologies, to Enhance the Quality of Life for EU Citizens 6FP

Bardziej szczegółowo

Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2008

Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 Nasza oferta - Produkcja precyzyjnych części prototypowych - Produkcja serii testowej - Produkcja seryjna precyzyjnych części maszyn z różnych metali, w tym stali hartowanej i trudne w obróbce materiały,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 4. mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacjami i transferem technologii / Kazimierz Szatkowski. Warszawa, cop Spis treści

Zarządzanie innowacjami i transferem technologii / Kazimierz Szatkowski. Warszawa, cop Spis treści Zarządzanie innowacjami i transferem technologii / Kazimierz Szatkowski. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1 Istota i rodzaje innowacji 17 1.1. Interpretacja pojęcia innowacji 17 1.2. Cele

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produktem

Zarządzanie produktem Zarządzanie produktem Rozwiązywanie problemów w zarządzaniu produktem Arkadiusz Wójcik Warszawa, 2017-04-22 Agenda Kontekst Zarządzanie cyklem życia produktu Elementy składowe etapów Aktywne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

METODA SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA WOSKOWYCH MODELI ŁOPATEK W MATRYCACH SILIKONOWYCH

METODA SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA WOSKOWYCH MODELI ŁOPATEK W MATRYCACH SILIKONOWYCH 116/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 METODA SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA WOSKOWYCH MODELI ŁOPATEK

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Skanery 3D firmy Z Corporation. 2009 Z Corporation

Skanery 3D firmy Z Corporation. 2009 Z Corporation 2009 Z Corporation Zasada działania Przylegające do powierzchni markery nakładane są w sposób losowy Kamery CCD śledzą punkty referencyjne i za pomocą triangulacji (rozłożenia powierzchni na zbiór trójkątów)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAM Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie

Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie Z. Rudnicki Techniki skracające czas projektowania i wytwarzania Sukces rynkowy nowego produktu zależy od jego jakości i szybkości pojawienia się w sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo