Encoded Archival Description Tag Library oraz Encoded Archival Description Application Guideli nes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Encoded Archival Description Tag Library oraz Encoded Archival Description Application Guideli nes"

Transkrypt

1

2

3 Projekt graficzny ok³adki: Marianna Wybieralska Re da k cja: Monika Apps Koordynacja: Marta Niewiadomska-Guentzel, Narodowe Archiwum Cyfrowe Rafa³ Ma gryœ, Narodowe Archiwum Cyfrowe Druk zrealizowano ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Encoded Archival Description Tag Library and Encoded Archival Description Application Guidelines were originally published in English by the Society of American Archivists (SAA) and the Library of Congress with funding from the Council on Library and Information Resources. This publication has been trans la ted into Po lish by per mis sion of SAA (http://www.ar chi vists.org/). For more in fo r ma tion abo ut EAD, vi sit the of fi cial we bsi te at Encoded Archival Description Tag Library oraz Encoded Archival Description Application Guideli nes ory gi na l nie by³y opub li ko wa ne w jê zy ku an gie l skim przez Sto wa rzy sze nie Archiwistów Amerykañskich (SAA) oraz Bibliotekê Kongresu, dziêki wsparciu finansowemu Council on Library and Information Resources. Publikacja ta zosta³a przet³umaczona na jê zyk pol ski dziê ki zgo dzie wy da nej przez SAA ((http://www.ar chi vists.org/). Wiê cej informacji o EAD znajduje siê na stronie internetowej Polish translation: Narodowe Archiwum Cyfrowe Polish edition: Narodowe Archiwum Cyfrowe Wydanie pierwsze Wa r sza wa 2008 ISBN Wydawca: Narodowe Archiwum Cyfrowe ul. Han kie wi cza 1, Wa r sza wa e- ma il: Sk³ad, druk i opra wa: WEMA Wydawnictwo-Poligrafia Sp. z o.o Warszawa, ul. Dani³owiczowska 18A tel , fax naœwietlanie: studioctp.pl

4 Spis treœci S³owo wstêpne dr S³awo mir Ra doñ, Naczelny Dyrektor Archiwów Pañstwowych Przed mo wa do wy da nia pol skie go Mi cha el J. Fox Przed mo wa do wy da nia pol skie go Dr Peter J. Wosh Historia EAD Wprowadzenie Elementy opisu Lista elementów wed³ug nazw znaczników (tagów) <abbr> Abbreviation Skrót <abstract> Abstract Streszczenie <accessrestrict> Conditions Governing Access Warunki udostêpniania <accruals> Accruals Dop³ywy materia³ów archiwalnych <acqinfo> Acquisition Information Informacja o przejêciu materia³ów archiwalnych.. 27 <address> Address Adres <addressline> Address Line Wers adresu <altformavail> Alternative Form Available Inne dostêpne formy materia³ów archiwalnych <appraisal> Appraisal Information Informacje o wartoœciowaniu <arc> Arc uk <archdesc> Archival Description Opis archiwalny <archdescgrp> Archival Description Group Archiwalna grupa opisu <archref> Archival Reference Powi¹zane materia³y archiwalne <arrangement> Arrangement Porz¹dkowanie i uk³ad akt <author> Author Autor <bibliography> Bibliography Bibliografia <bibref> Bibliographic Reference Przypisy bibliograficzne <bibseries> Bibliographic Series Seria wydawnicza <bioghist> Biography or History Dzieje twórcy <blockquote> Block Quote Format cytatu <c> Component (Unnumbered) Komponent nienumerowany <c01> Component (First Level) Komponent pierwszego poziomu <c02> Component (Second Level) Komponent drugiego poziomu <c03> Component (Third Level) Komponent trzeciego poziomu <c04> Component (Fourth Level) Komponent czwartego poziomu <c05> Component (Fifth Level) Komponent pi¹tego poziomu

5 6 EAD_PL Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym <c06> Component (Sixth Level) Komponent szóstego poziomu <c07> Component (Seventh Level) Komponent siódmego poziomu <c08> Component (Eighth Level) Komponent ósmego poziomu <c09> Component (Ninth Level) Komponent dziewi¹tego poziomu <c10> Component (Tenth Level) Komponent dziesi¹tego poziomu <c11> Component (Eleventh Level) Komponent jedenastego poziomu <c12> Component (Twelfth Level) Komponent dwunastego poziomu <change> Change Aktualizacja opisu pomocy archiwalnej <chronitem> Chronology List Item Punkt listy wydarzeñ <chronlist> Chronology List Lista wydarzeñ <colspec> Table Column Specification Formatowanie kolumny w tabeli <container> Container Technika przechowywania <controlaccess> Controlled Access Headings Kontrola dostêpu <corpname> Corporate Name Nazwa cia³a zbiorowego <creation> Creation Autor i okolicznoœci kodowania <custodhist> Custodial History Dzieje materia³ów archiwalnych <dao> Digital Archival Object Forma elektroniczna materia³ów archiwalnych <daodesc> Digital Archival Object Description Opis formy elektronicznej materia³ów archiwalnych <daogrp> Digital Archival Object Group Grupa form elektronicznych materia³ów archiwalnych <daoloc> Digital Archival Object Location Lokalizacja formy elektronicznej materia³ów archiwalnych <date> Date Data <defitem> Definition List Item Definicja pola listy <descgrp> Description Group Grupowanie elementów opisu <descrules> Descriptive Rules Zasady opisu Descriptive Identification Identyfikacja <dimensions> Dimensions Wymiary opisywanych materia³ów <div> Text Division Podzia³ tekstu <dsc> Description of Subordinate Components Opis sk³adników hierarchicznych <dscgrp> Description of Subordinate Components Group Opis grup sk³adników hierarchicznych <ead> Encoded Archival Description Zakodowana pomoc archiwalna <eadgrp> EAD Group Grupa EAD <eadheader> EAD Header Nag³ówek EAD <eadid> EAD Identifier Identyfikator EAD <edition> Edition Edycja <editionstmt> Edition Statement Informacja wydawnicza <emph> Emphasis Wyró nienie <entry> Table Entry Komórki tabeli <event> Event Wydarzenie

6 EAD_PL Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym 7 <eventgrp> Event Group Grupa wydarzeñ <expan> Expansion Rozszerzenie skrótu terminu lub nazwy <extent> Extent Rozmiar <extptr> Extended Pointer WskaŸnik z³o ony <extptrloc> Extended Pointer Location Umiejscowienie wskaÿnika z³o onego <extref> Extended Reference Odnoœnik z³o ony <extrefloc> Extended Reference Location Miejsce odnoœnika z³o onego <famname> Family Name Nazwisko rodowe <filedesc> File Description Opis pomocy archiwalnej <fileplan> File Plan Schemat uk³adu akt <frontmatter> Front Matter Treœæ strony tytu³owej <function> Function Dziedzina aktywnoœci twórcy <genreform> Genre/Physical Characteristic Typ noœnika/charakterystyka fizyczna <geogname> Geographic Name Nazwa geograficzna <head> Heading Nag³ówek <head01> First Heading Nag³ówek kolumny pocz¹tkowej <head02> Second Heading Nag³ówek drugiej kolumny <imprint> Imprint Informacje bibliograficzne o Ÿródle <index> Index Indeks <indexentry> Index Entry Pozycja indeksu <item> Item Element <langmaterial> Language of the Material Jêzyk materia³ów archiwalnych <language> Language Jêzyk <langusage> Language Usage Zastosowane jêzyki <label> Label Etykieta <lb> Line Break Linia ³amania <legalstatus> Legal Status Status prawny materia³ów archiwalnych <linkgrp> Linking Group Grupa linkuj¹ca <list> List Lista <listhead> List Heading Nag³ówek listy <materialspec> Material Specific Details Unikalne dane opisywanych materia³ów <name> Name Nazwa <namegrp> Name Group Grupa nazw <note> Note Uwagi <notestmt> Note Statement Zbiór uwag <num> Number Numer <occupation> Occupation Rodzaj aktywnoœci <odd> Other Descriptive Data Inne dane opisowe <originalsloc> Location of Originals Miejsce przechowywania orygina³ów <origination> Origination Pochodzenie <otherfindaid> Other Finding Aid Inne pomoce archiwalne <p> Paragraph Akapit

7 8 EAD_PL Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym <persname> Personal Name Nazwa osoby <physdesc> Physical Description Opis zewnêtrzny <physfacet> Physical Facet Cechy zewnêtrzne <physloc> Physical Location Miejsce przechowywania materia³ów archiwalnych <phystech> Physical Characteristics and Technical Requirements Cechy stanu fizycznego i wymagania techniczne <prefercite> Preferred Citation Zasady informacji bibliograficznej <processinfo> Processing Information Przetwarzanie informacji <profiledesc> Profile Description Informacja o zakodowanej pomocy archiwalnej <ptr> Pointer WskaŸnik <ptrgrp> Pointer Group WskaŸnik zbiorczy <ptrloc> Pointer Location Miejsce wskaÿnika <publicationstmt> Publication Statement Informacja wydawnicza <publisher> Publisher Wydawca <ref> Reference Odnoœnik <refloc> Reference Location Miejsce odnoœnika <relatedmaterial> Related Material Materia³y powi¹zane <repository> Repository Przechowawca <resource> Resource Zasób <revisiondesc> Revision Description Opis zmian w pomocy archiwalnej <row> Table Row Wiersz tabeli <runner> Runner Nag³ówek/stopka <scopecontent> Scope and Content Zakres tematyczny i zawartoœæ <separatedmaterial> Separated Material Materia³y wy³¹czone <seriesstmt> Series Statement Serie wydawnicze <sponsor> Sponsor Osoba/instytucja finansuj¹ca <subarea> Subordinate Area Jednostka organizacyjna instytucji <subject> Subject Tematyka <subtitle> Subtitle Podtytu³ pomocy archiwalnej w EAD <table> Table Tabela <tbody> Table Body Treœæ tabel <tgroup> Table Group Grupa tabel <thead> Table Head Nag³ówek kolumny <title> Title Tytu³ <titlepage> Title Page Strona tytu³owa <titleproper> Title Proper of the Finding Aid Tytu³ w³aœciwy <titlestmt> Title Statement Tytu³ i autor zakodowanej pomocy archiwalnej <unitdate> Date of the Unit Data jednostki <unitid> of the Unit Numer identyfikacyjny jednostki <unittitle> Title of the Unit Tytu³ serii/podserii/jednostki/obiektu <userestrict> Conditions Governing Use Warunki bezpoœredniego korzystania

8 EAD_PL Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym 9 Atry buty informacje wstêpne Lista podstawowych atrybutów ABBR ACUTE ALIGN ALTHEAD ARCROLE AUTHFILENUMBER CALENDAR CERTAINTY CHAR CHAROF COLNAME COLNUM COLS COLSEP COLWTH CONTINUATION COUNTRYCODE COUNTRYENCODING DATECHAR DATEENCODING ENCODINANALOG ENTITYREF ERA EXPAN FINDASTATUS FRAME FROM HREF ENTIFIER LABEL LANGCODE LANGENCODING LEVEL LINKTYPE MAINAGENCYCODE MARK MOREROWS NAMEEND NAMELIST NORMAL NUMERATION OTHERLEVEL OTHERTYPE PARENT PGWE PLACEMENT PUBLIC FPI RELATEDENCODING RENDER REPOSITRYCODE REPOSITORYENCODING ROLE ROWSEP RULES SCRIPTCODE SCRIPTENCODING SHOW SOURCE TARGET TITLE TO TPATTERN TYPE UNIT URL URN VALIGN XMLNS XPOINTER

9 10 EAD_PL Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym Li sta atry bu tów sto so wa nych do linkowania ACUATE ARCOLE ENTITYREF FROM HREF LINKTYPE PARENT ROLE SHOW TARGET TITLE TO XPOINTER Lista atrybutów stosowanych do tworzenia tabel ALIGN CHAR CHAROFF COLNAME COLNUM COLS COLSEP COLDWTH FRAME MORERWS NAMEEND NAMEST PGWE ROWSEP TPATTERN VALIGN Interoperatywnoœæ EAD ze standardem ISAD (G) ISAD (G) EAD EAD ISAD (G) Dobra praktyka stosowania elementów EAD_PL Mapowanie pól opisu z bazami danych IZA/Sezam

10 S³owo wstêpne Przekazujemy Pañstwu EAD_PL. Miê dzy naro do wy stan dard za pi su in fo r ma cji o za so - bie ar chi wa l nym, publikacjê, która otwiera now¹ seriê wydawnicz¹ zatytu³owan¹ Ar chi - wa l na Bi b lio te ka Cy fro wa NAC. Niniejsze wydanie jest pierwszym t³umaczeniem na jêzyk polski miêdzynarodowego standardu zapisu informacji o zasobie archiwalnym, który od 1995 roku fun kcjo nu je pod nazw¹ En co ded Ar chi val De scri p tion (EAD). Od ponad dzie siê - ciu lat standard jest wykorzystywany przez najwiêksze archiwa USA i krajów Unii Europejskiej. Popularyzacja EAD w Polsce jest wa nym krokiem w rozwoju archiwistyki cyfrowej, który pozwoli miêdzy innymi na integracjê informacji o zasobach archiwalnych krajów Unii Europejskiej w ramach projektu Europejskiego Portalu Archiwalnego. Pra ce nad pol skim t³uma cze niem stan dar du EAD w na tu ra l ny spo sób spla taj¹ siê z bu - dow¹ Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA), który bêdzie s³u y³ wszy - stkim Archiwom Pañstwowym w Polsce. System ZoSIA bêdzie oparty na funkcjonalnych udogodnieniach w opracowywaniu i udostêpnianiu danych, na które pozwala EAD. Niniejsza publikacja inauguruje dzia³alnoœæ wydawnicz¹ powo³anego w 2008 roku Na - rodowego Archiwum Cyfrowego (NAC), które powsta³o z przekszta³cenia Archiwum Do - ku men ta cji Me cha ni cz nej, jako cen tra l ne ar chi wum pa ñ stwo we pod leg³e Na cze l ne mu Dyrektorowi Archiwów Pañstwowych. Powstanie NAC otwiera nowy rozdzia³ w dziejach polskiej archiwistyki i jest odpowiedzi¹ na wyzwania wynikaj¹ce z upowszechnienia cyfro - wych technologii zapisu, przechowywania oraz udostêpniania danych. Równolegle z powstaniem NAC, rozpocz¹³ siê rozwój archiwistyki cyfrowej w innych Archiwach Pañstwowych. Dziêki nowym inwestycjom informatycznym, w krótkim czasie uda³o siê stworzyæ repozytoria materia³ów cyfrowych w Archiwum Akt Nowych, Archi - wum G³ównym Akt Dawnych, Archiwum Dokumentacji Osobowej i P³acowej w Milanów - ku oraz w archiwach w Poznaniu, Lublinie, Warszawie, Wroc³awiu, Krakowie, Gdañsku i Szczecinie. Dynamicznie rozwija siê infrastruktura s³u ¹ca digitalizacji materia³ów archi - walnych, trwaj¹ prace nad Systemem Digitalizacji Archiwalnej (SeDAn) oraz dalszym roz - wojem Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Szybki postêp w zakresie technologii cyfrowych i przenoszenie kolejnych dziedzin y - cia w ten wymiar zapisu i komunikacji stawia przed archiwistami nie tylko nowe wyzwania za wo do we, ale rów nie stwa rza ko nie cz noœæ nie ustan ne go po sze rza nia wie dzy. Dla te go wkrótce mo emy spodziewaæ siê kolejnych wydawnictw Narodowego Archiwum Cyfro - wego, które z pewnoœci¹ oka ¹ siê pomocne dla archiwistów oraz u ytkowników archi - wów wkraczaj¹cych w now¹ dziedzinê archiwistyki cyfrowej. dr S³awo mir Ra doñ Naczelny Dyrektor Archiwów Pañstwowych

11

12 Przedmowa do wydania polskiego Niniejszym pragnê pogratulowaæ wydania polskiej wersji Miê dzyna rodo we go stan - dar du za pi su in fo r ma cji o za so bie ar chi wa l nym (EAD). W ci¹gu ponad 20 lat ko mi sje In - ternational Council on Archives (ICA) opracowa³y cztery standardy pod k¹tem: opisu zbiorów archiwalnych, jednostek i instytucji bior¹cych udzia³ w tworzeniu archiwaliów, dzia³añ na rzecz archiwizacji dokumentacji zak³adowych oraz instytucji sprawuj¹cych pie - czê nad archiwami. Przyczyni³y siê one w du ej mierze do zainicjowania dyskusji o miê - dzynarodowej wymianie tego typu opisów i umo liwienia u ytkownikom szerszego do - stêpu do archiwów. Od pocz¹tku mie li œmy œwia do moœæ, e wspo mo e to roz wój precy zyj nie j szych stan - dardów opisu i systemów informacji archiwalnej na gruncie lokalnym, czego przyk³adem jest Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA, umo liwiaj¹cy szeroki dostêp do bo ga tych za so bów ar chi wa l nych, sta no wi¹cych istotn¹ spu œci z nê ku l tu row¹. Kiedy w 1988 roku rozpoczynaliœmy prace nad standardami opisu, nie zdawaliœmy so - bie sprawy, jak gwa³townie rozwój Internetu wp³ynie na powszechne udostêpnienie tych informacji. Internet doprawdy przerós³ nasze oczekiwania. Historycy coraz czêœciej oczekuj¹, e zamiast zamawiania materia³ów potrzebnych do badañ naukowych i odwiedzania archiwów, bêd¹ mieæ do nich do stêp on-line. O ile jed nak na sze stan dar dy opi su na da wa³y da - nym strukturê, brakowa³o im wa nego elementu, mianowicie standardu zapisu technicznego, niezbêdnego do tworzenia i udostêpniania danych w formie elektronicznej. Miêdzy - narodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym (EAD) i jego przy goto wy wa ne uzupe³nienie Encoded Archival Context (Corporate Bodies, Persons, and Families) wype³niaj¹ tê lukê. S¹ one kom paty bi l ne ze stan dar da mi ICA, a za ra zem w pe³ni otwa r te na uzupe³nienia zgodne z lokaln¹ praktyk¹ archiwaln¹ i odpowiadaj¹ce lokalnym potrzebom. ywiê nad zie jê, e pol ska wer sja Miêdzynarodowego standardu zapisu informacji o zasobie archiwalnym (EAD) nie ty l ko po sze rzy wie dzê o nim, ale i za chê ci do kre aty w ne go jego wykorzystania. Mi cha el J. Fox Cz³onek ICA Com mit tee on De scri p ti ve Stan dards ICA Com mit tee on Stan dards and Best Pra cti ces EAD De ve lo p ment Team EAD Wor king Gro up

13

14 Przedmowa do wydania polskiego Stowarzyszenie Archiwistów Amerykañskich (The Society of American Archivists (SAA)) z ra do œci¹ przyst¹pi³o do wspó³pra cy przy pro je kcie stwo rze nia pol skiej wer sji Miê dzyna rodo we go stan dar du za pi su in fo r ma cji o za so bie ar chi wa l nym (EAD). Od cza - su, kiedy w 1993 roku Daniel Pitti z grup¹ bibliotekarzy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley wymyœlili stworzenie otwartego, daj¹cego siê przetwarzaæ komputerowo standardu zapisu danych, EAD wywar³ ogromny wp³yw w œrodowisku archiwistów. Je - ste œmy du m ni z udzia³u w tym prze³omie. We wspó³pra cy z Bi b lio tek¹ Kon gre su USA stworzyliœmy i dopracowaliœmy standard EAD, wspó³finansowaliœmy warsztaty wspieraj¹ce jego roz wój, pub liko wa li œmy ar ty ku³y i ksi¹ ki oraz g³osi li œmy dobr¹ no wi nê w na - szym œrodowisku. Pra ce nad EAD w Eu ro pie na bra³y te m pa w pie r wszej de ka dzie XXI wie ku. Odby³o siê wtedy wiele konferencji lokalnych, a pierwsze przek³ady udostêpni³y standard nowym od - biorcom; zainicjowano te szkolenia, zapoznaj¹ce nowe pokolenie archiwistów ze stru - ktur¹ da nych. Naj wa nie j sza eu ro pe j ska kon fe ren cja mia³a mie j s ce w Pa ry u, w 2004 roku, tam te dr Hu bert Wajs wyg³osi³ re fe rat na te mat pro je ktu Metrica Regni. Wajs przedstawi³ wyzwania konwersji historycznej, trudnoœci teoretyczne i nazewnicze stoj¹ce przed polskimi archiwistami oraz rozwi¹zania praktyczne, które w roku 2004 umo liwi³y Archiwum G³ównemu Akt Dawnych w Warszawie opracowanie pierwszej wersji Inwenta - rza Me try ki Ko ron nej w EAD. Wyst¹pie nie to wy ra Ÿ nie pod kre œli³o wa n¹ spo³eczn¹ rolê, jak¹ spe³nia EAD. Wolna miêdzynarodowa wymiana myœli, opinii, standardów i rozwi¹zañ technicznych stanowi fundament dalszego rozwoju œwiatowej archiwistyki. Nasze Stowarzyszenie wysoce ceni sobie mo liwoœæ przyczynienia siê do tego miêdzynarodowego dialogu i wyra - a nadziejê, i publikacja ta rozbudzi dyskurs archiwistyczny w Polsce. Dr Pe ter J. Wosh Redaktor Publikacji Ksi¹ kowych i Elektronicznych Society of American Archivists

15

16 Historia EAD 1 W 1993 roku, w bibliotece na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, rozpoczêto pra - ce nad stwo rze niem stan dar du, mo li we go do ma szy no we go prze twa rza nia, któ ry po - zwoli³by zapisaæ inwentarze, katalogi, indeksy itp. wytwarzane w archiwach, bibliotekach czy muzeach. Od pocz¹tku w pracach uwzglêdniono mo liwoœci œrodowiska sieciowego. Twórcy EAD za cel przyjêli stworzenie standardu, który spe³nia³by nastêpuj¹ce kryteria: zdolnoœæ do prezentacji rozleg³ych i powi¹zanych opisów zawartych w pomocach ar - chiwalnych, zdolnoœæ do zachowania relacji hierarchicznych pomiêdzy poziomami opisu, zdolnoœæ do prezentacji informacji dziedziczonej przez kolejne poziomy hierarchii, zdo l noœæ do prze mie sz cza nia siê w stru ktu rze hie rar chi cz nej, wsparcie dla szczegó³owego indeksowania i wyszukiwania. Jako œrodowisko pracy wybrano jêzyk SGML, uznaj¹c, e prezentuje on mo liwoœci po zwa laj¹ce na bu do wê do ku men tów za cho wuj¹cych po ¹dan¹ stru ktu rê, zw³asz cza w kontekœcie dodania do niego do cu ment type de fi ni tion (DTD). Na podstawie analizy pomocy archiwalnych zbudowano model, który sta³ siê pod - staw¹ struktury pomocy archiwalnej zakodowanej w DTD. W efekcie, w marcu 1995 roku po wsta³ pro jekt zna ny jako Ber ke ley Fin ding Aid Pro ject (BFAP) DTD lub FINDA DTD. Od li pca 1995 roku nad jego kry tyczn¹ ana liz¹ pra co wa³o gro no spe cja li stów z dzie dzi ny archiwistyki i informatyki (zwane dru yn¹ Bentleya ). Pod czas prac usta lo no kry te ria przysz³ego stan dar du. Opis sk³ada siê z dwóch za sad - niczych czêœci: informacji o pomocy oraz informacji o opisywanych materia³ach. Sama zaœ pomoc zawieraæ powinna dwa rodzaje informacji: hierarchicznie zorganizowane opi - sy poszczególnych czêœci materia³ów archiwalnych wraz z ni szymi poziomami oraz dane uzupe³niaj¹ce, które bezpoœrednio nie opisuj¹ archiwaliów, ale u³atwiaj¹ korzystanie z nich (np. bibliografia). Hierarchia opisów powinna rozpoczynaæ siê od ogólnego opisu ca³oœci i nastêpnie schodziæ na ni sze poziomy. Postanowiono równie rozbudowaæ ele - men ty stan dar du o atry bu ty, co w efe kcie mia³o daæ bar dzo du e mo li wo œci usz cze - gó³owienia opisu przy relatywnie niewielkiej liczbie elementów. Na przyk³ad wzbogacenie elementu osoba o atrybuty pozwala na okreœlenie m.in. jej roli jako twórcy, twórcy zbio - ru, na da w cy czy od bio r cy. Na tym eta pie prac po ja wi³a siê na zwa En co ded Ar chi val De - scri p tion (EAD). Za³o e nia stan dar du zo sta³y na stê p nie za pre zen towa ne na do ro cz nym zje Ÿ dzie So cie - ty of Ame ri can Ar chi vists w sie r p niu 1995 roku, wów czas te powo³ano EAD Wor king Group zespó³ maj¹cy kontynuowaæ prace. Od jesieni 1995 roku pracowano ju nad biblio - tek¹ tagów (znaczników) pod patronatem Biblioteki Kongresu USA, która rok póÿniej sta³a siê oficjalnym podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie strony poœwiêconej standardowi. Wersja beta biblioteki tagów zosta³a opublikowana w paÿdzierniku 1996 roku. Przez dwa kolejne lata twórcy EAD prowadzili szkolenia i warsztaty oraz zbierali ko - men ta rze i su ge stie od osób i in sty tu cji te stuj¹cych stan dard. W 1998 roku, w ra mach przygotowañ do publikacji zmodernizowanej wersji biblioteki tagów, postanowiono zaimplementowaæ jêzyk znaczników XML. W wyniku kolejnych lat testów pierwszej wersji 1 Na podstawie Development of the Encoded Archival Description DTD, gov/ead/eaddev.html

17 18 EAD_PL Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym EAD 1.0 oraz d¹ e nia do utrzy ma nia zgod no œci EAD ze stan dar dem ISAD (G) za ist nia³a ko nie cz noœæ re wi zji. Tak w 2002 roku po wsta³a wer sja, sta no wi¹ca pod sta wê pre zen towa - ne go t³uma cze nia 2. Czym jest EAD? W pewnym uproszczeniu En co ded Ar chi val De scri p tion (EAD) mo na potraktowaæ jako przepis na inwentarz elektroniczny prezentowany w formie strony internetowej lub samodzielnego pliku XML. Standard zawiera wykaz 146 znaczników (tagów), które z jed - nej stro ny s¹ ele men ta mi jê zy ka XML, a z dru giej odwo³uj¹ siê, po przez na zwy i za le can¹ zawartoœæ elementów oraz ich hierarchiczn¹ strukturê, okreœlon¹ w standardzie (w pliku DTD), do ele men tów opi su ar chi wa liów. Wœród zna cz ni ków EAD s¹ wiêc ele men ty tak podstawowe dla opisu materia³ów archiwalnych, jak: tytu³ (<unittitle>), data (<unitda - te>) czy sygnatura (identyfikator) obiektu (<unitid>). Po szcze gó l ne ele men ty EAD nie s¹ jed nak usy stema tyzo wa nym wy ka zem ko le j nych elementów opisu. Przypominaj¹ raczej klocki, z których mo na u³o yæ inwentarz wed³ug w³as nych po trzeb. Tak jak jed nak nie wszy stkie klo cki do sie bie pa suj¹, tak po szcze gó l ne ele men ty (zna cz ni ki) EAD pod le gaj¹ pe w nym regu³om: mog¹ zna j do waæ siê w okre œlo - nych mie j s cach (se kcjach) pli ku XML (np. ele ment <ead> obe j mu je ca³y in wne tarz), wewn¹trz innych znaczników (np. <titlestmt> pojawia siê zawsze w ramach znacznika <fi le desc>), albo same mog¹ gru po waæ okre œlo ne zna cz ni ki (np. <alt for ma va il> mo e za wie raæ ele men ty: <ad dress>, <alt for ma va il>, <blo ck qu o te>, <chron list>, <head>, <list>, <note>, <p>, <table>), niektóre wystêpuj¹ tylko w okreœlonych sytuacjach (np. <creation> okreœla tylko autora inwentarza elektronicznego i wystêpuje tylko w ramach <pro fi le desc>), inne zaœ pa suj¹ pra wie wszê dzie, pe³ni¹c np. fun kcjê fo r ma tuj¹c¹ (np. <emph>). W zro zu mie niu isto ty EAD ko nie cz ne jest uœwia do mie nie so bie, e nie jest to stan dard opisu danych, lecz standard opisu struktury pewnych danych, co podkreœlaj¹ jego twórcy w Za sa dach roz wo ju EAD 3. EAD wska zu je okre œlo ne ele men ty opi su i bu du je z nich wie - lopoziomowe struktury, ale uzupe³nienie ich danymi stanowi¹cymi opis danego obiektu jest ju kwesti¹ krajowej czy regionalnej metodyki. Czym EAD nie jest? EAD nie jest ap li kacj¹ ani ro dza jem bazy da nych. Twó r cy stan dar du sta wiaj¹ so bie za cel utrzymanie EAD w takiej formie, by by³ mo liwy do zastosowania zarówno w œrodowi - sku, gdzie opis jest two rzo ny i prze cho wy wa ny w ba zach da nych, jak i w œro do wi skach, w któ rych dane s¹ prze cho wy wa ne bez po œred nio w SGML czy XML. XML jest jê zy kiem zna cz ni ków 4, ale nie oz na cza to, e ar chi wi sta musi znaæ jego bu do - wê i tworzyæ inwentarze bezpoœrednio w XML, nie potrzebuje nawet znaæ narzêdzi two - rzenia plików XML. I choæ mo liwe jest zbudowanie poprawnego pliku XML przy u yciu 2 3 EAD jest sposobem zapisu uk³adu informacji, nie jest natomiast norm¹ reguluj¹c¹ jej treœæ, Design Priciples for Enhancements to EAD (gru dzieñ 2002), - desgn.html 4

18 EAD_PL Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym 19 pro ste go no ta t ni ka z sy ste mu Win dows czy Word z pa kie tu MS Of fi ce, a tym bar dziej za po moc¹ na rzê dzi Open So u r ce (np. Open Of fi ce), bar dziej po pu larn¹ pra ktyk¹ jest nie ja ko wtórne tworzenie pliku XML z danych wpisanych za pomoc¹ przyjaznego graficznego in - ter fe j su bazy da nych. In ny mi s³owy, in we ntarz zgod ny ze stan dar dem EAD po wsta je naj - czê œciej jako ze staw da nych za pi sa nych w XML po przez ich wy eks po rto wanie z bazy danych. Jak daleko polskiej archiwistyce do EAD? Ca³kiem bli sko. Mo li we jest zbu do wa nie in we nta rza zgod ne go ze stan dar dem EAD przy u yciu danych wpisanych do bazy IZA. Pionierskie, ale bardzo interesuj¹ce osi¹gniê - cia pre zen tu je tu AGAD 5. Takie dzia³ania wymagaj¹ jednak dodatkowej pracy i mog¹ byæ tylko rozwi¹zaniami tymczasowymi. Na zachodzie tworzenie inwentarzy zgodnych z EAD odbywa siê za pomoc¹ aplikacji takich jak Midosa (Niemcy) czy Archivists Toolkit (USA). Co cie ka we, roz wi¹za nie ame ry ka ñ skie jest ap li kacj¹ bezp³atn¹ (na li cen cji Edu ca tio nal Community License Version 1.0), której rozwój przypomina prace nad programami typu Open So u r ce 6. Dzia³anie tego ro dza ju ap li ka cji w od nie sie niu do EAD spro wa dza siê do mo liwoœci wygenerowania poprawnego pliku XML zawieraj¹cego inwentarz. Rol¹ archi - wisty jest zaœ w³aœciwe opisanie materia³ów archiwalnych. W tym miejscu warto zastano - wiæ siê, czy i jaki wp³yw na polsk¹ me to dy kê mo e wy wrzeæ pró ba za sto so wa nia EAD jako spo so bu pre zen ta cji in we nta rza w Internecie? Czy EAD mo na stosowaæ we wszystkich elementach opisu archiwalnego? EAD jest stan dar dem ela sty cz nym, po zwa laj¹cym wpro wa dzaæ mo dy fi ka cje do stru - ktury znaczników zgodnie z lokalnymi wymogami metodyki. W AGAD, podczas opraco - wywania Inwentarza Metryki Koronnej, zasz³a koniecznoœæ uzupe³nienia opisu o sygnatu - rê dawn¹. Stan dard EAD nie prze wi du je tak szcze gó³owych roz wi¹zañ, jed nak dziê ki kon - strukcji znacznika <unitid> (identyfikator obiektu) i zastosowaniu mo liwoœci okreœlenia jego atrybutu, pracownicy AGAD wprowadzili do inwentarza <unitid type="former">, co oz na cza po prze d ni iden ty fi ka tor obie ktu. Taki za pis po zo sta je czy te l ny dla stan dar du (a wiêc jest nadal zrozumia³y dla ró nych systemów), a jednoczeœnie niesie now¹ informacjê (we wspó³cze s nym lingua franca jêzyku angielskim), e jest to identyfikator ju nieaktua - lny (former=poprzedni) 7. Wojciech WoŸniak H. Wajs, Inwentarz Metryki Koronnej,

19 20 EAD_PL Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym Wprowadzenie Elementy opisu Na zwa zna cz ni ka kró t ka, ³atwa do za pa miê ta nia fo r ma na zwy ele men tu, wykorzystywana w dokumencie zakodowanym, mo liwym do maszynowego prze twa rza nia. Na zwê zna cz ni ka za pi su je siê w na wia sach ostrok¹tnych, np. <ar ch desc>, oprócz przy pa d ku, kie dy zna cz ni ki s¹ za pi sy wa ne w se kcjach ele men ty mog¹ po ja wiaæ siê wewn¹trz i mo e za wie raæ. Na zwy zna cz ni ków pi sa ne s¹ za wsze ma³ymi li te ra mi. Nazwa elementu roz wi niê ta fo r ma na zwy zna cz ni ka, opi suj¹ca zna cze nie ele men tu. Pe³ne brzmie nie na zwy ele men tu ma zwy kle po staæ s³owa lub ci¹gu s³ów, okre œlaj¹cych fun kcjê ele men tu. Na li œcie zna cz ni ków na zwa ele men tu na stê pu je po na zwie zna cz ni ka, a ka de s³owo rozpoczyna siê od wielkiej litery, np. <archdesc> Ar chi val De scri p tion. Opis pie r wszy aka pit opi su okre œla ele ment za po moc¹ te r mi nów ze spe cjali sty cz nych s³owników archiwalnych, s³owników terminologicznych oraz s³owników terminów normy ISAD (G) 8. Ka dy z kolejnych akapitów opisuje sposób, w jaki element jest wykorzystywany, odró nia jego znaczenie od funkcji innych podobnych elementów, wskazuje u yteczne atrybuty, dostarcza przyk³adów, albo kieruje czytelnika do po kre w nych ele men tów. Do wska za nia ro dza ju opi sy wa ne go ele men tu s¹ u y wa ne stan dar do we okre œle nia. Element nadrzêdny (wrap per ele ment) wska zu je ele ment, któ ry nie mo e za wie raæ bez po œred nio te kstu naj pierw musi zo staæ otwa r ty ele ment za gnie d o ny (ne sted ele ment) w ele men cie nad rzêd nym. Ele men ty nad rzêd ne okre œlaj¹ ze spo³y ele men tów, któ re obe j muj¹ po szcze gó l ne czê œci po mo cy ar chi wa l nej, jak np. De scri p ti ve Iden ti fi ca tion. Element standardowy (ge ne ric ele ment) od no si siê do elementów wspólnych dla wielu rodzajów dokumentów zawieraj¹cych informacjê nie zwi¹zan¹ w szcze gó l ny spo sób z czê œci¹ stru ktu raln¹ po mo cy ar chi wa l nej, np. <ad dresss> i <date>. Element formatuj¹cy (fo r mat ting ele ment) wska zu je ele men ty, które mog¹ byæ u yte do przywo³ania okreœlonego rodzaju czcionki albo sposobów pre zen ta cji te kstu, jak np. cy ta ty, ze sta wie nia chro nolo gi cz ne, podkreœlenia. W stan dar dzie za wsze jest te okre œlo ne, kie dy ele ment jest wy ma ga ny, oraz kie dy po szcze gó l ne ele men ty stan dar du ISAD (G) i/lub stan dar du MARC s¹ mu po kre w ne. W celu okre œle nia po szcze gó l nych se k wen cji ele men tów na le y wzi¹æ pod uwa gê sam DTD, np. mo na kontrolowaæ listê podelementów w edytorze XML albo za pomoc¹ na rzê dzi przed sta wiaj¹cych DTD. Mo e za wie raæ in fo r ma cja wska zu je, co mo e za wie raæ opi sy wa ny ele ment. Ele men ty s¹ wymienione w porz¹dku alfabetycznym wed³ug nazw znaczników. Mog¹ byæ puste (np. za wie raæ ty l ko atry but), albo mog¹ za wie raæ tekst (#PCDATA), inne ele men ty, albo po³¹cze nie te kstu i in nych ele men tów. 8 T³umaczenie polskie nie uwzglêdnia wymienionych w tekœcie innych Ÿróde³, które nie s¹ zale - cane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych (MARC21 bibliographic/ecbdhome.html, Categories for the Descritpion of Works of Art edu/research/institute/standards/cdwa/, Text Encoding Initiative DTD

20 EAD_PL Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym 21 Skrót #PCDATA (ana li zo wa ne dane zna ko we pa r sed cha ra cer data) oz na cza, e tekst mo e byæ za wa r ty bez po œred nio wewn¹trz ele men tu, nie mo e jed nak za wie raæ zna ków, któ re mog³yby byæ in ter pre towa ne przez pa r ser jako regu³y dzia³ania. Np. lewy na wias ostrok¹tny musi mieæ po staæ zna ku od nie sie nia do en cji: &lang, tak aby nie zo sta³ b³êd nie zin ter pre towa ny przez pa r ser jako pocz¹tek na zwy ele men tu. Po nie wa po do b ne ele men ty dziel¹ce ten sam mo del za wa r to œci (za kres in fo r ma cji) s¹ ³¹czo ne jako gru pa, li sta za gnie d o nych ele men tów za wie ra zwy kle wiê cej ele men tów ni jest to po trze b ne. Me cha nizm ten u³atwia two rze nie DTD i odsy³aczy do in nych pli ków te ksto wych do ku men tów za pi sa nych w EAD. Np. je œli ele ment taki jak <ref> jest wymieniony w czêœci mo e zawieraæ, pojawiaj¹ siê równie elementy analogiczne, w³¹czaj¹c <ar chref>, <bi bref>, <extptr>,<ex tref> i <ptr>, na wet je œli w da nej sy tu a cji podstawowy element <ref> jest najbardziej odpowiedni. Mo e po ja wiaæ siê wewn¹trz ta czêœæ opi su iden ty fi ku je wszy stkie ele men ty wy sze go stopnia hierarchii (pa rent ele ments) w porz¹dku alfabetycznym wed³ug znaczników, wewn¹trz których mo e siê pojawiaæ opisywany element. Informacja ta wskazuje, gdzie i jak czê sto ele ment jest do stê p ny za po moc¹ DTD. De fi ni cje ele men tów wy sze go sto p nia hie ra r chii mog¹ prze ka zy waæ do da t kow¹ in fo r ma cjê o spo so bie u y cia ele men tu. Atry bu ty ta czêœæ opi su okre œla wszy stkie atry bu ty, ja kie mog¹ siê wi¹zaæ z ele men tem. S¹ one przed sta wia ne ma³ymi li te ra mi w ko dzie XML, ale w pre zen ta cji on - li ne EAD Tag Li bra ry (oraz w niniejszym t³umaczeniu) s¹ prezentowane za pomoc¹ wielkich liter, dla odró nienia atrybutów od innych elementów wewn¹trz listy znaczników 9. Przyk³ady wiê kszoœæ opi sów ele men tów za wie ra przyk³ady opi sa ne za po moc¹ zna cz ni ków, wska zuj¹ce jak mo na sto so waæ ³¹cz nie atry bu ty i ele men ty. Przyk³ady po chodz¹ ze stro ny En co ded Ar chi val De scri p tion, Ve r sion Przyk³ad pol ski zo sta³ opra co wa ny przez Wo j cie cha Wo Ÿ nia ka na pod sta wie in we nta rza z za so bu Ar chi wum Pañstwowego w Opolu. Czêœæ przyk³adów ilustruje ka d¹ z wymaganych sekwencji elementów, jak w przypadku prezentacji sekwencji podelementów wewn¹trz nad rzêd ne go <ea d he a der>, albo se k wen cji wy ma ga nych atry bu tów, ta kich jak LEVEL w elemencie <archdesc>. W innych przypadkach przyk³ady maj¹ jedynie wskazywaæ mo liwoœci. Wykropkowania miêdzy elementami albo wewn¹trz nich, oznaczaj¹ miejsca, w któ rych inne ele men ty czy tekst zo sta³y po mi niê te. Czêœæ ele men tów ma wie le przyk³adów, niektóre mog¹ pokazywaæ bardzo zró nicowane znaczniki, wykorzystuj¹ce wiele atrybutów, podczas gdy inne ilustruj¹ znaczniki pozbawione atrybutów. Oba roz wi¹za nia s¹ po pra w ne w EAD, a ich za sto so wa nie za le y od prze cho wa w cy i jego potrzeb, i ma na celu uzyskanie optymalnego poziomu opisu opartego na Ÿród³ach informacji i wspólnych wskazówkach dobrej praktyki. 9 Zob. czêœæ Atry bu ty in fo r ma cje wstê p ne 10

21

22 Lista elementów wed³ug nazw znaczników (tagów) 11 <abbr> Ab breviat ion Sk rót Stan dar do wy ele ment u y wa ny do okre œle nia skró co nej fo r my s³owa (akro ni mu). Atry but EXPAN mo e byæ u y ty dla do sta r cze nia pe³nej fo r my skró co ne go s³owa, w celu jego zindeksowania lub wyszukiwania. Zob. pokrewny element Ex pan sion <ex pan>. Mo e zaw ieraæ: #PCDATA. Mo e pojawiaæ siê wewn¹trz elementów: abs tract, ar chref, bi bref, con tai ner, cre ation, de scrul es, di mens ions, emph, en try, event, extent, extref, extre floc, item, la bel, langma ter ial, lan gus age, ma ter ialsp ec, orig ina tion, p, physdesc, phys fac et, phys loc, ref, re floc, re pos ito ry, sub tit le, ti tlep roper, unitd ate, unit id, unitt itle. Atryb uty: EXPAN #IMPLIED, Przyk³ad <note> <p> <abbr expan="autograph Letter Signed">ALS</abbr> </p> </note> <abstract> Abs tract Stresz czen ie Bardzo krótki opis materia³ów, wykorzystywany przede wszystkim do zapisu podstawowych informacji o twórcy (biograficznych lub historycznych), treœci, zawartoœci, sposobie porz¹dkowania lub innych szczegó³ach dotycz¹cych opisywanej jednostki opisu albo jej czêœci sk³adowych. Wewn¹trz <ar ch desc>, ele ment <abs tract> jest czê sto wyod rê b nia ny z ob - szer nie j szych opi sów, zna j duj¹cych siê w ele men tach <bio g hist> i <sco pe con tent>. 11

23 24 EAD_PL Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym Jego zadaniem jest pomoc czytelnikowi w szybkim odszukaniu tych materia³ów, których identyfikacja wymaga zastosowania formy opisowej. Umieszczony wewn¹trz <c>, ele ment <abs tract> mo e okre œlaæ indy widu a l ne ce chy da ne go ko m po nen tu. Mo e za wie raæ treœæ cha ra kte ry styczn¹ dla ele men tów <ar ran ge ment>, <bio g hist>, <phy s desc> i <sco pe con tent>, wte dy gdy a den z nich nie jest wy sta r czaj¹co odpowiedni do jej otagowania. Wykorzystanie atrybutów TYPE i ENCODINGANALOG w elemencie <abstract> mo e pomagaæ w wyodrêbnieniu informacji zapisanej w takich odpowiednikach elementu w stan dar dzie MARC, jak summary note (520$a) i bio gra p hi cal or hi sto ri cal data (545$a). Atrybut LANGCODE mo e byæ wykorzystany, jeœli streszczenie wystêpuje wiêcej ni w jed nym jêzyku. Mo e zawier aæ: #PCDATA, abbr, ar chref, bi bref, emph, exp an, extptr, extref, lb, linkgrp, ptr, ref, ti tle. Mo e po ja wiaæ siê wewn¹trz: ar chref, did. Atryb uty: ENCODINGANALOG LABEL LANGCODE TYPE #IMPLIED, #IMPLIED, NMTOKEN Przyk³ad <archdesc level="fonds"> <head>de script ive Sum mary</head> <unitt itle la bel="ti tle">ri chard Egan ma nus cript maps of Orange Co unty</unitt itle> <unitd ate type="inc lus ive" nor mal="1878/1879">cir ca </unitd ate> <unit id co unt ryco de="us" re pos ito ryc ode="cu-i" la bel="col lect ion num ber">ms-r72</unitid> <orig ina tion la bel="cre ator"> <per sname ru les="aacr2">egan, Ri chard, </per sname> </orig ina tion> <physdesc la bel="extent"> <extent>1 li near foot (1 box)</extent> </physdesc> <re pos ito ry la bel="re pos ito ry"> <corp name ru les="aacr2">univers ity of Ca lif ornia, Irvine. Li brary. Spe cial Col lect ions and Ar chives.</corp name> </re pos ito ry>

24 EAD_PL Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym 25 <abstract label="abstract">four ma nus cript su rvey maps and one plat map de pict ing areas of Orange Co unty and at trib uted to the no ted su rveyor and jud ge Ri chard Egan. One map is da ted 1878 and 1879 by Egan. The other maps are un dat ed and un sig ned but it is li kely that he drew them du ring the se years. The se maps pri mar ily de pict sub divis ions of non-ran cho tracts of land occu pyi ng what is now Orange Co unty, with the ad dit ion of some to pog raph ical de tai ls.</abstract> </archdesc> <acc essrest rict> Con dit ions Gover ning Acc ess Warunki udostêpniania Informacja o warunkach, wp³ywaj¹cych na dostêpnoœæ opisywanych materia³ów. Mo e ona wska zy waæ ko nie cz noœæ wcze œnie j sze go zg³osze nia przez u y tko w ni ka chê ci skorzystania z opisywanych materia³ów, lub charakter ograniczeñ na³o onych przez ofia - ro da w cê, sta tus pra w ny, in sty tu cjê prze cho wuj¹c¹ lub inn¹ or ga ni za cjê. Mo e tak e wskazywaæ na brak ograniczeñ. Nie na le y my liæ tego ele men tu z ele men tem Con di tions Go ve r ning Use <userestrict>, który okreœla informacjê o ograniczeniach w wykorzystaniu opisywanego materia³u po otrzymaniu uprawnieñ do korzystania z niego. Ele ment <ac ces s re strict> jest po rów nywa l ny z ele men tem stan dar du ISAD (G) 12 i po lem 506 stan dar du MARC. acc essrest rict, ad dress, bloc kquote, chron list, head, le gals tatus, list, note, p, ta ble. Mo e pojawiaæ siê wewn¹trz: acc essrest rict, archdesc, archde scg rp, c, c01, c02, c03, c04, c05, c06, c07, c08, c09, c10, c11, c12, de scg rp. ENCODINGANALOG TYPE #IMPLIED, Przyk³ad 1 <accessrestrict> <p>there are no access restrictions on this collection.</p> </accessrestrict> 12 Warunki decyduj¹ce o udostêpnianiu (Conditions Governing Access). Polskie t³umaczenia elemen tów ISAD (G) za: ISAD (G) Miêdzynarodowy standard opisu archiwalnego, czêœæ ogó l na, wer - sja 2, oprac. H. Wajs, Wa r sza wa 2006.

25 26 EAD_PL Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym Przyk³ad 2 <accessrestrict> <p>university records are public records and once fully processed are generally open to research use. Records that contain personally identifiable information will be closed to protect individual privacy. The closure of university records is subject to compliance with applicable laws.</p> </accessrestrict> Przyk³ad 3 <c02 level="file"> <container type="box" label="box">104 </container> <container type="folder" label="folder(s)"> </container> <unittitle><title render="italic">technics and Civilization</title> (<title render="italic">form and Personality</title> or <title render="italic">form and Civilization</title>) </unittitle> <unitdate type="inclusive" normal="1931/1933"> </unitdate> <scopecontent> <p>draft fragments.</p> </scopecontent> <accessrestrict> <p>only the photocopies (housed in Box 105) of these fragile materials may be used.</p> </accessrestrict> </c02> <accruals> Accruals Dop³ywy materia³ów archiwalnych Informacja o przewidywanych dop³ywach do opisywanych materia³ów, wskazuj¹ca ich wielkoœæ i czêstotliwoœæ przyjmowania do zasobu archiwum. Element mo e równie wska zy waæ, e ad ne dop³ywy nie s¹ ju oczekiwane. Ele ment <ac cu rals> jest po rów nywa l ny z ele men tem stan dar du ISAD (G) 13 oraz z po lem 584 stan dar du MARC. acc ruals, ad dress, bloc kquote, chron list, head, list, note, p, ta ble. 13 Dop³ywy materia³ów archiwalnych (Ac c ru als).

26 EAD_PL Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym 27 Mo e pojawiaæ siê wewn¹trz: acc ruals, archdesc, archde scg rp, c, c01, c02, c03, c04, c05, c06, c07, c08, c09, c10, c11, c12, de scg rp. ENCODINGANALOG #IMPLIED, Przyk³ad 1 <accruals> <p>no further materials are expected for this collection.</p> </accruals> Przyk³ad 2 <accruals> <p>noncurrent additions to this Record Group are transferred from the Development Department annually at the end of the fiscal year in June.</p> </accruals> <acqinfo> Acquisition Information In form acja o pr zejê ciu ma ter ia³ów ar chiw alny ch Bezpoœrednie Ÿród³o przejêcia opisywanych materia³ów i okolicznoœci ich otrzymania. Ele ment za wie ra in fo r ma cje o da ro wi z nach, prze ka za niu, zakupach i de po zy tach. Po otwarciu elementu Akapit <p> u yte wewn¹trz <acquinfo>, opcjonalne podelemen ty mog¹ byæ wy ko rzy stane do od dzie l ne go oz na cze nia ta kich in fo r ma cji o przejêciu, jak na zwa jego Ÿród³a, np. ele ment <per sna me> lub ele ment <co r p na me>, czy ele ment <date> oz na czaj¹cy datê otrzy ma nia ma te ria³ów, albo ele ment <num>, oz na czaj¹cy nu - mer akcesji przypisany opisywanym materia³om. Element <address> mo e byæ u yty do za pi sa nia ad re su Ÿród³a prze jê cia opi sy wa nych ma te ria³ów, a atry but mo e mieæ wartoœæ in ter nal ( we wnê trz ne ), o ile in fo r ma cja ad re so wa ma byæ do stê p na ty l ko dla upowa nionych pracowników. Nale y zaznaczyæ, e wspomniany numer akcesji mo e ta k e s³u yæ jako ele ment <uni tid> i zo staæ za pi sa ny jako taki wewn¹trz ele men tu. Do za pi sa nia szcze gó³owej in fo r ma cji o jed no stkach prze jê tych, a na stê p nie wy³¹czonych z opisywanych materia³ów, mo e zostaæ u yty element Materia³y wy³¹czone <sepa rated ma te rial>. Oz na cza on jed no stki zwi¹zane przez wspóln¹ pro we nie ncjê z opi sy wa ny mi ma te ria³ami, któ re zosta³y od nich fizycznie oddzielone. Do zapisu informacji o historii w³asnoœci przed zgromadzeniem materia³ów w miejscu, z któ re go tra fi³y do aktu a l ne go prze cho wa w cy, mo na u yæ ele men tu Dzie je ma te ria³ów archiwalnych <custodhist>. Element <acqinfo> jest porównywalny z elementem standardu ISAD (G) 14 i polem 541 standardu MARC. 14 Bezpoœrednie Ÿród³o pochodzenia, przejêcia lub przekazania do archiwum (Immediate Source of Acquisition or Transfer).

27 28 EAD_PL Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym acqinfo, ad dress, bloc kquote, chron list, head, list, note, p, ta ble. Mo e pojawiaæ siê wewn¹trz: acqinfo, archdesc, archde scg rp, c, c01, c02, c03, c04, c05, c06, c07, c08, c09, c10, c11, c12, cu stod hist, de scg rp. ENCODINGANALOG #IMPLIED, Przyk³ad 1 <acqinfo> <p>transfer from <corpname>national Park Service, </corpname> <date type="accession">1945</date>. Accession number <num type="accession">45.22</num>.</p> </acqinfo> Przyk³ad 2 <acqinfo> <p>source unknown. Originally deposited in University Library, transferred to Department of Palaeography, <date normal=" ">24 April 1958</date>.</p> </acqinfo> <ad dress> Ad dress Ad res Standardowy ele ment do tycz¹cy in fo r ma cji o mie j s cu, gdzie coœ jest usy tu o wa ne i gdzie mo e byæ dostêpne. Przyk³ady zawieraj¹ adres pocztowy instytucji przechowuj¹cej lub jej adres mailowy i numer telefonu dzia³u udzielaj¹cego zezwolenia na publikacjê opi - sy wa ne go ma te ria³u. Nale y wzi¹æ pod uwagê, e u ywanie odnoœnika do przechowywanej informacji adresowej, pojawiaj¹cej siê w wielu pomocach archiwalnych, jest ³atwiejsze do aktualizacji, je - œli jest ona umieszczona w jednym wspó³dzielonym pliku. Jednostkowy odnoœnik mo e za wie raæ za rów no ele men ty EAD, jak ich treœæ. Ar kusz sty lu mo e byæ równie u yty do dostarczenia tego rodzaju informacji. addressline. Mo e pojawiaæ siê wewn¹trz: accessrestrict, accruals, acqinfo, altformavail, appraisal, arrangement, bibliography, bioghist, blockquote, controlaccess, custodhist, daodesc, descgrp, div, dsc, dscgrp, entry, event, extref, extrefloc, fileplan, index, item, note, odd, originalsloc, otherfindaid,

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne;

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Cywilizacja informacyjna i kultura mediów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

znaczeniu określa się zwykle graficzne kształtowanie tekstu za pomocą dostęp-

znaczeniu określa się zwykle graficzne kształtowanie tekstu za pomocą dostęp- Właściwe relacje między literami Tytularia i elementy rozpoczynające Typografia znaczenia: pierwsze technika druku wypukłego, drugie dawna, historyczna nazwa drukarni, zwanej też oficyną. Trzecie w węższym

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe działania w rachunku macierzowym

Podstawowe działania w rachunku macierzowym Podstawowe działania w rachunku macierzowym Marcin Detka Katedra Informatyki Stosowanej Kielce, Wrzesień 2004 1 MACIERZE 1 1 Macierze Macierz prostokątną A o wymiarach m n (m wierszy w n kolumnach) definiujemy:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI Kierunek:...... Specjalność:... PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA TYTUŁ PRACY Wykonał: Promotor:...

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Jaroszowiec: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

1. Wstêp. mgr Iwo na AD ZIAK Szko³a G³ówna S³u by Po a r ni czej

1. Wstêp. mgr Iwo na AD ZIAK Szko³a G³ówna S³u by Po a r ni czej mgr Iwo na AD ZIAK Szko³a G³ówna S³u by Po a r ni czej Zarz¹dza nie ry zy kiem w ucze l niach pu b li cz nych na przyk³ad zie Szko³y G³ów nej S³u by Po a r ni czej jako jed no stki se kto ra fi nan sów

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

BADANIE WP YWU WARTOŒCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA KSZTA TOWANIE SIÊ JEDNOSTKOWEGO KOSZTU WYDOBYCIA W ZGRUPOWANIU KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO

BADANIE WP YWU WARTOŒCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA KSZTA TOWANIE SIÊ JEDNOSTKOWEGO KOSZTU WYDOBYCIA W ZGRUPOWANIU KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO 143 Ma rian Tu rek A dam So j da Ma ciej Wo l ny BADANIE WP YWU WARTOŒCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA KSZTA TOWANIE SIÊ JEDNOSTKOWEGO KOSZTU WYDOBYCIA W ZGRUPOWANIU KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO EXAMINATION OF THE

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oprac. wrzesień 2015

Oprac. wrzesień 2015 PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy Oprac. wrzesień 2015 Siedziba Biblioteki Głównej Informacje ogólne System biblioteczno-informacyjny UTP Biblioteka Główna Czytelnia Główna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo