SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami. Rozdział 2: A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. B. Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy. Informacje ogólne 1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. 2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje on nie dotyczy. 3. Niniejszą specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 4. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 8. Zakres zadań Wykonawcy opisany został w rozdziałach 1 3 niniejszej specyfikacji (SIWZ) 9. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN. ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, Warszawa działając na podstawie Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej euro na: ROZBUDOWA APLIKACJI KONTROLNEJ PPW, OBSŁUGA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA BAZY DANYCH GIS MHP ORAZ MODERNIZACJA APLIKACJI WSPOMAGAJĄCYCH OBSŁUGĘ BAZY DANYCH GIS MHP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, WYCINANIE, UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH). I. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje rozbudowę i objęcie opieką serwisową aktualnie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu Platforma MHP. System Platforma MHP zbudowany jest z wykorzystaniem oprogramowania GIS będącego w posiadaniu Zamawiającego tj. Geomedia Professional 6.1, GeoMedia Webmap, GeoMedia GeoIntegrator, GeoMedia Feature Cartographer 6.1. Dane przechowywane są w relacyjnej bazie danych Oracle 10g. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług informatycznych wraz z ich wdrożeniem, usługą szkolenia oraz usługą asysty technicznej, obejmujących następujące zadania: Zadanie 1: Modernizacja funkcjonalności aplikacji Kontrola PPW. Zadanie 2: Modernizacja aplikacji Karto PPW WH i Karto PPW WJ. Zadanie 3: Modernizacja funkcjonalności aplikacji Wycinanie. Zadanie 4: Przetworzenie warstw informacyjnych VMap Level 2. Zadanie 5: Modyfikacja aplikacji Ujęcia wód podziemnych. Zadanie 6: Konfiguracja nowych warstw informacyjnych i kompozycji tematycznych bazy danych GIS MhP na potrzeby udostępniania poprzez usługi WMS i WFS. Zadanie 7: Wsparcie techniczne w wymiarze 30 osobodni przez okres 12 miesięcy 1

2 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/2010 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania funkcjonalne i techniczne oraz formalne określa Rozdział 2.A SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Warunki gwarancji i świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego zmodernizowanych aplikacji oraz asysty technicznej określa Rozdział 2.B SIWZ Ogólne warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego ( ) II. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. 2. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami części V. Instrukcji oraz następujące Wypełniony Formularz cenowy na Załączniku nr 2 3. Zamawiający wymaga, aby Formularz oferty oraz wszystkie załączniki były podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu weryfikacji zasad reprezentacji wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku innych podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisywania oświadczeń i innych dokumentów, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisujących oświadczenia lub dokumenty. 5. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale bądź w odpisie poświadczonym notarialnie, powinno być dołączone do oferty. W celu weryfikacji zasad reprezentacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 8. Strony oferty winny być ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron. 9. Formularz oferty należy wpiąć jako pierwszą stronę oferty. 10. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej specyfikacji. 11. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, winien w ofercie wskazać tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcom części zamówienia dotyczącej usługi druku. 12. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez 2

3 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/2010 Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 13. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, strony ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. 14. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed terminem otwarcia ofert. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. 15. Kopertę zawierającą ofertę Wykonawca winien zaadresować na adres Zamawiającego, oraz opisać następująco: Oferta na: Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) Nie otwierać przed 21 lipca 2010r. godz. 12:15 Kancelaria Główna; Bud. A; Nr pokoju 15 (dla EZ) nr post. 55/ Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 17. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. III. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium musi być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego: BANK PEKAO SA, nr rachunku O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), złożonych w kasie Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Rakowiecka 4 w Warszawie, budynek A pok. Nr 12A, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 do 14: Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 3

4 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/ Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 2.1. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w ostatnich 3 ch latach (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), co najmniej dwa zakończone zadania polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu GIS obejmującego przetwarzanie danych środowiskowych, wykorzystującego Geomedia Professional (w wersji min. 6.0), GeoMedia GeoIntegrator i relacyjną bazę danych Oracle o wartości nie mniejszej niż złotych brutto każdy, z podaniem jego wartości, przedmiotu usługi, daty i odbiorcy oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione powyżej zadanie zostało wykonane należycie Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w ostatnich 3 ch latach (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), co najmniej jedno zakończone zadanie, które obejmowało prace polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu w środowisku GeoMedia Professional i GeoMedia Feature Cartographer funkcjonalności umożliwiających wykonanie wydruków kartograficznych map tematycznych w jednej ze skal: 1:25000, 1:50000, 1: W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunki Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3.1. Potencjał kadrowy potwierdzony dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi udokumentowane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz zapewnią zespoły osób zdolnych do realizacji zamówienia o kwalifikacjach nie gorszych niż: Co najmniej 1 (jedna) osoba pełniąca funkcję kierownika projektu posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem jako Kierownik Projektu, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości, oraz certyfikat Prince2; Co najmniej 1 (jeden) specjalista w zakresie projektowania i wdrażania systemów GIS wykorzystujących relacyjną bazę danych Oracle posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem, jako Projektant, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości; 4

5 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/ Co najmniej 1 (jeden) specjalista w zakresie analizy wymagań dla systemów GIS przetwarzających dane środowiskowe, posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem jako Analityk, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości; Co najmniej 1 (jeden) specjalista w zakresie projektowania i wdrażania systemów GIS, wykorzystujących Geomedia Professional i GeoMedia GeoIntegrator, posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem jako Wdrożeniowiec, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości; Co najmniej 2 programistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w programowaniu przy użyciu języków C#,.NET, ASP.NET oraz technologii GeoMedia, potwierdzone udziałem, w roli Programisty, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości, posiadający certyfikat GeoMedia Certified Developer Co najmniej 1 (jeden) specjalista posiadający wyższe wykształcenie kartograficzne i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem, w realizacji co najmniej jednego projektu GIS, którego jednym z efektów końcowych była prezentacja kartograficzna map tematycznych w jednej ze skal: 1:25000, 1:50000 lub 1: Każda z osób może pełnić w zespole tylko jedną rolę Potencjał techniczny potwierdzony dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca winien udokumentować, że do realizacji zadania będzie dysponował następującym potencjałem technicznym: Co najmniej dwie licencje oprogramowania GeoMedia Professional 6.1 firmy Intergraph umożliwiające tworzenie i modernizację aplikacji autorskich współdziałających z tym oprogramowaniem Co najmniej jedną licencje oprogramowania GeoMedia Webmap 6 firmy Intergraph umożliwiającą tworzenie nowych i modernizację istniejących funkcjonalności współdziałających z tym oprogramowaniem Co najmniej jedną licencje oprogramowania GeoMedia Feature Cartographer 6 firmy Intergraph, umożliwiającą przygotowanie wzorca dla wydruków kartograficznych map z bazy danych MHP GIS zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Co najmniej jedną licencje oprogramowania GeoMedia GeoIntegrator firmy Intergraph umożliwiającą tworzenie nowych i modernizację istniejących aplikacji autorskich współdziałających z tym oprogramowaniem. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunki Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania w/w warunków zostanie przeprowadzona zgodnie z formułą,,spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w części V niniejszej Instrukcji. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, złożone na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji. 5

6 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wykonawca/podwykonawca przedłoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na druku stanowiącym załącznik nr 3a do Instrukcji. 3. Wykaz (załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji) zrealizowanych prac zgodnych z wymaganiami Zamawiającego wraz z załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. 4. Wykaz (załącznik nr 5 i 6 do niniejszej Instrukcji) osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z informacją o ich kwalifikacjach i posiadanych uprawnieniach. Wykonawcy składający ofertę wspólnie załączają do oferty następujące dokumenty: 1) Dokument wymieniony w punkcie 2 składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie. 2) Dokumenty wymienione w punkcie 1, 3, 4 składają Wykonawcy wspólnie. 3) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Do dyspozycji Załącznik nr 7. W przypadku występowania podwykonawców, wykonawca przedstawi dodatkowo dokumenty wskazane w ust. 2 powyżej, podpisane przez podwykonawcę. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą ww. oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożą te dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. VI. Termin wykonania zamówienia. Do 15 grudnia 2010r. (data końcowa) z uwzględnieniem dat dla poszczególnych etapów i zadań wymienionych w harmonogramie : ust. 2 Rozdział 2A SIWZ, z uwzględnieniem terminów dla wsparcia technicznego w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia z limitem 30 osobodni. VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: Łączna cena oferty brutto 100 % Oferty oceniane będą w następujący sposób: cena brutto oferty najtańszej x100 x 100% = liczba punktów Cena brutto badanej oferty Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru uzyskała największą ilość punktów. Przyznane punkty będą skracane do drugiego miejsca po przecinku. 6

7 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/2010 VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Wykonawca uwzględni ceny za wszystkie elementy zamówienia i wyszczególni je na Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji). 2. Cena łączna brutto za wykonanie całości zamówienia będzie stanowiła cenę oferty. Cenę łączną brutto za wykonanie całości zamówienia wykonawca uzyska wypełniając Formularz cenowy (załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji). 3. Kwotę z pozycji RAZEM z Formularza Cenowego należy przenieść do Formularza Oferty. Ceny podane w Formularzu oferty muszą uwzględniać wszelkie koszty zawiązane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego opisanymi w SIWZ. 4. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 5. W ofercie należy podać wartości brutto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z rozp. Ministra Finansów z dn r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212 poz.1337). 6. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki w tekście oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. IX. Termin związania ofertą. Okres związania wykonawców złożoną ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert tj. w dniu 21 lipca 2010 r., a kończy się 19 sierpnia 2010 r. włącznie. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w kancelarii, pok. 15 w bud. A. 2. Termin składania ofert upływa dnia 21 lipca 2010 r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 3. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 231 bud. A. XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia będą przekazywane Wykonawcom i Zamawiającemu faksem lub pocztą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzone pocztą. Numer telefonu/faksu Zamawiającego: Wezwanie do złożenia zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz pełnomocnictw, Zamawiający może przesłać faxem, lecz oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej. 3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Ida Inglant Pojda, Warszawa ul. Rakowiecka 4 bud. A, pok. 231 tel./fax.: (022) w godzinach w dni robocze, e mail: 4. Zamawiający informuje, iż ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty (ofert), 7

8 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/2010 Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być wykonawcy udostępnione, Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia oferty(ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym (dopuszcza się w formie fax u) zawiadomieniu. XII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających. XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, obowiązani są przed zawarciem umowy do złożenia dokumentu regulującego zasady współpracy podmiotów. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, umowa konsorcjalna powinna określać: cel gospodarczy, oznaczenie czasu trwania współpracy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, osobę wyznaczoną do reprezentowania, zakaz zmian umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym. 2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie podpisania umowy. Umowa będzie podpisana w siedzibie Zamawiającego. XIV. Istotne postanowienia umowy. 1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Rozdziale 3 niniejszej specyfikacji. 2. Zapisy umowy nie kwestionowane pisemnie w terminie przewidzianym na pytania i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili podpisywania umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz oferty, Załącznik nr 2 Formularz cenowy, Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków Wykonawcy, Załącznik nr 3a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik nr 4 Doświadczenie zawodowe, Załącznik nr 5 Potencjał kadrowy, Załącznik nr 6 Potencjał techniczny, Załącznik nr 7 Zobowiązanie do współpracy. Warszawa, dnia 13 lipca 2010r. ZATWIERDZAM Dyrektor ds. Państwowej Służby Hydrogeologicznej Dr Lesław Skrzypczyk Państwowego Instytutu Badawczego 8

9 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/2010 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY Pieczęć Wykonawcy OFERTA My, niżej podpisani,... Działając w imieniu i na rzecz... Adres siedziby.... Adres do korespondencji.... tel...., fax.:.., e mail: Osoba do kontaktu. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych), składamy niniejszą ofertę. 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego wraz z załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń. 2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisanymi wyżej dokumentami i formularzem cenowym za cenę łączną: netto...zł, podatek VAT zł, brutto...zł (słownie:...) 3. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji w zakresie i na warunkach opisanych w Rozdziale 2.B SIWZ Ogólne warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego ( ) 4. Udzielamy Zamawiającemu 30 osobodni asysty technicznej dla prac związanych z wdrażaniem i obsługą wszystkich zmodernizowanych, objętych przedmiotem zamówienia aplikacji w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wsparcie techniczne świadczone będzie dla Zespołu Głównego Koordynatora MhP. 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. od dnia 21 lipca 2010 r., do dnia 19 sierpnia 2010 r. włącznie. 6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 7. Zamówienie wykonamy samodzielnie* Część zamówienia (określić zakres)... zamierzamy powierzyć podwykonawcom* 8. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: 15 grudnia 2010 r. 9. Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszego formularza są: , dnia `podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy * niepotrzebne skreślić 9

10 ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY Pieczęć wykonawcy Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: L.p. Zadania Wartość ogółem /netto/ [PLN] Kwota VAT [PLN] Wartość ogółem /brutto/ [PLN] 1. Zadanie 1: Modernizacja funkcjonalności aplikacji Kontrola PPW (analiza wymagań, projekt, wykonanie i testy, wdrożenie, szkolenie 6 osób x 1 dzień x 6 godz.) 2. Zadanie 2: Modernizacja aplikacji Karto PPW WH i Karto PPW WJ (analiza wymagań, projekt, wykonanie i testy, wdrożenie, szkolenie 6 osób x 2 dni x 6 godz.) 3. Zadanie 3: Modernizacja funkcjonalności aplikacji Wycinanie (analiza wymagań, projekt, wykonanie i testy, wdrożenie, szkolenie 6 osób x 1 dzień x 6 godz.) 4. Zadanie 4: Przetworzenie warstw informacyjnych VMap Level 2 (analiza wymagań, projekt, realizacja i wdrożenie) 5. Zadanie 5: Modyfikacja aplikacji Ujęcia wód podziemnych (analiza wymagań, projekt, wykonanie i testy, wdrożenie, szkolenie 6 osób x 1 dzień x 6 godz.) 6. Zadanie 6: Konfiguracja nowych warstw informacyjnych i kompozycji tematycznych bazy danych GIS MhP na potrzeby udostępniania poprzez usługi WMS i WFS (analiza wymagań, projekt, wykonanie i testy, wdrożenie, szkolenie 3 osób x 2 dni x 6 godz.) Wsparcie techniczne w wymiarze 30 osobodni przez okres 12 miesięcy liczona: 30 x x 8 godz. = stawka/ 1 godz. 7. RAZEM (suma pkt. 1 7): Wartość RAZEM należy przenieść do Formularza ofertowego..., dnia podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW Pieczęć Wykonawcy O Ś WIADCZENIE W YKONAWCY o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą na: Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1). Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2). Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3). Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4). Sytuacji ekonomicznej i finansowej...., dnia podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 3A OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Pieczęć Wykonawcy O Ś WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na w oparciu o art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą na Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) Niniejszym oświadczam, iż nie występują podstawy do wykluczenia mnie jako Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych...., dnia podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy UWAGA: 1) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie, oświadczenie musi podpisać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie. 12

13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Pieczęć Wykonawcy Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonaliśmy usługi zgodnie z warunkiem określonym w Instrukcji dla Wykonawców punkt IV.2. Ad. IV SIWZ A) dot. wymogu z pkt IV ). Tytuł i przedmiot zadania (polegającego na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu GIS obejmującego przetwarzanie danych środowiskowych wykorzystującego Geomedia Professional ( w wersji min. 6.0), GeoMedia GeoIntegrator i relacyjną bazę danych Oracle): ). Wersja oprogramowania Geomedia Professional, GeoMedia GeoIntegrator i bazy danych Oracle wykorzystanego do wykonania zadania:.... 3). Krótka charakterystyka danych środowiskowych, które znalazły się w tym zadaniu ). Czy zaimplementowano zarządzanie użytkownikami w środowisku GeoIntegratora:.. 5). Krótki opis zaimplementowanej funkcjonalności: ). Wartość usługi wykonanej przez Wykonawcę zł brutto:... 7). Data wykonania usługi:.. 8). Odbiorca usługi i kontakt do osoby, która może odpowiedzieć na pytania związane ze zrealizowanym projektem... W załączeniu dokumenty, potwierdzające, że usługa została wykonana należycie. B) dot. wymogu z pkt IV ). Tytuł i przedmiot zadania (polegającego na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu GIS obejmującego przetwarzanie danych środowiskowych wykorzystującego Geomedia Professional ( w wersji min. 6.0), GeoMedia GeoIntegrator i relacyjną bazę danych Oracle):

14 2). Wersja oprogramowania Geomedia Professional, GeoMedia GeoIntegrator i bazy danych Oracle wykorzystanego do wykonania zadania: ). krótka charakterystyka danych środowiskowych, które znalazły się w tym zadaniu ). Czy zaimplementowano zarządzanie użytkownikami w środowisku GeoIntegratora: l. 5). Krótki opis zaimplementowanej funkcjonalności: ). Wartość usługi wykonanej przez Wykonawcę zł brutto:... 7). Data wykonania usługi: ). Odbiorca usługi i kontakt do osoby, która może odpowiedzieć na pytania związane ze zrealizowanym projektem..... W załączeniu dokumenty, potwierdzające, że usługa została wykonana należycie. Ad. IV SIWZ dot. wymogu z pkt IV ). Tytuł i przedmiot zadania (w ramach którego zaprojektowano i wdrożono w środowisku GeoMedia Professional i GeoMedia Feature Crtographer funkcjonalność umożliwiającą wykonanie wydruków kartograficznych map tematycznych): ). Krótka charakterystyka danych, które znalazły się na wydrukach map ). Skala w jakiej były drukowane mapy w ramach wykonanego zadania.... 4). Wartość usługi wykonanej przez Wykonawcę zł brutto: ). Data wykonania usługi: ). Odbiorca usługi i kontakt do osoby, która może odpowiedzieć na pytania związane ze zrealizowanym projektem.. W załączeniu dokumenty, potwierdzające, że usługa została wykonana należycie...., dnia podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 5 POTENCJAŁ KADROWY Pieczęć Wykonawcy Składając w imieniu... ofertę w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie ul. Rakowiecka 4. na Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) oświadczamy, że zamówienie będą wykonywać zgodnie z warunkiem określonym w Instrukcji dla Wykonawców punkt IV, ppkt 3: Wymagania zamawiającego (zgodnie z pkt. IV.3. Rozdz. 1 SIWZ) 15 Imię i Nazwisko Osoby skierowane do realizacji zamówienia Rola w realizacji niniejszego zamówienia (rola w zespole) Kwalifikacje i umiejętności / doświadczenie zawodowe należy wpisać wszystkie informacje potwierdzające spełnienie warunków postawionych w pkt. IV.3. Rozdz. 1 SIWZ osoba pełniąca funkcję kierownika projektu posiadająca odpowiednie kwalifikacje i 1. doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem jako Kierownik Projektu, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości, oraz certyfikat Prince2, specjalista w zakresie projektowania i wdrażania systemów GIS wykorzystujących relacyjną bazę danych Oracle posiadający 2. odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem, jako Projektant, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości; specjalista w zakresie analizy wymagań dla systemów GIS przetwarzających dane środowiskowe, posiadający odpowiednie 3. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem jako Analityk, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości; specjalista w zakresie projektowania i wdrażania systemów GIS, wykorzystujących Geomedia Professional i GeoMedia 4. GeoIntegrator, posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem jako Wdrożeniowiec, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości;

16 programistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w programowaniu przy użyciu języków C#,.NET, ASP.NET oraz technologii GeoMedia, potwierdzone udziałem, w roli Programisty, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości, posiadający certyfikat GeoMedia Certified Developer; specjalista posiadający wyższe wykształcenie kartograficzne i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem, w realizacji co najmniej jednego projektu GIS, którego jednym z efektów końcowych była prezentacja kartograficzna map tematycznych w jednej ze skal: 1:25000, 1:50000 lub 1: Osoby nie będące naszymi pracownikami złożyły zobowiązania do współpracy na formularzu stanowiącym Zał. 7 do niniejszej specyfikacji...., dnia podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO INSTRUKCJI POTENCJAŁ TECHNICZNY Pieczęć Wykonawcy POTENCJAŁ TECHNICZNY Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma dysponuje potencjałem technicznym określonym w Instrukcji dla Wykonawców punkt IV.3.2) Lp. 1 Nazwa sprzętu Rodzaj, typ licencje oprogramowania GeoMedia Professional 6.1 firmy Intergraph umożliwiające tworzenie i modernizację aplikacji autorskich współdziałających z tym oprogramowaniem Ilość posiadanych licencji przewidzianych do wykonania zamówienia 2 licencje oprogramowania GeoMedia Webmap 6 firmy Intergraph umożliwiającą tworzenie nowych i modernizację istniejących funkcjonalności współdziałających z tym oprogramowaniem. 3 licencje oprogramowania GeoMedia Feature Cartographer 6 firmy Intergraph, umożliwiającą przygotowanie wzorca dla wydruków kartograficznych map z bazy danych MHP GIS zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 4 licencje oprogramowania GeoMedia GeoIntegrator firmy Intergraph umożliwiającą tworzenie nowych i modernizację istniejących aplikacji autorskich współdziałających z tym oprogramowaniem...., dnia Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 7 ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY pieczęć wykonawcy ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY Ja, niżej podpisany... (imię i nazwisko składającego zobowiązanie) będąc upoważnionym do reprezentowania podmiotu (jeśli dotyczy): (nazwa i siedziba podmiotu) o ś w i a d c z a m, że oddam do dyspozycji Wykonawcy (nazwa i siedziba Wykonawcy) niezbędne zasoby w zakresie: wiedzy*, doświadczenia*, potencjału technicznego*, osób zdolnych do wykonania zamówienia*, zdolności finansowych*, na okres korzystania z nich przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia na: Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) (pieczątka i podpis podmiotu (pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby reprezentującej podmiot) lub osoby reprezentującej Wykonawcę) 18

19 ROZDZIAŁ 2 A. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: Zadanie 1: Modernizacja funkcjonalności aplikacji Kontrola PPW. Zadanie to polegać będzie na zwiększeniu funkcjonalności obecnie wykorzystywanej aplikacji poprzez dodanie następujących funkcji: Możliwość wygenerowania raportu, zawierającego zestawienie symboli jednostek hydrogeologicznych wydzielonych na kontrolowanym arkuszu, a w przypadku kontrolowania bloku symboli wszystkich jednostek w danym bloku (PPW WH). Możliwość wygenerowania raportu statystycznego, zawierającego zestawienie ilości poszczególnych obiektów w kontrolowanym arkuszu, a w przypadku kontrolowania bloku ilości poszczególnych obiektów na arkuszach składowych. Statystyki dotyczyć będą min. studni kopanych, otworów hydrogeologicznych, punktów dokumentacyjnych innych, płytkich sond penetracyjnych, przekrojów, obniżeń oraz podniesień zwierciadła (PPW WH). Ostateczna liczba klas obiektów, które zostaną uwzględnione w raporcie zostanie ustalona na etapie analizy. Zadanie 2: Modernizacja aplikacji Karto PPW WH i Karto PPW WJ. Modernizacja aplikacji Karto PPW WH oraz Karto PPW WJ do generowania wydruków kartograficznych map w skali 1:50000 z zastosowaniem funkcjonalności Geomedia Feature Cartographer. Modernizacja obejmie również aplikację desktop, którą Zamawiający dostarcza Podwykonawcom biorącym udział w opracowaniach dotyczących pierwszego poziomu wodonośnego: Występowanie i hydrodynamika oraz Wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód. Modyfikowana funkcjonalność musi być zgodna co do funkcji oraz logiki wykorzystywanej w aplikacji Karto MHP, wykorzystywanej aktualnie przez Zamawiającego. Zmodyfikowana funkcjonalność musi umożliwić przygotowanie do wydruku oraz wydruk arkuszy map w skali 1:50000: aplikacji Karto PPW WH mapy zbiorczej oraz mapy dokumentacyjnej wraz z marginaliami o treści i symbolice zgodnej z Program prac i szczegółowe wskazania metodyczne do opracowania warstw informacyjnych bazy GIS MhP Pierwszy poziom wodonośny występowanie i hydrodynamika aplikacji Karto PPW WJ dwóch map zbiorczych wraz z marginaliami o treści i symbolice zgodnej z Wskazania metodyczne do opracowania warstw informacyjnych bazy danych GIS MhP 1:50000 Pierwszy poziom wodonośny wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód Zadanie 3: Modernizacja funkcjonalności aplikacji Wycinanie. Modernizacja i rozbudowa aplikacji WYCINANIE rozszerzenie o funkcjonalność (z zachowaniem logiki obecnie działającego modułu WYCINANIE): wycinania z bazy źródłowej (z trwałym usunięciem) wybranego przez użytkownika zakresu danych zarówno tematycznego (wybrane warstwy informacyjne) jak i obszarowego (pojedynczy arkusz o numerze wybranym z pola listy, dowolny obszar znajdujący się w klasie obiektów, obszar zdefiniowany poprzez zapytanie). Usunięcie dotyczy zarówno danych geometrycznych jak również danych opisowych jeśli wybrane 19

20 dane geometryczne posiadają dane znajdujące się w wybranych tabelach opisowych powiązanych z tabelami geometrycznymi. wycinanie/podział obiektów geometrycznych (powierzchniowych, liniowych, złożonych) w bazie źródłowej zgodnie ze zdefiniowanym przez użytkownika obszarem (pojedynczy arkusz o numerze wybranym z pola listy, dowolny obszar znajdujący się w klasie obiektów, obszar zdefiniowany poprzez zapytanie) oraz zakresem tematycznym (wybrane warstwy informacyjne) bez usuwania danych. Zadanie 4: Przetworzenie warstw informacyjnych VMap Level 2. Przetworzenie wybranych warstw informacyjnych VMap Level 2 na potrzeby bazy danych GIS MhP do formatu Geomedia Access w zakresie określonym przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres tematyczny i atrybutowy przetwarzanych warstw zostanie określony przez zamawiającego na etapie analizy Zadanie 5: Modyfikacja aplikacji Ujęcia wód podziemnych. Modyfikacja aplikacji Ujęcia wód podziemnych w zakresie: rozbudowa formularzy pozwalających na wprowadzanie danych opisowych dotyczących punktów dokumentacyjnych innych, studni kopanych, źródeł o pola dotyczące punktów monitoringu (rodzaju punktu, numeru oraz opisu) modyfikacja formularzy do wprowadzania informacji o pomiarach zwierciadła oraz o analizach chemicznych w zakresie pól do wprowadzania daty pomiarów i analiz. rozbudowa formularzy do wprowadzania informacji o pomiarach zwierciadła oraz o analizach chemicznych o pole pozwalające na wprowadzania daty pomiarów i analiz w formie tekstowej. rozbudowa formularzy do wprowadzania danych opisowych o jednostkach hydrogeologicznych, pozwalająca na generowania podglądu symbolu jednostki, na podstawie wprowadzonych danych opisowych rozbudowa formularzy dotyczących ognisk zanieczyszczeń o pola pozwalające na wprowadzenie informacji dotyczących statusu obiektu (czynny, nieczynny, ) oraz daty wprowadzenia informacji o statusie danego obiektu. Modyfikowane formularze dotyczą: magazynu paliw, oczyszczalni ścieków, obiektów uciążliwych innych, składowisk odpadów, zakładów przemysłowych, zrzutu ścieków. Zadanie 6: Konfiguracja nowych warstw informacyjnych i kompozycji tematycznych bazy danych GIS MhP na potrzeby udostępniania poprzez usługi WMS i WFS Konfiguracja warstw informacyjnych bazy danych GIS MhP na potrzeby udostępniania poprzez usługi WMS (klasy obiektów i zakres tematyczny zgodny z planszą główną MhP GUPW, w uproszczonej stylistyce) i WFS (klasy obiektów z MhP GUPW) na portalu e PSH. Szczegółowy zakres udostępnianych klas oraz ich atrybutów zostanie określony przez zamawiającego na etapie analizy. Zadanie 7: Wsparcie techniczne w wymiarze 30 osobodni przez okres 12 miesięcy. 20

21 2. HARMONOGRAM: (Zamawiający dopuszcza możliwość zmian terminów odbioru etapów zadań 1 6) 2.1 Harmonogram zadania 1: Modernizacja funkcjonalności aplikacji Kontrola PPW. Etap I zadania 1 analiza wymagań. Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy. Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, Zamawiający dostarczy kod źródłowy aktualnie wykorzystywanej aplikacji Kontrola PPW Data odbioru etapu: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy. Przedmiot odbioru: Dokumentacja analityczna. Forma odbioru: Dokumentacja analityczna musi być wykonana w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie cyfrowej na nośniku CD lub DVD (2 egz.) oznaczona wersją i podpisana elektronicznie ze znacznikiem czasu. Dokumentacja analityczna powinna zawierać m.in.: Zakres wprowadzonych zmian; Opis zmodernizowanej funkcjonalności; Opis zmian w bazie danych (jeśli będą konieczne). Etap II zadania 1 projekt. Rozpoczęcie: po zakończeniu etapu analizy. Data odbioru etapu: r. Przedmiot odbioru: Projekt techniczny: Modernizacji funkcjonalności aplikacji Kontrola PPW. Projekt zawierający propozycję rozwiązań funkcjonalnych musi uzyskać akceptację Zamawiającego Forma odbioru: Dokumentacja projektowa musi być wykonana w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie cyfrowej na nośniku CD lub DVD (2 egz.) oznaczona wersją i podpisana elektronicznie ze znacznikiem czasu. Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.: projekt techniczny modernizacji aplikacji, opis wykorzystanych technologii. Etap III zadania 1 wykonanie i testy. Rozpoczęcie: po zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego (5 dni roboczych). Data odbioru etapu: r. Przedmiot odbioru: Zmodernizowana Aplikacja Kontrola PPW wraz z dokumentacją użytkownika. Forma odbioru: Zmodernizowana aplikacja Kontrola PPW, kody źródłowe w formie cyfrowej wraz ze zaktualizowaną dokumentacją użytkownika. na nośniku CD lub DVD (2 egz.) oznaczona wersją i podpisana elektronicznie ze znacznikiem czasu. Etap IV zadania 1 wdrożenie. Rozpoczęcie: po zakończeniu testów. Data odbioru etapu: r. Przedmiot odbioru: Zainstalowana w systemie do zarządzania danymi MhP zmodernizowana aplikacja Kontrola PPW, przygotowana zgodnie z zatwierdzonym projektem, z naniesionymi poprawkami, dokumentacja i kody źródłowe, ostateczna wersja instrukcji użytkownika w zakresie nowej funkcjonalności. Forma odbioru: Dokumentacja techniczna zmodernizowanej aplikacji Kontrola PPW (struktury danych i modułu) z wyszczególnieniem dokonanych poprawek w formie papierowej (2 egz.) i 21

22 cyfrowej na nośniku CD lub DVD (2 egz.), ostateczna wersja instrukcji użytkownika w formie papierowej (2 egz.) i cyfrowej na nośniku CD lub DVD (2 egz.), zainstalowana w systemie do zarządzania danymi MhP i poprawiona aplikacja Kontrola PPW, kody źródłowe poprawionej aplikacji w formie cyfrowej na nośniku CD lub DVD (2 egz.) oznaczona wersją i podpisana elektronicznie ze znacznikiem czasu. Wykonawca będzie musiał dokonać ostatecznych modyfikacji systemu wg uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach zatwierdzonego projektu. Dokumentacja techniczna ostatecznej wersji aplikacji Kontrola PPW powinna zawierać m.in.: opis budowy aplikacji Kontrola PPW, opis wykorzystanych technologii, opis wprowadzonych poprawek i zmian w stosunku do zaakceptowanej koncepcji. Etap V zadania 1 Szkolenia Rozpoczęcie: po zakończeniu testów. Data odbioru etapu: r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed szkoleniami materiał szkoleniowy w celu zapoznania się z treścią szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do zakresu szkolenia, które musi uwzględnić Wykonawca. Wykonawca przeszkoli użytkowników systemu zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego zakresem szkolenia. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla użytkowników systemu w ilości 6 osób w zakresie obsługi zmodernizowanej aplikacji w wymiarze 1 dzień x 6 godzin. Ostateczny termin szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym. Wykonawca musi zapewnić: salę szkoleniową catering (kanapki, kawa, herbata) rzutnik multimedialny niezbędny sprzęt komputerowy materiały szkoleniowe (wersja papierowa oraz elektroniczna zawierająca zadania oraz zagadnienia szkolenia) Zamawiający zapewni Wykonawcy pomieszczenie dla przeprowadzenia szkoleń. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma poświadczenie odbycia szkolenia. 2.2 Harmonogram zadania 2: Modernizacja aplikacji Karto PPW WH i Karto PPW WJ. Etap I zadania 2 analiza wymagań. Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy. Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, Zamawiający dostarczy kody źródłowe aktualnie wykorzystywanych aplikacji oraz wydruki plansz / map jakie są wykonywane w ramach opracowania dotyczącego pierwszego poziomu wodonośnego, oraz aktualne szablony baz dla projektów WH i WJ (układ 1942) Data odbioru etapu: r. Przedmiot odbioru: Dokumentacja analityczna. Forma odbioru: Dokumentacja analityczna musi być wykonana w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie cyfrowej na nośniku CD lub DVD (2 egz.) oznaczona wersją i podpisana elektronicznie ze znacznikiem czasu. 22

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 22/usł./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy Informacje

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Istotne postanowienia umowy Rozdział 3: Program funkcjonalno-uŝytkowy wraz z załącznikami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70 1 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców... 4 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty... 20 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty... 20

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo