SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami. Rozdział 2: A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. B. Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy. Informacje ogólne 1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. 2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje on nie dotyczy. 3. Niniejszą specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 4. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 8. Zakres zadań Wykonawcy opisany został w rozdziałach 1 3 niniejszej specyfikacji (SIWZ) 9. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN. ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, Warszawa działając na podstawie Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej euro na: ROZBUDOWA APLIKACJI KONTROLNEJ PPW, OBSŁUGA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA BAZY DANYCH GIS MHP ORAZ MODERNIZACJA APLIKACJI WSPOMAGAJĄCYCH OBSŁUGĘ BAZY DANYCH GIS MHP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, WYCINANIE, UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH). I. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje rozbudowę i objęcie opieką serwisową aktualnie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu Platforma MHP. System Platforma MHP zbudowany jest z wykorzystaniem oprogramowania GIS będącego w posiadaniu Zamawiającego tj. Geomedia Professional 6.1, GeoMedia Webmap, GeoMedia GeoIntegrator, GeoMedia Feature Cartographer 6.1. Dane przechowywane są w relacyjnej bazie danych Oracle 10g. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług informatycznych wraz z ich wdrożeniem, usługą szkolenia oraz usługą asysty technicznej, obejmujących następujące zadania: Zadanie 1: Modernizacja funkcjonalności aplikacji Kontrola PPW. Zadanie 2: Modernizacja aplikacji Karto PPW WH i Karto PPW WJ. Zadanie 3: Modernizacja funkcjonalności aplikacji Wycinanie. Zadanie 4: Przetworzenie warstw informacyjnych VMap Level 2. Zadanie 5: Modyfikacja aplikacji Ujęcia wód podziemnych. Zadanie 6: Konfiguracja nowych warstw informacyjnych i kompozycji tematycznych bazy danych GIS MhP na potrzeby udostępniania poprzez usługi WMS i WFS. Zadanie 7: Wsparcie techniczne w wymiarze 30 osobodni przez okres 12 miesięcy 1

2 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/2010 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania funkcjonalne i techniczne oraz formalne określa Rozdział 2.A SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Warunki gwarancji i świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego zmodernizowanych aplikacji oraz asysty technicznej określa Rozdział 2.B SIWZ Ogólne warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego ( ) II. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. 2. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami części V. Instrukcji oraz następujące Wypełniony Formularz cenowy na Załączniku nr 2 3. Zamawiający wymaga, aby Formularz oferty oraz wszystkie załączniki były podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu weryfikacji zasad reprezentacji wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku innych podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisywania oświadczeń i innych dokumentów, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisujących oświadczenia lub dokumenty. 5. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale bądź w odpisie poświadczonym notarialnie, powinno być dołączone do oferty. W celu weryfikacji zasad reprezentacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 8. Strony oferty winny być ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron. 9. Formularz oferty należy wpiąć jako pierwszą stronę oferty. 10. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej specyfikacji. 11. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, winien w ofercie wskazać tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcom części zamówienia dotyczącej usługi druku. 12. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez 2

3 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/2010 Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 13. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, strony ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. 14. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed terminem otwarcia ofert. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. 15. Kopertę zawierającą ofertę Wykonawca winien zaadresować na adres Zamawiającego, oraz opisać następująco: Oferta na: Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) Nie otwierać przed 21 lipca 2010r. godz. 12:15 Kancelaria Główna; Bud. A; Nr pokoju 15 (dla EZ) nr post. 55/ Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 17. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. III. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium musi być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego: BANK PEKAO SA, nr rachunku O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), złożonych w kasie Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Rakowiecka 4 w Warszawie, budynek A pok. Nr 12A, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 do 14: Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 3

4 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/ Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 2.1. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w ostatnich 3 ch latach (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), co najmniej dwa zakończone zadania polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu GIS obejmującego przetwarzanie danych środowiskowych, wykorzystującego Geomedia Professional (w wersji min. 6.0), GeoMedia GeoIntegrator i relacyjną bazę danych Oracle o wartości nie mniejszej niż złotych brutto każdy, z podaniem jego wartości, przedmiotu usługi, daty i odbiorcy oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione powyżej zadanie zostało wykonane należycie Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w ostatnich 3 ch latach (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), co najmniej jedno zakończone zadanie, które obejmowało prace polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu w środowisku GeoMedia Professional i GeoMedia Feature Cartographer funkcjonalności umożliwiających wykonanie wydruków kartograficznych map tematycznych w jednej ze skal: 1:25000, 1:50000, 1: W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunki Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3.1. Potencjał kadrowy potwierdzony dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi udokumentowane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz zapewnią zespoły osób zdolnych do realizacji zamówienia o kwalifikacjach nie gorszych niż: Co najmniej 1 (jedna) osoba pełniąca funkcję kierownika projektu posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem jako Kierownik Projektu, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości, oraz certyfikat Prince2; Co najmniej 1 (jeden) specjalista w zakresie projektowania i wdrażania systemów GIS wykorzystujących relacyjną bazę danych Oracle posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem, jako Projektant, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości; 4

5 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/ Co najmniej 1 (jeden) specjalista w zakresie analizy wymagań dla systemów GIS przetwarzających dane środowiskowe, posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem jako Analityk, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości; Co najmniej 1 (jeden) specjalista w zakresie projektowania i wdrażania systemów GIS, wykorzystujących Geomedia Professional i GeoMedia GeoIntegrator, posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem jako Wdrożeniowiec, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości; Co najmniej 2 programistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w programowaniu przy użyciu języków C#,.NET, ASP.NET oraz technologii GeoMedia, potwierdzone udziałem, w roli Programisty, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości, posiadający certyfikat GeoMedia Certified Developer Co najmniej 1 (jeden) specjalista posiadający wyższe wykształcenie kartograficzne i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem, w realizacji co najmniej jednego projektu GIS, którego jednym z efektów końcowych była prezentacja kartograficzna map tematycznych w jednej ze skal: 1:25000, 1:50000 lub 1: Każda z osób może pełnić w zespole tylko jedną rolę Potencjał techniczny potwierdzony dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca winien udokumentować, że do realizacji zadania będzie dysponował następującym potencjałem technicznym: Co najmniej dwie licencje oprogramowania GeoMedia Professional 6.1 firmy Intergraph umożliwiające tworzenie i modernizację aplikacji autorskich współdziałających z tym oprogramowaniem Co najmniej jedną licencje oprogramowania GeoMedia Webmap 6 firmy Intergraph umożliwiającą tworzenie nowych i modernizację istniejących funkcjonalności współdziałających z tym oprogramowaniem Co najmniej jedną licencje oprogramowania GeoMedia Feature Cartographer 6 firmy Intergraph, umożliwiającą przygotowanie wzorca dla wydruków kartograficznych map z bazy danych MHP GIS zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Co najmniej jedną licencje oprogramowania GeoMedia GeoIntegrator firmy Intergraph umożliwiającą tworzenie nowych i modernizację istniejących aplikacji autorskich współdziałających z tym oprogramowaniem. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunki Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania w/w warunków zostanie przeprowadzona zgodnie z formułą,,spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w części V niniejszej Instrukcji. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, złożone na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji. 5

6 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wykonawca/podwykonawca przedłoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na druku stanowiącym załącznik nr 3a do Instrukcji. 3. Wykaz (załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji) zrealizowanych prac zgodnych z wymaganiami Zamawiającego wraz z załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. 4. Wykaz (załącznik nr 5 i 6 do niniejszej Instrukcji) osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z informacją o ich kwalifikacjach i posiadanych uprawnieniach. Wykonawcy składający ofertę wspólnie załączają do oferty następujące dokumenty: 1) Dokument wymieniony w punkcie 2 składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie. 2) Dokumenty wymienione w punkcie 1, 3, 4 składają Wykonawcy wspólnie. 3) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Do dyspozycji Załącznik nr 7. W przypadku występowania podwykonawców, wykonawca przedstawi dodatkowo dokumenty wskazane w ust. 2 powyżej, podpisane przez podwykonawcę. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą ww. oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożą te dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. VI. Termin wykonania zamówienia. Do 15 grudnia 2010r. (data końcowa) z uwzględnieniem dat dla poszczególnych etapów i zadań wymienionych w harmonogramie : ust. 2 Rozdział 2A SIWZ, z uwzględnieniem terminów dla wsparcia technicznego w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia z limitem 30 osobodni. VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: Łączna cena oferty brutto 100 % Oferty oceniane będą w następujący sposób: cena brutto oferty najtańszej x100 x 100% = liczba punktów Cena brutto badanej oferty Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru uzyskała największą ilość punktów. Przyznane punkty będą skracane do drugiego miejsca po przecinku. 6

7 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/2010 VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Wykonawca uwzględni ceny za wszystkie elementy zamówienia i wyszczególni je na Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji). 2. Cena łączna brutto za wykonanie całości zamówienia będzie stanowiła cenę oferty. Cenę łączną brutto za wykonanie całości zamówienia wykonawca uzyska wypełniając Formularz cenowy (załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji). 3. Kwotę z pozycji RAZEM z Formularza Cenowego należy przenieść do Formularza Oferty. Ceny podane w Formularzu oferty muszą uwzględniać wszelkie koszty zawiązane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego opisanymi w SIWZ. 4. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 5. W ofercie należy podać wartości brutto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z rozp. Ministra Finansów z dn r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212 poz.1337). 6. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki w tekście oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. IX. Termin związania ofertą. Okres związania wykonawców złożoną ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert tj. w dniu 21 lipca 2010 r., a kończy się 19 sierpnia 2010 r. włącznie. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w kancelarii, pok. 15 w bud. A. 2. Termin składania ofert upływa dnia 21 lipca 2010 r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 3. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 231 bud. A. XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia będą przekazywane Wykonawcom i Zamawiającemu faksem lub pocztą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzone pocztą. Numer telefonu/faksu Zamawiającego: Wezwanie do złożenia zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz pełnomocnictw, Zamawiający może przesłać faxem, lecz oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej. 3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Ida Inglant Pojda, Warszawa ul. Rakowiecka 4 bud. A, pok. 231 tel./fax.: (022) w godzinach w dni robocze, e mail: 4. Zamawiający informuje, iż ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty (ofert), 7

8 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/2010 Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być wykonawcy udostępnione, Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia oferty(ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym (dopuszcza się w formie fax u) zawiadomieniu. XII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających. XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, obowiązani są przed zawarciem umowy do złożenia dokumentu regulującego zasady współpracy podmiotów. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, umowa konsorcjalna powinna określać: cel gospodarczy, oznaczenie czasu trwania współpracy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, osobę wyznaczoną do reprezentowania, zakaz zmian umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym. 2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie podpisania umowy. Umowa będzie podpisana w siedzibie Zamawiającego. XIV. Istotne postanowienia umowy. 1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Rozdziale 3 niniejszej specyfikacji. 2. Zapisy umowy nie kwestionowane pisemnie w terminie przewidzianym na pytania i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili podpisywania umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz oferty, Załącznik nr 2 Formularz cenowy, Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków Wykonawcy, Załącznik nr 3a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik nr 4 Doświadczenie zawodowe, Załącznik nr 5 Potencjał kadrowy, Załącznik nr 6 Potencjał techniczny, Załącznik nr 7 Zobowiązanie do współpracy. Warszawa, dnia 13 lipca 2010r. ZATWIERDZAM Dyrektor ds. Państwowej Służby Hydrogeologicznej Dr Lesław Skrzypczyk Państwowego Instytutu Badawczego 8

9 Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) EZ/55/2010 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY Pieczęć Wykonawcy OFERTA My, niżej podpisani,... Działając w imieniu i na rzecz... Adres siedziby.... Adres do korespondencji.... tel...., fax.:.., e mail: Osoba do kontaktu. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych), składamy niniejszą ofertę. 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego wraz z załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń. 2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisanymi wyżej dokumentami i formularzem cenowym za cenę łączną: netto...zł, podatek VAT zł, brutto...zł (słownie:...) 3. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji w zakresie i na warunkach opisanych w Rozdziale 2.B SIWZ Ogólne warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego ( ) 4. Udzielamy Zamawiającemu 30 osobodni asysty technicznej dla prac związanych z wdrażaniem i obsługą wszystkich zmodernizowanych, objętych przedmiotem zamówienia aplikacji w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wsparcie techniczne świadczone będzie dla Zespołu Głównego Koordynatora MhP. 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. od dnia 21 lipca 2010 r., do dnia 19 sierpnia 2010 r. włącznie. 6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 7. Zamówienie wykonamy samodzielnie* Część zamówienia (określić zakres)... zamierzamy powierzyć podwykonawcom* 8. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: 15 grudnia 2010 r. 9. Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszego formularza są: , dnia `podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy * niepotrzebne skreślić 9

10 ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY Pieczęć wykonawcy Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: L.p. Zadania Wartość ogółem /netto/ [PLN] Kwota VAT [PLN] Wartość ogółem /brutto/ [PLN] 1. Zadanie 1: Modernizacja funkcjonalności aplikacji Kontrola PPW (analiza wymagań, projekt, wykonanie i testy, wdrożenie, szkolenie 6 osób x 1 dzień x 6 godz.) 2. Zadanie 2: Modernizacja aplikacji Karto PPW WH i Karto PPW WJ (analiza wymagań, projekt, wykonanie i testy, wdrożenie, szkolenie 6 osób x 2 dni x 6 godz.) 3. Zadanie 3: Modernizacja funkcjonalności aplikacji Wycinanie (analiza wymagań, projekt, wykonanie i testy, wdrożenie, szkolenie 6 osób x 1 dzień x 6 godz.) 4. Zadanie 4: Przetworzenie warstw informacyjnych VMap Level 2 (analiza wymagań, projekt, realizacja i wdrożenie) 5. Zadanie 5: Modyfikacja aplikacji Ujęcia wód podziemnych (analiza wymagań, projekt, wykonanie i testy, wdrożenie, szkolenie 6 osób x 1 dzień x 6 godz.) 6. Zadanie 6: Konfiguracja nowych warstw informacyjnych i kompozycji tematycznych bazy danych GIS MhP na potrzeby udostępniania poprzez usługi WMS i WFS (analiza wymagań, projekt, wykonanie i testy, wdrożenie, szkolenie 3 osób x 2 dni x 6 godz.) Wsparcie techniczne w wymiarze 30 osobodni przez okres 12 miesięcy liczona: 30 x x 8 godz. = stawka/ 1 godz. 7. RAZEM (suma pkt. 1 7): Wartość RAZEM należy przenieść do Formularza ofertowego..., dnia podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW Pieczęć Wykonawcy O Ś WIADCZENIE W YKONAWCY o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą na: Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1). Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2). Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3). Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4). Sytuacji ekonomicznej i finansowej...., dnia podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 3A OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Pieczęć Wykonawcy O Ś WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na w oparciu o art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą na Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) Niniejszym oświadczam, iż nie występują podstawy do wykluczenia mnie jako Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych...., dnia podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy UWAGA: 1) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie, oświadczenie musi podpisać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie. 12

13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Pieczęć Wykonawcy Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonaliśmy usługi zgodnie z warunkiem określonym w Instrukcji dla Wykonawców punkt IV.2. Ad. IV SIWZ A) dot. wymogu z pkt IV ). Tytuł i przedmiot zadania (polegającego na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu GIS obejmującego przetwarzanie danych środowiskowych wykorzystującego Geomedia Professional ( w wersji min. 6.0), GeoMedia GeoIntegrator i relacyjną bazę danych Oracle): ). Wersja oprogramowania Geomedia Professional, GeoMedia GeoIntegrator i bazy danych Oracle wykorzystanego do wykonania zadania:.... 3). Krótka charakterystyka danych środowiskowych, które znalazły się w tym zadaniu ). Czy zaimplementowano zarządzanie użytkownikami w środowisku GeoIntegratora:.. 5). Krótki opis zaimplementowanej funkcjonalności: ). Wartość usługi wykonanej przez Wykonawcę zł brutto:... 7). Data wykonania usługi:.. 8). Odbiorca usługi i kontakt do osoby, która może odpowiedzieć na pytania związane ze zrealizowanym projektem... W załączeniu dokumenty, potwierdzające, że usługa została wykonana należycie. B) dot. wymogu z pkt IV ). Tytuł i przedmiot zadania (polegającego na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu GIS obejmującego przetwarzanie danych środowiskowych wykorzystującego Geomedia Professional ( w wersji min. 6.0), GeoMedia GeoIntegrator i relacyjną bazę danych Oracle):

14 2). Wersja oprogramowania Geomedia Professional, GeoMedia GeoIntegrator i bazy danych Oracle wykorzystanego do wykonania zadania: ). krótka charakterystyka danych środowiskowych, które znalazły się w tym zadaniu ). Czy zaimplementowano zarządzanie użytkownikami w środowisku GeoIntegratora: l. 5). Krótki opis zaimplementowanej funkcjonalności: ). Wartość usługi wykonanej przez Wykonawcę zł brutto:... 7). Data wykonania usługi: ). Odbiorca usługi i kontakt do osoby, która może odpowiedzieć na pytania związane ze zrealizowanym projektem..... W załączeniu dokumenty, potwierdzające, że usługa została wykonana należycie. Ad. IV SIWZ dot. wymogu z pkt IV ). Tytuł i przedmiot zadania (w ramach którego zaprojektowano i wdrożono w środowisku GeoMedia Professional i GeoMedia Feature Crtographer funkcjonalność umożliwiającą wykonanie wydruków kartograficznych map tematycznych): ). Krótka charakterystyka danych, które znalazły się na wydrukach map ). Skala w jakiej były drukowane mapy w ramach wykonanego zadania.... 4). Wartość usługi wykonanej przez Wykonawcę zł brutto: ). Data wykonania usługi: ). Odbiorca usługi i kontakt do osoby, która może odpowiedzieć na pytania związane ze zrealizowanym projektem.. W załączeniu dokumenty, potwierdzające, że usługa została wykonana należycie...., dnia podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 5 POTENCJAŁ KADROWY Pieczęć Wykonawcy Składając w imieniu... ofertę w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie ul. Rakowiecka 4. na Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) oświadczamy, że zamówienie będą wykonywać zgodnie z warunkiem określonym w Instrukcji dla Wykonawców punkt IV, ppkt 3: Wymagania zamawiającego (zgodnie z pkt. IV.3. Rozdz. 1 SIWZ) 15 Imię i Nazwisko Osoby skierowane do realizacji zamówienia Rola w realizacji niniejszego zamówienia (rola w zespole) Kwalifikacje i umiejętności / doświadczenie zawodowe należy wpisać wszystkie informacje potwierdzające spełnienie warunków postawionych w pkt. IV.3. Rozdz. 1 SIWZ osoba pełniąca funkcję kierownika projektu posiadająca odpowiednie kwalifikacje i 1. doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem jako Kierownik Projektu, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości, oraz certyfikat Prince2, specjalista w zakresie projektowania i wdrażania systemów GIS wykorzystujących relacyjną bazę danych Oracle posiadający 2. odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem, jako Projektant, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości; specjalista w zakresie analizy wymagań dla systemów GIS przetwarzających dane środowiskowe, posiadający odpowiednie 3. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem jako Analityk, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości; specjalista w zakresie projektowania i wdrażania systemów GIS, wykorzystujących Geomedia Professional i GeoMedia 4. GeoIntegrator, posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem jako Wdrożeniowiec, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości;

16 programistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w programowaniu przy użyciu języków C#,.NET, ASP.NET oraz technologii GeoMedia, potwierdzone udziałem, w roli Programisty, w realizacji co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie i wartości, posiadający certyfikat GeoMedia Certified Developer; specjalista posiadający wyższe wykształcenie kartograficzne i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem, w realizacji co najmniej jednego projektu GIS, którego jednym z efektów końcowych była prezentacja kartograficzna map tematycznych w jednej ze skal: 1:25000, 1:50000 lub 1: Osoby nie będące naszymi pracownikami złożyły zobowiązania do współpracy na formularzu stanowiącym Zał. 7 do niniejszej specyfikacji...., dnia podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO INSTRUKCJI POTENCJAŁ TECHNICZNY Pieczęć Wykonawcy POTENCJAŁ TECHNICZNY Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma dysponuje potencjałem technicznym określonym w Instrukcji dla Wykonawców punkt IV.3.2) Lp. 1 Nazwa sprzętu Rodzaj, typ licencje oprogramowania GeoMedia Professional 6.1 firmy Intergraph umożliwiające tworzenie i modernizację aplikacji autorskich współdziałających z tym oprogramowaniem Ilość posiadanych licencji przewidzianych do wykonania zamówienia 2 licencje oprogramowania GeoMedia Webmap 6 firmy Intergraph umożliwiającą tworzenie nowych i modernizację istniejących funkcjonalności współdziałających z tym oprogramowaniem. 3 licencje oprogramowania GeoMedia Feature Cartographer 6 firmy Intergraph, umożliwiającą przygotowanie wzorca dla wydruków kartograficznych map z bazy danych MHP GIS zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 4 licencje oprogramowania GeoMedia GeoIntegrator firmy Intergraph umożliwiającą tworzenie nowych i modernizację istniejących aplikacji autorskich współdziałających z tym oprogramowaniem...., dnia Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 7 ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY pieczęć wykonawcy ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY Ja, niżej podpisany... (imię i nazwisko składającego zobowiązanie) będąc upoważnionym do reprezentowania podmiotu (jeśli dotyczy): (nazwa i siedziba podmiotu) o ś w i a d c z a m, że oddam do dyspozycji Wykonawcy (nazwa i siedziba Wykonawcy) niezbędne zasoby w zakresie: wiedzy*, doświadczenia*, potencjału technicznego*, osób zdolnych do wykonania zamówienia*, zdolności finansowych*, na okres korzystania z nich przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia na: Rozbudowę aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie, Ujęcia wód podziemnych) (pieczątka i podpis podmiotu (pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby reprezentującej podmiot) lub osoby reprezentującej Wykonawcę) 18

19 ROZDZIAŁ 2 A. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: Zadanie 1: Modernizacja funkcjonalności aplikacji Kontrola PPW. Zadanie to polegać będzie na zwiększeniu funkcjonalności obecnie wykorzystywanej aplikacji poprzez dodanie następujących funkcji: Możliwość wygenerowania raportu, zawierającego zestawienie symboli jednostek hydrogeologicznych wydzielonych na kontrolowanym arkuszu, a w przypadku kontrolowania bloku symboli wszystkich jednostek w danym bloku (PPW WH). Możliwość wygenerowania raportu statystycznego, zawierającego zestawienie ilości poszczególnych obiektów w kontrolowanym arkuszu, a w przypadku kontrolowania bloku ilości poszczególnych obiektów na arkuszach składowych. Statystyki dotyczyć będą min. studni kopanych, otworów hydrogeologicznych, punktów dokumentacyjnych innych, płytkich sond penetracyjnych, przekrojów, obniżeń oraz podniesień zwierciadła (PPW WH). Ostateczna liczba klas obiektów, które zostaną uwzględnione w raporcie zostanie ustalona na etapie analizy. Zadanie 2: Modernizacja aplikacji Karto PPW WH i Karto PPW WJ. Modernizacja aplikacji Karto PPW WH oraz Karto PPW WJ do generowania wydruków kartograficznych map w skali 1:50000 z zastosowaniem funkcjonalności Geomedia Feature Cartographer. Modernizacja obejmie również aplikację desktop, którą Zamawiający dostarcza Podwykonawcom biorącym udział w opracowaniach dotyczących pierwszego poziomu wodonośnego: Występowanie i hydrodynamika oraz Wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód. Modyfikowana funkcjonalność musi być zgodna co do funkcji oraz logiki wykorzystywanej w aplikacji Karto MHP, wykorzystywanej aktualnie przez Zamawiającego. Zmodyfikowana funkcjonalność musi umożliwić przygotowanie do wydruku oraz wydruk arkuszy map w skali 1:50000: aplikacji Karto PPW WH mapy zbiorczej oraz mapy dokumentacyjnej wraz z marginaliami o treści i symbolice zgodnej z Program prac i szczegółowe wskazania metodyczne do opracowania warstw informacyjnych bazy GIS MhP Pierwszy poziom wodonośny występowanie i hydrodynamika aplikacji Karto PPW WJ dwóch map zbiorczych wraz z marginaliami o treści i symbolice zgodnej z Wskazania metodyczne do opracowania warstw informacyjnych bazy danych GIS MhP 1:50000 Pierwszy poziom wodonośny wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód Zadanie 3: Modernizacja funkcjonalności aplikacji Wycinanie. Modernizacja i rozbudowa aplikacji WYCINANIE rozszerzenie o funkcjonalność (z zachowaniem logiki obecnie działającego modułu WYCINANIE): wycinania z bazy źródłowej (z trwałym usunięciem) wybranego przez użytkownika zakresu danych zarówno tematycznego (wybrane warstwy informacyjne) jak i obszarowego (pojedynczy arkusz o numerze wybranym z pola listy, dowolny obszar znajdujący się w klasie obiektów, obszar zdefiniowany poprzez zapytanie). Usunięcie dotyczy zarówno danych geometrycznych jak również danych opisowych jeśli wybrane 19

20 dane geometryczne posiadają dane znajdujące się w wybranych tabelach opisowych powiązanych z tabelami geometrycznymi. wycinanie/podział obiektów geometrycznych (powierzchniowych, liniowych, złożonych) w bazie źródłowej zgodnie ze zdefiniowanym przez użytkownika obszarem (pojedynczy arkusz o numerze wybranym z pola listy, dowolny obszar znajdujący się w klasie obiektów, obszar zdefiniowany poprzez zapytanie) oraz zakresem tematycznym (wybrane warstwy informacyjne) bez usuwania danych. Zadanie 4: Przetworzenie warstw informacyjnych VMap Level 2. Przetworzenie wybranych warstw informacyjnych VMap Level 2 na potrzeby bazy danych GIS MhP do formatu Geomedia Access w zakresie określonym przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres tematyczny i atrybutowy przetwarzanych warstw zostanie określony przez zamawiającego na etapie analizy Zadanie 5: Modyfikacja aplikacji Ujęcia wód podziemnych. Modyfikacja aplikacji Ujęcia wód podziemnych w zakresie: rozbudowa formularzy pozwalających na wprowadzanie danych opisowych dotyczących punktów dokumentacyjnych innych, studni kopanych, źródeł o pola dotyczące punktów monitoringu (rodzaju punktu, numeru oraz opisu) modyfikacja formularzy do wprowadzania informacji o pomiarach zwierciadła oraz o analizach chemicznych w zakresie pól do wprowadzania daty pomiarów i analiz. rozbudowa formularzy do wprowadzania informacji o pomiarach zwierciadła oraz o analizach chemicznych o pole pozwalające na wprowadzania daty pomiarów i analiz w formie tekstowej. rozbudowa formularzy do wprowadzania danych opisowych o jednostkach hydrogeologicznych, pozwalająca na generowania podglądu symbolu jednostki, na podstawie wprowadzonych danych opisowych rozbudowa formularzy dotyczących ognisk zanieczyszczeń o pola pozwalające na wprowadzenie informacji dotyczących statusu obiektu (czynny, nieczynny, ) oraz daty wprowadzenia informacji o statusie danego obiektu. Modyfikowane formularze dotyczą: magazynu paliw, oczyszczalni ścieków, obiektów uciążliwych innych, składowisk odpadów, zakładów przemysłowych, zrzutu ścieków. Zadanie 6: Konfiguracja nowych warstw informacyjnych i kompozycji tematycznych bazy danych GIS MhP na potrzeby udostępniania poprzez usługi WMS i WFS Konfiguracja warstw informacyjnych bazy danych GIS MhP na potrzeby udostępniania poprzez usługi WMS (klasy obiektów i zakres tematyczny zgodny z planszą główną MhP GUPW, w uproszczonej stylistyce) i WFS (klasy obiektów z MhP GUPW) na portalu e PSH. Szczegółowy zakres udostępnianych klas oraz ich atrybutów zostanie określony przez zamawiającego na etapie analizy. Zadanie 7: Wsparcie techniczne w wymiarze 30 osobodni przez okres 12 miesięcy. 20

21 2. HARMONOGRAM: (Zamawiający dopuszcza możliwość zmian terminów odbioru etapów zadań 1 6) 2.1 Harmonogram zadania 1: Modernizacja funkcjonalności aplikacji Kontrola PPW. Etap I zadania 1 analiza wymagań. Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy. Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, Zamawiający dostarczy kod źródłowy aktualnie wykorzystywanej aplikacji Kontrola PPW Data odbioru etapu: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy. Przedmiot odbioru: Dokumentacja analityczna. Forma odbioru: Dokumentacja analityczna musi być wykonana w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie cyfrowej na nośniku CD lub DVD (2 egz.) oznaczona wersją i podpisana elektronicznie ze znacznikiem czasu. Dokumentacja analityczna powinna zawierać m.in.: Zakres wprowadzonych zmian; Opis zmodernizowanej funkcjonalności; Opis zmian w bazie danych (jeśli będą konieczne). Etap II zadania 1 projekt. Rozpoczęcie: po zakończeniu etapu analizy. Data odbioru etapu: r. Przedmiot odbioru: Projekt techniczny: Modernizacji funkcjonalności aplikacji Kontrola PPW. Projekt zawierający propozycję rozwiązań funkcjonalnych musi uzyskać akceptację Zamawiającego Forma odbioru: Dokumentacja projektowa musi być wykonana w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie cyfrowej na nośniku CD lub DVD (2 egz.) oznaczona wersją i podpisana elektronicznie ze znacznikiem czasu. Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.: projekt techniczny modernizacji aplikacji, opis wykorzystanych technologii. Etap III zadania 1 wykonanie i testy. Rozpoczęcie: po zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego (5 dni roboczych). Data odbioru etapu: r. Przedmiot odbioru: Zmodernizowana Aplikacja Kontrola PPW wraz z dokumentacją użytkownika. Forma odbioru: Zmodernizowana aplikacja Kontrola PPW, kody źródłowe w formie cyfrowej wraz ze zaktualizowaną dokumentacją użytkownika. na nośniku CD lub DVD (2 egz.) oznaczona wersją i podpisana elektronicznie ze znacznikiem czasu. Etap IV zadania 1 wdrożenie. Rozpoczęcie: po zakończeniu testów. Data odbioru etapu: r. Przedmiot odbioru: Zainstalowana w systemie do zarządzania danymi MhP zmodernizowana aplikacja Kontrola PPW, przygotowana zgodnie z zatwierdzonym projektem, z naniesionymi poprawkami, dokumentacja i kody źródłowe, ostateczna wersja instrukcji użytkownika w zakresie nowej funkcjonalności. Forma odbioru: Dokumentacja techniczna zmodernizowanej aplikacji Kontrola PPW (struktury danych i modułu) z wyszczególnieniem dokonanych poprawek w formie papierowej (2 egz.) i 21

22 cyfrowej na nośniku CD lub DVD (2 egz.), ostateczna wersja instrukcji użytkownika w formie papierowej (2 egz.) i cyfrowej na nośniku CD lub DVD (2 egz.), zainstalowana w systemie do zarządzania danymi MhP i poprawiona aplikacja Kontrola PPW, kody źródłowe poprawionej aplikacji w formie cyfrowej na nośniku CD lub DVD (2 egz.) oznaczona wersją i podpisana elektronicznie ze znacznikiem czasu. Wykonawca będzie musiał dokonać ostatecznych modyfikacji systemu wg uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach zatwierdzonego projektu. Dokumentacja techniczna ostatecznej wersji aplikacji Kontrola PPW powinna zawierać m.in.: opis budowy aplikacji Kontrola PPW, opis wykorzystanych technologii, opis wprowadzonych poprawek i zmian w stosunku do zaakceptowanej koncepcji. Etap V zadania 1 Szkolenia Rozpoczęcie: po zakończeniu testów. Data odbioru etapu: r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed szkoleniami materiał szkoleniowy w celu zapoznania się z treścią szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do zakresu szkolenia, które musi uwzględnić Wykonawca. Wykonawca przeszkoli użytkowników systemu zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego zakresem szkolenia. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla użytkowników systemu w ilości 6 osób w zakresie obsługi zmodernizowanej aplikacji w wymiarze 1 dzień x 6 godzin. Ostateczny termin szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym. Wykonawca musi zapewnić: salę szkoleniową catering (kanapki, kawa, herbata) rzutnik multimedialny niezbędny sprzęt komputerowy materiały szkoleniowe (wersja papierowa oraz elektroniczna zawierająca zadania oraz zagadnienia szkolenia) Zamawiający zapewni Wykonawcy pomieszczenie dla przeprowadzenia szkoleń. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma poświadczenie odbycia szkolenia. 2.2 Harmonogram zadania 2: Modernizacja aplikacji Karto PPW WH i Karto PPW WJ. Etap I zadania 2 analiza wymagań. Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy. Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, Zamawiający dostarczy kody źródłowe aktualnie wykorzystywanych aplikacji oraz wydruki plansz / map jakie są wykonywane w ramach opracowania dotyczącego pierwszego poziomu wodonośnego, oraz aktualne szablony baz dla projektów WH i WJ (układ 1942) Data odbioru etapu: r. Przedmiot odbioru: Dokumentacja analityczna. Forma odbioru: Dokumentacja analityczna musi być wykonana w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie cyfrowej na nośniku CD lub DVD (2 egz.) oznaczona wersją i podpisana elektronicznie ze znacznikiem czasu. 22

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 2014-03-27 09:11 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 79398-2014 z dnia 2014-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań Przedmiotem zamówienia jest realizacja zintegrowanej kampanii informacyjno-promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY nr TI.280.30.2017.ZDZO Kozienice dnia 20.09.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dokumentację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ul. Przechodnia 22 tel. (82) 5721-081 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: Bud. przy ul. Korolowska 16 ściana północna (1-3

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

O F E R T A W Y K O N A W C Y

O F E R T A W Y K O N A W C Y _ O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Burmistrza Krotoszyna Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie... zł /bez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ZP/7ADM/2017... (pieczęć Wydziału) ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

... FORMULARZ OFERTY. Nr tel. :. Nr faksu : W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

... FORMULARZ OFERTY. Nr tel. :. Nr faksu : W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Załącznik Nr 1 do SIWZ. ( pieczęć Wykonawcy) ( ) FORMULARZ OFERTY Ja/My, niżej podpisany/i... działając w imieniu i na rzecz:. ( Nazwa i adres wykonawcy/ów).... NIP... REGON.... Nr tel. :. Nr faksu :.

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa ciekłego azotu (24 000 kg)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

CZĘŚĆ IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia CZĘŚĆ IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Montaż kontenerowej oczyszczalni ścieków TURBOJET EP 160 w Bernacicach Górnych Zamówienie Nr DT/4/2013. WZORY FORMULARZY OFERTOWYCH Spis formularzy 1)

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, Plac Teatralny 3. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa elektronicznych

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku służbowo-mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Z.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku służbowo-mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Z. 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku służbowo-mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Z. Augusta 5 Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 6 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu Numer ogłoszenia: 193110-2010; data zamieszczenia: 02.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Wykaz dokumentów: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SIWZ [EZ/36/10] ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

SIWZ [EZ/36/10] ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW S PECYFIKACJA I STOTNYCH W ARUNKÓW Z AMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 3: W YKAZ DOKUMENTÓW: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością

Bardziej szczegółowo

Dostawa busa do przewozu osób niepełnosprawnych

Dostawa busa do przewozu osób niepełnosprawnych _ O F E R T A W Y K O N A W C Y Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: 1. Oferujemy dostawę samochodu marki..., rok produkcji...,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy lub wykonawców, jeżeli ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie)

O F E R T A. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy lub wykonawców, jeżeli ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie) Załącznik Nr 1... Pieczęć firmowa wykonawcy lub pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon:... fax:... e-mail:...

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-05-18 15:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.torun.pl Toruń: Dostawa tuszy, tonerów, taśm i bębnów do drukarek,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą:

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą: przetarg poniżej 30 000euro Nasz znak: DE/30P/7/2017 16.08.2017r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania

Bardziej szczegółowo

II. NAZWA I NUMER PROJEKTU

II. NAZWA I NUMER PROJEKTU Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uczelni Poznań, dnia 2017-03-17 r. Nr: 2/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze Indywidualne Warunki Zamówienia nie stanowią ogłoszenia o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 7 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu oraz systemu automatycznego napełniania detektorów germanowych ciekłym azotem. Numer ogłoszenia: 119042-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-13 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-12-11 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.bip.lowicz.eu Łowicz: BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE AUTOBUSÓW MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo