WSPOMNIENIE Z TAMTEGO WCZORAJ MONOGRAFIA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPOMNIENIE Z TAMTEGO WCZORAJ MONOGRAFIA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE (1920-2010)"

Transkrypt

1 WSPOMNIENIE Z TAMTEGO WCZORAJ MONOGRAFIA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE ( )

2 Wspomnienie Wracam drogą lat w świat znany do nieprzyzwoitości. Po obolałej pamięci wiodą mnie ścieżki wyryte dłutem serca. Życiowy zakręt czasu zaskakuje obrotem spraw. Ślad bliskiego pyłu stóp wpółzatarty cieniem upływu pod powieką wspomnienia. Lśnienie myśli nawołuje do powrotu z tamtego wczoraj. Zgrzyt na krawędzi czasu Burzy melodię mojego dziś 1 1 Maria Jendro Maja, Wspomnienie. W: słowa niezbędne do życia Pokłosie I Regionalnego Turnieju Poetyckiego Moja Szuflada, Wieruszów, 2005, s. 46

3 Wydano z inicjatywy i pod przewodnictwem Zygmunta Nowackiego, wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie oraz przewodniczącego Komitetu Obchodów 90-lecia Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Kępińskim Monografia Zespołu Szkół Ponadgimnajalnych nr 1 w Kępnie ( ) pod redakcją Grażyny Gatner i Beaty Wylęgi-Grygierzec

4 Wydawca: Pismak Sp. z o.o. Wydawca Tygodnika Kępińskiego ul. Pocztowa 2, Kępno, tel Redakcja: Grażyna Gatner, Beata Wylęga-Grygierzec Korekta: Grażyna Gatner, Aleksandra Kowalek Projekt okładki: Małgorzata Matuszewska Projekt, skład i łamanie DTP: Rafał Komorowski Druk: APR Kora Kępno, tel ISBN

5 Krótki okres życia człowieka, jest dostatecznie długi, aby zaistnieć w pamięci potomnych. Arystoteles Wstęp Z wielkim wzruszeniem i ogromną satysfakcją oddaję w ręce czytelników, sympatyków, przyjaciół szkoły, uczniów, absolwentów, nauczycieli, pracowników szkoły, władz różnych szczebli, wreszcie włodarzy tej zacnej placówki przygotowaną pod moim kierownictwem monografię. To wydarzenie ma również dla mnie wymiar osobisty. Doczekałem bowiem jubileuszu 90 -lecia szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu kępińskiego. Pierwszy jubileusz 60 -lecia szkolnictwa zawodowego odbył się roku. Wówczas jako wicedyrektor byłem współorganizatorem tej uroczystości. Po 30 latach pracy, piastując stanowisko dyrektora od roku, postanowiłem wspólnie z gronem pedagogicznym, pracownikami szkoły, rodzicami i młodzieżą zorganizować 90 -lecie szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu kępińskiego. Do podjęcia takiej decyzji zainspirowały mnie szczytne cele, wśród których najistotniejszym wydaje się konieczność udokumentowania pracy w obszarze wielu dziedzin, na które złożyły się: osiągnięcia naukowe uczniów i nauczycieli, awanse pedagogów i sukcesy w zarządzaniu i organizacji pracy dyrekcji szkoły. Wszystkie te osoby podczas 90 -letniej historii zostawiły trwały ślad w dorobku szkolnictwa zawodowego. Sądzę, że bogatym źródłem informacji o funkcjonowaniu szkoły na przestrzeni lat są sukcesywnie organizowane zjazdy absolwentów poszczególnych roczników udokumentowane w kronikach, a także losy naszych byłych uczniów, ich osiągnięcia i awanse. Uznałem, że dalszy brak monografii szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu kępińskiego w szkole chlubiącej się z posiadanej tradycji, sztandaru szkoły ponadgimnazjalnej, w placówce, z którą związany jestem od 1 września 1964 roku jako uczeń, nauczyciel Mon o g r a f i a Ze s p o ł u Sz k ó ł Po n a d g i m n a z j a l n y c h nr 1 w Kę p n i e 5

6 przedmiotów zawodowych, wicedyrektor i dyrektor, byłby znacznym uchybieniem. Pragnieniem zespołu redakcyjnego monografii jest, aby stała się ona źródłem wspomnień dla dziesiątek tysięcy absolwentów będących chlubą i dumą szkoły. Jesteśmy przekonani, że stworzone przez nas dzieło stanie się także dowodem ogromu pracy, codziennego trudu a przede wszystkim osiągnięć tych wszystkich, którzy odegrali znaczącą rolę w rozwoju szkolnictwa zawodowego w Kępnie, przyczyniając się tym samym do różnych sukcesów osiąganych w lokalnym środowisku, regionie i kraju. Monografię napisano zgodnie z archiwum i istniejącą dokumentacją szkoły, którą w większości stanowiły kroniki. Ubolewamy jednak, że źródła te są w wielu przypadkach fragmentaryczne. W dziele tym prezentujemy historię Liceum Ekonomicznego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceum Medycznego, Medycznego Studium Zawodowego, Internatu i Bursy, Warsztatów Szkolnych, a także tworzenia się bazy szkoły. Życzeniem nie tylko moim jako długoletniego dyrektora szkoły, ale wielu zacnych person jest przekazanie historii pracy dyrekcji, nauczycieli, pracowników, a także sukcesów uczniów i absolwentów. W imieniu własnym oraz zespołu redakcyjnego pragnę podziękować za zaangażowanie w przygotowaniu tego niezwykłego dzieła wielu osobom, tj. pracownikom szkoły, nauczycielom, Radzie Rodziców, uczniom i przyjaciołom. Zygmunt Nowacki 6 Ws t ę p

7 Wprowadzenie Każda szkoła ma własną historię, którą otacza wyjątkowym szacunkiem i osłania przed zapomnieniem. Na przestrzeni lat różnie utrwalano wielopokoleniowy dorobek przodków, idea chronienia dziejów od niepamięci zawsze była żywa, zmieniała się tylko forma zapisu historii. Do naszych czasów przetrwały więc kroniki, listy, pamiętniki, czy bardziej urzędowe zapiski w postaci protokołów, akt i innych dokumentów. Dzisiaj natomiast wielką popularnością cieszą się monografie. Dzięki tego typu publikacjom zostawia się przyszłym pokoleniom cenny materiał, który może stanowić podstawę do dalszych historycznych penetracji. Takiego właśnie zadania podjęli się autorzy niniejszej monografii. W swojej pracy natrafili na wiele trudności zarówno natury formalnej jak i merytorycznej związanych przede wszystkim z wielością i różnorodnością materiałów źródłowych. Wspomnienie z tamtego wczoraj nie jest więc kompleksowym dziełem, które w sposób wyczerpujący prezentuje dziewięćdziesiąt lat historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Stanowi jedynie próbę wprowadzenia zainteresowanych tą problematyką w nieuporządkowane dotąd szkolne dzieje. W trakcie pracy nad dziejami szkoły wykorzystano wiele źródeł. Ich charakterystyka ze względu na typ przekazu jest jednoznaczna. Pierwsze tworzą: źródła aktowe, sporządzane na bieżąco, oraz kroniki, które w mniej lub bardziej staranny sposób utrwaliły wydarzenia współczesne autorowi. Drugie to wspomnienia, które kreślą obraz wybranych przeżyć i zapamiętanych ludzi. W przypadku tych drugich źródeł podczas pracy starano się pamiętać o zasadzie sformułowanej przez Sławomira Cenckiewicza, który zauważył, że: Specyfika źródeł relacyjnych jako podstawy wiedzy historycznej nakazuje ( ) Mon o g r a f i a Ze s p o ł u Sz k ó ł Po n a d g i m n a z j a l n y c h nr 1 w Kę p n i e 7

8 zachowanie wobec nich szczególnej ostrożności. Dlatego gdziekolwiek jest to możliwe, trzeba je weryfikować, wykorzystując do tego inne relacje ( ), ale przede wszystkim źródła dokumentacyjne 1. Ta zasada stała się też podstawą metody badawczej w przypadku kilku rozdziałów monografii. Wspomnienie z tamtego wczoraj to tekst, w którym istotne znaczenie odgrywa kompozycyjny układ rozdziałów. Struktura monografii ma na celu zaakcentowanie dwutorowości historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Dzieje placówki tworzą bowiem dwa tak samo ważne rodowody genealogiczne. Stanowią je losy dwóch równolegle rozwijających się szkół, których początek wiąże się z powstaniem w 1920 roku (reaktywowanej po II wojnie światowej 15 września 1945 r.) Dokształcającej Szkoły Zawodowej i funkcjonującej od 17 września 1945 roku Prywatnej Miejskiej Koedukacyjnej Szkoły Przysposobienia Handlowego. Historia nie szczędziła tym placówkom licznych zmian natury nie tylko organizacyjno -formalnej. W tym kontekście dla ułatwienia lektury niezbędnym elementem stało się wyposażenie monografii w diagram genealogiczny. Nosi on tytuł Schemat powstawania dwóch szkół zawodowych, czyli wykresowa wizualizacja dziejów dzisiejszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Analiza wykresu usprawni poznawanie wieloaspektowych dziejów szkoły. Wyraźnie więc podporządkowana genealogii budowa tekstu daje się już zauważyć od rozdziału II. Część ta w sposób syntetyczny prezentuje historię Dokształcającej Szkoły Zawodowej od 1891 do 1976 roku, doprowadzając wydarzenia do powstania Zespołu Szkół Zawodowych. Analogicznie dzieje się w przypadku rozdziału IV, ten z kolei prezentuje historię Miejskiej Koedukacyjnej Szkoły Przysposobienia Handlowego i prowadzi ją do narodzin Liceum Ekonomicznego. Rozdział VI jest już co wyraźnie podkreśla tytuł Historią Zespołu Szkół Zawodowych po 1977 roku, czyli obejmuje te wydarzenia, które miały miejsce po 1 Sławomir Cenckiewicz, Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki ( ). Poznań, 2010, s Wp r o w a d z e n i e

9 połączeniu się obydwu placówek. Autorka wymienionych powyżej segmentów treściowych swoją pracę rozpoczęła od analizy materiałów zebranych przez członków kółka historycznego prowadzonego przez Krystynę Sumisławską. To właśnie młodzież pod okiem swojej opiekunki zebrała sporo materiału, który mógł stanowić zalążek dziejów naszej szkoły, co potwierdzają właściwe przypisy. Po każdej części typowo historycznej pojawiają się rozdziały, które uzupełniają, rozwijają i ożywiają fakty. W tych segmentach tekstu zamieściłam wypowiedzi dyrektorów, nauczycieli, uczniów i przyjaciół obydwu szkół. Poddałam też analizie dawne dokumenty, konfrontując zawarte tam informacje z zachowanymi do dziś wspomnieniami i pamiątkami. Najtrudniejszą do zredagowania częścią był niewątpliwie rozdział zatytułowany Kulturalne oblicze placówki po 1977 roku. Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie od lat angażują się w różnorodne przedsięwzięcia, które wykraczają często poza obszar szkoły. Dokonanie chociaż częściowego przeglądu życia naukowego i kulturalnego placówki wymagało więc konkretnej metody. Najprostszym, ale bardzo pracochłonnym, sposobem dotarcia do niektórych wydarzeń naukowo -kulturalnych okazała się penetracja dostępnych w szkole kronik. Zatem to działania kronikarskie wielu uczniów i nauczycieli ułatwiły stworzenie rozdziału VII niniejszej monografii. Praca ta została przy okazji poddana swoistej weryfikacji, autorka, chcąc ożywić historię, udawała się śladem podanych tam informacji, docierając często do twórców i wykonawców dawnych wydarzeń. Podczas tych nietypowych wędrówek natrafiłam na wiele życzliwych osób, w tym nauczycieli -emerytów, którzy podzielili się ze mną swoją wiedzą i wspomnieniami (ich nazwiska odnotowano w bibliografii). Wszystkim, którzy służyli swoją pomocą, dziękujemy bardzo za współuczestniczenie w spisywaniu dziejów naszej szkoły. Pomimo wielostronnych studiów rozdział VII prezentuje jedynie nikły procent tego, co działo się na przestrzeni 90 lat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Mam pełną świadomość tego, że poza tym rozdziałem pozostała olbrzymia Mon o g r a f i a Ze s p o ł u Sz k ó ł Po n a d g i m n a z j a l n y c h nr 1 w Kę p n i e 9

10 liczba przedsięwzięć i inicjatyw, które nieodnotowane w szkolnych kronikach znalazły się poza zasięgiem pracy autorki. Nie ukrywam, że w tym względzie liczę na zrozumienie ze strony zainteresowanych. Deklaruję też, że pomimo ukończenia pracy nad monografią, przyjmę i zabezpieczę przed zapomnieniem każde wspomnienie, z którym zechcą podzielić się ze mną czytelnicy. Ten obszerny fragment monografii uzupełniają rozdziały dotyczące historii i działalności Biblioteki Szkolnej oraz współpracy naszej szkoły z krajami europejskimi. Na uwagę zasługuje również rozdział VIII, który utrwala większe inwestycje placówki. To w tej części czytelnik zapozna się z historią podziału naszej szkoły, w wyniku którego 1 marca 1996 roku rozpoczął pracę Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kępnie. Tutaj otrzyma także informacje dotyczące rozbudowy budynku oraz budowy nowych obiektów, do których niewątpliwie należą sale gimnastyczne. Rozdziały od IX do XII prezentują historię trzech ważnych jednostek szkoły: Internatu i Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie, Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Kępnie oraz Medycznego Studium Zawodowego. Wszystkie te instytucje w sposób znaczący kształtowały dydaktyczne i wychowawcze oblicze placówki, stanowią więc ważne etapy w jej 90 -letniej historii. Autorzy tych części nie tylko prześledzili dzieje prezentowanych instytucji, ale i przeanalizowali przyczyny ich likwidacji. Wspomnienie z tamtego wczoraj jest efektem żmudnej i długiej pracy, którą rozpoczęto od gromadzenia różnorodnych materiałów źródłowych. W tym względzie wielką pomocą służyła nam Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Filia w Kępnie. Dziękujemy więc szczególnie Krystynie Pawnuk i Stefanii Brzezińskiej -Michalskiej za poświęcony nam czas i wszelkie bibliograficzne wskazówki. Historia naszej szkoły co próbujemy wykazać w monografii wiąże się nierozerwalnie z dziejami innych placówek i penetracja źródeł poza archiwum ZSP nr 1 była po prostu niezbędna. Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili 10 Wp r o w a d z e n i e

11 nam wgląd do potrzebnych materiałów, aby prezentowane dzieje znalazły pokrycie w dokumentach. Czytelników natomiast zachęcamy do odszukania ścieżek wyrytych dłutem serca prowadzących w świat szkolnych lat, wpółzatarty cieniem upływu czasu, a mimo to znany do nieprzyzwoitości, aby pod powieką wspomnienia odnaleźć ślad bliskiego pyłu stóp, ślad, który autorzy niniejszej monografii pragną ocalić od zapomnienia. Grażyna Gatner Mon o g r a f i a Ze s p o ł u Sz k ó ł Po n a d g i m n a z j a l n y c h nr 1 w Kę p n i e 11

12

13 Grażyna Gatner Rozdział I Zarys historii szkolnictwa zawodowego na ziemiach polskich 1.1 II Rzeczypospolita Po pierwszej wojnie światowej na ziemiach polskich z okresu zaborów pozostały różne rodzaje szkół przemysłowych i technicznych, wśród nich przeważały szkoły typu rzemieślniczego 1. Powstałe w różnych zaborach i warunkach ustrojowych placówki różniły się między sobą organizacją pracy, wyposażeniem, a co za tym idzie i poziomem nauczania. Po wprowadzeniu polskiego ustroju szkolnego na ziemiach polskich szkoły kształcące rzemieślników indywidualnych i przemysłowych podzielono na cztery grupy: szkoły rzemieślniczo -przemysłowe męskie, szkolne warsztaty rzemieślnicze (lub szkoły rzemieślnicze) w przewadze również męskie, w większości żeńskie szkoły rękodzielnicze oraz męskie i żeńskie szkoły dokształcające. Dzienne szkoły rzemieślniczo -przemysłowe przeznaczone były dla młodzieży niepracującej. Placówki te kształciły teoretycznie i praktycznie rzemieślników przemysłowych i indywidualnych różnych specjalności. Do szkół tych przyjmowano kandydatów od 14 do 17 lat, z ukończonymi co najmniej pięcioma oddziałami siedmioletniej szkoły powszechnej. Nauka w tym typie szkoły trwała trzy lata i oparta była na praktyce w warsztacie szkolnym wyposażonym w konieczne maszyny, narzędzia i urządzenia. Naukę 1 Czerwiński Wincenty, Szkoły rzemieślniczo przemysłowe w okresie międzywojennym. W: Szkoła Zawodowa 1959, nr 5 (182), s. 45. Mon o g r a f i a Ze s p o ł u Sz k ó ł Po n a d g i m n a z j a l n y c h nr 1 w Kę p n i e 13

14 prowadzili wykwalifikowani instruktorzy (mistrzowie). Do szkół tego typu zaliczane były również szkoły techniczne kolejowe 2. Szkolne warsztaty rzemieślnicze lub tzw. szkoły rzemieślnicze miały na celu wykształcenie samodzielnych rzemieślników dla potrzeb rzemiosła indywidualnego. Różniły się one od poprzednich skromniejszym urządzeniem i mniejszą liczbą godzin nauki teoretycznej. Nauka w nich trwała podobnie jak w poprzednim typie trzy lata z wyraźnym jednak nastawieniem na naukę praktyczną. W szkołach tych zwłaszcza w zawodach metalowych zaobserwować można było niską frekwencję i słabe zainteresowanie młodzieży 3. Szkoły rękodzielnicze prowadzone dla młodzieży żeńskiej obejmowały m.in.: placówki krawieckie, bieliźniarskie, koronkarsko -hafciarskie. I w tym przypadku nauka trwała również trzy lata. Podstawę kształcenia stanowiły pracownie szkolne prowadzone przez nauczycielki -instruktorki. Szkoły te cieszyły się dobrą opinią, a jej absolwentki łatwo uzyskiwały zatrudnienie. Inną organizację kształcenia prezentowały tak zwane szkoły dokształcające, przeznaczone przede wszystkim dla młodzieży pracującej. W tego typu placówkach nauka odbywała się tylko wieczorami. Zadaniem tych szkół było pogłębienie i uzupełnienie wiadomości wyniesionych przez uczniów ze szkoły powszechnej oraz opanowanie na poziomie koniecznym teoretycznych wiadomości z przedmiotów zawodowych związanych z zawodem ucznia. Nauka trwała przez okres trzech lat, przy czym w każdej klasie trzygodzinne lekcje odbywały się tylko przez cztery dni w tygodniu. Siatka godzin przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych niczym nie różniła się od tych obowiązujących w szkołach rzemieślniczo -przemysłowych, jednakże zakres ich nauczania był znacznie węższy. Z nauki w tych oddziałach edukacyjnych korzystali młodzi ludzie od 15 do 18 roku życia. Warunkiem uczęszczania na tego typu zajęcia było skończenie co najmniej czterech 2 Tamże, s Tamże, s Zar y s hi s to r i i sz k o l n i c t w a za w o d o w e g o na zi e m i a c h po l s k i c h II Rzeczypospolita

15 oddziałów szkoły powszechnej. Nieliczne tylko placówki posiadały własne gmachy, większość zazwyczaj korzystała z lokali dziennych szkół powszechnych i zawodowych. Rozwój szkół dokształcających rozpoczął się dopiero po wprowadzeniu w życie ustawy z 2 lipca 1924 roku, dotyczącej pracy młodocianych i kobiet. Nakładała ona obowiązek dokształcania młodocianych w ciągu trzech lat od ukończenia 15 roku do 18 roku życia. W dużych miastach i ośrodkach przemysłowych szkoły dokształcające dzieliły się według specjalności na: ślusarskie, kowalskie, obróbki mechanicznej, stolarskiej itp. W mniejszych ośrodkach zazwyczaj nie można było stworzyć dostatecznie dużej grupy w konkretnym zawodzie, organizowano więc szkoły ogólnozawodowe (mieszane). W ten sposób powstały oddziały, w których w jednej klasie znajdowali się nie tylko ślusarze i tokarze, ale czasami i stolarze, krawcy, szewcy. W tych warunkach prawidłowa nauka technologii zawodowej stała się bardzo utrudniona, czasami wręcz niemożliwa 4. W marcu 1932 roku weszła w życie ustawa o ustroju szkolnictwa w Polsce 5. Stanowiła ona duży krok naprzód w rozwoju oświaty, w tym szczególnie szkolnictwa zawodowego. Ustaliła przede wszystkim jednakowe typy organizacyjne szkół w całym szkolnictwie. Podstawą, na której opierał się pierwszy stopień szkoły średniej, było sześć klas siedmioklasowej szkoły powszechnej. Absolwenci gimnazjów ogólnokształcących mogli podjąć dalszą naukę w dwuletnim liceum ogólnokształcącym bądź trzyletnim liceum technicznym, natomiast absolwenci gimnazjów zawodowych mieli prawo wstępu do liceów technicznych lub po egzaminie uzupełniającym do liceów ogólnokształcących. Wreszcie absolwenci liceów mogli studiować na odpowiednich wyższych uczelniach 6. Po wprowadzeniu ustawy z 1932 roku 4 Tamże, s Wroczyński Ryszard, Dzieje oświaty polskiej Warszawa 1980, s Czerwiński Wincenty, Szkoły rzemieślniczo przemysłowe w okresie międzywojennym. W: Szkoła Zawodowa 1959, nr 5 (182), s. 46. Mon o g r a f i a Ze s p o ł u Sz k ó ł Po n a d g i m n a z j a l n y c h nr 1 w Kę p n i e 15

16 w szkolnictwie rzemieślniczym powstały następujące rodzaje szkół: przemysłowe stopnia niższego, przemysłowe stopnia gimnazjalnego i szkoły zawodowe dokształcające 7. Szkoły zawodowe dokształcające kształciły młodzież pracującą zawodowo i podlegającą obowiązkowi uczęszczania do szkoły od 15 do 18 roku życia. Za opuszczanie zajęć pracodawca stosował różnego rodzaju sankcje, dlatego też frekwencja w tego typu placówkach wynosiła 80%, dochodząc w klasie ostatniej nawet do 100% 8. Ukończenie tej szkoły uprawniało do składania egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej. W roku szkolnym 1933/34 rozpoczęła działalność w ramach ZNP Sekcja Szkolnictwa Dokształcającego Zawodowego, a następnie Sekcja Szkolnictwa Zawodowego 9. Przed wojną w dziedzinie szkolenia rzemieślników po ukończeniu pierwszego szczebla programowego szkoły powszechnej można było jeszcze podjąć naukę na rocznym kursie przysposobienia zawodowego 10. W ten sposób młodzież, która na tym etapie życia nie zamierzała kształcić się dalej, mogła zdobyć podstawowe kwalifikacje do rozpoczęcia pracy w wybranym przez siebie zawodzie. 1.2 Czasy okupacji Zasadniczym aktem prawnym dotyczącym szkolnictwa zawodowego na terenie Generalnej Guberni był dekret z 29 kwietnia 1941 roku wydany przez generalnego gubernatora Hansa Franka. Dekret ten anulował wszystkie dotychczasowe przepisy dotyczące szkolnictwa zawodowego i to zarówno polskie jak i niemieckie. Nowe przepisy dzieliły szkolnictwo zawodowe na trzy rodzaje: szkoły obowiązkowe dokształcające (Berufsplichtschulen) 7 Tamże, s Tamże, s Brak autora, artykuł pt. W 15 lecie Polski Ludowej. O dorobku oświaty zawodowej wspomnienia, materiały, wnioski. Szkoła Zawodowa 1959, nr 7 (184), s Tamże, s Zar y s hi s to r i i sz k o l n i c t w a za w o d o w e g o na zi e m i a c h po l s k i c h Czasy okupacji

17 przeznaczone były dla młodzieży pracującej w różnych zawodach i mającej ukończoną siedmioklasową szkołę powszechną, szkoły zawodowe stopnia zasadniczego (Berufsvorschulen) przeznaczono je dla młodzieży nigdzie nie pracującej 11, szkoły zawodowe wyższego stopnia, tzw. fachowe (Fachschulen) 12. Potocznie nazywano je szkołami zawodowymi II stopnia. Poza wymienionymi typami szkół działały jeszcze najróżniejsze kursy, które uruchamiano na podstawie zezwoleń wydawanych przez władze okupacyjne. Na zakładanie i funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego w okresie okupacji wpłynęło wiele czynników. Niemiecki przemysł wojenny cierpiał dotkliwie z powodu braku wykwalifikowanych robotników, a polskie szkoły zawodowe miały ich dostarczyć. O funkcjonowaniu szkolnictwa zawodowego zaczęła decydować wyłącznie sytuacja na frontach i związane z nią położenie ekonomiczne III Rzeszy. Stosunek do polskiego szkolnictwa zawodowego zmienił się radykalnie po załamaniu się koncepcji wojny błyskawicznej, a szczególnie po klęsce stalingradzkiej. Znaczenie tego szczebla nauki było ważnym ogniwem w walce o polską oświatę 13. Stało się bazą dla tajnego nau czania na poziomie średnim, a nawet wyższym. 1.3 Czasy PRL u Po II wojnie światowej w miarę wyzwalania ziem polskich spod okupacji niemieckiej następowało dość szybkie uruchamianie szkół, najczęściej dzięki inicjatywom lokalnych społeczności. Proces ten odbywał się w warunkach ruiny materialnej szkolnictwa i dotkliwych strat kadrowych. Główne kierunki reformy systemu edukacyjnego i jego powiązania z zachodzącymi zmianami ustrojowymi zostały ustalone na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym 11 Marian Walczak, Szkice z dziejów szkolnictwa zawodowego w latach 1939/1945, cz. I. Szkoła Zawodowa 1988, nr 2, s Historia wychowania. Wiek XX, red. Józef Miąso, cz. 1, Warszawa 1980, s Tamże. s Mon o g r a f i a Ze s p o ł u Sz k ó ł Po n a d g i m n a z j a l n y c h nr 1 w Kę p n i e 17

18 w Łodzi trwającym od 18 do 22 w czerwcu 1945 roku 14. W ramach tego spotkania, które tak naprawdę poświęcone było przede wszystkim ogólnym problemom oświatowym, obradowała Komisja Szkolnictwa Zawodowego, dyskutująca nad podstawowymi problemami organizacji systemu kształcenia zawodowego 15. Rezolucja Zjazdu wskazywała na konieczność wprowadzenia między innymi: powszechności, bezpłatności, publiczności i jednolitości szkolnictwa, decentralizacji sieci szkół średnich, obowiązku zakładania i utrzymywania przedszkoli przez państwo i samorząd, wprowadzenia 8 -klasowej, obowiązkowej i jednolitej pod względem organizacyjnym i programowym szkoły na wsi i w mieście, rozwijania szkół zawodowych, opartych na podbudowie szkoły 8 -klasowej, wprowadzenia obowiązku kształcenia zawodowego dla młodzieży pracującej i niepracującej do 18 roku życia. Odbudowa kraju stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju szkolnictwa zawodowego, którego organizacja opierała się na wzorach przedwojennych. Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego rozpoczęto przygotowania do wielkiej ofensywy ideologicznej w szkolnictwie, która przybrała na sile w 1948 roku 16. Założenia pracy dydaktyczno -wychowawczej w szkołach miały się opierać na marksistowsko -leninowskich podstawach. Szkoła miała kształtować przekonanie o wyższości socjalizmu, łączyć patriotyzm z internacjonalizmem oraz zaznajamiać ze Związkiem Radzieckim jako głównym partnerem i sojusznikiem Polski Ludowej. Nowe programy nauczania wprowadziły obowiązkową naukę języka rosyjskiego. Równocześnie likwidowano szkoły prywatne. Stopniowo usuwano religię z nauczania szkolnego. Wiele społecznych instytucji oświatowych uległo likwidacji lub zostało poddanych kontroli 14 Gęsicki Janusz, Gra o nową szkołę. Warszawa 1993, s Brak autora, artykuł pt. W 15 lecie Polski Ludowej. O dorobku oświaty zawodowej wspomnienia, materiały, wnioski. Szkoła Zawodowa 1959, nr 7(184), s Polska. Oświata. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Portal Wiedzy PWN. Internet, [dostęp: r.], [dostępny: php?id= ]. 18 Zar y s hi s to r i i sz k o l n i c t w a za w o d o w e g o na zi e m i a c h po l s k i c h Czasy PRL u

19 państwa. Ukonstytuowany w 1948 roku ustrój szkolny przetrwał z niewielkimi modyfikacjami do roku 1961 roku 17. W lutym 1949 roku szkolnictwo zawodowe zostało podporządkowane utworzonemu Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego 18. Urząd ten jako ważne ogniwo systemu edukacji wyłączono spod gestii ministra oświaty. Sytuacja ta trwała do września 1956 roku, kiedy to minister oświaty ponownie przejął odpowiedzialność za szkolnictwo zawodowe 19. Od 1951 tworzono: szkoły przysposobienia zawodowego, dające praktyczne przygotowanie do zawodu, zasadnicze szkoły zawodowe, kształcące robotników kwalifikowanych, technika zawodowe, kształcące techników, szkoły majstrów przeznaczone dla robotników kwalifikowanych. Szkoły te przygotowały wielką rzeszę młodzieży do pracy w przemyśle. W latach industrializacji, powodującej ruchy migracyjne ludności ze wsi do miast, oświata zawodowa stwarzała szanse awansu społecznego młodzieży wiejskiej i małomiasteczkowej. Impulsem następnej reformy były niewątpliwie zmiany społeczno -polityczne i gospodarcze zachodzące po 1956 roku. Wywarły one znaczący wpływ na obrady drugiego w okresie powojennym zjazdu oświatowego zorganizowanego w maju 1957 roku w Warszawie 20. Ustawa z lipca 1958 roku warunkowała zatrudnionej poniżej 18 roku życia młodzieży dokształcanie się w szkole ogólnokształcącej lub zawodowej. Jej konsekwencją był rozwój szkół przyzakładowych. Rozbudowa szkolnictwa zawodowego, przy jednoczesnym hamowaniu dalszego rozwoju liceów ogólnokształcących, dokonywała się głównie przez mnożenie szkół przygotowujących do praktycznego wykonywania zawodu. Szkoły te nie otwierały szans dalszego kształcenia, zaniedbywały wykształcenie ogólne. Ujemną stroną wszystkich szkół zawodowych była ich nadmierna specjalizacja, rozwijająca się zgodnie z potrzebami rynku pracy. 17 Gęsicki Janusz, Gra o nową szkołę. Warszawa 1993, s Historia wychowania. Wiek XX, red. Józef Miąso, cz. 1, Warszawa 1980, s Gęsicki Janusz, Gra o nową szkołę. Warszawa 1993, s Tamże. s. 34. Mon o g r a f i a Ze s p o ł u Sz k ó ł Po n a d g i m n a z j a l n y c h nr 1 w Kę p n i e 19

20 Cztery lata trwała dyskusja nad ostatecznym kształtem reformy. Jej zamknięciem było uchwalenie przez Sejm 15 lipca 1961 roku ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania, która wprowadziła ośmioklasową szkołę podstawową. Reforma szkoły podstawowej i średniej w myśl postanowień ustawy została przeprowadzona w latach W tym okresie wydatnie wzrosły nakłady państwa na oświatę. Ważnym uzupełnieniem funduszów inwestycyjnych były środki społeczne, zebrane pod hasłem uczczenia lecia państwa polskiego, za które wybudowano w latach blisko 1200 szkół (tzw. tysiąclatek). Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów zasilił dalsze inwestycje oświatowe. Przekształcanie szkół podstawowych w ośmioklasowe, poprawa warunków lokalowych i wyposażenia wpłynęły na poprawę sprawności nauczania i znaczne zmniejszenie liczby uczniów niekończących nauki. Zdecydowana większość absolwentów klas VIII trafiała do niższych szkół zawodowych, niedających wykształcenia średniego. W 1970 roku około 30% dzieci chłopskich poprzestawało na szkole podstawowej, a tylko 20% kształciło się w pełnych szkołach średnich. Nie zdążyły jeszcze okrzepnąć nowe rozwiązania, gdy w grudniu 1971 roku w uchwale VI Zjazdu PZPR zaproponowano następne reformy. W 1971 roku rozpoczęto prace nad nowym modelem systemu edukacyjnego, który miał zagwarantować m.in. powszechne wykształcenie średnie. Powołany w 1971 roku Komitet Ekspertów dla Opracowania Raportu o Stanie Oświaty w PRL przedstawił w 1973 roku opracowanie, w którym zaproponował kilka wariantów upowszechnienia szkoły średniej. Uchwała sejmu z 1973 r. zapowiadała utworzenie 10 -letniej średniej szkoły ogólnokształcącej, jednolitej pod względem programowym, na której będą oparte szkoły zawodowe oraz 2 -letnie szkoły specjalizacji kierunkowej, przygotowujące do studiów wyższych. W celu podniesienia poziomu pracy szkół wiejskich zalecono organizowanie zbiorczych szkół gminnych, ale trudności materialne, komunikacyjne oraz kadrowe nie pozwalały na poprawę efektów kształcenia. 21 Tamże s Zar y s hi s to r i i sz k o l n i c t w a za w o d o w e g o na zi e m i a c h po l s k i c h Czasy PRL u

21 Niezbyt klarowna koncepcja szkoły średniej oraz trudności finansowe państwa sprawiły, że w 1981 roku zaniechano reformy strukturalnej systemu oświatowego. Powoli zwiększał się też odsetek absolwentów szkoły podstawowej kontynuujących naukę w pełnych szkołach średnich. W latach 1980/ /91 liczba uczniów liceów ogólnokształcących zwiększyła się, a jednocześnie zmniejszyła się liczba uczniów średnich szkół zawodowych. 1.4 III Rzeczypospolita Przemiany zapoczątkowane w 1989 roku nie doprowadziły wprawdzie do całościowej przebudowy systemu edukacyjnego, ale spowodowały wiele zmian cząstkowych. W rezultacie zmian w sferze zarządzania oświatą szkoły otrzymały dość szeroki zakres autonomii, a dyrektorzy i nauczyciele uzyskali uprawnienia do bardziej elastycznej realizacji programów nauczania oraz tworzenia klas autorskich 22. W 1996 roku zakończył się zapoczątkowany w 1991 roku proces przejmowania szkół podstawowych przez gminy. Szkolnictwo ponadpodstawowe uległo rozbudowie, m.in. pod presją wyżu demograficznego. Wzrosła liczba pełnych szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych, natomiast zmalała liczba zasadniczych szkół zawodowych. Od 1 września 1999 r. rozpoczęła się kolejna reforma edukacji. Uczniowie klas I -VI dotychczasowych szkół podstawowych stali się uczniami odpowiednich klas nowej sześcioletniej szkoły podstawowej, natomiast uczniowie klas VII szkół podstawowych uczniami klas pierwszych nowo utworzonych trzyletnich gimnazjów (rok szkolny 1999/2000 był ostatnim rokiem istnienia klas 22 Magdalena Stec, Reformacja oświaty w Polsce. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. Wydział Nauk Pedagogicznych. Kierunek: pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych umysłowo, Wrocław 2006 r., Internet, [dostęp: r.], [dostępny: Mon o g r a f i a Ze s p o ł u Sz k ó ł Po n a d g i m n a z j a l n y c h nr 1 w Kę p n i e 21

22 VIII w szkołach podstawowych). W 2002 r. zmiany objęły również szkolnictwo ponadgimnazjalne. Od tego roku funkcjonują: 3 -letnie licea profilowane, które realizują kanon wykształcenia ogólnego (wspólny dla wszystkich uczniów) oraz kształcenie w danym profilu. Istnieją też czteroletnie technika kształcące w zawodach zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego. Ponadto istnieją: 2 - i 3 -letnie zasadnicze szkoły zawodowe (po ukończeniu gimnazjum), roczne lub 2 -letnie szkoły policealne, które umożliwiają nabycie kwalifikacji zawodowych na poziomie technikum oraz licea uzupełniające dla absolwentów szkół zawodowych. Powołane zostały też komisje egzaminacyjne: centralna (opracowuje standardy wymagań, analizuje wyniki egzaminów) i okręgowe (przeprowadzają sprawdziany i egzaminy). Od maja 2002 roku absolwenci gimnazjum piszą egzamin gimnazjalny, którego wyniki są podstawą do starań o przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Maturzyści zaś przystępują do egzaminu dojrzałości według nowych zasad. Od maja 2004 roku przeprowadzany jest zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół zawodowych. 22 Zar y s hi s to r i i sz k o l n i c t w a za w o d o w e g o na zi e m i a c h po l s k i c h III Rzeczypospolita

23 Beata Wylęga Grygierzec ROZDZIAŁ II Od Dokształcającej Szkoły Zawodowej do Zespołu Szkół Zawodowych Lata Dokształcająca Szkoła Zawodowa w Kępnie Pierwsze wzmianki o powstaniu szkolnictwa zawodowego w Kępnie pojawiły się w 1891 r. Wówczas została wprowadzona niemiecka ustawa procedurowa z 1 czerwca 1891 r., nakładająca na rzemieślników i kupców obowiązek posyłania swych uczniów do szkoły dokształcającej bez względu na wiek ucznia. Cztery miesiące później (1 października 1891 r.) Zarząd Miasta Kępna na mocy statutu powołał taką szkołę. Nauka odbywała się w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz w niedziele w godzinach dopołudniowych. Pierwszym kierownikiem szkoły był rektor Müller 1. Nauka w tej szkole była bezpłatna, finansowana przez Skarb Państwa i Zarząd Miasta, który zapewniał również potrzebne pomieszczenia, oświetlenie i opał. Z tego powodu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nadzór nad szkołą sprawowała Rada Nadzorcza, w skład której wchodziło osiem osób. W 1912 roku zajęcia prowadziło już 6 nauczycieli w 6 klasach 2. Była to jednak szkoła niemiecka. Za umowną datę powstania polskiego szkolnictwa zawodowego w Kępnie przyjmuje się 1920 rok. W tym czasie powstała polska 1 W źródłach brak imienia rektora Műllera. 2 AZSP nr 1 w Kępnie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, pod redakcją Krystyny Sumisławskiej (materiały zebrane na zajęciach kółka historycznego). Mon o g r a f i a Ze s p o ł u Sz k ó ł Po n a d g i m n a z j a l n y c h nr 1 w Kę p n i e 23

24 Dokształcająca Szkoła Zawodowa dla młodzieży terminującej w handlu i rzemiośle. Początkowo składała się z trzech oddziałów, w których uczono wszystkich zawodów. Dyrektorem tej szkoły w latach był Stanisław Ciesielski, natomiast w latach Jan Błaszczak 3. W latach placówką kierował Józef Halardziński 4. Za jego dyrektorowania nastąpił podział szkoły na trzy grupy: metalowe, drzewne i mieszane. Jak podają źródła w latach uczęszczało do niej 186 uczniów 5. W 1939 roku szkole przydzielono dwóch stałych nauczycieli, wcześniej zajęcia prowadzone były przez fachowców posiadających egzamin czeladniczy. Źródła, pochodzące z tego okresu, są bardzo ubogie. Jedynie w archiwum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie zachowały się duplikaty świadectw z lat spisane w języku niemieckim oraz z lat w języku polskim 7. Po przerwie spowodowanej II wojną światową szkoła została otwarta 15 września 1945 r. W początkowym okresie posiadała trzy oddziały o łącznej liczbie 96 uczniów, którzy podejmowali naukę po siedmiu klasach szkoły powszechnej. Siedzibą szkoły był gmach Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie 8. 3 W Sprawozdaniu Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Kępnie z roku szkolnego 1928/29 (s. 19) w spisie nauczycieli pojawia się pedagog o identycznym nazwisku, ale innym imieniu. Alfons Błaszczak pracował w LO od 1923 do 1927 r. Dzisiaj trudno ustalić, czy między tymi postaciami istnieje jakiekolwiek pokrewieństwo. 4 W. Kokociński, J. Kurzawa, Z dziejów Kępna, Poznań 1962, s AZSP nr 1, KZSZ im. W. Gomułki z lat 1989/90, Monografia Zespołu Szkół Zawodowych w Kępnie, zredagowana na potrzeby kroniki przez Zygmunta Nowackiego. 6 AZSP nr 1 w Kępnie, AKA , Księga odpisów świadectw ukończenia Publicznej Szkoły Dokształcającej z lat AZSP nr 1 w Kępnie, AKA , Księga odpisów świadectw ukończenia Publicznej Szkoły Dokształcającej z lat AZSP nr 1 w Kępnie, Dane o Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie. W: AKA 1964/70 s.29. ks. J. Janiszewski, Powiat Kępiński z mapką, bezpłatny dodatek do Nowego Przyjaciela Ludu, Kępno 1928, s Od Do k s z t a ł c a j ą c e j Sz k o ł y Za w o d o w e j do Ze s p o ł u Sz k ó ł Za w o d o w y c h La t a Dokształcająca Szkoła Zawodowa w Kępnie

25 W roku szkolnym poprzez utworzenie klasy trzeciej szkoła osiągnęła pełny stopień organizacyjny. Liczyła już wtedy 172 uczniów. Zakończeniem trzyletniego okresu rozwoju szkoły była wystawa prac zorganizowana w dniach od 20 do 22 czerwca 1948 r., przedstawiająca dorobek szkoły w różnych specjalnościach. W następnym roku szkolnym 1948/49 szkoła liczyła 189 uczniów zorganizowanych w 7 oddziałach. W 1949 roku placówka została przemianowana na 3 -letnią Publiczną Średnią Szkołę Zawodową kształcącą młodzież w różnych zawodach. Nadal nie posiadała jednak własnych pomieszczeń, toteż nauka odbywała się w godzinach popołudniowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie. W tym czasie na terenie placówki działało już kilka organizacji młodzieżowych, między innymi: Związek Młodzieży Polskiej, Liga Lotnicza, Samorząd Szkolny, Towarzystwo Przyjaźni Polsko -Radzieckiej. Na uwagę zasługuje zwłaszcza Koło Odbudowy Warszawy. Zostało powołane w styczniu 1949 roku z polecenia władz szkolnych. Celem organizacji było wspieranie odbudowy stolicy ze zniszczeń po II wojnie światowej. Pierwszym opiekunem Koła była Janina Garyga, a następnie Wincenty Warszawski. Do organizacji należeli wszyscy uczniowie szkoły, którzy musieli obowiązkowo uiszczać składkę w kwocie pięciu złotych miesięcznie. Młodzież prenumerowała również czasopismo o znamiennym tytule Stolica 9. Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie w okresie budowy (www. socjumkepno.pl) 9 AZSP nr 1 w Kępnie, Protokolarz posiedzeń Rady Pedagogicznej Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Kępnie z 1948, s. 9.; informacje zebrane przez Marka Noculaka, absolwenta Liceum Zawodowego (specjalność obróbka skrawaniem) 1984/88, od 1993 roku, nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Mon o g r a f i a Ze s p o ł u sz k ó ł po n a d g i M n a Z j a l n y c h nr 1 w kę p n i e 25

26 Pierwszy kurs mistrzowski (ze zbiorów Zygmunta Nowackiego) Rok szkolny 1949/50 stał się okresem przełomowym w dziejach szkoły. Obowiązki dyrektora przejął Eugeniusz Józefowski, a szkole przyznano dwóch etatowych nauczycieli Janinę i Adama Ogrodowiczów 10. W tym samym czasie na wniosek dyrekcji szkoły Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przydzieliło szkole własny Biesiada po egzaminie mistrzowskim w auli Liceum Ogólnokształcącego (ze zbiorów Eugeniusza Józefowskiego) 10 AZSP nr 1 w Kępnie, Pismo dyrektora szkoły Eugeniusza Józefowskiego do Komitetu Powiatowego PZPR z 12 stycznia 1956 r. W: AKA 1964/70 s od do k s z t a ł c a j ą c e j sz k o ł y za W o d o W e j do ze s p o ł u sz k ó ł za W o d o W y c h la t a Dokształcająca Szkoła Zawodowa w Kępnie

27 budynek przy ul. Poniatowskiego 16. Był to jednak budynek o bardzo małej liczbie pomieszczeń. W nowym obiekcie nauczyciele wspólnie z młodzieżą organizowali klasy, wyposażając pozyskane pomieszczenia w sprzęt wykonany własnoręcznie, oraz porządkując obejście. Dzięki ofiarności i pomocy młodzieży wybudowano pomieszczenia sanitarne oraz dokonano potrzebnych adaptacji. Z dużą pomocą szkole przyszedł Franciszek Adamski, który w 1950 r. przekazał posiadany warsztat mechaniczny oraz zgłosił swój akces do pracy. Po dokonaniu koniecznych remontów 1 września 1950 r. pierwsza grupa uczniów, w liczbie 33, rozpoczęła praktyczną naukę zawodu we własnych warsztatach przy ulicy Gen. K. Świerczewskiego Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego 1 września 1950 roku szkoła uzyskała pomieszczenia na drugim piętrze budynku miejscowego Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Dąbrowskiego Jak podają akta szkoły dawne lokum przy ulicy Poniatowskiego 16 początkowo przeznaczono na potrzeby Miejskiej Szkoły Przysposobienia Handlowego, a od 1952 roku utworzono tam internat dla młodzieży. Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie, w którym mieściła się Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego (ze zbiorów Eugeniusza Józefowskiego) 11 AZSP nr 1 w Kępnie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1w Kępnie w okresie XX Polski Ludowej. W: AKA 1964/70 s XV lat rozwoju miasta Kępna. Materiały z okazji obchodu 300 lecia nadania Kępnu praw miejskich 9 11 września 1960 r. s. 46. Mon o g r a f i a Ze s p o ł u sz k ó ł po n a d g i M n a Z j a l n y c h nr 1 w kę p n i e 27

28 W tym samym roku placówka otrzymała nazwę Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego 13. W Polsce istniały tylko dwie szkoły tego typu. W roku szkolnym 1950/51 poza specjalnością ogólnozawodową powstały dwie nowe klasy o specjalności: ślusarz maszynowy i ślusarz maszyn rolniczych. Narada produkcyjna hala warsztatów szkolnych (ze zbiorów Zygmunta Nowackiego) Szkoła szybko zyskała duże uznanie w środowisku lokalnym. W latach placówka posiadała już 5 oddziałów, w których uczyło się około 150 uczniów 14. W związku z dużym zainteresowaniem młodzieży okolicznych miejscowości 1 września 1952 roku szkoła uruchomiła wspomniany już internat w budynku byłej szkoły przy ulicy Poniatowskiego Początkowo bursa posiadała 85 miejsc noclegowych, jej pierwszym kierownikiem został Kazimierz Mróz. W okresie od roku szkoła prowadziła wewnątrzszkolne współzawodnictwo, podejmując różne okolicznościowe 13 AZSP nr 1 w Kępnie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, pod redakcją Krystyny Sumisławskiej, s AZSP nr 1 w Kępnie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Kępnie w okresie XX Polski Ludowej. W: AKA 1964/70 Informacje o Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie. s XV lat rozwoju miasta Kępna, s od do k s z t a ł c a j ą c e j sz k o ł y za W o d o W e j do ze s p o ł u sz k ó ł za W o d o W y c h la t a Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego

29 zobowiązania. Natomiast od 1952 roku zorganizowano współzawodnictwo międzyszkolne w okręgu poznańskim. Efektem tych działań były znaczące sukcesy w skali okręgu i kraju 16. Stało się to bodźcem do dalszej wytężonej pracy. 2.3 Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa W roku szkolnym 1954/55 szkoła otrzymała nowe, trudne zadanie. Decyzją uchwały Prezydium Rządu Nr 410 z 7 lipca1954 r. w sprawie szkolenia kadr mechanizacji rolnictwa, szkoła została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa o specjalności traktorzysta mechanik 17. Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego w Warszawie utworzył na terenie całego kraju około sześćdziesięciu takich szkół, w których kształciło się 4,5 tysiąca przyszłych mechanizatorów rolnictwa. Na terenie okręgu poznańskiego powstały trzy szkoły tego typu: w Kępnie, Pile i we Wrześni. Cały wysiłek dyrekcji i grona nauczycielskiego został skupiony na przygotowaniu potrzebnej bazy pomieszczeniowej i odpowiedniego wyposażenia dla nowej specjalności. Uczniowie zajęcia praktyczne odbywali w warsztatach, które od roku szkolnego 1954/55 nosiły nazwę Warsztaty Mechaniczne Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa CUSZ w Kępnie. Zostały one znacząco doposażone w nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze. Szkoła posiadała także 10 ha ziemi ornej w Olszowie i Myjomicach, gdzie młodzież pod kierunkiem nauczycieli zawodu uczyła się jazdy ciągnikami rolniczymi, eksploatacji maszyn i sprzętu rolniczego 18. Początkowo nauka trwała 2 lata, a od roku szkolnego 16 Szerzej na ten temat w rozdziale Śladem dokumentów z dawnych lat. 17 AZSP nr 1 w Kępnie, Dane o Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie. W: AKA 1964/1970, Informacja o Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie. s Zygmunt Wieczorek, Oświata rolnicza w rejonie kępińskimi wieruszowskim oraz zarys monograficzny Zespołu Szkół Rolniczych w Słupi pod Kępnem ( ). Baranów 2002, s. 32. Mon o g r a f i a Ze s p o ł u Sz k ó ł Po n a d g i m n a z j a l n y c h nr 1 w Kę p n i e 29

30 1 Maja 1957 roku Kolumna mechaniczna grupa uczniów Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa. (ze zbiorów Zygmunta Nowackiego) 1957/58 została wydłużona o jeden rok. Kierunek w szkole został utrzymany, nadal kształcono ślusarzy uniwersalnych oraz mechaników traktorzystów, którzy otrzymywali prawo jazdy na pojazdy mechaniczne 19. W 1956 r. szkoła otrzymała własny internat po byłym więzieniu przy ulicy Sienkiewicza Do tej pory internat mieścił się w bardzo skromnym pomieszczeniu, w którym wbrew przepisom zamiast 45 mieszkało 80 wychowanków 21. Dzięki internatowi szkoła stała się sławna i cieszyła się dużą popularnością, do Kępna zaczęła przybywać młodzież z różnych stron. Poza tym Komitet Rodzicielski przy szkole prowadził gospodarstwo ogrodnicze w Kępnie dla potrzeb internatu szkolnego. Była to działka o powierzchni 1 ha położona przy ulicy Gen. Sikorskiego, którą szkoła otrzymała od prezesa Miejskiej Rady Narodowej 22. Prowadzono również tucz przystołówkowy w specjalnie do tego celu wybudowanych budynkach inwentarskich 23. W oparciu o potrzeby miejscowego społeczeństwa w roku szkolnym 1956/57 planowano otworzyć nowy kierunek kształcenia klasę 19 XV lat rozwoju miasta Kępna s.47, AZSP nr 1 w Kępnie, Dane o Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie. W: AKA 1964/70 Informacja o Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie, s Jan Kurzawa, Stanisław Nawrocki, Dzieje Kępna. Kępno 1982 r. s Tamże, s AZSP nr 1 w Kępnie, Umowa zawarta między Komitetem Rodzicielskim przy Zasadniczej Szkole Metalowej, a Marianem Kuberą. W: AKA , Protokół zdawczo -odbiorczy dotyczący przekazania nieruchomości dr A. Kasprowiczowi s Zygmunt Wieczorek, Oświata, s od do k s z t a ł c a j ą c e j sz k o ł y za W o d o W e j do ze s p o ł u sz k ó ł za W o d o W y c h la t a Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa

31 Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w czasie pochodu pierwszomajowego w 1957 roku (ze zbiorów Zygmunta Nowackiego) mieszaną tokarz -kowal. Jednak brak zainteresowania uczniów nowym kierunkiem doprowadził do zrezygnowania z tych planów 24. Największym problemem szkoły były warunki lokalowe, które nie pozwoliły na urządzenie i wyposażenie bardzo potrzebnych pracowni przedmiotowych. Początkowo dyrekcja szkoły planowała budowę obiektu przy ulicy Dąbrowskiego. Poczyniono już prace wstępne odnośnie uzyskania przyległego placu pod budowę. Projekt ten został jednak skreślony przez WKPG z uwagi na planowaną likwidację szkoły mleczarskiej, budynek po tej placówce miał być przydzielony tutejszej szkole. Rozważano również możliwość przydzielenia szkole budynku narożnikowego przy ulicy Dąbrowskiego, po byłym inspektoracie szkolnym, w którym mieszkały osoby prywatne lub budynku dawnej siedziby ZMP przy ulicy Sienkiewicza 25. W 1958 roku szkoła otrzymała budynek przy ulicy Sienkiewicza 25, dawniej użytkowany przez Urząd Skarbowy, w którym mieści się do dzisiaj 26. Przydział nowego budynku nie 24 AZSP nr 1 w Kępnie, Eugeniusz Józefowski, Krótki zarys historyczny Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa w Kępnie. W: AKA 1964/1970, Informacja o Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie, s Tamże, s Informacja uzyskana od Grzegorza Badowskiego długoletniego naczelnika Urzędu Skarbowego w Kępnie, rozmowa przeprowadzona przez Grażynę Gatner w listopadzie 2009 r. Mon o g r a f i a Ze s p o ł u sz k ó ł po n a d g i M n a Z j a l n y c h nr 1 w kę p n i e 31

32 rozwiązał w pełni trudności lokalowych. Jak wynika z dokumentów szkoła przejęła budynek wraz z lokatorami, a ponadto swoją siedzibę miała tutaj Liga Przyjaciół Żołnierza. Z powodu lokatorów suma 212 tysięcy przeznaczona na remont budynku nie została w pełni wykorzystana. Należy zaznaczyć, że przeniesienia lokatorów szkoła częściowo dokonała we własnym zakresie, na potrzeby LPŻ przystosowała byłą świetlicę Młynarki oraz wyremontowała jedno mieszkanie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego. Wykwaterowaniem pozostałych lokatorów zajęło się Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 W latach w rozwoju szkoły zachodzą dalsze zmiany. W 1958 r. szkoła przeszła pod resort Ministerstwa Oświaty i Kultury Okręgu Szkolnego Poznańskiego. Od 1 września 1959 r. placówka otrzymała nową nazwę, tym razem funkcjonuje jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Kępnie 28. Do szkoły napływało coraz więcej uczniów i nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. W roku szkolnym 1958/1959 było już 18 uczących. W latach szkolnych 1955/56, 1958/59 klasy wynosiły średnio po 30 uczniów, a w latach liczyły już po 40 wychowanków. Z roku na rok wzrastała zarówno ilość oddziałów, jak i uczniów. W porównaniu do roku szkolnego 1954/55 liczba klas w roku szkolnym 1961/62 wzrosła trzykrotnie. Od września 1963 r. dyrektorem szkoły został Roman Wieczorek, a funkcję wicedyrektora nadal sprawował Czesław Szczupak. Nowy dyrektor do najpilniejszych zadań zaliczył: wybudowanie sali gimnastycznej, dobudowanie przybudówki w celu uzyskania dodatkowo dwóch sal lekcyjnych i świetlicy, uzyskanie placu leżącego 27 AZSP nr 1 w Kępnie, Eugeniusz Józefowski, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Kępnie. 28 XV lat rozwoju miasta Kępna, s Od Do k s z t a ł c a j ą c e j Sz k o ł y Za w o d o w e j do Ze s p o ł u Sz k ó ł Za w o d o w y c h La t a Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

33 między szkołą zawodową a Szkołą Podstawową nr 1 na boi sko szkolne oraz rozbudowę warsztatów szkolnych 29. W związku z lokalizacją na terenie miasta fabryki naprawy obrabiarek planowano wprowadzenie nowej specjalności tokarz, by zaspokoić potrzeby kadrowe nowo powstałego zakładu 30. Ponadto przy szkole prowadzono kursy, na których pracownicy różnych zakładów branży metalowej podnosili swoje kwalifikacje. Priorytetem stała się wówczas budowa sali gimnastycznej, gdyż Fundamenty pod budowę sali gimnastycznej przy ulicy Dąbrowskiego 7 nauczyciel w-f Kazimierz Mróz wraz z młodzieżą (kronika szkolna ) zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w sali Li ce um Ogólnokształ cącego. Budowę sali gimnastycznej rozpoczęto w 1964 roku dla uczczenia obchodów lecia państwa polskiego. Większość prac przygotowawczych wykonali uczniowie, m.in. prace przy 29 AZSP nr 1 w Kępnie, Roman Wieczorek, Informacja o Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie. W: AKA 1964/70 Informacje o Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie. s APwK, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kępnie, Wydział Oświaty i Kultury, Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem potrzeb powiatu w 1970 r., s. Mon o g r a f i a Ze s p o ł u sz k ó ł po n a d g i M n a Z j a l n y c h nr 1 w kę p n i e 33

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu T E M A T Y : W T Y M N U M E R Z E : Rokiem Szkoły Zawodowców, Program - Młode kadry

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu T E M A T Y : W T Y M N U M E R Z E : Rokiem Szkoły Zawodowców, Program - Młode kadry Oświata Opolska Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu W W W. K U R A T O R I U M. O P O L E. P L W A Ż N E T E M A T Y : Szkolnictwo zawodowe na Śląsku Opolskim Fundusze unijne dla szkół zawodowych W T Y

Bardziej szczegółowo

Jędrzejewiczowska reforma oświaty w latach 1932-1933

Jędrzejewiczowska reforma oświaty w latach 1932-1933 Joanna Sadowska Jędrzejewiczowska reforma oświaty w latach 1932-1933 Uniwersytet w Białymstoku Instytut Historii WSTĘP SPIS TREŚCI Rozdział I. SZKOLNICTWO POLSKIE W LATACH 1917-1932 1. Odbudowa szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE.

ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE. 1 ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE. LUBLIN 2010 2 Wydanie drugie, poprawione i rozszerzone.

Bardziej szczegółowo

Post Scriptum - wydanie jubileuszowe

Post Scriptum - wydanie jubileuszowe Spis treści: Stanisław Staszic - patron szkoły... 2 Wielkie chwile ZS w Jeżowem... 3 Budowa sali gimnastycznej...... 3 Jeżowska tradycja oświatowa... 5 Oświatowe początki... 5 Pod rozbiorami czasy proboszcza

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Paweł Szałecki, Ryszard Przybyła Projekt graficzny: Ryszard Przybyła

Redakcja: Paweł Szałecki, Ryszard Przybyła Projekt graficzny: Ryszard Przybyła Jana Kilińskiego w Pabianicach Mechanika * Zespół Szkół nr 1 im. *90-lecie 1915-2005 2 90-lecie *Mechanika* 1915-2005 3 Redakcja: Paweł Szałecki, Ryszard Przybyła Projekt graficzny: Ryszard Przybyła Pabianice,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Busse. Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934-2004

Małgorzata Busse. Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934-2004 Małgorzata Busse Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934-2004 RADOM 2004 Wykaz skrótów APR Archiwum Państwowe w Radomiu AS Archiwum szkolne KOiW Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WIELKOPOLSCE W LATACH 1945-1961

PRYWATNE SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WIELKOPOLSCE W LATACH 1945-1961 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Historii ROBERT ZIMNY PRYWATNE SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WIELKOPOLSCE W LATACH 1945-1961 Rozprawa doktorska napisana w Instytucie Historii

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka 1 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 364-16-00, fax (41) 364-16-66 strona internetowa: www.wup.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

Powiat białogardzki. Karlino. Białogard. Białogard Tychowo

Powiat białogardzki. Karlino. Białogard. Białogard Tychowo Powiat białogardzki Powiat białogardzki obejmuje terytorialnie miasto Białogard, miasto i gminę Karlino oraz gminy Białogard i Tychowo. Jest położony w dorzeczu rzeki Parsęty, która przepływa środkiem

Bardziej szczegółowo

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. A.Mickiewicza w Objezierzu

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. A.Mickiewicza w Objezierzu ZESPÓŁ SZKÓŁ im. A.Mickiewicza w Objezierzu 50 LECIE 1963-2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Adama Mickiewicza w Objezierzu WYDAWCA: Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu KOLEGIUM REDAKCYJNE: A.Biela, E.Czechowska,

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Renata Nowakowska-Siuta Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Opracowały i zebrały: Halina Legutko, Urszula Siwek - Faszyńska

Opracowały i zebrały: Halina Legutko, Urszula Siwek - Faszyńska Zamieszczone materiały powstały w wyniku wieloletnich żmudnych poszukiwań, licznych spotkań i rozmów z osobami, które były związane bezpośrednio lub pośrednio z naszą szkołą. Część informacji zaczerpnęłyśmy

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Raport Desk Research

Raport Desk Research Raport Desk Research STAN ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW OŚWIATY DO WARUNKÓW RYNKOWYCH mgr Andrzej Klimczuk Białystok 2013 Autor: mgr Andrzej Klimczuk Wsparcie merytoryczne: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

Bardziej szczegółowo

Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947 1960)

Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947 1960) Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego 195 NR 15 (24) BIBLIOTEKA 2011 PL ISSN 0551-6579 Małgorzata Dudziak-Kowalska Barbara Janczak Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja przemian. Raport o stanie edukacji 2011

Kontynuacja przemian. Raport o stanie edukacji 2011 Kontynuacja przemian Raport o stanie edukacji 2011 Warszawa 2012 1 Redakcja merytoryczna: prof. IFiS PAN dr hab. Michał Federowicz dr Anna Wojciuk Sekretarz redakcji: Natalia Skipietrow Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, październik 2011 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE...5 WPROWADZENIE...6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Płock, 2014 (...)Kiedy patrzymy w przyszłość, stajemy twarzą w twarz z wieloma wątpliwościami dotyczącymi świata, w którym będą żyć nasze

Bardziej szczegółowo

Powiat koszaliński. Mielno. Sianów. Koszalin. Będzino. Manowo. Polanów. Biesiekierz. Świeszyno. Bobolice

Powiat koszaliński. Mielno. Sianów. Koszalin. Będzino. Manowo. Polanów. Biesiekierz. Świeszyno. Bobolice Powiat koszaliński Powiat koszaliński został utworzony w obecnym kształcie 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej kraju. Jest położony w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Opisowa historia Szkoły Technicznej nad Wisłą

Opisowa historia Szkoły Technicznej nad Wisłą Opisowa historia Szkoły Technicznej nad Wisłą Opracował: mgr Donat Marszałek (dyrektor szkoły) rok 2010 Powołanie w dniu 1 sierpnia 1920 r. Państwowej Niższej Szkoły Technicznej we Włocławku otwiera kolejną,

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo