na proponowanym stanowisku. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesy³aæ faxem: 022/ ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na proponowanym stanowisku. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesy³aæ faxem: 022/780-60-89, e-mail: agnieszka.lasota@pakfol.com"

Transkrypt

1

2 P R A C A 1. Firma zatrudni Kierownika Utrzymania Ruchu. Wymagania: doœwiadczenie na proponowanym stanowisku w zak³adzie produkcyjnym. 2. Firma zatrudni mechanika. Wymagane doœwiadczenie na proponowanym stanowisku. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesy³aæ faxem: 022/ , Biuro Poœrednictwa Pracy Land Poszukuje mê czyzn na ró ne stanowiska- magazynier, operator elektrodr¹ arki, œlusarz narzêdziowy, operator frezarki CNC, dyrektor techniczny oraz inne stanowiska, w tym równie dla kobiet (opieka dla dzieci i osób starszych) Dam pracê fryzjerowi uczniowi. Praca w Warszawie w salonie Krzysztof tel Pilnie poszukujê do wynajêcia 3-, 4-pokojowego mieszkania lub domku jednorodzinnego w Otwocku tel lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel Firma handlowa zatrudni pracowników magazynowych do: do sortowania owoców z uprawnieniami na wózki wid³owe. Miejsce pracy: Sobienie-Jeziory. Zg³oszenia pod numerem tel.: tel./fax: (48)

3 Wydawca: Urz¹d Miasta Otwocka Redakcja: Otwock, ul. Armii Krajowej 5, bud. C, I p., pok , tel ; do 06 w. 132, 155 i 188; fax.: ; Druk: Redaktor Naczelna: Ewa Banaszkiewicz Redaguje zespó³ w sk³adzie: Maciej G¹ga³a, Krzysztof Gralik, Anna Sêdek Sta³a wspó³praca: Barbara Dudkiewicz, Barbara Matysiak, Franciszek Stokowski, Grzegorz Muczke Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji i zmian tytu³ów. Redakcja nie odpowiada za treœæ materia³ów literackich, listów i og³oszeñ. Listy czytelników drukowane s¹ w wersji oryginalnej. Nie drukujemy listów anonimowych. Gazeta Otwocka w internecie: W numerze: Bud et Miasta na rok Podsumowanie i nowe pomys³y B. Korbus... 8 Ciêcia, zdjêcia, przesuniêcia... E. Banaszkiewicz.. 10 Sprawozdanie z prac prezydenta B. Szalewska Nie dla przedszkoli i sekretarza miasta - E. Banaszkiewicz Jubileusz wêdkarzy - E. Banaszkiewicz Co z t¹ 17?! M. G¹ga³a Strategia dla kultury i... finansowy kube³ zimnej wody M. G¹ga³a Wspó³praca miast bliÿniaczych A. Zakrzewska Rozkaz, rozkaz idziemy ze œpiewem...? M. G¹ga³a Dominik E. Banaszkiewicz Przyp³aszczek granatek atakuje! W. Sobociñski Cafe MDK K. Gralik Pamiêtajcie o ogrodach... M. G¹ga³a Przez tory T. Zaj¹c Rowerem przez Mazowsze? M. G¹ga³a Walentynki w ZNP mg Dwa oblicza mi³oœci - E. Banaszkiewicz My siê zimy nie boimy M. Suchocka Barwy muzyki M. G¹ga³a Kalasnikov w Smoku mg Otwocki jam-session mg Lawa rozgrza³a... mg Œladami Marii Koœciuszko mg Niania potrzebna od zaraz A. Sêdek Maria Malicka, Jerzy Czaplicki B. Matysiak W ró nych mundurach W. Parnowska Pochwa³a zapaleñców (przedruk) W. Kra, T. Lach.. 37 Rodzina Dudkiewiczów B. Dudkiewicz Wyzwolenie... S. Stêpieñ Radoœæ otwiera nas na ludzi! B. Suchocka Pradyskoteka czyli pograjka P. Cmiel Post Cyprian Loebl NALEPA R. Gulczyñski Sport F. Stokowski Brawa dla Wi¹zowny! - E. Banaszkiewicz Otwockie prze³aje mg Czy w Otwocku mo liwa jest Biblioteka marzeñ? A. Sutarzewicz Impasto w Smoku - M. G¹ga³a Lektury Janusza Kacperka Nowoœci w Miejskiej Bibliotece Publicznej A. Sutarzewicz Galeria Otwocka. Tomasz Brzostek G. Muczke... 52

4 SK D MAMY PIENI DZE I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pañstwo, Oddajemy do Waszych r¹k publikacjê poœwiêcon¹ finansom naszej gminy na rok Chcemy w ten bardziej przystêpny sposób przekazaæ informacje o tegorocznym bud ecie. Publikacja ta ma byæ uproszczon¹ form¹ prezentacji zawi³ych niekiedy zagadnieñ zwi¹zanych z gospodark¹ finansow¹ naszej gminy. Nie bêdziemy wiêc bardzo szczegó³owo przedstawiaæ tu dochodów i wydatków w ujêciu klasyfikacji bud etowej, ale postaramy siê przybli yæ te dane w sposób przyjazny i czytelny dla wszystkich osób. Mam nadziejê, e ta publikacja odpowie na czêsto zadawane pytanie: Sk¹d mamy pieni¹dze i na co je wydajemy?. Zbigniew Szczepaniak Prezydent Miasta Otwocka O jawnoœci finansów w sposób jednoznaczny rozstrzyga prawo. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustawa o dostêpie do informacji publicznej. Tym samym ka dy z nas ma prawo wiedzieæ, jak wygl¹da sytuacja finansowa gminy, w której mieszka, ile jest pieniêdzy w bud ecie i na co je wydaje w³adza samorz¹dowa. Co to jest bud et miasta? To nic innego jak nasz domowy bud et, czy te bud ety instytucji lub pañstw. Podobnie jak w ka dej rodzinie, równie samorz¹d generuje dochody oraz wydatki. Najkrócej wiêc mówi¹c miejski bud et jest dokumentem sporz¹dzonym w formie rocznego zestawienia dochodów i wydatków. Celem sporz¹dzenia bud etu jest przede wszystkim rozs¹dne zarz¹dzanie posiadanymi œrodkami finansowymi (pieniêdzmi). Jest on podstaw¹ do finansowego planowania wszelkich przedsiêwziêæ oraz dostarcza najwa niejszych informacji niezbêdnych do kontroli prowadzonej przez samorz¹d dzia³alnoœci na rzecz spo³eczeñstwa. Bud et miasta jest uchwalany przez Radê Miejsk¹ na wniosek Prezydenta Miasta. Sk¹d siê bior¹ pieni¹dze w bud ecie? Szczegó³owe Ÿród³a dochodów gminy okreœla ustawa o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego. Podstawowymi dochodami bud etu miejskiego s¹: podatki w ca³oœci zasilaj¹ce bud et gminy (podatek od nieruchomoœci, œrodków transportu, rolny, leœny, od spadków i darowizn, w formie karty podatkowej, od posiadania psa); podatki czêœciowo zasilaj¹ce bud et (od osób fizycznych i od osób prawnych); dochody z maj¹tku gminy (sprzeda mienia komunalnego, dochody z najmu lokali komunalnych, op³aty z tytu³u u ytkowania wieczystego, podatek od czynnoœci cywilno-prawnych); op³aty (targowa, miejscowa, administracyjna, skarbowa i inne); subwencje ogólne z bud etu pañstwa; dotacje celowe; przychody (nadwy ki z lat ubieg³ych, kredyty i po yczki, emisja obligacji); inne dochody (wp³ywy z samoopodatkowania siê mieszkañców, spadki, zapisy, darowizny). Dochodami w³asnymi samorz¹d mo e dysponowaæ wed³ug w³asnego uznania oczywiœcie w ramach ustalonych przepisami prawa. Subwencje otrzymuje na realizacjê pewnych zadañ, ale niekoniecznie musi je na te zadania przeznaczyæ. Dotacja natomiast jest przeznaczona na okreœlone zadanie i na nic innego nie mo na jej wydaæ. Jeœli z niej pozostan¹ jakieœ œrodki, nale y je zwróciæ. Je eli uzyskiwane dochody nie starczaj¹ na wydatki lub te samorz¹d chce zrealizowaæ inwestycje, na które nie ma pieniêdzy, to mo e zaci¹gn¹æ kredyt, po yczkê lub emitowaæ obligacje komunalne albo wydaæ pieni¹dze zaoszczêdzone w latach poprzednich (tzw. przychody). Nale y przy tym pamiêtaæ, e podobnie jak w bud ecie domowym, równie i w bud ecie miasta nie mo na nieustannie zapo yczaæ siê. O ile w przypadku bud etu domowego ogranicznikiem jest g³ównie zdrowy rozs¹dek, to w przypadku samorz¹du dochodz¹ jeszcze surowe przepisy, które wyznaczaj¹ granice kwota d³ugu nie mo e przekraczaæ 60 proc. wykonywanych dochodów. 4

5 Na co wydajemy pieni¹dze? Równie i w tym przypadku cele i zadania, na które s¹ wydawane pieni¹dze z miejskiego bud etu, drobiazgowo okreœla ustawa o samorz¹dzie gminnym. Jej zapisy mówi¹ precyzyjnie, które zadania w³asne samorz¹du miejskiego maj¹ charakter obowi¹zkowy, na realizacjê których pieni¹dze musz¹ byæ zawsze zaplanowane w bud ecie miasta w wystarczaj¹cej wysokoœci. Ponadto inne ustawy mog¹ na³o yæ na samorz¹d obowi¹zek wykonywania dodatkowych zadañ, zwiêkszaj¹c w ten sposób zakres zadañ w³asnych obowi¹zkowych lub przekazuj¹c do realizacji tzw. zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej. Na realizacje takich zadañ musz¹ byæ zapewnione odpowiednie wp³ywy dotacje celowe, subwencje, zwiêkszenie dochodów w³asnych. Podstawowymi wydatkami miejskiego samorz¹du s¹: finansowanie oœwiaty i wychowania, pomoc spo³eczna, administracja publiczna, inwestycje, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie czystoœci i zieleni, bezpieczeñstwo publiczne, kultura, sport, oœwietlenie uliczne, ochrona zdrowia. BUD ET MIASTA OTWOCKA r. Tegoroczne dochody bud etu Miasta Otwocka okreœlono na kwotê z³, zaœ wydatki ustalono na sumê z³. Ró nica miêdzy dochodami a wydatkami deficyt to kwota z³. ród³em pokrycia deficytu bud etowego bêd¹ przychody z: po yczek na modernizacjê i rozbudowê systemu wodoci¹gowo kanalizacyjnego dla miasta Otwocka z³ wolnych œrodków jako nadwy ki œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu jednostki samorz¹du terytorialnego w tym wynikaj¹cych z rozliczeñ po yczek i kredytów z lat ubieg³ych z³ Dochody bud etu Miasta Otwocka na 2007 r. Planowane dochody w³asne wynosz¹ z³, w tym m.in.: podatek od nieruchomoœci z³ odp³atnoœæ OZWiK za korzystanie z maj¹tku przekazanego do eksploatacji z³ wp³ywy z odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci nieruchomoœci z³ wp³ywy z zajêcia pasa drogowego z³ Dochody realizowane przez Urzêdy Skarbowe wynosz¹: z³. Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów z³, w tym: udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych z³ subwencja ogólna na zadania oœwiatowe z³ Dotacje na zadania zlecone z³, w tym m.in.: œrodki na wyp³atê œwiadczeñ rodzinnych z³ wyp³ata zasi³ków z³ Dotacje na zadania w³asne wynosz¹ z³ i obejmuj¹: pokrycie czêœciowych kosztów funkcjonowania Oœrodka Pomocy Spo³ecznej z³ wyp³atê zasi³ków okresowych przez OPS z³ - realizacjê programu: Pomoc pañstwa w zakresie do ywiania z³ Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego tego samego szczebla z³ i obejmuj¹: dofinansowanie przez gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych z³ Ponadto dochody bud etu obejmuj¹ œrodki pochodz¹ce z funduszy Unii Europejskiej (Fundusz Spójnoœci) przeznaczone na modernizacjê i rozbudowê systemu wodoci¹gowo-kanalizacyjnego miasta Otwocka z³. Razem z³ 5

6 Wydatki bud etu Miasta Otwocka na 2007 r. Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska m.in. inwestycje - modernizacja i rozbudowa systemu wodoci¹gowo-kanalizacyjnego dla miasta Otwocka, modernizacja oczyszczalni œcieków, utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie miasta, oœwietlenie ulic, placów i dróg z³ Oœwiata i wychowanie m.in. wydatki na utrzymanie szkó³ podstawowych, przedszkoli i gimnazjów z³ Pomoc spo³eczna m.in. zasi³ki z pomocy spo³ecznej, koszty dzia³alnoœci Oœrodka Pomocy Spo³ecznej z³ Administracja publiczna m.in. wydatki na utrzymanie Urzêdu Miasta i Rady Miasta, wydatki na promocjê z³ Gospodarka mieszkaniowa m.in. gospodarka nieruchomoœciami i gruntami z³ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego m.in. wydatki na dofinansowanie imprez kulturalnych, a tak e dzia³alnoœci Otwockiego Centrum Kultury z³ Transport i ³¹cznoœæ czyli m.in. utrzymanie dróg, budowa chodników, budowa dróg i lokalny transport zbiorowy z³ Edukacyjna opieka wychowawcza m.in. utrzymanie œwietlic w szko³ach podstawowych i gimnazjach, finansowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i m³odzie y szkolnej, dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli z³ Pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej utrzymanie miejskich ³obków z³ Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa m.in. pieni¹dze na Obronê Cywiln¹ i dofinansowanie Ochotniczych Stra y Po arnych, Stra Miejska z³ Obs³uga d³ugu publicznego pieni¹dze na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych w poprzednich latach kredytów i po yczek z³ Ochrona zdrowia m.in. œrodki finansowe na zapobieganie i przeciwdzia³anie alkoholizmowi z³ Dzia³alnoœæ us³ugowa œrodki finansowe na sporz¹dzanie planów zagospodarowania przestrzennego, opracowañ geodezyjnych i kartograficznych oraz utrzymanie cmentarzy z³ Kultura fizyczna i sport m.in. nagrody w dziedzinie sportu, organizacja imprez sportowych z³ Handel m.in. op³aty za energiê i wodê na bazarze, inwestycje na targowisku miejskim z³ Ró ne rozliczenia Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, rezerwa celowa na realizacje zadañ gminy z zakresu kultury, sportu i turystyki, rezerwa celowa na poprawê bezpieczeñstwa w mieœcie, rezerwa celowa na ochronê zdrowia z³ Rolnictwo i ³owiectwo m.in. wp³aty gminy na rzecz izb rolniczych, utrzymanie rowów melioracyjnych z³ Turystyka z³ Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa m.in. œrodki na sprawdzanie i aktualizacjê list mieszkañców uprawnionych do g³osowania w wyborach z³ Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem m.in. pobór podków i op³at z³ Razem z³ 6 W roku 2007 samorz¹d Miasta Otwocka wyda w przeliczeniu na 1 mieszkañca 3814 z³. Dochody bêd¹ kszta³towaæ siê na poziomie 3117 z³.

7 BUD ET MIASTA OTWOCKA 2007 Pomoc spo³eczna 8,2% Oœwiata i wychowanie 19,9% Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 56,8% Szczegó³owy bud et Miasta Otwocka 2007 dostêpny jest na stronie internetowej Urzêdu Miasta Otwocka oraz w Biurze Rady Miasta Urz¹d Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, budynek A, pok. nr 12. Tegoroczny bud et Miasta Otwocka w prównaniu z planowanymi wydatkami na inwestycje i oœwiatê w latach WYDATKI NA INWESTYCJE Miasta Otwocka zaplanowane w bud etach w latach mln z³ WYDATKI NA OŒWIATÊ Miasta Otwocka zaplanowane w bud etach na rok 2004, 2005 i mln z³ 40 mln z³ 70 mln z³ 50 mln z³ 30 mln z³ 30 mln z³ 20 mln z³ 10 mln z³ 10 mln z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ oprac. i infografika Krzystof Gralik 7

8 Projekt modernizacji i rozbudowy systemu wodno - kanalizacyjnego Miasta Otwock Podsumowanie i nowe pomys³y 8 Wprowadzenie W dniu 17 grudnia 2004 r. Komisja Europejska wyda³a decyzjê nr C(2004)5364 z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójnoœci dla projektu pn. System wodno-kanalizacyjny w Otwocku Nr 2004/PL/16/C/ PE/013. W wyniku podjêtej decyzji Gmina Otwock otrzyma dotacjê w wysokoœci euro, co stanowi 61% kosztów kwalifikowanych projektu szacowanych na euro na euro ca³oœci kosztów projektu. Dofinansowany przez Fundusz Spójnoœci projekt przyczynia siê do zmniejszenia ró nic spo³ecznych i gospodarczych pomiêdzy obywatelami Unii Europejskiej, poniewa projekt zak³ada m.in. rozbudowê i poprawê niezawodnoœci zaopatrzenia w wodê, rozbudowê kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie zanieczyszczeñ wód powierzchniowych poprzez likwidacjê nieszczelnych szamb oraz zmniejszenie uci¹ liwoœci dzia³alnoœci oczyszczalni œcieków dla œrodowiska. Wa niejsze wydarzenia zwi¹zane z realizacj¹ projektu - Decyzja Komisji Europejskiej nr C(2004) 5364 ( r.) - Zatwierdzenie przez Ministra Œrodowiska funkcji Pe³nomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) p. Wandzie Sadurskiej ( r.) - Powstanie Jednostki Realizuj¹cej Projekt ( r.) - Zatwierdzenie Procedur JRP przez Prezydenta Miasta ( r.) - Kontrola przedrealizacyjna z NFOŒiGW ( r.) - Podpisanie umowy o Dofinansowanie Projektu z NFOŒiGW ( r.) - Komitet Monitoruj¹cy Strategiê Wykorzystania Funduszu Spójnoœci omówienie raportu z postêpów realizacji projektu za okres Zadania inwestycyjne na rok 2007 Koncepcje restrukturyzacji finansowej projektu 23 stycznia 2007 r. odby³a siê V Sesja Rady Miasta, która, mia³a charakter nadzwyczajny. Zosta³a zwo³ana na wniosek Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka dla omówienia zagadnieñ zwi¹zanych z realizacj¹ Projektu. Pan Prezydent w trakcie Sesji przedstawi³ wyniki analizy Projektu wykonanej na zlecenie Miasta przez Kancelariê Prawn¹ Hochman i Rozwa³ka. Szczegó³y zreferowa³a radnym pani Aleksandra Krzywik, przedstawicielka doradcy i autorka opracowania. Omówiono podzia³ Projektu na bloki zadañ oznaczonych symbolami.: K1 dotyczy³ robót budowlanych, dla których istniej¹ projekty (tzw. czerwony 8 FIDIC), K2 to projektowanie i wykonawstwo sieodwodnienie ul. Matejki (od ul. Wyspiañskiego do ul. Karczewskiej) wykonanie œcie ki rowerowej w ul. Ko³³¹taja (od mostu do rz. Œwider) wykonanie œcie ki rowerowej w ul. eromskiego (od istniej¹cej œcie ki w kierunku centrum) wykonanie dokumentacji projektowej miejsc postojowych na odcinku ulicy Andriollego (na wysokoœci cmentarza) i chodnika wraz ze œcie k¹ rowerow¹ odwodnienie ul. Okrzei (od ul. Rycerskiej do ul. Topolowej) wykonanie odwodnienia w ul. Wspania³ej wykonanie ul. Sosnowej odwodnienie ul. ukasiñskiego (od ul. Portowej do ul. Czerskiej i od ul. Mazurskiej do ul. Batorego) nabywanie gruntów pod drogi nabywanie nieruchomoœci do zasobu gminnego projekt i budowa mieszkañ socjalnych e-otwock - Realizacja programu budowy elektronicznej administracji publicznej - wdro enia i szkolenia systemu obiegu dokumentów i e-urzêdu wykonanie boiska w Gimnazjum Nr wymiana okien w Poradni Dzieciêcej Przychodni Rejonowej przy ul. A. Krajowej 3 dzia³aj¹cej w ramach ZP ZOZ w Otwocku ul. Batorego modernizacja i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Miasta Otwock przebudowa linii SN w Jab³onnie - projekt i wykonanie Oœwietlenie ul. Chrobrego (od ul. okietka do ul. Kraszewskiego) wykonanie projektu i przebudowa odcinka oœwietlenia ul. Karczewskiej (Granice miasta Otwocka) Ogó³em r., projekt nie jest w grupie projektów zagro onych ( r.) - Audyt wewnêtrzny wydatków kwalifikowanych ( r.) - Komitet Monitoruj¹cy Strategiê Wykorzystania Funduszu Spójnoœci omówienie raportu z postêpów realizacji projektu za okres r. ( r.) - Audyt wewnêtrzny dot. analizy funkcjonowania procedur Funduszu Spójnoœci w zakresie wy³aniania wykonawcy oraz zbadania zgodnoœci procedur z ustaw¹ PZP, ustaw¹ o finansach publicznych, statutem oraz regulaminem organizacyjnym Miasta Otwocka, podrêcznikiem wdra ania Funduszu Spójnoœci w NFOŒiGW (wrzesieñ 2006 r.) - Z³o enie Wniosku o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej bud etu pañstwa do Dysponenta czêœci bud etowej tj. Wojewody Mazowieckiego ( r.) - Stanowisko NFOŒiGW w sprawie braku mo liwoœci zaci¹gania dodatkowych zobowi¹zañ przez miasto Otwock ( r.) - Komitet Monitoruj¹cy Strategiê Wykorzystania Funduszu Spójnoœci, omówienie raportu z postêpów realizacji projektu za okres r. Prezentacja aktualnego harmonogramu kontraktowania i wydatkowania, przedstawienie bie ¹cych problemów zwi¹zanych z finansowaniem projektu oraz omówienie dzia³añ podjêtych w celu ich rozwi¹zania ( r.). - Spotkanie w NFOŒiGW w celu omówienia projektu ( r.).

9 ci wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami, samych przy³¹czy, stacji uzdatniania wody ( ó³ty FIDIC). K3 dotyczy³ projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnej wraz z przy³¹czami, 8 przepompowni i remontu kolektora; K4 przewidywa³ projekt i budowê oczyszczalni œcieków ( ó³ty FIDIC); K5 pe³nienie funkcji in yniera kontraktu K6 - wykonanie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêbiorstwa na œrodowisko dla ca³ego projektu. Okres realizacji inwestycji ma zakoñczyæ siê z dniem 31 stycznia 2008 r., a realizacji projektu 31 stycznia 2009 r. Ca³kowity koszt to kwota euro, przy maksymalnym zad³u eniu gminy 60%. Jak zwrócono uwagê, koszt by³ liczony przy kursie euro równym 4,65 z³. Jak zwróci³a uwagê Aleksandra Krzywik, na ca³kowity koszt sk³adaj¹ siê koszty kwalifikowane z³, które mog¹ by refundowane, i pozosta³e, nie podlegaj¹ce mo liwoœci zwrotu. Prezydent Z. Szczepaniak w materia- ³ach przygotowanych na sesjê zwróci³ uwagê na wnioski wynikaj¹ce ze spotkania w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, które odby³o siê 5 stycznia 2007 roku. Stwierdzono, e uniewa nienie kontraktów K2 i K3 spowodowa³o zagro enie realizacji ca³ego projektu. Ponadto szanse na uzyskanie wnioskowanej przez miasto du ej kwoty ze œrodków rezerwy celowej bud etu pañstwa s¹ niewielkie. Ustalono m.in., e pilna jest modyfikacja dokumentacji na uniewa nione zadania, nale y podzieliæ kontrakty na mniejsze zadania, wyodrêbniæ oddzielny kontrakt obejmuj¹cy realizacjê obu sieci w tych samych ulicach, obni yæ wymagania dla wykonawców w celu dopuszczenia mniejszych firm, uaktualniæ wydatki na rok 2007, utworzyæ spó³kê, na któr¹ mo na bêdzie scedowaæ realizacjê projektu. Ten ostatni wniosek znalaz³ szybk¹ reakcjê w postaci projektu uchwa³y wyra aj¹cej zgodê Rady Miasta na przygotowanie procesu przekszta³cenia OZWiK w jednoosobow¹ spó³kê gminy. W uzasadnieniu projektu uchwa- ³y Prezydent stwierdzi³ m.in., e: Przekszta³cenie OZWiK stwarza mo liwoœci uzyskania wy szej zdolnoœci kredytowej i udÿwigniêcie ciê aru wspó³finansowania projektu budowy systemu wodno-kanalizacyjnego w Otwocku. Propozycje Prezydenta dotycz¹ce restrukturyzacji finansowo-organizacyjnej Projektu Prezydent Miasta przedstawi³ warianty zmian w strukturze organizacyjno- finansowej Projektu zak³adaj¹ce zmianê OZWiK w spó³kê komunaln¹ dla zwiêkszenia zdolnoœci kredytowych. 1. Wyjœcie awaryjne Rezygnacja z dalszej realizacji rozbudowy sieci wodoci¹gów i kanalizacji przy pomocy œrodków z Funduszu Spójnoœci. Wadami tego rozwi¹zania jest niebezpieczeñstwo ataku na Miasto jako pierwsz¹ gminê w Polsce, która rezygnuje ze œrodków unijnych; du e prawdopodobieñstwo odmowy przy sk³adaniu wniosków o inne dofinansowania; obni enie atrakcyjnoœci miasta dla potencjalnych inwestorów - spadek cen nieruchomoœci i zahamowanie inwestycji; dodatkowe obci¹ enia bud etu po roku 2010; prawdopodobieñstwo emigracji mieszkañców. Zalety: odzyskanie zdolnoœci kredytowej miasta; mo liwoœæ prowadzenia inwestycji ma³ymi odcinkami z w³asnego bud etu. 2. Program minimalistyczny Prowadzenie inwestycji w zakresie, na jaki pozwala bud et, i przed koñcem 2009 roku poprawienie za³o eñ projektu wg stanu inwentarzowego. Dla przeprowadzenia przetargu podzia³ kontraktu na zadania i wykonanie przy³¹czy z zamienionego materia³u do granicy dzia³ki. Wady: brak gwarancji, e poprawka zostanie zaakceptowana, ryzyko koniecznoœci zwrotu œrodków unijnych z karnym oprocentowaniem; brak sieci wodno-kanalizacyjnej w Otwocku w stopniu, jaki by³ zak³adany - problemy jak w wariancie 1. Zalety: brak koniecznoœci zaci¹gania dodatkowych kredytów przez miasto; powolny rozwój sieci. 3. Rozwi¹zanie nowatorskie Dalsze prowadzenie inwestycji bez obci¹ ania bud etu gminy poprzez dofinansowanie wykonawcy lub podmiotu trzeciego. Przedstawienie Prezesowi NFOŒiGW nowego rozwi¹zania w Polsce jako tzw. Srebrnego FIDICa. Wady: pierwszy tego typu projekt w Polsce w FS; czêœciowe uzale nienie od podmiotu finansuj¹cego. Zalety: du e prawdopodobieñstwo zrealizowania ca³ego projektu w terminie przed- ³u onym do 31 stycznia 2009 r.; wzrost wartoœci gruntów w Otwocku; wiêksza atrakcyjnoœæ dla inwestorów; pierwsze tego typu rozwi¹zanie w Polsce; mo liwoœæ rozszerzenia zakresu rzeczowego w trakcie inwestycji; mo liwoœæ kontynuacji budowy sieci po zakoñczeniu projektu na tych samych zasadach a do pe³nego wybudowania sieci. Bli szych Informacji udziela Bartosz Korbus (Specjalista ds. Promocji Projektu JRP) tel lub GSM , UWAGA WIECZYŒCI U YTKOWNICY!!! W 2007r. nie ulegnie zmianie wysokoœæ op³at rocznych wnoszonych przez osoby fizyczne z tyt. u ytkowania wieczystego nieruchomoœci gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Otwock. Zgodnie z Uchwa³¹ podjêta w sk³adzie 7 sêdziów NSA w dniu r. sygn. akt. I FPS 1/06 op³ata roczna uiszczana przez u ytkowników którzy uzyskali to prawo przed r. nie podlega opodatkowaniu. W zwi¹zku z powy szym o wysokoœci nale nej op³aty w 2007r. u ytkownicy wieczyœci zostan¹ poinformowani w formie pisemnej. Zgodnie z art.74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz.U. Nr.261 z 2004 r., poz.2603 z póÿn. zm.) tak e w 2007r. osobom fizycznym, których dochód miesiêczny na jednego cz³onka rodziny nie przekracza 50% œredniego miesiêcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwarta³ roku poprzedzaj¹cego rok, za który op³ata ma byæ wnoszona, og³aszanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, w³aœciwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od op³at rocznych z tytu³u u ytkowania wieczystego nieruchomoœci gruntowej, je eli nieruchomoœæ jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Œrednie miesiêczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za ostatni kwarta³ 2006 roku wynosi 2 662, 51 z³.. Dodatkowe wyjaœnienia udzielaæ bêd¹ merytoryczni pracownicy Wydz. Gospodarki Gruntami Rolnictwa. Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska pod nr telefonu Prezydent Miasta Otwocka in. Zbigniew Szczepaniak Prezydent Miasta Otwocka informuje, e: Zarz¹dzeniem Nr 23/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku przeznaczy³ do oddania w dzier awê w drodze bezprzetargowej czêœæ nieruchomoœci gruntowej po³o onej w Otwocku przy ul. Staszica (dot. dz. ew. nr 164/4 i 206/2 z obr. 43), stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Otwock. Zarz¹dzeniem Nr 31/2007 z dnia 2 marca 2007 roku przeznaczy³ do oddania w dzier awê w drodze bezprzetargowej czêœæ nieruchomoœci gruntowej po³o onej w Otwocku przy ul. Samorz¹dowej (dot. dz. ew. nr 48/1 z obr. 94), stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Otwock. Z treœci¹ Zarz¹dzeñ mo na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Otwocka bud. B IIp., tablica og³oszeñ. 9

10 Co s³ychaæ na sesji? Ciêcia, zdjêcia, przesuniêcia lutego br. odby³a siê 6. sesja Rady Miasta Otwocka, której g³ównym punktem programu mia³o byæ uchwalenie bud etu miasta na rok 2007, ale szczególnym jêzyczkiem u wagi by³ projekt dotycz¹cy diet radnych przygotowanych przez klub radnych Platformy Obywatelskiej. Po przedstawieniu kilku autopoprawek do projektu bud etu zg³oszonych w imieniu prezydenta Miasta przez Skarbnik Miros³awê Dobrosielsk¹ prezydent Zbigniew Szczepaniak zwróci³ uwagê na fakt, e w projekcie skonstruowanym jeszcze przez poprzedni¹ ekipê na czele z prezydentem Andrzejem Szaci³³¹ nie uwzglêdniono brakuj¹cych 5 mln z³ na realizacjê projektu wodno kanalizacyjnego w Otwocku. W zwi¹zku z tym prezydent wnioskowa³, by wszelkie oszczêdnoœci bud etowe by³y skierowane na pokrycie tego deficytu. Przewodnicz¹cy Rady Dariusz Ko³odziejczyk wyrazi³ zdziwienie, e poprzedni prezydent Miasta zapomnia³ o tak znacz¹cej kwocie tworz¹c projekt bud etu, co wywo³a³o ostry sprzeciw by³ego prezydenta, a obecnego radnego - Andrzeja Szaci³³y. Stwierdzi³ on, e by³y zebrane oszczêdnoœci na lokacie nie wydane w ubieg³ych latach. Oprócz pieniêdzy odk³adanych systematycznie w OZWiK, by³o jeszcze ok. 4 mln. Dyskusjê wywo³a³ zapis o pieni¹dzach, które maj¹ byæ uzyskane za zajêcie pasa drogowego w trakcie robót. Jak wyjaœni³ wiceprezydent Piotr Stefañski, to najpierw gmina p³aci wykonawcy robót, a potem wykonawca p³aci gminie za zajêcie pasa. - Obracanie tymi pieniêdzmi jest wirtualne twierdzi³ P. Stefañski. Zawi³oœci w charakterze klasyfikacji pozycji bud etowych podkreœli³a Skarbnik Miasta, która przyzna³a, e wiele zale- y do interpretacji czy punktu widzenia. Z konkretnym pakietem wniosków do projektu bud etu wyst¹pi³ Dariusz Ko³odziejczyk. Zaproponowa³, by zdj¹æ 100 tys. z³ z budowy ronda u zbiegu ulic Filipowicza, Andriollego i Wyspiañskiego, które mia³o byæ wspóln¹ inwestycj¹ miasta i powiatu. Przewodnicz¹cy stwierdzi³, e powiat nie zabezpieczy³ w swoim bud ecie odpowiednich kwot na ten cel i budowa w tym roku nie ruszy. Ponadto D. Ko³odziej- czyli sztukowanie bud etu czyk wnioskowa³ o zdjêcie 200 tys. z³ z wynagrodzeñ pracowników Urzêdu Miasta. Jego zdaniem niepotrzebnie wydaje siê pieni¹dze na Otwockie Centrum Informacji, wysokie s¹ koszty obs³ugi, ogrzewania budynku (po dawnym przedszkolu w Œwidrze). Wnioskodawca postulowa³, by przeznaczyæ 150 tys. z³ na odwodnienie ulicy Wspania- ³ej, 150 tys. z³ na budowê odcinka ulicy Sosnowej. Ponadto radny proponowa³, by przeznaczyæ 25 tys. z rezerwy na remonty w gimnazjach na wykonanie remontu pod³ogi w Gimnazjum nr 2. Kolejny wniosek dotyczy³ zapisu 25 tys. z³ na wymianê oœwietlenia ulicznego na energooszczêdne. Te pieni¹dze nale y, zdaniem Dariusza Ko³odziejczyka, przenieœæ z planowanej budowy œcie ek rowerowych w ulicy Chrobrego i Mostowej, gdy okaza³o siê, e czêœæ terenów pod planowane œcie ki jest w³asnoœci¹ prywatn¹ i nie mo na zbudowaæ tam tego typu tras. Kolejny zestaw wniosków w imieniu klubu radnych PiS oraz ChiS zg³osi³ Kazimierz Laskus. Wnioskowa³ m.in., by z planowanej kwoty 1 mln z³ na budowê domu komunalnego (trzeci dom przy ul. Samorz¹dowej) zdj¹æ 800 tys. z³, z wynagrodzeñ dla administracji szkó³ - 45 tys. z³, z administracji publicznej 100 tys. z³ (z planów zagospodarowania przestrzennego), a do- ³o yæ do funkcjonowania linii autobusowej 702, wykonaæ odwodnienie i oœwietlenie we wskazanych punktach miasta, 70 tys. z³ przeznaczyæ na remonty pustostanów, kolejne kwoty na remonty w kilku szko³ach, budowê boiska przy Gimnazjum nr 3 oraz budowê œcie ek rowerowych w ulicy Ko³³¹taja i eromskiego. Wiceprezydent P. Stefañski stwierdzi³, e jeœli zdejmie siê 800 tys. z budowy domu komunalnego i zostawi 200 tys., to nawet po uzyskaniu kredytu nie da siê tego domu zbudowaæ. Jacek Hajdacki uzasadnia³ wniosek tym, e czêœæ radnych woli odchodziæ od polityki rozdawnictwa luksusowych mieszkañ. PiS mówi³ J. Hajdacki uwa a, e lepiej remontowaæ pustostany, bo to kosztuje znacznie mniej i uzyska siê znacznie wiêcej pomieszczeñ do zamieszkania. Mateusz Kudlicki stwierdzi³, e œredni koszt pe³nego remontu jednego pustostanu, z wymian¹ instalacji, zamyka siê w przedziale tys. z³. Bart³omiej Koz³owski (PO) zapyta³ wnioskodawcê, ile jest w Otwocku tych pustostanów i gdzie siê znajduj¹. K. Laskus nie dysponowa³ takimi informacjami, ale doda³, e w zesz³ym roku 17 mieszkañ sta³o pustych po opuszczeniu ich przez lokatorów i nie by³o œrodków na ich remont. Nie zgodzi³ siê z tym A. Szaci³- ³o twierdz¹c, e pustostany by³y sukcesywnie remontowane, a przestoje wynika³y z procedur, koniecznoœci uzupe³nienia dokumentacji, a nie braku pieniêdzy. Ostatecznie oba wnioski przyjêto wiêkszoœci¹ g³osów, a projekt bud etu na rok 2007 wraz z poprawkami przeszed³ 14 g³osami za, przy 6 wstrzymuj¹cych siê. Kolejny punkt obrad dotyczy³ projektu podniesienia wysokoœci wynagrodzenia dla prezydenta Otwocka. W uzasadnieniu D. Ko³odziejczyk przypomnia³, e pierwotna kwota mia³a obowi¹zywaæ przez pierwsze 2, 3 miesi¹ce pracy prezydenta, a po tym okresie, jeœli prezydent siê wyka e, on sam bêdzie wnioskowa³ o podwy kê. Przewodnicz¹cy wysoko oceni³ dotychczasowe zaanga owanie Zbigniewa Szczepaniaka w pracê na stanowisku prezydenta, dlatego z³o- y³ taki wniosek. Ponadto zarobki prezydenta Otwocka w porównaniu z zarobkami innych w³odarzy w powiecie by³y zbyt niskie. Ostatecznie prezydent bêdzie zarabia³ z³ brutto, co Rada zatwierdzi³a jednog³oœnie. Obsadzono ostatnie stanowisko przewodnicz¹cego komisji rady. Do pe³nienia funkcji przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wiceprzewodnicz¹cy Rady Czes³aw Woszczyk zaproponowa³ Tadeusza Makosa, co zosta³o zaakceptowane przez pozosta³ych cz³onków Rady. Nowemu przewodnicz¹cemu pomagaæ bêdzie komisja w sk³adzie: Stanis³aw Mucha, Piotr Kudlicki, Krzysztof M¹dry. Chêæ emigracji z Komisji Ochrony Œrodowiska i imigracji do Komisji Gospodarki Miejskiej zg³osi³ Maciej Pietrzyk, na co otrzyma³ od Rady zielone œwiat³o. Delegatem Otwocka w Zgromadzeniu Ogólnym Zwi¹zku Miast Polskich zosta³ Z. Szczepaniak (zamiast A. Szaci³³y). Wniosek, który wywo³a³ burzliw¹ dyskusjê, zg³osi³ w imieniu klubu radnych PO

11 Krzysztof M¹dry. Wniós³ on projekt poprawki do uchwa³y ustalaj¹cej wysokoœæ diet radnych. K. M¹dry proponowa³, by zrezygnowaæ z odp³atnoœci za udzia³ w posiedzeniach komisji rady i pozostawiæ tylko sta³y rycza³t radnego. Wysokoœæ diety radnego jest ustalona procentowo odpowiedni¹ ustaw¹, ale jej czêœæ ustalaj¹ tak e sami radni, co zdaniem K. M¹drego jest niezdrowe. W zesz³ym roku na te dodatki posz³o z bud etu miasta ok. 300 tys. z³, co w ca³ej kadencji daje grubo ponad milion z³otych, a Miasto szuka oszczêdnoœci mówi³ K. M¹dry. Doda³ te, e s¹ gminy w województwie mazowieckim, które ju stosuj¹ sta³e rycza³ty dla radnych (np. w Ciechanowie). Mimo e po debacie wnioskodawcy zgodzili siê na podwy szenie diety przewodnicz¹cego, to jednak ca³y projekt zg³oszony przez Platformê nie zosta³ przyjêty wiêkszoœci¹ g³osów. - Spraw¹ na przysz³oœæ jest kompleksowe podejœcie do terenów wzd³u torów kolejowych - odpowiedzia³ J. Hajdackiemu, postuluj¹cemu usuniêcie rampy kolejowej, prezydent Z. Szczepaniak. Radny zg³osi³ ponownie taki wniosek na proœbê mieszkañców nowych domów przy ul. Warszawskiej, ale prezydent po raz kolejny przypomnia³, e najpierw by³a rampa, a potem bloki. Zapewne sprawa ta powróci jeszcze pod obrady Rady. Ewa Banaszkiewicz Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta w okresie od r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta zajmowa³ siê sprawami organizacyjnymi zwi¹zanymi z bie ¹cym funkcjonowaniem Urzêdu Miasta Otwocka oraz jednostek podleg³ych, a tak e reprezentowa³ miasto Otwock na ró nego typu spotkaniach i imprezach okolicznoœciowych. W poniedzia³ki Prezydent Miasta przyjmowa³ interesantów w sprawach ró nych, dotycz¹cych g³ównie zad³u eñ czynszowych oraz przydzia³u mieszkañ komunalnych, jak równie pomocy spo³ecznej. Rozpatrywa³ równie inne sprawy zwi¹zane z prac¹ poszczególnych wydzia³ów Urzêdu Miasta. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta wyda³ nastêpuj¹ce zarz¹dzenia: 12/2007 z dnia r. w sprawie og³oszenia wykazu nieruchomoœci gruntowych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Otwock przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu; 13/2007 z dnia r. w sprawie og³oszenia wykazu nieruchomoœci gruntowych, stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Otwock przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego;14/2007 z dnia r. w sprawie powo³ania komisji rozpatruj¹cej wnioski dotycz¹ce obni enia op³aty za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim; 15/2007 z dnia r. w sprawie powo³ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 4 w Otwocku; 16/2007 z dnia r. w sprawie powo³ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 10 w Otwocku; 17/2007 z dnia r. w sprawie Szefa Obrony Cywilnej Miasta w sprawie tworzenia i przygotowania do dzia³añ formacji obrony cywilnej; 18/2007 z dnia r. w sprawie zapewnienia okularów koryguj¹cych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposa onych w monitory ekranowe; 19/ 2007 z dnia r. w sprawie zmiany za³¹cznika do zarz¹dzenia nr 162/06 z dnia 10 listopada 2006 r. dot. og³oszenia wykazu nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Otwock, przeznaczonych do sprzeda y w formie bezprzetargowej; 20/2007 z dnia r. w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 2 w Szpitalu w Otwocku; 21/2007 z dnia r. w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 11 w Otwocku; 22/2007 z dnia r. w sprawie zmiany zarz¹dzenia w sprawie regulaminu dotycz¹cego zasad finansowania podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szko³ach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminê Otwock oraz powo³ania komisji rozpatruj¹cej wnioski nauczycieli o przyznanie dop³at; 23/2007 z dnia r. w sprawie og³oszenia wykazu nieruchomoœci gruntowych po³o onych w Otwocku, stanowi¹cych w³asnoœæ gminy Otwock, przeznaczonych do wydzier awienia w drodze bezprzetargowej; 24/ 2007 z dnia r. w sprawie przejêcia nieruchomoœci zabudowanej budynkiem mieszkalnym po- ³o onej w Otwocku przy ul. Suchej 8; 25/2007 z dnia r. w sprawie przekazania w administracjê Zarz¹dowi Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku nieruchomoœci zabudowanej budynkiem mieszkalnym po- ³o onej w Otwocku przy ul. Suchej 8; 26/2007 z dnia r. w sprawie powo³ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko inspektora/podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzêdu Miasta Otwocka; 27/2007 z dnia r. w sprawie powo³ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko audytora wewnêtrznego Urzêdu Miasta Otwocka; 28/2007 z dnia r. w sprawie ustalenia zasad premii dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Otwocka; 29/2007 z dnia r. w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadañ gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki i rekreacji w 2007 r. w ramach og³oszonego w dniu 2 lutego 2007r. otwartego konkursu ofert. Ponadto: Wyda³ 28 decyzji o warunkach zabudowy; wyda³ 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; zosta³a podpisana umowa na remont 3 lokali po po arze przy ul. Geislera 24 i Kochanowskiego 10. Rozpatrywano wnioski mieszkañców z zakresu gospodarki nieruchomoœciami w sprawach: * dzier awy nieruchomoœci z przeznaczeniem pod gara e, miejsca parkingowe, pawilony handlowe, ogródki przydomowe, najmu lokali u ytkowych, * sprzeda y dzia³ek na uzupe³nienie powierzchni, * sprzeda y lokali mieszkalnych. Przygotowano do sprzeda y dzia³ki ew. nr 89/9, 89/ 10 obr. 173 przy ul. Góreckiej, dz. ew. nr 46 obr. 7 przy ul. Brzozowej; odby³ siê przetarg na wy³onienie wykonawcy operatów szacunkowych nieruchomoœci gruntowych oraz lokali mieszkalnych i u ytkowych po³o nych na terenie miasta Otwocka w 2007 r.; odby³o siê spotkanie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, na którym omówiono mo liwoœci finansowania i realizacji projektu Funduszu Spójnoœci pn. System wodno-kanalizacyjny w Otwocku z Podsekretarzem Stanu Jerzym Kwieciñskim, który odpowiada za sprawy zwi¹zane z opracowywaniem strategii, planów i programowania rozwoju, za wspó³pracê z Uni¹ Europejsk¹ oraz realizacjê krajowych programów operacyjnych, Podsekretarzem Stanu Jerzym Miku³¹, który odpowiada za sprawy zwi¹zane z przygotowaniem koncepcji i programów zagospodarowania przestrzennego kraju oraz za VASAB i URBACT, realizacjê projektów finansowanych z Funduszu Spójnoœci i Instrument Finansowy EOG, za sprawy zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska w inwestycjach infrastrukturalnych oraz merytoryczn¹ ocen¹ kluczowych projektów z zakresu infrastruktury technicznej w programach operacyjnych na okres ; odby³o siê spotkanie z burmistrzem Miasta Karczewa w sprawie utworzenia sieci œcie ek rowerowych na terenie obydwu gmin; odby³o siê spotkanie w M³odzie owym Domu Kultury ze Starost¹ Powiatu Otwockiego m.in. w sprawie wspólnego projektu budowy œcie ek rowerowych; odby³o siê spotkanie w Zarz¹dzie Transportu Miejskiego, na którym omawiane by³y sprawy dodatkowej komunikacji, biletów sieciowych i komunikacji nocnej; odby³o siê spotkanie z Burmistrzem Gminy Józefów oraz z Pe³nomocnikiem Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy ds. Zagospodarowania Nadbrze y Wis³y, na którym zosta³y omówione sprawy zagospodarowania terenów PKP. Sporz¹dzi³a: Beata Szalewska Sekretariat Prezydenta Miasta 11

12 Sesja po raz drugi Nie dla przedszkoli i sekretarza miasta sesjê Rady Miasta Otwocka, zwo³an¹ na 27 lutego, zdominowa³a na wstêpie sprawa likwidacji przedszkoli w Otwocku. Przedszkole nr 2 to doœæ specyficzna placówka; sk³ada siê z dwóch oddzia³ów, z których jeden znajduje siê na Oddziale Dzieciêcym Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób P³uc i GruŸlicy przy ul. eromskiego, drugi natomiast funkcjonuje na Oddziale Dzieciêcym Szpitala Powiatowego ZOZ przy ul. Batorego. W obu oddzia³ach z oczywistych wzglêdów jest du a rotacja dzieci, a ich liczba jest niewielka (ostatnio oœmioro dzieci). Jak wyjaœni³ wiceprezydent Edward Zdzieborski koszt utrzymania tej placówki to w zesz³ym roku oko³o 160 tys. z³. Wiêkszoœæ pokrywa³a dotychczas subwencja oœwiatowa, ale w tym roku nasza gmina nie otrzyma³a adnych œrodków na jej prowadzenie i musia³aby sama ponosiæ wszelkie koszty. - Wiêkszoœæ dzieci jest spoza gminy Otwock i finansowanie takiej placówki nie le y w zakresie zadañ w³asnych gminy podkreœla³ stanowczo E. Zdzieborski. W obronie Przedszkola wyst¹pi³ Ludwik Antczak. Zwróci³ uwagê, e dwie wychowawczynie przedszkolne organizuj¹ w szpitalu czas chorym dzieciom i s¹ tam bardzo potrzebne. Radny pyta³, czy jest mo liwe pozostawienie przedszkolanek w szpitalu i przyporz¹dkowanie ich etatów do innej placówki dzia³aj¹cej w Otwocku, np. przedszkola przy ul. Karczewskiej. Wiceprezydent Zdzieborski uwa a, e opiekê nad placówk¹ powinien przej¹æ Marsza³ek Sejmiku Mazowieckiego, a po konsultacji z dyrekcj¹ Oœwiaty Miejskiej nie widzi mo liwoœci wspomnianego przeniesienia etatów. Dyrektor Oœwiaty Miejskiej Robert Rataj stwierdzi³, e przy za³o eniu liczby oœmiorga dzieci w placówce planowany koszt jej utrzymania w roku 2007 wyniesie 192 tys. z³. Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty Jacek Hajdacki podda³ w w¹tpliwoœæ sens u ywania okreœlenia przedszkole dla grupki oœmiorga dzieci. Ostatecznie wiêkszoœci¹ g³osów projekt uchwa³y likwidacyjnej przeszed³. Kolejny projekt dotyczy³ likwidacji Przedszkola nr 11 przy ul. Kruczej. Jak wyjaœni³ E. Zdzieborski ta decyzja wynika z nieco innych przes³anek. Celowe wydaje siê dostosowanie polityki dotycz¹cej przedszkoli z tendencjami ogólnopolskimi. Jak dot¹d w Otwocku utrzymuje siê zbyt du ¹ liczbê potencjalnych miejsc dla przedszkolaków w stosunku do liczby urodzin. Placówka przy ul. Kruczej od lat jest uci¹ liwa dla s¹siedztwa, gdy mieœci siê w zaadaptowanym na ten cel mieszkaniu w bloku. S¹ tam dwa oddzia³y obejmuj¹ce opiek¹ 42 dzieci, a powinno 50. W bliskim s¹siedztwie ma powstaæ nowa zerówka - w szkole Podstawowej nr 12 i czêœæ piêciolatków tam zostanie zapisana. Prezydent Zbigniew Szczepaniak doda³, e projekt uchwa³y ma charakter porz¹dkuj¹cy wydatki gminy. Podkreœli³ przy tym, e z otwockich przedszkoli nadal korzysta spora grupa dzieci spoza gminy oko³o 60 (co dodatkowo obci¹ a gminny bud et). Zdecydowanie prezydent zapewni³, e nie ma adnych planów zamkniêcia kolejnych placówek, a ta decyzja ma wy³¹cznie charakter ekonomiczny. Radny Kazimierz Trzpil zwróci³ uwagê, e lokal obecnego przedszkola o powierzchni 125 metrów kwadratowych jest w³asnoœci¹ gminy i mo na go bêdzie sprzedaæ po zaadaptowaniu na mieszkania. I tym razem wiêkszoœæ radnych zadecydowa³a o przyjêciu uchwa³y. Punktem obrad, który wywo³a³ spore kontrowersje, by³o powo³anie Sekretarza Miasta Otwocka. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem Sekretarza Miasta powo³uje Rada Miasta na wniosek Prezydenta Miasta. Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak zaproponowa³ na to stanowisko S³awomira D¹browskiego. Jak podano w uzasadnieniu S. D¹browski spe³nia wszystkie warunki wymagane przez ustawodawstwo polskie. Posiada wy sze wykszta³cenie ekonomiczne. Od 1994 do 2001 roku pracowa³ w Urzêdzie Miasta, pocz¹tkowo na stanowisku inspektora w Wydziale Realizacji Bud etu, nastêpnie Pe³nomocnika Prezydenta ds. spo³eczno-ekonomicznych, dalej jako Wiceprezydent Miasta Otwocka, a w latach by³ Prezydentem Miasta Otwocka. - W trakcie dotychczasowej pracy w Urzêdzie S³awomir D¹browski wyró nia³ siê dog³êbn¹ znajomoœci¹ przepisów prawnych z zakresu samorz¹du terytorialnego, pracowitoœci¹, sumiennoœci¹ i samodzielnoœci¹ argumentowa³ Z. Szczepaniak. Prezydent zaapelowa³ do radnych o odrzucenie wszelkich animozji i uprzedzeñ i uszanowanie jego wyboru, choæ nie ukrywa³, e z rozmów kuluarowych wie, i czêœæ radnych jest przeciwna kandydaturze S. D¹browskiego. Niejako dyskutuj¹c z argumentami, które musia³y padaæ we wczeœniejszych rozmowach prezydent stwierdzi³, e nie jest cz³owiekiem, który ulega wp³ywom i daje siê zdominowaæ. Potrafiê wskazaæ pracownikowi jego miejsce mówi³ Szzcepaniak, przypominaj¹c jednoczeœnie, e Rada wielokrotnie deklarowa³a swoje poparcie dla niego. Jacek Hajdacki nie przychyli³ siê do tego argumentu. Deklarowaliœmy poparcie dla Pana, ale nie œlepe pos³uszeñstwo. Nie zawsze musimy g³osowaæ tak jak Pan sobie yczy, a to nie znaczy, e Pana nie popieramy mówi³. Nie rozumiem argumentu, dlaczego ten kandydat jest najlepszy. Proponujê Panu zorganizowanie konkursu, byæ mo e poznamy innych lepszych kandydatów kontynuowa³ J. Hajdacki. Na niedoskona³oœæ ustawy samorz¹dowej zwraca³ uwagê Maciej Pietrzyk i Andrzej Szaci³³o. Ich zdaniem niedobrze, e sekretarza miasta i skarbnika zatwierdza Rada, podczas gdy œciœle wspó³pracuj¹ oni z prezydentem, burmistrzem czy wójtem. Wracaj¹c do zaproponowanej kandydatury A. Szaci³³o stwierdzi³, e docenia wiedzê ekonomiczn¹ S. Dabrowskiego, ale nie uwa a go za osobê, która ³atwo nawi¹zuje kontakty interpersonalne, a tym miêdzy innymi powinien siê cechowaæ sekretarz miasta. Przewodnicz¹cy Rady Miasta Dariusz Ko³odziejczyk przypomnia³, e w poprzedniej kadencji Rady A. Szaci³³o zorganizowa³ konkurs na stanowisko skarbnika miasta. W powo³anej komisji zasiadali tak e radni i wówczas wybór komisji konkursowej Rada zaakceptowa³a. - Powo³ana wówczas na stanowisko Skarbnika Miasta Miros³awa Dobrosielska jest osob¹, z któr¹ Radzie dobrze siê wspó³pracuje doda³ D. Ko³odziejczyk. Spoœród 16 radnych 4 przyjê³o propozycjê prezydenta, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, a 10 by³o przeciw. S. D¹browski nie zosta³ powo³any na sekretarza miasta. - W Powiatowej Radzie Sportu nasz¹ gminê bêdzie reprezentowa³ radny Leszek Bylinka. - Dariusz Ko³odziejczyk wnioskowa³, by przy wjeÿdzie do Otwocka ustawiono tablice promocyjne z has³em Otwock - miasto z dobrym klimatem. Ewa Banaszkiewicz

13 4 lutego w M³odzie owym Domu Kultury w Otwocku odby³o siê Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego Ko³a nr 16 w Otwocku. W obradach uczestniczyli delegaci w³adz ogólnopolskich i mazowieckich Zwi¹zku, prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak, cz³onek Zarz¹du Powiatu Otwockiego Artur Brodowski, przedstawiciele kó³ wêdkarskich z Józefowa i Karczewa oraz Komendant Posterunku Rzecznego Policji Sto³ecznej Tomasz Wencel. Przewodnicz¹cym obrad zosta³ wybrany Prezes Ko³a nr 16 Marek Prejs. Coroczne spotkanie podsumowuj¹ce sezon wêdkarski mia³o w tym roku szczególnie odœwiêtny charakter, gdy zbieg³o siê z obchodami 70-lecia zorganizowanego wêdkarstwa w Otwocku. Z tej okazji wszyscy przybyli otrzymali pami¹tkowe znaczki i materia³y przypominaj¹ce historiê otwockiego wêdkarstwa. Wielu zas³u onym dzia³aczom i sympatykom Zwi¹zku wrêczono te pami¹tkowe plakiety i dyplomy. Przed przyst¹pieniem do czêœci sprawozdawczej chwil¹ ciszy uczczono pamiêæ cz³onka komisji rewizyjnej Ko³a, zmar³ego w zesz³ym roku Bogdana Wróbla. Dzia³alnoœæ Ko³a zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym ma charakter wielotorowy. W ramach zadañ sportowo turystycznych przeprowadza siê szereg zawodów wêdkarskich nas rozmaitych akwenach: na ³owisku w Halinowie, jeziorach: Rokola i acha Nowowiejska, na Œwidrze, Wiœle i Kanale erañskim. Klasyfikacja sportowa prowadzona jest w ró - nych kategoriach (seniorzy, juniorzy, kadeci) i wielu dyscyplinach w zawodach sp³awikowych, spinningowych, podlodowych i gruntowych. Najlepsi zdobywaj¹ tytu³y Mistrza Ko³a i Wêdkarza Roku. W zesz³ym roku odby³o siê 25 imprez sportowych. Cz³onkowie Ko³a startowali m.in. w zawodach o Puchar Starosty Powiatu Otwockiego, Prezydenta Miasta i Prezesa Ko³a. Jak stwierdzi³ raportuj¹cy tê czêœæ dzia³alnoœci Ko³a prezes Marek Prejs, w zesz³orocznych zawodach wystartowa³o ³¹cznie 249 zawodników, którym towarzyszy³o blisko 400 osób nadaj¹c zawodom charakter rekreacyjny. Prezes podkreœli³, e dla podniesienia atrakcyjnoœci sportowej rywalizacji organizatorzy poza zwyczajowymi pucharami i dyplomami zapewnili nagrody rzeczowe ko³owrotki, wêdziska i inne akcesoria wêdkarskie. Istotny udzia³ w pozyskanych œrodkach na nagrody ma sponsoring Leszka Ruteckiego z klubu Rutecki Carp Team. PZW Ko³o Miejskie nr 16 w Otwocku Jubileusz wêdkarzy Obok dzia³alnoœci sportowej Ko³o bierze czynny udzia³ w zagospodarowaniu i ochronie wód. Uczestniczy w zarybianiu organizowanym przez Zarz¹d Okrêgu Mazowieckiego, ale tak e z w³asnych funduszy dokonuje zarybieñ jeziora Rokola. Prowadzone s¹ tak e akcje sprz¹tania brzegów akwenów (w jesiennym sprz¹taniu jeziora Rokola zebrano 6 ton œmieci!), kontrola stanu wód oraz akcje przeciwko k³usownictwu wêdkarskiemu i rybackiemu. Ze œrodków w³asnych w roku 2006 zakupiono i wpuszczono do wód 160 kg sandaczy i 420 szczupaków za 7539 z³. Jak stwierdzono w toku póÿniejszej dyskusji niedobrze, e zaniechano zarybieñ wêgorzem. Ostatnie odby³o siê 12 lat temu. Szkoda, ebyœmy zjedli ostatniego wêgorza z Rokoli mówi³ G. Stanaszek. Z zasobów Okrêgu Mazowieckiego wody Mazowsza zasilono narybkiem: szczupaka, sandacza, karpia, karasia, lina, bolenia, brzany, certy, jazia, klenia, suma, pstr¹ga potokowego i œwinki. Jak stwierdzi³ przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Ko³a Leszek Barszczewski organizacja pracy Zarz¹du Ko³a, jego zaanga owanie zosta³y ocenione bardzo wysoko. Warto podkreœliæ tak e, e wêdkarze s¹ bardzo zgodnym gremium. W zesz³ym roku jak wynika z raportu Grzegorza Stanaszka, przewodnicz¹cego S¹du Kole eñskiego, nie wp³yn¹³ do tego s¹du ani jeden wniosek. Dzia³alnoœæ statutowa to tak e przeprowadzanie egzaminów i wydawanie kart wêdkarskich, szkolenia w zakresie ochrony przyrody i œrodowiska wodnego, sprzeda licencji wêdkarskich, gromadzenie sk³adek. Sprawozdania dotycz¹cego bud etu Ko³a dokona³a Skarbnik Ma³gorzata Grêdziñska. Poda³a m.in., e sk³adki cz³onkowskie w ubieg³ym roku op³aci³o 1347 osób, tyle oficjalnie liczy wiêc Ko³o nr cz³onków Ko³a nale ¹cych do grupy terenowej aktywnie uczestniczy w patrolach Powiatowej Spo³ecznej Stra y Rybackiej. W 56 patrolach, jakie odby³y siê w zesz³ym roku brali tak e udzia³ stra nicy pañstwowej Stra y Rybackiej, etatowej stra y rybackiej Okrêgu Mazowieckiego oraz Policji i Stra y Miejskiej. Wszystkim, którzy przyczynili siê do walki z k³usownictwem oraz ochrony wód serdeczne podziêkowania z³o y³ prezes marek Prejs. Podczas dyskusji, która rozgorza³a pod koniec czêœci sprawozdawczej, wêdkarze zwracali uwagê na zbyt ma³y udzia³ cz³onków Ko³a, a zw³aszcza m³odzie y w zawodach i imprezach wêdkarskich. Postulowano m.in. przeprowadzenie zajêæ szkoleniowych z przysz³ym wêdkarskim narybkiem, który jak stwierdzi³ cz³onek Ko³a Janusz Kobus, ywo interesuje siê tematyk¹ wêdkarsk¹. Osobny problem to ci¹g³a degradacja wód i koniecznoœæ wzmo onej kontroli nad akwenami. - Wêdkarze sami œmiec¹! pada³y opinie z sali. Dla podniesienia liczebnoœci ryb postulowano tak e uchwalenie zakazu spinningowania w okresie od 1 stycznia do 1 maja. Powa n¹ bol¹czk¹ Ko³a jest brak w³asnej sta³ej siedziby; od lat korzysta z rozmaitych wynajêtych pomieszczeñ. Po krótkiej przerwie spotkanie w MDK przybra³o charakter jubileuszowy. Serdeczne gratulacje dla ca³ego œrodowiska wêdkarskiego z³o y³ prezydent Otwocka Z. Szczepaniak oraz przedstawiciel Zarz¹du Powiatu Artur Brodowski. yczenia pad³y tak e od przedstawiciela okrêgu Mazowieckiego, w³adz ogólnopolskich PZW oraz Komendanta Tomasza Wencla. Najbardziej zas³u eni dzia³acze otrzymali z³otek odznaki PZW, wielu tak e dyplomy wyra aj¹ce uznanie dla ich pracy na rzecz popularyzacji wêdkarstwa. W imieniu naszych Czytelników sk³adam w³adzom Ko³a nr 16 i wszystkim cz³onkom wielu dalszych lat satysfakcji z dzia- ³alnoœci wêdkarskiej. Ewa Banaszkiewicz MISTRZ KO A 2006 Dyscyplina spinningowa 1. Piotr Chmielewski 2. Ireneusz Andrzejewski 3. Piotr Gajewski Dyscyplina sp³awikowa seniorzy 1. Andrzej Giluk 2. Stanis³aw Syga 3. Bogdan Munduæ Dyscyplina sp³awikowa juniorzy 1. Filip Gos 2. Karol Paziewski 3. Maciej Ser ysko Dyscyplina podlodowa 1. Jan Kosk 2. Bogdan Munduæ 3. Zenon Kwaœniewski GRAND PRIX 2006 Dyscyplina sp³awikowa seniorzy 1. Andrzej Giluk 2. Stanis³aw Syga 3. Tomasz Wolski Dyscyplina sp³awikowa juniorzy 1. Filip Gos 2. Karol Paziewski 3. Maciej Ser ysko Dyscyplina spinningowa 1. Ireneusz Andrzejewski 2. Mariusz Pa³yska 3. Piotr Chmielewski 13

14 14 fot. M. G¹ga³a Konferencja w Starostwie Powiatowym O tym, jak wa ne jest zapewnienie bezpieczeñstwa, chyba nikogo nie nale y przekonywaæ. adnych w¹tpliwoœci nie budzi te fakt, e dalekie od idea³u pod tym wzglêdem s¹ polskie drogi. Tragicznej sytuacji na jednej z nich, krajowej 17, poœwiecone by³o spotkanie, które odby³o siê 9 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Konferencja zorganizowana zosta³a z inicjatywy wicestarosty Miros³awa Pszonki i radnego Bogdana Gasa. Powodem jej zwo- ³ania by³a interpelacja radnych z powiatowej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, zaniepokojonych tragicznym stanem bezpieczeñstwa na szosie lubelskiej. Do udzia³u w spotkaniu zaproszeni zostali równie przedstawiciele zarz¹dcy drogi nr 17 - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w³adz samorz¹dowych gminy Wi¹zowna i Celestynów oraz lokalnej Policji. Spotkanie, zaplanowane pierwotnie jako konferencja omawiaj¹ca zaawansowanie prac w sprawie przekszta³cenia szosy lubelskiej w drogê ekspresow¹ oraz mo liwoœci zamontowania sygnalizacji œwietlnej na skrzy owaniu dróg Otwock, Glinianka, Œwierk, przekszta³ci³o siê w dyskusjê nad stanem bezpieczeñstwa na drodze nr 17. G³ównym tematem spotkania sta³y siê próby osi¹gniêcia porozumienia w sprawie podjêcia kroków podnosz¹cych bezpieczeñstwo u ytkowników tej drogi. Czarna statystyka Tylko od wrzeœnia na odcinku drogi krajowej nr 17 biegn¹cym przez powiat otwocki dosz³o do 39 kolizji drogowych, w wyniku których ranne zosta³y 53 osoby, a zginê³o 14 ludzi te alarmuj¹ce dane przytacza³ zastêpca komendanta Komendy Powiatowej Policji podkomisarz Miros³aw Co z t¹ 17?! Górnicki. W tym czasie na skrzy owaniu dróg prowadz¹cych do Otwocka, Glinianki i Œwierku mia³y miejsce 4 wypadki, w których zginê³o 5 osób. G³ównym powodem czêstych wypadków jest zbyt du a prêdkoœæ i brawura kierowców, nie dostosowuj¹cych siê do warunków panuj¹cych na drodze, a tak e lekkomyœlnoœæ pieszych i rowerzystów, bêd¹cych nierzadko ofiarami kolizji. Spowolnienie ruchu w rejonie Garwolina w zwi¹zku z prowadzonymi tam robotami drogowymi sprawia, e kierowcy staraj¹ siê nadrabiaæ stracony w korku czas rozwijaj¹c nadmierne prêdkoœci. Sprzyja temu brak na tym odcinku jakichkolwiek instalacji drogowych zmuszaj¹cych do ograniczenia szybkoœci. - t³umaczy³ dalej Górnicki. Wed³ug niego stan ten mog³yby poprawiæ skrzynki fotoradaru ustawione przy szosie. Instalowane w nich rotacyjnie urz¹dzenie sk³oni³oby kierowców do zdjêcia nogi z gazu. Jednak na jakiekolwiek dzia³anie w tej sprawie brak jest zgody GDDKiA, która musi zezwoliæ na ich ustawienie przy drodze znajduj¹cej siê pod jej zarz¹dem. Znaki sobie a kierowcy sobie... Na trudnoœci w realizacji napotka³ nie tylko pomys³ z fotoradarem. Jak poinformowali obecni na spotkaniu przedstawiciele GDDKiA, na lata przewidziana jest kompleksowa modernizacja szosy. Przed t¹ dat¹ jakakolwiek czêœciowa przebudowa, nawet podnosz¹ca bezpieczeñstwo u ytkowników drogi, mija siê z celem. Wed³ug reprezentantów zarz¹dcy drogi z celem mija siê równie ustawienie wiêkszej iloœci znaków drogowych ograniczaj¹cych prêdkoœæ i ostrzegaj¹cych o czêstych w tym rejonie wypadkach, gdy bez odpowiedniego wsparcia ze strony Policji oznaczenia apeluj¹ jedynie do dobrej woli kierowców. Kroczek naprzód... W trakcie spotkania, podczas którego dosz³o do burzliwej, chwilami nie pozbawionej emocji dyskusji, uda³o siê osi¹gn¹æ niewielkie porozumienie. Z pobocza drogi znikn¹æ maj¹ utrudniaj¹ce widocznoœæ drzewa i przydro ne reklamy. Obecny na konferencji Jan Kulesza, zastêpca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wyrazi³ tak- e wstêpn¹ zgodê na zainstalowanie czekaj¹cych na to od dawna skrzynek fotoradarów. Kolejnym krokiem w kierunku zwiêkszenia bezpieczeñstwa ma byæ równie wizja lokalna przeprowadzona w najbardziej niebezpiecznych punktach szosy. Uczestnicz¹cy w niej przedstawiciele lokalnych w³adz samorz¹dowych, Policji i zarz¹dcy drogi na miejscu maj¹ zastanowiæ siê nad kolejnymi mo liwoœciami wprowadzenia innych, doraÿnych œrodków podnosz¹cych bezpieczeñstwo u ytkowników drogi. Pozostaje mieæ nadziejê, e kroki te, choæ niewielkie, przyczyni¹ siê do ograniczenia ofiar na szosie nazywanej przez niektórych drog¹ œmierci. Maciej G¹ga³a

15 Radni obraduj¹ w komisjach Strategia dla kultury i... finansowy kube³ zimnej wody Co z Galeri¹ Otwock? G³ównym tematem posiedzenia Komisji Ochrony Œrodowiska i Urbanistyki 5 lutego by³a dyskusja nad zmianami wprowadzonymi do projektu centrum handlowous³ugowego, które nied³ugo ma powstaæ na terenie czekaj¹cych na wyburzenie pawilonów. Wykonawca inwestycji, firma Dorex, reprezentowana na posiedzeniu przez prezesa Zbigniewa Baranowskiego, przedstawi³a do zaopiniowania cz³onkom komisji zmieniony projekt galerii, zak³adaj¹cy m.in. wybudowanie dwukondygnacyjnego podziemnego parkingu. W ten sposób uwzglêdniono nowe dyrektywy europejskie, dotycz¹ce przeliczania powierzchni u ytkowej na miejsca parkingowe, zapewniaj¹c tym samym 260 miejsc parkingowych dla klientów centrum. Poinformowano równie, e trwa procedura uzyskania zgody od w³adz miasta na przebudowê infrastruktury podziemnej znajduj¹cej siê pod placem Niepodleg³oœci. Na okreœlenie oczekuj¹ zasady, na jakich zostanie przekazana miastu nowa, budowana na koszt inwestora instalacja wodoci¹gowo-kanalizacyjna. Ostatecznie nowy projekt zyska³ akceptacjê komisji. Uznano go za zgodny z wczeœniejsz¹ uchwa³¹ Rady Miasta, dotycz¹c¹ metra u powierzchni handlowej (nie zezwala ona na budowê obiektu handlowego o powierzchni 2000 m 2 ), oraz normami dotycz¹cymi wymaganej liczby miejsc parkingowych. Inwestor uwzglêdni³ równie powierzchniê biologicznie czynn¹ wynikaj¹c¹ z planu miejscowego. Na jej potrzeby nowy Z ostatniej chwili... Jak pionformowa³o Biuro Prasowe Starostwa, 20 lutego dosz³o do zapowiadanej wizji lokalnej na szosie lubelskiej. W objeÿdzie uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA, Komendy Powiatowej Policji, Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu. Podczas negocjacji ustalono, e na najniebezpieczniejszych odcinkach krajowej 17. pojawi¹ siê azyle (wysepki u³atwiaj¹ce wyprzedzanie), znaki ograniczaj¹ce prêdkoœæ do 70 km/h, lewoskrêty i fotoradary. Z pasa drogowego znikn¹æ maj¹ równie utrudniaj¹ce widocznoœæ drzewa i reklamy. mg projekt zak³ada wykorzystanie dachu budynku. Pozytywnie zaopiniowany przez komisjê projekt trafi teraz na biurko prezydenta. Zgodnie z ustaleniami przetargu rozpoczêcie inwestycji powinno nast¹piæ w ci¹gu roku, a zakoñczenie w terminie 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego. Wed³ug zapewnieñ Zbigniewa Baranowskiego Galeri¹ Otwock bêdziemy mogli siê cieszyæ ju na jesieni 2008 roku. Radnych pomys³y na kulturê 16 lutego odby³o siê posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki z udzia³em wiceprezydenta Edwarda Zdzieborskiego. Na spotkaniu radni zajêli siê opracowaniem strategii dla otwockiej kultury i sportu, jaka bêdzie realizowana w ci¹gu najbli szych lat. Wzrost zainteresowania Otwockiem jako miejscem zamieszkania widoczny w ostatnich latach, stawia nowe zadania przed lokalnymi animatorami kultury. Otwockie instytucje kulturalno-sportowe musz¹ rozwijaæ swoj¹ ofertê, aby zachêciæ do czynnego udzia³u w yciu miejscowoœci równie nowych mieszkañców Otwocka. Wœród pomys³ów na ich przyci¹gniêcie, jakie przewija³y siê w czasie posiedzenia, znalaz³y siê m.in.: stworzenie na bazie istniej¹cych w Otwocku klubów sportowych Miejskiego Oœrodka Sportowego, który mia³by ambicje (i mo liwoœci) staæ siê konkurencyjn¹ dla warszawskich klubów kuÿni¹ sportowych talentów; oczyszczenie Œwidra, który znów móg³by siê staæ bezpiecznym, tanim i popularnym miejscem letniego wypoczynku i rekreacji; budowa nowej siedziby biblioteki publicznej i teatru amatorskiego. Niestety wiêkszoœæ przedstawionych pomys³ów na inwestycje bêdzie musia³a poczekaæ. W najbli szych latach wszelkie wydatki na sport i kulturê zostan¹ na podobnym, niskim poziomie, poniewa lwi¹ czêœæ miejskiego bud etu poch³onie realizacja zadania z Funduszu Spójnoœci. O autobusach, ma³ej gastronomii i pielêgniarkach... Zaczê³o siê od przyjêcia do wiadomoœci projektu ZTM dotycz¹cego wyd³u enia tras autobusów linii nocnych, które swym zasiêgiem obj¹æ maj¹ Otwock, Karczew i Józefów. Dalsze obrady Komisji Spraw Spo³ecznych, Zdrowia i Bezpieczeñstwa 28 lutego zdominowa³ raport o dzia³alnoœci otwockiego Sanepidu. Przedstawicielki otwockiej stacji sanitarno-epidemiologicznej poinformowa³y o swoich dzia³aniach, obejmuj¹cych m.in. cykliczne sprawdzanie jakoœci wody wodoci¹gowej, kontrole produkowanej i sprzedawanej w Otwocku ywnoœci; monitoring placówek gastronomicznych i budynków u ytecznoœci publicznej czy propagowanie zdrowego trybu ycia i modelu ywienia. Szczególn¹ uwagê komisji zwróci³a kwestia ma³ej gastronomii i barów fast food dzia³aj¹cych na terenie miasta. Radnych zainteresowa³a przede wszystkim jakoœæ serwowanych w nich potraw oraz ewentualne problemy ze spe³nianiem norm przepisów sanitarnych. Przedstawicielki Sanepidu uspokoi³y, e ich instytucja trzyma rêkê na pulsie. Jeœli kontrolowany przez inspektorów lokal w ra ¹cy sposób ³amie przepisy, zostaje natychmiast i bezwarunkowo zamkniêty, a do czasu spe³nienia wymaganych warunków. W wymuszeniu na nierzetelnych producentach i sprzedawcach ywnoœci przestrzegania odpowiednich norm pracownikom Sanepidu pomagaj¹ rozmaite sankcje: od upomnieñ po grzywny (maksymalne 10 tys. z³. dla osób fizycznych i 100 tys. z³. dla podmiotów prawnych) i mandaty (maksymalnie 500 z³). Sanepid ma równie pomóc Radzie w rozdysponowaniu skromnych, w stosunku do potrzeb, œrodków finansowych przewidzianych w tegorocznym bud ecie na remonty szkó³. Inspekcja ma w najbli szym czasie wskazaæ, które z otwockich placówek wymagaj¹ koniecznej modernizacji. Radni ustosunkowali siê tak e do przedstawionego wczeœniej pomys³u wiceprezydenta Zdzieborskiego, dotycz¹cej ograniczenia dofinansowania szkolnej opieki zdrowotnej. Cz³onkowie komisji odnieœli siê negatywnie do tej propozycji, uzasadniaj¹c swoje zdanie koniecznoœci¹ utrzymania w otwockich szko³ach dy urów pielêgniarek, pod opiek¹ których znajduje siê ponad 4 tys. uczniów. W otwockich szko³ach co roku odnotowuje siê tysi¹ce interwencji medycznych stwierdzi³ radny Jacek Hajdacki To do Rady nale y podjêcie decyzji na co zostan¹ przeznaczone pieni¹dze. Organ wykonawczy powinien wykonywaæ uchwa- ³y Rady. Maciej G¹ga³a 15

16 Wspó³praca miast bliÿniaczych 16 W ostatnich latach w ró nych gremiach toczy siê o ywiona debata dotycz¹ca roli miast w rozwoju lokalnym. Miasta s¹ motorem zmian, oœrodkami wiedzy, innowacji, a ich dobra kondycja wp³ywa równie na rozwój gospodarczy regionu. Identyfikowanie aktywnoœci gmin w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej ma istotny wk³ad w ustalanie stopnia wykorzystania nowoczesnych form zarz¹dzania strategicznego jednostk¹ samorz¹du terytorialnego. Jednym z instrumentów umo liwiaj¹cych realizacjê takiego modelu zarz¹dzania JST powinna byæ wspó³praca miêdzynarodowa w³adz gminy oraz lokalnych organizacji i instytucji. Pozyskanie pozytywnych doœwiadczeñ dziêki kooperacji miast mo e byæ wykorzystane w procesie wykszta³cania tzw. modelu przedsiêbiorczej w³adzy publicznej, a tak e do poprawy funkcjonowania mechanizmów ycia spo³ecznego. Dla u ytecznoœci kontaktów miêdzynarodowych oraz w³aœciwej wspó³pracy miêdzynarodowej w zakresie podnoszenia jakoœci zarz¹dzania strategicznego wa - na jest analiza okreœlonych zagadnieñ. Na pytania z zakresu wspó³pracy bliÿniaczej gmin odpowiada prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki kierownik Katedry Samorz¹du Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej w Szkole G³ównej Handlowej, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, ekspert w zakresie kontaktów miêdzynarodowych i funkcjonowania samorz¹du. W jaki sposób miêdzynarodowe kontakty partnerskie miast mog¹ s³u yæ poprawie funkcjonowania mechanizmów ycia spo³ecznego? Warunkiem prawid³owego funkcjonowania wspomnianych mechanizmów jest aktywny udzia³ spo³eczeñstwa w kszta³towaniu kontaktów miêdzynarodowych, a nie wy³¹cznie pracowników administracji. Szerszy zakres uczestników ruchu miast bliÿniaczych warunkuje udoskonalanie funkcjonuj¹cych ju form kooperacji. Kluczem wielu usprawnieñ jest przenoszenie na grunt lokalny dobrych praktyk. Nasza historia ycia spo³ecznego ma zaledwie 17 lat. W Europie wzorce s¹ sprawdzane przez dziesi¹tki lat. W naszym kraju dopiero odkrywamy mechanizmy i sposoby wykorzystywania dobrych wzorców. Obecny samorz¹d terytorialny jest tzw. instytucj¹ ucz¹c¹ siê, tak samo okreœlane jest spo³eczeñstwo - ucz¹ce siê. Du y wp³yw na wykorzystanie pozytywnych doœwiadczeñ na gruncie lokalnym ma niew¹tpliwie kreowanie nowoczesnego myœlenia w polityce regionalnej. Jakie kierunki wspó³pracy upatrywa³by Pan w Otwocku? Dotychczasowe kontakty z zakresu kultury, sportu, czy te oficjalne delegacje to pocz¹tkowy etap wspó³pracy partnerskiej miast. De facto nie jest to mechanizm, który mo e oddzia³ywaæ na poprawê ycia spo³ecznego. W³aœciwym kierunkiem jest wykorzystanie ujêæ tzw. marketingu zewnêtrznego oraz promocja gminy. Warto w tym aspekcie wykorzystaæ historyczn¹ cechê Otwocka jako oœrodka letniskowo-uzdrowiskowego, po³o onego wœród lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz w pobli u metropolii. Unikatowe walory Otwocka, korzystne warunki klimatyczne wraz z charakterystyczn¹ architektur¹ drewnian¹ w otoczeniu sosnowych lasów nie stanowi¹ przedmiotu we wspó³pracy partnerskiej miast. A doœwiadczenia wielu gmin w Europie w tym zakresie s¹ ogromne. Nale a³oby podj¹æ próbê zdefiniowania dotychczasowej wspó³pracy, uwzglêdniaj¹c wymiar gospodarczy, aby kooperacja miast partnerskich stanowi³a wartoœæ dodan¹ w zarz¹dzaniu. Aspekty wspó³pracy miêdzynarodowej s¹ zawarte w Strategii Rozwoju woj. mazowieckiego. Czy wszystkie miasta/ gminy powinny analizowaæ dokument przed nakreœleniem kierunków rozwoju równie kontaktów partnerskich? Naturalnie wszystkie miasta i gminy powinny znaæ dokument, tym bardziej Regionalny Program Operacyjny na lata , przedstawiaj¹cy opis dzia³añ, kwalifikowalnoœæ projektów oraz wysokoœæ œrodków finansowych w ramach poszczególnych priorytetów, mo liwych do pozyskania. Strategia Rozwoju jest wyznacznikiem okreœlonych celów i misji gminy równie w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej. Aby pogodziæ kierunki rozwoju lokalnego z kierunkami rozwoju województwa, projekt strategii jest konsultowany z ka d¹ gmin¹. Jeœli gmina nie uczestniczy aktywnie w procesie budowy strategii rozwoju, wówczas nie s¹ uwzglêdniane jej za³o enia. Strategia Rozwoju jest podstawowym dokumentem warunkuj¹cym w³aœciwe zarz¹dzanie finansowymi œrodkami europejskimi. Na ile aktywnoœæ gmin w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej jest przejawem nowoczesnych form zarz¹dzania? Otwarcie granic, transformacja systemowa wp³ynê³y znacz¹co na aktywnoœæ spo³eczeñstwa w pozyskiwaniu partnerów do wspó³pracy zagranicznej. W dzisiejszych czasach bycie aktywnym jest koniecznoœci¹. Pozyskiwanie nowych mieszkañców, inwestycji, kapita³u to wymóg nowoczesnego zarz¹dzania. Tworzenie sieci miast partnerskich umo liwia promocjê miasta za granic¹ poprzez oferty inwestycyjne, organizacjê targów, wspólnych imprez, a tym samym wzbudza zainteresowanie regionem. fot. M. G¹ga³a

17 W jakim zakresie nawi¹zywanie kontaktów miêdzynarodowych jest instrumentem marketingu zewnêtrznego i promocj¹ miasta? Jest to kwestia wykazania umiejêtnoœci marketingowego zarz¹dzania gmin¹. Jeœli gmina spe³nia warunek wspomnianej spo³ecznoœci ucz¹cej siê, która wykorzystuje dobre praktyki na gruncie lokalnym, wówczas mo emy uznaæ, i wspó³praca z samorz¹dami innych pañstw jest mo liwoœci¹ promowania w³asnych atutów. Czy wg Pana zagraniczna wspó³praca powinna wymuszaæ zmiany w strukturze i funkcjonowaniu gminy? W odpowiedziach udzielonych na wczeœniejsze pytania wskazujê i wspó³praca miast bliÿniaczych przyczynia siê do doskonalenia struktur poprzez np. wymianê doœwiadczeñ. Pozyskiwanie, równie dziêki partnerstwu miast, nowych inwestorów, turystów powoduje tworzenie nowych komórek w urzêdzie, czyli tym samym ulega zmianie struktura gminy. Obserwujemy wówczas proces udoskonalania siê instytucji. Jakie wymieni³by Pan decyduj¹ce czynniki maj¹ce wp³yw na wspó³pracê miêdzynarodow¹ miast? Po pierwsze œwiadomoœæ, jaki jest cel wspó³pracy, do czego d¹ ¹ liderzy lokalni. Po drugie wybór partnera, zamierzony, nie na zasadzie przypadku. Po trzecie wspó³dzia³anie z lokalnymi organizacjami pozarz¹dowymi, w³¹czenie szerszych krêgów spo³ecznoœci w budowê partnerstwa miast bliÿniaczych. Ujawnia siê w tym przypadku tzw. efekt skali - samodzielnie dzia³aj¹ca jednostka nie osi¹gnie takich korzyœci, jakie mo na uzyskaæ dzia³aj¹c wspólnie. Jak¹ szans¹ dla rozwoju kontaktów partnerskich s¹ programy unijne, regionalne, itp.? Œrodki z programów unijnych mog¹ stanowiæ pokrycie kosztów aktywnoœci lokalnej, przyczyniaj¹cej siê do rozwoju kontaktów miêdzynarodowych. W obecnej dobie obserwujemy inny system zarz¹dzania w gminie. Zakoñczy³a siê era administrowania, a jesteœmy œwiadkami i uczestnikami ery zarz¹dzania projektami. Umiejêtnoœæ tworzenia i realizacji projektów w po- ³¹czeniu z kwalifikacjami kadry samorz¹dowej powinny byæ w dzisiejszych czasach norm¹ powszedni¹. Rozmawia³a Anna Zakrzewska Inspektor ds. Wspó³pracy Miêdzynarodowej w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki UM Rozkaz, rozkaz - idziemy ze œpiewem...? Dawno ju minê³y czasy, kiedy zasadnicza s³u ba wojskowa by³a zaszczytnym obowi¹zkiem, wype³nianym dla dobra Ojczyzny... Czy dzisiaj pobór do armii przypomina carska brankê lub piracki werbunek? A mo e wojsko daje mo liwoœæ zrobienia kariery? Co s¹dz¹ o tym tegoroczni poborowi? Od 12 lutego na terenie ca³ego kraju ruszy³ pobór. Wezwanie na komisje otrzymali m³odzi mê czyÿni z rocznika 1988 i starszych. W Otwocku zorganizowaniem poboru zajê³o siê Starostwo Powiatowe, wspomagane przez Urz¹d Miasta i Wojskow¹ Komendê Uzupe³nieñ. Do stawienia siê przed komisj¹ lekarsk¹ i zarejestrowania w ewidencji w tym roku wezwanych zosta³o ok poborowych. W d³ugich kolejkach oczekiwali na przyznanie kategorii, która przes¹dziæ mia³a o ich dalszym losie. A, B, D, E te magiczne literki wbite do ich ksi¹- eczek wojskowych maj¹ zdecydowaæ, czy dany kandydat na o³nierza pójdzie do wojska czy nie. Jak wiêkszoœæ zagadnieñ dotycz¹cych obronnoœci naszego kraju równie informacje na temat pracy komisji wojskowych opatrzone s¹ klauzul¹ tajnoœci. Mimo to jedna z osób uczestnicz¹cych w jej pracach zgodzi³a siê na udzielenie krótkiej wypowiedzi: Trudno o jakieœ podsumowania, gdy prace komisji wci¹ trwaj¹. Pobór odbywaæ bêdzie siê do koñca marca. Ale ju teraz mo na pokusiæ siê o pewne uogólnienia. Procentowy udzia³ osób, które uzyska³y poszczególne kategorie, przedstawia siê do tej pory podobnie jak w latach poprzednich. W ci¹gu kilku ubieg³ych lat kategoriê A uzyska³o 80% poborowych. Niektórzy s¹ na prawdê chorzy i posiadaj¹ na to papiery t³umaczy jeden z poborowych Generalnie jednak nie przejmuj¹ siê wizj¹ spêdzenia 9 miesiêcy w wojsku. Bêdzie co ma byæ. Ci, którzy nie pal¹ siê do s³u by, traktuj¹ j¹ jako zmarnowany czas. Inni widz¹ w tym szansê na zdobycie zajêcia, jeœli myœl¹ o przejœciu na zawodowego, lub mo liwoœæ zrobienia prawa jazdy. Rzadko siê zdarza, eby ktoœ w dzisiejszych czasach traktowa³ wojsko jako prawdziw¹ mêsk¹ przygodê. Czego boj¹ siê poborowi? Oficjalnie, przed kolegami, rówieœnikami, którzy te trafiaj¹ przed komisjê zgrywaj¹ twardzieli. Deklaruj¹, e nie boj¹ siê niczego: ani fali, ani zaka eñ seps¹, która ostatnimi czasy zbiera³a w koszarach swoje niwo. G³ównym sposobem na unikniêcie s³u by wojskowej jest podjêcie dalszej nauki. Choæ w dzisiejszych czasach studia przesta³y ju byæ wy³¹cznie prób¹ ucieczki od wojska. Mój kolega bardzo chcia³ iœæ do wojska. Ale dosta³ siê na studia i wybra³ naukê. Ja te ju studiujê. Na komisjê dosta³em ponowne wezwanie, bo wczeœniej mia³em powa n¹ operacjê kolana i dosta³em kategoriê B. Niewielu jest chêtnych, którzy w ramach unikniêcia wojska zdecydowaliby siê na podjêcie s³u by zastêpczej. Na pytanie o zainteresowanie poborowych mo liwoœci¹ odpracowania obowi¹zku wobec ojczyzny, pracuj¹cy w komisji urzêdnicy odpowiadaj¹: Do tej pory nie wp³ynê³y do nas adne wnioski o mo liwoœæ odbycia s³u by zastêpczej. W nieoficjalnej rozmowie z jednym z cz³onków komisji, pragn¹cym zachowaæ anonimowoœæ, dowiedzia³em siê, e do rzadkoœci nale ¹ ju przypadki, kiedy nowi poborowi staraj¹ siê za wszelk¹ cenê unikn¹æ wojska. Po prostu id¹ na studia. Na wzrost popularnoœci s³u by w armii ma tak e wp³yw z³a sytuacja materialna niektórych rodzin. W czasie s³u by o³nierze dostaj¹ kilkaset z³otych o³du, darmowy wikt i opierunek. W ten sposób odci¹ aj¹ i tak skromne bud ety swoich rodzin. A przy odrobinie szczêœcia maj¹ szansê zdobyæ zawód i zostaæ w wojsku. Maciej G¹ga³a 17

18 W walce z chorob¹ Dominik Dominik ma 8 lat, ale nie chodzi do szko³y. Chocia bardzo dobrze czyta i pisze, piêknie rysuje, to sale lekcyjne s¹ dla niego zamkniête. Przychodzi do niego nauczycielka ze Szko³y Podstawowej nr 12 na lekcje indywidualne. Podobnie jak rodzice pani dostrzega, e ch³opiec jest bardzo rozwiniêty intelektualnie, ma wspania³¹ wyobraÿniê, jest uzdolniony plastycznie i literacko. 18 We wroc³awskiej klinice z ojcem Kiedy Dominik skoñczy³ trzy miesi¹ce, okaza³o siê, e jest ciê ko chory. Pierwsze objawy uporczywy katar, potem zapalenie p³uc by³y zwiastunem szalenie rzadkiego schorzenia, które wspó³czesna medycyna okreœla skrótem SCID ciê ka z³o ona niewydolnoœæ uk³adu odpornoœciowego. Jakie skutki mo e poci¹gn¹æ za sob¹ brak odpornoœci, wiedz¹ niemal wszyscy. W przypadku Dominika ka da, nawet pozornie b³aha infekcja mo e staæ siê przyczyn¹ œmieci. Orzeczenie wydane przed laty w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka brzmia³o jak wyrok. Monika, matka Dominika wspomina: - Lekarze ostrzegali nas, ebyœmy siê przygotowali na œmieræ, bo to jest niemo liwe, eby dziecko prze y³o z tak¹ chorob¹. To by³o straszne. Widzisz, e dziecko jest przecie zdrowe! Nie widzisz tego, e ma chore p³uca, brzuch, e jest karmione pozajelitowo, tego nie chcesz widzieæ. Dla ciebie ono istnieje, yje, a tu ktoœ ka e ci siê pogodziæ z jego œmierci¹! Lekarze widzieli jedyn¹ szansê w przeszczepie szpiku kostnego, ale brakowa³o na to pieniêdzy oraz dawcy. Szczêœliwy przypadek sprawi³, e, matka Dominika dowiedzia³a siê o szpitalu wroc³awskim, w którym przeprowadza siê takie operacje. Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci Akademii Medycznej we Wroc³awiu na co dzieñ wspó³pracuje z wyspecjalizowanymi w tej dziedzinie placówkami w Niemczech i Austrii. Ten szpital, dziœ chyl¹cy siê ku upadkowi na skutek ogromnych d³ugów (telewizja prezentowa³a ostatnio wiele reporta y na ten temat), wówczas dysponowa³ odpowiednimi funduszami, tak e Dominik zosta³ zakwalifikowany do transplantacji szpiku. Dawc¹ zosta³ ojciec, ale po kilku miesi¹cach organizm dziecka odrzuci³ przeszczep. Konieczna by³a kolejna operacja; tym razem komórki daj¹ce ycie Dominikowi pochodzi³y od matki. Ten zabieg powiód³ siê w znacznej mierze, lecz nie ca³kowicie. O skali ingerencji w organizm Dominika niech œwiadczy fakt, e w wyniku transplantacji zmieni³a siê nawet grupa krwi dziecka. Mimo zastosowania tzw. megachemii, œrodków blokuj¹cych odrzucenie przeszczepu, dziecko nadal ma upoœledzon¹ odpornoœæ. Okreœla siê, e jest odporny w oko³o 50%, jednak przy zachowaniu wielkiej ostro noœci i spe³nieniu szczególnych wymagañ dotycz¹cych warunków ycia ma szansê yæ. Jego przetrwanie podtrzymuje rozbudowana farmakoterapia. Ch³opiec przyjmuje du e iloœci rozmaitych leków, których dzia- ³anie uboczne rodzi kolejne uci¹ liwoœci, a nawet ciê kie schorzenia. Tak jak w przypadku sterydów, które upoœledzi³y proces wzrostu ch³opca. Obecnie dziêki wielkim staraniom matki syn otrzymuje hormon wzrostu, ale jak przewiduj¹ fachowcy nie ma szans dogoniæ rówieœników. Na co dzieñ dostaje mnóstwo leków, zastrzyków, stosuje inhalatory, a i tak dla rodziny ka dy dzieñ zaczyna siê i koñczy lêkiem o jego zdrowie. Z powodu ryzyka infekcji ch³opiec nie mo e chodziæ do szko³y, kontaktowaæ siê z ludÿmi, którzy mog¹ go zaraziæ. We wszystkich zaleceniach lekarskich po pobytach w szpitalach, które w jego przypadku s¹ doœæ czêste, przewija siê g³ównie wymóg zachowania sterylnoœci pomieszczenia, w którym przebywa dziecko. Musi mieæ oddzielny, ciep³y i suchy pokój. Jednak warunki materialne rodziny s¹ bardzo skromne. Mieszkaj¹ w starym domu przy ulicy Reymonta, borykaj¹c siê z problemem ogrzewania, wilgoci. Dziêki pomocy wielu ludzi uda³o im siê zaadaptowaæ star¹ werandê na pokoik dla syna. Tu mama wraz z uzdolnion¹ plastycznie nauczycielk¹ urz¹dzi³y królestwo Dominika. - Muszê zrobiæ wszystko, by mój syn mia³ godne ycie. Jest skazany na izolacjê, ale mimo to mo e czuæ siê szczêœliwy jak ka - de normalnie funkcjonuj¹ce dziecko. Bardzo trudno zaspokoiæ wszystkie potrzeby dziecka, nawet te elementarne. Leki s¹ drogie i poch³aniaj¹ gros rodzinnego bud etu. Tata Dominika jest rencist¹, mama pracuje dorywczo, bo trudno pogodziæ etatow¹ pracê z koniecznoœci¹ opieki nad synem. Choæ to powa ny wydatek, Dominik dostaje czasem ukochane klocki lego, ma wspania³e ksi¹ ki, z których chêtnie korzysta, buszuje te po internecie. Jednak ka dy pobyt w szpitalu obecnie przebywa pod opiek¹ Centrum Zdrowia Dziecka, to wielka wyrwa w yciu intelektualnym dziecka. Trudno dziwiæ siê matce, e marzy o laptopie dla syna, bo wówczas d³ugie badania w szpitalu nie by³yby dla niego tak przygnêbiaj¹ce i puste. Dominika interesuje wiele dziedzin, ale prehistoria i przyroda to jego koniki. Wie mnóstwo o dinozaurach i zwierzêtach wspó³czesnych, ale potrafi te... bujaæ w ob- ³okach. Kupowane zabawki oraz te, które mo e tylko podziwiaæ w firmowym katalogu, obdarza fantastycznym yciem. Tworzy historie, które œmia³o mog³yby siê staæ scenariuszem filmów z gatunku fantasy. Lubi te rysowaæ, a ostatnim bohaterem jego prac jest Spiderman. Polecam Pañstwa uwadze fragmenty opowiadania Dominika. Czytaj¹c je weÿmy pod uwagê bardzo m³ody wiek autora. Ewa Banaszkiewicz

19 Inika Jaller on dowodzi wypraw¹ do wnêtrza wulkanu, jego laserowy miecz mo e strzelaæ law¹, magm¹ oraz ogniem. Hahli ona mo e przep³yn¹æ nawet najg³êbsze oceany w poszukiwaniu Vezoka, jej harpun mo e przebiæ nawet najgrubszy pancerz. Nuparu on jest w stanie wygraæ ka d¹ walkê, jego pazury i kolce na ciele czyni¹ go niezast¹pionym. Hewkill on walczy w arsenale broni z Awakiem, matoranie dali mu wibruj¹cy topór, eby u ywa³ go m¹drze. Kongu on walczy z Zaktanem, dowodzi wypraw¹ w d ungli, jest bardzo zwinny i najszybszy ze wszystkich Toa, a jego miecz mo e przeci¹æ nawet najciaœniejsze wiêzy. Matoro mo e opuœciæ swoje cia³o, a jego miecz potrafi rozbroiæ wszystko. Dru yna Toa Nuwy wyruszy³a na Wyspê Voa Nui, bo chcia³a zdobyæ Maskê ycia, ale up³ynê³o kilka dni i jakoœ nie wróci³a. Podobno ten, który tam pop³yn¹³, to stamt¹d nie wróci³, ale jest jeszcze nadzieja, bo szeœciu potê nych Toa: Jaller, Nuparu, Hahli, Kongu, Matoro i Hewkill to s¹ Toa Inika i wyrusz¹ na wyprawê na wyspê Voa Nui. No i wyruszyli i dop³ynêli. Ale ta wyspa by³a dziwna, bo wulkany ca³y czas wybucha³y, a w d ungli by³y dziwne zwierzêta. W ziemi zobaczyli Reidaka jednego z gangu Piraka, który kaza³ matoranom pracowaæ w ziemi. Na szczêœcie mamy Nuparu, który te ma ywio³ ziemi. Nuparu walczy³ z Reidakiem i krêci³ siê z nim w kó³ko a w koñcu nie mia³ ju Reidak kul Zamor, bo podczas walki zmarnowa³ wszystkie. I tak Reidak znikn¹³, a Toa Inika wyruszyli znów do d ungli. Toa Inika wyruszaj¹ do d ungli, a tam grasuje Zaktan, te cz³onek gangu Piraka. Wypraw¹ Toa dowodzi Kongu. Nagle spotykaj¹ Rakszi zielonego. Kongu walczy z nim, ale Rakszi ma w mieczu truciznê i nagle atakuje... i trafia Kongu. Nie, nie, Kongu, wstañ! - wo³a Jaller. Nagle Matoro ³apie Rakszi za nogê, rzuca nim o g³azy. I tak Toa Matoro pokonuje Rakszi, ale to jeszcze nie wszystko. Nagle coœ uderzy³o Matoro. To Zaktan. Matoro nie mo e wstaæ. Nuparu mówi: Zaktan, straciliœmy dwóch Toa, jeszcze ci ma³o?. Nic mnie to nie obchodzi, bo ja jestem bezlitosny odpowiada Zaktan. Nagle Nuparu atakuje Zaktana, ale to go nie powstrzyma- ³o. Atakuje go Hahli harpunem, ale to te nie podzia³a³o. Gdy Zaktan atakuje Inika, ktoœ zaatakowa³ Zaktana! To s¹ matoranie. Razem z Toa Inika uciekaj¹ do groty. Podobno matoranie znaj¹ sekret Piraka... Gdy Toa Inka uciekali przed Zaktanem razem z matoranami do groty, matoranie powiedzieli, e znaj¹ sekret najgroÿniejszej broni Piraka. Garan opowiada³, e to matoranie stworzyli tê broñ, gdy nagle pojawi³ siê Hawktan z wszystkimi Piraka i wyzwa³ Jallera na pojedynek w bramie ognia. Ten kto przegra, zginie w lawie, a kto wygra, to mo e kontynuowaæ poszukiwania Maski ycia. Jaller przyj¹³ wyzwanie. Kongu mówi: Jaller, nie mo esz przyj¹æ tego wyzwania, ty nie mo esz zgin¹æ. Nie odpowiada Jaller ale jeœli nie przyjmê tego wyzwania, to Hawktan nie pozwoli nam szukaæ Maski ycia i nie uratujemy Toa Nuvy. No dobra odpowiada Kongu. Ja na twoim miejscu te bym siê nie podda³mówi Hawktan, nie Piraka, ha, ha, ha. Jaller przyj¹³ wyzwanie Hawktana, któremu Kongu nie ufa³. Myœla³, e Hawktan bêdzie oszukiwa³. I tak zacz¹³ siê pojedynek Hawktana z Jallerem. Hawktan próbuje przypiec Jallera, ale Jaller uodporni³ siê law¹. Jaller mówi: Uwa aj, bo kto law¹ wojuje, od lawy ginie. Hawktan: A co ty wiesz o lawie. Nagle Jaller ³apie Hawktana, rzuca nim o most. Ale to nie koniec, Hawktan yje. Nikogo nie by³o ju w komnacie ognia... Dominik r. Obok rysunki Dominika Fragment œciany w pokoju Dominika 19

20 Rozmowa leœnika z ekologiem Przyp³aszczek granatek Ekolog: W. Sobociñski atakuje! Leœnik: S. Fiedukowicz 20 Wojciech Sobociñski.: Wielokrotnie spotka³em siê z przekonaniem, e ka de zbiorowisko drzew to las, a ka dy las nale y do leœników. W zwi¹zku z tym wszystko, co dzieje siê z drzewami w mieœcie, dzieje siê za spraw¹ leœników lub w wyniku ich zaniedbañ. S³awomir Fiedukowicz.: Och, to bardzo mylne przekonanie. Zdecydowana wiêkszoœæ lasów w Otwocku i Józefowie to lasy prywatne i firma Lasy Pañstwowe, czyli leœnicy nimi nie zarz¹dzaj¹. Trudno mi w tym momencie powiedzieæ, jaki procent lasów znajduj¹cych siê w granicach miasta Otwocka to lasy prywatne, ale zapewne jest ich wiêkszoœæ. Natomiast w s¹siednim Józefowie w ogólnej liczbie lasów, te wchodz¹ce w sk³ad Lasów Pañstwowych stanowi¹ mo e 5%. W.S.: Ale czy ka dy las to faktycznie las? Pytam, bo patrz¹c na mapy ewidencji gruntów mo na dojœæ do przekonania, e lasów jest znacznie mniej ni w rzeczywistoœci. S.F.: To prawda. Teren poroœniêty lasem, w œwietle prawa, wcale nie musi byæ uznawany za las. S¹ w Otwocku i Józefowie takie miejsca, w których stoj¹c pomiêdzy drzewami, które normalnie uznajemy za las, z prawej mamy las, a z lewej tego lasu ju nie ma... W.S.:... nie ma w œwietle prawa, bo faktycznie drzewa tam rosn¹? S.F.: Tak. Drzewa s¹ identyczne i z prawej i z lewej strony, ale las jest tylko po jednej. W.S.: To co jest w miejscu, gdzie las jest, ale go nie ma? S.F.: To jest dzia³ka budowlana poroœniêta lasem, a wiêc teren budowlany. Ma to bardzo wa ne znaczenie, jeœli chodzi o nadzór nad takim lasem. W.S.: Rozumiem, e ten las na dzia³ce budowlanej nie jest ju lasem, w którym leœnicy maj¹ coœ do powiedzenia? S.F.: Zaraz to wyjaœniê. W naszym powiecie sytuacja wygl¹da tak, e Nadleœnic- two Celestynów sprawuje nadzór nad lasami Skarbu Pañstwa i nad lasami prywatnymi. Przy czym, w tym drugim przypadku nadzór musi w pe³ni uwzglêdniaæ prawo w³asnoœci. W.S.: Czy to oznacza, e jeœli w³aœciciel wymyœli, e chce wyci¹æ swój las, to leœnicy mu w tym pomagaj¹? S.F.: Nie, nie. Nic takiego. Jeœli komuœ wpadnie do g³owy taki pomys³, to musi zapytaæ leœników o zgodê. Musi nam powiedzieæ, co chce zrobiæ, a my informujemy go, czy jest to zgodne ze sztuk¹ leœn¹ i prawem. Tak naprawdê sprawa powinna wygl¹daæ w ten sposób, e las prywatny powinien mieæ opracowany specjalny dokument, w którym bêdzie napisane, co w danym lesie nale y wykonaæ. Niestety z braku pieniêdzy takie dokumenty nie powstaj¹ lub powstaj¹ z opóÿnieniem. W zwi¹zku z tym w³aœciciele musz¹ œciœle konsultowaæ prace w lesie z nami. W.S.: Tak, ale to, o czym Pan mówi, dotyczy lasów prywatnych, a nie lasów na dzia³kach budowlanych, prawda? S.F.: Tak. Nadzór nad takimi lasami sprawuje Nadleœniczy na zlecenie Starosty. Dodajmy, e leœnicy oceniaj¹ zasadnoœæ proponowanego przez w³aœciciela zabiegu, pos³uguj¹c siê takimi samymi kryteriami jak w lasach pañstwowych. Ma³o tego, jeœli ktoœ chce wyci¹æ w prywatnym lesie jakieœ drzewa, to leœnicy po wycince musz¹ to drewno oznaczyæ, czyli zalegalizowaæ. Tylko takie drewno mo e wyjechaæ z prywatnego lasu. W.S.: A co siê dzieje, gdy posiadacz lasu ominie opisana przez Pana procedurê i pójdzie z siekier¹ do swojego lasu, by wyci¹æ kilka drzew. S.F.: Jeœli je wytnie, to z³amie prawo i bêdzie podlega³ sankcjom. Tego typu sprawy kierowane s¹ od razu na policjê. W.S.: Gdybym zg³osi³ do nadleœnictwa, e oto w Otwocku przy ulicy takiej a takiej wyciêto piêæ drzew, to przyœlecie tam od razu Stra Leœn¹, by zabezpieczy³a drewno? S.F.: Raczej nie. Stra Leœna patroluje przede wszystkim lasy pañstwowe, choæ zdarza siê, e pojawiamy siê te w lasach prywatnych. Natomiast z ca³¹ pewnoœci¹ takie zg³oszenie natychmiast przeka emy na policjê. W.S.: Wróæmy do lasów i nie lasów. S.F.: Mówmy mo e o gruntach leœnych i nieleœnych. W.S.: Dobrze. A jak to jest z gruntami nieleœnymi i wycink¹ drzew na takich terenach? S.F.: Nadzór nad takimi gruntami sprawuje gmina. I to ona wydaje zgodê na wycinkê drzew. Nalicza siê przy tym op³aty, które czêsto wobec osób fizycznych s¹ umarzane. W.S.: Dlaczego? S.F.: Ze wzglêdu ma wysokoœæ tych op³at, s¹ bardzo wysokie. Natomiast firmy najczêœciej musz¹ zap³aciæ przynajmniej czêœæ nale noœci. W.S.: Ale jak taka procedura powinna wygl¹daæ? S.F.: Osoba sk³ada do gminy wniosek o wyciêcie drzewa, czy drzew, a pracownik urzêdu powinien zapoznaæ siê z tym, co jest w terenie. Tzn. powinien pojechaæ na wskazan¹ dzia³kê, obejrzeæ drzewa, co do których jest wniosek na wyciêcie, sprawdziæ czy wniosek jest zasadny. Jeœli tak drzewo powinno byæ oznaczone, zmierzone i opisane. Dopiero wówczas wydaje siê decyzjê zezwalaj¹ca na wycinkê. W.S.: Ale czy mo na sobie ot tak za- yczyæ, e oto to drzewo mi przeszkadza, bo tu mam pomys³y na postawienie budy dla psa? S.F.: Nie. W przypadku dzia³ki budowlanej wczeœniej powinien powstaæ projekt budowlany i przynajmniej czêœæ dzia³ki pod zabudowê jest wy³¹czona z produkcji leœnej. Wówczas wszystkie drzewa znajduj¹ce siê w obrysie budynku, w pobli u przysz³ych fundamentów, na projektowanej drodze dojazdowej mo na usun¹æ. To samo dotyczy inwestycji typu drogi czy linie energetyczne. W.S.: Dobrze, ale jeœli dom stoi na dzia³ce od dawna, jest oddany do

21 u ytku i nagle w³aœciciel postanawia wyci¹æ drzewa. Dostanie na to zgodê? S.F.: To zale y. Najczêœciej nie ma problemu z wycink¹ drzew chorych, zagra aj¹cych bezpieczeñstwu ludzi czy mienia, ale podkreœlê - najpierw trzeba uzyskaæ na to zgodê urzêdu miasta lub gminy. W.S.: A co jeœli ktoœ nie dope³ni wymaganej procedury? S.F.: Gro ¹ mu konsekwencje finansowe. W.S.: Czy po wycince drzewa w takim przypadku trzeba wyciête drewno zalegalizowaæ? S.F.: Dokument zezwalaj¹cy na wycinkê jest tak¹ legalizacj¹. Ale wywo ¹c drewno poza obszar dzia³ki warto pamiêtaæ, by ten dokument mieæ przy sobie. Mo e siê przydaæ w trakcie kontroli policyjnej. W.S.: Czêsto jest tak, e dzia³ki budowlane poroœniête lasem nie s¹ ogrodzone. Lasy prywatne przewa nie równie nie posiadaj¹ ogrodzeñ. Czy zwyk³y obywatel spaceruj¹cy po lesie, widz¹c e ktoœ wycina drzewo, mo e w jakiœ sposób zareagowaæ? Dodam, e chodzi mi o reakcjê zmierzaj¹c¹ do sprawdzenia osoby wycinaj¹cej, czy ma na to wymagan¹ zgodê. S.F.: To bardzo ciekawe pytanie. Wie Pan, utar³o siê w naszym spo³eczeñstwie przekonanie, e ktoœ kto interesuje siê otoczeniem, próbuje dociec, czy coœ co siê dzieje jest legalne czy mo e bezprawne, traktowany jest jak wróg, intruz albo nawet jak donosiciel. A przecie powinno byæ odwrotnie. Takie zainteresowanie jest przecie dzia³aniem na rzecz wspólnego dobra. Dlatego uwa am, e osoby takie nie tylko mog¹ coœ zrobiæ, ale wrêcz powinny. Widzê trzy mo liwoœci reakcji. Po pierwsze nale y dzwoniæ do Stra y Miejskiej lub urzêdu miasta, w którym wydawane s¹ decyzje o wycince. Po drugie mo na poinformowaæ policjê, bo przecie ktoœ, kto wycina drzewa, mo e byæ zwyk³ym z³odziejem. I trzecia mo liwoœæ to telefon do nadleœnictwa b¹dÿ bezpoœrednio do leœniczego Jana Seremeta, który opiekuje siê lasami zarówno w Otwocku, jak i Józefowie. W.S.: Myœlê, e w tym miejscu warto zaznaczyæ, e zwyk³y cz³owiek nie ma instrumentów prawnych do tego, by kontrolowaæ kogoœ, kto tnie drzewa. Jednak wykazanie zainteresowania i zwyk³e zapytanie, czy dana osoba ma zgodê na wycinkê, mo e wystarczyæ, by zapobiec nielegalnej dewastacji lasu. S.F.: Oczywiœcie. Trzeba to zrobiæ grzecznie, a nie napastliwie. Wówczas ktoœ, kto ma tak¹ zgodê, nie powinien siê obra- aæ, bo przecie powinien rozumieæ, e zainteresowanie innych tym lasem jest równie w jego interesie. Mo e bowiem liczyæ na to, e w przysz³oœci w³aœnie w ten sposób ktoœ mo e uchroniæ jego las przed z³odziejem. W spo³ecznoœciach zachodniej Europy takie zachowania s¹ normalnoœci¹. My równie nie powinniœmy siê ich wstydziæ. Ale jeœli czujemy siê niepewnie, co w naszym spo³eczeñstwie jest zrozumia³e dzwoñmy. W.S.: Na zakoñczenie chcia³em poruszyæ jeszcze jeden problem. Jest on szczególnie widoczny w Otwocku, w którym iloœæ lasu drastycznie maleje. Spotka³em siê z g³osami, choæ wiem, e s¹ one nies³uszne, e to wina leœników, e przecie to Wy wycinacie te lasy. Proszê powiedzieæ, jaki jest udzia³ leœników w znikaniu otwockich lasów. S.F.: aden. Lesistoœæ miasta maleje z dwóch przyczyn, których wspólnym mianownikiem jest cz³owiek. Ludzie chc¹ tu mieszkaæ, budowaæ nowe osiedla, domy. Nie mo na wymagaæ od nich, by mieszkali na drzewach. Ale jaki ju powstanie dom, droga do niego, p³ot, to okazuje siê, e drzewa, które pozosta³y, zaczynaj¹ przeszkadzaæ, bo to trzeba ig³y z rynny wyjmowaæ, a to ona chce posadziæ rododendrony, które wymagaj¹ du ej iloœci œwiat³a i znajdzie siê ca³e mnóstwo powodów z paskudnymi szyszkami le ¹cymi na ziemi w³¹cznie. I tak powoli, drzewo za drzewem, las siê przerzedza. Na tak¹ okazjê czekaj¹ szkodliwe owady leœne, które w po³¹czeniu z opadaj¹ca wod¹ gruntow¹ staj¹ siê olbrzymim zagro eniem dla istnienia drzew w mieœcie, bo z jednych drzew przenosz¹ siê na inne i nikt z nimi nie walczy. W ten sposób presja ludzi na obszary leœne przek³ada siê na ich ograniczanie. Aby siê temu przeciwstawiæ, przede wszystkim konieczne jest zrozumienie tego mechanizmu. W.S.: Doda³bym, e równie przyjêcie do wiadomoœci, e dalsze przerzedzanie lasów na dzia³kach prywatnych w szybkim tempie doprowadzi do zaniku kolejnych zadrzewionych fragmentów miasta. S.F.: Tak, chcê jednak wyraÿnie podkreœliæ, e leœnicy w aden sposób nie przyczyniaj¹ siê do zaniku lasów w Otwocku. Nasze lasy s¹ du o zdrowsze ni prywatne, nasze lasy - nawet jeœli wytniemy na nich drzewa - pozostaj¹ lasami, bo sadzimy na ich miejscu nowe pokolenie sosen. I w koñcu rzecz równie wa na, nasze lasy nie s¹ sprzedawane pod zabudowê. W.S.: I ju zupe³nie na koniec chcia- ³em zapytaæ Pana o opiniê w sprawie, w której od d³u szego czasu wystêpuje nasze ko³o, ale z niewielkim niestety skutkiem. Chodzi o zatrwa aj¹ca iloœæ suchych i usychaj¹cych drzew w mieœcie. Stoj¹ one przy drogach gminnych, powiatowych, na terenach prywatnych niemal w ka dej czêœci miasta. Naszym zdaniem powinno siê je natychmiast wyci¹æ i to nie tylko ze wzglêdu na bezpieczeñstwo, ale równie ze wzglêdu na bezpieczeñstwo lasu. Co Pan o tym s¹dzi? S.F.: Zgadzam siê. Drzewa usuwaæ nale y jak najszybciej. Szczególnie jeœli przyczyn¹ zamierania jest przyp³aszczek granatek, owad niszcz¹cy nasze drzewa na potêgê. Jest to gatunek œródziemnomorski, który uwielbia przeœwietlone drzewostany sosnowe. Jeœli, tak jak w Otwocku, wycina siê wiele drzew pozwalaj¹c na to, by pnie pozosta³ych by³y oœwietlane przez s³oñce, stwarzamy wymarzone warunki dla rozwoju tego owada. Najbardziej nara one s¹ obecnie samotne lub rosn¹ce w luÿnych skupiskach drzewa. W.S.: A takich niestety jest w Otwocku coraz wiêcej. Dlatego apelujemy do mieszkañców miasta, by usuwali, oczywiœcie z zachowaniem wszelkich formalnoœci, drzewa zaatakowane przez tego owada. atwo je rozpoznaæ, poniewa z ich pni zaczyna odpadaæ kora, czasem wielkimi p³atami. Takie drzewa praktycznie nie s¹ ju do uratowania, ale usuwaj¹c je mo- emy ocaliæ inne. S.F.: Przy³¹czam siê do apelu przypominaj¹c jednoczeœnie, e nawet usuwaj¹c drzewa chore czy martwe nale y pamiêtaæ o procedurach, o których mówiliœmy na pocz¹tku naszej rozmowy, a przy okazji mam propozycjê, by nastêpnym razem porozmawiaæ o tym, jak wczeœnie odró niaæ drzewa chore, jak pielêgnowaæ drzewa zdrowe i co, a przede wszystkim jak sadziæ, by Otwock nie zatraci³ swojego leœnego charakteru. W.S.: O to wspania³a propozycja, tym bardziej, e w kwietniu ju po raz trzeci bêdziemy obchodziæ Œwiêto Sosny. Dziêkujê za dzisiejsze spotkanie. S.F.: Cala przyjemnoœæ po mojej stronie. 21

22 Cafe MDK 10 lutego przyby³o na mapie Otwocka nowe miejsce, które z czasem zaliczaæ pewnie bêdziemy do miejsc magicznych Cafe MDK. Gra yna, Ma³gorzata i Lena, pe³ne wdziêku i entuzjazmu w³aœcicielki chc¹ sprostaæ temu wyzwaniu. Lokal znajduje siê w podziemiach M³odzie owego Domu Kultury w Otwocku. Aran acjê wnêtrza jak i poszczególne formy dekoracji s¹ dzie³em samych pañ, ich rodzin i znajomych. Lokal jest ciep³y, sympatyczny i romantyczny. Chcemy, aby to miejsce têtni³o yciem kulturalnym mówi Ma³gorzata. W niedzielne popo³udnia goœciom umila czas zawodowy pianista. W g³ównej sali stoi pianino, które jest dostêpne dla ka dego chêtnego, pragn¹cego pomuzykowaæ i zaprezentowaæ siê w inne dni tygodnia. Na œcianach lokalu galeria. Bêdzie zmieniana co miesi¹c stwierdza jedna z w³aœcicielek mamy ju zaplanowany cykl wystaw o ró nej tematyce a do paÿdziernika. Pod koniec marca chcemy otworzyæ wystawê poœwiecon¹ Janowi Paw³owi II. Poza tym wieczorki poetyckie, taneczne oraz imprezy zamkniête dodaje. To tylko kilka przyk³adów dzia³alnoœci, jak¹ bêdzie prowadziæ kawiarnia. Miejmy nadzieje, e przypadnie do gustu odwiedzaj¹cym i szybko stanie siê popularnym miejscem spotkañ. Po strawie duchowej czas na rozkosze podniebienia. W kawiarni mo emy napiæ siê kawy i herbaty w wielu odmianach, do napoju zamówiæ ciastko, galaretkê lub inne specja³y, jak naleœniki przygotowywane przez w³aœcicielki. Zw³aszcza naleœniki: na s³odko, z miêsem, jarskie (te ze szpinakiem s¹ ekstra) to œwietna propozycja na naszym otwockim rynku i jak na razie jedyna. W dniu otwarcia lokal goœci³ przyjació³ i znajomych w³aœcicielek, ludzi, którzy przyczynili siê do jego powstania. Uroczystoœæ uœwietni³ chór Lira i zespó³ Ferajna od œw. Wincentego. Krzysztof Gralik 22 fot. K. Gralik

23 24 lutego w galerii MDK odby³ siê wernisa rysunków Ilony Irminy Iwañskiej pt. Pamiêtaæ o ogrodach. Tytu³owe ogrody to nie tylko mitologiczny motyw obecny od zarania w wielu kulturach, to tak e obrazy inspirowane przyrod¹, tkwi¹ce w podœwiadomoœci artystki. Bohaterka wystawy zabiera nas na wêdrówkê po ogrodach w³asnej wyobraÿni. Ogrody w Galerii MDK Pamiêtajcie o ogrodach... To ju kolejna wystawa w Galerii MDK. Tym razem w holu M³odzie owego Domu Kultury wystawione zosta³y prace Ilony Irminy Iwañskiej. Zaryzykowaæ mo na stwierdzenie, e w przypadku autorki historia zatoczy³a ko³o: swoje pierwsze artystyczne kroki stawia³a w³aœnie w otwockim MDK, gdzie jako dziecko uczestniczy³a w zajêciach plastycznych. Wystawa, jak ca³a twórczoœæ artystki, ma byæ ho³dem z³o onym niszczonej przez cz³owieka przyrodzie, ma byæ tak e swoistym memento, przypominaj¹cym o dawnej, odchodz¹cej w nicoœæ za nasz¹ spraw¹, potêdze natury. Jak powiedzia³ w przedmowie otwieraj¹cej wernisa m¹ artystki: Musimy pamiêtaæ, bo ziemia jest, a raczej by³a kiedyœ jednym wielkim, têtni¹cym yciem ogrodem. Przez destrukcyjn¹ dzia- ³alnoœæ cz³owieka mo emy ju tylko o tym pamiêtaæ. Zosta³y tylko skrawki œwiadcz¹ce o jej dawnej œwietnoœci Ilona Iwañska artystyczn¹ inspiracjê czerpie przede wszystkim ze swoich obserwacji przyrody, tej zupe³nie dzikiej, jak równie ob³askawionej przez cz³owieka. Podstawowym Ÿród³em natchnienia, jak sama twierdzi, jest jej ogród. Pe³en roœlin i zwierz¹t. Barwy, zapachy i kszta³ty tego miejsca s¹ dla mnie nie tylko wytchnieniem i ukojeniem, ale przede wszystkim inspiracj¹ twórcz¹. Ale oprócz obrazów, które mo na znaleÿæ w ka - dym ogrodzie, na wystawie obejrzeæ mo na równie rysunki przedstawiaj¹ce podmorskie pejza e, rafy koralowe, czy tajemnicze puszcze. Te rysunki s¹ form¹ utrwalenia obszarów mojej wyobraÿni. Inspiracjê czerpiê z podœwiadomoœci: obserwujê przyrodê zapamiêtujê obrazy, które póÿniej zapisywane s¹ g³êboko w mojej psychice. Kiedy tworzê, podœwiadomoœæ dochodzi do g³osu. Efektem tego s¹ wzbogacone przez wyobraÿniê obrazy rzeczywistoœci. Dlatego te obrazy, przelane na papier mo na nazwaæ ogrodami mojej wyobraÿni. Z tak rozwiniêt¹ wyobraÿni¹ wszystko mo e byæ równie inspiruj¹ce: kolorowy kamieñ, skamienia³e g¹bki, muszle i koralowce wykopane w ogrodzie usytuowanym na dnie prastarego morza, wymoczony kawa- ³ek drewna wy³owiony w czasie spacerów nad Œwidrem, czy ilustracja z albumu, przedstawiaj¹ca szkielet wymar³ego zwierzêcia. Niektóre z rysunków powstaj¹ w ci¹gu kilku dni. Inne tworzê miesi¹cami zaczynam, potem odk³adam na bok, czekaj¹c na natchnienie. Wszystkie ³¹czy jedno: aden z nich nie powsta³ na ywo w plenerze. Podstawowym warunkiem mojej twórczoœci jest koniecznoœæ przetworzenia przez wyobraÿniê zapamiêtanych obrazów. Przyk³adem mo e byæ impresja Œwidra, która powsta³a po kilku miesi¹cach po wizycie nad rzek¹. Pamiêtajcie Pañstwo o ogrodach, tak e swojej wyobraÿni. Kto wie, co drzemie w naszej podœwiadomoœci. Maciej G¹ga³a fot. M. G¹ga³a 23

24 24 Przez tory siê Sk³adaj¹ siê z dwóch stalowych dwuteowników, które przymocowane s¹ do drewnianych lub betonowych elementów u³o onych na t³uczniowej podsypce. Na terenie dzisiejszego Otwocka zosta³y zbudowane w XIX wieku. Ich eksploatacja przyczyni³a siê do rozwoju miasta. Równie obecnie dziêki nim panuje spory ruch poci¹gów na stacji. Chodzi o tory kolejowe, które dziel¹ miasto na dwie czêœci. Codziennie mieszkañcy Otwocka przeje d aj¹ lub przechodz¹ przez tory zmierzaj¹c do pracy, szko³y lub sklepów. Zgodnie z przepisami - samochody oraz piesi mog¹ pokonywaæ tory tylko w przewi- Przez tory dzianych do tego miejscach. A jak jest w naszym mieœcie? Dla samochodów Na terenie Otwocka zlokalizowane s¹ trzy przejazdy kolejowe. Pierwszy, od pó³nocy, znajduje siê w Œwidrze w ci¹gu ul. Majowej. Drugi zapewnia po³¹czenie ul. eromskiego i Filipowicza. Natomiast przejazd w ci¹gu ul. Narutowicza umo liwia komunikacjê miêdzy Soplicowem a Œródborowem. Wszystkie przejazdy s¹ strze one. W Œwidrze oraz na rogu ul. Armii Krajowej i Filipowicza dró nicy pracuj¹ przez ` ca³¹ dobê. Przy ul. Majowej przejazd czêsto zamykany jest z du ym wyprzedzeniem, dlatego powstaj¹ tam d³ugie kolejki samochodów. Zdarza siê, e po stronie zachodniej oczekuj¹ce na przejazd pojazdy ustawiaj¹ Na œwiderskim przejeÿdzie a do skrzy owania ul. Majowej z ul. Górn¹. Natomiast w Œródborowie ruch szlabanów jest sterowny automatycznie. Czasami jednak to nowoczesne rozwi¹zanie zawodzi. St¹d warto zachowaæ szczególn¹ uwagê na tym przejeÿdzie. Dobre oznakowanie przejazdów oraz wyposa enie ich w szlabany wp³ywa na bezpieczeñstwo u ytkowników. Stan nawierzchni jest równie istotny. Na wszystkich otwockich przejazdach zosta³a ona wykonano z du ych prefabrykowanych elbetowych p³yt. Rozwi¹zanie to nie zapewnia jednakowego sposobu podparcia i obci¹ enia nawierzchni drogowej oraz torów. Prowadzi to do osiadania torowiska na szerokoœci jezdni. Kierowcy wje d aj¹ na p³yty przeznaczone dla pieszych, które jeszcze nie osiad³y. Niepokoj¹cy jest stan techniczny nawierzchni. W wielu miejscach górna zewnêtrzna warstwa p³yt odpad³a. Przez to sól odladzaj¹ca oraz zanieczyszczenia, w tym dwutlenek wêgla, penetruj¹ bez przeszkód beton. Przyczyni siê to do szybkiej destrukcji nawierzchni. Inaczej stan nawierzchni wygl¹da w s¹siednim Józefowie. Tam na przejazdach u³o ono ma³ogabarytowe p³yty elbetowe. Zaœ w Dêblinie, do którego mo na dojechaæ poci¹giem z naszej stacji, nawierzchniê przejazdów wykonano z p³yt gumowych. Oba rozwi¹zania zapewniaj¹ jednakowe podparcie i obci¹ enie nawierzchni drogowej, a tak e torów. Ponadto p³yty wbudowane w Dêblinie redukuj¹ poziom ha³asu w otoczeniu przejazdu przez tory oraz wewn¹trz pojazdu. Dwa poziomy Jedyne bezkolizyjne po³¹czenie dwóch czêœci miasta zapewniaj¹ wiadukty przy dworcu. Jest ono wygodne dla ruchu samochodów osobowych. Natomiast kierowcy samochodów ciê arowych czasami zapominaj¹, e wysokoœæ skrajni pod zachodnim wiaduktem to tylko 3.3 metra. Pomys³ budowy dwupoziomowego skrzy owania drogi z lini¹ kolejow¹ w naszym mieœcie pojawi³ siê równie w czasie zesz³orocznej samorz¹dowej kampanii wyborczej. Jeden z kandydatów na prezydenta proponowa³, aby ul. Filipowicza i eromskiego po³¹czy³ tunel biegn¹cy pod torami. Ten pomys³, choæ bardzo atrakcyjny, wymaga³by du ych nak³adów finansowych. Od strony technicznej budowa podziemnego obiektu by³aby trudnym wyzwaniem. Dodatkowo zaburzono by uk³ad komunikacyjny w obrêbie dzisiejszego przejazdu. Konieczna by³aby budowa d³ugich ram zjazdowych. Od strony zachodniej rozpoczyna³yby siê one przed skrzy owaniem ul. Filipowicza z ul. Poniatowskiego, a od strony wschodniej przed ul. Koœciuszki. W latach szeœædziesi¹tych przy dworcu w Falenicy i Wawrze wybudowano przejœcia podziemne dla pieszych. Czy warto myœleæ o takim rozwi¹zaniu w Otwocku? W odczuciu wielu osób tunel to miejsce puste, ciemne, zaniedbane, do którego trudno wejœæ bez obawy o swoje bezpieczeñstwo. K³adka nie stwarza takich zagro eñ jak przejœcie podziemne. Jednak du a liczba schodów sprawia, e most dla pieszych nie zawsze jest przyjazny dla wszystkich. Do takich obiektów nale y celestynowska k³adka. Ze wzglêdu na du ¹ wysokoœæ s³upów trakcyjnych obiekty mostowe nad lini¹ kolejow¹ bardzo silnie ingeruj¹ w otoczenie. Dla pieszych Osoby niezmotoryzowane mog¹ bezpiecznie przechodziæ przez tory korzystaj¹c z chodników na ka dym przejeÿdzie oraz pod wiaduktem. Przewidziano dla nich tak e kilka przejœæ. Dwa znajduj¹ siê przy peronie w Œwidrze. Nieopodal dworca przejœcie ³¹czy ul. Rzemieœlnicz¹ z Warszawsk¹. Kolejne przejœcia znajduj¹ siê miêdzy pó³nocnymi koñcami otwockich peronów oraz ulicami Sosnow¹ a Leœn¹. Najlepiej wyposa one jest przejœcie niedaleko stacji. Zmodernizowano je ponad dziesiêæ lat temu przy okazji obchodów szeœædziesi¹tej rocznicy elektryfikacji linii kolejowej. Pieszych podczas przejazdu poci¹gu przed wejœciem na tory chroni¹ dwie pomarañczowe bramki oraz szlaban. Jednak nie zawsze te zabezpieczenia dzia³aj¹. Zdarza siê równie, e przejœcie jest zamykane du o wczeœniej przed przejazdem

25 Przejœcie miêdzy sk³adem wêgla a stacj¹ gazu Likwidacja przejazdu przy ul. Pu³awskiego nie zahamowa³a ruchu pieszych poci¹gu. St¹d zniecierpliwieni przechodnie skracaj¹ sobie czas oczekiwania na przejœcie przez tory. Od ul. Warszawskiej przechodz¹ oni w luce miêdzy bramk¹ a stalowym ogrodzeniem z rur. Natomiast ominiêcie zamkniêtej drogi przez tory przy ul. Rzemieœlniczej umo liwia œcie ka po zewnêtrznej stronie ogrodzenia przejœcia. Cechami otwockich przejœæ s¹ z³y stan nawierzchni oraz brak w³aœciwego odwodnienia. Podobnie jak na przejazdach nawierzchnia zosta³a wykonana z du ych betonowych prefabrykowanych p³yt. P³yty nie s¹ u³o one w jednej p³aszczyÿnie z asfaltow¹ nawierzchni¹, która znajduje siê na dojœciach do torów. Mo na równie spotkaæ bardziej oryginalne elementy, np.: fragmenty betonowych p³yt ogrodzeniowych oraz czêœci drewnianych podk³adów. W taki sposób wykonano nawierzchniê przejœcia miêdzy otwockimi peronami. Brak w³aœciwego odwodnienia powoduje tworzenie siê du ych ka³u na asfaltowej nawierzchni chodników, które prowadz¹ do torów. Szczególnie zaniedbane jest przejœcie nieopodal przychodni przy ul. Armii Krajowej. Pieszych odstrasza skorodowane i porwane ó³te ogrodzenie. Natomiast po opadach trzeba siê bardzo staraæ, aby nie zamoczyæ butów. Osoby, które chc¹ unikn¹æ zmagañ z ka³u ami, wybieraj¹ œcie ki biegn¹ce nieopodal przejœcia. Wytyczone przez mieszkañców Oprócz oficjalnych przejœæ s¹ jeszcze te wyznaczone przez mieszkañców. Trudno w krótkim tekœcie napisaæ o wszystkich, st¹d wspomnê tylko o tych w centrum miasta. Kilka z nich znajduje siê blisko dworca. Pierwsze od pó³nocy ³¹czy bazar na rampie z osiedlem przy ul. Warszawskiej. Maszeruj¹ têdy pasa erowie na stacjê, m³odzie do szko³y, a doroœli na zakupy. Drugie przejœcie ³¹czy bazar na rampie z budynkiem dworca. Tê drogê wybieraj¹ nie tylko osoby id¹ce do poci¹gu lub wracaj¹ce ze stacji. Wielu mieszkañców wêdruj¹c dalej korzysta z przerwy miêdzy sk³adem wêgla a stacj¹ gazu po wschodniej stronie torów. Nie zwracaj¹ oni uwagi na znak zakazu ustawiony przy ogrodzeniu stacji paliwowej. Na dworzec mo na dojœæ tak e od strony apteki przy ul. Orlej. Ta trasa wiedzie pocz¹tkowo po tzw. kocich ³bach, potem gruntow¹ œcie k¹, a na koñcu po betonowych p³ytach. Wiele osób korzysta z tej drogi, mimo tablic zabraniaj¹cych przejœcia ustawionych przy torach. Kolejna œcie ka przez tory rozpoczyna siê nieopodal kapliczki przy ul. Armii Krajowej. Po stronie wschodniej trasa ta ma dwa koñce. Jeden wychodzi na bar Pszczó³ka przy ul. Warszawskiej, a drugi na skrzy owanie ul. Geislera z Warszawsk¹. Nastêpne przejœcie wytyczone przez mieszkañców ³¹czy ulice Krucz¹ i Willow¹. Kilka lat temu zlikwidowano przejazd niestrze ony miêdzy ul. Pu³askiego a Cybulskiego. Usuniêto prefabrykowan¹ nawierzchniê, a tak e ustawiono zapory, które uniemo liwiaj¹ ruch pojazdów. Jednak piesi szybko wydeptali obok œcie kê. Czy nie mo na by³o przekszta³ciæ przejazdu w przejœcie dla pieszych? Jaka jest szansa poprawy stanu technicznego przejazdów i przejœæ przez tory? Trudno znaleÿæ optymistyczn¹ odpowiedÿ. Samorz¹dowe w³adze Mazowsza przyjê- ³y program rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej na najbli sze szeœæ lat. Zmodernizowane zostan¹ odcinki wszystkich linii kolejowych prowadz¹cych do stolicy, z wyj¹tkiem wa nej dla nas - trasy Warszawa Otwock Lublin. Tomasz Zaj¹c fot. T. Zaj¹c 25

26 Zielony Szlak Mazowsza Rowerem przez Mazowsze? Czy chcieliby Pañstwo wsi¹œæ na rower w Otwocku i bez przeszkód móc podró owaæ na nim po ca³ym Mazowszu? Ba, w miarê mo liwoœci dojechaæ nawet do Dublina, Moskwy lub do Aten? Tak¹ wizjê roztaczaj¹ przed maniakami jednoœladów pomys³odawcy i realizatorzy projektu Zielony Szlak Mazowsza. 26 fot. internet Europa siê jednoczy... Ju ponad trzy lata up³ynê³y od momentu, kiedy Polska sta³a siê pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej. Od tej pory w naszych gniazdkach pop³ynê³o ujednolicone w krajach starej 15 napiêcie, za jakiœ czas w naszych portfelach pojawi siê unijna waluta... Przyk³ady unifikacji w codziennym yciu i przepisach mo na mno yæ. Nasza obecnoœæ w Unii daje nam tak e mo liwoœæ nieskrêpowanego poruszania siê po jej obszarze. Wiêc czemu nie robiæ tego nie tylko w celach zarobkowych, ale tak e dla przyjemnoœci i rekreacji? Taka w³aœnie idea przyœwieca twórcom projektu EuroVelo. Program EuroVelo zak³ada budowê siatki d³ugodystansowych, miêdzynarodowych szlaków turystyki rowerowej, która pokryæ ma teren ca³ej Europy. ¹cznie trasy te liczyæ maj¹ oko³o 60 tys. kilometrów. Obecnie istnieje oko³o 20 tys. km takich dróg. Przez Polskê przebiegaæ ma piêæ miêdzynarodowych szlaków tego systemu, ³¹cz¹cych pó³noc, po³udnie, wschód i zachód Europy: Galway (Irlandia) - Londyn - Haga - Munster - Berlin - Poznañ - Warszawa - Miñsk Moskwa; Roscoff, Bretania (Francja) - Akwizgran - Frankfurt - Praga - Brno - Kraków - Lwów Kijów; Gdañsk - Poznañ - Wroc³aw - Brno - Triest; Kopenhaga - Szczecin - Gdañsk - K³ajpeda - Ryga - Tallin - Planowany przebieg szlaków Euro Velo na terenie Mazowsza Europejska sieæ szlaków Euro Velo Petersburg - Helsinki - Haparanda - Sztokholm Kopenhaga oraz Nordkapp (Norwegia) - Helsinki - Tallin - Wilno - Warszawa - Kraków - Koszyce - Belgrad - Skopje Ateny.... na szlaku rowerowym O tym, e rower to doskona³y sposób na spêdzanie wolnego czasu, przekonali siê ju mieszkañcy Europy Zachodniej. Przyk³adem mog¹ byæ tu Niemcy, gdzie corocznie wakacje na rowerze spêdza ponad dwa miliony osób z niemal wszystkich grup wiekowych, a rynek turystyki rowerowej wykazuje tendencjê wzrostow¹. W œlad za rowerowymi turystami pod¹ aj¹ ich (wcale niema³e) pieni¹dze. Nic wiêc dziwnego, e tak e w naszym kraju gminy znajduj¹ce siê w pobli u g³ównych szlaków rowerowych, widz¹c w tym szansê dla siebie, staraj¹ siê u³atwiæ turystykê rowerow¹, tworz¹c lokalne trasy rowerowe, które z biegiem czasu mog³yby zostaæ po³¹czone z g³ówn¹ infrastruktur¹ dróg nale ¹cych do systemu EuroVelo. Jednak aby by³y one rzeczywist¹ atrakcj¹ dla rowerowych turystów, a co za tym idzie, przyci¹gnê³y klientów, powinny spe³niaæ okreœlone wymogi techniczne, narzucone przez twórców systemu. A z tym w Polsce bywa ró nie.

27 Projekty cetrów hotelowych na Zielonym Szlaku Mazowsza fot. internet fot. M. G¹ga³a Szansa dla Mazowsza? 19 lutego w sali widowiskowej MDK w obecnoœci przedstawicieli w³adz samorz¹dowych gmin nale ¹cych od powiatu otwockiego, organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na tym terenie (PTTK, PKE Otwockie Sosny, Koalicja Rowerowa Otwock ) oraz osób zainteresowanych odby³a siê prezentacja projektu Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza, maj¹cego stanowiæ zal¹ ek tras EuroVelo na tym terenie. Celem spotkania, prowadzonego przez pomys³odawcê przedsiêwziêcia Marka Zamanê, by³o zademonstrowanie projektu oraz uzyskanie ewentualnego poparcia na przyst¹pienie do niego poszczególnych jednostek samorz¹du terytorialnego. Przedstawiony projekt zak³ada wytyczenie i zbudowanie sieci szlaków rowerowych w oparciu o unikalne walory œrodowiska naturalnego, historyczne i kulturowe województwa mazowieckiego. Wraz z trasami powstaæ ma towarzysz¹c¹ im infrastruktura noclegowo gastronomiczna: przy szlakach pojawiæ siê maj¹ oœrodki, w których oprócz bazy hotelowej znajdowaæ siê bêd¹ specjalistyczne sklepy rowerowe oraz warsztaty serwisuj¹ce sprzêt. Przebieg g³ównych tras rowerowych ma nawi¹zywaæ do istniej¹cej ju i ci¹gle rozbudowywanej europejskiej sieci szlaków oraz do zielonych szlaków rowerowych, wzorowanych na amerykañskich Greenways. W za³o eniu trasy te obs³ugiwaæ maj¹ miêdzynarodow¹ turystykê rowerow¹, jednak mog¹ przyczyniæ siê do promocji aktywnych form turystyki równie wœród spo- ³ecznoœci lokalnych, umo liwiaj¹c mieszkañcom du ych miast bezpieczne weekendowe wyjazdy w plener, a tak e regionaln¹ turystykê rowerow¹. Koszt tej wieloetapowej, planowanej na lata inwestycji szacowany jest na oko³o 350 mln z³otych. Do sfinansowania projektu pos³u yæ maj¹ g³ównie œrodki pochodz¹ce z funduszy strukturalnych oraz od samorz¹dów gminnych czy lokalnego biznesu. Projekt ju zosta³ wpisany do Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego jako jedna z priorytetowych inwestycji na najbli sze lata. Miejmy nadziejê, e przy tak pozytywnym nastawieniu w³adz wojewódzkich i lokalnych samorz¹dów oraz wsparciu Brukseli ju wkrótce bêdzie nam dane korzystaæ z uroków aktywnej rekreacji na obiecywanym szlaku. Maciej G¹ga³a 27

28 Klub nauczyciela ZNP Walentynki w ZNP Emerytura wcale nie musi byæ koñcem aktywnego ycia. Przekonuj¹ nas o tym seniorzy skupieni w sekcji emerytów i rencistów dzia³aj¹cej przy otwockim oddziale Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. ZNP to jeden z najstarszych, dzia³aj¹cych ju od przesz³o stu lat, zwi¹zków zawodowych. To tak e najprê niej dzia³aj¹ca organizacja tego typu w Otwocku. Otwocki odzia³ zrzesza obecnie 530 nauczycieli czynnych zawodowo oraz ponad 200 seniorów, skupionych wokó³ sekcji emerytów i rencistów. W ich wypadku emerytura wcale nie oznacza przejœcia na wypoczynek, odstawienia na boczny tor. W ramach dzia³alnoœci sekcji prowadzone s¹ zajêcia zwi¹zane z aktywnymi formami wypoczynku: spotkania towarzyskie, podtrzymuj¹ce wiêzi zawarte w czasie pracy zawodowej; wycieczki; wizyty w muzeach, teatrach czy kinach. Ju do tradycji wesz³y comiesiêczne spotkania, w czasie których we w³asnym gronie obchodzone s¹ imieniny i jubileusze cz³onków Zwi¹zku. Taka w³aœnie impreza odby³a siê w siedzibie otwockiego ZNP 14 lutego w Walentynki. Wybór daty nie by³ przypadkowy. Organizatorzy wykorzystali otoczkê nowego w polskich realiach œwiêta do uatrakcyjnienia jednego ze swoich spotkañ. Postaæ œwiêtego Walentego obecna by³a we fraszkach, piosenkach i konkursach przygotowanych przez seniorów z ZNP. Uczestnicy spotkania dowiedzieli siê m.in., fot. M. G¹ga³a fot. E. Banaszkiewicz 28 Teatr Miejski im. S. Jaracza PREMIERA Dwa oblicza mi³oœci O tym, e mi³oœæ nie jedno ma imiê przekonywali mi³oœników sztuki teatralnej aktorzy Miejskiego Teatru imienia Jaracza z Otwocka podczas premiery wystawionej 24 lutego w sali widowiskowej Miejskiego Oœrodka Kultury w Józefowie. Tym razem re yser Krzysztof Czekajewski wzi¹³ na warsztat - czyli do adaptacji dwie sztuki: Sekrety baronowej Inki Dowlasz oraz Pokocham j¹ si³¹ woli Edwarda Stachury. Powsta³a zgrabna dwuaktowa kompozycja humoru i refleksji zagrana przez Monikê Aniszewsk¹ oraz duet: Sylwia Kamiñska i Fabian Kociêcki. Brawurowa w roli Baronowej Monika Aniszewska to niew¹tpliwie mocny punkt otwockiego zespo³u. Energiczna, znakomicie poruszaj¹ca siê na scenie, bez trudu potrafi skupiæ na sobie uwagê widzów w trudnej sztuce monodramu. Obdarzona mocnym g³osem i naturaln¹ zdolnoœci¹ do

29 Ferie zimowe w Perle My siê zimy nie boimy kim by³ czczony tego dnia œwiêty, oraz w jaki sposób sta³ siê patronem zakochanych. Jak pokazuje przyk³ad seniorów nie powinniœmy zamykaæ siê na nowe obyczaje, daj¹c im mo liwoœæ zaadaptowania na naszym gruncie. mg charakterystycznych ról komediowych pani Monika rozbawi³a publicznoœæ tworz¹c postaæ kobiety zdolnej do mi³oœci a po grób i... jeszcze dalej. Wyciszony, statyczny dialog Sylwii Kamiñskiej i Fabiana Kociêckiego sk³ania³ z kolei do refleksji i próby odpowiedzi na odwieczne pytanie, co w yciu cz³owieka jest najwa - niejsze. Poznaliœmy poetyck¹ wersjê takiej próby wyp³ywaj¹c¹ z interpretacji opowiadania Edwarda Stachury. Publicznoœæ, która szczelnie wype³ni- ³a widowniê józefowskiego Oœrodka, s¹dz¹c z owacji z pewnoœci¹ zaliczy³a spektakl do udanych, podobnie jak obchodz¹cy tego dnia urodziny re yser. Krzysztof Czekajewski dziêkuj¹c widzom na wstêpie za tak liczne przybycie podkreœli³, e teatr to nie tylko aktorzy, scena i dekoracje, ale przede wszystkim odbiorcy, którzy s¹ wspó³twórcami sztuki teatralnej. Gor¹co polecam kolejne przedstawienia! Ewa Banaszkiewicz Ju od ponad 20 lat dzia³a na osiedlu Stadion klub Per³a OSM, który w czasie wakacji i zimy organizuje dla otwockich dzieci pó³kolonie, podczas których mog¹ one ciekawie i bezpiecznie spêdziæ wolny czas. Równie i w tym roku pani Alicja Azulewicz-Rek wraz z wychowawcami zadba³a o to, aby czterdziestka dzieci, które nie wyjecha³y z naszego miasta na ferie zimowe, mog³y uczestniczyæ w Akcji Zima w Mieœcie. Zimowisko My siê zimy nie boimy trwa- ³o dwa tygodnie, podczas których dzieci uczestniczy³y w zajêciach sportowych i grach terenowych w pobliskich lasach, ró nych konkursach plastycznych, turniejach gier planszowych, pi³karzyków i tenisa sto³owego. W ka dy wtorek dzieci czeka³y dodatkowe atrakcje, poniewa w tych dniach wyje d a³y do Warszawy. I tak pierwszy wtorek up³yn¹³ pod znakiem gry w krêgle w Rodzinnym Centrum Rozrywki Hula-Kula. Niektóre z dzieci pierwszy raz goœci³y na profesjonalnej krêgielni, dlatego tym wiêksza by³a radoœæ ze zdobywanych punktów i nowych doœwiadczeñ. Drugi wtorek, to druga wyprawa Per³y do Warszawy. Tym razem pojecha³y do kina, na film Smocze wzgórza. Film jest barwn¹ opowieœci¹ o przyjaÿni, odwadze, sile marzeñ i odwiecznej walce dobra zez z³em. Nic wiêc dziwnego, e by³ wspania³¹ inspiracj¹ do zajêæ plastycznych, podczas których powsta³o bardzo du o ciekawych prac. W ka dy pi¹tek dzieci mia³y okazjê przypomnieæ sobie trochê lata i poszaleæ na basenie w Górze Kalwarii. Kiedy tylko pogoda na to pozwala³a, udo- wadnia³y zimie, e siê jej nie boj¹ i umiej¹ siê bawiæ przy ka dej pogodzie. Wyrusza³y wtedy do pobliskich lasów na poszukiwanie przygód. Panie wychowawczynie dba³y o to, aby za ka dym razem by³o coœ ciekawego, coœ nowego do zobaczenia i poznania. Dzieci uczestniczy³y w zajêciach sportowych spartakiadzie zimowej, zajêciach plastycznych i ró nych zabawach zespo³owych na œwie ym powietrzu. Gdy pogoda nie pozwala³a na wyjœcie z Per³y, zajêcia odbywa³y siê w pomieszczeniach klubowych. Du ym powodzeniem wœród dziewczynek cieszy³y siê zajêcia pani Pauliny, która uczy³a salsy i innych tañców latynoamerykañskich. Zdobyte umiejêtnoœci przyda³y siê póÿniej podczas hucznej zabawy karnawa³owej, która odby³a siê przedostatniego dnia zimowiska. Równie zajêcia plastyczne rysowanie pastelami, malowanie zabaw zimowych czy robienie ilustracji do w³asnych bajek Przygoda w zimowej krainie cieszy- ³y siê du ym zainteresowaniem. Dniem rozbudzaj¹cym wyobraÿniê by³ dzieñ szyfrów. Odby³a siê minigra z wykorzystaniem poznanych szyfrów. Dzieci wykorzystuj¹c nowo nabyte umiejêtnoœci uk³ada³y w³asne, nowe szyfry. Dwa tygodnie ferii zimowych szybko up³ynê³o pod znakiem zabawy i wypoczynku. Dzieciom i paniom wychowawczyniom nie pozostaje nic innego, jak czekaæ do lata na ponowne spotkanie w tak licznym i sympatycznym gronie. Maria Suchocka wychowawca zimowiska w Perle Otwockie Centrum Kultury Teatr Miejski im. S. Jaracza z Otwocka, Miejski Oœrodek Kultury w Józefowie: Mi³oœæ nie jedno ma imiê, re. K. Czekajewski, wystêpuj¹: M. Aniszewska, S. Kamiñska, F. Kociêcki. 29

30 30 Muzyczne spotkania w MDK Barwy muzyki W niedzielê 25 lutego bywalcy klubu Smok mieli okazjê wys³uchaæ gor¹cych po³udniowoeuropejskich rytmów. Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ folkowy Balkan Sevdeh. Zespó³ powsta³ w 2004 roku. Wykonuje muzykê inspirowan¹ folkiem pochodz¹cym z ró nych regionów Ba³kanów. W ich repertuarze znaleÿæ mo na tradycyjne pieœni pochodz¹ce z Macedonii, Bu³garii, Boœni, Turcji, Serbii i Kosowa. Wœród wykonywanych przez Balkan Sevdeh utworów znajduj¹ siê zarówno nastrojowe sevdalinki - mi³osne pieœni z Boœni, jak i pe³ne energii utwory wywodz¹ce siê ze spuœcizny cyganów z Serbii i Macedonii czy kosowskich Turków. Ba³kañski tygiel, w którym przez wieki miesza³y siê wp³ywy wielu kultur, zaowocowa³ (obok krwawych konfliktów narodowoœciowych) bogat¹ melodyk¹. Orientalne brzmienie instrumentów ³¹czy siê w ba³kañskiej muzyce z rzewnymi pieœniami romantycznymi, pe³nymi patosu utworami o bohaterskich czynach czy ywio³owymi i frywolnymi piosenkami mi³osnymi, charakterystycznymi dla twórczoœci S³owian. To wzajemne przenikanie, stanowi¹ce o unikalnoœci Ba³kanów, znaleÿæ mo na w muzyce wykonywanej przez Balkan Sevdeh. Umiejêtnoœci Balkan Sevdeh, w sk³ad którego wchodz¹ obecnie: ukasz Talarek (darabuka, instrumenty perkusyjne), Jan Trojanowski (flety, œpiew, gitara), Robert W otwockim kalendarium kulturalnym pojawi³a siê kolejna cykliczna impreza. Tym razem jest to oferta skierowana do melomanów. Dziêki czwartkowym Spotkaniom z muzyk¹ wielbiciele muzyki raz w miesi¹cu w sali koncertowej MDK bêd¹ mieli okazjê pos³uchaæ dzie³ muzyki klasycznej. Spotkania zainaugurowano 22 lutego koncertem Barwy instrumentów w wykonaniu uczniów i pedagogów z Prywatnej Szko³y Muzycznej nr 1 w Otwocku. Uczestnicz¹cy w koncercie mieli okazjê us³yszeæ mniej i bardziej znane kompozycje z repertuaru klasycznego. Tytu³owe barwy instrumentów to wirtuozerskie popisy m³odych muzyków i ich nauczycieli (Agnieszka Michalczyk, Irina Józefowicz, Barbara Galas, Wojciech Koz³owski, Rostis³aw Wygranienko), demonstruj¹cych swoje umiejêtnoœci w utworach skomponowanych na skrzypce, ksylofon, fortepian i gitarê klasyczn¹. Poniewa koncert odbywa³ siê w 197. rocznicê urodzin Fryderyka Chopina, w repertuarze nie mog³o zabrakn¹æ utworów tego kompozytora. Maciej G¹ga³a Balkan Sevdeh Kalasnikov w Smoku Lipka (akordeon, œpiew), Marcin Zadronecki przyby³ych z Polski, wykonuj¹cych ich rokusyjne), (œpiew, buzuki, tambura, instrumenty perdzimy folk. zaowocowa³y ju kilkoma wyró - O kunszcie tym mieli okazjê przekonaæ nieniami: pierwsz¹ nagrod¹ na festiwalu siê równie goœcie Smoka. W czasie koncertu, Miko³ajki Folkowe 2004, wystêpem na promuj¹cego pierwsz¹ p³ytê Balkan Orient-Festiwalu w Lublinie w paÿdzierniku Sevdeh, nosz¹c¹ tytu³ Ramizem us³yszeæ Za jeden ze swoich najwiêkszych mo na by³o oprócz tradycyjnych pieœni re- sukcesów muzycy uznaj¹ udzia³ w festiwalu gionu równie przeboje znane w Polsce dziêki folkowym Koprivshtica 2005 w Bu³- filmom Emira Kusturicy i twórczoœci Goragionu garii. Przyniós³ on uznanie miejscowej publicznoœci, na Bregovica: Kalasnikov i Mesecina. która doceni³a kunszt artystów mg

31 Rzêpo³y u Rycha Otwocki jam-session 3 marca odby³y siê ju XI Otwockie Rzêpo³y Bluesowo-Jazzowe. Po problemach lokalowych, na jakie napotkali organizatorzy poprzednich edycji ( otwocki oddzia³ Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego oraz Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady) wygl¹da na to, e impreza zyska³a now¹ siedzibê. Tym razem otwoccy bluesmani trafili pod goœcinn¹ strzechê restauracji Rych. Otwarte dla ka dego chêtnego jamsession swoim wystêpami uœwietnili m.in. wirtuoz harmonijki Bart êczycki, warszawski zespó³ jazzowy No Way, oraz otwocka ToMi Blues Kapela. Warto dodaæ, e ju wkrótce, 15 marca Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady obchodziæ bêdzie pierwsz¹ rocznicê rejestracji s¹dowej. Wszystkiego najlepszego... mg Koncert u Rycha Niecodziennie zdarza siê, eby w Otwocku wystêpowa³a uczestniczka Eurowizji. 23 lutego w restauracji Rych odby³ siê koncert perkusisty jazzowego Przemka Knopika i by³ej wokalistki Sixteen Renaty D¹bkowskiej. Pomimo sporego opóÿnienia i ch³odu panuj¹cego na sali, koncert ten na pewno na d³u ej zapisze siê we wdziêcznej pamiêci goœci restauracji Rych. Najpierw do czerwonoœci rozgrza³ publicznoœæ solowy wystêp otwockiego wirtuoza perkusji Przemka Knopika. Wysok¹ temperaturê utrzyma³a tak e czêœæ, w której przed s³uchaczami wyst¹pi³o trio z³o one z Knopika, basisty Micha³a Grotta i klawiszowca Zdzis³awa Kalinowskiego. Muzycy zagrali covery znanych utworów oraz dynamiczne kompozycje Grotta, daj¹ce okazjê do popisów solowych ka dego z artystów. Po wystêpie jazzowego tria Knopika nadszed³ czas na koncert gwiazdy wieczoru. Na scenie pojawi³a siê d³ugo oczekiwana Renata D¹bkowska. Jej recital równie nie zawiód³ nadziei zgromadzonej na sali widowni. Przy akompaniamencie wystêpuj¹cych wczeœniej muzyków i gitarzysty Dariusza Marcinkiewicza wykona³a najwiêksze przeboje Sixteen, które swego czasu œpiewa³a ca³a Polska: Twoja lawa, Spadaj¹ce myœli, ObudŸ we mnie Wenus, czy zapamiêtane z fina³u Eurowizji 98 - To takie proste. Lawa rozgrza³a... Spontaniczna, ywio³owa i pe³na entuzjazmu artystka porwa³a publikê Rycha. Blask fleszy aparatów fotograficznych, wspólne œpiewanie refrenów piosenek otwocka publicznoœæ zgotowa³a Renacie D¹bkowskiej gor¹ce przyjêcie. Szkoda, e nie by³o was ze mn¹ w Birmingham skomentowa³a w czasie wystêpu artystka. To nie pierwszy pobyt gwiazdy w naszym mieœcie: Raz by³am tutaj w roli publicznoœci na koncercie Przemka. Z drugiej strony, ze sceny, jest zupe³nie inaczej. Koncerty przed publicznoœci¹ tak¹, jak otwocka umo liwiaj¹ bezpoœredni kontakt z ywymi s³uchaczami. Czegoœ takiego nie daje obecnoœæ w mediach. Dla tych ludzi najwa niejsze jest, czy artysta umie œpiewaæ. Najwiêksz¹ nagrod¹, jest to, co siê dzisiaj wydarzy³o kiedy schodzê ze sceny i czujê, e zaœpiewa³am fajny koncert - powiedzia³a po wystêpie D¹bkowska. mg 31

32 Kolejny Czwartek u Dziennikarzy Œladami Marii Koœciuszko fot. M. G¹ga³a 32 Nic dwa razy dawno tam nie by³am ju nie pamiêtam ulicê lekko opadaj¹c¹ w dó³ zamyka³ mostek za nim niewielkie wzniesienie chyli³o siê ku leniwej strudze w iglastej czuprynie lasu mo e kwitn¹ tam jeszcze te leœne dzwonki œcie ka nad strug¹ wiod³a kroki do jeziora zarasta³o trzcin¹ a wieczorami woda by³a tak ciep³a jak dotyk rzês mimowolny poca³unek którego nie by³o spêtani nieœmia³oœci¹ topiliœmy wzrok w granatowej ciszy w wodzie p³ywa³ zdziwiony ksiê yc szuwary pe³ni³y wartê Pod niebem w spokojne majowe wieczory p³ynie przestworzem ten g³os unosz¹ce siê w niebo s³owa szeptane ustami starych kobiet skupionych krêgiem pod kapliczk¹ nad jeziorem módl siê za nami granatowa przêdza wieczoru spowija³a ulicê ³aweczkê i dom pod niebem gwiazd i ma³¹ dziewczynkê z oczyma otwartymi szeroko od jeziora ci¹gnê³o ch³odem gdy powraca³y do domów 15 lutego odby³o siê drugie spotkanie z cyklu Czwartek u Dziennikarzy. Tym razem wieczór poœwiêcony by³ twórczoœci Marii Koœciuszko oraz promocji jej najnowszego tomiku wierszy pt. Œlady. Tytu³owe Œlady to obrazy przesz³oœci istniej¹ce w pamiêci autorki i utrwalane w jej poezji. Wiersze pisane przez ni¹ obrazuj¹ dominuj¹cy w twórczoœci poetki motyw przemijania i nostalgiê za minionymi czasami, miejscami, ludÿmi, którzy odeszli. Inspiracjê dla autorki oprócz w³asnych wspomnieñ i prze yæ stanowi tak e obserwacja milcz¹ce kobiety wtulone w we³niane chusty ci¹gnê³y za sob¹ echo za nami za nami za nami Pole bitwy wstêpnym bojem pokonujê labirynt decybeli z mask¹ antyterrorysty i jedn¹ myœl¹ dzisiaj ich ujarzmiê wkraczam do jaskini lwy nie zwracaj¹ na mnie uwagi dzwonek na lekcjê dla nauczyciela dla nich dzwonek na przerwê wstaj¹ siadaj¹ szuraj¹ krzes³ami proszê o ciszê mam w rêku dziennik przyda³oby siê coœ wiêcej jakiœ strza³ ostrzegawczy gdzieœ w tyle g³owy noszê siwizn¹ przyprószony obraz chór wyprê onych malców w równych rzêdach ³awek wizja i dÿwiêk dzieñ-do-bry-pa-ni a tu szept z ³awki do ³awki by³o coœ zadane potem negocjacje nie naprawdê nic pani nie zada³a prawda ch³opaki gimnazjaliœci ju nie dzieci psychologiczny konglomerat pewnoœci-niepewnoœci siebie z wielk¹ potrzeb¹ demonstracji na prawdziwym yciu znaj¹ siê lepiej codziennoœci oraz twórczoœæ innych artystów jak np. malarstwo Salvadora Dali czy ostatnio fotografie Gra yny Zieliñskiej Zenkner. Prze³omowym momentem w twórczoœci poetki, jak przyznaje sama autorka, by³o przejœcie na emeryturê. K³êbi¹ce siê wspomnienia i obserwacje sk³oni³y j¹ do twórczego spo ytkowania wolnego czasu ze skutkiem docenianym przez wielu krytyków, znawców i twórców poezji, o czym mieli okazjê przekonaæ siê równie uczestnicy wieczoru U Dziennikarzy. mg ni stare nauczycielki s¹ o tym przekonani przyswojone na blachê niezbêdne s³ownictwo na kilka liter alfabetu wystarcza eby sobie radziæ gorzej z czytaniem metafor czekaj¹c na ciszê siêgam po tajn¹ broñ no to wyjmujemy karteczki Ostatni yd w miasteczku stary cz³owiek z siwym rozwianym w³osem przemyka³ ulic¹ jego puste spojrzenie nie zatrzymywa³o siê na nikim nie zwraca³ uwagi na pokrzykiwania wyrostków zza p³otu ostatni yd w miasteczku jak prze y³ wojnê nie wiadomo y³ samotnie w ma³ym domku nad strug¹ druciarz lutowa³ garnki solidnie szybko i tanio staæ nas by³o na tak¹ us³ugê ogl¹da³ uwa nie blaszane naczynia milcz¹c stawia³ diagnozê cichym mrukniêciem zamyka³ rozmowê wraca³am do domu nios¹c w rêku garnek na ramieniu smutek starego samotnego cz³owieka dziury w sercu zalutowaæ nie umia³ kiedy znikn¹³ nikt dok³adnie nie wiedzia³ co siê z nim sta³o mówiono e wyjecha³ p³ynie teraz sennie przez obrazy Chagalla

33 ycie stawia nas w ró nych nieoczekiwanych sytuacjach. Co zrobiæ, kiedy nagle musimy gdzieœ wyjœæ? Z kim zostawiæ dzieci? Najlepsza w takich przypadkach jest babcia. Ale co zrobiæ, gdy jej brak? Jak znaleÿæ odpowiedni¹ opiekê dla swoich pociech? Z pomoc¹ przychodz¹ nam agencje opiekunek. Niania potrzebna od zaraz Ponad rok temu powsta³a pierwsza w Otwocku Agencja opiekunek, niañ i pomocy domowych. Postanowi³am sprawdziæ, na jakich zasadach dzia³a. Prowadzi j¹ pani Aneta Kêder. Jak sama mówi o sobie, prowadz¹c tego typu dzia³alnoœæ nie musia³a uzyskaæ specjalistycznego wykszta³cenia. Zapozna³a siê z ogólnymi zasadami prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz z metodami odpowiednich dzia³añ rekrutacyjno-selekcyjnych. Zdaniem p. Anety zapotrzebowanie na tego typu dzia³alnoœæ w Otwocku roœnie, gdy nasze miasto coraz czêœciej staje siê sypialni¹ dla ludzi, którzy uciekaj¹ z Warszawy. Kupuj¹ mieszkania i osiedlaj¹ siê w naszym mieœcie. Przewa nie s¹ to ludzie m³odzi, którzy przeprowadzaj¹ siê tu z najbli sz¹ rodzin¹, nierzadko z ma³ymi dzieæmi, do opieki nad którymi czêsto potrzebuj¹ pomocy osób trzecich. Dlatego istnienie tego typu agencji jest bardzo przydatne. atwiej ludziom zwróciæ siê o pomoc w doborze niani do Agencji ni szukaæ samemu w obcym mieœcie. Op³ata, jak¹ musi ponieœæ klient zainteresowany znalezieniem pracownika, to kwota jednorazowej prowizji, indywidualnie ustalanej z klientami i p³atnej po wyborze opiekunki. Agencja w ramach tej kwoty dobiera osobê potrzebn¹ rodzinie, spe³niaj¹c¹ jej wymagania, a s¹ one ró ne: doœwiadczenie, wykszta³cenie, wiek (najczêœciej poszukiwane s¹ m³ode emerytki), znajomoœæ jêzyka, prawo jazdy, osoby niepal¹ce, o odpowiednim wygl¹dzie zewnêtrznym... Podobne wymagania maj¹ rodziny posuzkuj¹ce opiekunek dla osób starszych. Tu preferowane s¹ Panie z cierpliwoœci¹ i doœwiadczeniem pielêgniarskim, poniewa doœæ czêsto s¹ to osoby bardzo chore i wymagaj¹ce opieki ca³odobowej. W takich przypadkach rodzina potrzebuje opiekunki, która zamieszka z podopiecznym. Pani Aneta jako w³aœcicielka Agencji przeprowadza wstêpn¹ selekcjê pañ zg³aszaj¹cych siê do pracy. Zadaje im pytania odnoœnie ich ycia prywatnego, przypatruje siê, jak dana osoba poradzi³aby sobie w niebezpiecznych sytuacjach: po aru, zach³yœniêcia siê dziecka, wypadku. Kandydatki wype³niaj¹ formularze sprawdzaj¹ce ich znajomoœæ numerów telefonów alarmowych, umiejêtnoœæ udzielenia pierwszej pomocy, posiadane referencje, zaœwiadczenia o niekaralnoœci. Nastêpnym krokiem jest spotkanie z rodzin¹, podczas którego dochodzi do osobistych pytañ i rozmów obu zainteresowanych stron. Dalsze ustalenia co do kosz- tów, czasu pracy odbywaj¹ siê miêdzy niani¹ a rodzin¹. Czasami zdarzaj¹ siê sytuacje niezrêczne, kiedy osoba podczas wstêpnej rozmowy deklaruje chêæ podjêcia ka dej pracy. A po spotkaniu z rodzin¹, gdy dowiaduje siê, e bêdzie musia³a zaj¹æ siê np. 6- miesiêcznym dzieckiem, pojawiaj¹ siê obawy, czy na pewno da sobie radê. Na szczêœcie takie sytuacje zdarzaj¹ sie sporadycznie. Natomiast bardzo mi³e s¹ chwile, kiedy do Agencji dzwoni¹ lub przychodz¹ rodziny zadowolone ze swoich opiekunek. Firma pani Anety podpisuj¹c umowê poœrednictwa pracy daje rodzinie miesi¹c na ewentualne dotarcie siê dwóch stron. Jeœli oka e siê, e s¹ to dwie ró ne skrajnoœci i nie s¹ w stanie dojœæ do porozumienia, to proponowana jest druga opiekunka. W takim wypadku klienci nie ponosz¹ adnych dodatkowych kosztów. Agencja prowadzi nie tylko poœrednictwo pracy dla niañ na sta³e. W jej ofercie znajduj¹ siê równie opiekunki, które mog¹ zaj¹æ siê dzieæmi przez jedn¹ noc. Dajmy na to, e rodzice chc¹ wyjœæ na bal, do znajomych czy nawet wyjechaæ, to te korzystaj¹ z naszej pomocy t³umaczy pani Aneta. Cena takiej us³ugi ustalana jest miêdzy klientem a opiekunk¹. Z regu³y waha siê od 8 do 10 z³ za godzinê, do czego nale y dodaæ koszty prowizji dla Agencji. Dziêki poœrednictwu tego typu agencji nie musimy sami prowadziæ rekrutacji i wys³uchiwaæ opowieœci dziesi¹tek pañ, jak to one potrafi¹ gotowaæ zupê, przewijaæ czy k¹paæ dziecko. Mo emy zdaæ siê na innych, którzy polec¹ nam pewne i solidne opiekunki. Anna Sêdek Co serce raz posiad³o, tego nigdy nie straci G³êbokie wyrazy wspó³czucia oraz kondolencje z powodu œmierci Przewodnicz¹cej Samorz¹du S³uchaczy Otwockiego Uniwersytetu IIIWieku Ireny Lenarczyk dla ca³ej rodziny, a tak e wszystkich znajomych i przyjació³ sk³adaj¹ Dyrekcja i pracownicy Otwockiego Centrum Kultury Zarz¹d i S³uchacze Otwockiego Uniwersytetu III Wieku Otwarte drzwi w Otwocku egnaj¹ Przewodnicz¹c¹ Samorz¹du S³uchaczy nasz¹ Irenkê Lenarczyk przyjmij J¹ Panie S¹d Rejonowy w Garwolinie w IV Wydziale Grodzkimw sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR Anna Przeworska-Babik Protokolant: Hanna Pielak po rozpoznaniu dnia 29 stycznia 2007 r. sprawy Jana Tomaszewskiego syna Kazimierza i Boles³awy zd. Po³osak urodzonego w dniu 26 maja 1949 r. w Sewerynowie oskar onego o to, e w dniu 16 listopada 2006 roku o godzinie na drodze publicznej ulicy Du y Rynek w Sobieniach Jeziorach powiatu otwockiego woj. mazowieckiego kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeÿwoœci 0,49 i 0,46 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. tj. o czyn z art. 178 a 2 kk I. oskar onego Jana Tomaszewskiego uznaje za winnego dokonania zarzuconego mu czynu z art. 178 a 2 kk i za ten czyn na podstawie art. 178 a 2 kk skazuje go na karê 10 (dziesiêciu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci polegaj¹cej na nieodp³atnej kontrolowanej pracy wskazanej przez Urz¹d Gminy w Sobieniach Jeziorach w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesiêcznym; II. na podstawie art i 2 kk orzeka wobec oskar onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch) lat; III. na podstawie art kk orzeka od oskar onego na rzecz Fundacji Alter Ego na cel bezpoœrednio zwi¹zany z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych kwotê 300 (trzysta) z³otych; IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez publikacjê w Gazecie Otwockiej ; V. zas¹dza od oskar onego na rzecz Skarbu Pañstwa kwotê 270 (dwieœcie siedemdziesi¹t) z³otych tytu³em kosztów s¹dowych. 33

34 Œladami ludzi i domów Maria Malicka, Jerzy Czaplicki 34 Maria Malicka W okresie miêdzywojennym na letniska linii otwockiej oprócz œrednio zamo - nych kupców ydowskich, mieszczan warszawskich, przyje d ali bardzo licznie ludzie kultury. Œwider, Otwock, Miedzeszyn, Wi¹zowna tutaj mo na by³o spotkaæ np. K. Ga³czyñskiego, J. Tuwima, J. Zarubê, M. Malick¹, M. Æwikliñsk¹, J. Smosarsk¹, M. D¹browsk¹, Z. Sawana. Starsze pokolenie pamiêta z pewnoœci¹ bardzo popularn¹ obok Trêdowatej H. Mniszkówny powieœæ Ireny Zarzyckiej Dzikuska. W latach trzydziestych XX wieku powsta³ film, w którym g³ówn¹ rolê zagra³a utalentowana aktorka Maria Malicka. Tak reklamowano film: W rolach pierwszoplanowych triumfy œwiêc¹ olœniewaj¹ca wdziêkiem kobiecoœci, usposobienie szampañskiego temperamentu i filuternej zalotnoœci M. Malicka i zdobywca serc niewieœcich, niezapomniany z Przedwioœnia Czaruœ Zbigniew Sawan. Zwi¹zki M. Malickiej z Otwockiem maj¹ korzenie rodzinne, gdy w Œwidrze (ul. Sowiñskiego) mieszka³a rodzina aktorki. Jeszcze kilka lat temu zetknê³am siê z Maciejem Malickim, który by³ jednym z jurorów w konkursie literackim w Otwocku. Pan Malicki opublikowa³ kilka ksi¹ ek. Dwie z nich: Saga ludu oraz Kawa³ki wody przeczyta- ³am i tam te znalaz³am potwierdzenie, e jego cioci¹ by³a aktorka M. Malicka. Zaraz po zakoñczeniu II wojny aktorka mieszka³a w Otwocku na tyle d³ugo i czêsto, e zosta³a zapamiêtana przez mieszkañców ul. Konopnickiej. Drewniany dom na tej ulicy pod nr 22 stoi do dziœ, chocia ju jest bardzo zniszczony. W latach 50. chodzi³am do szko³y nr 3 i tam te spotka³am p. Malick¹, która za³atwia³a w szkole jakieœ sprawy. Aktorka urodzi³a siê w Krakowie w 1904 r. Na scenie teatru krakowskiego zadebiutowa³a ju jako 7-letnie dziecko. Najwa niejsze role teatralne zagra³a w sztukach: Œwiêta Joanna G. B. Shawa i M¹ i ona A. Fredry. W filmie polskim Malicka wyst¹pi³a ju w 1927 r. w obrazie Mogi³a nieznanego o³nierza wed³ug powieœci A. Struga. Gra³a w teatrze i filmie z najwiêkszymi aktorami tamtych lat. Byli to m.in. Adam Brodzisz, A. Wêgierko, J. Leszczyñski, K. Junosza Stêpowski, J. Osterwa, J. Wêgrzyn. M. Malicka by³a kobiet¹ nie tylko piêkn¹, ale tak e delikatn¹ w obcowaniu na co dzieñ i uwielbian¹ przez widzów. Do teatru i do kina chodzi³o siê na Malick¹. Wyst¹pi- ³a w filmach Zew morza, Janko Muzykant, Szlakiem hañby, Wiatr od morza, Zwyciêstwo. Przez 20 lat gra- ³a w Teatrze Polskim w Warszawie pod dyr. Arnolda Szyfmana. W 1934 r. otworzy³a w³asny teatr w Warszawie na rogu ulicy Karowej, nastêpnie przed wybuchem wojny drug¹ scenê prowadzi³a przy ul. Marsza³kowskiej 8, gdzie by³a te re yserem. Ostatnie lata spêdzi³a w Krakowie i tam gra³a w Teatrze im. S³owackiego. Na jubileusz 50-lecia pracy artystycznej wyst¹pi³a w sztuce Wachlarz lady Windermere O. Wilde a. W 1947 r. w otwockim teatrze im. St. Jaracza p. Malicka by³a re yserem sztuki Szaniawskiego Most. Czêsty pobyt w naszym mieœcie nasuwa przypuszczenie, e aktorka lubi³a tu wypoczywaæ i byæ mo e cierpia³a na jakieœ dolegliwoœci zdrowotne. Po wojnie M. Malicka wyst¹pi³a tylko w jednym filmie w epizodycznej roli w Barierze J. Skolimowskiego. W uroczej ksi¹ ce Aliny Budziñskiej Rodzynki, migda³y czytamy, e Malicka maj¹c 80 lat nie u ywa³a okularów, a usposobienie mia³a wci¹ m³ode. Maria Malicka zmar³a w Krakowie w 1992 r. Nazwisko rodziny Czaplickich na sta³e wpisa³o siê w pamiêæ naszego miasta. Jednym z dowodów uznania dla zas³ug seniora rodu, dr medycyny W³adys³awa Czaplickiego jest nadanie ulicy jego imienia. Syn Jerzy, urodzony w Warszawie 24.IV.1902 r., wybra³ zupe³nie inn¹ drogê zawodow¹ ni ojciec, ale przy takim wspania³ym, oryginalnym g³osie (baryton) nie mo na by³o post¹piæ inaczej. Naukê œpiewu m³ody cz³owiek rozpocz¹³ w Warszawskim Konserwatorium u prof. E. D³uskiego, nastêpnie u prof. W. Brzeziñskiego. W tym czasie naukê pobiera³ równie póÿniejszy s³awny polski tenor Jan Kiepura. Na dalsze studia Jerzy Czaplicki Czaplicki wyjecha³ do W³och, do Mediolanu. Na scenie operowej zadebiutowa³ w 1928 r. w Rycerskoœci wieœniaczej Mascagniego. Nastêpnie wyruszy³ w trzyletni¹ trasê po W³oszech, Francji, Holandii i wiêkszoœci miast europejskich. Wyst¹pi³ w operach Cyganeria, Madame Butterfly, Traviata. W latach Jerzy Czaplicki pozna³ w Mediolanie piêkn¹, egzotycznej urody œpiewaczkê Luizê Tapales, z któr¹ równie wystêpowa³ na scenie operowej. Artystka pochodzi³a z Filipin i mia³a domieszkê krwi hiszpañskiej. Dwoje m³odych artystów zapa³a³o do siebie mi³oœci¹ od pierwszego wejrzenia i bardzo szybko zostali ma³ eñstwem. Jednak idylla trwa³a nieca³e dwa lata, a z tego zwi¹zku urodzi³a

35 siê córka. Œpiewaczka po rozwodzie zabra³a dziecko i powróci³a na Filipiny. Wiosn¹ 1931 r. Czaplicki przyjecha³ do Polski i wystêpowa³ w Operze Warszawskiej z sam¹ Ew¹ Bandrowsk¹ Tursk¹ w Traviacie. Artysta mia³ 29 lat i mimo wielu zachwytów nad jego g³osem, wci¹ czeka³ na ten moment, aby zrobiæ karierê w szerokim œwiecie. Zaanga owa³ siê do s³awnego, nocnego lokalu w stolicy Adrii z ga ¹ 1500 z³ miesiêcznie, gdzie wystêpowa³ w repertuarze muzyki popularnej. Nagra³ w tym czasie 12 p³yt i by³ to jedyny fonograficzny zapis g³osu artysty. Jego piosenki z p³yt sta³y siê szlagierami. By³y to m.in. Minê³o jak sen, Tango Brazylijskie, Wróæ do mnie znów, Jesienne liœcie, Mi³oœæ ci wszystko wybaczy, Tak wiele dni. Zagra³ w filmie - w komedii muzycznej Fredek uszczêœliwia œwiat, a partnerk¹ jego by³a znana tancerka Loda Halama. W 1932 r. Jerzy Czaplicki zdoby³ trzecie miejsce w I Miêdzynarodowym Konkursie Œpiewaków. Do konkurencji stanê³o 500 œpiewaków z ca³ego œwiata, tak wiêc 3. miejsce by³o sukcesem. Rodzina artysty mieszka³a wci¹ w Otwocku przy ul. Koœciuszki i w nielicznych wolnych chwilach móg³ ich odwiedzaæ. Czaplicki zaanga owa³ siê równie do Opery Warszawskiej, gdzie dyrektorem by³a J. Korolewicz-Waydowa. W 1936 r. Czaplicki wyje d a na tournee po Europie wraz z Mieczys³awem Foggiem (Chórem Dana), Lod¹ Halam¹ i Janem Kiepur¹. Wtedy te miêdzy tancerk¹ Halam¹ a Czaplickim narodzi³a siê przyjaÿñ, a w jej nastêpstwie romans, do czego z ca³¹ otwartoœci¹ przyznaje siê artystka w swoich wspomnieniach. Partnerem w moich licznych podró ach by³ Jerzy Czaplicki - m³ody pianista, fenomenalnie zdolny, tak e kompozytor, a przede wszystkim wspania³y bas baryton, o piêknym tonie, œwietny aktorsko. Statkiem Batorym razem pop³ynêliœmy do Ameryki. J. Czaplicki zosta³ zaanga- owany do opery chicagowskiej, a by³ to rok Wyjecha³ na trochê, a zosta³ w USA 18 lat. W Chicago pozna³ s³awn¹ i piêkn¹ aktorkê filmow¹ oraz œpiewaczkê operow¹ Grace Moore. W operze wyst¹pi³ Czaplicki w Halce, Strasznym Dworze Moniuszki, nastêpnie w Tosce, Aidzie i Rigoletcie. Dziennik z Chicago w 1941 r. zamieœci³ zdjêcia Czaplickiego, J. Kiepury i W³adys³awa (brata Kiepury) z tekstem: Trzej najznakomitsi polscy œpiewacy reklamuj¹ polskie papierosy Orze³ Bia³y, z których dochód przeznaczony jest dla rz¹du na obczyÿnie i walcz¹cej Polski. Jerzy Czaplicki w 1942 r. wystêpowa³ w zespole New York City Center Opera Company, w Filadelfii i na wschodnim wybrze u USA. Œpiewa³ czo³owe partie w Traviacie i Carmen. Po spektaklu w roli Scarpia w Tosce za kulisy przysz³a ona Szalapina, ul. Koœciuszki 5 gratuluj¹c Czaplickiemu sukcesu i porówna- ³a jego grê aktorsk¹ do kunsztu mê a. Œpiewaczka Grace Moore, z pochodzenia Irlandka, wyst¹pi³a z Czaplickim w Cyganerii, Manon i wielu innych operach. Wystêpowa³a na sta³e w Metropolitan Opera House w Nowym Jorku. Artystka by³a kobiet¹ w pe³ni rozkwitu talentu i urody. Z Czaplickim ³¹czy³y j¹ nie tylko sprawy zawodowe, lecz tak e uczuciowe. Czaplicki zarêczy³ siê z wybrank¹ serca na wiosnê 1947 r. Latem tego roku Grace Moore zginê³a w katastrofie lotniczej w Szwecji. Samolot po starcie zapali³ siê i run¹³ na ziemiê. Pasa- erowie sp³onêli, po Grace zosta- ³a tylko bi uteria. Sta³o siê to na 2 tygodnie przed planowan¹ dat¹ œlubu. Czaplicki d³ugo nie móg³ otrz¹sn¹æ siê po tej tragedii. Do Polski œpiewak powróci³ w 1967 r. Zamieszka³ w Warszawie. Zosta³ kierownikiem artystycznym w Teatrze Wielkim. Za³o y³ rodzinê, a œlub koœcielny bra³ w otwockim koœciele. Doczeka³ siê córki Joanny, która tak e posz³a w œlady ojca i skoñczy³a szko³ê muzyczn¹. Jerzy Czaplicki zmar³ 19 kwietnia 1992 r. i zosta³ pochowany w rodzinnym grobie obok rodziców i siostry Ireny. W tym roku mija 15 lat od œmierci wielkiego artysty. Barbara Matysiak 35

36 36 Fragmenty Kolorów Pamiêci W ró nych mundurach Dziœ 2. czêœæ wspomnieñ Wandy Parnowskiej zawartych w ksi¹ ce pt.: Kolory pamiêci. Przypominamy, e Autorka wraz z rodzin¹ przebywa³a wówczas w Œwidrze. 29 lipca 1944, sobota Bombardowanie powtarza siê co noc. Podjazdy bolszewickie s¹ o trzy kilometry od nas. Nie mo na zupe³nie wychodziæ z domu, bo ca³y dzieñ s³ychaæ przeraÿliwie, og³uszaj¹ce huki. Ziemia siê trzêsie, dom dr y. Most kolejowy wysadzony, straszliwy pop³och i panika. We wsi roztasowali siê Niemcy. Pe³no ich. Do nas schodz¹ siê na noc ró ni ludzie. Boj¹ siê byæ sami, przewa nie s¹ to kobiety z dzieæmi. W nocy œpimy po kilka osób na siennikach, w ubraniach. Podobno Rosjanie maj¹ tu byæ ju jutro. Czy to mo liwe? 30 lipca 1944, niedziela Bolszewicy ju s¹. Dziœ rano zajecha³o do lasku ko³o nas siedem czo³gów z obs³ug¹. Niemcy wycofali siê za Wis³ê. Poszliœmy do Rosjan. Wygl¹daj¹ sympatycznie. Mówi¹, e id¹ do Berlina, a potem, gdy spotkaj¹ siê z Anglosasami, to karabin w ziemiê i koniec wojny. I obiecuj¹, e oni tu na naszych ziemiach nie zostan¹, tylko wygnaj¹ Niemców, a potem wróc¹ do siebie. Ale kto wie, jak to naprawdê bêdzie? Nasza ludnoœæ przyjmuje ich bardzo dobrze, mo na powiedzieæ z entuzjazmem, bo to oni nas uwalniaj¹ od Niemców. Przynosz¹ im chleb i wódkê, a oni œmiej¹ siê i dziêkuj¹ swoj¹ œliczn¹, œpiewn¹ mow¹. (...) 30 lipca 1944, niedziela Bolszewicy cofnêli siê do Otwocka, by po³¹czyæ siê z wiêkszymi si³ami. Niemcy zza Wis³y pra ¹. Front ruszy³ siê trochê w stronê Warszawy. Dziœ rano przyszed³ pieszo z Warszawy Tadeusz, m¹ Heli. Mówi, e w Warszawie straszny pop³och, e szykuje siê zbrojny opór. Wczoraj by³a rozwieszona odezwa Do Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Niemcy szykuj¹ siê do obrony. U nas znów s³ychaæ samoloty. Rozerwa³ siê pocisk. Tak jest ca³y dzieñ. 1 sierpnia 1944, wtorek Wczoraj przyjecha³a wiêksza liczba rosyjskich wojsk. Roz³o yli siê przed naszym domem i przychodz¹ do nas. Prawie wszyscy s¹ bardzo sympatyczni. Rozumie- my siê dosyæ ³atwo, artujemy, œmiejemy siê. Niektórzy z nich to zupe³nie obca rasa. Patrzymy na nich trochê ze zdziwieniem i przypatrujemy siê tym ciemnym twarzom, dziwnie sp³aszczonym z po³yskuj¹cymi, maleñkimi, czarnymi oczkami. Taki dziwny, inny œwiat. Niektórzy z nich s¹ ju po piêæ lat w wojsku, stracili rodzinê, tacy wszyscy m³odzi! Maj¹ po osiemnaœcie, dwadzieœcia lat. Wszyscy zmêczeni, wynêdzniali. Mówi¹, e idzie z nimi polska armia. I e nied³ugo ju bêdzie. Zobaczyæ polskich o³nierzy! Taka radoœæ! (...) 2 sierpnia 1944, œroda Wczoraj wieczorem przyszli do nas nowi znajomi z Otwocka. Henio, Jurek i Janek. W polskich, o³nierskich czapkach z orze³kami i bia³o-czerwonymi opaskami na rêkach. Polska! Powstaj¹ca, wolna Polska! Dostali rozkaz i wszyscy tak chodz¹. Usiedliœmy na werandzie. By³a chwila ciszy. Huk pocisków usta³. Zaczêliœmy œpiewaæ polskie, o³nierskie piosenki. Moje serce ca³e dr a³o od jakieœ wielkiej radoœci. Wdycha³am z rozkosz¹ tê polsk¹ atmosferê. Ze wzruszenia ca³a siê trzês³am. Na takie chwile czeka³o siê te straszne piêæ lat. (...) Tyle wra eñ w ci¹gu tych kilku dni, tyle wa nych wypadków dziejowych. U nas w Œwidrze na stodole wywieszono dziœ komunikat po polsku. Bo e! Pierwszy polski dziennik od piêciu lat! Tylko wiadomoœci jakieœ dziwne: manifest, polski rz¹d z Lublina, szereg obcych twarzy. Nikt nie wie, co to naprawdê ma oznaczaæ. A co na to rz¹d z Londynu? Dla Warszawy nastaj¹ coraz ciê sze dni, Rosjanie zbli aj¹ siê do stolicy. Bêd¹ straszne dni oblê enia. U nas ju teraz spokój. Front siê oddali³. Jest tak bardzo cicho. 5 sierpnia, 1944, sobota Wczoraj rano, spa³am jeszcze, gdy us³ysza³am nabrzmia³y radoœci¹ g³os Mamy: - o³nierze polscy w lasku. Radoœæ mnie wprost ponios³a. Wybieg³am do ogrodu nie dbaj¹c o dotkliwy ch³ód poranka i szybko zerwa³am wi¹zankê purpurowych georginii i maków. To dla nich! Dla polskich o³nierzy! Pobieg³yœmy. Ju z dala widaæ zielone mundury, czapki, polskie orze³ki. Chwytaj¹ kwiaty. Radoœci¹ pob³yskuj¹ im oczy, gdy krzycz¹: - Niech yj¹ polskie dziewczêta! Niech yj¹ polscy o³nierze! odpowiadam im. Kierowca w samochodzie umieszcza kwiaty wysoko w górze, obok polskie chor¹giewki. Odje d aj¹. (...) Bój o Warszawê trwa. Ca³y dzieñ s³ychaæ ciê kie, oddalone huki. Podawali przez radio, e w Warszawie powstanie. Warszawa wzywa pomocy. Henio do nas ci¹gle przychodzi. Wczoraj zawióz³ mnie na rowerze do Otwocka, obwozi³ po ca³ym miasteczku, pokazywa³, co jest godne widzenia. Piêkne takie miasto w lesie. Wszêdzie wisz¹ polskie flagi, po ulicach snuj¹ siê grupki partyzantów, którzy wyszli z lasu. Nastrój œwi¹teczny. (...) 14 sierpnia 1944, poniedzia³ek (...) Dziwne, e tak d³ugo przygotowuj¹ (Rosjanie przyp. E.B.) ofensywê na Warszawê. To ju przecie czternaœcie dni, jak przybyli do Œwidra, a dotychczas adnych widocznych ruchów nie ma. Powstañcy nasi nie dostali adnej pomocy. (...) 17 sierpnia 1944, czwartek Jurek pojecha³ na rowerze do Bia³egostoku, bo tam jest ca³a nasza rodzina. Myœla³am, e ju go nigdy wiêcej nie zobaczê, gdy wczoraj wróci³. Przywióz³ wieœci bardzo z³e. Utworzyli granicê na Bugu, czyli tereny polskie za Bugiem przy³¹czyli ju do Rosji i bardzo w¹tpliwe, czy na tym poprzestan¹. Dlatego te Jurek nie móg³ siê dostaæ do Bia³egostoku, bo to ju zagranica. (...) Ustanowili na tych wschodnich ziemiach polskich mobilizacjê od osiemnastu do piêædziesiêciu lat. Wszyscy musz¹ iœæ do armii polskiej, która jest pod dowództwem Berlinga. Wielu Polaków (czyli, jak siê u nich mówi, bur ujów) siedzi w wiêzieniach. Urzêdnicy na wy szych stanowiskach równie s¹ aresztowani. Gdy Jurek nam o tym mówi³, wielkie rozczarowanie pojawi³o siê na wszystkich twarzach. Wiêc tak wygl¹da obiecywana wolnoœæ. Tak wygl¹daj¹ rz¹dy bratniego s³owiañskiego narodu? Tak wygl¹da nasza niepodleg³a Polska? A oni nas tutaj mami¹, pisz¹ szumne odezwy, gdzie co drugie zdanie jest wolna Polska, bratnie s³owiañskie Narody i bój ze wspólnym wrogiem. A my wierzyliœmy. (...) A tacy byli wszyscy mili, gdy tu do nas przychodzili i rozmawiali z nami tak przyjaÿnie. I mówili, e my i wy to bracia. A na Wschodzie trzymaj¹ tych swoich braci w wiêzieniach. (...) Rosjanie roznosz¹ wieœci, jakoby Warszawa dawno ju zdobyta. Bo e, tam na ulicach Warszawy leje siê krew Polaków, a Rosjanie prawie trzy tygodnie okr¹ aj¹ Warszawê i nie mog¹ jej okr¹ yæ. I nie wiadomo, kiedy uderz¹. (c.d.n.) Wanda Parnowska wybór: E.B.

37 W niedawno opublikowanym w naszej gazecie artykule Ryszard Budzynowski przedstawi³ skrócon¹ historiê Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku. Dziœ mamy okazjê poszerzyæ nieco tê skondensowan¹ dawkê wiedzy. Dziêki informacji jednego z czytelników natrafiliœmy na œlad mniej znanego, aczkolwiek istotnego w¹tku w dziejach otwockiego czytelnictwa, który zosta³ opisany w Trybunie Mazowieckiej. Pochwa³a zapaleñców Œwidry Wielkie margines miasta Otwocka. Ni to wieœ, ni osiedle wypoczynkowe. Œwidry Wielkie jak wiele naszych osiedli siedlisko m³odych, niezbyt dowa- onych ludzi, nie bardzo wiedz¹cych, co robiæ z wolnym czasem, a e s¹ równie knajpy i meliny, rezultat wiadomy... Œwidry Wielkie osiedle jakich wiele, bez tradycji i nawyków kultury, miejsce, w którym ksi¹ - ka nie znajduje zbyt wielu przyjació³... I oto w Œwidrach zaczyna siê coœ zmieniaæ... * Przyjechaliœmy tam po raz pierwszy jeszcze zim¹. Tam to znaczy do Pietrzyków. Miejscowi wskazuj¹: Pietrzykowie? A biblioteka, przy placyku... Na placyku pan Pietrzyk z ch³opakami plantuje teren pod œlizgawkê. Entuzjasta czytelnictwa, szybko poj¹³ e organizowaæ zajêcia m³odym to znaczy przede wszystkim zerwaæ z jednostronnoœci¹, szablonem, nud¹. - Ksi¹ ka? - Oczywiœcie! Lecz m³odym potrzeba i innej rozrywki, ruchu, wy ycia. Ba, eby profesjonalni wychowawcy zawsze o tym chcieli pamiêtaæ... * Biblioteka, œwietlica, pokój gier sto³owych. Brzmi to piêknie, a w rzeczywistoœci oznacza... izbê o 20 m kw. Tam mieœci siê wszystko, i choæ trudno uwierzyæ, jakoœ gra ze sob¹ w tej ciasnocie, co wiêcej, harmonizuje i przyci¹ga: starszych ch³opaków i malców. Mo e warto tu dodaæ, e ten biblioteczno-œwietlicowy pokój jest integraln¹ czêœci¹ mieszkania Pietrzyków, którzy go na ten cel oddali. Gospodarzem biblioteki jest pani Irena Pietrzyk. Jest zarazem wychowawc¹, opiekunem. * Zajrzyjmy do kroniki biblioteki. Kroniki spraw i ludzi. - 6 lutego 1959 roku powstaje biblioteka. Zaczêto do 400 tomów ksi¹ ek i 20 tytu- ³ów pism. Dziœ jest oko³o ksi¹ ek. - Dziœ na 760 mieszkañców okolicy, jest 630 zarejestrowanych czytelników. Inspektor Oœwiaty, przekazuj¹c gor¹ce yczenia w dniu otwarcia biblioteki, yczy³ co najmniej... dwustu sta³ych czytelników. - Nie tylko m³odzi korzystaj¹ z biblioteki. Aniela Mrówka, ch³opka pracuj¹ca we w³asnym gospodarstwie te tu przychodzi. Maria Ga³¹zkowa maj¹ca rêce pe³ne roboty w gospodarstwie, gdy tylko czas pozwala, odwiedza bibliotekê. Dziennie jest tu oko³o 60 takich odwiedzin. Przychodz¹ wszystkie stany. A biblioteka oficjalnie czynna do 18, póÿniej przed nikim drzwi nie zamyka. - Biblioteka ma za sob¹ (i zapewne przed sob¹) szereg ciekawych imprez. Jednym tchem: Pó³noc wo³a odczyt dr Centkiewicza. Dr Pas³awski mówi³ tu o problematyce œwiadomego macierzyñstwa (ogromne zainteresowanie!). Krajoznawcza prelekcja plus koncert to wystêp studentów z Albanii. S¹ i innego typu imprezy: akordeonista Bie an, piosenkarz Cezary. Ten ostatni, wzruszony serdecznym przyjêciem wyra- a gotowoœæ bezinteresownego powtórzenia koncertu. No i oczywiœcie ró ne zgaduj zgadule (z nagrodami!), wieczorki... * Radz¹ sobie jak mog¹. Dzieciarnia zbiera z³om. To na zakup telewizora. Dzieciaki ok³adaj¹ ksi¹ ki. Kolportuj¹ je po domach. To ich czyn spo³eczny. Olimpiady czytelnicze maj¹ przy taki kolporta u wziêcie. A 12 pisemnych prac olimpijskich z Œwidrów eksponowano na sto³ecznej wystawie. Teraz prze- ywa swe powodzenie konkurs Wiedza pomaga yciu. * Radz¹ sobie jak mog¹. Pomaga im oczywiœcie Inspektorat Oœwiaty. Lecz wydaje siê, e nie mniej wa na jest pomys³owoœæ i ofiarnoœæ samych Pietrzyków i ich m³odzie owego aktywu. Najwa niejsze jest tu wyrastaj¹ce zaplecze czytelników, a zarazem spo³eczników na miarê swych mo liwoœci, dla których Œwidry Wielkie przestaj¹ byæ szarym osiedlem. A w³aœnie prace spo³eczne przybieraj¹ coraz konkretniejsze kszta³ty. Wszak w³aœnie tu w okresie niw zorganizowano... sezonowe przedszkole. Z drugiej strony dzia³alnoœæ biblioteki powoduje nie tylko likwidowanie z³ych nawyków, lecz i konkretnych obiektów pijackich, jak s³ynna tancbuda na dechach, o której nieraz i TM pisa³a. Wywo³uje to yczliwoœæ wiêkszoœci i oczywist¹ niechêæ niepoprawnych pijaków... Pietrzykowie, na swój sposób zatem sposób, udokumentowali, e i w Œwidrach yæ mo na inaczej, bez wódki, i e nie ma ludzi, wœród których dobra pasja nie znalaz³aby popleczników. Istotna nauka! P³yn¹ z niej wnioski tak- e dla miejscowych w³adz. Ci wszyscy, którzy reprezentuj¹ miejscowe w³adze w Œwidrach i poza Œwidrami niech pamiêtaj¹, e ludzi obdarzonych podobn¹, dobr¹ pasj¹ potrzeba nam jak najwiêcej. Nawet gdyby ka dy z nich by³ swego rodzaju orygina- ³em, co siê ludziom wy ywaj¹cym swe pasje, po yteczne koniki, mo e zdarzyæ... Warto te dodaæ, e w Œwidrach powsta- ³a grupa ZMS. Tak wiêc walka o kulturê, godziw¹ rozrywkê uzyskaæ mo e nowego, wartoœciowego sojusznika. Bo w Œwidrach ju kie³kuje. To co wysz³o z biblioteki Pietrzyków rozszerza siê na nowe tereny. W. Kra T. Lach Doros³ych czytelników Gazety raziæ mo e specyficzna stylistyka artyku³u z w³aœciwym dla epoki s³ownictwem i moralizowaniem. M³odszych mo e nawet œmieszyæ lub byæ niekiedy niezrozumia- ³a, jak choæby w przypadku skrótu ZMS oznaczaj¹cego Zwi¹zek M³odzie y Socjalistycznej. Autorzy niby przypadkiem po³¹czyli autentyczn¹ historiê z powstaniem komórki zwi¹zku. Wa ne jednak, by ten pierwszy, powierzchowny odbiór tekstu nie przes³oni³ jego g³êbszej wymowy o konkretnych ludziach, którzy mieszkali w Œwidrach Wielkich Irenie i Czes³awie Pietrzykach. Irena Pietrzyk w nagrodê za sw¹ dzia³alnoœæ otrzyma- ³a odznakê za zas³ugi dla Warszawy oraz Z³oty Krzy Zas³ugi. Syn Pañstwa Pietrzyków - Maciej, znany aktor, pieœniarz, malarz i grafik, jest obecnie radnym, przewodnicz¹cym Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Otwocka. E.B. 37

38 Saga mojej rodziny Rodzina Dudkiewiczów 38 Cz³owiek, który pisze o sobie, musi tak pisaæ, eby inni prze ywali to samo. Ksi¹dz Jan Twardowski Przodkowie moi byli ludÿmi skromnymi. yli z pracy r¹k, a z Otwockiem zwi¹zali ycie przy koñcu XIX wieku. Œcie kami historii moja rodzina wplot³a siê w dzieje Otwocka od piêciu pokoleñ. Matka, Marta Sobolewska ze Z³otkowskich, urodzi³a siê jako trzecie z dziesiêciorga dzieci moich dziadków w 1904 r. W metryce w miejscu urodzenia napisano, e przysz³a na œwiat w Willach Otwockich. Dziadkowie Anna i Ludwik Z³otkowscy poznali siê jeszcze w ostatnich latach XIX wieku daleko od Otwocka, na Kresach Wschodnich, gdzie pradziadek Bartoszewicz by³ rz¹dc¹ w maj¹tku. W³aœciciel tego maj¹tku odda³ pradziadkowi niepodzieln¹ w³adzê w swoich w³oœciach, sam zaœ, jak przysta³o na œwiatowca zamieszka³ w Pary u. Wystarczy³o mu spotkanie z tak ofiarnym rz¹dc¹ raz w roku przy rozliczeniu. Pradziadek Bartoszewicz rz¹dzi³ maj¹tkiem hrabiego z ca³¹ sumiennoœci¹ i poœwiêceniem, co mu siê niezmiernie udawa³o, gdy charakter mia³ nie znosz¹cy sprzeciwu. Jak matka mawia³a wszyscy, na wszelki przypadek schodzili mu z drogi. Mucha nie mog³a przelecieæ przez gabinet, gdy robi³ wieczorne obliczenia, a ka de dziecko, gdy pokaza³o siê na horyzoncie w czasie tej pracy, musia³o liczyæ siê z ostr¹ reprymend¹. Rodzice, 1936 rok Jakie by³o jego zdziwienie, gdy m³odziutka moja babcia Anna przyprowadzi³a do dworu skromnego cieœlê, a w³aœciwie majstra ciesielskiego, oœwiadczaj¹c i zamierza wyjœæ za m¹. Dziadek Ludwik Z³otkowski, pochodz¹cy spod Grójca, pojecha³ w rodzinne strony babci, bo dosta³ tam pracê - budowê drewnianego mostu. By³a to praca sezonowa, a wiêc i jej wykonawcy traktowani byli jako sezonowi. Tymczasem dziadek pozna³ babciê, panienkê z maj¹tku, od rz¹dcy Bartoszewicza, zakocha³ siê bez pamiêci i przyszed³ z oœwiadczynami. Panna by³a bardzo m³oda, bo mia³ 16 czy 17 lat, ch³opak ubogi, z daleka, wiêc pradziadek naturalnie nie udzieli³ zgody. Myœla³, e to wystarczy, poniewa nie przywyk³, by nie spe³niono jego woli. Ale m³odzi nie zamierzali skapitulowaæ. Wtedy zdesperowany pradziadek wykl¹³ przysz³ego ziêcia, oœwiadczaj¹c, e nigdy nie uzna tego zwi¹zku. Nigdy. Skoñczy³a siê budowa mostu i kiedy wiecha obwieœci³a okolicy, e dzie³a dokonano, dziadek wzi¹³ panienkê z dworu, przywióz³ do rodzinnego Drwalewa ko³o Grójca, przedstawi³ rodzinie oœwiadczaj¹c, e bierze z pann¹ œlub. Niebawem znaleÿli siê w Otwocku. Wprawdzie do otrzymania praw miejskich przez Otwock by³o jeszcze kilkanaœcie lat, Babcia Zlotkowska, z lewej moja matka, z prawej ciotka 1928 rok ale przysz³e miasto rozbudowywa³o siê w szybkim tempie i pracy by³o w bród. W 1900 roku urodzi³a siê im pierwsza córka, która dziœ spoczywa razem z babci¹ i siostr¹ w jednej mogile na otwockim cmentarzu. A potem, co rok prorok, rodzi³y siê dziadkom dzieci, jak przysta³o na prawdziwe kochaj¹ce siê ma³ eñstwo. Wybuch³a I wojna œwiatowa, dziadek poszed³ walczyæ. W domu zapanowa³a bieda. Babcia zdecydowa³a o przeniesieniu siê do Celestynowa. Pamiêtam opowiadania mojej matki o strasznych latach wojny, g³odzie, o zbawiennych zasobach celestynowskich lasów, o jagodach, grzybach, drewnie na opa³, które pomog³y przetrwaæ mojej rodzinie do powrotu dziadka. Jakoœ zaczê³o siê uk³adaæ, dziadek znalaz³ pracê, dorastaj¹ce ju dzieci zaczê³y pomagaæ, wnosz¹c swój wk³ad w bud et rodziny. W 1918 r. nieoczekiwanie dla wszystkich w drzwiach domu dziadków przy ulicy Majowej stan¹³ pradziadek Bartoszewicz. Wdowiec od kilku lat, w rok po wybuchu rewolucji paÿdziernikowej, po utracie pozosta- ³ych córek, które bêd¹c onami bia³ogwardzistów zginê³y, osierocony, zbiednia³y, przebrany za ebraka, z reszt¹ z³otych rubli zaszytych w butach znalaz³ swoj¹ wyrodn¹ córkê i ca³¹ jej rodzinê. Dziadkowie przyjêli rz¹dcê po katolicku, nie wypominaj¹c dawnych krzywd. Dziadek pomóg³ pradziadkowi kupiæ ma³¹ dzia³eczkê przy ulicy Majowej, postawi³ mu drewniany domek, a pradziadek, jak przysta³o na prawdziwego mê czyznê znalaz³ sobie oblubienicê i ponownie siê o eni³. Nie by³o to ma³ eñstwo udane, ale nie znam szczegó³ów. Wiem, e krótko po œlubie roz-

39 Autorka w latach okupacji stali siê, ona by³a du o m³odsza, a czas nie z³agodzi³ pradziadkowi charakteru. Kiedy umar³ pochowano go na karczewskim cmentarzu. Minê³o ponad osiemdziesi¹t lat i po grobie nie ma œladu. Zosta³a tylko pamiêæ. Po II wojnie œwiatowej dziadkowie, ju jako ludzie w podesz³ym wieku, mieszkali we w³asnym drewnianym domu na Kresach przy ulicy Okrzei. Dzia³ka dziadków graniczy³a z dzia³k¹ mojej matki, z tym e nasza, wychodzi³a na ul. ukasiñskiego. Tam siê urodzi³am. W 1936 roku moja matka - m³oda, bardzo przedsiêbiorcza osoba, kupi³a do spó³ki z rodzicami kawa³ ziemi na Kresach i dziadek postawi³ dwa domy: dla siebie i dla córki. W domu na ul. ukasiñskiego (wtedy numer 50) moja mama otworzy³a sklep spo- ywczy. Mia³a ukoñczon¹ szko³ê handlow¹ i kilkanaœcie lat praktyki w Warszawie. Sklep rozwin¹³ siê b³yskawicznie, czemu sprzyja- ³a budowa szosy (dzisiejsza ulica Batorego), która ³¹czy³a siê przed Wis³¹ z szos¹ prowadz¹c¹ z Warszawy do Karczewa i dalej. Rodzice moi poznali siê w Otwocku banalnie. Ojciec, 38-letni kawaler, obie yœwiat, przyjecha³ do swojej siostry, Ziuty Zbroszczykowej, mieszkaj¹cej od kilkunastu lat na ulicy Kartuzkiej, odk¹d warszawski lekarz zaleci³ przeniesienie siê z Warszawy ze wzglêdu na zdrowie córki Majki. Dziecko chorowa³o na astmê oskrzelow¹. W niedzielê Ojcu zabrak³o papierosów, a by³ namiêtnym palaczem. Siostra wskaza³a mu nowo otwarty nieopodal sklep. Poszed³ i... zosta³. Matka mia³a 32 lata; pasowali do siebie jak ula³. On szuka³ ci¹gle swojego miejsca na ziemi, maj¹c œwiadomoœæ, e ju czas u³o yæ sobie ycie, ona potrzebowa³a mêskiego ramienia. Prowadzenie sklepu by³o trudne do pogodzenia z zaopatrzeniem i dostawami. A ponadto mój ojciec by³ uroczym cz³owiekiem. Erudyt¹, z du ym zasobem wiedzy, szarmancki. I tak uleg³a mu panna Marta. Ojciec urodzi³ siê w Chlewiskach pod Radomiem. By³ najm³odszym dzieckiem w rodzinie i d³ugo oczekiwanym synem. Chrzciny jego trwa³y tydzieñ i pewnie trwa³by d³u- ej, gdyby ktoœ zapobiegliwy nie str¹ci³ butelki z trunkiem uwieszonej u pu³apu, sk¹d mia³a sama spaœæ. Takie by³y tu hulanki. Dziadek Sobolewski wykszta³ci³ ojca. Po skoñczonych studiach agronomicznych odby³ praktykê w Danii. Ci¹gnê³o go jednak do wojska. Spróbowa³, ale wycofa³ siê. Chyba z trudem znosi³ regulamin. Nie wiem, z jakich powodów moi rodzice sprzedali dom na ulicy ukasiñskiego i zaczêli, w okupacjê niemieck¹, wêdrówkê przez ca³y Otwock, maj¹c dwoje ma³ych dzieci. Ojciec straci³ pracê w Zofiówce, gdzie do mrocznych czasów otwockiego getta prowadzi³ sprawy administracyjne szpitala. Zamieszkaliœmy chwilowo na ulicy Moniuszki, przez p³ot z niemieckim sanatorium policyjnym. Matka zaczê³a piec chleb i sprzedawaæ go na otwockim bazarze. Noce spêdzaliœmy w schronie. Pamiêtam zas³ane ³uskami od pocisków podwórko, kiedy wychodziliœmy rano ze schronu. Pamiêtam broñ akowsk¹ ukryt¹ na strychu, choæ niewiele rozumia³am. Ojciec zacz¹³ mnie w domu uczyæ, potem posz³am do szko³y na ulicy Moniuszki. Budynek mojej pierwszej szko- ³y stoi do dziœ, tyle, e teraz mieszkaj¹ w nim lokatorzy. Widok tego miejsca przyprawia mnie zawsze o bicie serca i budzi nostalgiczne wspomnienia. Mia³am siedem lat mia³am sanki, na których sunê³am w dó³ do samej szko³y, ycie by³o dziecinnie piêkne, choæ wokó³ szala³a okupacja niemiecka, a Warszawie wykrwawia³o siê powstanie. Pamiêtam pal¹ce siê skrawki osmolonych papierów, który przynosi³y tragiczn¹ prawdê z wiatrem wiej¹cym w tê stronê od Warszawy. Na moje pytania, rodzice odpowiadali: Warszawa p³onie, Powstanie upad³o. Z nazwisk, które wymienia³o siê w doros³ych rozmowach w rodzinnym domu, zapamiêta³am Stanis³awa Russka. By³ bliskim ojcu cz³owiekiem, bywa³ w naszym domu. Wtedy jeszcze nie wiedzia³am, e to jeden z najbardziej zas³u onych dla Otwocka ludzi, utalentowany aktor - re yser, jeden z twórców otwockiego teatru amatorskiego im. S. Jaracza. Jak e jest mi przykro, dziœ kiedy próbujê zebraæ w¹tki okupacyjnej przesz³oœci, e tak ma³o pamiêtam. Robiê sobie wyrzuty, e po wojnie nie dopyta³am rodziców o szczegó³y. Po wojnie by³am wci¹ ma³ym dzieckiem, a potem rodzice pomarli. Dlatego te strzêpki wspomnieñ, które tu wysup³a³am z pamiêci, dedykujê w³asnym dzieciom i wnukom. Cz³owiek musi wiedzieæ, jakie ma korzenie. To taki ludzki komfort swojego miejsca na ziemi. W 1945 roku rodzice wyprowadzili siê z Otwocka. Ojciec dosta³ pracê za Wis³¹ ko³o Wilanowa. Po wojnie brakowa³o specjalistów od gruntów rolnych, a ojciec by³ agronomem. Dosta³ wiêc zatrudnienie przy reformie rolnej, a mianowicie przy dzieleniu poniemieckiej ziemi, któr¹ opuœcili koloniœci niemieccy sprowadzeni do Polski podobno jeszcze za króla Jana Kazimierza. Dziel¹c te ziemie dla potrzeb gminy Jeziorna wybra³ sobie te kawa³ek mad nadwiœlañskich twierdz¹c, e zna wszystkie sekrety ziemi i jej potrzeby. Niestety przeliczy³ siê. W³adze powiatowe widzia- ³y go wci¹ na stanowisku w gminie, w powiecie, a nawet minister rolnictwa D¹b Kocio³ u siebie, w ministerstwie. Matka, która nie zna³a siê na ziemi, ledwie radzi³a sobie z pomoc¹ sezonowych robotników i prowadzeniem domu z trójk¹ ma³ych dzieci, gdy najm³odsza siostra urodzi³a siê w 1946 r. Gospodarstwo nie tyle wegetowa³o, co pozostawia³a wiele do yczenia, wykorzystuj¹c naturalne zasoby wspania³ej gleby w 50%. Kiedy rodzice rozchorowali siê, a staroœæ uczyni³a resztê przeprowadzili siê do Skolimowa, kupuj¹c tam dom. Ojciec niebawem umar³, a ja wróci³am do swojego rodzinnego Otwocka w 1959 r. z maleñk¹ trzymiesiêczn¹ córeczk¹ Magd¹ na rêku. M¹ dosta³ pracê w Œwierku i mieszkanie na ul. Wyspiañskiego. Choæ urodzony na kielecczyÿnie, szybko polubi³ Otwock i kiedy przeszed³ na emeryturê, poœwiêci³ mu ostatnie lata ycia rysuj¹c otwockie andriollówki (domy drewniane). Otwockie Centrum Kultury uhonorowa³o jego wysi³ek wydaj¹c przepiêkny album z komentarzem ówczesnego dyrektora Jana Tabenckiego. Orygina³y ponad 80 prac zosta³y przekazane darowizn¹ Muzeum Ziemi Otwockiej. Do opublikowania po œmierci mê a pozostaje jeszcze kilkadziesi¹t rysunków andriollówek. W Otwocku siê urodzi³am, tu prze y- ³am ca³e swoje doros³e ycie i choæ pracowa³am w Warszawie do 1992 r., na emeryturze zaczê³am spisywaæ ze starych ksi¹g wieczystych dzieje naszego miasta. W Otwocku wychowa³o siê dwoje moich dzieci, ka de z nich koñczy³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ga³czyñskiego. Córka Magdalena jest nauczycielk¹ jêzyka polskiego w Liceum w Dêbem. Syn, Marcin mieszka i pracuje w Otwocku. Moje wnuki to ju pi¹te pokolenie ziemi otwockiej. Barbara Dudkiewicz 39

40 Ocaliæ od zapomnienia. Borowicze Wyzwolenie. Aresztowanie. Obóz. Powrót do domu. (cz. 2) 40 Gdzieœ ko³o pó³nocy poci¹g ruszy³. Kto mia³ jak¹œ kartkê i kawa³ek o³ówka, pisa³, w jakim kierunku jedziemy, adresowa³ j¹ i szpar¹ wyrzuca³ na zewn¹trz. Jako post scriptum by³a dopisywana proœba do znalazcy, by kartkê odes³a³ pod podany adres. Czy ktoœ tak¹ kartkê znalaz³, a jeszcze wa - niejsze, czy znalaz³szy odes³a³? nie wiem. Podró nasz¹ odbywaliœmy bardzo szybko. Poci¹g, je eli stawa³, to tylko po to, by nabraæ paliwa lub wody i znów rusza³ w bezkresn¹ dal. Z ciep³ej jesiennej Polski wjechaliœmy w krainê mrozu i g³êbokiego, siêgaj¹cego miejscami prawie po kolana œniegu. Na jakiejœ wiêkszej wêz³owej stacji poci¹g nasz zatrzyma³ siê, by nabraæ paliwa. Stoimy ponad godzinê. Ka dy ju ma swoj¹, przez siebie wyd³uban¹ w œcianie wagonu dziurkê, przez któr¹ wygl¹da na œwiat. A na œwiecie œnieg wielkimi p³atkami pada na ziemiê. Przed nami w odleg³oœci oko³o 150 m wznosi siê na wysokoœæ 3 do 4 piêter okr¹g³y kopiec przykryty grub¹ warstw¹ puszystego œniegu. Kopiec ten zupe³nie nie pasuje do tutejszego równego terenu. Nie jest te budowl¹, bo to zbyt wielki kolos w stosunku do pozosta³ych, raczej barakowych budynków. Nie umiem sobie odpowiedzieæ na drêcz¹ce mnie pytanie. Dopiero podje d aj¹ce sanki zaprzêgniête w mizern¹ szkapinê, a na³adowane pe³nymi workami, rozwi¹za³y niepokoj¹c¹ mnie zagadkê. Z sanek wyskoczy³ mu ik i chwyciwszy na plecy wype³niony wór zacz¹³ powoli pi¹æ siê po zboczu owego kopca, po po³o onych na nim deskach, a na sam szczyt i tu rozwi¹zawszy worek wysypa³ z niego z³ociste zbo e, nakrywaj¹c nim puszyst¹ pierzynê œniegu. Nim jednak ów mu ik zszed³ do sañ, œnieg przykry³ równo wysypane dopiero co zbo e. Ch³op bra³ równo nowy wór na kark i znów windowa³ siê na szczyt, znów wysypywa³ zbo e, które zaraz przykrywa³ œnieg. Ta nieustêpliwa walka cz³owieka z przyrod¹ skoñczy³a siê bez mojego udzia³u. Kto komu ust¹pi³, kto kogo pokona³ nie wiem. Mój rydwan ci¹gniêty przez stêkaj¹cego, parowego smoka znów pomkn¹³ w bezkresy, zostawiaj¹c walcz¹cych sam na sam. Przez pierwsze 48 godzin naszej szaleñczej jazdy nikt nie zajrza³ do nas. Brak wody dawa³ siê odczuwaæ dotkliwie. Mniej odporni na pragnienie lizali oszronia³e œruby wagonu, byle choæ jêzyk zwil yæ. Jeden drugiego bra³ na rêce i podsadza³ pod sufit, bo tam prêdzej ni na dole obmarza³y œruby. Wreszcie po 48 godzinach odsuniêto drzwi wagonu i przez szparê podali nam dwa woreczki sucharów i dwa wiadra wody na 70 ludzi. Wszyscy rzucaj¹ siê na wodê. Ka dy chce byæ pierwszy. Ka dy jeden przez drugiego siêga swoj¹ blaszank¹, by choæ odrobinê tego nektaru zaczerpn¹æ. T³ok przy wiadrach straszny. W tym tumulcie kub³y wywracaj¹ siê i woda p³ynie po pod³odze wagonu. Oprzytomnieli wszyscy. Nastêpuje uchwa³a, e wodê i suchary bêd¹ rozdzielaæ dwaj upowa nieni. Nastêpnego dnia woda i suchary trafiaj¹ do ka dego. Po 8 dniach i tylu nocach nieprzerwanej jazdy jesteœmy u celu. Odsuwaj¹ siê drzwi wagonów, wychodzimy na peron i z przera- eniem widzimy, jak strasznie wychudli, jak bardzo zmienili siê nasi koledzy z innych wagonów kolosalna ró nica pomiêdzy wygl¹dem dzisiejszym a tym sprzed 8 dni. Oni u nas stwierdzaj¹ to samo. Ustawiliœmy siê na peronie i st¹d ju pieszo kilka kilometrów do obozu. Ju z daleka widaæ na niewielkim podwy szeniu baraki, ogrodzenie z drutu kolczastego i wysokie gniazda dla stra y strzeg¹cej obozu. Nikt po obozie siê nie porusza. Dochodzimy do baraków. Konwojenci, którzy nas tu przyprowadzili, zatrzymuj¹ nas przy wartowni, sk¹d wychodzi pu³kownik z ca³¹ œwit¹ i rozpoczyna sprawdzanie listy obecnoœci. Ka dy wyczytany wchodzi przez bramê i ju jest na terenie obozu. Tu œnieg czyœciutki, nikt nie dotkn¹³ go nog¹, a my spragnieni. Kto zd¹ y³ przejœæ, chwyta garœciami œnieg i jak mo e gasi pragnienie. Coraz wiêcej wchodzi za bramê. Coraz dalej posuwamy siê w g³¹b obozu jedz¹c, a jednoczeœnie depcz¹c œnieg. Wprowadzono nas do baraków. Pieców nie ma. Zimno jak w psiarni. Ale na wszystko jest rada. Pchaj¹ nas tak¹ iloœæ, e wkrótce robi siê ciep³o i mo na spaæ. T³ok na pryczach okropny. O przewróceniu siê z boku na bok marzyæ nie mo na. Wszyscy œpi¹ na tym samym boku. Jeœli ktoœ chce siê przewróciæ na drugi bok, budzi obu swoich s¹siadów prosz¹c, by i oni dokonali takiego samego obrotu. Ci budz¹ nastêpnych s¹siadów i tak na ca³ej, d³ugiej na ca³y barak pryczy wszyscy przewracaj¹ siê na drugi bok. Drugiego dnia rano wychodzimy przed barak, by obmyæ twarze œniegiem i zjeœæ go trochê, bo przecie do ugaszenia pragnienia jest jeszcze bardzo daleko. Prawie dwa tygodnie. Ka dy szuka miejsca, gdzie œnieg jeszcze czysty. Nikt nie zna przepisów obozowych. Nikt te nie zwraca uwagi na stoj¹ce w pewnej odleg³oœci od siebie, a jakieœ pó³tora do dwóch metrów od drutu tabliczki z napisem w jêzyku rosyjskim Wospreszcznaja zona. A z reszt¹ bardzo niewielu przecie zna³o ten jêzyk. W³aœnie, któryœ z naszych towarzyszy zbieraj¹c chy³kiem œnieg, przysun¹³ siê zbyt blisko drutów i w tym momencie z bocianiego gniazda, gdzie stoi stra, pada pojedynczy strza³ i... nachylony po œnieg ju siê nigdy nie podniós³. Zaspokoi³ swoje wszystkie pragnienia i marzenia. W tym obozie mieszkaliœmy kilka tygodni. Karmili nas jak mogli najlepiej. Dostawaliœmy po 600 gramów chleba na dobê, 3 razy dziennie zupê z liœci buraków æwik³owych. Liœcie by³y brane na wóz wid³ami prosto z pola i wid³ami z wozu wrzucane do kot³ów. Z ka dej porcji zupy po skoñczeniu jedzenia zostawa³o na dnie blaszanki pó³ ³y ki ziemi. Po kilkunastu dniach zjawi³a siê komisja lekarska, która posegregowa³a nas na dwie grupy silnych i s³abych. Ka - dy z as podchodzi³ do komisji, a spuœciwszy spodnie do kolan pokazywa³ smutn¹ twarz. W zale noœci od jej kszta³tów ci co mieli policzki wypuk³e, szli do jednej grupy, a ci co mieli policzki mniej wypuk³e lub wklês³e, szli do drugiej grupy. Za parê dni ci, co mieli twarz jak ksiê yc w pe³ni, zostali zabrani i wywiezieni do kopalni. Do tej grupy i ja nale a³em. Kopalnia le a³a w pobli u miasta Borowicze i po³o ona pod niewysok¹ yzna wy yn¹. Aby dostaæ siê do wnêtrza kopal-

41 ni, trzeba by³o iœæ do doœæ g³êbokiego kanionu rzeki Msty i tu, ledwie z 5 metrów ponad lustrem wody by³ otwór, od którego prowadzi³y schody po równi pochy³ej a do dna kopalni. Kopalnia mia³a kilka chodników, gdzie u³o ono szyny do wózków, którymi wypycha³o siê rêcznie ca³y urobek a do schodów. Tu ju specjalny wa³ obracany elektrycznoœci¹ wyci¹ga³ wózki na wierzch. R¹banie wêgla odbywa³o siê rêcznie przy pomocy oskardów. Po paru miesi¹cach rozpoczê³y siê badania. Co noc oko³o godziny 23 rozpoczyna³o siê przes³uchiwanie przez NKWD czy nale a³o siê do AK, czy nie. Jeœli tak, to do jakiego oddzia³u, kto by³ jego dowódc¹, kogo masz tu znajomego z partyzantki itp., itd. Jeœli nie nale a³eœ, to rozpoczyna³a siê nauka patriotyzmu: czemu nie nale a³eœ? To ty nie jesteœ dobrym Polakiem? Ka dy dobry Polak powinien nale eæ do AK. Ka - dy powinien byæ patriot¹, a ty patriot¹ nie jesteœ! I tak dalej wed³ug elokwencji badaj¹cego. Tych wszystkich, którzy do AK nie nale eli, odes³ali za karê do domu po pó³torarocznej goœcinie. Zaœ wszystkich dobrych Polaków, co siê przyznali do przynale noœci do AK, w nagrodê wys³ano za Ural, do r¹bania odwiecznych lasów i przed- ³u yli im pobyt jeszcze o pó³tora roku. Praca w kopalni nie by³a ³atwa, jeœli siê weÿmie pod uwagê, e wszystkie prace wykonywane by³y rêcznie. Jedynie woda wypompowywana by³a dwoma pompami poruszanymi pr¹dem. A przy tym gaz, dopóki nie by³ uruchomiony wentylator, te dawa³ siê we znaki. Wydobywanie wêgla odbywa³o siê na trzy zmiany, osiem godzin ka da. Wy ywienie górnicy mieli identyczne jak wszyscy inni jeñcy. To znaczy trzy razy dziennie 3/4 litra zupy z liœci buraków lub kartoflanka, w której jeœli siê trafi³o na dwa, a bardzo rzadko trzy kawa³ki ziemniaka, to ju by³o wielkie œwiêto. Chleba wszyscy dostawali 600 gramów, a górnicy za swoj¹ ciê k¹, oœmiogodzinn¹ pracê w kopalni 400 gramów dodatkowo. No i codziennie po ³y ce sto³owej cukru (nabierany na ³y kê cukier œci¹ga³o siê no em na równi z brzegami ³y ki). To ca³e wy ywienie, jakie otrzymywaliœmy. By³o ono jednostajne, ale jakoœ nikt na brak apetytu nie narzeka³. Chleb czarny jak œwiêta ziemia by³ nie wypieczony, ale tylko on stanowi³ podstawê naszego wy ywienia. Z braku witamin bardzo wielu ludzi zapad³o na kurz¹ œlepotê. Jako lek piliœmy wywar z igie³ sosnowych. Po pewnym czasie choroba przesz³a. D³uga i ciê ka zima 1944/45 wycieñczy³a nasze organizmy. Najpierw palacze papierosów, a póÿniej m³odzie zaczê³a zapadaæ coraz bardziej na zdrowiu. Umar³ mój s¹siad z pryczy, Miko³ajczuk z Jab³onny Starej, palacz na³ogowy, który ostatni¹ kromkê chleba oddawa³ za skrêta. Umar³ sêdzia Bytal ze Sterdyni. Ch³op przesz³o dwumetrowej wysokoœci i potê nej budowy. On te nie potrafi³ zapanowaæ nad na³ogiem palenia, a otrzymywany chleb chowa³ g³êboko, póki ktoœ nie przyniós³ krupki na jeden lub dwa papierosy. Tych na³ogowców nie wierz¹cych i nie próbuj¹cych siê odzwyczaiæ od palenia zginê³o tam bardzo du o. Umarli te ludzie, którzy nie panowali nad w³asnymi nerwami, którzy martwili siê o tych, którzy zostali w kraju. Do nich nale a³ Buczyñski, kowal, cz³owiek kochaj¹cy nad ycie onê i swoich trzech synów. Zmar³ te sympatyczny ch³opczyk Zió³kowski, który w czasie badania w Soko³owie wyda³, kto nale a³ do Akcji Katolickiej. Do g³odu do³¹czy³a czerwonka. Teraz ju umiera³o dziennie po 20 ludzi pracuj¹cych w kopalni. Lekarze nasi, a by³o ich kilku, byli bezradni. adnych leków nie mieli. (c.d.n.) Stanis³aw Stêpieñ Radoœæ otwiera nas na ludzi! Znajdujê potwierdzenie tych s³ów na spotkaniach organizowanych cyklicznie przez Wolontariat Oœrodka Pomocy Spo- ³ecznej w Otwocku. Ostatnie z nich odby³o siê w niedzielê 18 lutego i mia³o charakter karnawa³owego wieczorku tanecznego. Goœcie jak zwykle nie zawiedli. W atmosferê zabawy wprowadzi³ wszystkich karnawa³owy wystrój sali oraz taneczna muzyka. Repertuar dobrany przez Rafa³a Umiñskiego trafi³ w gusta goœci reprezentuj¹cych cztery pokolenia. Szczera radoœæ zjednoczy³a wszystkich. Zatriumfowa³ taniec i œpiew. Uczestnicy zabawy otworzyli siê na siebie, nawi¹zali nowe znajomoœci. Dalszy ci¹g jednej z nich jest bardzo interesuj¹cy. Otwocka malarka i pisarka pani Wanda Szczypiorska zosta³a zaproszona przez znan¹ z wystaw fotograficznych pani¹ Gra ynê Zieliñsk¹-Zenkner do prezentacji swoich prac na jednym z artystycznych czwartków w pubie U Dziennikarzy. Zatem okazujmy sobie zainteresowanie, odkrywajmy Ÿród³a szczêœcia w sobie i innych ludziach. Zapraszamy na kolejne spotkania! Serdecznie dziêkujemy naszym Wolontariuszom! Jednoczeœnie informujemy, e najbli sze spotkanie odbêdzie siê 24 marca 2007 roku, o godzinie 12, tak e w Jad³odajni przy ulicy Marsza³kowskiej 23 (wejœcie od ulicy Krótkiej). Zapraszamy wszystkich chêtnych, tym razem poznamy tajniki tworzenia z bibu³y wiosennych, kwiatowych dekoracji. Prosimy uczestników o przyniesienie jednej rolki krepiny w dowolnym kolorze. Oczekujemy równie na nowych Wolontariuszy. Koordynator do spraw Wolontariatu Oœrodka Pomocy Spo- ³ecznej w Otwocku przy ulicy Sosnowej 4, telefon kontaktowy w. 32 wprowadzi osoby chêtne w zadania Wolontariusza. Koordynator ds. Wolontariatu Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Otwocku Beata Suchecka 41

42 Obyczaje i tradycje Pradyskoteka czyli pograjka 42 Importowane z kultury anglosaskie walentynki chyba na dobre zadomowi³y siê we wspó³czesnej kulturze. 14 lutego w szko- ³ach powiatu otwockiego odby³y siê okolicznoœciowe imprezy. Na przyk³ad w józefowskiej Szkole Podstawowej nr 1 pierwszaki na lekcjach jêzyka angielskiego z zapa³em tworzy³y walentynkowe kartki, a w Ga³czynie uczniowie i nauczyciele zorganizowali Szkolne Talentynki. Zale a³o nam, aby prócz typowej dla tego dnia zabawy (na przyk³ad poczty walentynkowej i rozdawania ciastek z mi³osnymi sentencjami), wydarzy³o siê w szkole równie coœ powa niejszego mówi jedna z organizatorek imprezy Ma³gorzata Wojdat, nauczycielka jêzyka rosyjskiego. Na deskach szkolnej sceny wyst¹pili uczniowie, którzy zaprezentowali swoje talenty piosenkarskie, taneczne, a korytarze liceum zamieni³y siê w malarskie galerie i kafejki dodaje druga z rusycystek Joanna Dobrucka. A jak kiedyœ wygl¹da³y mi³osne wyznania na Mazowszu? Relacje damsko-mêskie w tradycyjnej spo³ecznoœci wiejskiej okreœla³y bardzo silne normy obyczajowe. Poniewa spo³ecznoœæ wiejska od zawsze by³a wewnêtrznie podzielona pod wzglêdem statusu maj¹tkowego, g³ównym czynnikiem doboru przysz³ego wspó³ma³ onka by³a iloœæ posiadanej ziemi. Zazwyczaj, niestety, to do rodziny m³odego ch³opaka lub dziewczyny nale- a³o ostatnie s³owo w tych kwestiach. Znany z literatury piêknej motyw mezaliansu i jego konsekwencje nie by³ wcale obcy wsi. Na dawnej wsi mazowieckiej odmiennie wygl¹da³a sytuacja ch³opaków i dziewczyn. Ch³opcy cieszyli siê o wiele wiêksz¹ swobod¹ i przyzwoleniem na ró nego rodzaju figle i hulanki, wpisane na sta³e w wiek m³odzieñczy, bardziej ni p³eæ przeciwna. Takich nastoletnich ch³opaków nazywano kawalerk¹. Natomiast dziewczêta by³y doœæ pilnie obserwowane przez rodzinê i nie cieszy³y siê zbyt du ¹ swobod¹. Fakt, e w domu jest panna na wydaniu, rodzina stara³a siê w okreœlony sposób zakomunikowaæ reszcie spo³ecznoœci. W tym okresie córkê chêtniej zabierano na jarmarki, do koœcio³a, ró nego rodzaju uroczystoœci rodzinne, jednym s³owem wszêdzie tam, gdzie mog³a byæ ona zauwa one przez potencjalnych zalotników. W miarê mo liwoœci dbano o jej dobry wygl¹d i ubiór, wskazuj¹cy na jej panieñski stan. W takich domach, gdzie by³y panny na wydaniu, chêtnie zbiera³y siê inne dziewczyny, aby wspólnie prz¹œæ lub robiæ na drutach. By³o niemal pewne, e zjawi siê tam tak e tzw. kawalerka. Ch³opcy robili sk³adkê i zapraszali na taki wieczór muzykanta, np. skrzypka, je eli by³ taki we wsi i organizowali pograjkê czyli zwyk³¹ potañcówkê. Oczywiœcie wszystko dzia³o siê pod okiem starszyzny, tj. matek i ojców m³odzie y, którzy zawsze w takich wydarzeniach uczestniczyli. Ch³opcy wybierali oczywiœcie na organizacjê pograjek domy dziewcz¹t najurodziwszych, o których wzglêdy szczególnie zabiegano. W kulturze wiejskiej nie przystawa³o ujawniaæ swych uczuæ wprost. Mo na by³o to zrobiæ natomiast œpiewaj¹c przyœpiewkê. Przez przyœpiewki œpiewane w tañcu mo na by³o wyraziæ ka d¹ prawdê i nikt za to siê nie obra a³. Mo na by³o zaœpiewaæ tak: A nikogo nie kocham, ino muzykanta, A muzykant mi zagra ³adnego kuranta Mo na by³o tak e wyraziæ fatalizm twardych regu³ ycia wiejskiego: Mamusine s³owo zapisaæ na œcianie, co mamusia powie, to siê prawd¹ stanie. W dziedzinie mi³osnej istotne by³y tak- e ró nego rodzaju znaki i przepowiednie. >>> fot. ze zbiorów Mateusza Niwiñskiego

43 Z karafki napiæ siê mo na, uœcisn¹wszy j¹ za szyjkê i przechyliwszy ku ustom, ale kto ze Ÿród³a pije, musi uklêkn¹æ i pochyliæ czo³a. Cyprian Kamil Norwid. Nadszed³ czas postu, a wiêc czas pokory i przemyœleñ. Czas podsumowañ tego, co dokonaliœmy, czego nie dokonaliœmy, a moglibyœmy uczyniæ. Nawet gdyby za to bra³o siê nie-lub odpowiednie uposa enie. Dotyczy to naszych morale, sumieñ, odpowiedzialnoœci czy te etatowych obowi¹zków urzêdniczych. Zakres Norwidowskiej myœli siêga od licznego Sztabu Otwockiej Kultury do nieco wiêkszego liczebnika Otwockich Bezrobotnych. Ka dy z nas winien chocia by w tym czasie zrobiæ wiwisekcjê tego, co zrobi³ dla miasta ( Gazeta Otwocka jest organem Urzêdu Miasta), szczególnie wtedy, gdy pobiera comiesiêczne pieni¹ ki dla swojej rodziny. Antoni Czechow zwyk³ by³ mówiæ: Elektrycznoœæ i para zawieraj¹ w sobie wiêcej mi³oœci do ludzi, ni czystoœæ seksualna i post... i Otwocka Kultura - dodatek mój i wielu osób. Mia³o byæ o poœcie nie w Q(?)lturze, bo ten trwa w Otwocku niemal ca³y rok, ale o tym krótszym. Znam wiele osób, które w tym czasie poszcz¹ a do Œwi¹t Wielkiej Nocy. Niestety nie zaliczam siê do Nich. Mam do postu stosunek ambiwalentny, podobnie jak do wegetarian. W pierwszym Gra znaków i symboli mog³a doprowadziæ w koñcu do wyboru w³aœciwego kawalera b¹dÿ panny, co mog³o nawet staæ siê wbrew woli m³odych ludzi. Dominowa³y czêsto argumenty bardziej przyziemne ni g³os serca. I nawet tu, gdy wybór zosta³ ju zaakceptowany przez rodzinê, do akcji wkraczali specjalni swatowie b¹dÿ swatki, pe³ni¹ce rolê mediatorów pomiêdzy rodzinami przysz³ych ma³ onków. Tak opisuje moment swatów stara przyœpiewka: Któ tam ko³acze, któ tam do wrót puka? RadŸcie otworzyæ, s¹siedzie, Pan m³ody panny szuka... Oni negocjowali wysokoœæ posagu pani m³odej i pozosta³ych konsekwencji maj¹tkowych przysz³ego zwi¹zku. Gdy wszystko sz³o pomyœlnie, ch³opak dobija³ targu z ojcem dziewczyny, przychodzi³ z wódk¹, cukierkami i podarkami dla dziewczyny. Wkrótce odbywa³o siê wesele. Piotr Cmiel Dziêkujê Mateuszowi Niwiñskiemu, etnologowi, za pomoc w napisaniu tekstu. Post Cyprian Loebl NALEPA przypadku ma siê to bardziej do spraw duchowych, a w drugim do tego, ile to styknie si³ górnikowi do wiercenia na przodku czy te ty³ku po gotowanej marchewce z otrêbami, a drugie zostawiê na inny felieton. Miêso poza ró nymi minera³ami, witaminami daje nam bia³ko, które nas buduje, t³uszcz, który daje nam kopalniê (patrz wy ej drogi czytelniku) kalorii, ergo si³ê i ciep³o. Zasadniczo cz³owiek jest prze uwaczem. Jednak dosta³ onegdaj œwira i miast wcinaæ pokrzywê i inne wodorosty, by³ wzi¹³ siê za polowania. Czy to syndrom macho mia³ siê odezwaæ, czy te chêæ zysku. Nie wiem. Tak czy siak homo sapiens psem sta³ siê na miêso, a raczej takim kundelkiem. Gdybyœmy spo ywali trzodê chlewn¹ w iloœci adekwatnej do rozmna ania siê œwini¹tek, to wicepremier A. Lepper nie mia³by teraz k³opotów z hodowcami, których popiera³. Nie móg³ jednak jako Minister Rolnictwa wyjœæ na rozmowy z nimi, bo przecie siê nie rozkraczy. No ale nie taki grzyb straszny, czego przyk³adem poni szy przepis. KOTLETY Z GRZYBÓW Suszone grzyby po op³ukaniu gotujemy pod przykryciem ok. 40 min., odcedzamy (ze smaku mo emy zrobiæ zupkê z makaronem), posiekane ³¹czymy z odrobin¹ œmietany i krótko dusimy na maœle; ze sch³odzonej, posolonej i popieprzonej (mo emy dodaæ œwie o zmielonego ja³owca) masy z dodatkiem jajka, tartej bu³ki i grubo posiekanej natki pietruszki formujemy ma³e kotleciki, a po usma eniu podajemy z - na ten przyk³ad - ry em; konsumujemy podczas obrad Sejmu. Ca³y prawie rok jemy kawior, wêgorze i ba anty (jest przecie dynamiczny rozwój krajowej gospodarki, PKB roœnie, a œrednia pensja przekracza 3000 z³), to w czasie postu mo emy skorzystaæ z tañszych produktów. SA ATKA JARZYNOWA Z GROSZKIEM W MAJONEZIE... ten przepis ka dy zna... Lub ZAPIEKANKA Z P ATKÓW JARZYN Osobno podsma one do lekkiej miêkkoœci pokrojone wzd³u - cienkie plastry marchewki, cukini i rzepy po ostudzeniu wk³adamy warstwami (w kolejnoœci jak wy ej) do wysmarowanej mas³em brytfanki; zalewamy sosem ze œmietany 18%, jajka, roztartego czosnku, bazylii, ga³ki muszkato³owej, soli, pieprzu i pieczemy ok. 1 godz. w temp. 180 stopni C. Widzê jak co noc ekspres stoi tu, ekspres nocny, który mo e zabraæ mnie st¹d, bardzo krótko tutaj stoi i nikt nie wie, dok¹d mo e zabraæ mnie (...) nie wiem, co mam z sob¹ zabraæ, bardzo krótko ekspres stoi, tylko bluesa wezmê z sob¹. ( Jest gdzieœ taki dom z p³yty Karate Breakoutów) Jego ekspres jecha³ bardzo szybko, za szybko. Bóg widocznie chcia³ pos³uchaæ trochê polskiego bluesa. Wybra³ dobrze, a my i tak bêdziemy Go s³uchaæ do koñca œwiata i jeden dzieñ d³u ej, bo ca³ego swojego bluesa nie wzi¹³ ze sob¹. Zagrasz nam jak do³¹czymy do Ciebie i zagrasz nam na najwy szej Sali Koncertowej Œwiata. Rych Ryszard Gulczyñski Restauracja Rych Otwock ul. Warszawska 30 (dawne Kino Promyk) Wesela Dancingi i inne , , 43

44 SPORT Dwóch Afrykañczyków w OKS?! Jak w ka dej przerwie rozgrywkowej tak i tym razem w IV-ligowej kadrze pi³karzy OKS-u nastêpuj¹ zmiany. Ruchy kadrowe s¹ w obie strony niektórzy odchodz¹, a ich miejsce zajmuj¹ nowi zawodnicy. Z grona 22 zawodników, którzy wyst¹pili w rundzie jesiennej, najprawdopodobniej z kadry odchodz¹: 1. M. Zapaœnik przejœcie do III-ligowych rezerw I-ligowego Zag³êbia Lubin; 2. P. Skorupa najprawdopodobniej do V-ligowej Têczy P³oñsk; 3. R. Siwak do Prominka askarzew (liga okrêgowa); 4. J. Mazurkiewicz wyjazd do Grecji; 5. M. Krupa d³ugotrwa³a kontuzja; 6. G. Sitek do zespo³u rezerw, ze wzglêdu na trudnoœci w systematycznych treningach spowodowanych prac¹ zawodow¹. Ich miejsca zajm¹ nowi zawodnicy, którzy podjêli treningi w Otwocku. Najwiêksz¹ rewelacj¹ mog¹ byæ dwaj Nigeryjczycy. Jeœli ich sprawa zostanie pozytywnie za³atwiona, to po raz pierwszy w ponad 80-letniej historii barwy otwockiego klubu reprezentowaæ bêd¹ czarnoskórzy przybysze z afrykañskiego l¹du. Gwoli œcis³oœci dodaæ trzeba, e absolutnym debiutantem by³ 12- letni czarnoskóry mieszkaniec Otwocka, który w ubieg³ym roku grywa³ przez pewien okres w dru ynie m³odzików prowadzonej przez T. Cymermana. Najbardziej prawdopodobne jest wzmocnienie IV-ligowej kadry OKS-u przez nastêpuj¹cych zawodników: 1. P. Potera m³ody napastnik, wychowanek warszawskiej Polonii, jesieni¹ gra³ w III-ligowej Nadnarwiance Pu³tusk; 2. P. Oftolete nigeryjski napastnik, grywa³ w warszawskiej Delcie, w M³awie i w... I-ligowej dru ynie ³otewskiej; 3. C. Agu nigeryjski bramkostrzelny napastnik, jesieni¹ gra³ w Nadarzynie; 4. M. Dymkowski m³ody obiecuj¹cy napastnik z Falenicy; 5. M. Ksi¹ ek wychowanek OKS-u, po uporz¹dkowaniu spraw zawodowych jest szansa na solidny trening i powrót do pierwszego zespo³u z dru yny rezerw; 6. R. Skonieczny z dru yny juniorów. Z powy szego zestawienia wynika, e chodzi g³ównie o wzmocnienie si³y ofensywnej zespo³u po odejœciu M. Zapaœnika. A piêciu z wymienionych zawodników to napastnicy lub ofensywni pomocnicy. Nie mo na wykluczyæ, e tu przed zamkniêciem transferowego okienka pojawiæ siê mo e okazja na pozyskanie innego ciekawego zawodnika, tak jak w ostatniej przerwie wakacyjnej by³o z J. Mazurkiewiczem, który niespodziewanie powróci³ z Belgii. 44 IV-ligowe rozgrywki pi³karskie w okrêgu mazowieckim rozpoczn¹ siê 17 i 18 marca. W tym pierwszym terminie zespó³ OKS-u czeka jeden z najdalszych wyjazdów, bo a do Szyd³owca (za Radomiem). Marcowa inauguracja Tydzieñ póÿniej w sobotê 24 marca nast¹pi inauguracja rundy wiosennej w Otwocku. Goœciæ bêdziemy dru ynê z M³awy, która jeszcze nie tak dawno gra³a w II lidze. Pocz¹tek spotkania o godz. 15. W trzeciej kolejce otwocczanie wyje d aj¹ na mecz do Ursusa, natomiast w przedœwi¹teczn¹ sobotê 7 kwietnia goszcz¹ u siebie w Otwocku dru ynê bika Nasielsk (godz. 15). Równie w marcu startuj¹ dwie dru- yny m³odzie owe OKS-u rozgrywaj¹c mecze zaleg³e z jesieni. Jako pierwszy uczyni to zespó³ trampkarzy (rocznik 1992) graj¹c 18 marca w Miêtnem z tamtejszym Mazowszem. W tydzieñ póÿniej zaleg³y mecz w Warszawie z Bia³o³êk¹ rozegra najm³odsza dru yna orlików (rocznik 1996). Nie bacz¹c na oœnie one, czasami zlodowacia³e lub b³otniste boiska, pi³karscy seniorzy OKS-u intensywnie trenuj¹ i rozgrywaj¹ wiele meczy sparingowych. Pocz¹wszy od 20 stycznia, w ci¹gu trzech tygodni rozegrali a osiem takich spotkañ, przez które przewinê- ³o siê oko³o 30 zawodników. Oprócz kilku testowanych graczy z innych klubów trener siêgn¹³ równie do wyró - niaj¹cych siê m³odych zawodników dru- yny rezerwowej (np. M. Hrycajewski i M. Seler) oraz zespo³u juniorów (R. Skonieczny i M. Wiêsik). Przeciwnicy otwocczan reprezentowali zró nicowany poziom pocz¹wszy od A-klasowej Józefovii do III-ligowych dru- yn Nadnarwianki i Radomiaka. Równie rezultaty spotkañ by³y zró nicowane piêæ z nich zakoñczy³o siê zwyciêstwami, a trzy pora kami. Jak widaæ, podobnie jak w rundzie jesiennej otwocczanie nie toleruj¹ rozwi¹zañ remisowych. Uzyskane wyniki, w kolejnoœci rozgrywanych meczy, by³y nastêpuj¹ce: 1. OKS Józefovia 4:0. Bramki I. Go³aszewski 2, M. Dymkowski i J. Kêsek. 2. OKS Nadnarwianka Pu³tusk 1:2. Bramka J. Mazurkiewicz. 3. KS Warka OKS 1:4 (w tercjach Wyszli na boiska 3:0, 0:0, 1:1). Bramki T. Karaœ 2, I. Go³aszewski i P. Stañczuk. 4. OKS Polonia II Warszawa 6:3 (5:1). Bramki P. Oftolete 3, P. Stañczuk, D. DŸwiga³a i A. Warszawski. 5. Radomiak OKS 2:1 (1:0). Bramka - M. Skrzyñski. 6. Korona Góra Kalwaria OKS 3:2 (2:1). Bramki P. Oftolete. 7. OKS Jednoœæ abieniec 3:0 (1:0). Bramki P. Oftolete i P. Potera OKS KS Piaseczno 3:0 (2:0). Bramki J. Kêsek, P. Potera i M. Seler. Przyk³adowo bior¹c w przedostatnim z wymienionych spotkañ z Jednoœci¹ trener desygnowa³ podstawowy sk³ad (oprócz bramkarza), który by³ nastêpuj¹cy: D. Czarnecki B. Bobrowski, A. Warszawski (od 46 min. M. Ksi¹ ek), G. Ura, P. Nowotka I. Go³aszewski (od 46 min. M. Dymkowski), T. Karaœ, P. Guba, M. Skrzyñski P. Oftolete (od 46 min. P. Potera) i P. Stañczuk. Natomiast w spotkaniu z Piasecznem zagrali g³ównie dublerzy: J. Goleniewski (od 46 min. D. Piekarski) E. Krupa, D. Trylski, P. Guba, M. Skrzyñski (od 55 min. M. Mi³kowski) M. Hrycajewski, D. Dymkowski, M. Wiêsik, J. Kêsek P. Potera i M. Seler. Fr. Stokowski

45 Zweryfikowane tabele Mazowiecki Zwi¹zek Pi³ki No nej wykorzysta³ zimow¹ przerwê w rozgrywkach na weryfikacjê spotkañ rundy jesiennej i w konsekwencji równie tabel rozgrywkowych. Niekiedy spowodowa³o to doœæ istotne przesuniêcia dru yn w tabelach. Na przyk³ad w IV lidze przywrócono rezerwie warszawskiej Legii trzy punkty wywalczone na boisku w meczu z Mazurem Karczew, które wczeœniej odebrano legionistom walkowerem. W konsekwencji Legia awansowa³a z 7 na 4 miejsce w tabeli, a Mazur obsun¹³ siê o dwa miejsca do ty³u zbli aj¹c siê do strefy spadkowej. Warto zatem, przed inauguracj¹ rundy wiosennej, zapoznaæ siê z aktualnymi zweryfikowanymi tabelami, w których wystêpuj¹ zespo³y otwockie. IV LIGA 1. Dolcan Z¹bki : GLKS Nadarzyn : Szyd³owianka Szyd³owiec : KP Legia II Warszawa 30 30: Legionovia Legionowo : Narew Ostro³êka : Hutnik Warszawa : Okêcie Warszawa : Start Otwock : Korona HID Ostro³êka : Pogoñ Grodzisk Mazowiecki : Ursus Warszawa 22 16: Mazur Karczew : KSP Polonia II Warszawa 20 20: MKS M³awa 19 27: Piast Piastów : bik Nasielsk 12 16: Gwardia Warszawa 4 12 :72 Zanotowano jeden walkower: KSP Polonia II - Gwardia 0:3 v.o. - gra³ nieuprawniony zawodnik. KLASA,,B SENIORÓW GR. IV l. START II Otwock UKS SIEKIERKI BKP Warszawa KS RASZYN II OKÊCIE II Warszawa KS OMIANKI II PKS RADOŒÆ II KS FALENICA II PUG II Bielany KS WESOLA II ORZE Warszawa OMEGA Warszawa AON II REMBERTÓW VULKAN Wólka Ml¹dzka ENERGETYK Warszawa LIGA JUNIORÓW M ODSZYCH DR. W 1990R. GR. III 1. KADRA Rembertów START Otwock KOSA Konstancin MAZOWSZE Miêtne KORONA Góra Kalwaria ADVIT Wi¹zowna UKS SIEKIERKI KS WESO A JEDNOŒÆ abieniec BÓR Regut MAZOWIECKA LIGA TRAMP- KARZY DR. W l 992 R. GR. II 1. MAZOWSZE Miêtne M ODZIK Radom KS PIASECZNO JASTRZ B G³owaczów RADOMIAK Radom KP LEGIA S.S.A. Warszawa ORKAN Sochaczew OLIMPIA Warszawa SZYDLOWIANKA ZNICZ Pruszków START Otwock YRARDOWIANKA HUTNIK Warszawa Jeden mecz prze³o ono na rundê wiosenn¹: Mazowsze Miêtne - Start Otwock r. (niedziela) godz MAZOWIECKA LIGA M ODZI- KÓW UR. W 1994 R. GR. II 1. JUNIOR Radom UNIA Boryszew AGRYKOLA Warszawa CWKS LEGIA Warszawa BENIAMINEK Radom SZYD OWIANKA Szyd³owiec START Otwock ZNICZ Pruszków PKS PRAGA Warszawa O. KS RASZYN KS PIASECZNO KS URSUS Warszawa WILGA Garwolin POGOÑ Grodzisk Zanotowano jeden walkower za niestawienie siê na zawody: Junior Radom - Ursus 3:0 v.o. Jeden mecz prze³o ony zosta³ na rundê wiosenn¹ sezonu 2006/2007: KS Piaseczno - Znicz Pruszków r. (niedziela) godz ORLIKI UR. W 1996 R. GR. II l. UKS ADY START Otwock WYSOCKI Warka KS PIASECZNO SS BIA O ÊKA WILGA Garwolin KS RASZYN KORONA Góra Kalwaria KS FALENICA ORZE Baniocha Dwa mecze prze³o ono na rundê wiosenn¹: SS Bia³o³êka - Start Otwock r. (niedziela) godz KS Falenica - Wysocki Warka r. (niedziela) godz Z przedstawionych tabel wynika, e zdecydowanie najbardziej z rundy jesiennej mo e byæ zadowolony zespó³ seniorski rezerw, który lideruje w tabeli z du ymi szansami na awans do A-klasy. Nast¹pi³a tu zmiana szkoleniowca. Opiekê nad zespo³em po I. Go³aszewskim przej¹³ A. Warszawski. Dobrze spisa³ siê równie zespó³ juniorów prowadzony przez trenera Zb. Raczkowskiego. Dru yna ta jest wiceliderem tabeli i ma spore szanse powalczyæ z Kadr¹ Rembertów i Kos¹ Konstancin o awans do centralnej ligi mazowieckiej. Szanse te s¹ tym wiêksze, e du e postêpy zrobi³ ostatnio bramkostrzelny lider zespo³u R. Skonieczny, który przygotowuje siê do rozgrywek z seniorsk¹ kadr¹ IV-ligow¹ OKS-u. Mi³¹ niespodziankê sprawia równie najm³odszy zespó³ orlików prowadzony przez trenera J. Olszewskiego. Ten zespó³ 10-latków, uczestnicz¹c pierwszy raz w rozgrywkach, jest równie wiceliderem tabeli. Natomiast najtrudniejsza walka o utrzymanie siê w centralnej lidze mazowieckiej czeka trampkarzy i ich trenera K. Szczegota. Jesieni¹ byli oni najs³abszym zespo³em obok dru yn z yrardowa i warszawskiego Hutnika. Fr. Stokowski 45

46 LEKKA ATLETYKA XXVII Pó³maraton Wi¹zowski Brawa dla Wi¹zowny! 46 W niedzielê 25 lutego br. odby³ siê 27 Pó³maraton Wi¹zowski. By³y to pierwsze w tym roku zawody biegowe, otwieraj¹ce sezon maratonów w Polsce. W biegu g³ównym na dystansie 21, 097 km wystartowa³o 354 zawodników, na 5 km - 117, a na dystansach m³odzie owych ok. 160 dzieci. Honorowym patronatem imprezê objêli Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Marsza³ek Województwa Mazowieckiego. Choæ nie by³o opadów œniegu i deszczu, to kilkustopniowy mróz oraz wiatr da³y siê biegaczom mocno we znaki, zw³aszcza po nawrocie w Gliniance. Tê trudn¹ trasê najlepszy w tegorocznym Pó³maratonie Vitalij Rybka pokona³ w czasie 1 godziny, 9 minut i 15 sekund. Goœæ z Ukrainy zwyciê- y³ przed S³awomirem K¹piñskim (BOP TKKF P³ock) i Piotrem Stachyr¹ (EURA DONER G³ogów). Wœród kobiet triumfowa³a Renata Antropik (WARSZAWIAN- KA Piaseczno), która wyprzedzi³a Irenê Sakowicz (MKS JUVENIA Bia³ystok) oraz Agnieszkê Sypek (entre.pl Team) Na dystansie 5 km najszybszy by³ piêcioboista Grzegorz Wróblewski z KS Piaseczno, a w kategorii pañ Katarzyna Dziwosz z AMD NTT System. Niew¹tpliwie dla wielu startuj¹cych sukcesem by³o samo osi¹gniêcie mety, sprawdzenie swoich mo liwoœci. Impreza ma swoich wielbicieli od lat, jak choæby najstarszego uczestnika pó³maratonu Jana NiedŸwieckiego, którego numer startowy 81 to jednoczeœnie metryka urodzin. D³ugi dystans to tak e test wytrzyma³oœci dla osób niepe³nosprawnych; warto dodaæ, e jeden z uczestników przeby³ trasê o kulach. Wielu zawodników zwraca³o uwagê na wspania³¹ organizacjê imprezy, punktualnoœæ, porz¹dek. Gospodarze zapewnili uczestnikom gor¹ce posi³ki, napoje i wiele upominków, a najlepszym cenne nagrody. Niektórzy biegacze przybyli do Wi¹zowny z odleg³ych zak¹tków Polski przekonani, e zostan¹ tu dobrze przyjêci. Jak podkreœla³ wójt Wi¹zowny Marek Jêdrzejczak, to zas³uga du ej grupy osób skupionej wokó³ organizacji zawodów. Pocz¹wszy od pracowników Szko³y Podstawowej, stanowi¹cej bazê i biuro zawodów, urzêdników gminy - do bezinteresownej pracy zg³osi³o siê wielu wolontariuszy, niekiedy ca³e rodziny. Doktor W³odzimierz Piechowicz otacza opiek¹ medyczn¹ zawodników niemal od pocz¹tku istnienia imprezy. Do pomocy zwerbowano równie wojsko, policjê, stra miejsk¹ i pogotowie ratunkowe. Nad ca³oœci¹ organizacji czuwa³ urzêduj¹cy w gminie Janusz Budny. Splendoru zawodom dodaje zawsze obecnoœæ wybitnych sportowców, uczestnicz¹cych w ceremonii wrêczania medali. Obok legendarnego zapaœnika Andrzeja Suprona cenne trofea przekazywa³ zwyciêzcom m.in. W³adys³aw Zieliñski, trzykrotny olimpijczyk w kajakarstwie, mistrz œwiata i br¹zowy medalista z olimpiady w Rzymie w 1960 r. Wielkie uznanie nale y siê komentuj¹cemu zawody ekspertowi lekkiej atletyki Sylwestrowi Mo d yñskiemu. Niewidoczna dla publicznoœci, ale istotna dla samych zawodników by³a praca zespo³u sêdziowskiego z PZLA.

47 fot. E. Banaszkiewicz Fakt, e w tym roku wycofa³ siê z partycypacji w kosztach g³ówny dotychczas sponsor zawodów, firma Megal, stanowi wyzwanie dla organizatorów na przysz³oœæ. Warto im yczyæ, by przysz³oroczna impreza rozegra³a siê z co najmniej podobnym rozmachem jak tegoroczna. Ewa Banaszkiewicz Do s¹siedniej Wi¹zowny przybyli tak e lekkoatleci z Otwocka. W pó³maratonie wystartowali m.in. Adam Celiñski (2 miejsce w kategorii 40+ lat), Marek G¹gol, Jerzy Domañski, Grzegorz Setnikowski, Tadeusz Kotowicz, Andrzej Wiœniewski, Jan Pawiñski, pañstwo Rêbkowscy: Andrzej i Alicja (3 miejsce w kat. kobiet 20+ lat). Otwockie prze³aje Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody i przenikliwego zimna Otwocki Klub Sportowy zainaugurowa³ sezon lekkoatletyczny. 4 marca na stadionie OKS odby³y siê prze³ajowe Mistrzostwa Mazowsza i Mistrzostwa Warszawy. W zawodach wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu zawodników startuj¹cych w barwach 25 mazowieckich klubów. W kategorii m³odzików (dziewcz¹t) na dystansie 1000 m pierwsze miejsce zajê³a zawodniczka Olimpu Kozienice Anna Pacholska. Zawodniczka OKS Agata Kowalska na tym dystansie by³a czwarta. W biegu na 1500 m w tej samej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajê³a Ewelina Olkowicz z WLKS Siedlce. W biegu m³odzików na 1500 m zwyciê y³ Kamil Sobotka ( Bartnik Myszyniec). Maciej Ros³aniec z OKS dobieg³ jako dwunasty. W biegu m³odzików na dystansie 2000 m pierwsze miejsce zaj¹³ Mateusz Kowalczyk z WLKS Siedlce. Po biegu na 1500 m (juniorki m³odsze) na podium znalaz³y siê Beata Pusto³a (WLKS Siedlce), Marta Keller (OKS Start Otwock) i Katarzyna Górniak (KS Piaseczno). Kolejna reprezentantka OKS Paulina Kalinowska zajê³a czwarte miejsce. Na dystansie 2000 m (ta sama kategoria wiekowa) zwyciê y³a Joanna Gomoliñska z UKS oliborz. Reprezentantki Otwocka Agnieszka Mi¹sek i Karolina Teperek zajê³y 5 i 6 miejsce. Wœród juniorów m³odszych bior¹cych udzia³ w biegu na 2000 m pierwsze miejsce zaj¹³ reprezentant Olympu B³onie Micha³ Naklicki. Zawodnicy OKS, Piotr ysik i Dawid Sikora zajêli tym razem odleg³e, 15 i 16 miejsce. W biegu juniorów m³odszych na 3000 m triumfowali reprezentanci OKS: Pawe³ ysiak (zaj¹³ 1 miejsce) i Kuba Dr¹gowski (4). 2 i 3 miej- Zwyciêski bieg zawodnika OKS-u sce zajêli Pawe³ Kamiñski z Polonii Warszawa i Pawe³ Sznajder z UKS G-8 Bielany. Inni zawodnicy OKS Micha³ Wnuk i Tadeusz Pi³kowski dobiegli do mety jako 19 i 20. W biegu juniorek i otwartej kategorii wiekowej rozgrywanym na dystansie 2000 m zwyciê y³a Julita Biedrzycka z MKS Radziejowice. Reprezentantki OKS by³y tym razem 6 (Dominika Osica) i 8 (Joanna Okoñ). Wœród mê czyzn startuj¹cych w tej samej grupie wiekowej na dystansie 3500 m pierwsze miejsce zaj¹³ zawodnik OKS Dawid ywek. Kolejny reprezentant OKS, ukasz Seku³a, dobieg³ do mety jako 12. W klasyfikacji ogólnej OKS Start Otwock zaj¹³ 3 miejsce, za WLKS Siedlce i UKS G-8 Bielany. Nagrody zwyciêzcom zawodów wrêczyli m.in. reprezentanci w³adz samorz¹dowych Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak i przewodnicz¹cy Rady Powiatu Krzysztof Szczegielniak, klubowych oraz przedstawiciele Warszawsko Mazowieckiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki. mg fot. M. G¹ga³a 47

48 Czy w Otwocku mo liwa jest Biblioteka marzeñ? 48 Biblioteka multimedialna dla dzieci pod nazw¹ Abecad³o zosta³a otwarta w 2006 roku. Koszt adaptacji i wyposa enia wnêtrza ponios³y w³adze miasta. Biblioteka jest przestronna i nowoczeœnie urz¹dzona, przeznaczona dla dzieci do 13. roku ycia. Zbiory obejmuj¹ 20 tys. ksi¹ ek, 30 tytu³ów czasopism, 3 tys. zbiorów specjalnych, gry planszowe. Abecad³o oferuje czytelnikom: 12 komputerów, 3 stanowiska do s³uchania muzyki, rzutnik, odtwarzacz DVD, telewizor, kserokopiarkê i drukarkê. W bibliotece codziennie organizowane s¹ ró norodne zajêcia dla dzieci. W czasie roku szkolnego realizowany jest program przysposobienia bibliotecznego. Wolontariusze pracuj¹ z dzieæmi maj¹cymi k³opoty z nauk¹. Miar¹ sukcesu obu bibliotek multimedialnych jest wyraÿnie zwiêkszone zainteresowanie czytelników Planet¹ 11 i Abecad³em w porównaniu z innymi bibliotekami miejskimi. Pierwsze pytanie, które nasunê³o mi siê po wizycie w Olsztynie, brzmi: czy chocia w niewielkim stopniu Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku mog³aby zbli yæ siê do olsztyñskiego wzorca? Czy mog³aby u nas powstaæ nowoczesna biblioteka multifot. A. Sutarzewicz Kilka dni temu mia³am przyjemnoœæ uczestniczyæ w miêdzynarodowej konferencji pod nazw¹ Biblioteka marzeñ i oczekiwañ. Konferencjê zorganizowa³a Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Fundacja Bertelsmanna. Po dwóch dniach wyk³adów i zwiedzania nowych bibliotek wyjecha³am z Olsztyna pe³na wra eñ. Zobaczy³am, jak wspaniale mo e funkcjonowaæ nowoczesna biblioteka i jak daleko naszej, otwockiej bibliotece do tych wzorów. Kierujê mój tekst zw³aszcza do W³adz naszego miasta, do osób, które decyduj¹ o wydawaniu pieniêdzy na kulturê. Konferencja olsztyñska odbywa³a siê w dniach 15 i 16 lutego 2007 roku. Pierwszego dnia zaplanowano zwiedzanie dwóch nowych bibliotek miejskich: Planety 11 i Abecad³a, które robi¹ du e wra enie rozmachem wnêtrza i wyposa eniem. Planeta 11 to nowoczesna biblioteka, której oferta skierowana jest g³ównie do m³odzie y w wieku lat. Otwarto j¹ w 2003 roku w wyniku ogólnopolskiego konkursu pod nazw¹: Biblioteki dla m³odych klientów. Planeta 11 jest po³o ona w centrum Olsztyna. Wnêtrze jest przestronne, nowoczeœnie zaprojektowane i w pe³ni skomputeryzowane. Biblioteka, oprócz ksi¹ ek, proponuje: czasopisma, filmy, muzykê, gry komputerowe, programy edukacyjne, ksi¹ kê mówion¹. Czytelnicy mog¹ korzystaæ z: Internetu (10 stanowisk), samoobs³ugowej kserokopiarki, skanera, drukarek (atramentowej i laserowej), miejsca do ods³uchu CD (2 stanowiska), programów u ytkowych s³owników komputerowych, telewizora. Jest szeœæ stanowisk do cichej pracy, w tym trzy z komputerami i jedno miejsce dla gracza komputerowego. Co miesi¹c organizowane s¹ wystawy plastyczne. Biblioteka proponuje naukê jêzyków obcych w kawiarenkach jêzykowych oraz du y wybór mediów obcojêzycznych. Planeta 11 jest bibliotek¹ multimedialn¹ ³¹cz¹c¹ w sobie edukacjê, informacjê i rozrywkê. Wykorzystuj¹c tê ró norodnoœæ zorganizowano w bibliotece punkt doradztwa zawodowego. Podczas regularnych spotkañ mo na korzystaæ z pomocy: pedagogów, psychologów, prawników. Planeta 11 jest równie miejscem realizacji projektów prowadzonych przez m³odzie. Sukces Planety 11 zmieni³ nastawienie polityków i przedstawicieli samorz¹du do bibliotek, co zaowocowa³o nastêpnym projektem: biblioteki multimedialnej dla dzieci.

49 medialna? Bo chyba nikt nie w¹tpi, e taka biblioteka jest potrzebna, w³aœnie dla m³odzie y. Zauwa my, e oferta biblioteki olsztyñskiej zosta³a skierowana do m³odych ludzi w najtrudniejszym okresie ich ycia, kiedy dorastaj¹ i poszukuj¹ w³asnej drogi. W Planecie 11 znajduj¹ nie tylko rozrywkê, ale i poradê, ucz¹ siê prawid³owo funkcjonowaæ w œwiecie. Jest du a szansa, e czytelnicy Planety 11 nie zejd¹ na z³¹ drogê, odnajd¹ swoje miejsce w yciu. Zwracam siê z pytaniem do Decydentów z otwockiego Ratusza: czy m³odzie otwocka nie zas³uguje na nowoczesn¹ bibliotekê, czy jest gorsza od ich olsztyñskich kolegów? Czy nie jest naszym obowi¹zkiem zaj¹æ siê m³odymi ludÿmi? Czy nie powinniœmy przedstawiaæ m³odzie y ró nych dróg, mo liwoœci, kierunków funkcjonowania w yciu i pomagaæ im w ich poszukiwaniu? Otwocka Biblioteka Centralna przy ul. Andriollego w takiej formie, w jakiej jest obecnie, staje siê tylko zakurzonym magazynem ksi¹ ek, gdzie wpada siê na chwilê po lekturê szkoln¹. Zróbmy wszystko, aby w Otwocku powsta³a nowoczesna biblioteka multimedialna, aby daæ m³odzie y alternatywê dla w³óczenia siê po mieœcie, czy picia piwa w parku, dajmy im szansê. Alicja Sutarzewicz, zastêpca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku (Pe³ny tekst artyku³u jest dostêpny na naszej stronie internetowej: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OTWOCKU OG ASZA VII OTWOCKI KONKURS LITERACKI ORAZ IV OTWOCKI KONKURS LITERACKI DLA DZIECI I M ODZIE Y W sobotê, 3 marca w Klubie Smok otwarto pierwsz¹ w dorobku Justyny Kosseli Muszyñskiej wystawê jej malarstwa. Autorka jest absolwentk¹ dziennikarstwa i filozofii. Jednak niedawno postanowi³a znaleÿæ now¹ drogê w yciu: Malujê od oko³o 3 lat. Malarstwo jest dla mnie form¹ samowyra enia. Daje mo liwoœæ pozostawienia po sobie czegoœ materialnego. Przy okazji mo na zarobiæ, sprzedaj¹c niektóre obrazy. Malowid³a Justyny Kosseli powstaj¹ w technice zwanej impasto. Polega ona na nak³adaniu na p³ótno grubych warstw farby, co s³u y zaakcentowaniu efektów œwiat³a i urozmaiceniu faktury, podkreœlaj¹cych ekspresyjny charakter obrazów. W ten sposób powstaj¹ ekspresyjne abstrakcje, w których dominuje g³êboka czerñ i soczysta, pe³na ycia czerwieñ. Autorka nie stroni równie od malowania martwych natur i pejza y. Jej twórczoœæ charakteryzuj¹ ostre, pe³ne ekspresji ywe barwy. Nie chcê odwzorowywaæ rzeczywistoœci. Wolê, eby podczas ogl¹dania moich obrazów u widza zadzia- ³a³a wyobraÿnia. Artystka ca³y czas poszukuje swojej artystycznej drogi. Ostatnio Wernisa Justyny Kosseli Muszyñskiej Impasto w Smoku coraz czêœciej sk³ania siê ku ekspresjonizmowi i twórczoœci impresjonistów, z którymi ³¹czy j¹ nie tylko wybór stosowanej przez siebie techniki. Wœród prac, które mo na obejrzeæ w Smoku, znajduje siê kilka obrazów przedstawiaj¹cych s³oneczniki. Fascynuje mnie twórczoœæ van Gogha zw³aszcza jego S³oneczniki, które przykuwaj¹ uwagê ciep³ymi barwami i uchwyconym przez niego ruchem i yciem. Maciej G¹ga³a Konkursy maj¹ charakter otwarty i obejmuj¹ dwie kategorie: poezjê i prozê. Tematyka utworów jest dowolna. Najlepsze prace w ka dej kategorii zostan¹ nagrodzone. Dodatkowo przewidziana jest nagroda specjalna za najlepsze utwory zwi¹zane tematycznie z Otwockiem i regionem otwockim. Prace nale y sk³adaæ w Miejskiej Bibliotece Publiczne w Otwocku przy ul. Andriollego 45 w terminie do 30 czerwca 2007 roku. Regulaminy konkursów dostêpne s¹ w Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku przy ul. Andriollego 45 i jej filiach oraz na naszej stronie internetowej: fot. M. G¹ga³a 49

50 50 LPOLECAMY Janusza Kacperka EKTURY By³em dowódc¹ Pancernym Wspomnienia Hansa Von Lucka Prze³o y³: Jan Szkudliñski DOM WYDAWNICZY BELLONA Fascynuj¹ce wspomnienia wojenne dowódcy 7 i 21 Dywizji Pancernej, zaliczane do œwiatowej klasyki tego gatunku. Dotychczas nie by³a t³umaczona na jêzyk polski. Autor opisuje kampanie, w których uczestniczy³ na wszystkich frontach II wojny œwiatowej: w Polsce, Belgii, Francji, w Afryce Pó³nocnej, na froncie wschodnim i w Niemczech. Ksi¹ ka prezentuje szerok¹ panoramê II wojny œwiatowej, maj¹c jednoczeœnie charakter wielkiej epopei wojennej wojsk pancernych. Oddajmy g³os autorowi ksi¹ ki: Jestem g³êboko poruszony przedmow¹, jak¹ napisa³ do tej ksi¹ ki Stephen Ambrose (autor ksi¹ ki Kompania Braci, Obywatele w mundurach, D- Day i Most pegasus ), uczyni³ moje prze ycia swoimi. Z dum¹ mogê uwa aæ tego niezwyk³ego cz³owieka i autora za mego przyjaciela. Zabiera g³os autor przedmowy: Bêd¹c jednym ze s³awnych o³nierzy drugiej wojny œwiatowej, napisa³ on wspomnienia, które s¹ po prostu znakomite i stan¹ siê natychmiast klasyk¹ czytan¹ przez kolejne pokolenia. Zapraszam do ciekawej lektury. Historyczne bitwy Farsalos 48 p.n.e. Autor: Romuald Romañski. DOM WYDAWNICZY BELLONA Monografia jednej z najs³ynniejszych bitew œwiata staro ytnego, w której Juliusz Cezar pokona³ Pompejusza Wielkiego. Zwyciêstwo Cezara leg³o u genezy zmian ustrojowych w pañstwie rzymskim w schy³kowym okresie republiki. Ps. 15 marca 44 r. p.n.e. w dniu id marcowych* o godzinie jedenastej Cezar pad³ ofiar¹ zamachu dokonanego w budynku Kurii Pompejusza, gdzie mia³y siê odbyæ obrady senatu. Spisek by³ dzie³em kilkudziesiêciu osób; samego mordu dokona³o równie liczne grono, zadaj¹c 23 rany na ca³ym ciele dyktatora. *IDY, w kalendarzu rzymskim nazwa 13 dnia, a w marcu, maju, lipcu i paÿdzierniku 15 dnia miesi¹ca. Las Teutoburski 9 rok n.e. Autor: Pawe³ Rochala DOM WYDAWNICZY BELLONA Na podstawie najnowszych osi¹gniêæ archeologów niemieckich autor omówi³ kontakty militarne Rzymian i Germanów, organizacjê si³ zbrojnych i sposoby prowadzenia wojen przez obydwie strony, ofensywê rzymsk¹ w Germanii i trzydniow¹ bitwê, której wynik przyczyni³ siê do uznania Renu za granicê wp³ywów rzymskich. Historia kontaktów Rzymian i Germanów to pasmo staræ zbrojnych, trwaj¹cych z przerwami przez siedem wieków. By³y to jednoczeœnie starcia dwóch obszarów cywilizacyjnych: wyrafinowanego - rzymskiego i barbarzyñskiego - germañskiego. Niniejsza publikacja opowiada o czasach, w których potêga Rzymu wydawa³a siê niezmierzona, zaœ barbarzyñskoœæ Germanów spe³nia³a wszelkie kryteria tego s³owa. Przyjrzyjmy siê zatem nieco bli ej tym ludom, którym tak wiele zawdziêczamy. M³odemu Czytelnikowi Gazety Otwockiej chcê zaproponowaæ, aby przejrza³ spis treœci ksi¹ ki - bardzo ciekawy materia³, zapewniam! Armie œwiata antycznego Republika Rzymska i Kartagiñczycy Autor: Daniel Gazda Projekt ok³adki i strony tytu³owej: Marek Zwierzyñski DOM WYDAW- NICZY BELLONA Pierwsza pozycja z kilkutomowego cyklu poœwiêconego armiom œwiata antycznego. Przybli a najciekawsze kampanie wojenne i bitwy z udzia³em Rzymian, wspania³ych o³nierzy, którzy dziêki niezwyk³ej wprost odpornoœci na trudy walki oraz doskona³ej organizacji stworzyli najlepsz¹ machinê wojenn¹ staro ytnoœci. Na ich tle Daniel Gazda opisuje tak e ewolucjê myœli wojskowej, uzbrojenia oraz taktyki. Ca³oœæ jest bogato ilustrowana i opatrzona licznymi mapami. Tom ten koñczy siê na 49 r. p.n.e., kiedy to Cezar zdecydowa³ siê na wkroczenie do Italii, rozpoczynaj¹c tym prawie 20-letni okres wojen domowych, w rezultacie których powsta³o Cesarstwo Rzymskie pod rz¹dami jedynego zwyciêskiego wodza, Oktawiana Augusta. Akcjum 31 p.n.e. Autor: Andrzej Murawski DOM WYDAWNICZY BELLONA Monografia jednej z najs³ynniejszych bitew morskich staro ytnoœci, która zadecydowa³a o zwyciêstwie Oktawiana nad Antoniuszem w ich walce o w³adzê w imperium rzymskim. Bitwa zakoñczy³a okres wojen domowych w pañstwie rzymskim. Ca³¹ w³adzê przej¹³ Oktawian. Z histori¹ bitwy splót³ siê jeden z najs³ynniejszych romansów staro ytnoœci. W kluczowym momencie Kleopatra opuœci³a pole bitwy, a w œlad za ukochan¹ uciek³ Antoniusz.

51 Nowoœci w Miejskiej Bibliotece Publicznej Po d³u szej przerwie mam przyjemnoœæ ponownie zaprezentowaæ nowoœci zakupione ostatnio przez Bibliotekê. Naszych najm³odszych czytelników na pewno uciesz¹ nowe przygody ó³wia Franklina przedstawione w dwóch ksi¹ eczkach: Franklin i œwiêto duchów oraz Franklin i nowy przyjaciel obie autorstwa Paulette Bourgeois i Brendy Clark. Niema³o jest te wielbicieli przygód Kubusia Puchatka, którym proponujemy now¹ ksi¹ eczkê z serii Kolekcja Kubusia Puchatka pod tytu³em W gabinecie Sowy Kathleen W. Zoehfeld. Dla starszych dzieci kupiliœmy, miêdzy innymi, trzeci¹ czêœæ powieœci fantastyczno - przygodowej Dom Luster Ulyssesa Moore a. Czêœæ pierwsza Wrota Czasu i czêœæ druga Antykwariat ze starymi mapami zosta- ³y kupione pod koniec ubieg³ego roku. Wszystkie wy ej wymienione tytu³y s¹ dostêpne w ka dej filii z ksiêgozbiorem dzieciêcym. Polsk¹ literaturê wspó³czesn¹ reprezentuje miêdzy innymi powieœæ Manueli Gretkowskiej Kobieta i mê czyÿni, pozycja zosta- ³a wydana w serii Nowa Proza Polska, dostêpna jest w filiach 2, 6, 7 i Wypo yczalni dla Doros³ych. Polecamy te debiut Edyty Czepiel Jasne b³êkitne okna, ksi¹ kê wypo- yczymy w filiach 1, 2, 3, 6, 7 i Wypo yczalni dla Doros³ych. Poniewa zainteresowanie postaci¹ i twórczoœci¹ Ryszarda Kapuœciñskiego wci¹ jest du e, polecamy pozycjê Kapuœciñski: nie ogarniam œwiata, która jest zbiorem rozmów Witolda Beresia i Krzysztofa Burnetko z twórc¹; tytu³ dostêpny jest w filiach 2, 6, 7 i Wypo yczalni dla Doros³ych. Dla czytelników poszukuj¹cych wspó³czesnej prozy œwiatowej mamy now¹ powieœæ japoñskiego pisarza Haruki Murakami Kafka nad morzem, mo na j¹ wypo yczyæ w filiach 2, 6, 7 i Wypo yczalni dla Doros³ych. Mi³oœnicy dobrych krymina³ów na pewno z zadowoleniem siêgn¹ po now¹ powieœæ Harlana Cobena Obiecaj mi, która jest dostêpna w filiach 1, 2, 3, 4, 6, 7 i w Wypo yczalni dla Doros³ych. Literaturê do poduszki reprezentuje powieœæ obyczajowa Wszystkie moje siostry doskonale znanej paniom autorki Judith Lennox. Tak e utwór Jane Feather Aksamit to lekki romans historyczny z sensacyjn¹ intryg¹. Oba tytu³y mo na wypo yczyæ filiach 1, 2, 3, 6, 7 i Wypo yczalni dla Doros³ych. Wymienione tytu³y to tylko ma³a czêœæ nowych ksi¹- ek kupionych ostatnio, po te i inne zapraszamy do naszych filii. Oprac. Alicja Sutarzewicz Alezja 52 p.n.e. Autor: Tomasz Romanowski Ilustracja na ok³adce: Daniel Rudnicki DOM WYDAWNICZY BELLONA Bitwa o Alezjê jest kluczowym momentem powstania Wercyngetoryksa przeciwko Rzymianom, a do dziejów cywilizacji europejskiej przesz³a dziêki pamiêtnikom Juliusza Cezara. Zderzenie wojskowoœci rzymskiej z wojskowoœci¹ ludów Pó³nocy przynios³o zdecydowany sukces tej pierwszej i przes¹dzi³o o losach Galii. We wstêpie przeczyta³em: Pisz¹c o wydarzeniach z 52 r., nie sposób nie korzystaæ ze wspania³ego dzie³a, jak i cennego Ÿród³a, pióra naocznego œwiadka i zdobywcy Galii, Gajusza Juliusza Cezara. Jego Cemmentarii de bello Gallico, czyli Wojna Galijska lub te Pamiêtniki o wojnie galijskiej jest wielce wartoœciowym i cennym, wprost nieocenionym Ÿród³em. Pozosta³o tylko zaprosiæ do ciekawej lektury. Zapomniani Bohaterowie II Wojny Œwiatowej Autor: Thomas E. Simmons Prze³o y³: Marian Baranowski DOM WYDAWNICZY BELLONA Czternaœcie opowieœci wojennych napisanych przez zwyk³ych o³nierzy w sposób realistyczny, bezpretensjonalny i bezpoœredni. Byli m³odzi, czêsto nie wiedzieli, e s¹ lub bêd¹ bohaterami, niekiedy nawet nie chcieli walczyæ. Autor przytacza wspomnienia marynarza, uczestnika masakry w Pearl Harbor, studenta rzuconego w ogieñ walki w Ardenach, marynarza cywilnego statku, który zbieg³ z radzieckiego gu³agu (gdy czyta³em te wspomnienia, moje siwe w³osy stanê³y dêba!). Szok! Dwóch marines walcz¹cych w Japonii. Autor nie zapomina o o³nierzach po przeciwnej stronie frontu, prezentuj¹c fragmenty dziennika jednego z o³nierzy japoñskich. Polecam, bardzo ciekawe. Co charakterystyczne, aden ze wspomnianych nie uwa a siê za bohatera. 51

52

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w najbli szym roku. Broszura ma za zadanie informowaæ o

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 92 Poznañ, dnia 18 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1869 nr XVIII/71/2004 Rady Miejskiej w Bralinie z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23.06.2015 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2014 Dz. R. P. 600 60014

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo