mis'jj Jest" name="description"> mis'jj Jest">

... Nłtl I Cena. łłajlł8r8za pzeta Łodzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... Nłtl I Cena. łłajlł8r8za pzeta Łodzi"

Transkrypt

1 Zakończenie sesii radziecko - amerykańskiej to-misji konsultatywnej We wtorek za!l«>ńozyla swe wace z6sta sesja radziecko-amenrik.ańslllie: etalel komisji konsultaty"wne:l. Zadaniem tel k<>mis'jj Jest tmz;yazynia.n!e s!e do realizacji celów i postanowień układu o ograniczemiu Y'Stemów obrony D'7.e0l.wrakietowe. o.raz tymczasowei;io n0'0'jllllienia o :nlelk:tórych środka.eh w zakres.le o graruorenia strate.i;ticzn:y<:h zbr()jeń ofensywnych, "4.'!V'l!r>!a.-"Z'l!. na MT Paryskich W :po!ll.iedz!ałe!k. maja. na K4- dzynarodowvch Targach Pan'Sk:!ch, :riajwieksre: teiro Woo tm~e we Francji. Odbyt sie Dzień Polski". P<>lSka uc:zestnjczy V Taniacb Pary Sklch PO raz 29. Pawfton nasz. Z<l'r g~owamy przez P<>JSka zbe Handlu z~anlc:nego, zajmuje 000 me- 'rów kwadj!'arowych należy do naj. W~h SX>Śród a WYSta.weów za. granlcmyeh. W pol&klm ~w!jlonle t>rerenuje ""J"O:le wyiroby i mooliiwoścd Ul cen 'flral handlu zagrainicznego, KC Drugie serce działa sprawnie 4--letml mętczyjma, lcf;6rernu w ni. dziele wszczepiono drur'ie serce bez wruwania fe.lin własnego, C2ltl.ie lll.e dobrze. a stain jego 7Jdrow.ia znacznie się l><>l>ra\vll. Nazw!Ska oi>erowanego dotąd nde ujawnlono. Jest Oln trzecia O'llob. na której ddkona.no te. pionlerslk!!ej operacji. DZ S 8 JUTRo - stron... Nłtl Cena._ ~ * lłolj Posiedzenie CenlroJn,ej DZENNK LODZK łłajlł8r8za pzeta Łodzi llllllllulllulllldlllllllllllllllllllldllllllllullllluhullluuuulluuulllllllllllllulllllllllluullluwu Partii or mie czei Stronnictw Politycznych W dniu 6 bm. odbyło się posiedrrenie Centralnej K~isji Porozumiewa:wczej Parli.i i Stronnictw Polityczny~h, w ~orym u dział wzięli ze &trony KC PZPR - Edward Gierek, Piotr Jaroszewicz, Edward Babiuch, Sta.nista.w Kania., Zdzisław Zandarowski ze strollly NK ZSL - Sta.nista.w Gucwa, Józef Ozga- \liohal;kl, Zdzisław Tomal, Bronisław Owsi:i-nlk~~ ze ~tro~y C~ SD - Andrzej Benesz, Michał Grentlys, Piotr ~tefanski, Zbigniew Rudnicki. W trakcie po&i.edzenla omówiooo akutalne. problem:y ws pólpracy oraz przedsięwzięcia partii i s~onnidw. puh.t)".cznyc~ związane z doi.skonaleniem funkicjonowarua wtadz admmi.stiracj terenowej, z podnoszeniem na wyższy poziom pr ocesów. zarządzania gospodarką i tyciem społecznym w ~ kraju. U a Kolarze przyjęci w GKKFiT P ZPR Biuro Polityczne K.e PZPR na poslet'łzenlu w dniu 6 bm. zaq>oznało się z przebiegiem l W)>Ulł. ka.mj orzyjacleisklej wizyty prezesa Radv Ministrów Piotra Jaroszewicza w Federacyjnej 80. cjallslyoznej Republice Jur::osławti. etwłerdzając z zadowoleniem.. że przyjęte podilzu niej ustalenła. Biuro PolityC!llle l'07jpailrzllto perspektywistyczny program ~oju llru.ljtury, Dollru.ment ten <>l)racowany z u<l2li.alem szerokiego grona ludz;j na.ufici, czołowyeh twórców działaczy kultury stanowi?j!(o<jn\e z wy. tycznymi V Zj~u partil, k-0..ejne o!l)niwo kompleksowego p,rogi-amu rojwoju SJ)OłeC2lilo-gospocl.a.rcaego Pol ski liudwej. W programie wykorz:ysta;ny 206'tal bogaty PlO!!\ szerokie:! d:vs'lwsli :n.ad opubll!kowana w roiku iem Progno.ą ro2jwo]u kultury W PRL", a taikże 'P'<>Pozyeje i dośwladczenia terenowych instanc:!i partyjnych. Wychodząc z wielostronnych!un'kcjj kultury w budowle socjalistycz. nero społeczeństwa. Pr<>gram" u- UKŁAJl POLSKO-RADZECK RATYFlltOWANY HSTORYCZNE POSEDZENE' KRAJOWEJ RADY NABODOWE.J AB.MA CZERWONA ZDOBYŁA RUG~ 7 maja -poniedziałek OGROMNE STRATY NEMECKE NA BA.TYKU Naczełilly dowódca Wojska Polskiego wydal rozkatz: Gener.a!owie, oficerowie, podoficerowie i żołnierze Armii (.) swoim męstwem, bitnością ofiamością zasłużyli sobie na wiec:dną pamięć rodaków, którzy z pokolenia w pokolenie przekazywać będą legendy o ich bohaterstwie i wie=ie będą czcić pa.mięć poległych o wojno.ś6. i~eglość i pottu 4 naszej Ojczymn.y". Wybrał J. Pot. Zbiorowa kraksa w Michałowie Wczoraj nad Mlllem V Michal()wie, p()w, Radomsko w gęstej mgle :riderzyjy sie 4 samochody clężaxmve > dątające w kierunku CzęstocboWy oraz samochód osobowy, W wypad. k>u poniósj śmierć kiez'owca Jerzy L., którego uderzyła w głow4 butla tlenowa wypadająca ze skrzylll fedner;:o z samochodów. Dwie dalsze osoby przewlezicme zq- tajy do sz>ltala w Radomsku Sfa'aty szaeuje sie na 350 tys. zl Przy. czyną bvja nieostrożna :ja'7.lla wszyst kich biorących w kralksie uclzlaj lrlerowców. (kl) Na zdjęciu: ro:z:błte WOZY w Michałowie. Japońskie alpinistki w poważnym niebezpie czeństwie 3 alpinistek apo ki h l. ns 0 KORESPONDENCJA przynlosa dalsze rozsze:rzenłe pol!lko.jur::osłowiailskiej współpracy - Zlf{)dnie z kierunkiem potwierdzcmym uodczas nledawne.f wi-z:yty prezydenta FSRJ. przewodniczącego ZKJ Josipa Broz Tito w t-ołsce - Biuro Polityczne zaleciło WSZ'echsla'>On4 na i<lh r<lislizację, grwnłlowlue eil WYS<l!ka range 'W PO.iityce partii państwa, wska.zruje główne kierunki usta-la hierarohtę ważnośel. spraw wymagających rozwlazarua Jest on ściśle Sikorelowmy z postępem ekonomicznym kraju w waru:nikach rew<>ucl na'lljrowo-technicznej, ze struktura zmianami demografi=ylni oraz -potrzebami lju<lzi wynfil<ającym miedzy innymi re W7:"astajace: ilości ar.asu wolnego od pracy. W Program.ie" zaakcento'w!llllo szczeicólne znaezenie kleowo-wychowaiwezych funkej; kltlry. KulW"a socjalistv=a. Jej system wartości. zasady etycz.no-moralne oraz W2.orce postaw żvclowych. stan<>wla ważny CZYnnlk krzewienia idei s.ocjalizmu. doskonalenia wspólżycla ludzi. umacniaiilia pokojowej wspólj>racy miedzy na.rodami. Proittam zakłada dal S'lle rozszerz.anie współpracy k:uituralnej z krajami S<>C:ląllstyczmymi, Sf<>nn'lllowane w, Pragramie'' zasa dy kierunki wychodza z założenia. że bogactv.o \ różnorodność życia kulturalnego nas>rej?o narodu. a r.własro:z:a wszechstr<mny ro2lwól k!ul tury w 30-leciu PRL, stwarzają możliwość potrzebe n<jwvch wielokierunkowych pos:zru.ki.wań w dziedzinie t" órczości i uoowszecbn!anla kultury, Jedną z nich jest roz;wljana w W Montreillu lejki po bi ety na olim iadę W Kanadzie rozpoozeła sie 'Pxizedspr-zedaż biletów na letnie.,rz;yska Olimpijskie 976 r. w Montrealu. Przed l>ullktami spraedaży ustawily się obr.z;ymie koleikl. Pie<l"'Wszym nabywcami byli dwa studenci uniwersytetu McGill, Niektórzy kibice sport>owi czekal.j :DmJed kasami ealą noc. Prawo wzed.s)ml.edaty 0 l>'(lc. o l!mp!j!ikklh kan wstępou na zrz.yska Olim'l)ijskle otrzymała tirma Ea.toal. Każdy nabywca ma wa.wo do 20 biletów, Samotnie na rowerze przez 7 stolic w najbmnzy plątek, t maja >Ned pomn:lkiem Nike w WarsZMVie na. sta> Oficjalny start Polskiego kolar-u Józefa ta.rwowskiego do indywidualner;:o rajdu przez 7 stolic : War szawa - Berlin - Praga - Budapeszt - Belgrad - Soria - Bukareszt o łączme.f długości to.ooo km. 35-letn. mieszkaniec Kraśnika Fa. brycznego, Jó7Alf Czesław Karwowski Jest z zaiwodu technikiem pracu.le w kraśnickim pnedslebiorstwie przem:vslu terenowei-.o. Postanowli.l on w:v'l<orzygtać zaległe urlouy na ten irlr::antyczny samotny mjd w celu popularyzacj tndyw:ldualuej. dlugod:vstmlllowej turyst:v< kolarskłeł uozcunta ~ rocznlcy zwycięstwa nmt ~. ostamdch tatacl\ dzta lalnom 'l-od haslelu : sojusz świata pracy z k>ulitura &2lbulka" Biuro Pcl'lityC7lite wyrazilo 'Przekonanie, że zalożenia Programu" WYl>ełnlone zostaną przez poi]skich twórców, dzlalaczy i praoownil<:ów kultury, treścią n<>wych dziel dokonań odi:><>wladajacych rosnącym aspiracjom potrzebom ducho\vym siocja:l.istycjego społeczeństwa. Pań- (Dalszy clą,g na st.t. a> Osobisty przedstawiciel G. Forda wraz z delegacją USA przybył do Moskwy Rządowa delegacja Stanów Zjednoczonych na.czele z osobistym przedsta.uicielem prezydenta. USA, Averellem Harrimanem przybyła we wtorek do Moskwy na. zaproszen~e. przewodniczą.cego Pre~d!um Rady-, 'ajwyź ~ł ZSRR. Delegarja 'l"eznne udział w uromy&io!i.ca.cb z okazji 30 rocmiey zwycięstwa nad faszyzjdem. Po P'%Y'bYciU do Mookwy A. Harriman w swojej wypowiedzi z dużym =iem wyrazi! się o roli armii radzieckiej w rozgromieniu faszyzmu. Naród amerykański wysoko oeni wysiłki rządu ra<lziecikiego, a także osobiście sekretarza generalnego KC KPZR. Leonida Bre:imiewa. i prezydent a G. Forda, zmierzające do umocnienia i rozwoju wszechstronnej wsipólpracy m iędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi w interes ie nie tyko narodów ZSRR i USA, lecz również narodów innych krajów, które żywotnie zainteres-o<wan.e są w reali:zacj i polityki odprężenia i ustanowieniu t.rwa!ego pokoju na świecie - oświadczył A. Harrimain. pe e Operelika" G. Gombrowileza. zrealizowana. przez Kazimierza. Dejmka na scenie Teatru Nowego wzbudziła. ogólnopolskie zainteresowanie. Wszystlcie spektakle idą" kompleta.mi. Bilety są wyprze4ane na kilka tygodni naprzód. nscenizaoja doczekała s ię.iuż także wielu recenzji. m. in. w życiu Literackim", K'lll.t urze", L~teraturze'', PoHtyoe". Krytycy są zgodni: Operetka" to prawdziwe wy<lat7.enie teatralne. 24 bm. zespól Teatru Nowego za.prezentuje ją na 'XV Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu. Operetka" za.inaugruje tę iimprffal popul~p,<?ll :najnowsze propozycje Samolot RFN nar.uszył obszar NRD Ministers\vo Spraw za graniczmych NRD ' "--Ystosowal-0 do wla<iz bońskich zdecydow any rotest w ~i ąz ku z po;nown:vm na.ruszeniem przez samalot s~rtowy RFN obszaru powletrzmej?<> NRD w rejonie Hagen<>w. Wladze NRD domaga~a sie POdiecla prze.z rząd RFN kroków, kltóre wy. 'ktuezycyby w ~:z!.ości Podobne Jil'.Cydeinty, '' roz oczn tiw polskiej &eeny, dorobek jej twór~ ców.. Festiwal ma charalk.ter konkuroowy. Jurorom przewodniczy Jan Swiderski. Ostatnio coraz częściej Teatr Nowy prezentuje dokonania artystów z innych o.środków teatralnych. 7, 8 i 20 bm. (o godz. 20) na scenie Malej Sali wystąpi Da.nuta Michałowska. przedsta.wiająe Teatr pana Sienkiewicza" - jest ło pełna humoru ada.ptacja. Trylogii. PrzJrpomnijmy, że ak.tm.ika prezentowała niedawno łódzkie.i publi=ości. Z LONDYNU Szaleństwo na West Ham W ostatnią n i edzielę wasz powatny za.zwyoza' koru.pondent &pacerował główną u i cą Londynu, West Ham w papierowym cylindrze na gło wie koloru niebieskiego z bo.rdo'wą wstążką. A musial to zrobić a.by.., nie rzucać się w oczy, aby nie wy glądać jak p;rzyby5z s Marsa, ten obcy, który nie wie oo tu się g.ra. We&t Ham - robotnicza dziel:nica wachodn!ego Londynu - pu.etywa!a swe wieill!:ie święto. Jej zespół po raz; pierwszy zdobył pi łkarski Puchar Anglii. Swiętow ali tu już w soboti:, zmaz po meczu, do pó ź - nych godzin n<>cnych tańcząc na ulicach, ale ter.aa; o godzinie 2 w potudnie zaczyna się w~elka parada, z udzialem bohaterów meczu. Na 0-kilometrowej trasie setki tysięcy ludzi, cale rodzi.ny. W tvrn ttumie jest kilkudzies i ęciu kibiców z Au.strali~ emigrantów z Weat Ham, którzy nie żal-owali oszczędności, żeby tylko n,a własne oczy zobaczy ć ten mecz i być tutaj w swojej dzielnicy, Królują barwy drużyny West Ham.kiol<>r niebieski i bordowy. Najpierw rzucaj ą się w oazy szaliki tego koioru, czapki, któn! noszą wszyscy, W pewnym momencie dostrzegam dziewczynę w bor<lowej blupie i niebieskiej spódnicy, Zoaczy_ nam przyglądać się nnym. ot<> kolileta może pięćdzieslęeioletnla: niebieski płaszcz, bordowy kapelusz i - Wierzyc! lię nie chce - bujty też dwóch w tych kolorach. Oto id.zie s zkxab nie wlęoej ruz. i laita. ledwo -w oo.. ziemi odr<>slo niesie nad głowa dumny jak paw łz'at)sparent z napltowal"o/szą~h. im przewodnika~- sem: Jesteśmy Wiel:cy, my na West Ham". Na tej trasie nie powsta... Sz~rpow. USl.luJących dokonać ~ej-, to ani jedno nie udekorowane okno: dwubarwne flagi; zdjęcia z,wwodśca ;i.a Mo~t ~verest ~mos~o ników najczęściej powtarz a ją cy s i ę napis: To była dobra robota", powazne obrazena ws'<ule.;: la w:- Oto kwiaciarnia ek<ponttj')ca kw!at y wyłącznie bolrdowe! niebieskie. ny, k:tóra 2 maja o półn ocy spadla Przezedlem mo;:e sto metrów, gdy zatrzymala m,nte dziewczyna na obóz nr 2. s pcz edająca szarfy koloi u West Ram i uprzejmie -~ llll _..., ie nie mam na llobłe nljll tych neczy. Nie kup iłem. Ale gdy oza chjwł- 4 jakiś dzieciak siedzący ojcu n.a plecach wskazał mnie palcem, za;pew. ne mówiąc, te idzle jakieś <lziwo, które nawet na ten dzi eń nie moglo wtoźyć krawaita koloru bordo - u pienvszego sprzedawcy kupllem pa. perowy cylinder przestałem być jut obcy. w pewnym momencie r~ Czarną mag ię" według Bulhakowa. l egły się klaksony, pl&zczałk i, trąbki, tłum z afalował, otwarty aubobus poprzedzany oddziałem porl.cj konnej, setki motocyklistów, rowerzy. S!tów. Jadą! Po raz pierwszy uczeetniczylem w takiej paradzie, po raz pler'wuy tak jak - nie przesadzę - puę milionów -o.ndyńczyków o-bse.rwowalem przygotowania do tego meczu, narastanie emocji, finał na Wem.. bley, potem tę radość na ulicach. Je8i możn,a z tego błahego ostatecznie wydatzenia wyciągnąć Jakiś wniosek, to jeden narzue.a sle sam przer. s i ę: jakże cl lu<lzie potrafią s ie bawić! Bawili się na Wegt Ram! Fulham, choć mieli wielki apetyt na ten puchar-, byto również wesoło, bo ost,atecznie drugie miejsce, to tel: wielki sukces te: mało znanej dotydlozas drul:yny. Saleństwo U"Walo caty weekend; wyśp lewat się Well't Ham!'ltlham, hldzie tańcz;y.i na :lez<imach - j eśli policjanci interweniowali - t<> polegało to na tym, że kie.rowoom iwraca.. uwagę, by jechali jak najwolniej. choć w tych dniach wypito na Fulham i West Ham wiele ~ek piwa.. l[l()l'j'óbek nie byto. Cół bo :ta ponll'a:tc, pow ied ział pierwszy, te Anglicy są powśc i ągliwi i nłe ujawniaja 9"'Yoh \łor.uć na ~ w.nątrz? Kto w tfm weekend >5 - -ohodl\lnl l.onll3"tiei mgdy nie powtól'llo' _, li~ A.~ () Przewodniczący GKKFiT - Bolesław Kapitan przyjął we wtorek reprezentantów Polski na XXVl Wyścig Pokoju, oraz; trenerów działaczy PZKol. Bolesta.w Kapitan pograitullow.al za wodnikom nominacji do <lrużyny na Wyścig Pokoju i podziękował im za trud włożony w przygotowania do tej imprezy. Przewodniczący GKKFT podkreśl.il, że zbliżający się wyścig ma szczeólny charakter, gdyt rozgrywany ;est w roku 30 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Żyozyl on naszej ekipie 5lllk cesów na trasie Berlin - Praga - Warszawa. Reprezentacja Polskt na xxvm WY cis Pokoju. Od lewej l'tlieczysław N'owiek., Stia.ntslaw Szozda. Tadeusz Mylndk, Ryszard Szurkowski. Jan Brzetny l Stanisław B«>niecki. CAF - RybozYTus'kl - te.le.foto DZER KESE W 27 dniu roku słońce wzeszło o goch. 3.55, zajtlzie zaś o goth. 9.lL Ludomir, Benedykt n przewiduje dla Aldzl woje. wódzłwa następującą pogodę: zachmurzenie na ogól umiarkowane. Temperatura. minimalna 8, ma.ksyma.lna 22 st. C. Wiatry słabe i umiarkowane z kierunków północno-wschodnich f wschodnich. Jutro zachmurzenie małe umiarkowane, nadal cieplo. Ciśnienie o gooz. 9 wynosiło 748,5 mm Wyzwolenie Wrocławia Ur, Piotr Czajkowski, rosyjski kompozytor. Nie można posiada.cl za wiele talentu, &le wiele talentów, - Oo ty ~ o tyclu - Je. piej miel! braki fizyki ni! bra Jrł ~cmel

2 Przypominamy art. 5 amnestii PREZYDENT. FUNCJ PDSEDZEN BURA POLTYCZNEGO Szanse malea_ KC PZPR Przypominamy: amnestia. uchwalona pnez Sejm PRL w lipcu 974 r. zawiera szc.zególny przepis, który można określić jako zachętę do zerwania z przestępczą działalnością. Chodzi ~ 'osoby, które popełniły przestępstwa pned 5 czerwca 974 r. a nie są z!ane organom ścigania, Z amnestii mogą skorzystać, jeżeli d~.::i czerwca 975 r. zgłoszą się do organów ścigania i ujawnią sto_tne. okoliczno~ci czynu oraz osoby (jeżeli takie są), które wspołdziałaly z rumi w dokonywaniu przestępstwa. ~ak informuje Prokuratura Wojewódzka dla m. Lodzi - wiele osob pozbyło. się ciężaru. który dźwigali w niektórych wyi;>adka<:h przez wiele lat. Zg!oslł się sprawca zabójstwa popełnionego.w r i sprawca zabójstwa popełnionego w 7 r. Obydwie zbrodnie były bard.ro trudne do wykrycia, bowiem ofiary ut:zymywaly.k<?ntak~y z bard:oo lic2jym gronem. Dużo osób zgtos!0 kra.dzieze mienia spolec2'jllego. Dzięki kierownlczkom Sik.lepów, kt~re zgosiły swój udzlal w nadużyciach w handlu mięsem ~~ Jednym wypadku chodziło o sumę 500 tys w drugm.o milion złotych) - organa ścigania uzyskały ważne in.formacje na temat me~ kradzieży rrowy<:h jej faktów. Zgodnie z ustaleniami przepisu, gwarantującego szersze stosowanie dobrodziejstw amnestii dla tych osób - nikt nie został areszt~wany (sprawcy zabójstw także nie). W wypadkach dotyczących 2;i proc. spraw - prokyratura umorzyła postępowan'ie, w 50 proc. wystąpiła z w~oskem o umorzenie do sądu. Sąd da;,owal k3:'ę. ktorą zasądzi! wobec kierownika sklepu Argedu - Oskarzony był on o przyjmowanie i przedawanie kradzionych części sprzętu gospodarstwa domowego. Na pewno są jes~ l~ie, którzy wahają się: ujawnić swoje karygodne ~<:zy.nki, czy me?... Lęk przed ujawnieniem je<rt hamulcem dosć sijnym, ale trzeba mu przeciwstawić konsekwencj~ uja~enia przestępstwa przez organa ścigania, nie ma wowcz~s. za.dnycb ulg! Karę ponosi się w pełnym wymiarze, nie mowiąc o stosowaniu aresztu. Z d~wiadc:zen'ia. wiado:mo, że Ludzie podejmują decyzję w ostatniej. chwili. Nie nałezaloby czekać aż do 5 czerwca. Szanse ~~e3ą. y.rykjnwałność przestępstw jest COll'az większa, metody srodkt pr:wimaozo.ne ku temu są coraz JJOWocześnie-j~e i slwteczniejme. PrZY:P?~inamy więc, obojętne jest miejsce i forma zgłoszenia (w ~CJt. -~ prokurll;turze). Wymaga ona jednak osobistego potwierdzema. S7Jel'legółowycb informacji (taik.że przei; telefon) udzielają wszystkie prokuratury i komendy MO (TAR) Konkurs na słuchowisko scenariusz TV i 'omłirzfgnlęto kon.kunl za.mlmlę- 4' na oryginalne słuchowisko ł ecenariusz telewizyjny zorganizowany przez Lódzką R07.głośnię Pol kiego Radia., Lódzki Ośrodek Te- Londyn-Bristol z szybkością 220 km/godz. W Wiellk!ie;l Bryta:nii na trasie Bristo.l - Londyn PrZieproWadrono próby z prototypo.wyln Po<:iąg;em.2ldolnym do rozwilrunia si:ybkośot ok. 320 km/godz. Lokomotywa napędzana est s!lntlóem diesj.owsklm Pred kość podróżna!x>ciągu wynosj 90 km/godz Jednak w Pt"a.Jctyee bed.zie ona zredukowana do 60 ktn,godz. w celu niewprowad7.ania zakłóceń w rozkładz!e iazdy innych, wolniejszych poctągów, lewizyjny, Wydział Kultury ł Sztuki Urzędu Mia.sła Lodzi oraz Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego dla czł<>nków ZLP. Jury, obradujące pod przewodnictwem Wadawa Bii!ińskiego (w dziale słuchowisk) oraz Kazimierza Lewkowskiego (w dziale telewizyj. nym) p.zyzmalo w konilruren<:ji &luchowhsik: nag;rodę Markowi Wawrnk.iewi'.. czowi za uv\vór pt. Ostaltni pociąg, pierwszy poc:iąg". nagrodę Edwaroowt Sz\5terowi za pracę pt. Kwartet" oraz dwa równorzędne wyróżnieni.a - Wtadyslawowi Orlowskiemu za słuchowisko Pełne narcyzy, czyli nocne czuwanie" ocaz Wiesławowi Jażdżyńskiemu za Życiorys dla szerokiej publiczności". Oprócz tego Edward Szuster o trzymał nagrodę za scenariusz telewizyjny pt.~ Jakoś to nie tak". tj""l' ZAKDNCZYt wzm (ju) W MAROKU (DCJlkoń-czenie ze str. ) Po wze!lściowych trudnoścdactt nor stwo tro<szczyć rle bedz!e 0 two.rze- muje Sile s:vtuac:la w skupie mleka, nie w miare wzrastających możu- którego dzienne dootawy osląimely wości coraiz bardziej dogodycil wa- oono.wnle POziom ubleg!ol'oc7j.y, ru.nków materialnych dla rozwoju Do najl>uniejszych zadań rolnictwa krultury i twórezośc\ artystycznej. na leży obecnie ukończenie siewu bu- Biuro Pollty=e KC PZPR ocenilo raj;:ów cuk!rowyeh. sndzenla zlemniaprzebleg wiosennych prac w rol.ni- ków, siewu kukurydzy oraiz snraw Prezyden.t FrancJ 4 V&l_,,. Glsca--' ctwie. Glówne zadania rolnictwa, ne m-zeprowadzenle zbiorów z pierw ~ -J '" PrzypadaJace na pierwszą polowe szego Pokosu siana. d'estang zakończył we wtorek wiosny, wstały z:reall.zowa.ne pomyśl Biuro Polityczne KC PZPR oceniczterodniową wizyte oficjalną w nie. Wygoko \V:Vdaln:vmi zbożami: o PTZebieg i w:vniltt czynu paj'tyj Marokl!, w czasie której prz~owa oszemleą jarą i ęezmieniem jarym nego przeprowadzone.eo 4 maja br. dtil rozmowe z królem Ha.sanem olysiano większą powierrehnie niż w Stwleroz:omo. że czyn stal sie dobit i odleclal do Paryża. Na zakoń- roku ubie_głym, Pozwo!Uo to niemal nym wyrazem ideowo-p<>litycznego czenie wizyty opublikowano ws pól w pel!ni. nadtobić jesienne atiedosie- zaam?ażowania zdolności moblll7..awy zbóż ozimych. <:YineJ Partii w obllczu politycznych ny komunikat. Poprawa ekonom!eznycil waru.n- ; spq!eczno-.;ospodarozych zadań ro.o * ków U'PTarw buraka cujkrowego w.pty. klu V Zjazdu PZPR. Biuro PoU- Prezydent Portuiralll. Francisco da nela na przekroczenie a.rearu Jron- tyczme wyraża uznanie WS'l;ystiklm Costa (;~mes nrzvbęd7jle w czerwcu tral<rtacli te rośliny. czlonkom i kamdydato.m partii, a.. tllik bi. z oficjalną wizytą do Francji, Siku.i:> ziem!o.ploctów przebiega za- że członkom sojus?m.iczych stron P.oJ.ntoi;mO<WaJ o tym prezydent G<"';- dowalająco, ednak niektót"e wole- nictw politycznych, bezpartyjnym card d Est&inę na k<rnferencji praso- wód'ztwa nie zdążyły jesreze za!koń- mtod:zleży. którzy 'swylll udziałem w wej. w Rabacie, gdzie przebywa z czyć w pełni skupu zbóż z ubieglo- czynie 4 maja 97i r. swoja D<>Stawą oficjalną wizytą. rocznych zbiorów. ; praca dal! wyraz związku z pat"- Mimo ostrzeżeń i zakazów palimy coraz węcej Mimo ciągle nasilającej się kam- raz admlni&tracyjnych ograniczeń paonii antyni'kotynowej, alarmów - statystyczny Polak wypala blipodnos<zonyoh p.rzez lekan:y i pe- sko 2,5 tys. sztuk papierosów rodagogów, protestów niepalących o- czmie, co stawia nas na jednym z Prezydent Cypru. areybislcup Makarioo po spotka!liu z sekretarzem stanu USA. Henry Ki ssin,gerem wy_ S'tąpit na konferencj; prasowej, MakariQS oświadczy!. że Turcja odma- Wia pójścia na kompromis i zajmuje nierozsądne stanowisko" odnośnie P'!"Oblemu cypryjsiklego. Należy wy. razić uoodewanie, że TU/reja nie chce WY'k0<nać rezolu<:]\ w SPrawie Cypru, uehwalmiych pm.ez Zgroinadzenle OJ?ól'lle N'Z i Rade BeZJPieczeństwa ONZ" - wwledział pre-z;y. dent. Makarios dodał. że pr=prowa~one niedawno w Wiedll!iu ro'zlllol\vy miedzy przywódcami Greków Tua" ków eypryjskkh n.ie pr:z;yn!osly zad<l'wala Jacych rerultatów. Wyr.azil on nadzieje. że nastepne spo<tikame, \V:Vznawne na 5 czerwca br. dkaże sie ba:roz!e owocne. czolow~h miejsc w tabeli światowej. Co więcej prognozy przewi<luos 'W"adCZeilłe Makar'osa ją, iż w roiku 990 liczpa wypalanych przez statysty=ego miesz- kańca naszego kraju papierosów wzrośnie do 3 tys. smuk rocziilie. Wydaje się niestety, że przewidy wania te w pełni odpowiadają świa towym tendencjom W7lt'ostu konsumpcji wyrobów tytonrowych. Jedynym pocieszającym zjawiskiem joot fakt, że w ogólnym spożyciu papierosów szybko wzrasta udzial gatunlków WY'po.sażonych w filtry, Zgon kardynała Mindszen ty' ego Według d-onlesleń z Wiednia, we wtorek Po oołudniu w stolicy Austrii zmarł w wieku lat 83 kard~ Jozef Mind.szenty. Ochrona cen.kawy Dyrelktor meksy(kańsklt!i < nstytutu Kawowego (!NMECAFE). Faust<> Can tu Pena oświadczył, że MelksY'k wystąp\ z prol)o'zycja utworzenia miedzynarodow~o tundus7ju kawowego. Miałby on troszczyć sie o stabillzac:le cen z,walczać soekulac.e kawą na rynjku śwatowvm. Nastei>ne porozumienie miedz:vnarodowe co do cen ka wy powinno uwzsrlednlć realna wartość handlowa tego artykułu oraz p()tmeby jego prooiucentów. ZB.7JWYcza obniżka <:en ka'wy odbija sle na drobnych producentacll. N,p, w Meksy'ku. g.dzie eksport kaiwy przysparza ogromnych dochodów. 93 Proc. 350-tY'siecznej rzeszy upraiwiaiacych kawe rolników żyje w nędzy. MeksYk bedzie sie starał unowo <:z.eśnić metodv orodukcii ka\v:v i zapewnić rołni'kom eeny \lryższe. niż na rynikach światowycll,! li li llllłll llłllllll li li lllll li li li li li lllllll lllllllllh lili W zdrowym ciele- zdrowy duch! Przemysłowy charakter lakral (pohad pol<jw9 Jej mteszkańców pracuje zawodowo. w tym ogromna - liczba kobiet) staiwia ooraii większe wymagania przed wszy5tklmi klubami, orgawrziacjadi związkowymi, młodzietowymi, sportowym! w dziedzinie skutec'zllle.. go podnoszenia stanu zjl.rowia, spraiwnośc fizycznej omz zaipewnlenda. atrakcyjnych w mdm f-oll'jj CZY'Dll.ell'o wypocz:yin.lru Po pracy i nauce. Słl'lszne, choć może nieco lut wy. świechtane hasło w ;;odrowym Ciele - 7..dr<>WY duch" >0winno i musi przyświecać wszelkim poczynaniom d.zl.a!acz:v SPortu maso\vego. Nawyk do systematyei;nego uprawiania ćwiczeń fizsczn:veh. do spedzatnia wolnego czasu na otwartym powietrzu należy wyrabiać od młodości wśród sfjkolnej ca na wet przeds2k<>'lne.l) M'& Uste startowa (.zgklszonych Jest :tut 68 uczestników) ze;ta~jąeych sic: do Malego Wvścigu Pokoju o laurowe wieńce.. DZJennika Lódzkle.go" wpisali sie wczoraj następuia<:y kolarze: J. Pikus. M, Bogucki. A, GJOwackJ, R. Cbmlelewski. M. Muszyń. ski. WJ. Zielonka. A. Oleksiew:icz, W. Kaicprzyk. StaJnichauzer. J. Pisarek. L. :\fiksa.. Kulesza, St. s~ cha, S. Andrzejewski, P. Guszek, :a. Domlza. B. Bugojewsk l. Wł. Rótewlcz. M. KO'tyla, Z. Antczak, H. Pęcialk. ł. Mostowski. E. Matyja, K. Szalek, B, Posłaniec. P. Ja.niszew!lkl. D. Plelcś.. Paliński, D. Leduchowski, M. Petłoflskl B. Rośnla-.>a,. Damski, A., Tomczyk, P. Cvnła.k, L!Ste zam)'kamy dzi o godz.. ~. Zgtaszać sie należy w sek.retariacie Dzlenn'ika Lódzikiego" ul. Piotrk<>wska. Pierwszy etap rozegrany 7.0stan.!e t mala. Zbiórtka kolarzy o godz. 5 w Helenowie. Komunikat Totka PP Totalizator s~ zawt.adam,la. t.e w za!ktadach t>i.likaimklch dnia łłu. 975 r. stwierdllono: LGA POLSKA romw. r. 3 trafieniami - wy~ana zł. 4ó rozw. -z 2 tra:fleniami - wygrane Po 6.:>.24 zł. 523 ro:zjw. z U trafieniami - \vyl{t'a.ne Po 547 z! rozw. -z 0 trafiendami - wygrane po 57 'Z/.. DZENNK LOl>&K nr Ml (i3.łlt dziatwy,,godnie s ludowym l><l!r26- kadłem: <:zei:to Jaś się nie nauczy.". Sportowe organi.z'ac:le szkolne mają w tej ma'\eril spote QSiągnię<:ia. Wyst&.rezy wymienić tutaj masowy udział uei:niów w Jgrzy. skach szkolnv<:h. Mimo to. liczba 65 tys, u<.ozestni. ków w porównaniu do ogółu mlodzleży szkolnej stu<lenckie. jest jeszcze zbyt mała. Dla przykładu w ubiegłorocznych zawodach miedzy. uczelnianych wzii:lo udział w naszym mieście niewiele Ponad 240 przedst&wicielj środowaska studenckiego, Na.dal zbyt mała liczba do-. rosłych mieszkali.ców naszego miasta ma motllwmcl podniesienia łtzyciz. nej krzep:v uczestnicząc system!lltycz. nie w :r,ajęoiach ognisk TKKF. Jedną z podstawowych przeszkód uniemożliwialąeyeh szerokie u'powsze<:hnienie zaleć wychowania fiz:vczneiio i rekreac.ii stanowi s.wz:upla w stoounku do aktualnych (nie mówi!\<: Już o przyszlośc!) baza szj!toleniowa. a także braki kadrowe (tereny. instruktorzy, na uezydele wf). Kłopoty w znalezieniu miejsca na bas-enaeh p!ywadk.l<:h. w salach t?imnastycznych i halach sl>ort<l'wy<:h maja zatówno władze <:zkolne akadem:ckle, orzed którym; oostawiono slusz.ni-e zada.n!e \V'l)l'OW'adzenia dodatkowych obowia?jkowyeh godzin wt, ooszczególne sekcje klubów i ogni.sik TKKF. sn0ttowym pu!ytynlami" są oiaf{le duże osiedla miesl;lkaniawe (Dą. browa. Teofilów. Retkinial. N.le lepiej jes>t i w pozosta.lych dzielillieaeh. w lttórych ciasna za budoo,va uniemoż.liwia,vygospodarowanie wolnej przestrzeni. na której można by urządzić place gier zabaw Problem ten poruszany był wielokrotnie na <::>otkan'.aeh "''Yboreów z radn:vml dzialaezam! <;00rtowymt poprz.e<lza- ącym\ sesie dzielniccnve Rady Narodowej m. Lodzi. które o oświec<>ne be<ią. wlafoie sprawom dalszego ror.wol'u s portu masowego rekreacji wśród mieszkańców naszego mia&ta. >7Jękf wysllkom władz partyjnych i admlnlstracyjnyeh m, Lodzi (sprawie romvoju ~nortu kwalitl'kowanego t masowe~o. poświęcone było.fedno z ubiedol'ocz:nyeh p-o'sledzell Egzekutywy Kl, PZPR) opraoowll!ny 7JOStał program działania w te. dzte. dzl.nle do 990 r. W okresie najblitszych ł-s Jat planuje ię wybudować 3 sa.t gimnastycznych 6 kr:vtych basenów ora.z oddać do utvtku młodzlet:v szkolnej kilkadziesiąt nowych tub zmodernizowanych boisk. Akadetnicy ~ młańa OłmYll'lllM -W'OCll9- sny ośrodek sportowy przy ul. Lu. mumby. Podobne obiekty, w tym takte nowe hale sitortowe dla klubów (.kończy sie uż budowe hali ChKS, wkrótce rozpocznie sle montat podobnego obiektu dla Wlók:niarza), baseny boiska wzniast>ne zostaną na nowych osiedlach mj.eszka. ni-0wycb. Obok i:mowe, Jut ścieżki zdrowia" w Arturówku kolejne ścieżki" urządzone bedą we wszy. stkich GSiedla.cb. A póki co swawami or.l(an.ia:a<:li )( czynne~o wypoezynku wśród wszyst- ~~ kich m;eszkańeów Lodl'i muszą iesz- )< cze ~'"\vn.iei zalać sie dz i ałacze )~ TKKF pozjostajych organizacji. lctó- ~( rych statutowym obowią:zlk::iem Jest ~? realizowanie na co cl.zień hasła W c ZJdrowym ciele - zdrowy duch". ' Pnez wiele l&ł trasa. Wyścigu Pokoju omijała Lódź i woje. wództwo. W tym roku sympatycy kolarstwa ziemi łód2lkiej będą m<>gli emocjonować się wa.litą kolarzy, bowiem meta. przedostatniego etapu (Zl bm.) znajdować się będzie n.a. stadionie LKS. Korzystając z tej okazji postanowiliśmy ogł<>sić błyskawiczny konkurs na wytypilwa.nłe trójk najlepszych kolarzy na łódzkim etapie. (0 szczegółach konkursu poinformujemy wkrótce Ozytelników DL"),,Sztafety Zwycięstwa'' -= = JUloo, tlą, z Je soeaisty'<:zn:vmi ideałami i wnieśli cenny wkla< do rozwodu kraju. o!llodz. 6 w padcal P'<l!nłaA>OWl!ik~ rozegll"lllde lldostainą do- w<, Biuro PolityC2l!le t>ostanowilo zwoać w dniu 2 maja br. XV! plenarne posledzenie Komitetu Centralnego PZPR. pośwlecone omówieniu kierunków dalszego doskonalenia unktjcmowa;nla władz administraej terenowej, Na plenum zostanie m-zedstawlona także infomaeja o syruael\ mi ędzynarodowej wlityee. zai:rani<:r.nej PRL, Zderzenie dwóch samolotów Mirage" Nad miejscowością Vec.hta koło 0- d-enbuirga (Dolna Saksonia) dos.zlo do kolizji dwóch samolotów wojskowych typu M.ixage". z których Jeden należal do bel.gjj ski eh sil Powietrznych. Samoloty spadły w centrum mlasteczka powodując >0zar kilku domów. C<> najmniej 4 osoby poońooy śmietć w wyniku tej kata&t:rofy. Jak sie okauto. samolot ten Potrącił w oowletrzu inną maszyne tego sa:mego typu, która kanitynuowala lot. Nad~! trwa ak<:ja ratow.ni <:z.a. Dotychczas stwler<lzono obrażenia u ośmiu osób. e Wczoraj w Lodzi na ul. HluibOra 5 podczas gotowania wody u legła zaczaclzie:niu gazem świetlmym, 7-letnia Maryla J. Przewieziono lll do l.nstytutu MedYCY'nY Pracy. e PrzY zbiegu ulic Wierzbowe:! Jaracza kierowca Zuka" P 839 spowodowal :Werze.nie z Syreną" 6363 S. Kierowca Syreny" Ja;n P. oraz je~o pasażerka Aniela P (Jaracza ~2) doznali ooważnych obrażeń orzebywają w szpitalu. J'adaey Zuklem" Stan.Jslaw K. l)'ze'wieziony został również do s:z;p,itala, a Romanow; W. wmocy ud.7.i.elono w p -ntowiu. e Przy Zbiegu uti,c Killńs.kiego i MU'.onowej klterow<:a Nysy" 259 W notrli\<:ił ja<laeego rowerem HenTYka M, (Brzozowa ). RoWe<nY'Ste o P"' rzono w Pogotowiu. e przy zbiegu ulllc Piotrikowsiklej Wl,gury,.,Fiat" U93 SM na Slcuek n!euwaict k!lerowcy potrącił pnz;e choctząee~ Jezdnle Lecha K. (Kilińskiel?o Hi3). Pieszy doznał złamania żeber i łooai:ki =ebywa w szpit, e Na ul. Rewolucj; 905 r. WY'SZla zn samochodu na jeronię Mar;anna s lat 78 (Rewolucli 905 r. 20). Kobieta potrącona zestala przez samrchód Ol'!OOOWY, doznając obrażeń. e Pr.zy zbiegu Ulic L~ewnlcltlej Tokarskiej Weronllka K., lat 58 Sukiennicza łl zeszita nieostrożnie na jezdnie potrącona została bokiem samochodu osobowego, Piesza do'3lała zl.a.mania kości ramieniowej nrzebywa w S"ZiPitalu, e Skręcający w lewo -pr.zy zbiegu uiie Pojezersk!e: i G!'Ulll!\Val<izkiej, Ursus" 3095 W zajechał drogę i s.powoctowa~ %derzenle % motocyklem. Pasaw motocy'kla. Andrzej K. lat 24 CThaelmanna 8) doznał obra:!:eń -t"zc'by'wa w szpitalu. e Na ul. PlottikowsJtiej JC, Teresa K.. lat 46 (Konstytucyjna 7) wy. biegla nleostrotne na lezdlnle i po. tracona Zos<tala 'Prt.e': sam<xlhód FE 3'44. Pies.za domala wstrzaśnienia e Na ul.. Armil Czerwone:! 'llllzy Prz~hUllJDe,f lderowca :Zullta m mń!ltj puebywa w azpltallu, B PO!tracll na iim;ejk!u dla tieszych Helenie x. rarmli Ozerw0eJ 4). Pies>Ze:! l)om<>ct u<wetlło 'DO~ roczne, flrad.y.cyjne biegi l!illtafewwe r0utawe p.n. Sztafety zw-y. Pn::v lllbie!fll \llie Brome'W'tlllclego oięs;~wa 0 Udllliał weann~ Z6S!l>OłY ze szkół podstajwo<wyclt, i średndch, i N'iżstZ:ej jadcy motocykl.em M dzielruic()wych wgani'7la,cji ZMS, og.nilsk TK!KF o.raiz kilub6w spo.rto potraci! na )'2lejśch..3-letnie \Vl'ch. ZgłosZJOn~ch zostało 50 szrtia,fet (600 za,wo'clniozek i zanvod!nl. J!o Andt're'.fa B. (Mamu!'S'ka 44). ków). Ch?oPCU ;pomocy uctzielono w l)oa'o- Jubileusz P.O.W. : bm. odbyła się w Bydgoss. E czy uroczysta. a.kademfa z okazji = Wojskowego. =: 30-lecia. Pomorskiego Okręgu = zwoleńczych _ Przybyli gospodarze regionu, : kombat&nci walk narodowowy - m. in. b. łoi - nlerze uczestniczący przed 30 - laty w szturmie Berlina, mło- =- dziecklcb weteranów walk wy :;: dzież. Obecna była delegacja ra = nictwa ZSRR Siergiejem Ru - zwoleńczych z marszałkiem lot - denll:ą. Trwaja przygotowania do otwarcia Kanału Sueskiego W dniu li czerwca po ośmioletniej przerwie zostanie ponownie otwarty Kana! Sueski. Administracja. kanalu podała w czwartek, że!~ maja za.. kończą cał:kowicle prace statki usuwające miny i zatopiony sprzęt wojskowy. Wklrót<:e potem holowniki przetransportują 4 sta tków handlowych uwięzionych od lat w strerie kanału do Port Saidu. Ai maja mają być ogłoszone nowe oplaty tranzytowe dla statków korzystających z kanalu. Na razie ptzez ten szak wodny przeplywać bedzie tyt. loo jeden konwój statków dziennie, U. SPŃSKA LAUREATKĄ NA MAJORCE u. SLplńska oitrzy:mala m nag:rode na zaikońezonym ostatnto festiwalu MaJorika 75". Nasza piosenkarka wykonała utwór z muzyca K. Gaertner, do telkstu Ernesta B'Ylila pt. Wołaniem wolam cię". Kukułeczka" płaci." płaci: za 6 traf zł, za! traf zł, za 4 traf. prem. 99 zł, za. 4 traf. 99 zł, za. 3 traf. prem , za 3 traf. 0 zł Na najbliższą grę za 6 trafień przypa.da ok zł. W dniu maja 975 r. zmarła naig>le w wieku &~ 7ł 8. f P, ANNA OSTR OMĘCKA s domu CYBOROWSKA Pogrze.> odbi:d.zie się dnia 8 maja 976 r. o godz z kaplicy cmentarza na ZaTzewie. W głębokim b6u pozo<itają CORK.A, SYN, SYNOWA l WNUit Plromlmy o nieskładanie ~ttolencji, Dnia maja 975 roku zmarł, przetyw.szy 68 lat, najukochańszy Mąż, Ojciec i Dziadek S. f P, BOLESŁAW MACZUGO WSK Wyiprowadzenie drogieh nam zwłok nastąd>i T maja br. o godz z kaplicy cmentarza. ~w. J6- zeta przy ul, Ogrodowej, o ezym zawiadamiają po.grl\ftent w głębokim smutku ZONA, CORKA., SYN, SYNOWA, WNUCZEK i POZO STA~A RODZNA Wyrazy głębokiego Wl!!P6czueia KO. Ta.!!ewszoWi ~OOW powoda 6imerct ~ MATK - = DYREKCJ A, KZ PZlPB, BADA = == Organlz:atorattnli tej tnas()wej po.>ulnnej imprezy są: ZL ZMS, z_l\- towiu. (ik!l) TKKF i red akc,ta DZilen:n'ika Lódzkdego'', Dtla. zwyicięskiich zeeu>olów Pl'ZY'gll<toowano puchary l dypiloony. Jutro rusza XXVlll WP W C'lJWartek. tzw. sztafeta Narodów (6X7 km) w Berlinie ro& pocznie sie tego.roczny XXVHil Wy~clg Pokoju, Na temat rywalizacji w tej najw iększej -imprezie kolarstwa amatorskiego na. świecie ro!zl» awiamy z jed.nyni z pierw5zych Jej uczestników, obecnie pełnil\cym funk~q tt-ene ra kolarzy Społem - Teofilem Sałygą. - Rywalizacja o palme J)lerwsreń- Owóor. Nowtoklwio sllnym 'PUnlkitem sl!wa zapom'iada sle ilnter69ująco. w naszym zesp<>le bedzie MY:ntk. Nasz zespól stale prz;ed nielatwym W moim przekonaniu o losach wy. 7.adaniem: obro.ny zarów.no w klasy- śc!jru mogą zadecydować etapy inflkaeji indywidualnej Jak i zeswto. dywidua.lnej JaZidY na czas. Jutrzei We pierwsze. lokaty wywa[czo'le: w szy w Berl.inie os t&tni - w Ko ub. ro'ku. uważam!ednak, te zwy.. ninie. ciestwo w t~orocz:n:vm \VP - bio- - Jaką ole mog odegra~ kolame rac Pod uwal(e skjad drużyiy - le- z krajów zacbodnloeuro.pejskich? ży w zasiegu możliwości bialo...czer- - sa to kolarze o wysoil!li.ch umiewonych, mimo to elki.py ZSRR. NRD etnościach, którzy na pewno wła- Czechoslowa.cjt (tradycyjni rywałe eza s!e aktywnie do waj!q o mle:lw lclasytlkacji drużynowej) zapow:ia- sce na podium. szczegójjn.ie w kia. dają fronta<l.ny atak. Mając w zes>0- synkac:lt!ndy'wldualnej. Wielu z le talci.ch dwóch asów Jak Szurkow- nich traktuje bowiem udział w WP skt l S2lOZda oraa. nie ~rsa;ych, Jeśli jako doskonały start do da<lsizel kachod'zi o umle!ętność jamdy d!l"t.ż)llno- riery w ~'!>le zawodowców PlTzY. wel kolarzy. należy Wierzyć w kot\ kladem tego Jest chociażby sta'bj.iń cowv sukces Polaków. ski. k.tóry PO PTZE!'.lśclu na zawoctow- Cieey mnie osobiście. że z Berll- SliWo 7lW'YCieżył w led.n:vm z WYśclna wystrurtue wred!!tawloiel łóóz- gów protesjona.hstów Tour de!'ran. kiego kolarstwa M, Nowicki. Zawoct- ce". Wielka nlewladomą stamol\vla n.lik ten znainv last % ambi<:ji i otiair- rej)'ezentanei HiszPanil. KolaT'St:WA nej Ja2!dy dla dru.:!:y.ny_ Wypada w tym klraifu stoi la WYS0<kim po pnyipomniec!, że Pr.red Ó\vama la<tv ~- Nowdal ~ :M ~ lłom'a.t... Nle.t ZAKLADOWA, oraz WSPOL PRACOWNCY Z ZAKl.ADOW MECHANCZNYCH JM. ~ S~RZELCZYKA W dniu ł ma.ja 975 r. po dqotrwałe,j eii:tkiej chorobie 7JDllrła w wiek.u ZT lat nasza. najukochatlsza Zona, Córeczka t Siostrzy.czlla Człowiek o wielkim aereu ' S. t P. UDtA BOGUMltA CUGR o Cll9'9ll 'adtmł&jtl ~unl s domu!zta.j'bert MĄZ, :RODZCE, BL\lr om POZOSTAJLA B<>DZNA Ur~el pogrzebowe rozpoczną lię duła. T mada 975 r. o goctz;. 3 mezą więtą odprawio.ną w kokiele św. Krzyta, po ltt6rej Zmarła zostanie przewieziona n& ementans na Za'2lewie Pogrzeb odbędzie się o godz. u. ' Prosimy o nie&kladanie :kondolen.cjl. DBia a maja Wiii l'or ~. przed:y~ łllł S. t P. DS!'M.UK l\oliedy~toll EMl'L LEYKO -~ prol4"r AkademU MeOyeznej w A>dzl,. pr.,,_ Uniweraytetu Stel ana Batoretr0 w Wilnie. ~cja Bwok poprzedzona DL'lzą ł~ nastą.pi dnia 8 mada 975 roku o godz. UO ~ kościoła św, Krzyta, Pogrzeb odbedzle iq teg-ott dnia w Wars:ztwie o godz. 4 na Cmentarzu PowĄ'Zkowsk.im, o czym zawiadamiaj' po,grąteni w głę'bokim mutku BRATANEK AODZNA.

3 Korespamlencja % Rzymu R ok bieżący upływa w Kościele rzym- skokatoliokim pod znakiem podwójnego jubilell87iu. Jest to Rok Swięty (zgodnie z tradycją katolicką zwany również Jubileuszem") obchodzony w Ko. ściele od roku 300 na mocy postanowietlia papieża Boinif.acego V. Papież ten U8t.aił, te jubileusz będzie odtąd obchodzony oo sto lat na przywitanie każdego nowego wieku. Z czasem post.mowiano obchodzić jubileusz co 50 lat, a potem co 33 lat.a (na pamiątikę,,zieml!lltiego tycia Jezusa"). Wre52cie papież Pa- weł w rotru 470 podjął decyzję o obchodach Roku Swiętego co 25 lat. Zapoczątkował w ten itposób tł'adycję, która trwa w Kościele po dziś dzień.. Obeony Rok Swięty, ogłoszony ~ Pewk V, jest dwudzie.st:l'ffi piąitym z rzędu, jest to więc JublleWlz w podwójnym tego słowa znaczeniu. Dawniej Rok Swięty czcrono masowymi pielgrzymkami do grobów apostołów Piok'a i Pawła w Rzymie, oo przynosić miało wtemym odpust zupebny, nazywany odpustem jubileus7.0wym. Kto więc mógł sobie po2wolić na pielgrzymkę do Rzymu, zyskiwał odpuszczenie _gzeohów i km 2ll. nie. ~ąune to było z handlem ~. oo epotyikalo B:ię z llliexwyk!le ifllrow" krytyk" rebmatol'ów chneścijaństwa. Obecnie kwestia odpustów bud:zl wiele w~wo.łci w samym Kościele rzymskim. Na 0Jtatnim Soborze Watykańskim (2-5) ora% w posoborowej dyskusji wewnątrz Kościoła padaly MWet glooy, aby z praktyk odpustowych całkowicie :m-ezygnować, a zatem zaniechać róvmież obchodów Roku Swiętego. Te postulaity były rorziważaine przez Pawła T. Zn.ala:zł on rozwiąum.ie kompromi80'we. Ogłaaając Rok Swięt 97 papiet zuna.czył, łe postswi sobie pyt.anie, czy obchodzenie Jubileuau zułu guje na podjrzymanie w dzisiejszych czuaoh,. nacechowainych praktycznym zobo\jętrueniem wielu ludzi na przejawy pobo:ilności obrzędowej, właściwej ubiegłym wiekom. Po przemyśleniu sprawy Paweł V doszedł do wniosku, że tradycja Roku Swiętego zasługuje na utrzymanie, po dokonaniu zmian w pojęciu i obchodach Jubileuszu. W wyniku tych zmian nie akcentuje się obecnie odpustu jako odpuszczeni.a ~chów oraz win i kat'. Sprawa odpustów zostala przesunięta na plan dalszy. Według oi«eślenla Pawła V odpust jubileuszowy jest da.rem" udziel0ym dla,,stwierdzenia ducha odnowy i pojedinania, które ą wlaściwyml celami Roku Swiętego". Obserwacja tegoroc2lllych obchodów :lubileuszowycil w Rzymie, organizowanych pod patronatem papieża pozwala zauważyć. że nie przybierają o.ne postaci krucjaty politycznej. stotnie, l(lówllly akcent połorono na konieczność pojednania mi~zy wszystkimi ludźmi. Paipleż ogłosił na Rok Swęty Dziesięć przykazań pojednania", k:tóre w formie modlitewnej mają być powtarzane przez wszystkich pielgmymów. Oto niektóre przykazania: Pierwsze przykazanie głooi: Będziesz się staral o ciszę wew.nętrzmą, by nie dopuścić do głosu nienawiści, urazy cr.y nietoleram.cli". Przykazanie trzecie: Powiesz sobie, że świat nie dzieli się na dobrych, do których siebie zaliczasz, którzy posiadają prawdę, prawość i są sprawiedliwi oraz na z.łych, do których zalicza.sz wszystkich itl!llych". Przykazanie piąte: Będziesz się stara za.stamowić obiektywnie nad przyczynami różnic, których jesteś powodem indywiduahie czy zespołowo i bezpośrednim czy pośrednim przyczynom nadasz miejsce, na jakie zasługują". Przykazanie siódme: Odważysz się na zrobienie pierwszego kroku bez złudzeń, ale też be.z zniechęcenia, jeśli ci się nie uda doprowadzić do rozwinięcia dialogu po pierwszej próbie". Przykazanie dziesiąte: Pójdziesz Jeszcz.e dalej, będziesz się starał zaprowadzić pokój. wyrażający się nie tylko w zgodnym współżyciu, ale w zabiegach. w spotkaniach i trwalej przyjami. Bę- odobno do wykrywania przestępp zyce czości używa się już komputerów. Zreslltą zastosowanie elektronicznych maszyn cyfrowych staje s.lę powszechne i po4obno świat wyglądałby fatalnie, gdyby nagle odjąć mu ca~y system informatyki. Cybernetycy twierdzą, że informatyltli j~t iedną z dźwigni naszego ro:z;woju i rewelacyjne ko!l!'putery stają się uniwersalnymi mózgami bohaterami anegdot. nformatyka niesie też nowe problemy, głównie w sferze ek<l!llomic:zmej, a więc gospodarezej a na.sotępnie w prawnej. Nie wiem ;ak będzie z nadzieją na wykrywanie przestępców PTZY pomocy komputera. ale wiemy jut, że moda 'a komputery niesie niebezpieczeństwo ' "lwstawania... -przestępstw. Trudno bęlzte określić ie jednoznacznie, ale zu 'lelnie łatwo można z.na.leźć?jwią;zjki na> z nieg()slpodarnością albo z niedopełnieniem obowiązków służbowych, w wyniku czego dochodzi do określon~h fuż strat. Od strat zacznijmy. Prasa centralna doniosła w końcu zeszlego roku. że ~aliśmy w 973 r. na rozwój naszej rodzimej informatyiki, ni mniej ni więcej, fylko 3 i pół miliarda złotych. Rozdzielono te pieniądze pomiędzy kilk~et ośrodków. Kiedy doszło do s.prawozdama! rozliczenia su: z efektów ekonomicuty'ch z tytułu zastosowani.a elektronicznej techniki o bliczeniowej. to olrazalo się. że wykorzy Slta.no tylko 2 procent nakładów. '70 prooent piacówek nie odnotowało żadnych efektów ekonomicznych. Jalk więc t.raiktować oalą aprawę? Mamy przecież ooowią:wk (ustawowy) odró:ilniać naklady 2Wiązane ryzykiem gospodarczym od szkodnictwa (zawinionego). G<lzie tu ble,:inie itran!ca pomiędzy ryzykiem a szkodn!c'twem w. świetle dziess pamiętał, te cba Wl>l"OWadzenia pohoo,tu, Eitóry jest dobrem wspólnym. Jr.oniecma }eet ww.póln.a praca". Wylicrone tu przyk.az.a.nia przybrały chu:alder głównych hasel kościelnego Rok.u JubiJ.eusrowego. Mają one docniosłe znaczenie wychowaswcze, sb\uą ugruntowaniu idei tolerancji w epołeczn.otci katolickiej, zachęcają kaitoli!ków oo zgodnego wspóldzialalnia z wyznawcami innych religii i światopoglądów, wwypuklają to, oo ludzi łączy, a nie dzieli w kszt&uow.ainiu wartości nadr.zędnyoh. Są j«mcze kręgi hlerarehll kościelnej, w kitórych nie ma zro.zumienia dla idei pojednania, ek:spocnow8!l.el w d%iesięciu przykazaniach jubileusrowych. Paweł V i najblit.si jego współpraoowinicy epotykają się.z krytyką kościelnych sił lroru;erw.atywinych, chcących ubrzymać dawne nieprzyj8.7jtle.rtosunki między Kościołem a światem niek.a.ł.oliokim.. W obliczu tej sytuacji wzrasta wartość jubileusrwwych hrusel pojednania. POtZ& treścią religijną i ideologiczlą obchody Roku JubileUS20Wego miały przynieść Watykanowi szereg korzyki ~ycmych. Jest rzeczą maną, ie kiryzys gospodarczy w kirajach kapitallstyic2lych wpłynął niekorzysjnie na stan f!!nainsów Waitykaaiu. Baa!k.ruotwo niektórych banków, w których Waitydmn ulokował swoje!mpitaly, niebywały wzrost cen i recesja ~ - w~tko to skł.ainia a.dllninisiflrację watykańską do.zasu>bowama retimu oszc:zęctnościorwego :l Ndl.lro.ti per- <mel.u. T Spodzlew..no et te Rak &więty w jeklejł mie "'9 'WYTÓW!Ba te niedobory, a za.razem przysporzy korzyści miemikańcom Rzymu. ObliCZOtno jeszcze w roru 973, ie do Rzymu na Rok Swtęty ścląglftie oo ill&jnmiel 2 miion6w piellfl'zymów. Bylby to złoty nteres dla hoteli, restauracji, handlu dewocjonaliami ł me tylko dewocjonaliami. Jed LBkU widać ju! po ut>jywie kilku miesięcy Roiru- Jubileuszowego, że tłu.my pielgrzymów nie są tak duże jak tio spodziewano się uprzednfo. Według obecnych przewidywań Rzym naiwiedzl w Miru bieżącym li milionów, a najwyżej - wedbug najbardziej optymisty=ych!l!zacunków - 8 milionów pielgrzymów z za.granicy. Wieh katolików s kirajów zachodnich zrezyrowa0 z podróży do Rzymu s powodu wzro.m.t kosztów utrzymainia we Wl08l:ech ł ko~tów przejazdu, a ci, którzy l!!bracill pracę, mają inine zma!'łiwianla. Na zmniejnenie :frekiwencji w.płynęły te! wieści z Wlooh o n mnożących się terrorystycmych S6!maohaclt prowokowanych pt"zez neofaszystów. Mimo to ruch pielgrzymów ł ł!urystycmy w Wieczmym Mieście jest obecnie większy. riu; w odpowiednim okresie w latach ubiegłych. oo zmusza admittlistrację watykańs:ką do wzmożonel(o wysiłku organizacyjnego. Przeplyw grup pieli:trzymich na wyznaczonych trasach przebiega na ogól spraw!llie. Każda pielgrzymka i z reguły każda grupa turystyczna ZJWiedza m. łn. Muzeum Watykańskie i Kaplicę Sykstyńską. Frekwencja dotychczas nie spotyirana. Wstęp oczywi cle płatny. Zwiedzanie tych bezcennych zabytków. w tłoku, wzdluż ściśle wyznaczonych Jednokierunkowych przejść, może być tylko pobieżne. Przewodnicy starają się objaś.niać możliwie najzwięźlej, aby przepustowość była więks:za. O kontemplacji w Kaplicy Sv~tvńskiej nie ma mowy. skoro na jej powierzchini 534 m kw. tłoczy się 500 pielmymów i turystów. Po zwiedzeniu ka.plicy wychodzi się na taras, skąd widok na ogrody watykańskie i strzałki ooatrzo:ne zaproszeniem do restaw'acji w.atykańskiei. usytuowam.ej poniżej tarasu (lecz też z widokiem na ogrody). Jest to re&tauracja obszerna, nowoczes!lla, wyłącznie samoobsłui?owa. Pierwsza w dziejach restauracja za murami Watykanu... dostęplia dla wszystkich, z dużym wyborem ootraw i naooów. w tym równie:!: oiwa. wina. whisky i wódek. Urządzona została w POczatkach Reku Jubileuszowei?o. Cenv W)'isze ni:!: w szpre~u restauf'acji w okolieach Placu św. Piotra. Frekwencja z reguły stuprocentowa. pe;;nienła celowości efektyw;nośc:i m westycj i informatycznych. Moda na komputery, moda na automatyzację systemów obliczeniowych jesit powszechna i obezwładniająca niczym moda na spódni.ce mini. Czy która kobieta miala nogi proste czy koślawe - to nie miało znaczenia, nasila mini. Z komputerami podobnie - nawe promotorzy zalecają doktorantom korzys.tanie z pracy elektronicmych maszyn cyfrowych, bo to sprawia dobre wrażenie. Poza modą - a m<yie jest to zjawisko wtóme - istnieje drugl motyw powszechnego automatyzowania: podporządkowywanie Zoiia Tarnowska Zanim f nerwy 40 tys. kilometrów rocznie po drogach i bezdrożach placów budów. ranspor budownictwa pnystąpimy do asygnoli%owania adniczych problemów tego przedsiębiorstwa ódzki~o Przedsiębiorstwa Transportu Budo Transbud" - kilka ciekawostek, które ' ni.. Tymcza.-n n.a talk pot~ budowę, jak EC-V jeździ codziennie 25 samochodów z materialami. Na Retldnię materiały i elementy z Fabry'ki Domów dowozi codziennie 00 pojazdów. Przyklady nie wymagające komentarza. Do pe!jni nczęścia brak jes7.le:la pokrycia transportu technkzinego - w skali rocmej 5 jednostek zd Pracowlnlikamł pr.zedslębl.orstwa są To, te je.sit ~lej, me oznacza, do przewożenia wielki.ej płyty _ przede wszystlk.im kierowcy z czy że ~iągni.ęto jut pełnię szczęścia Ale w dyrekcji LPTB s ą do. kaotegorią zawodową prawa Ja- Statystyczny pracownik LPTB brej myśli. Dotychczasowe zmiany 2ldy - za.siadający za kółkiem w Transbud" (liczący &obie 35 latt), w wyiposażenilu wskazują, iż liikwiooraz lepszych kabinach coraz l~ zarabia średinio 4.5oo 2'll miesięcz- dacja niedoborów to kwestia krótszych i większych samochodów (kie nie. Omacza to, te są wśród za- kiego czasu. runek wypo.5ażenia naszego LPTB logi pracownicy osiągający do 8 0 wszystkim jednak decyduje - to,,berlliety"). Są kierowcy pro- ~ys. zł, obok takich, ~ zarabia czlowiek - powiemy, jeśli powiróci w~cy ciężkie machiny po dro- Ją po zł. FluktuacJa ~a. m.., do ""'rajw kadro=vch -,..,.,,._ gach i bezidrożach wiodących do Mie.s.ięannie odchodzi 25 osób (na "'.,,,,.... ~ naszych placów budów, nie omi}a- ponad.700 zatrudn!o.nych). l)y!rek- blemu m przed&iebioratwa jący jako że bu-dowy mamy w Lo- tor BąC2lki.ewic.z uważa, te fhtktua- LPTB posiada wprawdzie dwie wla dzj. w~ilwie wszędzie, i śródmie- oję tę tworzy ciągle ta sama gru. &ne klasy w kuratoryjnej szkole za ścia. Mimo, te nie rajdowiec. pa. Na MJCZęścle kurcząca się. W~ wodowej szkolące. kierowców, a!le sta.tystyczny kierowca l~ego ze wzrostem zarobków i lepseym tych pot>rzeba jut na dzisiaj_ Trarushudu" przejeżdża za swoim warunkami pracy - zaloga w więk Cala więc nadzieja w... klimacie. kólikiem ponad 40 tys. kilomebrów szym stopniu szanuje robotę. Dy- Wzrasta ra.nga zawoo.u k ierowcy. roc:zm.ie. A więc drogę równą rów- rekcja LPTB zdobywa się na dys- Wzrastają szanse nie tylko leip~ nikowi. W5zystki.e samochody z cyplin.amne zwolnienia z p?lacy. Są szych zarobków pracy na l~zym Tra:nsbudu" przejeżdż<l(ją ro=ie to posunięcia konieczne i a!)'obo- sprzęc"ie, lecz naiwet i WYja.?Jdów za- w 975 r. drogi się wydłużają. łogl mimo że l..p~ odczuwa brak wiem w perspektywie możliwość 33 5 mln kir" wane przez przytłaczającą część za graniczn~h. Przedsiębiorstwo ma bo Jeśli how.iem w 974 r. pracownicy rąl_{ do pracy_ Brak m. in. czter- wysyłania najlepseych kierowców '.T pansb u"..,...,.,wieźli 4 mn 500 dz&5'tu kierowców. Ozn. acrz:a to. 40 na polskie budowy do ZSRR. NRD ty.s: ~~rzeró~ materiałów bun dowlanych, to w rokn.l bieżącym muszą piv.ewie2ć już 7 mln 400 tys. ton. to tydiko w Lodzi. Opiera.Ją.c s-lę wyłącznie na d.!tnych z Transbudu" laitwo wywnioskować, co się dzieje na placach budów. le zużywają one materiałów, a więc jak nam rośnie i Jak będzie ros.la nowa Lódź.. Jeś'li bowiem przewozy Tran&budu" z 97 r. potraiklto<wać za 00 - to plany na 975 r. ok.reśla dy;rek;tor Feliks BącrJ!tiewicz - wlel:kością 250 Bez tra.nsportu nie ma budownictwa. Transport to nerwy budownictwa. Czy pneclsiębiowtwo, które omawiamy, podoła swojej pracy? '.r.zeba pr:zy?l!ulć, t.e w bieżącym roku budowlani w mniejszym ~ n.tu narzekają na traru;porl (co nie oznacza, t.e ten transport chwalą). Poprawa ma swoje źródła w lepszym wyposażemu, a ta!kże i w systemie zarządzania przecis,iębiorstwem. Od stycznia pracuje ono w systemie WOG. Wychodzi to załodze na zdrowie. temu najwyższy, bo d%ieją się!:"jeczy, wołające o ingerencję p a.wa km"llego. Zdarzają się wypadki, że prowadzi.si.~ prace nad sys.temami skazanym.i w opmu rzeczoznawców z góry na niepowodzenie. Jak jednak zapobiec, jeżeli decyzja należy do człowieka materialnie zainteresowanego, a cieszącego się momą pozycją, za.wodową? Tworzą się dobre warunki dla bezjkarności w dziedzinie nieodpowiedzialnego projektowania nieużytecznych systemów. W przepisach brakuje rozgraniczel!lia prac badawczych od wdrożeniowych li. stąd dzieją się takie rzeczy. że kwalifikuje się nieudane prace wdrożeniowe, jako badawcze i wpisuje filę &traty w kos:my przedsiębiorstwa. ie_~ o_rzystan Y_c_h_po az_d_ów &i_en L_Lb_ii.._ <A_P_>_ z zy W lał4wlh 9-''3 na poprawę warunków pracy przeznaczono ponad 64 mln zł, u. łyle, ile w całym poprzednim 5-leciu. Przy różnych okazjach podkreśla się, że za.kła.dy pra.cy, zjednooze.nia J resorty powinny już dzisiaj przy opracowywaniu planów na łata przewidywać źródla poten~alnych zagr&!eń, jakie mon powstać w wyniku wprowadzenia nowych konstrukcji. Ale j~ollwiek futurologia ma i w te. dziedzilllie niebagatelne znaczenie, to przecie:!; już dziś na bieżąco mo:ilna rozwiązywać sz&eg problemów orgattlizacyjino-technicznych,!\vidujących lub zmniejszających możliwości wypadków przy pracy, iak również chorób nie bylo podwyżki ceny tego produ.ldu, a goopody.nie nawet podczas miesięcmei, nieobec'ności rodziny w domu nie stwierdzają mniejszego zużycia, a ~zeciwruewbrew logice i faktom - większe. - Dochodzą słuchy (oficjalnie podano na konferencji naukowej traktującej o nlektórych zagadnieniach ekonomicznyioh prawnych rozwoju informatyki>, że pewne przedsiębiors.two od kijku lat tłumaczy wdrażaniem" systemu fakit, te rozliczenie jednego ki ien ta, które tradycyjnym systemem kooztowalo 75 groszy, o beanie koozimje 0 zl.. Odrębną sprawą jest zabezpieczenie mle nia infonnatyki, niezwykle cennego. Nw chodzi tylko o do.stęp osób niepowolanycll ale n,p. o be?jl)ieozeństwo przeciw- Przestępczość komputerowa powyższych danych. zwl.s=~ ze.ostabnio zwraca się uwagę na kom~znosć zasię zarządzeniom zjednoczeń lub resortu. Znana jest historia dwóch za:kladów, lclóre otrzymały polecenie zautomatyzowania sy.s.temu informacji w zakresie gospodarki materialowej. Jeden robil to na zasadzie amatorstwa, by tylko wykonać dyspozycję i to doprowadziło do ogromnych strat. Niact nie traktował prac nad wdrażaniem systemu inaczej, jak tylko.,odfajkowanie" polecenia nadrzędnej jednostki. O osobistym, rzetelnym zainteresowaniu się praca.mi nie było mowy. Drugi zakład kierował się tymi drugimi czynnikami i osi~ął leps!ze skutki. Wzięto iednak z niego przy<kład w formie, a nie w treści i chyba do t~ pary, to znaczy czwarty rok - pierwsze zaklady borykają się z wdrażaniem SY5temu. Nikt do tej pory nie rozliczy} ich z tego.. ~jekitowanie systemu elekitrontcznego przetwarzania dam.ych nie jest objęte przepisami prawnymi, a chyba C'Z88 ku Niegospodarność? Z tą mamy do czynienia w ooraz bujnier~zych -proporcjach. Może się ona przejawiać w nj.ecelowych zakupach i inwestycjach (jak w jednym?:akładzie. gdzie uznano za stosowne kupić francll8ką maszynę. która stoi bezażytecznie, bo do jej obsługi potrzeba... ''ilku osób) może się przejawiać w ai:iga- 7.owaniu personelu na zasadzie: syne 'mrka dla dyletanta! W zakladme obliczeniowym pewnej uczelni pr7.eprowadrono '!'gzamiin kontrolny dla programistów. 3prawdrono ~C'h wiedzę ze skut'kiem nie 'X:Zeklwanym: wyel'i.minowano osiem o sób z braku kwalifikacji do pracy pro ~ramisty, w Jakimkolwiek ośrodku obliczeniowym. Nie wiem, jak daje &obie radę przedsiębiorstwo. które wprowadzilo obliczenia należności za ga.z metodą elektronicmą. Obawiam się,.e coś jest nie ta'k:, bo rachunki nagle zrolbily "ilł wyższe. chooiaż p<yiarowe. Czy strażacy wiedzą, t.e w :razie ognia, nie wolno gasić maszyin wodą, która jest dla ni.eh nie mniej od ognia groźna? (Gasi się d\vutlenklein węgla.> Nie mamy jeszcze powszechnie obowil\ zujących przepisów regulujących zabezpie czenie programowainia i zbiorów danych, orzed kradzieżą, imi=eniem. Nie mamy katalogu przestępstw. które mogą być oopel:nione w zwią?jku z pracą programi ~ty, projektanta, operatora, konserwatora. A przestępstwa wrzędnicze? - niecelowe zawieranie umów na J)r'ZYkład. Jest tego cała gam.a, że nie wspomnę j'uż o niedochowallliu tajemnicy czy wykonywanilu prywatnych 7lleceń na maszynie. PootuJ.aty zgłaszane przez prawnikówcybernetyków są - ogólnie biorąc - następujące: zachęcić dogmatykę prawa administracyjnego, cywilnego i karnego do zajęcia się problematyką przestępczośol. komputerowej w węższym l nerseym tego slowa mac:zeniu..zawodowych. Dowodem tego - dorobek konkursu organizowanego rokrocznie przez NOT od 972 r. na opracowania naukowe i wnioski racjonalizatorskie, polepszające wa.runki pracy. Dorobek ten, to mów.ią,c naijkrócej pon.ad 2000 wdrożonych opracowań, dzięki którym w 5 za.kładach praca stała się bezpiec.mtiejsza. Wailna jest też i powszechność konkursu: jego uczestnicy reprezentują wszystkie wojewódzitwa i wszystkie resorty. Z ciekawszych cenniejszy'cb rozwlązań, które!ljp. '.lleyl'!lkały nagrodę stopnia, warto wymienić imwe wzory odzieży ochronnej dla budowl.ainych ze spadochrooowym systemem szelek chl'<llniących przed upadkiem z wysokości. To rozwiązanie opracowa zespól Centralinego Laboratorium Włókiennictwa w Lodzi. Ostatnio podstawą do nowych opracowań i wniosków są przeprowadzone w zakładach pracy przeglądy realizacji wytycznych Biura Politycmego KC PZPR, Prezydium Rządu t Prezydium CRZZ w sprawie poprawy warunków pracy ł socjalno-bytowych. Wykazały one m. n. pełne zirozumienie pracowników wszystkich ogniw administracji gosooda.rc:zej, iż wykooanie zadań produkcyinvch ł popraiwa warunków pracy nie mogą być traktowane rozdzielnie. Chodzi jednak o to, aby rzecz nie skóńczyła się na konkursie, tj. aby Jego nagrodzone prace 7Jl'lalazły możliwie szerokie zastosowanie w tych zakładach produkcyjnych, gdzie istnieje tego potrzeba. Stąd WYkazy nagrodzon~h opracowań są przekazvwane przez resorty do zjednoczeń ł zakładowych oddziałów BHP. Rozważa się p0n.adto możliwość oirgani.zowania po każdym et.aple k;onkursu giełdy prezel!ltowanej przez TV. a także zorganizowanie odoorwiedinłej wystawy w paszczegó!ych miastach wojewódzkich. Myśli się także o zor!!anizowaniu Banku Rozwiązań i Konsultacji Be.zpil!Cllnej Pracy, Każdy p0mysl upowszechnienia dorobku konkursu wydaje się wa:ilnv. iako Że nigdy dość starań i zabiegów w 8J)l'awle tak wa:ilne:. jak wyelimi ll()w8ftie lub umniejs:llalllie zagr.o~!eń przy!)racy. DaBNNK WDZK m loł (802)

4 hldt za,csęła powwt.aw!m! K Dąbrowa ptyrellly.silolwa, setlki ludzi z Dąbrowy miesajkaniowej, bo takie ()bowią:ruje teraz ro-zgraruczenie wśród tubylców", zaczynali się ciermyć, Raz, że be<i.zie mo'&n.a bliżej do roboty się przenieść, dwa przemysj. za,wsze sprawia, że d:zi.elniica.roriwi..ia się szybciej. teraz od prizystanku tramwa,.j<jwego przy toracll wędrują parę razy dziennie kar.a.way lud.zlci.e do,.pol.a!niiliu",,bi:stony", Dywila.n.u". Codzie:rmie krli'kanaście tys,ięcy ludzi prz;emie,_ tę trasę. Jest ~ t.e pcllwllllt.anl.e zes.. polu przemysłowego a Dąbrow>ie :rrrnienifil:o bardzo wiele. lo ie tyil li» w tym rejon.ie, aile w ~ej dzietmcy. Górna to prz.eoici druga en do wiellikości dzi.ell!l.ica Wielkiej Lodzi. Dzielnica ni~ pod wz8ędem chairakteru. Praw,ie polowa jej powierz.clmi wykorzystywana ie5lt aktualnie na cele rolni er.e. Dotyczy to s.zczegól.nie Za~ r.za - Rudy i Chojen. Ale dzie ~bki zakładów prrr.emyslowych zafir!l.tdnia:lą ponad :O tys. osób, dając w SUJ.lie 25 proc. cale.i produkl:ril PZem~ej miasta. GORNA, TO REJON KONTRASTOW Weźmy za przyldad Bi.sttonę". Jeden. z potentatów - Zalklad Pl"Zędz Tek&turowanych, którego :roczla moc produkcyjna wynosi tys.. ton przędzy. Niie będ'zie prze.sady jeśili powiemy, że jedna trzecia rz:ałogi to fachowcy ze starych S'kTęcailni wo- y", czy Olim.pil". Nie WSfZYStikim odpowiadało przejście do nowego zakładu, choć na spotkaniach podkteślano nowoczesność, wlsjlaniail:e war:tllilki pracy. W Paflno" na przykład, kiedy :rok temu stanp,la sprawa liikwj.dacji przędzalini, bardzo wieln.i mówiło wprost - nie! Pisano &kair,gi aż do KC. Tlumaczono, że po 5 lata.eh 'Pracy ludizie są przyzjwyczajen.i, zżycl z kolektywem, a teraz... Nikt niikogo nie zmusza!. Chcie U do starych zakładów - poszli, w tydzień czy dwa później, wielu z lli'c'h zgł.aszalo &ię do Bisitony". Obliczyli kiedyś statyst.yicy, źe w ciqgu nies<pełna pół :rok.u wymięniła się tam cala załoga. Ale to nie =a.czy, że z tych 3 tys. ludzi, wszys-cy p.rzewędrowa.li gdzie indzkij. To po prostu pewna grupa, Niektórzy z nioh ""' wiedzlełl Otftł. 'h Młr szkoli ojcowie, potem oni sami, a na dobrq sprawę trudno było powiedzieć m CPf to l6ch, n.y może już gmina Wiskitno. A cztery lota temu JCt' częło się wszystko wywracał. do góry nogami. Przyjechały wywrotki, koparki potem nild już Af.e miał żadnych wqtpliwości, że mieszka w lodl. kitóra me mogla 8ilooś zaada!ptowaa! się do nowych waronków. Ta:k M mo.zres?jtą, jak i w Dywilanie". Tu zaiłogę m<y!na umownie pod"zielić na czjtery gr\lipy. Na tych oo zootali w zakładzie, tych oo przyszli ze starego Tadka Ajzena", na ludzi z i.nmych zakładów i wre=ie takich zu.pelnie świeżych. co fi() za czyna ją dopiero pracować. diliwna s,prawa. Kl:opoty zaczynadą się j uż poozyn.ają,c od gru,py drugiej. W pozostałych dwóch tnecich załqgi, ten ruch pracowni:ków jest jruż zauważalny wyraźnie, choć i tu generall:rować nie trzeba. Wszystilcie te zakłady praoają dopiero od nie.dawna. Załoga mo2lna powiedzieć krze\j):n.ie do!pi&o. Dlaczego wiec jedni msta,ją w 7..akładzi.e bez kl()j>otów. a inni wędrują. Kim są ci ootatni, co ich skłalllia do wędrówki po zakładach? Przyczyn. będzie kiłka, a n aji.&t<lltniejsze będą chy.ba mialy uwarunkowanie właś nie w nowoczesności produkcji, w nowości pracy, w młodości. praoowniików. Przyjrzyjmy więc im ię po kolei. W DyiwiiLa.J:iie" produk{;ja jest m004! nileoo szczególn.a. Jeszcze do niedawl!la na tkacza prayjmowano wylącl']nie dywanowego mężczyzn. Teraz jedna:k musieli )'.ZYjmowae i kobiety d tkaczy z bawełny!i. z jedwabtu. Ntby taikt sam tkacz, 'ałe jak ~ pqwt!!ceł..,."" -... nowi u 82 proc. zal<>fi. A dla mlodych ~e nie zamyka.tę na dorodze z domu do alk.ładu ii; po.. w.rotem. Ani n.a jednej, am na!łrogiei Dąb.rowie me ma kina. Jedna ty[ ko kawiarnia, plj.aln.la pilwa. W sumie t.rochę to mało. żeby zorganizować oobie życie bez potrzeby god~irulej '.J)Odróży do centrom Lodzi. Zaczęli więc sami U SEBE SZUKAĆ MOżUWOśC, a te z kolei &twarzaly im now<>czeside zakłady. Jesi w Po!lanilu" piękna sala widowisko:wa, w Bi- stonie" konierein.cyjna i kawiarnia, w DywilanLe" trzecia sala - wido~isikowo-kiowia. W i ęc.założyli w Bistonie" dyskotekę. W każdą sobotę można potańczyć przy dobrej muzyce. Zaproszenia roz:sya-. ją zawczasu do obu sąsiadów. Tydzień temu bawiła.się tu setka m!odyoh ludzi, a drugie tyle odewl'o z kwitkiem. Nie o illość przecież chodzi, ale o jakooć zabawy Preferują też za każdym razem ja koś tutejszych mieszkańców, dla. k!tórycl:l rozlepiają zawiadomienia MASTO - ą&iadją niema[ :ze sobą no Wocze6le w.i.eż<>wce mie-aiowe d. eta.re domki, gdzie dziś jeswze wodę dowozi się beczkowozami. Ale ważne jest chyba prr.ede WfKLYliltlkim tern.po w jakim lwntra&ty te zac:zyna... li:klwiduje się. Do,,&tarych" osiedli przyibywą,ją teraz nowe - Dworzec Chojny, OzerwOl!ly Rynek. KUTak - B, Zavzewska-Radom&ka. 24nienda ę więc dość szybko trudna sytuacja mieszikaniowa. W t(rj chwili się po'llad 52 proc. ludności GÓnej mies2lka już w nawym budmwtlctiwi.e. tak, jak się Spodziewano, jednym z motorów :prze~ial! stała się nim przyuczy s i ę do niej od:po czyć.się, że choć może nie pracu praca jut :iłma. Z pół :r.oku. minie na parlcanacłl. MUG\ ijl!"zecez nau rozbudowa potencjału przemysłowego. Do nowych zakładów przy od :razu: - Na di.a.bla mi przez pól CH zakłady. To już nie.gmina wiednio. Wi~.c ten i ów pr.zel'icza ją w nich. alle to są i mają być SZJi nowi Ludzie, prayneśli nowe ~ zarabiać grosze, kiedy pójdę Wiskitno, a:le pr,zemysiowa Lódź, 2lWyczaje, wytworzyły Sli.ę nowe do ba.welny i od zarajz: rr..am swoje ze swoilmi :z;wyczajami robociarskiej" zabawy, a więc wspol.nei nawyilci. Ale nie wszystko przebiegało tak prooto i dziś jes.-zcrre po- kają t eż kobiety, bo trudno im przede wszystkim.. w penym wymiarze? Często ucie. jaiwiają się ciągle nowe problemy. wsp inać się n. k rosno przy zrywach. nad&udł wre=ie zamówiony już Kilka dni temu do Dywi'lanu" W Bisltonie" 7lll.ÓW okazuje Sii.ę w <lawn.o pro.iek:tor fi!lmowy. Będzie ł DZENNK LÓDZK nr 04 (80) praktyce, ż.e nowoczes:ny przemys>ł potrafi być trudniejszy d.a pracownika. Co mu z tego, że wydajność większa, kiedy robota bardziej skom,pli.kowana? W dodartlku Bi stona" pracuje w ruchu ciągłym. tu już zaczyna się cala masa kł... potów, a największy chytba z dojazdami. W niedzi.eię czy śiw;i ęta wys'tarczy, że wypadne jęden autobus z tra~y. a już robi s.ię komunikacyjny galimatias. No i młod.li czterobrygadówki" nie lubią! W sobotę chlopa'k czy d'z'iewczyna ma wolne, a ja muszę na swoją zmianę? Stooun:kowo na.j większa fluktuacja jest więc t.e:ż wlaśnie wśród młodych praoowiników. Niemniej ~e± ta,k w Bisitonie", jak i Dywilanie" je~t wldocja i to bard-w. Więcej młodzież st>warza pewien s,pecyficzny charakter tego środowwka robotn i.iezego przemysłowej Dąbrowy. Popabrmiy tylko uważnie.i - Dywilanie na 3 tys. załog,j, w \ldzi przed,.tr-zydziestką" jest 200. W Bis.tonie" ta kategoria więkowa, więc mieć Dąbrowa Wiła.sine kino. Rrzyby.wa jeszcze je.den ellement. Nie je.dyl!ly. bo w k.ażdym z t~h zakładów, na zmianę organi.zu.ją ja kieś imprezy kulturalne, zawsze skrljipu!latnie zapraszając chętnych od sąsiadów i wśród mies-zjkańców. Przed tygodniem M. Voilt l B. Hora,wiankia stjwierdzill że dawno!!tie mieli na spobkaniu z widzami, taik licmego i iak aktywnego audytoriwn. W ten Olto sposób w przeciągu niespełna pól roku wytworzyło się na tym terenie, gdzie do niedaiwna Sltaly :rzadlko parterowe domki, a mieszkańcy ich sami nie wiedzieli, gdzie mies7jkają nie=iemie aktyw ne, o wi.ek.i.ej różnorodności za.intere&d'wań - centrum kulturalne. Także i ono, faiklt tworzenia go przez samych pracowników, SP'rawia, że z każx:lym miesiącem krzep nie obra-z zalóg trzech produikcyjnyclt gigaintóiw pi:zemyslowei Dąbrowy. Nie oznacza to wcale, że zadowoleni są z tego co ju~ madą i co już l'!robill.aile nie braku.je tm wszystkim wyobraźnl Widzą ten SWój a:-ejo!l'l takim, jakim będzie 2lll diwa, t!'zy, C?.Y <:mery lata. Powstaje, przecież Budo.masz", Ele.ster"..,wona". nowa wi.ekopłytówika. To wszys.tko ozmacza no we tysiące ludzi., któt'zy już lada miesiąc: przywędrują na ich t eren, będą ra7em z nimi pracować tutaj, jeździć tymi samymi autobus.ami i tramwajami, kupować w tych samych sklepach, których jeszcze nie ma, mieszkać w dornach, które d<jpiero powstaną. Będą musieli razem orga.nizować sobie życie, tak jak organizują je mieszkańcy i:nn:ycil rejonów Górnej. LESZEK RUDNCK ~n.-l9anłijt ~- s prot. clr K.. Michałowskim ANATOMA SUKCESU - Pa.nie Profuorze, polscl)' archeolodzy pracują, na łerenach coraz ba.rdziej oddalonych od Morza Sr6dziemnego. Czy słusznie więc nadal nazywa. łę ło archeolodll śródziemnomorski\? - W trwającym ezonie wyikopaliskowym pracowaliśmy na nowym terenie w Niaru."ud, w MP. ZQpotaimii, w Sudalllie, w Mhimelti nie opodal Mo,r.za Cza.rlllego. Zresztą lira, to Maczy sfarożytma Persja także ie leży nad Monero śródz i emnym. a jednak wszystko to okireśla się wspólrri.ą nazwą, archeoj.ogiii śródziemnomors kiej. - Chodzi za.pewne o rejon wpływów.. - Chodzi tu o pojęcie wiel!kich cywi'l:iz.acii starożytnego Wschodu, k!tóre u~tajltowaly znamy nam obraz kultu!!'y greckiej, która z kolei leży u pod.staw naszej wispólczesl!lej cywm:zacji. Dawl!liej archeologia ograiczela się do badan.la kultury g,recko...rzymskiej i te Jej dziiał nazywamy archeologią klasyczną. My pierw.si w Polsce ro.zszerzyliśmy. tego typu badania na C'Y'\vilizacje poprzedzające girecką. - Sięgając niejako do jej korzeni? -:. Tak jes t, a więc do st.a!!'ożybnego Egiptu. do ~~m, do Mezopotamii i w tein sposób stworzylismy zu.peł!le owe podejście do tego.z.3.2adnierua. Dzisiaj jednaik najciekawsze odkrycia dokooywane.są na styku dyscy,plim naukowych. Jest to problem taik zwa.nych badań interdyscyplima.rnych. - Czystość gatunku ba.dań naukowych przestała więc istnieć? - Dzisiaj praca inau.kowa ma charak-tec kompl~k.sowy - jest oparta na współpracy s.pecjali &tow.z wielu dziedzilll. Cza.sem jedna dyscyplil!la pracuje dla drugiej... - Czy to nłe ozna,cza w praiktyce zmniejszen~ k.ompetencji samej archeologii? Czy nie ogranicza ę on~ teraz do odkopania. znaleziska. l opisania. &'o, a mterpretacją zajmują się inni? - Wpros,t przeciwnie. Archeologia zajmuje się i wykopaliskami i syn,tezą ogóliną. Aircheologia śródziemnomorska podporządkowuje więc sobie osiągnięcia z dziedzimy antropologii, geologii, epi girafiki, numizmatyki. - Na podstawie osiągnięć ostatnich dziesięcioleci można. sformułować pogląd, że polscy archel}iogowie penetrują t-e rejony, w których spodziewają się zna.leźć coś ciekawego? Nie można tak powiedzieć, aby polscy uczeni penetrowali te rejo'lly, gdzie możl!la.znaleźć ooś ciekiawego. Archeolog nie jest poszu:lti:waczem skarbów. Ze.lll!lą ~że je.st illlj!l.a spraw.a: ja nigdy ~ie szukam terenów, ale wybieram spośród proponowanych. Publikowałem już uesl'!tą mój pogląd, iż najbardziej ciekajwe jes,t prowadzenie badań.archeologicmych w starożytnych stolicach... - Zmierzałem do pytania, czym wytlumaczy6 :fakt, iż polscy archeologowie me interesują się np. ndiami, gdzie Anglicy dokona.li wielu ka.piłalnych odkryć? - Mo2ma by rawnie dobrze spytać, dlaczego nie interesujemy 5,ię archeologią Mek.sytk.u. To są po pro.stu zupełlllie i!!lne archeologie. Są t.o różl!le dyscypliny naukowe. PeWle metody są oczywiście wspóline, a.le nie kopiemy w ndiach, bo nie jesteśmy przygotowami do takich wykopalisk. Z na:jwiękmym wysiłkiem zdołaliśmy zorgaizow.ać ltlaeze s,tudia uniwersyteckie, aby przygotować młodzież do pracy wykopaliskowej na tych terenach, gdzie do badań potrzebna jest znajomość języków klasycznych, gdzie trzeba 7l!ać hieroglify i pismo klinowe, trzeba znać.airamejski itd. To stainowi kolosalme obciążenie procesu studiów i wobec tego archeologia śródzie!th!lomors:ka i~t kieruin:k.ie.m truooym do opmjowainia. - Coraz trudniejhym w mia.rę sukcesów polskiej archeologii - Na!Jural.rue. Ale mamy dowody, na przykładzie ucmiów, którzy po ukończeniu studiów, mają okazję ze tknąć się ze środowjskiem Uliliwersyteckim w Stanach Zjednoczonych, w Amglii czy Francji, że choć w czasie studiów było im trudniej, to pófuliej czują się oni lepiej przygotowani. DaWliej było nie do pomyślenia, ażeby Fran~i. Niemcy, czy Amerykanie podporządkowali się młodemu polskiemu archeologowi. Teraz sytua~ cja uległa rady'k.alej zmianie. To jes,t iewątpliwie slrutek naszego dorobku ootatnich lat kilku- astu... - Pa.nie Prófesorze, cora-z częściej szuka.my przykładów sukcesu. Pa.n jest niewątpliwie człowiekiem, który sukces odniósł i odnosi. Czy mógłby P an sformułować krótką nań receptę? - Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że trzeba się n.a coś Zidecydować, albo poświęcić się cal:kow~cie pracy naukowej, rezygnując z życia osobistego na długie lata... Ja ożeniłem się mając lat 44, a moi uczmiowie żenią się kiedy mają 24 lata. Nie mogę też powiedzieć, abym pracował w szczególl!lie spr!lyjających okolic=ościach. N.ajwięk.sze os.iągillięcia i osobis te i naukowe miałem w ok!!'esie ajtrudniejszym, kiedy niesłych&nie wiele czasu musial:em strawić a to, ażeby załatwiać pasz.jlo''ty, bilety._ Dzisiaj sp.ra.wa wygląda trnchę inaczej. Jei;tem jednil'k zdania.. że z;byt wiel:kie udogodnienia nie ułajwiają młodym sukcesu. Jeż.: li dostaną wszy &tlko i nie poti:zebują.sami się przebijać, t.o może im t.o przeszkadzać w osiągnięciu liczących się rezuuatów. Ja - przywam - czasem zbyt ich rozpieszczam. - Czy to pra.wda., źe Mona Liza z Fa.ras", czyli fresk przedsta"'iający Swiętą Annę, eksponowany w Muzeum Narodowym, jest Pa.na. prywa.ną własnością? - To nieporozumienie. Fres k prz e d stawiający a rchaini.ola Gabriela, ktory zajduje s i ę n iedaleko Swięt ej Anny zos tał ml ofiarowany przez rząd sudańs ki jako wyraz uznania. Był to pierwszy fresk zdjęty ze ściany katedry, prowizoryczmie.zakonserwowany i wisiał w moim namiocie. Kiedy ustali.!iśmy sposób PQdzialu zabytków między Polskę i Sudan, zapomnieliśmy o nim. Kiedy!Qtoś spytał wreszcie co z tym aniołem, który jest u profesora w namiocie, jeden z trzech przedstawicieli Sudau oświadczy!, że jes,t to dar dla mnie... Oczywi ście po przyjeździe do WarSzaWy ofiarowalem go na,tychmi.ast Muzeum Narodowemu. - Jakich nowych odkryć dokonali polscy archeologowie śródziemnomorscy w trwającym sezonie wykopaliskowym? - Niewątpliwie najciekawsze i :n.ajcerji!llejsze jest odkopanie dziellll.icy miej.siki.ej z czasów rzymskich w Alekisa&-H. Pamiętamy, że poliscy archeologowie o~ryli tam wcze&niej piękiny teatr marmurowy, termy i cysterny, a poprzedinio od-. kopaiilo tam illl.ne zabylki airchi tektury.z tego okiresu. Razem stanowi to iezwykle illlteresujący i cenny ze.spół archite.kit.onicmy. PJ:zed khkoma dniami otrzymałem jednak telegra.ficz.ną wiadomość od mojei misji z PaJmi.ry, że od~yła o.na właśnie aturall!lej wielkości posąg Ateny Parthenoo {ok. 2 m wysokości) z ma.rmuvu. Jest to istotl!lie odkrycie sensacyjne. Dotychczas z.nae były niedużej wielikości posążki., nie przeklraozające krnlmdziesięciu centymetrów wysokości,.stal!lowiące replik.i z epoki rzymskiej dwunastometrowej hryzelefantyiny, to jest posągu z kości słoniowej i złota - dzieła Fidiasza - pomn~ka kutowego w Partenonie. Jest.to więc pierwsza tej wielkości rzeźba, która niezależmie od swojej wartości ar tystyczmej, stainowi nierz.mierinie ważmy - sensacyjny dokiument wairtości his.torycmej dla odtworzenia sobie pierwotnego wyglądu pomnika Fidiasza. - Gdyby pewnego dnia. świat zmądrzał i przestał łożyć miliardy na zbrojenia. i gdyby wobec tego można było dysponować na cele pokojowe tymi ogromnymi sumami, czy byłby sens zabrać się generalnie za odbudowę starych ruin, zabytków. pięknej architektury? - Niew~tplilwie. Ale w przypadltu zabytków sprzed k.ilkuset, czy kilku tysięcy lat, możma ina ogół mówić tyk.o o częściowe; rekonstrukcji. Co Jminego kiedy ch<><ki o zabytek tego rodzaju jak Zamek Wa~szawski. Żyją jes-zae ludzie, kitórzy pamiętają tę budowlę w całej okazałości. Zburzenie i odbudowa do.k(mują się w jednym pokoleniu. Rekonstrukcja. starej a.rchi:tektury może dotyczyć tylko zachowanych oryginalnych elementów... Generalne rozbrojenie oczywsce stjwarzaloby wprost ieogranicrone możliwości rozwoju nauki i kultury, a przede wszystkim rozwinięcia badań nad 7lwalcza.niem trapiących lud2lkość chorób, klę Slki g!odu, umiera.ll!looci dzieci, i oczywiście tak.że na badalllia kosmosu, ba.daia aukowe szeroko pojęte. - Przeprasza.ro za niedyskretne pyta.nie, ale na przegubie lewej ręki nosi Pan bransoletkę. Co to takiego? - To jest miedziana bransoletka, którą kupiłem sobie w Cambridge. Zlwa.cza reumatyzm. - Skutecznie? - Dla mnie jak najbardziej. Noszę ją iprawie 0.alt. Po obozie jenieckim cierpiajem na reumatyzm, leczyłem się potem w Ciechocinku, ale kuracje stawały się zbyt tntesywiile dla mojego organizmu. Poradzono mi w Anglii, że taka bransoletka pomaga. rzeczywiście pomaga w zwalczainiu bólów reu.matyc.wych. choć u niektórych osób, którym,poleciłem ten sposób, nie było rezuhatu. Może dolegliwości były już royt inte- sywine? - Czy to się da.je naukowo wytłumaczyć? -:- Kiedyś jadłem śniadanie z moim starym przyjacielem, jednym z największych uczonych angiel:sikich lordem Todem, który od.kryl witami- ę B 2. Zobaczył tę bransoletkę i s.pytał: Dawno to nosisz?". Powiedziałem wtedy: Około ro-. ku". OdCJ>Juwasz jakiś sku,tek?..." Powiedziałem: Odczułem dużą ró:imicę już po dwóch tygod- iach...". Na t.o oo: Noś to, ale nie pytaj mnie, bo ja nie mogę ci pmviedzieć dlaczego to.skuikruje." - Si więc jeszcze na świecie SPl'&wy, o któ ryoh nie śniło słę filozofom Rozmawiał: JOZEF POTĘGA rrrmnnnmnmmmnmmmmnmnnmmmnmmmmmmmmnmmmmmmnmmmmm M ia.łem w swoim czasie okazję, współpracujl\c z sądami, poznać przypadek człowieka, który jednocześnie j e d n o c z e ś n i e! - wniósł do sądu 36 (trzydzieści sześć) spraw z prywatnego oska.rżenia. i to swego rodzaju systemem łańcuszkowym: najpierw wobec sasiada, którego kura zdeptała. mu miedzę", potem wobec innego sąsiada, który - jego zdaniem w tamtej sprawie - źle (bo nle p0 jego myśli) zeznawa.ł, potem wobec żony tego drugiego, która się o tym wypowiedziała na schodach... łak da.lej i tak dalej. Pewno, Społeczne Komisje Pojednawcze chyba. w ja.kimś stopniu odciążyły Sl\dY powszechne od tego ba.la.stu. Lecz, czy generalnie problem pieniaczy przestał istnieć?! Chyba. nie. nie chodzi o to, :l;e niektórzy ludzie - najczęściej zresztą tacy, których racje są oo najmniej wątpliwe - tracą mnóstwo czasu, talentu, papieru, nerwów na Próby załatwienia. spra.wy za wszelką cenę po swojej myśli. lnił;vłuc,je CllF...,. llobowląaane 8' przecłet w ja.kiś sposób do sprawy się ustosunkować, choćby tylko w taki, ie po na. pisaniu pisma. przewodniego wysyła, się ową skargę gdzieś dalej. Rozmiary zjawiska zaczynają przypominać ów idiotyczny łańcuch szczęścia.", który od czasu do cza&u, Ja.k stugłowa. hydra od:l;ywa i nagle otrzy- PENACTWO mujesz tekst, kłóry muz pmepłs~ t wysłać do dziesięciu znajomych. La.two obli czyć jak się coś takiego rozprzesirzenia jak obciąża. poczti:. A Jak obcią,ża,ja, aparat a4minłsiracrjnobiurowy ta.kie skaqł-dodbłn., takie pli: t.o-! l'nołlllł'- t Dll8 k a ż d y obywa.tel może a.bsorbo Wać uwagę, cza.s i środki techniczne naj wyższych czynników w państwie, wpla.cając symboliczne złoty pięćdziesfąt w \l(sta.cl znaczka. pocztowego, Warto się zastanowić w. Ja.kim. stopniu fakt ten jest społecznym?st~gnięcxem, a. w jakim społecznym obciązeniem nas wszystkich?! Bo jasne jest, że instancja, in::tytucja, organizacja, wydział musz~ absorbować swoją uwagę sprawą cz.toweka., który za wszelką cenę chce dowe ć swoich racji, zamiast zajmować się sprawa.mi nas wszystkich, czy też sprawami tych, którzy taki\ rację mają bez wątpienia.. Problem łatwy nie jest, wszakże czy nie warto było, jak w Sl\dzie, gdzie strona przegrywająca pokrywa koszty postępowania., ażeby autor skarg, których zasadność okazała się być nie do udowodnienia, pokrywał koszty postępowania. administra~y.inego: papieru, pieczątek, ekspertyz ewentualnie. znaczków Pocztowych itd.. Żeby bawil się w pieniactwo ta własny, a Bie na nasz wcpółny konł. :J. P.

5 Gajzer na w. Narutowicza Wycieczki Festyny Zabaw,' mponujące wyniki pracowitej niedzieli A~~.~~d.~ Gdzie będziemy wypoczywatl. 5ha nowych ~ów =:::.~::;: :_ w dni wolne od pracy W2bud.ziła ona załnt ttesowanłe l>l'zeebodniów. Jl'ot.: A. Wa.eh = Jeśli tylko pogoda dopisze - a na to się ranosi - łodlllia.nłe na R ełkini Tysiące ubio rów z poleskich fabryk - ~ przy Stawa.eh Ja.na (Chojny) i w Parku im. Maja.. hektarow ierenow ztelonych. Ta będą mogli trzy dni wolne od pracy, 9- maja, wyko'2iystać na Tylko w ciągu jed nego dnia - w przewietrzenie. p~uc, ruch, rozrywkę. Pn:ede wszystkim za.pra- ni~e!ę. przybyło wok?l pętli tram szaj ą trzy najwllększe ośrodki wypoczynkowe w ArturóWku. WaJU ~nil 9 ll!' Ret.kani pon:w 5 TKKF przygotowuje 0 bm. w godz i bm. w godz. -5.sipecjalne pmgramy - m. in. tumieje siatkówki, badmlntooa i ringo, konkursy sprawnościowe. W Nowinki rzemieślnicze i.rn,pon:ująca wieko.ść nowych zie Altut'ówkiu ;polecamy,,8cie2lkę 2dro leńców i trawników jest re2llutatem wla". P'T-K przygotował urozmal.- starainini.e przygot.owanego czynu eony program wycieczek po mie- partyjnego, w ~órym- uczestniczyście i okolicach. W dniach 8-0 lo ponad 20 tys. mie.."7lkańców Poodbędzie się rajd szlakiem 'Z/WY- lesia - członków partii, mloclziecięs-twa do Polichna, w dni.ach 9-0 ży ZMS i bez;partyjnych. rajd Wiosna 75" w okolice Walewic i rajd chemików do Siedlec i ChocLw i.a Laskiego. W dniach 9- org.a.n.izowana jest wyciecz,ka kolarska do Giemzowa, wiosenny rajd pieszy po ziemi E'ierad2ik.iej i laskiej oraz okręgowy rajd pieszy do Cesat'ki z okaz.ii Dnia Zwycięstwa. Praoowl!licy budownictwa będą mhle widziani. n.a festynie :rorgani.wwanym w Grotn±kach z okazji Dnia Zwyeięs.twa. Z mnóstwa imprez organizqlwanych przez Wydzial Kultury bardzo ciekawie zapowiada się w dniach 9-0 bm. spartakiada &pot' towa w DDK Bałuty (ul. Limanowskiego 66), 9 bm. zabawa ludowa w ZDK (ul. Przędzalniana 68) i fe5ty;n osiedlowy w Klubie Zarzewie" (ul. Wandut'Sklego 4). Wie ~rki taneczne 0 bm. w klubie Fafik" i Femik". W muszili koncertowej w Parku im. Poniatowskiego 9 bm. od godz. 6 koncert, a 0 bm. o godz. 4 teatlir lalek l również konoor:ty. maja od godz. 7 - zabawa. k Po Retki<ni, gdzie zniwelowano pon.ad 7 tys.. metrów sześciennych nawiezionej wcześniej urod:zajnej ziem.i, na której następ<nie po.siano trawę i zas.adrono drzewa i kmewy, głównymi frontami robót Poleskiej or 0ganizacji partyjnej byl w minioną niedzielę Park Kultury i Wy:poazy;nku na Zekowi.u i Ogrod Botani.CZJny. W czynlie partyjnym uczestniczyły za.logi 9 za.kładów praey Polesia, a rezultat ich praey to tysil\(le atrakcyjnych ubiorów, których war tość przekroczyła. sumę 4 mln złotych. tak :r;tp. w ZPDz. Olimpia" wyprodukowano 2,5 tys' bluzek damekich, w ZPDz. Femina" - 2 tys. sztuk damsokiej bielizny. Natomiast ZPW im. N. Ba"liickiego dost.a.rczyly 2 tys. mebrów tikami.n, Przędzalnia Czesankowa im. Gwardii Ludowej - blisato 7 ton przędzy czasa.rrl.mwej, czesanki. i wemy zgrzebnej, a Pollena-Ewa" - 70 tys. sztuk mydeł toaletowyeh i lakierów. Na P<l!!esiu uporządkowano '!'ÓW-,~ ~=~_,,. pmwd ',:) Ogólnopolska wystawa wynalazczości Mistrzowie pedagogami Obozy letnie dla uczniów ~~~~~v;~~~~ij~~~ l~ ~ GDZ~ pracach tych (o wartości 0,5 mln Werbowanie ulll'llti6w, ' dla łód.:r.- Lodlr.i or~l\lli.dlje cfa nioej w tym se- OSÓi!> z cajego olcręgu. '.S &tomiia9t po samochodów kiego rzemlol!!ła p'oblem trudny. W itonie tetn.im (od połowy c7'e.t'wca) o. ra.z piemi-">2y na rocznym l<n.nsie!zfmj!ym roiku Wl!>ZYstkieh UCllli6W bori.y na Podhalu. Będ!llie pięć takich przesllkolono 80 mlstr7iów, któmj' było 60, a plan na rok bletący turu.usów. Dla doświadcron.ycb ~- zdob:y'łi upt'lllw.nienia do wykła.danm Na. zdjęciu nowe tereny zielone na. Retkini. Fot.: A. Wacia :KED Startują mod'ele 'Wy.l!:OSf,200, mieślnik&w, pragmących s2kojić UCZ zawodów memieślnlczych W SZ)to. zdaln e ke,...,ch A'by zachęcić młodzież do uor.ema nlów, url:l\dza slę specjalne kursy pe. łach zawod:owycb,,. Vftl&ll ~ :nawo!llu, zba lhemieilnicaa w d.a«opm:ne. Już prrze!l!zkolono ł tys. Aby podnieść 'W8li.iikatje me mleślnik&w. urządza się kunsy do Cyrk POLONA,, OSó_b szka'lające. Akcją U\ objęto już w;o Zarząd Wojewódzki LOK, RMSl\ł Z l.g brainż. Ch<>dzi Przede W5'zy,.,O<;iede Mlodych" i ZD ZMS - Po. r r szyml metodami pracy (onp. mem!eśl esie orga.n UJll w dniach 9-0 maja stklim o zapmmam!e tch z najnow- i iz. nikom bmnżv od!jieżowo-'\vłóki<innl- na terenie osiedla przy ul. BTaty. i Przed kitlooma d niami na ul, Alek.sa.ndrow~kiej przy wiadukcie rozbił czej po'ka:llan.o m. int. la'k kme "'tę sławskiej 6a - m ogólnopolskie za- ~ swój namiot Cyrk Polonia". zespól gości w Lodzi P-0 raz pierwszy i spawa tlkaininy) Wiele. osób >tze wody modeli samochodowych dal i >'> b d i ó' k ń szkolono w słudrze Fiata". rp.:pe. z n e ;t; i ę z e Pt'eren.tiowa sw J d<i o c;i maja, Później prawdopo- r.aicji teilew\il7jjl oollooiowe.i, wywoly<wa kierowanych. W prog.ramie m. in. ~ dobnie przeniesie się w inny punkt miasta. Od pierwszego dnia cyrk 'f, cieszy się du~ym powodzeniem. Co wieczór - 2,5-tysięczna widownia wy- ~lia i odbi\lainia. 2<:lęć koo!oillowy'ch starty w klasach mode redukc~-:- :t,- pelniona jest do ostatniego miejsca. Zainteresowanych informujemy, że na ibi;ó<blkli _.. nych, Wyścig zespołowy modeli aa- ~ występy w tirzy wolne od pracy dni (9, 0, bm.) biletmv już nie ma. je~t ~ok~~~v~.:e~aj~.; moch<jdów z napędem elektrycznynt ~ Z a to w pozostałe wieczory zawsze o g-0dz 9, a w soboty i niedziele dzieda;inie -~ a.ze.rości. Klub po. \ z n.apędem spalinowym. Pocz~tek ~ także o godz. 5, Polonia" w'ita swoich gości. ~ "" W Pf'Ol!'!'antie 'W'iele a.trakcji zarówno dla miłośnikbw mrienąt - tresu- ~Pu Tecbnic:zneg.o orgain.i7luje spe- imprezy 9 maja o godz. H. ł OJ&lne porady w Wielu dzied!zinacb. Pr.zez caly czas trwania zawodów 9:: ra ~w, tygrysów, koni, Z"ll'ierząt domowych, którą zapl'ezentują i\, in. stalych r.a.d ud!zielają meez ], artyści polfley i zagr.anicmni. zwolennicy emocjonujących akrobacji. ewo- nik patento'\vy i plast:yik, Jesienią w Klubie RMSM Osiedle Mlodych" ;t. lucji pod kopułą namiotu znajdą coś d la siebie. Ch~emy zwrócić uwagę zba Rziemieślnic:r.a w Lodzi będzie czynna będzie wystawa modelarstwa ł m. in. na ponisy adeptów szkoły cyrkowej. Jak tw!erdzi dy>rekto:r Po- organi'zatorem Og6l!nop-oSkied Wy- LOK loni" - P, l\lic:hailshl, w 2,5-gO<.\zinnym programie atrakcji nie zabrak- staiwy Wyina!!azc:zośei Rzemieślnicrej. zabawek produkowanych nie. Usatysfakcjonowani będ nawet sympatycy specyficznej cyrkowej Projektuje się także urządrze.n:ie wy- przez Ośrodek Badawczo-R-0zwojowv muzyki, bowiem -zespół :r. Slwt>a cieszy sie międzynaroct-0wą popular- sta.wy prac u!llltió-w orarz wyrtajwę Przemyslu Zabawka.Tskiego i ArtYkunościa.»"a memi06ł a.rtystycmyeh. łów Politechnicimych w Lodzi. nfonnacj! 0 biletach prosimy zasię.gać!)od numerem tel. 334-~. lkal!) ł.a Oelwona obiektó-w attdlltek'w w Galerii Księży Młyn (ul. Przęd"2mY Oh XX wtiielku. zabytki ljo- w d!lń" - otwarcie wystawy fotogra. u kilk d h dzalniana 68). Konk,uTs został oglo- :t~ z anac SZOJJY W ramach akcji Sojusz świamów i prelekcja dr r. Popławskiej ta pracy z kulturą j szt~ą" przez Straz n'k ; p'es spa dziś o go dz. 8 w klubie MPiK (ul. LZPB im. Obr. Pokoju l PWSSP. ' ~ Naruto'N'icza 8/0). LZP B im. Obr. Pokoju (ul. Pirzę. A Zarząd DZlie'łnicowy Ligi Ko. $ A 30 roozni~ a zwyci.ęfitwa nad dz.a.lnia na 68) biet Polesie (ul. żeromsklego 7' in- l ~ tasz;yunem hlde7'0'w'bkoiln" - odczyt... Otwar-cie ~'SltaWy pokoilllk'lll'llo- formuje, że poradnia prawno-spa- a w amywacze kradli "' na ten temat wygłosi mgr A. Ozie- wej studentów PWSSP (malarstwo, łeczna czynna jest we wtorki w J ctołowskl dziś 0 godz. l7 w zdk rzeźba grafika) - dziś o godz. 8 godz. 6-7 i czwartki 5-6. zegarki ł Będzi e słodko, Nie ;est tal( slodko /" - na. piśatiśmy 23 l(wietnia, zamieszczając sygna! O:yteln!ka, który po- przedniego dnia - za.chęcortl/ prasową zapowiedzią - poszed do nowego piiwil.onu gastronomicznego przy ul. Gdańskie; 99 przekona! się, że gastron.omt_a nie dotrzymuje obtetmc l.ódzki Przeds. Przem. Gastronomlozneg0 odpowlad.a nam dzis~ na ten zarzut: 22 kwietnia goście mogu uga sit! pragnienie nie tylko piwem, lecz takte, orangem". wodą ml neralną pólo-oolą". herbatq i kawą. W pawilonie znajduje się rożen, w którym kurczaki ple crone są systematycznie w ma.ych tiośc!aah aby zachować wartości smakowe (pewnie dlatego byty tyll(o dwa czy trzy - R.). W najbliższym czasie przewidu jemy orodukcję gofrów. rurek z bitą lmietaną. lodów ł innych przysmaków. Urządzenia oo ich produkt!jt mjadujq ste Uź w i>a wllonle. Za ntedoc!ąg>-ięcia to okresie uruchomienia pawi!onu przepra. :rzamy zapewniamy. że poczy ntmy starania aby w pelnl zada td<>tić kottsumentów". Wolellbylmy wprau.:dzie móc teraz napisać te te delicje juz!am są. na razi<' jednak poz~sta;e u. kr).nam czas przysz!y, no t nadzle tów" t Sta,rów" z doczepami )'; ja że obietnice gastronomii wre tryskają istne fontanny roztopi... SlllŻba krynllnalnoa K.D MO-Ba.łuty ~ stele znajdą pokrycie. nego asfaltu... mtrzymala 6 praiwców wlam.an!a do ~ R A mo:źe nasi drogowcy, rem.on ma,ga.zynów WZGS p.7.y Ul, ZibąSLyń. tując al. Politechniki, spodziewali skiej. Do \Vlllęłlllz.a pr.z~pey <tosta Czas jak guma się, że w tym roku wi0sn anl li się po urwalllilll kłóde'k pniy po- 'Jo_ 24 kwietnia bytem w sądzie świadkiem w sprawie administracyjnej, o której notabene nie wiele wiem. Przesluchiwanie świadków trwaio od 3 do 20 minut - ja czekałem na te swoje trzy minuty 2 godz. 50 minut (twozntony z pracy na pelnych 8 godzin). Drugim świadkiem byl lekarz-chirurg, Czek.a! 2 godz. t 40 minut l też nte wrócll uż do szpitala. bo byt 0 za pó.tno. Do sprawy nie wniós nic ponad to. co zlożyl na piśmie dwa miesiące przedtem. Zastanówmy się: ile kosztuje czas śwtadków i ile - z drugiej strony - niektórzy świadkowie wnosz:ą do sprawy, tacy np ;ak my dwaj? l co w tej machinie s4clowej naleźa!oby zmienić żeby nas potem nie nachcdz!ly takie niewesołe refleksje?." Wasz czytelnik Asfaltowe partactwo Wielu kierowców ptsa:p K. T. (nazwislqo i adres z.nane redakcji) - obserwowaio dośc! dlugo trwający remont nawlerz chni at. Politechnik! z nadzieją, że wreszcie będzie fjo rzeczywifoie wygodna arteria pozbawiona dziur i wylomów ntszaiących re sory pojazdów. Wystarczyty jed nak olerwsze promienie wiosen nego sl0\ca by wyszlo na jaw c:ite asfal.ivywe partactwo Kola cleża"ówek po prostu grzęzną teraz w nowe na.wierzchni. Spotł bliźniaków" potężnych Bermi- c!eptego lata nie będzie? Nowa m-0cy omu. Na. teren magazyn&\v '; nawierzchnia tej newra.lgiczne, weszli od tylu, pnez <>gwodzenie. Gdy ~i arterii najwyratnlej przygawwo- sw<>bodnie buszjcmialli rabując ze.zair. na est tylko na warunki zimo-. tue: Siarczyste mrozu śclna}ąc ci, s!jrażruk k>tóry ml.al plln<>wać po- ~ f wierzonego j~ pieezy rua.jątku, ~~ WAŻNE TELEFONY nformacja telefoaj,czna Strat Po:i:arna ,, Pogotowie Ratunkowe nformacja kolejowa nformacja PKS: Dworzec Centralny Dworzec Półnoonv Pogotowie wodocląll'owe Pogoti;>włe g.azmve Pogotowie energetyczne Pogotowie cleulownicze TEATRY ~ WELK - godz. 0 ezro.wiek s La Manczy" POWSZECHNY - lt. e. w~śniowy sad" NOWY - godz. 9.5 Wesele Figara" MALA SALA - g~.!!o.kubuś Fatalista" JARACZA - lłodz. Ui B'Ul'za" MA.LA SCENA - nieczynna TEATR g-odz. 9.5 POll' wanie Sabinek" l\luzyczny - godz. Je Pchła w uchu" (Od lat 8) ARLEKN - godz, 7.30 Przy. gody Klina Klap~" PNOKO - godz, 0 Król Maciuś " FLHARMONA (Narutowlcza!O) godz Recital for>tepianowy Helene Valachis (Grecja). W programie: D. Scarlatti, L. van Beethoven. Fr. Liszt. &. Chooi.n. s. Racbmani.no:w i :ilnni. CYRK (Aleksand:rowska. godz, a MUZEA SZTUK (Wi~owskiego nr Je) goo.z, 0-7 BSTORU RUCHU REWOLU- CYJNEGO Cul Gdańska nr 3) godz. 9-7 ARCHEOLOGCZNE ETNOGRA. FCZNE (plac W<>lnoścJ ~4l godz, ()-7 CENTRALNE MUZEUM WŁO- KENNCTW A Piotr'kows'ka ~) nieczynne EWOLUC,JONZMU (na:rk Sieonikiekie'\Vicza) godz. 0-8 as alt i śniegi nrzukr>waio"" si;nac.z,nie spał. Sipał rówtież jego 'f. czynne Od godz.._li partacką robotę. " pies mający mu p<>magać w dooz,<>00- :to czynna do ir~. 8) Scaea Kto zabrał znak? w~ia d<>konalo ~ech <llso.bnl- ków w wreku od 8 do 24 lat. Jeden Nie}edma kraksa zdarzyła st4 z ni.eh pr.ze:z krókj olwes pracorwał BA.TYK Ziemia obiecana" na skrzyżowaniu ulic Bronlew- w magazyilla<lh WZGS. On też po- ft ra 0 lat 5 ~Odz , skiego i Nibzej, nim wreszc~ kazial drogę sw0im kompanom. 't WA doczekato się ono wtaśctweg-0 o ;f,- NOWO - Charley Var:rick" zoo Zrabowane zega.l'lkij (Wall'tości oit. 80 ~ USA, Od lat 8, godz, '3. 7.5, znakowania. dającego pra'w" tys. zł) pl'.zestępcy poda.ielli.li między ~ 9.45 pierwszeństwa przejazdu skręca- Siebie ; ukryli, Część zegarków ma. i},- LUTNA - Ceza!!' Rozalia" tr.- Jącym z ul, Broniewskiego le7.iono w jeooej z wiosek w powie- wl.-rfn Od lat 5, g, 0, , lewo - w ul. Nttszą i z ul. Nit cie fowicdm. Były ukryte w stercie sze; w prawo - w ttl. Bronew. słomy, na terenie gospodarsmva n.a- POLONA -.No co dokto!rku" sl(iego Ktoś iednak zabrał zno' leżącego do klre>u'llych Jed!llego z USA. b/o godz. lll. 2.5, 4.30, ~zupelntajqcy na Ul. Broniev" ltójkf włamywaczy. Kll!lka.d'Ziesiąt ze- 7, 9.30 ikego - romb". okret!ajqcy garków znaleziono rów.nleż w inne.f PRZEDWOSNE - Prz~ad łil pierwneń&two przejazdu dla koryjówce, urz~nej w llwmórce mów rad2lleckleh -.oos gemeskręca;ących w lewo. W tej sj/ pll'zy&ypa.nej w~em. ~~ rala" (Al b/o godz, 0. 2.li!, tuacjt wtetu kierowców zatrzymu- 4.30, 7, 9.30 KNA. ie się by ustąpić pierwszeistwir Siedztwo w tok.u. (ltot) 'h WSLA - Deps" jug, od lat 5, ~~dącym prosto w przeciwnyn. ~ godz. 6. a..; , 9.30 ierunku. Ci jednak równ!d sioz ;to WOLNOSC - Ziemia obiecana" ~~:~re~~{~~g~ 0 0 e:~h p~~tz~~~ PRZYPOMNAMY' ł f~~5. ~ lat li godz lll.30. <>znakowana i wiedzą, że m<>4 ż; WLOKNARZ Nieuchwytny ustąptc! skręca;ącum w rewo.. morderca" wł. od lat 6. godz. Czy znów trzeba krakso; > 0. l.g!.5. H.30, %adbano 0 wla~ciwe ~'ol..aw ZACHĘTA - zachlain:ne miasto" krzytowam.ia? w mmach obchodu umoczysłloścl USA, od lat li!, godz. 0, l~. l.l'i. 8rontsro.w Kozłowski M C6oJ<dw. A4res RetlektOTka: Dziennik l.ótl:zki". ul. Piotrkowska Łódt,. RefiP.ktorem po t,odrl". Nasze telefony: , PSZCE DO NAS TELEFO NUJCE. CZEKAMY! 30-lecia Ulllilwersytetu Lóddtieg.o, Pi.,imość dnia" franc. od lajt lb. RO<lz, 7.3, 9.45 TATRY - Zbereżnik" ang, b/o godz. :oo. '.l.30, Pr.zeg<lad filmów :radzieckich semurg - ptak s:wzęścia" (A) radz. b/o, Jtcxl:z. 2.5, 4, 5.45, 7.30 CZAJKA - Zabójstwo!.nt. Czarta" czes>ki, od lat Hi, g<x!z, rr. l9 DKM 6, 9 Hubal ' t>ol. godz, ENERGETYK - :oieczyilljile K OJ,E.JARZ - nieczyńne MLODA GWARDA - Po;lsika gola" (Al pol, b/o. godz, 0. ll.30, 3.5, 5, 6.30, 8.5, 20 MUZA - Podróte z Jakubem" (AJ węg, od lat Ui. go<l.z, 6. Z~ ć ra:zem" franc. od lat 8. godz. 8. W OKA - Czterej oancerni l oies" poj. godz. 2.30, Jarzebina czer wona" P<>L g<>dz POLESE - Cyrk bez granic" :rum. goclz. '7. Poro:mnruwiajmy o kobietach" USA, go<iz, 9 POPULARNE - Tak tu cicho o zimiet'zchu" rad.z. go<iz, 6. 9 l\aja - Wielka wtóczęga" tr. b/o, godz HALKA - Dzielny szern!jucky Lucke" frlllllc. b/o, godz, 9 PONER - Clenie za'pomnianych nrzodków" A) radz. b/o ll<>dz. 5. Tylko dla orłów" ang, od lat 5, ~od.z POKOJ - PoSkrO'rrtiemie złośnicy" USA, b/o,.l(odz. 4.30, 7, Pkisen.karka z tawerny" jug. od lat 8. godz REKORD - Królewna w oślej skórze" CBl franc. b/o l!odz. 6. Nokaut" jug_ Od lat 8, godz. 8, 9.4,J ROMA - Dziewcz:v:na na jeden sezon" rum. -0d lat 5. godz. 0, , Dzieciństwo. PoW<>lanie i pierwsze przeżycia Giacomo Cao.sanovy w WenecH" wł. Od lait 5, godz, STOK - Hog0 Fog 0 Homolka" (Al cr,ech od lat 5. ~Odz. 6, Pożąda.'lie zwane Anada" czech.-usa, od lat Hl, g<xl:z SWT - Przegląd filmów radzieckich Cztery serca" radz. b/o godz , 9.30 SOJUSZ - Zaloty nlęknego dragona" czeeh. od lat 5, godz. JA!.30, 8.30 DYŻURY APTEK Potrkowska 27. J airacza 42. Rzgowska 5. R. Luksemtm:rg 3, Niciarnia.na 5. Pabla.nicka 2.8, Lainowa ll29/lfil. DYŻURY SZPTAL nstytut POlożnictwa l Ginekologii (Sterli.nia 3 - Klinika Polożnicza, ul Curie-Skłodowskiej 5 - dz.l.elnica Sródmieścle oraz z dr.lei.nicy Górna, ooradnle K. ul. Fellńsklelilo i Zaoolsklel. SZJ)ital im. M, l\oladurowicza - KlinJ.k.a Poł.-Gln. W AM d.zlel.nica Polesie oraz z dziel.nicy Górna. Poradnia K. ul. Przybyszew&kiego, SzPital m. Kopernika. - dziel nica Górna. noradl!lie K. ul. Odrzańska. CleszkO'\VSkie.go, Leozmi. cza l Rzgowska. Szpital im, H. Wolt - dzielnica Baluty, Szpital im, Jordana - d.zle!jn!. ca Widzew. Chirurgia ogólna - Bałuty - Szpital m. Jordana (Przyrodnicza 7/9). Górna - SZPiltal im. Brud.z.ińsk!e<io Kosynerów Gdyńskich 6 Polesie - SZPital tm. Kopernika (Pabianicka 62. Sródmleście - SZP!tail im. Paste'UXa (WJ.gu:ry 9. Widzew - Szoltal im. J<>rdana CP:rzyrodnk:za 7 /9J Chirurgia urazowa - Szpital Jm, Jonsehera (M:ili<ll!lowa 4 Neurochirurgia S:Pital mi. Kopernika (Pabianicka 62) Laryngologia SzPitaJ im. Barllck.iei;(o <Kopeińskiego 22) Okulistyka - SzP!taJ im. JO!nschera <MU!onowa 4 Chirurgia laryngologla d.zie cięca Szpital im. Korczaka (Anni! Czerwoonej 5) Chirurgi.a szc:>.ekowo-twan.'7cmwa - S2lpital m. Barlickiego (KOl) cińskiego 22) T<Jlksykol-0tla - nstytut Medy. cyny Pracy (Teresy 8 NOCNA POMOC LEKARSKA Nocna oomoc lekarska Stacji Pogotowia Ratunkowee;o urzy ul. SienJdewicza 37 tel Ostóinolódz.ki Telef<miczn:v Punikt nfo.rmacyny dotyczacy nracy olacówek służby zdrowia telefoon 6L5-9 czynny est w lłodz. 7-5 oprócz niedziel gwiat Nocna Pomoc nternlstytmj.a Sitoowamy57Jellie AbsiJJwe<llltów wy. LDK - Drog do ojczyzny" JX>L. Stomatologiczna w ambulatorium dmialu Prawa UL Oll"&'Mlizuje w godz. 5. '.30, 20 Stae.H Pogot0Wa Ratunkowego doli.ach 7-8 maja br. woocz.ysty V STYLOWY - Przei::'ląd fijmó'w pnyjmować bedą nacjent&w na ZJMJd ab6owen'6w Wydalraru PN rad:zieoklch Wesoły romans" zasadach warunkach dotychezawa. połąorony z balem koleżeńskim. (Al radz. b /o, godz. 6, Ul, 20 sowych, &lkreta:riat Stowarzyszenia PZ3'J STUDO - Lala" wł. od lat 5, muje j<!llztt,e zgtoszenia na Zjazd co, godz. 5.30, W TELEFON ZAUFANA dziennie - próaz sobót ; niedziel - :;s GDYNA - u kresu" (A) węg, czynny w dnt Powszednie w godz. l7-49 (ul. Nat"Ut0Wicza n:r :{ Od lat ls. ~odz H ,,.. niedziele ~wieta cała 59 a, t piętro. pokój lljs, tel. %' Pożegnanie :z filmem dobe. ~ UJ). l~łafjj/ljf0tł~$j/oj HJrf.J & 00'. 5t q n n n n n n e n n Pt.;?~ 7tu u ęrn DZlEN NK ł.0dz& nr lłł (8Ul2) 0 3d7

6 KO$CUSZK 59/6 ł dziewiarstwo męskie 'Y swetry damskie ł koszule męskie... konfekcja Sl:ENKłEWCZA 2 ł kosmetyki ~V akcesoria samochodowe ~ rowery ~ wózki LY zegarki ~ ł art. upominkowe JARACZA 6 ł bluzki :"Y swetry ł galanteria GŁOWNA 67 i POTRKOWSKA 7 ł tkaniny BOJOWNKćW GETA 5 T dywany ł firanki MARYNARSKA 4 ł radia magnetofony ł telewizory RZGOWSKA 3 ZACHODNA O ł art. spoiywcze ASTRONAUTćW 9 ł art. spożywcze ł dziewiarstwo STRYKOWSKA 3.ł akcesoria samochodowe ł art. spożywcze ) upominki JARACZA 0 i ZtELONA 9 ł ł dziewiarstwo konfekcja Y. włóczki g POK.0.J, kuohnla - b'loild. wysoki oarter. telefoai. zamtenie na dwa noko~e. kuehn.la. WSZYl!t'lde wygo. dy. telefon. n~yt wysoko. Tel S3 lt ODNAJMĘ oraoujaeym 'DO k:ój. lm!ehnie (larlenka. c.o.) na 3 lat.a. Ofert;>. 7539" Prasa. Pi<>Wk<>W ska M KAWALER ~e )0- ltoju " oddziel!nym we- śclem. Oferty.'iS82" Prasa. Plot:rkows'ka ęą MŁODE bezdzietne malżeń. stwo. cztonkawie nóldziej.. ni ooszu'kue nlekremliaee.!lo oo'koju na ~ lata. OfertY. 7505" Prasa, Piołlr k:ows'ka r.od2 - sa.mod!llelny nokól zamienie na l>od<>bny lub tn.ne w Warszawie. Oferty.. 749" Prasa. Pl;O<t;r. ~wska M...S wlasnościowe. centrum. zamienie na 4 tioko. e w budownlotwie miedzy woenn:vm Oferty.. '435" Prasa. Plotr>lrows.ka UWAGA UWAGA 65, m g ŁćDZ Kl :E ZAKŁADY MECHAN l ZACJ BUDOWNCTWA " ZREMB" w ŁO DZ, ul. TRAKTOR OWA 7/37 wspólnie z ŁćDZKĄ KOMENDĄ OHP organizują dla chłopców w wieku 6-8 lot przyuczenie do zawodu tokarz, ślusarz, w ramach Hufca Pracy. frezer, szlifierz Zgłoszenia przyjmuje dział kadr w godz. 7-4, ul. Traktorowa 7/ ik Ml.ODE małżeństwo DOS:Z'U!cuje DOkoju na czas umó Wion.v Platne z góry. OfertY 7520" Prasa. Pi<>ttk:owska SAMOTNA Doszukuje 'PO k:olu. Oferty.,75W' Prasa. Piotr>koWSka Ml.ODE malżeństwo - człon.kawie S'Oól<lzlelni DO s:jukule ookou z lruoluua na o.kres 3 lat. OfertY ;>,7479" Prasa. Piotr:kowska OSTROWEC Swiętoikrzysk' - mieszkanie kwate:runik:o., we - 3 ookoe. kuchnia. ta.zienka, c.o zamienle na oodobne w Lodzi. Oferty Cezary Antuszewlez. OS'bro wiec SwtetOlkrzYS'.ki. ul. Sienkiewicza 65. bl. 3, m Ul '4"7 e KALSZ - dwa t>oilroje kucltrua - bloki, zamieru J na nodomi.e ~. tel :M-38 'm78 l Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Łasku na mocy zarządzenia wojewody łódzkiego, z dniem 26 marca br. zmieniło nazwę na z Siedziba przedsiębiorstwa i numery telefon6w pozostają bez zmian. '04-ik ~;...~,...'-')..~~ DZENNK L0DZK nr 04 (802ł = = = = = - = ===ieeiiiil!!e55 li ADELE li KRO ETY li li li li li li li li\. li ~~~ nowości przemysłu drobiarskiego z mięsa kurcząt najwyższej jakości. Dla zapewnienia właściwej p jakości, Wyreby naeży smażyć zanurzone w gorącym tłuszczu. w Centralu", Magdrie'', Teofilu", Uniwersału", ffi oraz w s klepoch drobiarskich ogófnospoiyw- ff czych przy ul. ul.: Piotrkowskiej 54, Wschodniej 54 Obr. Stałingra- \~ du 26, Wojska Polskiego 82, Gdańskiej 3, Przy- byszewskiego 9, Gagarina, Pl. Barlickiego 9, li Zaolziańskiej 0, Obrońców Stalingradu 7, li ===== = = = =55!i!5!5==-= DWA 'DQkoje kuchnia roz.. PRACUJĄCA l)()s7;ulruje sa kladowe. 43 m. vm nietro - Park StaromleJsJd. ty 7324" Prasa. Piotrkow mod:zlelneito Dokolu Oferzamlenie na Dodobne niższe oletro OfertY 7457" 'l>ka Prnsa. Piotrkowsika 'ZAMENĘ. a OO<lro:te. kuch r.od2 - 'DOkól. kuchnia nia. wszvstkie WYltodY. c.o. - zamlenie na Podobne 3-4-nokolowe. - kuchnia. OtkaJne. w budownlctwle lub kawalerlte w LowiCZU wygody - śródmieście miedzywojemiym na M-3 Czieslaw CrubaŁ Zielona Oferty.. 735" Prasa. Piotr- ro2lkładowe telefo.neni. kowsika Tel a: ZAMENUll a noko:le z POSZUKU~ samodzielnelll<l lruehn.la 90 m ll!w. wygo- mieszkania - naehetnie dy nróez c.o w centrum kawalerki. Tel. :OS-7 i;iod.z na 2 i:>dko.le 2 kuchnia w t g blokach. tel g SAMOTNA. nracujaca DO l\'.loda. nracu.aca t><>sm szukuje nokou z niekre lrule n!ekrepui aeelf,o Dok.o. oująeym weiściem. OfertY lu lub zaodielrule sle mie 7386" Prasa. Plotrk:O'W szkaniem wv:letdtaacych. ska Ofertv 7362" Prasa. P!<>tt. ko'ws'ka ZilllENUl w Lodzi własnościowe 2 t><>koje z kuchlnia. nowe bl.olkt - na nia - bloki, centrum na ZAMENĘ 2 l)olkofe. kuch ooikól z kuchnia - blo.d do u Dletra w Lom:l Ofer ty. 73" Prasa. PlotrlroW ska li li li li Żubardzkiej 3. li li POKOJ. kuc?m.la atare bu: downlctwo, oentrum cze. ściowe WY'RodY - zamie. nie na blo.ki lub mne. OfertY. 7274" Prasa. Piotr. k()wska SD zaprasza MŁODZl Eż tćdzkch UCZELN oraz PLASMCćW do wzięcla udziału w akcjli M Akcja ma na celu wylansowanie kolekcji ubiorów damskich na sezon WtOSNA- LATO 76. Projekty należy składać do działu organizacji i techniki handlu, ul. Piotrkowska 65, piętro V, pokój 609, telefon Tkaniny wydawane sq bezpłatnie do końca maja bi. --"'~ u JLEP J ANĄ NAGRODZONE ZAKUPłONE

7 ~/H/////T?7//ff/n777HT~nJJ!MJtms ~ ZAPSY ~ ~ ZESPÓŁ ELEKTROCtEPŁO WN im. W. LEN'NA ~ w ŁODZ ogłaaza z.apisy u<-zniów (chłopcy) z tere.nu n,t. szych okolic do ZASADNCZEJ SZKOLY ZAWODOWEJ DLA na kierunek: PRACUJĄCYCH mechanik ~aszyn i urządzeń energetycznych. Nauka h;va 3 la.ta. Trzy dn.i w tygod.niu uczniowie mobyw&jlł wiedzę teoretyczną. a w pozostałe 3 dni odbywają praktyczną naukę zawodu namępu;ąoo: rok w wars-ztawh s7jkolnych, i rok w zakładz ie pracy w brygadach remontowych orart przy obsłudze urząd.zeń energetycznych. Wyna.grodzenle w okresie na.ukl wyno!ll: rot zl miesl "nie, li rok J miesięcznie, mk - łl.lio zł/godz. or premia ul!lda.nl.owa.. Po.za tym uc:miowie otrzymują: - mundurki szkolne, - nagrody z zakładil'wego fundszu Da«'ród w D m rok na.u kl. - od l roku nauki obniżołll!r taryfę za enecgię ełektryoa4 9'U ekwiwalent za węgiel, - zapomogi bezzwrotne (dla będlłcych w łruduycb wa.runlca.cb materialnych). Szkoła orga.ni.zuje obozy letnie i zimowe orao: atrakcyjne wyc ieczki. Po ukończeniu S2Jkoły wszyscy absolwenci mają r.aoewn ioną pracę w elektrociepłownia.eh łód.mtich oraz m<ńliwośt dalszej na.ula. w Te<-hnikum Energetycznym. Waimniktem przyjęcia jest ukończen ie 8 tuas szk<>ly podstawowej. Zapisy przyjmuje sekretarla.ł Zasadniczej Szkoły Za..wodowej przy Zakładz.le Energetycznym Lódf l\liasto w Lodzi, przy ul. Kilińskiego 74/76, tel Dla umożliwien ia za.po7illal!y.a się i przyszłymi stanowiskami praic'y, Zas:pół Elektrociepłowni organizuje już wycieczki do Elektl"OC' i epł<>wni nr 2 przy ul. Wróblewskiego 26 następująco: - dla uczniów pod opieka nauczycieli w rrupacb do 20 osób po telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel, w. 5): - dlll uczniów pod opieki\ rodziców w ta.my czwartek w r.odz ~ ~ ~ 448-: ~ Wff/////////U///~l"//,a-~ą.h"-'//~/.i/~7/U////..Q//////h0'.h ZAPSY ZASADNCZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA PRACUJĄCYCH Łódzkich Okręgowych Zakładów Gazownictwa ogłasza za'j)isy do lcla.sy o k ierunku: monter sieci i instalacji gazowych. NAUKA TRWA 3 LATA. W trakc':e nauki uczniowie zxłobywaj2' zawody pomocnicze d'la mon.tera, ł,3.: SPAWACZ f KEROWCA. Uczniowie korzysłają JA! wszystkich świa.deozeń <;.<X'jalny<'h. przystugu ją cych pracownikom przemysłu ga:zown crego, jak!l!p.: zn,.iżka z.a ~iµ. deputat we:lowy, pos: iłk:i regeneracvine HJp. W trakcie nauki UC7Jtliowie otrzvmywać be:dą wynagrodz.e!l'.e wg ogólnych pne'!)isów wykonawrzy<:h do Kodeksu P~acy. WARUNK PRZYJĘCA: - poda.nie, - tyciorys, - świadectwo ulro60'zetiia. nkoły (K'driawe>weJ lub zaświadczenie słwle-rd?ają, ce ukończenie szkoły w roku bieżą, -0ym. - 5 fotografii. DLA ZAMEJSCOWYCH ZAPEWNA!Hl!: ZAKWATEROWANE. Za.pi.sów bliźszycb lnformacjl dokonuje sekretail".at szkoły. Lódt. ul. Kopemika 4, tel lub komórka szkolenia iawodowego WZG, ul. Targowa 8. tel Zapisy od 5 kwietnia br. M.ł dwu'po'ko j c~we. 48 m. Dietro. Sl>ółd.zielcze. telefon. ll[ara~ - Ka.roew zam!enie na Podobne 3-4. noko!lowe. Tel r 024-k KUPĘ wlasnośeiowe M-4 lub M-5. Oferty " Prasa. P iotrlkowslta 6 LOWCZ. zamienie mieszkanie spów.zielcze M-5 na.,-...,,,,, oodobne w Lodzi. OfertY 7250" Prasa. Piottikowska Z A P S V ZAMENĘ :r: możliwoścla kupn.a ca.le D. willi - 4 pokoie. wygody w Cieoldcach Slaskicb Zdxói. na dwa samodzielne mlesl'!kania mniejsze lub edno duże w Lod%. Oferty 732" Prasa. P!ob!cowsika 3 POKOJE. kuchnia - stare budownlcttwo. n.. wyg-0dy. orócz c.o. w śród m ieściu. zamienie na dwa. razy ookój. \ruchnia. iedno w blokach lcwaterunkowvch. Ofertv,72l2" Pra sa. Piotr'kow ska DOME~ lednorodzlnny. WY gody, og ród - sprzedam. Lódź. ul. Brus 6 a 7533 ( SPRZEDAM to'5l)odarstwo rolne 7 ha. w tym! ha lasu. 0.5 ha laki. stawy Z'aTYb!one, bud:vniki, Wiadomo ś ć: Henryk Janecrek. Koluszk; Stare a, o-ta Koluszld 7466 g ÓOSPODARSTWO 5 ha z budynkami sprzedam Nowosolna. u l. Lód7.ka 3'2 747 lt DOMEK 3-izbowy nie wy.. kończony pilnie sprzedam. Z~erz, Morenowa. Wiadomość : Pulaskielto 8. tel g GARAŻU na trasie aut<>busu. 70" lub.. 77" POSl'JUkuje Oferty. 7554" Prasa. Piotrkowska DOMEK z wy,t-odam - sorz.edam. Mleszktnle na zamiane. W iadomość; Lódf, Ołowiana 92, oo l!od2: S( DUŻY icaraż centrum WYnajme samotnej OSOble wziaednl.e ot'lleldsleblorstwu. Oferty.. 7'500'' Prasa. Piotrkowska DZAŁKĘ budow'lana 'l'0 m sprzedam. Dlllenica Radogoszcz-Zach odni. Oferty 7434" Pra&a. Piotrkowska DOMEK z dzialika około 0.5 ha w kolicy Lodzi - kupie. Oferty i cena 73Sł" Prasa. Piotrkowska...,...,,,,,,,,, MEJSKE PRZEDSĘBORSlWO KOMUNtKACVJNE W ŁODZ OGŁASZA ZAPSY KUPĘ dzlał'ke w Kolumnie. Oferty 7409" Prasa, Piotrkowska od kwietnia 975 roku do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy MPK na kierunki nauczania: - MECHANK SAMOCHODOWY ELEKTROMECHANK SAMOCHODOWY - SLUSARZ MECHANK - ELEKTRO- MONTER TABORU TRAMWAJOWEGO. Wa.runik i przyjęc i a ucznia do s.llkoły:. Ukończo.ny 5 rok beta, a nie przekroellmly 8, % Ukończenie 8 kla.s llzkeły podstawowe-j, 3. Dobry stan zdrowia, pozw&lają,cr na wykonywanie awoda. MPK zalj)ewtnia uemlom pomoc maiterialną w nauce platnlł m.e.s ęc-znie: - W KLASE PERWSZEJ - OK. 300 ZL, - W KLASE DRUGEJ - OK. 420 ZL, - W KLASE TRZECEJ - OK..200 ZL. Uczniowie przyjęci do 57koły otrzymują uprawnienia 'ltałych pracowników MPK. laik: bilet wolnej jazdy na środk i k'lmunik acji mie.lskiej. św: adcr.enia socjalne oraiz możliwość kontynuowania nauki. w techni kum. Zapisy przyjmuje szczegółowych iinforma.cjj o potrzebnych dokumentach i terminie ~latwia.n.ia spraw zwlą.za.nych z przyj ęc iem udziela: Dział Suołenla - ul. Tramwajowa U. teł. 86-~. wew. 6 w cod-zinach: PONEDZALK, SRODY, CZWARTK, PĄTK od rodz. '.30 do rodz. H. WE WTORK - od godz. 0 do godz. llł. W SOBOTY - od l'odz. 'UO d-0 god'..' 873-k...,,.,.. i i. ' Sp6łdziełnia Lekany Specjałi'st6w " ZDROW łe'' ul. Piotrkowska 59, tel e zdjęcia rentgenowskie e analizy lekarskie e ekspresowa naprawa protez e spółdzielae pogotowie wylkonuje naityd~mi.ast łolądka., płuc, zatok, Jiiręg-OSłllip& inne kosłne oraz krwi, OB, morfolog.u. moon. prtłbr ellłiowe lip., w ch\ru li GODZN, tel ozynne codzlenlllłe w rodz. 8-!. 742-k Łódzkie Zakłady Mechanizacji Budownictwa ZREMB mł~ się w nowo wybudowanym zakładzie w Lodizi, pny ul. T roktorowej 7 / 37 (Teofilów) jalko producent maszylll: - DO ROBOT ZBROJARSKCH (zgrzewal'k,i 24-elektrod.owe, prośłlia.rki do prostowa.nla prętów zbrojeniowy~b itp), - URZĄDZE'l DO ROBOT WYKONCZE NOWYCH (szllfierkl do lastrico. zaciera.czki do tynków betonów), - ROŻNYCH URZĄDZEJ.Q' do fa.bryk domów. TOKARZY, FREZEROW, SPAWACZY, ZA TRUDN Ą: 6 SLUSARZY narzędzi.ow'ydl. 6 WYTACZARZY, 6 GALWANZEROW, ROBOTNKOW ge>spodarczych, 6 ROBOTNKOW do transportu, SPRZĄTACZK MASZYNSTKĘ. Przedsiębiorstwo zapewnia: możliwośt dokształcan ia się, wez.a.sy w a trakeyjnycb ośrodkach ZREMB". ko- lonle letnie dla dlzieci or<2 pomoc ł\nan- sową na U'Ztlpełn i en ie wkładu na miesz- kanie spółdz ielcze lub remont mieszkania posiadanego. Zgłoszenia przyjmuje dział pracowniczy w godzinach 8-3, p., pokój k ----=W.LR-..:n -.u:z SPBZEDAl\ lu b zamienle ~araż z u llcy Hutora na r eion ullcy La~iew n lcldej - Warszawskie! - Wojslka Polsltlel(o. Oferty 7367" Prasa. Piotrkowska SPRZEDAM samochód - Fiat.25 p de Lux" - n 0owy tel , Dzwonić w irodz. 5-' OCTAVl!i Super" '2) sprzedam. Oferty z ceną DZALKĘ budowlana s prze 754" Prasa. P lotrkowdam Tu.~-Las. ul. S le:l- ska 9ł kiewicza g SPRZEDA.'lf duży obiekt przem ysłow o-ott'odnlczy w Lodzt-Ruda PabtanlcCa. o l(r<>dzo;ny m. duży budynek m a gazynowy, lrot!ownia. studnia g!eblnowa. Nadale sie do wszy. stkicb celów Oferty l.ódt. Urząd Pocztowy nr 7. k-od skrvtka oocztc>wa 63 SPRZEDAM masz:vne dziewiarska 8/80 Pabianice. ul. Żukowa 7o-t. pietro KUPĘ futro - taoki karakulowę. Ofertv " Prasa. Piotrkowska SPRZEDAM obraczki Wól czańska 37. m. 3. godz g BONY PKO - klupie. Tel. 45-M 763 t WTRYSKAlUt~ oo%oma - oółautoonait l!ptzedam. Ofer ty 769" Prasa. Pi<>tt-kowśka 98 SPRZEDAM naml O<t Hel -3". Przedzalniana 03. m. 5, godoi &Ll 2 ZGRZEWARKĘ do PCW..200 W - stan!deal.ny - sprz.edam. Oferty z ceną.,75~" Prasa. Piotrkowska 8 COSK - na.wlon S't>X'Zedam. T~i&ko - Towarowa. Nowicka '75:7 lf SPRZEDAM ol!url:no. Obol' nicka 4. m. 22, oo lfod.z. ' SPRZEDAM maszyny: kaletnic:r.a P't'aworamlenna meska lroa""fecka k lasy 3. Tel Warsuwska <;06 g ULE wielkoool.any - sm-ze dam. Tel g SPRZEDAM! kllltkl! metalowe dla królików nutrii Jun>tlka" z kosrem Tel g BONY na s amochód kuo!e. Oferty 7432" PrMa. P iotrlrows'ka WATROWKF; wle! O'S'łlr7ia'<>w lru>le. Tel. T'7-8G KUPil!i polłetyien. Oferty 7323'' PN.ea. P lot:rikowska S SPRZEDAM ora:z: d!wa 623-8ł dony kunie. g'odz. '7-2 Tel, BONY - ku'dle '! 7243 fl.. TRABANTA 90" >0 WYpadklu - lub cześei - kunie. Tet. 903-as 7S07. FATA 2 :i>" WY.lo90Wanego w PKO snrzedam. Oferty. 766" Prasa. P iotrkowska TRABANTA 60" rok PrOd sorz.edarn. Oglądać: Wólczańska 35 - godz g NADWOZE.. Fiata ~5 'P" - nowe - s!>'zedam. Pabianice. tel , 'PO 6 VOLKSWAGENA" rok kuple. Oferty 733" Prasa. Piotrkowska POTRZEBNY robotnfilc-rencista. Chocian-0wicka 33 ' 7326 g PRZYJMĘ uczennice do prac owni bluzek. ul. P iotrk-0wska si PLASTYK. który w 5 r. orzenrowad7.a renowac:te stylowej bialei! symalru przy ul. Narutowicza 97 A -72 nroszony est o osob iste skontaktowame ZASADNCZE SZKOŁY BUDOWLANE DLA PRACUJĄCYCH Łódzkiego Zjednoczenia Budownictwa w lodzi przyjmują zapisy uczniów na rok szkolny ZASADN'łCZA SZKOŁA BUDOWLANA NR, 8 KERUNEK -LETN: bełonian - broj&n posadzka.n lódi, ul. Pnędzalniana 66 ntuk&tor - m&lan (r6wnleł ckłflwezęł&, bez dekan - blaeha.rs mcmłer sewaęłnnyeb 9eol ltomuaalnyob KERUNEK S LETNl jfusan - pa.wacs - n lat hlłerna.łu) l' lał 5-7 la.ł 7 lat 5-7 la.ł 8 lllł ZASADNCZA SZKOŁA BUDOWLANA N'R 2, KERUNEK -LETN! murars ci"'la t6dł, ul. Siemiradzkiego 4/8 me>nter ltonsłnaltojł lelbełowyeh monter wewaęłnnyeh lnsła.la.ej budowla.ayeh (równie! dzlewozeta. bez lntera!ltu) monter tnstala.ejl wentylacyjno-kllmatyza.eyjnycb 8 KERUNEK 3-LETN: elektromontl!!' stola.rz mechanik ~ budowta.nyob Warunki pnyjęcia: - śwfadedwo alt-06mecila nltoly podsta.wowej. H-8ał 6 la.ł - 4 fotografie, - karta 7.dTMVla od lebna. nkolnego, - wladecłwo th"od.zenla &cłaołae.flł o lłalym mlejsou samel dowa.nła, la.ł 5-8 lat 5-6 lał 5 lat 5 la.t 5 la.t U'cznlowie (obł~y) umiejscowi maj!ł -.pewntone mie}lfce w mtem.acie. MESĘCZNE WYNAGRODZENE ZA PRA~ W CZASE NAUK ZAWODU: - dla kierunków 2-lełolob zł, - dla kierunków 3-lełnlcb zł - wyją,łkifem ełełdro montera. cdzie wynarrodzenle wynosi od 50 do 800 r.ł, - w ostatniej klasłe UO'llnło wle dobrze uozą,cy łę otrzymuj!ł premie. plenlętne. Dla mlodzlety nleza.mołnej - za.pomogl bezzwrotne. Wszyscy uoznlowe otrzymują codziennie bezpłatne p00ilki wzmacniające. Uczniowie otrzymują col'oc'7ltlle bezpła.tn.le: garnitur. kurtkę. k:osmle. 'llkarpetkl. krawat. buty ( pi!amę o łącznej wartości 4.00! zl. S?Jtolv organłeula obozy letn:!e l:imowe oraz atrakcyne wyciec'zkl. Po ukońt"zenlu!lzkotv absolwenci mają zagwarantowana pra<'e w swd..m z:awod~le. miejsce w hotelu robotni~ motllwoś~ dalszej nauk. w Technikum Budowlanym dla Pra<"l.llat'V<'h LZB. ut S\emlrad.llklel?O 4/8. ZAPSY PRZYJMUJĄ SEKRETARATY SZKOL. Na życzen 'ie Klientów SPOlDZllElNl A PRACY CZYSTOSC" wykonuje usługi prania chemicznego w terminie 6 godzin, nie tylko w Adasiu" przy ul. Piotrkowskiej 80, ale również w punktach usługowych przy e uł. BRATVSlAWSUEJ 2a, e ul. ZAOLllAQSKfEJ 49. Zapraszamy i oczekujemy zleceń. c POSADAM samochód - żuk" kryty- przyjme orace zagnatrzeniowca na koloniach. Oferty " Pra sa, P!otJ'ltOWSka W ACLA W Chruściel zxubil!elf. mistrzoowska nr 244/64 wyd.a0.a >rzez zbe R7Jemieśnl~ w Lodzi?42 GRAM na ajroroeonl.e, che\ JOLANTA towdniak ~ nie m-zy5tąple do zesj:>ołu. bila le«. słu:tbawa wyde- Oferty 7569" Plrasa. Piotr U 'Dr'zez Urzad Miasta kowska Lodzi 73~ t.odzkle Przedsieblorstwo Tira.nsoortowe Handlu Wewnetr7mego - Zakład nr w Lodzi uniewamua zalfllblone nieczatk o treści:..przed. SlledYC'Y:llllY Nr. Nr.,,374",., tgc". 346,.,386 ;PTHW Zakład NT', Lódf", Spółdzielnia Rzemieślnica Wojewódzkie BUDOWLANA" lódi, ul. Górnica nr 30/36 przyjmie do wykonan i<j' z materiałów powierzonych częściowo własnych, w ramach usług dla ludności i zakładów uspołecznionych, następujące roboty: ł mu rorsko-tynkarskie, ł malarskie, ł dekarsko-blacharskie, ł zduńskie, ł ślusarskie, ł wykładziny płytek PCV, ł studniarskie, ł instalacje sanitarne i centralnego ogrzewania, ł instalacje elektryczne siły światła. Gwarantujemy termnowe o- dne wykonanie prac. nformacji o usługach udziela dział techniczny, tel. n-r , wewn.. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ARGED'' w lod'!i przejmie tnfonnuje PT Kl'ientów, ie nowo uruchomiony sklep przy ulicy Przyborowskiego 2 (róg Kilińskiego) prowadzi w s-zerokim asortymen Glie bogatym wyborze AJmlKUlY Nt.EZBĘDNE DO Ul'RZVMANA CZVSTO$C NA CO DZEQ: środki piorące, środki czyszczące, farby, lakiery. ZaproS>zomy w godz. 0-8, w pon iedziałki k?+7 k DZENNK LODZK ar loł (803) T

8 30-3 ~ '\:.OOZ(/ maa Wizytówka miliardera - pełna atrakcj) Kolekcja przekrojowa" Barbary Hoff Pokaz mody firmy,.levis" Upominki,.Uniwersału". Dziennika" TRZY DN WOLNE OD PRACY - PĄTEK DZE:tę ijwycęstwa, 'SOBOTĘ NEDZELĘ, MOZNA BĘDZE NA GÓRNEJ SPĘDZC W SPOSÓB NEZMERNE ATRAKCYJNY. W CĄGU TYCH TRZECH DN NA LUBLNKU REALZOWA NY BĘDZE NEZWYKLE BOGATY PROGRAM, W SKLAD KTÓREGO WCHODZĄ DZESĄTK MPREZ ARTYSTY CZNYCH, POKAZÓW, KONKURSÓW, ZAWODÓW SPORTO WYCH DLA,,KAżDEGO". * Trzydniowy maraton" na Lublinku 'A Na Górnej z okazji Dnia Zwycięstwa - li Zwiad Dziennikarsko-Lotniczy A Fedorowicz i.,po znajmy się" A lmpre zy sportowe Momentem n,ajmtotniejs.zym bę.. lmrencji. W drugich zaiw<>dach we:z dzie w p iątek rozpoczęcie Zwia mą u<bjial modela.r.re z Czecha&lodu Dziennikarsko-Lotniczego. Za- wacji, kitórzy zapre'letlitują łód7jkdm ło "' i l.wkuna&tu samoilotów, w Sikład widzom po raz pierwszy model śmi któryoh wejdą także dzie!l!llika'!ze glowoa &terowanego radiem. łódzkie~ redakcji, realizo:va~ b~ą Tak włęc progr.am trzydndowego w. CZ!B'le lotu nad Lodzi.a l w03e. mar8jtol!l.u rozrywkowego na Lubwó?-ztwem progr.am sportowy, za.- Uruku, zorganizowanego przez włakonc:oony!tonilrurse:n na reportaz. dze ctzielnky Górna, zapowiada się Cel~ tel imp:ezy Je&t pn;ede W&LY nieziwykle atral«:yjnie. Dla widzów S!krm uc=ene 30 roczmcy 'EWY zadbano także o dobrą komllilllkacęstwa ~d f~em or~ po- cję z lotniskiem, przygotowano par pular-yza.cja s~rtow lmnic~h, kingi dla samochodów, punkrt;y z dorobku i os.iągmęć nuzego rei:i-io- napojami i gorącymi posllkam.ł, nu w 30-ledu. miejsca do odpoczynku. Dla wielu tysięcy spodziewanych na lotnisku łodzian przygotowano także pro~am rq7l!'ywkowy. Wystąpią akitorzy łódzkich t.ea.trów, kabaret.,lódzka Kafa. ynka", Jacek Fedorowicz z program.em Poznajmy się!", koncertować będą młodzieżowe zespoły muzycme. Wśród imprez o charakterze spor- tow<>-tekreacyjnym znajdują się rozmaite dyscypliny sportów po. pula.mych, dostępnych dla ~ stk ich właściwie ka.tegorii wie!kowych. Calość pierwsrzego dalia zamkną pokazy akrobacji lotniczej skoki spadochrol!l.owe. Sobota będzie na Lubl!Wru Dniem Młodości. Przez trzy dni 7ll"6Wltą trwać będzie wspólny biwsjk harcers ko-zms-<llwsiki, którego uczes tnicy wystąp i ą w sobotę z własnymi programami artystya.inyml. Prezentować się będą także zespoły szkól i drufyn harcerslk.i.ch z Górnej. Z kolei w niedzielę ko.ntynuowane będą występy artystów profesjonalnych, tak teatru, jak i estrady. Rozegrane ZMtaną równocześnie zawody makiet lotniczych na uw i ęzi, oraz po raz pierwszy na naszym terenie, zawody modeli latających srterowanych ra~lem. W p ie!"wszych zawodach u.czestm.lczyć będzie także mieszkaniec Częstochowy - mi&trz świata w tej ko.n- Oby tylko pogoda dopisa}a, <:mego wmystkim i sobie także gorąoo. j;yozymy. Cer> ANTHONY BERKELEY Tłum, L DĄMBSKA - No, ale papier '! muchy, Rogerze? - wtrl\cił Alea. - Czy to było po prostu zwykłe skojarzenie? - NiewyikJ.uCZOle. Ale wcale bym się nie zdzilwił, gdyby on sam t.o zaaranżował. Cóż łatwiejszego, jaik S'J.derować niby przypadkiem rozmowę na temat koometyków i podsunąć ten pomysł tak zręcznie, że pani Bentley zupełnie nie będzie pamiętała, że myśl wyszl.a od niego. W każdym razie czy pomysł wyszedł od niego, czy n.ie - Olll z tego wyciągnął korzym~ pierwszą dawke arszeniku zaaplikował sobie wiec:oorem po pikniku. A pómnej - doprawdy, powiem wam, że biję cwłem pr.zed Bentleyem! Moim zdainiem - to mistrzzbrodniairz.. - Ale właściwie nie możesz nazywać l<> zbrodniarzem - miała obiekcje Shei.a. - Samobójstwo to nie zbrodnia. - Owszem, to zbrodnia tchórzostwa - odparł Roger. - Ale poza tym, pomijasz, moja mała. najwamtlejsrz;y punkt. Czyż nie rozumiesz, że Bentley planuje to wszystko w celu zamordowania żony? Z am o r do w a n ł a! - powodując iei tailszywe oskarżenie, a potem skiazal!lie na mierć. Ale, Boże drogi, i to jes?lcze nie ws:zyslkol W jł\ki &posób chce on popełni~ samobójstwo? Otóż przez spowodow3!e, żeby ż<mia ~o zamordowała! Tu właśnie leży cala ta wvrafinowana doskonałoś~ lee:o pl.a.nul Cóż to za piekielna sztuka. zaplanować swoie włas!lle morderstwo! oo za nerwy do tei:io potrzebne! Postarajcie się t.o sobie wyobrazić: wręcza 7.on.lie pakiecik z tructma proad. błaga, żeby wsyi:>ał.a to do jel(o jedzenia. Nie, t.o po prostu nie da się opisać! Ta!cle jest więc rozwiązanie zagadki morderstwa w Wychford. jak to nazywa prasa! Oo sądzicie o łlalclm rotzwiaumu? - Cholernie ~enialnel - powlecbiał Alec. - To nie jest odpowiednie określenie. Aleksandrze. Wcale nie chcę, żeby t.o było ~enialne: zależy mi Jedynie M tym, żeby było zadowalające, wyłaśnlało łstnielące fakty nie m stawiało wątpuwoścl w waszym umyśle co do pra.wd:zliwości Czy wyłlluymuje bo te wszystkie w:z«lędy? -4- DZENNK ŁÓD ZK nr 04 (802) Jak 2.88 poi4'l!ormowal dyrekbn' Dionizy Sobczy!k, wjzytówką ha!l- dlowego :miłim<iera na Jarmadtu Lódrzklm 30-3 ma:ia będą Cll'ltery.stoiska. Będ2lie t.o oferta staramtie przygotowana, pebna atrakcji!. t.ałc np. zaiprezenitowany 7l08tanii.e boga Czy herbata chroni przed miażdżycą ty wybór bluzek z JllOPWarnych ko- JiMtytut bada6 nad hed>a t. w lekcji,,przek.toju" według 'Projek- Sni Lanka Cejlon.ie., t6w Ba.rlbairy Hatt: poszu:ki.wane apraoował i WJ>TOwiadzll do probu2jki bawe!'.i.ane w różnych fa- dukcj! herbacianą,,neskę", otósonach. o pastel.owych kollorach, ze ra podobno ma :zmac.nie wiece wstaiwlkami koronkowymi_ Na tym zalet, niż neska z kawy. samym stoisku znajdą się też,pa- cyki" - ba.wełrua.ne blu'zec2jki o- Sprawą nader J&t.otną Jut zdobione zabaw!l'lymi kallkomaniami stwierdzenie, że wytwa.r:zany na'kladanymi przy pomocy ~ja.l- produkt wykiazuje zadziwiająco nie zakupionej w SzwecH llll.5z.y- wysoką zawartość bia!ka i że ny. Będą r6wnież bl'u7jk.i. o kroju spożywa.nie i(> WPłYWa ożywczo kosirulowym z elastilu. na układ krążenia. zrnniej5izając Na bogato zaopatrzonym stoisku 2lawartość cholesterolu we krwi i z artytlmlami goo;podarstwa damo- zapobiegając tworzeniu sie w wego m.ajdą się m.!lll. baxdro po- arteriac~ krwionośnych. zlo~ó:v SZU!k:iwane czajrriki z pialdkamf. powoduących powistawame mazszerolk.i. wybór syfonów t tany dżycy. Badania herbaty pod tym sprzęt gospoda.rs.twa domowe. kątem były już w swoim czasie Na stosjca.ch DT Centrum" wy- pro~a~ne przez specj~listów łożone r6wnież zostal!lą w szerokim r~e~kch. Naukow:cy cełońscy i atrakcyjnym wyborze kosmetykii ~Jęli ie.na now;o l pl'7.ejjrowa (m. ij. importowane mydła toale- dzili d~adczema. które w_:vkatowe), artykuły 5iportowe, J)Q'Cela- zaly ~dżywcze dla organ7.llllu na z Cmielowa, zabawki.. człowieka wartości herbaty. mprezami towa.rzyszącyml Jarrmatikowi Lód7lkiemu będą pokazy kolekcji Bairbary Hoff m-az filrmy Levis", or.gani.wwane przez DT,,Centrum" w al. Schillera.. pasażu ZHP ora:z: przed Magdą". Na k!lientów stoisk DT Cen- Bezkrwawe owy z Lodzią" Obecnie problemem - tn"zed którym w związku z podjęciem produkcji herbaty w nowej formie staje Cejlon. obok ndii główny producent herba.ty na świecie - Jest WProwadzenie nowego towaru na ry'lki śwlato. we. W tym celu zdecydowano 6ie podjąć wspólne zabiegi marketingowe z ndiami. które dysponują w tym kierunku więkm;ym doświadczeniem i s:rerszymi lroneksjaml. Lecznicze właściwości herbaty\ powinny byd PrzJ' tym wielk!ł pom()c!ł. Bobby kłer&wlllka Oilrodka n.o.. dowi Zwiel'Zl\ł Polskll!!r'O Zwlą:ZkU Łowleoldego w Grodnie (woj. bydgoskie) Jana Graboflla, to oswaja. nie. tresowanie układanie zwierząt. Do nawaolniejszych >od0łlłecainych zaliaza on tchórłlofretke.,lotztę" - którą nauczył bezktw4wych ł'owów na dzikie królfld.. wyrządzające duże s:r.j<ody. r..ow:v OdbywaJ me w nastepujący lll)osób:. Lodz.ł" zaikla&l się specjalny ka«aniec w postaci obl'ą.2k! oka ajcej pyszczek. zaha.czol)ej o kły, aby nie mogła gry;ć. Króliw.e nomy posladają szereg ~e:llleń ł kilka otworów wej cłowych. Nory te myka le siatkami, w kt6re wpada.. Ją 'WYPłGSZOne P?7le'Z.,Lodzie" k:róllkl. W ciągu dwóch ezon6w pra. cowtta tchón:ofretka Ja.na Grabosia.,złowiła" w ten >0Bób ponad lloo królików. Na lld.lełlhu ll&ldadanłe Jtaga6ca. CAP - :toltriow&jlll - O, tune, h o jet włdciw. ~ - uznali \Dl- 90a!.0. - W takim razie doch<>dzimy do ajist.obniejzego probęmu. to znaozy - Jak tego dowieść? Bo widzicie, nie mam ani cie?llilll dowodu na t.o wszystko, co wam opowiadałem. To wszystko jest czystym przypuszczeniem, albo, jak wolicie, psychologiczną dedukcją. Jaki dowód przedstawić sądowi, aby spowodować zwolnienie z aresztu pa.ni Bentley? Wyobrażacie sobie, jak prokura-t.or do tego podejdzie? Pie.rws.z rzeczą będzie stwierdzenie bezpodstawności takiego wyiaślllien.ia. (Pamiętajcie, że Bentley, jako skrzywdzony małronek, jest przed sądem biialy). Następnym faktem. jakl podniesie prokurait.or, będzie to, że arszenik zakupił sarn Bentley: równa się t.o stwierdzeniu winy jego t.ony. Cóż łatwiejszego, iak ściągnąć szczyptę tego proszku podczas nieuwagi z ;ego strony? A nikt przecież n.ie uwierzy jej słowom, że Bentley błagał ją, by mu to wsypata do jedzenia, chociaż wiedział, że to arszenik. A cala prawda, że Bentley umyślnie podstawił tonę, aby go otruła, w sądzie zostanie po prostu wyśmiarna. szczerze mówiąc, trudno się będzie temu dziwić, leżeli nile przedstawję najmniejs.zego dowodu :n.a P<>'dtrzymanJie mojej teorii. - Ale jak, \l ldcha, m<lltemy tego dowie.łć? - :m$talnawiał al. bezradnie Alec. - Nad tym właśnie mstainawlam lńe cały czas. Bo eteli me znajdziemy żadnego sposobu, to pami Bentley zostanie p0wleszoma, Jak dwa razy dwa jest cztery! My Lałem nad tym wszystklim pnzez cały czas w pociągu i nie znalazłem żadnej szczeliny, tadnej szparki. Wygląda na t.o, że je&ak Bentley JaS pruchytrzyl. - A gdyby bak przedstawić to wszystko obrońcy? - m.sugerowal Alec - sprawa iuź doszła do punktu, w którym ~ prot"zebne specjalne informacje t Wnii06d, -48- G. Simenona BO'DA. ' M.a PBoG.ul a.oe WAad. 0.oe Dedylraeje m=yezne. 0.llO Ollltamte ato" - :tra~. pow A:petn wzrasta w miarę słoohan!a. 0.ff Jazz. lll.00 Moza.lka melodłt lil.8 Nie ty']iko da ltlerowc6w....llll Retle!k:sy..30 Gd.at\Sk:.na m'lltlyczn.ed antenie z kra:l'll ze śwl.s!la.. 2.2ll Chw'.da ll'wzy3d. U.l!li Gdańsk na muzyczne. antein.ie. U.40 Kom.oert tyczeń. lg.00 Lubelscy muey'ka.nc.l. lcl. l~ Rol:nioz:v klwad!ra:ns z ant<>logit Jazru. llf.00 zespoty ludo()llve. '4.30 Sport to zcl'rowlle. liu5 DyskiOteka młodych. ll\.00 Wlad. Ul.Oli Listy z Polflk Włoslkle płyty. 5.3' Operetka. jej twórcy t w;nocnewcy. ~.oo Wiad. 6.0 Pro?Oz;ycje do Listy Przebojów. te.30 AikrtnalnośC JrulW!'ame. ~.:i.; Me!Odie zn.ad Newy. '7.00 Radlokurter. J.'7.20 W:r.aJem:nle bez zobowiąza.ń. lb.00 Mu-.Yka. al!ltuamoścl Nie ~o clla k.lerowców Prreboje \0n sto.i> W'Yd. d7jt.en nlka..9.u Gwla.dy estrad. Uł.45 z księgarskich witryn..55 Alk<><hol, a.lkooholizm, alkołtol. M.00 Naukowcy rotnlk<lltn. =o. FooOMJt"Wis Krorulca SP<>rlowa. lll.00 S"PO<"Y 0 wanośet. 2.lli.Jam. 2.lll Koncert choll>inowski. 22.0G n wyd_ dziennika. 2.2.lft Wiersze oiewme. 22.:ro Moto-S!lnlJWY. U.Cl Sl'ynne :pr:r.eb<>je Wied. l'bogbam D UO Wlad My 'li. 8.-ł& Mitl'ZY!ka Sl>ord str:rechy, 9.00 Utwory Mo.zarta. uo zerwane <iruty Pisarz kslażka - ami. 0.:lil Z estrad i scen OT>erowych. n.oo Dla sl'jkół śred:nlch,.chemia <llla czterech kólek". ll.25 Jarr.z. '.30 Wlad. lll.35 Pięć minut o wychowaniu. lil.40 Lekarz prizypomf. na. U50 Od Tatr <o BaltYk;u Komunikaty (L. :la.0. BMlk bez milionów" - tragm. -o~. <L KalejdoskOll> mu:zyczny (L) Dla kl. r n. Ka-lor<>we listy". L3.26 A. Cha.czawtia:n - Toccata na forte 'Pian. G.30 W!ad umrzeć. żyć dalej'' - fragm, 3.55 Mtni~ad O zdrow>u dla zdrowia. la.6 Rep_ lit. Próba generalna" Wspomnienia o K. Jurdzińskim. '5.00 Zawsze o h'i J. A. Hasse: SO!lata D-dUT W tro'sce o słowo ł treść. 6.8 Z twórczości kompozytotów słowackich Anctuainośef lódz:kle Łl Ton test (L) DyskobeJka rom-ywk (L)..00 Ma._l{axyn Wojskowy ('L) '8.20 Terminarz muzyczny_ 8.30 Echa dnia. luo Pod skrzydłami Hermesa..00 Utwary Gulllaume'a de Machauot..9. Lekcja ez. franc ~y ze Oł J'utCF ~ 'Ll.:>X Życie rod7.nne magazyl\. lol.so Cytat z Mozarta. u.os z kraju i ze śwl.arta. l.ll.2.0 Chwila muzyk!!, 2.26 Za kierownicą Dzień lalc co dzień - magazyn EksiPre sem J>rZez świat Archiwalia nagrań Herbatka przy samoowarre Przedsta.wiamy klwarteit Joe Fa<rrella. 6.l:i Piosenki z llsotów Na\sz rok E="esem przez św!ait ,Akropol" - odc, P<>W. 7.3 Kiermasz p!yt Pi. sarz miesiąca - St. Zielińs.ki MuzY'!robra.nie..30 Poli~a dla W'9ZYstlkch Akbuallnoścl m'\leyc;& ne Noce l dnie" - M. Dąb. :row.s!k.!ej Elkspresem przez świat Muzyczna idoc7.'ta UKF !N'oc w sezamie" - gaw«:da Wle!3'.l planista - s. Rach.marunow, :ro.~2.,psyche" - słuch 2.22 z kom po.z.ytorsk!e:f.cltl ,Taniec Llli",!U.50 G. Puoclni -. Ma:non Lescaut. 22. oo Fakty d:na GWiazda s.i<u - dmiu Wieczorów - Helena Vondrac. lkova Trzy lowadramse Ja'Z2llf, C!ó~a nietnika" - nowe.w!~ e.ao TV Technikum Rolnicze (W) TV Technilrum Rolnicze (z Gct.a~ska). 7.30,,Płomienie" cz. film fab. prod. CSRS (W) (.kolor) Fizyka kll. Vl: - Wędrów.ki ciep! (W) Fizyka kl. V. - Drgania i fale (W). Ll.05 Hlstar:t& kl. VU - O ja.ką wolność? (W) Chemia kl. vru - cement (W) TV Technikum ltol!!llcze TV Technikum Rolnicze. u.oo Program <la hareel'zy (W) Politechnik.a TV kurs przygot.owawczy - Fizyka (z Gdańska). 5.5 Politechnika TV lcurs przygotowawczy - FlzY'ka («. Gdańsk.a) NURT (z Krakowa), 6.30 Dziennik (kolor) Dla mło dych widzów: Latający Holender (z Gdańska). L7.5 Reklama (W) Losowanie Małego Lotka (W) PoLigon (W) {kol!or). 8.<lli W śr<xlklu Polski (z Lodzi) Droga wio. dla do Dwkli" - film dok. (W (ko. lor) Wietnam - koniec epo pei (W) Dobranoc. 9.3() Dziennik (kolor) Płomienie" - oz:. U - film prod. TV CSRS (od lat 5 (W) (kolor) Epi2l0d" - film dok. (z Katowic) (koior) Dzien. nlk (lrolor) Wiad. eport. (W) (kolor) Sylwelk:! X Muey - Beata TY'l!Zkiewlez (iz Poznania.). Teatr PR:.,Baot'' - słuch. 2ll.30 Mu. S.M Języlc!ranouskl lekcja łt oz. z;yka llopulllllrila M'\ZY!ka wst>ól- 7.,,. G j" d d - ki czesna. Zl.30 z 'la'aju i ze świata....,. " a uy, u y l s... yp Wlad. sport, 2.!!S Rol!Uowy! program TV CSRS Nie tylko refleksje pe<iag~e stołecz- budowa" - reporl.a:!:, 8.20 Stawka ne a!ktualnośc! muzyttne.. 22.:iil wlęks.za ni:!: tycie" odc. V pt..,ze.. 5en." - aud. :U.44 Tysiąc znaczeń lazny Krzyt" film set". prod. TVP. w jedl!lym wlemzu, mpresje 9.20 Dobranoc. (klolo.r) Dzienj8Z:2'JOW'e, 2.UO Wad. n!k (kolor). ~.20 nformato.r tucy- PBOORAM m program public. : god'ziny (ko- styczny Tydzień w rodzinie" lor). n.30.j~yk a.ng!elskl lekcja 27, 0.35 ~ s Beethoven.a. Ul.!O La '!lrzy dni do prze:!:yc'a" - t.o aiełum: iwillllllf'y ' - odlc. la.'.00 film fab. Dr'Od.!ranc NURT, Dnia ł zna,ja 9' r. zasnęła w Bogu, opatrllona łwiętymi ll&kramenta.mt li. ł P. HA UNA SONTAG oomu CllYBNSKA urodzona 29 g-dnla 89' -. w 87'Mtakówce. Pogrzeb odbędzie llie m8j& br. c> godz. 6 s kaplicy cmentarza w Ła.giewnłkach. Najbliłszll, serdec:imą dobrą. żegnają CORKA, BO~NA, P.R.ZYJAClELE Dnia 8 maja MS r. zmarl prze. f iywazy lać 87 nasz Ukochany Ta Wj,.Teść l>zladzl.uj JAN PAWLAK w roku tffl Starszy Cechu Blle'łnlków i Wędliniarzy w Łod2i Pogrzeb Odbędzie llłę d.nia 8.maJ' ma r. o goctz. 5 kaphcy em.entarza nym.-kat. Przy ul. Ogrodowej, 0 czym zawladamlila.fą PDitrżo.ne w gleboklm smutku DZ'EO, WNUJt PRAWNUK Dr med. l!lmilii PANASUK wy. razy głębokiego ~ci& s powoqu i!mie4'0 ~ WSPOl.'PRA~ OBWODOWEJ PBZYCHODN LEKAJllSKEJ PKP w LODZ W slóclm4 rocznicę t:r&«iczn.ej śmierci ~o kochanego <łyna f LESZKA BARWŃSKl~GO ab!iołwenta LO im. li. Ko.pern!ka odprawlo.ne zostanie nabotemtwo w kokiele Matki BOSkiej ZWY'Clll sldej przy ul. f.l\kowej, dnla 8. V, 975 r. (ezwartel<) o godz. 7, o czym zawiadamia.ją jyczlłwych Jego pamieci RODZCE Dnia S ma,ja 95 r. ZtDad nagle w wieku 70 lat. naea ukochany MĄj l Ojciec t WlA.OVStAW PANASUK PRAWNK llflna więta ł pogrzeb od~ się 7 maja 975 r. o godzinie n.oo na ementarzu na za.niewie, o czym za.wiadamtają pm;ostatt w gteboklm bólu talu ZONA, DZEC, SZWAGJ!lR KA, SYNOWA i BiODZNA Dr Zd2lhsławowi WANCKEMU wyrazy Serdecznego wsp6łczuda z powodu śm.łer>cl OJCA,r, - = - === = = = ====.,, DZS - 7 BM. ' " ' otwarcie sklepu po remoncie U ii przy ul. Zgierskiej 7. li ] Polecamy --.. li ===se art. konfekcyjne. ZAPRASZA lodl!m P~EDSĘBl 0RSTWO HtA'N DLU m 953-k 5ii!!!555!!!5i!5555!!!55 ==:: ==:: = ~ Redaguje kolegium Redakcja - kod L6dt Piotrkowska lls Adres pocztowy: DL'' L6dt skrytka nr 89. Telefony centrala łączy ze wszystkimi działami Redaktor naczelny 32 s-et. z-ca redaktora naczel~o Sekretarz odpowiedzialny n sekretarz Dziaty: mlejskl 34 0, , sportowy , ekonomiczny , wojewódzki , dział listów! interwencji 3 () 3 04 (rękopis6w nl.e zam6wtonyob redakcja nie zwraca), kulturalny Panorama" , dział społeczny ł fotoreporterzy , Dział Ogłoszeń (Za treść ogtoszeń redakcja nie odpowiada). Redakcja nocna , Wydaje Lódzkie Wydawnictwo Pre sowe RSW Prasa-Książka-Ruch" Cena prenumeraty: rocznie 234 zł, p6łrocznie UT zł, kwartalnie 58,50 zł. Zgłoszenia prenumeraty przyjmują urzędy pocztowe! oddziały terenowe r,ruchu". Egzem plarz.e archiwalne Dziennika" sa do nabycia w sklepie Ruchu" Lódt, Piotrkowska 95. Wszelkich informacji 0 warunkach pre numeraty udzielają wszystkie piac6wkl Ruchu" poczty Nr indeksu 35003/3504..

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12074,najwieksza-operacja-sluzb-od-czasu-papieskiej-pielgrzymki.html Wygenerowano: Czwartek, 7 stycznia 2016, 11:56 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 05

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy Unia Wilkołaz Urząd Gminy Wilkołaz Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Klub Sportowy Unia Wilkołaz Urząd Gminy Wilkołaz Starostwo Powiatowe w Kraśniku Klub Sportowy Unia Wilkołaz Urząd Gminy Wilkołaz Starostwo Powiatowe w Kraśniku W programie przewidziano: Godz. 9 10 uroczyste otwarcie Memoriału Godz. 9 30 start do wyścigu w kat. Junior Chłopcy. Godz.

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Informa cj e dotyczą XXIV Ogólnopol ski e g o Harcer s ki e g o Fe s tiw alu Artysty czn e g o OPAL

Informa cj e dotyczą XXIV Ogólnopol ski e g o Harcer s ki e g o Fe s tiw alu Artysty czn e g o OPAL Informa cj e dotyczą c e XXIV Ogólnopol ski e g o Harcer s ki e g o Fe s tiw alu Artysty czn e g o OPAL 20 0 9 HISTORIA FESTIWALU Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny OPAL posiada już 24-letnią

Bardziej szczegółowo

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA Biuro Imprezy: ZO PZM Szczecin, al. Wojska Polskiego 237a ( do 18.07.2014 r.) Czaplinek ul. Rynek 6 (dn.20.07.2014 r.) MIEJSCE IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Amatorski wyścig w kolarstwie szosowym o Puchar Wójta Gminy Grudziądz Mały Rudnik. 1 Cel imprezy

Regulamin. Amatorski wyścig w kolarstwie szosowym o Puchar Wójta Gminy Grudziądz Mały Rudnik. 1 Cel imprezy Regulamin Amatorski wyścig w kolarstwie szosowym o Puchar Wójta Gminy Grudziądz Mały Rudnik Wyścigi na trasie o umiarkowanej skali trudności, bez ingerencji w ekosystem, przy wykorzystaniu naturalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10805,70-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 14:56 08 maja 2015 70 rocznica

Bardziej szczegółowo

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Poniedziałek, 9 stycznia 2017, 06:00

Źródło:  Wygenerowano: Poniedziałek, 9 stycznia 2017, 06:00 Policja 997 Źródło: http://www.gazeta.policja.pl/997/informacje/115542,oferta-dla-mlodych-nr-125082015.html Wygenerowano: Poniedziałek, 9 stycznia 2017, 06:00 Oferta dla młodych (nr 125/08.2015) Policjanci

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OD ZABAWY DO SPORTU. PROGRAM NADOBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DZIECI Z KLAS I III DLA M.ST. WARSZAWY nauczanie zintegrowane

PROGRAM OD ZABAWY DO SPORTU. PROGRAM NADOBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DZIECI Z KLAS I III DLA M.ST. WARSZAWY nauczanie zintegrowane PROGRAM OD ZABAWY DO SPORTU PROGRAM NADOBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DZIECI Z KLAS I III DLA M.ST. WARSZAWY nauczanie zintegrowane I. INFORMACJE OGÓLNE Przedstawiony projekt ma na celu

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych rozwijana jest już od 33 lat 1983 r. otwarcie pierwszej wystawy stałej Muzeum Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ BS/14/11/95 GROŹNIE W GROZNYM KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 95

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ BS/14/11/95 GROŹNIE W GROZNYM KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 95 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Akademii Pływania Sabastiana Karasia Dadaj Wodny Raj" lub Ustka Na Fali. Więcej niż obóz! SZCZĘŚLIWE WAKACJE

Akademii Pływania Sabastiana Karasia Dadaj Wodny Raj lub Ustka Na Fali. Więcej niż obóz! SZCZĘŚLIWE WAKACJE Zbliża się czas wakacji. To najwyższa pora pomyśleć gdzie i w jaki sposób spędzi ten czas Twoja pociecha. Czy w mieście przed telewizorem bądź komputerem? Czy na placu zabaw lub boisku, które już się znudziły?

Bardziej szczegółowo

POLSKI SPORT Rozwój, finansowanie i wyzwania. Fundacja Sport Life

POLSKI SPORT Rozwój, finansowanie i wyzwania. Fundacja Sport Life 1 Fundacja Sport Life POLSKI SPORT 2016 to zespół ekspertów ze środowiska sportowego, ośrodków akademickich oraz z dziedziny marketingu i strategii. Tworzą oni think tank zajmujący się badaniami, analizą,

Bardziej szczegółowo

legia.com / legiony Zarejestruj się już teraz na Zdobywaj rangi sprawdź swoją historię kibicowania wygrywaj wspomnienia na całe życie!

legia.com / legiony Zarejestruj się już teraz na Zdobywaj rangi sprawdź swoją historię kibicowania wygrywaj wspomnienia na całe życie! program lojalnościowy dla kibiców Legii! Zdobywaj rangi I REPUTACJĘ sprawdź swoją historię kibicowania wygrywaj wspomnienia na całe życie! Zarejestruj się już teraz na legia.com / legiony Legiony to nowy,

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Liga Rowerowa w Formule XC

Podkarpacka Liga Rowerowa w Formule XC Podkarpacka Liga Rowerowa w Formule XC Wyścigi na trasie o umiarkowanej skali trudności, bez ingerencji w ekosystem, przy wykorzystaniu naturalnych warunków terenu. Celem jest popularyzacja kolarstwa i

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZENIA DIABETYKÓW NA 2017 ROK I. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI

PROGRAM DZIAŁANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZENIA DIABETYKÓW NA 2017 ROK I. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI PROGRAM DZIAŁANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZENIA DIABETYKÓW NA 2017 ROK Lp. ZAGADNIENIE TERMIN SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY UWAGI I. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU POLSKI PZN AMATORÓW W BIEGACH NARCIARSKICH

REGULAMIN PUCHARU POLSKI PZN AMATORÓW W BIEGACH NARCIARSKICH REGULAMIN PUCHARU POLSKI PZN AMATORÓW W BIEGACH NARCIARSKICH 1. Organizator Komitety Organizacyjne (zwane dalej KO) poszczególnych zawodów pod Patronatem Polskiego Związku Narciarskiego. 2. Patronat Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 2. Źródło: H. Gutowska, B. Rybnik; Bezpieczna droga do szkoły, cz. 2. Wyd. Grupa Image, sp. z.o.o., Wydanie IV, Warszawa 2002r.

Scenariusz 2. Źródło: H. Gutowska, B. Rybnik; Bezpieczna droga do szkoły, cz. 2. Wyd. Grupa Image, sp. z.o.o., Wydanie IV, Warszawa 2002r. Scenariusz 2 Temat: Jestem uczestnikiem ruchu drogowego, wiem po jakich drogach się poruszam. Cel zajęć: Kształtowanie pojęć uczestnik ruchu drogowego jako pieszy, pasażer, kierujący pojazdem Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Organizacje kombatanckie i patriotyczne

Organizacje kombatanckie i patriotyczne Organizacje kombatanckie i patriotyczne STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY W POLSCE (ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ ŁÓDZKI) Integracja środowiska dzieci wojny, pomoc w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, prawnej,

Bardziej szczegółowo

BR Radomsko, dnia 22 września 2015 r.

BR Radomsko, dnia 22 września 2015 r. BR 0002.8.2015 Radomsko, dnia 22 września 2015 r. PROTOKÓŁ NR XII/2015 sporządzony na XII sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 22 września 2015 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

Woltyżerka 2015. Propozycje Gajewniki, 04.10.2015 Zawody Ogólnopolskie w Woltyżerce Sportowej

Woltyżerka 2015. Propozycje Gajewniki, 04.10.2015 Zawody Ogólnopolskie w Woltyżerce Sportowej Propozycje Gajewniki, 04.10.2015 Zawody Ogólnopolskie w Woltyżerce Sportowej Ranga zawodów: ZO - E Miejsce: Stajnia Gajewniki Data: 04.10.2015 INFORMACJE PODSTAWOWE: Zawody zostaną rozegrane zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

GRAND PRIX w MTB o Puchar Prezesa PSG SA

GRAND PRIX w MTB o Puchar Prezesa PSG SA GRAND PRIX w MTB o Puchar Prezesa PSG SA I edycja Bukowy Dworek Miejsce: Bukowy Dworek Data: 7.10-9.10.2016 Konkurencje sportowe: ZAWODY MTB Inne atrakcje rekreacyjne: RODZINNY TOR PRZESZKÓD GEOAKTYWNI

Bardziej szczegółowo

Centrum Historii Zajezdnia SOBOTNIE WYJŚCIE

Centrum Historii Zajezdnia SOBOTNIE WYJŚCIE Centrum Historii Zajezdnia SOBOTNIE WYJŚCIE Urszula Lenartowicz 1d Wycieczka w sobotę 26 listopada 2016 roku odbyło się trzecie w tym roku szkolnym sobotnie wyjście. Chętnym, którzy dla dodatkowych punktów

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Małgorzata Pasztetnik

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Liga Rowerowa w Formule XC

Podkarpacka Liga Rowerowa w Formule XC Podkarpacka Liga Rowerowa w Formule XC Wyścigi na trasie o umiarkowanej skali trudności, bez ingerencji w ekosystem, przy wykorzystaniu naturalnych warunków terenu. Celem jest popularyzacja kolarstwa i

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Prawda i kłamstwo o Katyniu

Prawda i kłamstwo o Katyniu Zofia Szczepańczyk opiekunowie : mgr Ewa Lenartowicz mgr Zbigniew Poloczek Prawda i kłamstwo o Katyniu Ilustrowany Kurier polski Warszawa,17.04.1943r. Oficerowie polscy ofiarami okrucieństw bolszewickich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU POLSKI PZN AMATORÓW W BIEGACH NARCIARSKICH 2015/2016

REGULAMIN PUCHARU POLSKI PZN AMATORÓW W BIEGACH NARCIARSKICH 2015/2016 Strona 1 z 5 REGULAMIN PUCHARU POLSKI PZN AMATORÓW W BIEGACH NARCIARSKICH 2015/2016 1. Organizator Komitety Organizacyjne (zwane dalej KO) poszczególnych zawodów pod Patronatem Polskiego Związku Narciarskiego.

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

sport wyczynowy - forma działalności człowieka, podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych.

sport wyczynowy - forma działalności człowieka, podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych. WADY I ZALETY SPORTU Sport forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych. RODZAJE SPORTU sport wyczynowy - forma działalności

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

VI Liceum Ogólnokszta³c±ce w Katowicach

VI Liceum Ogólnokszta³c±ce w Katowicach Ostatni dzwonek Autor: LJ 01.05.2010. Zmieniony 01.05.2010. W pi±tek, 30 kwietnia br. mia³a miejsce w szkole uroczysto æ zakoñczenia nauki w klasach trzecich. Teraz abiturientów czeka ju za kilka dni matura.

Bardziej szczegółowo

I OBRONY II RZECZYPOSPOLITEJ

I OBRONY II RZECZYPOSPOLITEJ PROGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA Projekt edukacji patriotycznej OD LEGIONÓW POLSKICH DO NIEPODLEGŁOŚCI I OBRONY II RZECZYPOSPOLITEJ I. Uczestnicy: społeczności szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW WOJSKA POLSKIEGO W PÓŁMARATONIE

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW WOJSKA POLSKIEGO W PÓŁMARATONIE ZATWIERDZAM INSPEKTOR SZKOLENIA DG RSZ gen. bryg. Andrzej DANIELEWSKI Warszawa, dn...2015 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW WOJSKA POLSKIEGO W PÓŁMARATONIE SZEF ODDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ JAN PAWEŁ II Spis treści Życie przed wyborem na papieża Pontyfikat Zwyczaje Jana Pawła II Nagrody i wyróżnienia Ostatnie Dni Podsumowanie Dlaczego powinien być patronem naszej szkoły? Życie przed wyborem

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ NADZIEJE I OBAWY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ BS/110/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ NADZIEJE I OBAWY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ BS/110/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013. Regulamin

KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013. Regulamin KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013 1. CEL WYŚCIGU Regulamin popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez aktywne uprawianie sportu, w tym kolarstwa szosowego promocja Gminy

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4 Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego

Bardziej szczegółowo

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu 24 czerwca odbyły się uroczystości nadania ulicy im. Zbigniewa Romaszewskiego oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy umieszczonej na budynku Dyrekcji Lasów Państwowych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR. Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki tel.: 0 609 666 911

ORGANIZATOR. Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki tel.: 0 609 666 911 SPIS TREŚCI 1. ZABŁYŚNIJ NA DRODZE 2. SPIS TREŚCI 3. ORGANIZATOR 4. AMBASADOR AKCJI - CEZARY ZAMANA 5. CELE 6. GRUPA DOCELOWA 7. ZREALIZOWANE AKCJE 8. PLANOWANE AKCJE 9. PARTNERZY AKCJI 10. PATRONAT HONOROWY

Bardziej szczegółowo

Nr 2~ do Protokołu Nr XXXVIII/14 z se~ji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014 r.

Nr 2~ do Protokołu Nr XXXVIII/14 z se~ji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014 r. . < Załą~nik Nr 2~ do Protokołu Nr XXXVIII/14 z se~ji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014 r.. -r :...''-"

Bardziej szczegółowo

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego W programie MDM trzeba mieć mniej niż 35 lat, jak również i kupić mieszkanie od dewelopera, którego cena nie jest wyższa, niż limit wyliczony przez wojewodę. Co więcej, osoby starające się o dostanie do

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przygotowanie i wdrożenie PRAKTYK STUDENCKICH w mieście Lekcja 6. ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ. - co jest potrzebne, aby zorganizować i przeprowadzić imprezę sportową? - scenariusz imprezy sportowej,

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r.

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. XVI Światowy i Dzień Chorego Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. Idea Został ł ustanowiony przez Jana Pawła ł II, Święto jest obchodzone od 1993 roku w dniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W ROKU LP Przedsięwzięcie Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykłady Zawody Cykl Złotych Wykładów prof. Jan Miodek Zawody Podlodowe w wędkarstwie

Bardziej szczegółowo

Organizator turnieju, relacja, zdjęcia:

Organizator turnieju, relacja, zdjęcia: ŚWIĄTECZNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Organiizatorzy Termiin Miiejsce Uczestniicy Rok urodzeniia zawodniików RELACJA Z ŚWIĄTECZNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ W czwartek 24 marca br. Uczniowski Klub Sportowy Siateczka

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA U DZIECI - ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA.

KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA U DZIECI - ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA U DZIECI - ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA. Opracowała mgr Jadwiga Kozieł Referat wygłoszony na spotkaniu z rodzicami 27.11.2001r. Cel spotkania: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

Kronika. Palestra 3/2-3(14-15), 137-140

Kronika. Palestra 3/2-3(14-15), 137-140 Kronika Palestra 3/2-3(14-15), 137-140 1959 1. PRZED III ZJAZDEM PZPR W szerokich kołach społeczeństwa daje się zauważyć wciąż wzrastające zainteresowanie mającym się odbyć III Zjazdem PZPR. Zjazdy PZPR

Bardziej szczegółowo

DUBAJ MAJORKA WYŚCIG F1

DUBAJ MAJORKA WYŚCIG F1 DUBAJ MAJORKA WYŚCIG F1 W BUDAPESZCIE II EDYCJA CO TO JEST KLUB MISTRZÓW AKUMULATOROWYCH? To spotkania najlepszych-z-najlepszych Punktów Sprzedaży Detalicznej promujących i sprzedających akumulatory Centra

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna i Szczepan Polachowski Okładka : Anna Polachowska Zdjęcia wykorzystane do tej książki są autorstwa : Anna i Szczepana Polachowskich I pochodzą z własnej kolekcji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

G upa Laokoona. Obsada. Tadeusz Różewicz. Premiera: 17 marca Scena Malarnia Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw) Tylko dla dorosłych

G upa Laokoona. Obsada. Tadeusz Różewicz. Premiera: 17 marca Scena Malarnia Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw) Tylko dla dorosłych G upa Laokoona Tadeusz Różewicz Opowieść o sztuce, polityce i głupocie, a wszystko to w popkulturowej oprawie. Zremasterowana oraz zaktualizowana wersja spektaklu z 2007 roku. Nowa przestrzeń, nowe obrazki,

Bardziej szczegółowo

Gra w palanta. Rysunek 1. Drużyna palanta z Łączy - lata 20-te XX wieku

Gra w palanta. Rysunek 1. Drużyna palanta z Łączy - lata 20-te XX wieku Gra w palanta Gra w palanta ma w Polsce blisko 300 letnie bogate tradycje, jej początki sięgają bowiem XVII wieku. W XIX wieku była grą szerokich mas, a w początkach XX wieku weszła do programu szkół i

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - FAWORYCI I SZANSE POLAKÓW BS/92/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - FAWORYCI I SZANSE POLAKÓW BS/92/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZAWODÓW 1. CEL ZAWODÓW:

KOMUNIKAT ZAWODÓW 1. CEL ZAWODÓW: KOMUNIKAT ZAWODÓW 1. CEL ZAWODÓW: Wyłonienie najlepszego klubu oraz najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach, Propagowanie pływania w płetwach oraz PZPn, Promocja województwa pomorskiego, Kaszub

Bardziej szczegółowo

Indeksy: S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie

Indeksy: S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie Komentarz dzienny, Czwartek, 5 kwiecień 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie Towary: złoto Czwartek był bardzo ubogi w publikacji danych makro. W USA podano jedynie informację o noworejestrowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE

USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE stan : na dzień 18 grudnia 2015 roku Opracowanie: Prof. WSEWS Marek Rybiński USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH OKREŚLA KONSEKWENCJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #Region<-Polska->Świat

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #Region<-Polska->Świat REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ #RegionŚwiat 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR - Organizatorem Gry Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Koordynator Akademickich Mistrzostw Śląska Ryszard Borys Kontakt z Klubami Uczelnianymi AZS Katarzyna Karpińska-Szemes I. CEL

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 79/2014 STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE I WPŁYW POLITYKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA SYTUACJĘ NA ŚWIECIE

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 79/2014 STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE I WPŁYW POLITYKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA SYTUACJĘ NA ŚWIECIE Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 79/2014 STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE I WPŁYW POLITYKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA SYTUACJĘ NA ŚWIECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

SKO. Szkolna Kasa Oszczędności

SKO. Szkolna Kasa Oszczędności SKO Szkolna Kasa Oszczędności Historia Pierwsze szkolne kasy oszczędności powstały w XIX wieku w Belgii, następne w Anglii, Francji, Niemczech i Austrii. Na ziemiach polskich sama idea oszczędzania przez

Bardziej szczegółowo

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ «Белорусская автомобильная внедорожная федерация» ======================================================================== Республика Беларусь Р/с 3015000000168

Bardziej szczegółowo