REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin opracowany został na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz.654), Statutu KPR i innych obowiązujących przepisów prawa. 2. Krakowskie Pogotowi Ratunkowe zwane dalej KPR, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 3. KPR jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. 4. KPR posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. 5. KPR podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 6. Siedzibą KPR jest miasto Kraków. 7. Obszar działania KPR obejmuje teren całego kraju. 8. KPR swoje zadania może wykonywać także poza granicami kraju, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 9. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w jednym przedsiębiorstwie działajacym pod nazwą " Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w Krakowie" który nie sporządza samodzielnie bilansu.

2 Cele KPR. Rozdział II CELE I ZADANIA KPR 2 1. Podstawowym celem działania KPR jest wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, polegających na udzielaniu przez jednostki systemu PRM świadczeń zdrowotnych w warunkach pozaszpitalnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 2. KPR włączone w system Państwowego Ratownictwa Medycznego jest dysponentem jednostek systemu i udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 3. Medyczne czynności ratunkowe wykonywane są przez jednostki systemu zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczne i podstawowe - finansowane z budżetu państwa. 4. Rodzaj i liczbę zespołów ratownictwa medycznego określa Wojewoda Małopolski. Zadania KPR Udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia. 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach i ambulatoriach. 3. Realizacja świadczeń zdrowotnych na zlecenie innych podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, osób fizycznych i prawnych oraz pracodawców w rozumieniu Kodeksu Pracy. 4. Świadczenie usług transportu sanitarnego, w tym również przewozu osób specjalistycznymi środkami transportu oraz materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych. 5. Zarządzanie zespołami ratownictwa medycznego zgodnie z Wojewódzkim Planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. 6. Udzielanie niezbędnej pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych masowych zdarzeń, zagrażających zdrowiu i życiu. 7. Realizowanie prac badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. 8. Uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach i regulujących kształcenie tych osób. 9. Realizowanie zadań obronnych wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowujące do sprawnego działania w okresie zagrożenia państwa w czasie wojny. 10. KPR może prowadzić działalność gospodarczą, głównie w zakresie: medycznego zabezpieczenia imprez masowych, medycznego zabezpieczania innych imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, oświatowym, religijnym, naukowym itp.- na zlecenie podmiotów organizujących takie

3 imprezy, prowadzenia edukacji poprzez kursy, szkolenia, dokształcanie i doskonalenie zawodowe na bazie Szkoły Ratownictwa Medycznego KPR, realizacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia, wynajmu pomieszczeń, zabezpieczania łączności bezprzewodowej, usług informatycznych i teleinformatycznych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na zlecenie innych podmiotów. Rozdział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPR 4 Strukturę organizacyjną KPR tworzą: 1. Dyrektor KPR, 2. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych, 3. Centrum Dyspozytorskie, 4. Zespoły Wyjazdowe, 5. Ambulatoria i poradnie, 6. Dział Farmacji Szpitalnej, 7. Szkoła Ratownictwa Medycznego, 8. Dział Finansowo-Księgowy, 9. Dział Gospodarki Zasobami, 10. Dział Zaopatrzenia i Logistyki, 11. Dział Transportu, 12. Dział Informatyki i Łączności, 13. Dział Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej, 14. Dział Służby Pracowniczej, 15. Sekretariat, 16. Radca Prawny, 17. Główny Specjalista - Pełnomocnik ds. ISO, 18. Główny Specjalista - Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej, 19. Koordynator medyczny ZRM, 20. Inspektor Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych, 21. Inspektor BHP i P.POŻ. Rozdział IV RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

4 5 1. Świadczenia zdrowotne w KPR udzielane są: 1.1. w zakresie centrum dyspozytorskiego, 1.2. w zakresie ratownictwa medycznego, 1.3. w zakresie pomoc doraźna i transport sanitarny, 1.4. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna, 1.5. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz chirurgia ogólna, 1.6. w zakresie transportów medycznych, 1.7. w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez. 2. Szczegółowy zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określają zawarte umowy. Rozdział V MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 6 Miejsca udzielanych świadczeń zdrowotnych: 1. Centrum Dyspozytorskie Kraków, ul. Łazarza Zespoły wyjazdowe 2.1. Kraków, ul. Łazarza 14 - zespoły S, P, N, RT, T 2.2. Kraków, Rynek Podgórski 2 - zespoły S, P 2.3. Kraków, ul. Kościuszki 49 - zespoły P, 2.4. Kraków, ul. Wybickiego 3a - zespół S,P 2.5. Kraków, ul. Teligi 8 - zespoły P 2.6. Kraków, ul. Igołomska 1 - zespoły S, P 2.7. Kraków, oś. Złotej Jesieni 1 - zespoły P 2.8. Zielonki, ul. Galicyjska 17a - zespół P 2.9. Węgrzce, ul. A 10 nr 56 - zespół S Balice, Instytut Zootechniki ul. Krakowska 1 - zespół S Kryspinów nr zespół P Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 6 - zespoły S,P, W Jerzmanowice nr 372 a - zespół P Mogilany, ul. św. Bartłomieja Apostoła 21 - zespół P Skała, ul. Krakowska 38 - zespoły S, P Wieliczka, ul. Szpunara 20a - zespoły S, P Gdów nr zespół P

5 2.18. Kocmyrzów nr 38 - zespół P 3. Ambulatoria i poradnie 3.1. Kraków, ul. Łazarza poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej, poradnia chirurgii ogólnej, Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 6 - ambulatorium poz, gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Rozdział VI ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI TYCH ŚWIADCZEŃ 1. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zespołach wyjazdowych Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM) Świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego udzielane są całodobowo przez zespoły ratownictwa medycznego: zespoły specjalistyczne S, zespoły podstawowe P, W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą: specjalistycznego - trzy osoby w tym lekarz, uprawnione do udzielania medycznych czynności ratunkowych, w tym co najmniej jedna posiadająca uprawnienia do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego, podstawowego - co najmniej dwie osoby uprawnione do udzielania medycznych czynności ratunkowych w tym co najmniej jedna osoba mająca uprawnienia do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego Kierownikiem ZRM typu S jest lekarz Kierownikiem ZRM typu P jest pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, wyznaczony w grafiku przez Kierownika Zespołów Wyjazdowych ZRM realizują świadczenia zdrowotne po otrzymaniu zlecenia wyjazdu od dyspozytora medycznego Dokumentami udzielenia świadczenia zdrowotnego dla ZRM są: karta zlecenia wyjazdu zespołu karta medycznych czynności ratunkowych W zakresie udzielania świadczeń przez ZRM KPR zapewnia : udzielanie świadczeń przez osoby wykonujące zawód medyczny, niezbędny sprzęt, środki farmaceutyczne i materiały medyczne, w razie wskazań kierownika ZRM transport pacjenta do SOR-u, Izby Przyjęć, Centrum Urazowego lub wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej szpitala.

6 1.2. Zespoły transportowe Świadczenia zdrowotne w zakresie transportów udzielane są w formie: transportów z lekarzem N, RT, transportów bez lekarza T, Świadczenia zdrowotne w zakresie transportów świadczone są całodobowo Zespoły transportowe realizują świadczenia w zakresie transportu po otrzymaniu zlecenia wyjazdu od dyspozytora medycznego Dyspozytor medyczny na podstawie przyjętego zgłoszenia dysponuje wyjazd odpowiedniego zespołu transportowego (N, RT, T) Dokumentem udzielenia świadczenia w zakresie transportu jest karta zlecenia wyjazdu dla zespołu transportowego W zakresie świadczeń transportów KPR zapewnia: transport z lekarzem lub bez lekarza odpowiednio do zlecenia na transport, niezbędny sprzęt, środki farmaceutyczne i materiały medyczne, nadzór w trakcie przewozu do szpitala, innego podmiotu działalności leczniczej lub miejsca zamieszkania. 2. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Centrum Dyspozytorskim Dyspozytor medyczny postępuje zgodnie z Procedurą przyjęcia wezwania Dyspozytor medyczny na podstawie zebranego wywiadu od zgłaszającego (pacjent, rodzina, świadek zdarzenia, WCPR i inne służby) dysponuje wyjazd odpowiedniego zespołu wyjazdowego ( S, P ) W razie stwierdzenia na podstawie zebranego wywiadu braku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, informuje zgłaszającego o odmowie zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego, z podaniem przyczyny odmowy i zaleceń do dalszego postępowania W razie zaistnienia problemów, których rozwiązanie wykracza poza umiejętności i uprawnienia dyspozytora medycznego zwraca się on z prośbą o konsultację do lekarza koordynatora ZRM w KPR. Ostateczną decyzję i tak podejmuje dyspozytor medyczny Dokumentami udzielenia świadczenia zdrowotnego dla Dyspozytora medycznego jest księga dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. 3. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w ambulatoriach i poradniach Poradnie specjalistyczne Świadczenia zdrowotne w ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są zgodnie z harmonogramem określonym w zawartej umowie Świadczenia zdrowotne udzielane są w formie stacjonarnej Przyjmowanie pacjentów w poradniach specjalistycznych odbywa się na podstawie stosownego skierowania i zgodnie z wcześniejszą rejestracją telefoniczną, osobistą lub

7 przez osoby trzecie Prowadzenie dokumentacji w formie indywidualnej dokumentacji medycznej każdego pacjenta Ambulatoria poz Świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są zgodnie z harmonogramem określonym w zawartych umowach Świadczenia zdrowotne udzielane są w formie wyjazdowej i stacjonarnej Przyjmowanie pacjentów w ambulatorium poz obywa się według kolejności zgłaszania pacjentów W przypadku zgłoszenia się pacjenta z objawami mogącymi sugerować zagrożenie życia lub zdrowia przyjmowany jest on poza kolejnością jako przypadek pilny Po zebraniu wywiadu i przeprowadzonych wstępnych badaniach w sytuacji zagrożenia życia lekarz wzywa ZRM Dokumentacja prowadzona jest w Książkach ambulatoryjnych i Książkach wyjazdu W zakresie stacjonarnej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej KPR zapewnia: udzielanie świadczeń przez osoby wykonujące zawód medyczny, niezbędny sprzęt, środki farmaceutyczne i materiały medyczne, badania diagnostyczne, wizyty domowe w medycznie uzasadnionych przypadkach, transport w celu hospitalizacji lub do domu, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu MZ w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego. 4. Zabezpieczenia medyczne imprez Zabezpieczenia medyczne imprez realizowane są w oparciu o zasady określone w umowie bądź zleceniu W zakresie zabezpieczenia medycznego imprez KPR zabezpiecza, udzielanie świadczeń przez osoby wykonujące zawód medyczny, niezbędny sprzęt, środki farmaceutyczne i materiały medyczne, w razie wskazań kierownika zespołu RT lub T transport do podmiotu działalności leczniczej. 5. Jeżeli kierownik zespołu wyjazdowego lub lekarz dyżurujący w ambulatorium lub poradni przy badaniu pacjenta poweźmie uzasadnione podejrzenie, że uszkodzenie ciała lub zaburzenia czynności organizmu pacjenta pozostają w związku z popełnieniem przestępstwa bezzwłocznie zawiadamia o tym fakcie właściwą jednostkę organizacyjną Policji i fakt ten odnotowuje w dokumentacji pacjenta. 6. Tożsamość pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne, powinna być ustalana na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego

8 tożsamość. 7. W przypadku pacjentów nieprzytomnych lub nie mogących podać danych osobowych z przyczyn chorobowych pacjenta opisuje się jako NN określając jego płeć i przybliżony wiek. 8. W poradniach i ambulatoriach świadczenia zdrowotne w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są po udokumentowaniu prawa do bezpłatnych świadczeń. Rozdział VII ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KPR ORAZ WARUNKI ICH WZAJEMNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA I. Centrum Dyspozytorskie 8 1. Pracą Centrum Dyspozytorskiego kieruje kierownik. 2. Zadania Centrum Dyspozytorskiego Przyjmowanie powiadomień o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, zbieranie wywiadu, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego lub wezwanie lotniczego zespołu ratownictwa medycznego W razie stwierdzenia na podstawie wywiadu medycznego braku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego poinformowanie zgłaszającego o odmowie zadysponowania ZRM z podaniem przyczyny odmowy i informacją o dalszym postępowaniu Przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy w szczególności przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia Przekazywanie kierującemu działaniami ratowniczymi niezbędnych informacji ułatwiających podejmowanie rozstrzygnięć na miejscu zdarzenia Przekazywanie niezbędnych informacji o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego lub zagrożenia życia innym jednostkom wykonującym zadania w zakresie ratownictwa medycznego Przekazywanie lekarzowi dyżurnemu centrum urazowego zgłoszenia przez ZRM pacjenta, spełniającego kryteria do leczenia w centrum urazowym Koordynacja medycznych działań ratowniczych podejmowanych przez inne jednostki uczestniczące w działaniach ratowniczych Przyjmowanie powiadomień o zapotrzebowaniu na inne usługi medyczne (transport, wizyty domowe) i dysponowanie odpowiedniego zespołu wyjazdowego Współpraca z WCPR i lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Utrzymywanie stałej łączności radiotelefonicznej z zespołami wyjazdowymi, podmiotami działalności leczniczej i innymi służbami publicznymi.

9 II. Zespoły Wyjazdowe 1. Pracami działu Zespoły Wyjazdowe kierują kierownicy ZW. 2. Zadania działu realizowane są przez zespoły podstawowe, specjalistyczne, zespół noworodkowy, zespoły transportowe oraz zespół wizytowy zabezpieczający nocną i świąteczną opiekę wyjazdową. Zespoły wyjazdowe rozmieszczone są na terenie powiatu grodzkiego, ziemskiego, wielickiego. 3. Kierownik Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Krakowie przy ul. Łazarza 14 kieruje zespołami stacjonującymi w miejscu siedziby. 4. Kierownik Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Rynku Podgórskim 2 kieruje: 4.1. zespołami stacjonującymi w miejscu siedziby, 4.2. zespołami stacjonującymi w Krakowie przy ul. Teligi 8, 4.3. zespołem stacjonującym w Mogilanach, ul. św. Bartłomieja Apostoła Kierownik Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20a kieruje: 5.1. zespołami stacjonującymi w miejscu siedziby, 5.2. zespołem stacjonującym w Gdowie nr 270, 5.3. zespołami stacjonującymi w Krakowie przy ul. Igołomskiej 1, 6. Kierownik Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Skale przy ul. Krakowskiej 38 kieruje: 6.1. zespołami stacjonującymi w miejscu siedziby, 6.2. zespołem stacjonującym w Jerzmanowicach nr 372a, 6.3. zespołem stacjonującym w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17a, 7. Kierownik Zespołów Wyjazdowych z siedzibą przy ul. Łazarza 14 kieruje: 7.1. zespołami stacjonującymi w Krakowie przy ul. Kościuszki 49, 7.2. zespołem stacjonującym w Krakowie przy ul. Wybickiego 3a. 8. Kierownik Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. Legionów Polskich 6 kieruje: 8.1. zespołami stacjonującymi w miejscu siedziby, 8.2. zespołem stacjonującym w Balicach, Instytut Zootechniki przy ul. Krakowskiej 1, 8.3. zespołem stacjonującym w Kryspinowie Szkoła Podstawowa. 8A. Kierownik Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Krakowie oś. Złotej Jesieni 1 kieruje: 8A.1 zespołami stacjonujacymi w miejscu siedziby, 8A.2 zespołem stacjonującym w Kocmyrzowie 38, 8A3. zespołem stacjonującym w Węgrzcach przy ul. A10 nr Zadania Zespołów Wyjazdowych Całodobowa realizacja przyjętych zleceń na świadczenia medyczne i prowadzenie

10 w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych oraz terminową realizację zadań Planowanie obsad podległych komórek organizacyjnych, pracujących w systemie całodobowym lub w innej organizacji czasu pracy Zapewnienie pełnej i ciągłej obsady stanowisk pracy, w tym w razie potrzeby obsady zastępstw oraz sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem czasu pracy przez podległy personel i osoby realizujące zadania w ramach kontraktów Rozliczanie czasu pracy podległych pracowników i osób realizujących zadania w ramach umów kontraktowych Organizacja i nadzór w zakresie tworzenia, akceptacji i przekazywania dokumentacji medycznej Terminowe sporządzanie wymaganej sprawozdawczości Gospodarowanie powierzonym mieniem w tym sprzętem medycznym, środkami transportu, sprzętem informatycznym i łączności Organizowanie i nadzorowanie racjonalnego wykorzystania materiałów w tym materiałów medycznych, leków oraz bezpiecznego przechowywania narkotyków i środków silnie działających oraz pieczątek i druków ścisłego zarachowania oraz czuwanie nad ewidencją i właściwym rozchodem tych środków Współuczestnictwo w akcjach ratowniczych w razie katastrof, epidemii, klęsk żywiołowych i innych masowych zdarzeń. III. Ambulatoria i poradnie 1. Pracami ambulatoriów POZ i gabinetów nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w poz kierują Kierownicy Zespołów Wyjazdowych. 2. Pracami w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradni Chirurgii Ogólnej kieruje Kierownik Poradni. 3. W ramach KPR funkcjonują : 3.1. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej, które udzielają świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową NFZ Zadania Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradni Ogólnej Przeprowadzenie badania lekarskiego, podmiotowego i przedmiotowego, zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną, zakończonego postawieniem diagnozy lub podejrzenia Wykonanie albo zlecenie wykonania niezbędnych badań diagnostycznych w tym diagnostyki obrazowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną Zlecanie zabiegów diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych Wykonywanie niezbędnych procedur zabiegowych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych przewidzianych do określonego typu porad Zlecenie i zaordynowanie koniecznych leków i materiałów medycznych, wydawanie niezbędnych zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Wystawianie niezbędnych skierowań na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację.

11 Wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta Niezbędna edukacja i promocja zachowań prozdrowotnych Gospodarowanie powierzonym mieniem w tym sprzętem medycznym Zapewnienie pełnej i ciągłej obsady stanowisk pracy, w tym w razie potrzeby obsady zastępstw oraz sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem czasu pracy przez podległy personel i osoby realizujące zadania w ramach kontraktów Rozliczanie czasu pracy podległych pracowników i osób realizujących zadania w ramach umów kontraktowych Organizacja i nadzór w zakresie tworzenia, akceptacji i przekazywania dokumentacji medycznej Terminowe sporządzanie wymaganej sprawozdawczości Prowadzenie ewidencji kolejki oczekujących zgodnie z wymogami NFZ Identyfikacja uprawnień do bezpłatnych świadczeń Ambulatoria podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonujące w ramach nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej Kierownikowi Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. Legionów Polskich 6 podlegają ambulatoria poz funkcjonujące w ramach nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej oraz gabinety nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w poz zlokalizowane w Krzeszowicach przy ul. Legionów Polskich 6 oraz w Zabierzowie przy ul. Śląskiej Kierownikowi Poradni z siedzibą w Krakowie przy ul. Łazarza 14 podlega ambulatorium poz funkcjonujące w ramach nocnej i świątecznej opieki oraz gabinet nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej zlokalizowane w Krakowie przy ul. Łazarza Ambulatoria podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonujące w ramach nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej Kierownikowi Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Skale przy ul. Krakowskiej 38 podlega ambulatorium poz funkcjonujące poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zlokalizowane w Skale przy ul. Krakowskiej Kierownikowi Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20a podlega ambulatorium poz funkcjonujące poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zlokalizowane w Wieliczce przy ul. Szpunara 20a Zadania ambulatorium podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonującego poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego Zapewnienie pacjentom niezbędnej pomocy medycznej lekarskiej i pielęgniarskiej Zapewnienie pacjentom ciągłości leczenia, w przypadkach wymagających dalszego postępowania, poprzez wskazanie ośrodków i miejsc, w których proces przywracania zdrowia może być kontynuowany Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w uzasadnionych przypadkach.

12 Realizowanie lekarskich lub pielęgniarskich wizyt domowych w miejscu zamieszkania pacjenta Inne zadania przewidziane w kontrakcie z NFZ Identyfikacja uprawnień do bezpłatnych świadczeń Zadania ambulatorium podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonującej poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego Zapewnienie pacjentom niezbędnej pomocy medycznej lekarskiej Zapewnienie pacjentom ciągłości leczenia, w przypadkach wymagających dalszego postępowania, poprzez wskazanie ośrodków i miejsc, w których proces przywracania zdrowia może być kontynuowany Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w uzasadnionych przypadkach Wystawianie rachunków (faktur) za świadczenia zdrowotne zgodnie z cennikiem KPR. IV. Dział Farmacji Szpitalnej 1. Pracą Działu kieruje kierownik. 2. Zadania Działu Wdawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla komórek organizacyjnych KPR Udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych Organizowanie zaopatrzenia KPR w produkty lecznicze i wyroby medyczne, w tym przygotowywanie przetargów i udział w pracach Komisji Przetargowej Udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków Udział w racjonalizacji farmakoterapii Nadzór nad gospodarką produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w KPR oraz prowadzenie dokumentacji zużycia narkotyków i środków psychotropowych Ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych z Działu Farmacji Szpitalnej do jednostek KPR Prowadzenie ewidencji próbek do badań klinicznych oraz uzyskiwanych darów produktów leczniczych i wyrobów medycznych Prowadzenie magazynu produktów leczniczych i wyrobów medycznych Przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego w zakresie zaopatrzenia KPR w produkty lecznicze i środki psychotropowe Nadzór i analiza planu rzeczowo-finansowego w w/w zakresie Organizowanie i udział w pracach Komitetu Terapeutyczego Prowadzenie ewidencji i dokumentacji postępowań do 14 tys. EURO. V. Szkoła Ratownictwa Medycznego 1. Pracą Szkoły Ratownictwa Medycznego kieruje kierownik.

13 2. Zadania Szkoły Organizowanie i prowadzenie szkoleń podstawowych i doskonalących dla wszystkich grup zawodowych: lekarzy, pielęgniarek, dyspozytorów medycznych, sanitariuszy, kierowców - stosownie do opracowanych i przyjętych programów Organizowanie i prowadzenie szkoleń podstawowych i doskonalących dla pracowników ochrony zdrowia oraz pracowników innych jednostek nie będących podmiotami działalności leczniczej - stosownie do przyjętych programów Opracowywanie i aktualizowanie programów szkoleń podstawowych i doskonalących Opracowywanie planów i harmonogramów szkoleń i kursów Przeprowadzanie egzaminów dla uczestników kursów i sporządzanie tym zakresie właściwej dokumentacji tj. protokołów egzaminacyjnych, certyfikatów i świadectw Przedstawianie Dyrektorowi do zatwierdzenia sprawozdań z przeprowadzonych szkoleń i kursów Przygotowywanie ofert na szkolenia Prowadzenia staży cząstkowych odbywanych w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym i potwierdzanie ich odbycia w książeczkach stażowych Gospodarowanie mieniem szkoły, w tym sprzętem dydaktycznym i pomocami naukowymi Współudział w organizacji zawodów i pokazów. VI. Dział Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej 1. Pracą Działu kieruje kierownik. 2. Dział Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej w realizacji zadań współdziała ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi KPR, podmiotami działalności leczniczej i innymi instytucjami. 3. Zadania Działu Opracowywanie projektów zmian Statutu KPR oraz innych dokumentów regulujących organizację w KPR Opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących działalności podstawowej i organizacji pracy dla komórek organizacyjnych KPR Współudział w opracowaniu materiałów niezbędnych do ustalania działań nadzwyczajnych ( wypadki masowe, klęski żywiołowe, katastrofy) Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz ich wyjaśnianie zgodnie z obowiązującą Procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w KPR Prowadzenie rejestru procedur kontroli zarządczej Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów Prowadzenie działalności z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Prowadzenie i monitorowanie wszystkich umów na realizację świadczeń zdrowotnych.

14 3.9. Współudział w prowadzeniu mediacji oraz realizacja wszelkich procedur związanych z zawieraniem umów z kontrahentami Prowadzeni całości spraw dotyczących realizacji zawartych umów i zleceń o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez KPR na rzecz kontrahentów Opracowanie ofert z zakresu usług medycznych KPR Nadzorowanie sprawozdawczości wykonywanej przez komórki organizacyjne KPR Sporządzanie sprawozdawczości dla odpowiednich instytucji Kontrola danych statystycznych pod względem wiarygodności, zgodności rachunkowej i logiczności zapisu w dokumentacji Gromadzenie i prenumerata aktów prawnych i wydawnictw fachowych Zbieranie danych demograficznych i ich opracowywanie dla potrzeb KPR Aktualizacja obszaru działania zespołów ratownictwa medycznego KPR Sporządzanie odpisów i wyciągów z dokumentacji pacjenta na żądanie organów administracyjno - państwowych oraz na wniosek pacjenta lub osoby uprawnionej Prowadzenie rejestru pieczątek Prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie umów dotyczących działalności Działu Przygotowanie i nadzorowanie obiegu dokumentacji medycznej Prowadzenie całości spraw Archiwum Zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną Obsługa administracyjno-biurowa Rady Społecznej Przygotowanie projektów i aktualizacji Instrukcji i Regulaminów związanych z funkcjonowaniem Działu. VII. Dział Służby Pracowniczej 1. Pracą Działu kieruje kierownik. 2. Zadania Działu Wykonywanie w całości zadań obejmujących zatrudnienie pracowników, zapewniające realizację statutowych zadań KPR Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie doboru i zatrudnienia pracowników,z uwzględnieniem stanowisk pracy, zawodów, kwalifikacji i uprawnień zawodowych oraz sporządzanie wniosków dotyczących obsady osobowej i racjonalnego rozmieszczenia kadr Przygotowanie materiałów do konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i współudział w pracach Komisji Konkursowej Sporządzanie umów o pracę, umów cywilno prawnych na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie i przechowywanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz w sprawach związanych z umowami cywilno prawnymi na udzielanie świadczeń zdrowotnych Ustalanie, według obowiązujących przepisów, uprawnień pracowników do należności i świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz sporządzanie wniosków i

15 decyzji w tym zakresie Opracowanie dokumentów w sprawach związanych ze zmianami umów o pracę i umów cywilno-prawnych oraz innych dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia oraz wprowadzania odpowiednich zmian w dokumentacji osobowej Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie realizacji uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy, w tym uprawnień urlopowych, organizacji czasu pracy oraz innych, indywidualnych spraw osobowych Współdziałanie, w zakresie określonym właściwymi przepisami, z lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną nad pracownikami, zakładową służbą bhp, zakładowymi organizacjami związków zawodowych oraz właściwymi, uprawnionymi organami i instytucjami zewnętrznymi Realizacja spraw związanych ze zwalnianiem pracowników oraz sporządzanie wymaganych dokumentów z tym związanych, w tym świadectw pracy Ewidencjonowanie i analizowanie planów i stanów zatrudnienia w zakładzie oraz sporządzanie sprawozdań i zestawień danych dotyczących zatrudnienia i spraw osobowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Planowanie odpisu i wykorzystanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Współdziałanie w zakresie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych z zakładowymi organizacjami związkowymi Realizacja świadczeń na rzecz pracowników, ich rodzin oraz innych osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Analizowanie realizacji świadczeń socjalnych na rzecz załogi oraz sporządzanie wniosków dotyczących inicjowania bądź modyfikowania zakładowej działalności socjalnej Prowadzenie dokumentacji, ewidencjonowanie i analizowanie realizowanych świadczeń socjalnych oraz sporządzanie sprawozdań danych dotyczących zakładowej działalności socjalnej na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników Obliczanie podatku od wynagrodzeń i składek ZUS Sporządzanie wykazu potrąceń i ich uzgadnianie Prowadzenie kartotek wynagrodzeń - program komputerowy kadrowo-płacowy Sporządzanie rozliczeń rocznych podatku od osób fizycznych i przesłanie do Urzędów Skarbowych Sporządzanie potrąceń z listy płac Sporządzanie przelewów na wskazane rachunki bankowe Sporządzanie sprawozdań, informacji i raportów niezbędnych do podejmowania decyzji Bieżąca analiza realizacji grafików Sprawdzanie zgodności wypracowanych godzin w ramach zawartych umów kontraktowych Sporządzanie, organizowanie we współpracy z innymi komórkami i stanowiskami samodzielnymi, nadzorowanie rocznego planu szkoleń pracowników.

16 2.27. Prowadzenie okresowych ocen pracowników Opis i aktualizacja stanowisk pracy w KPR Prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych Prawidłowe archiwizowanie dokumentów płacowych i kadrowych Przygotowanie projektów i aktualizacji Instrukcji i Regulaminów związanych z funkcjonowaniem Działu. VIII. Dział Finansowo Księgowy 1. Pracą działu kieruje kierownik. 2. Zadania Działu Prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków, rozliczeń roszczeń spornych na nośnikach komputerowych zgodnie z ustawą o rachunkowości Prowadzenie kontroli dowodów księgowych Prowadzenie rozrachunków publicznoprawnych ( podatek dochodowy, podatek VAT, podatek od nieruchomości i inne rozrachunki z budżetem) Sporządzanie sprawozdań finansowych Prowadzenie rozliczeń z kontrahentami Przygotowanie materiałów i informacji do analiz ekonomicznych Prawidłowe archiwizowanie dokumentów księgowych Wystawianie faktur za usługi KPR Przygotowywanie dokumentów do kierowania spraw o zapłatę należności również na drodze postępowania sądowego Rejestrowanie faktur z tytułu dostaw towarów i usług Sprawdzanie faktur pod względem rachunkowym Sporządzanie przelewów Przestrzeganie terminów płatności Dokonywanie wypłat i przyjmowanie wpłat wartości pieniężnych Wypłaty wynagrodzeń pracowników Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i depozytów Pobieranie i wypłaty gotówki do banku Prowadzenie ewidencji księgowej obrotu magazynowego Kontrolowanie i uzgadnianie stanów ilościowych, przychodów, rozchodów i zapasów magazynowych Rozliczanie spisów z natury Prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych.

17 2.23. Prowadzenie ewidencji oraz rachunków kosztów Prowadzenie analiz kosztów oraz sporządzanie sprawozdawczości z kosztów Prowadzenie rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych rachunków bankowych Przygotowanie projektów i aktualizacji Instrukcji i Regulaminów związanych z funkcjonowaniem działu. IX. Dział Gospodarki Zasobami 1. Pracą działu kieruje kierownik. 2. Zadania Działu Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynków i obiektów budowlanych umożliwiającym ich eksploatację i wykorzystanie dla realizacji celów i zadań statutowych KPR Zapewnienie nieprzerwanej eksploatacji urządzeń technicznych oraz instalacjiwewnętrznych i zewnętrznych: elektrycznej, sanitarnej, co, wentylacji, Klimatyzacji i gazów medycznych Opracowanie projektów planów w zakresie prac remontowych, inwestycyjnych oraz konserwacyjnych urządzeń i instalacji technicznych Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów, urządzeń i instalacji technicznych oraz kontroli sanitarnych Organizacja, przygotowanie i realizacja inwestycji, remontów oraz konserwacji i napraw Prowadzenie i kontrolowanie spraw własnościowych wynikających z zarządu i władaniem nieruchomościami KPR Sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości Przygotowanie, realizacja i nadzorowanie realizacji umów dotyczących nieruchomości : użytkowanych przez KPR w zakresie warunków eksploatacji oraz oddanych w najem lub użyczenie Prowadzenie całokształtu spraw związanych z dostawą mediów technicznych do obiektów KPR Organizowanie i realizacja zadań związanych z: wykonywaniem poleceń kontroli terenowych stacji sanitarno - epidemiologicznych, prowadzenie kasacji środków trwałych i wyposażenia KPR zgodnie z Instrukcją Kasacyjną, prowadzenie bieżącej ewidencji wydatków działu w zakresie przyznanych limitów, organizacja i realizacja napraw sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia, sprzętu technicznego, gospodarowanie aparaturą i sprzętem medycznym eksploatowanym w KPR, prowadzenie odpowiedniej ewidencji i dokumentacji w zakresie sprzętu medycznego,

18 2.16. przygotowywaniu analiz eksploatacji i zużycia, zapotrzebowań w zakresie aparatury i sprzętu medycznego, wyposażenia i sprzętu technicznego, opracowywanie projektów planów wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, oraz innych przedmiotów wyposażenia, prowadzenie ewidencji i rozliczanie umów dotyczących działalności Działu, przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych lub poza przetargowych zgodnie z postanowieniami ustawy PZP regulaminu komisji ds. przetargów publicznych oraz innych zarządzeń i instrukcji w tej sprawie, w zakresie obejmującym zadania Działu, prowadzenie ewidencji i dokumentacji postępowań do 14 tys. EURO, uczestnictwo przedstawiciela Działu w pracach komisji przetargów publicznych w charakterze organizatora, zgodnie z zapisami regulaminu komisji ds. przetargów publicznych, przygotowanie projektów i aktualizacji Instrukcji i Regulaminów związanych z funkcjonowaniem działu. X. Dział Zaopatrzenia i Logistyki 1. Pracą działu kieruje kierownik. 2. Zadania Działu Planowanie, organizowanie i realizacja zaopatrzenia w zakresie potrzeb KPR, z wyjątkiem potrzeb Działu Transportu w zakresie zaopatrzenia w części zamienne i akcesoria do pojazdów oraz narzędzia warsztatowe Organizowanie i realizacja ewidencji środków transportu, rejestracji pojazdów, rozliczanie eksploatacji, organizacja likwidacji i rozliczenia szkód, wnioskowanie o wycofanie pojazdów z eksploatacji oraz organizowanie pracy Komisji Kolizji, Wypadków i Szkód w mieniu KPR Opracowywanie i wdrażanie zasad eksploatacji środków transportu Dystrybucja materiałów i sprzętu zamawianego przez komórki organizacyjne Obsługa logistyczna w zakresie zaopatrzeniowo-administracyjnym Prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie z zasadami przyjętymi w KPR Prowadzenie pełnej dokumentacji obrotu materiałowego Prowadzeniu magazynów: medycznego sprzętu pomocniczego, gospodarczego i depozytów oraz innych koniecznych dla sprawnego zaopatrywania wszystkich komórek organizacyjnych KPR, zgodnie z ogólnymi zasadami oraz uregulowaniami przyjętymi w tym zakresie w KPR, z zastrzeżeniem zawartym w pkt Udział w inwentaryzacjach doraźnych, ciągłych i zdawczo-odbiorczych podległych magazynów oraz wyjaśnienie różnic w stanie ilościowym towarów Nadzór i monitorowanie przestrzegania terminów ważności i trwałości towarów Utrzymywanie porządku i czystości w magazynach oraz ich okolicy Organizacja i realizacja czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków albo nadwyżek ilościowych.

19 2.13. Terminowe i zgodne z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz zakładowym planem kont dekretowanie oraz prowadzenie ewidencji dokumentów w urządzeniach księgowych w ramach ewidencji ilościowo-wartościowej Sporządzanie zamówień niezbędnych towarów i kontrola ich realizacji Uzgadnianie stanów zapasów każdorazowo na koniec każdego miesiąca z Działem Finansowo-Księgowym Kontrolowanie przychodów, rozchodów i zapasów magazynowych Wycenianie poszczególnych składników obrotu magazynowego w sposób wymagany przepisami Prowadzenie bieżącej ewidencji budżetowania poszczególnych komórek organizacyjnych KPR w zakresie wykorzystania przyznanych limitów budżetowych Weryfikacja składanych zamówień pod kątem potrzeb i wykorzystania limitu budżetowego Przekazywanie do Działu Księgowości danych dotyczących wykorzystania limitów budżetowych poszczególnych komórek KPR w zakresie zaopatrzenia materiałowego Prowadzenie ewidencji i rozliczanie umów dotyczących działalności Działu Prowadzenie gospodarki odpadami w KPR Organizacja gospodarki odpadami we wszystkich komórkach organizacyjnych KPR Nadzór i kontrola wykonywania regulaminu oraz zarządzeń dot. gospodarki odpadami Prowadzenie bieżącej dokumentacji, korespondencji, statystyk i sprawozdawczości na potrzeby wewnętrzne i dla organów zewnętrznych Organizacja i rozliczanie usług związanych z gospodarką odpadami Przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych lub poza przetargowych zgodnie z postanowieniami ustawy PZP oraz regulaminu komisji ds. przetargów publicznych, w zakresie obejmującym zadania Działu Prowadzenie ewidencji i dokumentacji postępowań do 14 tys. EURO Uczestnictwo przedstawiciela Działu w pracach komisji przetargów publicznych w charakterze organizatora, zgodnie z zapisami regulaminu komisji ds.przetargów publicznych Przygotowanie projektów i aktualizacji Instrukcji i Regulaminów związanych z funkcjonowaniem Działu. XI. Dział Transportu 1. Pracą działu kieruje kierownik. 2. Zadania Działu Prowadzenie gospodarki środkami transportu KPR będącymi w eksploatacji KPR Bieżąca ewidencja posiadanych środków transportu, urządzeń i narzędzi będących w posiadaniu pracowników.

20 2.3. Przedstawianie projektów zmian organizacyjnych poprawiających funkcjonowania Działu w strukturach KPR Organizowanie i wykonywanie napraw bieżących samochodów KPR Planowanie, organizowanie i wykonywanie okresowej obsługi technicznej OT samochodów KPR Organizowanie obsługi i naprawy gwarancyjnej pojazdów wraz z wyposażeniem /bez sprzętu medycznego/ Przekazywanie samochodów do naprawy i obsługi realizowanej na zewnątrz w serwisach oraz kontrola prawidłowości wykonania usług i odbiór pojazdów ponaprawie Planowanie, przygotowanie i organizacja wykonania przeglądów rejestracyjnych w uprawnionych stacjach diagnostycznych Garażowanie i utrzymanie w sprawności pojazdów rezerwowych Garażowanie i zabezpieczenie pojazdów niesprawnych lub uszkodzonych przekazanych do naprawy Organizowanie i realizacja zaopatrzenia w podstawowe części zamienne, materiały eksploatacyjne i akcesoria niezbędne do obsługi i napraw samochodów KPR oraz narzędzia warsztatowe Prowadzenie magazynu części zamiennych do samochodów, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów, zgodnie z zasadami gospodarki magazynowej przyjętymi w KPR Realizacja potrzeb związanych z reklamacją jakości wykonywanych napraw oraz dostarczonych materiałów, części i zespołów Prowadzenie pełnej dokumentacji gospodarki magazynowej, dokumentacji technicznej pojazdów, dokumentacji warsztatowej oraz pełnej ewidencji napraw pojazdów Prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie umów dotyczących działalności Działu Wnioskowanie o wycofanie pojazdów z eksploatacji oraz wycena pojazdów wycofanych z eksploatacji we własnym zakresie lub poprzez zlecenie na zewnątrz Organizowanie przetargów na pojazdy przeznaczone do sprzedaży Kasacja ( złomowanie) pojazdów, które nie znalazły nabywców Wykonywanie konserwacji i napraw we własnym zakresie narzędzi i urządzeń warsztatowych Techniczna i organizacyjna obsługa kolizji i wypadków komunikacyjnych samochodów KPR Dozór i utrzymanie porządku na terenie obiektu przy ul. Kościuszki Nadzór nad przestrzeganiem umów zawartych przez KPR z najemcami wolnych pomieszczeń przy ul. Kościuszki Przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych lub poza przetargowych zgodnie z postanowieniami ustawy PZP oraz regulaminu komisji ds. przetargów publicznych, w zakresie obejmującym zadania Działu Prowadzenie ewidencji i dokumentacji postępowań do 14 tys. EURO Uczestnictwo przedstawiciela Działu w pracach komisji przetargów publicznych w charakterze organizatora, zgodnie z zapisami regulaminu komisji ds. przetargów publicznych.

21 2.26. Przygotowanie projektów i aktualizacji Instrukcji i Regulaminów związanych z funkcjonowaniem Działu. XII. Dział Informatyki i Łączności 1. Pracą działu kieruje kierownik. 2. Zadania Działu Organizacja i realizacja nieprzerwanej eksploatacji systemów informatycznych funkcjonujących w KPR Organizacja i realizacja nieprzerwanej pracy sprzętu komputerowego (serwerów, stacji końcowych, ups-ów itp.), wyposażenia informatycznego, łączności oraz urządzeń GPS zespołów ratownictwa medycznego oraz stacji bazowych Planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie informatyki, łączności i radiokomunikacji, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania KPR Szkolenie pracowników w zakresie umiejętności posługiwania się systemami informatyki i łączności wdrożonymi do eksploatacji w KPR Organizowanie i realizacja utrzymania w ciągłej sprawności urządzeń teletechnicznych, telekomunikacyjnych oraz sieci zewnętrznych i wewnętrznych Organizacja i realizacja współpracy z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie potrzeb łączności, radiołączności i eksploatacji systemów informatycznych Organizacja i nadzór nad systemem rejestracji rozmów dyspozytorów medycznych oraz ich zabezpieczanie i udostępnianie Opracowywanie, nadzorowanie i rozliczanie umów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie łączności, informatyki i radiokomunikacji Planowanie i kontrolowanie wydatków we współpracy z Działem Finansowo Księgowym Prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego, łączności i radiołączności oraz programów informatycznych Stwarzanie właściwych warunków organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo systemów informatycznych przed dostępem osób niepowołanych Wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych określonych w Instrukcji ochrony danych osobowych KPR oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi KPR Prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie umów dotyczących działalności Działu Przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych lub poza przetargowych zgodnie z postanowieniami ustawy PZP oraz regulaminu komisji ds. przetargów publicznych, w zakresie obejmującym zadania Działu Prowadzenie ewidencji i dokumentacji postępowań do 14 tys.euro Uczestnictwo przedstawiciela Działu w pracach komisji przetargów publicznych w charakterze organizatora, zgodnie z zapisami regulaminu komisji ds. przetargów publicznych Przygotowanie projektów i aktualizacji Instrukcji i Regulaminów związanych z funkcjonowaniem działu.

22 XIII. Sekretariat 1. Zadania Sekretariatu Prowadzenie prac administracyjno-biurowych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną: przyjmowanie przesyłek, ewidencjonowanie i rozdzielanie przychodzącej korespondencji i innych przesyłek, wysyłanie korespondencji i innych przesyłek, gromadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentów Sekretariatu Obsługa telefonu: przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych Dyrektora i Zastępcy Dyrektora oraz przyjmowanie i łączenie rozmów do poszczególnych osób, obsługa telefaksu, scanu, kserokopiarki Prowadzenie spraw zleconych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Przepisywanie, zbieranie i gromadzenie informacji niezbędnych do opracowania dokumentów Przyjmowanie interesantów: załatwianie spraw zgodnie z kompetencjami, kierowanie do odpowiedniego pracownika Umawianie terminów i prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Przygotowywanie i organizacja wyjazdów Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Prowadzenie rejestru delegacji pracowników KPR Prowadzenie prac sekretariatu dla Szkoły Ratownictwa Medycznego Nadzór nad porządkiem i wyposażeniem w gabinecie Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Przyjmowanie i obsługa spotkań, konferencji, zebrań i odpraw Dyrekcji. XIV. Radca Prawny 1. Zadania Radcy Prawnego Udzielanie porad prawnych i opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawnych w sprawach należących do zakresu działalności Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Występowanie w charakterze pełnomocnika Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi Wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia ugody oraz umorzenia wierzytelności Udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego Informowanie Dyrektora oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego o stwierdzonych uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień Opracowywanie okresowych informacji o zmianach w obowiązujących przepisach w

23 zakresie działalności Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Opiniowanie pod względem prawnym umów, regulaminów, zarządzeń itp Nadzór prawny nad egzekucją należności Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. XV. Główny Specjalista - Pełnomocnik ds. ISO 1. Zadania Pełnomocnika ds. ISO Koordynowanie prac związanych z utworzeniem procedur związanych z funkcjonowaniem wdrożonego systemem jakości Inicjowanie przedsięwzięć mających wpływ na zarządzanie jakością Prowadzanie szkoleń audytorów wewnętrznych Organizacja i nadzór przeprowadzanych audytów wewnętrznych Opracowywanie Rocznego planu auditu wewnętrznego Zatwierdzanie planu auditu sporządzonego przez auditora wiodącego Zatwierdzanie poauditowych działań korygujących i zapobiegawczych Sprawdzanie skuteczności działań poauditowych Przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi auditami Nadzór nad dokumentacją związaną z systemem jakości Aktualizacja procedur, instrukcji i umieszczanie obowiązujących wersji procedur oraz instrukcji na serwerze Przedkładanie Dyrektorowi do akceptacji dokumentów związanych z systemem zarządzania jakością. XVI. Główny Specjalista - Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej 1. Zadania Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej Organizacja i nadzór nad działalnością KPR w zakresie kontroli zarządczej Opracowywanie projektów dokumentów wewnętrznych KPR w zakresie kontroli zarządczej Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z szacowaniem ryzyka oraz egzekwowania od kierowników komórek organizacyjnych tychże dokumentów i ich aktualizacji Opracowanie rocznego ramowego planu kontroli Prowadzenie bieżącej kontroli realizacji zadań opisanych w zarządzeniach Dyrektora dotyczących kontroli zarządczej Prowadzenie bieżącej kontroli działalności jednostek organizacyjnych KPR w innych obszarach.

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

STATUT KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 1456/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. STATUT KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jest wyodrębnionym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXI/384/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 3. MZOPO jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Rozdział I. 3. MZOPO jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Załącznik nr 1 - Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Rybniku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży Statut Załącznik do uchwały Nr XXV/300/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.02.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku z dnia 20 czerwca 2012 r. STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie Za łąc znik Nr 1 do Regu laminu Or ganizac yjnego Wojewódzkiego Szpita la Chirurgii Ura zowej św. Anny w Warszawie Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

I. USTRÓJ STACJI. Organem założycielskim oraz sprawującym nadzór nad działalnością Stacji jest Województwo Lubuskie. 4.

I. USTRÓJ STACJI. Organem założycielskim oraz sprawującym nadzór nad działalnością Stacji jest Województwo Lubuskie. 4. tekst jednolity zawierający zmiany wynikające z: uchwały Nr XVIII/156/2007 z dnia 17 grudnia 2007r. Sejmiku Województwa Lubuskiego uchwały Nr XLIV/419/2009 z dnia 23 listopada 2009r. Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/299/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. S T A T U T (tekst jednolity) Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Na podstawie art. 11, 39

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWE "KOLORY" z/s w Lesznie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWE KOLORY z/s w Lesznie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWE "KOLORY" z/s w Lesznie 1 & 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny NZOZ Hospicjum Domowe "Kolory" z siedzibą

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2008r.

z dnia 30 kwietnia 2008r. Załącznik do Zarządzenia Nr. 21/2008 Dyrektora WORD w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2008r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Centrum Medyczne Evimed

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Centrum Medyczne Evimed REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Centrum Medyczne Evimed Warszawa, dnia 05 stycznia 2017r. I. Postanowienia ogólne 1. Centrum Medyczne Evimed, zwana dalej Evimed jest podmiotem leczniczym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1 Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie, zwane "SCK" jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/299/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 lutego 2013 r.

Białystok, dnia 11 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/299/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 marca 2013 r. Poz. 1461 UCHWAŁA NR XXV/299/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Cieszynie

UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Cieszynie UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Małgorzata Popławska Kraków, 19.10.2011 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004 PROCEDURA PRZYJĘCIA WEZWANIA

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004 PROCEDURA PRZYJĘCIA WEZWANIA ISO 9001:2008; ISO 1001:2005; PN-N 18001:200 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 9 DATA PODPIS Pielęgniarz Koordynujący Centrum Paweł Wnuk OPRACOWAŁ Dyspozytorskiego 12.11.2012r. Paweł Wnuk SPRAWDZIŁ Z-ca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim, jest podmiotem leczniczym nie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.3. Działania podejmowane na poziomie dysponenta...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W K O Ś C I A N I E ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/241/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/241/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 1401 UCHWAŁA NR XXV/241/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/544/12. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIX/544/12. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXIX/544/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

łpejsid GMIrłff R l. O..

łpejsid GMIrłff R l. O.. 1 łpejsid GMIrłff R l. O.. (}ŚROO!KPO ocyspoucznej egu amin rgamzacyjny 57-220 Ziębice, ul. Wało jsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skr. ;>1IC11..83, tl.'\jfax. 074 8 REC'.()l\' (l!:r.ą'1418. N1P

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI 58. 1. Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE Podstawy prawne funkcjonowania 1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki Medycznej,,Autyzm

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM.

ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W TANOWIE PRACOWNIK NA STANOWISKU GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/242/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/242/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 1402 UCHWAŁA NR XXV/242/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r. Dz.Urz.MZ.00.1.4 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" (Dz. Urz. MZ z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu działa na podstawie: 1. Uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w MUSZYNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w MUSZYNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w MUSZYNIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie jest jednoosobową spółką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIAT CHOSZCZEŃSKI Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Choszcznie nr 454 z dnia 31.01.2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH BRZEZINY 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 1393 UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SPR.ZP

Strona 1 z 5 SPR.ZP Opis ryzyka do części 1,2,3, Załącznik nr 6.8 do SIWZ Dane do oceny ryzyka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie 42-200 Częstochowa Ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

STATUT REJONOWEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT REJONOWEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR XIX/327/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie nadania statutu Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne, nazwa, siedziba 1 1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich Załącznik do Zarządzenia Nr Oro.0050.210.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 24 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 24 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 6892 UCHWAŁA NR XXVII-276-16 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo