REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin opracowany został na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz.654), Statutu KPR i innych obowiązujących przepisów prawa. 2. Krakowskie Pogotowi Ratunkowe zwane dalej KPR, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 3. KPR jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. 4. KPR posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. 5. KPR podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 6. Siedzibą KPR jest miasto Kraków. 7. Obszar działania KPR obejmuje teren całego kraju. 8. KPR swoje zadania może wykonywać także poza granicami kraju, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 9. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w jednym przedsiębiorstwie działajacym pod nazwą " Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w Krakowie" który nie sporządza samodzielnie bilansu.

2 Cele KPR. Rozdział II CELE I ZADANIA KPR 2 1. Podstawowym celem działania KPR jest wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, polegających na udzielaniu przez jednostki systemu PRM świadczeń zdrowotnych w warunkach pozaszpitalnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 2. KPR włączone w system Państwowego Ratownictwa Medycznego jest dysponentem jednostek systemu i udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 3. Medyczne czynności ratunkowe wykonywane są przez jednostki systemu zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczne i podstawowe - finansowane z budżetu państwa. 4. Rodzaj i liczbę zespołów ratownictwa medycznego określa Wojewoda Małopolski. Zadania KPR Udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia. 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach i ambulatoriach. 3. Realizacja świadczeń zdrowotnych na zlecenie innych podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, osób fizycznych i prawnych oraz pracodawców w rozumieniu Kodeksu Pracy. 4. Świadczenie usług transportu sanitarnego, w tym również przewozu osób specjalistycznymi środkami transportu oraz materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych. 5. Zarządzanie zespołami ratownictwa medycznego zgodnie z Wojewódzkim Planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. 6. Udzielanie niezbędnej pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych masowych zdarzeń, zagrażających zdrowiu i życiu. 7. Realizowanie prac badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. 8. Uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach i regulujących kształcenie tych osób. 9. Realizowanie zadań obronnych wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowujące do sprawnego działania w okresie zagrożenia państwa w czasie wojny. 10. KPR może prowadzić działalność gospodarczą, głównie w zakresie: medycznego zabezpieczenia imprez masowych, medycznego zabezpieczania innych imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, oświatowym, religijnym, naukowym itp.- na zlecenie podmiotów organizujących takie

3 imprezy, prowadzenia edukacji poprzez kursy, szkolenia, dokształcanie i doskonalenie zawodowe na bazie Szkoły Ratownictwa Medycznego KPR, realizacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia, wynajmu pomieszczeń, zabezpieczania łączności bezprzewodowej, usług informatycznych i teleinformatycznych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na zlecenie innych podmiotów. Rozdział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPR 4 Strukturę organizacyjną KPR tworzą: 1. Dyrektor KPR, 2. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych, 3. Centrum Dyspozytorskie, 4. Zespoły Wyjazdowe, 5. Ambulatoria i poradnie, 6. Dział Farmacji Szpitalnej, 7. Szkoła Ratownictwa Medycznego, 8. Dział Finansowo-Księgowy, 9. Dział Gospodarki Zasobami, 10. Dział Zaopatrzenia i Logistyki, 11. Dział Transportu, 12. Dział Informatyki i Łączności, 13. Dział Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej, 14. Dział Służby Pracowniczej, 15. Sekretariat, 16. Radca Prawny, 17. Główny Specjalista - Pełnomocnik ds. ISO, 18. Główny Specjalista - Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej, 19. Koordynator medyczny ZRM, 20. Inspektor Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych, 21. Inspektor BHP i P.POŻ. Rozdział IV RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

4 5 1. Świadczenia zdrowotne w KPR udzielane są: 1.1. w zakresie centrum dyspozytorskiego, 1.2. w zakresie ratownictwa medycznego, 1.3. w zakresie pomoc doraźna i transport sanitarny, 1.4. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna, 1.5. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz chirurgia ogólna, 1.6. w zakresie transportów medycznych, 1.7. w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez. 2. Szczegółowy zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określają zawarte umowy. Rozdział V MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 6 Miejsca udzielanych świadczeń zdrowotnych: 1. Centrum Dyspozytorskie Kraków, ul. Łazarza Zespoły wyjazdowe 2.1. Kraków, ul. Łazarza 14 - zespoły S, P, N, RT, T 2.2. Kraków, Rynek Podgórski 2 - zespoły S, P 2.3. Kraków, ul. Kościuszki 49 - zespoły P, 2.4. Kraków, ul. Wybickiego 3a - zespół S,P 2.5. Kraków, ul. Teligi 8 - zespoły P 2.6. Kraków, ul. Igołomska 1 - zespoły S, P 2.7. Kraków, oś. Złotej Jesieni 1 - zespoły P 2.8. Zielonki, ul. Galicyjska 17a - zespół P 2.9. Węgrzce, ul. A 10 nr 56 - zespół S Balice, Instytut Zootechniki ul. Krakowska 1 - zespół S Kryspinów nr zespół P Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 6 - zespoły S,P, W Jerzmanowice nr 372 a - zespół P Mogilany, ul. św. Bartłomieja Apostoła 21 - zespół P Skała, ul. Krakowska 38 - zespoły S, P Wieliczka, ul. Szpunara 20a - zespoły S, P Gdów nr zespół P

5 2.18. Kocmyrzów nr 38 - zespół P 3. Ambulatoria i poradnie 3.1. Kraków, ul. Łazarza poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej, poradnia chirurgii ogólnej, Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 6 - ambulatorium poz, gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Rozdział VI ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI TYCH ŚWIADCZEŃ 1. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zespołach wyjazdowych Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM) Świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego udzielane są całodobowo przez zespoły ratownictwa medycznego: zespoły specjalistyczne S, zespoły podstawowe P, W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą: specjalistycznego - trzy osoby w tym lekarz, uprawnione do udzielania medycznych czynności ratunkowych, w tym co najmniej jedna posiadająca uprawnienia do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego, podstawowego - co najmniej dwie osoby uprawnione do udzielania medycznych czynności ratunkowych w tym co najmniej jedna osoba mająca uprawnienia do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego Kierownikiem ZRM typu S jest lekarz Kierownikiem ZRM typu P jest pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, wyznaczony w grafiku przez Kierownika Zespołów Wyjazdowych ZRM realizują świadczenia zdrowotne po otrzymaniu zlecenia wyjazdu od dyspozytora medycznego Dokumentami udzielenia świadczenia zdrowotnego dla ZRM są: karta zlecenia wyjazdu zespołu karta medycznych czynności ratunkowych W zakresie udzielania świadczeń przez ZRM KPR zapewnia : udzielanie świadczeń przez osoby wykonujące zawód medyczny, niezbędny sprzęt, środki farmaceutyczne i materiały medyczne, w razie wskazań kierownika ZRM transport pacjenta do SOR-u, Izby Przyjęć, Centrum Urazowego lub wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej szpitala.

6 1.2. Zespoły transportowe Świadczenia zdrowotne w zakresie transportów udzielane są w formie: transportów z lekarzem N, RT, transportów bez lekarza T, Świadczenia zdrowotne w zakresie transportów świadczone są całodobowo Zespoły transportowe realizują świadczenia w zakresie transportu po otrzymaniu zlecenia wyjazdu od dyspozytora medycznego Dyspozytor medyczny na podstawie przyjętego zgłoszenia dysponuje wyjazd odpowiedniego zespołu transportowego (N, RT, T) Dokumentem udzielenia świadczenia w zakresie transportu jest karta zlecenia wyjazdu dla zespołu transportowego W zakresie świadczeń transportów KPR zapewnia: transport z lekarzem lub bez lekarza odpowiednio do zlecenia na transport, niezbędny sprzęt, środki farmaceutyczne i materiały medyczne, nadzór w trakcie przewozu do szpitala, innego podmiotu działalności leczniczej lub miejsca zamieszkania. 2. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Centrum Dyspozytorskim Dyspozytor medyczny postępuje zgodnie z Procedurą przyjęcia wezwania Dyspozytor medyczny na podstawie zebranego wywiadu od zgłaszającego (pacjent, rodzina, świadek zdarzenia, WCPR i inne służby) dysponuje wyjazd odpowiedniego zespołu wyjazdowego ( S, P ) W razie stwierdzenia na podstawie zebranego wywiadu braku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, informuje zgłaszającego o odmowie zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego, z podaniem przyczyny odmowy i zaleceń do dalszego postępowania W razie zaistnienia problemów, których rozwiązanie wykracza poza umiejętności i uprawnienia dyspozytora medycznego zwraca się on z prośbą o konsultację do lekarza koordynatora ZRM w KPR. Ostateczną decyzję i tak podejmuje dyspozytor medyczny Dokumentami udzielenia świadczenia zdrowotnego dla Dyspozytora medycznego jest księga dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. 3. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w ambulatoriach i poradniach Poradnie specjalistyczne Świadczenia zdrowotne w ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są zgodnie z harmonogramem określonym w zawartej umowie Świadczenia zdrowotne udzielane są w formie stacjonarnej Przyjmowanie pacjentów w poradniach specjalistycznych odbywa się na podstawie stosownego skierowania i zgodnie z wcześniejszą rejestracją telefoniczną, osobistą lub

7 przez osoby trzecie Prowadzenie dokumentacji w formie indywidualnej dokumentacji medycznej każdego pacjenta Ambulatoria poz Świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są zgodnie z harmonogramem określonym w zawartych umowach Świadczenia zdrowotne udzielane są w formie wyjazdowej i stacjonarnej Przyjmowanie pacjentów w ambulatorium poz obywa się według kolejności zgłaszania pacjentów W przypadku zgłoszenia się pacjenta z objawami mogącymi sugerować zagrożenie życia lub zdrowia przyjmowany jest on poza kolejnością jako przypadek pilny Po zebraniu wywiadu i przeprowadzonych wstępnych badaniach w sytuacji zagrożenia życia lekarz wzywa ZRM Dokumentacja prowadzona jest w Książkach ambulatoryjnych i Książkach wyjazdu W zakresie stacjonarnej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej KPR zapewnia: udzielanie świadczeń przez osoby wykonujące zawód medyczny, niezbędny sprzęt, środki farmaceutyczne i materiały medyczne, badania diagnostyczne, wizyty domowe w medycznie uzasadnionych przypadkach, transport w celu hospitalizacji lub do domu, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu MZ w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego. 4. Zabezpieczenia medyczne imprez Zabezpieczenia medyczne imprez realizowane są w oparciu o zasady określone w umowie bądź zleceniu W zakresie zabezpieczenia medycznego imprez KPR zabezpiecza, udzielanie świadczeń przez osoby wykonujące zawód medyczny, niezbędny sprzęt, środki farmaceutyczne i materiały medyczne, w razie wskazań kierownika zespołu RT lub T transport do podmiotu działalności leczniczej. 5. Jeżeli kierownik zespołu wyjazdowego lub lekarz dyżurujący w ambulatorium lub poradni przy badaniu pacjenta poweźmie uzasadnione podejrzenie, że uszkodzenie ciała lub zaburzenia czynności organizmu pacjenta pozostają w związku z popełnieniem przestępstwa bezzwłocznie zawiadamia o tym fakcie właściwą jednostkę organizacyjną Policji i fakt ten odnotowuje w dokumentacji pacjenta. 6. Tożsamość pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne, powinna być ustalana na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego

8 tożsamość. 7. W przypadku pacjentów nieprzytomnych lub nie mogących podać danych osobowych z przyczyn chorobowych pacjenta opisuje się jako NN określając jego płeć i przybliżony wiek. 8. W poradniach i ambulatoriach świadczenia zdrowotne w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są po udokumentowaniu prawa do bezpłatnych świadczeń. Rozdział VII ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KPR ORAZ WARUNKI ICH WZAJEMNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA I. Centrum Dyspozytorskie 8 1. Pracą Centrum Dyspozytorskiego kieruje kierownik. 2. Zadania Centrum Dyspozytorskiego Przyjmowanie powiadomień o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, zbieranie wywiadu, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego lub wezwanie lotniczego zespołu ratownictwa medycznego W razie stwierdzenia na podstawie wywiadu medycznego braku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego poinformowanie zgłaszającego o odmowie zadysponowania ZRM z podaniem przyczyny odmowy i informacją o dalszym postępowaniu Przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy w szczególności przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia Przekazywanie kierującemu działaniami ratowniczymi niezbędnych informacji ułatwiających podejmowanie rozstrzygnięć na miejscu zdarzenia Przekazywanie niezbędnych informacji o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego lub zagrożenia życia innym jednostkom wykonującym zadania w zakresie ratownictwa medycznego Przekazywanie lekarzowi dyżurnemu centrum urazowego zgłoszenia przez ZRM pacjenta, spełniającego kryteria do leczenia w centrum urazowym Koordynacja medycznych działań ratowniczych podejmowanych przez inne jednostki uczestniczące w działaniach ratowniczych Przyjmowanie powiadomień o zapotrzebowaniu na inne usługi medyczne (transport, wizyty domowe) i dysponowanie odpowiedniego zespołu wyjazdowego Współpraca z WCPR i lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Utrzymywanie stałej łączności radiotelefonicznej z zespołami wyjazdowymi, podmiotami działalności leczniczej i innymi służbami publicznymi.

9 II. Zespoły Wyjazdowe 1. Pracami działu Zespoły Wyjazdowe kierują kierownicy ZW. 2. Zadania działu realizowane są przez zespoły podstawowe, specjalistyczne, zespół noworodkowy, zespoły transportowe oraz zespół wizytowy zabezpieczający nocną i świąteczną opiekę wyjazdową. Zespoły wyjazdowe rozmieszczone są na terenie powiatu grodzkiego, ziemskiego, wielickiego. 3. Kierownik Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Krakowie przy ul. Łazarza 14 kieruje zespołami stacjonującymi w miejscu siedziby. 4. Kierownik Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Rynku Podgórskim 2 kieruje: 4.1. zespołami stacjonującymi w miejscu siedziby, 4.2. zespołami stacjonującymi w Krakowie przy ul. Teligi 8, 4.3. zespołem stacjonującym w Mogilanach, ul. św. Bartłomieja Apostoła Kierownik Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20a kieruje: 5.1. zespołami stacjonującymi w miejscu siedziby, 5.2. zespołem stacjonującym w Gdowie nr 270, 5.3. zespołami stacjonującymi w Krakowie przy ul. Igołomskiej 1, 6. Kierownik Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Skale przy ul. Krakowskiej 38 kieruje: 6.1. zespołami stacjonującymi w miejscu siedziby, 6.2. zespołem stacjonującym w Jerzmanowicach nr 372a, 6.3. zespołem stacjonującym w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17a, 7. Kierownik Zespołów Wyjazdowych z siedzibą przy ul. Łazarza 14 kieruje: 7.1. zespołami stacjonującymi w Krakowie przy ul. Kościuszki 49, 7.2. zespołem stacjonującym w Krakowie przy ul. Wybickiego 3a. 8. Kierownik Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. Legionów Polskich 6 kieruje: 8.1. zespołami stacjonującymi w miejscu siedziby, 8.2. zespołem stacjonującym w Balicach, Instytut Zootechniki przy ul. Krakowskiej 1, 8.3. zespołem stacjonującym w Kryspinowie Szkoła Podstawowa. 8A. Kierownik Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Krakowie oś. Złotej Jesieni 1 kieruje: 8A.1 zespołami stacjonujacymi w miejscu siedziby, 8A.2 zespołem stacjonującym w Kocmyrzowie 38, 8A3. zespołem stacjonującym w Węgrzcach przy ul. A10 nr Zadania Zespołów Wyjazdowych Całodobowa realizacja przyjętych zleceń na świadczenia medyczne i prowadzenie

10 w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych oraz terminową realizację zadań Planowanie obsad podległych komórek organizacyjnych, pracujących w systemie całodobowym lub w innej organizacji czasu pracy Zapewnienie pełnej i ciągłej obsady stanowisk pracy, w tym w razie potrzeby obsady zastępstw oraz sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem czasu pracy przez podległy personel i osoby realizujące zadania w ramach kontraktów Rozliczanie czasu pracy podległych pracowników i osób realizujących zadania w ramach umów kontraktowych Organizacja i nadzór w zakresie tworzenia, akceptacji i przekazywania dokumentacji medycznej Terminowe sporządzanie wymaganej sprawozdawczości Gospodarowanie powierzonym mieniem w tym sprzętem medycznym, środkami transportu, sprzętem informatycznym i łączności Organizowanie i nadzorowanie racjonalnego wykorzystania materiałów w tym materiałów medycznych, leków oraz bezpiecznego przechowywania narkotyków i środków silnie działających oraz pieczątek i druków ścisłego zarachowania oraz czuwanie nad ewidencją i właściwym rozchodem tych środków Współuczestnictwo w akcjach ratowniczych w razie katastrof, epidemii, klęsk żywiołowych i innych masowych zdarzeń. III. Ambulatoria i poradnie 1. Pracami ambulatoriów POZ i gabinetów nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w poz kierują Kierownicy Zespołów Wyjazdowych. 2. Pracami w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradni Chirurgii Ogólnej kieruje Kierownik Poradni. 3. W ramach KPR funkcjonują : 3.1. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej, które udzielają świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową NFZ Zadania Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradni Ogólnej Przeprowadzenie badania lekarskiego, podmiotowego i przedmiotowego, zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną, zakończonego postawieniem diagnozy lub podejrzenia Wykonanie albo zlecenie wykonania niezbędnych badań diagnostycznych w tym diagnostyki obrazowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną Zlecanie zabiegów diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych Wykonywanie niezbędnych procedur zabiegowych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych przewidzianych do określonego typu porad Zlecenie i zaordynowanie koniecznych leków i materiałów medycznych, wydawanie niezbędnych zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Wystawianie niezbędnych skierowań na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację.

11 Wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta Niezbędna edukacja i promocja zachowań prozdrowotnych Gospodarowanie powierzonym mieniem w tym sprzętem medycznym Zapewnienie pełnej i ciągłej obsady stanowisk pracy, w tym w razie potrzeby obsady zastępstw oraz sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem czasu pracy przez podległy personel i osoby realizujące zadania w ramach kontraktów Rozliczanie czasu pracy podległych pracowników i osób realizujących zadania w ramach umów kontraktowych Organizacja i nadzór w zakresie tworzenia, akceptacji i przekazywania dokumentacji medycznej Terminowe sporządzanie wymaganej sprawozdawczości Prowadzenie ewidencji kolejki oczekujących zgodnie z wymogami NFZ Identyfikacja uprawnień do bezpłatnych świadczeń Ambulatoria podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonujące w ramach nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej Kierownikowi Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. Legionów Polskich 6 podlegają ambulatoria poz funkcjonujące w ramach nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej oraz gabinety nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w poz zlokalizowane w Krzeszowicach przy ul. Legionów Polskich 6 oraz w Zabierzowie przy ul. Śląskiej Kierownikowi Poradni z siedzibą w Krakowie przy ul. Łazarza 14 podlega ambulatorium poz funkcjonujące w ramach nocnej i świątecznej opieki oraz gabinet nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej zlokalizowane w Krakowie przy ul. Łazarza Ambulatoria podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonujące w ramach nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej Kierownikowi Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Skale przy ul. Krakowskiej 38 podlega ambulatorium poz funkcjonujące poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zlokalizowane w Skale przy ul. Krakowskiej Kierownikowi Zespołów Wyjazdowych z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20a podlega ambulatorium poz funkcjonujące poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zlokalizowane w Wieliczce przy ul. Szpunara 20a Zadania ambulatorium podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonującego poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego Zapewnienie pacjentom niezbędnej pomocy medycznej lekarskiej i pielęgniarskiej Zapewnienie pacjentom ciągłości leczenia, w przypadkach wymagających dalszego postępowania, poprzez wskazanie ośrodków i miejsc, w których proces przywracania zdrowia może być kontynuowany Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w uzasadnionych przypadkach.

12 Realizowanie lekarskich lub pielęgniarskich wizyt domowych w miejscu zamieszkania pacjenta Inne zadania przewidziane w kontrakcie z NFZ Identyfikacja uprawnień do bezpłatnych świadczeń Zadania ambulatorium podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonującej poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego Zapewnienie pacjentom niezbędnej pomocy medycznej lekarskiej Zapewnienie pacjentom ciągłości leczenia, w przypadkach wymagających dalszego postępowania, poprzez wskazanie ośrodków i miejsc, w których proces przywracania zdrowia może być kontynuowany Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w uzasadnionych przypadkach Wystawianie rachunków (faktur) za świadczenia zdrowotne zgodnie z cennikiem KPR. IV. Dział Farmacji Szpitalnej 1. Pracą Działu kieruje kierownik. 2. Zadania Działu Wdawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla komórek organizacyjnych KPR Udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych Organizowanie zaopatrzenia KPR w produkty lecznicze i wyroby medyczne, w tym przygotowywanie przetargów i udział w pracach Komisji Przetargowej Udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków Udział w racjonalizacji farmakoterapii Nadzór nad gospodarką produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w KPR oraz prowadzenie dokumentacji zużycia narkotyków i środków psychotropowych Ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych z Działu Farmacji Szpitalnej do jednostek KPR Prowadzenie ewidencji próbek do badań klinicznych oraz uzyskiwanych darów produktów leczniczych i wyrobów medycznych Prowadzenie magazynu produktów leczniczych i wyrobów medycznych Przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego w zakresie zaopatrzenia KPR w produkty lecznicze i środki psychotropowe Nadzór i analiza planu rzeczowo-finansowego w w/w zakresie Organizowanie i udział w pracach Komitetu Terapeutyczego Prowadzenie ewidencji i dokumentacji postępowań do 14 tys. EURO. V. Szkoła Ratownictwa Medycznego 1. Pracą Szkoły Ratownictwa Medycznego kieruje kierownik.

13 2. Zadania Szkoły Organizowanie i prowadzenie szkoleń podstawowych i doskonalących dla wszystkich grup zawodowych: lekarzy, pielęgniarek, dyspozytorów medycznych, sanitariuszy, kierowców - stosownie do opracowanych i przyjętych programów Organizowanie i prowadzenie szkoleń podstawowych i doskonalących dla pracowników ochrony zdrowia oraz pracowników innych jednostek nie będących podmiotami działalności leczniczej - stosownie do przyjętych programów Opracowywanie i aktualizowanie programów szkoleń podstawowych i doskonalących Opracowywanie planów i harmonogramów szkoleń i kursów Przeprowadzanie egzaminów dla uczestników kursów i sporządzanie tym zakresie właściwej dokumentacji tj. protokołów egzaminacyjnych, certyfikatów i świadectw Przedstawianie Dyrektorowi do zatwierdzenia sprawozdań z przeprowadzonych szkoleń i kursów Przygotowywanie ofert na szkolenia Prowadzenia staży cząstkowych odbywanych w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym i potwierdzanie ich odbycia w książeczkach stażowych Gospodarowanie mieniem szkoły, w tym sprzętem dydaktycznym i pomocami naukowymi Współudział w organizacji zawodów i pokazów. VI. Dział Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej 1. Pracą Działu kieruje kierownik. 2. Dział Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej w realizacji zadań współdziała ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi KPR, podmiotami działalności leczniczej i innymi instytucjami. 3. Zadania Działu Opracowywanie projektów zmian Statutu KPR oraz innych dokumentów regulujących organizację w KPR Opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących działalności podstawowej i organizacji pracy dla komórek organizacyjnych KPR Współudział w opracowaniu materiałów niezbędnych do ustalania działań nadzwyczajnych ( wypadki masowe, klęski żywiołowe, katastrofy) Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz ich wyjaśnianie zgodnie z obowiązującą Procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w KPR Prowadzenie rejestru procedur kontroli zarządczej Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów Prowadzenie działalności z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Prowadzenie i monitorowanie wszystkich umów na realizację świadczeń zdrowotnych.

14 3.9. Współudział w prowadzeniu mediacji oraz realizacja wszelkich procedur związanych z zawieraniem umów z kontrahentami Prowadzeni całości spraw dotyczących realizacji zawartych umów i zleceń o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez KPR na rzecz kontrahentów Opracowanie ofert z zakresu usług medycznych KPR Nadzorowanie sprawozdawczości wykonywanej przez komórki organizacyjne KPR Sporządzanie sprawozdawczości dla odpowiednich instytucji Kontrola danych statystycznych pod względem wiarygodności, zgodności rachunkowej i logiczności zapisu w dokumentacji Gromadzenie i prenumerata aktów prawnych i wydawnictw fachowych Zbieranie danych demograficznych i ich opracowywanie dla potrzeb KPR Aktualizacja obszaru działania zespołów ratownictwa medycznego KPR Sporządzanie odpisów i wyciągów z dokumentacji pacjenta na żądanie organów administracyjno - państwowych oraz na wniosek pacjenta lub osoby uprawnionej Prowadzenie rejestru pieczątek Prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie umów dotyczących działalności Działu Przygotowanie i nadzorowanie obiegu dokumentacji medycznej Prowadzenie całości spraw Archiwum Zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną Obsługa administracyjno-biurowa Rady Społecznej Przygotowanie projektów i aktualizacji Instrukcji i Regulaminów związanych z funkcjonowaniem Działu. VII. Dział Służby Pracowniczej 1. Pracą Działu kieruje kierownik. 2. Zadania Działu Wykonywanie w całości zadań obejmujących zatrudnienie pracowników, zapewniające realizację statutowych zadań KPR Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie doboru i zatrudnienia pracowników,z uwzględnieniem stanowisk pracy, zawodów, kwalifikacji i uprawnień zawodowych oraz sporządzanie wniosków dotyczących obsady osobowej i racjonalnego rozmieszczenia kadr Przygotowanie materiałów do konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i współudział w pracach Komisji Konkursowej Sporządzanie umów o pracę, umów cywilno prawnych na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie i przechowywanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz w sprawach związanych z umowami cywilno prawnymi na udzielanie świadczeń zdrowotnych Ustalanie, według obowiązujących przepisów, uprawnień pracowników do należności i świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz sporządzanie wniosków i

15 decyzji w tym zakresie Opracowanie dokumentów w sprawach związanych ze zmianami umów o pracę i umów cywilno-prawnych oraz innych dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia oraz wprowadzania odpowiednich zmian w dokumentacji osobowej Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie realizacji uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy, w tym uprawnień urlopowych, organizacji czasu pracy oraz innych, indywidualnych spraw osobowych Współdziałanie, w zakresie określonym właściwymi przepisami, z lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną nad pracownikami, zakładową służbą bhp, zakładowymi organizacjami związków zawodowych oraz właściwymi, uprawnionymi organami i instytucjami zewnętrznymi Realizacja spraw związanych ze zwalnianiem pracowników oraz sporządzanie wymaganych dokumentów z tym związanych, w tym świadectw pracy Ewidencjonowanie i analizowanie planów i stanów zatrudnienia w zakładzie oraz sporządzanie sprawozdań i zestawień danych dotyczących zatrudnienia i spraw osobowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Planowanie odpisu i wykorzystanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Współdziałanie w zakresie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych z zakładowymi organizacjami związkowymi Realizacja świadczeń na rzecz pracowników, ich rodzin oraz innych osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Analizowanie realizacji świadczeń socjalnych na rzecz załogi oraz sporządzanie wniosków dotyczących inicjowania bądź modyfikowania zakładowej działalności socjalnej Prowadzenie dokumentacji, ewidencjonowanie i analizowanie realizowanych świadczeń socjalnych oraz sporządzanie sprawozdań danych dotyczących zakładowej działalności socjalnej na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników Obliczanie podatku od wynagrodzeń i składek ZUS Sporządzanie wykazu potrąceń i ich uzgadnianie Prowadzenie kartotek wynagrodzeń - program komputerowy kadrowo-płacowy Sporządzanie rozliczeń rocznych podatku od osób fizycznych i przesłanie do Urzędów Skarbowych Sporządzanie potrąceń z listy płac Sporządzanie przelewów na wskazane rachunki bankowe Sporządzanie sprawozdań, informacji i raportów niezbędnych do podejmowania decyzji Bieżąca analiza realizacji grafików Sprawdzanie zgodności wypracowanych godzin w ramach zawartych umów kontraktowych Sporządzanie, organizowanie we współpracy z innymi komórkami i stanowiskami samodzielnymi, nadzorowanie rocznego planu szkoleń pracowników.

16 2.27. Prowadzenie okresowych ocen pracowników Opis i aktualizacja stanowisk pracy w KPR Prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych Prawidłowe archiwizowanie dokumentów płacowych i kadrowych Przygotowanie projektów i aktualizacji Instrukcji i Regulaminów związanych z funkcjonowaniem Działu. VIII. Dział Finansowo Księgowy 1. Pracą działu kieruje kierownik. 2. Zadania Działu Prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków, rozliczeń roszczeń spornych na nośnikach komputerowych zgodnie z ustawą o rachunkowości Prowadzenie kontroli dowodów księgowych Prowadzenie rozrachunków publicznoprawnych ( podatek dochodowy, podatek VAT, podatek od nieruchomości i inne rozrachunki z budżetem) Sporządzanie sprawozdań finansowych Prowadzenie rozliczeń z kontrahentami Przygotowanie materiałów i informacji do analiz ekonomicznych Prawidłowe archiwizowanie dokumentów księgowych Wystawianie faktur za usługi KPR Przygotowywanie dokumentów do kierowania spraw o zapłatę należności również na drodze postępowania sądowego Rejestrowanie faktur z tytułu dostaw towarów i usług Sprawdzanie faktur pod względem rachunkowym Sporządzanie przelewów Przestrzeganie terminów płatności Dokonywanie wypłat i przyjmowanie wpłat wartości pieniężnych Wypłaty wynagrodzeń pracowników Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i depozytów Pobieranie i wypłaty gotówki do banku Prowadzenie ewidencji księgowej obrotu magazynowego Kontrolowanie i uzgadnianie stanów ilościowych, przychodów, rozchodów i zapasów magazynowych Rozliczanie spisów z natury Prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych.

17 2.23. Prowadzenie ewidencji oraz rachunków kosztów Prowadzenie analiz kosztów oraz sporządzanie sprawozdawczości z kosztów Prowadzenie rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych rachunków bankowych Przygotowanie projektów i aktualizacji Instrukcji i Regulaminów związanych z funkcjonowaniem działu. IX. Dział Gospodarki Zasobami 1. Pracą działu kieruje kierownik. 2. Zadania Działu Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynków i obiektów budowlanych umożliwiającym ich eksploatację i wykorzystanie dla realizacji celów i zadań statutowych KPR Zapewnienie nieprzerwanej eksploatacji urządzeń technicznych oraz instalacjiwewnętrznych i zewnętrznych: elektrycznej, sanitarnej, co, wentylacji, Klimatyzacji i gazów medycznych Opracowanie projektów planów w zakresie prac remontowych, inwestycyjnych oraz konserwacyjnych urządzeń i instalacji technicznych Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów, urządzeń i instalacji technicznych oraz kontroli sanitarnych Organizacja, przygotowanie i realizacja inwestycji, remontów oraz konserwacji i napraw Prowadzenie i kontrolowanie spraw własnościowych wynikających z zarządu i władaniem nieruchomościami KPR Sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości Przygotowanie, realizacja i nadzorowanie realizacji umów dotyczących nieruchomości : użytkowanych przez KPR w zakresie warunków eksploatacji oraz oddanych w najem lub użyczenie Prowadzenie całokształtu spraw związanych z dostawą mediów technicznych do obiektów KPR Organizowanie i realizacja zadań związanych z: wykonywaniem poleceń kontroli terenowych stacji sanitarno - epidemiologicznych, prowadzenie kasacji środków trwałych i wyposażenia KPR zgodnie z Instrukcją Kasacyjną, prowadzenie bieżącej ewidencji wydatków działu w zakresie przyznanych limitów, organizacja i realizacja napraw sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia, sprzętu technicznego, gospodarowanie aparaturą i sprzętem medycznym eksploatowanym w KPR, prowadzenie odpowiedniej ewidencji i dokumentacji w zakresie sprzętu medycznego,

18 2.16. przygotowywaniu analiz eksploatacji i zużycia, zapotrzebowań w zakresie aparatury i sprzętu medycznego, wyposażenia i sprzętu technicznego, opracowywanie projektów planów wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, oraz innych przedmiotów wyposażenia, prowadzenie ewidencji i rozliczanie umów dotyczących działalności Działu, przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych lub poza przetargowych zgodnie z postanowieniami ustawy PZP regulaminu komisji ds. przetargów publicznych oraz innych zarządzeń i instrukcji w tej sprawie, w zakresie obejmującym zadania Działu, prowadzenie ewidencji i dokumentacji postępowań do 14 tys. EURO, uczestnictwo przedstawiciela Działu w pracach komisji przetargów publicznych w charakterze organizatora, zgodnie z zapisami regulaminu komisji ds. przetargów publicznych, przygotowanie projektów i aktualizacji Instrukcji i Regulaminów związanych z funkcjonowaniem działu. X. Dział Zaopatrzenia i Logistyki 1. Pracą działu kieruje kierownik. 2. Zadania Działu Planowanie, organizowanie i realizacja zaopatrzenia w zakresie potrzeb KPR, z wyjątkiem potrzeb Działu Transportu w zakresie zaopatrzenia w części zamienne i akcesoria do pojazdów oraz narzędzia warsztatowe Organizowanie i realizacja ewidencji środków transportu, rejestracji pojazdów, rozliczanie eksploatacji, organizacja likwidacji i rozliczenia szkód, wnioskowanie o wycofanie pojazdów z eksploatacji oraz organizowanie pracy Komisji Kolizji, Wypadków i Szkód w mieniu KPR Opracowywanie i wdrażanie zasad eksploatacji środków transportu Dystrybucja materiałów i sprzętu zamawianego przez komórki organizacyjne Obsługa logistyczna w zakresie zaopatrzeniowo-administracyjnym Prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie z zasadami przyjętymi w KPR Prowadzenie pełnej dokumentacji obrotu materiałowego Prowadzeniu magazynów: medycznego sprzętu pomocniczego, gospodarczego i depozytów oraz innych koniecznych dla sprawnego zaopatrywania wszystkich komórek organizacyjnych KPR, zgodnie z ogólnymi zasadami oraz uregulowaniami przyjętymi w tym zakresie w KPR, z zastrzeżeniem zawartym w pkt Udział w inwentaryzacjach doraźnych, ciągłych i zdawczo-odbiorczych podległych magazynów oraz wyjaśnienie różnic w stanie ilościowym towarów Nadzór i monitorowanie przestrzegania terminów ważności i trwałości towarów Utrzymywanie porządku i czystości w magazynach oraz ich okolicy Organizacja i realizacja czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków albo nadwyżek ilościowych.

19 2.13. Terminowe i zgodne z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz zakładowym planem kont dekretowanie oraz prowadzenie ewidencji dokumentów w urządzeniach księgowych w ramach ewidencji ilościowo-wartościowej Sporządzanie zamówień niezbędnych towarów i kontrola ich realizacji Uzgadnianie stanów zapasów każdorazowo na koniec każdego miesiąca z Działem Finansowo-Księgowym Kontrolowanie przychodów, rozchodów i zapasów magazynowych Wycenianie poszczególnych składników obrotu magazynowego w sposób wymagany przepisami Prowadzenie bieżącej ewidencji budżetowania poszczególnych komórek organizacyjnych KPR w zakresie wykorzystania przyznanych limitów budżetowych Weryfikacja składanych zamówień pod kątem potrzeb i wykorzystania limitu budżetowego Przekazywanie do Działu Księgowości danych dotyczących wykorzystania limitów budżetowych poszczególnych komórek KPR w zakresie zaopatrzenia materiałowego Prowadzenie ewidencji i rozliczanie umów dotyczących działalności Działu Prowadzenie gospodarki odpadami w KPR Organizacja gospodarki odpadami we wszystkich komórkach organizacyjnych KPR Nadzór i kontrola wykonywania regulaminu oraz zarządzeń dot. gospodarki odpadami Prowadzenie bieżącej dokumentacji, korespondencji, statystyk i sprawozdawczości na potrzeby wewnętrzne i dla organów zewnętrznych Organizacja i rozliczanie usług związanych z gospodarką odpadami Przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych lub poza przetargowych zgodnie z postanowieniami ustawy PZP oraz regulaminu komisji ds. przetargów publicznych, w zakresie obejmującym zadania Działu Prowadzenie ewidencji i dokumentacji postępowań do 14 tys. EURO Uczestnictwo przedstawiciela Działu w pracach komisji przetargów publicznych w charakterze organizatora, zgodnie z zapisami regulaminu komisji ds.przetargów publicznych Przygotowanie projektów i aktualizacji Instrukcji i Regulaminów związanych z funkcjonowaniem Działu. XI. Dział Transportu 1. Pracą działu kieruje kierownik. 2. Zadania Działu Prowadzenie gospodarki środkami transportu KPR będącymi w eksploatacji KPR Bieżąca ewidencja posiadanych środków transportu, urządzeń i narzędzi będących w posiadaniu pracowników.

20 2.3. Przedstawianie projektów zmian organizacyjnych poprawiających funkcjonowania Działu w strukturach KPR Organizowanie i wykonywanie napraw bieżących samochodów KPR Planowanie, organizowanie i wykonywanie okresowej obsługi technicznej OT samochodów KPR Organizowanie obsługi i naprawy gwarancyjnej pojazdów wraz z wyposażeniem /bez sprzętu medycznego/ Przekazywanie samochodów do naprawy i obsługi realizowanej na zewnątrz w serwisach oraz kontrola prawidłowości wykonania usług i odbiór pojazdów ponaprawie Planowanie, przygotowanie i organizacja wykonania przeglądów rejestracyjnych w uprawnionych stacjach diagnostycznych Garażowanie i utrzymanie w sprawności pojazdów rezerwowych Garażowanie i zabezpieczenie pojazdów niesprawnych lub uszkodzonych przekazanych do naprawy Organizowanie i realizacja zaopatrzenia w podstawowe części zamienne, materiały eksploatacyjne i akcesoria niezbędne do obsługi i napraw samochodów KPR oraz narzędzia warsztatowe Prowadzenie magazynu części zamiennych do samochodów, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów, zgodnie z zasadami gospodarki magazynowej przyjętymi w KPR Realizacja potrzeb związanych z reklamacją jakości wykonywanych napraw oraz dostarczonych materiałów, części i zespołów Prowadzenie pełnej dokumentacji gospodarki magazynowej, dokumentacji technicznej pojazdów, dokumentacji warsztatowej oraz pełnej ewidencji napraw pojazdów Prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie umów dotyczących działalności Działu Wnioskowanie o wycofanie pojazdów z eksploatacji oraz wycena pojazdów wycofanych z eksploatacji we własnym zakresie lub poprzez zlecenie na zewnątrz Organizowanie przetargów na pojazdy przeznaczone do sprzedaży Kasacja ( złomowanie) pojazdów, które nie znalazły nabywców Wykonywanie konserwacji i napraw we własnym zakresie narzędzi i urządzeń warsztatowych Techniczna i organizacyjna obsługa kolizji i wypadków komunikacyjnych samochodów KPR Dozór i utrzymanie porządku na terenie obiektu przy ul. Kościuszki Nadzór nad przestrzeganiem umów zawartych przez KPR z najemcami wolnych pomieszczeń przy ul. Kościuszki Przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych lub poza przetargowych zgodnie z postanowieniami ustawy PZP oraz regulaminu komisji ds. przetargów publicznych, w zakresie obejmującym zadania Działu Prowadzenie ewidencji i dokumentacji postępowań do 14 tys. EURO Uczestnictwo przedstawiciela Działu w pracach komisji przetargów publicznych w charakterze organizatora, zgodnie z zapisami regulaminu komisji ds. przetargów publicznych.

21 2.26. Przygotowanie projektów i aktualizacji Instrukcji i Regulaminów związanych z funkcjonowaniem Działu. XII. Dział Informatyki i Łączności 1. Pracą działu kieruje kierownik. 2. Zadania Działu Organizacja i realizacja nieprzerwanej eksploatacji systemów informatycznych funkcjonujących w KPR Organizacja i realizacja nieprzerwanej pracy sprzętu komputerowego (serwerów, stacji końcowych, ups-ów itp.), wyposażenia informatycznego, łączności oraz urządzeń GPS zespołów ratownictwa medycznego oraz stacji bazowych Planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie informatyki, łączności i radiokomunikacji, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania KPR Szkolenie pracowników w zakresie umiejętności posługiwania się systemami informatyki i łączności wdrożonymi do eksploatacji w KPR Organizowanie i realizacja utrzymania w ciągłej sprawności urządzeń teletechnicznych, telekomunikacyjnych oraz sieci zewnętrznych i wewnętrznych Organizacja i realizacja współpracy z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie potrzeb łączności, radiołączności i eksploatacji systemów informatycznych Organizacja i nadzór nad systemem rejestracji rozmów dyspozytorów medycznych oraz ich zabezpieczanie i udostępnianie Opracowywanie, nadzorowanie i rozliczanie umów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie łączności, informatyki i radiokomunikacji Planowanie i kontrolowanie wydatków we współpracy z Działem Finansowo Księgowym Prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego, łączności i radiołączności oraz programów informatycznych Stwarzanie właściwych warunków organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo systemów informatycznych przed dostępem osób niepowołanych Wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych określonych w Instrukcji ochrony danych osobowych KPR oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi KPR Prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie umów dotyczących działalności Działu Przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych lub poza przetargowych zgodnie z postanowieniami ustawy PZP oraz regulaminu komisji ds. przetargów publicznych, w zakresie obejmującym zadania Działu Prowadzenie ewidencji i dokumentacji postępowań do 14 tys.euro Uczestnictwo przedstawiciela Działu w pracach komisji przetargów publicznych w charakterze organizatora, zgodnie z zapisami regulaminu komisji ds. przetargów publicznych Przygotowanie projektów i aktualizacji Instrukcji i Regulaminów związanych z funkcjonowaniem działu.

22 XIII. Sekretariat 1. Zadania Sekretariatu Prowadzenie prac administracyjno-biurowych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną: przyjmowanie przesyłek, ewidencjonowanie i rozdzielanie przychodzącej korespondencji i innych przesyłek, wysyłanie korespondencji i innych przesyłek, gromadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentów Sekretariatu Obsługa telefonu: przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych Dyrektora i Zastępcy Dyrektora oraz przyjmowanie i łączenie rozmów do poszczególnych osób, obsługa telefaksu, scanu, kserokopiarki Prowadzenie spraw zleconych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Przepisywanie, zbieranie i gromadzenie informacji niezbędnych do opracowania dokumentów Przyjmowanie interesantów: załatwianie spraw zgodnie z kompetencjami, kierowanie do odpowiedniego pracownika Umawianie terminów i prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Przygotowywanie i organizacja wyjazdów Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Prowadzenie rejestru delegacji pracowników KPR Prowadzenie prac sekretariatu dla Szkoły Ratownictwa Medycznego Nadzór nad porządkiem i wyposażeniem w gabinecie Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Przyjmowanie i obsługa spotkań, konferencji, zebrań i odpraw Dyrekcji. XIV. Radca Prawny 1. Zadania Radcy Prawnego Udzielanie porad prawnych i opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawnych w sprawach należących do zakresu działalności Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Występowanie w charakterze pełnomocnika Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi Wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia ugody oraz umorzenia wierzytelności Udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego Informowanie Dyrektora oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego o stwierdzonych uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień Opracowywanie okresowych informacji o zmianach w obowiązujących przepisach w

23 zakresie działalności Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Opiniowanie pod względem prawnym umów, regulaminów, zarządzeń itp Nadzór prawny nad egzekucją należności Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. XV. Główny Specjalista - Pełnomocnik ds. ISO 1. Zadania Pełnomocnika ds. ISO Koordynowanie prac związanych z utworzeniem procedur związanych z funkcjonowaniem wdrożonego systemem jakości Inicjowanie przedsięwzięć mających wpływ na zarządzanie jakością Prowadzanie szkoleń audytorów wewnętrznych Organizacja i nadzór przeprowadzanych audytów wewnętrznych Opracowywanie Rocznego planu auditu wewnętrznego Zatwierdzanie planu auditu sporządzonego przez auditora wiodącego Zatwierdzanie poauditowych działań korygujących i zapobiegawczych Sprawdzanie skuteczności działań poauditowych Przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi auditami Nadzór nad dokumentacją związaną z systemem jakości Aktualizacja procedur, instrukcji i umieszczanie obowiązujących wersji procedur oraz instrukcji na serwerze Przedkładanie Dyrektorowi do akceptacji dokumentów związanych z systemem zarządzania jakością. XVI. Główny Specjalista - Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej 1. Zadania Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej Organizacja i nadzór nad działalnością KPR w zakresie kontroli zarządczej Opracowywanie projektów dokumentów wewnętrznych KPR w zakresie kontroli zarządczej Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z szacowaniem ryzyka oraz egzekwowania od kierowników komórek organizacyjnych tychże dokumentów i ich aktualizacji Opracowanie rocznego ramowego planu kontroli Prowadzenie bieżącej kontroli realizacji zadań opisanych w zarządzeniach Dyrektora dotyczących kontroli zarządczej Prowadzenie bieżącej kontroli działalności jednostek organizacyjnych KPR w innych obszarach.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY )

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY ) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19./2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 23 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne.

Dział I Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. FLORIANA CEYNOWY w WEJHEROWIE Dział I Postanowienia ogólne. 1 1. Szpital

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A

UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A Regulamin organizacyjny 2007-10-17 Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" z siedzibą w Krynicy-Zdroju REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI AKCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Dyrektora ZSGH z dnia 21 grudnia 2011 Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych - 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych Rozdział 1 Jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane rektorowi 24 Dział Organizacji i Zarządzania Do zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W DĘBICY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą szkoły ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM JACEK KOZŁOWSKI WOJEWODA MAZOWIECKI Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

8.11.2012r. SPIS TREŚCI

8.11.2012r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 8.11.2012r. I. Przepisy ogólne II. Kierowanie pracą Szkoły III. Struktura organizacyjna Szkoły IV. Wspólne zadania dla kierowników jednostek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych V. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE Załącznik do Zarządzenia nr 210.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 18 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE - tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY

REGULAMIN PORZĄDKOWY REGULAMIN PORZĄDKOWY Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (tekst jednolity) Zatwierdzony Uchwałą Nr 3/06 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2015r. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo